Programmarekening 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmarekening 2007"

Transcriptie

1 JAARSTUKKEN 2007

2 2 Programmarekening 2007

3 INLEIDING Algemeen Programma s zijn de uitwerking van de strategische visie en missie, het raadsprogramma en het bestaande vastgestelde beleid. Doel van de rekening is inzicht te geven wat maatschappelijk is bereikt, wat het college hiervoor in 2007 heeft gedaan en wat dit heeft gekost. Door middel van deze jaarstukken wordt door het college verantwoording afgelegd over wat zij het afgelopen begrotingsjaar heeft gedaan. Per programma is aangegeven wat we hebben bereikt, en wat hiervoor is gedaan. Diverse teksten uit de primitieve begroting zijn niet opnieuw weergegeven. De jaarrekening is opgesteld conform het Besluit Begroten en Verantwoorden. Programmaverantwoording Per programma is een tabel opgenomen, die gespiegeld is aan de programmabegroting, inclusief alle begrotingswijzigingen in Verder wordt per programma aangegeven in hoeverre het beleid is gerealiseerd, en wat hiervoor is gedaan. Financiële verantwoording Voor het jaar 2007 is een negatief saldo van de gehele rekening te melden van ,--. Bij het vaststellen van de rekening 2007 wordt het rekeningresultaat onttrokken aan de algemene reserve. Voorstel Voorgesteld wordt de jaarrekening 2007 vast te stellen inclusief de overzichten en paragrafen zoals die hierin zijn opgenomen. Oostzaan, 28 april 2008 Burgemeester en wethouders van Oostzaan 3

4 Kerngegevens Gemeente Oostzaan A. SOCIALE STRUCTUUR 01/01/ /12/2007 I Aantal inwoners Waarvan van 0 t/ m 19 jaar Waarvan van 20 t/ m 64 jaar Waarvan van 65 jaar en ouder II Aantal periodieke bijstandsgerechtigden (excl. bijzondere bijstand) a. jonger dan 65 jaar b. ouder dan 65 jaar * * * Een sterretje betekent dat het absolute cijfer of het percentage kleiner is dan 5 en wegens mogelijke privacy- gevoeligheid niet gepresenteerd wordt. B FYSIEKE STRUCTUUR I Oppervlakten ha oppervlakte van de gemeente Oostzaan, conform de opgave van het Ministerie op basis van de berekening van de algemene uitkering - land 1151,0 ha - waterlopen 462,0 ha II Verkeer en vervoer Lengte verharde wegen 32 km a. vaste bruggen 20 b. beweegbare bruggen 7 c. voetgangers- en fietsbruggen 14 4

5 III Huisvesting a. aantal woningen 3841 b. aantal wooneenheden (incl. cap. bijz. woongebouwen) 30 c. aantal verzorgingstehuizen 1 d. aantal serviceflats (inclusief aanleunwoningen) 109 IV Riolering Lengte van het rioolstelsel 34 km Aantal rioolgemalen (hoofd- en hulpgemalen) 10 Aantal minigemalen 62 Aantal woonbootgemalen 14 C. FINANCIELE STRUCTUUR a. Gewone dienst (uitgaven) b. Opbrengst belastingen c. Algemene uitkering gemeentefonds d. Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven per e. Algemene reserve en bestemmingsreserves per f. Vaste schuld (gewone leningen) per g. Rente van opgenomen langlopende gewone geldleningen D. PERSONEEL a. Gemeentepersoneel (excl. raad, college en babsen) 50 Aantal fte's 46 b. Brandweer (vrijwillig) 32 5

6 OVERIGE KERNGEGEVENS Bestuursapparaat a. Raadsleden 13,0 b. Griffier 0,5 c. Burgemeester en wethouders 3,1 d. Aantal raads-commissies (algemene raadscomm. en comm. financiën) 3,0 e. Aantal fracties 5,0 Ad. A. bestaat per uit: Dhr. P. Beudeker Mw. G.M. Boom-Kopper Dhr. K. Buis Dhr. T. Flens Dhr. A.J. van der Heijden Dhr. E. de Jong Dhr. J.H.M. Klinkhamer Dhr. D.J. van der Lugt Mw. M.H.J. van der Pol Gase Dhr. A.F.B. Ronner Mw. T.K. Schaafsma-Buijs Mw. S.N. Vos-Groenenberg Mw. J.M. Zondervan PvdA PvdA Gemeente Belangen CDA VVD CDA Groen Links VVD Groen Links Groen Links VVD PvdA Gemeente Belangen Ad. B. bestaat uit: Mw. A. Makenbach Griffier Ad. C. bestaat per uit: Dhr. P.J. Möhlmann Dhr. K.J. van Eldik Dhr. R. Monen Dhr. E.J. Taams Dhr. P. Visser Burgemeester Secretaris a.i. Wethouder Wethouder Wethouder 6

7 INHOUDSOPGAVE Deel 1 Jaarverslag Programma 1 Bestuur 11 Programma 2 Dienstverlening 20 Programma 3 Wonen 27 Programma 4 Veiligheid 36 Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid 44 Programma 6 Leefomgeving 48 Programma 7 Maatschappelijke participatie 62 Programma 8 Mobiliteit 76 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 86 Programma Indirecte kosten / Interne dienstverlening 92 Paragraaf Bedrijfsvoering 98 Financieringsparagraaf 102 Paragraaf Weerstandsvermogen 108 Paragraaf Verbonden partijen 112 Paragraaf Lokale heffingen 114 Paragraaf Grote projecten 118 Paragraaf Grondbeleid 122 Paragraaf Kapitaalgoederen 124 Paragraaf relatie met strategische visie 128 Deel 2 Jaarrekening Recapitulatie programma s en mutaties reserves 133 Resultaat Beslispunten 135 Grondslagen voor waardering 136 Balans en specificatie balansposten 139 Toelichting op de balans Staat van langlopende leningen 155 Staat van reserves 156 Toelichting op staat van reserves 157 Staat van voorzieningen 160 Toelichting op staat van voorzieningen 161 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 162 Staat van activa 163 Bijlage cijfers SISA

8 Kerktoren Grote Kerk 8

9 Deel 1 Jaarverslag 9

10 10 Programmarekening 2007

11 Programma 1 Bestuur Het gemeentewapen op het oude gemeentehuis 11

12 Programma 1: BESTUUR Omschrijving programma Een goed bestuur is de randvoorwaarde voor het bereiken van de doelen zoals die zijn gesteld in de strategische missie en visie. Oostzaan heeft in de strategische missie en visie uitgesproken een zelfstandige gemeente te willen zijn met een transparante en open bestuurscultuur, ondersteund door een effectieve en efficiënte ambtelijke organisatie. Voor het bereiken van een goed bestuur is het belangrijk dat de bestuursorganen optimaal kunnen functioneren in hun rol. Een goed bestuur is voorwaarde voor de realisatie van de gestelde doelen. Belangrijke aspecten hierbij zijn: - De gemeenteraad is kaderstellend en controlerend in haar volksvertegenwoordigende rol - Als zelfstandige gemeente zoeken en bevorderen wij samenwerking in de regio, dit mede als waarborg voor de zelfstandigheid van de gemeente Oostzaan. Wat wilden we bereiken (SMART)? Kenmerk Doel Beoogd (specifiek) resultaat Omschrijving Kosten Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren Beantwoorden raadsvragen binnen 30 dagen Inzichtelijk maken van de feitelijke urenbesteding aan raadsvragen en het voorkomen van het niet beantwoorden van raadsvragen Verbetering van de dienstverlening aan de gemeenteraad en inzicht in de concrete tijdsbesteding en het voorkomen van het niet beantwoorden van raadsvragen De griffier legt elk kwartaal een overzicht van de gestelde raadsvragen en de daarmee gepaard gaande tijdsbesteding ter kennisname voor aan de raad. In het overzicht wordt duidelijk aangegeven in welk stadium van afwikkeling de vraag zich bevindt. Nihil Start 1 januari 2007, elk kwartaal legt de griffier een overzicht van de gestelde vragen en de daarmee gepaard gaande tijdsbesteding ter kennisname voor aan de raad. Regulier De raadsvragen worden beantwoord binnen 30 dagen. 12

13 Wat is er bereikt? In 2007 zijn 45 raadsvragen gesteld, die eind februari 2008 allemaal zijn beantwoord. Helaas zijn een aantal vragen niet binnen de gestelde termijn van een antwoord voorzien. 50% van de raadsvragen zijn binnen dertig dagen beantwoord. In januari 2008 zijn alle vragen over de jaren 2006 en 2007 afgehandeld. Getracht wordt in 2008 geen achterstanden op te lopen en de vragen binnen de gestelde termijnen te beantwoorden. Kenmerk Doel Beoogd (specifiek) resultaat Omschrijving Kosten Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren Operationalisering front-office Een operationele front-office. Optimale dienstverlening aan de burger, waarbij zoveel mogelijke producten direct worden geleverd tegen zo laag mogelijke kosten. Kwaliteitsverbetering in de dienstverlening naar de burgers en voldoen aan de taakstelling Rijk voor 65% digitale dienstverlening. Het ontwikkelen van de condities voor een operationele frontoffice door middel van het omvormen van de gemeentelijke organisatie naar een vraaggerichte organisatie. Budget-neutraal. In 2007 zullen producten via de Centrale Publieksbalie worden aangeboden. Te beginnen met de huidige producten van Burgerzaken, zullen vanuit andere organisatieonderdelen de volgende producten worden aangeboden. Zie toelichtende bijlage. Een projectorganisatie binnen de lijnorganisatie zal de realisering uitvoeren. De tevredenheid van de burger over de gemeentelijke dienstverlening is gemeten naar de situatie in 2004 in 2010 gestegen van 6,5 naar 6,9. Elk kwartaal wordt gerapporteerd m.b.t. actuele stand van zaken rond de voortgang. Wat is er bereikt? Bij de in gebruik name van de Kunstgreep heeft de ontwikkeling van de front/office gestalte gekregen. Alhoewel in het begin van 2007 niet alles geheel vlekkeloos verliep kan nu worden gesteld dat in het tweede halfjaar de goede weg is ingeslagen. Mede vloeide dit voort uit het feit dat een separate receptie werd ingericht. Inmiddels zijn 12 digitale producten beschikbaar. Uitrol van meerdere producten zal in 2008 en 13

14 2009 plaatsvinden. Ten aanzien van de klanttevredenheid zijn geen gegevens bekend daar de omnibusenquête pas in 2008 plaatsvindt. Kenmerk Doel Beoogd (specifiek) resultaat Omschrijving Kosten Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren Vergroten van de klantgerichte dienstverlening Vergroten van de klantgerichte dienstverlening en het vergroten van de betrokkenheid van de burger. Verbeteren van de interne en externe communicatie Aanpassing en implementatie van het communicatiebeleidsplan Nihil Start aanpassingen 1 maart Volledige implementatie 30 november 2007 Regulier 20% van het aantal burgers dat vindt dat de gemeenteraad openstaat voor de problemen van burgers 15% van de burgers vindt het in 2008 makkelijk om zijn stem te laten horen in de gemeente (een toename van 2% ten opzichte van de huidige situatie) Kenmerk Doel Beoogd (specifiek) resultaat Omschrijving Kosten Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren Betrekken burger bij beleid Verbeteren van de dienstverlening en het vergroten van het draagvlak voor besluiten bij de burger Alle nieuwe beleidsvoorstellen worden voorzien van een aparte paragraaf waarin aandacht is voor het betrekken van de burgers bij beleid Bij alle nieuwe beleidsvoorstellen is aandacht voor het betrekken van de burgers bij het vaststellen en implementeren van beleid Nihil Start: derde kwartaal 2007 en loopt door in geheel 2008 Regulier/ projectvorm Verhoging van het aantal inwoners dat interesse heeft voor de gemeentepolitiek 14

15 Wat is er bereikt? Door de grote inzet die is gepleegd op het gebied van communicatie is ons inziens de betrokkenheid c.q. de klantgerichte dienstverlening vergroot. Er werd in 2007 van diverse communicatiekanalen gebruik gemaakt en deze zijn verder uitgebouwd. Zo wordt de "KOMPAS" pagina elke week gevuld met relevante informatie. Er is eigenlijk behoefte om meer opmaak ruimte ter beschikking te hebben. Naast dit kanaal is de organisatie tevens heel actief bezig geweest met het vullen van het Burgerinformatiesysteem. Deze beide kanalen hebben een hogere prioriteit gehad en begint zijn vruchten af te werpen. Zowel nieuwe digitale als traditionele communicatieontwikkelingen blijven onze aandacht houden. Vernieuwing en verbetering zijn hierbij sleutelwoorden. Door inzet van de genoemde middelen is de dienstverlening op het gebied van informatievoorziening te verbeterd. Bij projectplannen worden ook de burgers actief te betrokken. Er zijn in 2007 ten aanzien van een aantal projecten informatieavonden georganiseerd (o.a. GGVP-plan, herinrichting Kerkbuurt, milieuplan etc.). Deze informatieavonden dragen bij aan de creatie van een eventueel draagvlak. De omnibusenquête die wordt gehouden in 2008 moet uitsluitsel geven of dat inderdaad het geval is. Wat hebben we bereikt? Algemeen Een belangrijk aandachtspunt dat is opgenomen in dit programma is het onderzoek naar regionale samenwerking. In het 4 e kwartaal van 2007 is een onderzoek gestart naar een mogelijke samenwerking met de gemeenten Wormerland en Landsmeer. Daarnaast is op tal van separate deelgebieden al van een samenwerking sprake. Onder andere samenwerking op het gebied van de salarisadministratie, automatisering en de BAG. Een tweede speerpunt dat werd geformuleerd is de betrokkenheid van de burgers bij gemeentelijke plannen. In het communicatietraject dat wordt uitgevoerd wordt veel aandacht besteed aan deze betrokkenheid. In 2007 werden burgers bij vele ontwikkelingen van de gemeente betrokken. Ook externe partijen speelden hierin een rol. De wijze waarop dit plaatsvindt is velerlei. Enerzijds gaat dit via de locale media en de website, anderzijds vinden informatieavonden plaats via openbare bijeenkomsten in de KunstGreep. Naast deze kanalen wordt ook het nieuwe Burgerinformatiesysteem ingezet om zoveel mogelijk informatie te verspreiden. Een derde speerpunt is het versterken van het ambtelijk apparaat, waarbij klantvriendelijkheid het kernwoord is. Daarnaast dient veel aandacht te worden besteed aan de communicatie. Gemeld kan worden dat begin 2007 een organisatiewijziging heeft plaatsgevonden. Gedurende het jaar zijn daarop nog enkele aanpassingen geweest om te komen van een sectorennaar een directiemodel. Deze wijziging begint zijn vruchten af te werpen in de bedrijfsvoering. Ook is medio 2007 een behoorlijke campagne gevoerd om personeel aan te trekken. Dit is gelukt en 15

16 eind 2007 waren alle openstaande vacatures ingevuld. Bij het aantrekken van nieuwe medewerkers wordt extra aandacht gevraagd voor de communicatieaspecten. Bij aanname is dit een speerpunt om zo te bewerkstelligen dat in alle geledingen van de organisatie een goede communicatie gestalte kan krijgen. Wat heeft het gekost? Financieel Overzicht Budget/jaar Rekening 2006 Begroting 2007 Rekening 2007 Bestuur lasten baten lasten baten lasten baten toegerekende kosten kapitaallasten besteedbaar budget Totaal Saldo Financiële toelichting Soort kosten Van welk product Verschil in Toelichting verschil begroting met jaarrekening 1.000,-- Toegerekende kosten Bestuursorganen - 9 Lagere totale inzet nodig ter ondersteuning Regionale samenwerking - 8 Griffie + 56 Representatie + 5 Bestuursondersteuning + 55 Burgerparticipatie/Communicatie + 10 Juridische beleidsadvisering - 10 De urenbezetting bleef achter, daar pas eind 2007 dit aspect werd opgepakt. Door de in gebruik name van nhet nieuwe complex was het mogelijk uren te verbijzonderen. Op grond van het tijdsregitratiesysteem zijn aan de griffie ondersteuningsuren toegekend Door de opening van de Kunstgreep en de grote deelname aan de inwonersdag was meer capaciteit nodig Hogere ambtelijke inzet voor management en college De ontwikkeling van het BIS-systeem en optimalisering van de communicatie meer inzet gepleegd. Minder inzet gepleegd daar capaciteit wegens organisatiewijziging ontbrak 16

17 Soort kosten Van welk product Verschil in 1.000,-- Klachten en bezwaarschriften -15 Financieel beleid - 45 Planning en control - 40 Afrondingsverschillen - 11 Diverse producten Totaal - 12 Besteedbaar budget Bestuursorganen + 24 Regionale samenwerking + 17 Rekenkamer - 7 Representatie +6 Juridische beleidsadvisering - 10 Klachten en bezwaarschriften - 6 Financieel beleid +15 Afrondingsverschillen - 7 Toelichting verschil begroting met jaarrekening Minder inzet nodig ivm efficiëntere bedrijfsvoering Minder capaciteit ingezet, daar voor beheer meer noodzakelijk was. In verband met vertrek functionaris deels deze vacature niet opgevuld. Hogere salaris- en personeelkosten college Hogere kosten gemaakt voor onderzoek naar deze samenwerking Voor de uitvoering van de functie waren minder externe kosten nodig Door de opening Kunstgreep en de grote deelname aan de inwonersdag zijn hogere kosten gemaakt. IN verband met het achterblijven van de ontwikkeling op dit gebied zijn minder externe kosten gemaakt. Door het effectief organiseren van werkprocessen behoefde minder externe kosten te worden gemaakt. Extra kosten diende te worden gemaakt inzake de aanschaf modules voor het nieuwe systeem Totaal + 32 Kapitaallasten Bestuursorganen +32 Betreft verantwoording lasten ambtswoning burgemeester Griffie +6 Deze lasten waren op een ander product begroot. Het betreft hier RIS-systeem Publieksvoorlichting +5 Deze lasten waren op een ander product begroot. Het betreft hier BIS-systeem Afrondingsverschillen -5 Totaal + 38 Generaal totaal

18 De nieuwe telefooncentrale 18

19 Programma 2 Klantgerichte Dienstverlening Entree van De KunstGreep 19

20 Programma 2: KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING Omschrijving programma Onder dit programma wordt verstaan alle dienstverlening aan externe klanten, zoals inwoners, bedrijven en instellingen. Het programma heeft betrekking op die dienstverlening die plaatsvindt tussen de klant en de gemeentelijke organisatie. Wat wilden we bereiken (SMART)? Kenmerk Doel Beoogd (specifiek) resultaat Omschrijving Kosten Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren Implementatie Centrale Publieksbalie Verhogen van de dienstverlening aan de burger een vraaggerichte dienstverlening aan de burger te bereiken door één-loketgedachte pro-actieve instelling medewerkers optimale bereikbaarheid bestuur, medewerkers en gebouwen vraaggerichte openingstijden Burgers worden ontvangen aan de centrale publieksbalie. De organisatie werkt volgens het principe van front- en back- office. Project is reeds in 2006 volgens projectstructuur en projectplanning in gang gezet. Implementatie is onderdeel van het totale project 56772,00, inclusief budget voor aanschaf van meldingensysteem en afspraken systeem Uitvoeringsfase: 1 ste kwartaal 2007 Nazorgfase: 2 de kwartaal 2007 Evaluatie: oktober 2007 Projectvorm Stijging van het rapportcijfer gemeentelijke dienstverlening tot een 7 in 2009 (huidig is een 6.8) 20

21 Wat is er bereikt? Door herinvoering van de receptie en telefoon is de bereikbaarheid van de gemeente verbeterd, eerstelijns informatie word verstrekt aan de receptie. De openingstijden zijn in 2007 aangepast, ingevoerd zijn een afspraakmiddag en een langere avondopenstelling, dit is een eerste stap op weg naar vraaggerichte openingstijden. Door implementeren van een klantgeleidingssysteem is de gemeente Oostzaan in staat managementinformatie te leveren over wachttijden, maar vooral in staat om hierop te sturen, een professionalisering van de dienstverlening. De planning voor invoering van de centrale publieksbalie is tot en met uitvoeringsfase gerealiseerd, in 2008 zal uitbouw noodzakelijk zijn maar dit word niet meer in projectvorm gerealiseerd maar binnen de reguliere uitvoering. Dit is een continu proces. Kenmerk Doorlichting van de verordeningen (redegulering) Doel Het aantal verordeningen verminderen. Op 30 oktober 2006 bedraagt het aantal verordeningen 64 Beoogd (specifiek) resultaat Verminderen van het aantal verordeningen Omschrijving Alle verordeningen worden geïnventariseerd en beoordeeld op actualiteit en doelmatigheid. Bovenmatige regelzucht wordt vermeden. Kosten Binnen de reguliere begroting Planning (start, Loopt het gehele jaar door einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regu- Regulier lier, etc.) Meetbaarheid/ Vermindering van het aantal verordening op 31 december 2007 Indicatoren met 8% ten opzichte van de nu van kracht zijnde verordeningen Wat is er bereikt? In 2007 is er een dereguleringsslag geweest met betrekking tot de APV. Gezien de omvang heeft dit een behoorlijke belasting op de organisatie gelegd. Hierdoor was er minder capaciteit voor andere verordeningen. Voor de toekomst zullen wij verdere deregulering nastreven. Uitgangspunt hierbij zijn de modelverordeningen van de VNG die op dereguleringsaspecten zijn getoetst. 21

22 Kenmerk Doel Beoogd (specifiek) resultaat Omschrijving Kosten Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren Uitvoeren WKPB Vergroten van de inzet van de burgers in de publiekrechtelijke gegevens. Registreren en inzichtelijk maken van opgelegde publiekrechtelijke beperkingen De WKPB verplicht gemeenten om alle publiekrechtelijke beperkingen die worden opgelegd, dan wel van kracht zijn op een bepaald object te registreren Binnen de lopende begroting Start 1 januari 2007 Registratie online raadpleegbaar: 1 juli 2007 Regulier - verhoging van het rapportcijfer van gemeentelijke dienstverlening tot een 7.0 in 2009 (huidig cijfer 6.8) - verhoging van het percentage aan inwoners die aangeeft voldoende informatie te ontvangen naar 70% in 2008 (huidig percentage 65%) Wat is bereikt? De invoering van de WKPB is in ontwikkeling, samenwerking op dit vlak is gezocht in 2007 met de buurgemeenten. De voorbereidingen zijn afgerond en implementatie zal niet lang op zich laten wachten. Daarnaast heeft de verschuiving van de invoeringsdatum naar 1 juli 2008 een rol gespeeld in het operationaliseren van deze activiteit. Specifieke doelstelling Het oplossen van de tien door de burgers als meest dringend ervaren knelpunten staat centraal. Het kabinet wil dat burgers beter toegang krijgen tot de voorzieningen waar ze recht op hebben. Verder wordt ingezet op het verminderen van administratieve lasten bij overheden en professionals. Op alle overheidsniveaus wordt uitgegaan van meer vertrouwen in burger, professional en elkaar. Alle vormen van dienstverlening moeten minimaal het rapportcijfer zeven halen. Wat hebben we bereikt? Dienstverlening kan op diverse manieren plaatsvinden, via alle communicatiekanalen word geprobeerd dezelfde vorm van informatie te verstrekken. Dit is gericht op de één-loketgedachte. 22

23 In 2007 is vorm gegeven aan de dienstverlening in een multifunctioneel complex, dit is met vallen en opstaan gebeurd en nog steeds is dit een ontwikkelpunt voor de organisatie. De professionaliseringsslag is onder andere terug te zien in het aanwezige klantgeleidingssysteem, het digitaal aanbieden van producten en niet in de laatste plaats het herinvoeren van de receptie en eigen telefooncentrale. Deze aspecten zorgen ervoor dat de burger met al zijn vragen terecht kan bij de organisatie en niet onnodig van het kastje naar de muur word gestuurd. De burger wordt geholpen op de plaats waar de kennis van het product het hoogst is, dit volgens het principe front-office en back-office. Voor andere aspecten zoals de invoering van de BAG, de WKPB zijn samenwerkingsverbanden gelegd met de buurgemeenten. Dit zorgt voor borging om deze projecten waar te kunnen maken. In 2007 heeft dit zijn beslag gekregen en zal zijn uitwerking krijgen in Bij het doorlichten van de verordeningen ging in 2007 prioriteit naar de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Verder is de gemeente Oostzaan in afwachting van de toekomstige modelverordeningen van de VNG. Deze verordeningen zijn reeds getoetst op deregulering. Op dit moment is dit een hot-item voor de landelijke politiek. Op het moment dat hier duidelijkheid over bestaat zal de gemeente Oostzaan zijn verantwoordelijkheid hierin nemen. Wat heeft het gekost? Financieel Overzicht Budget/jaar Rekening 2006 Begroting 2007 Rekening 2007 Dienstverlening lasten baten lasten baten lasten baten toegerekende kosten kapitaallasten besteedbaar budget Totaal Saldo

24 Financiële toelichting Soort kosten Van welk product Verschil in 1.000,-- Toelichting verschil begroting met jaarrekening Toegerekende kosten I&A Beleid - 38 Doordat met inzet op beheer noodzakelijk was, si minder capaciteit beschikbaar voor beleid. WOZ administratie -49 In verband met de uitbesteding van belasting geen interne uren meer noodzakelijk. Burgerzaken +5 Hogere inzet bij balies burgerzaken Totaal - 82 Besteedbaar budget Burgerzaken - 31 WOZ-administratie + 13 Door een stijging van het antal verstrekte documenten zijn meer baten ontvangen. Door de komst van het nieuwe rijbewijs, creditcardformaat en de hype hieromtrent zijn veel mensen vroegtijdig het rijbewijs gaan vervangen/vernieuwen. Door de legitmatieplicht blijft de hoeveelheid reisdocumenten doorgroeien, dit zal in 2008 stagneren. Door de herwaarderingsronde waren meer kosten noodzakelijk vor de uitvoering. Totaal - 18 Afrondingsverschillen +3 Generaal totaal

25 Programma 3 Wonen Woningbouwproject terrein Rep en Roozendaal 25

26 Programma 3: WONEN Omschrijving programma Het programma omvat het volkshuisvestingsbeleid, gebaseerd op de woonvisie Wonen in Oostzaan van medio Deze woonvisie komt voort uit de vastgestelde strategische visie en missie van Oostzaan van Een specifiek onderdeel van dit programma is de samenwerking met de Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting. Dit programma heeft een directe relatie met het grondbeleid (zie paragraaf Grondbeleid). Wat wilden we bereiken (SMART)? Kenmerk Doel Beoogd (specifiek) resultaat Omschrijving Kosten (totaal en toegerekende etc.) Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Onderzoek woningbouwmogelijkheden zuidkant van het dorp Vanuit de Woonvisie inventariseren van woningbouwlocaties om zoveel; mogelijk te kunnen voldoen aan de woningvraag. Mogelijke woningbouwlocaties zijn in beeld aan de zuidkant van het dorp, gebaseerd op de LA4sale visie. Er wordt een onderzoek verricht. Het rapport geeft de locaties aan waar woningbouw mogelijk kan zijn voor opdrachtverlening aan extern bureau. Bureau geeft de locaties aan met een stedenbouwkundige verkenning. Start onderzoek april Rapport gereed december Behandeling in de raad in het eerste kwartaal Na goedkeuring zal het vervolgtraject worden opgestart. Om tot realisering te komen. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren Het onderzoek wordt verricht door een extern bureau. Met ambtelijke ondersteuning. 1. Rapport gereed december Het rapport is gerealiseerd binnen budget. 3. Heeft het onderzoek resultaat gehad; zijn er mogelijke locaties gevonden. 26

27 Wat is er bereikt? Het ministerie van VROM heeft recentelijk de provincie meegedeeld dat haar nota Waterlands Wonen in strijd is met het vigerende rijksbeleid voor de bufferzones. Het ministerie verzoekt de provincie dan ook een ontwikkelingsplan te maken voor de bufferzone dat wel in overeenstemming is met het rijksbeleid. Het buitengebied van Oostzaan ligt in deze bufferzone. De gemeente kan dan ook niet anders dan het ontwikkelingsplan van de provincie afwachten voordat onderzoek afgerond kan worden naar woningbouwmogelijkheden aan de zuidkant van het dorp. Kenmerk Doel Beoogd (specifiek) resultaat Omschrijving Kosten (totaal en toegerekende etc.) Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren Uitwerking woonvisie Oostzaan/prestatieafspraken WOV De vastgestelde woonvisie uitwerken in concrete voorstellen. Uit de woonvisie: meer kansen voor jongeren en starters voldoende en divers aanbod van wonen in combinatie met zorg prestatieafspraken met de WOV/Eigen Haard Bovengenoemd beoogd resultaat is een belangrijk onderdeel van de Woonvisie. Daarvoor moeten concrete plannen worden gemaakt. Inzet eigen personeel. Zonodig zal er extern worden ingehuurd. De kosten daarvan zullen onder de blijven. Het college rapporteert - als dat noodzakelijk blijkt - in de managementrapportage aan de raad. Als eerste onderdeel is in 2006 gestart met het opstellen van prestatieafspraken met De WOV. Dat moet in 2006 leiden tot afspraken. In 2007 worden de afspraken geactualiseerd. Daarin wordt ook aandacht geschonken aan jongeren en starters op de woningmarkt en aan wonen in combinatie met zorg. Bureau RIGO begeleidt het proces van uitwerking van de Woonvisie met ambtelijke ondersteuning. Eind 2006 eerste proeve van prestatieafspraken gereed. Eind 2007 geactualiseerde prestatieafspraken. Medio 2007 meer inzicht in de mogelijkheden om de doelstellingen uit de Woonvisie te halen, gebaseerd op meer info over mogelijke woningbouw. 27

28 Wat is bereikt? De prestatieafspraken zijn op 30 augustus 2007 ondertekend door de WOV, Eigen Haard en de gemeente Oostzaan. De uitvoering van de afspraken wordt ter hand genomen. Kenmerk Doel Beoogd (specifiek) resultaat Omschrijving Kosten (totaal en toegerekende etc.) Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren Uitwerking nota Beleidskaders grondbeleid Het grondbeleid gebruiken om doelstellingen in de VH en bedrijvigheid te realiseren. Uitwerken van de beleidskaders grondbeleid in concrete voorstellen. Uitwerken van de beleidskaders grondbeleid in concrete voorstellen. In de nota Beleidskaders grondbeleid is een aantal mogelijkheden aangegeven hoe de raad kan sturen op basis van grondbeleid. Op alle mogelijkheden moet de raad aangeven wat wel of niet gewenst is. Het grondbeleid is ook van groot belang voor de uitvoering van de Woonvisie. De nota beleidskaders is opgesteld door extern bureau Rigo. De uitwerking wordt gedaan met eigen personeel en zonodig met hulp van het externe bureau. Dat zal dan incidenteel worden ingehuurd. Als dat nodig is dan wordt de raad daarover gerapporteerd. Start van de uitwerking in het eerste kwartaal Uitwerking gereed december Naar de raad in het eerste kwartaal Uitvoering met eigen personeel in projectvorm. 1. Gestart met de uitwerking in het eerste kwartaal Uitwerking gereed december Naar de raad in het eerste kwartaal

29 Wat is er bereikt? De Grondexploitatiewet gaat op 1 juli 2008 in werking. Dat is een half jaar later dan gepland. De inhoud van deze wet is van belang voor de uitwerking van de Beleidskaders grondbeleid in Oostzaan. Door de vertraging in de besluitvorming is in 2007 geen capaciteit gestoken in de uitwerking van de kaders grondbeleid. Dut gebeurt in het 2 e kwartaal Wat hebben we verder bereikt Streekplan In de voorgaande kwartaalrapportages 2007 is het verloop van het pilotproject Buijs geschetst. De Minister zou in het 4 e kwartaal 2007 uitsluitsel geven over het al dan niet bouwen in het kwetsbare Waterlands gebied. Op 31 december 2007 was er nog steeds geen bericht ingekomen. Verplaatsing Meyn In 2007 is er door de projectorganisatie hard gewerkt aan verschillende onderdelen van het project: a. Nieuwe locatie Meyn Voor de nieuwe locatie Meyn is duidelijk aangegeven wat er gebouwd moet gaan worden. Meyn heeft een globaal plan van eisen opgesteld. Voor deze locatie is een bestemmingsplan in voorbereiding. Daarnaast is er ook een structuurvisie opgesteld. Dat is nodig om de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) die gevestigd is op bepaalde gronden te kunnen effectueren. Volgens planning gaat de structuurvisie begin 2008 in procedure. Locatie bedrijventerrein Bombraak b. Huidige locatie Meyn Voor de huidige locatie van Meyn is door de projectgroep een stedenbouwkundig model ontwikkeld, dat voldoet aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden, maar ook waar mogelijk voldoet aan de Woonvisie. Op 22 november 2007 is de stand van zaken in de commissie Grote Projecten toegelicht. In de periode daarna is doorgewerkt aan de optimalisering van het plan, zodat het ook financieel haalbaar wordt. De uitkomst hiervan is dat de subsidie van de provincie nog steeds dringend nodig is om het plan financieel sluitend te krijgen. Op bestuurlijk niveau is daarom diverse malen overleg geweest met de provinciale bestuurders. De uitkomst daarvan is dat medio februari 2008 duidelijk is geworden hoeveel subsidie de gemeente ontvangt. De definitieve besluitvorming over de subsidie vindt in mei plaats en dan is echt zeker hoeveel subsidie de gemeente ontvangt. 29

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 1 juni 2010 Vast te stellen door gemeenteraad d.d. 1 juli 2010 2 Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen Datum 1 juni 2010

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

1 Inleiding... 5. 2 Bestuurlijke structuur... 9

1 Inleiding... 5. 2 Bestuurlijke structuur... 9 Jaarstukken 2014 2 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Bestuurlijke structuur... 9 2.1 Samenstelling bestuur... 9 2.2 Portefeuilleverdeling college... 10 2.3 Organisatie structuur... 12 3 Kerngegevens... 13 3.1

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Jaarverslag 2012 inclusief 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concernstaf Datum behandeling

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Leeswijzer... 3 Inleiding... 5 Kerngegevens... 13 Jaarverslag... 15 Programmaverantwoording... 17 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening... 19 Programma 1 Veiligheid en

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Schiedam

Jaarstukken 2012. Gemeente Schiedam Jaarstukken 2012 Gemeente Schiedam Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Kerngegevens 11 Jaarverslag I Programmaverantwoording 13 Bestuur en dienstverlening 14 Ruimtelijke ontwikkeling 24 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011.

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Programmabegroting Programmabegroting Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Afbeelding Programma Boven: Kerkje Gasselte Cultuur

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Inleiding...4. Jaarverslag...6

Inhoudsopgave...2. Inleiding...4. Jaarverslag...6 Jaarstukken 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...4 Jaarverslag...6 De programma's...7 Programma 1 Dienstverlenend...8 Programma 2 Stimulerend...16 Programma 3 Leefbaar...21 Programma 4 Groeiend...24

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum Jaarstukken 2012 Gemeente Bedum 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 7 2.1 Samenstelling Bestuur... 7 2.2 Kerngegevens... 8 3. Jaarverslag... 11 3.1 Programmaverantwoording... 13 3.1. 1 Algemeen

Nadere informatie

Zomerrapportage 2014. gemeente Oostzaan

Zomerrapportage 2014. gemeente Oostzaan Zomerrapportage 2014 gemeente Oostzaan Vastgesteld door het college op: Datum: 20 05 2014 2 Inleiding Aan de gemeenteraad van Oostzaan, Oostzaan, juni 2014 Deze zomerrapportage is conform de vastgestelde

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Overzicht samenstelling college van burgemeester en wethouders ----------------------- 5

Inhoudsopgave. Overzicht samenstelling college van burgemeester en wethouders ----------------------- 5 Inhoudsopgave Accountantsverklaring Algemeen Overzicht samenstelling gemeenteraad ----------------------------------------------------- 4 Overzicht samenstelling college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Zoetermeer, 24 april 2007. Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening

Zoetermeer, 24 april 2007. Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening Zoetermeer, 24 april 2007 Concernverslag Jaarverslag Jaarrekening Feiten & cijfers over Zoetermeer Inwoners per 01-01-2007 per 01-01- Aantal inwoners 118.017 116.982 Aantal woningen 50.802 49.805 Gemiddeld

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANBIEDINGSBRIEF... 3 KERNGEGEVENS... 9 HOOFDSTUK 1 BELEIDSBEGROTING - DE PROGRAMMA

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarstukken

Inhoudsopgave jaarstukken Jaarstukken 2014 Inhoudsopgave jaarstukken 1. Inleiding en leeswijzer 5 2. Kerngegevens 9 3. Algemene beschouwingen 13 Jaarverslag 4. Programmaverantwoording 25 0. Voorwoord bij de programma s 25 1. Financiën

Nadere informatie

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 Programmabegroting 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Op eigen kracht, samen verder...3 2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 3 Leeswijzer...17 4 Beleidsbegroting...

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie