Algemene Leveringsvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Leveringsvoorwaarden"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 1 DEFINITIES In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Pro-Active IT: Pro-Active IT B.V. (PAIT) een in Amsterdam gevestigde onderneming die zich toelegt op het leveren van diensten en advisering op het gebied van de Informatie en Communicatie Technologie. Opdrachtgever: de relatie aan wie PAIT een offerte aanbrengt of met wie PAIT een overeenkomst tot leveren van beheer en ondersteuning heeft gesloten. Automatiseringsprojecten: de ontwikkeling van geautomatiseerde systemen en de ter zake te verzorgen adviesverlening en de te verschaffen specialistische ondersteuning. HOOFDSTUK 2 ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid volledig van kracht blijven en zullen PAIT en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietig respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen. Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst 2.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke acceptatie van het gehele aanbod van PAIT, tenzij PAIT terstond na ontvangst van de schriftelijke acceptatie te kennen geeft geen overeenkomst te zullen sluiten. 2.2 Het accepteren van de offerte en/of overeenkomst houdt in dat de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene leveringsvoorwaarden aanvaardt. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij PAIT goederen en/of diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. 1.2 Van de overeenkomst en van deze Algemene Leveringsvoorwaarden kan door partijen slechts worden afgeweken na schriftelijke bevestiging van de goedkeuring tot wijziging. 1.3 Algemene inkoopwaarden van Opdrachtgever binden PAIT niet, tenzij deze door PAIT uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ondertekening door PAIT van documenten van Opdrachtgever waarop algemene inkoopvoorwaarden van toepassing zijn verklaard, gelden niet als uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding. 1.4 Indien enige bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden Artikel 3 Prijzen 3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die door de Nederlandse of indien van toepassing - buitenlandse overheid worden opgelegd. 3.2 Indien is overeengekomen dat de prijs voor (een deel van) de diensten zal worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren/dagen, zal deze wekelijks door middel van nacalculatie worden vastgesteld mits deze uren betrekking hebben op uren die vallen onder een contract. Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst en leveringstermijnen 4.1 Alle door PAIT genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan PAIT bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden

2 genomen, doch zij zijn nimmer bindend. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt PAIT niet in verzuim. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen PAIT en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. 4.2 Indien is overeengekomen dat de producten/diensten in fasen zullen worden geleverd/verricht, kan PAIT de werkzaamheden die tot de volgende fase behoren uitstellen, totdat Opdrachtgever de betaling van de daaraan voorafgaande fase heeft voldaan. 4.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet of niet tijdig of niet conform de overeenkomst ter beschikking staan van PAIT of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft PAIT het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft PAIT het recht om extra kosten volgens de door haar gehanteerde gebruikelijke tarieven in rekening te brengen en te verhalen op de Opdrachtgever. Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud en risico 5.1 Behoudens het hierna in dit artikel bepaalde, zal het risico voor de zaken op Opdrachtgever overgaan bij aflevering. 5.2 Alle aan Opdrachtgever geleverde en nog te leveren zaken blijven eigendom van PAIT, totdat alle vorderingen die PAIT heeft of zal verkrijgen op Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, inclusief rente en/of buitengerechtelijke incassokosten, volledig zijn voldaan. 5.3 Eigendomsrechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomende geval, overgedragen onder de ontbindende voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 5.4 Wanneer Opdrachtgever enige verplichting jegens PAIT niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is PAIT zonder enige ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst gerechtigd het verrichte ongedaan te maken en/of de zaken terug te nemen. 5.5 Opdrachtgever verleent PAIT onherroepelijk machtiging zich toegang te verschaffen tot de ruimten waarin het verrichte of geleverde zich bevindt. Artikel 6 Betaling 6.1 Tenzij anders vermeld of overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Hardware en software dienen voor 50% bij opdracht en 50% bij levering te worden voldaan. Betalingen dienen, hetzij contant, hetzij op een door PAIT aan te wijzen rekening en zonder aftrek of verrekening plaats te vinden. 6.2 Eventuele reclames schorten de betalingsverplichting niet op. 6.3 PAIT is te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren producten of te verrichten werkzaamheden. 6.4 Indien betaling van een voorschot wordt geweigerd of nagelaten, heeft PAIT het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Opdrachtgever hiervoor recht op schadevergoeding krijgt (artikel 6:265 BW). Alle redelijk gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige Opdrachtgever. 6.5 Indien levering in gedeeltes op verschillende data is overeengekomen, is PAIT gerechtigd haar leveringsverplichting op te schorten voor zolang als Opdrachtgever in gebreke blijft te betalen. Artikel 7 Aansprakelijkheid 7.1 PAIT aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voorzover dat uit dit artikel blijkt tot een hoogte van maximaal hetgeen door de

3 verzekering/verzekeraar zal worden uitgekeerd 7.2 PAIT is in geen geval aansprakelijk voor: - gevolgschade van Opdrachtgever (waaronder bedrijfsstoring, derving van inkomsten, e.d.) door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich zo nodig tegen deze schade te verzekeren; - de functionele geschiktheid van de door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en andere zaken; - schade als gevolg van door of van de zijde van Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst onjuist of onvolledig gegeven informatie respectievelijk door Opdrachtgever verstrekte instructies; - schade veroorzaakt door werknemer dan wel ingeschakelde derde. 7.3 In het geval dat PAIT aansprakelijk is, is de omvang van de schadevergoeding in alle gevallen steeds beperkt tot 50% van de op grond van de overeenkomst door PAIT aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen (excl. BTW) over een periode van maximaal drie maanden voorafgaande aan het intreden van het verzuim van PAIT. De factuurbedragen worden voor berekening van de maximaal verschuldigde bedragen verminderd met de door PAIT verleende crediteringen. 7.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij PAIT heeft gemeld. 7.5 Onverminderd het bepaalde in art. 7.1 t/m 7.4 is PAIT in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade zoals onder andere, maar niet beperkt tot, schade welke verband houdt met het niet naar behoren functioneren van de apparatuur, bedrijfsschade dan wel schade als gevolg van het verloren gaan en/of beschadigen van gegevens en/of bestanden. Opdrachtgever vrijwaart PAIT volledig voor deze schade alsmede voor alle aanspraken van derde te lijden schade uit welke oorzaak ook. 7.6 PAIT is intermediair in een deel van de dienstbetrekkingen die zij via derden aanbiedt, waaronder Adsl en Hosted IP Telefonie. PAIT heeft een inspanningsverplichting om deze contacten zo goed mogelijk te laten stroomlijnen, maar sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit. Met name waar het gaat om de competentie van toelevering door anderen (derden) dan PAIT. PAIT streeft naar perfectie van de toeleveranciers buiten de diensten van PAIT om. Artikel 8 Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming) Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niettoerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van PAIT. Wanneer een overmachtsituatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt naar verhouding afgerekend. Artikel 9 Reclames 9.1 Eventuele klachten over een door PAIT geleverde product, dienen door de Opdrachtgever terstond aan gebruiker schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 8 werkdagen na aflevering te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht van reclame. 9.2 Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt PAIT geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever. Reclames geven

4 aan de Opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. HOOFDSTUK 3 DIENSTEN Artikel 10 Omvang van het onderhoud en beheer 10.1 Preventief onderhoud op het netwerk wordt door PAIT dagelijks uitgevoerd op werkdagen (geen feestdagen) van maandag tot en met vrijdag. Correctief onderhoud wordt door PAIT zo mogelijk remote dan wel op locatie uitgevoerd gedurende werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur (geen feestdagen). Werkzaamheden na 17:00 uur zullen met een toeslag van 50% worden doorbelast PAIT is gerechtigd om voornoemd onderhoud geheel of gedeeltelijk door zowel haar personeel als daartoe door PAIT gemachtigde derde te doen uitvoeren. Artikel 11 Duur overeenkomst onderhoud en beheer De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend met een periode van een jaar verlengd, tenzij Opdrachtgever of PAIT de overeenkomst schriftelijk bij aangetekend schrijven heeft opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de desbetreffende periode. Artikel 12 Uitvoering advieswerkzaamheden 12.1 De in dit artikel vermelde bepalingen zijn specifiek van toepassing indien PAIT ten behoeve van Opdrachtgever advieswerkzaamheden verricht PAIT zal zich naar beste kunnen inspannen de advieswerkzaamheden met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Een aanvaarde opdracht tot het verrichten van advieswerkzaamheden leidt tot een inspanningsverbintenis, niet tot een resultaatverbintenis Indien is overeengekomen dat de advieswerkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is PAIT gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de betaling heeft voldaan Indien de overeenkomst tot het verrichten van advieswerkzaamheden is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal PAIT steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. Artikel 13 Facturering Indien tussen PAIT en Opdrachtgever uurtarieven zijn overeengekomen, zal PAIT de door haar verrichte werkzaamheden per wekelijkse periode aan Opdrachtgever factureren of in vastgestelde fasen wanneer dit is overeengekomen. Artikel 14 Onderwerp van projecten 14.1 PAIT zal in opdracht van Opdrachtgever het automatiseringsproject uitvoeren, zoals dat nader tussen partijen schriftelijk in de overeenkomst is overeengekomen PAIT zal het automatiseringsproject naar beste weten en kunnen en zoveel mogelijk binnen de begrote duur van het project uitvoeren. De termijnen voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de opdracht worden bij benadering opgesteld De bedoelde termijnen worden vastgesteld in de verwachting dat het verrichten van de werkzaamheden voortgang kan hebben als bedoeld ten tijde van het tot stand komen van de opgedragen werkzaamheden en de verwachting dat PAIT tijdig de benodigde

5 gegevens en bescheiden ter beschikking staan. Artikel 15 1 Uitvoering werkzaamheden 15.1 PAIT zal de werkzaamheden verrichten binnen de bij Opdrachtgever geldende standaardwerktijden op een door Opdrachtgever aan te geven werkplek. PAIT zal zich zo veel mogelijk conformeren aan de regelingen omtrent werktijden en vakanties die gelden binnen de onderneming van Opdrachtgever De standaardwerktijden zijn gebaseerd op een werkweek bestaande uit vijf volledige werkdagen met kantooruren zoals bij Opdrachtgever gebruikelijk zijn, met dien verstande dat een werkdag uit maximaal 8 aaneengesloten werkuren kan bestaan exclusief de gebruikelijke lunchpauzes en werkonderbrekingen. Artikel 16 1 Diensten De diensten zullen voldoen aan de vereisten voorgeschreven door of krachtens de Nederlandse wet en de voorschriften en reglementen van PAIT, voor zover die reglementen door PAIT aan cliënten schriftelijk kenbaar zijn gemaakt. Artikel 171 Wijziging overeenkomst Elke wijziging op de Overeenkomst dient schriftelijk te worden overeengekomen en door partijen bij overeenkomst te worden vastgelegd in een getekend addendum, welke een onverbrekelijk geheel vormt met de overeenkomst. Artikel 181 Toepasselijk recht Op de overeenkomsten van PAIT is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALFION B.V., gevestigd te Weert aan de Graafschap Hornelaan 155

ALFION B.V., gevestigd te Weert aan de Graafschap Hornelaan 155 ALFION B.V., gevestigd te Weert aan de Graafschap Hornelaan 155 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID, RECHTSVERHOUDING 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken onverbrekelijk deel uit van alle door

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 Algemene Voorwaarden, aanbieding en overeenkomst 1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, door ons gesloten overeenkomsten, verrichte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen. Totstandkoming overeenkomst

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen. Totstandkoming overeenkomst Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van Management Drives Europe

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002

ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002 ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities Legalsense B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 58081186. Klant,

Nadere informatie

2. Prijs en betaling 2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege

2. Prijs en betaling 2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege Algemene bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Untis B.V., Untis NL B.V. of Untis Opleidingen en Trainingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Laatste update: augustus 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Cornelis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V.

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van Management Drives Europe

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006]

Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006] Algemene voorwaarden MARQIT BV [v1-180806] 1 van 9 Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006] I. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Dharma Media.

Algemene Leveringsvoorwaarden Dharma Media. Algemene Leveringsvoorwaarden Dharma Media. Artikel 1 1.1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier: De VOF Dharma Media., gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende aan Amersfoortsestraat

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

2.2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen door leverancier te allen tijde worden ingetrokken.

2.2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen door leverancier te allen tijde worden ingetrokken. Algemene Voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van ACTIVO hierna in deze voorwaarden te noemen: "leverancier". 1.0. Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht.

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Reclamebureau HollandsPracht Deel 1 Artikel 1. Algemeen 1.1 HollandsPracht In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt met HollandsPracht ( HollandsPracht ) bedoeld:

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1. Besolution: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55621643. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Besolution een overeenkomst

Nadere informatie

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN DRIEKLEUR VERZEKERINGEN Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg 30 januari 2009 (nummer 2009/3) Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER.

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER. Versie: 2.0 Datum: juli 2013 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Presenter : de handelsnaam van Lubbers Internet

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Toepasselijkheid... 3 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes... 3 Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Campo Internet

Algemene Voorwaarden Campo Internet 1 Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door, tenzij expliciet anders vermeld wordt in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Versie: 31 mei 2002 ALGEMEEN

Versie: 31 mei 2002 ALGEMEEN Versie: 31 mei 2002 ALGEMENE VOORWAARDEN DATATRIEVE SOFTWARE B.V., gevestigd te Middelburg, Howlin Wolfstraat 26, 4337 WP. Handelsregister Middelburg K.v.K. nummer: 24272035 ALGEMEEN ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie