Voorwoord. Geachte ouders, verzorgers,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Geachte ouders, verzorgers,"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van christelijke basisschool Johan Friso, kortweg cbs Johan Friso, in Dordrecht. Onze school staat in de wijk Oudelandshoek, die onderdeel is van de wijk Stadspolders. 556 leerlingen en 50 personeelsleden staan garant voor een levendige school waar aandacht voor elkaar een belangrijk thema is. We hopen met deze schoolgids onze school een stukje dichter bij u te brengen. De activiteitenkalender vindt u op onze website (www.johanfriso.nl). Aanvullende informatie vindt u in de nieuwsbrief die elke veertien dagen op onze website wordt gepubliceerd en via Mijnschoolinfo wordt verspreid. Namens het schoolteam, de ouderraad en de medezeggenschapsraad met vriendelijke groet, Mevr. J. van Heusden (directeur) Mevr. F. Tukker (coördinator onderbouw) Mevr. H. de Klerk (coördinator middenbouw) Dhr. E. Vastenhout (coördinator bovenbouw) Mevr. A. Vastenhout (IB-coördinator) Mevr. A. Hogenboom (ICT-coördinator) 1

3 Inhoudsopgave 0. Scholen van Oranje Kader identiteit De Directeur-bestuurder DirectieTeam (DT) Organisatiestructuur Organisatiebeleid Procedure schoolwisseling De school Waar staat de school voor? Het begeleiden van kinderen Aandacht voor anderen Leerlingen onderling Het waarderen van kinderen Leerkrachten en ouders School, gezin en kerk School en samenleving Gedragscode Pestprotocol De organisatie van het onderwijs De organisatie van de school Groepen De samenstelling van het team De leeractiviteiten Godsdienstige vorming Activiteiten in de onderbouw Basisvaardigheden Wereldoriënterende vakken Expressie-activiteiten en lichamelijke opvoeding Vreemde taal Sociale vaardigheid Burgerschapsvorming Informatica Overzicht van vakken en methoden Activiteiten Naschoolse activiteiten Schoolafspraken Wat moet u zelf aanschaffen? De zorg voor kinderen De opvang van nieuwe leerlingen Toelating en verwijdering van leerlingen Beleid Scholen van Oranje Onderwijskundige gegevens Het leerlingvolgsysteem Leerlingdossier Groeps- en leerlingbesprekingen Gesprekken met ouders/verzorgers

4 4.5 De speciale ondersteuning van kinderen met specifieke behoeften Aanwezige voorzieningen Plaatsing en verwijzing van kinderen met specifieke behoeften Oranjedagen voor beter lerende leerlingen Dienst Gezondheid & Jeugd De begeleiding van kinderen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs Uitstroom naar het v.o De leerkrachten Wijze van vervanging bij ziekte, ADV en scholing De begeleiding en inzet van stagiaires De ouders/verzorgers Betrokkenheid Informatievoorziening De medezeggenschapsraad De ouderraad Ouderbijdrage Overblijfmogelijkheid Contact met de leerkracht Klachtenprocedure Verzekering Aansprakelijkheid Schoolgebedsgroep Verkeersouder Koffieochtenden Regeling school- en vakantietijden Schooltijden Regels voor aanvang en einde schooltijd Vakantietijden schooljaar De leerplichtwet Procedure bij ongevallen Algemene rechten en plichten van ouders en leerlingen Namen en adressen Schoolteam Schoolbestuur Medezeggenschapsraad Ouderraad Contactpersoon vertrouwenszaken Inspecteur voor het basisonderwijs Schoolarts Vertrouwenspersoon Scholen van Oranje Fotocollage activiteiten

5 0. Scholen van Oranje Onder de Vereniging Een School met de Bijbel te Dordrecht vallen een viertal scholen, te weten de Beatrixschool, de Johan Frisoschool, de Julianaschool en de Oranje Nassauschool. Vanaf juni 2013 hebben onze scholen een geheel nieuwe corporate identity en treden zij in het vervolg naar buiten als Scholen van Oranje. Na een intensief traject van voorbereiding heeft het bestuur besloten over te gaan op een nieuwe naam met bijpassend logo en een geheel vernieuwde huisstijl, maar met behoud van de statutaire titel Vereniging Een School met de Bijbel. Een vereniging die zijn bestaansrecht meer dan bewezen heeft. De vereniging blijft als rechtspersoon gewoon bestaan; ons handelsmerk is Scholen van Oranje. Het bestuur vindt dit een treffende overkoepelende aanduiding voor de vier scholen die elk een lid of de familienaam van ons koninklijk huis in hun naamgeving dragen. Tevens is gekozen voor een geheel nieuwe huisstijl, die past bij de naam Scholen van Oranje. Er is een logo gevonden dat aansluit bij de naam, met een eigentijds lettertype en kleurgebruik. In combinatie met elkaar straalt dit als een sterk beeld uit naar de omgeving. Met deze huisstijl presenteren wij ons aan de buitenwereld, met als doel herkenbaar en onderscheidend over te komen. Scholen van Oranje moet een merk worden in Dordrecht, dat door iedereen gekend en (h)erkend wordt. Belangrijk is dat zichtbaar blijft dat wij als vereniging staan voor onze christelijke identiteit. Om te benadrukken dat onze scholen onderdeel zijn van een groter geheel is voor alle scholen gekozen voor hetzelfde beeldmerk - het kroontje en de wimpel - in dezelfde kleuren. Elke school behoudt zoals gezegd gewoon zijn naam, maar het logo en de kleuren zijn voor iedereen gelijk. Onder de naam van de school, prijkt het onderschrift Scholen van Oranje. Op deze wijze wordt, naar de mening van het bestuur, de twee-eenheid van school en vereniging op een goede wijze geborgd. Het bestuur en de directie van de Scholen van Oranje spreken de wens uit, dat zij voor de komende jaren een meer bij deze tijd passende uitstraling hebben gevonden om kwalitatief goed, christelijk onderwijs te blijven verzorgen in Dubbeldam en de Stadspolders. Scholen van Oranje voor vorstelijk onderwijs! cbs Johan Friso cbs Johan Friso is een protestants-christelijke basisschool. Zoals hierboven reeds aangegeven, gaat zij uit van de Vereniging Een School met de Bijbel te Dordrecht, die werd opgericht in Sinds 1 augustus 1990 behoren de volgende scholen tot de Vereniging: cbs Juliana, Goudenregenstraat 65 cbs Beatrix, Van Schendelstraat 24 cbs Oranje Nassau, Selma Lagerlöf-erf 164 cbs Johan Friso, Chico Mendesring 196 Ook u, ouders en verzorgers, kunt uw mening geven en meebeslissen over zaken die uiteindelijk ook uw kind(eren) aangaan, door lid te worden van deze vereniging. Uw stem op de jaarlijkse algemene ledenvergadering, waarvoor u als lid een uitnodiging ontvangt, is van groot belang en wordt graag door het bestuur gehoord. 4

6 Het lidmaatschap is persoonlijk en de contributie bedraagt minimaal 12,50 per jaar. Dat bedrag kunt u overmaken op giro t.n.v. penningmeester van de Vereniging Een School met de Bijbel te Dordrecht. U kunt zich opgeven als lid bij de secretaris van de Vereniging of de directeur van de school. Het bestuur Het bestuur is het bevoegd gezag van de vereniging. Het bestaat uit zes leden en komt minimaal vijfmaal per jaar bijeen. Het bestuur overlegt met de algemeen directeur over het te voeren beleid, stelt het vast en controleert de uitvoering daarvan. Het bestuur wordt gevormd door: voorzitter: de heer J.F. van Weelden vice-voorzitter: mevrouw S. Platenkamp secretaris/penningmeester: de heer G. Will algemeen lid: mevrouw M.Bartelts-Schilt algemeen lid: de heer P.C. den Dekker Het postadres van de vereniging luidt: Het bestuursbureau is gevestigd: Scholen van Oranje Dubbelsteijnlaan West 54 Postbus EL Dordrecht 3301 AA DORDRECHT 0.1 Kader identiteit De vier Scholen van Oranje (cbs Beatrix, cbs Johan Friso, cbs Juliana en cbs Oranje Nassau) hebben een bewust protestants-christelijke identiteit. Deze identiteit is een afgeleide van de statutaire identiteit. De identiteit, zoals vastgelegd in de statuten van de vereniging vinden we terug in de in 2002 geactualiseerde verenigingsgrondslag: Grondslag van de vereniging is de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God. Richtinggevend voor al het werk van de Vereniging is het Evangelie van Jezus Christus, dat de mens roept tot dienst aan God en dienst aan de medemens, waarbij Jezus de weg tot zaligheid is. Uit hoofde hiervan heeft de vereniging vier pluriforme scholen onder haar beheer, die openstaan voor iedereen, die het christelijk karakter van de school respecteert. Natuurlijk nemen we hierin mee, dat dagelijks de identiteit handen en voeten krijgt binnen de scholen en de klassen. De scholen hebben ieder afzonderlijk weer een eigen identiteit binnen het kader van de grondslag van de vereniging ( Eenheid in verscheidenheid ). Op schoolniveau zijn ook afspraken gemaakt hoe om te gaan met bidden, Bijbellezen en omgaan met elkaar. De dagelijkse vormgeving van de identiteit vindt natuurlijk plaats in de klas, in de interactie tussen de leerkracht en het kind. 5

7 0.2 De Directeur - bestuurder Het bestuur is een bestuur op hoofdlijnen. Het heeft, binnen de gestelde kaders, de voorbereiding en uitvoering van het beleid en het beheer van de vereniging gemandateerd aan de algemeen directeur, de heer G. Will. De algemeen directeur is voor twee en een halve dag per week aangesteld in deze functie. De algemeen directeur vervult de uitvoerende rol van het bestuur en is het centraal aanspreekpunt voor externe contacten namens het bestuur. De algemeen directeur wordt ondersteund door een management assistent en een beleidsmedewerker ICT en beheer. Het bestuur treedt op als toezichthouder. Leiderschap van alle tijden De functie van algemeen directeur houdt in, dat ik tot taak heb de hoofdlijnen van beleid, zoals die door het bestuur zijn vastgesteld, te bewaken en er op toe te zien dat deze in concrete plannen vertaald worden op schoolniveau. Mijn drijfveer bij leiderschap is dat alles wat een organisatie bedenkt en doet dienstbaar moet zijn aan het primaire proces, in ons geval kwalitatief goed, christelijk onderwijs. Kinderen moeten zich veilig voelen en gekend weten, kansen krijgen hun talenten maximaal te ontplooien en geholpen worden zich te ontwikkelen tot kritische, zelfstandige burgers met oog voor de wereld en hun naasten. Dit stelt hoge eisen aan de leerkrachten, maar ook aan degenen die hen leidinggeven, de schooldirecties en de bovenschools aangestelde algemeen directeur. Dit kunnen wij echter niet alleen. Hiervoor hebben we de steun nodig van allen die bij het onderwijs van onze vereniging betrokken zijn, niet in de laatste plaats de support van u als ouders die het meest kostbare dat u bezit aan onze zorg hebt toevertrouwd, uw kinderen. Bij het leidinggeven aan de scholen zijn visie, tact en de menselijke maat belangrijke kwaliteiten die schoolleiders in steeds wisselende situaties in moeten kunnen zetten. Elk probleem dat zich voordoet, waar directies van de scholen binnen onze vereniging voor gesteld worden, vraagt om een eigen aanpak. Iedere situatie vraagt om ander gedrag van de leider. Situationeel leiderschap heet dat in moderne managementtaal. Of is dit toch niet zo erg modern als het lijkt 1? Jezus stuurt een bezetene die hem na zijn genezing wil volgen weg. Hij had net zichzelf hervonden. Na jaren letterlijk door duivelen bezeten te zijn geweest. Dan moet je niet meteen weer gaan volgen Jezus liet de tollenaar juist wel achter Hem aan komen. Die wist te goed waar Abraham de mosterd haalde. Gedragsverandering heeft immers tijd en aandacht nodig! Jezus liet Maria zijn voeten zalven. Ook al was dat in de ogen van de omgeving alleen verspilling. Voor Maria was het de woorden voorbij. Jezus versloeg de Farizeeën met eigen wapens. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. De keien konden blijven liggen. Jezus stuurt zijn volgelingen twee aan twee weg. Wees niet bezorgd wat je eten zult en waar je zult slapen Deze voorbeelden zijn moeiteloos uit te breiden. De Evangeliën staan er vol mee. Situationeel leiderschap in optima forma. Er is niets nieuws onder de zon! Gert Will, algemeen directeur 6 1 Uit Bulletin Onderwijs & Inspiratie, jaargang 30, oktober 2001, pagina 33

8 0.3 DirectieTeam (DT) De directeuren van de vier Scholen van Oranje, komen op vastgestelde tijden onder voorzitterschap van de algemeen directeur bijeen. In dit overleg bespreken zij allerlei beleidszaken op verenigingsniveau en bereiden zij beleidsvoornemens voor op onderwijskundig-, financieel-, personeels-, huisvestings- en organisatiegebied. We noemen dit domeinen. Binnen het DT zijn de bovengenoemde beleidszaken gekoppeld aan een schooldirecteur, dit ter ondersteuning van de algemeen directeur. De algemeen directeur blijft voor elk van de domeinen eindverantwoordelijk richting het bestuur. De verdeling van de domeinen onder de directeuren is als volgt: Mevrouw S. Pollema en mevrouw J. van Heusden: onderwijs; Mevrouw A. M. van Estrik: personeel en organisatie De heer H.J. van de Loosdrecht: financiën en huisvesting. 0.4 Organisatiestructuur Sinds 2010 is de Wet Goed onderwijs, Goed bestuur van kracht. Deze wet schrijft voor dat er een scheiding moet worden aangebracht tussen uitvoerende en toezichthoudende bestuurstaken. Het huidige bestuur van de Scholen van Oranje heeft gekozen voor het zogeheten Raad van Beheer-model, waarbij binnen het orgaan Bestuur twee soorten bestuursleden zijn. Dit in tegenstelling tot het Raad van Toezicht-model, waarbij er een College van Bestuur gevormd wordt, dat bestuurt en een Raad van Toezicht, die toezicht houdt op het bestuur. Het bestuur van de Scholen van Oranje bestaat volgens de statuten uit (tenminste) zes personen, te weten één uitvoerend bestuurslid, de directeur-bestuurder en vijf toezichthoudende bestuursleden. De directeur-bestuurder is door de toezichthoudende bestuursleden gemandateerd om namens hen de bestuurlijke taken uit te oefenen in de dagelijkse praktijk. De toezichthouders zien erop toe dat dit op een goede manier gebeurt. Zij zien toe op de kwaliteit van het bestuur, terwijl de directeur-bestuurder toeziet op de kwaliteit van het onderwijs in de scholen. De taken van de directeur-bestuurder zijn een mix van bestuurlijke handelingen en managementtaken De directeur-bestuurder heeft op zijn beurt taken doorgemandateerd aan de schooldirecteuren, die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs op hun eigen scholen. Zij geven immers leiding aan hun eigen scholen en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse schoolpraktijk. Zij zijn primair aanspreekbaar op de kwaliteit van het onderwijs en op de onderwijsopbrengsten op hun school. Deze verhouding wordt overigens niet vastgelegd in de statuten, maar in het bestuurs- en toezichtsreglement en het reglement directeuren en directieberaad. Bovenschoolse beslissingen over beleidsaangelegenheden worden genomen in het directieberaad, directieteam geheten, dat tweewekelijks vergadert. De directeur-bestuurder is voorzitter van dit overleg. Hij geeft tevens leiding aan de medewerkers van het bestuursbureau. De verschillende beleidsterreinen waar een schoolorganisatie zich mee bezighoudt, zoals onderwijs, personeel, financiën, huisvesting, organisatie en beheer zijn ondergebracht in domeinen. Elke schooldirecteur heeft naast de verantwoordelijkheid voor zijn eigen school een of meerdere van deze beleidsterreinen in portefeuille. In samenspraak met de directeur-bestuurder ontwikkelt hij beleid op deze domeinen en doet voorstellen terzake, waarover in het directieteam besluiten worden genomen. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de totale beleidsvorming en legt hierover verantwoording af aan de toezichthoudende bestuursleden. 7

9 Veel van bovengenoemde besluiten behoeven advies of instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, voordat zij in werking kunnen treden. De directeur-bestuurder overlegt dan ook periodiek met de GMR over allerhande bovenschoolse beleidsaangelegenheden. Ten slotte is er de ledenvergadering. De Scholen van Oranje gaan immers uit van de Vereniging Een School met de Bijbel. Op grond van het verenigingsrecht en de statuten van de vereniging geldt dat voor bepaalde beslissingen de goedkeuring van de ledenvergadering vereist is, alvorens zij in uitvoering genomen kunnen worden. Over deze onderwerpen hebben de leden van de vereniging een beslissende stem. De organisatie van de Vereniging Een School met de Bijbel cq. de Scholen van Oranje ziet er in schema als volgt uit: Directeur - bestuurder 8

10 0.5. Organisatiebeleid De huidige ontwikkelingen van scheiding van bestuur en toezicht vereisen een andere manier van denken over het leiden van een school. Deze moet worden vertaald in concreet handelen. Dit is een voorwaarde voor een succesvolle omslag binnen de school en de vereniging. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is het strategisch beleidskader, een dynamisch en actueel beleidsplan waaraan alle medewerkers hun steentje bijdragen en inzichtelijk is voor een ieder die er kennis van wil nemen. Het bestuur hanteert daarmee een model van besturen op hoofdlijnen. De dagelijkse organisatie en leiding liggen, zoals gezegd, in handen van de directeur-bestuurder. Deze heeft op basis van een door het bevoegd gezag gegeven mandaat de opdracht tot feitelijke uitoefening van de werkzaamheden, waarbij het schoolbestuur zich daarvan onthoudt en zich richt op uitoefening van intern toezicht. De vereniging kiest in dit (nieuwe) organisatiebeleid voor openheid en transparantie. Hierbij hoort ook het afleggen van verantwoording, waarbij een heldere planning en control-cyclus de basis vormt. Bij planning en control is een duidelijke structuur van belang. We gaan hiervoor gebruik maken van de managementmodule Ultimview, onderdeel van het leerlingvolgsysteem ParnasSys. De vereniging kent de trits van strategisch beleidsplan, schoolplannen en jaarplannen. In het strategisch beleidskader staan de onderwerpen, die over de looptijd van dit plan ontwikkeld en gerealiseerd moeten gaan worden. Deze onderwerpen worden gepland en verdeeld over de daaropvolgende jaren. De ontwikkelingsdoelen worden omschreven in termen van resultaten, die worden vastgelegd in schoolplannen op te stellen per school. Voor elk jaar wordt voor iedere school een jaarplan opgesteld, waarin de stappen zijn omschreven om de gewenste resultaten te bereiken. Hierbij worden de leerkrachten en de medezeggenschapsraad van de betreffende school betrokken. Op deze manier wordt beleid iets levends voor iedereen. Als de resultaten zijn behaald, vindt borging plaats en is er controle op de uitvoering. Het huidige strategische beleidsplan loopt af in het jaar Komend schooljaar zal gewerkt worden aan het opstellen van een nieuw strategisch beleidsplan met een looptijd van vier jaar. Daarnaast heeft, zoals gezegd, elke school een schoolplan met een looptijd van vier jaar. Dit voorjaar zijn alle schoolplannen opnieuw vastgesteld en deze lopen dus tot 1 augustus Ten slotte maakt elke school een jaarplan, waarin de beleidsvoornemens voor het komende schooljaar zijn verwoord. 0.6 Procedure schoolwisseling Een enkele keer komt het voor, dat ouders overwegen hun kind(eren) bij een andere school van de Scholen van Oranje aan te melden. In geval van verhuizing is dat duidelijk. U kunt dan gewoon contact opnemen met de andere school en afspraken maken over de overgang. Indien u een andere Scholen van Oranje-school overweegt, omdat u zich niet kunt vinden in het schoolbeleid, dan zal de directie van de ontvangende school uw mening eerst goed beluisteren. Daarna wordt er standaard terugverwezen naar de andere school en zal er op directieniveau contact zijn. In principe vindt een overgang van de ene naar de andere Scholen van Oranje-school plaats aan het begin van het nieuwe schooljaar met uitzondering van een verhuizing. Alleen bij zwaarwegende didactische en pedagogische problematiek, kan overwogen worden hiervan af te wijken, e.e.a. ter beoordeling van het DT. 9

11 1. De School Naam: christelijke basisschool Johan Friso Onze school is genoemd naar de tweede zoon van prinses Beatrix en prins Claus. De naamgeving van onze school past in de traditie van de Scholen van Oranje, die voor haar andere scholen eveneens namen van het Huis van Oranje heeft gekozen. Adres: Hoofdlocatie : Chico Mendesring MB Dordrecht telefoon : website : Nevenlocatie : Chico Mendesring 821 telefoon : Staf: Directeur Coördinator onderbouw Coördinator middenbouw Coördinator bovenbouw IB-coördinator ICT-coördinator : Mevr. J. van Heusden : Mevr. F. Tukker : Mevr. H. de Klerk : Dhr. E. Vastenhout : Mevr. A. Vastenhout : Mevr. A. Hogenboom Situering van onze school: Onze school staat in de wijk Oudelandshoek, die onderdeel is van de wijk Stadspolders. Schoolgrootte: Op 1 oktober 2014 bedraagt het aantal leerlingen 556. Op 1 oktober 2014 bedraagt het aantal medewerkers Waar staat de school voor? De grondslag van de Vereniging Een school met de Bijbel werd indertijd als volgt geformuleerd: Kinderen maken deel uit van een gemeenschap waarin Gods Woord centraal staat. Waarin ouderen en jongeren levend in Godsvertrouwen, elkaar bemoedigen en corrigeren en onderweg zijn naar een toekomst van liefde, gerechtigheid en vrede. Een toekomst die voorgoed reeds begonnen is in Christus Jezus en door Hem eenmaal volle werkelijkheid zal worden. Voor onze school proberen we die grondslag op de volgende wijze handen en voeten te geven: 2.1. Het begeleiden van kinderen Kinderen zijn individuen met een geaardheid en ontwikkeling, die voor elk kind anders is. Ons baserend op het voorbeeld van de Here Jezus benadrukken we de eigenheid van het kind en zien we het als volwaardig. Dit vraagt grote zorg en aandacht van de school voor het welbevinden en welzijn van het kind. De school is meer dan een leerinstituut waar kennis wordt overgedragen. Ook het vormende aspect van de opvoeding is mede een taak van de school. Vorming en kennisoverdracht moeten een samenhangend geheel vormen. Daarom dient de houding van de leerkracht gekenmerkt te worden door openstaan en respect hebben voor de inbreng van kinderen. 10

12 De uitoefening van gezag dient dan ook altijd een dienend karakter te dragen. In een gemeenschap zijn gedragsregels en kinderen moet duidelijk gemaakt worden waarom die nuttig zijn. Inzicht in de noodzaak van regels is een voorwaarde tot navolging daarvan Aandacht voor anderen Door verschillende oorzaken kunnen kinderen afwijken van wat normaal lijkt te zijn. Deze oorzaken kunnen zijn: - behoren tot een minderheidsgroep; - een leerprobleem; - een lichamelijke afwijking; - sociaal-emotionele problemen; - hoogbegaafd zijn. De leerkracht heeft tot taak om uit te gaan van de mogelijkheden van het kind en het bemoedigen en stimuleren. Leerlingen moeten anderen leren accepteren zoals ze zijn. Leerkrachten en ouders moeten in de dagelijkse praktijk hierin een voorbeeld zijn Leerlingen onderling Kinderen mogen voor hun rechten opkomen, maar niet ten koste van anderen. Belangrijk is het steeds weer met elkaar praten, niet alleen over negatieve gebeurtenissen, maar ook en misschien wel juist, over positieve zaken. Kinderen moet geleerd worden dat ze verantwoordelijk zijn voor elkaar. Het omgaan met elkaar moet altijd geïnspireerd zijn door Gods omgaan met ons Het waarderen van kinderen De leerkrachten en ouders moeten het werk van hoofd, hart en handen gelijk waarderen. Het handelend bezig zijn met materiaal en informatie (kennis) is belangrijk en moet zoveel mogelijk in alle vakken geïntegreerd worden. Bij het beoordelen van gedrag en prestaties van kinderen moet, waar mogelijk, rekening gehouden worden met de achtergronden. De wijze van straffen en belonen moet per leerling bekeken worden. Bij het corrigeren van kinderen gaat het om de relatie met degene die het gezag draagt. Straffen moet zijn een behouden, vasthouden van een relatie en niet het verbreken ervan. Het belonen heeft tot doel deze relatie te verstevigen. De leerkracht (opvoeder) moet dan ook meer positief dan negatief waarderen Leerkrachten en ouders Het is voor kinderen van groot belang dat ze weten dat hun ouders achter de school staan. Dat betekent dat er begrip moet zijn voor elkaars situatie en dat eventuele problemen niet via de kinderen of over de hoofden van de kinderen heen besproken moeten worden. Informatie over de huiselijke situatie en het functioneren van het kind wordt zorgvuldig beheerd en bewaakt. Relevante gegevens dienen door de ouders tijdig te worden doorgegeven, zodat de betrokken leerkracht hiermee rekening kan houden. Dit laatste geldt uiteraard ook voor informatie vanuit de school School, gezin en kerk Er bestaat behoefte aan een goede samenwerking tussen school, gezin en kerk. De grenzen aan die samenwerking worden in sterke mate bepaald door de samenwerking tussen de kerken onderling. Uitgaande van het gegeven dat er verschilpunten tussen de kerken zijn, wordt gezocht naar de vele dingen die ons juist samenbinden. In het overleg met de kerken zal de beleving van het Christen-zijn en het leren omgaan met de Bijbel centraal staan. In schooljaar zal er met de groepen 6 in De Bron een scholendienst gehouden worden. Over de datum wordt u t.z.t. in de nieuwsbrief geïnformeerd. 11

13 2.7. School en samenleving Als we bezig zijn met de problemen van de samenleving rondom ons zullen we uit moeten gaan van de Bijbelse boodschap, waaruit blijkt dat onze wereld er totaal anders uitziet dan God bedoeld heeft. Vanuit dit licht bezien dienen we ons dus kritisch op te stellen. Dit houdt echter niet in dat we alleen negatieve zaken en misstanden signaleren, maar dat ook juist de positieve kanten van onze maatschappij en leefwereld benadrukt worden. De kinderen mogen open ogen krijgen voor al het goede en mooie dat er in de schepping te vinden is. Zo kunnen we opvoeden tot hoop, de hoop die steeds weer blijkt uit Gods bezig zijn met de wereld. Als school willen we daadwerkelijk betrokken zijn bij de maatschappij waarvan we deel uitmaken. Dat doen we door ons in te zetten voor diverse doelen en organisaties. Ideeën daarvoor worden vaak aangedragen door ouders, maar ook door leerkrachten en leerlingen. Per schooljaar wordt gekeken welke acties op touw worden gezet. De afgelopen jaren hebben we ons ingezet voor de Roparun en diverse spaardoelen in Nederland en in andere landen Gedragscode Op alle vier de scholen van de Scholen van Oranje werken we met een gedragscode. Deze code is bij de administratie verkrijgbaar. Voor de leerlingen worden de gedragsregels op diverse plekken in school vertaald naar hun eigen niveau en naar de dagelijkse praktijk. Van zowel personeel, leerlingen als ouders wordt verwacht zich aan de gedragscode te houden. De 10 gouden gedragsregels vormen de basis van de uiteindelijke gedragsregels voor iedereen die bij de Scholen van Oranje betrokken is: bestuur, personeel, leerlingen en ouders. 1. Ik maak geen misbruik van mijn macht. 2. Ik geef een ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 3. Ik discrimineer een ander niet. Dit betekent dat ik geen enkele vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur toepas, waardoor de gelijkheid van rechten en/of fundamentele vrijheden van anderen aangetast worden. 4. Ik geef geen uiting aan racistische opvattingen. Dit betekent dat ik geen mening uitdraag over de superioriteit of inferioriteit van lichamelijke kenmerken van mensen, van hun cultuur of van beide. 5. Ik spreek een ander niet aan op uiterlijk of seksuele geaardheid. 6. Ik val een ander niet fysiek en/of psychisch lastig, ik bedreig een ander niet, ik val een ander niet aan en ik negeer een ander niet. 7. Ik verniel en/of verstop geen eigendommen van een ander. 8. Ik dring mijn mening niet op aan een ander. 9. Ik dring niet binnen in de persoonlijke levenssfeer van een ander. 10. Ik houd mij aan deze gedragsregels en ik zie erop toe dat deze gedragsregels ook door anderen worden nageleefd Pestprotocol Wij vinden een veilig pedagogisch klimaat belangrijk voor alle kinderen. Pesten kan en mag daar geen onderdeel van zijn. In ons pestprotocol staat beschreven hoe wij omgaan met het voorkomen, signaleren en aanpakken van pestgedrag. Ook pestgedrag via social media heeft onze aandacht. In de groepen 7 wordt hier extra aandacht aan gegeven door mee te doen aan MediaMasters in de week van de Mediawijsheid. 12

14 3. De organisatie van het onderwijs 3.1. De organisatie van de school De Johan Frisoschool is een school die werkt volgens het leerstof-jaarklassensysteem. Dat betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zijn ingedeeld in groepen die gedurende een schooljaar met elkaar een afgesproken gedeelte van de leerstof doorwerken Groepen De jaargroepen 1 en 2 vormen samen de onderbouw. De ontwikkeling van kinderen verloopt niet volgens een in vaste perioden onder te brengen schema. Daarom vinden we het belangrijk dat ieder kind de gelegenheid krijgt zich zoveel mogelijk in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Om dit zo optimaal mogelijk te bevorderen, vormen we groepen van oudere en jongere kleuters. De allerjongste kinderen die gedurende een schooljaar binnen komen als ze vier jaar geworden zijn, worden opgevangen in een instroomgroep. Daar wennen ze langzaam aan wat het betekent om naar school te gaan en deel uit te maken van een groep. Ook de jaargroepen 3, 4 en 5 vormen zo n cluster: de middenbouw. De overgang van groep 2 naar groep 3 proberen we zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. In de groepen 6 t/m 8, de bovenbouw, ligt de nadruk meer op het verdiepen en verwerken van de vaardigheden die in onder- en middenbouw zijn aangeleerd. Leerkrachten die deel uitmaken van een bouw overleggen regelmatig met elkaar over invulling en afstemming van de leerstof De samenstelling van het team De directeur, de schoolleider, is de persoon die de eindverantwoordelijkheid in de school draagt. Zij is degene die de contacten onderhoudt met het bestuur van de Vereniging, de inspectie, het administratiekantoor, andere scholen voor basisonderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs. Binnen de school stuurt zij de onderwijskundige processen aan en bewaakt de voortgang daarvan. Daarnaast heeft zij o.a. het dagelijks beheer over de schoolgebouwen, regelt de aanschaf van leermiddelen en geeft inhoud aan het personeelsbeleid. Plaatsvervanger bij afwezigheid van de directeur is Dhr. E. Vastenhout, bouwcoördinator bovenbouw. Elke bouw (onderbouw, middenbouw, bovenbouw) heeft een eigen vertegenwoordiger: de bouwcoördinator (BC er). Hij/zij zit de bouwvergaderingen voor, verzamelt punten voor de teamvergaderingen en bewaakt de uitvoering van afspraken. Daarnaast is hij/zij het aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten betreffende alle zaken in zijn/haar bouw. De leerkrachten hebben het dagelijkse contact met de kinderen in de groepen. De school en het onderwijs dat daar gegeven wordt, staat of valt met hun inzet en motivatie. De leerkracht is de hele dag druk bezig met zijn groep, want lesgeven is een intensief karwei. Ook na schooltijd is er het nodige te doen: de lessen voor de volgende dag moeten voorbereid worden, het werk van de kinderen moet worden nagekeken, resultaten moeten worden vastgelegd, de klassenadministratie moet worden bijgewerkt, er is overleg met collega s en er moet vergaderd worden. Sommige leerkrachten hebben behalve hun lestaak ook nog een andere taak binnen de school. Voor de uitoefening van die taak krijgen zij extra tijd tijdens de schooluren. Dan wordt hun lestaak overgenomen door een vervanger. Zo n taak heeft de intern begeleider (IB er). Hij/zij helpt de leerkrachten bij de begeleiding van kinderen die extra hulp nodig hebben. Onze school heeft twee IB ers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de leerlingenzorg in alle groepen. Zij helpen de leerkrachten bij het opstellen van groepsplannen, onderhouden contacten met het speciaal onderwijs en regelen een eventuele aanmelding bij het Samenwerkingsverband. 13

15 Een taak met een geheel andere inhoud heeft degene die de informatie- en communicatietechnologie op onze school aanstuurt, de ICT-coördinator. Zij coördineert alle zaken die te maken hebben met het gebruik van computers in de school. Zij overlegt met de systeembeheerder over aanpassingen en onderhoud aan het netwerk en de hardware. Zij werkt samen met een collega die naast zijn/haar lestaak ICT in het takenpakket heeft. Daarnaast onderhoudt zij de contacten met externe bedrijven en instellingen op dit gebied. Tenslotte denkt zij mee over en geeft zij vorm aan het gebruik van de computer in de dagelijkse lespraktijk. De directeur, de bouwcoördinatoren, de IB-coördinator en de ICT-coördinator vormen samen de staf. In de staf worden alle voorstellen en ontwikkelingen binnen de school besproken, voorbereid en besloten. Heel belangrijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de school en daarom dus eigenlijk onmisbaar, zijn de schoolassistenten en de administratief medewerksters. Zij zorgen ervoor dat klussen als kopiëren, koffie en thee zetten, melk uitdelen, afwassen, reparaties, schoonmaakwerkzaamheden etc. gedaan worden, zodat de leerkrachten zich zo veel mogelijk kunnen bezighouden met het lesgeven. Daarnaast letten ze op de veiligheid in school, beantwoorden zij de telefoon, geven ziekmeldingen door, beheren de schooladministratie en staan ze ouders te woord De leeractiviteiten Het is niet de bedoeling om u tot in de details aan te geven hoe het leerplan van de school er uitziet. Dat is vastgelegd in het schoolplan, een document waarin alle afspraken m.b.t. de leerstof en de organisatie van de school zijn vastgelegd. Het ligt op school voor u ter inzage. Hieronder volgt een korte schets van de belangrijkste activiteiten en de wijze van werken in de onderwijsgebieden voor de verschillende leeftijdsgroepen. Deze activiteiten leiden naar de kerndoelen Primair Onderwijs Godsdienstige vorming In alle groepen wordt s morgens in de kring gestart. Er worden verhalen uit de Bijbel verteld, we bidden en zingen met elkaar. De kinderen leren bekende en minder bekende Bijbelliederen. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Kind op Maandag. In alle groepen wordt ruim aandacht besteed aan de betekenis en achtergrond van de christelijke feesten. Met elkaar vieren we op school het kerstfeest en het paasfeest Activiteiten in de onderbouw Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door ervoor te zorgen dat er veel materiaal is waarvan kleuters kunnen leren. We praten met de kinderen over allerlei onderwerpen zodat ze hun woordenschat uitbreiden en goed leren spreken. Dit is belangrijk als voorbereiding op het latere lees- en taalonderwijs. Er wordt gewerkt met de methode Schatkist. Aandachtspunten zijn daarbij: taalactiviteiten, rekenactiviteiten, wereldoriënterende activiteiten, bewegingsactiviteiten, expressieactiviteiten. 14

16 3.2.3 Basisvaardigheden (lezen, taal en rekenen) In onze school beginnen de kinderen met leren lezen wanneer ze daaraan toe zijn, meestal is dat in groep 3. Vroeger lag de nadruk in het taalonderwijs op het foutloos kunnen spellen. Honderden invullesjes moesten er gemaakt worden evenals spellingsoefeningen en dictees. Nog steeds leren we kinderen correct spellen, maar we besteden veel meer aandacht dan vroeger aan leren spreken en luisteren. Het communicatieve aspect van de taal krijgt een grote nadruk. Rekenen bestaat nog steeds uit sommen maken, tafels leren, vermenigvuldigen en delen, staartdelingen maken en breuken gelijknamig maken. Daarnaast leren de kinderen ook rekenen door het oplossen van praktische probleempjes die ze in het dagelijks leven tegenkomen. Daardoor krijgen al die lastige vraagstukken een context waardoor ze veel begrijpelijker worden. Bij het aanleren van deze basisvaardigheden wordt de computer ingezet als extra oefenmiddel en als remediërend middel Wereldoriënterende vakken We leren de kinderen allerlei aspecten van Nederland, Europa en de werelddelen kennen en leren hen hoe de mensen er leven. De kinderen leren ook over de geschiedenis van ons land. In de groepen 1 t/m 4 worden aardrijkskunde en geschiedenis niet afzonderlijk gegeven. Er worden in die groepen onderwerpen behandeld die voor jonge kinderen interessant zijn en aan de hand daarvan worden kennis en inzicht aangebracht op het gebied van de wereldoriënterende vakken. In de groepen 6 t/m 8 wordt hierbij ook de computer ingeschakeld en wordt informatie op internet gezocht. Uiteraard wordt hierbij een goede begeleiding gegeven Expressie-activiteiten en lichamelijke opvoeding We vinden het belangrijk dat kinderen zich durven te uiten. Dat ze laten zien wat hen bezighoudt, hoe zij de dingen beleven. Dat ze in hun ontwikkeling hun kind-zijn behouden. De nadruk ligt daarbij op de manier waarop je dat resultaat bereikt. Wij willen de kinderen stimuleren zelf oplossingen te bedenken Vreemde taal In groep 7 en 8 maken de kinderen kennis met het Engels. De nadruk ligt hierbij op het mondelinge taalgebruik en de praktische gebruikswaarde van deze taal in het dagelijks leven Sociale vaardigheid Kinderen moeten ook in sociaal opzicht weerbaar zijn. Ze leren, als het goed is, spelenderwijs allerlei oplossingen voor problemen als: hoe los ik een ruzie op, hoe kan ik op een goede manier voor mijn eigen mening uitkomen, hoe verzet ik mij tegen pesten, hoe ga ik om met mijn eigen gevoelens. Toch lukt dat niet altijd even goed. Daarom besteden we in alle groepen aandacht aan deze aspecten. Hiervoor wordt de methode Kinderen en hun sociale talenten gebruikt. Ook geven we geregeld aandacht aan de afspraken uit ons Pestprotocol. Om een indruk te krijgen van het sociaal-emotioneel welbevinden en functioneren van de kinderen vullen de leerkrachten van de groepen 1-2 2x per schooljaar de Kleuterobservatielijst in. Vanaf groep 3 vullen de leerkrachten 1x per schooljaar een observatielijst betreffende sociale competenties in. N.a.v. de uitkomsten wordt gekeken welke begeleiding een groep of een kind nodig heeft Burgerschapsvorming In alle jaargroepen wordt aandacht besteed aan burgerschapsvorming. We willen de kinderen duidelijk maken dat we in een zeer diverse maatschappij leven, dat we daarin actief met elkaar naar oplossingen moeten zoeken en dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor onze leefomgeving. De accenten die daarbij gelegd worden, hebben te maken met omzien naar elkaar (sociale competenties) en zorg voor het leefmilieu. In de lagere groepen liggen de onderwerpen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en het omgaan met elkaar. In de hogere groepen gaan we een stapje verder en wordt er bijvoorbeeld gekeken naar en gediscussieerd over het Jeugdjournaal en het Schooltv-weekjournaal, is er aandacht voor mediawijsheid en worden de verkiezingen gevolgd. Ook onze lesmethodes bevatten onderdelen betreffende burgerschapsvorming. 15

17 3.2.9 Informatica Op onze school worden nieuwe mediamogelijkheden zoveel mogelijk gebruikt. In alle klassen staan computers en wordt gebruik gemaakt van een digitaal schoolbord. Op beide locaties is een mediatheek ingericht waar de groepen 3 t/m 8 minimaal 1 uur per week gebruik van maken. In de klas en in de mediatheek kunnen de kinderen computers gebruiken. Methode-gebonden software voor rekenen en taal wordt ingezet om te differentiëren en te automatiseren, remediërende programma s worden ingezet ter ondersteuning van kinderen die problemen ondervinden met spelling, rekenen of lezen. Ook leren de kinderen om te gaan met Word en PowerPoint. Met de kinderen zijn afspraken gemaakt over het gebruik van internet en . Deze afspraken hangen naast alle computers en komen in beeld zodra een kind naar internet gaat. Onze school hanteert op het gebied van informatica voor alle personeelsleden een EIC-protocol. Hierin zijn de gedragsregels ten aanzien van het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen vastgelegd Overzicht van vakken en methoden Vakken en methoden Activiteiten Groepen Godsdienstige vorming Kind op maandag Taalonderwijs Taal-denkontwikkeling Spreken en luisteren Lezen Schatkist Veilig Leren Lezen Estafette Grip op Lezen bidden, danken, zingen, vertellen, kringgesprek vertellen, prentenboeken, opzegversjes, taalspelletjes, poppenkast, rekenspelletjes, enz. gespreksvormen, luisteroefeningen voorbereidend lezen; door voorlezen en het in spelvorm aanbieden van allerlei taalgebruikssituaties wordt de belangstelling van kleuters voor lezen gewekt aanvankelijk lezen; de kinderen leren op speelse wijze letters en woordjes lezen voortgezet technisch lezen begrijpend lezen; de kinderen kunnen teksten lezen en verklanken, de kinderen kunnen teksten lezen en begrijpen 16

18 Stellen Taal Actief Spellen Taal Actief Taalbeschouwing Taal Actief Schrijven Pennenstreken Rekenen en wiskunde Reken zeker Engels Groove.me Zaakvakken Wereldoriëntatie Aardrijkskunde Meander het schrijven van een brief, verslag, verhaal of werkstuk het foutloos schrijven volgens de spellingregels taal verkennen, woordenschat, spreken en luisteren, schrijven voorbereidend schrijven bij de oudste kleuters wordt belangstelling gewekt voor letters en geschreven teksten aanvankelijk schrijven de kinderen leren letters en woordjes schrijven voortgezet schrijven de kinderen ontwikkelen een eigen, verzorgd en duidelijk leesbaar handschrift rekenbegrippen: meer, minder, evenveel 1, 2 enz. hoofdbewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen cijferen: het maken van sommen, handig rekenen enz. meten, wegen, grafieken, geld, tijd enz. mondeling: het spreken, luisteren en begrijpen van eenvoudig Engels schriftelijk: het schrijven van geleerde woorden en zinnen het verkennen van de wereld door aandacht te besteden aan allerlei aspecten daarvan in kringgesprekken, TV-lessen enz. topografie, het ontdekken van de wereld in al haar verschijningsvormen en aandacht besteden aan onderlinge samenhang 17

19 Geschiedenis Tijdzaken Natuuronderwijs Leefwereld Computeronderwijs AaBeeCee Sociale redzaamheid Kinderen en hun sociale talenten Verkeer Wijzer door het verkeer Klaar over! waaronder maatschappelijke verhoudingen en staatsinrichting kennismaken met alle aspecten van de natuur en het menselijk lichaam het leren omgaan met Word en PowerPoint het leren van sociale vaardigheden het kennen van verkeersregels en het bevorderen van goed gedrag in het verkeer Gezond gedrag Leefwereld Expressie Tekenen Handvaardigheid Muziek Muziek moet je doen! Spel en beweging het gezond bezig zijn met het lichaam het kennismaken met verschillende materialen en technieken het kennismaken met verschillende materialen en technieken zingen, gebruik maken van instrumenten kennis van maat en ritme allerlei spelvormen en drama in projectvorm 18

20 3.3 Activiteiten Onze school organiseert tal van activiteiten waarbij ook vaak uw hulp gevraagd wordt. Om u een idee te geven van wat dat zoal inhoudt, volgt hieronder een korte beschrijving. Afscheid groep 8 Op de laatste maandagavond van het schooljaar nemen we afscheid van groep 8. De groepen 8 studeren ook het een en ander in (bijv. een musical) en brengen dat op een andere avond voor ouders, team en belangstellenden voor het voetlicht. Bezoek aan de bakker De kinderen van groep 2 gaan in het voorjaar op excursie naar de bakker. Hier zien de kinderen het proces van meel naar brood. Ook mogen ze zelf broodjes maken. De kosten worden betaald door de ouderraad. Bezoek aan Duurzaamheidscentrum Weizigt Eenmaal per jaar brengen de groepen 1 t/m 7 een bezoek aan Duurzaamheidscentrum Weizig. Daar worden in het kader van het natuuronderwijs lessen gegeven die de kinderen op een zeer directe wijze in contact brengen met allerlei aspecten van natuur en milieu. Boekenbeurten Wij vinden dat kinderen gestimuleerd moeten worden om boeken te gaan lezen. Niet ieder kind komt daar vanuit zichzelf toe, het heeft dan een duwtje nodig in de vorm van een soort leesopdracht. Al in de periode van het voorbereidend aanvankelijk lezen (groep 2) gaan we daarmee beginnen. Eén keer per schooljaar vertellen de kinderen in de kring over een zelfgekozen boek. Ook in groep 3 en 4 worden boekenbeurten gegeven. Gymnastiek De kleuters spelen iedere dag bij slecht weer in het speellokaal dat bij onze school hoort. Zij mogen gewoon op blote voeten spelen. Dit kan zonder problemen omdat de vloer goed wordt schoongehouden. Er is ook de mogelijkheid om gymschoentjes op school te laten. De kinderen vanaf groep 3 krijgen gym in de gymzaal in het multifunctioneel centrum Het Palet (1x per week). Voor hen is gymkleding verplicht. De meisjes gymmen in een gympakje of shirtje en broekje, de jongens in een shirtje en sportbroekje. Ook het dragen van gymschoenen is verplicht, vanwege het niet denkbeeldige besmettingsgevaar van voetwratten en schimmels. De gymtijden worden in de eerste Nieuwsbrief van het schooljaar gepubliceerd. Huiswerk Vanaf groep 6 krijgen de kinderen regelmatig wat werk mee naar huis om te leren. Zo wennen ze geleidelijk aan het maken van huiswerk. De opdrachten worden ruim van tevoren meegegeven. Gebruik een stevig tas om het huiswerk in mee te nemen. In groep 8 wordt gewerkt met een project dat de kinderen gedurende een aantal weken laat wennen aan de huiswerkaanpak van het voortgezet onderwijs. Kabouterpad De kleuters hebben in de herfst of in de lente het Kabouterpad. Rond het thema natuur worden er dan o.l.v. ouders kabouterspelletjes rondom de school gedaan. 19

Voorwoord. Geachte ouders, verzorgers,

Voorwoord. Geachte ouders, verzorgers, Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids 2014-2015 van christelijke basisschool Johan Friso, kortweg cbs Johan Friso, in Dordrecht. Onze school staat in de wijk

Nadere informatie

Voorwoord. Geachte ouders, verzorgers,

Voorwoord. Geachte ouders, verzorgers, Schoolgids 2016-2017 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids 2016-2017 van christelijke basisschool Johan Friso, kortweg cbs Johan Friso, in Dordrecht. Onze school staat in de wijk

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

cbs Johan Friso Dordrecht Dordrecht, april 2005 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de cbs Johan Friso Betreft: ouder-enquête Beste ouders,

cbs Johan Friso Dordrecht Dordrecht, april 2005 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de cbs Johan Friso Betreft: ouder-enquête Beste ouders, Dordrecht, april 2005 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de cbs Johan Friso Betreft: ouder-enquête Beste ouders, In oktober van het vorige jaar hebben wij u gevraagd een enquête met betrekking

Nadere informatie

Cbs De Akker. Informatieboekje van groep 3/4

Cbs De Akker. Informatieboekje van groep 3/4 Cbs De Akker Informatieboekje van groep 3/4 2014-2015 Het informatieboekje van groep 3/4 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 3/4. Verschillende praktische zaken

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang SBO DE HAAGSE BEEK Openbare speciale school voor basisonderwijs Tussenschoolse opvang Mei 2007 (versie 2) A. ALGEMEEN Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Tijdens het eten en het buitenspelen

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 info@merula.vcodekring.nl www.merula.nl CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl ALGEMENE GEGEVENS School Naam van de school: Christelijke

Nadere informatie

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien.

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien. Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

[intern begeleider groepen 1 t/m 4] [intern begeleider groepen 5 t/m 8]

[intern begeleider groepen 1 t/m 4] [intern begeleider groepen 5 t/m 8] Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van de cbs Juliana voor het cursusjaar 2015-2016. We hopen dat u de gids met plezier zult lezen. Deze gids komt eenmaal per jaar uit en bevat

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Aanbod burgerschap en sociale integratie

Aanbod burgerschap en sociale integratie Aanbod burgerschap en sociale integratie 1 Kanjertraing Dronenplein 7 2411 HE Bodegraven www.d4w.nl/prinses-beatrixschool 2 Visie Levensbeschouwelijke visie: Wij zijn een open Protestants Christelijke

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 5

Informatieboekje GROEP 5 Informatieboekje GROEP 5 Schooljaar 2015-2016 Wat doen we eigenlijk allemaal in groep 5? Rekenen We werken met de rekenmethode De Wereld in Getallen. Deze methode is zodanig samengesteld dat er leerstof

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Door middel van deze informatiegids wil ik u graag informeren over de gang van zaken in bovenbouw 1.

Door middel van deze informatiegids wil ik u graag informeren over de gang van zaken in bovenbouw 1. Beste ouders of verzorgers, Door middel van deze informatiegids wil ik u graag informeren over de gang van zaken in bovenbouw 1. U krijgt zo de indruk van wat er dit schooljaar op uw kind afkomt. Voor

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

3. De organisatie van het onderwijs.

3. De organisatie van het onderwijs. 3. De organisatie van het onderwijs. 3.1 De organisatie van de school. t Wold heeft zowel traditionele als moderne kenmerken. Traditioneel is de keuze voor jaarklassen, orde en regelmaat, een instructie

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers,

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers, Inleiding Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op PCBO De Fakkel. Deze kleuterinfo is een korte aanvulling op onze schoolgids en bevat informatie die speciaal bestemd is

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

-INFO groep 6- Wat doen we zoal in groep 6?

-INFO groep 6- Wat doen we zoal in groep 6? Welkom Wij zijn een groep van 19 kinderen met twee juffen. Op maandag en dinsdag is juf Veldhuis er en op de andere dagen staat juf Ten Hove voor de groep. We hebben samen met de kinderen een fijne start

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Gedragscode Basisschool de Odyssee

Gedragscode Basisschool de Odyssee Gedragscode Basisschool de Odyssee 1 Zo gedragen wij ons op de Odyssee Wij zorgen ervoor dat: * Iedereen zich veilig voelt. * Iedereen mee mag doen. * Iedereen erbij hoort. * Iedereen zorgvuldig met elkaars

Nadere informatie

Beleid Organisatiestructuur

Beleid Organisatiestructuur Beleid Organisatiestructuur Waarom een andere structuur? Al geruime tijd wordt er door de schoolleiding, het bestuur en het team nagedacht over de meest wenselijke en toekomstbestendige organisatiestructuur,

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 2014-2015 Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen 0346-590848 www.montessorihetmozaiek.nl info@montessorihetmozaiek.nl Maarssen, juli 2014 Beste ouders en verzorgers, Dit is de nieuwe kalender

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Nieuwsbrief jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Bouwcoördinator onderbouw: groepen 1 en 2 Mijn naam is Trudy Scharroo, leerkracht van groep 1 2a. In januari 2003 ben ik op Daltonschool Rijnsweerd gaan werken

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling Welkom! Van harte welkom in groep 4. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 3 2017-2018 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Leerstofaanbod 6. LVS 1. Inleiding

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Infobulletin van basisschool Heidepoort

Infobulletin van basisschool Heidepoort 1 Infobulletin van basisschool Heidepoort Jaargang 21 nr. 11-3 september 2015 (verschijnt maandelijks) Beste ouders / verzorgers, Laatste infobulletin oude stijl Dit infobulletin is het laatste dat u ontvangt

Nadere informatie

Welkom in groep 3b/4 Bijbelse geschiedenis verhalen Lezen in groep 4 Taal in groep 4

Welkom in groep 3b/4 Bijbelse geschiedenis verhalen Lezen in groep 4 Taal in groep 4 Welkom in groep 3b/4 Wij, juf Arende Panhuis en juf Hermien van den Brink, zijn de twee juffen die dit jaar voor groep 4a staan. Middels deze brief willen we u informeren wat wij dit jaar hopen te leren

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

www.schakellelystad.nl

www.schakellelystad.nl www.schakellelystad.nl 28 november 2014 Schakelaartje Nr. 306 28 e jaargang week 48 01 december SR/MR 05 december sinterklaasviering en continu dag. Groep 5 t/m 8 14.15 uur vrij. 17 december kerstviering

Nadere informatie

Informatie boekje groep 4

Informatie boekje groep 4 Informatie boekje groep 4 Groepsinformatie groep 4 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 4 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

Informatiebulletin groep 5 2015-2016

Informatiebulletin groep 5 2015-2016 Informatiebulletin groep 5 2015-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder de informatie over groep 5. Uiteraard wordt u ook dit schooljaar middels de nieuwsbrief geinformeerd. Mocht u nog vragen hebben

Nadere informatie

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander Overblijfreglement CBS Willem-Alexander GELDIG VOOR HET SCHOOLJAAR 2013-2014. Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt het overblijfreglement van de Willem-Alexander school. Het is opgesplitst in drie delen.

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Beleidsvoornemens. Vereniging tot Stichting en Instandhouding. School met de Bijbel. Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015

Beleidsvoornemens. Vereniging tot Stichting en Instandhouding. School met de Bijbel. Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015 Beleidsvoornemens Vereniging tot Stichting en Instandhouding School met de Bijbel te Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015 Met elkaar staan wij rondom uw kind Mei 2014 (herzien) Inleiding De Vereniging tot

Nadere informatie

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Aarle-Rixtel, 29 augustus 2013 Op de Driehoek worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Bij een groot aantal van deze activiteiten is de hulp van ouders meer

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Infobrief groep 1/2 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw kind zit nu in groep 1 of 2. Het lijkt ons goed om via deze infobrief wat informatie te geven over het reilen en zeilen van deze groepen. Voor de kinderen

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

De ouderraad. Wat doen wij?

De ouderraad. Wat doen wij? OR De ouderraad Wat doen wij? De ouderraad (OR) In deze folder willen wij iets vertellen over wat de Ouderraad is, wat zij doet en bij wie je terecht kunt met je vragen, suggesties of het aanbieden van

Nadere informatie