Benchmark Ziekenhuizen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Benchmark Ziekenhuizen"

Transcriptie

1 Rapport Benchmark Ziekenhuizen Documentatie & verkennende analyses oktober 2012

2

3 Inhoud Samenvatting 5 1. Inleiding Doel van het project Relaties met bestaand onderzoek Leeswijzer 7 2. Ontwikkelproces Projectaanpak Delen van informatie: juridische aspecten Interactive Benchmarking website Benchmark methodiek Partiële benchmark versus integrale benchmark Ratio-benchmark Frontier methoden Kostenfuncties DEA methodiek Modelkeuzes Werkelijke kosten uit de jaarrekening DBC systematiek om productie te kwantificeren Uniforme weging van de outputs Inclusief kosten van vrijgevestigd specialisten Gebruikte gegevensbronnen en bewerkingen Jaarrekeningen /Jaar Enquête Ziekenhuizen (EJZ) DBC informatie systeem (DIS) Uniform berekenen mutatie onderhandenwerk Uniforme DBC kostengewichten Splitsen ontvangen honorariumomzet naar dienstverband Niet-verzekerde zorg FB budgetten Vektis declaratiegegevens NZa/KPMG uitvraag Bewerkingen en schoningen Doorvoeren van fusies Volledigheidsanalyse DIS Samenvoegen van twee boekjaren Overzicht van inputs en outputs Inputs Kapitaal: Afschrijvingen en vermogenskosten Arbeid: Personeelskosten Materiaal: Overige bedrijfskosten Outputs DBC-productie: A-segment DBC-productie: B-segment DBC-productie: Niet verzekerde zorg Overige trajecten en verrichtingen, ondersteunende en overige producten (OVP) Zorgprestaties tussen instellingen (WDS) Dure geneesmiddelen en stollingsfactoren Ziekenhuispsychiatrie (PAAZ) Vaste segment / Beschikbaarheidsbijdrage Opleiding Restpost overig 28 3

4 In- en Outputs die (nog) niet worden meegenomen Resultaten Beschrijvende statistiek gegevensset Ratio-benchmark Berekening van de Ratio-scores Verklaren van de scores Totale kostenfuncties Kleinste kwadraten methode (OLS/WLS) Kwantielregressie Berekening van de scores (COLS) Geschaalde kostenfuncties Kleinste kwadraten methode (OLS) Kwantielregressie DEA-benchmark (Data-omhullingsanalyse) Analyse foutenmarges Vergelijking tussen de modellen Samenvatting van de resultaten Resultaten op sectorniveau Verklaren van verschillen in productiviteitsscore Referenties 47 Bijlage A: FB versus DBC-systeem 48 Bijlage B: Ziekenhuizen in de gegevensset 49 4

5 Samenvatting Dit rapport documenteert de ontwikkeling van een benchmark analyse waarbij de DBC productie van algemene ziekenhuizen is afgezet tegen de werkelijke kosten. Deze analyse is ontwikkeld om ontwikkelingen rondom productiviteit van ziekenhuizen te kunnen monitoren. Een aantal van de resultaten van dit onderzoek zijn daarom opgenomen in de Marktscan Medisch-specialistische zorg Dit document dient als documentatie van de Ziekenhuis benchmark, inclusief het bijbehorende ontwikkeltraject. Daarnaast bevat het aanvullende exploratieve analyses naar de relatie tussen de prestaties en kosten van algemene ziekenhuizen. Sectie 7.8 bevat een samenvatting van de belangrijkste resultaten. 5

6 1. Inleiding 1.1 Doel van het project Het Benchmarking project is in januari 2010 gestart. Het doel is om samen met de ziekenhuissector een integrale benchmark ontwikkelen die productie relateert aan kosten. Hiermee kan de jaarlijkse productiviteitsontwikkeling in de ziekenhuissector gemeten worden, en kunnen productiviteitsverschillen tussen ziekenhuizen onderling gemeten worden. De NZa is van plan om de uitkomsten van deze analyse in de Marktscan Medisch-specialistische zorg op te gaan nemen als terugkerend onderdeel. Met deze marktscan geeft de NZa invulling aan haar wettelijk taak van het monitoren van zorgmarkten (NZa, Visiedocument Zicht op zorgmarkten 2010). Mogelijk dat de benchmark ook kan bijdragen aan het verder verbeteren van de prestatiebeschrijvingen en/of vergoedingen, zodat deze (nog) beter aansluiten bij de kostenstructuur van ziekenhuizen. Een dergelijke benchmark maakt het ook mogelijk om `best-practice' ziekenhuizen te identificeren. Deze informatie kan mogelijk worden gebruikt door het veld om verbetermogelijkheden voor de bedrijfsvoering uit af te leiden. Onder productiviteit verstaan we hoeveelheid zorg die is geproduceerd per euro kosten. Onder kostendoelmatigheid verstaan we de werkelijke productiviteit afgezet tegen de hoogst haalbare productiviteit. De kostendoelmatigheid ligt altijd tussen 0 en 100%. Wanneer een aanbieder een kostendoelmatigheid van 90% heeft, betekent dit dat zijn productiviteit 10% lager ligt dan die van de aanbieder met de hoogste productiviteit. Benadrukt wordt dat de methode die hier ontwikkeld worden betrekking heeft op kostendoelmatigheid, waarbij de hoeveelheid en samenstelling van de productie als gegeven wordt genomen. Normatieve uitspraken over hoeveelheid of samenstelling van de productie ( te veel of te weinig, over- of onderbehandeling, of bepaalde productie wenselijk is of niet, gepast gebruik ) zijn met een dergelijke analyse (dus) niet mogelijk. Daarnaast bevat de benchmark geen gegevens over kwaliteit en uitkomsten van de geleverde zorg. 6

7 Figuur 1: Productiemodel ziekenhuis We meten de productiviteit van ziekenhuizen door de productie output te relateren aan de daarvoor gemaakte kosten. Het model gaat dus uit van een 'productiegedachte', waarbij een instelling 'inputs' door middel van een productieproces omzet in 'outputs' (zie figuur 1). Hierbij is het van cruciaal belang om alle relevante outputs te identificeren en te kwantificeren. Ten slotte wordt zo inzicht verkregen in de verschillen in productiviteit tussen ziekenhuizen onderling, en kan de vigerende beste praktijk worden bepaald (Benchmark). 1.2 Relaties met bestaand onderzoek In het verleden zijn diverse onderzoeken uitgevoerd die relevant zijn voor de in dit document beschreven Ziekenhuis-benchmark. Zo hebben Jos Blank en collega's (TU Delft, IPSE Studies) sinds de jaren 90 meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de doelmatigheid en productiviteitsontwikkeling van Nederlandse ziekenhuizen. In deze studies wordt de productie van ziekenhuizen gemeten met behulp van FB productieparameters per specialisme (opnamen, dagopnamen, epb s) die tot het jaar 2010 via de jaar enquête ziekenhuizen (EJZ) werden verzameld. Een recent voorbeeld hiervan is de studie Ziekenhuismiddelen in Verband (IPSE Studies, 2011). Het CBS hanteert een eigen methode om het productievolume van ziekenhuizen te meten, gebaseerd op aantallen opnamen uit de LMR, waarbij voor casemix wordt gecorrigeerd via diagnose en leeftijdsklasse (Kleima 2004). De LMR is ook gebruikt voor een promotieonderzoek naar de efficiëntie van Nederlandse ziekenhuizen (Ludwig 2008), waarbij de LMR productie is vertaald naar DRG s en gewogen met DRG kostengewichten (Vandermeulen, 2004). Ten slotte hebben Leo Vandermeulen en collega s van Prismant in 2009 een onderzoek naar de productiviteit van algemene ziekenhuizen uitgevoerd waarbij ook DBC's als maat voor het productievolume zijn genomen (Prismant, 2009). 1.3 Leeswijzer Dit document is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 geeft een korte samenvatting van het proces waardoor deze benchmark tot stand is gekomen. Hoofdstuk 3 geeft een algemene beschrijving van de benchmarking technieken die (kunnen) worden gehanteerd. Hoofdstuk 4 bevat de keuzes die gemaakt zijn bij het creëren van de gegevensset en het datamodel. Vervolgens staan in Hoofdstuk 5 de gebruikte gegevensbronnen en de bewerkingen op de gegevens beschreven. In hoofdstuk 6 wordt een overzicht gegeven van alle geïdentificeerde inputs 7

8 en outputs, en de manier waarop deze zijn gekwantificeerd. In Hoofdstuk 7 tenslotte worden de resultaten van diverse benchmark methoden en modellen gepresenteerd. 8

9 2. Ontwikkelproces 2.1 Projectaanpak Er is gekozen voor een iteratief ontwikkelproces. Hierbij worden de ontwikkelstappen regelmatig gepresenteerd aan experts uit het veld (HEAD s). Deze leveren feedback en bepalen mede de prioritering van de doorontwikkeling. Er worden twee sporen parallel gevolgd: het ontwikkelen van de gegevensset en van de methodiek. In 2010 zijn er vier expert bijeenkomsten geweest waarbij Benchmarking aan bod kwam. De inhoud en resultaten hiervan waren de volgende: Boodschap 1e presentatie: NZa wil samen met de sector een benchmarking model ontwikkelen Reactie: Aanwezigen zijn bereid mee te denken Boodschap 2e presentatie: NZa wil graag corrigeren voor zorgzwaarte Reactie: Zorgzwaarte is het moeilijkste onderdeel, begin simpel Boodschap 3e presentatie: NZa presenteert een simpel model Reactie: Meerdere aanpassingen en verbeteringen aangedragen, ga verschillende modellen vergelijken Boodschap 4e presentatie: NZa presenteert meerdere modellen (FB/A-Segment versus JMV/A+B segment) met vergelijking Reactie: Akkoord met JMV model uitbouwen, van te voren stukken sturen om inhoudelijk de discussie goed te kunnen voeren In 2011 zijn er wederom vier expert bijeenkomsten geweest waarbij Benchmarking aan bod kwam. Hierbij werden van te voren (technische) stukken verstuurd aan de deelnemende experts. De inhoud en resultaten hiervan waren de volgende: Boodschap 1e presentatie: NZa presenteert DEA als benchmark methodiek Experts behoefte aan een verdiepende sessie gericht op de DEA methode en software Boodschap 2e presentatie: Verdiepende DEA sessie Experts geven aan meer inzicht te willen in hoe de DEA scores tot stand komen Boodschap 3e presentatie: NZa legt vraagstuk van bedrijfsgevoelige / niet-openbare gegevens voor Experts stellen voor intern te rekenen met niet-openbare gegevens en resultaten te communiceren naar het veld Boodschap 4e presentatie: NZa presenteert opties tot doorontwikkeling gegevensset Experts geven aan dat passantenprijzen niet geschikt zijn om de B-output te wegen, uit te zoeken hoe om te gaan met transitie naar DOT, en prioriteit te geven aan het aanvullen van de ontbrekende outputs In 2012 zijn de experts tweemaal geconsulteerd: Boodschap 1 e presentatie: NZa presenteert mediane contractprijs als gewicht voor het B-segment, stelt voor om de keus om DBC s als outputmaat te handhaven, en geeft aan te koersen op publicatie in de Marktscan gepland voor het najaar 2012 September 2012: Schriftelijke consultatie van eindrapport: Experts vragen aandacht voor woordkeuze en formulering van conclusies om foutieve interpretatie te voorkomen suggesties overgenomen in definitieve rapport 9

10 2.2 Delen van informatie: juridische aspecten We presenteren de gegevens en resultaten van modellen in een geaggregeerde vorm zodat er geen concurrentiegevoelige of vertrouwelijke informatie afleidbaar is. Er is ook overwogen om alleen openbare data te gebruiken, dit zou dan met name om het JMV gaan. Het voordeel hierbij is grotere transparantie tussen de ziekenhuizen onderling in de gebruikte gegevens, wat het makkelijk maakt om van elkaar te leren. Het nadeel is dat een minder verfijnd model mogelijk is. Wanneer we ook niet-openbare gegevens gebruiken moeten partijen toestemming geven voor het delen van de niet-openbare gegevens. Dit beperkt de mogelijkheden van interactieve benchmarking (zie Sectie 2.3). Het voordeel is dat een verfijnder model mogelijk is. Voorlopig is ervoor gekozen om de benchmark-berekeningen centraal uit te voeren bij de NZa, die de uitkomsten vervolgens apart naar de ziekenhuizen toe kan communiceren. 2.3 Interactive Benchmarking website De NZa beschikt over een generieke interactieve benchmarking tool (IBtool) (meer informatie op Deze tool is gebruikt tijdens het ontwikkelproces, waarbij de tool benaderbaar was vanaf het internet door de individuele ziekenhuizen die deelnemen aan het expert team. De gebruiker kan, na inloggen, zelf benchmarks uitvoeren. Deze IB-tool is toegankelijk én state of the art tegelijkertijd. De NZa kan verschillende modellen beschikbaar maken, waarbij de gehanteerde aannames door de gebruiker zelf ingesteld kunnen worden. 3. Benchmark methodiek 3.1 Partiële benchmark versus integrale benchmark Kengetallen of Key Performance Indicators (KPI s) worden veel gebruikt om bepaalde aspecten van effectiviteit uit te drukken: Bijvoorbeeld totale kosten per DBC, of materiele kosten per behandelde patiënt. Wanneer we instellingen integraal willen vergelijken op productiviteit kan dit problemen geven. Stel dat instelling A zijn productieproces zo heeft ingericht dat het lage kapitaalslasten heeft, maar hierbij hogere materiele kosten moet accepteren. Terwijl instelling B juist voor een productieproces heeft gekozen, waarbij deze verhouding net andersom ligt. Door puur naar bovenstaande kengetallen te kijken en daaruit een beste praktijk af te leiden wordt geconcludeerd dat elke instelling de lage kapitaalslasten per patiënt van instelling A, en de lage materiele kosten per patiënt van instelling B na moet streven. Dat dit technologisch misschien niet mogelijk is (omdat het uit de lengte of uit de breedte moet komen) wordt in deze benadering niet onderkend. Door te werken met een integrale benchmark waarin ALLE kosten zijn opgenomen, en door te werken met zogeheten "Frontier" methoden, die aan de hand van de geobserveerde kosten en productie variabelen afleid wat er technologisch haalbaar en economisch doelmatig is, kunnen bovenstaande problemen voorkomen worden. 10

11 3.2 Ratio-benchmark Ziekenhuizen produceren meer dan één soort output. Wanneer we precies weten hoe zwaar elke output weegt relatief ten opzichte van de overige outputs, kunnen we voor een ziekenhuis de totale output in één getal uitdrukken. Door dit te delen door de totale kosten krijgen we zo de productiviteit van deze instelling, de hoeveelheid gewogen output per euro kosten. Door deze productiviteit te delen met de hoogst waargenomen productiviteit kunnen we een benchmark uitvoeren. In een ratio-benchmark kan er maar één instelling de maximale score (1, of 100%) behalen, nl. de instelling met de hoogste productiviteit. Die is de best presterende instelling. De scores van alle andere instellingen geven de relatieve productiviteit aan. De scores kunnen worden geïnterpreteerd als een percentage van de maximale productiviteit. Dus een score van bijvoorbeeld 0,8 betekent een productiviteit die gelijk is aan 80% van de productiviteit van de best presterende instelling. 3.3 Frontier methoden Wanneer we echter niet precies weten hoe we verschillende outputs tegen elkaar moeten wegen (we weten hun relatieve waarde niet, of hun relatieve kostprijs), kunnen we niet optellen. Zowel kostenfuncties (op basis van gemiddelde dan wel doelmatige kosten) als de DEA-methodiek zijn in staat om met meerdere outputs te werken, waardoor het aggregeren tot één gewogen output niet nodig is. Bij moderne benchmarking technieken geldt dat er in meer of mindere mate aannames gedaan worden waarop vervolgens conclusies over doelmatigheid getrokken worden. Als slechts gekeken wordt naar het voorkomen van excessief gebruik van hoeveelheden inputs om een gegeven hoeveelheid outputs te produceren, wordt dit technische efficiëntie genoemd. Hierbij wordt dus nog niet gekeken naar prijzen en/of kosten. Een dergelijke efficiëntie kunnen we afleiden b.v. wanneer we twee instellingen observeren die beiden evenveel produceren, en evenveel kapitaal en materiaal gebruiken, maar waarbij de een met twee keer zo veel personeel werkt. We kunnen echter geen uitspraak doen over de relatieve efficiëntie van twee instellingen als de een veel materiaal maar weinig personeel en de ander weinig materiaal maar veel personeel gebruikt (en verder gelijk zijn). Allebei kunnen technisch efficiënt zijn hoewel ze niet allebei economisch efficiënt zijn. We kunnen de economische efficiëntie (kosten-/ omzet-/ of winstefficiëntie) van instellingen beoordelen wanneer we ook informatie over de prijs van inputs en/ of outputs meenemen. Op deze manier kunnen we de optimale samenstelling van de inputs en/ of outputs beoordelen. In het vorige voorbeeld gebruikt maar één van de instellingen de efficiënte mix van inputs en/ of outputs en dus alleen deze is economisch efficiënt. Om economische efficiëntie te kunnen beoordelen, moeten we een gedragsaanname maken, zoals bijvoorbeeld (totale) kostenminimalisatie om een gegeven output te produceren. Dit is nodig om uit de geobserveerde totale kosten en geproduceerde outputs een verband af te leiden dat de relatie tussen de doelmatige kosten en de geproduceerde outputs bevat. De efficiëntie score van een instelling geeft aan hoe de gegeven instelling presteert in vergelijking met de best practice, m.a.w. de prestatie van de best presterende instelling(en). De berekeningen gaan dus om het zoeken naar de best practice die de frontier van alle mogelijke prestaties vormt. Er zijn twee alternatieve benaderingen om de frontier 11

12 te vinden, niet-parametrische en parametrische methodes. De eerste maakt geen aannames over de vorm van de frontier (de relatie tussen productie en kosten) terwijl de tweede van een van tevoren gegeven functionele vorm uitgaat. Achtereenvolgens worden nu het gebruik van kostenfuncties, en het gebruik van Data envelopment analysis (Data omhullingsanalyse) besproken. 3.4 Kostenfuncties De relatie tussen kosten en outputs kan worden bepaald met behulp van kostenfuncties. De frontier wordt dan gevormd door een kostenfunctie, die gegeven een bepaalde productie de minimale, doelmatige kosten geeft. Het werken met een kostenfunctie is een voorbeeld van een parametrische methode. Parametrische methodes veronderstellen een bepaald functionele vorm van de frontier, waarbij de kosten bijv. een lineaire, loglineaire of translog functie zijn van de productie (hoeveelheden output en prijzen). Vervolgens worden de coëfficiënten van deze functie geschat aan de hand van de geobserveerde data. Het verschil tussen de geschatte waardes (frontier) en de geobserveerde waardes, de error term van de vergelijking, kan geïnterpreteerd worden als inefficiëntie en/ of ruis in de data. De hieronder besproken drie methodes (OLS, SFA en Kwantielregressie) verschillen in de interpretatie van de error term. De OLS methode (kleinste kwadraten methode) schat de coëfficiënten zo dat de som van de kwadraten van de error terms het laagst is (vandaar de naam OLS). De geschatte lijn loopt dan ongeveer in het midden van de wolk van observaties. De afwijking van geobserveerde waardes van deze geschatte lijn worden volledig beschouwd als ruis op de data. Er wordt dus impliciet verondersteld dat alle ziekenhuizen even efficiënt zijn. De COLS methode, in tegenstelling, interpreteert alle afwijking als inefficiëntie. Na het schatten van de coëfficiënten met OLS, duwt deze methode de geschatte lijn naar de frontier van de wolk van observaties. De inefficiëntie wordt dus gegeven door de afstand tussen de frontier en de geobserveerde waarde en er wordt geen rekening gehouden met eventuele ruis in de data. De SFA methode (Kumbhakar & Lovell 2003) veronderstelt dat geobserveerde waardes van de geschatte waardes (de gezochte frontier) afwijken wegens inefficiëntie én wegens ruis in de data. Hierdoor kunnen observatie buiten de frontier vallen door ruis in de data. Een nadeel van SFA is dat bij een beperkt aantal observaties er weinig statistiek is om het onverklaarde deel van de kosten (de error term ) betrouwbaar uit te splitsen in ruis en inefficiëntie. Met kwantielregressie wordt de kostenfunctie zodanig geschat dat deze door bepaalde punten van de gegevensset gaat. Bijvoorbeeld door het midden van de data. In dit geval liggen de helft van de observaties boven de kostenfunctie, en de helft ligt onder de kostenfunctie. Kwantiel regressie wordt in toenemende mate toegepast in doelmatigheidsonderzoek (Liu 2007). Het voordeel van kwantielregressie is dat er geen aanname vereist is over de verdeling van de inefficiëntie (zoals bij SFA), maar dat ruis in de data niet direct als inefficiëntie geïnterpreteerd hoeft te worden, zoals bij DEA. 12

13 3.5 DEA methodiek Naast kostenfuncties wordt ook vaak gebruik gemaakt van Data Envelopment Analysis (DEA) (Jacobs et al. 2006, Bogetoft & Otto 2010). Bij deze methode wordt uit een dataset van inputs en outputs en een (minimum van) aannamen afgeleid wat er technologisch maximaal haalbaar is. Dit wordt de "frontier" genoemd. Een ziekenhuis die zich op de "frontier" bevindt is "best-practice", uit de data kan niet geconcludeerd worden dat deze instelling het beter kan doen. De frontier is dus afgeleid van werkelijke prestaties van bestaande instellingen. Voor de overige ziekenhuizen kan nu de afstand tot de "frontier" uitgerekend worden. Deze afstand kunnen we vertalen naar een kostendoelmatigheidsscore of prestatiescore. Elk ziekenhuis wordt daarbij vergeleken met een combinatie van bestaande ziekenhuizen die onder min of meer dezelfde omstandigheden (productievolume en mix) opereren: de zogeheten `peers' of 'peer group'. Het zijn deze ziekenhuizen die de positie van de "frontier" bepalen waar het ziekenhuis in kwestie mee wordt vergeleken. Omdat elke ziekenhuis weer een andere combinatie van inputs en outputs heeft moeten we aannames maken om hieruit conclusies over relatieve prestaties te kunnen trekken. De meest basale aanname is die van "Free Disposability Hull". Dit betekent dat we dezelfde output kunnen produceren met méér input, of dat we minder output kunnen produceren met dezelfde input. De werking van FDH is voor één input en één output geïllustreerd in Fig 2. Ziekenhuizen A, B en D zijn hier 100% efficiënt, maar we kunnen met deze simpele aanname nu al concluderen dat ziekenhuis C gegeven haar input meer output moet kunnen produceren, of gegeven haar output minder input moet kunnen verbruiken. In dit voorbeeld is Ziekenhuis B de "peer" van ziekenhuis C, omdat deze de best-practice bepaald voor ziekenhuis C. Figuur 2: Free Disposability Hull (FDH) aanname En tweede relatief onschuldige aanname is die van "Convexity". Dit houdt in dat wanneer prestaties geleverd door ziekenhuis A en B mogelijk zijn, alle prestaties op de lijn tussen deze twee ziekenhuizen ook mogelijk zijn. In Fig. 3 wordt deze aanname verduidelijkt: 13

14 Figuur 3: Convexity aanname Wanneer zowel FDH als Convexity aannamen worden gebruikt noemen we dit VRS (varying returns to scale) en krijgen we de volgende figuur: Figuur 4: VRS aanname Een minder onschuldige aanname is wanneer we "Constante returns to scale" (CRS) aannemen. Dit wil zeggen dat als we bijvoorbeeld een output van 10 bij verbruik van input 5 observeren, dat we aannemen dat een output van 2 x 10 mogelijk is bij verbruik van 2 x 5 input. In dit geval is alleen ziekenhuis B 100% efficiënt. Dit is weergegeven in Figuur 4: Figuur 5: CRS aanname 14

15 Een belangrijke eigenschap van de DEA methodiek is de mogelijkheid om met meerdere inputs of outputs naast elkaar te werken. Dit is van belang als de relatieve waarde van twee outputs niet bekend is. In dat geval kunnen de outputs niet gewogen worden opgeteld tot één geaggregeerde output. Het idee is dat als de relatieve waarde van twee outputs niet bekend is, een ziekenhuis dat heel veel van output 1 produceert en weinig van output 2 alleen zinvol vergeleken kan worden met een ziekenhuis waarvoor dit ook geldt. Zowel de DEA-methode als de kostenfuncties hebben als eigenschap dat het verbeterpotentieel een ondergrens is van wat werkelijk mogelijk is, omdat we vergelijken met de best-practice aanwezig in de sector. Het zijn dus conservatieve methoden. Afhankelijk van de aannamen is er mogelijk niet voor elk ziekenhuis evenveel vergelijkingsmateriaal aanwezig in de data. 15

16 4. Modelkeuzes 4.1 Werkelijke kosten uit de jaarrekening Jaarrekeningen van ziekenhuizen bevatten de werkelijke kosten die zijn gemaakt in enig jaar. Door de wens om werkelijke kosten te gebruiken én in dit stadium geen aparte kostenuitvraag op te zetten, komt het laagst mogelijke aggregatieniveau hiermee op het niveau van het gehele ziekenhuis uit. Dit is het laagste aggregatieniveau waarop betrouwbare kostengegevens van ziekenhuizen beschikbaar zijn. De kosten worden op relatief uniforme manier geregistreerd (met uitzondering van de kapitaalslasten) als voorgeschreven door de "regeling jaarverslaggeving zorginstellingen (RJZ)", en zijn voorzien van een accountantscontrole. Hiermee is het mogelijk om een integrale benchmark op zowel het A- als B-segment te ontwikkelen. Deze kostenbron is een stabiele bron, die elk jaar weer beschikbaar komt. Voor meer informatie zie Sectie DBC systematiek om productie te kwantificeren De productie van ziekenhuizen kan op verschillende manieren gekwantificeerd worden. Zie voor een uitgebreide beschrijving hiervan het boek Algemene economie van de gezondheidszorg (2001). Voor de deze benchmark is gekozen voor de DBC-systematiek. Deze keuze is gebaseerd op het feit dat de DBC-systematiek, en haar opvolger de DOTsystematiek, een steeds grotere rol spelen in de bekostiging van ziekenhuizen. Zo wordt de systematiek in het B-segment sinds 2005, en in het A-segment (voor tenminste de honorariumcomponent) sinds 2008 gebruikt om de zorg daadwerkelijk te bekostigen, waardoor de relevantie om de relatie met de kosten te onderzoeken hoog is. Dit betekent dat we die elementen uit het FB budget die buiten de DBC systematiek vallen apart als output mee moeten nemen. Deze elementen zijn in 2011 in kaart gebracht als onderdeel van de invoering van prestatiebekostiging (zie bijvoorbeeld NZa (2011c), verantwoordingsdocument invoering prestatiebekostiging). Hierbij is ook geput uit de DOT impactanalyse van Deloitte voor het ziekenhuisdeel (NZa 2011). Vanaf 2012 kan DOT productie worden gebruikt om de reguliere zorg productie te kwantificeren. 4.3 Uniforme weging van de outputs Idealiter wegen we de productie van een ziekenhuis met de maatschappelijke waarde die aan bepaalde zorg wordt toegekend. Dit zou dan b.v. een antwoord geven op de vraag of de productie van een nieuwe heup belangrijker is, meer waarde vertegenwoordigd, dan een behandelde spatader. Hierbij spelen dan de behaalde gezondheidswinst / zorguitkomst, evenals de kwaliteit van de geleverde zorg een belangrijke rol (Jacobs et al 2006). Een benchmark waarin de output op deze manier is gekwantificeerd is vooralsnog toekomstmuziek. De bekostiging die onder tariefregulering valt gaat uit van een vergoeding / waardering op basis van gemiddelde kosten. Met andere woorden: als een heup gemiddeld genomen twee keer zoveel kosten met zich meebrengt, heeft deze een twee keer zo hoog tarief en telt deze output ook twee keer zo zwaar mee. Dit heeft als voordeel dat we de zodanig gekwantificeerde outputs ook kunnen toetsen aan hun kosten voorspellend vermogen. Deze benadering maakt dat we dus ook de 16

17 honorarium component van DBC's meenemen, omdat deze dient om de kosten van de inzet van medisch specialisten te dekken. In de bekostiging op basis van vrije prijzen is de link met gemiddelde kosten vervallen. Hier wordt onderhandeld over de hoogte van de vergoeding, en spelen andere factoren een rol, zoals vraag en aanbod. Om tot een uniforme waardering van de productie te komen wordt per DBC het gemiddelde onderhandelingsresultaat gebruikt. 4.4 Inclusief kosten van vrijgevestigd specialisten Binnen een ziekenhuis kunnen medisch specialisten in loondienst zijn, of in maatschappen werkzaam zijn die als zelfstandige economische entiteiten werken. Deze maatschappen dragen bij aan de productie van het ziekenhuizen, maar hun kosten worden vaak buiten de jaarrekening gehouden (voor een uitzondering zie b.v. de jaarrekening van de Ijsselmeerziekenhuizen 2010). De NZa kiest ervoor om de maatschappen te betrekken in de benchmark, omdat ze een belangrijke rol spelen in het productieproces. Vanuit het perspectief van het ziekenhuis kunnen ontvangen honorarium opbrengsten voor zorg verleend door vrijgevestigde specialisten als kosten worden beschouwd. Immers, wanneer deze specialisten in loondienst waren geweest had het ziekenhuis de honorariuminkomsten kunnen behouden (onder volledige DBC prestatiebekostiging). Daarom wordt in de benchmark de honorariumopbrengsten van maatschappen als extra personeelskosten voor het ziekenhuis meegerekend. Een alternatief is om de personeelskosten voor de medisch specialisten in loondienst weg te laten aan de kostenkant. Een dergelijke partiële benchmark kan mogelijk op dit deelgebied (het ziekenhuis kosten deel van een DBC) nauwkeuriger resultaten opleveren wanneer we over de exacte loonkosten van de specialisten beschikken, echter dit levert geen integrale productiviteitsmeting op: Er zal gedeeltelijk substitutie mogelijk zijn tussen bijvoorbeeld medisch specialisten en overig personeel: een specialist kan b.v. de administratie zelf doen, en ook de voorbereidingen van een operatie. Dit zal dan relatief lage "overige" personeelskosten met zich mee brengen, maar relatief hoge personeelskosten voor de medisch specialisten. Door deze laatste input weg te laten zal dit ziekenhuis dus een hogere productiviteitsscore krijgen dan een ziekenhuis met veel ondersteunend personeel, waarbij er dan relatief weinig specialisten nodig zijn bij het productieproces. 5. Gebruikte gegevensbronnen en bewerkingen 5.1 Jaarrekeningen /Jaar Enquête Ziekenhuizen (EJZ) De primaire bron voor de kosten van het ziekenhuis is de jaarrekening. Voor elk ziekenhuis is een jaarrekening beschikbaar, met daarin één of meerdere resultatenrekeningen (winst- en verliesrekening). De resultatenrekeningen verschillen in consolidatieniveau, dit kan sterk variëren. Naast de jaarrekening zelf, beschikbaar op zijn er twee bronnen die resultatenrekeningen van ziekenhuizen 17

18 bevatten: het digimv en de Enquête Jaarrekening Ziekenhuizen (EJZ, beschikbaar via DHD). Voor de gegevens in het digimv is vaak gekozen voor een resultatenrekening op het meest geconsolideerde niveau, waarbij bijvoorbeeld een ziekenhuis met een instelling voor ouderenzorg samen is genomen. De EJZ daarentegen is juist een bron waar expliciet de kosten en opbrengsten van het ziekenhuis uit worden gevraagd. Uit vergelijking tussen EJZ en de jaarrekeningen bleek vervolgens dat een resultatenrekening op EJZ consolidatieniveau ( het ziekenhuis ) in vrijwel alle gevallen ook in de jaarrekening is terug te vinden, dit wordt dan een enkelvoudige of gesegmenteerde jaarrekening genoemd. Dit consolidatieniveau kan in de praktijk nog steeds activiteiten als PAAZ-en, apotheken, ZBC s, parkeergarages etc bevatten. Uiteindelijk zijn de kosten en de opbrengsten uit de EJZ 2008 en 2009 per ziekenhuis vergeleken met de jaarrekening 2009, waarbij de gegevens per ziekenhuis worden gecontroleerd op juistheid door vergelijking met de jaarrekening, en op welke bedrijfsactiviteiten zijn meegenomen in de consolidatie. Hierbij is gekeken naar PAAZ, ZBC s en Ambulancedienst. Het opleidingsfonds, beheert door VWS, is verreweg de grootste bron van subsidie voor algemene ziekenhuizen. Daarom is de ontvangen subsidie uit de overige opbrengsten post geïsoleerd. Wanneer de ontvangen subsidie van het opleidingsfonds niet geïdentificeerd kon worden, maar op basis van de budgetcomponent uit 2006 het wel waarschijnlijk is dat deze is ontvangen, wordt deze bij geschat op basis van het maximum subsidie bedrag dat door VWS in 2008 en 2009 voor de eerste tranche zorgopleidingen is toegekend. Ook wordt waar mogelijk de onverzekerde zorg /derde compartiment opbrengsten apart genomen (uiteindelijk in de restpost opgenomen, zie Sectie ). Als laatste wordt de zorgprestaties tussen instellingen apart genomen. Om het kapitaalvolume te schatten worden de posten Totaal afschrijvingen vaste activa en Gemiddeld aantal aanwezige bedden voor klinische patiënten + bedden voor dagverpleging (hierna: bedden) uit de EJZ gebruikt. Het blijkt dat de gemiddelde afschrijvingen met een half miljoen euro toenemen tussen 2008 en 2009 terwijl het gemiddelde aantal bedden enigszins afneemt in dezelfde periode. Daarom wordt de schatting voor elk jaar apart uitgevoerd, en de geschatte afschrijvingen 2008 en 2009 vervolgens gemiddeld (Zie ook Sectie 6.1.1). Wanneer het feitelijk aantal bedden voor 2008 en 2009 niet beschikbaar was is het aantal bedden vermeld in de RIVM Zorgatlas 4.2 genomen (www.zorgatlas.nl). 5.2 DBC informatie systeem (DIS) Alle door ziekenhuizen geproduceerde DBC s worden aan het DIS geleverd. De NZa ontvangt maandelijkse updates van DBC gegevens van DIS / DBCO en heeft deze opgeslagen in een interne database. De peildatum van de DIS data in de gegevensset is medio Een belangrijke issue bij het gebruik van DBC gegevens uit de DIS is volledigheid. Daarom wordt een vergelijking gemaakt met Vektis gegevens om de volledigheid te toetsen. Zie verder Sectie 5.6. Voor de overige trajecten en verrichtingen, ondersteunende en overige producten is gekozen voor Vektis declaratiegegevens als bron ivm met de kwaliteit van deze gegevens in DIS (Prismant 2010). 18

19 5.2.1 Uniform berekenen mutatie onderhandenwerk De DBC omzetten zijn inclusief mutatie onderhandenwerk (OHW). Deze mutatie OHW is op een uniforme manier vastgesteld voor alle ziekenhuizen. Omzet inclusief mutatie OHW sluit het beste aan bij de kosten: de kosten zijn afkomstig uit de jaarrekening, en dit betreft de kosten gemaakt in een kalenderjaar dus van 1 januari tot 31 december. Voorbeeld berekening DBC omzet 2008 incl. mutatie OHW: We starten met het berekenen van de omzet van alle DBC's gesloten in Vervolgens moeten we hier van af trekken dat deel van de DBC's gesloten in 2008 dat in 2007 viel (dit betreft zogeheten "overloop" DBC's), de bij dit deel behorende kosten vielen ook in Hierbij moet vervolgens worden opgeteld dat deel van DBC's gesloten in 2009 welke in 2008 viel. De kosten die hierbij horen zijn per slot van rekening in 2008 gemaakt. De omzet behorende bij "overloop" DBC's wordt op basis van openings- en sluitdatum gesplitst over twee jaren, waarbij de aanname is dat de kosten evenredig verdeeld in de tijd zijn gemaakt. In formulevorm: DBC_omzet jaar t incl mut OHW = omzet gesloten_dbc s jaar t ohw_omzet jaar t-1 + ohw omzet jaar t Gesloten DBC s (in deze vergelijking) zijn alle DBC s met einddatum in het gegeven jaar onafhankelijk van de begindatum. Het onderhandenwerk 2007 is berekend voor de DBC s die geopend zijn in 2007 en gesloten in De waarde van elke onderhandenwerk DBC is proportioneel met het aantal dagen de DBC open was in het gegeven jaar. We gaan dit toelichten met een voorbeeld. Rekenvoorbeeld bepaling DBC omzet incl.mutatie OHW Stel, er zijn drie DBC s die op enig moment in 2008 open staan: DBC 1, DBC 2 en DBC 3 van respectievelijke waarde 100, 200 en 300 euro. De begin en einddatum van alle DBC s staan in de onderstaande tabel. begindatum einddatum gesloten ohw07 ohw08 DBC DBC DBC omzet DBC 1 en 2 zijn in 2008 gesloten; die tellen mee voor gesloten DBC s. DBC 3 is gesloten in 2009 dus deze DBC komt alleen voor als correctie voor onderhandenwerk (ohw08). DBC 3 stond in totaal 30 dagen open waarvan 10 dagen in De waarde van DBC 3 is dus 30% (10 dagen/ 30 dagen) van de totale waarde. Dit betekent 100 euro. DBC 1 is geopend in 2007 en gesloten in 2008 daarom wordt deze gecorrigeerd voor onderhandenwerk (ohw07). Deze DBC stond in totaal 50 dagen open waarvan 20 dagen in De waarde van DBC 1 in 2007 is dus 40% (20 dagen/ 50 dagen) van de totale waarde. Dit betekent 40 euro. DBC 2 is geopend en gesloten in Dus hoeft niet gecorrigeerd te worden. De voor onderhanden werk gecorrigeerd omzet in 2008 is dus =360 euro Uniforme DBC kostengewichten In het A-segment hebben DBC s vaste tarieven, deze gebruiken we om de DBC s te wegen en te aggregeren. In het B-segment onderhandelen zorgverzekeraars met individuele ziekenhuizen over de prijs. De NZa ontvangt van zorgverzekeraars de contractprijslijsten die zij met 19

20 individuele ziekenhuizen heeft afgesproken. Om het B-segment uniform te wegen en tot een gewogen DBC volume te komen, voeren we de volgende berekening uit: In het DIS wordt de hele jaarproductie B- segment gekoppeld aan de ziekenhuis-verzekeraar specifieke contractprijzen, en vervolgens wordt per B-DBC de mediane contractprijs bepaald voor dat jaar. Deze mediane contractprijs gebruiken we als uniform kostengewicht om een gewogen DBC volume voor het B- segment te berekenen. Omdat er jaarlijks wijzigingen in de productstructuur zijn gebruiken we jaar-specifieke (maar dus geen instellings-specifieke) gewichten. Ook de onverzekerde zorg in het B- segment wordt op deze manier meegenomen Splitsen ontvangen honorariumomzet naar dienstverband De gedeclareerde honorariumopbrengsten voor medisch-specialistische zorg, zowel A, B, C als OVP productie, moeten gesplitst worden naar ontvangen honorarium omzet loondienst (in de jaarrekening van het ziekenhuis verwerkt) en omzet vrijgevestigd (buiten de jaarrekening gehouden). Dit om de kostenkant zo nauwkeurig mogelijk aan te kunnen vullen met de honorariumomzet van vrijgevestigde maatschappen. Let op: gedeclareerd wordt hier gebruikt om het onderscheid met ontvangen te benadrukken. Het tijdstip van declareren is echter niet belangrijk, de productie is geheel op basis van open- en sluitdatum aan de jaren toegewezen. DBC A-segment De honorariumomzet A-segment incl. mutatie OHW berekenen we op basis van data uit het DIS. Voor elk ziekenhuis de ontvangen honorariumomzet per ziekenhuis per specialisme in het A-segment berekend. Hierbij moeten we rekening houden dat in het DIS elke DBC een declarerend specialisme heeft, maar dat deze gedeclareerde honorariumomzet vervolgens verdeeld wordt over alle specialismen (zowel poort- als ondersteunende specialismen) die aan de productie van de DBC (gemiddeld) bijdragen. Voor het A-segment zijn deze aandelen of componenten in het totale honorarium berekend door DBC-Onderhoud en beschikbaar in tabelvorm (DBC Tarieven Tabel v ). Deze bevat ook tarieven voor onverzekerde zorg in het A-segment. DBC B-segment Voor het B-segment is echter alleen de totale honorariumcomponent beschikbaar uit de contractprijslijsten. Wel is er een conversiematrix beschikbaar die op landelijk niveau voor het B-segment de gedeclareerde honorariumomzet verdeeld over de ontvangende specialismen. Deze matrix is berekend op de landelijke B-segment productmix van Met deze matrix wordt zowel voor 2008 als 2009 de gedeclareerde honorariumomzet B-segment incl. OHW verdeeld over de ontvangende specialismen. De onverzekerde zorg in het B-segment is hierbij buiten beschouwing gelaten. Wanneer individuele honorariumcomponenten van B-DBC s beschikbaar komen kan voor het B-segment de verdeling over de specialismen, en daarmee dus het berekenen van de vrijgevestigde honorariumomzet B- segment op een nauwkeurig wijze gebeuren. OVP s Voor OVP omzet berekenen we per specialisme de honorariumomzet door het Vektis bestand te aggregeren per jaar per ziekenhuis per specialisme. 20

Schadelast medisch specialistische zorg - Eindrapportage -

Schadelast medisch specialistische zorg - Eindrapportage - Schadelast medisch specialistische zorg - Eindrapportage - Zeist, juni 2009 Onderzoek in opdracht van Samenvatting: Achtergrond Vektis heeft in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie

Nadere informatie

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Verslag Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011 Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Opening Voorzitter de heer Noorlag van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opent de vergadering

Nadere informatie

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 Deze Richtlijn 655 (aangepast 2013) vervangt Richtlijn 655 (herzien 2012) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013. 101 1 Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Bepaling BKZ aandelen per medisch specialisme 1. Inleiding Dit memo dient ter voorbereiding op de 4 de klankbordgroepbijeenkomst

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten 7e klankbordgroep bijeenkomst. 19 september 2011

DOT honorariumcomponent medisch specialisten 7e klankbordgroep bijeenkomst. 19 september 2011 DOT honorariumcomponent medisch specialisten 7e klankbordgroep bijeenkomst 19 september 2011 Inhoudsopgave 1. Evaluatie Memo 19 juli 2011 2. Tariefberekening DOT 2013 Memo 13 september 2011 2 Evaluatie

Nadere informatie

Toelichting op de honorariumberekening kaakchirurgie

Toelichting op de honorariumberekening kaakchirurgie Toelichting op de honorariumberekening kaakchirurgie juli 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Proces 6 3. Tariefberekening op hoofdlijnen 7 4. Bepaling macrokader honorarium 2014 8 5. Productie 9 6. Toegekende

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Opbrengstverrekening 2008

Verantwoordingsdocument Opbrengstverrekening 2008 Verantwoordingsdocument Opbrengstverrekening 2008 Fase 2 / Berekening CVZ augustus 2010 Inhoud 1. Algemene inleiding 5 2. Berekening overdekking per ziekenhuis per boekjaar 7 3. Berekening schadelastschuif

Nadere informatie

Functioneel ontwerp: Opbrengstverrekening 2010 en 2011 in 2012

Functioneel ontwerp: Opbrengstverrekening 2010 en 2011 in 2012 Verantwoordingsdocument Functioneel ontwerp: Opbrengstverrekening 2010 en 2011 in 2012 Fase 2 / Berekening CVZ november 2012 versie 0.3 Inhoud 1. Algemene inleiding 4 2. Berekening overdekking per instelling

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten

DOT honorariumcomponent medisch specialisten DOT honorariumcomponent medisch specialisten Presentatie 1 ste klankbordgroep Datum 19-01-2011 Agenda Welkom Presentatie Proces Inhoud Consultatievragen & vervolg Mogelijkheid voor reacties op presentatie

Nadere informatie

Met 2011 als referentiejaar, kunnen we iets over de volledigheid van DIS zeggen.

Met 2011 als referentiejaar, kunnen we iets over de volledigheid van DIS zeggen. Aantal actieve Omschrijving Aantal per Aantal per Waarvan Waarvan 1 nov. 1 dec. (DOT) GRZ Aantal actieve 2.758 2.770 Aantal actieve 1.090 1.080 705 176 Aantal actieve 54 54 Totaal 3.902 3.904 705 176 Sommige

Nadere informatie

Afsluiten FB bij overgang naar prestatiebekostiging.

Afsluiten FB bij overgang naar prestatiebekostiging. Afsluiten FB bij overgang naar prestatiebekostiging. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hechten aan een goede overgang van FB bekostiging naar prestatiebekostiging. Door de werkgroep is geconstateerd dat

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen BELEIDSREGEL Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten 4e klankbordgroep bijeenkomst. 20 april 2011

DOT honorariumcomponent medisch specialisten 4e klankbordgroep bijeenkomst. 20 april 2011 DOT honorariumcomponent medisch specialisten 4e klankbordgroep bijeenkomst 20 april 2011 Inhoudsopgave 1. Doel van de klankbordgroepbijeenkomst 2. Terugblik op 3 e bijeenkomst klankbordgroep (14-03-2011)

Nadere informatie

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd.

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd. MEMO 23 februari 2009 Inleiding In diverse overleggen tussen de accountantskantoren werkzaam in de sector zorgverzekeringen is aan de orde geweest in hoeverre voor 2008 de accountants door middel van opname

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening

VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening Europalaan 40 3526 KS Utrecht Postbus 2774 3500 GT Utrecht AAN NZa TELEFOON 030 285 08 00 FAX 030 285 08 01 WEBSITE www.dbconderhoud.nl Memo VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling BELEIDSREGEL CI-949 Bijlage 8 bij A/06/177 Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel

Nadere informatie

Onderwerp : commentaar op RJ-Uiting : Aanpassingen van richtlijn 655 Zorginstellingen

Onderwerp : commentaar op RJ-Uiting : Aanpassingen van richtlijn 655 Zorginstellingen Van : Boon, drs M. [m.boon@cbs.nl] Gepost om : maandag 1 maart 2010 14:16 Discussie : commentaar op RJ-Uiting 2010-2: Aanpassingen van richtlijn 655 Zorginstellingen Gepost naar : * RJNET Onderwerp : commentaar

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c Aan de Raad van Bestuur en collectieven van medisch specialisten van Algemene ziekenhuizen (010) Categorale ziekenhuizen (011) Academische ziekenhuizen (020) Revalidatie-instellingen (100) Dialysecentra

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN T.B.V. VALIDATIE MODULE 2.1 CHS Solutions for Control Information B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014

BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014 BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014 1 Inleiding In deze notitie worden berekeningen gepresenteerd die ten grondslag liggen aan de bedragen die zijn opgenomen in de Regeling risicoverevening 2014. In de risicoverevening

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Aangepast verrekenpercentage curatieve GGZ

Verantwoordingsdocument Aangepast verrekenpercentage curatieve GGZ Verantwoordingsdocument Aangepast verrekenpercentage curatieve GGZ 2012 november 2014 Inhoud 1. Algemeen 4 2. Berekening curatieve GGZ 5 2.1 Verhouding verblijf en ambulant 5 2.2 Aangepaste opbrengsten

Nadere informatie

Voorwaarden voor vergoeding

Voorwaarden voor vergoeding Voorwaarden voor vergoeding Introductie in de procedures voor de aanvraag van een DBC. Mr. Ron de Graaff 12 maart 2008 Vergoeding medische technologie Extramuraal (Regeling Hulpmiddelen) AWBZ gefinancierde

Nadere informatie

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Achtergrond DHD enquête 1. Inleiding Tijdens de klankbordgroepbijeenkomst van 14 maart 2011 is de NZa verzocht om

Nadere informatie

Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als

Nadere informatie

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit BENCHMARK OP MAAT Inhoud pagina 1 Inleiding 2 2 Observaties en indeling naar omzet 3 3 De parameters 4 4 Resultaten 5 5 Conclusie 12 Bijlage 1 1 Inleiding Ons product Benchmark Op Maat is speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

GGZ FZ CZ *) SZ (DOT) Wrv. GRZ

GGZ FZ CZ *) SZ (DOT) Wrv. GRZ Aantal actieve Omschrijving Aantal per Aantal per Waarvan 1 mei 1 juni GRZ Aantal actieve GGZ 2.971 2.996 Aantal actieve 751 754 201 Aantal actieve FZ 62 62 Aantal actieve GBG 1.239 1.285 Totaal 5.023

Nadere informatie

Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ

Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S

BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S BELEIDSREGEL BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 januari 2017

ZIC: Kengetallen DIS per 1 januari 2017 Samenvatting (18 januari 2017) Scope: de jaren 2011 t/m 2016. In het laatste kwartaal van 2016 is door SiRM (www.sirm.nl), in opdracht van de ACM (Autoriteit Consument & Markt), een vergelijkend onderzoek

Nadere informatie

Voorlopige vaststelling transitiebedragen medisch specialistische zorg

Voorlopige vaststelling transitiebedragen medisch specialistische zorg Voorlopige vaststelling transitiebedragen medisch specialistische zorg April 2014 2 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting 5 2. Transitiebedragen 7 3. Ontwikkelingen in het schaduwbudget 13 3.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

DOT de stand van zaken en hoe verder. Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam

DOT de stand van zaken en hoe verder. Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam DOT de stand van zaken en hoe verder Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam 2 Inhoud presentatie Wie is DBC-Onderhoud DOT in het kort Belangrijkste kenmerken huidige declaratiepraktijk Problemen binnen

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 september 2016

ZIC: Kengetallen DIS per 1 september 2016 Samenvatting (12 september 2016) Vanaf de rapportagemaand juli 2016 is de scope verplaatst van 2010-2015 naar 2011-2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde

Nadere informatie

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten Definitieve verdeling FTE 1. Inleiding In dit memo beschrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de definitieve verdeling

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Tarieven Tabel Toelichting. Versie

Tarieven Tabel Toelichting. Versie Tarieven Tabel Toelichting Versie 20130606 Ingangsdatum 1 juli 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Algemene gegevens

Nadere informatie

B-segment Onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen 1

B-segment Onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen 1 B-segment Onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen 1 Managementsamenvatting In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft Gupta Strategists onderzoek gedaan naar de belangrijkste

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1 van 7 Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G Samenvatting Het doel van dit proefschrift is het in kaart brengen van de invloed van het nieuwe bekostigingssysteem door middel van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) voor ziekenhuizen en medisch

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Praktijkvariatie De methodiek. CZ 27 februari 2013, versie 1.0

Verantwoordingsdocument. Praktijkvariatie De methodiek. CZ 27 februari 2013, versie 1.0 Verantwoordingsdocument Praktijkvariatie De methodiek CZ 27 februari 2013, versie 1.0 1 Inhoud 1. Achtergrond... 3 1.1 Wat is praktijkvariatie... 3 1.2 Waarom doet CZ dit?... 3 2. Basis van de gegevens...

Nadere informatie

Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen

Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen Casemix is een ondernemend adviesbureau met hart voor de zorg Wij maken de zorg beter! Kwantitatieve data-analyse is de basis Bekostiging Doelmatigheid Interne

Nadere informatie

Logopedie in de DBC systematiek

Logopedie in de DBC systematiek Logopedie in de DBC systematiek 28 november 2012 Ingeborg van Dijke/ Jolien Ewalds DBC-Onderhoud i.van.dijke@dbconderhoud.nl 2 Inhoud 1. Hoezo Diagnose Behandel Combinaties (DBC s)? 2. Hoe werkt het systeem

Nadere informatie

Decentralisatie jeugdzorg

Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie jeugdzorg Analyse van de cijfers Irene Niessen i.niessen@aef.nl 06-15101913 Eric Damoiseaux e.damoiseaux@aef.nl 06-83223403 Agenda Opbouw analyse Resultaten Vervolgstappen Opbouw analyse

Nadere informatie

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars September 2015 Utrecht 1 Handreiking zorgvraagzwaarte-indicator GGZ; Voor GGZinstellingen en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Anesthesiogie, t Kind van de (Rond)rekening

Anesthesiogie, t Kind van de (Rond)rekening Anesthesiogie, t Kind van de (Rond)rekening ALV 20 november 2007 J.W. Kallewaard & R.B. Sie Vanaf 01-01-2008 Rondrekening 2005 (VWS, SDO) Vernieuwd Besturen (NVZ) de Zichtbare Hand (NZa) Documenten Toekomstige

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 oktober 2016

ZIC: Kengetallen DIS per 1 oktober 2016 Samenvatting (10 oktober 2016) Scope: de jaren 2011 t/m 2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde GGZ-DBC s achter blijft. Vergelijk de volledigheid

Nadere informatie

GGZ FZ CZ *) SZ (DOT) Wrv. GRZ

GGZ FZ CZ *) SZ (DOT) Wrv. GRZ Aantal actieve Omschrijving Aantal per Aantal per Waarvan 1 jan. 1 febr. GRZ Aantal actieve GGZ 2.908 2.925 Aantal actieve 743 732 192 Aantal actieve FZ 60 61 Aantal actieve GBG 1.098 1.134 Totaal 4.809

Nadere informatie

Bekostiging & financiering in de cure

Bekostiging & financiering in de cure Alleen de hoofdzaken 2011 Bekostiging & financiering in de cure Inleiding 2001 2002 Afstudeeronderzoek DBC Ministerie VWS 2002 2004 Lid landelijk projectteam DBC s NVZ vereniging van Ziekenhuizen 2004

Nadere informatie

DOT Impact analyse. Voor ziekenhuizen en medisch specialisten LOGEX LOGEX

DOT Impact analyse. Voor ziekenhuizen en medisch specialisten LOGEX LOGEX Financiële DOT Impact analyse Uitgangspunt: Het ontwikkelen van een begrijpbare en werkbare DOT Impact oplossing voor ziekenhuizen. Door de analyses specifiek en begrijpbaar te maken voor ziekenhuizen

Nadere informatie

Capgemini Nederland B.V. Aan: J.W. Kallewaard Afzender: Hermen Vermaat C.c.: NVA Ref.: Betreft: POS Datum: 18-december 2007

Capgemini Nederland B.V. Aan: J.W. Kallewaard Afzender: Hermen Vermaat C.c.: NVA Ref.: Betreft: POS Datum: 18-december 2007 Capgemini Nederland B.V. Aan: J.W. Kallewaard Afzender: Hermen Vermaat C.c.: NVA Ref.: Betreft: POS Datum: 18-december 2007 Advisering integratie POS in DBC systematiek Capgemini is gevraagd te adviseren

Nadere informatie

REGELING GG/NR

REGELING GG/NR REGELING Declaratiebepalingen DBC GGZ Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld: Artikel 1.

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Aanleverspecificaties DBC Speurder

Aanleverspecificaties DBC Speurder Aanleverspecificaties DBC Speurder 1. DBC-speurder In dit document treft u aan de aanleverspecificaties voor ziekenhuizen die een DBCspeurder willen ontvangen over het gehele jaar 2005. Onderdeel van deze

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Financiële kengetallen zorginstellingen 2012

Financiële kengetallen zorginstellingen 2012 Webartikel 2013 Financiële kengetallen zorginstellingen 2012 Rudi Bakker 06-12-2013 gepubliceerd op cbs.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Benchmark 2012 3 2.1 Data en respons 3 2.2 Methode 4 2.3

Nadere informatie

Honorariumtarieven 2012 DOT B-segment

Honorariumtarieven 2012 DOT B-segment Informatiedocument: Honorariumtarieven 2012 DOT B-segment Ondersteunende specialismen Op dit document zijn de Algemene Voorwaarden van LOGEX, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, van toepassing.

Nadere informatie

Zorgkosten nemen toe

Zorgkosten nemen toe DBC-Onderhoud Inzicht in zorgprestaties Eise Douma / Joost Warners 2 Zorgkosten nemen toe Inzicht: zorg wordt onbetaalbaar Uitdaging: duurzaam realiseren van goede, veilige en betaalbare zorg Doelstellingen:

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg. Jaap Doets

Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg. Jaap Doets Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg Jaap Doets Het Nederlandse zorgstelsel Uitgangspunten zorgstelsel -collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak Doel beschikbaarheid betaalbaarheid

Nadere informatie

DBC-Onderhoud en DIS 31 oktober 2012

DBC-Onderhoud en DIS 31 oktober 2012 DBC-Onderhoud en DIS 31 oktober 2012 DBC-Onderhoud Zorgprestaties (DBC s) De Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) is in Nederland ingevoerd om transparantie in de zorg te stimuleren. Faciliteert het belonen

Nadere informatie

Toelichting bepaling patiënteenheden in OpenAC

Toelichting bepaling patiënteenheden in OpenAC Toelichting bepaling patiënteenheden in OpenAC FENAC Versie 1.0 Utrecht, september 2007 Annius Groenink Niels Barnhard Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 3 2. PROBLEEMANALYSE 4 3. BESCHRIJVING

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2144

BELEIDSREGEL BR/CU-2144 BELEIDSREGEL Kostprijsmodel zorgproducten medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen

Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen Casemix is een ondernemend adviesbureau met hart voor de zorg Wij maken de zorg beter! Kwantitatieve data-analyse is de basis Bekostiging Doelmatigheid Interne

Nadere informatie

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem 1 12 april 2013 Karlijn Straatjes DIS: DBC Informatie Systeem I N H O U D 1. Wat doet DIS 2. Achtergrond opbrengstverrekening 3. Soorten

Nadere informatie

De ontwikkeling van een heropnamemodel. Corine Penning, Jan van der Laan, Agnes de Bruin (CBS) Landelijke Themabijeenkomst Heropnamen DHD

De ontwikkeling van een heropnamemodel. Corine Penning, Jan van der Laan, Agnes de Bruin (CBS) Landelijke Themabijeenkomst Heropnamen DHD De ontwikkeling van een heropnamemodel Corine Penning, Jan van der Laan, Agnes de Bruin (CBS) Landelijke Themabijeenkomst Heropnamen DHD Aanleiding Heropname kan een indicator zijn voor sub-optimale zorg

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016 Memo Aan Ministerie van VWS Van Telefoonnummer E-mailadres NZa, directie Regulering 088-7708770 Onderwerp Datum Toelichting opties invoering 16 februari 2016 Eind 2014 heeft het Zorginstituut Nederland

Nadere informatie

Artikel 1. Reikwijdte...2 Artikel 2. Doel van de beleidsregel...2

Artikel 1. Reikwijdte...2 Artikel 2. Doel van de beleidsregel...2 BELEIDSREGEL Kostprijsmodel zorgproducten medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Reikwijdte...2 Artikel 2. Doel van de beleidsregel...2 Artikel 3. Artikel 4. Begripsbepalingen...2 Kostprijsmodel

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de (financiering van) medisch specialistische zorg. Jaap Doets

Ontwikkelingen in de (financiering van) medisch specialistische zorg. Jaap Doets Ontwikkelingen in de (financiering van) medisch specialistische zorg Jaap Doets Onderwerpen Het Nederlandse tweedelijns zorglandschap Veranderingen agv de stelselherziening 2006 Actualiteit 2015 2 Onderverdeling

Nadere informatie

LOGEX DOT B-Segment analyse honorariumtarieven 2013

LOGEX DOT B-Segment analyse honorariumtarieven 2013 Informatiedocument: LOGEX DOT B-Segment analyse honorariumtarieven 2013 Voor Medisch specialisten / Ziekenhuizen Op dit document zijn de Algemene Voorwaarden van LOGEX, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008).

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008). Bijlage bij circulaire Care/AWBZ/09/22c Beleidsregel Lumpsum Zintuiglijk Gehandicapten 2009 1. Algemeen Kenmerk a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens

Nadere informatie

Medisch Management op de SEH. (andere)

Medisch Management op de SEH. (andere) Medisch Management op de SEH. Over geld en (andere) belangrijke dingen P (Pol) Stuart Medisch Manager SEH/ observatorium. Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht. Eerst: Medische Geschiedenis In den beginne

Nadere informatie

beoordelingskader zorgvraagzwaarte

beoordelingskader zorgvraagzwaarte 1 beoordelingskader zorgvraagzwaarte In dit document geven we een beoordelingskader voor de beoordeling van de zorgvraagzwaarte-indicator. Dit beoordelingskader is gebaseerd op de resultaten van de besprekingen

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016 Frank Kaptein Directeur/Bestuurder Intrakoop Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016 1 Het DNA van Intrakoop Why: Samenwerking leidt tot nog waardevollere zorg & welzijn

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van VWS DLZ Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T

Nadere informatie

Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ

Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ Janneke van den Berg / Erwin Kappert VvAA consultants in de gezondheidszorg 12 september 2013 Onderwerpen Hoe gaat GBGGZ 2014 eruit zien? Hoe verloopt financiering

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5052

BELEIDSREGEL BR/CU-5052 BELEIDSREGEL BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5047

BELEIDSREGEL BR/CU-5047 BELEIDSREGEL DBC-TARIFERING BEHANDELING EN VERBLIJF IN DE CURATIEVE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Memo Representativiteit honoraria DOT 2013

Memo Representativiteit honoraria DOT 2013 Memo Representativiteit honoraria DOT 2013 Aan Leden van de klankbordgroep honorariumcomponent medisch specialisten Van Telefoonnummer E-mailadres Project honorariumtarieven DOT Onderwerp Datum Representativiteit

Nadere informatie

Zicht op opbrengsten. Overzicht houden in de complexiteit

Zicht op opbrengsten. Overzicht houden in de complexiteit Seminar Zicht op opbrengsten Overzicht houden in de complexiteit Arjen Hakbijl Landelijke onzekerheid omzet ziekenhuizen (1) Veroorzaakt door massieve impact van vele wijzigingen die elkaar beïnvloeden.

Nadere informatie

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels:

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels: Aan de besturen van - Gebudgetteerde GGZ-instellingen - GGZ Nederland - ZN - NVZ - NFU Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: 1 januari 2009 t/m 31 december 2011

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: 1 januari 2009 t/m 31 december 2011 BELEIDSREGEL Beleidsregel Overgangsregime kapitaallastenvergoeding () 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw),

Nadere informatie

Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid

Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid Dr.ir. P.W. Heijnen Faculteit Techniek, Bestuur en Management Technische Universiteit Delft 22 april 2010 1 1 Introductie De

Nadere informatie

NZa Vragenlijst uitvoeringstoets integrale tarieven 2015

NZa Vragenlijst uitvoeringstoets integrale tarieven 2015 NZa Vragenlijst uitvoeringstoets integrale tarieven 2015 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het verzoek ontvangen een uitvoeringstoets

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 239 Ontvangen ter Griffie op 2 oktober 2012. Het besluit tot het doen van een aanwijzing

Nadere informatie

Prijsindexcijfers advocatuur, 2002 2004

Prijsindexcijfers advocatuur, 2002 2004 Centraal Bureau voor de Statistiek Telefoon: 0900-0227 ( 0,50 p/m) E-mail: infoservice@cbs.nl Bron: CBS Prijsindexcijfers advocatuur, 2002 2004 Mw. M. Noordam en mw. R. Vleemink Centraal Bureau voor de

Nadere informatie

Het financieringssysteem 2012 / 2013 Presentatie voor VGE / Tranzo Tilburg, 9 februari 2012

Het financieringssysteem 2012 / 2013 Presentatie voor VGE / Tranzo Tilburg, 9 februari 2012 Bron: OECD Health Data 2011 http://stats.oecd.org/index.aspx?datasetcode=sha Inleiding Biesheuvel lumpsum Boter bij de vis Einde lumpsum Invoeren uurtarief Einde bouwregime Invoeren DBC Einde FB-budget

Nadere informatie

Zicht op opbrengsten. 4 oktober 2012

Zicht op opbrengsten. 4 oktober 2012 Zicht op opbrengsten 4 oktober 2012 Waar gaat het om? Wat zijn dan de onduidelijkheden? Factuurstroom zelf! Verschillende soorten contracten Waardering OHW (incl. uitval) Segmentindeling FB parameters

Nadere informatie

REGELING NR/CU-258. Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg

REGELING NR/CU-258. Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg REGELING Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg Gelet op artikel 36, derde lid en de artikelen 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Management Samenvatting

Management Samenvatting Management Samenvatting Inleiding Zorgverzekeraars streven op het brede terrein van cure, care en preventie naar voortdurende verbetering van kwaliteit van zorg, gezondheid en kwaliteit van leven van hun

Nadere informatie

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2016

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2016 Vragen over de Ziekenhuisrekening 2016 Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : september 2011 Versie : 0.1 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research Inhoud 1. Resultatenrekening... 2 1.1 Personeelskosten

Nadere informatie

Financiële kengetallen zorginstellingen 2015

Financiële kengetallen zorginstellingen 2015 Paper Financiële kengetallen zorginstellingen 2015 Willard van Ooij CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Financiële kengetallen zorginstellingen 2015, 1 Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 3 2. Benchmark

Nadere informatie

Inhoud Aantal actieve contracten. ZIC: Kengetallen DIS per 1 juli Aantallen in DIS per jaar, ingedeeld op de EINDDATUM van DBC/traject

Inhoud Aantal actieve contracten. ZIC: Kengetallen DIS per 1 juli Aantallen in DIS per jaar, ingedeeld op de EINDDATUM van DBC/traject Samenvatting (11 juli 2016) Vanaf deze rapportagemaand is de scope verplaatst van 2010-2015 naar 2011-2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde GGZ-DBC

Nadere informatie

Toelichting op de honorariumberekening DOT 2012. Definitieve versie ter publicatie van het DOTpakket

Toelichting op de honorariumberekening DOT 2012. Definitieve versie ter publicatie van het DOTpakket Toelichting op de honorariumberekening DOT 2012 Definitieve versie ter publicatie van het DOTpakket november 2011 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Honorariumberekening op hoofdlijnen 3. BKZ bedragen per specialisme

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de (financiering van) medisch specialistische zorg. Jaap Doets

Ontwikkelingen in de (financiering van) medisch specialistische zorg. Jaap Doets Ontwikkelingen in de (financiering van) medisch specialistische zorg Jaap Doets Onderwerpen Het Nederlandse tweedelijns zorglandschap Veranderingen agv de stelselherziening 2006 Actualiteit 2015 2 AWBZ

Nadere informatie

Significante groei en sterk vertrouwen

Significante groei en sterk vertrouwen Significante groei en sterk vertrouwen Administratie- en accountantskantoren, aangesloten bij NOAB en Fiscount, laten significante groei in omzet en resultaat zien. Tevens groei in personeel. Kortom er

Nadere informatie