Document E - Referentieel Installatie/ontwerpbedrijven van fotovoltaïsche systemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Document E - Referentieel Installatie/ontwerpbedrijven van fotovoltaïsche systemen"

Transcriptie

1 CNSTRUCTIN QUALITY - QUEST Document E - Referentieel Installatie/ontwerpbedrijven van fotovoltaïsche systemen Beoordelingscriteria, aanvraagprocedure & aanvraagformulier SLAR PV - Versie 06a 28/04/2015 Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies

2 Inleiding Het voorliggende basisdocument geeft de nodige informatie voor installatie/ontwerpbedrijven van fotovoltaïsche systemen om een labelingsaanvraagdossier in te dienen. Hoofdstuk 1 geeft informatie over het doel en de meerwaarde van de labeling van installatie/ontwerpbedrijven. Hoofdstuk 2 beschrijft het toepassingsdomein van dit document. Hoofdstuk 3 geeft informatie over de aanvraagprocedure en de tarieven voor de labeling van installatie/ontwerpbedrijven en over de praktische modaliteiten om een labelingsaanvraag in te dienen. Dit hoofdstuk is gebaseerd op Document A perationeel kader van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST. Hoofdstuk 4 is het formulier voor indiening van een labelingsaanvraag. Met dit formulier kan elke installatie/ontwerpbedrijf zich kandidaat stellen om een kwaliteitslabel SLAR PV van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST te verkrijgen. Daarin zijn de volgende stukken inbegrepen: Engagementsverklaring, die ingevuld en ondertekend dient te worden; de engagementsverklaring bewijst dat de gelabelde aanbieder zich ertoe verbindt om alle kwaliteitseisen van het referentieel te respecteren en dit gedurende de volledige duur van de labeling. Checklist voor de samenstelling van het labelingsaanvraagdossier; deze lijst somt alle documenten op die als bijlage door de aanvrager ingediend dienen te worden. De ondertekende engagementsverklaring, de ingevulde checklist en de bijlagen vormen het volledig aanvraagdossier dat bij BCCA, de labelingsoperator van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST ingediend dient te worden. Bijlage 1 beschrijft de kwaliteitseisen die door de kandidaat nageleefd moeten worden en die door CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST als beoordelingscriteria gehanteerd worden. Een aantal eisen in bijlage 1 verwijzen naar een apart beoordelingsleidraad document (Document F), waar de vereisten verder kwalitatief beschreven worden. Het gaat o.a. over de volgende eisen: controlepunten inzake dakwerken, model van conformiteitsverklaring, model van inspectielijst daktoestand, standaard offerte en standaard lijst van geplaatste installaties. Bijlage 2 omvat een verklarende woordenlijst. Rechten Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van CNSTRUCTIN QUALITY en QUEST. Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 2

3 Disclaimer Als labelingsoperator van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST voert BCCA de kwaliteitslabelingsprocedure van installatie/ontwerpbedrijven op een professionele manier, op basis van het aanvraagdossier en in overeenstemming met de toepasselijke documenten (al naar gelang het geval Document A perationeel kader en Document E Referentieel Installatie/ontwerpbedrijven van [technologie]. De toekenning van het kwaliteitslabel betekent enkel dat het betrokken installatie/ontwerpbedrijf op het ogenblik van de toekenning van het kwaliteitslabel in overeenstemming is met de kwaliteitseisen opgenomen in Document E. De indiening en samenstelling van het labelingsaanvraagdossier, de evaluatie ervan en de betaling van de kosten die eruit voortvloeien zijn in geen geval een garantie voor een positieve uitkomst. Een negatieve uitkomst van de labelingsaanvraag kan bijgevolg ook geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of terugbetaling van betaalde procedure en evaluatiekosten verbonden aan de behandeling van de kandidatuur. De aanvraag tot kwaliteitslabeling gebeurt op vrijwillige basis en betekent voor het installatie/ontwerpbedrijf geen vrijstelling van de geldende reglementering voor de betrokken installatie. Indien de aanvrager van de kwaliteitslabeling niet akkoord gaat met de behandeling van het dossier of de beslissing van BCCA, is uitsluitend beroep mogelijk bij de Beroepscommissie van BCCA, CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST, die als enige ter zake bevoegd is. In geen geval zal de aanvrager beroep aantekenen bij de individuele leden van de Commissie die een advies over de labelingsbeslissing geeft, of een actie tegen hen ondernemen. Indien de houder van het kwaliteitslabel zijn verbintenissen niet nakomt, behoudt BCCA zich het recht voor om het kwaliteitslabel op te schorten of in te trekken tijdens haar geldigheidsperiode, volgens de geldende procedure. Het toepassingsdomein ( scope ) van de installatie/ontwerpbedrijven voor een bepaalde technologie wordt behandeld in dit document. Activiteiten die geen deel uitmaken van het toepassingsdomein kunnen ook geen voorwerp uitmaken van een labeling van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST. Elk document van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST bekomt een versienummer en datum van goedkeuring. Een document is geldig vanaf de beschikbaarheid op de website tot de datum van vervanging door een recentere versie, vermeerderd met 1 maand. Een labelingsaanvraagdossier wordt beoordeeld volgens de versie die geldig is op het moment van de bevestiging van ontvankelijkheid door BCCA. Latere evaluaties of behandeling van klachten refereren telkens naar de documenten met geldigheid op datum van de bevestiging van ontvankelijkheid, ook indien er tussentijds recentere versies beschikbaar kwamen. De aansprakelijkheid van BCCA, CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST vzw zijn in alle gevallen beperkt tot de vergoeding van de werkelijke schade die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van hun opzettelijke of zware fout, dan wel de opzettelijke fout van hun aangestelden of uitvoeringsagenten, en wordt beperkt tot het totaal van de uitbetaling door hun verzekeringsmaatschappij m.b.t. het betrokken schadegeval. BCCA, CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST vzw kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies van winst, verlies van zakelijke activiteiten, inkomen, cliënteel (met inbegrip van schade aan de goede naam of het imago) of van verwachte winsten of besparingen, als gevolg van het al dan niet toekennen van het kwaliteitslabel of het gebruik dat daarvan gemaakt wordt. CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST vzw zijn niet verantwoordelijk voor de toepasselijke reglementering (met inbegrip van technische normen), door de aanvrager uitgevoerde testen of de inhoud van het aanvraagdossier, en aanvaardt ter zake dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 3

4 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Disclaimer... 3 Inhoudsopgave Doel, doelgroep en meerwaarde voor de installateur... 5 Doel... 5 Doelgroep... 5 Meerwaarde voor het gelabelde bedrijf Toepassingsdomein: kleinschalige netgekoppelde fotovoltaïsche zonneenergie Labelingsprocedure & registratiemodaliteiten... 7 Algemene anvraagprocedure... 7 De beoordelingscriteria in een notedop... 7 Labelingsaanvraagformulier... 8 Labelingsaanvraagdossier... 8 Gezamenlijke aanvraag voor verschillende technologieën... 9 Audit van geplaatste installaties... 9 Tarieven... 9 Geldigheidsduur van het label Betalingsmodaliteiten Registratiemodaliteiten verige informatie Aanvraagformulier label SLAR PV Engagementsverklaring... Erreur! Signet non défini. Checklist voor de verzameling van de vereiste bijlagen en de samenstelling van het aanvraagdossier Bijlage 1 Referentieel voor installatie/ontwerpbedrijven van fotovoltaïsche systemen Bijlage 2 - Verklarende woordenlijst Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 4

5 Doel 1. Doel, doelgroep en meerwaarde voor de installateur De duurzame ontwikkeling van de markt van kleine hernieuwbare energiesystemen vereist een integraal kwaliteitssysteem. De doelstelling van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST bestaat in de ontwikkeling, de implementatie en het operationeel beheer van een professioneel kwaliteitssysteem voor kleine hernieuwbare energiesystemen. De activiteiten van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST kaderen ook binnen de Europese Richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (2009/28/EC). Artikel 14 van deze Richtlijn betreft de certificatie van installateurs van hernieuwbare energiesystemen op het niveau van de individuele installateur, door professionele vorming. De door CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST gelabelde installatie/ontwerpbedrijven zullen in 2014 minstens één gecertificeerde installateur (als persoon) dienen te gebruiken voor de dimensionering, installatie en oplevering voor die technologieën die onder de Richtlijn vallen. Doelgroep Het label SLAR PV van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST wordt aan installatie/ontwerpbedrijven van fotovoltaïsche systemen toegekend. nder installatie wordt begrepen: de levering aan de eindklant, plaatsing, verkoop en dienst na verkoop. nder ontwerp wordt begrepen: het vastleggen van de keuze van componenten om te komen tot een installatie met een voorspelbare prestatie, het dimensioneren van de installatie en het bepalen van de installatievoorschriften. Het labelingsysteem CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST heeft tot doel: De installatie/ontwerpbedrijven ondersteuning te bieden bij het structureren van hun dienstverlening aan de eindklant en bij het valoriseren van de commerciële meerwaarde die dit kwaliteitssysteem biedt. De eindklant duidelijke meerwaarde te bieden door kwaliteitsvolle dienstverlening voor én na levering en zo groot mogelijke garantie op de goede werking van de installatie. Door het ondertekenen van de engagementsverklaring als installatie/ontwerp-bedrijf van fotovoltaïsche systemen, verklaart de aanvrager dat hij voor de duur van de labeling altijd spontaan aan de beoordelingscriteria van dit document zal voldoen. Meerwaarde voor het gelabelde bedrijf Een kwaliteitslabel behalen is een investering die snel terugverdiend wordt: Voor een installateur van fotovoltaïsche systemen die per jaar 25 systemen plaatst, betekent een «SLAR PV» label 20 /installatie. De kwaliteitslabels worden gesteund door het Vlaamse Energie Agentschap: "Wie investeert in een groene energie-installatie moet waar voor zijn geld krijgen. nderzoek toont aan dat kwalitatieve producten en een goede plaatsing cruciaal zijn voor de opbrengst van installaties. Daarom werkte het Vlaams Energieagentschap (VEA) mee aan het opstarten van het QUEST-kwaliteitslabel. Een label dat niet alleen de consument, maar ook de sector zelf ten goede komt." VEA, 2012 Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 5

6 Commerciële meerwaarde Het kwaliteitslabel «SLAR PV» van QUEST & CNSTRUCTIN QUALITY helpt elk gelabelde bedrijf zich van de concurentie te onderscheiden. De particulieren kunnen gemakkelijk de goede vaklui identificeren, die in staat zijn hernieuwbare energiesystemen te installeren volgens de regels van de kunst. Gelabelde installateurs genieten van de volgende voordelen: Ze worden in een lijst op de website van QUEST en op de website van CNSTRUCTIN QUALITY opgenomen; Ze krijgen het gebruiksrecht van het logo "SLAR PV van QUEST & CNSTRUCTIN QUALITY als uithangbord; Ze kunnen gebruik maken van promotioneel materiaal (folders, geindividualiseerde posters, stickers,.); Ze krijgen toegang tot de bezoekersstatistieken op de website van QUEST (aantal klikken door bezoekers op hun paginas en aantal doorverwijzingen naar hun eigen webadres,..). rganisatorische meerwaarde Het toepassen van kwaliteitscriteria is een bron van efficiëntie en productiviteit voor het bedrijf, die tot besparingen op vlak van werkingskosten en arbeidsloon leidt. Het nauwgezet controleren van de kwaliteit van de dienstverlening verhoogt de voldoening van de klant. De risico s dat een installatie slecht in dienst wordt genomen en dat een technicus na de oplevering terug naar de werf dient te gaan zijn bij voorbeeld kleiner. De kwaliteitslabels van QUEST & CNSTRUCTIN QUALITY zijn een hulpmiddel om het intern proces van het bedrijf te verbeteren en om het kwaliteitsniveau van de prestaties te optimaliseren. Door het behalen van een kwaliteitslabel van QUEST & CNSTRUCTIN QUALITY krijgt men toegang tot verschillende technische tools en raadgevingen (offerte aanvraag formulier, check-list bij de indienstname, berekeningstools,,..). 2. Toepassingsdomein: kleinschalige netgekoppelde fotovoltaïsche zonne-energie De kwaliteitslabeling voor installatie/ontwerpbedrijven van fotovoltaïsche systemen is bedoeld voor systemen die met behulp van halfgeleiderelementen zonlicht omzetten in elektrische spanning met volgende karakteristieken: Het betreft installaties met een vaste helling en oriëntatie(dus met uitsluiting van mobiele zonne-volgende systemen) geplaatst op het Belgische grondgebied; Het betreft zowel mono-kristallijne, poly-kristallijne als amorfe cellen; De installaties zijn gekoppeld aan het laagspanningsnet door middel van een omvormer; Als installatie wordt aanzien het geheel van modules, drager of draagconstructie, bedrading tussen modules en invertor, invertor zelf en de bedrading tussen invertor, zekeringskast en andere elektrische elementen (aarding, schakelaars,...). Het aansluitsvermogen (nominaal uitgaand vermogen van de invertoren) van de installatie wordt beperkt tot 10 kva, (kleiner of ongeveer gelijk aan 14 kilowattpiek fotovoltaisch vermogen ). Het installatie/ontwerpbedrijf biedt deze installatie in zijn geheel aan de eindklant aan, met inbegrip van alle onderdelen en producten, montagewerken, kap- breek- en afwerkingwerken, oplevering, resulterend in een goed werkend geheel. Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 6

7 De eindklant heeft hierdoor voor de volledige installatie slechts één aanspreekpersoon. Het installatiebedrijf mag echter beroep doen op onderaannemers, zoals bij voorbeeld ontwerpbedrijven, voor zover de overeenkomst en de ermee gepaarde garantie naar de eindklant met het installatiebedrijf zelf wordt afgesloten. 3. Labelingsprocedure & registratiemodaliteiten Algemene anvraagprocedure Alle bedrijven kunnen een aanvraag tot labelisering indienen, onafhankelijk van hun al dan niet lidmaatschap bij om het even welke beroepsvereniging. De algemene beschrijving van de aanvraagprocedure voor de labeling van een installatie/ontwerpbedrijf is terug te vinden in Document A (perationeel Kader) van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST. Dit document is beschikbaar op De labelingsprocedure wordt door de labelingsoperator BCCA beheerd. De voornaamste stappen in de procedure zijn als volgt: Indienen van een labelingsaanvraagdossier door een kandidaat. Controle van de volledigheid van het aanvraagdossier door een operator. Beoordeling van het labelingsaanvraagdossier door een evaluator (bedrijfsbezoek en audit van één installatie). Beoordeling van het labelingsaanvraagdossier door een Technische Commissie/CertificatieRaad: positief of negatief advies. Toekenning(/weigering) van het label en notificatie van het gebruiksrecht van het logo SLAR PV van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST. Steekproefcontroles/audits van gerealiseerde installaties (min. één/jaar). Behandeling van klachten van eindgebruikers. Hernieuwing van het label om de vijf jaar. De beoordelingscriteria in een notedop Bijlage 1 bevat de evaluatiecriteria, -eisen. Die kunnen als volgt samengevat worden: Voorwaarden betreffende het installatie/ontwerpbedrijf: Het bedrijf dient te beschikken over de nodige inschrijvingen (Register Sociale Zekerheid, Kruispuntbank,..), verzekeringen, alsook een procedure voor klachtenbehandeling. In geval van onderaanneming, moet het bedrijf de naleving van de vereisten van QUEST & CNSTRUCTIN QUALITY door de onderaannemers controleren. De algemene verkoopvoorwaarden van de aangeboden contracten dienen ook bepaalde voorwaarden naleven. Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 7

8 Voorwaarden betreffende het vermogen om een installatie te ontwerpen: Het vermogen om een installatie te ontwerpen wordt door middel van een aantal documenten gecontroleerd: de technische tekeningen van de installatie, de technische specificaties van de gebruikte componenten, de testcertificaten/keurmerken, de opbrengstberekeningen alsook de nodige handleidingen (gebruikershandleiding). Deze documenten vormen het as-built dossier, dat aan elke klant bij oplevering van de werken wordt bezorgd en waarvan een kopij in het bedrijf wordt bewaren. Het complete as-built dossier van één effectief gerealiseerde, operationele installatie is een sleutel-element van de evaluatie van de labelingsaanvraag. De minimale inhoud van het as-built dossier bevindt zich in bijlage 1. Voorwaarden betreffende het vermogen om een installatie te plaatsen: Het vermogen om een installatie de plaatsen wordt gecontroleerd via steekproefsgewijze audits van door het installatie/ontwerpbedrijf geplaatste installaties. De assessoren van BCCA gebruiken een check-list dat in bijlage 1 wordt geviseerd. Voor elke geplaatste installatie overhandigt het gelabeld bedrijf een ondertekende papieren conformiteitsverklaring aan de klant, waarbij de conformiteit van deze installatie met de vereisten van QUEST & CNSTRUCTIN QUALITY formeel bevestigd wordt en waarbij vermeldt wordt dat deze installatie voor een audit door de labelingsoperator gekozen kan worden, in het kader van de toezicht van de labelingsoperator op het installatiebedrijf. Een papieren kopij van alle uitgegeven conformiteitsverklaringen dient in het bedrijf bewaard te worden. Dit dient te gebeuren aan de hand van een standaardformulier dat door BCCA ter beschikking gesteld zal worden via een elektronische template. Elke afgeleverde verklaring dient van een unieke chronologische nummering te worden voorzien. Binnenkort zal het afleveren van conformiteitsverklaringen volledig digitaal gebeuren, via toegang tot een online databank, waar alle installaties gedekt door een conformiteitsverklaring geregistreerd zullen worden. De intussen al gelabelde installatie/ontwerpbedrijven zullen naar dit digitaal systeem overschakelen bij de verlenging van hun label. Ten gevolgen van deze overgang zal het auditsysteem worden aangepast. Labelingsaanvraagformulier Een formulier voor indiening van een labelingsaanvraag wordt gebruikt om de aanvraag officieel in te dienen en de nodige gegevens te verstrekken ter beoordeling van de labelingaanvraag. Dit formulier bevindt zich in hoofdstuk 4 en is opgebouwd als een engagementsverklaring en een checklist waaraan de aanvrager met behulp van bijlagen de vereiste informatie dient toe te voegen. Elke bijlage dient op eenduidige wijze te refereren naar een punt uit deze checklist. Labelingsaanvraagdossier Het geheel van deze documenten vormt het labelingsaanvraagdossier: Ingevulde engagementsverklaring (zie hoofdstuk 4). Ingevulde checklist (zie hoofdstuk 4). Bijlagen (zie hoofdstuk 4). Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 8

9 Gezamenlijke aanvraag voor verschillende technologieën Inzake hernieuwbare energietoepassingen bieden CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST de mogelijkheid aan om een labelingsaanvraag voor de volgende technologieën te doen: Huishoudelijke netgekoppelde fotovoltaïsche zonne-energiesystemen (label SLAR PV ). Huishoudelijke thermische zonne-energietoepassingen voor warm water zonneboilers (label SLAR THERMAL ). Elektrische warmtepompsystemen, met of zonder bereiding van sanitair warm water (label HEAT PUMP ). Als een bedrijf een labelingsaanvraag voor méér dan één van deze drie technologieën wenst in te dienen zijn de volgende modaliteiten van toepassing: De kandidaat dient per technologie één aanvraagformulier (engagementsverklaring en checklist) in te vullen. Bepaalde bijlagen betreffende het kandidaat bedrijf dienen maar één keer bij het aanvraagdossier bijgevoegd te worden. Bij een gezamenlijke labelingsaanvraag voor verschillende technologieën wordt een korting op het tarief aangeboden (zie onderaan). Audit van geplaatste installaties Voor de initiële evaluatie van een labelingsaanvraag en elk jaar na de toekenning van een label wordt minstens één audit van een door de aanvrager/gelabelde bedrijf geplaatste installatie uitgevoerd. De te auditeren installatie(s) worden gekozen in een lijst die door de aanvrager/gelabeld bedrijf aan de labelingsoperator BCCA overgemaakt wordt. De gehanteerde procedure om installaties te kiezen en te auditeren wordt in detail in hoofdstuk 5.3 van Document A ( perationeel Kader ) van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST beschreven. De installaties worden geauditeerd op basis van de check-list die in bijlage 1 van dit document wordt geviseerd. Tarieven De tarieven worden in onderstaande tabel opgenomen. Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 9

10 Labelingsaanvraag Installatie/ontwerpbedrijf Prijs in (excl 21% btw) Info Totale dossierkosten voor de administratieve ontvankelijkheidscontrole door de operator, voor de evaluatie van het aanvraagdossier en installatie-controle/audit(s) door de evaluator en voor de beoordeling door de Technische Commissie/CertificatieRaad: Voor één technologie: Minder dan 50 geplaatste installaties per jaar 500 /jaar 50 tot 99 geplaatste installaties per jaar 800 /jaar 100 tot 149 geplaatste installaties per jaar /jaar 150 tot 199 geplaatste installaties per jaar /jaar Vanaf 200 geplaatste installaties per jaar /jaar Het aantal in aanmerking komende geplaatste installaties wordt als volgt berekend: i) eerste aanvraag: de laatste 12 maanden vóór de indiening van de aanvraag of ii) voor een al gelabeld bedrijf: telkens voor de volgende opeenvolgende periodes van 12 maanden Kost extra-audit: 450 /extra audit zie hoofdstuk van Document A perationeel Kader Indien één of meerdere installatie(s) niet verklaard wordt/en in de lijst met geplaatste installaties die door het bedrijf periodiek aan de labelingsoperator BCCA wordt overgemaakt (zie hoofdstuk 5.3 van Document A perationeel kader ), loopt de gelabeliseerde onderneming het risico dat haar label onmiddellijk ingetrokken wordt. Bovenvermelde honoraria zijn exclusief B.T.W. Ze zijn geldig voor 2014 en worden jaarlijks per 1 januari aangepast op basis van de volgende formule: waarin h = herzien bedrag h0 = basisbedrag S = waarde van de algemene index S gepubliceerd door de Federale verheidsdienst Economie, K.M.., Middenstand en Energie - het laatste trimester van het jaar dat het beschouwde jaar voorafgaat S0 = waarde van S van het laatste trimester van 2013 Geldigheidsduur van het label De geldigheidsduur van een label is 5 jaar, behalve als het label opgeschort of ingetrokken wordt, zoals vermeld in hoofdstuk 5.5 van Document A (perationeel kader). Betalingsmodaliteiten Bij het indienen van een labeliseringsaanvraag verstuurt de sectorverantwoordelijke van BCCA een factuur aan de aanvrager als het dossier ontvankelijk is. Een labeliseringsaanvraag wordt pas definitief ontvankelijk na het betalen van deze factuur. Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 10

11 Voor de andere jaren, zowel die tijdens dewelke het label geldig is, als die van de herlabelisering, stuurt de sectorverantwoordelijke van BCCA een factuur naar het bedrijf samen met de vraag de lijst op te sturen met de installaties die gedurende de laatste 12 maanden geplaatst werden, dit wil zeggen ten laatste 4 maand voor de verjaardatum van de initiële toekenning. Registratiemodaliteiten Taal De documenten die voor extern gebruik bestemd zijn, dienen te worden opgenomen in de taal van de eindgebruiker van het fotovoltaïsch systeem, voor zover het een officiële Belgische landstaal betreft. De andere documenten en informatie-elementen die overhandigd worden, mogen in één van de twee volgende werktalen opgesteld zijn: Frans of Nederlands. De te overhandigen testcertificaten en rapporten zijn kopieën van de originelen, opgesteld of vertaald in het Nederlands, Frans, Duits of Engels. Postadres De kandidaten sturen hun volledig aanvraagdossier op naar ondervermeld adres: BCCA Aarlensstraat, 53 rue d Arlon B-1040 Brussel Bruxelles Dhr Janick Pierard Het is verplicht het volledige dossier eveneens in elektronisch formaat in te dienen. De engagementsverklaring (zie hoofdstuk 4) dient met de hand te worden ondertekend. Een Word/Pdf kopij van de vervolledigde engagementsverklaring (zie hoofdstuk 4) moet (parallel) naar doorgestuurd worden. verige informatie Voor verdere vragen kan u terecht op of Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 11

12 4. Aanvraagformulier label SLAR PV Gelieve dit formulier in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen naar Dhr Janick Pierard BCCA, Aarlensstraat, 53, 1040 Brussel TYPE AANVRAAG: Label SLAR PV [Ik dien ook parallel een aanvraag in voor de volgende technologieën:] IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER: Bedrijfsnaam Adres Tel Contactpersoon Website ndernemingsnummer Aantal werknemers in dienst (voltijdse equivalenten) Aantal werknemers in activiteit fotovoltaîsche systemen (voltijdse equivalenten) Aantal geplaatste kleinschalige fotovoltaîsche systemen in de voorbije 12 maanden ndergetekende, die bevoegd is om het bedrijf te vertegenwoordigen, aanvaardt de bepalingen van dit Document E, o.a. van de disclaimer, en van het Document A perationeel kader van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST in zijn recentste versie. ndergetekende verbindt zich o.a. audits van geplaatste installaties te aanvaarden conform de procedure beschreven in het Document A perationeel kader. Hij verklaart de echtheid van: De informatie die bij deze engagementsverklaring is opgenomen. De bijlagen die bij het aanvraagdossier zijn bijgevoegd, o.a. de lijst van de door de aanvrager geplaatste installaties. Door het ondertekenen van deze engagementsverklaring als installatie/ontwerp-bedrijf van fotovoltaîsche systemen, verklaart de aanvrager dat hij voor de duur van de labeling altijd spontaan aan de beoordelingscriteria van dit document zal voldoen. Naam: Functie: Datum: Handtekening: Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 12

13 Checklist voor de verzameling van de vereiste bijlagen en de samenstelling van het aanvraagdossier De hierna opgesomde documenten betreffende het INSTALLATIE/NTWERPBEDRIJF dienen in het aanvraagdossier bijgevoegd te worden Vereiste documenten Te gebruiken REFERENTIENUMMER van elk (elektronisch) document dat in het aanvraagdossier wordt bijgevoegd Aanvrager check Aanwezig in het aanvraag dossier Algemene Verkoopvoorwaarden (Contract) [naam_kandidaat]_vereiste_1 Procedure voor de behandeling van klachten [naam kandidaat]_vereiste_2 Verzekering (BA) van het bedrijf Interne procedure om de naleving van de vereisten van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST door mogelijke onderaannemers te controleren + lijst onderaannemers [naam kandidaat]_vereiste_3 [naam kandidaat]_vereiste_4 Lijst van alle (kleinschalige onder 10 kva) geplaatste installaties gedurende de laatste 12 maanden met naam van de klant, gemeente, vermogen van de installatie, opstellingstype (type dak) en datum van de in dienststelling Bewijs van beroep op een persoon die over een RESCERT bekwaamheidscertificaat beschikt [naam kandidaat]_vereiste_5 [naam kandidaat]_vereiste_6 Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 13

14 De hierna opgesomde documenten dienen aan labelingsoperator BCCA overgemaakt te worden wanneer een te auditeren INSTALLATIE door BCCA gekozen wordt - ze dienen NIET in het aanvraagdossier bijgevoegd te worden Vereiste documenten Documenten van het As-built dossier van een installatie: Contract: technische gegevens vermeld in de offerte Inspectielijst daktoestand Technische tekeningen van de installatie - geintegreerd eendraad schema - montageplan Technische specificaties/datasheets/fiches van: - modules omvormer - draad Testcertificaat van de modules en omvormer Documentatie energiemeting pbrengstberekeningen Gebruikershandleiding, onderhoudsvoorschriften, onderhoudscontract Conformiteitsverklaring (niet van toepassing bij initiële aanvraag) REFERENTIENUMMER van elk (elektronisch) document dat aan de assessor van BCCA wordt overgemaakt [naam kandidaat]_vereiste_1_ [naam kandidaat]_vereiste_2_ [naam kandidaat]_vereiste_3_ [naam kandidaat]_vereiste_4_ [naam kandidaat]_vereiste_5_ [naam kandidaat]_vereiste_6_ [naam kandidaat]_vereiste_7_ [naam kandidaat]_vereiste_8_ [naam kandidaat]_vereiste_9_ Aanvrager check Aanwezig in het aanvraag dossier Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 14

15 Bijlage 1 Referentieel voor installatie/ontwerpbedrijven van fotovoltaïsche systemen Het voorliggende referentieel voor installatie/ontwerp van fotovoltaïsche systemen bevat, onder de vorm van een check-list, kwaliteitscriteria, -eisen en -evaluatierichtlijnen. Dit referentieel dient als technische referentie voor de evaluatie van de kandidaturen door de labelingsoperator BCCA. De check-list is als volgt opgebouwd (kolomen van links naar rechts): Elke vereiste heeft een referentienummer dat overeenstemt met het referentienummer van de documenten die in pagina s 13 en 14 (hoofdstuk 4) opgesomd zijn. Beschrijving van de eis (evaluatiecriterium). Een kwalitatieve leidraad voor goedkeuren (K) afkeuren (NK) of gedeeltelijke goedkeuring (+/-) van de eis Een toelichting voor beter begrip van de eis of de goedkeuringscriteria of een verwijzing naar meer informatie in andere documenten van QUEST-CNSTRUCTIN QUALITY. Een niet wijzigbare wegingsfactor, die het belang van deze eis in de totaalscore aangeeft. Dit laat (de installateur) toe om de impact van een eventuele tekortkoming voor één of verschillende eisen in te schatten. Eisen met een wegingsfactor van 10 zijn VET vereisten, die door de aanvrager volledig nageleefd worden. Gelijk welke tekortkoming in het aanvraagdossier betreffende deze vereiste zal leiden tot een weigering van kandidatuur. De check-list is beschikbaar: Pdf bestand: CQQuest_Doc_E_SLAR_PV_V6_Bijlage_1_ pdf Excel bestand: CQQuest_Doc_E_SLAR_PV_V6_Bijlage_1_ xls Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 15

16 Bijlage 2 - Verklarende woordenlijst Installatiebedrijf AC DC Europees rendement Finale opbrengstfactor Galvanische scheiding Generatoraansluitkast Invertor MPP MPP tracking verspanningsdrempel Partij die kant en klaar geïnstalleerde fotovoltaïsche systemen verkoopt aan eindgebruikers wisselstroom, -spanning; eng. alternating current gelijkstroom, -spanning; eng. direct current inschatting voor het langetermijn gemiddelde rendement van een invertor in Europa; berekening als gewogen gemiddeld rendement van de invertor voor verschillende vermogens AC-zijdige energieopbrengst van een PV-systeem gedeeld door het geïnstalleerd piekvermogen fysische scheiding tussen twee stroomvoerende elektrische circuits, in PV-invertoren gerealiseerd door een transformator schakelkast waarin de PV-strings in parallel geschakeld zijn en waarin, indien nodig, andere beveiligingsmiddelen kunnen zijn aangebracht omvormer, gebruikt voor de conversie van de gelijkspanning uit een PV-array naar netconforme wisselspanning maximum vermogen punt, eng. maximum power point: werkingspunt in termen van stroom en spanning waar een PV-module zijn maximaal vermogen geeft regeling van de inverter met als doel om een PV-array altijd op zijn MPP te doen werken grenswaarde van de netspanning waarboven een PV-inverter moet afschakelen Performantie (verhouding) verhouding van finale opbrengst tot referentieopbrengst Piekvermogen PV PV-array nominaal vermogen van een PV-module; dit wordt aangegeven voor STC; eenheid wattpiek (Wp) fotovoltaïsch, eng. photovoltaic PV-panelenveld, elektrisch verbonden geheel van PV-modules PV-gelijkspanningshoofdleiding leiding die de generatoraansluitkast verbindt met de invertor PV-generator PV-module PV-string PV-stringleiding Referentieopbrengst samenstel van PV-arrays, niet noodzakelijk elektrisch verbonden geïncapsuleerd en elektrisch verbonden geheel van zonnecellen, soms genoemd PV-paneel keten waarin PV-modules in serie zijn geschakeld leiding waarmee PV-modules in serie geschakeld worden instraling in het vlak van de PV-generator gedeeld door 1000 W/m2; soms aangegeven als uren volle zon Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 16

17 STC standaard testcondities: irradiantie 1000 W/m2 celtemperatuur 25 C spectrum air mass 1.5 de specificaties van PV-modules worden aangegeven onder STC Stringdiode Veiligheidsklasse II Veiligheidsklasse III sperdiode, in het verleden gebruikt om PV-strings te beveiligen tegen stromen in tegenrichting, bijvoorbeeld bij beschaduwing of fouten; stringdiodes worden vandaag niet meer gebruikt veiligheidsklasse bij gebruik van onderdelen met dubbele isolatie veiligheidsklasse voor toepassingen onder ZLS of ZLVS ZLVS zeer lage veiligheidsspanning (bij DC 120 V) ZLS zeer lage spanning (bij DC 120 V) Zonnecel Zwevend circuit niet geïncapsuleerde halfgeleider die bij blootstelling aan licht elektriciteit opwekt een ongeaard elektrisch circuit, dwz. plus noch min pool zijn geaard; kaders kunnen wel geaard zijn Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 17

Document E - Referentieel Installatie/ontwerpbedrijven van fotovoltaïsche systemen

Document E - Referentieel Installatie/ontwerpbedrijven van fotovoltaïsche systemen CNSTRUCTIN QUALITY - QUEST Document E - Referentieel Installatie/ontwerpbedrijven van fotovoltaïsche systemen Beoordelingscriteria, aanvraagprocedure & aanvraagformulier SLAR PV - Versie 06b 13/07/2015

Nadere informatie

Document E - Referentieel Installatie/ontwerpbedrijven van thermische zonne-energiesystemen

Document E - Referentieel Installatie/ontwerpbedrijven van thermische zonne-energiesystemen CNSTRUCTIN QUALITY - QUEST Document E - Referentieel Installatie/ontwerpbedrijven van thermische zonne-energiesystemen Beoordelingscriteria, aanvraagprocedure & aanvraagformulier versie 05 15/01/2014 SLAR

Nadere informatie

Document E - Referentieel Installatie/ontwerpbedrijven van warmtepompen

Document E - Referentieel Installatie/ontwerpbedrijven van warmtepompen CNSTRUCTIN QUALITY - QUEST Document E - Referentieel Installatie/ontwerpbedrijven van warmtepompen Beoordelingscriteria, aanvraagprocedure & aanvraagformulier HEAT PUMP - Versie 5b 24/09/2015 Quest vzw/asbl

Nadere informatie

Kwaliteitslabeling voor hernieuwbare energie in 2012 en verder. Hugues Latteur, Coördinator, 10 mei 2012

Kwaliteitslabeling voor hernieuwbare energie in 2012 en verder. Hugues Latteur, Coördinator, 10 mei 2012 Kwaliteitslabeling voor hernieuwbare energie in 2012 en verder Hugues Latteur, Coördinator, 10 mei 2012 Kwaliteitslabeling voor installateurs - 11 mei 2012 1 Wie is QUEST? Gesteund door: Leden van QUEST

Nadere informatie

Wie is Construction Quality?

Wie is Construction Quality? Nieuwe CQSkills kwaliteitslabels voor hernieuwbare energie 1 Wie is Construction Quality? De Confederatie Bouw en haar regionale vleugels, in partenariaat met BCCA, BCQS en de FV hebben Construction Quality

Nadere informatie

Document A (versie 6) 15/10/2015

Document A (versie 6) 15/10/2015 OPERATIONEEL KADER Algemene labeliseringsprocedure voor installatie/ontwerpbedrijven van fotovoltaïsche systemen, zonneboilers en warmtepompen door QUEST en CONSTRUCTION QUALITY Document A (versie 6) 15/10/2015

Nadere informatie

Seminarie Duurzaam bouwen

Seminarie Duurzaam bouwen Seminarie Duurzaam bouwen Hernieuwbare energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Leefmilieu Brussel De certificatie van installateurs van kleine hernieuwbare energiesystemen Hugues Latteur RESCert

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

Zonnethermie - sanitair - Installateur hernieuwbare energie

Zonnethermie - sanitair - Installateur hernieuwbare energie Zonnethermie - sanitair - Installateur hernieuwbare energie In samenwerking met Opleiding van 12 sessies vrijdag, 17 november 2017, Zandvoordeschorredijkstraat 73, 8400 Lesdata van deze opleiding: 17/11/2017

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Aanvraagformulier vind je op het einde

Nadere informatie

Aanvraagformulier. FORM01NLPUR Geldig vanaf 2011-05-09. Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2) De ondergetekende:

Aanvraagformulier. FORM01NLPUR Geldig vanaf 2011-05-09. Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2) De ondergetekende: FORM01NLPUR Geldig vanaf 2011-05-09 Aanvraagformulier Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2) De ondergetekende: In eigen naam In naam van het bedrijf: Bedrijf dat aangegeven dient te

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE

Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE Leefmilieu Brussel Hernieuwbare elektriciteitsproductie voor woningen met maximum 10 eenheden Gregory Neubourg APERe Doelstellingen van de presentatie Kennis van de belangrijke

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS INFORMATIE 1. Conform artikel 3, 1 van het koninklijk besluit van 6 december 2002 houdende de organisatie van de controle en de accreditatie

Nadere informatie

Nadat de aanvraag geregistreerd werd is aldus een aantal maanden nodig om een volwaardige technische goedkeuring, ATG, af te leveren.

Nadat de aanvraag geregistreerd werd is aldus een aantal maanden nodig om een volwaardige technische goedkeuring, ATG, af te leveren. AFLEVERING VAN TECHNISCHE GOEDKEURINGEN VOOR PRODUCTEN BESTEMD VOOR DE NA ISOLATIE VAN SPOUWMUREN TIJDENS DE AANVANGSPERIODE 22 juni 2012 De Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw vzw,

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TOT CERTIFICATIE VAN EEN UITBREIDING VAN EEN FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIE.

AANVRAAGFORMULIER TOT CERTIFICATIE VAN EEN UITBREIDING VAN EEN FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIE. AANVRAAGFORMULIER TOT CERTIFICATIE VAN EEN UITBREIDING VAN EEN FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIE. Stuur dit formulier, samen met de bijlagen, naar het volgende adres: BRUGEL Kunstlaan, 46 1000 Brussel Email:

Nadere informatie

Subsidiedossier zonne-installatie

Subsidiedossier zonne-installatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier zonne-installatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document Subsidiedossier

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw)

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw) Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw Vegaplan.be vzw, afgekort Vegaplan, met maatschappelijke zetel te Bolwerklaan 21, Bus 35, B-1210 Brussel Tel.: 02.880.22.00 Fax: 02.880.22.19 Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING. Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem

POLITIEVERORDENING. Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem POLITIEVERORDENING Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem Deel 1:Toepassingsgebied Onderhavig addendum aan de

Nadere informatie

G E D R A G S C O D E UNIZO HIB-LABEL

G E D R A G S C O D E UNIZO HIB-LABEL G E D R A G S C O D E UNIZO HIB-LABEL H A N D M A D E IN B E LG I U M Met het label Handmade In Belgium, hierna HIB-label, erkent UNIZO de makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten. Die

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE

Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE 1 Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE Leefmilieu Brussel Hernieuwbare elektriciteitsproductie voor woningen met maximum 10 eenheden Gregory Neubourg APERe Doelstellingen van de presentatie Kennis van de

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1272

EINDBESLISSING (B) CDC-1272 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Artikel 1 - Omschrijving In het kader van een duurzaam energiebeleid wordt een lijke subsidie verleend voor de installatie van

Nadere informatie

BV / Naar aanleiding van het contact treft u bijgaand ons voorstel voor het zonnepanelen systeem.

BV / Naar aanleiding van het contact treft u bijgaand ons voorstel voor het zonnepanelen systeem. Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 121739 / 573321 Voorstel Offerte voor: Naam: Adres: F. Hendriks (10235) Herengracht 15 2312 LA LEIDEN Barendrecht 05-07-201, Nummer:

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

GROEPSAANKOOP Fotovoltaïsche zonnepanelen. Partners:

GROEPSAANKOOP Fotovoltaïsche zonnepanelen. Partners: GROEPSAANKOOP Fotovoltaïsche zonnepanelen Partners: GROEPSAANKOOP Fotovoltaïsche zonnepanelen Welkom GROEPSAANKOOP Fotovoltaïsche zonnepanelen - CLEAR-project - Groepsaankoop zonnepanelen - Waarom zonnepanelen?

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1273

EINDBESLISSING (B) CDC-1273 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching

Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 oktober 2008 Bekendgemaakt op 23 oktober 2008 Artikel

Nadere informatie

Welkom. IZEN biedt : HERNIEUWBARE ENERGIE. - Zonthermische systemen - Fotovoltaïsche system - Warmtepomp - Kleine windturbines

Welkom. IZEN biedt : HERNIEUWBARE ENERGIE. - Zonthermische systemen - Fotovoltaïsche system - Warmtepomp - Kleine windturbines Welkom HERNIEUWBARE ENERGIE IZEN biedt iedere consument de beste hernieuwbare energie oplossing met kwaliteitsvolle producten en vanuit een ondernemende organisatie. Offerte op maat Aanbod van technologieën

Nadere informatie

SolarEdge maakt uw PV-panelen intelligenter. 2014 SolarEdge

SolarEdge maakt uw PV-panelen intelligenter. 2014 SolarEdge SolarEdge maakt uw PV-panelen intelligenter Overzicht van een PV-systeem Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit Een omvormer zet de door de panelen opgewekte DC- stroom om naar net-conforme AC-stroom

Nadere informatie

PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie

PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie Zonneboilersystemen, die gebruik maken van een hernieuwbare energiebron namelijk de zon, zijn investeringen in de toekomst: de energie die u verbruikt, is gratis,

Nadere informatie

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bijlage Bijlage bij de uniforme brief van 23 mei 2007 Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Toepassingsveld: Artikelen

Nadere informatie

REG-premie voor ZONNEBOILERS (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor ZONNEBOILERS (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor ZONNEBOILERS (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM... E-mail.. Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Datum indiening:............ AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Dit formulier volledig en leesbaar invullen, ondertekenen en terugsturen naar Gemeentebestuur Olen, dienst leefomgeving, Dorp

Nadere informatie

Uitnodiging voor kandidaatstelling. Veiling van 3G-vergunningen

Uitnodiging voor kandidaatstelling. Veiling van 3G-vergunningen Uitnodiging voor kandidaatstelling Veiling van 3G-vergunningen Instructies voor de kandidaat met betrekking tot de uitnodiging voor kandidaatstelling In 2001 werden reeds vier vergunningen ter veiling

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR KANDIDAATSTELLING. Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band MHz

UITNODIGING VOOR KANDIDAATSTELLING. Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band MHz 1 UITNODIGING VOOR KANDIDAATSTELLING Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band 2500 2690 MHz Voor de eerste maal worden gebruiksrechten voor radiofrequenties ter veiling aangeboden in

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepaneleninstallatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

Regeling Energielening MKB Flevoland

Regeling Energielening MKB Flevoland I: Regeling Energielening MKB Flevoland Vastgesteld bij het besluit van de raad van Toezicht van de Stichting DE-on d.d. 27 juni 2016. A. OVERWEGINGEN: 1. STICHTING DE-ON is opgericht met als doel de energietransitie

Nadere informatie

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie.

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie. REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Hoogrendementsbeglazing Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het aanvraagformulier

Nadere informatie

IK WIL EEN ZONNE-ENERGIESYSTEEM KOPEN. EN NU? TIPS VOOR DE AANSCHAF VAN EEN PASSEND SYSTEEM

IK WIL EEN ZONNE-ENERGIESYSTEEM KOPEN. EN NU? TIPS VOOR DE AANSCHAF VAN EEN PASSEND SYSTEEM IK WIL EEN ZONNE-ENERGIESYSTEEM KOPEN. EN NU? TIPS VOOR DE AANSCHAF VAN EEN PASSEND SYSTEEM 1 Glas-glas, glas-folie, monokristallijn, polykristallijn, amorfe Een zonne-energiesysteem kopen kan lastig zijn.

Nadere informatie

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is ENERGIEPREMIE F KOELKAST/DIEPVRIEZER A++ (inclusief combinatie met diepvriesvak) of ELEKTRISCHE DROOGKAST A Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 november 2012 houdende goedkeuring van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN DE HOUDER.

AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN DE HOUDER. AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN DE HOUDER. Stuur dit formulier, samen met de bijlagen, naar het volgende adres: BRUGEL Kunstlaan, 46 1000 Brussel Email: greenpower@brugel.brussels Het dossier zal

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TOT CERTIFICATIE VAN EEN FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIE

AANVRAAGFORMULIER TOT CERTIFICATIE VAN EEN FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIE AANVRAAGFORMULIER TOT CERTIFICATIE VAN EEN FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIE Stuur dit formulier, samen met de bijlagen, naar het volgende adres: BRUGEL Kunstlaan, 46 1000 Brussel Email: greenpower@brugel.brussels

Nadere informatie

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract 1 Reglement Starterscontract Artikel 1 - Situering De Stad Geraardsbergen, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een ondersteuning toekennen

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

PREMIE NR. 15 ACTIES VAN EEN FEDERATIE TER BEVORDERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE

PREMIE NR. 15 ACTIES VAN EEN FEDERATIE TER BEVORDERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE PREMIE NR. 15 ACTIES VAN EEN FEDERATIE TER BEVORDERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE Elke beroepsfederatie die een specifieke Brusselse sector vertegenwoordigt, kan een subsidie voor 100 % aanvragen voor

Nadere informatie

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer.... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1478

EINDBESLISSING (B) CDC-1478 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

ZONNE ENERGIE. Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA

ZONNE ENERGIE. Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA ZONNE ENERGIE Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA Onderwerpen introductie zonne energie in Nederland uitleg werking zonnestroom installaties plaatsing op verschillende daken financiële aspecten

Nadere informatie

Versie: 28 januari 2014

Versie: 28 januari 2014 Versie: 28 januari 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 - Particulier Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het

Nadere informatie

NEN 1010 over Photo Voltaïc installaties

NEN 1010 over Photo Voltaïc installaties NEN 1010 over Photo Voltaïc installaties Paul Castenmiller NEN 1010 over PV installaties Ontwikkelingen PV installaties. Normen PV installaties. NPR 5310-blad 65 Eigenschappen en risico s Architectuur

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen IDENTIFICATIE AANVRAGER In geval van natuurlijke persoon: Naam:... Voornaam:... Adres:... Postcode:...Gemeente:... Btw-nummer:... Telefoon/gsm:...

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1251

EINDBESLISSING (B) CDC-1251 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

1. Administratieve gegevens

1. Administratieve gegevens 1. Administratieve gegevens 1.1. Uitvoerder(s) van de inspectie Naam:... Bedrijf:... Naam:... Bedrijf:... Naam:... Bedrijf:... 1.2. Aannemer Bedrijf:... Naam zaakvoerder:... Adres:...... Telefoon:... 1.3.

Nadere informatie

Een nieuwe tool om meer te weten te komen over fotovoltaïsche zonne-energie De 9 referentiedocumenten van Leefmilieu Brussel Ontwikkeld in het kader van een openbare aanbesteding in 2008 door Leefmilieu

Nadere informatie

Infogids zonnepanelen

Infogids zonnepanelen Infogids zonnepanelen Inhoudstabel Wat zijn zonnepanelen?... 1 De werking van zonnepanelen... 2 Waarmee moet u rekening houden?... 2 De kostprijs van zonnepanelen... 3 Financiële steun bij aankoop zonnepanelen...

Nadere informatie

1. Uiteenzetting van de feiten

1. Uiteenzetting van de feiten Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst van BRUGEL betreffende de klacht van mevrouw X tegen het Brussels Instituut voor Milieubeheer. Mevrouw, Wij hebben uw klacht tegen het Brussels

Nadere informatie

Investeer NU in uw eigen zonnepanelen!

Investeer NU in uw eigen zonnepanelen! Web pagina : www.installatietechniekdwcschoutens.nl E mail : its@brunssum.net Zonne-energie Investeer NU in uw eigen zonnepanelen! Hoe werkt Zonnestroom? Voor het opwekken van zonnestroom heb je nodig:

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

BELSOLAR Kwaliteitssysteem

BELSOLAR Kwaliteitssysteem BELSOLAR Kwaliteitssysteem Informatie voor kandidaat-leden Update procedure Juli 2004 BELSOLAR vzw p/a 3E - Verenigingsstraat 39 B-1000 Brussel Inleiding Dit document geeft geactualiseerde informatie over

Nadere informatie

Enfinity omvormers re-inventing the inverter

Enfinity omvormers re-inventing the inverter NL Enfinity omvormers re-inventing the inverter www.enfinity.be Kies voor een compleet kwalitatief en kostenefficiënt PV systeem! Naast een uitgebreid assortiment Enfinity zonnepanelen en montagesystemen

Nadere informatie

PREMIE NR. 5: INSTALLATIE VAN EEN KWALITATIEVE WARMTEKRACHTKOPPELING

PREMIE NR. 5: INSTALLATIE VAN EEN KWALITATIEVE WARMTEKRACHTKOPPELING PREMIE NR. 5: INSTALLATIE VAN EEN KWALITATIEVE WARMTEKRACHTKOPPELING Volgende investeringen zijn toegestaan: een installatie voor kwalitatieve warmtekrachtkoppeling, d.w.z. een gecombineerde productie

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN Inleiding Het Agentschap Integratie en Inburgering biedt twee vormen van dienstverlening aan: - sociaal tolken - sociaal

Nadere informatie

Informatiebrochure Trustworthiness. De betrouwbaarheidsverificatie van personen werkzaam in de nucleaire sector

Informatiebrochure Trustworthiness. De betrouwbaarheidsverificatie van personen werkzaam in de nucleaire sector Informatiebrochure Trustworthiness De betrouwbaarheidsverificatie van personen werkzaam in de nucleaire sector december 2015 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Bevoegde overheden... 3 2.1 Federaal Agentschap

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

BELGACAP. 1. Praktische Gids. Aanvullende Publieke Kredietverzekering, Dankzij BELGACAP, de Belgische

BELGACAP. 1. Praktische Gids. Aanvullende Publieke Kredietverzekering, Dankzij BELGACAP, de Belgische BELGACAP De Belgische Aanvullende Publieke Kredietverzekering 1. Praktische Gids Dankzij BELGACAP, de Belgische Aanvullende Publieke Kredietverzekering, kunt u bepaalde van de u door Atradius geleverde

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B)130228-CDC-1231

EINDBESLISSING (B)130228-CDC-1231 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

Een primeur binnen de private bewaking

Een primeur binnen de private bewaking Een primeur binnen de private bewaking Secure Quality Een primeur binnen de private bewaking Inleiding: Waarom het SECURE QUALITY Kwaliteitscharter Private Bewaking? De BVBO 1 stelt met trots haar nieuwste

Nadere informatie

PREMIE 14 - FOTOVOLTAÏSCH SYSTEEM VOOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE Nieuwbouw + Renovatie

PREMIE 14 - FOTOVOLTAÏSCH SYSTEEM VOOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE Nieuwbouw + Renovatie PREMIE 14 - FOTOVOLTAÏSCH SYSTEEM VOOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE Nieuwbouw + Renovatie Fotovoltaïsche zonnepanelen, die gebruik maken van een hernieuwbare energiebron namelijk de zon, zijn investeringen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Algemeen. C. Een bestuurder van de vennootschap dient deze vragenlijst en elke andere bijlage te ondertekenen en te dateren.

Algemeen. C. Een bestuurder van de vennootschap dient deze vragenlijst en elke andere bijlage te ondertekenen en te dateren. Algemeen Belangrijke informatie. A. Gelieve alle vragen te beantwoorden. Deze informatie is benodigd voor de onderschrijvings- en premieanalyse. Uw antwoorden worden als wettelijk materiaal beschouwd voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Zakelijk Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het gebruik van zonnepanelen te

Nadere informatie

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen (nieuwe en bestaande gebouwen) Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen (nieuwe en bestaande gebouwen) Een premie aanvragen in 5 stappen REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen (nieuwe en bestaande gebouwen) Plaatsing zonneboiler Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden.

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

Een klant (de Afnemer) van WEB die hernieuwbare elektriciteit terug wil leveren dient de volgende procedure door te lopen 1

Een klant (de Afnemer) van WEB die hernieuwbare elektriciteit terug wil leveren dient de volgende procedure door te lopen 1 PARTICULIEREN Aanvraag voor teruglevering hernieuwbare elektriciteit aan Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. Inleiding In het kader van duurzaamheid creëert de Wet elektriciteit en drinkwater BES de

Nadere informatie

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is.

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is. ENERGIEPREMIE F KOELKAST/DIEPVRIEZER A++ (inclusief combinatie met diepvriesvak) of ELEKTRISCHE DROOGKAST A Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

Premiestelsel beveiliging woningen

Premiestelsel beveiliging woningen Lokale Politie Zaventem Gemeente Zaventem Preventiedienst Premiestelsel beveiliging woningen Procedure Reglement PREMIESTELSEL INBRAAKBEVEILIGING WONINGEN REGLEMENT - PROCEDURE Met ingang van de inwerkingtreding

Nadere informatie

Zonne-energie gratis en schoon

Zonne-energie gratis en schoon Zonne-energie gratis en schoon Samen gaan we voor duurzaam Genieten van de zon. Buiten in de tuin, in het park of op het strand. De zon geeft ons gratis energie. We kunnen de zon ook op een andere manier

Nadere informatie

Inleiding. De aanvraagprocedure

Inleiding. De aanvraagprocedure PARTICULIEREN AANVRAAG VOOR TERUGLEVERING HERNIEUWBARE ELEKTRICITEIT AAN WATER- EN ENERGIEBEDRIJF BONAIRE N.V. Inleiding In het kader van duurzaamheid biedt de Wet elektriciteit en drinkwater BES de mogelijkheid

Nadere informatie

Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst van Brugel betreffende uw klacht tegen het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)

Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst van Brugel betreffende uw klacht tegen het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst van Brugel betreffende uw klacht tegen het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) Mevrouw, Wij hebben uw klacht tegen het Brussels Instituut

Nadere informatie

Certificatiereglement. BeCommerce Kwaliteitslabel voor Verkoop op Afstand. January 1

Certificatiereglement. BeCommerce Kwaliteitslabel voor Verkoop op Afstand. January 1 Certificatiereglement BeCommerce Kwaliteitslabel voor Verkoop op Afstand January 1 2014 De vzw BeCommerce heeft als doelstelling het vertrouwen van de consument te verhogen in online en offline verkoop

Nadere informatie

Verkorte gebruikshandleiding Growatt-omvormer

Verkorte gebruikshandleiding Growatt-omvormer Verkorte gebruikshandleiding Growatt-omvormer Verklarende woordenlijst AC Afkorting voor wisselstroom DC Afkorting voor gelijkstroom Energie Energie wordt gemeten in Wh (watt-uur), kwh (kilowatt-uur) of

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Gedragscode voor verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten verkoopruimten

Nadere informatie

1. De bestellingen en verkopen van gordijnen op maat worden u aangeboden door

1. De bestellingen en verkopen van gordijnen op maat worden u aangeboden door Algemene voorwaarden 1. De bestellingen en verkopen van gordijnen op maat worden u aangeboden door B.V.B.A. DK2000 NEW onder de naam Gordijnen Op Maat met btw nr: 0833.580.584 en maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

5-3-2015 WERKGROEP TECHNIEK EN AANBESTEDING 03-03-2015. Zie de leidraad op www.zondeventer.nl

5-3-2015 WERKGROEP TECHNIEK EN AANBESTEDING 03-03-2015. Zie de leidraad op www.zondeventer.nl WERKGROEP TECHNIEK EN AANBESTEDING 03-03-2015 Zie de leidraad op www.zondeventer.nl Waarom zonne-energie Wat is zonne-energie Kengetallen Opbrengst zonne-energie Stappenplan Componenten Plaatsing Turnkey

Nadere informatie