23/03/2015 WIFI: 2015roesMAA Afdrukdatum: 16/03/2015 ONTWERP-TOELICHTEND VOORSTEL VAN BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "23/03/2015 WIFI: 2015roesMAA Afdrukdatum: 16/03/2015 ONTWERP-TOELICHTEND VOORSTEL VAN BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015"

Transcriptie

1 ONTWERP-TOELICHTEND VOORSTEL VAN BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015 MET OPEN DEUREN: A-punten: 1. Voorlegging tot goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 februari Wij verzoeken de Raad de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 februari 2015 goed te keuren. 2. Vragen om uitleg cf. art. 7 van het huishoudelijk reglement. Artikel 7 van het huishoudelijk reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari 2015 stipuleert: Elke fractie kan schriftelijk een vraag om uitleg aan het college van burgemeester en schepenen richten. Hiertoe kan elke fractie per gemeenteraadszitting 2 vragen stellen, behalve de éénpersoonsfracties die elk 1 vraag kunnen stellen. Een vraag moet een duidelijke vraagstelling en een korte toelichting met betrekking tot aangelegenheden van lokaal belang bevatten. 1. Vraag om uitleg d.d van dhr. Filip Deforche; raadslid Vlaams Belang, betreffende de onaanvaardbare situatie aan de school De Vlieger 2. Vraag om uitleg d.d van dhr. Gerdi Casier, raadslid sp.a, betreffende stand van zaken city depot. 3. Vraag om uitleg d.d van dhr. Filiep Manhaeve, raadslid N-VA, betreffende jaarverslag nv Parkeren. 4. Vraag om uitleg d.d van dhr. Immanuel de Reuse, raadslid Vlaams Belang, betreffende het schrijfbeleid in de wijk Krottegem. 5. Vraag om uitleg d.d van mevr. Annelies Carron, raadslid Open Vld, betreffende fusie van gemeenten. 6. Vraag om uitleg d.d van dhr. Dirk Lievens, raadslid CD&V, betreffende het fiscaal stimuleren voor het behoud van groene private percelen 7. Vraag om uitleg d.d van dhr. Stefaan Van Coillie, raadslid CD&V, betreffende de afschaffing van de bibliotheekplicht voor steden en gemeenten. 1

2 8. Vraag om uitleg d.d van dhr. Maxim Deweerdt, raadslid N-VA, betreffende de problematiek rond werfcontainers Infrabel aan uitgang parking station. 9. Vraag om uitleg d.d van dhr. Francis Reynaert, raadslid Open VLD, betreffende het patrimonium van het OCMW. 3. Verkoop van grond voor een gascabine op de Trax-site, Beversesteenweg. Goedkeuring van de verkoop en de verkoopovereenkomst. In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 24 juni 2013 werd voor het bouwen van een gascabine voor de spijzing van de openbare netten een locatie aan de nieuwe rotonde, bij het begin van de Beversesteenweg, voorgesteld. Omdat de cabine daar esthetisch moeilijk in te passen was en ook wegens het uitzicht vanuit en naar het CM-gebouw, werd besloten om een nieuwe locatie te zoeken. Deze werd gevonden op stadsgrond naast de toegangsweg naar de Trax-site. Deze grond werd door de stad aangekocht op 12 april 2013 van Warehouse en Industrial Properties nv. Door het college van burgemeester en schepen werd deze nieuwe ligging aan het begin van de toegangsweg tussen de weg zelf en het fietspad goedgekeurd op 16 september In het kader van de nieuwe ontwikkelingen op de Trax-site werd een nieuwe locatie voor de gascabine uitgewerkt. Deze is gesitueerd naast de twee bestaande cabines op de site. In opdracht van CV Gaselwest, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk, werd door Geomex bvba een ontwerp van verkoopovereenkomst voor deze nieuwe locatie bezorgd, waarbij de stad 26 m² grond uit het perceel, Roeselare 1 ste afdeling sectie A nummer 305/02C, verkoopt aan Gaselwest tegen een prijs van 3.380,00 euro, dit is aan 130,00 euro/m² of de prijs die de stad betaalde voor aankoop van de grond van de toegangsweg. In dit ontwerp werd bepaald dat het notariskantoor Thiery te Roeselare-Rumbeke de authentieke akte zal verlijden. De akte- en metingskosten zijn ten laste van CV Gaselwest. Wij verzoeken de Raad om de verkoop en de verkoopovereenkomst goed te keuren. 4. Wegen-, riolerings- en omgevingswerken op de wijk Bruanestraat-Koornstraat. Goedkeuring ontwerp en keuze wijze van gunnen en voorwaarden ervan. Het college van burgemeester en schepen heeft in zitting van 03 juni 2013 haar principieel akkoord gegeven aan Bouwmaatschappij De Mandel Groenestraat Roeselare tot deelname en betaling van het stadsaandeel in de heraanleg van de Koornstraat en Bruanestraat met gescheiden riolering. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 06 oktober 2014 haar akkoord gegeven aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) te Brussel waarbij, overeenkomstig artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, de VMSW in gezamelijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als opdrachtgevend bestuur zal optreden. Er werd hiervoor een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. 2

3 De deelnemende partners in dit dossier zijn: - VMSW - Brussel (als aanbestedende overheid) - Bouwmaatschappij De Mandel - Roeselare - Stadsbestuur Roeselare. De VMSW heeft Studiebureau LOBELLE bvba uit Varsenare aangesteld als ontwerper voor dit dossier. De ontwerper heeft een bestek met bijhorende plannen gemaakt voor de heraanleg van een deel van de Koornstraat en een deel van de Bruanestraat. De werken omvatten het opbreken van alle verhardingen en bestaande rioleringen. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd dat wordt aangesloten op de bestaande riool in de Koornstraat en Bruanestraat. De rijweg wordt aangelegd in asfalt en krijgt een breedte van 7,5m. De voetpaden en opritten worden aangelegd in grijze betonstraatstenen en krijgen een minimumbreedte van 1,5m. De kostprijs voor deze opdracht wordt geraamd op: - aandeel VMSW: ,20 excl. btw ,90 btw = ,10 - aandeel De Mandel: 8.325,00 excl. btw ,25 btw = ,25 - aandeel Stad Roeselare: ,80 excl. btw ,27 btw ,69 recupereerbare btw = ,38. De opdracht wordt gegund bij wijze van open aanbesteding. Het openbaar karakter van de aanbesteding laat toe dat meerdere aannemers zich kunnen kandidaat stellen voor deze overheidsopdracht en er gegund wordt aan de laagst regelmatige inschrijver. We verzoeken de Raad het ontwerp en de keuze wijze van gunnen en voorwaarden ervan goed te keuren. 5. Grondafstand verkaveling Koestraat. Goedkeuring. Landmeter Demyttenaere Paul, heeft in opdracht van nv Immo Bossu een ontwerp opgemaakt voor een verkaveling in de Koestraat te Roeselare. Het betreft het verkavelen van 3 kadastrale percelen in 9 loten. Hiervan zijn er drie voorzien voor open bebouwing en 6 voor halfopen bebouwing. De Koestraat heeft t.h.v. de verkaveling een beperkte profielbreedte. Bij dergelijke beperkte breedtes wordt er een nieuwe rooilijn ontworpen. De nieuwe rooilijn wordt uitgezet 5m uit de as van de bestaande rijweg. Bij het uittekenen van rooilijn bleek dat er nog 1m bijkomend dient te worden voorzien. Om dit te realiseren wordt in de vergunningsvoorwaarden aan de verkavelaar door de dienst wegen een gratis grondafstand van 1m gevraagd langsheen de Koestraat over de totale lengte van de verkaveling. Wij verzoeken de Raad de grondafstand goed te keuren. 3

4 6. Tijdelijk reglement houdende de regeling van de publiciteit, het uitdelen van pamfletten, manifestaties, verkoopstanden en geluidshinder naar aanleiding van het Natourcriterium op dinsdag 28 juli Vaststelling. Vzw Roeselare Koerst organiseert voor de zesde maal het natourcriterium. Dit criterium gaat door in het centrum van de Stad op dinsdag 28 juli In de gemeenteraadszitting van 24 maart 2014 werd de samenwerkingsovereenkomst betreffende de organisatie van het natourcriterium voor de periode goedgekeurd. Volgens artikel 8 wordt het beheer van het openbaar domein op de dag van de organisatie in concessie gegeven. De organisatoren vragen een concessie voor het voeren van publiciteit, het opstellen van publiciteitsmateriaal en het voeren van leurhandel op het parcours en langs de openbare weg in de kring begrensd door de Kattenstraat, Albrecht Rodenbachstraat, Wallenstraat, Vrouwenstraat, Sint-Michielsplein, Zuidstraat, Patersstraat, Botermarkt, Hazeltstraat, Leenstraat, Gasstraat, Stationsplein, Stationsdreef, Weverijstraat, Ronde Komstraat, Gasthuisstraat, Brugsesteenweg, Noordstraat en de Désiré Mergaertstraat. Wij verzoeken de Raad om het tijdelijk reglement waarvan één exemplaar met de agenda van heden werd verstuurd, vast te stellen. 7. Straatnamen. Definitieve aanvaarding: a) Toekennen straatnaam Bolle-Akkerweg aan de verkaveling Hectaar in de Izegemseaardeweg en doortrekken van de bestaande straatnamen Marelput en Mergelweg. Voorgesteld wordt om de straatnaam Bolle-Akkerweg toe te kennen aan de verkaveling Hectaar, Izegemseaardeweg. Daarnaast worden de bestaande straten Marelput en Mergelweg doorgetrokken. De gemeenteraad, in openbare vergadering van , keurde de nieuwe straatnaam principieel goed. Na deze voorlopige goedkeuring werd de procedure verder gezet: 1. Tijdens het openbaar onderzoek, dat liep van tot en met werden er geen opmerkingen en/of bezwaren ingediend. 2. De laatste stap in de procedure is de definitieve aanvaarding door de gemeenteraad. Wij verzoeken de Raad deze straatnaam definitief te aanvaarden. b) Wijzigen straatnaam Ortwinstraat in Te Groeneweghe. Voorgesteld wordt de straatnaam Ortwinstraat in de verkaveling van de familie Verstraete Debruyne, Groenestraat te wijzigen in de straatnaam Te Groeneweghe. De gemeenteraad, in openbare vergadering van , keurde de nieuwe straatnaam principieel goed. Na deze voorlopige goedkeuring werd de procedure verder gezet: 1. Tijdens het openbaar onderzoek, dat liep van tot en met werden er geen opmerkingen en/of bezwaren ingediend. 3. De laatste stap in de procedure is de definitieve aanvaarding door de Gemeenteraad. Wij verzoeken de Raad deze straatnaam definitief te aanvaarden. 4

5 8. Cultuurcentrum De Spil. Vervanging van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Met het bericht d.d deelt dhr. Immanuel De Reuse, fractieleider Vlaams Belang mee dat dhr. Filip Deforche ontslag neemt als vertegenwoordiger namens de stad in de algemene vergadering van het cultuurcentrum De Spil. Er wordt voorgesteld om hem te vervangen door dhr. Cyriel Ameye. Wij verzoeken de Raad, bij geheime stemming, dhr. Cyriel Ameye aan te duiden als vervanger van dhr. Filip Deforche in de algemene vergadering van het cultuurcentrum De Spil. 9. Vereniging Audio. Toetreding van nieuwe leden. Goedkeuring. Stad Roeselare is lid van de vereniging Audio, een vereniging in het kader van titel 8 (hoofdstuk 1) van het O.C.M.W.-decreet. Audio voert auditopdrachten uit bij zijn leden. Een tiental gemeenten en OCMW's wensen eveneens toe te treden tot de vereniging Audio. De toetreding van nieuwe leden is door de algemene vergadering van Audio goedgekeurd. Cf. het OCMW-decreet dienen alle deelgenoten in te stemmen met de toetreding van nieuwe deelgenoten. Wij verzoeken de Raad de toetreding van de nieuwe leden tot de vereniging Audio goed te keuren. B-punten: 10. Subsidiëring van verenigingen en projecten. Vaststelling: Kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen: algemene voorwaarden Kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen: specifieke voorwaarden: a) gezinsverenigingen. b) seniorenverenigingen. c) jeugdverenigingen. d) culturele verenigingen. e) sportverenigingen. f) welzijnsverenigingen. g) milieu-, groen- en natuur gerelateerde verenigingen Kaderreglement voor de subsidiëring van projecten en evenementen. 1 Situering In het Meerjarenplan werd vooropgesteld dat een algemeen subsidiesysteem kon ontwikkeld worden voor vergelijkbare ondersteuningsvragen van verenigingen gestoeld op dezelfde inhoudelijke accenten en principes. De stad wil via subsidiereglementen de verenigingen partner maken van het ruimere stadsbeleid (co-creatie), het verenigingsleven valoriseren en stimulerend en uitdagend werken op thema's en doelgroepen. Enkele uitgangspunten stonden hierbij voorop: (administratieve) vereenvoudiging, ondersteuning op maat van noden van verenigingen, gelijkwaardige behandeling van het verenigingsleven, stimuleren op thema's en doelgroepen. 5

6 2 Opbouw van het ondersteuningsbeleid Er werd een kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen en een kaderreglement voor de subsidiëring van projecten en evenementen ontwikkeld. De opbouw van de reglementen bestaat telkens uit een aantal basisvoorwaarden, sectorale voorwaarden en een beoordeling op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Verenigingen kunnen voor hun structurele werking een (financiële) subsidie ontvangen. Projecten en evenementen krijgen een (financiële) subsidie en een voucher. 3 Verenigingen die voor ondersteuning in aanmerking komen In 1 ste fase komen volgende verenigingen in aanmerking voor de subsidiëring van de structurele werking: Sportverenigingen welzijnsverenigingen seniorenverenigingen jeugdverenigingen culturele verenigingen gezinsverenigingen groen-, natuur- & milieu gerelateerde verenigingen Daarnaast kunnen er door verenigingen en min. 3 individuen jeugd-, cultuur- en sportprojecten ingediend worden ter subsidiëring (subsidie + voucher). sport jeugd cultuur milieu gezin senioren welzijn NZ wijkcomités PROJECTEN subsidie x x x apart reglement voucher x x x x x x x x x STRUCTUREEL subsidie x x x x x x x apart reglement apart reglement 6

7 5 Subsidiëring De subsidie wordt toegekend binnen de perken van het daartoe voorziene krediet. Dat krediet is vermeld in de lijst subsidies, die is opgenomen in de beleidsnota van het budget van de stad. 5.1 Structurele werking verenigingen Het budget wordt per sector verdeeld over de verschillende criteria. Aan de kwantitatieve criteria wordt 20% van het totale subsidiebedrag besteed, aan de kwalitatieve criteria 80%. Voor de seniorenverenigingen wordt in een degressief groeipad voorzien om tegen 2018 de 20-80% verhouding van de kwantitatieve versus de kwalitatieve criteria te bereiken. De financiële ondersteuning is afhankelijk van: het aantal behaalde subsidiepunten op basis van de in aanmerking komende criteria (art. 7). de waarde per subsidiepunt, voor elk criterium afzonderlijk berekend door het beschikbaar krediet van dit criterium te delen door het totaal aantal behaalde subsidiepunten van alle aanvaarde dossiers. De uiteindelijke structurele subsidie voor een vereniging is gelijk aan de optelsom van de bedragen voor alle criteria, waarbij per criterium het bedrag bekomen wordt door het aantal behaalde subsidiepunten voor die vereniging te vermenigvuldigen met de berekende waarde per subsidiepunt. 5.2 Projecten en evenementen Er worden 2 verschillende ondersteuningsvormen toegekend: een voucher en/of een subsidie. Het bedrag van de voucher (logistieke ondersteuning) is afhankelijk van het aantal behaalde subsidiepunten op basis van de in aanmerking komende criteria (art. 6). De voucher kan ingeruild worden bij de stad voor de huur van stadsinfrastructuur (zalen) en/of (rollend) materieel. Het bedrag van de subsidie (financiële ondersteuning) is enerzijds afhankelijk van het aantal behaalde subsidiepunten op basis van de in aanmerking komende criteria (art. 6) en de sector waartoe het project behoort (jeugd, sport of cultuur). 6 Advies Op vond een gemeenschappelijke infosessie plaats voor alle betrokken adviesraden. Tot konden de adviesraden hun advies formeel uitbrengen. Op de verschillende vragen van de adviesraden werd een gezamenlijk antwoord door het college van burgemeester en schepenen geformuleerd. Wij verzoeken de Raad de volgende reglementen vast te stellen: 10.1 Kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen: algemene voorwaarden Kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen: specifieke voorwaarden: a) gezinsverenigingen. b) seniorenverenigingen. c) jeugdverenigingen. d) culturele verenigingen. e) sportverenigingen. f) welzijnsverenigingen. g) milieu-, groen- en natuur gerelateerde verenigingen Kaderreglement voor de subsidiëring van projecten en evenementen. 7

8 10.4. Reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen. Vaststelling. Het reglement muzikale zomerprogrammatie en het reglement festivalsubsidie werden herwerkt cf. de krijtlijnen van het nieuwe algemene subsidiesysteem. Dit resulteerde in een reglement waarbij de organisatoren van een muziekevenement ongeacht de datum worden ondersteund. Dit reglement werd opgemaakt rekening houdend met de volgende doelstelling en basisprincipes: *doelstelling van de subsidie: het ondersteunen van muziekevenementen die voldoen aan de basisvoorwaarden. Indien men in aanmerking komt, dan krijgt men twee verschillende vormen van ondersteuning: een subsidie en een voucher. *basisprincipes: - aantonen van een kwaliteitsprofiel in het organiseren van muziekevenementen. - duurzaamheid: Het gebruik van herbruikbare bekers wordt via dit reglement gestimuleerd. Hiervoor kan de organisator een duurzaamheidssamenwerking aangaan met de dienst Cultuur. Dit houdt het volgen van een opleiding tot goed gebruik van de bekers in en de nodige nazorg. Hiervoor wordt procesbegeleiding vanuit de dienst Cultuur voorzien. - doelgroepenbeleid: Acties in functie van specifieke doelgroepen worden gestimuleerd. Dit wordt vertaald in technische acties (rolstoelpodium, ), publieksgerichte acties (doventolk, ), inhoudelijke acties (project uitwerken met specifieke doelgroepen). De piste voor het uitwerken van een festivalcontainer wordt samen met DIPOD verder onderzocht zodat de festivalorganisatoren hiervan in de toekomst gebruik kunnen maken. Op deze manier kan het stadsbestuur haar voorgestelde acties realiseren en wordt aan de lokale en gewaardeerde organisatoren de kans gegeven om mee te stappen in de organisatie van muzikale evenementen te Roeselare. In het budget 2015 werd op de budgetsleutel /071901/DEP03-2/ een bedrag van ,40 voorzien. Dit reglement treedt in werking met referteperiode vanaf 1 januari Wij verzoeken de Raad het reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen vast te stellen Reglement voor toekennen titel en subsidies Cultureel Ambassadeur Roeselare. Vaststelling. Dit reglement ressorteerde oorspronkelijk onder het globaal subsidiereglement voor cultuur onder Hoofdstuk 5. Door het specifieke karakter van deze vorm van ondersteuning was het niet haalbaar om dit op te nemen in het nieuwe geïntegreerd subsidiesysteem. Het cultureel ambassadeurschap wordt dan ook opgenomen in een apart reglement. Inhoudelijk is er niets gewijzigd. Dit reglement treedt in werking op 1 april 2015, met referentieperiode 1 januari In het meerjarenplan werd op de budgetsleutel /073903/dep03-2/ / een krediet voorzien van euro. Wij verzoeken de Raad het reglement voor het toekennen van een titel en subsidies voor Cultureel Ambassadeur Roeselare vast te stellen. 8

9 10.6. Wijzigingen aan het subsidiereglement vrijetijdsparticipatie. Vaststelling. De Afsprakennota werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 22 september 2008 en aanvaard door de Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel op 18 december In 2009 werd het subsidiereglement vrijetijdsparticipatie vastgesteld door de Gemeenteraad op 14 december In 2013 werd het huidige reglement van de vrijetijdspas geëvalueerd in het kader van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie en werd er in de lijn van deze evaluatie een voorstel tot nieuwe werkwijze ontwikkeld. De Afsprakennota werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 september 2013 en aanvaard door de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd en Sport op 20 december Dit vertaalde zich in een wijziging van het subsidiereglement vrijetijdsparticipatie. Het subsidiereglement vrijetijdsparticipatie kent twee doelen: 1. Stad Roeselare wil de actieve participatie van burgers aan het vrijetijdsaanbod binnen de stad bevorderen. De stad wil meer mensen laten deelnemen aan dit vrijetijdsaanbod door (financiële) drempels weg te nemen. Hiervoor geeft de stad een vrijetijdspas uit. Houders van deze pas krijgen een korting bij activiteiten die georganiseerd worden door de stad of door lokale verenigingen. 2. Dit subsidiereglement heeft daarnaast als doel kansengroepen volwaardig te laten participeren aan culturele of sportieve vrijetijdsactiviteiten in groepsverband. Organisaties die werken met kansengroepen kunnen een financiële tussenkomst krijgen als zij culturele of sportieve vrijetijdsactiviteiten organiseren. Op die manier worden drempels naar het vrijetijdsaanbod weggewerkt. De vrijetijdsparticipatie streeft nog een 3 de doelstelling na: inclusief vrijetijdsbeleid: het verenigingsleven stelt zich open voor vrijetijdspashouders. De verenigingen worden zowel financieel als inhoudelijk ondersteund om dit inclusief beleid vorm te geven. Deze 3 de doelstelling krijgt concreet vorm binnen het kaderreglement voor verenigingen. In artikel 7 van dit kaderreglement wordt een doelgroepenbeleid nagestreefd: Het nastreven van diversiteit binnen de verenigingen door het organiseren van drempelverlagende initiatieven voor niet of moeilijk bereikbare groepen Vrijetijdspashouders krijgen een specifiek tarief bij inschrijving voor de activiteiten bij de lokale verenigingen en de stad. De belangrijkste wijzigingen zijn Vrijetijdspas: 1. Mensen met een verhoogde tegemoetkoming hebben sinds 01/12/2014 ook recht op een vrijetijdspas. Dit zorgt voor een vereenvoudiging in de screening en een uitbreiding van de doelgroep. 2. De vrijetijdspas is maximum 2 jaar geldig, afhankelijk van het tijdstip van aanvraag. Activiteiten in groepsverband: 1. Rond verplaatsingskosten: ook verplaatsingen per fiets worden mee opgenomen: 0,15 cent per km per activiteit 9

10 2. Verhouding vrijwilligers/begeleiders/ en mensen uit kansengroep is 1/3 geworden (uitz.: minderjarigen) 3. Ook sportactiviteiten komen in aanmerking (bijv. deelname aan een sportmeeting van Bloso) Dit nieuwe reglement treedt in werking vanaf 1 april In het meerjarenplan werd op de budgetsleutel /090900/dep02-4/ een ontvangst van euro voorzien. Dit budget wordt bepaald via het participatiedecreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport. In het meerjarenplan werd op de budgetsleutel /090900/dep02-04/ een uitgaven van euro voorzien. Dit krediet wordt als volgt verdeeld: compensatie korting aan vrijetijdspassers binnen het kaderreglement structurele subsidiëring voor verenigingen activiteiten in groepsverband 2/3 van de middelen in kader van het Participatiedecreet 1/3 van de middelen in kader van het Participatiedecreet (eventuele resterende middelen worden overgedragen naar de compensatie korting binnen het kaderreglement verenigingen). Wij verzoeken de Raad de wijzigingen aan het subsidiereglement vrijetijdsparticipatie vast te stellen. 11. Subsidiereglementen. a) Subsidiereglement focusprojecten. Vaststelling. In de gemeenteraadszitting van 24 november 2014 werd het subsidiereglement sociale initiatieven opgeheven. Tevens werd akkoord gevraagd over de krijtlijnen van het nieuwe reglement : 1. Betrokkenheid van elke burger, adviesraad, organisatie: signaalfunctie 2. Betrokkenheid van de focusgroep: (er zijn 4 focusgroepen: armoede/ gezondheid/ integratie/ opvoeding) a. Signalen capteren b. Prioriteiten bepalen c. Formuleren van mogelijke projecten binnen de volgende criteria i. beantwoorden aan de noden van het beleid en hierop innovatief inspelen ii. SMART doelstelling met vooropgesteld resultaat iii. Concrete projectopbouw: planning, communicatie, begroting, continuering project iv. Actoren zijn betrokken: partnership, eigenaarschap en participatie. d. Schuift 3 projecten naar voor, maximum 1/4 de totale budget subsidiereglement focusgroepen. 3. Betrokkenheid jury a. Adviserende rol op basis van een nominatieproces 10

11 b. Samenstelling: 4 focusleiders, coördinator 4 focusgroepen, directeur welzijnspijler c. Belangenvermenging eigen organisatie => vervanging jurylid 4. Betrokkenheid College van Burgemeester en schepenen en Gemeenteraad a. CBS keurt projecten goed b. CBS en GR worden uitgenodigd op open focusmomenten en worden daardoor tussentijds gebriefd over projectresultaten. 5. Jaarlijks netwerkmoment open focus: breed publiek, tussentijds briefen projectresultaten Het subsidiereglement focusprojecten werd dan ook uitgeschreven binnen de goedgekeurde krijtlijnen en heeft de volgende doelstelling: Stad Roeselare wil coproductie en resultaatsgerichte allianties binnen het lokaal sociaal beleid ondersteunen. Dit reglement beoogt de financiële ondersteuning van sociale projecten ter uitvoering van de inhoudelijke prioriteiten, geadviseerd door het coördinatieteam van de focusgroepen armoede, gezondheid, integratie en opvoeding. In het meerjarenplan werd op de budgetsleutel /090900/dep02-04 een krediet van euro voorzien. Het krediet in 2015 is eenmalig euro. Er is euro voorzien voor nieuwe focusprojecten in 2015 en euro als overgangsmaatregel subsidiereglement sociale initiatieven In 2014 werden de projecten goedgekeurd. Binnen dit reglement werd in 2014 slechts 70% van de toegekende subsidie uitbetaald, de resterende 30% wordt uitbetaald na evaluatie in Het subsidiereglement focusprojecten is van toepassing vanaf 1 april Wij verzoeken de Raad het subsidiereglement Focusprojecten vast te stellen. b) Wijzigingen aan het subsidiereglement vrijwilligerswerk binnen de consultatiebureaus voor het Jonge Kind. Vaststelling. Naar aanleiding van het kerntakendebat werd het subsidiereglement voor vrijwilligerswerk in consultatiebureaus voor het jonge kind geëvalueerd. De subsidie ondersteunt het vrijwilligerswerk in de consultatiebureaus voor het jonge kind. De wijzigingen aan het bestaande reglement zijn minimaal. De principes om de subsidie te verdelen werden behouden. De wijzigingen hebben enkel betrekking op bewijslast voor de aanvragers en de duidelijkere formulering van een aantal zaken binnen de erkenningsvoorwaarden. In het budget 2015 werd hiervoor op budgetsleutel /094300/dep02-4 een krediet van euro voorzien/. Dit reglement treedt in werking op 23 maart Wij verzoeken de Raad de wijzigingen van het subsidiereglement voor vrijwilligerswerk in de consultatiebureaus voor het jonge kind vast te stellen. 11

12 c) Wijzigingen aan het subsidiereglement voor buitenschoolse opvang. Vaststelling. Naar aanleiding van het kerntakendebat werd het reglement buitenschoolse opvang in Roeselare geëvalueerd. Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van Deze subsidie ondersteunt de Roeselaarse kinderopvanginitiatieven die schoolgaande kinderen opvangen. Dit om een antwoord te bieden op de vraag naar een divers aanbod van opvang van schoolgaande kinderen. De wijzigingen aan het bestaande reglement zijn beperkt. De principes om de subsidie te verdelen werden behouden. De wijzigingen hebben enkel betrekking op de bewijslast voor de aanvragers en de duidelijkere formulering van een aantal zaken binnen de erkenningsvoorwaarden. Tevens werd de titel van het reglement aangepast in subsidiereglement voor de opvang van schoolgaande kinderen in kinderopvanginitiatieven. De evaluatie en bijsturing van het bestaande reglement gebeurde in overleg met de stuurgroep van het Lokaal Overleg Kinderopvang Roeselare (LOKOR). Op de algemene vergadering van het LOKOR van werd dit ontwerp gunstig geadviseerd. In het budget 2015 werd op budgetsleutel /094505/DEP02-4 werd hiervoor een krediet van euro voorzien. Wij verzoeken de Raad de wijzigingen aan dit subsidiereglement vast te stellen. d) Wijzigingen aan het subsidiereglement ondersteuning schoolgebonden opvang in het basisonderwijs. Vaststelling. Naar aanleiding van het kerntakendebat werd het reglement ondersteuning schoolgebonden opvang in het basisonderwijs Roeselare geëvalueerd. Dit reglement werd laatst gewijzigd door de gemeenteraad op 23 april Deze subsidie ondersteunt scholen voor de organisatie van schoolopvang. Dit om een antwoord te bieden aan de vraag naar een divers aanbod van kinderopvang van schoolgaande kinderen. De wijzigingen aan het bestaande reglement zijn beperkt. De principes om de subsidie te verdelen werden behouden. De wijzigingen hebben enkel betrekking op de bewijslast voor de aanvragers en de duidelijkere formulering van een aantal zaken binnen de erkenningsvoorwaarden. Tevens de werd de titel van het reglement gewijzigd in subsidiereglement voor schoolopvang in het basisonderwijs. De evaluatie en bijsturing van het bestaande reglement gebeurde in overleg met het Onderwijs Overleg Basisonderwijs Roeselare (= OOR BaO). In het budget 2015 werd op budgetsleutel /094505/DEP02-4 werd hiervoor een krediet van euro voorzien. Wij verzoeken de Raad de wijzigingen aan dit subsidiereglement vast te stellen. 12

13 e) Wijzigingen aan het subsidiereglement Roeselaarse Noord-Zuidorganisaties en mensenrechtenbewegingen. Vaststelling. In het kader van de optimalisering van de subsidiereglementen werd beslist om het Subsidiereglement Roeselaarse Noord-Zuidorganisaties & mensenrechtenbewegingen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 september 2008, te herwerken. De grootste wijziging in dit reglement is de verdeling van de subsidie. Er zijn 5 categorieën. Deze worden bepaald op basis van het aantal activiteiten dat een vereniging organiseert voor externen op het grondgebied van Roeselare en waaraan onkosten verbonden zijn. Zo worden er 5 verschillende categorieën onderscheiden waaraan telkens een vast subsidiebedrag gekoppeld is. Aan de eerste categorie is een bedrag van maximaal 100 euro gekoppeld. Aan de laatste categorie is een bedrag van maximaal 500 euro gekoppeld. Een andere wijziging is dat de organisaties niet langer bewijsstukken moeten indienen. Wel zullen er jaarlijks steekproeven genomen worden bij de verenigingen die een aanvraag hebben ingediend. Tevens werd de titel van het reglement aangepast in subsidiereglement voor Noord- Zuidverenigingen en mensenrechtenverenigingen. Dit reglement treedt in werking op 1 januari In het budget 2015 werd op de budgetsleutel /016000/dep02-4/ een krediet van euro voorzien. Wij verzoeken de Raad de wijzigingen aan dit subsidiereglement vast te stellen. f) Wijzigingen aan het reglement betreffende het verlenen van gemeentelijke toelagen inzake ontwikkelingssamenwerking voor projecten in de landen van het zuiden. Vaststelling. In het kader van de optimalisering van de subsidiereglementen werd beslist om het Reglement betreffende het verlenen van gemeentelijke toelagen inzake ontwikkelingssamenwerking voor projecten in de landen van het Zuiden, goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 september 2008, te herwerken. Gezien dit reglement gekoppeld is aan het Provinciaal reglement voor financiële tussenkomst voor initiatieven in het Zuiden, werd het ontwerp-reglement ook besproken met de coördinator van de Noord-Zuiddienst van de provincie West-Vlaanderen. De belangrijkste wijziging in dit subsidiereglement is het feit dat de aanvrager wordt uitgenodigd om het initiatief te komen toelichten in de Roeselaarse Noord-Zuidraad als return voor de subsidie waardoor de betrokkenheid met de Roeselaarse Noord-Zuidraad verhoogt. Tevens werd de titel van dit reglement aangepast nl. subsidiereglement voor initiatieven in het Zuiden. Dit reglement treedt onmiddellijk in werking. In het budget 2015 werd op de budgetsleutel /016000/dep02-4/ een krediet van euro voorzien. Wij verzoeken de Raad de wijzigingen aan dit subsidiereglement vast te stellen. 13

14 12. Figga. Kapitaalverhoging. Goedkeuring. De financieringsvereniging Figga houdt in opdracht van de gemeenten in haar werkingsgebied verschillende strategische participaties aan (oa in Publigas, in lokale groenestroomprojecten van STORM en in Publi-T). Deze participaties worden aangehouden via Figga en niet rechtstreeks door de gemeenten. Om deze operaties en ook de basisinvestering in EGPF in de boeken van de gemeenten weer te geven, werd door de raad van bestuur van Figga op 10 december 2014 beslist een kapitaalverhoging ter dekking van de reeds in de opdracht van de gemeenten verworven financieel vaste activa door te voeren. Het betreft in totaal een kapitaalverhoging voor een bedrag van euro. Deze operatie heeft geen cashimpact voor de gemeenten, gezien deze operaties reeds zijn uitgevoerd met middelen in de schoot van Figga. De kapitaalverhoging wordt enerzijds georganiseerd om de solvabiliteit van Figga te verbeteren en anderzijds om de namens de gemeenten aangehouden financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen opvolgen. Roeselare heeft per een deelneming in Figga van aandelen met een waarde van euro (volledig volstort). Voor Roeselare houdt deze kapitaalverhoging in concreto een bedrag van euro of bijkomende aandelen van Figga in. In detail : EGPF : ; Publi-T : ; Publigas : ; STORM : of totaal euro of aandelen (25 euro per aandeel). De volstorting van deze kapitaalverhoging zal gebeuren met middelen beschikbaar bij Figga. Wij verzoeken de Raad in te tekenen op aandelen van FIGGA aan een nominale waarde per aandeel van 25,00 voor een totale waarde van ,00 en deze te volstorten met de middelen beschikbaar bij FIGGA. 14

Kaderreglement voor de subsidiëring van projecten en evenementen

Kaderreglement voor de subsidiëring van projecten en evenementen Kaderreglement voor de subsidiëring van projecten en evenementen Artikel 1. DOEL Het reglement voor de subsidiering van projecten en evenementen stelt zich tot doel: de inhoud en uitstraling van de projecten/evenementen

Nadere informatie

Reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen

Reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen Reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen Artikel 1. DOEL Het reglement voor de subsidiering van muziekevenementen stelt zich tot doel het ondersteunen van de organisatie van muziekevenementen

Nadere informatie

Het kaderreglement is een instrument voor de structurele subsidiëring van verenigingen en is gebaseerd op volgende principes:

Het kaderreglement is een instrument voor de structurele subsidiëring van verenigingen en is gebaseerd op volgende principes: Kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen algemene voorwaarden Artikel 1. DOEL Het stadsbestuur wil haar inwoners laten deel nemen en deel hebben aan het samenleven in de stad in

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT vrijetijdsparticipatie

SUBSIDIEREGLEMENT vrijetijdsparticipatie SUBSIDIEREGLEMENT vrijetijdsparticipatie Artikel 1: Doel Dit subsidiereglement kent twee doelen: 1. Stad Roeselare wil de actieve participatie van burgers aan het vrijetijdsaanbod binnen de stad bevorderen.

Nadere informatie

Het kaderreglement is een instrument voor de structurele subsidiëring van verenigingen en is gebaseerd op volgende principes:

Het kaderreglement is een instrument voor de structurele subsidiëring van verenigingen en is gebaseerd op volgende principes: Kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen algemene voorwaarden Artikel 1. DOEL Het stadsbestuur wil haar inwoners laten deel nemen en deel hebben aan het samenleven in de stad in

Nadere informatie

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning 1 Artikel 1 - Doel Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015

GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015 23.03.2015 112 GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015 Aanvang van de zitting: 19.00u Aanwezig: 36 raadsleden Luc Martens: burgemeester Bart Wenes: voorzitter gemeenteraad Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe,

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN ART. 1. ALGEMEEN 1.1. Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten verleent het

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van Straat- en buurtfeesten

GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van Straat- en buurtfeesten GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van Straat- en buurtfeesten Artikel 1: Begrippen. - Gemeentebestuur: Het Kuurnse gemeentebestuur, bestaande uit de Kuurnse gemeenteraad en het College

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

ONTWERP GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van straat- en buurtfeesten

ONTWERP GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van straat- en buurtfeesten ONTWERP GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van straat- en buurtfeesten Artikel 1: Begrippen. - Gemeentebestuur: het Kuurnse gemeentebestuur, bestaande uit de Kuurnse gemeenteraad en het

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 november 2016. Artikel 1: Kredieten Binnen de perken van de kredieten,

Nadere informatie

Kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen specifieke voorwaarden groen-, natuur- en milieu-gerelateerde verenigingen

Kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen specifieke voorwaarden groen-, natuur- en milieu-gerelateerde verenigingen Kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen specifieke voorwaarden groen-, natuur- en milieu-gerelateerde verenigingen Artikel 1. DOEL Artikel 2. BEGRIPSBEPALING Artikel 3. BASISVOORWAARDEN

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00612 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Braemstraat te

Nadere informatie

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten SUBSIDIEREGLEMENT Projectsubsidie Subsidie voor educatieve en sensibiliserende De gemeente Boechout voorziet jaarlijks een bedrag voor financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking, zowel voor Zuidwerking

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging A. Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 24 FEBRUARI 2015.

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 24 FEBRUARI 2015. TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 24 FEBRUARI 2015. AGENDA. OPENBARE ZITTING. 1. Retributiereglement uitlening gemeentelijk materiaal en inzet gemeentelijk personeel. 2. Advies plaatsing ANPR camera

Nadere informatie

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE Artikel 1. - Doel Goedgekeurd door de provincieraad op 25/09/2014 De provincie Antwerpen

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

Kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen specifieke voorwaarden seniorenverenigingen

Kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen specifieke voorwaarden seniorenverenigingen Kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen specifieke voorwaarden seniorenverenigingen Artikel 1. DOEL Artikel 2. BEGRIPSBEPALING Artikel 3. BASISVOORWAARDEN Artikel 4. SECTORALE

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00809 Onderwerp: Afsprakennota met KAA Gent als bijlage bij de modelovereenkomst voor de acceptatie van

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen

Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT SPORTINFRASTRUCTUURSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT SPORTINFRASTRUCTUURSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Dit reglement is van toepassing in het kader van het lokaal sportbeleid van de gemeente Nijlen. Binnen de perken van het meerjarenplan 2014-2019 verleent het college van

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang 2013-2019 Art. 1. Begrippen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1 LOK: lokaal overleg kinderopvang 2 DVG: diensten voor gezinsopvang 3 IBO: initiatief

Nadere informatie

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 5 mei 2015

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 5 mei 2015 PROVINCIE Antwerpen STADSBESTUUR Herentals 1. Interne kredietaanpassing: kennisname Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 5 mei 2015 De gemeenteraad neemt kennis van de interne kredietaanpassingen.

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw subsidiereglement voor het toekennen van opleidingssubsidies sport - Goedkeuring

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw subsidiereglement voor het toekennen van opleidingssubsidies sport - Goedkeuring De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00733 Onderwerp: Nieuw subsidiereglement voor het toekennen van opleidingssubsidies sport - Goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking

Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Artikel 1: Binnen de perken van de kredieten voor ontwikkelingssamenwerking, elk jaar voorzien in de begroting van de stad, worden toelagen uitgekeerd aan initiatieven,

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Werkingssubsidies Lierse sportverenigingen

Werkingssubsidies Lierse sportverenigingen Werkingssubsidies Lierse sportverenigingen Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen.

Nadere informatie

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA 08 juni 2015 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 16 juni om 20 uur in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Subsidiereglement Internationale Solidariteit

Subsidiereglement Internationale Solidariteit Subsidiereglement Internationale Solidariteit Artikel 1 Algemeen Het bedrag voorzien in het gemeentelijk budget voor subsidies internationale solidariteit wordt als volgt verdeeld: 1. Werkingstoelage leden

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK Artikel 1: Dit subsidiereglement wil Glabbeekse sportverenigingen stimuleren tot de kwalitatieve verbetering van hun sportaanbod. Het totale subsidiekrediet wordt jaarlijks

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2013.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2013. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2013. Aanwezig: 35 raadsleden Luc Martens: burgemeester Bart Wenes: voorzitter gemeenteraad Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe, Griet Coppé,

Nadere informatie

Dit nieuwe reglement kwam tot stand in een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van het verenigingsleven.

Dit nieuwe reglement kwam tot stand in een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van het verenigingsleven. Vergadering : GEMEENTERAAD ONTWERPBESLUIT 26/11/2015 Dienst Auteur /CUL/EV Naam document : INT/2015/4113 Classificatie : Subsidiereglement voor ondersteuning van het Onderwerp : socio-culturele gemeenschapsleven

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse beleidsprioriteit 2, m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00630 Onderwerp: Overeenkomst betreffende de procedure voor de toekenning van subsidies voor inkomenstarief in de kinderopvang

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven.

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. Gemeentebestuur Wevelgem Vanackerestraat 16 8560 Wevelgem Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Doel van de

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 februari 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten.

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten. SUBSIDIE REGLEMENT SPORTVERENIGINGEN Deel I : Algemene bepalingen Art. 1 : De doelstelling van dit reglement is kwaliteitsvolle begeleiding binnen de sportverenigingen te ondersteunen en zo bij te dragen

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs 1) Omschrijving - Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente Heist-op-den-Berg,

Nadere informatie

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen SUBSIDIEREGLEMENT Werking van Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van I. Algemene voorwaarden Artikel 1: Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden

Nadere informatie

ONTWERP GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve projecten

ONTWERP GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve projecten ONTWERP GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve projecten Artikel 1: Begrippen. - Gemeentebestuur: Het Kuurnse gemeentebestuur, bestaande uit de Kuurnse

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT

SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse sportverenigingen

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN VOOR SPORT- VERENIGINGEN AANGESLOTEN BIJ EEN ERKENDE VLAAMSE SPORTFEDERATIE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 februari 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00128 Onderwerp: Addendum bij de subsidieovereenkomst voor energiezuinige renovatie van sociale woningen - Projecten

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 - De Provincie West-Vlaanderen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

SUBSIDIEREGLEMENT ONTWIKKELINGSSAMENWERKING SUBSIDIEREGLEMENT ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: kredieten De gemeente Brecht voorziet in de begroting een jaarlijks budget ontwikkelingssamenwerking. De voorgestelde

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN Art. 1.1. Art. 1.2. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer.

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00305 Onderwerp: Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2019 - Wijziging Beknopte

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 september 2016 Besluit A-punt GOEDGEKD Samen Leven Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie