23/03/2015 WIFI: 2015roesMAA Afdrukdatum: 16/03/2015 ONTWERP-TOELICHTEND VOORSTEL VAN BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "23/03/2015 WIFI: 2015roesMAA Afdrukdatum: 16/03/2015 ONTWERP-TOELICHTEND VOORSTEL VAN BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015"

Transcriptie

1 ONTWERP-TOELICHTEND VOORSTEL VAN BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015 MET OPEN DEUREN: A-punten: 1. Voorlegging tot goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 februari Wij verzoeken de Raad de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 februari 2015 goed te keuren. 2. Vragen om uitleg cf. art. 7 van het huishoudelijk reglement. Artikel 7 van het huishoudelijk reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari 2015 stipuleert: Elke fractie kan schriftelijk een vraag om uitleg aan het college van burgemeester en schepenen richten. Hiertoe kan elke fractie per gemeenteraadszitting 2 vragen stellen, behalve de éénpersoonsfracties die elk 1 vraag kunnen stellen. Een vraag moet een duidelijke vraagstelling en een korte toelichting met betrekking tot aangelegenheden van lokaal belang bevatten. 1. Vraag om uitleg d.d van dhr. Filip Deforche; raadslid Vlaams Belang, betreffende de onaanvaardbare situatie aan de school De Vlieger 2. Vraag om uitleg d.d van dhr. Gerdi Casier, raadslid sp.a, betreffende stand van zaken city depot. 3. Vraag om uitleg d.d van dhr. Filiep Manhaeve, raadslid N-VA, betreffende jaarverslag nv Parkeren. 4. Vraag om uitleg d.d van dhr. Immanuel de Reuse, raadslid Vlaams Belang, betreffende het schrijfbeleid in de wijk Krottegem. 5. Vraag om uitleg d.d van mevr. Annelies Carron, raadslid Open Vld, betreffende fusie van gemeenten. 6. Vraag om uitleg d.d van dhr. Dirk Lievens, raadslid CD&V, betreffende het fiscaal stimuleren voor het behoud van groene private percelen 7. Vraag om uitleg d.d van dhr. Stefaan Van Coillie, raadslid CD&V, betreffende de afschaffing van de bibliotheekplicht voor steden en gemeenten. 1

2 8. Vraag om uitleg d.d van dhr. Maxim Deweerdt, raadslid N-VA, betreffende de problematiek rond werfcontainers Infrabel aan uitgang parking station. 9. Vraag om uitleg d.d van dhr. Francis Reynaert, raadslid Open VLD, betreffende het patrimonium van het OCMW. 3. Verkoop van grond voor een gascabine op de Trax-site, Beversesteenweg. Goedkeuring van de verkoop en de verkoopovereenkomst. In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 24 juni 2013 werd voor het bouwen van een gascabine voor de spijzing van de openbare netten een locatie aan de nieuwe rotonde, bij het begin van de Beversesteenweg, voorgesteld. Omdat de cabine daar esthetisch moeilijk in te passen was en ook wegens het uitzicht vanuit en naar het CM-gebouw, werd besloten om een nieuwe locatie te zoeken. Deze werd gevonden op stadsgrond naast de toegangsweg naar de Trax-site. Deze grond werd door de stad aangekocht op 12 april 2013 van Warehouse en Industrial Properties nv. Door het college van burgemeester en schepen werd deze nieuwe ligging aan het begin van de toegangsweg tussen de weg zelf en het fietspad goedgekeurd op 16 september In het kader van de nieuwe ontwikkelingen op de Trax-site werd een nieuwe locatie voor de gascabine uitgewerkt. Deze is gesitueerd naast de twee bestaande cabines op de site. In opdracht van CV Gaselwest, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk, werd door Geomex bvba een ontwerp van verkoopovereenkomst voor deze nieuwe locatie bezorgd, waarbij de stad 26 m² grond uit het perceel, Roeselare 1 ste afdeling sectie A nummer 305/02C, verkoopt aan Gaselwest tegen een prijs van 3.380,00 euro, dit is aan 130,00 euro/m² of de prijs die de stad betaalde voor aankoop van de grond van de toegangsweg. In dit ontwerp werd bepaald dat het notariskantoor Thiery te Roeselare-Rumbeke de authentieke akte zal verlijden. De akte- en metingskosten zijn ten laste van CV Gaselwest. Wij verzoeken de Raad om de verkoop en de verkoopovereenkomst goed te keuren. 4. Wegen-, riolerings- en omgevingswerken op de wijk Bruanestraat-Koornstraat. Goedkeuring ontwerp en keuze wijze van gunnen en voorwaarden ervan. Het college van burgemeester en schepen heeft in zitting van 03 juni 2013 haar principieel akkoord gegeven aan Bouwmaatschappij De Mandel Groenestraat Roeselare tot deelname en betaling van het stadsaandeel in de heraanleg van de Koornstraat en Bruanestraat met gescheiden riolering. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 06 oktober 2014 haar akkoord gegeven aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) te Brussel waarbij, overeenkomstig artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, de VMSW in gezamelijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als opdrachtgevend bestuur zal optreden. Er werd hiervoor een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. 2

3 De deelnemende partners in dit dossier zijn: - VMSW - Brussel (als aanbestedende overheid) - Bouwmaatschappij De Mandel - Roeselare - Stadsbestuur Roeselare. De VMSW heeft Studiebureau LOBELLE bvba uit Varsenare aangesteld als ontwerper voor dit dossier. De ontwerper heeft een bestek met bijhorende plannen gemaakt voor de heraanleg van een deel van de Koornstraat en een deel van de Bruanestraat. De werken omvatten het opbreken van alle verhardingen en bestaande rioleringen. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd dat wordt aangesloten op de bestaande riool in de Koornstraat en Bruanestraat. De rijweg wordt aangelegd in asfalt en krijgt een breedte van 7,5m. De voetpaden en opritten worden aangelegd in grijze betonstraatstenen en krijgen een minimumbreedte van 1,5m. De kostprijs voor deze opdracht wordt geraamd op: - aandeel VMSW: ,20 excl. btw ,90 btw = ,10 - aandeel De Mandel: 8.325,00 excl. btw ,25 btw = ,25 - aandeel Stad Roeselare: ,80 excl. btw ,27 btw ,69 recupereerbare btw = ,38. De opdracht wordt gegund bij wijze van open aanbesteding. Het openbaar karakter van de aanbesteding laat toe dat meerdere aannemers zich kunnen kandidaat stellen voor deze overheidsopdracht en er gegund wordt aan de laagst regelmatige inschrijver. We verzoeken de Raad het ontwerp en de keuze wijze van gunnen en voorwaarden ervan goed te keuren. 5. Grondafstand verkaveling Koestraat. Goedkeuring. Landmeter Demyttenaere Paul, heeft in opdracht van nv Immo Bossu een ontwerp opgemaakt voor een verkaveling in de Koestraat te Roeselare. Het betreft het verkavelen van 3 kadastrale percelen in 9 loten. Hiervan zijn er drie voorzien voor open bebouwing en 6 voor halfopen bebouwing. De Koestraat heeft t.h.v. de verkaveling een beperkte profielbreedte. Bij dergelijke beperkte breedtes wordt er een nieuwe rooilijn ontworpen. De nieuwe rooilijn wordt uitgezet 5m uit de as van de bestaande rijweg. Bij het uittekenen van rooilijn bleek dat er nog 1m bijkomend dient te worden voorzien. Om dit te realiseren wordt in de vergunningsvoorwaarden aan de verkavelaar door de dienst wegen een gratis grondafstand van 1m gevraagd langsheen de Koestraat over de totale lengte van de verkaveling. Wij verzoeken de Raad de grondafstand goed te keuren. 3

4 6. Tijdelijk reglement houdende de regeling van de publiciteit, het uitdelen van pamfletten, manifestaties, verkoopstanden en geluidshinder naar aanleiding van het Natourcriterium op dinsdag 28 juli Vaststelling. Vzw Roeselare Koerst organiseert voor de zesde maal het natourcriterium. Dit criterium gaat door in het centrum van de Stad op dinsdag 28 juli In de gemeenteraadszitting van 24 maart 2014 werd de samenwerkingsovereenkomst betreffende de organisatie van het natourcriterium voor de periode goedgekeurd. Volgens artikel 8 wordt het beheer van het openbaar domein op de dag van de organisatie in concessie gegeven. De organisatoren vragen een concessie voor het voeren van publiciteit, het opstellen van publiciteitsmateriaal en het voeren van leurhandel op het parcours en langs de openbare weg in de kring begrensd door de Kattenstraat, Albrecht Rodenbachstraat, Wallenstraat, Vrouwenstraat, Sint-Michielsplein, Zuidstraat, Patersstraat, Botermarkt, Hazeltstraat, Leenstraat, Gasstraat, Stationsplein, Stationsdreef, Weverijstraat, Ronde Komstraat, Gasthuisstraat, Brugsesteenweg, Noordstraat en de Désiré Mergaertstraat. Wij verzoeken de Raad om het tijdelijk reglement waarvan één exemplaar met de agenda van heden werd verstuurd, vast te stellen. 7. Straatnamen. Definitieve aanvaarding: a) Toekennen straatnaam Bolle-Akkerweg aan de verkaveling Hectaar in de Izegemseaardeweg en doortrekken van de bestaande straatnamen Marelput en Mergelweg. Voorgesteld wordt om de straatnaam Bolle-Akkerweg toe te kennen aan de verkaveling Hectaar, Izegemseaardeweg. Daarnaast worden de bestaande straten Marelput en Mergelweg doorgetrokken. De gemeenteraad, in openbare vergadering van , keurde de nieuwe straatnaam principieel goed. Na deze voorlopige goedkeuring werd de procedure verder gezet: 1. Tijdens het openbaar onderzoek, dat liep van tot en met werden er geen opmerkingen en/of bezwaren ingediend. 2. De laatste stap in de procedure is de definitieve aanvaarding door de gemeenteraad. Wij verzoeken de Raad deze straatnaam definitief te aanvaarden. b) Wijzigen straatnaam Ortwinstraat in Te Groeneweghe. Voorgesteld wordt de straatnaam Ortwinstraat in de verkaveling van de familie Verstraete Debruyne, Groenestraat te wijzigen in de straatnaam Te Groeneweghe. De gemeenteraad, in openbare vergadering van , keurde de nieuwe straatnaam principieel goed. Na deze voorlopige goedkeuring werd de procedure verder gezet: 1. Tijdens het openbaar onderzoek, dat liep van tot en met werden er geen opmerkingen en/of bezwaren ingediend. 3. De laatste stap in de procedure is de definitieve aanvaarding door de Gemeenteraad. Wij verzoeken de Raad deze straatnaam definitief te aanvaarden. 4

5 8. Cultuurcentrum De Spil. Vervanging van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Met het bericht d.d deelt dhr. Immanuel De Reuse, fractieleider Vlaams Belang mee dat dhr. Filip Deforche ontslag neemt als vertegenwoordiger namens de stad in de algemene vergadering van het cultuurcentrum De Spil. Er wordt voorgesteld om hem te vervangen door dhr. Cyriel Ameye. Wij verzoeken de Raad, bij geheime stemming, dhr. Cyriel Ameye aan te duiden als vervanger van dhr. Filip Deforche in de algemene vergadering van het cultuurcentrum De Spil. 9. Vereniging Audio. Toetreding van nieuwe leden. Goedkeuring. Stad Roeselare is lid van de vereniging Audio, een vereniging in het kader van titel 8 (hoofdstuk 1) van het O.C.M.W.-decreet. Audio voert auditopdrachten uit bij zijn leden. Een tiental gemeenten en OCMW's wensen eveneens toe te treden tot de vereniging Audio. De toetreding van nieuwe leden is door de algemene vergadering van Audio goedgekeurd. Cf. het OCMW-decreet dienen alle deelgenoten in te stemmen met de toetreding van nieuwe deelgenoten. Wij verzoeken de Raad de toetreding van de nieuwe leden tot de vereniging Audio goed te keuren. B-punten: 10. Subsidiëring van verenigingen en projecten. Vaststelling: Kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen: algemene voorwaarden Kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen: specifieke voorwaarden: a) gezinsverenigingen. b) seniorenverenigingen. c) jeugdverenigingen. d) culturele verenigingen. e) sportverenigingen. f) welzijnsverenigingen. g) milieu-, groen- en natuur gerelateerde verenigingen Kaderreglement voor de subsidiëring van projecten en evenementen. 1 Situering In het Meerjarenplan werd vooropgesteld dat een algemeen subsidiesysteem kon ontwikkeld worden voor vergelijkbare ondersteuningsvragen van verenigingen gestoeld op dezelfde inhoudelijke accenten en principes. De stad wil via subsidiereglementen de verenigingen partner maken van het ruimere stadsbeleid (co-creatie), het verenigingsleven valoriseren en stimulerend en uitdagend werken op thema's en doelgroepen. Enkele uitgangspunten stonden hierbij voorop: (administratieve) vereenvoudiging, ondersteuning op maat van noden van verenigingen, gelijkwaardige behandeling van het verenigingsleven, stimuleren op thema's en doelgroepen. 5

6 2 Opbouw van het ondersteuningsbeleid Er werd een kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen en een kaderreglement voor de subsidiëring van projecten en evenementen ontwikkeld. De opbouw van de reglementen bestaat telkens uit een aantal basisvoorwaarden, sectorale voorwaarden en een beoordeling op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Verenigingen kunnen voor hun structurele werking een (financiële) subsidie ontvangen. Projecten en evenementen krijgen een (financiële) subsidie en een voucher. 3 Verenigingen die voor ondersteuning in aanmerking komen In 1 ste fase komen volgende verenigingen in aanmerking voor de subsidiëring van de structurele werking: Sportverenigingen welzijnsverenigingen seniorenverenigingen jeugdverenigingen culturele verenigingen gezinsverenigingen groen-, natuur- & milieu gerelateerde verenigingen Daarnaast kunnen er door verenigingen en min. 3 individuen jeugd-, cultuur- en sportprojecten ingediend worden ter subsidiëring (subsidie + voucher). sport jeugd cultuur milieu gezin senioren welzijn NZ wijkcomités PROJECTEN subsidie x x x apart reglement voucher x x x x x x x x x STRUCTUREEL subsidie x x x x x x x apart reglement apart reglement 6

7 5 Subsidiëring De subsidie wordt toegekend binnen de perken van het daartoe voorziene krediet. Dat krediet is vermeld in de lijst subsidies, die is opgenomen in de beleidsnota van het budget van de stad. 5.1 Structurele werking verenigingen Het budget wordt per sector verdeeld over de verschillende criteria. Aan de kwantitatieve criteria wordt 20% van het totale subsidiebedrag besteed, aan de kwalitatieve criteria 80%. Voor de seniorenverenigingen wordt in een degressief groeipad voorzien om tegen 2018 de 20-80% verhouding van de kwantitatieve versus de kwalitatieve criteria te bereiken. De financiële ondersteuning is afhankelijk van: het aantal behaalde subsidiepunten op basis van de in aanmerking komende criteria (art. 7). de waarde per subsidiepunt, voor elk criterium afzonderlijk berekend door het beschikbaar krediet van dit criterium te delen door het totaal aantal behaalde subsidiepunten van alle aanvaarde dossiers. De uiteindelijke structurele subsidie voor een vereniging is gelijk aan de optelsom van de bedragen voor alle criteria, waarbij per criterium het bedrag bekomen wordt door het aantal behaalde subsidiepunten voor die vereniging te vermenigvuldigen met de berekende waarde per subsidiepunt. 5.2 Projecten en evenementen Er worden 2 verschillende ondersteuningsvormen toegekend: een voucher en/of een subsidie. Het bedrag van de voucher (logistieke ondersteuning) is afhankelijk van het aantal behaalde subsidiepunten op basis van de in aanmerking komende criteria (art. 6). De voucher kan ingeruild worden bij de stad voor de huur van stadsinfrastructuur (zalen) en/of (rollend) materieel. Het bedrag van de subsidie (financiële ondersteuning) is enerzijds afhankelijk van het aantal behaalde subsidiepunten op basis van de in aanmerking komende criteria (art. 6) en de sector waartoe het project behoort (jeugd, sport of cultuur). 6 Advies Op vond een gemeenschappelijke infosessie plaats voor alle betrokken adviesraden. Tot konden de adviesraden hun advies formeel uitbrengen. Op de verschillende vragen van de adviesraden werd een gezamenlijk antwoord door het college van burgemeester en schepenen geformuleerd. Wij verzoeken de Raad de volgende reglementen vast te stellen: 10.1 Kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen: algemene voorwaarden Kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen: specifieke voorwaarden: a) gezinsverenigingen. b) seniorenverenigingen. c) jeugdverenigingen. d) culturele verenigingen. e) sportverenigingen. f) welzijnsverenigingen. g) milieu-, groen- en natuur gerelateerde verenigingen Kaderreglement voor de subsidiëring van projecten en evenementen. 7

8 10.4. Reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen. Vaststelling. Het reglement muzikale zomerprogrammatie en het reglement festivalsubsidie werden herwerkt cf. de krijtlijnen van het nieuwe algemene subsidiesysteem. Dit resulteerde in een reglement waarbij de organisatoren van een muziekevenement ongeacht de datum worden ondersteund. Dit reglement werd opgemaakt rekening houdend met de volgende doelstelling en basisprincipes: *doelstelling van de subsidie: het ondersteunen van muziekevenementen die voldoen aan de basisvoorwaarden. Indien men in aanmerking komt, dan krijgt men twee verschillende vormen van ondersteuning: een subsidie en een voucher. *basisprincipes: - aantonen van een kwaliteitsprofiel in het organiseren van muziekevenementen. - duurzaamheid: Het gebruik van herbruikbare bekers wordt via dit reglement gestimuleerd. Hiervoor kan de organisator een duurzaamheidssamenwerking aangaan met de dienst Cultuur. Dit houdt het volgen van een opleiding tot goed gebruik van de bekers in en de nodige nazorg. Hiervoor wordt procesbegeleiding vanuit de dienst Cultuur voorzien. - doelgroepenbeleid: Acties in functie van specifieke doelgroepen worden gestimuleerd. Dit wordt vertaald in technische acties (rolstoelpodium, ), publieksgerichte acties (doventolk, ), inhoudelijke acties (project uitwerken met specifieke doelgroepen). De piste voor het uitwerken van een festivalcontainer wordt samen met DIPOD verder onderzocht zodat de festivalorganisatoren hiervan in de toekomst gebruik kunnen maken. Op deze manier kan het stadsbestuur haar voorgestelde acties realiseren en wordt aan de lokale en gewaardeerde organisatoren de kans gegeven om mee te stappen in de organisatie van muzikale evenementen te Roeselare. In het budget 2015 werd op de budgetsleutel /071901/DEP03-2/ een bedrag van ,40 voorzien. Dit reglement treedt in werking met referteperiode vanaf 1 januari Wij verzoeken de Raad het reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen vast te stellen Reglement voor toekennen titel en subsidies Cultureel Ambassadeur Roeselare. Vaststelling. Dit reglement ressorteerde oorspronkelijk onder het globaal subsidiereglement voor cultuur onder Hoofdstuk 5. Door het specifieke karakter van deze vorm van ondersteuning was het niet haalbaar om dit op te nemen in het nieuwe geïntegreerd subsidiesysteem. Het cultureel ambassadeurschap wordt dan ook opgenomen in een apart reglement. Inhoudelijk is er niets gewijzigd. Dit reglement treedt in werking op 1 april 2015, met referentieperiode 1 januari In het meerjarenplan werd op de budgetsleutel /073903/dep03-2/ / een krediet voorzien van euro. Wij verzoeken de Raad het reglement voor het toekennen van een titel en subsidies voor Cultureel Ambassadeur Roeselare vast te stellen. 8

9 10.6. Wijzigingen aan het subsidiereglement vrijetijdsparticipatie. Vaststelling. De Afsprakennota werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 22 september 2008 en aanvaard door de Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel op 18 december In 2009 werd het subsidiereglement vrijetijdsparticipatie vastgesteld door de Gemeenteraad op 14 december In 2013 werd het huidige reglement van de vrijetijdspas geëvalueerd in het kader van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie en werd er in de lijn van deze evaluatie een voorstel tot nieuwe werkwijze ontwikkeld. De Afsprakennota werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 september 2013 en aanvaard door de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd en Sport op 20 december Dit vertaalde zich in een wijziging van het subsidiereglement vrijetijdsparticipatie. Het subsidiereglement vrijetijdsparticipatie kent twee doelen: 1. Stad Roeselare wil de actieve participatie van burgers aan het vrijetijdsaanbod binnen de stad bevorderen. De stad wil meer mensen laten deelnemen aan dit vrijetijdsaanbod door (financiële) drempels weg te nemen. Hiervoor geeft de stad een vrijetijdspas uit. Houders van deze pas krijgen een korting bij activiteiten die georganiseerd worden door de stad of door lokale verenigingen. 2. Dit subsidiereglement heeft daarnaast als doel kansengroepen volwaardig te laten participeren aan culturele of sportieve vrijetijdsactiviteiten in groepsverband. Organisaties die werken met kansengroepen kunnen een financiële tussenkomst krijgen als zij culturele of sportieve vrijetijdsactiviteiten organiseren. Op die manier worden drempels naar het vrijetijdsaanbod weggewerkt. De vrijetijdsparticipatie streeft nog een 3 de doelstelling na: inclusief vrijetijdsbeleid: het verenigingsleven stelt zich open voor vrijetijdspashouders. De verenigingen worden zowel financieel als inhoudelijk ondersteund om dit inclusief beleid vorm te geven. Deze 3 de doelstelling krijgt concreet vorm binnen het kaderreglement voor verenigingen. In artikel 7 van dit kaderreglement wordt een doelgroepenbeleid nagestreefd: Het nastreven van diversiteit binnen de verenigingen door het organiseren van drempelverlagende initiatieven voor niet of moeilijk bereikbare groepen Vrijetijdspashouders krijgen een specifiek tarief bij inschrijving voor de activiteiten bij de lokale verenigingen en de stad. De belangrijkste wijzigingen zijn Vrijetijdspas: 1. Mensen met een verhoogde tegemoetkoming hebben sinds 01/12/2014 ook recht op een vrijetijdspas. Dit zorgt voor een vereenvoudiging in de screening en een uitbreiding van de doelgroep. 2. De vrijetijdspas is maximum 2 jaar geldig, afhankelijk van het tijdstip van aanvraag. Activiteiten in groepsverband: 1. Rond verplaatsingskosten: ook verplaatsingen per fiets worden mee opgenomen: 0,15 cent per km per activiteit 9

10 2. Verhouding vrijwilligers/begeleiders/ en mensen uit kansengroep is 1/3 geworden (uitz.: minderjarigen) 3. Ook sportactiviteiten komen in aanmerking (bijv. deelname aan een sportmeeting van Bloso) Dit nieuwe reglement treedt in werking vanaf 1 april In het meerjarenplan werd op de budgetsleutel /090900/dep02-4/ een ontvangst van euro voorzien. Dit budget wordt bepaald via het participatiedecreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport. In het meerjarenplan werd op de budgetsleutel /090900/dep02-04/ een uitgaven van euro voorzien. Dit krediet wordt als volgt verdeeld: compensatie korting aan vrijetijdspassers binnen het kaderreglement structurele subsidiëring voor verenigingen activiteiten in groepsverband 2/3 van de middelen in kader van het Participatiedecreet 1/3 van de middelen in kader van het Participatiedecreet (eventuele resterende middelen worden overgedragen naar de compensatie korting binnen het kaderreglement verenigingen). Wij verzoeken de Raad de wijzigingen aan het subsidiereglement vrijetijdsparticipatie vast te stellen. 11. Subsidiereglementen. a) Subsidiereglement focusprojecten. Vaststelling. In de gemeenteraadszitting van 24 november 2014 werd het subsidiereglement sociale initiatieven opgeheven. Tevens werd akkoord gevraagd over de krijtlijnen van het nieuwe reglement : 1. Betrokkenheid van elke burger, adviesraad, organisatie: signaalfunctie 2. Betrokkenheid van de focusgroep: (er zijn 4 focusgroepen: armoede/ gezondheid/ integratie/ opvoeding) a. Signalen capteren b. Prioriteiten bepalen c. Formuleren van mogelijke projecten binnen de volgende criteria i. beantwoorden aan de noden van het beleid en hierop innovatief inspelen ii. SMART doelstelling met vooropgesteld resultaat iii. Concrete projectopbouw: planning, communicatie, begroting, continuering project iv. Actoren zijn betrokken: partnership, eigenaarschap en participatie. d. Schuift 3 projecten naar voor, maximum 1/4 de totale budget subsidiereglement focusgroepen. 3. Betrokkenheid jury a. Adviserende rol op basis van een nominatieproces 10

11 b. Samenstelling: 4 focusleiders, coördinator 4 focusgroepen, directeur welzijnspijler c. Belangenvermenging eigen organisatie => vervanging jurylid 4. Betrokkenheid College van Burgemeester en schepenen en Gemeenteraad a. CBS keurt projecten goed b. CBS en GR worden uitgenodigd op open focusmomenten en worden daardoor tussentijds gebriefd over projectresultaten. 5. Jaarlijks netwerkmoment open focus: breed publiek, tussentijds briefen projectresultaten Het subsidiereglement focusprojecten werd dan ook uitgeschreven binnen de goedgekeurde krijtlijnen en heeft de volgende doelstelling: Stad Roeselare wil coproductie en resultaatsgerichte allianties binnen het lokaal sociaal beleid ondersteunen. Dit reglement beoogt de financiële ondersteuning van sociale projecten ter uitvoering van de inhoudelijke prioriteiten, geadviseerd door het coördinatieteam van de focusgroepen armoede, gezondheid, integratie en opvoeding. In het meerjarenplan werd op de budgetsleutel /090900/dep02-04 een krediet van euro voorzien. Het krediet in 2015 is eenmalig euro. Er is euro voorzien voor nieuwe focusprojecten in 2015 en euro als overgangsmaatregel subsidiereglement sociale initiatieven In 2014 werden de projecten goedgekeurd. Binnen dit reglement werd in 2014 slechts 70% van de toegekende subsidie uitbetaald, de resterende 30% wordt uitbetaald na evaluatie in Het subsidiereglement focusprojecten is van toepassing vanaf 1 april Wij verzoeken de Raad het subsidiereglement Focusprojecten vast te stellen. b) Wijzigingen aan het subsidiereglement vrijwilligerswerk binnen de consultatiebureaus voor het Jonge Kind. Vaststelling. Naar aanleiding van het kerntakendebat werd het subsidiereglement voor vrijwilligerswerk in consultatiebureaus voor het jonge kind geëvalueerd. De subsidie ondersteunt het vrijwilligerswerk in de consultatiebureaus voor het jonge kind. De wijzigingen aan het bestaande reglement zijn minimaal. De principes om de subsidie te verdelen werden behouden. De wijzigingen hebben enkel betrekking op bewijslast voor de aanvragers en de duidelijkere formulering van een aantal zaken binnen de erkenningsvoorwaarden. In het budget 2015 werd hiervoor op budgetsleutel /094300/dep02-4 een krediet van euro voorzien/. Dit reglement treedt in werking op 23 maart Wij verzoeken de Raad de wijzigingen van het subsidiereglement voor vrijwilligerswerk in de consultatiebureaus voor het jonge kind vast te stellen. 11

12 c) Wijzigingen aan het subsidiereglement voor buitenschoolse opvang. Vaststelling. Naar aanleiding van het kerntakendebat werd het reglement buitenschoolse opvang in Roeselare geëvalueerd. Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van Deze subsidie ondersteunt de Roeselaarse kinderopvanginitiatieven die schoolgaande kinderen opvangen. Dit om een antwoord te bieden op de vraag naar een divers aanbod van opvang van schoolgaande kinderen. De wijzigingen aan het bestaande reglement zijn beperkt. De principes om de subsidie te verdelen werden behouden. De wijzigingen hebben enkel betrekking op de bewijslast voor de aanvragers en de duidelijkere formulering van een aantal zaken binnen de erkenningsvoorwaarden. Tevens werd de titel van het reglement aangepast in subsidiereglement voor de opvang van schoolgaande kinderen in kinderopvanginitiatieven. De evaluatie en bijsturing van het bestaande reglement gebeurde in overleg met de stuurgroep van het Lokaal Overleg Kinderopvang Roeselare (LOKOR). Op de algemene vergadering van het LOKOR van werd dit ontwerp gunstig geadviseerd. In het budget 2015 werd op budgetsleutel /094505/DEP02-4 werd hiervoor een krediet van euro voorzien. Wij verzoeken de Raad de wijzigingen aan dit subsidiereglement vast te stellen. d) Wijzigingen aan het subsidiereglement ondersteuning schoolgebonden opvang in het basisonderwijs. Vaststelling. Naar aanleiding van het kerntakendebat werd het reglement ondersteuning schoolgebonden opvang in het basisonderwijs Roeselare geëvalueerd. Dit reglement werd laatst gewijzigd door de gemeenteraad op 23 april Deze subsidie ondersteunt scholen voor de organisatie van schoolopvang. Dit om een antwoord te bieden aan de vraag naar een divers aanbod van kinderopvang van schoolgaande kinderen. De wijzigingen aan het bestaande reglement zijn beperkt. De principes om de subsidie te verdelen werden behouden. De wijzigingen hebben enkel betrekking op de bewijslast voor de aanvragers en de duidelijkere formulering van een aantal zaken binnen de erkenningsvoorwaarden. Tevens de werd de titel van het reglement gewijzigd in subsidiereglement voor schoolopvang in het basisonderwijs. De evaluatie en bijsturing van het bestaande reglement gebeurde in overleg met het Onderwijs Overleg Basisonderwijs Roeselare (= OOR BaO). In het budget 2015 werd op budgetsleutel /094505/DEP02-4 werd hiervoor een krediet van euro voorzien. Wij verzoeken de Raad de wijzigingen aan dit subsidiereglement vast te stellen. 12

13 e) Wijzigingen aan het subsidiereglement Roeselaarse Noord-Zuidorganisaties en mensenrechtenbewegingen. Vaststelling. In het kader van de optimalisering van de subsidiereglementen werd beslist om het Subsidiereglement Roeselaarse Noord-Zuidorganisaties & mensenrechtenbewegingen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 september 2008, te herwerken. De grootste wijziging in dit reglement is de verdeling van de subsidie. Er zijn 5 categorieën. Deze worden bepaald op basis van het aantal activiteiten dat een vereniging organiseert voor externen op het grondgebied van Roeselare en waaraan onkosten verbonden zijn. Zo worden er 5 verschillende categorieën onderscheiden waaraan telkens een vast subsidiebedrag gekoppeld is. Aan de eerste categorie is een bedrag van maximaal 100 euro gekoppeld. Aan de laatste categorie is een bedrag van maximaal 500 euro gekoppeld. Een andere wijziging is dat de organisaties niet langer bewijsstukken moeten indienen. Wel zullen er jaarlijks steekproeven genomen worden bij de verenigingen die een aanvraag hebben ingediend. Tevens werd de titel van het reglement aangepast in subsidiereglement voor Noord- Zuidverenigingen en mensenrechtenverenigingen. Dit reglement treedt in werking op 1 januari In het budget 2015 werd op de budgetsleutel /016000/dep02-4/ een krediet van euro voorzien. Wij verzoeken de Raad de wijzigingen aan dit subsidiereglement vast te stellen. f) Wijzigingen aan het reglement betreffende het verlenen van gemeentelijke toelagen inzake ontwikkelingssamenwerking voor projecten in de landen van het zuiden. Vaststelling. In het kader van de optimalisering van de subsidiereglementen werd beslist om het Reglement betreffende het verlenen van gemeentelijke toelagen inzake ontwikkelingssamenwerking voor projecten in de landen van het Zuiden, goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 september 2008, te herwerken. Gezien dit reglement gekoppeld is aan het Provinciaal reglement voor financiële tussenkomst voor initiatieven in het Zuiden, werd het ontwerp-reglement ook besproken met de coördinator van de Noord-Zuiddienst van de provincie West-Vlaanderen. De belangrijkste wijziging in dit subsidiereglement is het feit dat de aanvrager wordt uitgenodigd om het initiatief te komen toelichten in de Roeselaarse Noord-Zuidraad als return voor de subsidie waardoor de betrokkenheid met de Roeselaarse Noord-Zuidraad verhoogt. Tevens werd de titel van dit reglement aangepast nl. subsidiereglement voor initiatieven in het Zuiden. Dit reglement treedt onmiddellijk in werking. In het budget 2015 werd op de budgetsleutel /016000/dep02-4/ een krediet van euro voorzien. Wij verzoeken de Raad de wijzigingen aan dit subsidiereglement vast te stellen. 13

14 12. Figga. Kapitaalverhoging. Goedkeuring. De financieringsvereniging Figga houdt in opdracht van de gemeenten in haar werkingsgebied verschillende strategische participaties aan (oa in Publigas, in lokale groenestroomprojecten van STORM en in Publi-T). Deze participaties worden aangehouden via Figga en niet rechtstreeks door de gemeenten. Om deze operaties en ook de basisinvestering in EGPF in de boeken van de gemeenten weer te geven, werd door de raad van bestuur van Figga op 10 december 2014 beslist een kapitaalverhoging ter dekking van de reeds in de opdracht van de gemeenten verworven financieel vaste activa door te voeren. Het betreft in totaal een kapitaalverhoging voor een bedrag van euro. Deze operatie heeft geen cashimpact voor de gemeenten, gezien deze operaties reeds zijn uitgevoerd met middelen in de schoot van Figga. De kapitaalverhoging wordt enerzijds georganiseerd om de solvabiliteit van Figga te verbeteren en anderzijds om de namens de gemeenten aangehouden financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen opvolgen. Roeselare heeft per een deelneming in Figga van aandelen met een waarde van euro (volledig volstort). Voor Roeselare houdt deze kapitaalverhoging in concreto een bedrag van euro of bijkomende aandelen van Figga in. In detail : EGPF : ; Publi-T : ; Publigas : ; STORM : of totaal euro of aandelen (25 euro per aandeel). De volstorting van deze kapitaalverhoging zal gebeuren met middelen beschikbaar bij Figga. Wij verzoeken de Raad in te tekenen op aandelen van FIGGA aan een nominale waarde per aandeel van 25,00 voor een totale waarde van ,00 en deze te volstorten met de middelen beschikbaar bij FIGGA. 14

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 NOVEMBER 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 Aanwezig M.M.: Filiep De Vos, burgemeester, Jan Stevens, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Jacques Debode, Georges Lambrecht,

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap

Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap Goedgekeurd door de Provincie Raad op 18 december 2013 en aangepast op de Provincie Raad van 3 september 2014. Artikel

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Project Visite. Stand van zaken. 3. Tussenkomstbeleid in energiekosten. Voorstel

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

Multidisciplinair onderzoek Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen Aarschot

Multidisciplinair onderzoek Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen Aarschot Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Multidisciplinair onderzoek Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen Aarschot Eindrapport 12/07/2012 Inhoudstafel INLEIDING 7 1 Informatie

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren. 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2015 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Aktename eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming. 3. Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011. Goedgekeurd op de raad van bestuur van 24-04-2012

Activiteitenverslag 2011. Goedgekeurd op de raad van bestuur van 24-04-2012 Activiteitenverslag 2011 Goedgekeurd op de raad van bestuur van 24-04-2012 Inhoudsopgave Inleiding 4 Situering 4 Van voorbereiding naar realisatie 4 Werking 6 Projecten 6 Centrale Werkplaatsen 6 Klein

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad Subsidiereglement Kunst maakt de stad - toelage voor bijdragen aan Antwerpse stedelijke prioriteiten door kunstenorganisaties die decretaal gesubsidieerd worden Inleiding Het stedelijk kunstbeleid - stimuleert

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

Beslissingen. Gemeenteraad Zitting van 17 maart 2015 Notule

Beslissingen. Gemeenteraad Zitting van 17 maart 2015 Notule Gemeenteraad Zitting van 17 maart 2015 Notule Aanwezig: Dirk Debaere: voorzitter; Kurt Windels: burgemeester; Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt: schepenen;

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie