Lean helpt onderwijsverbetering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lean helpt onderwijsverbetering"

Transcriptie

1 We don t employ people to work at Toyota, we employ them to think Taiichi Ohno, grondlegger Toyota productiesysteem Lean helpt onderwijsverbetering Inleiding Afgelopen juni is in Arnhem de tweedaagse internationale conferentie Lean Six Sigma in het hoger onderwijs gehouden, georganiseerd door het Lectoraat Lean. In de HANovatie van voor de zomervakantie heb ik daarvan een impressie gegeven. Ik eindigde toen het artikel met de conclusie, dat er nog geen uitgesponnen Lean theorie voor het hoger onderwijs is, maar dat deze benadering op kleinere onderdelen van het onderwijsproces, zoals de roostering en de kleine kwaliteit, veelbelovend lijkt. Lean is intussen hot. In dit artikel wil ik met mijn zonen Erwin en Stefan (HAN alumnus), respectievelijk LeanSixSigma BlackBelt en Lean Practitioner, de mogelijke bijdrage van Lean in het onderwijs wat meer verkennen. Kunnen wij de belangrijkste principes van Lean toepassen op het onderwijs? Lean is ontwikkeld voor productieomgevingen en dat is direct merkbaar in het gebruik van het begrippenarsenaal, zoals producten, directe levering en waardestroom. Kunnen wij hiervan een vertaling maken naar ons jargon van o.a. studenten, lessen en lesmateriaal, competenties en onderwijzen? Het ontstaan van Lean Overal lees je dat de essentie van Lean meer doen met minder is. Dat is niet uit de lucht komen vallen. Een korte historische introductie. Niet voor niets heeft het Lean-gedachtegoed doorgezet in Japan, dat in de jaren 50 te maken had met beperkte middelen, zoals grondstoffen. In plaats van te concurreren op basis van schaalvoordelen zorgde Toyota ervoor dat alle hulpmiddelen optimaal ingezet werden om waarde toe te voegen voor de klant. Activiteiten waarvoor de klant niet bereid is te betalen werden verwijderd of, wanneer elimineren niet mogelijk is, zo goed mogelijk ontwikkeld. Het Toyota Productie Systeem werd zo ontwikkeld. Naast de methoden en technieken die men gebruikt om toegevoegde waarde te maximaliseren, speelt aandacht voor de cultuur van de organisatie een wezenlijke rol. In bedrijven is van oudsher verbeteren een rol voor managers, adviseurs en stafdiensten. Een echte Lean-organisatie herken je aan de bijdragen van alle medewerkers aan verbetering. De Lean-filosofie sluit daarom goed aan bij het concept van de professionele leergemeenschap, waar zoveel mogelijk iedereen betrokken wordt bij het werkproces, zolang de intentie om werkelijk verbetering te initiëren voorop staat. Voor elke belanghebbende heeft Lean duidelijke voordelen: Klanten krijgen producten/diensten die voldoen aan hun (kwaliteits)eisen, die op tijd geleverd worden tegen een aantrekkelijke prijs.

2 Bestuurders krijgen een gezonde organisatie die flexibel omgaat met veranderende (markt)omstandigheden. Medewerkers krijgen meer diversiteit in hun takenpakket en meer invloed op hun werkomgeving, wat meestal leidt tot een hogere motivatie en betrokkenheid. We denken dat velen in het onderwijs deze vooruitzichten een warm hart toedragen. De basisprincipes van Lean Wiegel en Maes (2014) omschrijven ze als volgt (2): 1. Specificeer wat waarde is vanuit het perspectief van de klant. 2. Voer alleen die stappen uit die waarde toevoegen en elimineer de rest. 3. Zorg voor flow (3) in de waardeketen. 4. Doe wat door de klant wordt gevraagd en doe dat precies op tijd. 5. Streef naar perfectie. Een hele opgave om deze uitgangspunten te vertalen naar het onderwijs, maar hieronder geven we een eerste aanzet. Specificeer wat waarde is vanuit het perspectief van de klant. Om waarde te definiëren in het onderwijs moeten we eerst bepalen wie de klant is. Is dat de student, het bedrijfsleven, dat op zoek is naar competente afgestudeerden of de overheid die de geldstroom reguleert? Voor ons is de student de echte klant. De waarde voor hem is dat hij integraal kennis, vaardigheden en houdingsaspecten opdoet, waardoor hij na de opleiding een succesvolle carrière kan hebben. In het onderwijs, en dat is anders dan in een productomgeving, is de student zowel het product als de klant. Bovendien wordt de toegevoegde waarde (de competenties en daarmee de specificaties waaraan een student moet voldoen) in hoge mate vastgesteld door de buitenwacht (bedrijfsleven en onderwijsinstellingen) in plaats van de klant zelf. De studenten hebben daarmee weinig invloed op WAT toegevoegde waarde is, maar kunnen wel invloed uitoefenen op HOE dit aangeboden wordt. Daarna zouden docenten in samenspraak met studenten dienen na te gaan HOE dit WAT geleerd kan worden. De opleiding blijft verantwoordelijk en heeft hierin een sterke stem op basis van kennis en ervaring, maar produceren zonder klant is als zingen voor een lege zaal. Voor de student zijn relevante competenties, een uitgewogen en te doen curriculum en een maximale eigen inbreng dus van belang, van waarde, vanuit het perspectief van zijn latere beroep. Doe alleen die stappen die waarde toevoegen en elimineer de rest en zorg voor flow in de waardeketen. Hierboven staat: Je neemt het totale onderwijsproces van alle vier de jaren in ogenschouw en identificeert wat waarde toevoegt om de student in staat te stellen zijn diploma te halen. Automatisch zie je dan ook wat obstakels of in Lean-jargon verspillingen hierin zijn. Door die verspillingen te verwijderen en de activiteiten die waarde toevoegen in een logische volgorde achter elkaar te zetten, genereer je flow in het leer- en opleidingsproces. Voorbeelden van verspillingen op organisatorisch niveau zijn: slechte roostering, continue verplaatsing van docenten en studenten van

3 lokaal naar lokaal, het niet op tijd doorgeven van bijvoorbeeld zieke docenten, onderwijsmateriaal of ondersteunende materialen die niet of onvoldoende voorhanden zijn, teveel tentamens, het nakijken van dikke portfolio s, het uitlopen van vergaderingen en de gebrekkige afspraken die worden gemaakt, zodat we volgende keer de vorige vergadering weer voor een deel opnieuw doen, etc. Een aantal van deze verspillingen leidt ertoe, dat de docent vooral wordt afgehouden van zijn primaire taak, nl. lesgeven en het begeleiden van studenten. Nú kennen we onderwijs met pieken en dalen, met soms weinig afstemming tussen en met erg gemakkelijke en (te) moeilijke onderwijseenheden. Hoe kunnen we voor meer balans en afstemming zorgen, zodat flow in de keten van de opeenvolging van onderwijseenheden mogelijk wordt? Doe wat door de klant wordt gevraagd en precies op tijd. Van oudsher is onderwijs een typisch push product: De aanbieder, de opleiding bepaalt wat de klant nodig heeft zonder bij de klant te toetsen of dat het geval is en of dit het juiste moment van aanbieden is. Geheel vraaggestuurd werken is, denken we, niet mogelijk, omdat het einddoel al vastligt. Studenten kunnen dus hoogstens binnen het raamwerk van de competenties eigen doelen formuleren en keuzes maken. Een legitieme vraag is: Hoe kunnen we onderwijs nog meer op de ontwikkeling van het individu richten in plaats van het lesgeven aan klassen en iedereen precies hetzelfde te laten doen? In het nieuwe deeltijdonderwijs zal een flexibeler programma met meer maatwerk een van de grote uitdagingen vormen. Streef naar perfectie Ook al wil je wel eens even rust, Lean gaat voor voortdurend verbeteren. Zoek continu naar de beste methode om een taak uit te voeren en leg die vast in een standaard. Laat leraren leren van leraren, laat opleidingen leren van opleidingen. Hoe maak je een goed curriculum, hoe ziet een curriculumschets eruit? Aan welke voorwaarden moet een goede vergadering voldoen? Formuleren we bijvoorbeeld eerst een gezamenlijk denkkader of werken we de agenda af? Hoe betrek je studenten bij het onderwijs? Welke zinvolle uitgangspunten kunnen we hiervoor formuleren? We hoeven niet altijd zware projecten op te zetten, profiteren van de kennis en ervaring van anderen maakt een aantal projecten overbodig of kan de doorlooptijd ervan enorm bekorten. Als je eenmaal standaarden hebt, kun je gemakkelijker en sneller veranderen, zeker als het probleemoplossend vermogen van de organisatie groter wordt. Nu kosten werkgroepen, commissies en audits veel tijd. Projectmatig verbeteren heeft meestal een lange doorlooptijd en een grote faalkans. Bovendien wordt deze manier van werken ervaren als iets wat bovenop het eigenlijk werk erbij komt. Lean-methoden zoals Kaizen - workshops zorgen voor een focus op het behalen van resultaat met een korte doorlooptijd. Bovendien richt men zich op wat echt belangrijk is voor de klant (de studenten) en gaat de prioriteit uit naar actuele performance killers. Waarom maken de studenten de opdrachten niet? Waarom vergaderen we steeds over hetzelfde en nemen we geen beslissing? Waarom maken we ingezette vernieuwingen niet af en beginnen we vervolgens weer met de zoveelste nieuwe hype?

4 Quality gates De boven besproken principes gelden voor het moment dat de studenten al op school zijn. Misschien zouden we in de tijd voordat ze instromen iets kunnen doen. In Lean-jargon komen we dan op Quality gates. Hoe toetsen we of het product, i.c. de student door kan naar de volgende stap? Dit is tijdens de opleiding natuurlijk in allerlei integrale toetsen vastgelegd. Maar een belangrijke quality gate ontbreekt: past de student bij de opleiding? Nu is de enige eis dat men het juiste diploma heeft. Vervolgens gaat de student op basis van vaak alleen informatie met een hoog marketinggehalte, een open dag of een vriend die op de opleiding zit, een studiekeuze maken. Er is in de meeste gevallen geen wederzijdse toets of de school kan voldoen aan de verwachting van de student en of de student een goed beeld heeft van de school. Het principe van quality gates is dat hoe vroeger in het proces de fout ontdekt wordt, hoe minder kosten er in de rest van het fouten-afhandelingsproces gemaakt hoeven worden. Nu valt ongeveer 30% van de eerstejaars uit. Een quality gate kan veel onnodige ergernis en leed besparen. Misschien dat de studiekeuzecheck, die vorig jaar is ingevoerd wel als zodanig kan gaan functioneren. Je hoeft trouwens niet te wachten totdat Lean in de opleiding is ingevoerd. Wie klein wil beginnen kan met de ontstaande Lean-achtige vragen zeker uit de voeten. Hoe gericht zijn we op het produceren van waarde voor de student? In hoeverre zijn we ons bewust van de wensen en behoeften van de student (van de docent, e.d.) Hoe gericht zijn wij op het voorkomen van verspilling? Hoe gericht zijn we op het voorkomen van fouten? Hoe gericht zijn we op het tijdig zaken klaar en gedaan hebben? Hoe sterk zijn de teamgeest en de bereidheid om elkaar als collega s te helpen? In hoeverre is het gebruikelijk elkaar aan te spreken op zaken die niet goed zijn gegaan? In hoeverre zijn we gericht op het behalen van resultaten? Hoe geneigd is de organisatie om behaalde resultaten samen te vieren? In hoeverre is er sprake van netheid, opgeruimde werkplekken, bureaus, klaslokalen, e.d? Hoe sterk is de organisatie gericht op vernieuwen en verbeteren? Conclusie Terugkomend op mijn conclusie van het eerste artikel: een totale visie op onderwijsontwikkeling is er nog niet, maar wel is me steeds duidelijker geworden dat Lean tools heeft en concrete aangrijpingspunten formuleert die ons in het onderwijs kunnen helpen, belemmeringen en storende factoren te helpen ontdekken en effectief en efficiënt aan te pakken. Lean maakt een keuze voor het kleine stappen model: kleine veranderingen maken grote, meer omvattende mogelijk. Mede omdat we door actief vanuit een Lean bril te kijken en te handelen, stimuleren we als van nature een Leangen, zoals Frank Stöteler zich uitdrukte op het afgelopen Lean-congres: steeds ten dienste van de student en van de organisatie verbeteringen door te voeren. Uiteindelijk strijken we daar allemaal de winst van op.

5 Noten (1) Een Black Belt, op de Master Black belt na het hoogste niveau in de Lean hiërarchie, is een begeleider van veranderingen en in staat om een Lean transformatie te implementeren, zowel op de gedragskant als het verbeteren van de processen in de organisatie. Lean practisioners hebben vergelijkbare basisvaardigheden en training ontvangen en leiden veelal kleine tot middelgrote projecten, eventueel onder begeleiding van een Black Belt. (2) Wiegel, V. & Maes, J. (2014). Succesvol Lean. A dam: Pearson Benelux (3) Flow: Stroming. De producten stromen door de organisatie zonder dat er voorraden of wachttijden ontstaan. (4) Lohman, B., Ploeg, S., van der. & Os, J., van. (2012). Praktisch Lean management. Geldermalsen: Maj Engineering Publishing

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Begrijp uw organisatie niet als een hark maar als een systeem

Begrijp uw organisatie niet als een hark maar als een systeem Begrijp uw organisatie niet als een hark maar als een systeem Wat dienstverlenende organisaties kunnen leren van de manier waarop Toyota zijn auto s maakt De laatste paradox is dat dit het startpunt is

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Whitepaper Implementatie procesverbetering binnen de overheid met Lean denken

Whitepaper Implementatie procesverbetering binnen de overheid met Lean denken Whitepaper Implementatie procesverbetering binnen de overheid met Lean denken n ntwerpe o ontwikkelen Plan van Aanpak Operational Excellence binnen non- profit Auteurs: Abbe Zwaal, Rob Teijink en Annemiek

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Succesvol Lean. Vincent Wiegel John Maes

Succesvol Lean. Vincent Wiegel John Maes Succesvol Lean Vincent Wiegel John Maes ISBN 978-90-430-3038-0 NUR 801 Trefw.: management, Lean Dit is een uitgave van Pearson Benelux Postbus 75598, 1070 AN Amsterdam Website: www.pearson.nl E-mail: amsterdam@pearson.com

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Standaardiseren om te flexibiliseren

Standaardiseren om te flexibiliseren Jef van den Hurk en Luc Verburgh Jef van den Hurk Standaardiseren om te flexibiliseren Standaardiseren om te flexibiliseren: het lijkt een contradictio in terminis. Standaardiseren betekent immers dat

Nadere informatie

Flexibiliteit als voorwaarde

Flexibiliteit als voorwaarde Flexibiliteit als voorwaarde Onderwijslogistiek in vraaggestuurd mbo Inhoud Voorwoord 5 1 Achtergrond Van plan naar praktijk 6 2 Visie Onderwijs van de toekomst 8 3 Onderwijslogistiek Het bij elkaar brengen

Nadere informatie

Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met. Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten

Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met. Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten Inhoudsopgave Lean Six Sigma... 3 Lean... 3 Six Sigma... 3 Lean Six Sigma in de zorg...

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

Vingerwijzingen voor het betrekken van leraren bij kwaliteitsinitiatieven

Vingerwijzingen voor het betrekken van leraren bij kwaliteitsinitiatieven Vingerwijzingen voor het betrekken van leraren bij kwaliteitsinitiatieven Inhoudsopgave Introductie... 5 Doel van de handleiding... 5 Opzet van de handleiding.... 5 Onderwijskwaliteit... 8 Over Kwaliteit

Nadere informatie

Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel

Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel Het managen van professionals staat al vele jaren op de managementagenda. In dit artikel laten we zien hoe internettechnologie de

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Het project is klaar, de finish is gehaald. En nu? Ervaren u en uw belanghebbenden dat de organisatie écht profijt heeft

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Jaargang 2012, editie 8. Delivering Business Value

Jaargang 2012, editie 8. Delivering Business Value Jaargang 2012, editie 8 Delivering Business Value Cooling Down Magazine 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 Bert Kersten...3 Anton Molleman Leiderschap: de verbindende factor... 4 Josje van Inzen-Van IJsseldijk

Nadere informatie

6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager

6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager 6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager Ineke van de Braak 6.1 Inleiding Er wordt veel gevraagd van leidinggevenden in deze maatschappelijke periode van elkaar snel

Nadere informatie

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler Besturing van grote veranderingsprogramma s Praktische richtlijnen voor bestuurders (verschenen in Tijdschrift voor Financieel Management juli/augustus 1999) José Roelofs en Petro Kesseler Petro Kesseler

Nadere informatie

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Inleiding De gedachte dat de persoon van de professional van doorslaggevende betekenis is bij acquisitie (zie

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie