Verantwoording ANBI. Doel van de Stichting. Activiteiten van de Stichting.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantwoording ANBI. Doel van de Stichting. Activiteiten van de Stichting."

Transcriptie

1 Verantwoording ANBI. Naam: stichting Pakschuit Nooit Gedacht. Vestigingsplaats: Delft. Oprichtingsdatum: 12 januari Kamer van Koophandel: RSIN fiscaal nummer: NL Bankrekening NL 25 RABO BTW-plichtig: ja ANBI: Cultureel De samenstelling van het bestuur luidt per : J.C. Boshuijer, voorzitter G.D.Huizing, secretaris P.N.M. Barendse, penningmeester P.H.H. Beckmann B.T. de Haas Doel van de Stichting. De stichting heeft als doel: Het in eigendom verwerven van de in 1904 in opdracht van schipper W.H.Schram, gebouwde motorpakschuit Nooit Gedacht, alsook de verwerving van een van Rennes motor van het type ééncilinder petroleumvergasser, waarmee de Nooit Gedacht bij de bouw was uitgerust. Restauratie van de Nooit Gedacht als een in het Nationaal Register Varende Monumenten, geregistreerd varend monument van de trekvaart en de gemotoriseerde beurtvaart. De exploitatie van de Nooit Gedacht als zoveel mogelijk publiekstoegankelijk monument, liggend en varend, vooral in haar historisch vaargebied de Zuid Hollandse wateren, waar mogelijk in samenwerking met overheden, musea en culturele organisaties: historische evenementen en vaartochten. Activiteiten van de Stichting. De eerste jaren van het bestaan van de stichting zijn vooral besteed aan het werven van fondsen voor de restauratie van schip en motor en het vrijwel gelijktijdig uitvoeren van de restauratie. Vanaf seizoen 2010 is het schip effectief in de vaart gekomen en zijn enkele tochten georganiseerd om de exploitatie veilig te stellen. Als rondvaartbedrijf is de stichting in 2011 gestart met het organiseren van de zogeheten erfgoedtochten. Het ging hier om een combinatie van een vaartocht, een rit met een historische tram in Den Haag en een bezoek aan het Haags Openbaar Vervoermuseum. De tochten werden georganiseerd in samenwerking met de Haagse Tramweg Stichting en waren succesvol. Helaas kunnen de erfgoedtochten sinds juli 2013 niet meer uitgevoerd worden, omdat er een verbod komt van de HTM om met de bewuste trams te rijden. Zij zouden teveel slijtage aan de sporen veroorzaken. Alternatief is gevonden in het organiseren van de Op Reis!-tochten: in 2014 is hiermee geëxperimenteerd en in 2015 gaan we deze meerdere malen aanbieden.vanuit Scheveningen met de Blauwe tram uit 1913, afkomstig van de NZH voor een stadsrondrit door Den Haag met als eindpunt Voorburg. Bij mooi weer rijdt de, eveneens blauwe, HTM Tweeramer uit 1904, de eerste elektrische tram van Den Haag. Vanuit Voorburg over de Vliet naar Delft met de Pakschuit Nooit Gedacht uit 1904, voortgestuwd door zijn Van Rennes petroleummotor

2 uit hetzelfde jaar. Geniet onderweg van het schip, het landschap, koffie of thee en een broodje. Tenslotte met de Gele tram, de zogenaamde Buitenlijner, uit 1923, op zijn vertrouwde stamtraject, weer terug naar Scheveningen. Een ander alternatief is gevonden in de biertochten naar Delfshaven, waar de Pelgrim brouwerij kan worden bezocht. De Pakschuit is ook regelmatig te vinden op nautische en historische evenementen zoals Vloot over de Vliet, Loggerfestival Vlaardingen en Havendagen in diverse gemeenten. De stichting is lid van de LVBHB, de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig en - waar mogelijk - wordt het schip ingezet bij evenementen van de LVBHB Beleidsplan Inleiding. Het behouden, restaureren en in de vaart houden van de pakschuit heeft in de afgelopen jaren veel aandacht gevraagd van de vrijwilligers en het bestuur. Dit is zonder meer goed gelukt. Het is tijd de focus enigszins te verleggen naar verbetering van de exploitatie en met name naar de organisatie en p.r. van de tochten en de verhuur. Dit is nodig nu de resultaten voor 2013 tegenvielen, wegens terugloop van het aantal passagiers. Dit beleidsplan is daarvoor de basis. Het beslaat een periode van 4 jaar, die overeenkomt met de cyclus van het groot onderhoud. Het gaat om een voortschrijdend plan dat jaarlijks zal worden geactualiseerd. In 2014 zijn de resultaten van de inspanningen merkbaar geworden: door het aanbieden van nieuwe tochten (Op Reis! en biertocht, zie boven), het schrappen van tochten waarvoor te weinig belangstelling bleek te bestaan en de nadruk op verhuringen van het complete schip aan gezelschappen en evenementen. De pakschuit is 11 keer verhuurd, waaronder twee keer voor een huwelijk, één keer voor een personeelsuitje en twee keer voor een verjaardagspartijtje. De laatstgenoemde zijn gecombineerd met een bezoek aan het streekmuseum in Overschie. Dit viel bij de deelnemers erg in de smaak. Er zijn twee sponsortochten gehouden. Verder heeft de pakschuit een aantal keren deelgenomen aan een evenement. Op 11 juli vaart de pakschuit met genodigden, waaronder een Delftse wethouder en een gedeputeerde naar de gerestaureerde jaagbrug langs de Schie. Dit bruggetje wordt officieel geopend en in gebruik genomen door de pakschuit met trekpaard. Het aantal tochten en deelname aan evenementen is nog nooit zo hoog geweest als in dit jaar: 24. Korte historie. De stichting is opgericht op 12 januari 2007 en zij koopt op 19 februari 2007 de pakschuit. De pakschuit was toen een woonark. Als gevolg van het stedenbouwkundige plan voor de Zuidpoort in Delft moest deze woonark verdwijnen. Ze wordt eerst opgekocht door de gemeente en is gedoemd als schroot te worden afgevoerd. Net op tijd wordt door onze huidige voorzitter H. Boshuijer ontdekt dat het hier om een casco gaat van een inmiddels zeldzaam geworden type: een pakschuit. Het schip wordt door hem gekocht en later doorverkocht aan de stichting voor 1.

3 Archiefonderzoek wijst uit dat het schip in 1904 is gebouwd op de werf van Van Dam in Overschie - in opdracht van schipper Willem Harmen Schram te Schiedam en is uitgerust met een petroleummotor. Rond 1912 wordt de pakschuit verkocht aan Van der Well uit Delft die het schip omdoopt in Toerist en later inbrengt in de firma Balhuizen en Van der Well. Er worden in beurtdienst goederen vervoerd rondom Delft tot in de Zaanstreek. In het begin van de jaren vijftig wordt de uit bedrijf genomen scheepsromp voorzien van een houten opbouw en gaat dienst doen als woonark. Als in 2005 de pakschuitromp onder de woonark wordt ontdekt, verkeert de romp in zeer slechte staat. Een enthousiaste groep vrijwilligers gaat zich inspannen voor behoud van het scheepje, stelt een restauratieplan op en gaat voor dit doel fondsen en subsidies werven. De wervingscampagne is succesvol, waardoor het mogelijk wordt het schip zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Zo wordt al het ijzerwerk geklonken. Het scheepvaart museum Amsterdam stelt voor een gering bedrag een originele van Rennes petroleummotor uit 1904 ter beschikking. De restauratie heeft ruim gekost. Om het schip te kunnen exploiteren wordt het geschikt gemaakt als open rondvaartboot en wordt het als zodanig gecertificeerd. Bovendien wordt het schip na restauratie in 2009 officieel geregistreerd als varend monument. Op 11 september 2009 wordt het schip in gebruik gesteld door de commissaris van de Koningin van Zuid Holland. Op is de pakschuit te boek gesteld in het kadaster en is een brandmerk aangebracht: B 2013 De doelen van de stichting. De twee eerst genoemde doelen, in eigendom verwerven en restaureren, zijn inmiddels gerealiseerd. Alle aandacht van het bestuur richt zich nu op het in stand houden en in de vaart houden van het schip. Beloningsbeleid. Alle bestuursleden en vrijwilligers zijn echte vrijwilligers, dat wil zeggen dat er geen enkele vorm van beloning wordt verstrekt voor welke verrichte dienst dan ook. De exploitatie. Alle ontvangen fondsgelden en subsidies waren eenmalig en zijn besteed aan de restauratie van het schip. Voor de jaarlijkse exploitatie zijn geen subsidies beschikbaar. Dit betekent dat de stichting voldoende inkomsten moet genereren om de jaarlijkse kosten te dekken. Die kosten bestaan uit: liggeld, vergunningen, verzekering, onderhoud, brandstof en smeerolie, p.r. activiteiten. Voor 2015 zijn deze kosten geraamd op ,=, inclusief reserveringen toekomstig onderhoud en het inbouwen van de brandblusinstallatie (zie hierna bij onderhoud) De inkomsten zullen dus ook minimaal moeten bedragen, hetgeen niet zal lukken, waardoor het saldo uit de reserves zal moeten worden gehaald. De stichting kent de volgende inkomstenbronnen: Vrienden van de pakschuit Sponsors Tochten/verhuur/evenementen Saldo: uit onderhoudsreserves Totaal

4 De inkomsten uit de bijdragen van vrienden en sponsors zullen naar verwachting in de komende vijf jaar op hetzelfde niveau gehandhaafd kunnen worden. De inkomsten uit tochten vertonen sinds 2011 een dalende trend. Als reactie op de verminderde vraag heeft het bestuur het aanbod aan tochten in 2012 en 2013 uitgebreid. Achteraf bleek dat dit niet zo n handige keus was., vanwege het regelmatig aflasten van tochten wegens gebrek aan belangstelling.. Vanaf 2014 richten we ons op het aanbieden van enkele succesvolle tochten, met daarnaast uitbreiding van het aantal verhuringen aan bedrijven, instellingen, families e.d. Financiële verantwoording. De penningmeester heeft zich met succes ingespannen om meer sponsorgelden te verwerven. Het bouwbedrijf Korrekt Bouw BV uit Rotterdam is bereid de pakschuit voor de komende 5 jaar te sponsoren. Per wordt een nieuw online boekhoudprogramma, E-boekhouden, in gebruik genomen, met koppeling aan de bankrekening. Hierdoor is het mogelijk om de boekhouding efficiënter en sneller uit te voeren. Bijgaand treft u de financiële verantwoording aan van het boekjaar Deze tabel wordt elk jaar aangevuld met de gegevens van het voorbije jaar.

5 Samenvatting Jaarrekening Balans: ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (boekwaarde Pakschuit in exploitatie per ) Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 107 Liquide middelen totaal: PASSIVA Eigen vermogen Bestedingsverplichting Kortlopende schulden en overlopende passiva 149 totaal: Staat van lasten en baten: Nadere specificatie kosten pakschuit Verzekering/vergunning/admin Onderhoudskosten 743 Reservering onderhoud 0 Vaarkosten Communicatie 135 saldo betaalde BTW: 243 Bankkosten 146 correctie in deze posten opgenomen BTW: -857 totaal kosten: Nadere specificatie opbrengsten pakschuit Vaartochten/evenem Vrienden Sponsors/donaties 289 Overig 0 correctie in deze posten opgenomen BTW: -486 totaal opbrengsten: 8.779

6 Toelichting op de jaarrekening. Op het schip en de diverse onderdelen wordt afgeschreven, resp. 5% op het casco, 10% op techniek en interieur en 20% op inventaris. De afschrijving, totaal ,= per jaar, wordt gecompenseerd door vrijval van sponsorbijdragen uit de periode Aldus dalen zowel de boekwaarde als de bestedingsverplichting. De lasten waren in 2012 en 2013 vrij hoog vanwege de werfbeurt en keuringskosten in de winter In 2014 waren de lasten weer aanzienlijk lager en de inkomsten prima, waardoor een positief resultaat is geboekt van 3.514,=. Vaartochten. Het vaarprogramma voor 2015 ziet er als volgt uit: 2 culturele vaarten naar biermuseum Delfshaven 3 combitochten Op Reis! Scheveningen-Delft-Voorburg 2 educatieve tochten naar stoomdistilleerderij en proeflokaal van Kleef in Den Haag. 1 gezellige tocht naar het centrum van Schiedam. 1 rondje Overschie met een bezoek aan het streekmuseum en ateliers. 1 monumententocht rond Delft. Deelname aan de volgende evenementen is gepland: Furiade Maassluis Vloot over de Vliet. Open monumentendag. Sinterklaas. De mogelijkheid wordt onderzocht samen te werken met een ambachtelijk bedrijf, die bij het evenement zijn producten vanaf de pakschuit te koop aanbiedt. p.r. activiteiten. In 2013 is de website vernieuwd. Hij is in een moderner jasje gestoken. Met name de plaatjes zijn aantrekkelijker. Helaas vertoonde het reserveringssysteem wat problemen, die begin 2015 zijn opgelost. Voor promotie zijn er flyers, affiches en ansichtkaarten gedrukt. Verder heeft de pakschuit redelijk wat gratis publiciteit gehad in de pers. Over de opening van het jaagbruggetje zijn berichten met foto s verschenen in de Delftse Post en Delft op Zondag. De combitocht naar Scheveningen is aangekondigd in het A.D. en de Oude Hagenaar. Deze publicatie leverde veel deelnemers op. De stichting zal op zoek moeten naar nieuwe klanten en nieuwe doelgroepen. Het is duidelijk geworden dat die niet vanzelf komen. Het aanbod aan vaartochten en verhuurmogelijkheden zal breder en beter bekend gemaakt moeten worden en daarvoor zullen de p.r. activiteiten geïntensiveerd moeten worden. Het bestuur is op zoek naar een p.r. coördinator die de benodigde initiatieven neemt en de werkzaamheden van de vrijwilligers in deze coördineert. Een eerste verbeterstap is de vernieuwing van de website. Deze is gebruiksvriendelijker en daarmee meer wervend geworden. Het boekingssysteem is vereenvoudigd en daarmee betrouwbaarder. Van belang is ook dat de pakschuit beter vindbaar wordt op internet. Om de verhuuractiviteiten uit te breiden is een actieve benadering nodig van bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld middels mailings, flyers, ansichtkaarten en affiches. Onderhoud. Het behoud van de pakschuit vraagt zorgvuldig onderhoud. Om kosten te besparen wordt het onderhoud zoveel mogelijk uitgevoerd door een enthousiaste groep vrijwilligers. Deze vrijwilligers beschikken nagenoeg over de benodigde vaardigheden :

7 motordrijver/bankwerkers, schilder, timmerwerk. Er wordt nog een vrijwilliger gezocht met kennis van elektronica. Er is sprake van drie soorten onderhoud: Het dagelijkse onderhoud, zoals het smeren van de motor en kleine reparaties Het jaarlijkse winteronderhoud: het winterklaar maken van de motor en de accu s en vervanging van kapotte onderdelen. Het groot onderhoud vindt eens in de 4 jaar plaats, waarbij het schip op de helling gaat en de onderkant onderhanden wordt genomen. Van ouderen werd de klacht ontvangen, dat er geen fatsoenlijk toilet aan boord was. Deze voorziening is daarom in 2013 aangebracht. Ook in 2014 zijn er weer de nodige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zowel aan de motor als aan het schip. Voor een open rondvaartboot, dat vaart met meer dan 12 passagiers, is een zogenaamd C.v.O. (= Certificaat van Onderzoek) nodig. Hiervoor zijn in 2013 een casco- en een veiligheidskeuring verricht door Register Holland. Voor de keurende instantie is er groot knelpunt. Volgens de voorschriften is een open vlam in de machinekamer taboe. Deze open vlam vormt de ontsteking van de oude Rennes motor. Na diverse besprekingen kan Register Holland zich vinden in een oplossing waarbij de machinekamer gasdicht wordt gemaakt en voorzien van een vaste brandblusinstallatie. Dit vergt echter een investering van 7.800,= excl. BTW. Inmiddels is een subsidie aangevraagd en verkregen van Fonds 1818 uit Den Haag van 3.500,=. Het ontbrekende bedrag wordt uit eigen middelen (reserve onderhoud) en een bijdrage van vrienden gefinancierd. In maart 2015 is gestart met de werkzaamheden. Delft, maart 2015.

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

Stichting Boerderijmuseum Vredegoed Streekmuseum Vredegoed. Jaarverslag 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Tienhoven / Oud Maarsseveen

Stichting Boerderijmuseum Vredegoed Streekmuseum Vredegoed. Jaarverslag 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Tienhoven / Oud Maarsseveen Stichting Boerderijmuseum Vredegoed Streekmuseum Vredegoed Jaarverslag 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Tienhoven / Oud Maarsseveen Vastgesteld door het Stichtingsbestuur Pagina 1 van 16 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Stichting Sint Janskerk Schiedam 1 1. Voorwoord Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Sint Janskerk Schiedam. Zij werd opgericht op 27 juni 2011, maar begon met haar feitelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Stadsherstel Amsterdam 2014 2016

Beleidsplan Stichting Stadsherstel Amsterdam 2014 2016 Beleidsplan Stichting Stadsherstel Amsterdam 2014 2016 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. Missie en visie 4. Interne analyse 5. Externe analyse 6. Beleid en strategische doelen 2014 t/m 2016 Bijlage 1 1.

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Januari 2013 Dhr. Lennard Zuijderwijk (voorzitter) Dhr. Diyar Amin (vicevoorzitter) Dhr. Faiq Karim (secretaris) Dhr. Nawid Fakiri (penningmeester) Dhr.

Nadere informatie

Stichting Filibata Jaarverslag 2011

Stichting Filibata Jaarverslag 2011 Stichting Filibata Jaarverslag 2011 Dit rapport heeft 12 pagina s Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 1 Algemene informatie Activiteiten in boekjaar 2011 Verwachte gang van zaken voor 2012 2. Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. A.P. Heidema

Nadere informatie

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring Nationaal Restauratiefonds JAARVERSLAG 2008 rente baten lasten kerncijfers liquide middelen revolving fund totaal-financieringen balans bestuur & organisatie voorzieningen verplichtingen laagrentende leningen

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave

Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Bestuurlijke activiteiten 2 Donateurs en vrijwilligers 4 Bestuurlijke organisatie 5 Evenementen 6 Balans per 31 december 2011 7 Winst- en verliesrekening 8 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Future4all

Jaarverslag 2014 Stichting Future4all Jaarverslag 2014 Stichting Future4all Jaarverslag 2014 Stichting Future4all Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Bestuur en vrijwilligers... 3 3. Draagvlak, voorlichting en communicatie... 3 4. Werkbezoek

Nadere informatie

Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders

Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders Datum: 24 mei 2011 Locatie: Rotterdamseweg 196 te Delft Verslag: Astrid Teunissen-Pronk Aanwezig van Raad van Commissarissen en directie:

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Postbus 65 3840 AB Harderwijk. Telefoon: 0341-564488. Fax: 0341-560587

Jaarverslag 2010. Postbus 65 3840 AB Harderwijk. Telefoon: 0341-564488. Fax: 0341-560587 Jaarverslag 2010 Postbus 65 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341-564488 Fax: 0341-560587 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag Bestuursverslag 1. Algemeen 5 2. Beleid 6 3. Bestuur en medewerkers 9 4. Projecten

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. J.J. de Vries

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2016 FILMHUIS GOUDA

BELEIDSPLAN 2013-2016 FILMHUIS GOUDA BELEIDSPLAN 2013-2016 FILMHUIS GOUDA 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Filmhuis Gouda anno 2013 4 3. Trends en ontwikkelingen 2013 2016 7 4. Beleidsaccenten 2013 2016 9 BELEIDSPLAN FILMHUIS GOUDA

Nadere informatie

Het Noord-Brabantse Molenbehoud onder de loupe

Het Noord-Brabantse Molenbehoud onder de loupe Het Noord-Brabantse Molenbehoud onder de loupe Auteurs: ing. P.A. Groen Ir. R. Gruben BAAC rapport B-09.0321 Juni 2010 Status: Definitief Onderzoek BRIM-regeling 2 Inhoudsopgave n Leeswijzer 5 1 2 3 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Jaarstukken over 2013 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen

JAARSTUKKEN. Jaarstukken over 2013 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen JAARSTUKKEN 2013 Jaarstukken over 2013 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen INHOUDSOPGAVE Inhoud Voorwoord 1 Handtekeningen 3 Doelstelling 4 Onze Mensen 5 Vrijwilligersbeleid 7 Algemeen 10 Nieuws

Nadere informatie