Document E - Referentieel Installatie/ontwerpbedrijven van fotovoltaïsche systemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Document E - Referentieel Installatie/ontwerpbedrijven van fotovoltaïsche systemen"

Transcriptie

1 CNSTRUCTIN QUALITY - QUEST Document E - Referentieel Installatie/ontwerpbedrijven van fotovoltaïsche systemen Beoordelingscriteria, aanvraagprocedure & aanvraagformulier SLAR PV - Versie 06a 28/04/2015 Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies

2 Inleiding Het voorliggende basisdocument geeft de nodige informatie voor installatie/ontwerpbedrijven van fotovoltaïsche systemen om een labelingsaanvraagdossier in te dienen. Hoofdstuk 1 geeft informatie over het doel en de meerwaarde van de labeling van installatie/ontwerpbedrijven. Hoofdstuk 2 beschrijft het toepassingsdomein van dit document. Hoofdstuk 3 geeft informatie over de aanvraagprocedure en de tarieven voor de labeling van installatie/ontwerpbedrijven en over de praktische modaliteiten om een labelingsaanvraag in te dienen. Dit hoofdstuk is gebaseerd op Document A perationeel kader van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST. Hoofdstuk 4 is het formulier voor indiening van een labelingsaanvraag. Met dit formulier kan elke installatie/ontwerpbedrijf zich kandidaat stellen om een kwaliteitslabel SLAR PV van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST te verkrijgen. Daarin zijn de volgende stukken inbegrepen: Engagementsverklaring, die ingevuld en ondertekend dient te worden; de engagementsverklaring bewijst dat de gelabelde aanbieder zich ertoe verbindt om alle kwaliteitseisen van het referentieel te respecteren en dit gedurende de volledige duur van de labeling. Checklist voor de samenstelling van het labelingsaanvraagdossier; deze lijst somt alle documenten op die als bijlage door de aanvrager ingediend dienen te worden. De ondertekende engagementsverklaring, de ingevulde checklist en de bijlagen vormen het volledig aanvraagdossier dat bij BCCA, de labelingsoperator van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST ingediend dient te worden. Bijlage 1 beschrijft de kwaliteitseisen die door de kandidaat nageleefd moeten worden en die door CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST als beoordelingscriteria gehanteerd worden. Een aantal eisen in bijlage 1 verwijzen naar een apart beoordelingsleidraad document (Document F), waar de vereisten verder kwalitatief beschreven worden. Het gaat o.a. over de volgende eisen: controlepunten inzake dakwerken, model van conformiteitsverklaring, model van inspectielijst daktoestand, standaard offerte en standaard lijst van geplaatste installaties. Bijlage 2 omvat een verklarende woordenlijst. Rechten Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van CNSTRUCTIN QUALITY en QUEST. Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 2

3 Disclaimer Als labelingsoperator van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST voert BCCA de kwaliteitslabelingsprocedure van installatie/ontwerpbedrijven op een professionele manier, op basis van het aanvraagdossier en in overeenstemming met de toepasselijke documenten (al naar gelang het geval Document A perationeel kader en Document E Referentieel Installatie/ontwerpbedrijven van [technologie]. De toekenning van het kwaliteitslabel betekent enkel dat het betrokken installatie/ontwerpbedrijf op het ogenblik van de toekenning van het kwaliteitslabel in overeenstemming is met de kwaliteitseisen opgenomen in Document E. De indiening en samenstelling van het labelingsaanvraagdossier, de evaluatie ervan en de betaling van de kosten die eruit voortvloeien zijn in geen geval een garantie voor een positieve uitkomst. Een negatieve uitkomst van de labelingsaanvraag kan bijgevolg ook geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of terugbetaling van betaalde procedure en evaluatiekosten verbonden aan de behandeling van de kandidatuur. De aanvraag tot kwaliteitslabeling gebeurt op vrijwillige basis en betekent voor het installatie/ontwerpbedrijf geen vrijstelling van de geldende reglementering voor de betrokken installatie. Indien de aanvrager van de kwaliteitslabeling niet akkoord gaat met de behandeling van het dossier of de beslissing van BCCA, is uitsluitend beroep mogelijk bij de Beroepscommissie van BCCA, CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST, die als enige ter zake bevoegd is. In geen geval zal de aanvrager beroep aantekenen bij de individuele leden van de Commissie die een advies over de labelingsbeslissing geeft, of een actie tegen hen ondernemen. Indien de houder van het kwaliteitslabel zijn verbintenissen niet nakomt, behoudt BCCA zich het recht voor om het kwaliteitslabel op te schorten of in te trekken tijdens haar geldigheidsperiode, volgens de geldende procedure. Het toepassingsdomein ( scope ) van de installatie/ontwerpbedrijven voor een bepaalde technologie wordt behandeld in dit document. Activiteiten die geen deel uitmaken van het toepassingsdomein kunnen ook geen voorwerp uitmaken van een labeling van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST. Elk document van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST bekomt een versienummer en datum van goedkeuring. Een document is geldig vanaf de beschikbaarheid op de website tot de datum van vervanging door een recentere versie, vermeerderd met 1 maand. Een labelingsaanvraagdossier wordt beoordeeld volgens de versie die geldig is op het moment van de bevestiging van ontvankelijkheid door BCCA. Latere evaluaties of behandeling van klachten refereren telkens naar de documenten met geldigheid op datum van de bevestiging van ontvankelijkheid, ook indien er tussentijds recentere versies beschikbaar kwamen. De aansprakelijkheid van BCCA, CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST vzw zijn in alle gevallen beperkt tot de vergoeding van de werkelijke schade die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van hun opzettelijke of zware fout, dan wel de opzettelijke fout van hun aangestelden of uitvoeringsagenten, en wordt beperkt tot het totaal van de uitbetaling door hun verzekeringsmaatschappij m.b.t. het betrokken schadegeval. BCCA, CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST vzw kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies van winst, verlies van zakelijke activiteiten, inkomen, cliënteel (met inbegrip van schade aan de goede naam of het imago) of van verwachte winsten of besparingen, als gevolg van het al dan niet toekennen van het kwaliteitslabel of het gebruik dat daarvan gemaakt wordt. CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST vzw zijn niet verantwoordelijk voor de toepasselijke reglementering (met inbegrip van technische normen), door de aanvrager uitgevoerde testen of de inhoud van het aanvraagdossier, en aanvaardt ter zake dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 3

4 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Disclaimer... 3 Inhoudsopgave Doel, doelgroep en meerwaarde voor de installateur... 5 Doel... 5 Doelgroep... 5 Meerwaarde voor het gelabelde bedrijf Toepassingsdomein: kleinschalige netgekoppelde fotovoltaïsche zonneenergie Labelingsprocedure & registratiemodaliteiten... 7 Algemene anvraagprocedure... 7 De beoordelingscriteria in een notedop... 7 Labelingsaanvraagformulier... 8 Labelingsaanvraagdossier... 8 Gezamenlijke aanvraag voor verschillende technologieën... 9 Audit van geplaatste installaties... 9 Tarieven... 9 Geldigheidsduur van het label Betalingsmodaliteiten Registratiemodaliteiten verige informatie Aanvraagformulier label SLAR PV Engagementsverklaring... Erreur! Signet non défini. Checklist voor de verzameling van de vereiste bijlagen en de samenstelling van het aanvraagdossier Bijlage 1 Referentieel voor installatie/ontwerpbedrijven van fotovoltaïsche systemen Bijlage 2 - Verklarende woordenlijst Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 4

5 Doel 1. Doel, doelgroep en meerwaarde voor de installateur De duurzame ontwikkeling van de markt van kleine hernieuwbare energiesystemen vereist een integraal kwaliteitssysteem. De doelstelling van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST bestaat in de ontwikkeling, de implementatie en het operationeel beheer van een professioneel kwaliteitssysteem voor kleine hernieuwbare energiesystemen. De activiteiten van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST kaderen ook binnen de Europese Richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (2009/28/EC). Artikel 14 van deze Richtlijn betreft de certificatie van installateurs van hernieuwbare energiesystemen op het niveau van de individuele installateur, door professionele vorming. De door CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST gelabelde installatie/ontwerpbedrijven zullen in 2014 minstens één gecertificeerde installateur (als persoon) dienen te gebruiken voor de dimensionering, installatie en oplevering voor die technologieën die onder de Richtlijn vallen. Doelgroep Het label SLAR PV van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST wordt aan installatie/ontwerpbedrijven van fotovoltaïsche systemen toegekend. nder installatie wordt begrepen: de levering aan de eindklant, plaatsing, verkoop en dienst na verkoop. nder ontwerp wordt begrepen: het vastleggen van de keuze van componenten om te komen tot een installatie met een voorspelbare prestatie, het dimensioneren van de installatie en het bepalen van de installatievoorschriften. Het labelingsysteem CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST heeft tot doel: De installatie/ontwerpbedrijven ondersteuning te bieden bij het structureren van hun dienstverlening aan de eindklant en bij het valoriseren van de commerciële meerwaarde die dit kwaliteitssysteem biedt. De eindklant duidelijke meerwaarde te bieden door kwaliteitsvolle dienstverlening voor én na levering en zo groot mogelijke garantie op de goede werking van de installatie. Door het ondertekenen van de engagementsverklaring als installatie/ontwerp-bedrijf van fotovoltaïsche systemen, verklaart de aanvrager dat hij voor de duur van de labeling altijd spontaan aan de beoordelingscriteria van dit document zal voldoen. Meerwaarde voor het gelabelde bedrijf Een kwaliteitslabel behalen is een investering die snel terugverdiend wordt: Voor een installateur van fotovoltaïsche systemen die per jaar 25 systemen plaatst, betekent een «SLAR PV» label 20 /installatie. De kwaliteitslabels worden gesteund door het Vlaamse Energie Agentschap: "Wie investeert in een groene energie-installatie moet waar voor zijn geld krijgen. nderzoek toont aan dat kwalitatieve producten en een goede plaatsing cruciaal zijn voor de opbrengst van installaties. Daarom werkte het Vlaams Energieagentschap (VEA) mee aan het opstarten van het QUEST-kwaliteitslabel. Een label dat niet alleen de consument, maar ook de sector zelf ten goede komt." VEA, 2012 Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 5

6 Commerciële meerwaarde Het kwaliteitslabel «SLAR PV» van QUEST & CNSTRUCTIN QUALITY helpt elk gelabelde bedrijf zich van de concurentie te onderscheiden. De particulieren kunnen gemakkelijk de goede vaklui identificeren, die in staat zijn hernieuwbare energiesystemen te installeren volgens de regels van de kunst. Gelabelde installateurs genieten van de volgende voordelen: Ze worden in een lijst op de website van QUEST en op de website van CNSTRUCTIN QUALITY opgenomen; Ze krijgen het gebruiksrecht van het logo "SLAR PV van QUEST & CNSTRUCTIN QUALITY als uithangbord; Ze kunnen gebruik maken van promotioneel materiaal (folders, geindividualiseerde posters, stickers,.); Ze krijgen toegang tot de bezoekersstatistieken op de website van QUEST (aantal klikken door bezoekers op hun paginas en aantal doorverwijzingen naar hun eigen webadres,..). rganisatorische meerwaarde Het toepassen van kwaliteitscriteria is een bron van efficiëntie en productiviteit voor het bedrijf, die tot besparingen op vlak van werkingskosten en arbeidsloon leidt. Het nauwgezet controleren van de kwaliteit van de dienstverlening verhoogt de voldoening van de klant. De risico s dat een installatie slecht in dienst wordt genomen en dat een technicus na de oplevering terug naar de werf dient te gaan zijn bij voorbeeld kleiner. De kwaliteitslabels van QUEST & CNSTRUCTIN QUALITY zijn een hulpmiddel om het intern proces van het bedrijf te verbeteren en om het kwaliteitsniveau van de prestaties te optimaliseren. Door het behalen van een kwaliteitslabel van QUEST & CNSTRUCTIN QUALITY krijgt men toegang tot verschillende technische tools en raadgevingen (offerte aanvraag formulier, check-list bij de indienstname, berekeningstools,,..). 2. Toepassingsdomein: kleinschalige netgekoppelde fotovoltaïsche zonne-energie De kwaliteitslabeling voor installatie/ontwerpbedrijven van fotovoltaïsche systemen is bedoeld voor systemen die met behulp van halfgeleiderelementen zonlicht omzetten in elektrische spanning met volgende karakteristieken: Het betreft installaties met een vaste helling en oriëntatie(dus met uitsluiting van mobiele zonne-volgende systemen) geplaatst op het Belgische grondgebied; Het betreft zowel mono-kristallijne, poly-kristallijne als amorfe cellen; De installaties zijn gekoppeld aan het laagspanningsnet door middel van een omvormer; Als installatie wordt aanzien het geheel van modules, drager of draagconstructie, bedrading tussen modules en invertor, invertor zelf en de bedrading tussen invertor, zekeringskast en andere elektrische elementen (aarding, schakelaars,...). Het aansluitsvermogen (nominaal uitgaand vermogen van de invertoren) van de installatie wordt beperkt tot 10 kva, (kleiner of ongeveer gelijk aan 14 kilowattpiek fotovoltaisch vermogen ). Het installatie/ontwerpbedrijf biedt deze installatie in zijn geheel aan de eindklant aan, met inbegrip van alle onderdelen en producten, montagewerken, kap- breek- en afwerkingwerken, oplevering, resulterend in een goed werkend geheel. Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 6

7 De eindklant heeft hierdoor voor de volledige installatie slechts één aanspreekpersoon. Het installatiebedrijf mag echter beroep doen op onderaannemers, zoals bij voorbeeld ontwerpbedrijven, voor zover de overeenkomst en de ermee gepaarde garantie naar de eindklant met het installatiebedrijf zelf wordt afgesloten. 3. Labelingsprocedure & registratiemodaliteiten Algemene anvraagprocedure Alle bedrijven kunnen een aanvraag tot labelisering indienen, onafhankelijk van hun al dan niet lidmaatschap bij om het even welke beroepsvereniging. De algemene beschrijving van de aanvraagprocedure voor de labeling van een installatie/ontwerpbedrijf is terug te vinden in Document A (perationeel Kader) van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST. Dit document is beschikbaar op De labelingsprocedure wordt door de labelingsoperator BCCA beheerd. De voornaamste stappen in de procedure zijn als volgt: Indienen van een labelingsaanvraagdossier door een kandidaat. Controle van de volledigheid van het aanvraagdossier door een operator. Beoordeling van het labelingsaanvraagdossier door een evaluator (bedrijfsbezoek en audit van één installatie). Beoordeling van het labelingsaanvraagdossier door een Technische Commissie/CertificatieRaad: positief of negatief advies. Toekenning(/weigering) van het label en notificatie van het gebruiksrecht van het logo SLAR PV van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST. Steekproefcontroles/audits van gerealiseerde installaties (min. één/jaar). Behandeling van klachten van eindgebruikers. Hernieuwing van het label om de vijf jaar. De beoordelingscriteria in een notedop Bijlage 1 bevat de evaluatiecriteria, -eisen. Die kunnen als volgt samengevat worden: Voorwaarden betreffende het installatie/ontwerpbedrijf: Het bedrijf dient te beschikken over de nodige inschrijvingen (Register Sociale Zekerheid, Kruispuntbank,..), verzekeringen, alsook een procedure voor klachtenbehandeling. In geval van onderaanneming, moet het bedrijf de naleving van de vereisten van QUEST & CNSTRUCTIN QUALITY door de onderaannemers controleren. De algemene verkoopvoorwaarden van de aangeboden contracten dienen ook bepaalde voorwaarden naleven. Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 7

8 Voorwaarden betreffende het vermogen om een installatie te ontwerpen: Het vermogen om een installatie te ontwerpen wordt door middel van een aantal documenten gecontroleerd: de technische tekeningen van de installatie, de technische specificaties van de gebruikte componenten, de testcertificaten/keurmerken, de opbrengstberekeningen alsook de nodige handleidingen (gebruikershandleiding). Deze documenten vormen het as-built dossier, dat aan elke klant bij oplevering van de werken wordt bezorgd en waarvan een kopij in het bedrijf wordt bewaren. Het complete as-built dossier van één effectief gerealiseerde, operationele installatie is een sleutel-element van de evaluatie van de labelingsaanvraag. De minimale inhoud van het as-built dossier bevindt zich in bijlage 1. Voorwaarden betreffende het vermogen om een installatie te plaatsen: Het vermogen om een installatie de plaatsen wordt gecontroleerd via steekproefsgewijze audits van door het installatie/ontwerpbedrijf geplaatste installaties. De assessoren van BCCA gebruiken een check-list dat in bijlage 1 wordt geviseerd. Voor elke geplaatste installatie overhandigt het gelabeld bedrijf een ondertekende papieren conformiteitsverklaring aan de klant, waarbij de conformiteit van deze installatie met de vereisten van QUEST & CNSTRUCTIN QUALITY formeel bevestigd wordt en waarbij vermeldt wordt dat deze installatie voor een audit door de labelingsoperator gekozen kan worden, in het kader van de toezicht van de labelingsoperator op het installatiebedrijf. Een papieren kopij van alle uitgegeven conformiteitsverklaringen dient in het bedrijf bewaard te worden. Dit dient te gebeuren aan de hand van een standaardformulier dat door BCCA ter beschikking gesteld zal worden via een elektronische template. Elke afgeleverde verklaring dient van een unieke chronologische nummering te worden voorzien. Binnenkort zal het afleveren van conformiteitsverklaringen volledig digitaal gebeuren, via toegang tot een online databank, waar alle installaties gedekt door een conformiteitsverklaring geregistreerd zullen worden. De intussen al gelabelde installatie/ontwerpbedrijven zullen naar dit digitaal systeem overschakelen bij de verlenging van hun label. Ten gevolgen van deze overgang zal het auditsysteem worden aangepast. Labelingsaanvraagformulier Een formulier voor indiening van een labelingsaanvraag wordt gebruikt om de aanvraag officieel in te dienen en de nodige gegevens te verstrekken ter beoordeling van de labelingaanvraag. Dit formulier bevindt zich in hoofdstuk 4 en is opgebouwd als een engagementsverklaring en een checklist waaraan de aanvrager met behulp van bijlagen de vereiste informatie dient toe te voegen. Elke bijlage dient op eenduidige wijze te refereren naar een punt uit deze checklist. Labelingsaanvraagdossier Het geheel van deze documenten vormt het labelingsaanvraagdossier: Ingevulde engagementsverklaring (zie hoofdstuk 4). Ingevulde checklist (zie hoofdstuk 4). Bijlagen (zie hoofdstuk 4). Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 8

9 Gezamenlijke aanvraag voor verschillende technologieën Inzake hernieuwbare energietoepassingen bieden CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST de mogelijkheid aan om een labelingsaanvraag voor de volgende technologieën te doen: Huishoudelijke netgekoppelde fotovoltaïsche zonne-energiesystemen (label SLAR PV ). Huishoudelijke thermische zonne-energietoepassingen voor warm water zonneboilers (label SLAR THERMAL ). Elektrische warmtepompsystemen, met of zonder bereiding van sanitair warm water (label HEAT PUMP ). Als een bedrijf een labelingsaanvraag voor méér dan één van deze drie technologieën wenst in te dienen zijn de volgende modaliteiten van toepassing: De kandidaat dient per technologie één aanvraagformulier (engagementsverklaring en checklist) in te vullen. Bepaalde bijlagen betreffende het kandidaat bedrijf dienen maar één keer bij het aanvraagdossier bijgevoegd te worden. Bij een gezamenlijke labelingsaanvraag voor verschillende technologieën wordt een korting op het tarief aangeboden (zie onderaan). Audit van geplaatste installaties Voor de initiële evaluatie van een labelingsaanvraag en elk jaar na de toekenning van een label wordt minstens één audit van een door de aanvrager/gelabelde bedrijf geplaatste installatie uitgevoerd. De te auditeren installatie(s) worden gekozen in een lijst die door de aanvrager/gelabeld bedrijf aan de labelingsoperator BCCA overgemaakt wordt. De gehanteerde procedure om installaties te kiezen en te auditeren wordt in detail in hoofdstuk 5.3 van Document A ( perationeel Kader ) van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST beschreven. De installaties worden geauditeerd op basis van de check-list die in bijlage 1 van dit document wordt geviseerd. Tarieven De tarieven worden in onderstaande tabel opgenomen. Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 9

