Algemene voorwaarden partnerschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden partnerschap"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden partnerschap 1. Samenwerkingskader De operator is houder van een vergunning B+, uitgereikt door de Belgische Kansspelcommissie. De vergunning geeft het recht kansspelen klasse II aan te bieden, door middel van de instrumenten van de informatiemaatschappij, in overeenstemming met de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Op grond van het Koninklijk Besluit van 26 april 2004 is het toegestaan de volgende automatische kansspelen aan te bieden: blackjack, paardenweddenschappen, dobbelspelen, pokerspelen en roulettespelen. De operator beheert, onder het merk CIRCUS, een platform voor online kansspelen klasse II, toegankelijk via de pagina De operator geeft eigenaars van een website of blog de mogelijkheid om zijn platform voor online games te promoten op hun website of blog of via hun mailings aan de hand van e- marketing tools (promotionele banners, tekstlinken, ) waarmee hun klanten of bezoekers naar het online spelplatform kunnen overschakelen. Deze algemene voorwaarden geven een opsomming van alle rechten en plichten van de operator en zijn partners in het kader van deze samenwerking en, meer algemeen, de voorwaarden van deze samenwerking. Deze algemene voorwaarden, waarvan de voorafgaande aanvaarding door de toekomstige partner een essentiële voorwaarde is voor de totstandkoming van de samenwerking, vormen het verplichte wettelijke kader van de relatie tussen de operator en zijn partners ten aanzien van de promotie van het platform voor online kansspelen klasse II. 2. Identificatie van de partijen Deze algemene voorwaarden beheren het partnerschap opgezet tussen enerzijds: de nv CIRCUS BELGIUM, waarvan de hoofdzetel is gevestigd te Route du Condroz 13D, 4100 Boncelles, bekend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer , hierna de operator genoemd; anderzijds: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aangegeven op het inschrijvingsformulier, hierna de affiliate genoemd.

2 De operator behoudt zich het recht voor om de affiliate zowel een kopie van zijn identiteitskaart als een bewijs van woonst te vragen. In het geval de affiliate foutieve informatie opgeeft op het inschrijvingsformulier vervalt het partnerschap met de operator onmiddellijk van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving, en verliest de affiliate alle rechten op de opbrengsten van de nog niet vereffende inkomsten, onverminderd het recht van de operator om van de affiliate de terugbetaling van eerder ontvangen inkomsten te eisen. 3. Omschrijvingen In het kader van deze algemene voorwaarden moet er rekening worden gehouden met de omschrijving van volgende uitdrukkingen en termen: E-marketing tools: instrumenten voor de promotie van het platform voor kansspelen klasse II van de operator die aan de affiliate ter beschikking worden gesteld onder de vorm van promotionele banners, logos, tekstlinken, hyperlinken of andere technische procedés om zo internetgebruikers toegang te geven tot de site of eender welke andere site die de operator doorgeeft; Gekwalificeerde speler voor revenue sharing: een speler die aan alle van de volgende voorwaarden voldoet: heeft zich ingeschreven op het spelplatform nadat hij via een e-marketing tool van de affiliate het platform bereikte; was voordien nog niet ingeschreven op het spelplatform; werd aanvaard als speler na het doorlopen van de procedure voor identiteitsverificatie; heeft minimaal 20 op zijn spelersaccount gestort en heeft het minimumbedrag van 300 ingezet op de spellen; is al minstens 36 maanden ingeschreven op het spelplatform. Gekwalificeerde speler voor kosten per acquisitie: een speler die aan alle van de volgende voorwaarden voldoet: heeft zich ingeschreven op het spelplatform nadat hij via een e-marketing tool van de affiliate het platform bereikte; was voordien nog niet ingeschreven op het spelplatform; werd aanvaard als speler na het doorlopen van de procedure voor identiteitsverificatie; heeft minimaal 40 op zijn spelersaccount gestort en heeft het minimumbedrag van 500 ingezet op de spellen; is al minstens 36 maanden ingeschreven op het spelplatform. Spelplatform: platform voor online kansspelen klasse II, rechtstreeks of onrechstreeks beheerd door de operator en toegankelijk via de pagina of via eender welk adres opgegeven door de operator. 4. Verplichtingen van de affiliate

3 4.1. De affiliate promoot het spelplatform enkel en alleen via de e-marketing tools die de operator ter beschikking stelt. Deze instrumenten zijn beschikbaar in de zone van het spelplatform die is voorbehouden voor de affiliates en waartoe de affiliate toegang heeft met de login en het wachtwoord die hij heeft gekozen bij zijn inschrijving. De instrumenten blijven eigendom van de operator. Het feit dat ze beschikbaar worden gesteld voor de affiliates doet geen enkele afbreuk aan de intellectuele eigendomsrechten. De marketinginstrumenten die door de operator aan de affiliate beschikbaar worden gesteld, zijn persoonlijk aangezien ze technische tracking-informatie bevatten waarmee de operator de spelers die zich hebben ingeschreven via de affiliate kan identificeren. Deze marketing tools mogen enkel worden gebruikt door de affiliate aan wie ze zijn bezorgd. Elk gebruik door derden dat niet werd goedgekeurd door de operator kan in geen enkel geval aanleiding geven tot betaling van de inkomsten aan de affiliate zoals voorzien in deze algemene voorwaarden. Het ongeoorloofde gebruik van eender welk marketinginstrument is uitgesloten en kan in geen enkel geval aanleiding geven tot de toekenning van inkomsten aan de affiliate De promotie van het spelplatform door de affiliate moet gebeuren conform de vooropgestelde eisen van de wetgeving waaronder de affiliate valt, dit rekening houdend met zijn vestigingsplaats, en professioneel en correct worden uitgevoerd. De operator behoudt zich het recht voor om het partnerschap onmiddellijk te beïndigen, zonder voorafgaande opzegging of vergoeding van welke aard dan ook, als hij van mening is dat de promotionele handelswijzen van de affiliate illegaal, ongepast of twijfelachtig zijn, in het bijzonder als deze handelswijzen inbreuk maken op de operator of zijn activiteiten, wat deze ook mogen zijn De affiliate mag niet, door middel van eender welke overeenkomst met een derde, inbreuk maken op de normale werking van het spelplatform of ten onrechte proberen het bedrag van de inkomsten verkregen in het kader van het partnerschap met de operator te beïnvloeden De affiliate moet de operator, via een naar onmiddellijk op de hoogte stellen van alle veranderingen met betrekking tot de persoonlijke gegevens op het inschrijvingsformulier De affiliate moet de login en het wachtwoord dat hij bij zijn inschrijving heeft gekozen of nadien heeft veranderd, geheimhouden. Enkel de affiliate is verantwoordelijk voor het eventuele misbruik van deze gegevens De affiliate moet over voldoende rechten beschikken van de website, de blog of alle andere communicatiemiddelen gebruikt voor de promotie van het spelplatform. In het geval van promotie via ings is de affiliate verantwoordelijk voor elk misbruik, in het bijzonder onder de vorm van spamming. 5. Verplichtingen van de operator 5.1. De operator stelt persoonlijke e-marketing tools ter beschikking van de affiliate waarmee men voor iedere nieuwe speler kan zien of hij via een dergelijk instrument op het spelplatform is terecht gekomen.

4 5.2. De operator verzekert de identificatie van de spelers die op het spelplatform zijn terecht gekomen via een van de marketinginstrumenten van de affiliate en zich vervolgens hebben ingeschreven op het spelplatform. De operator identificeert de gekwalificeerde spelers en bepaalt, conform artikel 6 hieronder, het bedrag van de inkomsten die aan de affiliate toekomen, rekening houdend met de inkomsten die deze spelers hebben gegenereerd De operator stelt op het spelplatform een beveiligde zone ter beschikking van alle affiliates waar ze het aantal gekwalificeerde spelers (in totaal of per maand) kunnen raadplegen. In deze beveiligde zone bevindt zich eveneens een hulpmiddel dat de facturatie van de inkomsten vergemakkelijkt De operator stelt aan de affiliates die hebben gekozen voor het uitbetalingsplan revenue sharing (artikel 6.1) een beveiligde zone ter beschikking op het spelplatform waar ze de inkomsten die hun gekwalificeerde spelers hebben gegenereerd (in totaal of per maand) kunnen raadplegen De operator verzekert de veiligheid van het spelplatform in overeenstemming met de geldende normen. 6. Uitbetaling aan de partner Bij zijn inschrijving kan de affiliate kiezen op welke manier de inkomsten worden bepaald die hij zal ontvangen als tegenprestatie voor het promoten van het spelplatform. Dit kan op basis van het delen van de inkomsten (revenue sharing) of op basis van een vast bedrag (kosten per acquisitie). Na inschrijving kan de affiliate enkel nog van berekeningsformule veranderen als de operator hiermee akkoord gaat. Onder voorbehoud van een ander akkoord tussen beide partijen, gaat deze verandering pas in op de eerste dag van de tweede maand volgend op de maand waarin de verandering werd aanvaard door de operator Revenue sharing Wanneer de affiliate kiest voor het uitbetalingsplan revenue sharing, ontvangt hij een percentage van de positieve netto-inkomsten die de gekwalificeerde spelers voor revenue sharing hebben gegenereerd. De netto-inkomsten van het spel komen overeen met het totaalbedrag dat de gekwalificeerde spelers van de affiliate hebben ingezet verminderd met: de winsten en de bonussen van de spelers; de Belgische belasting op spelen en weddenschappen; de kosten van de operator (technische kosten, administratiekosten, kosten voor het PR-beheer en het controleorgaan, kosten helpdesk ); de transactiekosten.

5 De Belgische belasting op online spelen en weddenschappen is momenteel 11 % van de werkelijke brutomarge van de spelen, wat overeenkomt met het verschil tussen het bedrag van de inzetten van de spelers enerzijds en de winsten en bonussen van de spelers anderzijds. De kosten van de operator zijn forfaitair vastgesteld op 30 % van de werkelijke brutomarge van de spelen. De transactiekosten zijn vastgesteld op 4 % van de werkelijke brutomarge van de spelen. De uitbetaling gebeurt als volgt: Aantal nieuwe gekwalificeerde spelers in de loop van de maand van 0 tot 10 25% van 11 tot 25 30% van 26 tot % vanaf % 6.2. Kosten per acquisitie Uitbetaling op het totaal aantal gekwalificeerde spelers, uitgedrukt in % van de netto-inkomsten van deze maand Wanneer de affiliate kiest voor het uitbetalingsplan kost per acquisitie wordt het bedrag van zijn inkomsten bepaald op basis van het aantal nieuwe gekwalificeerde spelers voor kosten per acquisitie in de loop van een kalendermaand. Elke nieuwe gekwalificeerde speler geeft recht op een uitbetaling waarvan het bedrag varieert naargelang het aantal nieuwe gekwalificeerde spelers in de loop van de maand. De uitbetaling gebeurt als volgt: Aantal nieuwe gekwalificeerde spelers in de loop van de maand Uitbetaling per nieuwe gekwalificeerde speler in de loop van de maand van 0 tot van 11 tot van 26 tot vanaf Bepalingen voor de uitbetaling van de inkomsten De uitbetalingen worden behandeld per kalendermaand. Voor het bepalen van de inkomsten wordt er enkel rekening gehouden met de gegevens die door het informatiesysteem van de operator zijn geregistreerd. Deze gegevens zijn geldig tot het tegendeel is bewezen. In de beveiligde zone van het spelplatform die enkel toegankelijk is voor de affiliates bevindt er zich ook een instrument waarmee men, voor een afgelopen maand, het bedrag van de inkomsten van de affiliate kan berekenen, rekening houdend met het uitbetalingsplan dat de

6 affiliate heeft gekozen. Met dit instrument kan de affiliate een overzicht maken met een gedetailleerde berekening van de inkomsten voor een bepaalde maand. De affiliate moet de operator een factuur van zijn prestaties bezorgen waarop het bedrag van de uitbetaling in euro staat vermeld. Bij deze factuur moet steeds een overzicht zoals hierboven vermeld, worden toegevoegd. Dit overzicht moet voor akkoord zijn getekend door de affiliate. De inkomsten van de affiliate worden door de operator uitbetaald binnen 30 dagen na ontvangst van deze twee documenten (factuur en getekend overzicht). Op straffe van verval van het recht op uitbetaling van de inkomsten moeten zowel de factuur als het getekende overzicht aan de operator worden bezorgd binnen de drie maanden volgend op de maand waarin de gefactureerde prestaties werden geleverd. Zo moeten bijvoorbeeld de documenten i.v.m. de prestaties van de maand januari aan de operator worden bezorgd voor het einde van de maand april van hetzelfde jaar. De uitbetaling van de inkomsten van de affiliate gebeurt in euro en enkel op de bankrekening opgegeven op het inschrijvingsformulier of het laatste rekeningnummer dat per mail werd gestuurd naar conform artikel 4.4 hierboven. De bankrekening moet toebehoren aan een bank gevestigd in het land waar de affiliate woont of waar zijn bedrijf is gevestigd. De affiliate moet eigenaar of co-eigenaar zijn van deze bankrekening. De operator behoudt zich het recht voor om de affiliate op ieder moment een bewijs van deze voorwaarde te vragen Belasting op de toegevoegde waarde Als er een belasting op de toegevoegde waarde van toepassing is op de prestaties van de affiliate ten opzichte van de operator, is deze btw enkel ten laste van de affiliate. Bijgevolg is het bedrag van de inkomsten, zoals bepaald in artikel 6.1 en 6.2, inclusief btw. Als de affiliate btw-plichtig is in België moet hij op de factuur die hij aan de operator bezorgt het bedrag van de btw meetellen. De affiliate is verantwoordelijk voor alle administratieve verplichtingen in verband met de aangifte en betaling van de btw. Als de affiliate btw-plichtig is in het buitenland, moet hij op de factuur die hij aan de operator bezorgt geen btw meetellen, de belasting wordt vereffend door de operator in België, maar moet hij wel het geldende btw-regime vermelden. Het gefactureerde bedrag komt dus overeen met de inkomsten zoals bepaald in artikel 6.1 en 6.2, na aftrek van de 21% btw die door de operator zelf zal worden vereffend. 7. Duur van het partnerschap Het partnerschap wordt afgesloten voor onbepaalde duur en gaat in vanaf het moment dat de affiliate toegang heeft tot de marketinginstrumenten van de operator. De affiliate is vrij om op ieder moment zonder specifieke reden het partnerschap te beïndigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 5 dagen, door middel van een naar het adres De operator behoudt zich het recht voor om in dit geval de marketinginstrumenten van de affiliate te desactiveren.

7 De operator is vrij om op ieder moment zonder specifieke reden het partnerschap te beïndigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 5 dagen, door middel van een verstuurd naar het adres dat de affiliate heeft opgegeven op het inschrijvingsformulier of naar een ander adres dat de affiliate aan de operator heeft bezorgd. De operator behoudt zich het recht voor om de marketinginstrumenten van de affiliate te desactiveren. Na het einde van het partnerschap mag de affiliate op geen enkele manier meer het spelplatfom promoten en geen gebruik meer maken van de e-marketing tools die hij ter beschikking had. Na het einde van het partnerschap heeft de affiliate geen enkel recht meer op inkomsten. De winsten die de gekwalificeerde spelers na de einddatum genereren en de winsten van de nieuwe gekwalificeerde spelers die zich hebben ingeschreven na deze datum kunnen niet in aanmerking worden genomen. 8. Belastingen Conform de bepalingen beschreven in artikel 6.4 is de eventuele belasting op de toegevoegde waarde enkel ten laste van de affiliate. De operator neemt de administratieve verplichtingen i.v.m. de Belgische belasting op spelen en weddeschappen op zich en verzekert de betaling van deze belasting. Voor de rest draagt elke partij de belastingen op de inkomsten die hij bekomt als gevolg van het partnerschap en is hij verantwoordelijk voor de naleving van alle verplichtingen hieraan verbonden. 9. Verantwoordelijkheid De operator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor defecten aan het spelplatform en, in het algemeen, het informaticasysteem waarop het spelplatform draait, voor zover er geen opzettelijke fout kan worden vastgesteld als oorzaak. In geval er een dergelijk defect wordt vastgesteld, en na eventuele correctie van de vastgestelde fouten in de gegevens die worden gebruikt om de inkomsten van de affiliate te berekenen, kan het reeds betaalde bedrag worden herzien. De affiliate kan geen enkele correctie aanvragen als het gevonden defect of de gevonden fout aan hem te wijten is. 10. Vertrouwelijkheid De affiliate moet de vertrouwelijkheid respecteren van alle gegevens die tussen hem en de operator worden uitgewisseld in het partnerschap. Deze gegevens kunnen betrekking hebben op de inzetten en de winsten van de spelers, de inkomsten gegenereerd door het spelplatform, de marketingstrategie van de operator of de aard van het partnerschap tussen beide partijen. 11. Wijzigingen aan de algemene voorwaarden van het partnerschap

8 De operator behoudt zich het recht voor om op elk moment de algemene voorwaarden te wijzigen. De versie van de algemene voorwaarden waartoe de affiliates toegang hebben in de speciale zone van het spelplatform met de login en het wachtwoord dat ze hebben gekozen bij hun inschrijving is van kracht, en bindend voor alle affilates, met onmiddellijke ingang voor de toekomst. Een kennisgeving van aanpassing met een datum van inwerkingtreding zal worden aangegeven in de affiliate-zone van het spelplatform. De operator raadt de affiliates bijgevolg aan om de tekst van de algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen of, ten minste, wanneer de operator een kennisgeving van aanpassing heeft gepubliceerd. Als de affiliate weigert om de eventuele wijzigingen aan de algemene voorwaarden, kan hij het partnerschap beëindigen conform de bepalingen beschreven in artikel 7. Niettegenstaande de bepalingen beschreven in de eerste alinea, zijn de wijzigingen m.b.t. het bedrag van de inkomsten (zie bepalingen artikel 6.1 en 6.2) van toepassing vanaf de maand volgend op de maand waarin de gewijzigde algemene voorwaarden worden gepubliceerd in de affiliate-zone van het spelplatform. 12. Toepasselijk recht en jurisdictie Elk geschil dat rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft met de relatie tussen de operator en de affiliate in het kader van het partnerschap valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Luik (België). Deze relaties worden beheerst door het Belgisch recht. In het geval van verschillen tussen de Franstalige en Nederlandstalige versie van het contract heeft de Franstalige versie voorrang.

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMEEN De dienst Easy banking wordt geregeld door de Algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd

Nadere informatie

A lg em ene vo orwaarden

A lg em ene vo orwaarden A lg em ene vo orwaarden JURIDISCHE MEDEDELING Gelieve deze overeenkomst aandachtig door te lezen. Deze overeenkomst is een bindende overeenkomst en wordt aangegaan tussen ROCOLUC NV en uzelf. Door «ik

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF--NL 1. Algemene informatie en aanvaarding 1.1. De site en mobiele applicatie en zijn uitgever De website http://www.checkatwork.be en zijn subdomeinen (hierna

Nadere informatie

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5.

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5. Algemene voorwaarden voor de BELPOWER-aanbiedingen ( wij ) van toepassing op residentiële klanten en professionele klanten (< 56 k Va) ( u ) in het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Sendt Online Marketing BV

Sendt Online Marketing BV Algemene Voorwaarden Lead Generatie Sendt Online Marketing BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Billi

Algemene voorwaarden Billi Indien onderhavig contract wordt afgesloten op afstand in de zin van de wet van 21/12/2013 (wetboek economisch recht) betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consument, dan heeft de consument

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mega

Algemene voorwaarden Mega ARTIKEL 1: Algemeen 1.1 Definities: in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst gelden de volgende definities: Aansluitingspunt: de fysieke plaats van de aansluiting op het distributienet waar energie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Service Niveau DSL diensten

Algemene Voorwaarden en Service Niveau DSL diensten Algemene Voorwaarden en Service Niveau DSL diensten 1. Voorwerp van de Gebruikersovereenkomst 1.1. Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen, voorwaarden en beschermingsmodaliteiten die van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende de registratie van domeinnamen

Algemene voorwaarden betreffende de registratie van domeinnamen Versie Dec 2007 Artikel 1. Definities Licentienemer: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie de onderliggende overeenkomst wordt gesloten. Registry: de rechtspersoon die het domein aan de top beheert

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Kaderovereenkomst Diensten FreedomNet Pagina 1 van 8 KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Tussen: De vennootschap naar Belgisch recht, FreedomNet, met ondernemersnummer BE0.878.827.621 en maatschappelijke

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie