Activeren investeringen maatschappelijk nut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activeren investeringen maatschappelijk nut"

Transcriptie

1 Activeren investeringen maatschappelijk nut gemeente Eindhoven CTRL - Control, BI - Bedrijfsvoering/Instrumenten Juni 2015

2 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven CTRL - Control, BI - Bedrijfsvoering/Instrumenten Datum juni 2015

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding en historie 5 2 Uitgangspunten activeren investeringen Maatschappelijk Nut Onderscheid tussen investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut en onderhoud Bepalen optimale levensduur Dekking van investeringen maatschappelijk nut Norm voor maximale kapitaallasten Integrale afweging in boekwerk MIP 13 3 Accountant en overige gemeenten 14 Bijlage 1: Artikelen BBV en nota van toelichting 15 Bijlage 2: Levensduur per activasoort 18

4 4 gemeente Eindhoven

5 1 Inleiding en historie Inleiding Eindhoven investeert om de stad op orde te houden. Er is een onderscheid in investeringen in economisch nut, zoals gebouwen en investeringen in maatschappelijk nut, zoals wegen. Investeringen in economisch nut moeten worden geactiveerd en investeringen in maatschappelijk nut mogen worden geactiveerd. Wat is activeren? Activeren is het op de balans presenteren van de financiële waarde van het aangeschafte of vervaardigde kapitaalgoed vanaf het moment dat de gemeente het economisch risico loopt en dat het kapitaalgoed een meerjarig nut heeft 1 Welke investeringen vallen onder maatschappelijk nut? Het gaat om investeringen in de openbare ruimte die uitsluitend een meerjarig maatschappelijk nut hebben. Voorbeelden zijn wegen, pleinen, bruggen en openbaar groen. Deze producten genereren geen middelen en er is geen markt voor. Een stukje geschiedenis In het huidige Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat in artikel 59 vierde lid dat investeringen in maatschappelijk nut kunnen worden geactiveerd (zie bijlage 1: BBV en nota van toelichting). Aan de gemeente de keuze om deze investeringen wel of niet te activeren. In 2004 heeft de gemeente Eindhoven ervoor gekozen de investeringen in maatschappelijk nut niet meer te activeren. Eén van de argumenten was dat het niet activeren van investeringen maatschappelijk nut de mogelijkheid geeft om incidentele middelen (voor zover de raad dit noodzakelijk acht) in te zetten voor investeringen zonder een beslag te doen op de structurele ruimte (bron: notitie activeren, waarderen en afschrijven). Om alle financiële consequenties te verwerken in de begroting, is in 2004 de boekwaarde op de balans met 40 miljoen verlaagd. De verlaging is ten laste van het eigen vermogen (verlaging reserves) gegaan. De afschrijvingen en rentekosten die reeds begroot waren, zijn ingezet als dekking voor de jaarlijkse investeringen. In 2004 is 3,3 miljoen structureel vrijgespeeld voor investeringen in maatschappelijk nut, naast de reeds beschikbare dekking uit reserves, voorzieningen en bijdragen derden. Nieuwe ontwikkelingen In 2015 speelt de discussie om investeringen maatschappelijk nut te activeren op landelijk en Europees niveau. De commissie vernieuwing BBV bereidt een voorstel voor om investeringen maatschappelijk nut te activeren. Er zijn Europese richtlijnen in ontwikkeling om meer standaardisering van begrotingen van de publieke sectoren in Europa te realiseren (EPSAS). De gemeente kan overigens nu al kiezen om investeringen maatschappelijk nut te activeren, mits dit goed is beargumenteerd en afstemming plaatsvindt met de accountant. Door de stelselwijziging ontstaat er op korte termijn ruimte in de begroting, 1 Bron: nota waardering en afschrijving vaste activa gemeente Arnhem. gemeente Eindhoven 5

6 aangezien de jaarlijkse investeringsbudgetten worden omgezet naar lagere afschrijvingsen rentelasten. Op langere termijn zijn de kosten hoger, omdat ook rentelasten in de begroting worden opgenomen. We maken de keuze om alleen nieuwe investeringen vanaf 2016 te activeren. Bestaande investeringen worden niet geactiveerd. Met bestaande investeringen bedoelen we investeringen die nu al in de projectadministratie in uitvoering zijn. Investeringen waar nog niet op is geboekt en pas in 2016 in uitvoering gaan, worden wel geactiveerd. Doel van dit rapport Dit rapport geeft toelichting op de richtlijnen die van toepassing zijn bij het activeren van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. 6 gemeente Eindhoven

7 gemeente Eindhoven 7

8 2 Uitgangspunten activeren investeringen Maatschappelijk Nut 2.1 Onderscheid tussen investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut en onderhoud. De term vaste activa geeft aan dat de investering een meerjarig karakter moet hebben. Onderhoudsinvesteringen vallen hier niet onder, aangezien door onderhoud aan een object geen langere economische levensduur wordt gerealiseerd. Door de stelselwijziging zijn de volgende uitgangspunten van toepassing: Uitgangspunt 1: Onder een investering wordt verstaan het vastleggen van vermogen in een object waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Uitgangspunt 2: Onder onderhoud wordt verstaan de kosten van (klein en groot) onderhoud die niet levensduurverlengend zijn, inclusief achterstallig onderhoud. Uitgangspunt 3: Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan en/of een gebruiksduur van minder dan 3 jaar worden niet geactiveerd. Toelichting uitgangspunten: Uitgangspunt 1 definitie investering Onder investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut vallen investeringen in: - Openbare ruimte (wegen, pleinen, bruggen, fietspaden, verhardingen van paden, openbare verlichting) - Groen (parken en plantsoenen) - Water (vijvers en sloten, beschoeiing) - Verkeersvoorzieningen (verkeersregelinstallaties (VRI), drempels, rotondes) - Openbare ruimte bij wijkvernieuwing. Deze wordt opgesplitst in de bovenstaande categorieën. Uitgangspunt 2: onderhoud versus investering De kosten van klein en groot onderhoud zijn niet levensduurverlengend en mogen dus niet worden geactiveerd. Op basis van het BBV worden de kosten van onderhoud opgenomen in de jaarlijkse exploitatiebegroting van de gemeente via een budget, dan wel via een vooraf gevormde reserve of voorziening (artikel 44, lid 1c van het BBV). Twee voorbeelden: Herinrichting wegen Op dit moment wordt de Huizingalaan onder handen genomen. Er komt een HOV lijn waardoor ook het achterstallig onderhoud wordt weggewerkt. Zijn dit nu investeringen? Antwoord: Ja, de grootschaligheid van de investering en de vernieuwingen waardoor de weg weer langere tijd meekan kenmerkt een investering. 8 gemeente Eindhoven

9 Onderhoud wegen De winter heeft gezorgd voor gaten in het asfalt en de boomwortels hebben het fietspad hobbelig gemaakt. In april en mei worden de gaten gedicht en het fietspad op diverse plekken geëgaliseerd. Zijn dit investeringen? Antwoord: nee. De aard van de activiteiten geeft aan dat het hier om onderhoud gaat en zijn niet levensduurverlengend. Deze kosten worden in de exploitatiebegroting opgenomen. Uitgangspunt 3:Minimum bedrag en levensduur In de huidige financiële verordening wordt bij investeringen economisch nut een minimaal investeringsbedrag van gehanteerd. Dit heeft tot gevolg dat er veel relatief kleine investeringen in het activasysteem staan. In de financiële verordening zal het minimale bedrag voor investeringen maatschappelijk nut en economisch nut op worden gesteld. 2.2 Bepalen optimale levensduur Het bepalen van de optimale levensduur is een belangrijk basisgegeven om de jaarlijkse lasten (afschrijvingen en rente: kapitaallasten) te kunnen berekenen. Het bepalen van de economische levensduur van een investering moet zorgvuldig en realistisch gebeuren. Daarbij spreken we ook af wanneer er vervroegd dient te worden afgeschreven. Het BBV adviseert om de levensduur voor investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut kort te houden. Uitgangspunt 4: Bij het bepalen van de economische levensduur van een kapitaalgoed houden we geen rekening met de locatie van het kapitaalgoed (bijvoorbeeld centrumgebied of woonwijk). Uitgangspunt 5: Een investering kan bestaan uit meerdere onderdelen met een verschillende levensduur. De investering wordt dan gesplitst in de verschillende onderdelen. Uitgangspunt 6: Over de boekwaarde van de investeringen wordt jaarlijks de interne rente berekend. Uitgangspunt 7: Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut worden lineair afgeschreven naar 0. Uitgangspunt 8: Als er herinrichting plaatsvindt en het oude kapitaalgoed is niet volledig afgeschreven, dan wordt de boekwaarde van het oude kapitaalgoed vervroegd afgeschreven tot 0. Uitgangspunt 9: Verrekenbare of compensabele BTW wordt niet geactiveerd. gemeente Eindhoven 9

10 Uitgangspunt 10: Voor alle investeringen wordt een meerjarige onderhoudsplan opgesteld en is een vervangingsplan aanwezig. Toelichting uitgangspunten Uitgangspunt 4: wel of geen rekening houden met locatie van het kapitaalgoed Als investeringen in maatschappelijk nut worden geactiveerd, dan moet ook de economische levensduur worden bepaald. In de nota van toelichting van het Besluit Begroting en Verantwoording wordt geadviseerd om de economische levensduur van investeringen maatschappelijk nut zo kort mogelijk te houden. Voor het bepalen van de optimale levensduur is niet alleen de technische levensduur van belang. Een weg gaat bijvoorbeeld 40 jaar mee, waarbij iedere 10 jaar groot onderhoud plaatsvindt. Een ander belangrijk criterium is de plaats waar het object zich bevindt. Een weg in een centrumgebied is wellicht meer onderhevig aan herontwikkelingen. We willen echter de systematiek zo eenvoudig mogelijk houden en stellen voor om de locatie van de investering niet mee te nemen bij de bepaling van de economische levensduur. Het is dan wel belangrijk goede afspraken te maken voor vervroegde aflossing bij bijvoorbeeld herinrichting. Bijlage 2 geeft een overzicht van de economische levensduur per soort investering. Uitgangspunt 5: verschillende onderdelen van een investering Indien een investering in openbare ruimte met maatschappelijk nut bestaat uit meerdere elementen, dan worden de elementen afzonderlijk geactiveerd. Een voorbeeld is de inrichting van een park met speeltoestellen. De inrichting van een park heeft een levensduur van 40 jaar, terwijl de speeltoestellen 10 jaar meegaan. Beide onderdelen worden afzonderlijk geactiveerd. Uitgangspunt 6: rentecomponent Bij het coalitieakkoord wordt de interne rente voor een periode van 4 jaar vastgelegd. Deze rente wordt jaarlijks berekend over de boekwaarde van de investeringen. De rente wordt niet geactiveerd, maar ten laste van de exploitatie gebracht (kapitaallasten). De rentekosten zijn extra kosten ten opzichte van de situatie waarbij investeringen in maatschappelijk nut niet worden geactiveerd. Uitgangspunt 7: afschrijvingscomponent Alle nieuwe investeringen worden lineair afgeschreven. Dat wil zeggen met een jaarlijks constant bedrag. De jaarlijkse afschrijving bedraagt de aanschafwaarde gedeeld door het aantal jaren waarin het actief wordt afgeschreven. Uitgangspunt 8: vervroegde afschrijving Vervroegde afschrijving vindt plaats als er sprake is van een duurzame waardevermindering. Dit is in ieder geval van toepassing bij herinrichting. De restant boekwaarde van het oude kapitaalgoed wordt in één jaar volledig afgeschreven naar 0. Er moet dekking worden gevonden voor de extra eenmalige afschrijving. Uitgangspunt 9: BTW-component Volgens de richtlijnen omtrent BTW worden de investeringen geactiveerd exclusief BTW, indien deze verrekenbaar of compensabel is. 10 gemeente Eindhoven

11 Uitgangspunt 10: vervangings- en onderhoudsplan Voor alle investeringen hebben we het vervangingsplan in beeld, inclusief onderhoudsplan. Een zorgvuldig opgesteld onderhoudsplan zorgt ervoor dat het kapitaalgoed in goede staat blijft. De kans is dan groter dat de geplande economische levensduur daadwerkelijk wordt gehaald. 2.3 Dekking van investeringen maatschappelijk nut De meeste investeringen in maatschappelijk nut worden gedekt uit reserves, exploitatiemiddelen en subsidies. Dit zijn incidentele middelen. Het is niet toegestaan om structurele lasten (hier vallen ook kapitaallasten onder) te dekken uit incidentele middelen. Het BBV maakt voor investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut een uitzondering. Dekking uit reserves mogen in mindering worden gebracht van het investeringsbedrag. Wij kiezen er echter niet voor om de reserves in mindering te brengen van het investeringsbedrag, omdat dan onvoldoende middelen aanwezig zijn bij vervanging. Ter illustratie: de gemiddelde jaarlijkse dekking uit reserves voor investeringen in maatschappelijk nut in de periode is 6,9 miljoen. Uitgangspunt 11: Alle vaste activa worden voor het bedrag van de investering geactiveerd. Uitgangspunt 12: In afwijking hierop worden bijdragen van derden die in directe relatie staan met het actief op de waardering daarvan in mindering gebracht. Uitgangspunt 13: Reserves en voorzieningen ter dekking van de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden niet in mindering gebracht op de investering. Uitgangspunt 14: De incidentele ruimte die ontstaat door het activeren van investeringen in maatschappelijk nut wegen we ieder jaar integraal af bij de begrotingsbehandeling. Structurele dekking zetten we om in een stelpost kapitaallasten. Toelichting uitgangspunten: Uitgangspunt 11 en 12: Bruto versus netto investeringsbedrag Door het activeren van investeringen maatschappelijk nut zullen de structurele lasten toenemen, omdat kapitaallasten voor een langere tijd in de begroting zijn opgenomen. In de regel wordt het totale bedrag van de investering geactiveerd. Dit bruto investeringsbedrag wordt verminderd met bijdragen van derden. Deze werkwijze komt overeen met werkwijze bij investeringen in economisch nut. Uitgangspunt 13: dekking uit reserve en voorzieningen Algemene regel is dat dekking uit reserves niet in mindering mag worden gebracht op de te activeren investering. In de nota van toelichting van het BBV is aangegeven dat dekking uit reserves mag worden afgetrokken van de investering alvorens de kapitaallasten worden bepaald. gemeente Eindhoven 11

12 We stellen voor om de reserves niet in mindering te brengen op de investering, om te voorkomen dat bij vervanging te weinig dekking is voor toekomstige kapitaallasten. Indien namelijk de kapitaallasten laag zijn vanwege een laag investeringsbedrag, dan moet bij vervanging door een veel hoger investeringsbedrag extra structurele dekking worden gevonden. Uitgangspunt 14: overige dekking De ruimte in de begroting is incidenteel beschikbaar. Dit betekent dat de ruimte niet kan worden ingezet voor investeringen, omdat investeringen structurele kapitaallasten tot gevolg hebben. De beschikbare incidentele ruimte wegen we ieder jaar integraal af bij de begrotingsbehandeling. Een aantal belangrijke regels is dan wel van toepassing: De incidentele ruimte kan alleen voor incidentele bestemmingen worden ingezet; De hoogte van de incidentele ruimte en het bestemmingsvoorstel worden jaarlijks integraal afgewogen bij de begrotingsbehandeling. De voormalige structurele storting in de reserve financieringsfonds MIP wordt omgezet in de stelpost kapitaallasten, waardoor kapitaallasten structureel worden gedekt. 2.4 Norm voor maximale kapitaallasten Op dit moment is de norm voor maximale kapitaallasten in onze begroting 7% (begroting ). Deze norm is geïntroduceerd om de flexibiliteit in onze begroting te behouden. Kapitaallasten worden gezien als vaste lasten die, eenmaal opgenomen in de begroting, voor langere tijd in de begroting staan. Door ook de investeringen maatschappelijk nut te activeren, zal de grens van maximale kapitaallasten sneller worden bereikt. Uitgangspunt 15: De norm voor maximale kapitaallasten investeringen wordt indien noodzakelijk vooraf bij de begroting herijkt. Voor het eerst bij de begroting Toelichting uitgangspunten Uitgangspunt 15: een groeimodel vraagt om een jaarlijkse herijking van de normin de begroting is de norm voor maximale kapitaallasten 7%. Deze norm heeft alleen betrekking op investeringen in economisch nut en is geïntroduceerd om de flexibiliteit in onze begroting te behouden. Kapitaallasten worden gezien als vaste lasten die, eenmaal opgenomen in de begroting, voor langere tijd in de begroting staan. Door ook de investeringen maatschappelijk nut te activeren, zal de grens van maximale kapitaallasten sneller worden bereikt. Door het activeren van investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut wordt de begroting ook minder flexibel. Doordat alleen nieuwe investeringen worden geactiveerd, zijn de kapitaallasten in de eerste jaren beperkt, maar groeien uiteindelijk in 40 jaar toe naar maximale kapitaallasten. 12 gemeente Eindhoven

13 2.5 Integrale afweging in boekwerk MIP De integrale afweging via Meerjaren Investeringsplan (MIP) zal wijzigen. Het huidige MIP is vooral een afwegingsinstrument voor nog ongedekte investeringen. Voornamelijk investeringen met maatschappelijk nut, zoals reconstructie wegen, zijn onderwerp van de afweging. Het activeren van de investeringen in maatschappelijk nut leidt tot structurele kapitaallasten die gedekt moeten worden. In toekomstige MIP-boekwerken zal dekking van kapitaallasten onder de aandacht worden gebracht. Het boekwerk MIP is nog steeds een belangrijk instrument om alle investeringen in beeld te houden en de mogelijke gevolgen voor betaalbaarheid en dergelijke te beschrijven. Het karakter van het MIP zal wel wijzigen. In het huidige MIP-boekwerk wordt de integrale afweging toegelicht en verbonden aan de reserve financieringsfonds MIP en de financiële positie van de gemeente. Indien we ervoor kiezen om investeringen maatschappelijk nut te activeren, zal het karakter van het boekwerk MIP wijzigen. In plaats van incidentele dekking zal nu naar structurele dekking worden gezocht. De keuzes die de raad kan maken zullen een relatie hebben met de maximale kapitaallasten. In overweging wordt genomen of de gemeente bepaalde vervangingen wel of niet wil laten doorgaan. Daarnaast zal besluitvorming nodig zijn als de kapitaallastennormen worden bereikt. Ook dan is keuze noodzakelijk of vervanging uitgesteld wordt of niet meer aan de orde is. Het boekwerk MIP zal in de toekomst de volgende elementen bevatten: - Een totaaloverzicht van alle investeringen, gerangschikt naar inhoudelijke programma s; - Voorstel voor besteding van de financiële ruimte voor (nieuwe) investeringen, voorbereidingskosten en in uitvoering komen van investeringen; - Een overzicht van de ontwikkelingen op investeringsgebied van de komende jaren; - Een beeld van de totale (vervangings) investeringsopgave en de dekking, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar economisch nut, maatschappelijk nut en grondexploitaties; - Nieuwe investeringen worden meegenomen in de integrale afweging om de totale investeringsopgave te bepalen. Hierin worden alle vormen van investeringen opgenomen, waaronder investeringen die niet worden geactiveerd (zoals investeringen in luchtkwaliteit); - De gemaakte keuze om activa wel of niet te vervangen. gemeente Eindhoven 13

14 3 Accountant en overige gemeenten Mening accountant Met de accountant is overlegd of de stelselwijziging toegestaan is en of de uitgangspunten overeenkomen met de huidige wetgeving. De accountant is van mening dat de gevormde uitgangspunten in lijn liggen met het huidige BBV. Een belangrijk item van de accountant is de zorg voor een juiste administratieve verwerking. Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de geactiveerde investeringen en de (nog) niet geactiveerde investeringen. Daarnaast moet het onderscheid tussen economisch nut en maatschappelijk nut op de balans in beeld zijn. Indien de administratieve verwerking niet duidelijk en zorgvuldig gebeurt is een rechtmatigheidsfout het gevolg. De accountant staat niet toe dat we investeringen met terugwerkende kracht investeringen gaan activeren. De ingangsdatum van de stelselwijziging is bepalend voor de investeringen die mogen worden geactiveerd. De accountant heeft informatie verstrekt over de Europese ontwikkelingen, De EPSAS. De verwachting is dat de nieuwe ontwikkelingen niet binnen nu en 2 jaar wordt ingevoerd, maar eerder pas vanaf Daarbij komt dat een overgangsregeling zal gelden voor een aantal jaar, om alle Europese gemeenten in de gelegenheid te stellen de administratie aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Overige gemeenten De meeste gemeenten activeren investeringen in maatschappelijk nut. Aan gemeenten is gevraagd of er geactiveerd wordt en welke richtlijnen er dan zijn. Een meeste gemeenten hebben geantwoord en een aantal gemeenten heeft meer informatie verstrekt over de richtlijnen. Deze tips zijn meegenomen in de uitwerking van de uitgangspunten. 14 gemeente Eindhoven

15 Bijlage 1: Artikelen BBV en nota van toelichting HOOFDSTUK V WAARDERING, ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN Artikel Alle investeringen met een economisch nut worden geactiveerd. 2. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. 3. In afwijking van het eerste lid worden kunstvoorwerpen met een cultuur-historische waarde niet geactiveerd. 4. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen worden geactiveerd. Artikel 60 Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief kunnen worden geactiveerd indien: a. het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen; b. de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vaststaat; c. het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal genereren en; d. de uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Artikel 61 Bijdragen aan activa in eigendom van derden kunnen worden geactiveerd, indien: a. er sprake is van een investering door een derde; b. de investering bijdraagt aan de publieke taak; c. de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is overeengekomen en; d. de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de provincie onderscheidenlijk gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering. Artikel Alle vaste activa worden voor het bedrag van de investering geactiveerd. 2. In afwijking van het eerste lid mogen bijdragen van derden die in directe relatie staan met een actief op de waardering daarvan in mindering worden gebracht. 3. In afwijking van het eerste lid mogen reserves in mindering worden gebracht op investeringen, als bedoeld in artikel 59, het vierde lid. Artikel Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 2. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. 3. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging gemeente Eindhoven 15

16 van het actief kan worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd. 4. Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van eerste uitgifte als verkrijgingsprijs. Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde. 5. Van activa waarvan de bestemming verandert, wordt de actuele waarde van de nieuwe bestemming in de toelichting op de balans opgenomen. 6. In afwijking van het eerste lid is waardering tegen actuele waarde toegestaan voor de activa van de Nazorgfondsen bedoeld in artikel van de Wet milieubeheer. 7. Passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd. 8. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde van leningen en vorderingen verrekend. Artikel De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. 2. Slechts om gegronde redenen mogen de afschrijvingen geschieden op andere grondslagen dan die welke in het voorafgaande begrotingsjaar zijn toegepast. De reden van de verandering wordt in de toelichting op de balans uiteengezet. Tevens wordt inzicht gegeven in haar betekenis voor de financiële positie en voor de baten en de lasten aan de hand van aangepaste cijfers voor het begrotingsjaar of voor het voorafgaande begrotingsjaar. 3. Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. 4. In afwijking van het eerste en het derde lid kan er op de activa, bedoeld in artikel 59, vierde lid, extra worden afgeschreven. 5. In afwijking van het derde lid is de afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa, bedoeld in artikel 34 onder a, maximaal gelijk aan de looptijd van de lening. 6. In afwijking van het derde lid is de afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa, bedoeld in artikel 34 onder b, ten hoogste vijf jaar. Artikel Naar verwachting duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. 2. Voorraden en deelnemingen worden tegen de marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 3. Een actief dat buiten gebruik wordt gesteld wordt afgewaardeerd op het moment van buitengebruikstelling, indien de restwaarde lager is dan de boekwaarde. Nota van Toelichting Wet BBV Activering en waardering van activa Rond activering is de centrale vraag welke investeringen moeten en welke investeringen mogen worden geactiveerd. Bedrijven activeren investeringen met een meerjarig economisch nut, dat zijn investeringen die gedurende meerdere jaren bijdragen aan de mogelijkheid om inkomsten te verwerven en die via de markt verhandeld kunnen worden. 16 gemeente Eindhoven

17 Zoals in hoofdstuk 3 aangegeven kunnen voor gemeenten twee soorten activa worden onderscheiden: activa vergelijkbaar met het bedrijfsleven, namelijk investeringen voor activa met een meerjarig economisch nut, en investeringen met een maatschappelijk, maar geen economisch nut. Investeringen met een economisch nut zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de mogelijkheid middelen te verwerven. Dat een gemeente ervoor kan kiezen ergens geen of geen kostendekkend tarief voor te heffen is niet relevant voor de vraag of een actief economisch nut heeft. Een vergelijkbare redenering geldt voor de verhandelbaarheid. Het gaat om de mogelijkheid de activa te verkopen, niet om de vraag of de gemeente het actief ook daadwerkelijk wil verkopen. Dit betekent onder andere dat alle gebouwen een economisch nut hebben; er is immers een markt voor gebouwen. Voor investeringen met een economisch nut is er geen reden af te wijken van boek 2 BW. Dit betekent dat in dit besluit is opgenomen dat activa met een meerjarig economisch nut geactiveerd moeten worden. Ook mogen, in tegenstelling tot de CV 95, reserves niet meer in mindering worden gebracht op deze investeringen. Daarnaast mag er op deze investeringen niet resultaat afhankelijk extra worden afgeschreven. Met andere woorden activa met een meerjarig economisch nut moeten eenduidig worden geactiveerd en vervolgens dient er op consistente wijze op te worden afgeschreven. De enige uitzondering op deze regel zijn de kunstvoorwerpen van cultuur-historische waarde. Activeren van deze voorwerpen zouden de balans te zeer opblazen, zonder dat dit tot extra inzicht leidt. Wat betreft investeringen met een meerjarig maatschappelijk, maar geen economisch nut, rijst de vraag of deze wel of niet geactiveerd moeten of mogen worden. Enerzijds zijn deze activa van groot belang voor gemeenten. Het betreft immers wegen, water, bruggen en dergelijke. Anderzijds gaat het hier typisch om investeringen die meestal niet worden vervangen, maar die daarentegen veel onderhoud met zich meebrengen, met andere woorden voor deze investeringen is het goed verwerken van onderhoud in de begroting en meerjarenraming essentieel. Het al dan niet activeren van dergelijke investeringen draagt niet bijzonder bij aan het inzicht in de financiële positie van gemeenten. Dit afwegende gaat mijn voorkeur ernaar uit investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut niet te activeren. Echter, aangezien dit ertoe zou kunnen leiden dat sommige gemeenten belangrijke investeringen, in bijvoorbeeld, rotondes niet meer zouden kunnen doen, mogen investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut, mits gedaan in de openbare ruimte, worden geactiveerd. Wel is het wenselijk dat de gemeente die dergelijke investeringen activeert deze activa in zo kort mogelijke termijn af schrijft. Dit is de reden waarom op deze investeringen de reserves in mindering mogen worden gebracht en er ook resultaat afhankelijk op mag worden afgeschreven. Uiteraard dient dit wel duidelijk zichtbaar te zijn en op de wijze zoals bepaald in de artikelen 17 en 27, eerste lid, te geschieden. Staatsblad De artikelen 20, 22, 35, 51, 59, 62 tot en met 65 schrijven voor hoe omgegaan dient te worden met investeringen met een meerjarig economisch of maatschappelijk nut. De voorgeschreven paragraaf onderhoud kapitaalgoederen heeft ook een relatie met dit onderwerp gemeente Eindhoven 17

18 ni 2015 Activeren investeringen maatschappelijk nut - oncept Bijlage 2: Levensduur per activasoort Code Omschrijving balanscode Omschrijving soort activum Levensduur Economisch nut Levensduur Maatschappelijk nut Toelichting 1101 Gronden en terreinen Grond Oneindig Oneindig Op grond wordt niet afgeschreven Sportparken 25 Kosten aanleg sportparken inclusief civiel technisch (park, verharding paden en riool plus alle velden). 30/15 Kunstgras en all weatherbanen. Onderlaag 30 jaar en bovenlaag 15 jaar. 15 Hekwerken en verlichting en overige voorzieningen 15 jaar. 50 Tribune 50 jaar met renovatie na 25 jaar Voorzieningen aan parkeerterrein Betreft openbare parkeerterreinen (omheining en blokkades) Voorzieningen aan overige terreinen Voorzieningen aan / bij bedrijfsgebouwen zoals buitenverlichting, hekwerk, fietsenstallingen, beplanting Begraafplaatsen 50 Aanleg (niet ondergrond, op grond wordt niet afgeschreven) 1102 Grond erfpacht Grond erfpacht oneindig Oneindig Op grond wordt niet afgeschreven 1107 Gebouwen Gebouwen 50 Kantoor- en bedrijfsgebouwen. Niet de installaties en inrichting. 18 gemeente Eindhoven

19 ni 2015 Activeren investeringen maatschappelijk nut - oncept Code Omschrijving balanscode Omschrijving soort activum Levensduur Economisch nut Levensduur Maatschappelijk nut Toelichting Gebouwen van hout 15 Noodlokalen, houten units (houten noodlokalen: levensduur 15 jaar, subsidie rijk) Sporthallen 50 Betreft het gebouw, niet de installaties en inrichting Zwembaden en watersportaccommodaties 50 Betreft het gebouw, niet de installaties en inrichting Kunstijsbaan 50 Betreft het gebouw, niet de installaties en inrichting Parkeergarage 50 Bio-massacentrale (niet zijnde gebouw) 20/10 Feitelijke levensduur afhankelijk van type Kleedlokalen 50 Betreft het gebouw, niet de installaties en inrichting Schoolgebouwen 50 Kwekerijen / kassen 25 Jongerencentra, jeugdhonken, gemeenschapshuizen Voorzieningen aan gehuurde gebouwen 40 Max 25 Af te stemmen op de huurtermijn, maar niet langer dan 25 jaar. Verbouwingen Max 25 Tenzij de verwachte levensduur of huurtermijn van het gebouw korter is: dan daaraan koppelen. Achterstallig onderhoud en saneringen Max 10 0 Achterstallig onderhoud in openbare ruimte mag niet worden geactiveerd 1105 Woonruimten Woningen 50 Alleen gebouw. Op grond wordt niet afgeschreven 1109 Grond- weg- en waterbouwkundige werken Havens, kanalen 50 gemeente Eindhoven 19

20 ni 2015 Activeren investeringen maatschappelijk nut - oncept Code Omschrijving balanscode Omschrijving soort activum Levensduur Economisch nut 1113 Machines, installaties, meubilair en gereedschappen Rioleringen 60 Beschoeiing van metaal 80 Overige beschoeiing 10 Bruggen en viaducten 80 Levensduur Maatschappelijk nut Toelichting verkeersinfrastructuur 40 Wegen, bestrating, fietspaden verkeersvoorzieningen 20 Voorzieningen met uitzondering van verlichting parkeermaatregelen 10 Niet zijnde parkeermeters Openbare verlichting: kabels 10 Openbare verlichting: armaturen en behuizing (evt. LED) Voorzieningen in bossen en parken / hekwerken Installaties en inrichting van gebouwen 25 Liften, centrale verwarming, installaties van bedrijfsgebouwen Inventaris en meubilair Max 15 Voor scholen geldt de rijksnorm Machines Max 15 Pompen, aggregaten, zaagmachines en compressen. Reprografie apparaten. Computer hardware, elektronische apparatuur Hardware 3 jaar: (balie)printers en plotters Hardware 4 jaar: CPU, laptop, afdelingsprinters/copiers, PDA, IPAD, informatieschermen Hardware 5 jaar: centrale servers, actieve netwerk componenten en routers, centrale printers/copiers en 20 gemeente Eindhoven

21 ni 2015 Activeren investeringen maatschappelijk nut - oncept Code Omschrijving balanscode Omschrijving soort activum Levensduur Economisch nut 6 20/10/8 Levensduur Maatschappelijk nut Toelichting camera s Hardware 6 jaar: beeldschermen Overig: computerruimte bouwkundig 20 jaar, Noodstroom, blusinstallatie, airco 10 jaar, inrichting 8 jaar Computer software 5 Kantoorautomatisering, applicatie software Infrastructuur 15/12 Glasvezel 15 jaar, overige kabels 12 jaar Telefonie 8/5 Telefooncentrale 8 jaar, telefoontoestellen 5 jaar Speeltuinen (toestellen) 10 Zwembad op speelterrein 20 jaar Parkeermeters, parkeerautomaten 20 Verkeersregelinstallaties 10 Containers (grof vuil standplaatsen) 10 Containers (ondergronds bij flats) 30/10/5 Buitenbak 30 jaar, binnenbak en opbouw 10 jaar, elektronica 5 jaar 1111 Vervoersmiddelen Bedrijfswagens, tractie 7 Vrachtwagen, huisvuilwagen Personenauto s, bestelauto s 7 Dienstauto s Overige vervoersmiddelen 7 Aanhangwagens gemeente Eindhoven 21

Afschrijvingstermijnen gemeente Eindhoven per activasoort Bijlage bij Financiële verordening Gemeente Eindhoven 2017

Afschrijvingstermijnen gemeente Eindhoven per activasoort Bijlage bij Financiële verordening Gemeente Eindhoven 2017 Afschrijvingstermijnen gemeente Eindhoven per activasoort Bijlage bij Financiële verordening Gemeente Eindhoven 2017 Code Omschrijving balanscode Omschrijving soort activum 1000 Bijdragen aan activa in

Nadere informatie

Afschrijvingstermijnen gemeente Eindhoven per activasoort Bijlage bij Financiële verordening Gemeente Eindhoven 2017 actualisatie december 2017

Afschrijvingstermijnen gemeente Eindhoven per activasoort Bijlage bij Financiële verordening Gemeente Eindhoven 2017 actualisatie december 2017 Afschrijvingstermijnen gemeente Eindhoven per activasoort Bijlage bij Financiële verordening Gemeente Eindhoven 2017 actualisatie december 2017 Code Omschrijving balanscode Omschrijving soort activum 1000

Nadere informatie

H.C. Noppen secretaris

H.C. Noppen secretaris Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014 Agendapunt : 5.b Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, In artikel 5 van de Financiële Verordening Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Notitie software Mei 2007

Notitie software Mei 2007 Notitie software Mei 2007 2 1 Inleiding 1.1 Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Activa De bezittingen van de BSGR, deze zijn ingedeeld

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland. Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017

Provincie Zuid-Holland. Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017 Inleiding Deze nota gaat in op het beleid ten aanzien van het investeren, waarderen en afschrijven van de provincie

Nadere informatie

NOTA VASTE ACTIVA 2010

NOTA VASTE ACTIVA 2010 NOTA VASTE ACTIVA 2010 Vaste activa Doel van de nota In de financiële verordening gemeente Asten 2010 zijn de uitgangspunten van het financieel beleid vastgelegd. De bepalingen uit deze verordening vormen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Stelselwijziging: activeren investeringen Maatschappelijk Nut

Raadsvoorstel Stelselwijziging: activeren investeringen Maatschappelijk Nut TER EERSTE LEZING gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6508 Inboeknummer 15bst01152 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer 15.36.652 Raadsvoorstel Stelselwijziging: activeren investeringen Maatschappelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 NOTA ACTIVABELEID 2013 Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 1 Inleiding 2 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Begripsbepaling 4 2 Activering van activa 6 2.1 Materiële vaste activa 6 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Notitie activeringsen. afschrijvingsbeleid. Gemeente Ferwerderadiel

Notitie activeringsen. afschrijvingsbeleid. Gemeente Ferwerderadiel Notitie activeringsen afschrijvingsbeleid 2010 Gemeente Ferwerderadiel Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Waardering van activa 4 Inleiding 4 Activeren investeringen 4 Waarderingsgrondslagen 4 Vaststellen

Nadere informatie

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN INLEIDING Aanleiding De financiële verordening is in de vergadering van het algemeen bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN INLEIDING Aanleiding De financiële verordening is in de vergadering van het algemeen bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Ad 1: De kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden geactiveerd.

Ad 1: De kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden geactiveerd. 3. Waarderen 3.1 Algemeen Dit hoofdstuk bevat een uiteenzetting van het begrip waarderen. Er wordt een onderverdeling gemaakt naar soorten activa. Daarna wordt de waarderingsmethode uitgelegd. Vervolgens

Nadere informatie

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM augustus 2008 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Investeren 4 2.1 Materiële vaste activa 4 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Nota waardering en afschrijving vaste activa Concept Datum 30 maart 2012 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Ingangsdatum...

Nadere informatie

Inhoud. 2 Waarderen. 1.1 Soorten activa. 4 Financiële regels grondbeleid. 1.1.2 Materiële vaste activa. 1 Activeren 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.

Inhoud. 2 Waarderen. 1.1 Soorten activa. 4 Financiële regels grondbeleid. 1.1.2 Materiële vaste activa. 1 Activeren 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2. Nota Activabeleid 1 2 Inhoud 1 Activeren 5 1.1 Soorten activa 6 1.1.1 Immateriële vaste activa 6 1.1.2 Materiële vaste activa 6 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Waarderen 9 2.1 2.2 2.3 Waarderingsgrondslag Componentenbenadering

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

FINANCIËN EN CONTROL. Afschrijvingsbeleid en waardering activa Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1

FINANCIËN EN CONTROL. Afschrijvingsbeleid en waardering activa Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 FINANCIËN EN CONTROL Afschrijvingsbeleid en waardering activa 2013 Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...3 1.1. Algemeen...3 1.2. Regelgeving en rechtmatigheid...3

Nadere informatie

Betreft: Activerings- en Afschrijvingsbeleid Samenwerking Kempengemeenten Datum: 7 november 2011

Betreft: Activerings- en Afschrijvingsbeleid Samenwerking Kempengemeenten Datum: 7 november 2011 Afdeling Staf Voorstel DB/AB Aan: DB/AB Van: Directie Betreft: Activerings- en Afschrijvingsbeleid Samenwerking Kempengemeenten Datum: 7 november 2011 Inleiding en samenvatting Deze nota houdt een voorstel

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. ACTIVEREN 5 3.1 INVESTERINGEN 5 3.2 DREMPELBEDRAG 5 3.3 WAARDERINGSGRONDSLAG

Nadere informatie

Nota afschrijvings- en activeringsbeleid. Gemeente Leeuwarderadeel

Nota afschrijvings- en activeringsbeleid. Gemeente Leeuwarderadeel Nota afschrijvings- en activeringsbeleid 2012 Gemeente Leeuwarderadeel Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Activeren...4 2.1 Definities...4 2.2. Soorten investeringen...4 2.2.1 Immateriële vaste activa...4

Nadere informatie

Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012

Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012 Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Huidige situatie en doel 1 3. Algemene uitgangspunten en voorschriften 2 4. Uitwerking 3 4.1 Methode van afschrijven 3

Nadere informatie

Deel II. Jaarrekening

Deel II. Jaarrekening Deel II Jaarrekening Balans Hierna wordt via de balans en de programma rekening, beiden met toelichting, de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2013 gerealiseerde beleid. ACTIVA (bedragen

Nadere informatie

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeente Buren

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeente Buren Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2014 2018 Gemeente Buren 20 februari 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Begrippen 4 3. Welke investeringen mogen of moeten worden geactiveerd

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum

Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Indeling investeringen 4-5 3. Regelgeving

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Nota waardering en afschrijving vaste activa Datum 25 november 2009 Afdeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2 Nota Activabeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Opbouw nota...3 2. Begrippen...4 2.1 Definities...4 2.3 Wijzigingen activabeleid als gevolg van gewijzigde regelgeving...5 2.1.1 Wijzigingen

Nadere informatie

Raad. Auteur E.M. Spetter Tel.: c. Inspraak extern. Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee -

Raad. Auteur E.M. Spetter Tel.: c. Inspraak extern. Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee - Raad Voorstel 060034 DM-nr. 2006/844 Versie: 02-10-2015 Nota activa en afschrijvingen Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Hoofdafd. Cs, planning, control & informatiebeleid

Nadere informatie

2. Toelichting Een aantal zaken zijn hiervan van belang. Er worden twee soorten investeringen onderscheiden:

2. Toelichting Een aantal zaken zijn hiervan van belang. Er worden twee soorten investeringen onderscheiden: STILLE RESERVES 1. Inleiding Aanleiding Vorig jaar is in de gemeenteraad de nota weerstandsvermogen besproken en vastgesteld. Naar aanleiding van deze bespreking is aan de raad toegezegd dat er nog een

Nadere informatie

Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015

Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015 Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Wettelijk kader... 3 1.4 Leeswijzer... 3 2. Samenvatting uitgangspunten...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Nota vaste activa 2014 2

INHOUDSOPGAVE. Nota vaste activa 2014 2 Nota Vaste Activa INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Wettelijk kader... 3 2. Activeren... 4 2.1 Soorten Activa... 4 2.1.1 Materiële vaste activa... 4 2.1.2 Immateriële

Nadere informatie

Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015

Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015 Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015 Het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht gelet op artikel 10 van de Financiële verordening

Nadere informatie

Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013

Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013 Nota investerings,- waarderingsen afschrijvingsbeleid 2013 Versie november 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doel van de Nota 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Wettelijk kader 4 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Nota activa en afschrijvingen 2014

Nota activa en afschrijvingen 2014 Nota activa en afschrijvingen 2014 Januari 2014 B&W besluit: 14 januari 2014 Voorbespreking raad: 11 februari 2014 Besluitvorming raad: 25 februari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2

Nadere informatie

Beleidsnota activeren en afschrijven

Beleidsnota activeren en afschrijven Beleidsnota activeren en afschrijven versie 1.0 7 januari 2013 1 1. INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 DOELSTELLING... 3 1.3 WETTELIJK KADER... 3 1.4 LEESWIJZER... 3 2. ACTIVEREN... 4 3 WAARDERING...

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid gemeente Oss

Nota afschrijvingsbeleid gemeente Oss Nota afschrijvingsbeleid gemeente Oss 1. Beleidsvrijheid Het is niet zo dat er veel beleidsvrijheid bestaat voor individuele gemeenten. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft zodanige richtlijnen

Nadere informatie

Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd

Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 22952 20 maart 2015 Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd 1. Inleiding 1.1 Aanleiding In de Gemeentewet is opgenomen

Nadere informatie

Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011

Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011 Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011 Vastgesteld door de raad op 26 september 2011 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Bestuurlijke samenvatting... 5 2. Wettelijk kader...

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Nota activabeleid 2016

Nota activabeleid 2016 Nota activabeleid 2016 Vastgesteld in VV 7 juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Indeling Activa 4 3 Activeren en waarderen 5 3.1 Voorwaarden voor activering 5 3.2 Waardering

Nadere informatie

Nota activa en afschrijvingen 2012. Gemeente Nieuwkoop

Nota activa en afschrijvingen 2012. Gemeente Nieuwkoop Nota activa en afschrijvingen 2012 Gemeente Nieuwkoop Afdeling Bedrijfsondersteuning 7 februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Wettelijk kader... 4 1.4

Nadere informatie

NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014

NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014 NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014 Gemeente Moerdijk, oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Begrippen 2 3 Soorten activa 3 3.1 Algemeen 3 3.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

VASTE ACTIVA

VASTE ACTIVA NOTA ACTIVERING, WAARDERING EN AFSCHRIJVING VASTE ACTIVA 2013-2016 Sluis, 27 september 2012 Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Inleiding 3 1.2 Definities 4 1.3 Recapitulatie beslispunten 6 2. Activering en

Nadere informatie

Notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud van kapitaalgoederen

Notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud van kapitaalgoederen Notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud van kapitaalgoederen Mei 2007 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Algemeen...5 1.2 Richtlijnen commissie...5 1.3 De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen...8

Nadere informatie

Nota investeringsbeleid

Nota investeringsbeleid Nota investeringsbeleid Nota investeringsbeleid INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5 1.2 DOELSTELLING... 5 1.3 WETTELIJK KADER... 5 1.4 INTERNE REGELGEVING... 5 1.5 BEGRIPPEN...

Nadere informatie

Nota Activabeleid 2016

Nota Activabeleid 2016 Nota Activabeleid 2016 INHOUDSOPGAVE Samenvatting / voorstel / 4 Inleiding / 5 2. Waardering / 6 2.1 Inleiding / 6 2.2 Activeren investeringen / 6 2.3 Waarderingsgrondslagen / 6 2.4 Vaststelling financiële

Nadere informatie

Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer: Verordening gemeente Groningen

Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer: Verordening gemeente Groningen Gemeentebladnummer: - Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer: 5930931 Datum bekendmaking- wijziging van de Financiële Verordening gemeente Groningen Besluit De raad van de gemeente

Nadere informatie

1.1 Technische vragen nota Waarderen en afschrijven - VVD

1.1 Technische vragen nota Waarderen en afschrijven - VVD 1.1 Technische vragen nota Waarderen en afschrijven - VVD Vraag Blz. Antwoord Artikel 2.4.1 Aanpassen afschrijvingstermijn van wegen, fietsen wandelpaden van 25 naar 50 jaar. Welk onderzoek ligt ten grondslag

Nadere informatie

wijziging Financiële Verordening gemeente Groningen

wijziging Financiële Verordening gemeente Groningen Raadsvoorstel Onderwerp wijziging Financiële Verordening gemeente Groningen Registratienr. 5930931 Steller/telnr. Harrie Austie/ 7693 Bijlagen 3 Classificatie Openbaar Vertrouwelijk Portefeuillehouder

Nadere informatie

bijlage 2 Nota Waardering en afschrijving

bijlage 2 Nota Waardering en afschrijving bijlage 2 Nota Waardering en afschrijving Inleiding 1. Investeren 1.1. Algemeen 1.2. Aanvragen en uitvoeren investeringen 2. Activeren 2.1. (On)mogelijkheid tot activeren 2.2. Verschillende regels voor

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 26 januari 2006 Nr.: Commissie Onderwerp : Bestuur : Nota investerings-, waarderings- en afschrijvingsbeleid Samenvatting De nota beschrijft in het kort op welke manier de afgelopen

Nadere informatie

Gemeente fi Bergen op Zoom

Gemeente fi Bergen op Zoom Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam Nota Investeren

Nadere informatie

BBV en Vastgoedmanagement. Bijeenkomst Vastgoedprofessionals te s-hertogenbosch, 14 oktober 2011 H. Philippens

BBV en Vastgoedmanagement. Bijeenkomst Vastgoedprofessionals te s-hertogenbosch, 14 oktober 2011 H. Philippens BBV en Vastgoedmanagement Bijeenkomst Vastgoedprofessionals te s-hertogenbosch, 14 oktober 2011 H. Philippens Besluit Begroting en Verantwoording Gemeentewet (art 186) bepaalt dat begroting, meerjarenraming

Nadere informatie

Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2012

Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2012 Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2012 Gedeputeerde Staten 6 november 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Wat willen we bereiken? 4 Hoofdstuk 3 Wat hebben we ervoor nodig? 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

zwembaden 30 jaar, opstallen sporthallen en sportzalen 40 jaar, c. 25 jaar: renovatie (=levensduurverlengend) gebouwen, interne aanpassing

zwembaden 30 jaar, opstallen sporthallen en sportzalen 40 jaar, c. 25 jaar: renovatie (=levensduurverlengend) gebouwen, interne aanpassing BIJLAGE TABEL AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN VOOR INVESTERINGEN VANAF 2011 Algemeen Ondergrens voor activeren (minimum investeringsbedr ag); 50.000, met uitzondering van voorbereidingskredieten (minimumbedrag

Nadere informatie

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2008-2011 Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2008-2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Activa 5 2.1 Immateriële vaste activa 5 2.2 Materiële vaste activa

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 26 januari 2006 Nr.: 06/04 Commissie Onderwerp : Bestuur : Nota investerings-, waarderings- en afschrijvingsbeleid Samenvatting De nota beschrijft in het kort op welke manier de

Nadere informatie

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen NOTA ACTIVABELEID Gemeente Bergen 2014 Raad 30-01-2014 1.INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel van de nota en wettelijk kader 3 1.3 en 3 1.4 Beschikbaar stellen investeringskredieten door raad of college

Nadere informatie

NOTA WAARDERING AFSCHRIJVING ACTIVA

NOTA WAARDERING AFSCHRIJVING ACTIVA NOTA WAARDERING & AFSCHRIJVING ACTIVA 2010 Gemeente Staphorst Waardering & Afschrijving Activa 10 1 Nota Waardering & Afschrijving Activa 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding.. 3 - aanbieding - wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Afschrijvingstabel vaste activa

Afschrijvingstabel vaste activa Afschrijvingstabel vaste activa 12 september 2016 Afschrijvingstabel vaste activa bij nota Waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa 1 AFSCHRIJVINGSTABEL VASTE ACTIVA Algemeen Kosten verbonden

Nadere informatie

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING. Gemeente Dordrecht

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING. Gemeente Dordrecht NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING Gemeente Dordrecht Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Wettelijk Kader 3 1.4 Leeswijzer 3 2. Criteria voor activa 4 2.1 Onderscheid economisch

Nadere informatie

Nota activeren, waarderen en afschrijven 2014

Nota activeren, waarderen en afschrijven 2014 Nota activeren, waarderen en afschrijven 2014 Gemeente Meerssen Januari 2014 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 Hoofdstuk 2 Activeren en waarderen... 5 2.1 Soorten vaste activa...

Nadere informatie

Kadernota Activeringsbeleid. Activeren, waarderen, afschrijven en financieren. C. Brugman, J. Kerssens januari

Kadernota Activeringsbeleid. Activeren, waarderen, afschrijven en financieren. C. Brugman, J. Kerssens januari Activeren, waarderen, afschrijven en financieren Auteur C. Brugman, J. Kerssens Registratienummer 14.0045376 Versie 2.0 Status concept Afdeling Financiºn, Control & Belastingen Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Nummer : 11-12.2011 Onderwerp : Wijziging artikel 10, lid 2 van de Financiële verordening gemeente Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Korte inhoud : Actualisatie nota activabeleid gemeente

Nadere informatie

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Doelstelling...5 1.3 Wettelijk kader...5 1.4 Leeswijzer...5 2 Begrippen... 6 3 Activeren... 9 3.1

Nadere informatie

Notitie waardering en afschrijving vaste activa 2017

Notitie waardering en afschrijving vaste activa 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Landerd Nr. 211964 12 december 2017 Notitie waardering en afschrijving vaste activa 2017 Gemeente Landerd November 2017 1. Inleiding 1.1 Aanleiding In de

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Voorstel aan de Gemeenteraad 21-11-2013 Verseon Onderwerp Afschrijvings- en onderhoudssystematiek materiële vaste activa Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: RV-12 / 2014 Beleidsveld Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Nota Waardering en afschrijving

Nota Waardering en afschrijving Nota Waardering en afschrijving 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Activeren van investeringen 4 2.1 Activeren 2.2 Onderhoud en investeringen 2.3 Ondergrens voor investeringen 3. Waardering van geactiveerde

Nadere informatie

Jaarstukken 2008. Jaarrekening. Gemeente Staphorst Jaarrekening

Jaarstukken 2008. Jaarrekening. Gemeente Staphorst Jaarrekening Jaarrekening 2008 Pagina 125 Balans per 31 December Ultimo Ultimo ACTIVA 2008 2007 Vaste activa Immateriële vaste activa 0 0 - Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. ACTIVEREN 5 3.1 INVESTERINGEN 5 3.2 DREMPELBEDRAG

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa

Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa Bijlage 1: Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa Gemeente Zwolle April 2017 23 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding 26 3 Wettelijke

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 2012. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie

Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 2012. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie Raad VOORBLAD Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 212 Agendering x Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening

Nadere informatie

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen NOTA ACTIVABELEID Gemeente Bergen 2011 (RB 14 april 2011) 1.INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel van de nota 3 1.3 Beschikbaar stellen kredieten door raad of college 3 1.4 Uitgangspunten 3 1.5 Bijlagen

Nadere informatie

Nota activeren en afschrijven Gemeente Enschede

Nota activeren en afschrijven Gemeente Enschede Nota activeren en afschrijven 2012 Gemeente Enschede December 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 Investeringen... 6 Hoofdstuk 3 Activeren en waarderen... 7 3.1

Nadere informatie

NOTITIE MATERIELE VASTE ACTIVA

NOTITIE MATERIELE VASTE ACTIVA NOTITIE MATERIELE VASTE ACTIVA Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 1. INTRODUCTIE... 3 1.1 INLEIDING... 3 1.2 RICHTLIJNEN... 3 1.3 LEESWIJZER... 5 1.4 STELLIGE UITSPRAKEN EN AANBEVELINGEN... 5 2. INVESTERINGEN...

Nadere informatie

FINANCIËN EN CONTROL

FINANCIËN EN CONTROL FINANCIËN CONTROL Afschrijvingsbeleid en waardering activa 15 Datum: 06--15 Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 1.1. Algemeen... 1.2. Regelgeving en rechtmatigheid...

Nadere informatie

Aanleiding voor een nieuwe afschrijvingsverordening... 10. Leeswijzer... 10 Definities... 10 Tijdstip van inwerkingtreding... 11

Aanleiding voor een nieuwe afschrijvingsverordening... 10. Leeswijzer... 10 Definities... 10 Tijdstip van inwerkingtreding... 11 Geconsolideerde tekst Afschrijvingsverordening gemeente Breda Inhoudsopgave Aanleiding voor een nieuwe afschrijvingsverordening... 10 Leeswijzer... 10 Definities... 10 Tijdstip van inwerkingtreding...

Nadere informatie

ACTIVERING AFSCHRIJVING

ACTIVERING AFSCHRIJVING KADERNOTA WAARDERING ACTIVERING AFSCHRIJVING 2008 Herijking Kadernota waardering, activering en afschrijving 2003 GEMEENTE ALKMAAR Bijlage 24 behorend bij Raadsbesluit dd 7 februari 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nota investeren, waarderen en afschrijven 2011

Nota investeren, waarderen en afschrijven 2011 gemeente Schiedam cluster Directie afdeling Staf Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Nota investeren, waarderen en afschrijven 2011 Vastgesteld:

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening Financiële verordening Het Algemeen Bestuur van gelet op artikel 17 eerste lid van de regeling openbaar lichaam en artikel 212 van de Gemeentewet; zoals luidend vanaf de inwerkingtreding van de Wet dualisering

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Wasven Boerderij Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa 272

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen In de financiële verordening (voordracht 34a/2003) is in artikel 10 het kader gesteld voor waardering en afschrijving van vaste activa. Hierna volgt een nadere onderbouwing.

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

NOTA ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN UITGEEST 2015

NOTA ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN UITGEEST 2015 NOTA ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN UITGEEST 2015 GEMEENTE UITGEEST Versie 20 maart 2015 versie 20 maart 2015-1 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.2 AANLEIDING... 3 1.2 DOEL VAN DE NOTA EN WETTELIJK KADER...

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Agendapunt: 19 No. 55/'10 Dokkum, 20 april 2010 ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Aan de gemeenteraad, Op grond van de financiële verordening, laatst vastgesteld op 29

Nadere informatie

NOTA ACTIVA EN AFSCHRIJVINGEN. Gemeente Nieuwkoop. Afdeling Bedrijfsvoering april 2017

NOTA ACTIVA EN AFSCHRIJVINGEN. Gemeente Nieuwkoop. Afdeling Bedrijfsvoering april 2017 NOTA ACTIVA EN AFSCHRIJVINGEN 2017 Gemeente Nieuwkoop Afdeling Bedrijfsvoering april 2017 1 Inhoud 1. BEGRIPPEN...4 ARTIKEL 1.1 DEFINITIES... 4 2. ACTIVEREN...7 ARTIKEL 2.1 SOORTEN ACTIVA... 7 ARTIKEL

Nadere informatie

1. Inleiding en richtlijnen

1. Inleiding en richtlijnen NOTITIE RENTE 2017 1. Inleiding en richtlijnen 1.1 Inleiding Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) voor de lagere overheden

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie