LENDICO PRIVACY POLICY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LENDICO PRIVACY POLICY"

Transcriptie

1 1. INTRODUCTIE Dit document ( Privacy Policy ) beschrijft hoe Lendico Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Amsterdam, kantoorhoudende te Herengracht 444 H, 1017 BZ Amsterdam, Nederland, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ( Lendico, wij, ons, onze ), uw persoonsgegevens ( u «of de» Gebruiker «), welke zijn verzameld in verband met uw gebruik van onze online kredietmarkplaats (het Platform ), beschikbaar op verwerkt. Bescherming van uw persoonsgegevens is van groot belang voor ons. Wij verwerken en beveiligen uw persoonsgegevens in overeenstemming met alle in de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens ( Wbp ) gestelde eisen. Naast deze Privacy Policy zijn op het gebruik van ons Platform ook onze Algemene Voorwaarden (de Algemene Voorwaarden ) van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn te downloaden op Alle termen met een hoofdletter die niet in deze Privacy Policy zijn gedefinieerd, zullen dezelfde betekenis hebben als omschreven in de Algemene Voorwaarden, tenzij in dit document anders is opgenomen. 2. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING 2.1 Lendico is de verantwoordelijke ten aanzien van alle verzamelde persoonsgegevens van de Gebruiker 2.2 Het College Bescherming Persoonsgegevens ( CBP ) is op de hoogte gesteld van de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker zoals beschreven in deze Privacy Policy. 3. VERZAMELDE GEGEVENS 3.1 Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens, afhankelijk van het feit of u als Kredietnemer of als een Investeerder op het Platform bent geregistreerd: Kredietnemer a) een kopie van een geldig legitimatiebewijs; b) titel, voornaam/voornamen, initialen, tussenvoegsel(s) en geboortenaam, c) adres (straatnaam, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode, plaats, en oud adres, indien u langer dan 12 maanden woonachtig bent op het huidig adres), d) geboortedatum, e) nationaliteit, f) burgerlijke staat, g) mobiele nummer en/of alternatief telefoonnummer, h) adres, i) wachtwoord (door u gekozen voor registratie op het Platform), j) titel en beschrijving van uw kredietproject, k) Kredietsom, de looptijd en het doel van uw kredietproject, l) werksituatie, duur van de arbeidsverhouding, m) indien in loondienst, uitzendkracht, uitkering, gepensioneerd: (i) (ii) naam van uw (voormalige) werkgever (iii) startdatum/ einddatum van (voormalige) arbeidsverhouding (mm.jjjj) (iv) telefoonnummer van uw (voormalige) werkgever (v) vestigingsstad van uw werkgever (vi) type contract (Keuzes: tijdelijk (duur van contract) of vast, deeltijd of voltijd) en informatie over de te verwachten continuering van het contract (vii) maandelijks netto-inkomen (stabiel, terugkerend) (viii) andere stabiele, terugkerende maandelijks netto-inkomsten n) indien u als zelfstandige of freelancer werkzaam bent: (i) functie (ii) beschrijving van uw werkzaamheden (iii) uw winst uit onderneming (van de afgelopen 3 jaar) (iv) overige netto-inkomsten, o) of u student, huisvrouw/-man of werkloos bent, 1

2 p) woonsituatie (keuzes: huiseigenaar, huurder of inwonend (bij uw ouders)), q) indien u huurt: uw maandelijkse kale huur, r) indien u huiseigenaar bent: uw maandelijkse bruto hypotheeklasten en uitgaven aan levensverzekeringen, s) indien u inwonend bent (bij uw ouders): uw maandelijkse bijdrage aan het huishouden, t) alimentatie, periodieke betalingen in verband met leaseovereenkomsten, gezondheidszorg (zorgverzekering) en andere leningen, of buitengewone hoge kosten in verband met algemene uitgaven etc., u) aantal kinderen in uw huishouden, v) bank- en rekeninggegevens (kan o.a. de naam van de rekeninghouder, IBAN, BIC omvatten), w) indien vereist informatie over vroegere dienstbetrekkingen, x) informatie over toekomstige, te voorziene veranderingen in uw uitgaven, y) kopieën van bankafschriften over een periode van twee maanden, z) kopieën van de twee meest recente loonstroken aa) alle andere informatie die Lendico redelijkerwijs relevant acht. Investeerder a) Titel, voornaam/voornamen, tussenvoegsel(s), achternaam, b) adres (straat, huisnummer, huisnummer toevoeging, postcode, plaats), c) datum, d) mobiel nummer, e) adres, f) wachtwoord (door u gekozen voor registratie op het Platform), g) bankgegevens (kan o.a. de naam van de rekeninghouder, IBAN, BIC omvatten), Indien het totale bedrag van de investeringen van een Investeerder EUR 5.000,00 overschrijdt, dan zullen de volgende aanvullende persoonsgegevens worden verzameld: h) een kopie van een geldig legitimatiebewijs i) Investeerders profiel j) Informatie protocol van een verificatie telefoongeprek k) indien de Investeerder een rechtspersoon is: (1) de naam, achternaam en het adres van de gemachtigde vertegenwoordiger(s) (2) een up-to-date uittreksel uit het relevante handelsregister en (3) (indien van toepassing) een verklaring omtrent de uiteindelijke belanghebbende (UBO). 3.2 Alle hierboven vermelde persoonsgegevens zijn nodig voor het verlenen van de diensten door Lendico zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden. 3.3 Lendico verzamelt ook informatie over uw activiteiten op het Platform (bijv. de geschiedenis van de kredietprojecten waarin u hebt deelgenomen). 3.4 Lendico kan contact opnemen met uw werkgever. 3.5 Lendico kan de gesprekken die u voert met ons call center opnemen voor interne opleidingsdoeleinden. Indien dit het geval is dan zullen wij u hierover informeren aan het begin van het telefoongesprek. 4. DOEL VAN HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS Lendico verzamelt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) het beheer, aanpassen en onderhouden van het Platform en de account(s), b) het uitvoeren, beheren en nakomen van de Kredietovereenkomsten, c) het uitvoeren van de Investeringsovereenkomsten, d) het uitvoeren van alle noodzakelijke handelingen die verband houden met de terugbetaling van de kredieten uit de Kredietovereenkomsten, onder meer het versturen van brieven en/of (s) met informatie over uw uitstaande verplichtingen (uitstaande schuld en betaaldata), 2

3 e) het uitvoeren, wijzigingen of beëindigen van de aktes van cessie met ons of met incassobureaus, f) het uitoefenen van onze wettelijke informatieverplichtingen, het beantwoorden van uw vragen of opmerkingen, het melden van veiligheidsalarmen, technische updates enz., g) verificatie van de gegevens van de Gebruikers in overeenstemming met de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en de financieren van terrorisme ( Wwft ), h) verificatie en beoordeling van de Kredietnemers kredietwaardigheid, waaronder het delen van gegevens met kredietbureaus, i) om u te voorzien van Lendico marketing materialen via elektronische weg ( of sms), op basis van de door u bij de registratie op het Platform verleende expliciete en vrijwillig toestemming. Het gebruik van het Platform zal op geen enkele manier worden belemmerd, indien deze toestemming niet wordt verleend, j) het analyseren van uw surfgedrag op de Lendico website om u zo meer relevante advertenties te kunnen tonen en u te kunnen voorzien van meer relevante aanbiedingen (zie de paragraaf Gerichte reclame hieronder voor meer informatie); k) het waarborgen van de naleving van alle wettelijke vereisten door het Platform, waaronder het voorkomen van elke vorm van misbruik, l) om te voldoen aan alle (andere) wettelijke verplichtingen, zoals boekhoudkundige regels. 5. JURIDISCHE GRONDEN VOOR GEGEVENS VERWERKING 5.1 Lendico verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de door u bij registratie op het Platform verleende expliciete en vrijwillig toestemming. 5.2 Lendico verwerkt uw persoonsgegevens ook (d.w.z. deelt gegevens met andere personen of entiteiten) voor gerechtvaardigde doeleinden, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 5.3 Lendico verwerkt uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichting waaraan Lendico gehouden is. 5.4 Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons is volledig vrij en kan op elk moment worden ingetrokken. Wees er van bewust dat het intrekken van uw toestemming voor de gegevensverwerking het gebruik van de meeste Platform functionaliteiten zal beperken. 6. HET DELEN VAN VERZAMELD GEGEVENS 6.1 In verband met (i) het beheer van de account(s) op het Platform; (ii) het uitvoeren en wijzigen van de Kredietovereenkomsten; (iii) het controleren van de kredietwaardigheid van Kredietnemers; (iv) alle acties met betrekking tot het nakomen van de vorderingen uit de Kredietovereenkomsten (innen van de vorderingen), met inbegrip van de mogelijke om de vorderingen uit de Kredietovereenkomsten te verkopen en over te dragen, kan Lendico uw persoonsgegevens met de volgende personen en entiteiten delen: a) incassobureaus in Nederland, b) kredietbureaus in Nederland, zoals het Bureau Krediet Registratie (BKR), c) software solution bedrijven, zoals Centric naar data bureaus zoals Experian of Focum. d) banken en andere betaaldienstverleners in Nederland, e) derden die uw persoonsgegevens, namens Lendico en in overeenstemming Lendico s instructies, voor Lendico verwerken f) Investeerders, met betrekking tot de gegevens van de Kredietnemer, op uitdrukkelijk verzoek van de Investeerder en alleen voor zover dit is toegestaan op basis van de toepasselijke wet. 6.2 In geval van twijfel over een verdachte transactie of betrokkenheid van een sanctieland, zijn wij verplicht om de zaak over te dragen aan de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit -Nederland). Lendico kan persoonsgegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten voor zover de toepasselijk wet dit toestaat en voor de in wet genoemde doeleinden. 6.3 De volgende (persoonlijke)gegevens / informatie zullen worden gepubliceerd op het platform: 3

4 a) rente, b) looptijd van het krediet, c) BKR score van de Kredietnemer; d) burgerlijke staat e) titel van het kredietproject, f) het gevraagde kredietbedrag voor het kredietproject, g) het doel van het kredietproject, h) stad (waarin u woont) i) Lendico s interne kredietbeoordeling van het kredietproject, j) leeftijd en geslacht, k) woonsituatie (huiseigenaar, huurder of inwonend), l) sinds wanneer u woonachtig bent op uw huidige adres m) maandelijkse huur/hypotheek lasten, n) alimentatie uitgaven o) arbeidssituatie (loondienst, zelfstandige, freelancer, uitzendkracht, pensioen, voltijd/deeltijd) p) datum van indiensttreding, q) maandelijks netto-inkomen (indien van toepassing), r) aantal kinderen waarvoor u financieel verantwoordelijk bent. 7. TOEGANG / WIJZIGEN / UPDATEN / BEZWAAR 7.1 Elke Gebruiker heeft te allen tijde recht op toegang tot zijn/haar persoonsgegevens en het recht om deze gegevens te wijzigen. 7.2 Elke Gebruiker heeft de verplichting om zijn/haar persoonsgegevens te updaten, indien de bij de registratie verstrekte, of later verstrekte, gegevens niet langer van toepassing zijn. 7.3 Elke Gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en het delen van zijn/haar persoonsgegevens met andere gegevensverwerkers. 8. VEILIGHEIDSMAATREGELEN / RETENTIE 8.1 Lendico heeft de nodige veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen, waaronder in het bijzonder de invoering van een veiligheidsbeleid en richtlijnen voor het beheer van het computersysteem welke wordt gebruikt voor de verwerking van uw gegevens. 8.2 Lendico monitort de gegevensverwerking zorgvuldig en op regelmatige basis, en verleend alleen uitdrukkelijk gemachtigd personen toegang tot uw gegevens en de verwerking daarvan. 8.3 Op grond van de Algemene Voorwaarden is elke Gebruiker verplicht om zijn/haar wachtwoord niet aan derde(n) bekend te maken en derde geen toegang te verschaffen tot, of gebruik te laten maken van, zijn/haar account. Indien een gebruikersnaam of wachtwoord verloren of gestolen is, of als de Gebruiker vermoed dat een derde ongeautoriseerde toegang tot zijn/haar account heeft, of indien de Gebruiker hierover twijfels heeft, dan is de Gebruiker verplicht om Lendico onverwijld daarvan in kennis te stellen via of en te handelen in overeenstemming met de instructies van Lendico. 8.4 Lendico mag uw persoonsgegevens opslaan voor de periode die nodig is voor het leveren van de diensten zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de afwikkeling van betalingen voor deze diensten en het innen van vorderingen uit de Kredietovereenkomsten. Lendico kan, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke regels (bv. de Wwft), uw persoonsgegevens gebruiken nadat u bent gestopt met gebruik maken van onze diensten, voor zover nodig is om eventuele claims af te wikkelen of om aan contractuele verplichtingen te voldoen. 4

5 9. COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN 9.1 Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele telefoon of ander apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies bevatten meestal informatie over de domeinnaam waarvan ze afkomstig zijn, de bewaartermijn op het apparaat van de Gebruiker en een uniek nummer. Cookies kunnen op het apparaat van de Gebruiker worden opgeslagen en vervolgens worden gebruikt om uw activiteit op het Platform te monitoren. 9.2 Onze website maakt gebruik van vier soorten diensten van derden die van cookies gebruikmaken: (i) Google Analytics, (ii) Google AdWords, (iii) Crazy Egg en (iv) Device Ident: Google Analytics Naam Details Een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ( Google ). Deze service slaat cookies op uw computer op en maakt analyse van uw gebruik van de Lendico website mogelijk. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van ons Platform zal doorgaans worden verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Indien u IP-anonimisering activeert op onze website https://support.google. com/analytics/answer/ ?hl=nl, dan zal uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren worden ingekort. Google zal deze informatie in opdracht van ons gebruiken om uw gebruik van de Lendico website te evalueren, om voor ons rapporten op te stellen over Lendico website-activiteit en andere diensten te leveren met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Uw IP adres (doorgegeven door uw browser) zal door Google niet worden gecombineerd met andere gegevens waarover zij beschikt. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de cookie-instellingen van uw browser te veranderen of (zoals hieronder uiteengezet) door het installeren van een browser plug-in. Houdt er rekening mee dat dit de werking van een aantal van de functionaliteiten van het Platform zal beperken. U kunt het opslaan van cookies en het verzamelen van gegevens die zijn gerelateerd aan uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en door cookies worden gegenereerd, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, voorkomen door het downloaden en installeren van de browser plug-in welke beschikbaar is op: Nadere informatie over de gebruikersvoorwaarden en het privacy beleid van Google is te vinden op: en op Lendico maakt gebruik van Google Analytics om gegevens uit AdWords te analyseren voor statistische doeleinden (zie hieronder). U kunt dit uitschakelen via de Ads-Preferences Manager: https://support.google.com/ads/answer/ ?hl=nl 5

6 Google AdWords Een online advertentieprogramma, geëxploiteerd door Google in de Verenigde Staten. Cookies kunnen worden gebruikt om het succes van de reclame-uitingen ( conversie ) te beoordelen. De conversie-cookies kunnen worden gebruikt als u klikt op advertenties die door Google zijn geplaatst. De cookies zijn geldig voor een periode van 30 dagen en worden niet gebruikt voor identificatiedoeleinden. Als u de Lendico websites bezoekt en de cookies nog geldig zijn, dan kunnen Google en Lendico herkennen dat u op een bepaalde advertentie heeft geklikt en bent doorgestuurd naar de Lendico website. Elke Google AdWords-klant heeft andere cookies. Deze cookies kunnen dus niet op de website van andere AdWords-klanten worden gevolgd. De informatie verkregen van cookies die conversie bijhouden kan worden gebruikt voor het opstellen van conversiestatistieken voor AdWords-klanten die hebben besloten om conversie bijhouden te gebruiken. AdWords-klanten ontvangen informatie over het totale aantal Gebruikers die op hun advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar hun website, binnen een bepaalde periode. De klanten verkrijgen evenwel geen informatie die hen in staat stelt om u te identificeren. U kunt het bijhouden van conversie voorkomen door de Google-cookies uit te schakelen via uw browser instellingen, met als gevolg dat u niet zal worden opgenomen in de conversiestatistieken. Nadere informatie met betrekking tot het bijhouden van conversies kunt u vinden op https://support.google.com/adwords/answer/ ?hl=nl Crazy Egg We maken ook gebruik van de webanalyse dienst Crazy Egg, verzorgd door Crazy Egg Inc, Ridgeview Lane, La Mirada, CA, Verenigde Staten (hierna Crazy Egg ). Crazy Egg maakt gebruik van cookies om bepaalde muisbewegingen en muisklikken te registreren. Dit stelt Crazy Egg in staat om willekeurig individuele muisbewegingspatronen te reproduceren ten einde daaruit mogelijke verbeteringen voor de Lendico website te ontlenen. De door de cookies gegenereerde informatie wordt doorgaans naar een server van Crazy Egg in de VS verzonden en ook door Crazy Egg in de VS opgeslagen. Voordat de gegevens echter naar Crazy Egg worden verzonden, worden de gegevens binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte gepseudonimiseerd. Crazy Egg zal deze informatie namens Lendico uitsluitend gebruiken om uw gebruik van de Lendico website te evalueren en om rapporten over uw activiteiten op de Lendico website te compileren. U kan de analyse activiteiten van Crazy Egg en het gebruik van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser te configureren, of door browser plug-ins te installeren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van Crazy Egg kunt u vinden op: en op 6

7 Device Ident Technology Lendico maakt verder ook gebruik van de diensten van de IT-beveiligingsdienstverlener Device Ident GmbH. Alle communicatie tussen Lendico en Device Ident heeft tot doel het voorkomen van fraude bij het gebruik van de Lendico website. Met de hulp van cookies en tracking-technologieën verzamelt en verwerkt Device Ident specifieke gegevens van Gebruikers in een geanonimiseerde vorm. Het betreft gegevens over het apparaat dat door de Gebruiker wordt gebruikt om onze website te bezoeken ( apparaat-specifieke gegevens ), de onbewerkte gegevens van de TCP/IP-verbinding en gegevens over het gebruik van de website. Om technische redenen vergaart en verwerkt Device Ident ook het IP-adres van het apparaat dat de Gebruiker gebruikt, maar dit adres is bij Device Ident binnen enkele seconden gecodeerd. De informatie wordt opgeslagen bij Device Ident in een database voor fraudepreventie. Als een Gebruiker zich registreert voor het gebruik van de website, dan vragen wij een risicobeoordeling op uit de Device Ident-database met betrekking tot het apparaat dat door de Gebruiker wordt gebruikt. Deze risicobeoordeling is onder andere gebaseerd op informatie over (i) de vraag of het apparaat van de Gebruiker op dat moment communiceert, of in het verleden heeft communiceert via een proxy-verbinding, (ii) of het apparaat recentelijk met verschillende Internet dienstverleners verbinding heeft gemaakt, (iii) de vraag of het apparaat een vaak wisselende geografische referentie heeft afgegeven (iv) het aantal internettransacties dat recentelijk via het apparaat zijn uitgevoerd (zonder vast te stellen wat voor transacties het betreft), en (v) hoe waarschijnlijk het is dat de apparaat uit het bestand van de Device Ident-database in feite aan de Gebruiker toebehoort. Deze risicobeoordeling helpt ons om pogingen tot fraude te voorkomen. We gebruiken deze data echter niet als enige criterium voor het voltooien of beëindigen van een registratie, of voor het bepalen of een kredietproject op het platform gepubliceerd zal worden. Lendico zal verder data naar Device Ident sturen indien we weten dat een Gebruiker fraude tegenover ons heeft gepleegd, of daartoe een poging heeft gedaan. Alleen dit feit, en de apparaat-specifieke gegevens, zullen in dat geval aan Device Ident worden toegezonden. De naam, het adres en soortgelijke contactgegevens van de betreffende Gebruiker zullen niet worden verzonden. Social Network Plug-Ins De Lendico website maakt gebruik van plug-ins van bepaalde online sociale netwerken, zoals Facebook, Google+ en Twitter. Wanneer u een pagina van de Lendico website bezoekt die een social network plug-in bevat (herkenbaar door het logo van het betreffende sociale netwerk), dan zal uw browser een directe verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk tot stand brengen. Indien u bent aangemeld bij het betreffende netwerk, dan kan uw bezoek aan onze website aan uw sociale netwerkaccount worden gelinkt (waar toepasselijk). Als u communiceert met de plug-in (bijv. in geval van Facebook door op Like te klikken of door een reactie in te voeren), dan zal de relevante informatie door uw browser direct worden doorgegeven aan het sociale netwerk, alwaar het zal worden opgeslagen. Hierbij merken wij op dat ook indien u niet bent ingelogd op een sociaal netwerk, blijft de mogelijkheid bestaan dat een plug-in uw IP-adres verzend aan het betreffende sociale netwerk. Graag wijzen wij u erop dat wij geen invloed of controle hebben over de informatie en gegevens die via plug-ins door sociale netwerken worden verzameld. Voor informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens door de online sociale netwerken, verwijzen wij u naar het privacy beleid van de sociale netwerken in kwestie. Indien u lid bent van een online sociaal netwerk en u niet wilt dat het betreffende netwerk de gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze site combineert met uw lidmaatschap gegevens, dan dient u zich af te melden van het sociale netwerk 7in kwestie vóór het bezoek aan de Lendico website.

8 9.3 Lendico maakt verder gebruik van cookies om uw apparaat te herkennen bij een vervolg bezoek aan de Lendico website en om u te voorzien van haar diensten. 9.4 U kunt cookies beperken of blokkeren via uw browserinstellingen. Hieronder vindt u informatie over hoe u de browserinstellen van de meest gebruikte browsers kunt aanpassen: Browser / Dienst Internet Explorer Firefox Safari Chrome Google-services (Google Analytics, Google AdWords) Cookie-instellingen / aanpassingen https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-enuitschakelen-websites-voorkeuren https://support.google.com/analytics/answer/ ?hl=nl 9.5 Indien u besluit om cookies te blokkeren, dan kan dit gevolgen hebben voor onze diensten en het functioneren van het Platform. 10. GERICHTE RECLAME Doormiddel van cookies verzamelt Lendico informatie over uw activiteiten op de Lendico website (bijv. over uw surfgedrag en bezochte pagina s). Lendico gebruikt deze informatie om reclame en potentiële online aanbiedingen beter bij uw interesses aan te laten sluiten. De verzamelde gegevens worden niet gekoppeld aan enige persoonsgegevens. Indien u niet wil dat er interesse-gebaseerde advertenties worden weergegeven, dan verzoeken wij u de instellingen van uw browser aan te passen zodat het opslaan van cookies op uw harde schijf wordt geblokkeerd. Voor meer informatie over gerichte reclame en cookies in het algemeen, verwijzen wij naar de bovenstaande sectie Cookies en vergelijkbare technologieën. 11. DERDEN Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de privacy regels die van toepassing zijn op deze websites, daarom raden wij u aan om het privacy beleid van deze websites (indien toepasselijk) te lezen. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op de diensten van Lendico die binnen de werkingssfeer vallen. 12. WIJZIGINGEN VAN DE PRIVACY POLICY Lendico kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in de Privacy Policy, daarom willen wij u aanraden om de Privacy Policy met regelmaat te raadplegen. Indien we belangrijke wijzigingen in de Privacy Policy doorvoeren, dan zullen wij u op de hoogte stellen via het door u opgegeven adres. 13. CONTACT Als u toegang wilt tot uw persoonlijke gegevens of deze wilt wijzigingen/updaten, indien u bezwaar heeft tegen de gegevensverwerking en/of u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze Privacy Policy, neem dan contact met ons op via of

PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL

PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL Oudermatch neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om uw privacy te waarborgen, handelt Oudermatch altijd in

Nadere informatie

Coachgezocht.nu is onderdeel van SPMG Web Services B.V. geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer:

Coachgezocht.nu is onderdeel van SPMG Web Services B.V. geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer: Privacy Statement Hoewel er geen daadwerkelijke coachingtrajecten via Coachgezocht.nu lopen erkent Coachgezocht.nu dat er wel degelijk gevoelige informatie gedeeld wordt via de Website. We nemen uw privacy

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT ACCORD

PRIVACY STATEMENT ACCORD PRIVACY STATEMENT ACCORD Accord neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Accord altijd in overeenstemming

Nadere informatie

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl.

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl. privacy statement WerkvoorWerk.nl WerkvoorWerk.nl neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy

Nadere informatie

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden:

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden: Privacybeleid I. Algemeen Op deze pagina treft u als gebruiker van de website www.makelaaringrond.nl het privacybeleid aan van Makelaar in Grond respectievelijk Grond Registratie Services. Makelaar in

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES 1. Algemeen De website www.livelylives.com en alle daaraan gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools (hierna te noemen: de Website ) behoren toe aan LivelyLives

Nadere informatie

140H, 1017LZ, kantoorhoudend aan het Rokin 81-83, 1012 KL te Amsterdam met KvK hierna The Influencers Movement.

140H, 1017LZ, kantoorhoudend aan het Rokin 81-83, 1012 KL te Amsterdam met KvK hierna The Influencers Movement. Privacy verklaring Verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens hierna: WbP voor de verwerving, behandeling en het gebruik van persoonsgegevens middels het internetplatform www.theinfluencersmovement.com,

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014

PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014 PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014 Listr neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om je privacy te waarborgen, handelt Listr altijd in

Nadere informatie

Privacyverklaring ViopTo

Privacyverklaring ViopTo Privacyverklaring ViopTo Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen

Nadere informatie

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver.

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver. Privacy Policy Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden niet ongevraagd met derden gedeeld en je kunt zelf beslissen welke gegevens je wel of juist niet online wilt delen. Benieuwd naar alle

Nadere informatie

Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa.

Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa. Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa. MedKey is een single sign- on dienst waarbij medische professionals na eenmalige

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT. Toelichting De informatie die VraagHugo uit jouw antwoorden verkrijgt, bestaat uit de volgende informatie:

PRIVACY STATEMENT. Toelichting De informatie die VraagHugo uit jouw antwoorden verkrijgt, bestaat uit de volgende informatie: PRIVACY STATEMENT De Diensten van VraagHugo zijn gericht op ondernemingen en ondernemers. Toch worden er persoonsgegevens verwerkt, van jou als zelfstandig ondernemer of van jou als contactpersoon namens

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT STUDYFLOW

PRIVACY STATEMENT STUDYFLOW PRIVACY STATEMENT STUDYFLOW StudyFlow neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om je privacy te waarborgen, handelt Studyflow altijd in overeenstemming

Nadere informatie

PRIVACY- & COOKIEVERKLARING PAYCONIQ

PRIVACY- & COOKIEVERKLARING PAYCONIQ PRIVACY- & COOKIEVERKLARING PAYCONIQ Via Payconiq worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Payconiq acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT JOUW PRIVACY GERESPECTEERD

PRIVACYSTATEMENT JOUW PRIVACY GERESPECTEERD JOUW PRIVACY GERESPECTEERD PRIVACY STATEMENT ZEKER.ME Zeker.Me neemt jouw privacy zeer serieus. Tijdens je gebruik van de Dienst zal Zeker.Me informatie over jou verwerken. Dat doen we altijd op een veilige

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT. Toelichting De informatie die Facturis uit uw antwoorden verkrijgt, bestaat onder andere uit de volgende informatie:

PRIVACY STATEMENT. Toelichting De informatie die Facturis uit uw antwoorden verkrijgt, bestaat onder andere uit de volgende informatie: PRIVACY STATEMENT De Diensten van Facturis zijn gericht op ondernemingen en ondernemers. Toch worden er persoonsgegevens verwerkt, van jou als zelfstandig ondernemer of van jou als contactpersoon namens

Nadere informatie

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden:

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats,  adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden: Privacy Statement Uiteraard hecht u grote waarde aan uw privacy. Daarom vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Nadere informatie

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u:

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u: MEDICAL BOOKING GARANDEERT UW PRIVACY PRIVACYBELEID ALGEMEEN Vertrouwen en veiligheid is erg belangrijk voor Medical Booking. Wij zijn, hoewel we een gepersonaliseerde dienst aanbieden, vastbesloten om

Nadere informatie

Privacy Statement WeHelpen.nl

Privacy Statement WeHelpen.nl Privacy Statement WeHelpen.nl WeHelpen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In dit privacy statement vindt u belangrijke informatie over welke persoonsgegevens WeHelpen verwerkt, op welke

Nadere informatie

Is een merk van: CashWijzer B.V

Is een merk van: CashWijzer B.V Is een merk van: CashWijzer B.V. - 1 - Cashwijzer Algemeen Privacy statement Dit is het Privacy Statement van Cashwijzer B.V. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van onze

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK Whappbook neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Whappbook altijd in

Nadere informatie

Privacy- en cookieverklaring solvo.nl

Privacy- en cookieverklaring solvo.nl Privacy- en cookieverklaring solvo.nl Via de website www.solvo.nl en de applicatie (app) van Solvo B.V. (hierna: Solvo ) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Solvo vindt

Nadere informatie

Dit is de privacy- en cookie policy van Sportaneous B.V. [i.o] ("Sportaneous"). Sportaneous is de

Dit is de privacy- en cookie policy van Sportaneous B.V. [i.o] (Sportaneous). Sportaneous is de Privacybeleid Sportaneous B.V. [i.o] Algemeen Dit is de privacy- en cookie policy van Sportaneous B.V. [i.o] ("Sportaneous"). Sportaneous is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Wij zorgen steeds voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens, waaronder verzending van je bankgegevens via een beveiligde verbinding.

Wij zorgen steeds voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens, waaronder verzending van je bankgegevens via een beveiligde verbinding. Privacy Statement Onze principes zijn openheid, eerlijkheid en transparantie. Dat geldt natuurlijk niet voor jouw persoonsgegevens. De gegevens die wij over jou verwerken en opslaan, gebruiken wij alléén

Nadere informatie

Privacy Statement Snippit

Privacy Statement Snippit Privacy Statement Snippit Imagine IC neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Imagine IC altijd in

Nadere informatie

Welke persoonlijke informatie gebruikt de Academie voor Kindercoaching?

Welke persoonlijke informatie gebruikt de Academie voor Kindercoaching? Privacy en Cookies Uw privacy is belangrijk voor ons. We waarderen het vertrouwen dat u in ons heeft. Daarom beschermen we iedere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. Dit document, wat zo nu

Nadere informatie

Privacy policy. Privacy Policy vanwww.clicstoys.com en http://shop.clicstoys.com

Privacy policy. Privacy Policy vanwww.clicstoys.com en http://shop.clicstoys.com Privacy policy Privacy Policy vanwww.clicstoys.com en http://shop.clicstoys.com Clics Toys (B.B.M. NV)is een bedrijf geregistreerd in België bij de rechtbank in Antwerpen onder het nummer BE0471 761 280

Nadere informatie

Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van de ZapFi internet toegangdienst (de Diensten ). De

Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van de ZapFi internet toegangdienst (de Diensten ). De Privacybeleid November 2014 Omvang: Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van de ZapFi internet toegangdienst (de Diensten ). De Diensten worden verzorgd door ZapFi International

Nadere informatie

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten.

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten. VOORWAARDEN Over de adverteerder Ter kennismaking wordt het Kwebbels Boekenpakket gratis aangeboden, u betaalt alleen de administratie- en verzendkosten van 6,95. Na de kennismaking betaalt u de normale

Nadere informatie

De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.timo.nl) is:

De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.timo.nl) is: PRIVACY STATEMENT en COOKIE POLICY Verantwoordelijke De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.timo.nl) is: CRH Bouwmaterialenhandel Nederland B.V. Stationsweg

Nadere informatie

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen Privacybeleid Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen

Nadere informatie

Privacyverklaring VerhuurtBeter.nl

Privacyverklaring VerhuurtBeter.nl Privacyverklaring VerhuurtBeter.nl Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. Dit is de Privacyverklaring van V2 Real Estate Solutions B.V., handelend onder de naam VerhuurtBeter.nl (hierna: VerhuurtBeter.nl

Nadere informatie

Artikel 1 Inleiding. Artikel 2 Algemene Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1 Inleiding. Artikel 2 Algemene Gebruikersvoorwaarden Artikel 1 Inleiding 1. Dit privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Gebruikers van de Site en/of diensten van Ziezzo aan Ziezzo verstrekken. 2. Ziezzo hecht het grootste belang aan

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING Via de website (www.parkinson-vereniging.nl) en het platform, waar u een Persoonlijk Parkinson Dossier kunt aanmaken, van De Parkinson Vereniging worden privacygevoelige

Nadere informatie

Privacy & Cookie. Laatste wijziging op 26 februari 2017

Privacy & Cookie. Laatste wijziging op 26 februari 2017 Privacy & Cookie Laatste wijziging op 26 februari 2017 1. Algemeen Midweeks.net bvba, met maatschappelijke zetel te rue des champs, 28A, 6800 Libramont- Chevigny, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Privacy & Cookies Ubermart B.V.

Privacy & Cookies Ubermart B.V. Privacy & Cookies Ubermart B.V. Laatst bijgewerkt: 31 juli 2015 COOKIE VERKLARING Deze Cookie Verklaring van Ubermart beschrijft van welke cookies Ubermart gebruik maakt via haar Websites en Applicaties

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT DEKMANTEL

PRIVACYSTATEMENT DEKMANTEL PRIVACYSTATEMENT DEKMANTEL Artikel 1 Definities DEKMANTEL: Bezoeker: Evenement: Social Media: Website(s): de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEKMANTEL BV, statutair gevestigd in Amsterdam,

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Privacy Policy

Privacy Policy Stramark B.V. Zekeringstraat 17 1014 BM Amsterdam 020 71 65 411 www.stramark.nl Privacy Policy www.stramark.nl Dit is de Privacy Policy van Stramark B.V. (hierna te noemen Stramark, "wij," "ons" of "onze").

Nadere informatie

Voordekunst heeft de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Voordekunst heeft de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De diensten onder de naam voordekunst worden aangeboden door Stichting voordekunst (hierna: voordekunst ). De bepalingen in dit gelden voor de gebruikers (onder wie Projectmakers en Donateurs) van de diensten

Nadere informatie

PRIVACY BELEID. Versie januari 2017

PRIVACY BELEID. Versie januari 2017 PRIVACY BELEID Versie 0.2 1 januari 2017 Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacy beleid is van

Nadere informatie

Privacyverklaring ThePerfectWedding

Privacyverklaring ThePerfectWedding Privacyverklaring ThePerfectWedding Voor ons van ThePerfectWedding, onderdeel van WebLab.nl B.V., is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De persoonlijke gegevens waar wij de beschikking

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING Via de website (www.parkinson-vereniging.nl) en het platform, waar u een Persoonlijk Parkinson Dossier kunt aanmaken, van De Parkinson Vereniging worden privacygevoelige

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

(C) Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie en aanbiedingen zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen.

(C) Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie en aanbiedingen zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen. Privacy en cookie policy Dit is de privacy en cookie policy van Linked2Work B.V. Linked2Work is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Verwerkte

Nadere informatie

KvK Naritaweg Versie: BS Amsterdam +31(0) Privacy Statement

KvK Naritaweg Versie: BS Amsterdam +31(0) Privacy Statement www.bunq.com +31(0) 20 205 1337 Naritaweg 131-133 1043 BS Amsterdam KvK 54992060 Versie: 14-11-2016 Privacy Statement Persoonsgegevens Inleiding Voor onze dienstverlening verzamelen, gebruiken en bewaren

Nadere informatie

Privacy & Cookie. Voor de. webshop van De Kimpe NV

Privacy & Cookie. Voor de. webshop van De Kimpe NV Privacy & Cookie Voor de webshop van De Kimpe NV 1. Algemeen De Kimpe NV, met maatschappelijke zetel te Kruishoutemsesteenweg 46, 9750 Zingem, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen i n g e s

Nadere informatie

Vertrouwelijkheidsbeleid

Vertrouwelijkheidsbeleid Vertrouwelijkheidsbeleid Planet Parfum respecteert en beschermt je privéleven. Daarom stellen wij je dit vertrouwelijkheidscharter ter beschikking zodat je op onze e-shop een positieve ervaring beleeft

Nadere informatie

Privacy & Cookie : KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU

Privacy & Cookie : KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Privacy & Cookie : KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Laatste aanpassing: 09 april 2015 1. Algemeen De firma SaaSForce BV, met maatschappelijke zetel te Breda Business Park Lijndonk 4, unit 00.1B 4825 BG BREDA Nederland,

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

Privacyreglement Earn4Learning

Privacyreglement Earn4Learning Privacyreglement Earn4Learning Dit privacyreglement betreft de informatie, verzameld op de website(s) van WHNEarn4Learning B.V. en WHN Concepts B.V., postadres: postbus 5033, 3502 JA Utrecht, ( verder

Nadere informatie

KvK 54992060. Orlyplein 89 (4e verdieping) www.bunq.com. Versie: 10-09-2015. 1043 DS Amsterdam +31(0) 20 205 1337.

KvK 54992060. Orlyplein 89 (4e verdieping) www.bunq.com. Versie: 10-09-2015. 1043 DS Amsterdam +31(0) 20 205 1337. www.bunq.com +31(0) 20 205 1337 Orlyplein 89 (4e verdieping) 1043 DS Amsterdam KvK 54992060 Versie: 10-09-2015 Privacy Statement Inhoudsopgave PERSOONSGEGEVENS Inleiding 3 1 Welke gegevens verzamelt bunq?

Nadere informatie

Versie: Privacy Statement

Versie: Privacy Statement Privacy Statement Persoonsgegevens Inleiding Voor onze dienstverlening verzamelen, gebruiken en bewaren wij persoonsgegevens van onze klanten. In deze Privacy Statement lees je welke gegevens wij verzamelen

Nadere informatie

Bij BCC Corporate zetten we ons in om, wanneer u onze website (www.miles-and-more-paymentcard.be) en alle onderliggende pagina s bezoekt en/of met

Bij BCC Corporate zetten we ons in om, wanneer u onze website (www.miles-and-more-paymentcard.be) en alle onderliggende pagina s bezoekt en/of met Bij BCC Corporate zetten we ons in om, wanneer u onze website (www.miles-and-more-paymentcard.be) en alle onderliggende pagina s bezoekt en/of met ons communiceert, uw privacy te beschermen en ze veilig

Nadere informatie

Privacybeleid & Cookie notice Wijzorg.nl

Privacybeleid & Cookie notice Wijzorg.nl Privacybeleid & Cookie notice Wijzorg.nl In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de website van Wijzorg, te

Nadere informatie

Deze website wordt geëxploiteerd door fashion4home GmbH, Köpenicker Straße, 10179 Berlijn (Duitsland).

Deze website wordt geëxploiteerd door fashion4home GmbH, Köpenicker Straße, 10179 Berlijn (Duitsland). Privacybeleid Deze website wordt geëxploiteerd door fashion4home GmbH, Köpenicker Straße, 10179 Berlijn (Duitsland). De bescherming van uw persoonlijke informatie vinden wij zeer belangrijk. Wanneer we,

Nadere informatie

2. INFORMATIEVERSTREKKING

2. INFORMATIEVERSTREKKING EDUARDS TRAILER FACTORY BVBA Industrieweg 7 T. +32 14 820 115 BE-2490 Balen E. saris@eduard.nl W. www.eduard.nl 1. PRIVACYVERKLARING Eduard Trailers streeft er naar best vermogen naar de gegevens die u

Nadere informatie

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Dit Privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan Pappenheim Re-integratie & Outplacement zijn

Nadere informatie

2.1. De gegevens die je ons meedeelt bij je bestelling of registratie

2.1. De gegevens die je ons meedeelt bij je bestelling of registratie Privacy & Cookie Policy Make Your Own Spirit 1. Vennootschap De vennootschap Make Your Own Spirit BVBA, met maatschappelijke zetel te Oudburgweg 56, 9830 Sint-Martens-Latem, België (hierna MYOS ), is verantwoordelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de online kredietmarktplaats ( Platform ) die beschikbaar is op de website www.lendico.nl. Het Platform brengt consumenten

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIE BELEID ALDA

PRIVACY- EN COOKIE BELEID ALDA Privacy- en cookie policy Deze Privacy- en cookiepolicy ziet op de wijze waarop ALDA Holding B.V en haar gelieerde ondernemingen (Alda) de informatie van gebruikers (individueel: "Gebruiker", gezamenlijk:

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Aniserco N.V. (Tom & Co), filiaal van de N.V. Delhaize Groep, neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Aniserco uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy & Cookie Policy

Privacy & Cookie Policy * * * Privacy & Cookie Policy Laatste wijziging op 30 maart 2015 1. ALGEMEEN De bvba Claim it, met maatschappelijke zetel te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 500, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

PRIVACYBELEID. 2. Identiteit van de verantwoordelijke voor het verzamelen en verwerken van gegevens

PRIVACYBELEID. 2. Identiteit van de verantwoordelijke voor het verzamelen en verwerken van gegevens PRIVACYBELEID 1. Definitie en aard van de gegevens van persoonlijke aard Tijdens uw gebruik van de website www.boerenenburen.nl (hierna: de ' website ') kunnen wij u vragen ons gegevens van persoonlijke

Nadere informatie

Maart 2014. Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer

Maart 2014. Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer Maart 2014 Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer Inleiding Het bestaan van een charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer benadrukt het engagement van Ethias met

Nadere informatie

Paul Rensen Verzekeringen

Paul Rensen Verzekeringen Privacy- en cookiebeleid Privacy beleid Paul Rensen Verzekeringen respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

PRIVACY- EN COOKIEBELEID PRIVACY- EN COOKIEBELEID FERRERO BV, naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 684.000, met het hoofdkantoor gevestigd te Westbroek 58, 4822 ZW Breda, is bekommerd om de eerbiediging van

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE

PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE Artikel 1 Definities LEPELTJE LEPELTJE: Evenement: Bezoeker: Social Media: Website(s): de vennootschap onder firma LEPELTJE LEPELTJE VOF, gevestigd en zaakdoende in (3811

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT. Deze website is eigendom van de Kanttekening B.V., hierna te noemen de Kanttekening.

PRIVACY STATEMENT. Deze website is eigendom van de Kanttekening B.V., hierna te noemen de Kanttekening. PRIVACY STATEMENT Algemeen De Kanttekening B.V. respecteert de privacy van haar klanten en abonnees. Persoonlijke gegevens van klanten en abonnees worden door de Kanttekening B.V. dan ook met de grootst

Nadere informatie

DEALS VOOR JOU Privacybeleid

DEALS VOOR JOU Privacybeleid DEALS VOOR JOU Privacybeleid In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de DEALS VOOR JOU Website te laten werken

Nadere informatie

VIMN (hierna ook wij, ons en onze ) is onderdeel van Viacom International Inc.

VIMN (hierna ook wij, ons en onze ) is onderdeel van Viacom International Inc. PRIVACYBELEID Laatstelijk aangepast op 1 november 2016: we hebben het document aangepast waarnaar wordt verwezen in de laatste alinea van de paragraaf Hoe we jouw informatie verzamelen en gebruiken, waarin

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt

Nadere informatie

Cookieverklaring Bel Group

Cookieverklaring Bel Group Cookieverklaring Bel Group Deze verklaring betreffende cookies (hierna: "Cookieverklaring") is van toepassing op de websites www.boursin.nl, www.lvqr.nl, www.babybel.nl, www.belgroup.nl, www.leerdammer.nl,

Nadere informatie

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview Privacy Verklaring Dit is de Privacy Verklaring van Pearson Assessment and Information B.V. (hierna te noemen: Pearson of wij ) te Amsterdam (Postbus 78, 1000 AB). In deze verklaring wordt uiteengezet

Nadere informatie

WAT VOOR REIZIGER BEN JIJ?

WAT VOOR REIZIGER BEN JIJ? WAT VOOR REIZIGER BEN JIJ? PRIVACYBELEID De promotor is het Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerisme (CNTB). De door u ingevoerde aanvraag wordt behandeld door of namens het Kroatisch Nationaal Bureau

Nadere informatie

Informatie over gegevensbescherming

Informatie over gegevensbescherming Informatie over gegevensbescherming De bescherming van uw persoonlijke gegevens is heel belangrijk voor ons. Wij gaan daarom bij alle vormen van gegevensverwerking (bijv. inwinnen, verwerken en verzenden)

Nadere informatie

Privacybeleid Proposall - Versie 19 september 2016

Privacybeleid Proposall - Versie 19 september 2016 Privacybeleid Proposall - Versie 19 september 2016 1. Algemeen Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Proposall met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Wij maken op onze site, gebruik van cookies. Hieronder lees je alles over deze cookies en over ons privacy beleid.

Wij maken op onze site, gebruik van cookies. Hieronder lees je alles over deze cookies en over ons privacy beleid. Cookies en Privacy Wij maken op onze site, gebruik van cookies. Hieronder lees je alles over deze cookies en over ons privacy beleid. Wanneer je onze site bezoekt, gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat

Nadere informatie

Privacy & Cookie. In het aanmeldingsformulier op de Website: adres, uw naam en uw zoekcriteria

Privacy & Cookie. In het aanmeldingsformulier op de Website:  adres, uw naam en uw zoekcriteria Privacy & Cookie 1. Algemeen De Growners n.v., met maatschappelijke zetel te Chaussée de Louvain 431 F 1380 Lasne, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE0860.002.790

Nadere informatie

U gaat er met name mee akkoord dat:

U gaat er met name mee akkoord dat: VI NETHERLANDS PRIVACYBELEID De informatie is verzameld op deze website door Vi Netherlands B.V., WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard, 231, 1118 BH Schiphol ("Vi", wij, onze of ons ). Vi is toegewijd

Nadere informatie

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0)

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Definities Privacybeleid : dit document van toepassing op HelpHamster BV met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt,

Nadere informatie

Plus500UK Limited. Privacybeleid

Plus500UK Limited. Privacybeleid Plus500UK Limited Privacybeleid Privacybeleid Plus500 Privacyverklaring Bescherming van de privacy en de bescherming van de persoonlijke en financi?le informatie van onze klanten en bezoekers heeft onze

Nadere informatie

Privacyverklaring Nemop.nl

Privacyverklaring Nemop.nl Privacyverklaring Nemop.nl Algemeen De internetsite Nemop.nl is eigendom van Nemop V.O.F. (hierna te noemen: Nemop). Nemop respecteert en beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld

Verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld Privacybeleid Wij respecteren de privacy van iedereen die deze website bezoekt. Vandaar dat wij u graag willen informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij raden u aan dit privacybeleid

Nadere informatie

Sinterklaas Privacy statement

Sinterklaas Privacy statement Sinterklaas Privacy statement Sinterklaasgedichten.net respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt

Nadere informatie

FASTNED PRIVACY BELEID

FASTNED PRIVACY BELEID FASTNED PRIVACY BELEID Fastned neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over haar gebruikers op een zorgvuldige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy

Nadere informatie

PRIVACY. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt.

PRIVACY. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt. PRIVACY Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: NV FASHION STORE met maatschappelijke zetel te Hulstsestraat 6, 2431 Veerle Laakdal.

Nadere informatie

Privacy & Cookie. Laatste wijziging op 9 mei 2014

Privacy & Cookie. Laatste wijziging op 9 mei 2014 Privacy & Cookie Laatste wijziging op 9 mei 2014 1. Algemeen BIBLIOTREK Bvba met maatschappelijke zetel te Roeselare, Juffrouw Lamotestraat 31 in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen i n g e s

Nadere informatie

Privacyverklaring en cookies Informatie overeenkomstig art. 13 van het Italiaanse wetsbesluit nr. 196/03

Privacyverklaring en cookies Informatie overeenkomstig art. 13 van het Italiaanse wetsbesluit nr. 196/03 Privacyverklaring en cookies Informatie overeenkomstig art. 13 van het Italiaanse wetsbesluit nr. 196/03 Südtirol Marketing (SMG) Südtirol Marketing Piazza della Parrocchia/Pfarrplatz 11 39100 Bolzano/Bozen

Nadere informatie

Gegevensbescherming bij affilinet

Gegevensbescherming bij affilinet Gegevensbescherming bij affilinet Rev. 04/03/2014 Gegevensbescherming bij affilinet Contenu Gegevensbescherming bij affilinet 1 1. Verzamelen en verwerken van persoonlijke en overige gegevens tijdens het

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT A. ALGEMENE BEPALINGEN

PRIVACYSTATEMENT A. ALGEMENE BEPALINGEN PRIVACYSTATEMENT A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In dit Privacystatement worden de volgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de navolgende betekenis. 1. Privacystatement:

Nadere informatie

Gegevensbescherming. Wij streven ernaar uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen

Gegevensbescherming. Wij streven ernaar uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen Gegevensbescherming Wij streven ernaar uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen Wat zijn persoonlijke gegevens? Principe van de anonieme verwerking Welkom op onze website, wij zijn blij met uw belangstelling.

Nadere informatie

Privacy Policy. Marktleider in Mobiliteit

Privacy Policy. Marktleider in Mobiliteit Privacy Policy 2016 Marktleider in Mobiliteit Multi Tank Card B.V. (hierna: MTc ) neemt uw privacy serieus en zal informatie over u, als Gebruiker van de diensten van MTc, op een veilige manier te verwerken

Nadere informatie

Privacy & cookies policy

Privacy & cookies policy Privacy & cookies policy Artikel 1 Verwerking van gegevens 1.1. Door het aanmaken van een gebruikersaccount door de Klant op de website van Pelckmans uitgevers nv of de websites van haar onderliggende

Nadere informatie

GAAN & STAAN. Privacy Policy. Multi Tank Card B.V. KvK: BTW: B01

GAAN & STAAN. Privacy Policy. Multi Tank Card B.V. KvK: BTW: B01 GAAN & STAAN Privacy Policy (hierna: MTc ) neemt uw privacy serieus en zal informatie over u, als Gebruiker van de diensten van MTc, op een veilige manier te verwerken en gebruiken. Dit document beschrijft

Nadere informatie

Datum van inwerkingtreding: 1 juni 2015. Privacybeleid mbt Bobbi Brown wedstrijd Smokey Eye Mascara op de Femmefab netwerk

Datum van inwerkingtreding: 1 juni 2015. Privacybeleid mbt Bobbi Brown wedstrijd Smokey Eye Mascara op de Femmefab netwerk Datum van inwerkingtreding: 1 juni 2015 Privacybeleid mbt Bobbi Brown wedstrijd Smokey Eye Mascara op de Femmefab netwerk Estee Lauder Companies B.V. ( wij/we, ons of onze ), Safariweg 50, Maarssen, 3605

Nadere informatie