LENDICO PRIVACY POLICY

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LENDICO PRIVACY POLICY"

Transcriptie

1 1. INTRODUCTIE Dit document ( Privacy Policy ) beschrijft hoe Lendico Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Amsterdam, kantoorhoudende te Herengracht 444 H, 1017 BZ Amsterdam, Nederland, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ( Lendico, wij, ons, onze ), uw persoonsgegevens ( u «of de» Gebruiker «), welke zijn verzameld in verband met uw gebruik van onze online kredietmarkplaats (het Platform ), beschikbaar op verwerkt. Bescherming van uw persoonsgegevens is van groot belang voor ons. Wij verwerken en beveiligen uw persoonsgegevens in overeenstemming met alle in de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens ( Wbp ) gestelde eisen. Naast deze Privacy Policy zijn op het gebruik van ons Platform ook onze Algemene Voorwaarden (de Algemene Voorwaarden ) van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn te downloaden op Alle termen met een hoofdletter die niet in deze Privacy Policy zijn gedefinieerd, zullen dezelfde betekenis hebben als omschreven in de Algemene Voorwaarden, tenzij in dit document anders is opgenomen. 2. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING 2.1 Lendico is de verantwoordelijke ten aanzien van alle verzamelde persoonsgegevens van de Gebruiker 2.2 Het College Bescherming Persoonsgegevens ( CBP ) is op de hoogte gesteld van de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker zoals beschreven in deze Privacy Policy. 3. VERZAMELDE GEGEVENS 3.1 Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens, afhankelijk van het feit of u als Kredietnemer of als een Investeerder op het Platform bent geregistreerd: Kredietnemer a) een kopie van een geldig legitimatiebewijs; b) titel, voornaam/voornamen, initialen, tussenvoegsel(s) en geboortenaam, c) adres (straatnaam, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode, plaats, en oud adres, indien u langer dan 12 maanden woonachtig bent op het huidig adres), d) geboortedatum, e) nationaliteit, f) burgerlijke staat, g) mobiele nummer en/of alternatief telefoonnummer, h) adres, i) wachtwoord (door u gekozen voor registratie op het Platform), j) titel en beschrijving van uw kredietproject, k) Kredietsom, de looptijd en het doel van uw kredietproject, l) werksituatie, duur van de arbeidsverhouding, m) indien in loondienst, uitzendkracht, uitkering, gepensioneerd: (i) (ii) naam van uw (voormalige) werkgever (iii) startdatum/ einddatum van (voormalige) arbeidsverhouding (mm.jjjj) (iv) telefoonnummer van uw (voormalige) werkgever (v) vestigingsstad van uw werkgever (vi) type contract (Keuzes: tijdelijk (duur van contract) of vast, deeltijd of voltijd) en informatie over de te verwachten continuering van het contract (vii) maandelijks netto-inkomen (stabiel, terugkerend) (viii) andere stabiele, terugkerende maandelijks netto-inkomsten n) indien u als zelfstandige of freelancer werkzaam bent: (i) functie (ii) beschrijving van uw werkzaamheden (iii) uw winst uit onderneming (van de afgelopen 3 jaar) (iv) overige netto-inkomsten, o) of u student, huisvrouw/-man of werkloos bent, 1

2 p) woonsituatie (keuzes: huiseigenaar, huurder of inwonend (bij uw ouders)), q) indien u huurt: uw maandelijkse kale huur, r) indien u huiseigenaar bent: uw maandelijkse bruto hypotheeklasten en uitgaven aan levensverzekeringen, s) indien u inwonend bent (bij uw ouders): uw maandelijkse bijdrage aan het huishouden, t) alimentatie, periodieke betalingen in verband met leaseovereenkomsten, gezondheidszorg (zorgverzekering) en andere leningen, of buitengewone hoge kosten in verband met algemene uitgaven etc., u) aantal kinderen in uw huishouden, v) bank- en rekeninggegevens (kan o.a. de naam van de rekeninghouder, IBAN, BIC omvatten), w) indien vereist informatie over vroegere dienstbetrekkingen, x) informatie over toekomstige, te voorziene veranderingen in uw uitgaven, y) kopieën van bankafschriften over een periode van twee maanden, z) kopieën van de twee meest recente loonstroken aa) alle andere informatie die Lendico redelijkerwijs relevant acht. Investeerder a) Titel, voornaam/voornamen, tussenvoegsel(s), achternaam, b) adres (straat, huisnummer, huisnummer toevoeging, postcode, plaats), c) datum, d) mobiel nummer, e) adres, f) wachtwoord (door u gekozen voor registratie op het Platform), g) bankgegevens (kan o.a. de naam van de rekeninghouder, IBAN, BIC omvatten), Indien het totale bedrag van de investeringen van een Investeerder EUR 5.000,00 overschrijdt, dan zullen de volgende aanvullende persoonsgegevens worden verzameld: h) een kopie van een geldig legitimatiebewijs i) Investeerders profiel j) Informatie protocol van een verificatie telefoongeprek k) indien de Investeerder een rechtspersoon is: (1) de naam, achternaam en het adres van de gemachtigde vertegenwoordiger(s) (2) een up-to-date uittreksel uit het relevante handelsregister en (3) (indien van toepassing) een verklaring omtrent de uiteindelijke belanghebbende (UBO). 3.2 Alle hierboven vermelde persoonsgegevens zijn nodig voor het verlenen van de diensten door Lendico zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden. 3.3 Lendico verzamelt ook informatie over uw activiteiten op het Platform (bijv. de geschiedenis van de kredietprojecten waarin u hebt deelgenomen). 3.4 Lendico kan contact opnemen met uw werkgever. 3.5 Lendico kan de gesprekken die u voert met ons call center opnemen voor interne opleidingsdoeleinden. Indien dit het geval is dan zullen wij u hierover informeren aan het begin van het telefoongesprek. 4. DOEL VAN HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS Lendico verzamelt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) het beheer, aanpassen en onderhouden van het Platform en de account(s), b) het uitvoeren, beheren en nakomen van de Kredietovereenkomsten, c) het uitvoeren van de Investeringsovereenkomsten, d) het uitvoeren van alle noodzakelijke handelingen die verband houden met de terugbetaling van de kredieten uit de Kredietovereenkomsten, onder meer het versturen van brieven en/of (s) met informatie over uw uitstaande verplichtingen (uitstaande schuld en betaaldata), 2

3 e) het uitvoeren, wijzigingen of beëindigen van de aktes van cessie met ons of met incassobureaus, f) het uitoefenen van onze wettelijke informatieverplichtingen, het beantwoorden van uw vragen of opmerkingen, het melden van veiligheidsalarmen, technische updates enz., g) verificatie van de gegevens van de Gebruikers in overeenstemming met de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en de financieren van terrorisme ( Wwft ), h) verificatie en beoordeling van de Kredietnemers kredietwaardigheid, waaronder het delen van gegevens met kredietbureaus, i) om u te voorzien van Lendico marketing materialen via elektronische weg ( of sms), op basis van de door u bij de registratie op het Platform verleende expliciete en vrijwillig toestemming. Het gebruik van het Platform zal op geen enkele manier worden belemmerd, indien deze toestemming niet wordt verleend, j) het analyseren van uw surfgedrag op de Lendico website om u zo meer relevante advertenties te kunnen tonen en u te kunnen voorzien van meer relevante aanbiedingen (zie de paragraaf Gerichte reclame hieronder voor meer informatie); k) het waarborgen van de naleving van alle wettelijke vereisten door het Platform, waaronder het voorkomen van elke vorm van misbruik, l) om te voldoen aan alle (andere) wettelijke verplichtingen, zoals boekhoudkundige regels. 5. JURIDISCHE GRONDEN VOOR GEGEVENS VERWERKING 5.1 Lendico verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de door u bij registratie op het Platform verleende expliciete en vrijwillig toestemming. 5.2 Lendico verwerkt uw persoonsgegevens ook (d.w.z. deelt gegevens met andere personen of entiteiten) voor gerechtvaardigde doeleinden, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 5.3 Lendico verwerkt uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichting waaraan Lendico gehouden is. 5.4 Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons is volledig vrij en kan op elk moment worden ingetrokken. Wees er van bewust dat het intrekken van uw toestemming voor de gegevensverwerking het gebruik van de meeste Platform functionaliteiten zal beperken. 6. HET DELEN VAN VERZAMELD GEGEVENS 6.1 In verband met (i) het beheer van de account(s) op het Platform; (ii) het uitvoeren en wijzigen van de Kredietovereenkomsten; (iii) het controleren van de kredietwaardigheid van Kredietnemers; (iv) alle acties met betrekking tot het nakomen van de vorderingen uit de Kredietovereenkomsten (innen van de vorderingen), met inbegrip van de mogelijke om de vorderingen uit de Kredietovereenkomsten te verkopen en over te dragen, kan Lendico uw persoonsgegevens met de volgende personen en entiteiten delen: a) incassobureaus in Nederland, b) kredietbureaus in Nederland, zoals het Bureau Krediet Registratie (BKR), c) software solution bedrijven, zoals Centric naar data bureaus zoals Experian of Focum. d) banken en andere betaaldienstverleners in Nederland, e) derden die uw persoonsgegevens, namens Lendico en in overeenstemming Lendico s instructies, voor Lendico verwerken f) Investeerders, met betrekking tot de gegevens van de Kredietnemer, op uitdrukkelijk verzoek van de Investeerder en alleen voor zover dit is toegestaan op basis van de toepasselijke wet. 6.2 In geval van twijfel over een verdachte transactie of betrokkenheid van een sanctieland, zijn wij verplicht om de zaak over te dragen aan de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit -Nederland). Lendico kan persoonsgegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten voor zover de toepasselijk wet dit toestaat en voor de in wet genoemde doeleinden. 6.3 De volgende (persoonlijke)gegevens / informatie zullen worden gepubliceerd op het platform: 3

4 a) rente, b) looptijd van het krediet, c) BKR score van de Kredietnemer; d) burgerlijke staat e) titel van het kredietproject, f) het gevraagde kredietbedrag voor het kredietproject, g) het doel van het kredietproject, h) stad (waarin u woont) i) Lendico s interne kredietbeoordeling van het kredietproject, j) leeftijd en geslacht, k) woonsituatie (huiseigenaar, huurder of inwonend), l) sinds wanneer u woonachtig bent op uw huidige adres m) maandelijkse huur/hypotheek lasten, n) alimentatie uitgaven o) arbeidssituatie (loondienst, zelfstandige, freelancer, uitzendkracht, pensioen, voltijd/deeltijd) p) datum van indiensttreding, q) maandelijks netto-inkomen (indien van toepassing), r) aantal kinderen waarvoor u financieel verantwoordelijk bent. 7. TOEGANG / WIJZIGEN / UPDATEN / BEZWAAR 7.1 Elke Gebruiker heeft te allen tijde recht op toegang tot zijn/haar persoonsgegevens en het recht om deze gegevens te wijzigen. 7.2 Elke Gebruiker heeft de verplichting om zijn/haar persoonsgegevens te updaten, indien de bij de registratie verstrekte, of later verstrekte, gegevens niet langer van toepassing zijn. 7.3 Elke Gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en het delen van zijn/haar persoonsgegevens met andere gegevensverwerkers. 8. VEILIGHEIDSMAATREGELEN / RETENTIE 8.1 Lendico heeft de nodige veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen, waaronder in het bijzonder de invoering van een veiligheidsbeleid en richtlijnen voor het beheer van het computersysteem welke wordt gebruikt voor de verwerking van uw gegevens. 8.2 Lendico monitort de gegevensverwerking zorgvuldig en op regelmatige basis, en verleend alleen uitdrukkelijk gemachtigd personen toegang tot uw gegevens en de verwerking daarvan. 8.3 Op grond van de Algemene Voorwaarden is elke Gebruiker verplicht om zijn/haar wachtwoord niet aan derde(n) bekend te maken en derde geen toegang te verschaffen tot, of gebruik te laten maken van, zijn/haar account. Indien een gebruikersnaam of wachtwoord verloren of gestolen is, of als de Gebruiker vermoed dat een derde ongeautoriseerde toegang tot zijn/haar account heeft, of indien de Gebruiker hierover twijfels heeft, dan is de Gebruiker verplicht om Lendico onverwijld daarvan in kennis te stellen via of en te handelen in overeenstemming met de instructies van Lendico. 8.4 Lendico mag uw persoonsgegevens opslaan voor de periode die nodig is voor het leveren van de diensten zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de afwikkeling van betalingen voor deze diensten en het innen van vorderingen uit de Kredietovereenkomsten. Lendico kan, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke regels (bv. de Wwft), uw persoonsgegevens gebruiken nadat u bent gestopt met gebruik maken van onze diensten, voor zover nodig is om eventuele claims af te wikkelen of om aan contractuele verplichtingen te voldoen. 4

5 9. COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN 9.1 Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele telefoon of ander apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies bevatten meestal informatie over de domeinnaam waarvan ze afkomstig zijn, de bewaartermijn op het apparaat van de Gebruiker en een uniek nummer. Cookies kunnen op het apparaat van de Gebruiker worden opgeslagen en vervolgens worden gebruikt om uw activiteit op het Platform te monitoren. 9.2 Onze website maakt gebruik van vier soorten diensten van derden die van cookies gebruikmaken: (i) Google Analytics, (ii) Google AdWords, (iii) Crazy Egg en (iv) Device Ident: Google Analytics Naam Details Een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ( Google ). Deze service slaat cookies op uw computer op en maakt analyse van uw gebruik van de Lendico website mogelijk. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van ons Platform zal doorgaans worden verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Indien u IP-anonimisering activeert op onze website https://support.google. com/analytics/answer/ ?hl=nl, dan zal uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren worden ingekort. Google zal deze informatie in opdracht van ons gebruiken om uw gebruik van de Lendico website te evalueren, om voor ons rapporten op te stellen over Lendico website-activiteit en andere diensten te leveren met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Uw IP adres (doorgegeven door uw browser) zal door Google niet worden gecombineerd met andere gegevens waarover zij beschikt. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de cookie-instellingen van uw browser te veranderen of (zoals hieronder uiteengezet) door het installeren van een browser plug-in. Houdt er rekening mee dat dit de werking van een aantal van de functionaliteiten van het Platform zal beperken. U kunt het opslaan van cookies en het verzamelen van gegevens die zijn gerelateerd aan uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en door cookies worden gegenereerd, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, voorkomen door het downloaden en installeren van de browser plug-in welke beschikbaar is op: Nadere informatie over de gebruikersvoorwaarden en het privacy beleid van Google is te vinden op: en op Lendico maakt gebruik van Google Analytics om gegevens uit AdWords te analyseren voor statistische doeleinden (zie hieronder). U kunt dit uitschakelen via de Ads-Preferences Manager: https://support.google.com/ads/answer/ ?hl=nl 5

6 Google AdWords Een online advertentieprogramma, geëxploiteerd door Google in de Verenigde Staten. Cookies kunnen worden gebruikt om het succes van de reclame-uitingen ( conversie ) te beoordelen. De conversie-cookies kunnen worden gebruikt als u klikt op advertenties die door Google zijn geplaatst. De cookies zijn geldig voor een periode van 30 dagen en worden niet gebruikt voor identificatiedoeleinden. Als u de Lendico websites bezoekt en de cookies nog geldig zijn, dan kunnen Google en Lendico herkennen dat u op een bepaalde advertentie heeft geklikt en bent doorgestuurd naar de Lendico website. Elke Google AdWords-klant heeft andere cookies. Deze cookies kunnen dus niet op de website van andere AdWords-klanten worden gevolgd. De informatie verkregen van cookies die conversie bijhouden kan worden gebruikt voor het opstellen van conversiestatistieken voor AdWords-klanten die hebben besloten om conversie bijhouden te gebruiken. AdWords-klanten ontvangen informatie over het totale aantal Gebruikers die op hun advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar hun website, binnen een bepaalde periode. De klanten verkrijgen evenwel geen informatie die hen in staat stelt om u te identificeren. U kunt het bijhouden van conversie voorkomen door de Google-cookies uit te schakelen via uw browser instellingen, met als gevolg dat u niet zal worden opgenomen in de conversiestatistieken. Nadere informatie met betrekking tot het bijhouden van conversies kunt u vinden op https://support.google.com/adwords/answer/ ?hl=nl Crazy Egg We maken ook gebruik van de webanalyse dienst Crazy Egg, verzorgd door Crazy Egg Inc, Ridgeview Lane, La Mirada, CA, Verenigde Staten (hierna Crazy Egg ). Crazy Egg maakt gebruik van cookies om bepaalde muisbewegingen en muisklikken te registreren. Dit stelt Crazy Egg in staat om willekeurig individuele muisbewegingspatronen te reproduceren ten einde daaruit mogelijke verbeteringen voor de Lendico website te ontlenen. De door de cookies gegenereerde informatie wordt doorgaans naar een server van Crazy Egg in de VS verzonden en ook door Crazy Egg in de VS opgeslagen. Voordat de gegevens echter naar Crazy Egg worden verzonden, worden de gegevens binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte gepseudonimiseerd. Crazy Egg zal deze informatie namens Lendico uitsluitend gebruiken om uw gebruik van de Lendico website te evalueren en om rapporten over uw activiteiten op de Lendico website te compileren. U kan de analyse activiteiten van Crazy Egg en het gebruik van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser te configureren, of door browser plug-ins te installeren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van Crazy Egg kunt u vinden op: en op 6

7 Device Ident Technology Lendico maakt verder ook gebruik van de diensten van de IT-beveiligingsdienstverlener Device Ident GmbH. Alle communicatie tussen Lendico en Device Ident heeft tot doel het voorkomen van fraude bij het gebruik van de Lendico website. Met de hulp van cookies en tracking-technologieën verzamelt en verwerkt Device Ident specifieke gegevens van Gebruikers in een geanonimiseerde vorm. Het betreft gegevens over het apparaat dat door de Gebruiker wordt gebruikt om onze website te bezoeken ( apparaat-specifieke gegevens ), de onbewerkte gegevens van de TCP/IP-verbinding en gegevens over het gebruik van de website. Om technische redenen vergaart en verwerkt Device Ident ook het IP-adres van het apparaat dat de Gebruiker gebruikt, maar dit adres is bij Device Ident binnen enkele seconden gecodeerd. De informatie wordt opgeslagen bij Device Ident in een database voor fraudepreventie. Als een Gebruiker zich registreert voor het gebruik van de website, dan vragen wij een risicobeoordeling op uit de Device Ident-database met betrekking tot het apparaat dat door de Gebruiker wordt gebruikt. Deze risicobeoordeling is onder andere gebaseerd op informatie over (i) de vraag of het apparaat van de Gebruiker op dat moment communiceert, of in het verleden heeft communiceert via een proxy-verbinding, (ii) of het apparaat recentelijk met verschillende Internet dienstverleners verbinding heeft gemaakt, (iii) de vraag of het apparaat een vaak wisselende geografische referentie heeft afgegeven (iv) het aantal internettransacties dat recentelijk via het apparaat zijn uitgevoerd (zonder vast te stellen wat voor transacties het betreft), en (v) hoe waarschijnlijk het is dat de apparaat uit het bestand van de Device Ident-database in feite aan de Gebruiker toebehoort. Deze risicobeoordeling helpt ons om pogingen tot fraude te voorkomen. We gebruiken deze data echter niet als enige criterium voor het voltooien of beëindigen van een registratie, of voor het bepalen of een kredietproject op het platform gepubliceerd zal worden. Lendico zal verder data naar Device Ident sturen indien we weten dat een Gebruiker fraude tegenover ons heeft gepleegd, of daartoe een poging heeft gedaan. Alleen dit feit, en de apparaat-specifieke gegevens, zullen in dat geval aan Device Ident worden toegezonden. De naam, het adres en soortgelijke contactgegevens van de betreffende Gebruiker zullen niet worden verzonden. Social Network Plug-Ins De Lendico website maakt gebruik van plug-ins van bepaalde online sociale netwerken, zoals Facebook, Google+ en Twitter. Wanneer u een pagina van de Lendico website bezoekt die een social network plug-in bevat (herkenbaar door het logo van het betreffende sociale netwerk), dan zal uw browser een directe verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk tot stand brengen. Indien u bent aangemeld bij het betreffende netwerk, dan kan uw bezoek aan onze website aan uw sociale netwerkaccount worden gelinkt (waar toepasselijk). Als u communiceert met de plug-in (bijv. in geval van Facebook door op Like te klikken of door een reactie in te voeren), dan zal de relevante informatie door uw browser direct worden doorgegeven aan het sociale netwerk, alwaar het zal worden opgeslagen. Hierbij merken wij op dat ook indien u niet bent ingelogd op een sociaal netwerk, blijft de mogelijkheid bestaan dat een plug-in uw IP-adres verzend aan het betreffende sociale netwerk. Graag wijzen wij u erop dat wij geen invloed of controle hebben over de informatie en gegevens die via plug-ins door sociale netwerken worden verzameld. Voor informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens door de online sociale netwerken, verwijzen wij u naar het privacy beleid van de sociale netwerken in kwestie. Indien u lid bent van een online sociaal netwerk en u niet wilt dat het betreffende netwerk de gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze site combineert met uw lidmaatschap gegevens, dan dient u zich af te melden van het sociale netwerk 7in kwestie vóór het bezoek aan de Lendico website.

8 9.3 Lendico maakt verder gebruik van cookies om uw apparaat te herkennen bij een vervolg bezoek aan de Lendico website en om u te voorzien van haar diensten. 9.4 U kunt cookies beperken of blokkeren via uw browserinstellingen. Hieronder vindt u informatie over hoe u de browserinstellen van de meest gebruikte browsers kunt aanpassen: Browser / Dienst Internet Explorer Firefox Safari Chrome Google-services (Google Analytics, Google AdWords) Cookie-instellingen / aanpassingen https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-enuitschakelen-websites-voorkeuren https://support.google.com/analytics/answer/ ?hl=nl 9.5 Indien u besluit om cookies te blokkeren, dan kan dit gevolgen hebben voor onze diensten en het functioneren van het Platform. 10. GERICHTE RECLAME Doormiddel van cookies verzamelt Lendico informatie over uw activiteiten op de Lendico website (bijv. over uw surfgedrag en bezochte pagina s). Lendico gebruikt deze informatie om reclame en potentiële online aanbiedingen beter bij uw interesses aan te laten sluiten. De verzamelde gegevens worden niet gekoppeld aan enige persoonsgegevens. Indien u niet wil dat er interesse-gebaseerde advertenties worden weergegeven, dan verzoeken wij u de instellingen van uw browser aan te passen zodat het opslaan van cookies op uw harde schijf wordt geblokkeerd. Voor meer informatie over gerichte reclame en cookies in het algemeen, verwijzen wij naar de bovenstaande sectie Cookies en vergelijkbare technologieën. 11. DERDEN Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de privacy regels die van toepassing zijn op deze websites, daarom raden wij u aan om het privacy beleid van deze websites (indien toepasselijk) te lezen. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op de diensten van Lendico die binnen de werkingssfeer vallen. 12. WIJZIGINGEN VAN DE PRIVACY POLICY Lendico kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in de Privacy Policy, daarom willen wij u aanraden om de Privacy Policy met regelmaat te raadplegen. Indien we belangrijke wijzigingen in de Privacy Policy doorvoeren, dan zullen wij u op de hoogte stellen via het door u opgegeven adres. 13. CONTACT Als u toegang wilt tot uw persoonlijke gegevens of deze wilt wijzigingen/updaten, indien u bezwaar heeft tegen de gegevensverwerking en/of u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze Privacy Policy, neem dan contact met ons op via of

Privacy policy. Privacy Policy vanwww.clicstoys.com en http://shop.clicstoys.com

Privacy policy. Privacy Policy vanwww.clicstoys.com en http://shop.clicstoys.com Privacy policy Privacy Policy vanwww.clicstoys.com en http://shop.clicstoys.com Clics Toys (B.B.M. NV)is een bedrijf geregistreerd in België bij de rechtbank in Antwerpen onder het nummer BE0471 761 280

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

Mexx Privacy Policy. 1. Reikwijdte van de Privacy Policy

Mexx Privacy Policy. 1. Reikwijdte van de Privacy Policy Mexx Privacy Policy 1. Reikwijdte van de Privacy Policy Deze privacy policy (Privacy Policy) is van toepassing op alle persoonlijke informatie van consumenten die door Mexx Europe B.V. en aan haar gelieerde

Nadere informatie

Privacy Policy Website

Privacy Policy Website Privacy Policy Website Inleiding In dit document wordt het beleid beschreven van Sogeti Nederland B.V. (hierna Sogeti ) met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en doorgeven van persoonsgegevens en

Nadere informatie

Privacybeleid van Travian Games GmbH

Privacybeleid van Travian Games GmbH Privacybeleid van Travian Games GmbH Dit is het Privacybeleid van Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22, 80807 München, Duitsland (hierna te noemen: TRAVIAN GAMES ). Het Privacybeleid is van toepassing

Nadere informatie

Privacyverklaring en cookies Informatie overeenkomstig art. 13 van het Italiaanse wetsbesluit nr. 196/03

Privacyverklaring en cookies Informatie overeenkomstig art. 13 van het Italiaanse wetsbesluit nr. 196/03 Privacyverklaring en cookies Informatie overeenkomstig art. 13 van het Italiaanse wetsbesluit nr. 196/03 Südtirol Marketing (SMG) Südtirol Marketing Piazza della Parrocchia/Pfarrplatz 11 39100 Bolzano/Bozen

Nadere informatie

Privacy & Cookie Policy

Privacy & Cookie Policy * * * Privacy & Cookie Policy Laatste wijziging op 30 maart 2015 1. ALGEMEEN De bvba Claim it, met maatschappelijke zetel te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 500, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing.

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing. 1 of 10 04.06.08 10:01 Algemene voorwaarden Deze Icesave Voorwaarden worden ook in het Engels beschikbaar gesteld. De Nederlandse tekst is bindend en prevaleert in het geval van een tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

Intro Verzamelen van Informatie en het Gebruik ervan

Intro Verzamelen van Informatie en het Gebruik ervan Intro Deze privacyverklaring heeft betrekking op hoe dochterondernemingen en filialen van United Technologies Corporation die werkzaam zijn onder de UTC Building & Industrial Systems rapportageeenheid

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE

PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE Artikel 1 Definities LEPELTJE LEPELTJE: Evenement: Bezoeker: Social Media: Website(s): de vennootschap onder firma LEPELTJE LEPELTJE VOF, gevestigd en zaakdoende in (3811

Nadere informatie

T-MOBILE PRIVACY STATEMENT

T-MOBILE PRIVACY STATEMENT 1. WAAROM DIT PRIVACY STATEMENT? T-MOBILE PRIVACY STATEMENT T-Mobile biedt een breed pakket aan diensten op het gebied van mobiele telefonie en internet. Als gevolg van de soort dienstverlening beschikt

Nadere informatie

Wie is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonlijke gegevens?

Wie is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonlijke gegevens? Deze website wordt u aangeboden door Hilti Nederland B.V. (Hoofdkantoor) ('Hilti'). Termen zoals 'wij', 'ons', 'onze' enz. verwijzen in dit privacybeleid naar Hilti. Termen zoals 'u', 'uw' enz. verwijzen

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl Privacy statement Vodafone Libertel B.V. Januari 2015 Vodafone.nl 0 Privacy Statement 1. Introductie privacy statement Vodafone biedt veel verschillende soorten diensten aan. Om die diensten goed te laten

Nadere informatie

Privacy Policy Paylogic

Privacy Policy Paylogic Privacy Policy Paylogic Paylogic respecteert uw privacy. Nationale wet-en regelgeving en de diensten die wij leveren verplichten ons om om een aantal van uw persoonsgegevens te verzamelen welke nodig zijn

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Privacy en cookie beleid

Privacy en cookie beleid Privacy en cookie beleid 1. Introductie 1.1 We zijn toegewijd aan de bescherming van de privacy van bezoekers van onze website; dit beleid omschrijft hoe wij met uw persoonlijke gegevens om zullen gaan.

Nadere informatie

Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk)

Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk) Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk) Dit is een leenovereenkomst voor een vast bedrag (de Overeenkomst) ingevolge de Wet op het consumentenkrediet

Nadere informatie

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Deze pdf bevat alle informatie die u nodig hebt om uw Flex Visa Card aan te vragen. Neem een paar minuten om deze instructie door te lezen zodat

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK Whappbook neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Whappbook altijd in

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening GTC_AC CORP_V1_NLcc 2 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 3 INHOUDSTABEL VOORWAARDEN... 3 DEEL A. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Privacy- en cookiebeleid van Albert Heijn B.V.

Privacy- en cookiebeleid van Albert Heijn B.V. Privacy- en cookiebeleid van Albert Heijn B.V. Dit is het privacybeleid van Albert Heijn B.V. ("Albert Heijn"). Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers

Nadere informatie

Privacy statement en toestemming voor gegevensgebruik op www.datingdoctors.nl

Privacy statement en toestemming voor gegevensgebruik op www.datingdoctors.nl Privacy statement en toestemming voor gegevensgebruik op www.datingdoctors.nl Privacy is een kwestie van vertrouwen, en wij hechten belang aan uw vertrouwen. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke

Nadere informatie

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014 SPAREN Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Geldig per 1 november 2009 Voorwaarden Lloyds Bank Sparen 1. Definities (1) In deze voorwaarden hebben de volgende

Nadere informatie

Door uzelf aan te melden voor een affiliateprogramma gaat u akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst.

Door uzelf aan te melden voor een affiliateprogramma gaat u akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst. Door uzelf aan te melden voor een affiliateprogramma gaat u akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst. Deze Publishersovereenkomst wordt opgesteld door en tussen (A) TradeDoubler B.V., KvK nummer20100140,

Nadere informatie

Eerdere beleidsaanpassingen

Eerdere beleidsaanpassingen Beleidsaanpassingen Page 1 of 99 Eerdere beleidsaanpassingen Op deze pagina worden belangrijke wijzigingen weergegeven die zijn aangebracht in de service, de gebruikersovereenkomst of overig beleid van

Nadere informatie

Eerdere beleidsaanpassingen

Eerdere beleidsaanpassingen Beleidsaanpassingen Page 1 of 99 Eerdere beleidsaanpassingen Op deze pagina worden belangrijke wijzigingen weergegeven die zijn aangebracht in de service, de gebruikersovereenkomst of overig beleid van

Nadere informatie

VOORWAARDEN TREND INVEST

VOORWAARDEN TREND INVEST VOORWAARDEN TREND INVEST INHOUD Inhoud... 1 1. Inleidende bepalingen... 2 2. Beleggingsdienstverlening... 4 3. Trend Invest-rekening... 8 4. Overige bepalingen... 12 5. Orderuitvoeringsbeleid... 17 6.

Nadere informatie