NYENRODE RESEARCH PAPER ACADEMIC THEORY DE ONTMANTELING VAN BESCHERMINGSCONSTRUCTIES. P.A. Visser R.F.A. Stegeman. June 2011 ~ no.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NYENRODE RESEARCH PAPER ACADEMIC THEORY DE ONTMANTELING VAN BESCHERMINGSCONSTRUCTIES. P.A. Visser R.F.A. Stegeman. June 2011 ~ no."

Transcriptie

1 NYENRODE RESEARCH PAPER ACADEMIC THEORY DE ONTMANTELING VAN BESCHERMINGSCONSTRUCTIES P.A. Visser R.F.A. Stegeman June 2011 ~ no

2

3 NYENRODE RESEARCH PAPER SERIES DE ONTMANTELING VAN BESCHERMINGSCONSTRUCTIES: IN HOEVERRE HANGEN TRENDS IN REGELGEVING, JURISPRUDENTIE EN PRAKTIJK SAMEN? P.A. Visser R.F.A. Stegeman June 2011 Nyenrode Research Paper no ISSN Nyenrode Business Universiteit Straatweg 25, 3621 BG Breukelen P.O. Box 130, 3620 AC Breukelen The Netherlands Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Nyenrode research papers can be downloaded at

4 Address for correspondence P.A. Visser E R.F.A. Stegeman E 2 of 80

5 Verantwoording Voor u ligt een artikel over de ontmanteling van beschermingsconstructies in Nederland. Een eerdere versie van dit artikel door de auteur P.A. Visser gebruikt voor zijn scriptie aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Rotterdam. 3 of 80

6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 4 Hoofdstuk 1: Inleiding en opbouw Inleiding Doel van het onderzoek en probleemstelling Opzet... 8 Hoofdstuk 2: Wat zijn beschermingsconstructies? Inleiding Wat zijn beschermingsconstructies? Wat is het doel van een beschermingsconstructie? Wat zijn argumenten voor beschermingsconstructies (tegen ontmanteling)? Wat zijn argumenten tegen beschermingsconstructies ( voor ontmanteling)? Welke beschermingsconstructies zijn er te onderscheiden? Zijn beschermingsconstructies geoorloofd? Conclusie Hoofdstuk 3: De praktijk Inleiding Statistieken Conclusie Hoofdstuk 4: De regelgeving Inleiding Regelgeving De Nederlandse corporate governance code (Code Tabaksblat) Wet tot aanpassing van de structuurregeling Wetsvoorstel (wetvoorstel Openbaar overnamebod) Schrapping doorbraakregel en onbeperkte stemvolmacht certificaathouder Wet betreffende het openbaar overnamebod Actualisering corporate governance code (Code Frijns) Een blik op de toekomst Conclusie Hoofdstuk 5: De jurisprudentie Inleiding Jurisprudentie LVMH/Gucci IV (OK) LVMH/Gucci V (OK) HBG III (OK) Rodamco North America/Westfield IV (OK) HBG (HR) Rodamco North America/Westfield (HR) Stork (OK) ABN AMRO (OK) ABN AMRO (HR) of 80

7 ABN AMRO II (OK) ASMI (OK) ASMI (HR) Conclusie Hoofdstuk 6: Maatschappelijke factoren Inleiding Maatschappelijke factoren De boekhoudschandalen Activistische aandeelhouders Globalisering De kredietcrisis Conclusie Hoofdstuk 7: Conclusie Inleiding Conclusie per hoofdstuk Conclusie van het onderzoek Literatuurlijst of 80

8 Hoofdstuk 1: Inleiding en opbouw 1.1 Inleiding Kees Cools van adviesbureau Booz & Company stelde onlangs in Het Financieele Dagblad dat Nederlandse bedrijven vaak van CEO wisselen, doordat Nederlandse beursfondsen sinds 2003 tot de minst beschermde ondernemingen in de wereld behoren. 1 Het is een interessante stellingname, aangezien Nederlandse beursvennootschappen traditioneel zware juridische bescherming genoten. Eind vorige eeuw werd er zelfs nog gesproken van een Dutch Discount. 2 Met deze term wordt het verschijnsel aangeduid dat Nederlandse aandelen een lagere koers hebben dan vergelijkbare buitenlandse aandelen met dezelfde koers/winstverhouding als gevolg van het hoge aantal beschermingsconstructies bij Nederlandse beursvennootschappen. Eind jaren negentig is er een trend ingezet naar minder bescherming die er toe heeft geleid dat Nederlandse beursfondsen tot de minst beschermde ondernemingen in de wereld behoren. Raaijmakers spreekt in dit kader van een vrijwillige afbraak van beschermingsconstructies. 3 Deze vrijwillige ontmanteling door Nederlandse beursvennootschappen staat in dit onderzoek centraal. We hebben de ontmanteling van beschermingsconstructies als onderwerp voor dit artikel gekozen, omdat we gefascineerd zijn geraakt door de vraag hoe vennootschappen uit eigen beweging tot ontmanteling zijn overgegaan. Er moet een verklaring zijn voor deze vrijwillige ontmanteling. Mogelijk zijn er juridische factoren van invloed geweest op de beslissing van de vennootschappen om hun beschermingswallen af te breken. Ook werden we nieuwsgierig of de ontmantelingtrend zich voortzet. We hebben immers een roerig decennium achter de rug. Zo hebben de uitverkoop van het Nederlandse bedrijfsleven en de kredietcrisis mogelijk hun sporen achtergelaten. Het is overigens opvallend dat er in de literatuur veel over beschermingsconstructies is geschreven, maar dat vrijwel geen enkel artikel zich heeft toegespitst op de ontmanteling. 1 Couwenbergh 2010, p Vereniging van Effectenbezitters 2009, p Raaijmakers 2009, p.1. 6 of 80

9 1.2 Doel van het onderzoek en probleemstelling In deze artikel wordt onderzoek gedaan naar de verschillende trends in regelgeving, jurisprudentie en praktijk inzake de ontmanteling van beschermingsconstructies. Met het oog op de omvang wordt het onderzoek afgebakend tot het afgelopen decennium. Het doel van het onderzoek is te beoordelen in hoeverre de verschillende trends samenhang vertonen. In dit kader is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Ontmanteling beschermingsconstructies; in hoeverre hangen trends in regelgeving, jurisprudentie en praktijk samen? Om tot een antwoord op de onderzoeksvraag te komen is een aantal deelvragen geformuleerd, welke worden behandeld in de hoofdstukken 2 t/m 6 van dit artikel. Bij de beantwoording van de deelvragen zal gebruik worden gemaakt van zowel theoretische als empirische argumenten. Hoofdstuk 2: Wat zijn beschermingsconstructies? Wat is het doel van een beschermingsconstructie? Wat zijn argumenten voor beschermingsconstructies (tegen ontmanteling)? Wat zijn argumenten tegen beschermingsconstructies (voor ontmanteling)? Welke beschermingsconstructies zijn er te onderscheiden? Zijn beschermingsconstructies rechtens geoorloofd? Hoofdstuk 3: Welke trend valt er in de praktijk te ontdekken inzake de onmanteling van beschermingsconstructies? Hoofdstuk 4: Wat wordt er in de regelgeving bepaald over beschermingsconstructies? Veroorzaakt de regelgeving een prikkel voor de ontmanteling van beschermingsconstructies? Welke trend valt er in de regelgeving te ontdekken inzake de ontmanteling van beschermingsconstructies? Hoofdstuk 5: Hoe oordeelt de rechter over beschermingsconstructies? 7 of 80

10 Veroorzaakt de rechtspraak een prikkel voor de ontmanteling van beschermingsconstructies? Welke trend valt er in de jurisprudentie te ontdekken inzake de ontmanteling van beschermingsconstructies? Hoofdstuk 6: Welke maatschappelijke factoren zijn van invloed geweest op de trends in regelgeving, jurisprudentie en praktijk? 1.3 Opzet Hoofdstuk 2 dient als basis voor de volgende hoofdstukken waarin de ontmanteling van beschermingsconstructies centraal staat. Het hoofdstuk heeft tot doel de lezer door middel van een juridische literatuurstudie meer inzicht te verschaffen in het begrip beschermingsconstructies. In hoofdstuk 3 wordt onderzocht welke trend er in de praktijk valt te ontdekken inzake de ontmanteling van beschermingsconstructies. Hiervoor zullen verschillende statistische onderzoeken uit het afgelopen decennium worden geraadpleegd. In hoofdstuk 4 worden wetten, wetsvoorstellen en gedragscodes van de afgelopen tien jaar onder de loep genomen. Het doel van het hoofdstuk is te beoordelen welke trend er in de Nederlandse regelgeving valt te ontdekken inzake de ontmanteling van beschermingsconstructies. In hoofdstuk 5 wordt de houding van de Nederlandse rechter ten aanzien van beschermingsconstructies onderzocht aan de hand van jurisprudentie van de afgelopen tien jaar. Het hoofdstuk heeft tot doel te beoordelen welke trend er in de Nederlandse jurisprudentie valt te ontdekken inzake de ontmanteling. In hoofdstuk 6 wordt onderzocht of er in de afgelopen tien jaar maatschappelijke factoren van invloed zijn geweest op de trends in regelgeving, jurisprudentie en praktijk. Tot slot wordt in hoofdstuk 7 de conclusie van dit onderzoek geformuleerd. Op grond van de bevindingen in de voorafgaande hoofdstukken zal worden beoordeeld in hoeverre de trends in regelgeving, jurisprudentie en praktijk samenhang vertonen. 8 of 80

11 Hoofdstuk 2: Wat zijn beschermingsconstructies? 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk dient als basis voor de volgende hoofdstukken waarin de ontmanteling van beschermingsconstructies centraal staat. Het hoofdstuk heeft tot doel meer inzicht te krijgen in het begrip beschermingsconstructies door middel van een juridisch literatuuronderzoek. In dit kader zijn de volgende deelvragen geformuleerd: Wat zijn beschermingsconstructies? Wat is het doel van een beschermingsconstructie? Wat zijn argumenten voor beschermingsconstructies (tegen ontmanteling)? Wat zijn argumenten tegen beschermingsconstructies (voor ontmanteling)? Welke beschermingsconstructies zijn er te onderscheiden? Zijn beschermingsconstructies rechtens geoorloofd? Met het oog op de omvang van dit artikel, zullen de verschillende deelvragen kort en bondig worden beantwoord. 2.2 Wat zijn beschermingsconstructies? In de literatuur wordt het begrip beschermingsconstructie verschillend gedefinieerd: Nieuwe Weme: Beschermingsconstructies zijn statutaire of niet-statutaire regelingen of handelingen waarmee wordt getracht te voorkomen dat de belangen van de onderneming en de daarbij betrokkenen worden geschaad door ongewenste invloed van kapitaalverschaffers. 4 Kroeze: Zij (lees: beschermingsconstructies) beogen de vennootschap te beschermen tegen uitoefening van zeggenschap op de aandeelhoudersvergadering door buitenstaanders. 5 4 Asser/Nieuwe Weme 2009, nr of 80

12 Van Olffen: Onder het begrip beschermingsmaatregelen wordt hier verstaan instrumenten die kunnen voorkomen dat een persoon door verkrijging van aandelen in een vennootschap effectief controle over die vennootschap en de daarmee verbonden onderneming (daaronder begrepen de ondernemingen van groepsmaatschappijen) kan verwerven. 6 Grazell en Kabir: Beschermingsconstructies zijn alle maatregelen genomen op initiatief van het bestuur die de bedoeling hebben (1) de zeggenschap van de kapitaalverschaffers te beperken en (2) een onvriendelijke overname van de onderneming te verhinderen. 7 Sanders: Beschermingsconstructies zijn kort gezegd de maatregelen die de machtsverhoudingen tussen de AVA al dan niet tijdelijk- en het bestuur en de RvC beïnvloeden. 8 Het valt op dat de ene auteur het begrip beschermingsconstructie ruimer definieert dan de ander. In dit onderzoek wordt onder beschermingsconstructies verstaan: Beschermingsconstructies zijn regelingen of handelingen waarmee wordt getracht te voorkomen dat de belangen van de beursvennootschap en daarbij betrokkenen worden geschaad door ongewenste invloed van kapitaalverschaffers. 9 We hebben er aldus voor gekozen om de ruime definitie van Nieuwe Weme af te bakenen tot beursvennootschappen. Deze keuze hebben we gemaakt met het oog op de overzichtelijkheid en begrijpelijkheid van dit artikel, in combinatie met het feit dat beschermingsconstructies vooral dienstbaar zijn bij vennootschappen waar de aandelen vrij verhandelbaar zijn. 10 Het is echter goed in gedachte te houden dat beschermingsconstructies ook een rol kunnen spelen bij BV s met een beperkt aantal aandeelhouders en andere open vennootschappen. 5 Kroeze 2007, p Van Olffen 2000, p Grazell & Kabir 2001, p Sanders 2005, p Asser/Nieuwe Weme 2009, nr Asser/Nieuwe Weme 2009, nr of 80

13 2.3 Wat is het doel van een beschermingsconstructie? Een beschermingsconstructie kan voor verschillende doeleinden worden ingevoerd: Een beschermingsconstructie kan worden ingevoerd met het doel de onderneming en de (direct of indirect) bij haar betrokken belangen te beveiligen tegen ongewenste invloeden van buitenaf, bijvoorbeeld in het geval van een vijandige overname. 11 Een beschermingsconstructie kan tot doel hebben de verschillende belangenposities in de vennootschap te handhaven, zoals de positie van oprichters, bepaalde families of andere kapitaalverschaffers. 12 Een beschermingsconstructie kan voorkomen dat een toevallige meerderheid in de aandeelhoudersvergadering het voor het zeggen heeft als gevolg van een lage opkomst. 13 Door middel van een beschermingsconstructie kan de machtsuitoefening door activistische aandeelhouders in toom worden gehouden. 14 Een beschermingsconstructie kan worden ingevoerd met het doel de kwaliteit van bestuur en toezicht te waarborgen Wat zijn argumenten voor beschermingsconstructies (tegen ontmanteling)? In het licht van de probleemstelling is het interessant om te bekijken welke argumenten in de literatuur worden aangevoerd ter ondersteuning van de opvatting dat het bestuur mogelijkheden moet hebben om de vennootschap door middel van beschermingsconstructies af te schermen. Deze argumenten kunnen immers een rol spelen bij de beslissing van wetgever, rechter en/of praktijk om wel of niet de ontmanteling van beschermingsconstructies te stimuleren. De volgende argumenten zijn pro-beschermingsconstructies: 16 De invloed van aandeelhouders op het beleid van de onderneming mag op grond van het in Nederland geldende stakeholdersmodel niet beslissend zijn. In het belang van de onderneming moet continuïteit in het bestuur mogelijk zijn, zodat er stabiliteit in de bedrijfsvoering kan optreden. Dankzij beschermingsconstructies kan een afgeschermd bestuur worden gerealiseerd, dat niet bang hoeft te zijn ieder moment te moeten wisselen. 11 Asser/Nieuwe Weme 2009, nr Asser/Nieuwe Weme 2009, nr Steins Bisschop 2008, p Steins Bisschop 2008, p Asser/Nieuwe Weme 2009, nr De argumenten zijn ontleend aan de literatuurstudie van Grazell & Kabir: Grazell & Kabir 2001, p of 80

14 Het bestuur kan op grond van zijn onafhankelijke positie (zie vorige argument) investeren met het oog op de lange termijn, waardoor het zich niet uitsluitend hoeft te richten op korte termijn rendementen waar de beurs doorgaans in is geïnteresseerd. Deze focus op de lange termijn is in het belang van de aandeelhouders, doordat de waarde van de onderneming als gevolg van de investeringen zal stijgen. Beschermingsconstructies bieden het bestuur de tijd en ruimte om een goede onderhandelingspositie ten opzichte van een potentiële overnemer af te dwingen. Dit is in het belang van de aandeelhouders doordat het bestuur een hogere verkoopprijs voor de aandelen kan bedingen. 17 Bij overnames staan veel banen op de tocht doordat een overnemer in de regel synergie wil behalen. Dankzij beschermingsconstructies kan een overname worden voorkomen, waardoor alle banen worden behouden, of worden tenminste op grond van de goede onderhandelingspositie (zie vorige argument) de belangen van de werknemers behoorlijk gewaarborgd. Beschermingsconstructies voorkomen dat het bestuur tijd, geld en middelen moet aanwenden om vijandige overnames te voorkomen. Wanneer er geen gebruik kan worden gemaakt van beschermingsconstructies zal de markt overspoeld worden met overnames, met als gevolg dat de overheid zich verplicht zal voelen op te treden en alle fusies en overnames zal proberen te controleren. Het merendeel van de beschermingsconstructies kan slechts tot stand komen met medewerking van de aandeelhouders. De aandeelhouders hebben de beschermingsconstructies derhalve zelf gewild, anders bestonden ze niet. 2.5 Wat zijn argumenten tegen beschermingsconstructies ( voor ontmanteling)? De volgende argumenten zijn in de literatuur te vinden ter ondersteuning van de opvatting dat beschermingsconstructies dienen te worden ontmanteld: Het is volgens Kroeze problematisch dat degenen die het kapitaal verschaffen, niet kunnen beschikken over de zeggenschap die daarmee normaal gesproken is verbonden. De kapitaalverschaffer loopt in die gevallen dus financieel risico, zonder dat daar invloed te- 17 Argumenten 3 en 4 vallen in de literatuur onder de noemer van de shareholder wealth hypothese. 12 of 80

15 genover staat. 18 Aandeelhouders worden hierdoor in literatuur ook wel omschreven als beleggers in achtergestelde obligaties met een variabele rente. 19 Volgens Nieuwe Weme zijn beschermingsconstructies bezwaarlijk, doordat degene aan wie bijzondere zeggenschap wordt toegekend, bijvoorbeeld houders van prioriteitsaandelen, als zodanig geen verantwoording verschuldigd zijn aan enig vennootschappelijk orgaan over de wijze waarop zij hun zeggenschap hebben gebruikt. 20 De vorige argumenten kunnen ertoe leiden dat het bestuur zich opportunistisch gaat gedragen. Doordat het bestuur niet deugdelijk wordt gecontroleerd, zal het zijn eigen doelen nastreven in tegenstelling tot de doelstellingen van de onderneming. 21 Hierbij moet hoofdzakelijk worden gedacht aan het afschermen van de eigen positie. 22 De beperkende werking van beschermingsconstructies op de zeggenschap van de aandeelhouders, leidt ertoe dat zij minder betrokken zijn bij de onderneming, waardoor de afstand tussen de koersvorming op de effectenbeurs en de gang van zaken in het bedrijfsleven toeneemt. 23 Beschermingsconstructies leiden tot een gebrekkige transparantie van de vennootschap, doordat de feitelijke machtsverhoudingen vervagen. 24 Door beschermingsconstructies functioneert het disciplineringmechanisme van de overnamemarkt niet naar behoren, hetgeen een negatieve invloed heeft op de ondernemingswaarde, de aandelenrendementen en de financiële prestaties van onderneming. 25 Beschermingsconstructies houden economisch gewenste vormen van samenwerking tussen ondernemingen tegen. 26 Beschermingsconstructies nemen kosten met zich mee voor de vennootschap, waarbij onder meer gedacht kan worden aan kosten van statutenwijziging, kosten van stichtingsbestuur en juridische kosten. 27 Sommige auteurs zijn van mening dat de koers van aandelen ongunstig wordt beïnvloed door beschermingsconstructies. Belleggers investeren volgens hen niet in vennootschap- 18 Kroeze 2007, p Grazell & Kabir 2001, p Asser/Nieuwe Weme 2009, nr Grazell & Kabir 2001, p In de literatuur valt deze afscherming onder de noemer van de management entrenchment hypothese. 23 Grazell & Kabir 2001, p Asser/Nieuwe Weme 2009, nr Asser/Nieuwe Weme 2009, nr Grazell & Kabir 2001, p Grazell & Kabir 2001, p. 28 voor meer voorbeelden. 13 of 80

16 pen waar de aandeelhouders geringe zeggenschap kunnen uitoefenen, wat een daling van de koers tot gevolg heeft Welke beschermingsconstructies zijn er te onderscheiden? Nederlandse beursvennootschappen maken gebruik van verschillende soorten beschermingsconstructies. De in Nederland meest voorkomende (zie voor de statistieken hoofdstuk 3) en in dit artikel aan de orde komende beschermingsconstructies zullen kort worden besproken. Preferente beschermingsaandelen Bescherming door middel van preferente aandelen is onder te verdelen in drie stappen: 29 Stap 1: De aandeelhoudersvergadering verleent het bestuur goedkeuring om in de statuten de mogelijkheid tot het uitgeven van preferente aandelen op te nemen (zie art. 2:96 lid 1 BW). Stap 2: Het bestuur verleent een optierecht aan een bevriende partij (meestal een stichting 30 of een bevriende institutionele belegger) om de preferente beschermingsaandelen te kopen. Stap 3: De preferente beschermingsaandelen worden daadwerkelijk uitgegeven (doorgaans bij een dreigende overname), 31 waarbij gebruik wordt gemaakt van de regel dat het voorkeursrecht van de aandeelhouders niet voor preferente aandelen geldt (art. 2:96a lid 3). 32 De uitgiftekoers van de preferente aandelen is vaak gelijk aan de nominale waarde van het aandeel, waarbij normaliter wordt afgesproken dat de aandelen niet volledig (terstond) hoeven worden volgestort (zie art. 2:80 BW). 33 Deze relatief goedkope uitgifte van preferente aandelen kan de samenstelling van de aandeelhoudersvergadering eenvoudig beïnvloeden en het belang van een vijandige overnemer (vaak houder van een groot pakket normale aandelen) doen verwateren, met als gevolg dat een vijandige overname en/of ongewenste uitoefening van zeggenschapsrechten kan worden voorkomen. Als het gevaar is geweken kan de onderneming de aandelen weer intrekken Van der Grinten 1989, p.7. In dit kader speelt de zogenoemde Dutch discount (zie inleiding). 29 De verschillende stappen hoeven niet gelijktijdig plaats te vinden. In de praktijk zitten er vaak jaren tussen. 30 Een dergelijke stichting wordt in de praktijk Stichting Bescherming Continuïteit genoemd. 31 Roosenboom 2003, p Kroeze 2007, p Kroeze 2007, p Grazell & Kabir 2001, p of 80

17 Prioriteitsaandelen De vennootschap kan op grond van artikel 2:92 lid 3 BW prioriteitsaandelen uitgeven waaraan bijzondere zeggenschapsrechten zijn verbonden. 35 Voorbeelden van bijzondere zeggenschapsrechten zijn het opmaken van een bindende voordracht voor de benoeming van bestuurders 36 en het recht van goedkeuring voor bepaalde besluiten. 37 De aan de prioriteitsaandelen verbonden zeggenschapsrechten hebben tot gevolg dat de invloed van de andere aandeelhouders op het beleid van de vennootschap wordt ingeperkt. Certificering Bij deze beschermingsconstructie worden tegenover de gewone aandelen van een beursvennootschap certificaten uitgegeven. 38 Op naam gestelde aandelen in de vennootschap worden ten titel van beheer uitgegeven of overgedragen aan een speciaal hiervoor opgericht administratiekantoor (doorgaans een bevriende stichting), die vervolgens certificaten uitgeeft aan de uiteindelijke kapitaalverschaffers. 39 Er wordt hierdoor een splitsing aangebracht in de kapitaalrechten en zeggenschapsrechten verbonden aan een aandeel: De kapitaalverschaffers hebben slechts de economische rechten (recht op dividend, etc.). 40 Zij staan in een verbintenisrechtelijke verhouding tot het administratiekantoor. 41 Het administratiekantoor is de goederenrechtelijk rechthebbende tot de aandelen. 42 De aandelen vallen in haar vermogen. Het administratiekantoor heeft hierdoor de aan de aandelen verbonden zeggenschap, waardoor zij het stemrecht kan uitoefenen. Er kunnen daarbij drie verschillende soorten certificaten worden uitgegeven: Royeerbare certificaten: Deze certificaten kunnen op ieder moment worden omgewisseld in aandelen. Beperkt royeerbare certificaten: Deze certificaten kunnen worden omgewisseld in aandelen, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Niet royeerbare aandelen: Zonder toestemming van het administratiekantoor is omwisseling uitgesloten. 35 In de praktijk worden prioriteitsaandelen veelal uitgegeven aan een bevriende stichting, waarvan het bestuur bestaat uit de bestuurders van de vennootschap. 36 Kroeze 2007, p Van Olffen 2000, p Grazell & Kabir 2001, p Van Schilfgaarde 2009, p Asser/Nieuwe Weme 2009, nr Van Schilfgaarde 2009, p Van Schilfgaarde 2009, p of 80

18 Een beschermingsconstructie kan logischerwijs alleen door middel van beperkt-royeerbare en niet-royeerbare certificaten worden opgeworpen. Het beschermende karakter van certificering vloeit voort uit het feit dat een vijandige overnemer slechts de certificaten kan overnemen (het bevriende administratiekantoor zal de aandelen immers niet verkopen), waardoor het voor haar onmogelijk is om overwegende zeggenschap te verkrijgen. Structuurregeling Het invoeren van de structuurregeling kan worden gekwalificeerd als een beschermingsconstructie, aangezien de vennootschap er vrijwillig voor kan kiezen terwijl zij in aanmerking komt voor een vrijstelling - belangrijke aan de aandeelhoudersvergadering toekomende bevoegdheden aan de raad van commissarissen toe te kennen. Hierbij kan worden gedacht aan de bevoegdheid tot benoeming en ontslag van bestuurders op grond van artikel 2:162/272 e.v. BW. Wanneer een dergelijke bevoegdheid van de AvA wordt overgedragen aan de RvC wordt de invloed van de aandeelhouders op het beleid van de onderneming ingeperkt. 43 Er bestaat echter discussie over de kwalificatie van de structuurregeling als beschermingsconstructie, aangezien de regeling geen volledige bescherming biedt. 44 Zo wordt onder meer aangevoerd dat de aandeelhoudersvergadering het vertrouwen in de RvC kan opzeggen (artikel 2:161a/2:271a BW), wat onmiddellijk leidt tot ontslag van de commissarissen. 45 De AvA mag vervolgens een nieuwe RvC benoemen (artikel 2:158 lid 4/268 lid 4 BW) die haar goedgezind is, hetgeen een RvC zal zijn die zijn bevoegdheden uitoefent ten dienste van de aandeelhouders. Kroonjuwelen ( crown-jewel constructie) 46 Het doel van een kroonjuweelconstructie is de vennootschap financieel onaantrekkelijk maken voor een ongewenste overnemer, bijvoorbeeld door middel van desinvesteringen en/of het afstoten van belangrijke ondernemingsactiviteiten. Ook kan worden gedacht aan het aangaan van een joint venture met een andere vennootschap ten aanzien van een ondernemingsactiviteit waar de ongewenste overnemer nu juist interesse in heeft. Door de meest waardevolle eenheden (kroonjuwelen) die doorgaans tot het doel van de ongewenste overnemer behoren, buiten het bereik van 43 Grazell & Kabir 2001, p Van Olffen 2000, p Asser/Nieuwe Weme 2009, nr In de literatuur wordt deze constructie ook wel een pandorra constructie genoemd. 16 of 80

19 een eventuele overname te brengen, kan een vijandige overname worden voorkomen. 47 Hierbij speelt timing een belangrijke rol (zie de zaak ABN-AMRO in hoofdstuk 5). Witte ridder ( white knight constructie) Om een vijandige overname te voorkomen kan een onderneming, als andere opgeworpen beschermingsconstructies niet of onvoldoende blijken te werken, haar toevlucht zoeken in de armen van een bevriende onderneming. Deze bevriende onderneming wordt als witte ridder aangeduid. De witte ridder kan bijvoorbeeld een openbaar bod uitbrengen, maar het is ook mogelijk dat de doelwitvennootschap aandelen uitgeeft aan de witte ridder Zijn beschermingsconstructies geoorloofd? De geoorloofdheid van beschermingsconstructies in Nederland zal in ruime mate aan de orde komen in de navolgende hoofdstukken. Voor nu is van belang om op te merken dat beschermingsconstructies in beginsel geoorloofd zijn met het oog op de continuïteit van de onderneming en de belangen van de daarbij betrokkenen, tenzij: 49 De beschermingsconstructies in strijd zijn met regels van dwingend recht ( bijvoorbeeld met de artt. 2:92/201 BW, 2:9 BW, 2:8 BW en 3:13 BW). De beschermingsconstructies in strijd zijn met de statuten. Er sprake is van bijzondere omstandigheden. 2.8 Conclusie Uit dit hoofdstuk valt op te maken dat er verschillende beschermingsconstructies zijn die voor verschillende doeleinden kunnen worden opgeworpen. Tevens valt te concluderen dat verschillende argumenten een rol kunnen spelen bij de keuze van een wetgever, rechter en/of praktijk om wel of niet de ontmanteling van beschermingsconstructies te stimuleren. Zowel voor- als tegenstanders van beschermingsconstructies hebben naar onze mening valide argumenten. Het is dan ook interessant om in de navolgende hoofdstukken te onderzoeken welke trends er zijn te ontdekken in regelgeving, jurisprudentie en praktijk. 47 Grazell & Kabir 2001, p Asser/Nieuwe Weme 2009, nr Asser/Nieuwe Weme 2000, nr of 80

20 Hoofdstuk 3: De praktijk 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke trend er in de praktijk valt te ontdekken inzake de ontmanteling van beschermingsconstructies. Hiervoor zullen verschillende statistische onderzoeken uit het afgelopen decennium worden geraadpleegd. In dit kader is de volgende deelvraag geformuleerd: Welke trend valt er in de praktijk te ontdekken inzake de onmanteling van beschermingsconstructies? 3.2 Statistieken Van der Elst, de Jong en Raaijmakers hebben in 2007 onderzoek gedaan naar de evolutie van beschermingsconstructies over de periode Zij hebben in hun onderzoek vennootschappen betrokken met een beursnotering aan Euronext Amsterdam en statutaire vestiging in Nederland. In hun onderzoeksrapport ten behoeve van de SER Commissie Evenwichtig Ondernemingsbestuur werden de resultaten van het onderzoek in de onderstaande tabel weergegeven: Van der Elst 2007, p of 80

21 Tabel 3.1. Evolutie van beschermingsconstructies ( ) Ter verduidelijking zijn de data uit tabel 1 in de onderstaande grafiek weergegeven: Grafiek of 80

22 Bij het overgrote merendeel van de onderzochte beschermingsconstructies valt een dalende trend te ontdekken. Hieruit kan worden geconcludeerd dat Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen in de periode een groot deel van hun beschermingsconstructies hebben ontmanteld. Dit artikel richt zich echter op de periode Aangezien het rapport van Van der Elst slechts data bevat tot 2007, hebben we het Corporate Governance Forum Eumedion geraadpleegd voor data over de periode Deze data zijn in de tabellen 3.2 t/m 3.5 weergegeven: Tabel 3.2. Beschermingsconstructies van de AEX- en AMX-vennootschappen (stand 2001 en 2007) 51 %, 2001 %, 2007 Beschermingspreferente aandelen Prioriteitsaandelen Certificaten van aandelen 20 8 Versterkte meerderheden om bestuur/rvc te ont- slaan/benoemingsvoordracht te doorbreken Stemrechtbeperking 3 0 Gouden aandelen 4 0 Bron: Databank Eumedion Tabel 3.3. Beschermingsconstructies van de AEX-en AMX-vennootschappen (stand 2008) Beschermingspreferente Prioriteitsaandelen Certificering aandelen AEX 60% 5% 10% AMX 58% 33% 13% Bron: Databank Eumedion 51 Abma 2007, p of 80

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht. Besluit van [datum] houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 5:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft) Op voordracht van Onze Minister van

Nadere informatie

COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT

COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT Zijne Excellentie de Minister van Justitie Mr J.P.H. Donner Postbus 20301 2500 EH Den Haag Nijmegen, 23 december 2004 Inzake: Adviesaanvraag commissie vennootschapsrecht over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 483 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met kwijting aan bestuurders en commissarissen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Aan de voorzitter en de leden. van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie. van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Aan de voorzitter en de leden. van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie. van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 14 oktober 2011 Referentie: B2011.51 Betreft:

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 205722 PERSBERICHT AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT AEGON N.V. is van plan

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

Vennootschappelijk belang en instructierecht: een (on)gelukkige combinatie?

Vennootschappelijk belang en instructierecht: een (on)gelukkige combinatie? Vennootschappelijk belang en instructierecht: een (on)gelukkige combinatie? Prof. mr. drs. I.S. Wuisman Mr. dr. R.A. Wolf Leiden Revisited, 9 september 2014 Programma Introductie; Statutair instructierecht;

Nadere informatie

Op basis van het voorgaande streeft NLFI de volgende gerelateerde doelstellingen na bij de uitoefening van haar aandeelhoudersrechten:

Op basis van het voorgaande streeft NLFI de volgende gerelateerde doelstellingen na bij de uitoefening van haar aandeelhoudersrechten: Beleid uitoefening aandeelhoudersrechten In overeenstemming met de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen ( Wet NLFI ) oefent NLFI haar aandeelhoudersrechten uit op een wijze

Nadere informatie

(On)gelijkheid van aandeelhouders. Updates

(On)gelijkheid van aandeelhouders. Updates (On)gelijkheid van aandeelhouders Updates TvOB- symposium 13 maart 2015 mr. dr. R.A. (Rogier) Wolf Steins Bisschop & Schepel Universiteit Leiden Universiteit Maastricht (ICGI) Wat gaan we doen? 1. Update

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2016 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V.

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van

Nadere informatie

Betreft: concept wetsvoorstel implementatie 13 e richtlijn Ons kenmerk: Ministerie van Financiën t.a.v. de Minister van Financiën

Betreft: concept wetsvoorstel implementatie 13 e richtlijn Ons kenmerk: Ministerie van Financiën t.a.v. de Minister van Financiën Betreft: concept wetsvoorstel implementatie 13 e richtlijn Ons kenmerk: Ministerie van Financiën 2005.031 t.a.v. de Minister van Financiën Heerlen, Korte Voorhout 7 28 april 2005 Postbus 20201 2500 EE

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting 1. Inleiding Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel.

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2014 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Corporate Governance. Corporate Governance Code. Raad van Commissarissen. Raad van Bestuur

Corporate Governance. Corporate Governance Code. Raad van Commissarissen. Raad van Bestuur Telegraaf Media Groep (TMG) is een structuurvennootschap en heeft een zogenoemde twotier Board, gevormd door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Cliënten en relaties van CMS Derks Star Busmann. Mr. Drs. P.B. van den Bos, Sectie Vennootschapsrecht kantoor Utrecht

Cliënten en relaties van CMS Derks Star Busmann. Mr. Drs. P.B. van den Bos, Sectie Vennootschapsrecht kantoor Utrecht Advocaten Notarissen Belastingadviseurs Memo Datum: 1 oktober 2004 Aan: Van: Betreft: Cliënten en relaties van CMS Derks Star Busmann Mr. Drs. P.B. van den Bos, Sectie Vennootschapsrecht kantoor Utrecht

Nadere informatie

In het opschrift komt de zinsnede en deskundigheidstoetsing van commissarissen te vervallen.

In het opschrift komt de zinsnede en deskundigheidstoetsing van commissarissen te vervallen. 32 512 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers

Nadere informatie

Nyenrode Corporate Governance Instituut

Nyenrode Corporate Governance Instituut DE NEDERLANDSE COPORATE GOVERANCE CODE: ALLEEN VOOR NETTE MENSEN? Door: prof. mr. Bas Steins Bisschop NCGI, nieuwsbrief september 2012 In het kader van goed ondernemingsbestuur bevat de Nederlandse Corporate

Nadere informatie

Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK).

Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK). Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK). mr. dr. R.W.F. Hendriks, Willem II stadion te Tilburg 20 juni 2012 De STAK Certificering van aandelen is een in Nederland veel voorkomende

Nadere informatie

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet tot uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Pas toe of leg uit regel voor institutionele beleggers. Rients Abma Directeur Eumedion 22 november 2006

Pas toe of leg uit regel voor institutionele beleggers. Rients Abma Directeur Eumedion 22 november 2006 Pas toe of leg uit regel voor institutionele beleggers Rients Abma Directeur Eumedion 22 november 2006 Agenda Achtergrond verantwoordelijkheden institutionele beleggers Code Tabaksblat Wettelijke verankering

Nadere informatie

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie inzake het voorstel van wet Herziening van de regels over toegelaten instellingen

Nadere informatie

3 Intern toezicht bij beursvennootschappen

3 Intern toezicht bij beursvennootschappen 3 Intern toezicht bij beursvennootschappen Inleiding In de vennootschappelijke verhoudingen is het bestuur belast met het besturen van de vennootschap en houdt de RvC toezicht op het beleid van het bestuur

Nadere informatie

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven'

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' 1 Toezicht op bestuur Op 31 mei 2011 is het wetsvoorstel bestuur en toezicht (het "Wetsvoorstel")

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Jaarrapport 2007 Inhoudsopgave Pagina Verklaring administratiekantoor 1 Jaarrekening Balans per 31-12-2007 4 Staat van

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Hieronder vindt u een overzicht van enige relevante wetsartikelen (januari 2016). Voor de meest actuele informatie zie www.wetten.overheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006

RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006 RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006 Inleiding Op 22 december 2008 is een aantal artikelen in titel 9 van

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb.

tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. Besluit van tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 747) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning

Nadere informatie

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 10 de januari 2014, no. 14/0032, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Eilandsverordening corporate governance. Op voordracht van

Nadere informatie

De algemene vergadering en de ondernemingsraad: perfect strangers?

De algemene vergadering en de ondernemingsraad: perfect strangers? De algemene vergadering en de ondernemingsraad: perfect strangers? Deze presentatie is beschikbaar op legalbusinessday.nl Marnix Holtzer Johanna Schermer Contact Marnix Holtzer E: marnix.holtzer@dlapiper.com

Nadere informatie

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Rechtspersonenrecht Deel II De naamloze en besloten vennootschap Derde druk Bewerkt door: Mr. G. van Solinge Hoogleraar aan

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2013 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op:

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: 1. het voorstel van de Europese Commissie tot aanpassing van de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging

Nadere informatie

De toelaatbaarheid van beschermingsconstructies bij beursvennootschappen

De toelaatbaarheid van beschermingsconstructies bij beursvennootschappen De toelaatbaarheid van beschermingsconstructies bij beursvennootschappen Rogier van den Heuvel* Er heerst een economische crisis. Na een recente overnamegolf op het Damrak staan er wederom bedrijven te

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang

Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang Jos de Groot, Assurance Organisaties van openbaar belang (OOBs) dienen een auditcommissie in te stellen of als alternatief hiervoor

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2015 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Aandeelhouders STAK LOM

Aandeelhouders STAK LOM Memo Van : Joris de Leur Aan : Roelof van der Wielen (Uno Bedrijfsadviseurs) Datum : 16 februari 2017 Betreft : Realisatie LEM/LOM structuur Referentie : 225340/JL 1. Structuur 1.1. Uitgaande van een scheiding

Nadere informatie

Agenda. 3 Goedkeuring van het voorstel tot het beëindigen van de notering van de gewone aandelen ABN AMRO Holding N.V. aan de beurs van Singapore.

Agenda. 3 Goedkeuring van het voorstel tot het beëindigen van de notering van de gewone aandelen ABN AMRO Holding N.V. aan de beurs van Singapore. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ABN AMRO Holding N.V. ( ABN AMRO ), te houden op woensdag 25 augustus 2004, aanvang 14.00 uur, Hoofdkantoor ABN AMRO Bank N.V., Gustav

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 202 Wet van 24 mei 2007 tot uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V.

DoubleDividend Management B.V. Management B.V. Best practices voor betrokken aandeelhouderschap Amsterdam, januari 2015 Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl KVK nr. 30199843

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2016 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012 Achmea Pensioen- en Levensverzekering inzake gesepareerd beleggingsdepot Stichting Pensioenfonds Achmea Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2012

Nadere informatie

Men zou dit zo kunnen uitdrukken dat de AVA vergadering van uiteindelijke eigenaren de uiteindelijke macht heeft. (p.175)

Men zou dit zo kunnen uitdrukken dat de AVA vergadering van uiteindelijke eigenaren de uiteindelijke macht heeft. (p.175) Aandeelhoudersvergaderingen in Nederland 1998-2002 Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Bedrijfskunde Vakgroep Financieel Management oktober 2003 Dr. A. de Jong Prof. dr. G.M.H. Mertens Dr. P.G.J.

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2014 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2014 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: Besluit tot uitvoering van artikel 41 van Richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 32014 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 257 Wet van 30 juni 2010 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. Jaarverslag 2008 Stembeleid AEGON Nederland N.V. Inleiding AEGON is een wereldwijde organisatie. Dit stemverslag heeft uitsluitend betrekking op de beleggingen van AEGON Nederland N.V. en haar dochtermaatschappijen

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2016 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2016 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 20150354 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op 28 december

Nadere informatie

Certificering in Wetsvoorstel Flex-BV gevolgen voor de praktijk

Certificering in Wetsvoorstel Flex-BV gevolgen voor de praktijk Certificering in Wetsvoorstel Flex-BV gevolgen voor de praktijk S.C. van Gendt 1 Inleiding Het voorstel voor de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht 1 (hierna: Wetsvoorstel Flex-BV) is op 15

Nadere informatie

Door de OK te treffen onmiddellijke voorzieningen: lessen uit Zwagerman?

Door de OK te treffen onmiddellijke voorzieningen: lessen uit Zwagerman? schap eming Door de OK te treffen onmiddellijke voorzieningen: lessen uit Zwagerman? Inleiding In haar beschikking van 29 november 2002 inzake Alcas Holding B.V. (hierna: Alcas) maakt de skamer (hierna:

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder Beloningsbeleid Amsterdam, 31 maart 2015 BELONINGSBELEID MAART 2015 DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. Pagina 1 Beloning van bestuurders

Nadere informatie

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie inzake het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2012 (32781) (het

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Amsterdam. Jaarstukken 2014

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Amsterdam. Jaarstukken 2014 Stichting Administratiekantoor van aandelen Jaarstukken 2014 9 april 2015 /1 Inhoud Blad Jaarstukken 2014 3 Verslag 2014 van de stichting 4 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2014 10 Rekening van baten

Nadere informatie

[Essentie] Ondernemingsrecht ASMI-beschikking: Hoge Raad stelt paal en perk aan activistische aandeelhouders

[Essentie] Ondernemingsrecht ASMI-beschikking: Hoge Raad stelt paal en perk aan activistische aandeelhouders Bedrijfsjuridische Berichten 2010/37 Overige referenties: NJ 2003/182, NJ 2007/434 Documentdatum: 01-09-2010 mr. B.A. de Ruijter en mr. L.C. Bouchez 1 (HR 9 juli 2010, RO 2010, 55 en LJN BM0976 (ASMI-beschikking))

Nadere informatie

Relevante wetsartikelen Boek 2 BW 1. Gedragsregel; redelijkheid en billijkheid Art. 8

Relevante wetsartikelen Boek 2 BW 1. Gedragsregel; redelijkheid en billijkheid Art. 8 Relevante wetsartikelen Boek 2 Burgerlijk Wetboek Bijlage 5 Relevante wetsartikelen Boek 2 BW 1 Gedragsregel; redelijkheid en billijkheid Art. 8 1. Een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 668 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de mogelijkheid een registratiedatum te bepalen voor de uitoefening van stem-

Nadere informatie

Bescherming bij Nederlandse beursvennootschappen

Bescherming bij Nederlandse beursvennootschappen Bescherming bij Nederlandse beursvennootschappen Wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code naar de praktijk van (potentiële) bescherming(smaatregelen)

Nadere informatie

Notitie belonen trouwe aandeelhouders

Notitie belonen trouwe aandeelhouders Notitie belonen trouwe aandeelhouders Inleiding Er is recentelijk van diverse kanten vakbonden, bestuurders en politici gepleit voor het scheppen van mogelijkheden om trouwe houders van aandelen in beursvennootschappen

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 20 april 2016 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/54299

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

Samenvatting Rapport van bevindingen van de SER-commissie Evenwichtig Ondernemingsbestuur

Samenvatting Rapport van bevindingen van de SER-commissie Evenwichtig Ondernemingsbestuur 3 Samenvatting Rapport van bevindingen van de SER-commissie Evenwichtig Ondernemingsbestuur Dit rapport gaat over de positie van werknemers bij Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen. Het is opgesteld

Nadere informatie