Algemene voorwaarden partnerschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden partnerschap"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden partnerschap 1. Samenwerkingskader De operator is houder van een vergunning B+, uitgereikt door de Belgische Kansspelcommissie. De vergunning geeft het recht kansspelen klasse II aan te bieden, door middel van de instrumenten van de informatiemaatschappij, in overeenstemming met de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Op grond van het Koninklijk Besluit van 26 april 2004 is het toegestaan de volgende automatische kansspelen aan te bieden: blackjack, paardenweddenschappen, dobbelspelen, pokerspelen en roulettespelen. De operator beheert, onder het merk CIRCUS, een platform voor online kansspelen klasse II, toegankelijk via de pagina De operator geeft eigenaars van een website of blog de mogelijkheid om zijn platform voor online games te promoten op hun website of blog of via hun mailings aan de hand van e- marketing tools (promotionele banners, tekstlinken, ) waarmee hun klanten of bezoekers naar het online spelplatform kunnen overschakelen. Deze algemene voorwaarden geven een opsomming van alle rechten en plichten van de operator en zijn partners in het kader van deze samenwerking en, meer algemeen, de voorwaarden van deze samenwerking. Deze algemene voorwaarden, waarvan de voorafgaande aanvaarding door de toekomstige partner een essentiële voorwaarde is voor de totstandkoming van de samenwerking, vormen het verplichte wettelijke kader van de relatie tussen de operator en zijn partners ten aanzien van de promotie van het platform voor online kansspelen klasse II. 2. Identificatie van de partijen Deze algemene voorwaarden beheren het partnerschap opgezet tussen enerzijds: de nv CIRCUS BELGIUM, waarvan de hoofdzetel is gevestigd te Route du Condroz 13D, 4100 Boncelles, bekend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer , hierna de operator genoemd; anderzijds: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aangegeven op het inschrijvingsformulier, hierna de affiliate genoemd.

2 De operator behoudt zich het recht voor om de affiliate zowel een kopie van zijn identiteitskaart als een bewijs van woonst te vragen. In het geval de affiliate foutieve informatie opgeeft op het inschrijvingsformulier vervalt het partnerschap met de operator onmiddellijk van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving, en verliest de affiliate alle rechten op de opbrengsten van de nog niet vereffende inkomsten, onverminderd het recht van de operator om van de affiliate de terugbetaling van eerder ontvangen inkomsten te eisen. 3. Omschrijvingen In het kader van deze algemene voorwaarden moet er rekening worden gehouden met de omschrijving van volgende uitdrukkingen en termen: E-marketing tools: instrumenten voor de promotie van het platform voor kansspelen klasse II van de operator die aan de affiliate ter beschikking worden gesteld onder de vorm van promotionele banners, logos, tekstlinken, hyperlinken of andere technische procedés om zo internetgebruikers toegang te geven tot de site of eender welke andere site die de operator doorgeeft; Gekwalificeerde speler voor revenue sharing: een speler die aan alle van de volgende voorwaarden voldoet: heeft zich ingeschreven op het spelplatform nadat hij via een e-marketing tool van de affiliate het platform bereikte; was voordien nog niet ingeschreven op het spelplatform; werd aanvaard als speler na het doorlopen van de procedure voor identiteitsverificatie; heeft minimaal 20 op zijn spelersaccount gestort en heeft het minimumbedrag van 300 ingezet op de spellen; is al minstens 36 maanden ingeschreven op het spelplatform. Gekwalificeerde speler voor kosten per acquisitie: een speler die aan alle van de volgende voorwaarden voldoet: heeft zich ingeschreven op het spelplatform nadat hij via een e-marketing tool van de affiliate het platform bereikte; was voordien nog niet ingeschreven op het spelplatform; werd aanvaard als speler na het doorlopen van de procedure voor identiteitsverificatie; heeft minimaal 40 op zijn spelersaccount gestort en heeft het minimumbedrag van 500 ingezet op de spellen; is al minstens 36 maanden ingeschreven op het spelplatform. Spelplatform: platform voor online kansspelen klasse II, rechtstreeks of onrechstreeks beheerd door de operator en toegankelijk via de pagina of via eender welk adres opgegeven door de operator. 4. Verplichtingen van de affiliate

3 4.1. De affiliate promoot het spelplatform enkel en alleen via de e-marketing tools die de operator ter beschikking stelt. Deze instrumenten zijn beschikbaar in de zone van het spelplatform die is voorbehouden voor de affiliates en waartoe de affiliate toegang heeft met de login en het wachtwoord die hij heeft gekozen bij zijn inschrijving. De instrumenten blijven eigendom van de operator. Het feit dat ze beschikbaar worden gesteld voor de affiliates doet geen enkele afbreuk aan de intellectuele eigendomsrechten. De marketinginstrumenten die door de operator aan de affiliate beschikbaar worden gesteld, zijn persoonlijk aangezien ze technische tracking-informatie bevatten waarmee de operator de spelers die zich hebben ingeschreven via de affiliate kan identificeren. Deze marketing tools mogen enkel worden gebruikt door de affiliate aan wie ze zijn bezorgd. Elk gebruik door derden dat niet werd goedgekeurd door de operator kan in geen enkel geval aanleiding geven tot betaling van de inkomsten aan de affiliate zoals voorzien in deze algemene voorwaarden. Het ongeoorloofde gebruik van eender welk marketinginstrument is uitgesloten en kan in geen enkel geval aanleiding geven tot de toekenning van inkomsten aan de affiliate De promotie van het spelplatform door de affiliate moet gebeuren conform de vooropgestelde eisen van de wetgeving waaronder de affiliate valt, dit rekening houdend met zijn vestigingsplaats, en professioneel en correct worden uitgevoerd. De operator behoudt zich het recht voor om het partnerschap onmiddellijk te beïndigen, zonder voorafgaande opzegging of vergoeding van welke aard dan ook, als hij van mening is dat de promotionele handelswijzen van de affiliate illegaal, ongepast of twijfelachtig zijn, in het bijzonder als deze handelswijzen inbreuk maken op de operator of zijn activiteiten, wat deze ook mogen zijn De affiliate mag niet, door middel van eender welke overeenkomst met een derde, inbreuk maken op de normale werking van het spelplatform of ten onrechte proberen het bedrag van de inkomsten verkregen in het kader van het partnerschap met de operator te beïnvloeden De affiliate moet de operator, via een naar onmiddellijk op de hoogte stellen van alle veranderingen met betrekking tot de persoonlijke gegevens op het inschrijvingsformulier De affiliate moet de login en het wachtwoord dat hij bij zijn inschrijving heeft gekozen of nadien heeft veranderd, geheimhouden. Enkel de affiliate is verantwoordelijk voor het eventuele misbruik van deze gegevens De affiliate moet over voldoende rechten beschikken van de website, de blog of alle andere communicatiemiddelen gebruikt voor de promotie van het spelplatform. In het geval van promotie via ings is de affiliate verantwoordelijk voor elk misbruik, in het bijzonder onder de vorm van spamming. 5. Verplichtingen van de operator 5.1. De operator stelt persoonlijke e-marketing tools ter beschikking van de affiliate waarmee men voor iedere nieuwe speler kan zien of hij via een dergelijk instrument op het spelplatform is terecht gekomen.

4 5.2. De operator verzekert de identificatie van de spelers die op het spelplatform zijn terecht gekomen via een van de marketinginstrumenten van de affiliate en zich vervolgens hebben ingeschreven op het spelplatform. De operator identificeert de gekwalificeerde spelers en bepaalt, conform artikel 6 hieronder, het bedrag van de inkomsten die aan de affiliate toekomen, rekening houdend met de inkomsten die deze spelers hebben gegenereerd De operator stelt op het spelplatform een beveiligde zone ter beschikking van alle affiliates waar ze het aantal gekwalificeerde spelers (in totaal of per maand) kunnen raadplegen. In deze beveiligde zone bevindt zich eveneens een hulpmiddel dat de facturatie van de inkomsten vergemakkelijkt De operator stelt aan de affiliates die hebben gekozen voor het uitbetalingsplan revenue sharing (artikel 6.1) een beveiligde zone ter beschikking op het spelplatform waar ze de inkomsten die hun gekwalificeerde spelers hebben gegenereerd (in totaal of per maand) kunnen raadplegen De operator verzekert de veiligheid van het spelplatform in overeenstemming met de geldende normen. 6. Uitbetaling aan de partner Bij zijn inschrijving kan de affiliate kiezen op welke manier de inkomsten worden bepaald die hij zal ontvangen als tegenprestatie voor het promoten van het spelplatform. Dit kan op basis van het delen van de inkomsten (revenue sharing) of op basis van een vast bedrag (kosten per acquisitie). Na inschrijving kan de affiliate enkel nog van berekeningsformule veranderen als de operator hiermee akkoord gaat. Onder voorbehoud van een ander akkoord tussen beide partijen, gaat deze verandering pas in op de eerste dag van de tweede maand volgend op de maand waarin de verandering werd aanvaard door de operator Revenue sharing Wanneer de affiliate kiest voor het uitbetalingsplan revenue sharing, ontvangt hij een percentage van de positieve netto-inkomsten die de gekwalificeerde spelers voor revenue sharing hebben gegenereerd. De netto-inkomsten van het spel komen overeen met het totaalbedrag dat de gekwalificeerde spelers van de affiliate hebben ingezet verminderd met: de winsten en de bonussen van de spelers; de Belgische belasting op spelen en weddenschappen; de kosten van de operator (technische kosten, administratiekosten, kosten voor het PR-beheer en het controleorgaan, kosten helpdesk ); de transactiekosten.

5 De Belgische belasting op online spelen en weddenschappen is momenteel 11 % van de werkelijke brutomarge van de spelen, wat overeenkomt met het verschil tussen het bedrag van de inzetten van de spelers enerzijds en de winsten en bonussen van de spelers anderzijds. De kosten van de operator zijn forfaitair vastgesteld op 30 % van de werkelijke brutomarge van de spelen. De transactiekosten zijn vastgesteld op 4 % van de werkelijke brutomarge van de spelen. De uitbetaling gebeurt als volgt: Aantal nieuwe gekwalificeerde spelers in de loop van de maand van 0 tot 10 25% van 11 tot 25 30% van 26 tot % vanaf % 6.2. Kosten per acquisitie Uitbetaling op het totaal aantal gekwalificeerde spelers, uitgedrukt in % van de netto-inkomsten van deze maand Wanneer de affiliate kiest voor het uitbetalingsplan kost per acquisitie wordt het bedrag van zijn inkomsten bepaald op basis van het aantal nieuwe gekwalificeerde spelers voor kosten per acquisitie in de loop van een kalendermaand. Elke nieuwe gekwalificeerde speler geeft recht op een uitbetaling waarvan het bedrag varieert naargelang het aantal nieuwe gekwalificeerde spelers in de loop van de maand. De uitbetaling gebeurt als volgt: Aantal nieuwe gekwalificeerde spelers in de loop van de maand Uitbetaling per nieuwe gekwalificeerde speler in de loop van de maand van 0 tot van 11 tot van 26 tot vanaf Bepalingen voor de uitbetaling van de inkomsten De uitbetalingen worden behandeld per kalendermaand. Voor het bepalen van de inkomsten wordt er enkel rekening gehouden met de gegevens die door het informatiesysteem van de operator zijn geregistreerd. Deze gegevens zijn geldig tot het tegendeel is bewezen. In de beveiligde zone van het spelplatform die enkel toegankelijk is voor de affiliates bevindt er zich ook een instrument waarmee men, voor een afgelopen maand, het bedrag van de inkomsten van de affiliate kan berekenen, rekening houdend met het uitbetalingsplan dat de

6 affiliate heeft gekozen. Met dit instrument kan de affiliate een overzicht maken met een gedetailleerde berekening van de inkomsten voor een bepaalde maand. De affiliate moet de operator een factuur van zijn prestaties bezorgen waarop het bedrag van de uitbetaling in euro staat vermeld. Bij deze factuur moet steeds een overzicht zoals hierboven vermeld, worden toegevoegd. Dit overzicht moet voor akkoord zijn getekend door de affiliate. De inkomsten van de affiliate worden door de operator uitbetaald binnen 30 dagen na ontvangst van deze twee documenten (factuur en getekend overzicht). Op straffe van verval van het recht op uitbetaling van de inkomsten moeten zowel de factuur als het getekende overzicht aan de operator worden bezorgd binnen de drie maanden volgend op de maand waarin de gefactureerde prestaties werden geleverd. Zo moeten bijvoorbeeld de documenten i.v.m. de prestaties van de maand januari aan de operator worden bezorgd voor het einde van de maand april van hetzelfde jaar. De uitbetaling van de inkomsten van de affiliate gebeurt in euro en enkel op de bankrekening opgegeven op het inschrijvingsformulier of het laatste rekeningnummer dat per mail werd gestuurd naar conform artikel 4.4 hierboven. De bankrekening moet toebehoren aan een bank gevestigd in het land waar de affiliate woont of waar zijn bedrijf is gevestigd. De affiliate moet eigenaar of co-eigenaar zijn van deze bankrekening. De operator behoudt zich het recht voor om de affiliate op ieder moment een bewijs van deze voorwaarde te vragen Belasting op de toegevoegde waarde Als er een belasting op de toegevoegde waarde van toepassing is op de prestaties van de affiliate ten opzichte van de operator, is deze btw enkel ten laste van de affiliate. Bijgevolg is het bedrag van de inkomsten, zoals bepaald in artikel 6.1 en 6.2, inclusief btw. Als de affiliate btw-plichtig is in België moet hij op de factuur die hij aan de operator bezorgt het bedrag van de btw meetellen. De affiliate is verantwoordelijk voor alle administratieve verplichtingen in verband met de aangifte en betaling van de btw. Als de affiliate btw-plichtig is in het buitenland, moet hij op de factuur die hij aan de operator bezorgt geen btw meetellen, de belasting wordt vereffend door de operator in België, maar moet hij wel het geldende btw-regime vermelden. Het gefactureerde bedrag komt dus overeen met de inkomsten zoals bepaald in artikel 6.1 en 6.2, na aftrek van de 21% btw die door de operator zelf zal worden vereffend. 7. Duur van het partnerschap Het partnerschap wordt afgesloten voor onbepaalde duur en gaat in vanaf het moment dat de affiliate toegang heeft tot de marketinginstrumenten van de operator. De affiliate is vrij om op ieder moment zonder specifieke reden het partnerschap te beïndigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 5 dagen, door middel van een naar het adres De operator behoudt zich het recht voor om in dit geval de marketinginstrumenten van de affiliate te desactiveren.

7 De operator is vrij om op ieder moment zonder specifieke reden het partnerschap te beïndigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 5 dagen, door middel van een verstuurd naar het adres dat de affiliate heeft opgegeven op het inschrijvingsformulier of naar een ander adres dat de affiliate aan de operator heeft bezorgd. De operator behoudt zich het recht voor om de marketinginstrumenten van de affiliate te desactiveren. Na het einde van het partnerschap mag de affiliate op geen enkele manier meer het spelplatfom promoten en geen gebruik meer maken van de e-marketing tools die hij ter beschikking had. Na het einde van het partnerschap heeft de affiliate geen enkel recht meer op inkomsten. De winsten die de gekwalificeerde spelers na de einddatum genereren en de winsten van de nieuwe gekwalificeerde spelers die zich hebben ingeschreven na deze datum kunnen niet in aanmerking worden genomen. 8. Belastingen Conform de bepalingen beschreven in artikel 6.4 is de eventuele belasting op de toegevoegde waarde enkel ten laste van de affiliate. De operator neemt de administratieve verplichtingen i.v.m. de Belgische belasting op spelen en weddeschappen op zich en verzekert de betaling van deze belasting. Voor de rest draagt elke partij de belastingen op de inkomsten die hij bekomt als gevolg van het partnerschap en is hij verantwoordelijk voor de naleving van alle verplichtingen hieraan verbonden. 9. Verantwoordelijkheid De operator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor defecten aan het spelplatform en, in het algemeen, het informaticasysteem waarop het spelplatform draait, voor zover er geen opzettelijke fout kan worden vastgesteld als oorzaak. In geval er een dergelijk defect wordt vastgesteld, en na eventuele correctie van de vastgestelde fouten in de gegevens die worden gebruikt om de inkomsten van de affiliate te berekenen, kan het reeds betaalde bedrag worden herzien. De affiliate kan geen enkele correctie aanvragen als het gevonden defect of de gevonden fout aan hem te wijten is. 10. Vertrouwelijkheid De affiliate moet de vertrouwelijkheid respecteren van alle gegevens die tussen hem en de operator worden uitgewisseld in het partnerschap. Deze gegevens kunnen betrekking hebben op de inzetten en de winsten van de spelers, de inkomsten gegenereerd door het spelplatform, de marketingstrategie van de operator of de aard van het partnerschap tussen beide partijen. 11. Wijzigingen aan de algemene voorwaarden van het partnerschap

8 De operator behoudt zich het recht voor om op elk moment de algemene voorwaarden te wijzigen. De versie van de algemene voorwaarden waartoe de affiliates toegang hebben in de speciale zone van het spelplatform met de login en het wachtwoord dat ze hebben gekozen bij hun inschrijving is van kracht, en bindend voor alle affilates, met onmiddellijke ingang voor de toekomst. Een kennisgeving van aanpassing met een datum van inwerkingtreding zal worden aangegeven in de affiliate-zone van het spelplatform. De operator raadt de affiliates bijgevolg aan om de tekst van de algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen of, ten minste, wanneer de operator een kennisgeving van aanpassing heeft gepubliceerd. Als de affiliate weigert om de eventuele wijzigingen aan de algemene voorwaarden, kan hij het partnerschap beëindigen conform de bepalingen beschreven in artikel 7. Niettegenstaande de bepalingen beschreven in de eerste alinea, zijn de wijzigingen m.b.t. het bedrag van de inkomsten (zie bepalingen artikel 6.1 en 6.2) van toepassing vanaf de maand volgend op de maand waarin de gewijzigde algemene voorwaarden worden gepubliceerd in de affiliate-zone van het spelplatform. 12. Toepasselijk recht en jurisdictie Elk geschil dat rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft met de relatie tussen de operator en de affiliate in het kader van het partnerschap valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Luik (België). Deze relaties worden beheerst door het Belgisch recht. In het geval van verschillen tussen de Franstalige en Nederlandstalige versie van het contract heeft de Franstalige versie voorrang.

Algemene voorwaarden voor partners

Algemene voorwaarden voor partners Algemene voorwaarden voor partners 1. Samenwerkingskader ROCOLUC S.A. is houder van een vergunning B+ die werden afgeleverd door de Belgische Kansspelcommissie. Deze licentie geeft hem het recht om kansspelen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor partners

Algemene voorwaarden voor partners Algemene voorwaarden voor partners 1. Samenwerkingskader NOORDZEE ELECTRONICS N.V. is houder van een vergunning B+ die werden afgeleverd door de Belgische Kansspelcommissie. Deze licentie geeft hem het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor partners

Algemene voorwaarden voor partners Algemene voorwaarden voor partners 1. Samenwerkingskader COVIFIL N.V. is houder van een vergunning B+ die werden afgeleverd door de Belgische Kansspelcommissie. Deze licentie geeft hem het recht om kansspelen

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

Affiliate voorwaarden van De Magische Bongerd

Affiliate voorwaarden van De Magische Bongerd Affiliate voorwaarden van De Magische Bongerd versie 11 september 2013 De magische Bongerd is een handelsnaam van Dreamware BV. Artikel 1 - Algemeen 1.1 - Toepasselijkheid Onderstaande voorwaarden zijn

Nadere informatie

1.4 Gebruiker: Iedere gebruiker die via een uiting van een affiliate één of meer producten en/of diensten afneemt.

1.4 Gebruiker: Iedere gebruiker die via een uiting van een affiliate één of meer producten en/of diensten afneemt. Algemene Voorwaarden Onderstaand treft u de voorwaarden aan die van toepassing zijn op deelname aan het affiliateprogramma van MobileMoney. Als u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden wordt verondersteld

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

PAN Harmonisatiestandaard Algemene Voorwaarden voor Affiliate Netwerken en Adverteerders

PAN Harmonisatiestandaard Algemene Voorwaarden voor Affiliate Netwerken en Adverteerders PAN Harmonisatiestandaard Algemene Voorwaarden voor Affiliate Netwerken en Adverteerders Deze harmonisatiestandaard is tot stand gekomen in overleg tussen het Platform Affiliate Netwerken en de Nederlandse

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE Doe mee met de wedstrijden uit het IMPACT magazine van december 2014 via www.sikkens.be of www.trimetal.be. Hoe doe je mee? E-mail Naam schildersbedrijf Naam... Voornaam...

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar.

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar. Gebruiksvoorwaarden Bij elk gebruik of elke raadpleging van de internetsite www.mobistar.be (hierna genoemd "de internetsite" wordt u geacht onderhavige gebruiksvoorwaarden en in voorkomend geval de bijzondere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

De consument beschikt niet over het recht om de koop ongedaan te maken.

De consument beschikt niet over het recht om de koop ongedaan te maken. OVEREENKOMST VOOR HET PLAATSEN VAN EEN ADVERTENTIE Identificatie van de partijen Enerzijds, SPRL JSWR Consulting, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België onder het nummer 0846.338.559

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Shareatattoo

Wedstrijdreglement Shareatattoo Wedstrijdreglement Shareatattoo ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 Projet du 3 janvier Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL Versie: Datum: 1.2 7 mei 2015 Herakles B.V. biedt een bemiddelingsdienst aan in de vorm van een online platform dat bestaat uit het vertaalde aanbod van producten, zoals

Nadere informatie

Welkom op de website Offertelink.nl. Hieronder kunt u kennis nemen van de algemene voorwaarden van deze site.

Welkom op de website Offertelink.nl. Hieronder kunt u kennis nemen van de algemene voorwaarden van deze site. Algemene voorwaarden Welkom op de website Offertelink.nl. Hieronder kunt u kennis nemen van de algemene voorwaarden van deze site. Artikel 1 Algemeen a. Offertelink.nl is de beheerder van deze website.

Nadere informatie

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST TUSSEN Mr. Advocaat, kantoor houdende te Hierna genoemd de "stagemeester" EN Met woonplaats te. Hierna genoemd de "stagiair" EN m.b.t. de artikelen 5, 6 en 7 2 van huidige

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET AFFILIATE PROGRAMMA TUSSEN EFFILIATION EN HAAR PUBLISHERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET AFFILIATE PROGRAMMA TUSSEN EFFILIATION EN HAAR PUBLISHERS ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET AFFILIATE PROGRAMMA TUSSEN EFFILIATION EN Het bedrijf Effiliation creëerde en exploiteert een dienst die lidmaatschapsprogramma's beheert op basis van zijn softwareplatform

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN Car Class Chauffeursdiensten Quote 500 Maand Gratis Chauffeur

ACTIEVOORWAARDEN Car Class Chauffeursdiensten Quote 500 Maand Gratis Chauffeur ACTIEVOORWAARDEN Car Class Chauffeursdiensten Quote 500 Maand Gratis Chauffeur WERKING, TOEPASSING ARTIKEL 1 1. De vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid: Car Class Chauffeursdiensten,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ROND.

Algemene voorwaarden ROND. Algemene voorwaarden ROND. Artikel 1 Definities * Reseller/klant: de rechtspersoon die producten aankoopt met het doel deze door te verkopen. * Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Vidomes, welke is gevestigd te (2616 LZ) Delft aan de Kleveringweg 24, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw D.L. Braal, hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Artikel 1 Voorwerp Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze Artikel 1: Voorwerp De naamloze vennootschap S.A. D Ieteren nv, divisie Volkswagen Import, met

Nadere informatie

Sony Mobile SPELVOORWAARDEN

Sony Mobile SPELVOORWAARDEN Sony Mobile SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie 'WIN REIS & TICKETS NAAR DE UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINALE IN CARDIFF (hierna verder te noemen: de Actie

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Eigenhandje Coaching Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Behandelovereenkomst: Eigenhandje: Kind: Eigenhandje, De

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF art.1 Toepassingsgebied Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met, op alle offertes die uitgaan van en op alle bestellingen gericht aan Y&S Transport

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

VERKOOPSCONTRACT TOT HERGEBRUIK VAN ROLLEND MATERIEEL ZONDER ASBEST TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht

VERKOOPSCONTRACT TOT HERGEBRUIK VAN ROLLEND MATERIEEL ZONDER ASBEST TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht Pag. 1/6 VERKOOPSCONTRACT TOT HERGEBRUIK VAN ROLLEND MATERIEEL ZONDER ASBEST TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat 56 ingeschreven

Nadere informatie

VOORWAARDEN ABONNEMENT CASHFLOW ONLINE

VOORWAARDEN ABONNEMENT CASHFLOW ONLINE Ten behoeve van een abonnement op CashFlow software gaan U (klant van CashFlow) en INVERS (Invers BV, gevestigd te Voorburg, geregistreerd bij de KvK onder nummer 27136700; uitgever van CashFlow) een overeenkomst

Nadere informatie

Artikel 1. Aard van de Affiliatedienst

Artikel 1. Aard van de Affiliatedienst Dit is een voorbeeld van affiliate voorwaarden zoals gegenereerd met de Affiliatecontract generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/affiliatecontractgenerator/ In dit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Algemene Voorwaarden van Prettig Lezen 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Overeenkomst: Cliënten: De Overeenkomst

Nadere informatie

Deze overeenkomst wordt opgesteld op de onderstaande datum door en tussen

Deze overeenkomst wordt opgesteld op de onderstaande datum door en tussen AFFILIATE AGREEMENT Deze overeenkomst wordt opgesteld op de onderstaande datum door en tussen TradeDoubler B.V., een maatschappij opgericht in en overeenkomstig de Nederlandse wet, waarvan de maatschappelijke

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

gebruikersvoorwaarden

gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden van Aristoco International BVBA, fabrikant van Cubigo en MaxxGemak, leverancier van Cubigo NL Toestemming Als bezoeker of lid van Cubigo ga je akkoord met de onderstaande bepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA Artikel 1: Algemeen REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie CAMPINA (hierna de Actie ) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de vennootschap FrieslandCampina

Nadere informatie

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Gedragscode voor verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten verkoopruimten

Nadere informatie

VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN

VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inleidende bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be. Het plaatsen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de Stichting Lustrum van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke

Algemene voorwaarden van de Stichting Lustrum van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Algemene voorwaarden van de Stichting Lustrum van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Utrecht t.b.v. het Passe-Partout Spaarplan 2013/2014. 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2016

Algemene Voorwaarden 2016 Algemene Voorwaarden 2016 Artikel 1 - definities 1.1 VaardigWerk: Opdrachtnemer, gevestigd te Alphen aan den Rijn. VaardigWerk heeft tot doel duurzame inzetbaarheid van werknemers te optimaliseren door

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET WEDSTRIJDSPEL CAMELEON SPECIAL DAYS DECEMBER 2016

REGLEMENT VAN HET WEDSTRIJDSPEL CAMELEON SPECIAL DAYS DECEMBER 2016 REGLEMENT VAN HET WEDSTRIJDSPEL CAMELEON SPECIAL DAYS DECEMBER 2016 ARTIKEL 1 De vennootschap Famous Clothes NV (hierna CAMELEON ), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0466.064.511,

Nadere informatie

VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht

VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht Pag. 1/6 VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat 56 ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTENPROMOTIE

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTENPROMOTIE ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTENPROMOTIE Artikel 1 Algemene informatie TP Vision Belgium N.V., gevestigd te Technologiepark Zwijnaarde 19, 9052 Gent (Zwijnaarde), België, en met ondernemingsnummer BE0837960234

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

REGELS VAN DE WEDSTRIJD KID NOIZE!

REGELS VAN DE WEDSTRIJD KID NOIZE! REGELS VAN DE WEDSTRIJD KID NOIZE! Artikel 1: Organisatie Het bedrijf WIKO Benelux SPRL, hierna de "Organisator" te noemen, met maatschappelijke zetel te Tervurenlaan 412, 1150 Brussel, België, ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Door de website van te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze

Nadere informatie

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST TUSSEN Mr. Advocaat, kantoor houdende te Hierna genoemd de "stagemeester" EN Met woonplaats te. Hierna genoemd de "stagiair" EN m.b.t. de artikelen 5, 6 en 7 2 van huidige

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST TUSSEN Mr. Advocaat, kantoor houdende te Hierna genoemd de "stagemeester" EN Met woonplaats te. Hierna genoemd de "stagiair" EN m.b.t. de artikelen 5, 6 en 7 2 van huidige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden SCIENCE MEETS BUSINESS NIJMEGEN B.V. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering van alle diensten van Science Meets Business Nijmegen B.V. ( SMB ), uitgevoerd voor een natuurlijk

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; ALGEMENE VOORWAARDEN KH LEGAL ADVICE BV 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig. 1 Algemene voorwaarden uitgeverij Orthofyto Media 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering en dienst of overeenkomst van Orthofyto Media. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden van WWF BELGIUM

Algemene verkoopvoorwaarden van WWF BELGIUM Algemene verkoopvoorwaarden van WWF BELGIUM 1. Voorrang en aanvaarding van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden 1.1. Onder WWF wordt in de zin van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden het volgende

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Toestemming Door het gebruik van deze website stem je in met de Algemene Voorwaarden. Gebruik de website niet als je het niet eens bent met de Algemene Voorwaarden. Lees het Privacy

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/070 BERAADSLAGING NR. 17/037 VAN 18 APRIL 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR HET

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Artikel 1 Definities 1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden waaronder de kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten kunnen worden aangeboden en welke minstens

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht, gevestigd aan de Rijnhavenkade 8, 2404 HB te Alphen aan de Rijn, ingeschreven onder KvK-nummer

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden websites 2. Betalingsvoorwaarden Op iedere Merqom website zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing: Betalingen

1. Algemene Voorwaarden websites 2. Betalingsvoorwaarden Op iedere Merqom website zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing: Betalingen 1. Algemene Voorwaarden websites 2. Betalingsvoorwaarden Op iedere Merqom website zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing: Betalingen kunnen gedaan worden dmv overschrijving op onze bankrekening,

Nadere informatie

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Lees dit document zorgvuldig en bewaar het voor toekomstig gebruik idealing.com Limited, freepost LON13628,

Nadere informatie

Door het gebruik van de Website en het derhalve aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden, gaat u daarnaast akkoord met ons privacy beleid.

Door het gebruik van de Website en het derhalve aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden, gaat u daarnaast akkoord met ons privacy beleid. I. Algemene gebruiksvoorwaarden Mijnhuurprijs.nl 1. Welkom bij Mijnhuurprijs.nl Deze gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 1 oktober 2016 van toepassing op ieder gebruik van de website Mijnhuurprijs.nl,

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance e-benefits : overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance 0079-8037331N-07112014 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR

Nadere informatie

Sony Mobile SPELVOORWAARDEN

Sony Mobile SPELVOORWAARDEN Sony Mobile SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie 'WIN REIS & TICKETS NAAR DE ACHTSTE FINALE (hierna verder te noemen: de Actie ) van Sony Mobile Communications

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Suzanne Emous de Hooghkamer 6 2253 JW Voorschoten K.v.K. 63405547 06 57070273 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Bloei! Kindercoaching In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder De opdrachtnemer: Bloei!

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN)

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) De ondergetekenden: Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen uitlener. Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen inlener. en Naam

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK»

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» 1 De Organisator De «CATSAN Smart Pack» wedstrijd (de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door Mars Belgium NV, Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie