Programmarekening 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmarekening 2007"

Transcriptie

1 JAARSTUKKEN 2007

2 2 Programmarekening 2007

3 INLEIDING Algemeen Programma s zijn de uitwerking van de strategische visie en missie, het raadsprogramma en het bestaande vastgestelde beleid. Doel van de rekening is inzicht te geven wat maatschappelijk is bereikt, wat het college hiervoor in 2007 heeft gedaan en wat dit heeft gekost. Door middel van deze jaarstukken wordt door het college verantwoording afgelegd over wat zij het afgelopen begrotingsjaar heeft gedaan. Per programma is aangegeven wat we hebben bereikt, en wat hiervoor is gedaan. Diverse teksten uit de primitieve begroting zijn niet opnieuw weergegeven. De jaarrekening is opgesteld conform het Besluit Begroten en Verantwoorden. Programmaverantwoording Per programma is een tabel opgenomen, die gespiegeld is aan de programmabegroting, inclusief alle begrotingswijzigingen in Verder wordt per programma aangegeven in hoeverre het beleid is gerealiseerd, en wat hiervoor is gedaan. Financiële verantwoording Voor het jaar 2007 is een negatief saldo van de gehele rekening te melden van ,--. Bij het vaststellen van de rekening 2007 wordt het rekeningresultaat onttrokken aan de algemene reserve. Voorstel Voorgesteld wordt de jaarrekening 2007 vast te stellen inclusief de overzichten en paragrafen zoals die hierin zijn opgenomen. Oostzaan, 28 april 2008 Burgemeester en wethouders van Oostzaan 3

4 Kerngegevens Gemeente Oostzaan A. SOCIALE STRUCTUUR 01/01/ /12/2007 I Aantal inwoners Waarvan van 0 t/ m 19 jaar Waarvan van 20 t/ m 64 jaar Waarvan van 65 jaar en ouder II Aantal periodieke bijstandsgerechtigden (excl. bijzondere bijstand) a. jonger dan 65 jaar b. ouder dan 65 jaar * * * Een sterretje betekent dat het absolute cijfer of het percentage kleiner is dan 5 en wegens mogelijke privacy- gevoeligheid niet gepresenteerd wordt. B FYSIEKE STRUCTUUR I Oppervlakten ha oppervlakte van de gemeente Oostzaan, conform de opgave van het Ministerie op basis van de berekening van de algemene uitkering - land 1151,0 ha - waterlopen 462,0 ha II Verkeer en vervoer Lengte verharde wegen 32 km a. vaste bruggen 20 b. beweegbare bruggen 7 c. voetgangers- en fietsbruggen 14 4

5 III Huisvesting a. aantal woningen 3841 b. aantal wooneenheden (incl. cap. bijz. woongebouwen) 30 c. aantal verzorgingstehuizen 1 d. aantal serviceflats (inclusief aanleunwoningen) 109 IV Riolering Lengte van het rioolstelsel 34 km Aantal rioolgemalen (hoofd- en hulpgemalen) 10 Aantal minigemalen 62 Aantal woonbootgemalen 14 C. FINANCIELE STRUCTUUR a. Gewone dienst (uitgaven) b. Opbrengst belastingen c. Algemene uitkering gemeentefonds d. Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven per e. Algemene reserve en bestemmingsreserves per f. Vaste schuld (gewone leningen) per g. Rente van opgenomen langlopende gewone geldleningen D. PERSONEEL a. Gemeentepersoneel (excl. raad, college en babsen) 50 Aantal fte's 46 b. Brandweer (vrijwillig) 32 5

6 OVERIGE KERNGEGEVENS Bestuursapparaat a. Raadsleden 13,0 b. Griffier 0,5 c. Burgemeester en wethouders 3,1 d. Aantal raads-commissies (algemene raadscomm. en comm. financiën) 3,0 e. Aantal fracties 5,0 Ad. A. bestaat per uit: Dhr. P. Beudeker Mw. G.M. Boom-Kopper Dhr. K. Buis Dhr. T. Flens Dhr. A.J. van der Heijden Dhr. E. de Jong Dhr. J.H.M. Klinkhamer Dhr. D.J. van der Lugt Mw. M.H.J. van der Pol Gase Dhr. A.F.B. Ronner Mw. T.K. Schaafsma-Buijs Mw. S.N. Vos-Groenenberg Mw. J.M. Zondervan PvdA PvdA Gemeente Belangen CDA VVD CDA Groen Links VVD Groen Links Groen Links VVD PvdA Gemeente Belangen Ad. B. bestaat uit: Mw. A. Makenbach Griffier Ad. C. bestaat per uit: Dhr. P.J. Möhlmann Dhr. K.J. van Eldik Dhr. R. Monen Dhr. E.J. Taams Dhr. P. Visser Burgemeester Secretaris a.i. Wethouder Wethouder Wethouder 6

7 INHOUDSOPGAVE Deel 1 Jaarverslag Programma 1 Bestuur 11 Programma 2 Dienstverlening 20 Programma 3 Wonen 27 Programma 4 Veiligheid 36 Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid 44 Programma 6 Leefomgeving 48 Programma 7 Maatschappelijke participatie 62 Programma 8 Mobiliteit 76 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 86 Programma Indirecte kosten / Interne dienstverlening 92 Paragraaf Bedrijfsvoering 98 Financieringsparagraaf 102 Paragraaf Weerstandsvermogen 108 Paragraaf Verbonden partijen 112 Paragraaf Lokale heffingen 114 Paragraaf Grote projecten 118 Paragraaf Grondbeleid 122 Paragraaf Kapitaalgoederen 124 Paragraaf relatie met strategische visie 128 Deel 2 Jaarrekening Recapitulatie programma s en mutaties reserves 133 Resultaat Beslispunten 135 Grondslagen voor waardering 136 Balans en specificatie balansposten 139 Toelichting op de balans Staat van langlopende leningen 155 Staat van reserves 156 Toelichting op staat van reserves 157 Staat van voorzieningen 160 Toelichting op staat van voorzieningen 161 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 162 Staat van activa 163 Bijlage cijfers SISA

8 Kerktoren Grote Kerk 8

9 Deel 1 Jaarverslag 9

10 10 Programmarekening 2007

11 Programma 1 Bestuur Het gemeentewapen op het oude gemeentehuis 11

12 Programma 1: BESTUUR Omschrijving programma Een goed bestuur is de randvoorwaarde voor het bereiken van de doelen zoals die zijn gesteld in de strategische missie en visie. Oostzaan heeft in de strategische missie en visie uitgesproken een zelfstandige gemeente te willen zijn met een transparante en open bestuurscultuur, ondersteund door een effectieve en efficiënte ambtelijke organisatie. Voor het bereiken van een goed bestuur is het belangrijk dat de bestuursorganen optimaal kunnen functioneren in hun rol. Een goed bestuur is voorwaarde voor de realisatie van de gestelde doelen. Belangrijke aspecten hierbij zijn: - De gemeenteraad is kaderstellend en controlerend in haar volksvertegenwoordigende rol - Als zelfstandige gemeente zoeken en bevorderen wij samenwerking in de regio, dit mede als waarborg voor de zelfstandigheid van de gemeente Oostzaan. Wat wilden we bereiken (SMART)? Kenmerk Doel Beoogd (specifiek) resultaat Omschrijving Kosten Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren Beantwoorden raadsvragen binnen 30 dagen Inzichtelijk maken van de feitelijke urenbesteding aan raadsvragen en het voorkomen van het niet beantwoorden van raadsvragen Verbetering van de dienstverlening aan de gemeenteraad en inzicht in de concrete tijdsbesteding en het voorkomen van het niet beantwoorden van raadsvragen De griffier legt elk kwartaal een overzicht van de gestelde raadsvragen en de daarmee gepaard gaande tijdsbesteding ter kennisname voor aan de raad. In het overzicht wordt duidelijk aangegeven in welk stadium van afwikkeling de vraag zich bevindt. Nihil Start 1 januari 2007, elk kwartaal legt de griffier een overzicht van de gestelde vragen en de daarmee gepaard gaande tijdsbesteding ter kennisname voor aan de raad. Regulier De raadsvragen worden beantwoord binnen 30 dagen. 12

13 Wat is er bereikt? In 2007 zijn 45 raadsvragen gesteld, die eind februari 2008 allemaal zijn beantwoord. Helaas zijn een aantal vragen niet binnen de gestelde termijn van een antwoord voorzien. 50% van de raadsvragen zijn binnen dertig dagen beantwoord. In januari 2008 zijn alle vragen over de jaren 2006 en 2007 afgehandeld. Getracht wordt in 2008 geen achterstanden op te lopen en de vragen binnen de gestelde termijnen te beantwoorden. Kenmerk Doel Beoogd (specifiek) resultaat Omschrijving Kosten Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren Operationalisering front-office Een operationele front-office. Optimale dienstverlening aan de burger, waarbij zoveel mogelijke producten direct worden geleverd tegen zo laag mogelijke kosten. Kwaliteitsverbetering in de dienstverlening naar de burgers en voldoen aan de taakstelling Rijk voor 65% digitale dienstverlening. Het ontwikkelen van de condities voor een operationele frontoffice door middel van het omvormen van de gemeentelijke organisatie naar een vraaggerichte organisatie. Budget-neutraal. In 2007 zullen producten via de Centrale Publieksbalie worden aangeboden. Te beginnen met de huidige producten van Burgerzaken, zullen vanuit andere organisatieonderdelen de volgende producten worden aangeboden. Zie toelichtende bijlage. Een projectorganisatie binnen de lijnorganisatie zal de realisering uitvoeren. De tevredenheid van de burger over de gemeentelijke dienstverlening is gemeten naar de situatie in 2004 in 2010 gestegen van 6,5 naar 6,9. Elk kwartaal wordt gerapporteerd m.b.t. actuele stand van zaken rond de voortgang. Wat is er bereikt? Bij de in gebruik name van de Kunstgreep heeft de ontwikkeling van de front/office gestalte gekregen. Alhoewel in het begin van 2007 niet alles geheel vlekkeloos verliep kan nu worden gesteld dat in het tweede halfjaar de goede weg is ingeslagen. Mede vloeide dit voort uit het feit dat een separate receptie werd ingericht. Inmiddels zijn 12 digitale producten beschikbaar. Uitrol van meerdere producten zal in 2008 en 13

14 2009 plaatsvinden. Ten aanzien van de klanttevredenheid zijn geen gegevens bekend daar de omnibusenquête pas in 2008 plaatsvindt. Kenmerk Doel Beoogd (specifiek) resultaat Omschrijving Kosten Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren Vergroten van de klantgerichte dienstverlening Vergroten van de klantgerichte dienstverlening en het vergroten van de betrokkenheid van de burger. Verbeteren van de interne en externe communicatie Aanpassing en implementatie van het communicatiebeleidsplan Nihil Start aanpassingen 1 maart Volledige implementatie 30 november 2007 Regulier 20% van het aantal burgers dat vindt dat de gemeenteraad openstaat voor de problemen van burgers 15% van de burgers vindt het in 2008 makkelijk om zijn stem te laten horen in de gemeente (een toename van 2% ten opzichte van de huidige situatie) Kenmerk Doel Beoogd (specifiek) resultaat Omschrijving Kosten Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren Betrekken burger bij beleid Verbeteren van de dienstverlening en het vergroten van het draagvlak voor besluiten bij de burger Alle nieuwe beleidsvoorstellen worden voorzien van een aparte paragraaf waarin aandacht is voor het betrekken van de burgers bij beleid Bij alle nieuwe beleidsvoorstellen is aandacht voor het betrekken van de burgers bij het vaststellen en implementeren van beleid Nihil Start: derde kwartaal 2007 en loopt door in geheel 2008 Regulier/ projectvorm Verhoging van het aantal inwoners dat interesse heeft voor de gemeentepolitiek 14

15 Wat is er bereikt? Door de grote inzet die is gepleegd op het gebied van communicatie is ons inziens de betrokkenheid c.q. de klantgerichte dienstverlening vergroot. Er werd in 2007 van diverse communicatiekanalen gebruik gemaakt en deze zijn verder uitgebouwd. Zo wordt de "KOMPAS" pagina elke week gevuld met relevante informatie. Er is eigenlijk behoefte om meer opmaak ruimte ter beschikking te hebben. Naast dit kanaal is de organisatie tevens heel actief bezig geweest met het vullen van het Burgerinformatiesysteem. Deze beide kanalen hebben een hogere prioriteit gehad en begint zijn vruchten af te werpen. Zowel nieuwe digitale als traditionele communicatieontwikkelingen blijven onze aandacht houden. Vernieuwing en verbetering zijn hierbij sleutelwoorden. Door inzet van de genoemde middelen is de dienstverlening op het gebied van informatievoorziening te verbeterd. Bij projectplannen worden ook de burgers actief te betrokken. Er zijn in 2007 ten aanzien van een aantal projecten informatieavonden georganiseerd (o.a. GGVP-plan, herinrichting Kerkbuurt, milieuplan etc.). Deze informatieavonden dragen bij aan de creatie van een eventueel draagvlak. De omnibusenquête die wordt gehouden in 2008 moet uitsluitsel geven of dat inderdaad het geval is. Wat hebben we bereikt? Algemeen Een belangrijk aandachtspunt dat is opgenomen in dit programma is het onderzoek naar regionale samenwerking. In het 4 e kwartaal van 2007 is een onderzoek gestart naar een mogelijke samenwerking met de gemeenten Wormerland en Landsmeer. Daarnaast is op tal van separate deelgebieden al van een samenwerking sprake. Onder andere samenwerking op het gebied van de salarisadministratie, automatisering en de BAG. Een tweede speerpunt dat werd geformuleerd is de betrokkenheid van de burgers bij gemeentelijke plannen. In het communicatietraject dat wordt uitgevoerd wordt veel aandacht besteed aan deze betrokkenheid. In 2007 werden burgers bij vele ontwikkelingen van de gemeente betrokken. Ook externe partijen speelden hierin een rol. De wijze waarop dit plaatsvindt is velerlei. Enerzijds gaat dit via de locale media en de website, anderzijds vinden informatieavonden plaats via openbare bijeenkomsten in de KunstGreep. Naast deze kanalen wordt ook het nieuwe Burgerinformatiesysteem ingezet om zoveel mogelijk informatie te verspreiden. Een derde speerpunt is het versterken van het ambtelijk apparaat, waarbij klantvriendelijkheid het kernwoord is. Daarnaast dient veel aandacht te worden besteed aan de communicatie. Gemeld kan worden dat begin 2007 een organisatiewijziging heeft plaatsgevonden. Gedurende het jaar zijn daarop nog enkele aanpassingen geweest om te komen van een sectorennaar een directiemodel. Deze wijziging begint zijn vruchten af te werpen in de bedrijfsvoering. Ook is medio 2007 een behoorlijke campagne gevoerd om personeel aan te trekken. Dit is gelukt en 15

16 eind 2007 waren alle openstaande vacatures ingevuld. Bij het aantrekken van nieuwe medewerkers wordt extra aandacht gevraagd voor de communicatieaspecten. Bij aanname is dit een speerpunt om zo te bewerkstelligen dat in alle geledingen van de organisatie een goede communicatie gestalte kan krijgen. Wat heeft het gekost? Financieel Overzicht Budget/jaar Rekening 2006 Begroting 2007 Rekening 2007 Bestuur lasten baten lasten baten lasten baten toegerekende kosten kapitaallasten besteedbaar budget Totaal Saldo Financiële toelichting Soort kosten Van welk product Verschil in Toelichting verschil begroting met jaarrekening 1.000,-- Toegerekende kosten Bestuursorganen - 9 Lagere totale inzet nodig ter ondersteuning Regionale samenwerking - 8 Griffie + 56 Representatie + 5 Bestuursondersteuning + 55 Burgerparticipatie/Communicatie + 10 Juridische beleidsadvisering - 10 De urenbezetting bleef achter, daar pas eind 2007 dit aspect werd opgepakt. Door de in gebruik name van nhet nieuwe complex was het mogelijk uren te verbijzonderen. Op grond van het tijdsregitratiesysteem zijn aan de griffie ondersteuningsuren toegekend Door de opening van de Kunstgreep en de grote deelname aan de inwonersdag was meer capaciteit nodig Hogere ambtelijke inzet voor management en college De ontwikkeling van het BIS-systeem en optimalisering van de communicatie meer inzet gepleegd. Minder inzet gepleegd daar capaciteit wegens organisatiewijziging ontbrak 16

17 Soort kosten Van welk product Verschil in 1.000,-- Klachten en bezwaarschriften -15 Financieel beleid - 45 Planning en control - 40 Afrondingsverschillen - 11 Diverse producten Totaal - 12 Besteedbaar budget Bestuursorganen + 24 Regionale samenwerking + 17 Rekenkamer - 7 Representatie +6 Juridische beleidsadvisering - 10 Klachten en bezwaarschriften - 6 Financieel beleid +15 Afrondingsverschillen - 7 Toelichting verschil begroting met jaarrekening Minder inzet nodig ivm efficiëntere bedrijfsvoering Minder capaciteit ingezet, daar voor beheer meer noodzakelijk was. In verband met vertrek functionaris deels deze vacature niet opgevuld. Hogere salaris- en personeelkosten college Hogere kosten gemaakt voor onderzoek naar deze samenwerking Voor de uitvoering van de functie waren minder externe kosten nodig Door de opening Kunstgreep en de grote deelname aan de inwonersdag zijn hogere kosten gemaakt. IN verband met het achterblijven van de ontwikkeling op dit gebied zijn minder externe kosten gemaakt. Door het effectief organiseren van werkprocessen behoefde minder externe kosten te worden gemaakt. Extra kosten diende te worden gemaakt inzake de aanschaf modules voor het nieuwe systeem Totaal + 32 Kapitaallasten Bestuursorganen +32 Betreft verantwoording lasten ambtswoning burgemeester Griffie +6 Deze lasten waren op een ander product begroot. Het betreft hier RIS-systeem Publieksvoorlichting +5 Deze lasten waren op een ander product begroot. Het betreft hier BIS-systeem Afrondingsverschillen -5 Totaal + 38 Generaal totaal

18 De nieuwe telefooncentrale 18

19 Programma 2 Klantgerichte Dienstverlening Entree van De KunstGreep 19

20 Programma 2: KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING Omschrijving programma Onder dit programma wordt verstaan alle dienstverlening aan externe klanten, zoals inwoners, bedrijven en instellingen. Het programma heeft betrekking op die dienstverlening die plaatsvindt tussen de klant en de gemeentelijke organisatie. Wat wilden we bereiken (SMART)? Kenmerk Doel Beoogd (specifiek) resultaat Omschrijving Kosten Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren Implementatie Centrale Publieksbalie Verhogen van de dienstverlening aan de burger een vraaggerichte dienstverlening aan de burger te bereiken door één-loketgedachte pro-actieve instelling medewerkers optimale bereikbaarheid bestuur, medewerkers en gebouwen vraaggerichte openingstijden Burgers worden ontvangen aan de centrale publieksbalie. De organisatie werkt volgens het principe van front- en back- office. Project is reeds in 2006 volgens projectstructuur en projectplanning in gang gezet. Implementatie is onderdeel van het totale project 56772,00, inclusief budget voor aanschaf van meldingensysteem en afspraken systeem Uitvoeringsfase: 1 ste kwartaal 2007 Nazorgfase: 2 de kwartaal 2007 Evaluatie: oktober 2007 Projectvorm Stijging van het rapportcijfer gemeentelijke dienstverlening tot een 7 in 2009 (huidig is een 6.8) 20

21 Wat is er bereikt? Door herinvoering van de receptie en telefoon is de bereikbaarheid van de gemeente verbeterd, eerstelijns informatie word verstrekt aan de receptie. De openingstijden zijn in 2007 aangepast, ingevoerd zijn een afspraakmiddag en een langere avondopenstelling, dit is een eerste stap op weg naar vraaggerichte openingstijden. Door implementeren van een klantgeleidingssysteem is de gemeente Oostzaan in staat managementinformatie te leveren over wachttijden, maar vooral in staat om hierop te sturen, een professionalisering van de dienstverlening. De planning voor invoering van de centrale publieksbalie is tot en met uitvoeringsfase gerealiseerd, in 2008 zal uitbouw noodzakelijk zijn maar dit word niet meer in projectvorm gerealiseerd maar binnen de reguliere uitvoering. Dit is een continu proces. Kenmerk Doorlichting van de verordeningen (redegulering) Doel Het aantal verordeningen verminderen. Op 30 oktober 2006 bedraagt het aantal verordeningen 64 Beoogd (specifiek) resultaat Verminderen van het aantal verordeningen Omschrijving Alle verordeningen worden geïnventariseerd en beoordeeld op actualiteit en doelmatigheid. Bovenmatige regelzucht wordt vermeden. Kosten Binnen de reguliere begroting Planning (start, Loopt het gehele jaar door einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regu- Regulier lier, etc.) Meetbaarheid/ Vermindering van het aantal verordening op 31 december 2007 Indicatoren met 8% ten opzichte van de nu van kracht zijnde verordeningen Wat is er bereikt? In 2007 is er een dereguleringsslag geweest met betrekking tot de APV. Gezien de omvang heeft dit een behoorlijke belasting op de organisatie gelegd. Hierdoor was er minder capaciteit voor andere verordeningen. Voor de toekomst zullen wij verdere deregulering nastreven. Uitgangspunt hierbij zijn de modelverordeningen van de VNG die op dereguleringsaspecten zijn getoetst. 21

22 Kenmerk Doel Beoogd (specifiek) resultaat Omschrijving Kosten Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren Uitvoeren WKPB Vergroten van de inzet van de burgers in de publiekrechtelijke gegevens. Registreren en inzichtelijk maken van opgelegde publiekrechtelijke beperkingen De WKPB verplicht gemeenten om alle publiekrechtelijke beperkingen die worden opgelegd, dan wel van kracht zijn op een bepaald object te registreren Binnen de lopende begroting Start 1 januari 2007 Registratie online raadpleegbaar: 1 juli 2007 Regulier - verhoging van het rapportcijfer van gemeentelijke dienstverlening tot een 7.0 in 2009 (huidig cijfer 6.8) - verhoging van het percentage aan inwoners die aangeeft voldoende informatie te ontvangen naar 70% in 2008 (huidig percentage 65%) Wat is bereikt? De invoering van de WKPB is in ontwikkeling, samenwerking op dit vlak is gezocht in 2007 met de buurgemeenten. De voorbereidingen zijn afgerond en implementatie zal niet lang op zich laten wachten. Daarnaast heeft de verschuiving van de invoeringsdatum naar 1 juli 2008 een rol gespeeld in het operationaliseren van deze activiteit. Specifieke doelstelling Het oplossen van de tien door de burgers als meest dringend ervaren knelpunten staat centraal. Het kabinet wil dat burgers beter toegang krijgen tot de voorzieningen waar ze recht op hebben. Verder wordt ingezet op het verminderen van administratieve lasten bij overheden en professionals. Op alle overheidsniveaus wordt uitgegaan van meer vertrouwen in burger, professional en elkaar. Alle vormen van dienstverlening moeten minimaal het rapportcijfer zeven halen. Wat hebben we bereikt? Dienstverlening kan op diverse manieren plaatsvinden, via alle communicatiekanalen word geprobeerd dezelfde vorm van informatie te verstrekken. Dit is gericht op de één-loketgedachte. 22

23 In 2007 is vorm gegeven aan de dienstverlening in een multifunctioneel complex, dit is met vallen en opstaan gebeurd en nog steeds is dit een ontwikkelpunt voor de organisatie. De professionaliseringsslag is onder andere terug te zien in het aanwezige klantgeleidingssysteem, het digitaal aanbieden van producten en niet in de laatste plaats het herinvoeren van de receptie en eigen telefooncentrale. Deze aspecten zorgen ervoor dat de burger met al zijn vragen terecht kan bij de organisatie en niet onnodig van het kastje naar de muur word gestuurd. De burger wordt geholpen op de plaats waar de kennis van het product het hoogst is, dit volgens het principe front-office en back-office. Voor andere aspecten zoals de invoering van de BAG, de WKPB zijn samenwerkingsverbanden gelegd met de buurgemeenten. Dit zorgt voor borging om deze projecten waar te kunnen maken. In 2007 heeft dit zijn beslag gekregen en zal zijn uitwerking krijgen in Bij het doorlichten van de verordeningen ging in 2007 prioriteit naar de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Verder is de gemeente Oostzaan in afwachting van de toekomstige modelverordeningen van de VNG. Deze verordeningen zijn reeds getoetst op deregulering. Op dit moment is dit een hot-item voor de landelijke politiek. Op het moment dat hier duidelijkheid over bestaat zal de gemeente Oostzaan zijn verantwoordelijkheid hierin nemen. Wat heeft het gekost? Financieel Overzicht Budget/jaar Rekening 2006 Begroting 2007 Rekening 2007 Dienstverlening lasten baten lasten baten lasten baten toegerekende kosten kapitaallasten besteedbaar budget Totaal Saldo

24 Financiële toelichting Soort kosten Van welk product Verschil in 1.000,-- Toelichting verschil begroting met jaarrekening Toegerekende kosten I&A Beleid - 38 Doordat met inzet op beheer noodzakelijk was, si minder capaciteit beschikbaar voor beleid. WOZ administratie -49 In verband met de uitbesteding van belasting geen interne uren meer noodzakelijk. Burgerzaken +5 Hogere inzet bij balies burgerzaken Totaal - 82 Besteedbaar budget Burgerzaken - 31 WOZ-administratie + 13 Door een stijging van het antal verstrekte documenten zijn meer baten ontvangen. Door de komst van het nieuwe rijbewijs, creditcardformaat en de hype hieromtrent zijn veel mensen vroegtijdig het rijbewijs gaan vervangen/vernieuwen. Door de legitmatieplicht blijft de hoeveelheid reisdocumenten doorgroeien, dit zal in 2008 stagneren. Door de herwaarderingsronde waren meer kosten noodzakelijk vor de uitvoering. Totaal - 18 Afrondingsverschillen +3 Generaal totaal

25 Programma 3 Wonen Woningbouwproject terrein Rep en Roozendaal 25

26 Programma 3: WONEN Omschrijving programma Het programma omvat het volkshuisvestingsbeleid, gebaseerd op de woonvisie Wonen in Oostzaan van medio Deze woonvisie komt voort uit de vastgestelde strategische visie en missie van Oostzaan van Een specifiek onderdeel van dit programma is de samenwerking met de Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting. Dit programma heeft een directe relatie met het grondbeleid (zie paragraaf Grondbeleid). Wat wilden we bereiken (SMART)? Kenmerk Doel Beoogd (specifiek) resultaat Omschrijving Kosten (totaal en toegerekende etc.) Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Onderzoek woningbouwmogelijkheden zuidkant van het dorp Vanuit de Woonvisie inventariseren van woningbouwlocaties om zoveel; mogelijk te kunnen voldoen aan de woningvraag. Mogelijke woningbouwlocaties zijn in beeld aan de zuidkant van het dorp, gebaseerd op de LA4sale visie. Er wordt een onderzoek verricht. Het rapport geeft de locaties aan waar woningbouw mogelijk kan zijn voor opdrachtverlening aan extern bureau. Bureau geeft de locaties aan met een stedenbouwkundige verkenning. Start onderzoek april Rapport gereed december Behandeling in de raad in het eerste kwartaal Na goedkeuring zal het vervolgtraject worden opgestart. Om tot realisering te komen. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren Het onderzoek wordt verricht door een extern bureau. Met ambtelijke ondersteuning. 1. Rapport gereed december Het rapport is gerealiseerd binnen budget. 3. Heeft het onderzoek resultaat gehad; zijn er mogelijke locaties gevonden. 26

27 Wat is er bereikt? Het ministerie van VROM heeft recentelijk de provincie meegedeeld dat haar nota Waterlands Wonen in strijd is met het vigerende rijksbeleid voor de bufferzones. Het ministerie verzoekt de provincie dan ook een ontwikkelingsplan te maken voor de bufferzone dat wel in overeenstemming is met het rijksbeleid. Het buitengebied van Oostzaan ligt in deze bufferzone. De gemeente kan dan ook niet anders dan het ontwikkelingsplan van de provincie afwachten voordat onderzoek afgerond kan worden naar woningbouwmogelijkheden aan de zuidkant van het dorp. Kenmerk Doel Beoogd (specifiek) resultaat Omschrijving Kosten (totaal en toegerekende etc.) Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren Uitwerking woonvisie Oostzaan/prestatieafspraken WOV De vastgestelde woonvisie uitwerken in concrete voorstellen. Uit de woonvisie: meer kansen voor jongeren en starters voldoende en divers aanbod van wonen in combinatie met zorg prestatieafspraken met de WOV/Eigen Haard Bovengenoemd beoogd resultaat is een belangrijk onderdeel van de Woonvisie. Daarvoor moeten concrete plannen worden gemaakt. Inzet eigen personeel. Zonodig zal er extern worden ingehuurd. De kosten daarvan zullen onder de blijven. Het college rapporteert - als dat noodzakelijk blijkt - in de managementrapportage aan de raad. Als eerste onderdeel is in 2006 gestart met het opstellen van prestatieafspraken met De WOV. Dat moet in 2006 leiden tot afspraken. In 2007 worden de afspraken geactualiseerd. Daarin wordt ook aandacht geschonken aan jongeren en starters op de woningmarkt en aan wonen in combinatie met zorg. Bureau RIGO begeleidt het proces van uitwerking van de Woonvisie met ambtelijke ondersteuning. Eind 2006 eerste proeve van prestatieafspraken gereed. Eind 2007 geactualiseerde prestatieafspraken. Medio 2007 meer inzicht in de mogelijkheden om de doelstellingen uit de Woonvisie te halen, gebaseerd op meer info over mogelijke woningbouw. 27

28 Wat is bereikt? De prestatieafspraken zijn op 30 augustus 2007 ondertekend door de WOV, Eigen Haard en de gemeente Oostzaan. De uitvoering van de afspraken wordt ter hand genomen. Kenmerk Doel Beoogd (specifiek) resultaat Omschrijving Kosten (totaal en toegerekende etc.) Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren Uitwerking nota Beleidskaders grondbeleid Het grondbeleid gebruiken om doelstellingen in de VH en bedrijvigheid te realiseren. Uitwerken van de beleidskaders grondbeleid in concrete voorstellen. Uitwerken van de beleidskaders grondbeleid in concrete voorstellen. In de nota Beleidskaders grondbeleid is een aantal mogelijkheden aangegeven hoe de raad kan sturen op basis van grondbeleid. Op alle mogelijkheden moet de raad aangeven wat wel of niet gewenst is. Het grondbeleid is ook van groot belang voor de uitvoering van de Woonvisie. De nota beleidskaders is opgesteld door extern bureau Rigo. De uitwerking wordt gedaan met eigen personeel en zonodig met hulp van het externe bureau. Dat zal dan incidenteel worden ingehuurd. Als dat nodig is dan wordt de raad daarover gerapporteerd. Start van de uitwerking in het eerste kwartaal Uitwerking gereed december Naar de raad in het eerste kwartaal Uitvoering met eigen personeel in projectvorm. 1. Gestart met de uitwerking in het eerste kwartaal Uitwerking gereed december Naar de raad in het eerste kwartaal

29 Wat is er bereikt? De Grondexploitatiewet gaat op 1 juli 2008 in werking. Dat is een half jaar later dan gepland. De inhoud van deze wet is van belang voor de uitwerking van de Beleidskaders grondbeleid in Oostzaan. Door de vertraging in de besluitvorming is in 2007 geen capaciteit gestoken in de uitwerking van de kaders grondbeleid. Dut gebeurt in het 2 e kwartaal Wat hebben we verder bereikt Streekplan In de voorgaande kwartaalrapportages 2007 is het verloop van het pilotproject Buijs geschetst. De Minister zou in het 4 e kwartaal 2007 uitsluitsel geven over het al dan niet bouwen in het kwetsbare Waterlands gebied. Op 31 december 2007 was er nog steeds geen bericht ingekomen. Verplaatsing Meyn In 2007 is er door de projectorganisatie hard gewerkt aan verschillende onderdelen van het project: a. Nieuwe locatie Meyn Voor de nieuwe locatie Meyn is duidelijk aangegeven wat er gebouwd moet gaan worden. Meyn heeft een globaal plan van eisen opgesteld. Voor deze locatie is een bestemmingsplan in voorbereiding. Daarnaast is er ook een structuurvisie opgesteld. Dat is nodig om de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) die gevestigd is op bepaalde gronden te kunnen effectueren. Volgens planning gaat de structuurvisie begin 2008 in procedure. Locatie bedrijventerrein Bombraak b. Huidige locatie Meyn Voor de huidige locatie van Meyn is door de projectgroep een stedenbouwkundig model ontwikkeld, dat voldoet aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden, maar ook waar mogelijk voldoet aan de Woonvisie. Op 22 november 2007 is de stand van zaken in de commissie Grote Projecten toegelicht. In de periode daarna is doorgewerkt aan de optimalisering van het plan, zodat het ook financieel haalbaar wordt. De uitkomst hiervan is dat de subsidie van de provincie nog steeds dringend nodig is om het plan financieel sluitend te krijgen. Op bestuurlijk niveau is daarom diverse malen overleg geweest met de provinciale bestuurders. De uitkomst daarvan is dat medio februari 2008 duidelijk is geworden hoeveel subsidie de gemeente ontvangt. De definitieve besluitvorming over de subsidie vindt in mei plaats en dan is echt zeker hoeveel subsidie de gemeente ontvangt. 29

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname.

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. financiële rapportage januari december 2008 Geachte raadsleden, Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. Tijdens de commissie

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Jaarstukken 2008 Programmarekening 2008

Jaarstukken 2008 Programmarekening 2008 Jaarstukken 2008 Programmarekening 2008 Jaarstukken 2008 INLEIDING Algemeen Programma s zijn de uitwerking van de strategische visie en missie, het raadsprogramma en het bestaande vastgestelde beleid.

Nadere informatie

Jaarstukken 2009. Programmarekening 2009. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland.

Jaarstukken 2009. Programmarekening 2009. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland. Jaarstukken 2009 Programmarekening 2009. Algemeen Programma s zijn de uitwerking van de strategische visie en missie, het raadsprogramma en het bestaande vastgestelde beleid. Doel van de rekening is inzicht

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Voor en met elkaar Luilakontbijt verzorgd door Oostzaanse jongeren Meerjarenbegroting 2011-2013 Geachte leden van de raad van de gemeente Oostzaan, Voor u ligt de programmabegroting

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Voor u ligt de programmabegroting 2009 en de meerjarenraming voor de jaren 2010-2012.

Voor u ligt de programmabegroting 2009 en de meerjarenraming voor de jaren 2010-2012. Geachte leden van de raad van de gemeente Oostzaan, Voor u ligt de programmabegroting 2009 en de meerjarenraming voor de jaren 2010-2012. Wij zijn er in geslaagd u een materieel sluitende (meerjaren) begroting

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad maart 2012

T.J. Kolsteren raad maart 2012 Agendapunt commissie: 12 steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 11raad00747 29 maart 2012 Financiële beheersverordening

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Voor u ligt de programmabegroting 2010 en de meerjarenraming voor de jaren

Voor u ligt de programmabegroting 2010 en de meerjarenraming voor de jaren Geachte leden van de raad van de gemeente Oostzaan, Voor u ligt de programmabegroting 2010 en de meerjarenraming voor de jaren 2011-2013. De uitwerkingen van de juni circulaire 2009 zijn bekend. Deze circulaire

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Visiedocument Financieel Beleid

Visiedocument Financieel Beleid 1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,

Nadere informatie

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning 5 maart 2013 Gemeentestukken: 2013-248 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. de geactualiseerde grondexploitatie

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Notulen Collegevergadering

Notulen Collegevergadering College van Burgemeester en Wethouders Notulen Collegevergadering Overleg Collegevergadering Datum 9 augustus 2005 Begintijd Eindtijd Aanwezig Afwezig Notulen Burgemeester P.J. Möhlmann, wethouder R.J.

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009 Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen Bestedingsvoorstel opbrengst aandelen EZW Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid.

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid. Aan de leden van de gemeenteraad B.J. Nootenboom Wethouder Uw brief van: 17 april 2013 Ons kenmerk: 395123 Uw kenmerk: 392770 Contactpersoon: S. Krikke Bijlage(n): - Afdeling: BAR-staf Onderwerp: Beantwoording

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Amendement nr.: 30 RVS 13/66 Ontwerpstructuurvisie,, Recreatievaart

Amendement nr.: 30 RVS 13/66 Ontwerpstructuurvisie,, Recreatievaart Amendement nr.: 30 RVS 13/66 Ontwerpstructuurvisie,, Recreatievaart De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d. 14 oktober 2013 Ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende tekstuele veranderingen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon

Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon gemeente Den Helder Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon Van afdeling: Griffie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar: R. De Jonge Rapport van de Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 27-10-2016 Franeker, 16-9-2016 Onderwerp Huisvesting Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester E. van Zuijlen Doel Passende huisvesting te organiseren en realiseren voor

Nadere informatie

Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD)

Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 314540 Raadsvergadering van 2 februari 2012 Agendanummer: 10.4 Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Beleidsnota verbonden partijen

Beleidsnota verbonden partijen Beleidsnota verbonden partijen SAMENVATTING Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Een financieel

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 28-5-2013 B en W-besluit nr.: 13.0508 Naam programma: Programma Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp: Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden (PRIL) 2013 Het

Nadere informatie

3. blz 10. 8e bolletje. Wat betekent organisatiebrede funtieherwaardering. Salaris/specialisatie/ inzetbaar in andere functies

3. blz 10. 8e bolletje. Wat betekent organisatiebrede funtieherwaardering. Salaris/specialisatie/ inzetbaar in andere functies Oostzaan, 2 oktober 2007 Geacht College, Graag uw beantwoording van de onderstaande vragen. Programma Bestuur 1. blz.8. De raad en commissies enz. 4e bolletje. Hoe komt het dat ook het CDA de nodige vragen

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie Startnotitie Nieuw Bedrijventerrein Voorlopige projectnaam: Bestuurlijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtnemer: Nieuw bedrijventerrein H.T.J. van Beers C.L. Jonkers Ambtelijk opdrachtgever: Ambtelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Visienota bestemmingsplan Buitengebied. Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan

Raadsvoorstel. Visienota bestemmingsplan Buitengebied. Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan Titel Visienota bestemmingsplan Buitengebied Nummer 11 38 Datum 29 juni 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeentehuis VERTROUWELIJK. Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010. R.J. Limburg/PSO E. Taams. Verplaatsing Meyn en fase 2 Bombraak

Raadsvoorstel. Gemeentehuis VERTROUWELIJK. Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010. R.J. Limburg/PSO E. Taams. Verplaatsing Meyn en fase 2 Bombraak VERTROUWELIJK Titel Nummer Datum Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075 684 7777 Fax 075 684

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten?

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten? Doelmatigheidsonderzoek personeelsformatie 1. Inleiding In de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Goirle (ex artikel 213a GW), vastgesteld door de raad op 28-10-2003, is

Nadere informatie

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: B11-20215 Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.3 Financiën Steller: R. van

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Nummer : 09-04.2014 Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Korte inhoud : De brandweerkazernes in Uithuizermeeden en Usquert voldoen al

Nadere informatie

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen.

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 3.5 Nieuw bestuurlijk dashboard Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. In 2007 hebben wij een bestuurlijk dashboard ingevoerd, als

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 agendapunt 4.3 1099376 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 18 maart 2014 Aard bespreking

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/5989

Raadsvoorstel 2005/5989 Raadsvoorstel 2005/5989 Onderwerp Aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ Portefeuillehouder R.J.H. van der Riet Steller ing. B. van der Kwast Collegevergadering 22 maart 2005/5989

Nadere informatie

TWEEDE KWARTAAL BESTUURSRAPPORTAGE. BMO vergadering 14-08-07 B&W vergadering 21-08-07 Commissievergadering 18-09-07 Raadsvergadering 08-10-07

TWEEDE KWARTAAL BESTUURSRAPPORTAGE. BMO vergadering 14-08-07 B&W vergadering 21-08-07 Commissievergadering 18-09-07 Raadsvergadering 08-10-07 TWEEDE KWARTAAL BESTUURSRAPPORTAGE 2007 BMO vergadering 14-08-07 B&W vergadering 21-08-07 Commissievergadering 18-09-07 Raadsvergadering 08-10-07 Geachte raadsleden, Hierbij ontvangt u de bestuursrapportage

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 3 JULI 2015 IJM/2015-518979893 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Jaarstukken 2014 Kenmerk : IJM/ 2015-518979893 Bijlagen : -3- Besluitdatum : 3 juli 2015 Voorbereid

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015 TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015 Periode: januari t/m juni 2015 Datum: 7 september 2015. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 3. Stand van zaken programma s 6 4. Stand van zaken financiële begroting

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Projectbesluitprocedure De Haal 58a. Dienstverlening DV-ADE CBW-CST

Raadsvoorstel. Projectbesluitprocedure De Haal 58a. Dienstverlening DV-ADE CBW-CST Titel Nummer 10/50 Projectbesluitprocedure De Haal 58a Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Verzoek om medewerking te verlenen aan de projectbesluitprocedure De Haal 58a Gemeentehuis Bezoekadres

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie