AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR DETAILLISTEN POLISVOORWAARDEN WDTH11A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR DETAILLISTEN POLISVOORWAARDEN WDTH11A"

Transcriptie

1 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR DETAILLISTEN POLISVOORWAARDEN WDTH11A BEPALINGEN VOOR DEZE VERZEKERING Deze specifieke polisvoorwaarden vormen een geheel met de pakketpolisvoorwaarden van de pakketpolis voor detaillisten. Bij verschil tussen beide voorwaarden gaan de bepalingen van deze specifieke polisvoorwaarden vóór op de pakketpolisvoorwaarden. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: 1.1 Verzekerde Verzekeringnemer, alsmede zijn: vennoten, commissarissen en bestuurders, handelend als zodanig ondergeschikten, stagiaires, vrijwilligers, familieleden en huisgenoten, voor zover zij werkzaamheden verrichten in of ten behoeve van de winkel. Andere verzekerden dan verzekeringnemer kunnen slechts rechten aan de verzekering ontlenen door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, door verzekeringnemer tegenover verzekeraar afgelegd. 1.2 Derde(n) Iedereen met uitzondering van de aansprakelijk gestelde verzekerde. 1.3 Schade schade aan personen, zijnde letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de op geld waardeerbare gevolgen hiervan schade aan zaken, zijnde beschadiging, vernietiging of verlies van zaken van derden, alsmede het verontreinigd raken of vuil worden van zaken van derden of het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen, alles met inbegrip van de op geld waardeerbare gevolgen hiervan. Onder schade wordt niet verstaan: de door (potentiële) benadeelden gemaakte kosten van maatregelen ter voorkoming van schade als bedoeld in artikel 6:96 BW en vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder begrepen de schade die daaruit voortvloeit, tenzij het kosten betreffen die voortvloeien uit maatregelen die redelijkerwijs zijn geboden om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden. 1.5 Handelen of nalaten Een gedraging van verzekerde waaruit een aanspraak voortvloeit. Hiermee wordt gelijk gesteld een schadevoorval dat uitsluitend vanwege een aan verzekerde toebehorende hoedanigheid krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 1.6 Aanspraak Een door een derde tegen verzekerde ingestelde aanspraak tot vergoeding van schade, voortvloeiend uit een handelen of nalaten. Aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, of uit hetzelfde handelen of nalaten voortvloeien of uit een opeenvolgend handelen of nalaten met dezelfde oorzaak voortvloeien, worden als één aanspraak beschouwd en worden geacht bij verzekeraar te zijn aangemeld op het moment dat de eerste aanspraak is aangemeld. 1.7 Omstandigheden Een of meer feiten waaruit een reële dreiging van een aanspraak kan worden afgeleid. Als zodanig worden beschouwd feiten ten aanzien waarvan verzekerde concreet kan meedelen uit welk handelen of nalaten de aanspraak kan voortvloeien en van wie de aanspraak kan worden verwacht. 1.8 Verzekeringsjaar Een verzekeringsjaar is gelijk aan een kalenderjaar. Indien de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de eerste hoofdpremievervaldag of vanaf de hoofdpremievervaldag tot de beëindigingsdatum korter is dan 12 maanden, wordt een dergelijke periode ook als een verzekeringsjaar beschouwd. 1.9 Milieuaantasting De uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover die een prikkelende of besmetting of bederf veroorzakende of een verontreinigende werking heeft in of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking Artikel 2.1 Omvang van de dekking Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor: aan derden toegebrachte schade mits niet veroorzaakt door een milieuaantasting die voortvloeit uit een handelen of nalaten die verband houdt met het verrichten van de bedrijfsactiviteiten schade van ondergeschikten die verband houdt met het verrichten van de bedrijfsactiviteiten schade aan personen door een milieuaantasting die plotseling en onzeker is en niet het rechtstreekse gevolg is van een langzaam (in-)werkend proces BLAD 1/4 VOORWAARDEN WDTH11A

2 schade aan zaken van derden door aantasting van de lucht derhalve met uitsluiting van aantasting van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang) door een milieuaantasting die plotseling en onzeker is en niet het rechtstreekse gevolg is van een langzaam (in-)werkend proces mits: het handelen of nalaten heeft plaatsgevonden maximaal 12 maanden vóór de ingangsdatum van de verzekering de aanspraak ter zake daarvan voor de eerste maal tegen verzekerde is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van de verzekering en tevens tijdens deze geldigheidsduur schriftelijk bij verzekeraar is aangemeld en de aanspraak respectievelijk de omstandigheid bij het aangaan van de verzekering bij verzekeringnemer of de aansprakelijk gestelde verzekerde niet bekend was. Indien een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij verzekeraar is aangemeld, zal de aanspraak die daaruit voortvloeit ongeacht op welk tijdstip geacht worden te zijn ingesteld en gemeld op de datum van melding van deze omstandigheid. De datum van de eerste schriftelijke melding aan verzekeraar van de aanspraak of omstandigheid is bepalend voor het verzekeringsjaar waaraan de desbetreffende aanspraak of omstandigheid wordt toegerekend. Artikel 2.2 Verzekerd bedrag Verzekeraar vergoedt voor alle verzekerden tezamen per aanspraak de schade boven het op de polis vermelde eigen risico ten hoogste het op de polis vermelde verzekerde bedrag. Voor alle in enig verzekeringsjaar aangemelde aanspraken en/of omstandigheden samen vergoedt verzekeraar niet meer dan 2 maal het op de polis vermelde verzekerde bedrag. Artikel 2.3 Extra vergoedingen Verzekeraar vergoedt zo nodig boven het op de polis vermelde verzekerde bedrag, tot ten hoogste een bedrag gelijk aan het verzekerde bedrag, voor al het hierna genoemde samen: de bereddingskosten de kosten van verweer, waaronder worden verstaan alle door of met toestemming van verzekeraar gemaakte kosten van verweer en rechtsbijstand, ook al gaat het om ongegronde aanspraken of om een strafvervolging, zulks met inbegrip van de proceskosten tot betaling waarvan verzekerde mocht worden veroordeeld, doch met uitsluiting van geldboetes waartoe verzekerde mocht worden veroordeeld of die verzekerde betaalt om strafvervolging te voorkomen de wettelijke rente over het door deze verzekering gedekte deel van de schade. Indien in geval van schade, waarvoor verzekerde aansprakelijk is gesteld en de verzekering dekking biedt, op last van de bevoegde overheid respectievelijk rechter een zekerheid moet worden gesteld, zal verzekeraar die zekerheid stellen tot een maximum van en de daaraan verbonden kosten voor zijn rekening nemen. Het op de polis vermelde eigen risico is niet van toepassing op deze extra vergoedingen. Artikel 2.4 Dekkingsgebied Het dekkingsgebied van deze verzekering is de hele wereld. Niet gedekt zijn echter: aanspraken voortvloeiende uit door of namens verzekerde aan of voor cliënten in de USA en/of Canada geleverde en/of gefactureerde zaken en/of verrichte en/of gefactureerde werkzaamheden, als die aanspraken tegen verzekerde zijn ingesteld op basis van het recht van de USA en/of Canada, dan wel zijn gebaseerd op gerechtelijke uitspraken door enig rechtsprekende instantie in de USA en/of Canada. Artikel 2.5 Namelding Indien verzekeraar gebruik maakt van zijn recht om de verzekering te beëindigen anders dan wegens het opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens, heeft verzekeringnemer het recht om tot maximaal 12 maanden na de feitelijke beëindigingsdatum aanspraken te melden, die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór de beëindigingsdatum. Indien de verzekering eindigt wegens beëindiging van de bedrijfsactiviteiten dan wel opheffing van het bedrijf anders dan wegens verkoop of overname, heeft verzekeringnemer het recht om tot maximaal 36 maanden na de feitelijke beëindigingsdatum aanspraken te melden, die voortvloeien uit een handelen of nalaten, dat heeft plaatsgevonden vóór de beëindigingsdatum. Verzekeraar heeft het recht voor deze verlenging een aanvullende premie en/of aanpassing van de voorwaarden te bedingen. Voor aanspraken aangemeld binnen de in dit artikel genoemde termijnen van 12 respectievelijk 36 maanden, geldt dat deze worden toegerekend aan het verzekeringsjaar direct voor de beëindigingsdatum. Artikel 2.6 Samenloop / elders lopende verzekering(en) In afwijking van het bepaalde in artikel 7:961 BW geldt het volgende: Indien blijkt dat een door deze verzekering gedekte aanspraak eveneens onder een of meer andere verzekering(en) is gedekt, geldt de onderhavige verzekering als excedent van die andere verzekering(en) respectievelijk als dekking voor het verschil in voorwaarden. indien in die andere verzekering(en) een zelfde bepaling voorkomt als genoemd in de voorgaande volzin of een bepaling met een soortgelijke strekking of als de schaderegeling onder die verzekering(en) problemen oplevert, neemt verzekeraar de schade in behandeling en vergoedt tot een bedrag gelijk aan de schadevergoeding die zou zijn betaald als die andere verzekering(en) niet zou(den) hebben bestaan. Verzekerde verplicht zich om zijn vordering op de verzekeraar(s) van die andere verzekering(en) aan verzekeraar te cederen. De cessie heeft uitsluitend betrekking op dat deel van de door verzekeraar betaalde vergoeding, dat uitstijgt boven hetgeen verzekeraar verschuldigd zou zijn als er alleen sprake zou zijn geweest van onderhavige verzekering. BLAD 2/4 VOORWAARDEN WDTH11A

3 Het eigen risico dat krachtens die andere verzekering(en) wordt gelopen blijft evenwel van de dekking uitgesloten. Verzekerde is in geval van schade verplicht op verzoek van verzekeraar alle overige hem bekende en ter zake relevante verzekeringen op te geven. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen Naast de in de pakketpolisvoorwaarden omschreven uitsluitingen, zijn op de verzekering de volgende uitsluitingen van toepassing: Artikel 3.1 Opzicht Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van schade aan zaken van derden veroorzaakt gedurende de tijd dat verzekerde of iemand namens hem deze zaken daadwerkelijk vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent, gebruikt, bewaart of om welke reden dan ook onder zich heeft. Deze uitsluiting geldt eveneens voor de uit de schade aan zaken voortvloeiende schade. Deze uitsluiting geldt echter niet voor schade: aan zaken van derden ontstaan tijdens de werkzaamheden bij die derden, voor zover het zaken betreft die geen onderwerp zijn van de uit te voeren overeenkomst en/of waaraan op het moment van de schadeveroorzaking geen werkzaamheden werden verricht aan zaken van ondergeschikten waarvoor verzekerde als werkgever aansprakelijk is aan zaken die verzekerde anders dan in huur(koop), pacht, lease, bruikleen of bewaarneming onder zich had, indien en voor zover hiervoor schadevergoeding is verleend door een brandverzekeraar die zich verbonden heeft te handelen overeenkomstig de regels van de Bedrijfsregeling Brandregres 2000 aan gehuurde dan wel ter beschikking gestelde ruimten die voortvloeit uit voorwaarden waarop door verzekerde wordt deelgenomen aan tentoonstellingen, beurzen en dergelijke. Artikel 3.2 Motorrijtuigen Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van schade die verband houdt met het houden, gebruiken of besturen van een motorrijtuig. Deze uitsluiting geldt echter niet voor schade veroorzaakt: door een verzekerde als passagier van een motorrijtuig; bij schade aan het motorrijtuig zelf toegebracht, zal geen beroep worden gedaan op de opzichtuitsluiting als omschreven in artikel 3.1 met of door een fiets met trapondersteuning met of door een aanhangwagen, die na van een motorrijtuig te zijn losgemaakt of losgeraakt, veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen met of door zaken die worden geladen in/op dan wel gelost uit/van een motorrijtuig met of door zaken die zich bevinden in/op dan wel vallen uit/van of gevallen zijn uit/van een motorrijtuig met of door een motorrijtuig, waarvan verzekeringnemer geen eigenaar, bezitter of houder is en dat bij een ondergeschikte in gebruik was tijdens het verrichten van activiteiten voor verzekeringnemer en waarvoor verzekeringnemer als werkgever aansprakelijk is. De hierboven omschreven dekking geldt evenwel nimmer ter zake van de aansprakelijkheid voor schade waarvoor verzekeringsplicht bestaat krachtens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) of een analoge buitenlandse wet. Artikel 3.3 (Lucht)vaartuigen Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van schade die verband houdt met het houden, gebruiken of besturen van een (lucht)vaartuig. Deze uitsluiting geldt echter niet voor: schade aan personen toegebracht met of door een vaartuig schade die door verzekerde als passagier van een (lucht)vaartuig is veroorzaakt; bij schade aan het (lucht)vaartuig zelf toegebracht, zal geen beroep worden gedaan op de opzichtuitsluiting als omschreven in artikel 3.1 schade aan zaken toegebracht door pontons, bakken, roeiboten en andere vaartuigen zonder motoren voor eigen voortstuwing, dan wel met motoren voor eigen voortstuwing van niet meer dan 3 kw, mits de waterverplaatsing niet meer is dan 20 m³. Artikel 3.4 Aansprakelijkheidsverhogende bedingen Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van schade die voortvloeit uit een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings-, of ander beding van soortgelijke strekking, tenzij en dan voor zover verzekerde ook zonder een dergelijk beding aansprakelijk zou zijn geweest. Artikel 3.5 Geleverde zaken / verrichte werkzaamheden Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van: schade aan en/of waardevermindering van zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op)geleverd schade en/of kosten die betrekking hebben op het terugroepen, verbeteren, vervangen of herstellen van de door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde geleverde zaken, tenzij de kosten tevens zijn aan te merken als bereddingskosten BLAD 3/4 VOORWAARDEN WDTH11A

4 schade en/of kosten die betrekking hebben op het opnieuw verrichten van de door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde uitgevoerde werkzaamheden schade en/of kosten wegens het niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van de geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, ongeacht door wie de schade is geleden of de kosten zijn gemaakt. Indien door zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn geleverd of werkzaamheden die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn uitgevoerd schade wordt toegebracht aan andere zaken die eerder door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn geleverd, gelden de hiervoor genoemde uitsluitingen niet voor die andere zaken, tenzij de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden onderwerp zijn van één en dezelfde overeenkomst. Artikel 3.6 Opzet / seksuele gedraging / gewelds- of vermogensdelict In afwijking van het bepaalde in artikel 7:952 BW geldt het volgende: Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van schade die is veroorzaakt door een verzekerde en/of voortvloeit uit: zijn opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten zijn seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook een door hem begaan gewelds- of vermogensdelict, ongeacht of ter zake een vervolging van hem heeft plaatsgehad of niet. Aan het karakter van de gedraging dan wel het handelen of nalaten doet niet af dat: indien verzekerde tot een groep behoorde, verzekerde niet zelf als zodanig heeft gehandeld of nagelaten verzekerde of ingeval hij tot een groep behoorde, één of meer van de tot de groep behorende personen zodanig onder invloed van alcohol of andere stoffen verkeerde(n), dat hij (zij) niet in staat was (waren) zijn (hun) wil te bepalen. Wordt verzekeringnemer aansprakelijk gesteld voor een gedraging dan wel handelen of nalaten door een ondergeschikte, dan behoudt verzekeringnemer recht op dekking, mits en voor zover hem ter zake van de veroorzaakte schade geen enkel verwijt treft. Indien verzekeraar op grond van dit artikelonderdeel tot schadevergoeding overgaat, heeft hij het recht de schade op de veroorzaker(s) te verhalen. Artikel 3.7 Niet nakoming bereddingsplicht Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van schade indien de verzekeringnemer of de verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957 BW en voor zover daardoor de belangen van verzekeraar zijn geschaad. Artikel 3.8 Asbest Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van schade die is veroorzaakt door, voortvloeit uit of verband houdt met asbest of asbesthoudende zaken. Artikel 3.9 Overtreding overheidsvoorschriften Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van schade ten gevolge van een handelen of nalaten dat bewust in strijd is met enig van overheidswege gegeven voorschrift ter zake van arbeidsomstandigheden en/of het milieu, indien dit is gebeurd in opdracht van of met goedvinden van verzekerde. Indien de aansprakelijk gestelde verzekerde een rechtspersoon is, wordt voor de toepassing van deze uitsluiting onder verzekerde verstaan een lid van de directie of bedrijfsleiding, alsmede enige functionaris in dienst van die betreffende verzekerde, die door een lid van de directie is belast met bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving van eerdergenoemde voorschriften. Hoofdstuk 4 Schade In aanvulling op hetgeen in de pakketpolisvoorwaarden is omschreven inzake schade, geldt het navolgende: Artikel 4.1 Verplichtingen bij schade Verzekerde is onverminderd het bepaalde in artikel 7:953 BW verplicht zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid. Artikel 4.2 Schaderegeling Verzekeraar belast zich met de regeling en vaststelling van de schade. Verzekeraar heeft het recht benadeelde derden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen. Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke uitkeringen en is de waarde daarvan met inachtneming van andere uitkeringen hoger dan het op de polis vermelde verzekerde bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen, naar de keuze van verzekerde, naar evenredigheid verminderd. Aanspraken van benadeelde derden tot vergoeding van schade aan personen zullen worden behandeld en afgewikkeld met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:954 BW. BLAD 4/4 VOORWAARDEN WDTH11A

5 UITGEBREIDE BRANDVERZEKERING VOOR DETAILLISTEN POLISVOORWAARDEN WDTH11B BEPALINGEN VOOR DEZE VERZEKERING Deze specifieke polisvoorwaarden vormen een geheel met de pakketpolisvoorwaarden van de pakketpolis voor detaillisten. Bij verschil tussen beide voorwaarden gaan de bepalingen van deze specifieke polisvoorwaarden vóór op de pakketpolisvoorwaarden. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: 1.1 Inventaris Alle roerende zaken met uitzondering van goederen en van particuliere huishoudelijke inboedel verzekeringnemer dienende ter uitoefening van de bedrijfsactiviteiten. Onder inventaris wordt mede verstaan eigendommen van directie en personeel voor zover niet of niet voldoende elders verzekerd. Inventaris van derden, bij verzekeringnemer in gebruik of in bewaring, is meeverzekerd voor zover niet of niet voldoende elders verzekerd. Onder inventaris wordt niet verstaan: motorrijtuigen, (lucht)vaartuigen, caravans en aanhangwagens, alles met inbegrip van losse onderdelen en accessoires, onbewerkte edele metalen, ongezette edelstenen en geld en geldswaardige papieren. 1.2 Goederen Grond- en hulpstoffen, halffabricaten, eindproducten, goederen in bewerking en emballage, reinigingsmiddelen en brandstoffen, verzekeringnemer dienende ter uitoefening van de bedrijfsactiviteiten. Onder goederen worden niet verstaan: motorrijtuigen, (lucht)vaartuigen, caravans en aanhangwagens, alles met inbegrip van losse onderdelen en accessoires, onbewerkte edele metalen, ongezette edelstenen en geld en geldswaardige papieren. 1.3 Huurdersbelang De kosten van alle door verzekeringnemer als huurder voor zijn rekening in de winkel aangebrachte verbeteringen en aanpassingen, alsmede de voor verzekeringnemer als huurder komende noodzakelijke kosten van behang-, schilder- en witwerk in de winkel of van herstel of vervanging van in de winkel bevestigde installaties van openbare (nuts)bedrijven. 1.4 Gebeurtenis Een gevaar als nader in de voorwaarden omschreven, waarvoor de verzekering dekking biedt. 1.5 Schade aan zaken Beschadiging, vernietiging of verlies van inventaris en/of goederen respectievelijk huurdersbelang, aanwezig in de winkel, door een gebeurtenis. 1.6 Bedrijfsschade Vermindering van de brutowinst, gedurende de uitkeringstermijn, van de winkel, door een gebeurtenis. 1.7 Brutowinst De opbrengst uit de bedrijfsactiviteiten, verminderd met de variabele kosten, zijnde de kosten die afhankelijk van het niveau van de bedrijfsactiviteiten toe- of afnemen. Dit is gelijk aan de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst respectievelijk verminderd met het nettoverlies. 1.8 Uitkeringstermijn Een termijn van 52 weken gedurende welke de bedrijfsschade wordt vergoed. De termijn vangt aan op de dag van de gebeurtenis en duurt maximaal 52 weken voort totdat de brutowinst op peil is gekomen of redelijkerwijs had kunnen komen zonder dat de gebeurtenis zich had voorgedaan. De termijn bedraagt maximaal 13 weken indien verzekeringnemer na een gebeurtenis de bedrijfsactiviteiten niet voortzet dan wel binnen deze termijn geen pogingen in het werk stelt de bedrijfsactiviteiten te hervatten. Indien verzekeringnemer echter op grond van wettelijke of contractuele bepalingen verplichting is tot doorbetaling van lonen en daarmee verband houdende sociale lasten, wordt een maximale termijn van 26 weken aangehouden. 1.9 Expert Een (schade)expert ingeschreven in het door het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) gehouden register. Hoofdstuk 2 Omschrijving van de dekking Artikel 2.1 Omvang van de basisdekking Verzekerd is schade aan zaken respectievelijk bedrijfsschade, die gedurende de uitkeringstermijn is opgetreden als rechtstreeks gevolg van schade zaken, die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering direct is veroorzaakt door een van de hieronder genoemde gebeurtenissen, ongeacht of de gebeurtenis is veroorzaakt door de aard of een gebrek van de verzekerde zaken en onverschillig waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden: a. brand*; zulks onverminderd het in artikel 3.3 bepaalde b. ontploffing*; zulks onverminderd het in artikel 3.3 bepaalde c. lucht- en ruimtevaartuigen* BLAD 1/5 VOORWAARDEN WDTH11B

6 d. blikseminslag e. inductie of overspanning op het elektriciteitsnet als gevolg van bliksemontlading f. storm* g. water, stoom of blusmiddel onvoorzien gestroomd of overgelopen uit de waterleiding dan wel airconditionings-, centrale verwarmings- of sprinklerinstallatie en daarop permanent aangesloten leidingen, sanitaire- en andere toestellen als gevolg van het springen door vorst, breuk, verstopping of een ander plotseling opgetreden defect respectievelijk water onvoorzien gestroomd uit belendende gebouwen aanvullende dekking: voor zover de kosten niet worden gemaakt of vergoed door de eigenaar van het gebouw waarin de winkel zich bevindt of diens verzekeraar(s) en deze kosten derhalve voor rekening van verzekeringnemer komen, worden tevens vergoed de kosten van: opsporing van het defect en het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van de winkel herstel van leidingen, installaties en toestellen bij het springen door vorst h. neerslag* schade aan goederen in kelders/kelderboxen en souterrains is uitgesloten, tenzij de goederen ten minste 10 centimeter boven de vloer op vlonders, pallets of stellingen liggen i. sneeuwdruk en wateraccumulatie, waaronder te verstaan een zodanig zware belasting van het gebouw, of deel daarvan waarin de winkel zich bevindt, door sneeuw, hagel en/of ijs respectievelijk opeenhoping van regen- en/of smeltwater dat het gebouw eronder bezwijkt, zulks met inbegrip van schade veroorzaakt door na het bezwijken (van een deel) van het gebouw binnengedrongen sneeuw, hagel, ijs of regen- of smeltwater j. uit- of overstromen van aquaria als gevolg van breuk of defect daarvan aanvullende dekking: tevens worden vergoed de kosten van herstel van de aquaria en de inrichting daarvan k. inbraak, diefstal of poging daartoe, waarbij de dader de winkel is binnengedrongen of getracht heeft binnen te dringen door middel van braak, waaronder te verstaan het van buitenaf openbreken of verbreken van een afsluiting met het doel zich wederrechtelijk toegang te verschaffen; zulks onverminderd het in artikel 2.6 en 3.3 bepaalde l. vandalisme gepleegd door een of meer personen die wederrechtelijk de winkel zijn binnengedrongen; zulks onverminderd het in artikel 2.6 en 3.3 bepaalde m. afpersing of afdreiging dan wel diefstal gepaard gaande met geweld of bedreiging van geweld (waaronder te verstaan misbruik van macht of toepassing van het recht van de sterkste) tegen personen die ten tijde van de gebeurtenis in de winkel aanwezig zijn n. breken van glas van vaste spiegels, wandversieringen, vitrines, toonbanken en ruiten het glas zelf, met uitzondering van vaste spiegels en wandversieringen, is uitgesloten, tenzij deze schade is veroorzaakt door een andere gebeurtenis o. aanrijding of aanvaring van de winkel, een belendend gebouw of de vast opgestelde inventaris door een motorrijtuig of vaartuig, alsmede door zaken die vallen uit/van of zijn gevallen uit/van een motorrijtuig of vaartuig; zulks onverminderd het in artikel 2.6 en 3.3 bepaalde p. olie onvoorzien gestroomd uit een op een schorsteen aangesloten vast opgestelde verwarmings- of kookinstallaties of de daarbij behorende leidingen en tanks q. rook en roet plotseling uitgestoten door een op een afvoerkanaal aangesloten verwarmings- of kookinstallatie r. omvallen van kranen, hoogwerkers, heistellingen, windmolens, antennes, bomen, vlaggen-, licht- en zendmasten en/of het losraken van delen daarvan of het vallen van delen van aangrenzende gebouwen s. kappen of snoeien van bomen t. bijtende stoffen voor zover niet ontstaan als gevolg van reiniging, reparatie, vernieuwing of productiefouten u. rellen, relletjes, opstootjes, zijnde incidentele geweldsmanifestaties, en werkstaking, zijnde het gemeenschappelijk niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van legitiem opgedragen werk door een aantal werknemers van verzekeringnemer v. aardverschuiving w. paarden en vee voor zover geen eigendom van verzekeringnemer Artikel 2.2 Bijzondere dekkingen schade aan zaken Tevens verzekerd is schade aan zaken die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering direct is veroorzaakt door een van de hieronder genoemde gebeurtenissen, ongeacht of de gebeurtenis is veroorzaakt door de aard of een gebrek van de verzekerde zaken: a. schade aan de inhoud van koel- en diepvrieskasten/-kisten als gevolg van een plotseling defect aan de koel- of vriesinrichting, tot maximaal per gebeurtenis b. schade aan zaken die zich tijdelijk elders bevinden, dat wil zeggen niet langer 3 maanden achtereen, tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag per gebeurtenis: in gebouwen tegen alle in artikel 2.1 genoemde gebeurtenissen buiten gebouwen uitsluitend tegen de in artikel 2.1 sub a t/m f en m genoemde gebeurtenissen c. schade aan zaken in buitenvitrines en eilandetalages tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag per gebeurtenis uitsluitend tegen de in artikel 2.1 sub a t/m f, h, m, o en r genoemde gebeurtenissen. BLAD 2/5 VOORWAARDEN WDTH11B

7 Artikel 2.3 Bijzondere dekkingen bedrijfsschade Tevens verzekerd is bedrijfsschade die gedurende de uitkeringstermijn is opgetreden als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een bedrijfsstilstand of -stoornis die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering is ontstaan door een van de hierna omschreven omstandigheden: a. uitval van de levering van elektriciteit, gas of water gedurende een aaneengesloten periode van ten minste 6 uur als gevolg van een van de in artikel 2.1 genoemde gebeurtenissen veroorzaakte schade bij het betrokken elektriciteits-, gas- of waterleidingbedrijf (inclusief tussen-/onder-/schakelstations, transformatorhuizen en dergelijke); uitgesloten zijn storingen die het gevolg zijn van schade aan of verlies van buizen, pijpen, leidingen, hoogspanningsmasten en kabels met alle aan- en toebehoren, zich bevindende tussen een of meer van de genoemde bedrijven respectievelijk op de terreinen daarvan en de winkel b. het onbereikbaar zijn van de winkel als gevolg van schade aan een naburig gebouw en/of complex door een van de in artikel 2.1 genoemde gebeurtenissen c. gehele of gedeeltelijke tijdelijke sluiting van (een deel van ) het winkelcentrum waarin de winkel is gevestigd als gevolg van schade aan (een deel van) het winkelcentrum door een van de in artikel 2.1 genoemde gebeurtenissen d. gehele of gedeeltelijke tijdelijke sluiting van (een deel van ) een bedrijf of winkelcentrum gelegen binnen een straal van 250 meter van de winkel dat geldt als de publiekstrekker van de winkel, als gevolg van schade aan dat naburige bedrijf of winkelcentrum door een van de in artikel 2.1 genoemde gebeurtenissen e. gehele of gedeeltelijke bedrijfsstilstand bij een toeleverancier dan wel opslagadres, onverschillig waar binnen Nederland, als gevolg van schade bij de toeleverancier dan wel het opslagadres door een van de in artikel 2.1 genoemde gebeurtenissen. Artikel 2.4 Dekking boven het verzekerde bedrag De verzekering dekt eveneens, zo nodig boven het op de polis vermelde verzekerde bedrag, de hierna genoemde kosten, ontstaan als gevolg van het optreden van een gebeurtenis: a. opruimingskosten, waaronder te verstaan de niet reeds in de schadevaststelling begrepen kosten voor het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen van inventaris en/of goederen respectievelijk huurdersbelang, die het noodzakelijke gevolg zijn een gebeurtenis, tot maximaal 10% van het op de polis vermelde verzekerde bedrag voor inventaris en/of goederen respectievelijk huurdersbelang b. bereddingskosten, tot maximaal 50% van het op de polis vermelde verzekerde bedrag voor inventaris en/of goederen respectievelijk huurdersbelang c. kosten van vervoer en opslag van inventaris en/of goederen respectievelijk huurdersbelang, ter voorkoming van schade aan deze zaken in verband met het geheel of gedeeltelijk tijdelijk onbruikbaar zijn van de winkel, tot maximaal 10% van het op de polis vermelde verzekerde bedrag per gebeurtenis voor inventaris en/of goederen respectievelijk huurdersbelang d. salvagekosten, waaronder te verstaan de kosten die door of namens de Stichting Salvage tijdens of direct na een brand worden gemaakt voor het bieden van hulpverlening en het treffen van de eerste en meest noodzakelijke maatregelen om schade aan zaken te beperken; de Stichting Salvage moet door de brandweer of plaatselijke autoriteiten worden ingeschakeld e. extra kosten, waaronder te verstaan de extra kosten gedurende de uitkeringstermijn gemaakt om bedrijfsschade te voorkomen of te beperken dan wel om de bedrijfsactiviteiten tijdelijk ter plaatse of elders te kunnen voortzetten, tot maximaal het bedrag van de vermindering van de bedrijfsschade dat binnen de uitkeringstermijn met de extra kosten is bereikt dan wel volledig indien de extra kosten met instemming van (de registerexpert van) verzekeraar zijn gemaakt f. reconstructiekosten, waaronder te verstaan de kosten gedurende de uitkeringstermijn gemaakt om administratieve en financiële gegevens die voor de voortgang van de bedrijfsactiviteiten noodzakelijk zijn ongeacht op welke wijze deze zijn vastgelegd te reconstrueren, reproduceren en opnieuw in de administratie van verzekeringnemer op te nemen, tot maximaal 10% van het op de polis vermelde verzekerde bedrag voor bedrijfsschade met een maximum van Artikel 2.5 Verzekerd bedrag Schade aan zaken respectievelijk bedrijfsschade is evenals de in de artikelen 2.2 en 2.4 genoemde maximale uitkeringen verzekerd ongeacht het werkelijke belang. Na herstel van schade aan zaken blijft de verzekering voor schade aan zaken respectievelijk bedrijfsschade zonder bijbetaling van premie ten volle van kracht, ongeacht verrichte schadevergoedingen Artikel 2.6 Garantie in verband met het inbraak-, diefstal- en/of vandalismerisico De verzekering is onverminderd het bepaalde in artikel 3.3 ten aanzien van het inbraak-, diefstal- en/of vandalismerisico aangegaan onder het beding dat de winkel is beveiligd door middel van een of meer rolluiken, alsmede een inbraakalarmsysteem. Verzekeringnemer is verplicht: na het beëindigen van de (dagelijkse) werkzaamheden 1. het (de) rolluik(en) neer te (doen) laten en op de geëigende wijze te (doen) sluiten en 2. te (doen) controleren of het inbraakalarmsysteem werkvaardig is en deze aansluitend op de juiste wijze te (doen) inschakelen met betrekking tot het inbraakalarmsysteem met een erkend beveiligingsbedrijf een onderhoudscontract af te sluiten voor ten minste 1 controle per jaar; dit contract dient van kracht te blijven gedurende de looptijd van de verzekering indien het inbraakalarmsysteem zich om welke reden dan ook niet in werkvaardige toestand bevindt, dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de eerstvolgende werkdag mee te (doen) delen aan het beveiligingsbedrijf indien het inbraakalarmsysteem niet binnen 3 x 24 uur gerepareerd kan worden, verzekeraar hieromtrent zo spoedig mogelijk in te (doen) lichten en alle naar aanleiding hiervan gegeven voorschriften op te (doen) volgen BLAD 3/5 VOORWAARDEN WDTH11B

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerde Artikel 1 1.2. Derden 1.3. Schade Biezenvijver 1.4. 7 Aanspraak Artikel 2 Artikel 3 1.5. Omstandigheid 1.6. Handelen of nalaten 1.7. Milieuaantasting

Nadere informatie

Voorwaarden. Bedrijfsaansprakelijkheidszekering Model M 03.5.10 A

Voorwaarden. Bedrijfsaansprakelijkheidszekering Model M 03.5.10 A M 03.5.10-1111 Bedrijfsaansprakelijkheidszekering Model M 03.5.10 A Inhoudsopgave Rubriek A Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Rubriek A Rubriek B Rubriek C Rubriek D Specifieke begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaardenblad 15.1 Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Artikel 320-20.1508 Datum 1 augustus 2015 Inhoud pagina Algemene Voorwaarden 3 1 Schadebegrip 3 1.1 Schade aan personen

Nadere informatie

Rubriek Algemeen Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen. Rubriek D. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering M 03.5.10 A. Inhoud

Rubriek Algemeen Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen. Rubriek D. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering M 03.5.10 A. Inhoud Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.10 A Inhoud Rubriek Algemeen Specifieke begripsomschrijvingen Artikel 3 Bijzondere uitsluitingen

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Garageverzekering - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Aansprakelijkheid voor bedrijven G2

Garageverzekering - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Aansprakelijkheid voor bedrijven G2 - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Aansprakelijkheid voor bedrijven G2 Model GAVB 06-1 (52458) European Warranty Services B.V. Office: +31 (0)88.054.50.00 Mail: info@ewsinsurance.eu Inhoud Algemeen Artikel

Nadere informatie

Rubriek Algemeen Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen. Rubriek D. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering M 03.5.10 A. Inhoud

Rubriek Algemeen Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen. Rubriek D. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering M 03.5.10 A. Inhoud Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.10 A Inhoud Rubriek Algemeen Specifieke begripsomschrijvingen Artikel 3 Bijzondere uitsluitingen

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.

Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.10 A Inhoud Rubriek Algemeen Specifieke begripsomschrijvingen 2 2 Artikel 3 Bijzondere uitsluitingen en insluitingen 4 Artikel 4 Vervaltermijn na

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Aanspraak 1.2. Derden 1.3. Evenement 1.4. Handelen of nalaten 1.5. Milieuaantasting 1.6. Omstandigheid 1.7. Schade 1.8.

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVB Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVB Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Aansprakelijkheids verzekering Voorwaarden

Nadere informatie

ABN AMRO. Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2006)

ABN AMRO. Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2006) 10-5554-01 D ABN AMRO Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2006) De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel.

Nadere informatie

Verder kijken, verder komen. Uw voorwaarden. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. www.mandema.nl

Verder kijken, verder komen. Uw voorwaarden. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. www.mandema.nl Uw voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering www.mandema.nl VOORWAARDEN Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering WWW.MANDEMA.NL Mandema en Partners Volmacht B.V. Amsterdam INHOUD RUBRIEK ALGEMEEN

Nadere informatie

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Voorwaarden. Versie

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Voorwaarden. Versie Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Voorwaarden Versie 01-2015 Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Omvang van de dekking... 4 Artikel 4 Vervaltermijn na standpuntbepaling

Nadere informatie

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015)

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015) Specifieke verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015) 10-5554-01 E De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel. Indien

Nadere informatie

RUBRIEK ALGEMEEN Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen RUBRIEK A RUBRIEK B RUBRIEK C RUBRIEK D. Delta Lloyd Schadeverzekering NV

RUBRIEK ALGEMEEN Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen RUBRIEK A RUBRIEK B RUBRIEK C RUBRIEK D. Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL M 03.5.10 A INHOUD RUBRIEK ALGEMEEN Specifieke begripsomschrijvingen Artikel 2 Artikel 3 Bijzondere uitsluitingen

Nadere informatie

Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf

Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf Voorwaardenblad 362-94 Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld

Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Home 1 Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Hoofdstuk 3 Artikel 3.1 Hoofdstuk 4 Artikel 4.1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015)

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015) Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015) De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO BedrijfsPolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel. Indien er sprake

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheid voor Design & Construct COEN.DCAVB.2017

Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheid voor Design & Construct COEN.DCAVB.2017 Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheid voor Design & Construct COEN.DCAVB.2017 Inhoud Algemeen... 3 1 Aanvullende algemene bepalingen... 3 1.1 Dekkingsgebied wereld exclusief USA/Canada... 3

Nadere informatie

Extra Kostenverzekering EKV 1.1

Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer; de natuurlijke- of rechtspersonen die genoemd zijn op het verzekeringsbewijs, maar alleen voor zover zij op grond van eigendom of een

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep verzekeringsgroep (424) A60.1264-01/02 Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekerden: a. de verzekeringnemer in de op het polisblad omschreven hoedanigheid; b. de huisgenoten en familieleden

Nadere informatie

Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld

Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld Voorwaardenblad 06.7 Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld Artikel 154-20.1504 Datum 1 april 2015 Inhoud pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Begrippen 3 1.1.1 Verzekerden 3 1.1.2 Verzekerde zaken 3 1.1.3

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep verzekeringsgroep Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekerden: a. de verzekeringnemer in de op het polisblad omschreven hoedanigheid; b. de huisgenoten en familieleden van de verzekeringnemer

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis Hoofdstuk 7: Milieu Versie 1.1: januari 2016 Avéro Achmea Postbus 109 2300 AC Leiden www.averoachmea.nl/agro 2 Paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer;

Nadere informatie

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Dekking Algemene Aansprakelijkheid

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Dekking Algemene Aansprakelijkheid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 De verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Geldigheidsgebied Artikel 4 Einde van de verzekering Dekking Artikel 5 Omvang van de dekking

Nadere informatie

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Beperking van de duur van

Nadere informatie

Artikel 2 Omvang van de dekking. Aanvullende uitsluitingen WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID INCLUSIEF GEBRUIK MOTORRIJTUIGEN DOOR ONDERGESCHIKTEN

Artikel 2 Omvang van de dekking. Aanvullende uitsluitingen WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID INCLUSIEF GEBRUIK MOTORRIJTUIGEN DOOR ONDERGESCHIKTEN Voorwaarden Biezenvijver Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 329 GK Puttershoek Hoeksche Waard Assuradeuren Puttershoek Hoeksche Waard Garagepolis T 08 66 90 00 Model Biezenvijver M I 03.5.10 www.hoekschewaardassuradeuren.nl

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden brandverzekering voor Inventaris en Goederen

Bijzondere voorwaarden brandverzekering voor Inventaris en Goederen Bijzondere voorwaarden brandverzekering voor Inventaris en Goederen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag Dekking Artikel 3 Omvang

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven en detailhandel 2002-A Aanvullende voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven en detailhandel 2002-A Aanvullende voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 formuliernr. 415 Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven en detailhandel 2002-A Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Horeca Dekking Algemene Aansprakelijkheid

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Horeca Dekking Algemene Aansprakelijkheid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 De verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Geldigheidsgebied Artikel 4 Einde van de verzekering Dekking Artikel 5 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Bedrijfsaansprakelijkheids verzekering

Bedrijfsaansprakelijkheids verzekering Bedrijfsaansprakelijkheids verzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekerden a. de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid als omschreven op het polisblad; b. de firmanten, vennoten, bestuurders

Nadere informatie

Hoeksche Waard Assuradeuren

Hoeksche Waard Assuradeuren Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Hoeksche Waard Garagepolis Hoeksche Waard Assuradeuren Puttershoek Model M 03.5.10 A Inhoud RUBRIEK ALGEMEEN Specifieke begripsomschrijvingen Artikel 3

Nadere informatie

Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering Bedrijfsschadeverzekering BES1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Aanvullende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor VvE 2007

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor VvE 2007 Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor VvE 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Aanspraak 1.2 Derden 1.3 Geldigheidsduur 1.4 Handelen of nalaten 1.5 Milieuaantasting

Nadere informatie

I. Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering AVB 2.1

I. Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering AVB 2.1 I. Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering AVB 2.1 Inhoud Artikel: 1. Begripsomschrijvingen 2. Omvang van de dekking 3. Schade 4. Wijzigingen Module I Bijzondere Bepalingen algemene aansprakelijkheid

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijs, sport- en ontspanningsverenigingen 2002-C Aanvullende voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijs, sport- en ontspanningsverenigingen 2002-C Aanvullende voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 formuliernr. 417 Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijs, sport- en ontspanningsverenigingen 2002-C Aanvullende

Nadere informatie

Inhoud. Aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever (onderdeel 1) Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Artikel 2 De verzekeringsovereenkomst

Inhoud. Aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever (onderdeel 1) Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Artikel 2 De verzekeringsovereenkomst Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Architecten en Raadgevend Ingenieurs Inhoud Aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever (onderdeel 1) Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen 2006-B

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen 2006-B Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Aanspraak 1.2 Derden 1.3 Geldigheidsduur 1.4 Handelen of nalaten 1.5 Milieuaantasting 1.6 Omstandigheid 1.7 Schade 1.8 Verzekerde 1.9 Verzekering

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424)

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424) Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424) (424) 60.1264-01/15 Inhoud Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen Brandverzekering voor gebouwen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving Artikel 3 Verzekerde bedrag en indexering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Rubrieksvoorwaarden Aansprakelijkheid

Rubrieksvoorwaarden Aansprakelijkheid Rubrieksvoorwaarden Aansprakelijkheid ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekerden 1.1.1 De verzekeringnemer, alsmede de vennoten, firmanten, commissarissen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven 2014

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven 2014 Wat vindt u waar? Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen Rubriek A. Algemene aansprakelijkheid Artikel 2. Algemene omschrijving van de dekking Artikel 8. Omschrijving van de dekking 2.1 Algemene

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering AVB 1.1

Aansprakelijkheidsverzekering AVB 1.1 Aansprakelijkheidsverzekering AVB 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Algemene Bepalingen

Nadere informatie

D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering BES 2.1

D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering BES 2.1 D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering BES 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Duur en wijze van uitkering

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen, sport- en ontspanningsverenigingen (422)

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen, sport- en ontspanningsverenigingen (422) Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen, sport- en ontspanningsverenigingen (422) (422) 60.1259-01/15 Inhoud Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekerden: a. de verzekeringnemer in de op het polisblad omschreven hoedanigheid; b. de huisgenoten en familieleden van de verzekeringnemer voorzover

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Bijlage 1 Inboedelwaardemeter verzekeraar A Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Ο 30 jaar en jonger 3 Ο 1.101 t/m 1.600 2 Ο 31 t/m 40 jaar 5 Ο 1.601 t/m 2.100 4 Ο 41 t/m

Nadere informatie

SPECIALE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID BEDRIJVEN

SPECIALE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID BEDRIJVEN Wegwijzer in de polis Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 MODULE I Art. 13 Art. 14 MODULE II Art. 15 Art. 16 MODULE III Art. 17 Art. 18 MODULE IV Art.

Nadere informatie

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID. Model TPZ-A 0905. Indeling van de voorwaarden per artikel

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID. Model TPZ-A 0905. Indeling van de voorwaarden per artikel Rubrieksvoorwaarden Indeling van de voorwaarden per artikel ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Omschrijving van de dekking 3 Schade 4 Wijzigingen BASISDEKKING Module A: Algemene Aansprakelijkheid 5 Omschrijving

Nadere informatie

INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN

INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN SPECIAAL REGLEMENT (OVM-06) INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN Onderlinge Verzekerings Maatschappij Geesteren Gelselaar u.a. OVERZICHT SPECIAAL REGLEMENT (OVM-06) INVENTARIS / VOORRAADEN

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor de administratieve sector, detailhandel en horeca (421)

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor de administratieve sector, detailhandel en horeca (421) Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor de administratieve sector, detailhandel en horeca (421) (421) 60.1263-11/13 Inhoud Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor de administratieve sector, detailhandel en horeca (421)

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor de administratieve sector, detailhandel en horeca (421) Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor de administratieve sector, detailhandel en horeca (421) (421) A60.1263-06/07 Inhoud Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking 3.1. Aansprakelijkheid 3.2. Normbesef 3.3. Vrijwillige hulpverlening 3.4. Proceskosten en wettelijke rente Artikel

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Uitgebreide Bedrijfsschadeverzekering. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Uitgebreide Bedrijfsschadeverzekering. Aanvullende begripsomschrijvingen Uitgebreide Bedrijfsschadeverzekering Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag Dekking Artikel 4 Omvang

Nadere informatie

Milieuschadeverzekering Agrarisch L 03.2.26 E. Inhoud

Milieuschadeverzekering Agrarisch L 03.2.26 E. Inhoud Voorwaarden Milieuschadeverzekering Agrarisch Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model L 03.2.26 E Inhoud ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN wat IS VERZEKERD

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

BedrijfsschadePakketverzekering

BedrijfsschadePakketverzekering BedrijfsschadePakketverzekering BIJZONDERE VOORWAARDEN BSP 01012016 INHOUDSOPGAVE RUBRIEK I ALGEMENE BEPALINGEN 1. Grondslag van de verzekering 1 2. Verzekerde 1 3. Verzekerde gebeurtenissen 1 4. Bekendheid,

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor medici en paramedici 2005-G Omschrijving van de dekking

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor medici en paramedici 2005-G Omschrijving van de dekking Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde 1.2 Derden 1.3 Schade 1.4 Milieuaantasting 1.5 Aanspraak 1.6 Omstandigheid 1.7 Handelen of nalaten 1.8 Geldigheidsduur 1.9 Verzekeringsjaar

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek E. Bijzondere. voorwaarden. Reconstructiekostenverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek E. Bijzondere. voorwaarden. Reconstructiekostenverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek E. Bijzondere voorwaarden Reconstructiekostenverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek E, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Reconstructiekostenverzekering 01/2013

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving Artikel 2 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag Artikel 3 Indexering Dekking Artikel 4 Wijziging premie

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424)

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424) Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424) (424) A60.1264-06/07 Inhoud Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Inventaris/goederen (SVINH-2015)

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Inventaris/goederen (SVINH-2015) De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel. Indien er sprake is van strijdigheid tussen deze voorwaarden gaan de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Verder kijken, verder komen. Uw voorwaarden. Bedrijfsschadeverzekering. www.mandema.nl

Verder kijken, verder komen. Uw voorwaarden. Bedrijfsschadeverzekering. www.mandema.nl Uw voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering www.mandema.nl VOORWAARDEN Bedrijfsschadeverzekering WWW.MANDEMA.NL Mandema en Partners Volmacht B.V. Amsterdam INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen/algemene

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID RECHTSPERSONEN. Inhoudsopgave

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID RECHTSPERSONEN. Inhoudsopgave VERZEKERINGSVOORWAARDEN PK090-14/3 VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID RECHTSPERSONEN Inhoudsopgave art. ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen 1 Verzekerden onderling 2 Voorwaarde

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering P01B1501. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering P01B1501. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekerden De verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid als omschreven op het polisblad; b. de firmanten, vennoten,

Nadere informatie

Polis voor Ondernemers SPVO01/07

Polis voor Ondernemers SPVO01/07 Polis voor Ondernemers SPVO01/07 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING Module Aansprakelijkheid - Rubriek Aansprakelijkheid Summa Polis voor Ondernemers SPVO01/07 onderdeel Aansprakelijkheid BIJZONDERE

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Een ongelukje of fout zit in een klein hoekje. Daarom heeft u bij ons een aansprakelijkheidsverzekering gesloten. Daarmee verzekert uw bedrijf zich

Nadere informatie

Voorwaarden. Garage Bedrijfsaansprakelijkheid FGD 2015-02

Voorwaarden. Garage Bedrijfsaansprakelijkheid FGD 2015-02 Voorwaarden Garage Bedrijfsaansprakelijkheid FGD 2015-02 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Omschrijving van de dekking 5 Artikel 5 Uitsluitingen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Model 202D4 blad 1 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering BIJZONDERE VOORWAARDEN IPAD EN MAC BOOK VERZEKERING MINT 2013 Inhoudsopgave 15 Verwijzing naar algemene voorwaarden 3 16 De dekking 3 17 Aanvullend verzekerd

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017

Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017 Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017 Inhoud Algemeen... 3 1 Aanvullende algemene bepalingen... 3 1.1 Dekkingsgebied... 3 1.2 Berekening van de premie... 3 1.2.1 Verrekening... 3 1.2.1.1

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Aannemers 2006-E

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Aannemers 2006-E Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Aanspraak 1.2 Derden 1.3 Geldigheidsduur 1.4 Handelen of nalaten 1.5 Milieuaantasting 1.6 Omstandigheid 1.7 Schade 1.8 Verzekerde 1.9 Verzekering

Nadere informatie

A. Bijzondere voorwaarden Inventaris-/goederenverzekering (IGV 2.1)

A. Bijzondere voorwaarden Inventaris-/goederenverzekering (IGV 2.1) A. Bijzondere voorwaarden Inventaris-/goederenverzekering (IGV 2.1) Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking binnen Nederland 4. Dekking boven het verzekerd

Nadere informatie

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Inventaris / Goederenverzekering

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Inventaris / Goederenverzekering VOORWAARDEN Inventaris / Goederenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL B 03.2.89 A INHOUD Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de dekking 2 Artikel 3

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (ELM.AVB031)

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (ELM.AVB031) ELMAC Assuradeuren bv Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (ELM.AVB031) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities Specifieke voorwaarden Artikel 2 Omvang van de verzekering Rubriek

Nadere informatie

Voorwaarden Gebouwenverzekering Het Ondernemerspakket

Voorwaarden Gebouwenverzekering Het Ondernemerspakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.5.01 A Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzonder dekking 3 Artikel 4 Dekking boven

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Bedrijfsschadeverzekering B 03.2.90 A

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Bedrijfsschadeverzekering B 03.2.90 A Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.2.90 A Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzondere

Nadere informatie

Artikel 3 Uitsluitingen en bepalingen Artikel 9 Aanvullende begripsomschrijvingen. Artikel 4 Schade Artikel 10 Nadere dekkingsomschrijving

Artikel 3 Uitsluitingen en bepalingen Artikel 9 Aanvullende begripsomschrijvingen. Artikel 4 Schade Artikel 10 Nadere dekkingsomschrijving Pagina 1 van 6 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Productvoorwaarden Artikel 8 Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Aanvullende uitsluitingen Artikel 2 Omvang van de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Inventaris / Goederenverzekering Het Ondernemerspakket

Voorwaarden Inventaris / Goederenverzekering Het Ondernemerspakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.5.02 A Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzondere dekkingen 4 Artikel 4 Dekking boven

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering P01A1101. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering P01A1101. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekerden De verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid als omschreven op het polisblad; b. de firmanten, vennoten,

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek F. Bijzondere voorwaarden. Extra Kostenverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek F. Bijzondere voorwaarden. Extra Kostenverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek F, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Extra Kostenverzekering 01/2013 4 1 Wat is

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen AVB06

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen AVB06 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen AVB06 Verzekeringsvoorwaarden De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. (aansprakelijkheid van de bewoners)

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. (aansprakelijkheid van de bewoners) AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI (aansprakelijkheid van de bewoners) Artikel 1 Verzekerden 1.1 Als verzekerden worden beschouwd de Individuele bewoners van de verzekerde deelnemer als omschreven

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering Het Ondernemerspakket

Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering Het Ondernemerspakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.5.06 A Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzondere dekkingen 4 Artikel 4 Dekking boven

Nadere informatie

B 03.2.88 B. 1/6 Model b 03.2.88 B voorwaarden gebouwenverzekering B 03.2.88-0312 BLAD

B 03.2.88 B. 1/6 Model b 03.2.88 B voorwaarden gebouwenverzekering B 03.2.88-0312 BLAD Voorwaarden Gebouwenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.2.88 B Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzondere dekkingen

Nadere informatie

Voorwaarden. Watersport Bedrijfsaansprakelijkheid FGD

Voorwaarden. Watersport Bedrijfsaansprakelijkheid FGD Voorwaarden Watersport Bedrijfsaansprakelijkheid FGD 2013-01 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Omschrijving van de dekking 5 Artikel

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering De OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Bijbehorende polisvoorwaarden: AW2014 In dit dekkingsoverzicht leest u in hoofdlijnen voor welke situaties

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden in gezinsverband zijn: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 zijn/haar echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde)

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis MKB

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis MKB Paragraaf 0 Algemeen deel Milieu Omvang van de verzekering Begrenzing naar verzekerd bedrag Per emissie of per reeks van emissies die met elkaar samenhangen of uit elkaar voortvloeien, vergoeden wij niet

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Algemene voorwaarden formulier XLI 0114.OC XLI 0114 OC Pagina 1 van 7 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN XLI 0207 OC ALGEMENE VOORWAARDEN Deze overeenkomst

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Glasverzekering Verzekeringsvoorwaarden Extra uitgebreid Glasverzekering Extra uitgebreid 2014 2014 1 / 8 2014.1 P2014.1 Voorwoord Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling

Nadere informatie