10 Labelingsaanvraag Installatie/ontwerpbedrijf Prijs in (excl 21% btw) Info Totale dossierkosten voor de administratieve ontvankelijkheidscontrole door de operator, voor de evaluatie van het aanvraagdossier en installatie-controle/audit(s) door de evaluator en voor de beoordeling door de Technische Commissie/CertificatieRaad: Voor één technologie: Minder dan 50 geplaatste installaties per jaar 500 /jaar 50 tot 99 geplaatste installaties per jaar 800 /jaar 100 tot 149 geplaatste installaties per jaar /jaar 150 tot 199 geplaatste installaties per jaar /jaar Vanaf 200 geplaatste installaties per jaar /jaar Het aantal in aanmerking komende geplaatste installaties wordt als volgt berekend: i) eerste aanvraag: de laatste 12 maanden vóór de indiening van de aanvraag of ii) voor een al gelabeld bedrijf: telkens voor de volgende opeenvolgende periodes van 12 maanden Kost extra-audit: 450 /extra audit zie hoofdstuk van Document A perationeel Kader Indien één of meerdere installatie(s) niet verklaard wordt/en in de lijst met geplaatste installaties die door het bedrijf periodiek aan de labelingsoperator BCCA wordt overgemaakt (zie hoofdstuk 5.3 van Document A perationeel kader ), loopt de gelabeliseerde onderneming het risico dat haar label onmiddellijk ingetrokken wordt. Bovenvermelde honoraria zijn exclusief B.T.W. Ze zijn geldig voor 2014 en worden jaarlijks per 1 januari aangepast op basis van de volgende formule: waarin h = herzien bedrag h0 = basisbedrag S = waarde van de algemene index S gepubliceerd door de Federale verheidsdienst Economie, K.M.., Middenstand en Energie - het laatste trimester van het jaar dat het beschouwde jaar voorafgaat S0 = waarde van S van het laatste trimester van 2013 Geldigheidsduur van het label De geldigheidsduur van een label is 5 jaar, behalve als het label opgeschort of ingetrokken wordt, zoals vermeld in hoofdstuk 5.5 van Document A (perationeel kader). Betalingsmodaliteiten Bij het indienen van een labeliseringsaanvraag verstuurt de sectorverantwoordelijke van BCCA een factuur aan de aanvrager als het dossier ontvankelijk is. Een labeliseringsaanvraag wordt pas definitief ontvankelijk na het betalen van deze factuur. Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 10

11 Voor de andere jaren, zowel die tijdens dewelke het label geldig is, als die van de herlabelisering, stuurt de sectorverantwoordelijke van BCCA een factuur naar het bedrijf samen met de vraag de lijst op te sturen met de installaties die gedurende de laatste 12 maanden geplaatst werden, dit wil zeggen ten laatste 4 maand voor de verjaardatum van de initiële toekenning. Registratiemodaliteiten Taal De documenten die voor extern gebruik bestemd zijn, dienen te worden opgenomen in de taal van de eindgebruiker van het fotovoltaïsch systeem, voor zover het een officiële Belgische landstaal betreft. De andere documenten en informatie-elementen die overhandigd worden, mogen in één van de twee volgende werktalen opgesteld zijn: Frans of Nederlands. De te overhandigen testcertificaten en rapporten zijn kopieën van de originelen, opgesteld of vertaald in het Nederlands, Frans, Duits of Engels. Postadres De kandidaten sturen hun volledig aanvraagdossier op naar ondervermeld adres: BCCA Aarlensstraat, 53 rue d Arlon B-1040 Brussel Bruxelles Dhr Janick Pierard Het is verplicht het volledige dossier eveneens in elektronisch formaat in te dienen. De engagementsverklaring (zie hoofdstuk 4) dient met de hand te worden ondertekend. Een Word/Pdf kopij van de vervolledigde engagementsverklaring (zie hoofdstuk 4) moet (parallel) naar doorgestuurd worden. verige informatie Voor verdere vragen kan u terecht op of Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 11

12 4. Aanvraagformulier label SLAR PV Gelieve dit formulier in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen naar Dhr Janick Pierard BCCA, Aarlensstraat, 53, 1040 Brussel TYPE AANVRAAG: Label SLAR PV [Ik dien ook parallel een aanvraag in voor de volgende technologieën:] IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER: Bedrijfsnaam Adres Tel Contactpersoon Website ndernemingsnummer Aantal werknemers in dienst (voltijdse equivalenten) Aantal werknemers in activiteit fotovoltaîsche systemen (voltijdse equivalenten) Aantal geplaatste kleinschalige fotovoltaîsche systemen in de voorbije 12 maanden ndergetekende, die bevoegd is om het bedrijf te vertegenwoordigen, aanvaardt de bepalingen van dit Document E, o.a. van de disclaimer, en van het Document A perationeel kader van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST in zijn recentste versie. ndergetekende verbindt zich o.a. audits van geplaatste installaties te aanvaarden conform de procedure beschreven in het Document A perationeel kader. Hij verklaart de echtheid van: De informatie die bij deze engagementsverklaring is opgenomen. De bijlagen die bij het aanvraagdossier zijn bijgevoegd, o.a. de lijst van de door de aanvrager geplaatste installaties. Door het ondertekenen van deze engagementsverklaring als installatie/ontwerp-bedrijf van fotovoltaîsche systemen, verklaart de aanvrager dat hij voor de duur van de labeling altijd spontaan aan de beoordelingscriteria van dit document zal voldoen. Naam: Functie: Datum: Handtekening: Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 12

13 Checklist voor de verzameling van de vereiste bijlagen en de samenstelling van het aanvraagdossier De hierna opgesomde documenten betreffende het INSTALLATIE/NTWERPBEDRIJF dienen in het aanvraagdossier bijgevoegd te worden Vereiste documenten Te gebruiken REFERENTIENUMMER van elk (elektronisch) document dat in het aanvraagdossier wordt bijgevoegd Aanvrager check Aanwezig in het aanvraag dossier Algemene Verkoopvoorwaarden (Contract) [naam_kandidaat]_vereiste_1 Procedure voor de behandeling van klachten [naam kandidaat]_vereiste_2 Verzekering (BA) van het bedrijf Interne procedure om de naleving van de vereisten van CNSTRUCTIN QUALITY & QUEST door mogelijke onderaannemers te controleren + lijst onderaannemers [naam kandidaat]_vereiste_3 [naam kandidaat]_vereiste_4 Lijst van alle (kleinschalige onder 10 kva) geplaatste installaties gedurende de laatste 12 maanden met naam van de klant, gemeente, vermogen van de installatie, opstellingstype (type dak) en datum van de in dienststelling Bewijs van beroep op een persoon die over een RESCERT bekwaamheidscertificaat beschikt [naam kandidaat]_vereiste_5 [naam kandidaat]_vereiste_6 Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 13

14 De hierna opgesomde documenten dienen aan labelingsoperator BCCA overgemaakt te worden wanneer een te auditeren INSTALLATIE door BCCA gekozen wordt - ze dienen NIET in het aanvraagdossier bijgevoegd te worden Vereiste documenten Documenten van het As-built dossier van een installatie: Contract: technische gegevens vermeld in de offerte Inspectielijst daktoestand Technische tekeningen van de installatie - geintegreerd eendraad schema - montageplan Technische specificaties/datasheets/fiches van: - modules omvormer - draad Testcertificaat van de modules en omvormer Documentatie energiemeting pbrengstberekeningen Gebruikershandleiding, onderhoudsvoorschriften, onderhoudscontract Conformiteitsverklaring (niet van toepassing bij initiële aanvraag) REFERENTIENUMMER van elk (elektronisch) document dat aan de assessor van BCCA wordt overgemaakt [naam kandidaat]_vereiste_1_ [naam kandidaat]_vereiste_2_ [naam kandidaat]_vereiste_3_ [naam kandidaat]_vereiste_4_ [naam kandidaat]_vereiste_5_ [naam kandidaat]_vereiste_6_ [naam kandidaat]_vereiste_7_ [naam kandidaat]_vereiste_8_ [naam kandidaat]_vereiste_9_ Aanvrager check Aanwezig in het aanvraag dossier Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 14

15 Bijlage 1 Referentieel voor installatie/ontwerpbedrijven van fotovoltaïsche systemen Het voorliggende referentieel voor installatie/ontwerp van fotovoltaïsche systemen bevat, onder de vorm van een check-list, kwaliteitscriteria, -eisen en -evaluatierichtlijnen. Dit referentieel dient als technische referentie voor de evaluatie van de kandidaturen door de labelingsoperator BCCA. De check-list is als volgt opgebouwd (kolomen van links naar rechts): Elke vereiste heeft een referentienummer dat overeenstemt met het referentienummer van de documenten die in pagina s 13 en 14 (hoofdstuk 4) opgesomd zijn. Beschrijving van de eis (evaluatiecriterium). Een kwalitatieve leidraad voor goedkeuren (K) afkeuren (NK) of gedeeltelijke goedkeuring (+/-) van de eis Een toelichting voor beter begrip van de eis of de goedkeuringscriteria of een verwijzing naar meer informatie in andere documenten van QUEST-CNSTRUCTIN QUALITY. Een niet wijzigbare wegingsfactor, die het belang van deze eis in de totaalscore aangeeft. Dit laat (de installateur) toe om de impact van een eventuele tekortkoming voor één of verschillende eisen in te schatten. Eisen met een wegingsfactor van 10 zijn VET vereisten, die door de aanvrager volledig nageleefd worden. Gelijk welke tekortkoming in het aanvraagdossier betreffende deze vereiste zal leiden tot een weigering van kandidatuur. De check-list is beschikbaar: Pdf bestand: CQQuest_Doc_E_SLAR_PV_V6_Bijlage_1_ pdf Excel bestand: CQQuest_Doc_E_SLAR_PV_V6_Bijlage_1_ xls Quest vzw/asbl Quality Centre for Sustainable Energy Technologies 15

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie maart 2013 Meer info : www.leefmilieubrussel.be >

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie 3 April 2010 Meer info : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES

STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES Energie Technische of energie-verantwoordelijke STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES Tertiaire en industriële sector en collectieve huisvesting Brussels Hoofdstedelijk Gewest Versie maart

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

Bestek nummer CD000621

Bestek nummer CD000621 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000621 Voor het

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA)

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA) Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Bestek met nummer 2014 / 30027 Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bestek nummer A000036. Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad

Bestek nummer A000036. Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer A000036 Voor het

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht?

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht? Zonnepanelen > 10 kva Hoe haal je energie uit zonlicht? Inhoud Waarom zonnepanelen?... 4 Ecologisch... 4 Financieel... 4 EPB-wetgeving... 4 Veilig aansluiten - betrouwbare energiedistributie garanderen...

Nadere informatie

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OVERHEIDSOPDRACHT LEVERING VAN MOBIELE TELEFONIE, MOBIELE DATACOMMUNICATIE EN VASTE TELEFOONDIENSTEN

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2011/IB/009 Het evalueren van de huidige vrijstellingstoets en het ontwikkelen en valideren van een evaluatie-instrument

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijzigingen : Sectie I.17.3 Gunningscriteria Verduidelijking Bijlage E) a) ii) Bijlage F Datum van de zitting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie