ehealth in de richtlijnen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ehealth in de richtlijnen"

Transcriptie

1

2 ehealth in de richtlijnen In opdracht van de Regieraad Kwaliteit van Zorg Ede, maart 2013 Auteurs: drs. Janneke de Groot dr. P.C. Hermans drs. M. de Lange Contactgegevens VitaValley / Vital Innovators Zonneoordlaan TK Ede Tel

3 Samenvatting Het gebruik van ehealth kan bijdragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de gezondheidszorg. EHealth-toepassingen zijn nu niet of nauwelijks opgenomen in de richtlijnen. De Regieraad Kwaliteit van Zorg speelde 1 een belangrijke rol in het adviseren over richtlijnontwikkeling en herziening en was geïnteresseerd op welke wijze ehealth een plek kan krijgen in richtlijnen voor goede en verantwoorde zorg. De Raad heeft VitaValley / Vital Innovators benaderd om de mogelijkheden daartoe in de praktijk te verkennen. De uitgevoerde praktijkverkenning gaat in op welke wijze ehealth-toepassingen in richtlijnen kunnen worden opgenomen. De praktijkverkenning geeft vanuit casuïstiek inzicht in verschillende mogelijkheden om ehealth een plek te geven in richtlijnen. In overleg met de Regieraad zijn 3 aandoeningen geselecteerd op basis van diversiteit: chronische nierschade, depressie en mammacarcinoom. De praktijkverkenning gaat per aandoening in op welke wijze ehealth-toepassingen in de richtlijn kunnen worden opgenomen. Om deze vraag te beantwoorden is gekeken naar het aanbod van ehealth-toepassingen, de behoefte van patiënten en professionals en het voldoen aan mogelijke randvoorwaarden. Resultaten uit de praktijkverkenningen De 3 praktijkstudies maken duidelijk dat de omvang van het ehealth-aanbod op dit moment sterk varieert per aandoening. Voor depressie zijn de meeste ehealth-toepassingen en voor nierfalen het minste. Of hier een verband is met de omvang van de patiëntenpopulatie is op basis van deze verkenning moeilijk te zeggen. De verwachting is dat het ehealth-aanbod voor de verschillende aandoeningen de komende jaren verder zal toenemen. Ook is veel variatie zichtbare in de volwassenheid van de ehealth-toepassingen. De inventarisaties bevatten toepassing die rijp en groen zijn. Vaak ontbreekt het inzicht in de toegevoegde waarde van de toepassing. Ook zijn geen cijfers over het aantal gebruikers en de tevredenheid. Bij de ehealth toepassingen voor depressie is al meer onderzoek naar effectiviteit en is vaker sprake van vergoeding vanuit het verzekerde pakket. De functionaliteit van de toepassingen varieert per aandoening. Bij de ehealth-toepassingen voor nierfalen en borstkanker ligt de nadruk op informatie, educatie en zelfmanagement. Bij depressie zijn toepassingen voor vrijwel alle genoemde functies: informatie, communicatie, preventie, behandeling en zelfmanagement. Wat opvalt is dat in de GGZ ehealth ook vaker wordt ingezet als vervanging of onderdeel van de behandeling. De praktijkdeskundigen zien de meeste toegevoegde waarde van ehealth op het terrein van informatie, communicatie en zelfmanagement. Om ehealth-toepassingen te beoordelen wordt aanbevolen om aan te sluiten bij bestaande initiatieven die een waardering geven van ehealth-toepassingen. Voorbeelden die naar voren komen, zijn: ZegelGezond, Centrum 1 De Regieraad heeft met ingang van 1 januari 2013 zijn taken overgedragen aan het CVZ, c.q. het Kwaliteitsinstituut i.o., onderdeel van het op te richten Zorginstituut Nederland. 3

4 Gezond Leven (RIVM), easi (TNO), Online Hulpstempel (Trimbos), Quality Assurance ehealth, Digitale Zorggids (NPCF & BSL). Hoewel deze initiatieven geen formele status hebben, kan gebruik worden gemaakt van deze bestaande informatie. De initiatieven houden bovendien de informatie actueel. Wel is geconstateerd dat de bestaande keurmerken en initiatieven versnipperd zijn en dat meer samenhang wenselijk is. In de beoordeling van ehealth-toepassingen wordt onderscheid gemaakt tussen therapeutische en ondersteunende ehealth-toepassingen. De kwaliteitseisen voor therapeutische ehealth-toepassingen dienen vergelijkbaar te zijn met reguliere interventies. De heid van klinische evidence is hierbij leidend. Bij ondersteunende toepassingen speelt dit minder een rol. Hier zijn factoren als toegankelijkheid, efficiëntie en patiëntenvoorkeuren belangrijker. Aanvullende randvoorwaarden voor ehealth ten opzichte van reguliere interventies hebben betrekking op de gegevensvastlegging, beveiliging en het voldoen aan (wettelijke) eisen zoals een CE-markering of een NENnorm. Uit de praktijkstudies blijkt dat het opnemen van individuele ehealth-toepassingen in richtlijnen niet zinvol wordt bevonden. Dit is te specifiek en is bovendien snel achterhaald als de ontwikkelingen in het huidige tempo doorgaan. Op functioneel niveau kunnen ehealth toepassingen wel opgenomen worden. De toepassingen hoeven hierbij niet aandoening-specifiek te zijn. Ook generieke toepassingen die zich richten op inzage in het medisch dossier en shared decision tools kunnen een plek krijgen binnen de richtlijn. Algemene conclusies & aanbevelingen 1. Geef ehealth een plek in de richtlijnen, zowel bij het wat als het hoe Vanuit de drie praktijkstudies concluderen we dat opname van ehealth in richtlijnen mogelijk is. Hoewel het medisch handelen vaak centraal staat in de richtlijnen, is er over het algemeen ook aandacht voor de manier van zorgverlening. Het wat (medisch handelen) en het hoe (manier van aanbieden) loopt in de huidige richtlijnen vaak door elkaar. De mogelijkheid om ehealth op te nemen in richtlijnen bestaat daarmee al. Aandachtspunt is dat deze mogelijkheid nauwelijks wordt gebruikt. Aanbevelingen: Neem ehealth-toepassingen op een vergelijkbare wijze op als reguliere interventies en ondersteunende toepassingen. Om de opname van ehealth in richtlijnen te bevorderen is meer aandacht nodig voor deze mogelijkheid. Neem deze mogelijkheid in ieder geval op in de Richtlijn voor Richtlijnen dan wel het toekomstige Toetsingskader van het Kwaliteitsinstituut i.o. Maak in de richtlijnen duidelijker onderscheid tussen het wat en hoe. In het voorlopige voorstel voor het toetsingskader voor het Kwaliteitsinstituut i.o. wordt voor kwaliteitsstandaarden (verzameling van richtlijnen, zorgstandaarden en zorgmodules) een onderscheid gemaakt tussen de inhoud van zorg en de organisatie van zorg. Hier kan bij worden aangesloten. 4

5 2. Neem geen individuele ehealth-toepassingen op in richtlijnen Het opnemen van ehealth-toepassingen op individueel niveau wordt in alle praktijkverkenningen door de praktijkdeskundigen afgeraden. Het niet product-specifiek verwijzen naar ehealth kan op draagvlak rekenen. Het kan hierbij aandoening-specifieke toepassingen betreffen evenals diagnose-onafhankelijke toepassingen. Aanbeveling: De verwijzing naar ehealth-toepassing in richtlijnen dient niet product-specifiek te zijn. In de Richtlijn voor richtlijnen en in het toekomstige Toetsingskader kan worden beschreven op welke wijze ehealthtoepassingen functioneel kunnen worden omschreven. 3. Geef aandacht aan ehealth in richtlijnen in relatie tot doelmatigheid In de Richtlijn voor richtlijnen wordt voorgeschreven dat in de richtlijn aandacht besteed moet worden aan doelmatigheid. Als doelmatigheid meer een rol speelt in de aanbevelingen van de richtlijnen, biedt dit kansen voor de opname van ehealth in richtlijnen. Aanbevelingen: Indien ehealth doelmatiger is dan reguliere zorg dan dient hier expliciet melding van te worden gemaakt in de aanbevelingen van de richtlijn. Opgemerkt dient wel te worden dat dit nog maar voor weinig ehealth toepassingen daadwerkelijk is aangetoond. In de Richtlijn voor richtlijnen dient bij de paragraaf over doelmatigheid te worden opgenomen dat de mogelijke inzet van ehealth moet worden overwogen vanuit doelmatigheidsperspectief. Dit kan tevens in het Toetsingskader van het Kwaliteitsinstituut i.o. worden overgenomen. 4. Stel een module op voor ehealth Een alternatief voor het opnemen van ehealth in richtlijnen is het opstellen van een aparte module ehealth. Dit heeft als voordeel dat deze module zich specifiek kan richten op ehealth en zo onder meer mogelijkheden biedt om ook in te gaan op randvoorwaarden en implementatie-aspecten. Bovendien biedt het de mogelijkheid om onafhankelijk van de revisie van de richtlijn nieuwe ontwikkelingen op te nemen. Aanbevelingen: Stel een aparte module ehealth op als product bij onderliggende richtlijnen en zorgstandaarden. Hierdoor is de module breed toepasbaar en hoeft deze zich niet te beperken tot één aandoening. De instructie voor het opstellen van de module ehealth dient terug te komen in de Richtlijn voor richtlijnen en het toekomstige Toetsingskader van het Kwaliteitsinstituut i.o. 5. Sluit aan bij bestaande initiatieven voor het waarderen en beoordelen van ehealth Er zijn diverse initiatieven die ehealth toepassingen waarderen of beoordelen. Hoewel deze initiatieven geen formele status hebben, kan gebruik worden gemaakt van deze bestaande informatie. De initiatieven houden bovendien de informatie actueel. Richtlijncommissies kunnen gebruik maken van deze informatie. Daarnaast bieden wettelijke eisen, zoals een CE markering, handvatten voor de beoordeling van ehealth-toepassingen. 5

6 Aanbeveling: Maak gebruik van bestaande initiatieven om ehealth toepassingen te waarderen of te beoordelen. Gezien het toenemende aantal initiatieven ontstaat behoefte aan samenhang tussen de verschillende initiatieven. Het Kwaliteitsinstituut i.o. dient te verkennen op welke wijze een faciliterende rol kan worden gespeeld om te komen tot meer samenhang en mogelijk zelfs convergentie van de verschillende initiatieven. 6. Zorg voor verbinding tussen richtlijnen, zorgstandaarden en informatiestandaarden Indien ehealth een plek krijgt in richtlijnen dient dit ook terug te komen in zorgstandaarden (met bijbehorende informatiestandaarden). Veldpartijen ondervinden op dit moment een gat tussen de beschrijving in de richtlijnen en de ontwikkelingen, zoals de Continuity of Care Record (CCR) en de informatiestandaarden. Indien ehealth wordt opgenomen in richtlijnen dienen de consequenties voor het (elektronische) dossier, zorgstandaarden en informatiestandaarden te worden verkend. Aanbeveling: Een discussie met betrokken partijen over het verder bij elkaar brengen van deze verschillende kwaliteitsinstrumenten is nodig. Wij raden het Kwaliteitsinstituut i.o. aan hierin een faciliterende rol te spelen. Slotoverwegingen De implementatie van ehealth loopt niet vanzelf en loopt achter bij de mogelijkheden die al zijn. Het vraagstuk om ehealth in te bedden in richtlijnen loopt daarmee deels vooruit op de praktijk. De aanbevelingen dienen verder te worden uitgewerkt en te worden getoetst in deze praktijk. Tot slot willen we diverse aspecten die tijdens de praktijkverkenning naar voren kwamen en buiten de scope van de praktijkverkenning vallen, hier nog kort opsommen. 1. Doelmatigheid door verschuiving van zorg. In de praktijkverkenning ligt de focus vooral op het vervangen of aanvullen van reguliere zorg met ehealthtoepassingen. Hierdoor blijft het potentieel dat ehealth heeft op het gebied van het verschuiven van zorg van medisch specialist naar verpleegkundige of van 2 e naar 1 e of zelfs naar de 0 de lijn buiten beschouwing. Om het aspect van doelmatigheid goed te kunnen beoordelen dienen overwegingen zoals taakverschuiving ook meegewogen te worden. Dit is een aandachtspunt voor het Kwaliteitsinstuut i.o. 2. Vergoeding van ehealth-toepassingen. Het CVZ hanteert als algemeen criterium in de vergoedingsbeslissing of een interventie voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk. Daarnaast heeft het CVZ een standpunt gepubliceerd waarin wordt geconcludeerd dat als bestaande, al verzekerde zorg in een ehealth vorm aangeboden wordt, die zorg verzekerde zorg blijft als de samenstelling en de effectiviteit ervan niet wezenlijk wijzigen ten opzichte van de oorspronkelijke zorg. Voor ehealth toepassingen is de bekostiging in de praktijk desondanks nog vaak een probleem. Indien ehealth toepassingen een plek krijgen in richtlijnen is het wenselijk meer inzicht te verkrijgen of er mogelijkheden zijn om de toepassingen ook te vergoeden binnen de reguliere zorg. Hier ligt een rol voor het ministerie van VWS en het Kwaliteitsinstituut i.o. 3. Ehealth als middel voor implementatie van richtlijnen. De impact van het opnemen van ehealth in richtlijnen is mede afhankelijk van de implementatie en naleving van de richtlijn. Veel zorgverleners zijn onvoldoende bekend met actuele richtlijnen en werken volgens verouderde richtlijnen, veelal o.b.v. kennis vergaard tijdens hun studie. 6

7 De toegankelijkheid van richtlijnen kan met behulp van ICT/eHealth worden verbeterd. Bijvoorbeeld door de richtlijn in de vorm van een mobiele app aan te bieden. Een andere mogelijkheid is om aansluiting te zoeken bij bestaande ICT-infrastructuur in de praktijk. Aansluiting van de richtlijnen bij bestaande informatiesystemen in de zorg kan een versnelling geven in de implementatie van richtlijnen en de naleving van richtlijnen bevorderen. 7

8 Inhoud Samenvatting Inleiding Aanpak Selectie van casuïstiek Aanpak praktijkverkenning Ordenen en beoordelen van het ehealth-aanbod Model Toelichting invalshoeken Praktijkverkenning nierfalen Inleiding chronische nierschade Richtlijnen chronische nierschade Inventarisatie ehealth-aanbod Zorgbehoefte (patiënten en professionals) Randvoorwaarden Mogelijkheid opname in richtlijnen Conclusies Praktijkverkenning Depressie Inleiding depressie Richtlijnen depressie Inventarisatie ehealth-aanbod Zorgbehoefte (patiënten en professionals) Randvoorwaarden Mogelijkheid opname in richtlijnen Conclusies Praktijkverkenning Mammacarcinoom Inleiding mammacarcinoom Richtlijnen mammacarcinoom Inventarisatie ehealth-aanbod

9 6.4 Zorgbehoefte (patiënten en professionals) Randvoorwaarden Mogelijkheid opname in richtlijnen Conclusies Conclusies & aanbevelingen Conclusies ehealth-aanbod Conclusies zorgbehoefte (patiënten en zorgverleners) Conclusies randvoorwaarden Conclusies opname in richtlijnen Algemene conclusies en aanbevelingen Bijlage 1: oproep om mee te doen aan inventarisatie van ehealth-toepassingen Bijlage 2: Overzicht verkennende interviews Bijlage 3: deelnemers expertmeetings Bijlage 4: inventarisatie ehealth-toepassingen nierfalen Bijlage 5: inventarisatie ehealth-toepassingen depressie Bijlage 6: inventarisatie ehealth toepassingen borstkanker

10 1 Inleiding De afgelopen jaren is het aanbod van ehealth-toepassingen enorm toegenomen. Hierdoor is de term ehealth vooral een verzamelbegrip geworden. In dit rapport sluiten we aan bij de definitie van de RVZ (2002): ehealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Het kan gaan om meer basale functies zoals informatie uitwisselen en communicatie. Of juist om specifieke toepassingen ter ondersteuning van zelfmanagement, de behandeling of de organisatie van zorg. In onderstaande figuur zijn ter illustratie een aantal ehealth-toepassingen geprojecteerd op het model van Porter (Redefining health care). Figuur 1: voorbeelden van ehealth-toepassingen met verschillende functionaliteit Het gebruik van ehealth kan bijdragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de gezondheidszorg. De effectiviteit van het medisch handelen is niet alleen afhankelijk van het kiezen van de juiste zorg (indicatiestelling), maar daarnaast ook van de wijze waarop de zorgt wordt aangeboden (coördinatie, communicatie, logistiek, service). Vooral bij deze laatste aspecten kan ehealth een onmisbare bijdrage leveren. De implementatie van ehealth loopt nog niet vanzelf en loopt achter bij de mogelijkheden die al zijn. Gezien de sleutelrol van professionals in het aanbieden van toepassingen van ICT en ehealth is kennis en acceptatie bij deze doelgroep essentieel. Ook bekendheid bij patiënten is van belang om het gebruik te bevorderen. Andere aandachtspunten voor implementatie zijn het voorkomen van een technology push, de structurele financiering en het inbedden in het reguliere werkproces. Verschillende partijen roepen op ehealth een vanzelfsprekend onderdeel te 10

11 laten zijn van zorg. Het CVZ heeft in 2011 een standpunt 2 gepubliceerd over wanneer ehealth verzekerde zorg is. NPCF, KNMG en ZN hebben in 2012 gezamenlijk het initiatief genomen om te komen tot een Nationale Implementatie Agenda ehealth (NIA). Zij werken de komende jaren aan de uitvoering van een gezamenlijke actieagenda. Het belang hiervan wordt door steeds meer veldpartijen onderkend. De Regieraad Kwaliteit van Zorg speelde 3 een belangrijke rol in het adviseren over richtlijnontwikkeling en herziening. In richtlijnen wordt vastgelegd wat we onder goede en verantwoorde zorg verstaan. Deze richtlijnen worden opgesteld door commissies met zorgprofessionals en patiëntvertegenwoordigers. De raad was geïnteresseerd op welke wijze ehealth een plek kan krijgen in richtlijnen voor goede en verantwoorde zorg. EHealth-toepassingen zijn nu niet of nauwelijks opgenomen in de richtlijnen. Er zijn de volgende belemmeringen voor opname van ehealth in de richtlijnen: 1. In de richtlijnen is momenteel weinig aandacht voor de manier van zorg leveren ( hoe ). De nadruk in de richtlijnen ligt nu nog vooral op het medisch handelen ( wat ). 2. Aangezien ehealth in de meeste gevallen vooral het anders aanbieden van zorg betreft, zal op een andere manier naar de bewijslast moeten worden gekeken. De niveaus van bewijslast zoals nu gehanteerd in richtlijnen sluiten niet goed aan. 3. Ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan zeer snel. Dit tempo sluit niet aan bij de gemiddelde termijn van 3 tot 5 jaar voor het aanpassen van de richtlijn. Hierdoor ontstaat een gat tussen beschikbare en veelbelovende toepassingen en opname in de richtlijnen. Om meer zicht te krijgen op welke wijze ehealth-toepassingen in richtlijnen kunnen worden opgenomen, hebben wij een praktijkverkenning uitgevoerd. De verkenning gaat in op richtlijnen voor 3 specifieke aandoeningen. 2 College voor Zorgverzekeringen (2011). Standpunt Wanneer is e-health verzekerde zorg? 3 De Regieraad heeft met ingang van 1 januari 2013 zijn taken overgedragen aan het CVZ, c.q. het Kwaliteitsinstituut i.o., onderdeel van het op te richten Zorginstituut Nederland. 11

12 2 Aanpak Om dicht aan te kunnen sluiten bij de praktijk, hebben we ervoor gekozen een praktijkverkenning uit te voeren. De ontwikkeling en het gebruik van ehealth in de praktijk zijn hierbij leidend in plaats van de ontwikkelingen op het gebied van richtlijnontwikkeling. De praktijkverkenning geeft vanuit casuïstiek inzicht in verschillende oplossingen om ehealth een plek te geven in richtlijnen. 2.1 Selectie van casuïstiek In overleg met de Regieraad zijn 3 casussen geselecteerd op basis van diversiteit. Er is sprake van variatie in het type aandoening en zorgvraag: chronische zorg, multidisciplinaire curatieve zorg, eerstelijnszorg. Hierdoor krijgen we een indruk van verschillende (on)mogelijkheden om ehealth in richtlijnen op te nemen. In de praktijkverkenning staan de richtlijnen voor de volgende aandoeningen centraal: 1. Richtlijn Chronische nierschade (2009) Chronische nierschade is een voorbeeld van een chronische aandoening. Het belang van leefstijl en zelfmanagement bij deze doelgroep is groot en daarmee ook de potentie van ehealth toepassingen. 2. Richtlijn Depressie (2009) & NHG standaard (2012) Depressie is een voorbeeld van het gebruik van ehealth in de eerste en tweede lijn. Depressie komt veel voor in Nederland en de mogelijke impact van ehealth-toepassingen op kwaliteit en doelmatigheid is daarom groot. 3. Richtlijn Mammacarcinoom (2012) Mammacarcinoom is een voorbeeld van een aandoening die een multidisciplinaire aanpak vraagt. Bovendien is het een aandoening die een intensieve zorgperiode kent met een lange periode van nazorg en nacontrole. De potentie van ehealth-toepassingen ligt vooral op het terrein van de informatiebehoefte van de patiënt en de samenwerking tussen professionals. 2.2 Aanpak praktijkverkenning De stappen van de praktijkverkenning zijn voor de 3 casussen gelijk. De stappen zijn op de volgende pagina schematisch weergegeven. Vooraf hielden we per casus een verkennend interview met een expert op het vakgebied (zie bijlage 2). Dit gaf inzicht in de ontwikkelingen op de verschillende terreinen in algemene zin en specifiek op het gebied van ehealth. De experts hebben input gegeven voor de inventarisatie van de toepassingen en uit te nodigen personen voor de expertmeetings. In de verkenning staan de volgende vragen centraal: Wat is het aanbod van ehealth-toepassingen? In hoeverre sluit het aanbod aan bij de behoefte van patiënten en professionals? In hoeverre voldoet het aanbod aan randvoorwaarden voor kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid? Op welke wijze kunnen ehealth-toepassingen een plek krijgen in de richtlijn? 12

13 Figuur 2: Aanpak praktijkverkenning Ad 1) Inventarisatie ehealth-aanbod Allereerst is het ehealth-aanbod in kaart gebracht. De longlists geven een goede indruk van de omvang van het aanbod en de variatie in het type toepassingen. De overzichten zijn niet uitputtend. Voor de inclusie van ehealth-toepassingen gebruiken we de brede definitie van ehealth het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Bij informatieve websites hanteren we het criterium of er interactie mogelijk is, bijvoorbeeld de mogelijkheid om een vraag te stellen of in contact te komen met lotgenoten. Websites met alleen gezondheidsinformatie zijn om deze reden niet opgenomen in de inventarisatie. Het merendeel van de interventies vonden we via literatuuronderzoek en internetsearch. Voor depressie zijn reeds een aantal bestaande overzichten, waarvan we in deze verkenning gebruik maakten: Dossier e-mental health op Rapport E-mental health van Trimbos Instituut (2007); Overzicht e-mental health van Trimbos Instituut (2011). Voor de andere praktijkcasussen zijn nog geen beschikbare overzichten gevonden van het ehealth-aanbod. Daarnaast plaatsten we een oproep via de website Voor een impressie zie bijlage 1. De oproep verspreidden we via verschillende kanalen, zoals het Hans Mak Instituut (nieuwsbrief), Regieraad (website), VitaValley (website, nieuwsbrief), Digitale Zorggids (blog) en verschillende persoonlijke oproepen (per mail en inzet sociale media). In totaal heeft dit 20 reacties opgeleverd, waarvan 16 bruikbaar zijn. Na aftrek van dubbele inzendingen blijven 14 individuele toepassingen over die zijn meegenomen in de inventarisatie. 13

14 Ad 2) Inventarisatie van criteria en overwegingen die een rol spelen bij het beoordelen van ehealth We hebben een verkenning gedaan via literatuur en internet naar bestaande criteria en overwegingen die een rol spelen bij het beoordelen van ehealth. Daarnaast organiseerden we per casus een expertmeeting om criteria en overwegingen te inventariseren en te bediscussiëren. De deelnemers aan de expertmeetings zijn vermeld in bijlage 3. Vanwege verschillende afmeldingen voor de expertmeetings is nog een aantal aanvullende interviews gehouden. Ad 3) Inventarisatie op welke wijze ehealth een plek kan krijgen in de richtlijnen Aan de hand van expertmeetings en aanvullende interviews verkenden we op welke wijze ehealth een plek kan krijgen in de richtlijnen. Hierbij zijn ook alternatieven besproken. De deelnemers aan de expertmeetings zijn vermeld in bijlage 3. Door verschillende afmeldingen voor de expertmeetings zijn nog een aantal aanvullende interviews gehouden. 14

15 3 Ordenen en beoordelen van het ehealth-aanbod 3.1 Model In de huidige praktijkverkenning is het vertrekpunt het ehealth-aanbod. Voordat we in kunnen gaan op welke wijze ehealth-toepassingen een plek kunnen krijgen in de richtlijnen, is inzicht nodig welke ehealth-toepassingen bijdragen aan goede en verantwoorde zorg. Om ehealth-toepassingen te kunnen ordenen en beoordelen hebben we een model met verschillende invalshoeken opgesteld. Het model is geïnspireerd op het doorlichtingsschema van de pakketscan van het CVZ. Het doorlichtingsschema bestaat uit cirkels die verschillende invalshoeken verbeelden. Doordat de cirkels gedeeltelijk overlappen ontstaan verschillende vlakken. De vlakken vertegenwoordigen verschillende dilemma s of kwesties. Bij de pakketscan gaat het om pakketkwesties die het zorgaanbod betreffen. In de huidige praktijkverkenning hebben we het model aangepast en gaat het om kwesties met betrekking tot het ehealth-aanbod. Het model is hieronder weergegeven. *Zorgbehoefte heeft betrekking op zowel de behoefte van patiënten als de behoefte van professionals (sluit het aan bij wensen vanuit zorgproces). Figuur 3: Model ten behoeven van ordening ehealth toepassingen 3.2 Toelichting invalshoeken De drie invalshoeken van het model (ehealth aanbod, zorgbehoefte en randvoorwaarden) worden in alle casussen specifiek behandeld. Hieronder volgt een algemene toelichting per invalshoek. EHealth-aanbod 15

16 Bij het ehealth-aanbod kan enerzijds onderscheid worden gemaakt in de doelgroep/eindgebruiker. De toepassing kan zich richten op patiënten, professionals of beide. Anderzijds kan onderscheid worden gemaakt in functionaliteit. Welk doel dient de ehealth toepassing? Om het ehealth-aanbod te ordenen kunnen toepassingen worden ingedeeld naar doelgroep en functionaliteit. Onderstaande matrix gebruiken we voor de ordening van de inventarisaties. In onderstaande matrix is een aantal voorbeelden gegeven. Doelgroep Patiënt Patiënt & zorgverlener Zorgverlener Functie Informatie & educatie (voorlichting) Informatie op maat (beeld/film/tekst/game) Inzage in dossier Patiëntenbrief Deskundigheidsbevordering Communicatie Lotgenotencontact Webspreekuur Teleconsultatie / videoconsultatie / e- consult Organisatie van zorg Zelfservice (afspraken plannen, herhaalrecept) Afspraakfrequentie bepalen Elektronisch doorverwijzen (Zorgdomein) Preventie Risicotest Leefstijl & gedrag Monitoring gezondheid ivm verhoogd risico Registratie van incidentie/ prevalentiecijfers Behandeling Internetcursus (ggz) Internetbehandeling Decision aids /support NHG doc Zelfmanagement Zelfmonitoring Telemonitoring App op recept Signaleren afwijkende waarden Zorgbehoefte (patiënten en professionals) De zorgbehoefte bepaalt vooral de relevantie van het ehealth-aanbod. Welke ehealth-toepassingen sluiten aan bij de behoefte van eindgebruikers (patiënten en professionals). De zorgbehoefte is vaak niet systematisch in kaart gebracht. Dit betekent dat patiënten(-organisaties) en zorgprofessionals (bijv. vanuit wetenschappelijke verenigingen) moeten worden geraadpleegd voor het verkrijgen van input. Randvoorwaarden De randvoorwaarden hebben betrekking op inhoudelijke, financiële, organisatorische, juridische en technologische aspecten van ehealth. Het stellen van randvoorwaarden heeft als doel een oordeel over de kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid, vergoeding en financiering van ehealth-toepassingen te geven. Voor ehealth is niet één compleet samengestelde set aan randvoorwaarden. De randvoorwaarden hangen vaak ook af van het type ehealth-toepassingen, zoals informatie, zelfmanagement, behandeling of organisatie van zorg. 16

17 Bestaande initiatieven die ehealth-toepassingen toetsen op verschillende aspecten van kwaliteit zijn in onderstaande tabel samengevat. Een beoordeling of goedkeuring van deze initiatieven bij de toepassing van ehealth technieken is niet verplicht. Initiatief Betrokken partijen Korte omschrijving Digitale Zorggids Bohn Stafleu Van Loghum & NPCF In 2012 is de NPCF samen met BSL een initiatief gestart voor de Digitale Zorggids. Op basis van reviews van experts en bezoekers (van de website) publiceren ze een gids met ehealth-applicaties. In eerste instantie ligt de focus op medische apps. HONcode Health On the Net Foundation HON Foundation is in 1996 gestart en heeft als doel het promoten van effectieve en betrouwbaar gebruik van ehealth technologie wereldwijd. De HONcode is een certificering voor website waarbij ze getoetst worden op de kwaliteit en transparantie van de gezondheidsinformatie. Online hulpstempel Trimbos Instituut Het Onlinehulpstempel wil inzicht geven in de kwaliteit van online hulpprogramma's op het gebied van geestelijke gezondheid. Het Onlinehulpstempel beoordeelt of het online hulpaanbod voldoet aan technische en zorginhoudelijke standaarden. Daarnaast biedt het Onlinehulpstempel gebruikers de mogelijkheid om hun mening te geven over het beoordeelde aanbod. Quality Assurance ehealth (QAEH) Stichting Quality Assurance ehealth De stichting QAEH heeft kwaliteitscriteria vastgesteld in samenspraak met marktpartijen. De stichting is voortgekomen uit de initiatiefgroep NEN De criteria worden gebruikt om dienstverlening met behulp van telemedicine te erkennen. ZegelGezond ZegelGezond Dit is een keurmerk voor betrouwbare gezondheidsinformatie op het internet. ZegelGezond plaatst zegels met cijfers op deelnemende website, zodat het publiek die meteen kan herkennen. Deze websites zijn getoetst op ruim 60 spelregels. Kwaliteitseisen die een meer verplicht karakter hebben, zijn de CE-markering en de NEN-norm voor telemedicine. Een CE-markering is vereist indien er sprake is van een medisch hulpmiddel. De markering geeft aan dat het product voldoet aan de geldende Europese richtlijnen. Software en medische apps kunnen hier onder vallen, indien ze een diagnostisch of therapeutisch doel hebben. In dat geval is een CE-markering verplicht om het product rechtmatig op de markt te kunnen brengen. Er zijn concrete plannen van de Europese commissie om de kwaliteitseisen rondom ehealth verder aan te scherpen. 17

18 De NEN-norm telemedicine (8028) bevat kwaliteitseisen die betrekking hebben op het kwaliteitsmanagement van de zorginstelling, de zorgvragergebonden processen en de processen ten aanzien van de fabricage en levering van middelen voor telemedicine. Aspecten van kwaliteit die worden gesteld aan het product/dienst zijn: doeltreffendheid, gebruiksvriendelijkheid, veiligheid, continuïteit van zorg, verantwoorde zorg en transparantie. Tot slot is vanuit Zorgverzekeraars Nederland het initiatief genomen tot het opstellen van een inkoopgids voor ehealth. In eerste instantie is in 2011 een inkoopgids gepubliceerd voor chronisch hartfalen en diabetes mellitus. Hierin zijn kwalitatieve inkoopcriteria benoemd die betrekking hebben op (toepassing van) telemedicine-voorziening, elektronische gegevensuitwisseling, organisatie en uitkomsten van zorg. 18

19 4 Praktijkverkenning nierfalen 4.1 Inleiding chronische nierschade Voor de praktijkverkenning nierfalen hebben we de richtlijn chronische nierschade als basis genomen. Chronische nierschade wordt volgens de Amerikaanse K/DOQI-richtlijnen onderverdeeld in 5 stadia. De indeling is gebaseerd op de aanwezigheid van afwijkingen in de urine en de afname van de werking van de nieren. In deze verkenning richten we ons op nierpatiënten voor de fase van nierfunctie-vervangende therapie oftewel de predialyse fase. Deze groep is goed vergelijkbaar met patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes en hart- en vaatziekten. In Nederland zijn circa mensen met ernstige nierproblemen. Deze groep is op te splitsen in patiënten die zich in de pre-dialyse fase bevinden en patiënten die afhankelijk zijn van een nierfunctie-vervangende therapie (transplantatie of dialyse). De symptomen van nierschade kunnen worden behandeld met medicatie. Daarnaast wordt vooral een beroep gedaan op de patiënt in het aanpassen van de leefstijl. Door te stoppen met roken, meer te bewegen en een zoutarm dieet te volgen, kan de nierfunctie zo lang mogelijk behouden blijven. Uit onderzoek 4 naar leefstijl bij nierpatiënten blijkt dat het veranderen van een ongezonde leefstijl bijzonder moeilijk is en dat de huidige zorg hier geen effectieve ondersteuning biedt. De doelgroep mensen met matige nierschade is lastig af te bakenen. De nefroloog maakt hier meestal een inschatting van. Dit bepaalt hoe vaak deze patiënten een arts zien. Door welke arts patiënten gezien worden, varieert daarnaast. Mensen met een nierziekte komen vrijwel altijd bij de nefroloog terecht. Mensen met diabetes worden vaker in de eerste lijn gezien. 4.2 Richtlijnen chronische nierschade De richtlijn chronische nierschade (CNS) is in 2009 gepubliceerd. De richtlijn is van toepassing voor alle professionals die bij de zorg voor patiënten met chronische nierschade zijn betrokken, zoals de internist, nefroloog en cardioloog. De huidige richtlijn gaat vooral in op het vaststellen van chronische nierschade en het instellen van beleid voor patiënten in verschillende stadia. Ehealth speelt in deze richtlijn geen rol. Daarnaast is er de richtlijn pre-dialyse. Deze richtlijn is van toepassing op mensen met ernstige nierschade in de fase voor nierfunctievervangende therapie (vaak 6 maanden tot 1 jaar voor dialyse). Voor deze richtlijn is momenteel een revisietraject gaande. Tijdens bijeenkomsten met patiënten en professionals in het kader van het revisietraject komen informatie, zelfmanagement en ehealth als belangrijke thema s naar voren. Het thema ehealth staat hiermee wel op de agenda, maar het is nog onduidelijk of en hoe dat ook in de richtlijn terugkeert. 4 Abma T, Nierse C, Griendt van de J, Schipper K, Zadelhoff van E. Leren over lijf en leven, een agenda voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek door nierpatiënten. Maastricht: Universiteit Maastricht,

20 4.3 Inventarisatie ehealth-aanbod Het ehealth-aanbod voor patiënten met chronische nierschade is beperkt. In totaal hebben we 9 ehealthtoepassingen gevonden. In vergelijking met andere aandoeningen is dit weinig. Tijdens de expertmeeting is een aantal suggesties gedaan ter verklaring van het kleine aantal ehealth-toepassingen specifiek voor nierfalen: Nierfalen is een kleine doelgroep. Het aantal betrokken zorgverleners is daarmee ook klein en daarmee ook de kans op het ontwikkelen van innovatieve toepassingen. De doelgroep nierpatiënten is een andere doelgroep dan depressie en borstkanker. Over het algemeen ouder, minder computer minded, minder aan het werk, minder assertief. Nierfalen is een glijdende schaal; een minder duidelijke aandoening. Begrip van de omgeving voor de aandoening is laag. Nierpatiënten hebben het gevoel dat het hen overkomt; het gevoel er niets aan te kunnen doen. In de dialysefase willen mensen niet veel meer doen op het gebied van zelfmanagement. In de pre-dialyse fase zijn mensen het meest gemotiveerd. De toepassingen delen we in onderstaande tabel in naar doelgroep en functie. In bijlage 4 is het overzicht van toepassingen opgenomen met een korte toelichting per toepassing. Dit overzicht geeft een beeld van de huidige toepassingen. Portalen zoals Mijn nieren en Mijn nier inzicht zijn vanwege meerdere functies meerdere keren opgenomen in het overzicht. Doelgroep Patiënt Patiënt & zorgverlener Zorgverlener Functie Informatie & educatie Mijn nieren Renal Soft (voorlichting) Mijn nier inzicht Communicatie Mijn nierinzicht Telenefrologie Renal Soft Organisatie van zorg Artsenwijzer diëtetiek Preventie Test uw risico Mijn nierinzicht Behandeling Zelfmanagement Medimate Mijn nieren Mijn nierinzicht Dieetinzicht De toepassingen voor patiënten en voor patiënt & zorgverlener richten zich vooral op zelfmanagement en leefstijl. De cijfers over het aantal gebruikers hierbij zijn niet bekend. De naamsbekendheid van de toepassingen onder patiënten en zorgverleners is nog niet hoog. Het gebruik lijkt daarmee beperkt. Het specifieke aanbod van ehealth voor zorgverleners is eveneens beperkt. Telenefrologie is nog in de pilotfase. NHG doc is niet specifiek voor nieraandoeningen, maar breder te gebruiken door huisartsen. De implementatie hiervan verloopt voorspoedig. 20

Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie. December 2014

Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie. December 2014 Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie December 2014 1 In opdracht van Nierstichting Nederland en Nierpatiënten Vereniging Nederland Ede, december 2014 Auteurs: drs. Janneke de Groot Femke

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Meerjarenprogramma 2014-2017

Meerjarenprogramma 2014-2017 Meerjarenprogramma 2014-2017 14 februari 2014 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T 030 282 33 02 M secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl 1 Inleiding 03 2 Achtergronden

Nadere informatie

Pakketscan depressie

Pakketscan depressie Rapport Pakketscan depressie Gevraagde, aangeboden en verzekerde zorg vergeleken Publicatienummer 308 Op 12 april 2012 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave Volgnummer

Nadere informatie

Business case PreventieConsult CMR

Business case PreventieConsult CMR Business case PreventieConsult CMR Business case PreventieConsult CMR In opdracht van de partners van het PreventieConsult Ede, april 2013 Contact VitaValley / Vital Innovators Zonneoordlaan 17 6718 TK

Nadere informatie

Financiering en bekostiging van ehealth

Financiering en bekostiging van ehealth Flim Projectmanagement in samenwerking met RVZ Financiering en bekostiging van ehealth Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Consumenten-eHealth Den Haag, 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2

Nadere informatie

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie

Wat wilt ú eigenlijk?

Wat wilt ú eigenlijk? Wat wilt ú eigenlijk? Behoefte aan ICT- toepassingen in de ouderenzorg Angela Moenis-1547068 Opleiding: Management in de Zorg Datum: April 2013 Organisatie: Amsterdam Economic Board Stagedocent: David

Nadere informatie

Consumenten-eHealth en de zorg van de toekomst

Consumenten-eHealth en de zorg van de toekomst Consumenten-eHealth en de zorg van de toekomst Henri J.M.V. Boersma Neeltje P.C.A. Vermunt Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies ConsumenteneHealth Den Haag, 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1

Nadere informatie

Deel 3: Geestelijke gezondheidszorg

Deel 3: Geestelijke gezondheidszorg Deel 3: Geestelijke gezondheidszorg Geestelijke gezondheidszorg Mevrouw drs. A.C.J. Rijkschroeff-van der Meer Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Regie aan de poort door de Raad voor de Volksgezondheid

Nadere informatie

Preventie in de zorg

Preventie in de zorg reventie Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Auteurs M. van den Berg (red.) N.A.M. Post H.H. Hamberg-van Reenen C.A. Baan C.G. Schoemaker

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven RIVM Rapport XXX/2008 XXX Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven José Boom Richard Heijink Jeroen Struijs Caroline Baan Johan

Nadere informatie

ehealth, verder dan je denkt

ehealth, verder dan je denkt ehealth, verder dan je denkt ehealth/cover ehealth-monitor 2013 ehealth, verder dan je denkt ehealth-monitor 2013 Auteurs: Johan Krijgsman Jolanda de Bie Arina Burghouts Judith de Jong Geert-Jan Cath

Nadere informatie

Precompetitieve samenwerking ehealth

Precompetitieve samenwerking ehealth Precompetitieve samenwerking ehealth Ambitie en uitgangspunten Versie 1.1 Zorgverzekeraars Nederland 22 april 2011 1 INLEIDING... 1 2 EHEALTH, TOEPASSINGEN EN TOEGEVOEGDE WAARDE... 3 3 WENSSCENARIO EHEALTH

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg Bekwaam is bevoegd Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het

Nadere informatie

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij Casemanagement Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij 1 Colofon De beschrijving van casemanagement is een vervolg op de invitational conference gehouden op 1 maart 2011. Dit rapport is tot

Nadere informatie

Op naar meerwaarde! ehealth-monitor 2014

Op naar meerwaarde! ehealth-monitor 2014 Op naar meerwaarde! ehealth-monitor 2014 Op naar meerwaarde! ehealth-monitor 2014 Johan Krijgsman José Peeters Arina Burghouts Anne Brabers Judith de Jong Fernao Beenkens Roland Friele Lies van Gennip

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes

NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes Multidisciplinaire richtlijn gericht op signalering van depressieve klachten en toegeleiding naar een passend hulpaanbod

Nadere informatie

Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg

Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg TNO-rapport KvL/P&Z 2010.017 Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31 71 518 19 01 info-zorg@tno.nl

Nadere informatie

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Voorwoord Samen werken aan een betere aanpak van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

Rapport. Van preventie verzekerd

Rapport. Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Op 16 juli 2007 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

Preventie van problematisch alcoholgebruik

Preventie van problematisch alcoholgebruik Rapport Preventie van problematisch alcoholgebruik Op 29 juni 2009 uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320

Nadere informatie

De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens...

De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... Barry Popma Rob van de Ven MBA-Health 2010-2012 Erasmus CMDZ INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 6 HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

GAZO en SAG kiezen voor innovatie eerstelijnszorg Onderzoek: Inzicht in samenwerking

GAZO en SAG kiezen voor innovatie eerstelijnszorg Onderzoek: Inzicht in samenwerking GAZO en SAG kiezen voor innovatie eerstelijnszorg Onderzoek: Inzicht in samenwerking Hoe de eerstelijnsgezondheidszorg op organisatie -, proces - en zorginhoudelijk niveau kan worden geïntegreerd en geoptimaliseerd.

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Zorgstandaard COPD, 2013 1

Zorgstandaard COPD Zorgstandaard COPD, 2013 1 Zorgstandaard COPD Zorgstandaard COPD, 2013 1 Uitgever 2013 Long Alliantie Nederland Stationsplein 125 3818 LE Amersfoort T 033 4 218 418 E info@longalliantie.nl www.longalliantie.nl Zorgstandaard COPD

Nadere informatie