Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. 11 april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. 11 april 2014"

Transcriptie

1 Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. 11 april 2014 Plaats en datum bespreking Hotel Novotel, Europaboulevard 10, Amsterdam Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op vrijdag 11 april 2014 van tot Opening De voorzitter, mevrouw K. Dorrepaal, ad interim voorzitter van de Raad van Commissarissen van de vennootschap, opent de vergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen in de zaal en aan diegenen die de vergadering volgen via audiowebcast. De vergadering is door geïnteresseerden die niet aanwezig kunnen zijn te volgen via audiowebcast in zowel de Nederlandse als de Engelse taal. Voor diegene die de Nederlandse dan wel de Engelse taal niet machtig is, wordt verwezen naar de mogelijkheid de vergadering in de Engelse dan wel Nederlandse taal te volgen via koptelefoons. De voorzitter meldt dat de heer Van der Zouw, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de vennootschap, vandaag helaas nog niet aanwezig kan zijn vanwege gezondheidsredenen. Eind vorig jaar heeft de vennootschap een persbericht gepubliceerd met de mededeling dat de heer Van der Zouw vanwege medische redenen tijdelijk niet beschikbaar is. Het herstel van de heer Van der Zouw verloopt voorspoedig en de verwachting is dat hij in de loop van het tweede kwartaal 2014 zijn taken als voorzitter van de Raad van Commissarissen weer volledig kan opnemen. De voorzitter deelt mee dat de heer Jonkman vanwege verplichtingen in het buitenland voor Fugro helaas niet aanwezig is. De Voorzitter stelt dat de Raad zijn afwezigheid betreurt, te meer omdat de heer Jonkman de afgelopen maanden als lid van de Raad van Commissarissen van de vennootschap intensief betrokken is geweest bij het hele proces van de herfinanciering. Echter, bij het vaststellen van de datum van deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft snelheid geprevaleerd boven de voltallige beschikbaarheid van alle commissarissen. De voorzitter licht toe dat deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen is geroepen in verband met de op 26 februari 2014 aangekondigde herfinanciering met daaraan gekoppeld de emissie van cumulatief preferente financieringsaandelen, de versterking van de kapitaalsbasis en aanscherping van de strategie van de vennootschap. De voorzitter stelt dat er tijdens de afgelopen maanden intensief overleg is gevoerd door de vennootschap met een aantal partijen, waaronder een aantal aandeelhouders met een substantieel belang in de vennootschap. De voorzitter bedankt deze partijen voor hun inzet en flexibiliteit tijdens het proces van overleg en benadrukt aan de Algemene Vergadering, namens de Raad van Commissarissen, dat er verschillende opties zijn bekeken en gewogen en dat de belangen van alle betrokkenen, ook die van de minderheidsaandeelhouders, terdege zijn meegewogen. De voorzitter deelt mee dat is gekozen voor een structuur die zo min mogelijk nadelen én zo laag mogelijke kosten met zich meebrengt, snelheid biedt en tegelijkertijd de noodzakelijke opbrengst van 40 miljoen zekerstelt.

2 AS 2 van 10 Eén van de nadelen van de gekozen structuur en de emissie van aandelen, is een bepaalde verwatering van het belang van bestaande aandeelhouders. Een daarmee samenhangend nadeel is dat niet alle aandeelhouders op gelijke wijze de mogelijkheid hebben gehad om te participeren in de aandelenuitgifte. De voordelen ten opzichte van een variant waarbij alle aandeelhouders kunnen participeren zijn onder meer de snelheid van deze oplossing en de lagere kosten De voorzitter memoreert dat de onderneming de laatste twee jaar duidelijk successen heeft geboekt in het uitvoeren van de Back on Track strategie en in het terugdringen van de schuldpositie. De markten in Europa hebben zich echter aanmerkelijk minder gunstig ontwikkeld dan verwacht, met name in Nederland en Frankrijk, wat zichtbaar is in de resultaten van de vennootschap en het relatief trage herstel van de winstgevendheid in 2012 en De voorzitter stelt vervolgens dat, om de gekozen strategie verder te kunnen uitvoeren en de lange termijn doelen te kunnen behalen, een nieuwe ronde van herstructureringen in 2014 onvermijdelijk is gebleken. Ter financiering van de aanvullende herstructureringen en om in 2014 niet in conflict te komen met de bankconvenanten, is de aangekondigde herfinanciering onontbeerlijk. Na deze inleidende woorden vervolgt de voorzitter met de agenda. De voorzitter constateert dat deze vergadering is opgeroepen in overeenstemming met artikel 34 van de statuten door middel van een aankondiging op 27 februari 2014 via de internetpagina van de vennootschap Later in deze vergadering zal de voorzitter het aantal aandelen vermelden dat ter vergadering vertegenwoordigd is en het daaraan verbonden aantal stemmen dat door de aanwezigen kan worden uitgebracht, alsmede het percentage dat het voornoemde aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste aandelenkapitaal. De voorzitter deelt mede dat alleen degenen die in het bezit zijn van een groene kaart het woord mogen voeren en stemmen. De groene kaart is bij de inschrijvingsbalie uitgereikt aan alle stemgerechtigden. De voorzitter verzoekt een ieder die het woord wil voeren en/of zijn stem wil uitbrengen gebruik te maken van een microfoon in de zaal en zijn of haar naam te noemen en de betreffende kaart te tonen zodat aan een ieder duidelijk is dat de betreffende persoon gerechtigd is het woord te voeren dan wel te stemmen. 2. Presentatie door de Raad van Bestuur (ter bespreking) De heren F. Vervoort (CFO) en C.M. Jaski (CEO) geven middels een presentatie een korte toelichting op de financiële resultaten over het jaar 2013, de aangepaste strategie en de herfinanciering. De hand-outs van deze presentatie zijn voorafgaand aan de vergadering aan de aanwezigen uitgereikt en de presentatie is beschikbaar op de website van de vennootschap. De heer Vervoort vat de belangrijkste financiële gegevens over 2013 samen. Het jaar werd gekenmerkt door de significante schuldvermindering met ruim 60 miljoen als gevolg van de desinvestering van de Franse Monitoring & Testing divisie. Hoewel de totale en netto omzet is gedaald is de winstgevendheid licht gestegen, echter deze stijging bleef achter bij interne verwachtingen, onder meer als gevolg van de verslechterde marktomstandigheden in Nederland en Frankrijk. Het werkkapitaal bedroeg eind ,2% van de totale omzet waarmee de doelstelling is gerealiseerd.

3 AS 3 van 10 Samengevat luiden de belangrijkste financiële gegevens over 2013 als volgt: miljoen Organische groei Totale omzet 763,4-2,6% Netto omzet 630,9-2,1% EBITA excl. Exceptionals 17,1 10,7% Netto resultaat -14,8 (-31,5 in 2012) Netto schuld 54,1 (116,2 in 2012) In zijn toelichting op de strategie stelt de heer Jaski dat, ten opzichte van 2012, de vennootschap weer in een stabiele positie verkeert en dat interne kernprocessen worden geoptimaliseerd door middel van het OPEX programma. Het kostenreductie programma ligt voor op schema en het werkkapitaal is met 3% gereduceerd. Echter, ondanks dat de vennootschap goede voortgang boekt met de uitvoering van de strategie, kent de vennootschap een aantal uitdagingen zoals de lastige marktomstandigheden in Nederland en Frankrijk. Voor de Franse Grontmij organisatie wordt momenteel een afweging van de strategische opties gemaakt. Om de winstgevendheid verder te optimaliseren en de eerder genoemde uitdagingen het hoofd te kunnen bieden heeft de vennootschap besloten de eerder geformuleerde strategie Back on Track verder aan te scherpen met maatregelen op het gebied van herstructurering, waaronder extra kostenreductie. Voorts zal de portfolio worden geoptimaliseerd en zullen de noodzakelijke verbeteringsprocessen in de Nederlandse organisatie versneld worden doorgevoerd. De vennootschap richt haar focus op vijf groeisegmenten en verdere omzetgroei in Europa. De doelstellingen van de strategie zijn het behalen van een EBITA marge van 6 tot 8% van de totale omzet in 2016, realisatie van 3% tot 5% van de totale omzet organische groei vanaf 2015 en verder een werkkapitaal dat niet meer bedraagt dan 13% van de totale omzet in De heer Vervoort licht vervolgens het herfinancieringproces toe met de uitleg dat voor de uitvoering van de strategie een gedegen financiële structuur benodigd is die voorziet in voldoende ruimte voor de financiering van onder andere het werkkapitaal, de voorgenomen herstructurering en om te kunnen voldoen aan de financiële convenanten. De heer Vervoort legt uit dat het doel is om het eigen vermogen van de vennootschap met 40 miljoen nieuw kapitaal te versterken door de uitgifte van buitengewone aandelen via een Accelerated Book Build (ABB) en de uitgifte van converteerbare cumulatieve financieringspreferente aandelen. De ABB heeft inmiddels plaatsgevonden tegen een koers van 3,40 per aandeel. Door de versterking van het eigen vermogen heeft de vennootschap tevens de voorwaarden van de financieringsovereenkomsten met de banken kunnen verbeteren en is er een verruimd convenanten schema overeengekomen. De heer Vervoort vervolgt met een gedetailleerde uitleg over de plaatsing van de converteerbare cumulatieve preferente aandelen, kortweg cumprefs genoemd : er zal een uitgifte gedaan worden van cumprefs waaraan drie grootaandeelhouders zullen deelnemen; de opbrengst is ,- zijnde de som van 40 miljoen minus de opbrengst van de ABB groot ,-; voor de uitgifte van de cumprefs is de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist, zoals vandaag is geagendeerd.

4 AS 4 van 10 De belangrijkste voorwaarden zijn: Prijs de prijs van de ABB vermeerderd met een conversie premie van 5% ( 3,57) Conversie in gewone aandelen na 12 maanden na uitgiftedatum Dividend 2%, met iedere vijf jaar na uitgiftedatum een herziening Terugkoop de vennootschap heeft het recht de cumprefs terug te kopen tegen marktwaarde vijf jaar na de uitgifte datum of na ontvangst van een conversieverzoek Stemrecht één stem per aandeel Voorts licht de heer Vervoort de belangrijkste nieuwe afspraken met de banken toe, waaronder de aangepaste bankconvenanten. De voorzitter dankt de heren Jaski en Vervoort voor hun toelichting. Vervolgens stelt de voorzitter de aanwezigen in de gelegenheid vragen te stellen of opmerkingen te maken naar aanleiding van agendapunt 2. De heer Den Ouden, gevolmachtigde van de VEB (Vereniging voor Effectenbezitters) spreekt zijn teleurstelling uit over de uitgifte van de aandelen met de daarbij behorende verwatering als nadeel voor de minderheidsaandeelhouders. De heer Den Ouden vraagt zich vervolgens af waarom er niet meer moeite is gedaan om eerst de uitstaande debiteuren vordering ten bedrage van 20 miljoen te innen. De heer Jaski legt uit dat er een zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden om tot de beste oplossing voor kapitaalsversterking te komen. De heer Jaski stelt dat hij overtuigd is dat gekozen is voor de beste oplossing voor alle partijen waarbij de snelheid, de lage kosten en de betere onderhandelingspositie voor de vennootschap met de banken belangrijke afwegingen waren. De heer Vervoort antwoordt op de vraag over het werkkapitaal. Sinds de invoering van de Back on Track strategie is het werkkapitaal al beduidend lager dan in 2012, echter er moeten nog stappen gezet worden. Middels verbeteringen van de interne processen, het Operational Excellence programma (OPEX), zal de hoogte van het werkkapitaal steeds verder omlaag gebracht worden. Ook onderhandelingen over betere contractvoorwaarden met klanten moeten het werkkapitaal niveau verbeteren. De heer Den Ouden vraagt voorts wat verstaan wordt onder de post Voorziening voor legal liabilities. De heer Vervoort antwoordt dat dit ingediende claims van derden op de vennootschap zijn. De hoogte van de claims moet worden voorzien in de financiële administratie echter, de vennootschap heeft verzekeringen afgesloten en ook de vorderingen op de verzekeringsmaatschappijen moeten worden voorzien. De som van de ingediende claims minus het bedrag wat gevorderd wordt op de verzekeringsmaatschappij is het uiteindelijke risicodragende bedrag. De heer Tiemstra, particulier belegger, sluit zich aan bij de woordvoerder van de VEB en betreurt het dat deze aandelenemissie niet is uitgeschreven voor alle aandeelhouders. De noodzaak tot versterking van het eigen vermogen ontgaat de heer Tiemstra. Het lijkt dat het bestuur van de vennootschap geen vertrouwen heeft in de toekomst. Dit laatste is in tegenstelling tot wat in het jaarverslag is opgenomen. Voorts mist de heer Tiemstra specifieke financiële informatie per aandeel zoals bijvoorbeeld de vijf-jaar prognose voor de aandelenontwikkeling na deze emissie.

5 AS 5 van 10 De heer Jaski legt uit dat de financiering van de herstructurering en van het werkkapitaal twee belangrijke redenen zijn geweest om tot versterking van het eigen vermogen over te gaan. Voorts herhaalt de heer Jaski dat de lagere kosten, de snelheid van handelen en de betere onderhandelingspositie met de banken de belangrijkste overwegingen zijn geweest voor de gemaakte keuzes. Aangaande het vertrouwen in de toekomst stelt de heer Jaski dat het margeherstel de belangrijkste focus is voor de toekomst en zoals in de presentatie weergegeven heeft het bestuur het vertrouwen om het beoogde margeherstel te realiseren. De heer Vervoort licht toe dat in het jaarverslag op pagina132 een tabel is opgenomen met daarin de opbrengst per aandeel in 2012 en Door het vergroten van het eigen vermogen zal de schuld verminderen en kunnen de interestlasten verlaagd worden. Dit, tezamen met de doelstelling die Grontmij heeft om in 2016 een EBITA van 6% tot 8% te realiseren, zou moeten leiden tot een verbeterde winstgevendheid per aandeel. Reagerend op de opmerking van de heer Tiemstra dat geen prospectus voorhanden is over de aandelenemissie stelt de heer Jaski dat alle informatie die is gedeeld is met grootaandeelhouders voorafgaand aan de aandelenemissie, is gedeeld met alle stakeholders door middel van het op 26 februari 2014 uitgebrachte persbericht, welke op de internet site van de vennootschap is geplaatst. De voorzitter deelt mee dat het genoemde persbericht naar de heer Tiemstra zal worden verstuurd. Ten slotte vraagt de heer Tiemstra over welk bedrag de 2% dividend wordt berekend. De heer Vervoort antwoordt dat het dividend wordt uitgekeerd over het totale bedrag van de cumprefs, zijnde ,-. De heer Kop, particulier belegger, zou graag van de Raad van Bestuur het alternatieve plan vernemen om tot de gewenste versterking van het eigen vermogen te komen in het geval dat de Algemene Vergadering vandaag onverhoopt besluit niet akkoord te gaan met het voorstel van uitgifte van cumprefs. De heer Jaski stelt dat, naar de mening van de Raad van Bestuur, het absoluut noodzakelijk is dat deze kapitaalsversterking plaatsvindt en het een fundamentele stap betekent voor een gezonde toekomst van de vennootschap. Het alternatief is dat de vennootschap vanuit een weinig gunstige onderhandelingspositie weer in gesprek zou moeten gaan met de banken. Deze situatie wil de Raad van Bestuur voorkomen. De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn en gaat over tot het volgende agendapunt. 3. Introductie van converteerbare cumulatieve financieringspreferente aandelen (ter stemming) De voorzitter stelt agendapunt 3 aan de orde en deelt mee dat de vennootschap op 26 februari 2014 het voornemen aankondigde om financieringspreferente aandelen uit te geven via een onderhandse plaatsing aan investeerders. In dat verband stelt de Raad van Bestuur, na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan de Algemene Vergadering voor om financieringspreferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap te introduceren en uit te geven. De financieringspreferente aandelen zullen niet aan de beurs worden genoteerd.

6 AS 6 van 10 De voorzitter licht toe dat agendapunt 3 uit drie voorstellen bestaat, namelijk: a) wijziging van de statuten in verband met de introductie van converteerbare cumulatieve financieringspreferente aandelen en update in verband met recente wetswijziging; en b) machtiging aan ieder lid van de Raad van Bestuur alsmede elke jurist en paralegal werkzaam bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. tot het verlijden van de notariële akte van statutenwijziging; en c) goedkeuring van de conversievoorwaarden De voorzitter vervolgt dat vanwege het feit dat de voorstellen 3a), 3b) en 3c) onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, deze voorstellen gezamenlijk ter stemming zullen worden gebracht. De voorzitter verwijst in dit verband ook naar de stukken die bij de agenda zijn gevoegd, zijnde: - Bijlage I: drieluik van de voorgestelde statutenwijziging en een toelichting erop; - Bijlage II: conversievoorwaarden, en - Bijlage III: toelichting op de conversievoorwaarden. De belangrijkste kenmerken van de financieringspreferente aandelen zijn vermeld in de toelichting op de agenda en zijn tevens toegelicht door de heer Vervoort in zijn presentatie. Kandidaat-notaris Casper Nagtegaal van De Brauw is aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. De voorzitter vraagt de aanwezigen of er vragen of opmerkingen zijn over dit agendapunt. De heer Den Ouden, gevolmachtigde van de VEB (Vereniging voor Effectenbezitters) vraagt of de houders van cumprefs volledig onafhankelijk van elkaar om conversie kunnen vragen. De heer Vervoort antwoordt dat dit het geval is. De heer Tiemstra, particulier belegger vindt het moreel onjuist dat de aandeelhouders waaraan de cumprefs worden uitgegeven meestemmen over dit agendapunt. De voorzitter stelt dat de vennootschap handelt volgens het in de statuten gestelde wat betekent dat alle stemgerechtigde aandeelhouders tijdens de Algemene Vergadering gerechtigd zijn hun stem uit te brengen. Alvorens over te gaan tot stemming geeft de voorzitter een overzicht van het aantal stemgerechtigde aanwezigen. De voorzitter vermeldt dat het aandelenkapitaal bestaat uit in totaal gewone aandelen van elk 0,25 nominaal. Ter vergadering of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn 51 stemgerechtigde aandeelhouders die samen aandelen, dus 72,15% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. 17 Van de aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde aandeelhouders, die samen aandelen vertegenwoordigen, zijnde 17,65% van het geplaatst kapitaal en 24,46% van het totaal ter vergadering vertegenwoordigd kapitaal, hebben een volmacht en steminstructie gegeven aan de kandidaat-notaris van Van Benthem & Keulen. Stemming De Voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn en gaat over tot stemming over de introductie van converteerbare cumulatieve financieringspreferente aandelen bestaande uit agendapunten 3 a), 3b) en 3c) tezamen.

7 AS 7 van 10 Nr. Voorstel Voor Tegen Onthouden Resultaat 3 introductie van converteerbare cumulatieve financieringspreferente aandelen a) wijziging van de statuten in verband met de introductie van converteerbare cumulatieve financieringspreferente aandelen en update in verband met recente wetswijziging; en b) machtiging aan ieder lid van de Raad van Bestuur alsmede elke jurist en paralegal werkzaam bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. tot het verlijden van de notariële akte van statutenwijziging; en aangenomen c) goedkeuring van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de conversie van converteerbare cumulatief financieringspreferente aandelen, onder voorbehoud van het verlijden van de notariële akte van wijziging van de statuten als bedoeld in onder agendapunt 3 b). De voorzitter constateert dat de introductie van converteerbare cumulatieve financieringspreferente aandelen zoals opgenomen in agendapunten 3a), 3b) en 3c) is aangenomen. 4. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen door de vennootschap van converteerbare cumulatieve financieringspreferente aandelen (ter stemming) De voorzitter stelt aan de orde agendapunt 4 betreffende de machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen door de vennootschap van converteerbare cumulatieve financieringspreferente aandelen, welk besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De voorzitter licht toe dat volgens artikel 11 lid 4 van de statuten voor het verkrijgen van de vennootschap van haar eigen aandelen anders dan om niet, de machtiging van de algemene vergadering vereist is; deze machtiging geldt voor ten hoogste 18 maanden. Om de mogelijkheid te creëren dat financieringspreferente aandelen in de toekomst kunnen worden ingekocht, wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur te machtigen voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de dag van deze vergadering, dus tot uiterlijk 11 oktober 2015, om financieringspreferente aandelen in te kopen tot maximaal het aantal financieringspreferente aandelen opgenomen in het maatschappelijk kapitaal, via een private transactie of anderszins. De prijs per financieringspreferent aandeel zal liggen tussen 0,01 en 110% van de marktprijs van gewone aandelen vermenigvuldigd met de dan toepasselijke conversie ratio. Voor dit doel wordt de marktprijs van gewone aandelen geacht te zijn het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse, naar volume gewogen, gemiddelde prijs van de gewone aandelen op de drie opvolgende dagen voorafgaand aan de dag van inkoop.

8 AS 8 van 10 Stemming De Voorzitter constateert dat er geen vragen zijn over dit agendapunt en gaat over tot stemming over de machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen door de vennootschap van converteerbare cumulatieve financieringspreferente aandelen. Nr. Voorstel Voor Tegen Onthouden Resultaat 4 Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen door de vennootschap van converteerbare cumulatieve financieringspreferente aandelen aangenomen De voorzitter constateert dat de machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen door de vennootschap van converteerbare cumulatieve financieringspreferente aandelen is aangenomen. 5. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van preferente aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van preferente aandelen (ter stemming) De voorzitter stelt agendapunt 5 aan de orde en licht toe dat op dit moment beschermingspreferente aandelen kunnen worden uitgegeven aan de Stichting Preferente aandelen Grontmij in overeenstemming met de optieovereenkomst die is gesloten tussen de vennootschap en de Stichting. Op basis van de optieovereenkomst heeft de Stichting het recht om een aantal beschermingspreferente aandelen te nemen dat maximaal gelijk is aan het aantal uitstaande gewone aandelen, verminderd met 1 aandeel. De voorzitter deelt mee dat in verband met de introductie van financieringspreferente aandelen, de Raad van Bestuur de optieovereenkomst wenst aan te passen om te voorkomen dat de potentiële beschermingsmaatregel verzwakt. Als gevolg van de voorgenomen wijziging zal aan de Stichting het recht verleend worden tot het nemen van een aantal beschermingspreferente aandelen dat maximaal gelijk is aan het aantal uitstaande aandelen (met uitzondering van reeds uitstaande beschermingspreferente aandelen), verminderd met 1 aandeel. Voor het wijzigen van de optieovereenkomst is een machtiging van de Algemene Vergadering vereist. De Raad van Bestuur stelt daarom voor om de Raad van Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om beschermingspreferente aandelen uit te geven en om rechten te verlenen tot het nemen van zulke aandelen voor een periode van 18 maanden te rekenen van de datum van deze vergadering dus tot uiterlijk 11 oktober Deze machtiging betreft alle niet uitgegeven beschermingspreferente aandelen die op enig moment deel uitmaken van het maatschappelijk kapitaal. De Raad van Commissarissen heeft dit voorstel goedgekeurd. De voorzitter deelt mee dat in de toelichting op agendapunt 5 de situaties zijn beschreven waarin de optie kan worden uitgeoefend. Stemming De Voorzitter constateert dat er geen vragen zijn over dit agendapunt en gaat over tot stemming over de machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen door de vennootschap van converteerbare cumulatieve financieringspreferente aandelen. De heer Den Ouden, gevolmachtigde van de VEB (Vereniging voor Effectenbezitters) deelt mede dat de VEB de mening is toegedaan dat de Stichting op deze wijze een disproportioneel groot stemrecht verkrijgt om welke reden de VEB zich onthoudt van stemming.

9 AS 9 van 10 Nr. Voorstel Voor Tegen Onthouden Resultaat 5 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van preferente aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van preferente aandelen aangenomen De voorzitter constateert dat de Raad van Bestuur is aangewezen als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van preferente aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van preferente aandelen. 6. Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking) De voorzitter licht toe dat het reserverings- en dividendbeleid, dat voor de het laatst besproken is op de jaarlijkse algemene vergadering op 23 mei 2013, aanpassing behoeft als gevolg van en per de introductie van financieringspreferente aandelen, omdat de beoogde uitbetalingratio en terugvloeiing naar aandeelhouders alleen de gewone aandeelhouders betreft. Het dividendbeleid heeft een beoogde uitbetalingsratio van dividend in contanten op de gewone aandelen van 35-50% van de winst na winstbelastingen, indien en voor zover de net debt/ebitda ratio onder het niveau van 2,0x is gebleven gedurende twee opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarin over het dividendvoorstel besloten moet worden, en verwacht wordt dat deze net debt/ebitda ratio ook onder dit niveau van 2,0x zal blijven na betaling van het dividend. De vennootschap heeft voorts het voornemen om een bedrag van in totaal maximaal EUR 30 miljoen aan de houders van gewone aandelen te doen terugvloeien, mits de net debt/ebitda ratio onder het niveau van 1,5x blijft ook na de betreffende terugvloeiing. Op grond van de statuten mogen winstuitkeringen niet het uitkeerbare deel van het vermogen overschrijden; als in enige jaar verlies is gemaakt zal geen dividend over dat jaar worden betaald. In de opvolgende jaren kan dividend alleen worden uitgekeerd als het verlies is gecompenseerd door winst, tenzij is besloten om het verlies ten laste te brengen van het vrij uitkeerbare deel van het vermogen of om dividend uit te keren uit het uitkeerbare deel van het vermogen. Bovendien kan winstuitkering aan houders van gewone aandelen, in overeenstemming met de statuten, alleen worden gedaan nadat de winstuitkering waartoe houders van beschermingspreferente aandelen (indien uitgegeven) en financieringspreferente aandelen gerechtigd zijn, volledig is voldaan. Dividend kan aan houders van financieringspreferente aandelen worden betaald indien en voor zover de net debt/ebitda ratio onder het niveau van 2,0x is gebleven gedurende twee opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarin over het dividendvoorstel besloten moet worden, en verwacht wordt dat deze net debt/ebitda ratio ook onder dit niveau van 2,0x zal blijven na betaling van het dividend. 7. Rondvraag De heer Den Ouden, gevolmachtigde van de VEB (Vereniging voor Effectenbezitters) meent te kunnen stellen dat, met deze financieringsstructuur, de vennootschap afhankelijk is geworden van de banken en grootaandeelhouders en vraagt zich af of dit het belang van aandeelhouders niet schaadt. Voorts zou de heer Den Ouden, met betrekking tot Enterprise Risks Management (ERM), graag de Risk Appetite van de vennootschap vernemen.

10 AS 10 van 10 De heer Vervoort stelt dat door te kiezen voor deze financieringsstructuur juist wordt voorkomen dat de vennootschap te afhankelijk zou worden van banken. Hij stelt dat de Raad van Bestuur de stellige overtuiging heeft dat deze structuur in het belang van de vennootschap en alle aandeelhouders is. Aangaande de vraag over ERM antwoordt de heer Jaski dat de vennootschap zich met name richt op het verlenen van adviesdiensten en daarmee worden, in tegenstelling tot het verleden, geen posities binnen projecten ingenomen. Met het ERM systeem worden risico s zoveel mogelijk geïdentificeerd om vervolgens te besluiten hoe hiermee het best om te gaan. 8. Sluiting De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid. De Voorzitter wijst er op dat de jaarlijkse algemene vergadering op 13 mei om 14u in hetzelfde hotel zal plaatsvinden, sluit de vergadering en nodigt alle aanwezigen uit voor een drankje buiten de vergaderzaal.

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op woensdag 23 mei 2013 van 14.00 tot 17.00.

Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op woensdag 23 mei 2013 van 14.00 tot 17.00. Notulen Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 19 augustus 2013 Plaats en datum bespreking Passenger Terminal Amsterdam, Piet Heinkade 27, Amsterdam 23 mei 2013 Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 13 mei 2014 van 14.00 tot 17.00.

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 13 mei 2014 van 14.00 tot 17.00. Notulen Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 12 augustus 2014 Concept Plaats en datum bespreking Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard 10 in Amsterdam 13 mei 2014 Betreft Jaarlijkse

Nadere informatie

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010 Notulen Plaats Referentienummer Kenmerk Plaats bespreking Hoofdkantoor Grontmij N.V., De Holle Bilt 22, De Bilt Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

AGENDA ROYAL IMTECH N.V.

AGENDA ROYAL IMTECH N.V. AGENDA ROYAL IMTECH N.V. Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op 8 oktober 2013, om 10:00 uur in De Doelen, ingang Jurriaanse Zaal, Kruisplein 30, 3012 CC te Rotterdam.

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer.

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer. PHARMING NOTULEN van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Pharming Group N.V., gevestigd te Leiden, hierna: "Pharming", gehouden te Leiden op 30 maart 2010. Voorzitter: Notulist:

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan 1, 3521 BJ te

Nadere informatie

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 1 december 2011 Aanvang

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

% t.o.v. geplaatst kapitaal 1. waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht

% t.o.v. geplaatst kapitaal 1. waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht aandelen waar e zijn 1 e 1. Opening. Geen stempunt 2. Toelichting op het customer co-investment program dat de Vennootschap is aangegaan of zal aangaan met enkele van haar klanten, zoals aangekondigd door

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aanvang van de vergadering: 10.00 uur. Voorzitter: De heer De Kleuver. VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

OPROEPING. 1. Opening

OPROEPING. 1. Opening OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken AGENDA voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Inverko N.V. ( Inverko ), te houden op donderdag 5 november 2015 in het World Trade Center Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam. Aanvang:

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2 Koninklijke DSM N.V. gevestigd te Heerlen Agenda algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V., te houden op het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1, Heerlen, op maandag

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V.

DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V. DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V. Dit drieluik bevat de voorgestelde statutenwijziging van Royal Imtech N.V. ("Imtech"), zoals zal worden voorgesteld aan de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

SCENARIO B CONSOLIDATIE + CLAIMEMISSIE DRIELUIK I WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ROYAL IMTECH N.V.

SCENARIO B CONSOLIDATIE + CLAIMEMISSIE DRIELUIK I WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ROYAL IMTECH N.V. SCENARIO B CONSOLIDATIE + CLAIMEMISSIE DRIELUIK I WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ROYAL IMTECH N.V. Royal Imtech N.V. (''Imtech'') stelt voor haar vermogenspositie te versterken door tot een bedrag van EUR

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15

Nadere informatie

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland DEEL I Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 17 mei 2016 om 15.00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2015 van 14.00 tot 17.00.

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2015 van 14.00 tot 17.00. Notulen Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 6 augustus 2015 Concept Plaats en datum bespreking Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard 10 in Amsterdam 12 mei 2015 Betreft Jaarlijkse

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. (Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013

ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013 ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013 Deze Annex II bevat voorgestelde voorwaarden (de "Conversievoorwaarden")

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V.

ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. . ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. Op 28 juni 2013 heeft de algemene vergadering van Royal Imtech N.V. (de ''Vennootschap'') de Raad van Bestuur van de Vennootschap aangewezen als

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

CONCEPT DE BRAUW 6 DECEMBER 2013 VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V.

CONCEPT DE BRAUW 6 DECEMBER 2013 VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V. CONCEPT DE BRAUW 6 DECEMBER 2013 VOORGESTELDE VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V. Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van Koninklijke Ahold N.V. (de

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA

TOELICHTING OP DE AGENDA TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op Woensdag 28 maart 2007 De punten 3, 4, 5, 7,

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. ( KPN ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 13 april 2016 op het KPN hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY Heden,------------------------------------------------------------ tweeduizend en dertien, verscheen voor mij, mr. Miguel Lionel ---- Alexander, notaris ter standplaats Curaçao: --------------------- [**]--------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 6 juli 2009 Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van

Nadere informatie

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V.

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V. SUPPLEMENT d.d. 29 augustus 2013 bij de AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE d.d. 21 augustus 2013 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KONINKLIJKE KPN N.V. te houden op 2 oktober 2013

Nadere informatie

Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders DEEL I Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 30 december 2016 om 09.30 uur bij Hilton Amsterdam, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam DEEL

Nadere informatie

Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam

Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam DEEL I Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 12 december 2017 om 15.00 uur ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 12 APRIL 2012 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 12 APRIL 2012 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 12 APRIL 2012 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 12

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 12 mei 2016 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders DEEL I Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. op 24 november 2015 om 9:00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29 1014 AS Amsterdam,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op vrijdag 1 mei 2015 1. Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (de Vergadering ) 2.

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v.

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Naar aanleiding van de gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Datum: 11 december 2014 Tijdstip en plaats: 13:30 uur, NSI hoofdkantoor, Antareslaan 69-75 te Hoofddorp Aanwezig Aandeelhouders: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2008 De Raad van Bestuur zal een

Nadere informatie

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 205722 PERSBERICHT AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT AEGON N.V. is van plan

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

AGENDA. 3. Goedkeuring verkoop van 100% van de aandelen in Synaplast GmbH (besluit)

AGENDA. 3. Goedkeuring verkoop van 100% van de aandelen in Synaplast GmbH (besluit) AGENDA voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Inverko N.V., gevestigd te Leek ( Inverko of de Vennootschap ), te houden op maandag 10 oktober 2016. Locatie: WTC Amsterdam-Zuid,

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap VastNed Retail N.V. op vrijdag 15 mei 2009 om 11.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark 1. Opening en

Nadere informatie

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V.

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT EXPRESS N.V. Donderdag 18 september 2014, 10:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp, Nederland 1 Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. Zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 16 april 2014 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling*

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 20 april 2017, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam UITNODIGING Geachte aandeelhouder, Hierbij hebben wij het

Nadere informatie

CONCEPT DE BRAUW 30 JANUARI 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V. (te noemen: Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

CONCEPT DE BRAUW 30 JANUARI 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V. (te noemen: Koninklijke Ahold Delhaize N.V. CONCEPT DE BRAUW 30 JANUARI 2016 VOORGESTELDE VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V. (te noemen: Koninklijke Ahold Delhaize N.V.) Nieuw artikel 4 lid 6 Dit document geeft een toelichting op een voorgestelde

Nadere informatie

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap AamigoO Group N.V. gehouden d.d. 20 juni

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V., (de Vennootschap ) te houden op

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 17 juli 2007

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 17 juli 2007 Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 17 juli 2007 Voorzitter: A.P.M. van der Poel Algemeen Onderstaande notulen van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie