Het periodiek verrekenbedïng heeft tot veel rechtspraak en uitvoerige beschouwingen en disputen in de literatuur geleid. Het

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het periodiek verrekenbedïng heeft tot veel rechtspraak en uitvoerige beschouwingen en disputen in de literatuur geleid. Het"

Transcriptie

1 het Printversie tekst generiek - OpMaat pagina 1 van 7 Publicatie Jaargang 14 Publicatiedatum FW: fiscaal Tijdschrift Vermogen Afleveringnummer 3 - Artikelnummer 15 Titel Het niet nagekomen periodiek verrekenbeding Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck Hoogleraar Estate Plannina VU. Auteurs Amsterdam, raadsheer in het Gerechtshof Den Haag Samenvatting Rubriek Het periodiek verrekenbedïng heeft tot veel rechtspraak en uitvoerige beschouwingen en disputen in de literatuur geleid. Het gaat dan in het bijzonder om het niet nagekomen periodiek verrekenbeding. De problematiek die het niet nagekomen periodiek verrekenbeding kan opleveren, is voor sommigen aanleiding het periodiek verrekenbeding te mijden en derhalve het maken daarvan te ontraden. De wettelijke regeling van de verrekenbedingen - het periodiek en het finaal verrekenbeding - stamt van 1 september Op die datum traden art. 1:136 tot en met 143 BW in werking. Daarvoor werd het verrekenbeding al vaak opgenomen in huweljkse voorwaarden en had de Hoge Raad al een aanzienlijk aantal belangrijke arresten gewezen over - in het bijzonder - het niet nagekomen periodiek verrekenbeding. Artikel FW 201 3(3) 15 Het niet nagekomen periodiek verrekenbeding Het nïet nagekomen periodiek verrekenbeding Het periodiek verrekenbeding heeft tot veel rechtspraak en uitvoerige beschouwingen en disputen in de literatuur geleid. Het gaat dan in het bijzonder om het niet nagekomen periodiek verrekenbeding. De problematiek die het niet nagekomen periodiek verrekenbeding kan opleveren, is voor sommigen aanleiding het periodiek verrekenbeding te mijden en derhalve het maken daarvan te ontraden. De wettelijke regeling van de verrekenbedingen - het periodiek en het finaal verrekenbeding - stamt van 1 september Op die datum traden art. 1:136 tot en met 143 BW in werking.[noot: 1] Daarvoor werd het verrekenbeding al vaak opgenomen in hzrn etjkse voorwaarden en had de Hoge Raad al een aanzienlijk aantal belangrijke arresten gewezen over - in het bijzonder - niet nagekomen periodiek verrekenbeding. De wettelijke regeling van de verrekenbedingen is nagenoeg een codificatie van de door de Hoge Raad gegeven beslissingen. Wie had gehoopt dat door de wettelijke regeling het periodiek verrekenbeding in rustig vaarwater zou komen, is van een koude kermis thuisgekomen. Aan de rechter werd en wordt vele malen een beslissing gevraagd over de rechtsgevolgen van een niet nagekomen periodiek verrekenbeding. v In dit artikel bespreek ik in het bijzonder het arrest van de Hoge Raad van 8juni 2012.[noot:2J Dit is een van de vele richtingbepalende arresten van de Hoge Raad waarin ons hoogste rechtscollege steeds meet klaarheid brengt in de problematiek rond het niet nagekomen periodiek verrekenbeding. In de inmiddels aanzienlijke reeks van arresten inzake het niet nagekomen periodiek verrekenbeding heeft de Hoge Raad diverse piketpaaltjes geslagen en in ieder de geval de feitenrechter handvatten gegeven om tot een beslissing te kunnen komen. Het sdu.nl/nbonline/show/generiek/full.d

2 pagina 2 van 7 notariaat kan uit deze arresten de bouwstenen voor het periodiek verrekenbeding in de huweljkse voorwaarden halen en de advocaat kan uit deze arresten de (on)mogelijkheden voor zijn cliënt distilleren. Ook in het in dit artikel te bespreken arrest heeft de Hoge Raad een voor de rechtspraktijk belangrijke uitspraak gedaan. Voordat ik het arrest bespreek, zal ik eerst een korte schets geven van de mijns inziens relevante aspecten van het (periodiek) verrekenbeding, die ook merendeels in dit arrest aan de orde waren. 1. Algemeen Inkomsten en vermogen De verrekenbedingen kunnen betrekking hebben op de verrekening van inkomsten of van vermogen. Niet zelden wordt in de huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding gecombineerd met een finaal verrekenbeding. Het periodiek verrekenbeding houdt dan de verplichting tot verrekening van inkomsten in en het finaal verrekenbeding van vermogen. Periodieke verrekening van vermogen komt incidenteel voor. De wet gebruikt in art. 1:132 e.v. 3W de begrippen inkomsten en vermogen zonder die nader te omschrijven. De echtgenoten moeten in samenspraak met de notaris zelf inhoud aan die beide begrippen geven. Het kan niet genoeg worden benadrukt dat het van groot belang is dat in de huwelijkse voorwaarden deze begrippen zorgvuldig en nauwkeurig worden omschreven. De echtgenoten moeten preciseren op welke inkomstenbron de periodieke verrekening betrekking heeft en vooral op welke inkomstenbron uitdrukkelijk niet. Onduidelijke invulling van de begrippen inkomsten en vermogen brengt met zich dat de rechter moet gaan uitleggen en hij zal dat doen aan de hand van de Haviltex-maatstaf.[noot:3] De rechter zal uitleggen aan de hand van de omstandigheden van het geval en daarbij ook gewicht toekennen aan hetgeen de notaris de echtgenoten heeft meegedeeld en heeft voorgelicht over de inhoud en strekking van de in de huweljkse voorwaarden gebruikte inkomsten- en vermogensbegrippen.[noot:4j Het gebruik van fiscale begrippen zoals inkomsten als bedoeld in de Wet IB 2001 of het voor de bepaling van de inkomsten zo veel mogelijk aansluiten bij de begrippen van de Rijksbelastingwetgeving zijn af te raden. De rechter zal dan voor de uitleg aan de hand van de Haviltex-maatstaf moeten aanhaken bij de fiscale wetgeving en de rechtspraak ter zake. Het gevolg kan dan zijn dat fictieve inkomsten in de verrekening worden betrokken en inkomsten zoals dividend juist niet. [noot:5] De uitleg van deze begrippen is overigens voorbehouden aan de feitenrechter en indien de feitenrechter heeft uitgelegd overeenkomstig hetgeen hij uit de bedoeling van partijen heeft afgeleid, zal de Hoge Raad het cassatieberoep, dat die uitleg bestrijdt, verwerpen Ondernemingswinsten Het periodieke verrekenbeding kan de verrekening van ondernemingswinsten omvatten. Dat moet uit de huweljkse voorwaarden blijken. Uitleg van het in de huwelijkse voorwaarden opgenomen verrekenbeding kan leiden tot de conclusie dat impliciet is overeengekomen dat ondememingswinsten worden verrekend.[noot:6j Zo kan ondememingsvermogen ook in de verrekening worden betrokken. Bij de verrekening van ondernemingswinsten moet worden onderscheiden tussen de uitgekeerde winsten en de winsten die niet zijn uitgekeerd maar hadden kunnen worden uitgekeerd, de zogenoemde opgepotte winsten. Daarvan kan sprake zijn bij de onderneming van de natuurlijke persoon (zoals eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma) of van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of naamloze vennootschap. Dit onderscheid is in het bijzonder van belang voor de niet nagekomen periodieke verrekenbedingen, zoals hierna zal blijken BeleggingsÏeer In de aanzientijke reeks van arresten met betrekking tot het niet nagekomen periodiek verrekenbeding stelt de Hoge Raad iedere keer voorop, dat volgens de toepasselijke wettelijke regeling en vaste rechtspraak van de Hoge Raad een periodiek verrekenbeding er naar zijn aard toe strekt dat periodiek wordt verrekend hetgeen van de inkomsten van partijen wordt bespaard, waarna ieder der echtgenoten vervolgens in staat is zijn aandeel in de besparingen, door belegging, te besteden aan vorming en vermeerdering van het eigen vermogen. Laten partijen tijdens het huwelijk deling van de overgespaarde inkomsten achterwege, dan moet daaraan naar maatstaven van redelijkheid en billjkheid, mede in verband met de aard van het verrekenbeding, het gevolg worden verbonden dat partijen bij het einde van het huwelijk alsnog hup ://opmaatvoorhetnotariaat. sdu.nl/nbonline/show/generiek!full.d

3 pagina 3 van 7 tot verrekening overgaan en dat in deze verrekening ook wordt betrokken de vermogensvermeerdering die is ontstaan door belegging van hetgeen uit de inkomsten is bespaard maar ongedeeld is gebleven. Met andere woorden, de verrekenplichtige echtgenoot belegt de overgespaarde niet gedeelde inkomsten mede ten behoeve van de verrekengerechtigde echtgenoot. De beleggingsleer die de wetgever thans heeft vastgelegd in art. 1:87 3W heeft de Hoge Raad al vele jaren geleden ontwikkeld voor het (periodiek) verrekenbeding.[noot:7] 2. Rechtsgevolgen van het niet nakomen van het periodiek verrekenbeding In art. 1:141 3W - dat enkel op de periodieke verrekenbedingen van toepassing is - worden de rechtsgevolgen van het niet nagekomen verrekenbeding geregeld. Lid 1 bepaalt: Indien een verrekenplicht betrekking heeft op een in de huwetjkse voorwaarden omschreven tijdvak van het huwelijk en over dat tijdvak niet is afgerekend, blijft de verplichting tot verrekening over dat tijdvak in stand en strekt deze zich uit over het saldo, ontstaan door belegging en herbetegging van hetgeen niet verrekend is, alsmede de vruchten daarvan. Het nagekomen periodiek verrekenbeding wordt dan omgezet in een finaal verrekenbeding. Doorgaans wordt daaruit - mijns inziens ten onrechte - geconcludeerd, dat er dan moet worden afgerekend alsof partijen in algehele gemeenschap van goederen waren gehuwd. Dat staat er echter niet. Finaal moet hier naar mijn mening worden verstaan als eenmalig en definitief. Wat dan het te verrekenen vermogen is, daar is lid 1 in het voetspoor van de Hoge Raad[noot:8J duidelijk over, namelijk het saldo van de belegde en herbelegde overgespaarde maar niet gedeelde inkomsten of (incidenteel) vermogen.[noot:9j Dat is echter niet hetzelfde als een finaal verrekenbeding dat een alsof-beding is. Dan wordt alles verrekend. Bij een omgezet periodiek verrekenbeding kan dat het geval zijn door de werking van het bewijsvermoeden van lid 3, maar dat hoeft niet. Ik verklaar mij nader. Omdat de bedongen periodieke verrekening in een aanzienlijk aantal gevallen achterwege blijft gedurende de goede huweljkse jaren en het vaststellen van het in lid 1 omschreven saldo daarna doorgaans niet mogelijk is vanwege ontoereikende gegevens, heeft de wetgever in lid 3 van art. 1:14 1 3W een bewijsvermoeden opgenomen. Dat luidt - voor zover hier van belang - als volgt: Indien bij het einde van het huwelijk aan een bij hztweljkse voorwaarden overeengekomen periodieke verrekenplicht als bedoeld in het eerste lid niet is voldaan, wordt het alsdan aanwezige vermogen vermoed te zijn gevormd uit hetgeen verrekend had moeten worden, tenzij uit de eisen van redelijkheid en billjkheid in het licht van de aard en omvang van de verrekenplicht anders voorivloeit. (...) Ook deze wettelijke bepaling is een codificatie van de door de Hoge Raad gegeven bewijsregel in zijn arrest van 26 oktober 200 l.[noot:loj Uit lid 3 volgt al dat voorhuweljks vermogen in beginsel niet in de verrekening wordt betrokken. Eenvoudigweg omdat het geen belegging of herbelegging kan zijn van tijdens het huwelijk overgespaarde maar niet gedeelde inkomsten. Iets anders is indien overgespaarde niet gedeelde inkomsten worden gebruikt om een voorhuweljks goed, bijvoorbeeld een woning, te verbeteren of te verbouwen. De waarde van het goed zelf wordt dan niet in de verrekening betrokken, maar wel de waardestijging die kan worden toegerekend aan de vooromschreven belegging.[noot:11j Het komt er echter op aan dat de echtgenoot die stelt dat er sprake is van voorhuweljks vermogen dat niet in de verrekening kan worden betrokken ook slaagt in het bewijs dat er inderdaad sprake is van voorhuweljks vermogen. Slaagt dat bewijs niet, dan wordt de facto verrekend alsof er verbintenisrechteljk sprake is van een algehele gemeenschap van goederen. Uiteraard vallen onder uitsluitingsclausule verkregen goederen ook buiten de verrekening. De tenzij-clausule van lid 3 biedt een verzachting van het bewijsvermoeden van dat lid. Uitgekeerde ondernemingswinsten vallen onder het bereik van de leden 1 en 3 indien het inkomstenbegrip in de huweljkse voorwaarden zo ruim is geformuleerd dat ondernemingswinsten daaronder vallen. De aard en omvang van de verrekenplicht omvatten dan de verrekening van de uitgekeerde ondernemingswinsten en de (her)belegging daarvan. Soms bestaat het misverstand dat winsten die beschikbaar zijn gesteld aan de ondernemer die deze vervolgens in de onderneming laat als werkkapitaal (o.i.d.) niet als uitgekeerde winsten http ://opmaatvoorhetnotariaat. sdu.nl/nbonline/show/generiek!full.d

4 pagina 4 van 7 kunnen worden aangemerkt. Het gaat er echter om of er sprake is van winst die in de 13-heffing wordt betrokken. Als de ondernemer een deel van de uitgekeerde winst toevoegt aan het kapitaal van de onderneming, dan is dat belegging en voor zover die winst in de verrekening had moeten worden betrokken, is het een (her)belegging van overgespaarde niet gedeelde inkomsten. [noot: 12] Niet uitgekeerde ondernemingswinsten - opgepotte winsten - kunnen ook in de verrekening worden betrokken. Men moet daarbij onderscheiden tussen de VPB-onderneming (art. 1:141 lid 4 BW) en de IB-onderneming (art. 1:141 lid 5 3W). Voor beide gevallen is vereist dat in de huweljkse voorwaarden de verrekening van ondernemingswinsten is overeengekomen (zie par. 1.2). Wanneer het gaat om een onderneming die niet op eigen naam van de verrekenplichtige echtgenoot wordt gedreven - zoals een bv of nv - stelt lid 4 als aanvullende eis dat die echtgenoot in overwegende mate bij machte is te bepalen dat de winsten hem rechtstreeks of middellijk ten goede komen. Niet uitgekeerde winsten (opgepotte winsten) worden verrekend voor zover in het maatschappelijk verkeer als redelijk wordt beschouwd. In het arrest Visserijbedrijf heeft de Hoge Raad aangegeven hoe deze beperking van de omvang van de verrekening moet worden verstaan, maar dat de eisen van redelijkheid en billjkheid in het onderhavige geval ook meebrengen dat de vrouw uit dien hoofde niet meer krijgt (naast vergoeding van de andere activa) dan hetgeen de man met behulp van het bedrjfsvermogen kan financieren.[noot:13j De echtgenoot die wil voorkomen dat niet uitgekeerde ondernemingswinsten in de verrekening worden betrokken, zal in de huweljkse voorwaarden uitdrukkelijk moeten bepalen dat ondernemingswinsten van verrekening zijn uitgesloten. 3. HR 8juni De casus Man en vrouw zijn in 1981 met elkaar gehuwd na het maken van huwelijkse voorwaarden. Voor zover hier van belang houden de huweljkse voorwaarden een uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen in en een periodiek verrekenbeding. Dat verrekenbeding luidt - voor zover hier van belang - als volgt: Na verloop van ieder kalenderjaar zullen de echtgenoten v66r één mei daaropvolgend vaststellen en sam envoegen hetgeen van ieders inkomsten, zo uit arbeid zo uit vermogen in het afgelopen jaar niet behoefde te worden aangewend ter bestrijding van de in Artikel 3 bedoelde kosten en belastingen, en dit overschot bij heifte delen. Op 17januari 1986 richt de man een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op. De man is enig bestuurder en aandeelhouder van deze bv. Deze bv is een personal holding van de man en de man neemt door deze personal holding voor 50% deel in een tussenholding die via weer een tussenholding deelneemt in diverse werkmaatschappijen. Voor de oprichting van zijn personal holding stort de man op de aandelen (40 stuks) f Deze veertig aandelen zijn op 31 december 2007 blijkens de aangifte 13 van de man waard. De vrouw dient op 4 mei 2009 een verzoekschrift echtscheiding in met als nevenvoorzieningen: vaststelling van de verdeling van de gemeenschappelijke goederen en huweljksvermogensrechteljke afwikkeling (verrekening) overeenkomstig de huweljkse voorwaarden. De vrouw stelt zich op het standpunt dat de waarde van de veertig aandelen van de man tot het te verrekenen vermogen behoren en dat er in de holding opgepotte winsten zijn die in de verrekening moeten worden betrokken. De man voert gemotiveerd verweer en beroept zich onder meer op het slot van art. 1:141 lid 3: de tenzij-clausule. Volgens de man moet het bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 terzijde worden gesteld op grond van lid 3: tenzij uit de eisen van redelijkheid en billjkheid in het licht van de aard en omvang van de verrekenplicht anders voortvloeit. Hij voert daarvoor aan dat de waardestijging van de aandelen vooral is te danken aan zijn ondernemerskwaliteiten en die van zijn zakenpartner. Bovendien stelt hij dat het niet de strekking is van de huweljkse voorwaarden dat de waarde van de aandelen volledig in de verrekening wordt betrokken. Het huwelijk is op 13 juni 2010 ontbonden door de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand. Het staat vast dat de echtgenoten het periodiek verrekenbeding nooit zijn nagekomen. http ://opmaatvoorhetnotariaat. sdu.nl/nbonline/show/generiek/full.d

5 pagina 5 van De rechtbank De rechtbank komt tot het oordeel dat de aandelen met overgespaarde niet gedeelde inkomsten zijn verkregen en dat de waarde van de aandelen geheel in de verrekening moet worden betrokken. Voor het vaststellen van de waarde van de aandelen overweegt de rechtbank de benoeming van een deskundige. Iedere verdere beslissing wordt in het dictum aangehouden. Op verzoek van partijen stelt de rechtbank de mogelijkheid van tussentijds hoger beroep open en de man gaat in appel Het hof Het hof overweegt dat hetgeen de man heeft aangevoerd niet leidt tot het oordeel dat art. 1:141 lid 3 BW buiten toepassing moet worden gelaten. De man moet tegenbewijs leveren en aannemelijk maken dat de volstorting van de aandelen niet is betaald uit overgespaard inkomen. De man slaagt niet in dat bewijs en het hof komt tot de slotsom dat de waarde van de aandelen geheel in de verrekening moet worden betrokken. Naar het oordeel van het hof is deze uitkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook niet onaanvaardbaar. Het hof heeft daarbij in aanmerking genomen dat de vrouw tijdens het huwelijk de zorg voor het gezin met opgroeiende kinderen op zich heeft genomen. De mogelijkheid van tussentijds cassatieberoep tegen deze beslissing wordt door het hof opengesteld. De man stelt beroep in cassatie in. De vrouw verzoekt de Hoge Raad het cassatieberoep te verwerpen De Hoge Raad Ook in dit arrest stelt de Hoge Raad voorop waar een periodiek verrekenbeding toe strekt (zie par. 1.3) en stelt vast dat het hof toepassing heeft gegeven aan deze beleggingsleer. Het hof heeft terecht tot uitgangspunt genomen dat voor de beantwoording van de vraag of de waarde van de aandelen in de holding op de voet van art. 1:141 verrekend moet worden, bepalend is of de volstorting van die aandelen is gefinancierd door aanwending van inkomen of vermogen dat verrekend had moeten worden. Het hofheeft, mede met toepassing van het in art. 1:141 lid 3 neergelegde bewijsvermoeden, vastgesteld dat de belegging in 1986 is gefinancierd uit overgespaarde en niet met de vrottw verrekende arbeidsinkomsten van de man. De klacht dat het hof heeft miskend dat het verrekenbeding (althans volgens de stelling van de man) geen winsten uit onderneming omvat, kan reeds hierom niet tot cassatie leiden, nu immers de financiering van de aandelen volgens de vaststelling van het hof heeft plaatsgevonden uit de overgespaarde inkomsten van de man. Het beroep van de man op de tenzij-clausule van art. 1:141 lid 3 BW wordt door de Hoge Raad verworpen: De omstandigheid dat de na 1986 opgetreden waardestijging van de aandelen, naar de man heeft aangevoerd, voornamelijk is teweeg gebracht door de arbeidsinspanning en ondernemerskwaliteiten van de man zelf (en van zijn zakenpartner), geeft geen aanleiding om het in art. 1:141 lid 3 neergelegde bewijsvermoeden met een beroep op de tenzij-clausule buiten toepassing te laten. Het bewijsvermoeden heeft immers slechts betrekking op de vraag of de aandelen al dan niet gefinancierd zijn uit hetgeen verrekend had moeten worden. De zojuist genoemde omstandigheid geeft evenmin grond om slechts een gedeelte van de waarde(stijging) van de aandelen voor verrekening in aanmerking te nemen. De waardestijging komt immers in beginsel toe aan degene(n) die in de aandetenheeft (hebben) belegd; dat is hier niet alleen de man als rechthebbende op de aandelen, maar krachtens het verrekenbeding en de beleggingsleer ook de vrouw, nu de aandelen zijn gefinancierd uit inkomsten die met haar verrekend hadden moeten worden. Het betreft een duidelijke uitspraak van de Hoge Raad, waarbij de door dit college ontwikkelde beleggingsleer strikt wordt toegepast. Omdat de waarde van de aandelen geheel moet worden verrekend, komt de Hoge Raad niet toe aan de stelling van de vrouw dat de opgepotte winsten moeten worden verrekend. De opgepotte winsten - voor zover aanwezig - bepalen immers mede de waarde van de aandelen en zijn in die waarde verdisconteerd. Het hiervoor omschreven verrekenbeding van partijen omvat echter niet de verrekening van de ondernemingswinsten. Als de aandelen deels met ander inkomen of vermogen zouden zijn verkregen dan met overgespaarde niet gedeeld(e) inkomsten of vermogen - bijvoorbeeld onder uitsluitingsclausule verkregen vermogen of vruchten daarvan - zou de stelling van de vrouw http ://opmaatvoorhetnotariaat. sdu.nl/nbonline/show/generiek/full.d

6 pagina 6 van 7 relevant zijn geweest. De vraag is of zij daarmee succes zou hebben gehad nu het onderhavige verrekenbeding geen verrekening van ondernemingswinsten omvat. Ik zou menen van niet. 4. Slotsom Met dit arrest heeft de Hoge Raad verder klaarheid gebracht in de problematiek van het nietnagekomen periodiek verrekenbeding. Het is voor de rechtspraktijk nu duidelijk dat de Hoge Raad de beleggingsieer niet alleen consequent maar ook strikt toepast. Beleggen is beleggen en de waardestijging komt in beginsel toe aan de (mede)belegger ( de verrekengerechtigde echtgenoot), ongeacht door welke factoren die waardestijging mede is veroorzaakt. Naar ik meen zou de (advies)praktijk bij rechtshandelingen als de onderhavige niet alleen de eventuele huweljkse voorwaarden van de verkrjger in ogenschouw moeten nemen, maar vooral ook de kas stromen in beeld moeten brengen waarmee de verkrjging zoals van aandelen, onroerend goed, enzovoort wordt gefinancierd, zodat in de advisering de gevolgen van financiering uit overgespaarde niet gedeelde inkomsten kunnen worden betrokken en bezien kan worden of verrekening op het tijdstip van de financiering[noot:14j wellicht aanbeveling verdient. Het bezien van de kasstromen van de financiering is door de inwerkingtreding van art. 1:87 3W alleen maar noodzakeljker geworden. Indien de man na 1januari 2012 de aandelen zou hebben verkregen met privégelden van de vrouw, dan zou de vrouw als vergoedingsvordering recht hebben op de gehele waarde van de aandelen en niet op de helft. [1] Zie voor een uitvoerige studie van het verrekenbeding L.H.M. Zonnenberg, Het verrekenbeding (diss. Open Universiteit), [2] UN BV9605, JPF 2012, 103 m.nt. B.E. Reinhartz en NJ2012, 365. [3] HR 2$ november 2003, UN AK3697, HR 6 oktober 2006, UN AX$$47 en HR 19 januari 2007, UN AZI 106. [4] HR4 mei 2007, UN BA1564. [5] Zie bijvoorbeeld HR 3 september 2010, UN BM6O$5. [6] Conclusie A-G Wissink tot HR 3 september 2010, UN BM6O$5 en de daar aangehaalde Kamerstukken II , , nr. 3, p. 17 (MvT). [7] Het is vaste rechtspraak van de Hoge Raad, maar twee arresten van de Hoge Raad, beide van 2 maart 2001, N]2001, 583 (Slot/Ceelen of aannemersbedrijf) en NJ2001, 584 (Visserijbedrijf), zijn daar mooie voorbeelden van. [8] In het arrest Bal-Keller van 3 oktober 1997, RvdW 1997, 187 had de Hoge Raad de zogeheten drietrapsraket van art. 1:141 lid 3 BW al gecreëerd, namelijk dat bij een niet nagekomen periodiek verrekenbeding verrekend moeten worden de nog aanwezige overgespaarde inkomsten (trap 1), de (her)belegging daarvan (trap 2) en de vruchten van de beleggingen (trap 3). Aldus ook B.E. Reinhartz in haar lezenswaardige noot bij dit arrest in JPF 2012, 103. [9] sdu.nl/nbonline/show/generiek!full.d

7 pagina 7 van 7 Indien een (her)belegging verlies heeft opgeleverd, zal die vermogensvermindering ook ten laste van de verrekengerechtigde echtgenoot komen. De wet spreekt immers over het verrekenen van het saldo van de belegging en herbelegging, zodat moet worden uitgegaan van de waarde op de peildatum van art. 1:142 BW. Aldus ook Klaassen-Luijten-Meijer, Hzrn etjksverinogensrecht (2005), nr [10] UN ZC3695;NJ 2002,93; daarover nader A-G mr. F.f. Langemeijer in zijn conclusie tot HR $ juni 2012, UN BV9605. Zie ook HR 2 september 2005, UN AT4537, HR 28 april 2006, UN AV0043 en HR 25 april 200$, UN BB7043. [11] Zie HR 10juli 2009, NJ2009, 377. [121 Zie voor een dergelijke casus HR 8januari 2010, UN BKI61$. [131 HR 2 maart 2001, UN AB0382, NJ2001, 584. [14] HR 10 juli 2009, UN : het gaat om het tijdstip van de financiering en niet van de verkrjging. hup ://opmaatvoorhetnotariaat.sdu.nl/nbonline/show/generiek!full.d

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 554 Wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Prof. mr. A.J.M. Nuytinck, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Amsterdams verrekenbeding in verband met hypothecaire lening, kapitaalverzekering en waardestijging woning

Amsterdams verrekenbeding in verband met hypothecaire lening, kapitaalverzekering en waardestijging woning 654 Ars Aequi oktober 2009 annotaties Annotatie arsaequi.nl/maandblad AA20090654 Amsterdams verrekenbeding in verband met hypothecaire lening, kapitaalverzekering en waardestijging woning Prof.mr. A.J.M.

Nadere informatie

Het finale verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden

Het finale verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Het finale verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden Een aantekening bij HR 1 februari 2008, LJN: BB9781 A.J.M. Nuytinck Published in WPNR, 2008,

Nadere informatie

Familie en Scheiding Ontbijtseminar 13 november 2014

Familie en Scheiding Ontbijtseminar 13 november 2014 Familie en Scheiding Ontbijtseminar 13 november 2014 ONTBIJTSEMINAR Donderdag 13 november 2014 Mr. Marc Heuvelmans [welkomstwoord] Mr. Jacqueline van de Wiel Mr. Mathilde Becking Ontbijtseminar 13 november

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht journaal. September 2015

Huwelijksvermogensrecht journaal. September 2015 Huwelijksvermogensrecht journaal September 2015 Items Vinger aan de pols: Voorstel van wet 33 987, Literatuur en wetgevingsproces Ongehuwde samenlevers en vermogensregime Ongehuwden en alimentatie Pensioen

Nadere informatie

Webinar Personen, familie- en erfrecht, 8 september 2015. Prof. Mr. Tea Mellema-Kranenburg

Webinar Personen, familie- en erfrecht, 8 september 2015. Prof. Mr. Tea Mellema-Kranenburg Webinar Personen, familie- en erfrecht, 8 september 2015. Prof. Mr. Tea Mellema-Kranenburg Te behandelen uitspraken: ECLI:NL:GHSHE:2014:4672 (facultatief verrekenbeding) ECLI:NL:HR:2015:1297 (gemeenschap)

Nadere informatie

Werkgroepopdrachten -vennootschappen en rechtspersonenrecht DEEL B

Werkgroepopdrachten -vennootschappen en rechtspersonenrecht DEEL B Werkgroepopdrachten -vennootschappen en rechtspersonenrecht DEEL B Voorwoord Beste student(e), Voor u liggen de uitwerkingen van de voorgeschreven werkgroepopdrachten (week 5 t/m week 8) voor het vak Relatievermogensrecht.

Nadere informatie

Relatievermogensrechtjournaal. November 2015

Relatievermogensrechtjournaal. November 2015 Relatievermogensrechtjournaal November 2015 Items Vinger aan de pols: Wet herziening partneralimentatie Literatuur Alimentatietermijn Beroep op vervalbeding? Samenwoners en. pensioen? Periodiek verrekenbeding

Nadere informatie

Checklist verdelen en verrekenen. Huwelijkse voorwaarden

Checklist verdelen en verrekenen. Huwelijkse voorwaarden Checklist verdelen en verrekenen Huwelijkse voorwaarden Zaakgegevens Aan de administratie van de rechtbank te... Naam advocaat: Formulier voor: Naam partij: Naam wederpartij: Advocaat wederpartij: Zaaknummer:

Nadere informatie

Kluwer Online Research. EB. Tijdschrift voor scheidingsrecht, Wettelijke rente bij verrekenen en verdelen

Kluwer Online Research. EB. Tijdschrift voor scheidingsrecht, Wettelijke rente bij verrekenen en verdelen EB. Tijdschrift voor scheidingsrecht, Wettelijke rente bij verrekenen en verdelen EB. Tijdschrift voor scheidingsrecht, Wettelijke rente bij verrekenen en verdelen Mr. E.C.E. Schnackers[1] Auteur: Wettelijke

Nadere informatie

Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden Huwelijkse voorwaarden het verrekenbeding in de praktijk Smit en de Wolf Scheveningseweg 10 2517 KT Den Haag 070 356 07 95 www.smitwolf.nl Geachte relatie, Bent u gehuwd? En, zo ja, heeft u huwelijkse

Nadere informatie

Evenredigheidsleer en beleggingsleer inzake verrekenbedingen

Evenredigheidsleer en beleggingsleer inzake verrekenbedingen Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Evenredigheidsleer en beleggingsleer inzake verrekenbedingen Annotatie van HR 19 november 2010, LJN: BN8027 A.J.M. Nuytinck Published in Ars Aequi,

Nadere informatie

12-03- 2014. Split Online Congres CIVIELE ASPECTEN VAN DE EIGEN WONING IN DE ECHTSCHEIDING MR. DR. E.W.J. EBBEN MAART 2014

12-03- 2014. Split Online Congres CIVIELE ASPECTEN VAN DE EIGEN WONING IN DE ECHTSCHEIDING MR. DR. E.W.J. EBBEN MAART 2014 Split Online Congres CIVIELE ASPECTEN VAN DE EIGEN WONING IN DE ECHTSCHEIDING MR. DR. E.W.J. EBBEN MAART 2014 HUWELIJK ZONDER HUWELIJKSVOORWAARDEN GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN BOEDELMENGING OPVOLGING ONDER

Nadere informatie

Kluwer Online Research

Kluwer Online Research Land- en Tuinbouwbulletin De een is failliet en de ander niet Kluwer Online Research Auteur: Mr. M.J. Tolsma[1] Regelmatig vraagt de ondernemer zich af of hij vermogen op naam van zijn/haar echtgenoot

Nadere informatie

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel )

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) [De minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Frankrijk, wonende

Nadere informatie

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83 Doorlopende tekst van de gewijzigde artikelen van de titels 1.6, 1.7 en 1.8 BW (nieuw), alsmede van artikel V (overgangsbepaling), zoals deze luidt volgens Kamerstukken I 2008/09, 28 867, A (gewijzigd

Nadere informatie

Prof. mr. A.J.M. Nuytinck

Prof. mr. A.J.M. Nuytinck Op de grens van huwelijksvermogensrecht en verbintenissenrecht: wanneer ontstaat de verrekeningsvordering van artikel 1:141 lid 1 BW en wanneer is zij opeisbaar? Prof. mr. A.J.M. Nuytinck HR 2 december

Nadere informatie

Nieuw huwelijksvermogensrecht

Nieuw huwelijksvermogensrecht Nieuw huwelijksvermogensrecht 23 februari 2012 Nieuw huwelijksvermogensrecht: vergoedingsrechten, met ongewenste fiscale gevolgen Per 1 januari 2012 is de wet Aanpassing van de wettelijke gemeenschap van

Nadere informatie

LJN: BU6591, Hoge Raad, 10/01293. Datum uitspraak: Datum publicatie: 02-12-2011 02-12-2011

LJN: BU6591, Hoge Raad, 10/01293. Datum uitspraak: Datum publicatie: 02-12-2011 02-12-2011 LJN: BU6591, Hoge Raad, 10/01293 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 02-12-2011 02-12-2011 Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Echtscheiding. Huwelijkse voorwaarden.

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw brief van 8 februari 2012 heb ik de eer het volgende op te merken.

Naar aanleiding van uw brief van 8 februari 2012 heb ik de eer het volgende op te merken. I f^l öobuicq3~o\ Den Haag, 2 O MRT 2012 Kenmerk: DGB 2012-753 TL Motivering van liet beroepsciirir: in cassatie (rolnummer 12/00641) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-gravenhage van 21 december

Nadere informatie

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Mr. Z. Kasim 1 HR 13 juli 2007, nr. C05/331, LJN BA231 Verplichte deelneming pensioenfonds, criteria arbeidsovereenkomst BW artikel 7: 610, artikel

Nadere informatie

Afkortingen. Hoofdstuk 1 Zelfstandig ondernemer/beroepsbeoefenaar 1

Afkortingen. Hoofdstuk 1 Zelfstandig ondernemer/beroepsbeoefenaar 1 Inhoudsopgave Afkortingen XIX Hoofdstuk 1 Zelfstandig ondernemer/beroepsbeoefenaar 1 1. Inleiding 1 2. Ondernemer en wettelijke gemeenschap van goederen 2 2.1. Voorzieningen in het zicht van scheiding

Nadere informatie

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon?

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? MR. MARGRIET G. EERENSTEIN 1 De minister van Financiën heeft op 23 november

Nadere informatie

Voortschrijdend inzicht regels verrekenbedingen

Voortschrijdend inzicht regels verrekenbedingen Voortschrijdend inzicht regels verrekenbedingen Nadat de Hoge Raad drie maanden na de inwerkingtreding van de Wet regels verrekenbedingen het arrest Schwanen / Hundscheid wees (HR 6 december 2002, RvdW

Nadere informatie

LJN: BF7176, Hoge Raad, 41570 Print uitspraak. Datum uitspraak: 10-10-2008. Datum publicatie: 10-10-2008. Soort procedure: Cassatie

LJN: BF7176, Hoge Raad, 41570 Print uitspraak. Datum uitspraak: 10-10-2008. Datum publicatie: 10-10-2008. Soort procedure: Cassatie LJN: BF7176, Hoge Raad, 41570 Print uitspraak Datum uitspraak: 10-10-2008 Datum publicatie: 10-10-2008 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Verkoop van (gebruikte) goederen

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 2 november 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Verrekenbeding en woning

Verrekenbeding en woning Verrekenbeding en woning De Hoge Raad heeft op 6 december 2002 het arrest Schwanen/Hundscheid gewezen, dat in het rijtje standaard uitspraken over het Amsterdams verrekenbeding niet mag ontbreken. Het

Nadere informatie

EXECUTIE EN VERREKENING

EXECUTIE EN VERREKENING EXECUTIE EN VERREKENING Geregeld komt het in familiezaken voor dat in het dictum van de uitspraak niet het bedrag wordt genoemd dat de één aan de ander verschuldigd is. Vaak gebeurt dit in verdelingszaken

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 41 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof. mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Natura-uitvaartverzekering.

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 14 februari 2014 nr. 13/00475 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te s-gravenhage van 18 december 2012, nr. 12/00169,

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:37. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 12/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BZ5416, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2013:37. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 12/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BZ5416, Gevolgd ECLI:NL:HR:2013:37 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 28-06-2013 Datum publicatie 04-07-2013 Zaaknummer 12/00171 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BZ5416,

Nadere informatie

VERMOGENSDELING BIJ ECHTSCHEIDING

VERMOGENSDELING BIJ ECHTSCHEIDING VERMOGENSDELING BIJ ECHTSCHEIDING VFP VERMOGEN Mr. M. Veenstra is als kandidaat-notaris werkzaam bij De Haan AGW Advocaten en Notarissen te Leeuwarden. Mr. V. Wegter is als advocaat werkzaam bij De Haan

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2017:1064. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 16/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2017:1064. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 16/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410, Gevolgd ECLI:NL:HR:2017:1064 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 09-06-2017 Datum publicatie 09-06-2017 Zaaknummer 16/04866 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410,

Nadere informatie

WPNR 2015(7059) Reactie op Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! van mr. L.W. Kelterman in WPNR (2015) 7049

WPNR 2015(7059) Reactie op Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! van mr. L.W. Kelterman in WPNR (2015) 7049 WPNR 2015/7059 Reactie mr. J.D.M. Schoonbrood en mr. drs. T.J.C. Klein Bronsvoort op publicatie: Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! van mr. L.W. Kelterman in WPNR (2015) 7049 & WPNR 2015(7059)

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/53752

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:983. Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 18-10-2013 Datum publicatie

ECLI:NL:HR:2013:983. Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 18-10-2013 Datum publicatie ECLI:NL:HR:2013:983 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 18-10-2013 Datum publicatie 18-10-2013 Zaaknummer 12/03380 Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:52, Gevolgd In cassatie op : ECLI:NL:GHSGR:2012:BW8529,

Nadere informatie

Vergoedingsrechten in het huwelijksvermogensrecht

Vergoedingsrechten in het huwelijksvermogensrecht Vergoedingsrechten in het huwelijksvermogensrecht Naam : F.J. van Zwieten Studentnummer : 5650224 Begeleider : M. Kremer Vakgroep : Huwelijksvermogensrecht Datum : 04-07-2011 Probleemstelling : Is het

Nadere informatie

HET INKOMSTENBEGRIP MET BETREKKING TOT HET PERIODIEK VERREKENBEDING

HET INKOMSTENBEGRIP MET BETREKKING TOT HET PERIODIEK VERREKENBEDING HET INKOMSTENBEGRIP MET BETREKKING TOT HET PERIODIEK VERREKENBEDING Naam : Kelly Lemmens Studentnummer Fontys : 190188 Studentnummer Avans : 2015125 Klas : n.v.t. Opleiding Onderwijsinstelling Onderwijslocatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2006:AV2657

ECLI:NL:GHSGR:2006:AV2657 ECLI:NL:GHSGR:2006:AV2657 Instantie Datum uitspraak 08-02-2006 Datum publicatie 09-03-2006 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage 1103-M-05 Personen-

Nadere informatie

Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183. Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld

Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183. Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183 Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld Auteurs: mr. M. Verheijden en mr. L. Stevens Samenvatting In maart 2009 vindt een

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2017:130. Uitspraak. Permanente link:

ECLI:NL:HR:2017:130. Uitspraak. Permanente link: ECLI:NL:HR:2017:130 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:hr:2017:130 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 10 02 2017 Datum publicatie 10 02 2017 Zaaknummer 16/02729 Formele

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2017: Geding in cassatie. Uitspraak

ECLI:NL:HR:2017: Geding in cassatie. Uitspraak ECLI:NL:HR:2017:185 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 10-02-2017 Datum publicatie 10-02-2017 Zaaknummer 15/04877 Formele relaties In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2015:3523, (Gedeeltelijke) vernietiging

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN

IN NAAM DER KONINGIN 2 januari 1987 Eerste Kamer Nr. 12.932 RF/AT IN NAAM DER KONINGIN Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: "VASTELOAVESVEREINIGING DE ZAWPENSE", gevestigd te Grevenbricht, gemeente Born EISERES

Nadere informatie

De Rechtbank te Haarlem (nr. AWB 05/6797) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard.

De Rechtbank te Haarlem (nr. AWB 05/6797) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard. LJN: BO3637, Hoge Raad, 09/00760 Print uitspraak Datum uitspraak: 22-04-2011 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Omzetbelasting; art. 5, lid 3, en art. 13, B, aanhef en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 1 KONINKLIJKE

Nadere informatie

Hoge Raad 24-04-2015 24-04-2015 13/03775. Belastingrecht. Cassatie. Rechtspraak.nl

Hoge Raad 24-04-2015 24-04-2015 13/03775. Belastingrecht. Cassatie. Rechtspraak.nl ECLI:NL:HR:2015:1084 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Hoge Raad 24-04-2015 24-04-2015 13/03775 In cassatie op

Nadere informatie

Gelijkwaardig ouderschap en co-ouderschap; belang van kind doorslaggevend

Gelijkwaardig ouderschap en co-ouderschap; belang van kind doorslaggevend Regelingen en voorzieningen CODE 7.2.3.38 Gelijkwaardig ouderschap en co-ouderschap; belang van kind doorslaggevend jurisprudentie bronnen EB, Tijdschrift voor scheidingsrecht, afl. 10 - oktober 2010 Gerechtshof

Nadere informatie

Wetsbepaling(en): Burgerlijk Wetboek Boek 1 BW BOEK 1 Artikel 88 Ook gepubliceerd in: ECLI:NL:RBMNE:2014:2221, RO 2014/64

Wetsbepaling(en): Burgerlijk Wetboek Boek 1 BW BOEK 1 Artikel 88 Ook gepubliceerd in: ECLI:NL:RBMNE:2014:2221, RO 2014/64 JOR 2014/307 Borgtochtovereenkomst, Uitzondering ex art. 1:88 lid 5 BW ook van toepassing op buitenlandse rechtspersoon, indien deze met Nederlandse vennootschap kan worden gelijkgesteld, Aangaan lening

Nadere informatie

Accountantskantoor de Bot B.V.

Accountantskantoor de Bot B.V. Gebruikelijk loon voor de DGA, hoe te bepalen? Door de jaren heen zijn er diverse uitspraken door rechters geweest inzake de gebruikelijkloonregeling. Mede door aanpassingen en besluiten van de wetgever

Nadere informatie

48. Is een letselschade-uitkering verknocht?

48. Is een letselschade-uitkering verknocht? 48. Is een letselschade-uitkering verknocht? EMMA M. KOSTENSE Veel letselschadezaken worden afgewikkeld door middel van een vaststellingsovereenkomst waarbij aan de rechthebbende een bedrag ineens wordt

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/92786

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. Het periodiek verrekenbeding

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. Het periodiek verrekenbeding UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Het periodiek verrekenbeding Wat zou een geschikt alternatief zijn voor het periodiek verrekenbeding, gelet op de afwikkelingsproblematiek die het niet uitvoeren van het beding

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 184 d.d. 3 augustus 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. B.F. Keulen, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Masterclass Beperkte Gemeenschap van Goederen. 22 maart Drs. J.O. Horsthuis MFP RFEA (Jasper)

Masterclass Beperkte Gemeenschap van Goederen. 22 maart Drs. J.O. Horsthuis MFP RFEA (Jasper) Masterclass Beperkte Gemeenschap van Goederen 22 maart 2017 Drs. J.O. Horsthuis MFP RFEA (Jasper) 1 Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen Initiatief Wetsvoorstel 33 987 Swinkels (D66) / Recourt

Nadere informatie

Webinar Arbeidsrecht Jurisprudentie (procesrecht) Academie voor de Rechtspraktijk mr. P.J. Jansen 6 maart 2015

Webinar Arbeidsrecht Jurisprudentie (procesrecht) Academie voor de Rechtspraktijk mr. P.J. Jansen 6 maart 2015 Webinar Arbeidsrecht Jurisprudentie (procesrecht) Academie voor de Rechtspraktijk mr. P.J. Jansen 6 maart 2015 Bewijslastverdeling o.s.v. (I) Hof Arnhem-Leeuwarden 1 april 2014, ECLI:NL: HARL:2014:2600:

Nadere informatie

/ / 1. Huwelijkse voorwaarden 2011/nr

/ / 1. Huwelijkse voorwaarden 2011/nr / / 1 Huwelijkse voorwaarden 2011/nr Op * verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. de heer JOHANNES BRUINSMA, geboren te Haskerland op vierentwintig maart negentienhonderd achtenvijftig, (rijbewijs nummer

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad van State 201200615/1/V4. Datum uitspraak: 13 november 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Uitspraak. GERECHTSHOF 's-hertogenbosch. Afdeling civiel recht

Uitspraak. GERECHTSHOF 's-hertogenbosch. Afdeling civiel recht ECLI:NL:GHSHE:2015:2797 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 23-07-2015 Datum publicatie 27-07-2015 Zaaknummer F 200.160.279_01 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

faillissement 18 Rechtspraak 28

faillissement 18 Rechtspraak 28 28 - De looptijd van de schuldsaneringsregeling na voorafgaand faillissement Eva Timmermans Rechtbank Den Haag 27 mei 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:7671 1. Inleiding In de wet staat dat de termijn van de schuldsaneringsregeling

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht journaal. Oktober 2015

Huwelijksvermogensrecht journaal. Oktober 2015 Huwelijksvermogensrecht journaal Oktober 2015 Items Vinger aan de pols: Voorstel van wet 33 987, Literatuur Afwikkeling huwelijkse voorwaarden of afkoop? Verdeling vorderen? Beleggingsvisie en samenwoners?

Nadere informatie

» Samenvatting. JPF 2013/101 Rechtbank Den Haag 22 mei 2013, C/09/416244; ECLI:NL:RBDHA:2013:CA2361. ( mr. Bellaart mr. Brakel mr.

» Samenvatting. JPF 2013/101 Rechtbank Den Haag 22 mei 2013, C/09/416244; ECLI:NL:RBDHA:2013:CA2361. ( mr. Bellaart mr. Brakel mr. JPF 2013/101 Rechtbank Den Haag 22 mei 2013, C/09/416244; ECLI:NL:RBDHA:2013:CA2361. ( mr. Bellaart mr. Brakel mr. Brandt ) [De man] te [woonplaats], hierna: de man, advocaat: mr. C.A. Lucardie te s-gravenhage.

Nadere informatie

DE DIRECTEUR- GROOTAANDEELHOUDER EN ECHTSCHEIDING DOOR MR. AGNES A.C. SPOORMANS JANUARI 2008, RUSSELL ADVOCATEN B.V.

DE DIRECTEUR- GROOTAANDEELHOUDER EN ECHTSCHEIDING DOOR MR. AGNES A.C. SPOORMANS JANUARI 2008, RUSSELL ADVOCATEN B.V. DE DIRECTEUR- GROOTAANDEELHOUDER EN ECHTSCHEIDING DOOR MR. AGNES A.C. SPOORMANS JANUARI 2008, RUSSELL ADVOCATEN B.V. Inleiding Werk en privé zijn vaak moeilijk te scheiden. Sommige mensen lijken wel getrouwd

Nadere informatie

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht Het nieuwe huwelijksvermogensrecht mr. CA. Kraan tweede druk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en zn.) Arnhem 1994 Inhoudsopgave Lijst van verkort aangehaalde literatuur 11 Enkele afkortingen

Nadere informatie

Loondoorbetaling na 104 weken ziekte

Loondoorbetaling na 104 weken ziekte Loondoorbetaling na 104 weken ziekte Brief minister Donner Datum 2 februari 2010 Bij brief van 2 juli jl. heeft u gereageerd op mijn brief van 19 december 2008. Uw reactie heeft u inmiddels ook bij brief

Nadere informatie

Fiscale Praktijkreeks. Echtscheiding. Fiscale en juridische gevolgen. Tweede druk. Kavelaars-Niekoop FM

Fiscale Praktijkreeks. Echtscheiding. Fiscale en juridische gevolgen. Tweede druk. Kavelaars-Niekoop FM Fiscale Praktijkreeks Echtscheiding Fiscale en juridische gevolgen Tweede druk drs. mr. Kavelaars-Niekoop FM Labohm Sdu Uitgevers, Den Haag, 2012 Inhoud Voorwoord 1 Relatierecht, enkele civielrechtelijke

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.0156 (004.05) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting Inboedelverzekering. Uitleg van verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 SEPTEMBER 2013 C.12.0476.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0476.N K., eiser, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent,

Nadere informatie

Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom

Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom Nadere conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (stuk A 2005/1/13)

Nadere informatie

HUWELIJK EN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

HUWELIJK EN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP HUWELIJK EN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP Gevolgen huwelijk en geregistreerd partnerschap Sinds 1 april 2001 is het huwelijk een samenlevingsverband van een man en een vrouw, twee mannen of twee vrouwen.

Nadere informatie

De wet aanpassing gemeenschap van goederen

De wet aanpassing gemeenschap van goederen Dr. mr. B. Breederveld 1 De wet aanpassing gemeenschap van goederen 16 Op 1 januari 2012 is in werking getreden de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen tot wijziging van de titels 6, 7 en

Nadere informatie

Edelachtbaar college,

Edelachtbaar college, Edelachtbaar college, X% Namens cliënten, a «a ^ ^ ^ ^ ^ M l e n tel^^^^ tekenen wij beroep in cassatie aan tegen de uitspraak van Gerechtshof Amsterdam van 22 september 2011 op het beroepschrift van 10

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:2726

ECLI:NL:GHARL:2017:2726 ECLI:NL:GHARL:2017:2726 Instantie Datum uitspraak 30-03-2017 Datum publicatie 09-05-2017 Zaaknummer 200.197.064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Personen-

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2014:3462. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 13/04874

ECLI:NL:HR:2014:3462. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 13/04874 ECLI:NL:HR:2014:3462 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 28 11 2014 Datum publicatie 28 11 2014 Zaaknummer 13/04874 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Cassatie Inhoudsindicatie Conclusie:

Nadere informatie

Hoge Raad, 26 januari 2001 (Weststrate/De Schelde); blootstelling aan asbest niet aangetoond. Vordering afgewezen.

Hoge Raad, 26 januari 2001 (Weststrate/De Schelde); blootstelling aan asbest niet aangetoond. Vordering afgewezen. Hoge Raad, 26 januari 2001 (Weststrate/De Schelde); blootstelling aan asbest niet aangetoond. Vordering afgewezen. Samenvatting Werknemer met mesothelioom spreekt werkgever aan. De schadevergoeding wordt

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 214 d.d. 6 september 2011 (prof. mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Lijfrenteverzekering, informatieplicht.

Nadere informatie

SAMENVATTING U I T S P R A AK

SAMENVATTING U I T S P R A AK SAMENVATTING 104017 Geschil toekenning ouderschapsverlof Een docent vraagt voor zijn drie geadopteerde kinderen ouderschapsverlof aan. Over de aard - betaald of onbetaald - van het verlof voor twee kinderen

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

Inleiding mr. C. (Kees) Goeman. Gastspreker mr. M.L.A. (Marc) van Opstal BANNING Advocaten

Inleiding mr. C. (Kees) Goeman. Gastspreker mr. M.L.A. (Marc) van Opstal BANNING Advocaten 22 juni 2011 Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Gastspreker mr. M.L.A. (Marc) van Opstal BANNING Advocaten Sprekers mr. J.J.G.M. (Jolanda) van Nunen W.M.M. (Wendy) Boenders MB FB 2 Juridisch: Vormen van samenleving:

Nadere informatie

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud Inhoud 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 1.1. INLEIDING.................................................... 1 1.1.1. Welke vorm van samenleven past bij u?..................... 1 1.1.2. Dat speelt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 SEPTEMBER 2008 C.07.0394.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0394.N L. J.-P., eiser, vertegenwoordigd door mr. Lucien Simont, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050

Nadere informatie

Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse

Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) De Brandverzekering en Risicoverzwaring: over primaire dekkingsbepalingen, risicoverzwaringsmededelingsclausules en preventieve garantieclausules Prof. mr.

Nadere informatie

Gebruiksvergoeding. mr. L.S. Timmermans SmeetsGijbels

Gebruiksvergoeding. mr. L.S. Timmermans SmeetsGijbels Gebruiksvergoeding mr. L.S. Timmermans SmeetsGijbels Gebruiksvergoeding tijdens het huwelijk Zolang echtgenoten zijn gehuwd, rust op hen de verplichting elkaar het nodige te verschaffen. Het gebruik van

Nadere informatie

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is ECLI:NL:GHARL:2015:4336 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 16-06-2015 Datum publicatie 19-06-2015

Nadere informatie

Nevenvoorzieningen bij echtscheidingen

Nevenvoorzieningen bij echtscheidingen Nevenvoorzieningen bij echtscheidingen Er bestaat onduidelijkheid over de vraag of de rechter in het kader van een echtscheidingsprocedure voorzieningen kan treffen, die niet met zoveel woorden in art.

Nadere informatie

LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak

LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak Datum uitspraak: 06-07-2007 Datum publicatie: 06-07-2007 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Eiseres

Nadere informatie

De afdrachtplicht bij verlenging van de looptijd van de Wsnp.

De afdrachtplicht bij verlenging van de looptijd van de Wsnp. De afdrachtplicht bij verlenging van de looptijd van de Wsnp. Inleiding De Wsnp vormt voor veel schuldenaren een zwaar regime. Het komt regelmatig voor dat een schuldenaar tijdens de Wsnp, alle goede bedoelingen

Nadere informatie

Uitspraak. Letselschade.nl 1

Uitspraak. Letselschade.nl 1 Uitspraak Letselschade.nl 1 7 december 2012 Eerste Kamer 12/00522 RM/EP Hoge Raad der Nederlanden Beschikking in de zaak van: [De man], wonende te [woonplaats], VERZOEKER tot cassatie, advocaat: mr. J.

Nadere informatie

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014)

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelend in overeenstemming

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-355 d.d. 20 december 2011 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mevrouw mr. J.W.M. Lenting en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden, en mr. K. Schouten,

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 477 Besluit van 15 juli 1998, houdende regels ter uitvoering van artikel 320, zesde lid, van de Faillissementswet in verband met de vaststelling

Nadere informatie

VOLSTORTING VAN AANDELEN BIJ OPRICH- TING BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NE- DERLANDS RECHT

VOLSTORTING VAN AANDELEN BIJ OPRICH- TING BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NE- DERLANDS RECHT VOLSTORTING VAN AANDELEN BIJ OPRICH- TING BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NE- DERLANDS RECHT PAS OP VOOR AANSPRAKELIJKHEID! Bij faillissement van een kapitaalvennootschap naar Nederlands recht, onderzoekt de

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 21 juni 2013, nr. BLKB/2013/642M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen)

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Noot I. van der Zalm Overlijdensschade. Schadeberekening. Inkomensschade.

Nadere informatie

Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe,

Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe, Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe, X Z (belanghebbende), \ beroep in cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 4 juli 2013. Bij brief van 11 oktober 2013 heeft de griffier mij

Nadere informatie