Algemene voorwaarden deelname aan Ik Poets Wel.nl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden deelname aan Ik Poets Wel.nl"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden deelname aan Ik Poets Wel.nl Definities Toepasselijkheid Totstandkoming overeenkomst Wijzigingen tarieven Informatie en gegevensverstrekking Eigendom van gegevens en informatie Overmacht Betalingen Klachten en reclame Aansprakelijkheid Toepasselijk recht Definities In de algemene voorwaarden wordt onder deelnemer verstaan: Degene die de intentie heeft om deel te nemen, dan wel gaat deelnemen, daadwerkelijk deelneemt, of heeft deelgenomen aan een door of namens de Stichting Ik Poets Wel.nl georganiseerde activiteiten en scholing ter bevordering van de mondgezondheid van de jeugd van 4 jaar tot en met 17 jaar. In de algemene voorwaarden wordt onder Ik poets wel.nl verstaan: De stichting Ik poets wel.nl bij de KvK bekend onder nummer , wettig vertegenwoordigd door haar bestuur. Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Ik poets wel.nl waaronder inbegrepen overeenkomsten ter deelname aan bijeenkomsten voor mondonderzoek en activiteiten ter bevordering van de mondgezondheid georganiseerd door Ik poets wel.nl. Totstandkoming van de overeenkomst De overeenkomst tussen Ik poets wel.nl en de deelnemer komt tot stand via de website door het digitaal actief bevestigen van de overeenkomst tot aanmelding dan wel schriftelijk door het ondertekenen en retour sturen van de daartoe bestemde inschrijfkaart of inschrijfformulier. De deelnemer ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst van de (digitale) aanmelding door Ik poets wel.nl een schriftelijke bevestiging van deelname. De overeenkomst tot deelname is pas definitief zodra zij door Ik poets wel.nl schriftelijk aan de deelnemer is bevestigd.

2 De deelnemer heeft een bedenktijd van zeven (7) werkdagen na de datum van (digitale) ondertekening van de overeenkomst tot aanmelding. Binnen deze termijn kan de deelnemer de aanmelding voor deelname schriftelijk of via een zonder verplichtingen annuleren. Nadat de overeenkomst tot deelname door Ik poets wel.nl is bevestigd, staat het de deelnemer vrij de overeenkomst te beëindigen indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: opzegging dient schriftelijk of via een te gebeuren en gaat de laatste dag van de kalendermaand van opzeggen in. Ik poets wel.nl kan een vergoeding voor administratieve kosten aan de opzegging verbinden. Deze vergoeding wordt op de website en op de locatie bekend gemaakt. Opzegging ontslaat de deelnemer niet van zijn (latente) betalingsverplichtingen, geregeld in artikel.. Minderjarigen kunnen enkel deelnemen indien de ouders/voogd of toeziend voogd schriftelijke toestemming geven voor deelname van betreffende minderjarige. De ouders gaan met toestemming automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Ik poets wel.nl. Ik poets wel.nl accepteert uitsluitend deelnemers met een geldige ziektekostenverzekering. Zodra deze verzekering om welke reden ook wordt opgezegd, is de deelname van Ik poets wel.nl automatisch opgezegd. De deelnemer verplicht zichzelf Ik poets wel.nl op de hoogte te houden van de status van zijn ziektekostenverzekering. Gegevensverstrekking en informatie Deelnemer dient te allen tijde Ik poets wel.nl volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de deelnemer en inzake alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de activiteiten of deelname. De deelnemer accepteert registratie van de bevindingen uit onderzoek en vraagstelling door Ik poets wel.nl. en het gebruik van deze gegevens voor verder onderzoek, statistische doeleinden en publicatie. Te allen tijde waarborgt Ik poets wel.nl de wet persoonsgegevens. Door Ik poets wel.nl wordt na de inschrijving en het bezoek op de locatie aan de deelnemer inlog gegevens verstrekt om deel te kunnen nemen aan de activiteiten op de website. Deelnemer heeft alleen toegang tot de website met de door Ik Poets Wel.nl verstrekte geldige inloggegevens. Deze gegevens zijn persoonlijk en mogen niet worden overgedragen aan derden, op straffe van ontzegging van deelname en een geldboete van tenminste vijftig euro per keer dat de gegevens worden verstrekt aan derden. Eigendom van gegevens en informatie Gegevens en informatie verkregen vanuit de gehouden onderzoeken en vraagstellingen worden/zijn het intelligente eigendom van Ik poets wel.nl. Gebruik en verstrekking van deze gegevens aan derden is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ik poets wel.nl. Wijziging van tarieven Ik poets wel.nl is een stichting zonder winstoogmerk. Ten dekking van haar exploitatie brengt zij aan partijen tarieven in rekening op basis van kostprijs. Ik Poets Wel.nl is vrij om de tarieven te

3 veranderen, zonder vooraf de deelnemer hiervan op de hoogte te stellen. De (gewijzigde) tarieven worden zichtbaar op de website en op de locatie van Ik Poets Wel.nl bekend gemaakt. Voor alle activiteiten van Ik Poets Wel.nl geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis. Aan de uitkomsten van de onderzoeken en activiteiten van Ik poets wel.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Onderzoek De deelnemer wordt binnen uiterlijk 4 weken na ontvangst van de inschrijving door Ik Poets Wel.nl uitgenodigd voor een eerste bezoek op een locatie van Ik Poets Wel.nl. De deelnemer verbindt zich aan het doen van mondonderzoek en eventuele nodige verdere behandelingen gericht op de doelstelling van Ik poets wel.nl. De behandelingen worden namens Ik Poets Wel.nl door bekwame en bevoegde personen uitgevoerd. De medewerkers bij Ik Poets Wel.nl zullen naar hun beste vermogen en inzicht, zorg en goed vakmanschap de activiteiten uitvoeren. De deelnemer verbindt zich minimaal twee maal per jaar op de locatie van Ik poets wel.nl te verschijnen voor een opvolgend mondonderzoek en eventuele verdere behandelingen. Overmacht Onder overmacht vallen alle omstandigheden die niet toe te rekenen zijn aan Ik Poets Wel.nl en die verhinderen dat de activiteiten door Ik Poets Wel.nl kunnen worden uitgevoerd. Vergoedingen en betalingen Indien de deelnemer zich houdt aan de overeengekomen afspraken en de locatie van Ik PoetsWel.nl minimaal twee maal per jaar bezoekt en deelneemt aan het mondonderzoek en eventuele verdere behandelingen, zijn er voor de deelnemer geen kosten verbonden aan de deelname aan Ik poets wel.nl. Indien de deelnemer niet minimaal twee maal per jaar de locatie bezoekt en/of geen mondonderzoek en eventuele behandelingen laat uitvoeren en/of niet op de gemaakte afspraken verschijnt, worden er kosten in rekening gebracht bij deelnemer. De hoogte van deze kosten zal kenbaar worden gemaakt op de website en op de locatie zelf. Het minimale bedrag bedraagt vijfentwintig euro per het niet na komen van de betreffende overeenkomst. Ik poets wel.nl maakt voor het niet nakomen van de afspraken kosten, die niet in rekening zijn te brengen bij de ziektekostenverzekeringen. De deelnemer is bij deelname verplicht door overlegging van de polis de gegevens van zijn ziektekostenverzekering aan Ik poets wel.nl door te geven. De deelnemer gaat ermee akkoord dat Stichting Ik poets wel.nl de vergoedingen voor het mondonderzoek, adviezen en eventuele overige behandelingen rechtstreeks declareert bij deze verzekering. Deelnemer heeft echter de keuze om de declaratie ter plekke op de locatie zelf te voldoen (per PIN) en de kosten zelf bij zijn verzekering te declareren. De deelnemer is verplicht de declaratie van Ik poets wel.nl zelf te voldoen, indien zijn ziektekostenverzekering weigert tot (volledige) vergoeding over te gaan. Het is aan de deelnemer zelf om het geschil met zijn verzekeringsmaatschappij op te lossen.

4 Klachten en reclames Klachten welke verband houden met door Ik poets wel.nl georganiseerde activiteiten en of mondonderzoeken kunnen binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de betreffende activiteiten en onderzoeken, kenbaar worden gemaakt bij het bestuur van de Stichting Ik poets wel.nl. Een klacht kan worden ingediend via de website of schriftelijk op de locatie. Een beschrijving van het klachtenreglement is verkrijgbaar op de locatie en op de website. Ingediende klachten of bezwaren schorten een eventuele betalingsverplichting niet op. Aansprakelijkheid Ik poets wel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de door de deelnemer verstrekte gegevens inzake de algemene gezondheid van de deelnemer en inzake alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de activiteiten of deelname, noch voor de gevolgen daarvan uit de deelname. Ik poets wel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het door de deelnemer zelf opvolgen en/of interpreteren van de aanbevelingen in de aangeboden informatie of activiteiten. De aansprakelijkheid van Stichting Ik Poets Wel.nl, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar van Ik poets wel.nl in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Stichting Ik Poets Wel.nl beperkt tot het bedrag van de declaratie. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ik Poets Wel.nl of haar medewerkers. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk, zal Ik Poets Wel.nl de werkzaamheden alsnog kosteloos verrichten, zoals overeengekomen. Toepasselijk Recht Op alle overeenkomsten tussen deelnemer en Ik poets wel.nl is het Nederlandse Recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomsten tussen deelnemer en Ik poets wel.nl, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar IkPoetsWel.nl haar zetel heeft. Alleen schriftelijk en met instemming van beide partijen is het mogelijk van deze voorwaarden af te wijken.

5

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Housing Totaal, hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Alberts & Muus

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV 1. Inleiding Onze adviseurs en onderzoekers houden zich aan professionele gedragsregels van de beroepsorganisaties waaronder zij vallen. Deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf.

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf. BOUW I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX

ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX Artikel 1: Definities en toepasselijkheid 1.1 Onder Nubix wordt verstaan: de besloten vennootschap Nubix B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Haaksbergen aan de Twijnerstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van de Stichting Rechtswinkel

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle bijkomende kosten, waaronder opslagkosten en transportkosten.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle bijkomende kosten, waaronder opslagkosten en transportkosten. Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Thiele&Kor Plastic Machinery B.V. (hierna te noemen TKPM B.V., gedaan of aangegaan.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Interteach Opleidingen B.V.: Opleidingsinstituut vooral gericht op kortdurende bedrijfscursussen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN STICHTING ARS AEQUI

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN STICHTING ARS AEQUI ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN STICHTING ARS AEQUI De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem. Zij zijn tevens te vinden op de website: www.arsaequi.nl

Nadere informatie