De mens centraal 4USBUFHJTDIF WJTJF CBLLFSJKTFDUPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De mens centraal 4USBUFHJTDIF WJTJF CBLLFSJKTFDUPS"

Transcriptie

1 De mens centraal

2 Voorwoord De mens centraal De etende mens De etende mens in Nederland eet brood. Maar in 2009 al minder dan in het jaar ervoor. De broodconsumptie is in dezelfde periode afgenomen met iets meer dan 1 kilo per capita. Op bijna zestig kilo is dat een fractie meer dan anderhalf procent. Als deze trend zich voortzet, zal in 2015 het jaarlijks geconsumeerde broodvolume per persoon met bijna 5 kilo gedaald zijn ten opzichte van In euro s zou dat betekenen dat de totale markt, in dezelfe periode met een slordige 200 miljoen euro is afgenomen. De kopende mens Consumenten hebben zich de afgelopen jaren laten verleiden door alternatieven voor hun dagelijks brood. Het consumptieaandeel van brood bleek interessant genoeg voor zuivellaars met ontbijtdrankjes, cereal-producenten met muesli en andere graanproducten. Zelfs (fris)drankjesfabrikanten zagen alternatieve mogelijkheden voor voornamelijk het ontbijtmoment. Met slimme beloften en forse reclamebudgetten bleken zij in staat de kopende mens op de winkelvloer te verleiden tot andere aankopen dan voorheen. De afgelopen jaren hebben deze toetreders een marktvolume opgebouwd van ruim 800 miljoen euro. Gerelateerd aan de totale broodverkopen in euro s is dat 34,7% van het broodvolume. Daarbij is niet opgeteld het volume wat bekende merken in onder andere geel- en witvetten samen met een Nederlandse retailer realiseren. Ondanks de stabilisatie van de verkopen van broodsubstituten staat de innovatiemotor bij deze multinationals niet stil en blijft het markt- en consumptieaandeel van brood aantrekkelijk om in te breken. Wanneer vezels, koolhydraten en andere intrinsieke productaspecten een nog grotere rol gaan spelen bij de aankoopoverwegingen van de kopende mens, is het niet onmogelijk dat het aandeel van substituten nog meer gaat groeien ten koste van de productcategorie brood. De bakkende mens De gepassioneerde bakkende mens gruwelt van dit perspectief. Of deze nu ambachtelijk of industrieel brood bakt, doet in deze niet ter zake. Niet alleen vanwege de afnemende rentabiliteit, maar wellicht nog wel meer door de klaarblijkelijke onderwaardering voor een fantastisch en gezond natuurproduct. Om over de marginale waardering van het bakkersvak nog maar te zwijgen. Daarom grijpt de bakkende mens vandaag de kans om met nieuw verworven kennis een andere rol van betekenis te spelen. Niet alleen door terug te grijpen naar het authentieke vakmanschap, maar juist door het aanleren van nieuwe vaardigheden. Allereerst door binnen de keten heroverde applicatiekennis die leidt tot zeer gezonde producten die met hart en ziel zijn vervaardigd, maar met minder vet, minder zout of minder suiker. Direct gevolgd door goed te luisteren naar wensen, verwachtingen en ergernissen van de kopende mens. De mens centraal - pagina 2

3 Voorwoord De mens centraal Alleen door de kopende en etende mens centraal te stellen, is de bakkende mens in staat om aan verwachtingen te voldoen en wensen van waarde te vervullen. Door die omwenteling zal de waardering voor het bakkersvak en het vakmanschap groeien en krijgt de bakkende mens de status die hij verdient. Een status van eerlijke smaakmaker, met een oprechte sociale betrokkenheid. Die werkt in een branche met voldoende aantrekkingskracht voor enthousiaste jonge mensen, die actief willen participeren, kansen zien om te groeien en zich als mens doelbewust ontwikkelen in de kunst van het vak. De lerende mens Wie de toekomst vorm wil geven, zal na moeten denken over de lay-out van die toekomst. En die lay-out van de toekomst wordt in de managementliteratuur van de laatste decennia visie genoemd. In diezelfde literatuur wordt het belang van visie beschreven als een belangrijk ijkpunt voor het bepalen van richting. Immers, wie zich een voorstelling kan maken van een toekomstige situatie is in staat om tijdig te leren wat er gedaan moet worden om in deze toekomst met de productcategorie brood een voordelige en verdedigbare positie in te nemen. Logisch dat de commissie Brood & Banket van het Productschap Akkerbouw zich op korte termijn wilde oriënteren op een dergelijke toekomstvisie. Met als vertrekpunt de huidige marktsituatie en de belangrijkste leereffecten van het afgelopen halve decennium. Hoewel de opdracht van de commissie Brood en Banket zich heeft toegespitst op het vraagstuk rondom de meelheffing, zijn in dit onderzoek alle activiteiten, ongeacht de financieringsgrondslag, getoetst. Er is gekozen om te werken in een processtructuur die vooral concreet zou kunnen maken wat de branche gezamenlijk vandaag zou moeten doen, om morgen de toekomst de gewenste vorm te kunnen geven. Die processtructuur is ontwikkeld rondom de bakkende mens zelf. De gehele keten van grond tot mond heeft een bijdrage geleverd in de vorm van inzichten, verwachtingen en probleemstellingen. Consumenten, grondstofleveranciers, ambachtelijke bakkers, industriële bakkers, retailers, wetenschappers, diëtisten, docenten, leerlingen en belangrijke stakeholders zijn nadrukkelijk en uitgebreid geconsulteerd. Op basis van persoonlijke interviews, plenaire sessies en individuele feed back is vastgelegd wat als huidige situatie wordt ervaren, welke ontwikkelingen worden verwacht en wat het meest positieve perspectief zou moeten zijn. Gezamenlijk is in branchebrede kerngroepen nagedacht over doelstellingen, consequenties en benodigde maatregelen. De mens centraal - pagina 3

4 Voorwoord De mens centraal Het resultaat van die inspanningen, alsmede de beschrijvingen van het tot standkomen en de beargumentatie voor betreffende keuzes en richtingen ligt hier in rapportvorm voor u. Deze branchebreed verkregen informatie moet het voor leden van de Commissie Brood en Banket van het Productschap Akkerbouw en werkgevers- en werknemersorganisatie in de bakkerij mogelijk maken om gefundeerde en vooral gefocuste branchebrede beslissingen te nemen die zowel de bakkende mens, maar vooral de brood etende mens het beste dient in de toekomst. De mens centraal - pagina 4

5 Inhoudsopgave De mens centraal - pagina 5

6 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Beschrijving van de opdracht 3. Methode van onderzoek 4. Vastleggen van doelen 5. Scenario s 6. Bloemlezing interviews De mens centraal - pagina 6

7 Management summary De mens centraal - pagina 7

8 Hoofdstuk 1 Management summary Het doel van het visieonderzoek is het vaststellen van het onderling verband tussen de verschillende oorzaken en potentiële gevolgen van bewegingen binnen de bakkerijbranche. Naar onderlinge verbanden is gezocht op basis van middelen (rentabiliteit en ketenstromen), van mensen (ondernemerschap en arbeid) en van markten (consumentengedrag en consumptieontwikkeling). Op basis van de uitkomsten van kwalitatieve en kwantitatieve research zijn de belangrijkste thema s geformeerd naar de zes voornaamste strategische drijfveren: Consument en consumptiepatronen Ketenorganisatie en grondstofstromen Attractiviteit sector voor werknemers en beschikbaarheid arbeid Rentabiliteit bedrijfstak Ondernemerschap Maatschappelijke thema s Uit de totale informatiestroom zijn diverse zeer relevante ambities gedestilleerd en gekoppeld aan gekwantificeerde doelen die gerealiseerd moeten zijn in een periode van vijf jaar, wil de sector haar positie minimaal behouden en zorgdragen voor het economische beginsel van continuïteit. Ondernemersverenigingen en vakbonden zullen in nauwe samenwerking met het Productschap Akkerbouw afgewogen beslissingen moeten gaan nemen inzake het inzetten van middelen om doelen te realiseren. Gezien de wenselijkheid van transparantie en rapportage van de gerealiseerde effecten en doelstellingen is het wenselijk dat er heldere toetsingskaders komen om: A. Geallocceerde middelen ten behoeve van het realiseren van specieke gekwantificeerde doelen te vergelijken met de uiteindelijke binnen de gestelde tijdslijn gerealiseerde doelen of subdoelen. B. Bestaande en mogelijke activiteiten en ideeën te beoordelen op de effectieve bijdrage binnen de tijdslijn van vijf jaar, aan de uit het visiedocument te destilleren doelen en doelstellingen. De mens centraal - pagina 8

9 Hoofdstuk 1 Management summary Consument en Consumptiepatroon Inzichten 1. De consumptie van brood staat onder druk. De afgelopen jaren neemt de consumptie af. Weliswaar mondjesmaat, maar geëxtrapoleerd over een periode tot 2015 wordt bij onverminderde krimp van het volume de reductie van verkopen in euro s substantieel. 2. Brood is verworden tot een commodity en ondervindt, door snellere levenspatronen, concurrentie van sexy substituten. Substituutproducten en merkfabrikanten hebben de afgelopen jaren kans gezien een deel van het marktaandeel van brood aan te vallen en in te nemen. Analyses tonen aan dat die substitutie voornamelijk heeft plaats gevonden op basis van gemaksaspecten (on the move) en op basis van gezondheidsaspecten (functionele claims). Oplossingsrichtingen 1. Beter aan laten sluiten van kernbelofte van brood op koopintenties van substituten en betere fit op andere consumptiemomenten. Brood blijft in de evoked set van consumenten weliswaar belangrijk, maar leidt onder de gestage erosie van de eigen positionering. Fabrikanten van substituten hebben kans gezien een nadrukkelijke toevoeging te maken op hun eigen intrinsieke productwaarden. Cereals met extra ijzer, merkbrood met minder zout en ontbijtdrankjes met extra vezels. Brood zal opnieuw aansluiting moeten zoeken met de belangrijkste koopintenties van de consument. 2. Herpositionering van brood en het minimaal consolideren van de consumptie per capita en reductie van substituten. De positie van brood moet in eerste instantie op het gebied van nutritionele waarden opnieuw worden geladen. Hiervoor is een kennisnetwerk nodig wat met hoge prioriteit deze nutritionele kennis ontsluit en beschikbaar maakt voor alle onderdelen van de sector. De mens centraal - pagina 9

10 Hoofdstuk 1 Management summary Ketenorganisatie en grondstofstromen Inzichten 1. De bakkerij moet de sturende schakel zijn bij innovatie. Innovatie is een belangrijke vorm van waardecreatie. Door gebrek aan innovatie verschralen assortimenten en wordt de uiteindelijke consument relatief weinig verrast. 2. Ambachtelijke bakker en industrie zijn afhankelijk geworden van de applicatiekennis die elders in de supply chain is opgebouwd (en gemonopoliseerd). Door de applicatiekennis in aanvang van de keten te transformeren in innovatie, wordt vernieuwing in algemeenheid gestandaardiseerd. Het bakkersvak verschraalt tot mixenmengen en productielocaties worden volgens een optimale benchmark bedrijfeconomisch gelijkelijk ingericht. Oplossingsrichtingen 1. Applicatiekennis en consumenteninzichten terug naar ambacht en industrie en kennisintensief en branchebreed samenwerken onder voorwaarde van doel, doelstelling en doelgroep. Het vergroten van applicatiekennis op de bakkerijvloer draagt bij aan een betere positionering van de intrinsieke productwaarde van brood. Door het koppelen van nutritionele kennis (zout, vet, koolhydraten, suikers, vezels en sporenelementen als vitaminen en mineralen) met primaire productiekennis, kan productinnovatie op de bakkersvloer plaatsvinden, waardoor een hogere graad van onderscheidend vermogen ontstaat. 2. Verbeteren van de rentabiliteit voor de branche o.a. door het realiseren / anders verdelen van de innovatiepremie. Mengproductie op de bakkerijvloer leidt tot meer unieke recepturen en creëert op inkoopniveau voor de bakkerij meer transparantie. De mengvergoeding verschuift van de aanvang van de keten naar de bakkende schakel. Op basis van huidige bedrijfseconomische inzichten zou gesteld kunnen worden dat de extra brutomarge niet opweegt tegen de arbeidskosten. Het lokaal opgebouwde onderscheidend vermogen en de innovatiedynamiek in het assortiment leiden echter tot hogere ankerprijzen en een verbetering van het integraal brutorendement. Voor het terugbrengen van applicatiekennis naar de bakkerijvloer is eenzelfde kennisnetwerk noodzakelijk als voor de nutritionele en wetenschappelijke content. Dit netwerk houdt zich ook bezig met applicatiekennismigratie bezig. De mens centraal - pagina 10

11 Hoofdstuk 1 Management summary Attractiviteit sector en beschikbaarheid arbeid Inzichten 1. Het imago van de bakkerij als werkgever is onvoldoende positief ten opzichte van andere bedrijfstakken binnen de foodsector. De bestaande populatie bakkersleerlingen en de potentiële arbeidspopulatie zien het bakkersvak als generiek ondergewaardeerd en van veel minder aanzien als bijvoorbeeld het beroep van (chef)kok. De maatschappelijke aandacht voor eten en koken lijkt aan de bakker voorbij te gaan. 2. De sector heeft geen eenduidige visie op arbeidsmarktbeleid en arbeidsmarktcommunicatie. Het verkrijgen van arbeid is de afgelopen deccenia geen integraal beleidsaspect geweest binnen de bakkerijsector. Dat geldt voor zowel het ambacht alsook voor de industrie. De consequenties daarvan zijn niet alleen een tekort / kwalitatief onvoldoende aan instroom, maar ook voortijdige (omgediplomeerde) uitstroom. Het vak wordt geassocieerd met inconveniente werktijden en zware fysieke arbeid. Oplossingsrichtingen 1. Ontwikkelen van een eenduidige visie en helder beleid en de daarbij passende arbeidsmarktcommunicatie-uitingen om de attractiviteit voor werknemers te verhogen Het bakkersvak moet opnieuw allure krijgen. Het imago van de bakker zal moeten transformeren van meelijwekkende noeste nachtarbeider tot held van de smaak. 2. Voldoende instroom van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel die met volle overtuiging kiezen voor het bakkersvak (zowel industrie als ambacht). Het terugbrengen van de essenties van het vak naar de bakkerijvloer (nutritionele- en applicatiekennis) zal een belangrijke bijdrage leveren aan het nieuw elan van de bakker. Hoe de sector deze nieuwe rol van de bakker weet te vertalen naar emotionele betekenis voor de consument, zal essentieel zijn voor het toekomstig imago van het vak en daarmee deels bepalend voor de instroom, doorstroom en uitstroom van arbeid. De mens centraal - pagina 11

12 Hoofdstuk 1 Management summary Rentabiliteit bedrijfstak Inzichten 1. De retailer bepaalt de prijs van brood, heeft het imago van de bakker gekopieerd en dicteert de industrie. Met een marktaandeel van een kleine 80% speelt de retailer een belangrijke rol bij het vestigen van de ankerprijs voor brood. De ankerprijs is het prijsreferentiekader van een consument. Brood is vanuit het supermarktperspectief voor consumenten een reden om bij voorkeur dagelijks de supermarkt te bezoeken. Uit onderzoek blijkt dat nagenoeg ieder winkelformat brood hanteert als een belangrijk speerpunt in het formulebeleid. 2. De bakker is niet meer onderscheidend genoeg ten opzichte van de retailer. De introductie van de bake-off ovens op de winkelvloer heeft de supermarkten het imago van vers-bakkerij opgeleverd. Het expliciete vers onderscheidend vermogen van de bakker is hierdoor voor consumenten minder tastbaar of zichtbaar geworden. 3. De retailer is achterwaarts gaan integreren. Supermarktorganisaties differentiëren door het maken van andere strategische keuzes binnen de assortimentsgroep brood. Dit vertaalt zich in de volgende vormen van integratie: A. Structurele samenwerking met industriële bakkers met een controlesystematiek op grondstofprijzen en het gezamenlijk verzamelen van consumenten-inzichten die worden vertaald in innovatieprojecten; B. Integrale (en exclusieve) samenwerking met een industriële bakkerij die als category captain aanvullende productstromen aansluit tot een geïntegreerd logistiek systeem en verantwoordelijk is voor het totale categorie management; C. Volledige achterwaartse integratie door het inrichten van een eigen broodcentrale c.q. eigen centrale bakkerijen; D. Gedeeltelijke of gehele samenwerking met een lokale ambachtelijke bakkerij, waarbij de producten al dan niet worden gelabeld met de lokale herkomst benaming (merk ambachtelijke bakker). De mens centraal - pagina 12

13 Hoofdstuk 1 Management summary Oplossingsrichtingen 1. Brood & Bakker opnieuw onderscheidend maken. Waar vroeger de imago s waren verdeeld tussen de ambachtelijke bakker als vers en de supermarkt als fabrieksbrood is er veel veranderd. De ambachtelijke bakker moet zichzelf een nieuw imago aanmeten als smaakheld en nutritioneel adviseur. De smaak van het puur natuurproduct brood moet opnieuw vertaald worden (intrinsieke productwaarde) in voor de consument relevante kernbeloften. De bakker, als eindverantwoordelijke voor het product, speelt een belangrijke rol bij de geloofwaardigheid en de essentiële beleving van de intrinsieke productwaarden van brood. 2. Een ander en gunstiger prijspeil / kostenpeil voor industrie en ambacht. Wanneer de expliciete kernbeloften van brood als gezond, eerlijk, natuurlijk product met veel smaak en karakter bij de consument blijven beklijven, ontstaat ruimte in de bandbreedte van de prijs. De ankerprijs gaat dan langzaam omhoog. Hierdoor ontstaat ruimte voor margeverbetering die gezien de rentabiliteit van de bedrijfstak absoluut noodzakelijk is. De mens centraal - pagina 13

14 Hoofdstuk 1 Management summary Ondernemerschap Inzichten 1. Er zijn teveel product- en productiegeoriënteerde bakkers die defensief opereren en onvoldoende in staat zijn retail goed in te vullen. De moderne consument heeft een ander verwachtingspatroon ontwikkeld in de afgelopen jaren. Zowel voor wat betreft het product, smaak alsook de winkeluitstraling, inrichting en servicecomponenten. Deze laatste drie aspecten zijn de succesfactoren van retailers. De succesvolle ambachtelijke bakker van morgen zal moeten leren deze retailaspecten optimaal te beheersen en de consument maximaal in verwachtingen tegemoet te komen. 2. De sector beschikt over onvoldoende retail skills (o.a. door overname familiebedrijf) en in de vaktechnische opleiding is te weinig aandacht voor vaardigheden en kennis die de ondernemer nodig heeft. Het aantal bakkers daalt, het aantal verkooppunten (numerieke distributie) moet bijvoorkeur gelijk blijven. Brood dicht bij de consument verhoogt het aankoopgemak. Als het aantal bakkers daalt, en een gelijk aantal verkooppunten moet openblijven, is filialisering de enige manier om dit te realiseren. Dat vraagt om andere kennis, kunde en vaardigheden bij bakkers die meer dan een verkooppunt moeten gaan managen. Oplossingsrichtingen 1. Bestaande professionals en ondernemers opleiden en bijscholen op het terrein van ondernemersvaardigheden en retailing en potentiële ondernemers gericht opleiden. Bakkers en potentiële bakkers zullen zich meer moeten gaan verdiepen in de beheersing van de succesfactoren van de winkelvloer (retail) en de wijze waarop consumenten zijn te verleiden naar juist die bakkerswinkel te komen (bestemming). Dit kan door bijscholingsprogramma s die praktisch en pragmatisch deze kennis en vaardigheden bij brengen. In principe zou deze faciliteit kunnen worden ingevuld door marktpartijen op het gebied van trainingen en opleidingen. 2. Ondernemers met passie voor brood en performance in verkoop. Gezien de rol voor de bakker in het herpositioneringsproces is alleen passie voor lekker brood onvoldoende om duurzaam te kunnen blijven bestaan. Kansen liggen vooral in het beter vertellen van het authentieke bakkersverhaal en het verbeteren van de prestaties op het verkooppunt. De mens centraal - pagina 14

15 Hoofdstuk 1 Management summary Maatschappelijke thema s Inzichten 1. Overheden, maatschappelijke organisaties en consumenten worden kritischer ten aanzien van zout, vet en snelle koolhydraten. Voeding is sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit zo n dominant onderwerp geweest van overheidsbeleid als nu. Gezien de relatie tussen voeding en ander maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, stijgende kosten van gezondheidszorg, zorgwekkende groei van voedselallergieën, te weinig beweging enzovoort, activeert de overheid op basis van zelfregulering branches om te werken aan minder schadelijke voedingsmiddelen of in ieder geval reductie van stoffen die mogelijk nadelige gezondheidseffecten teweeg brengen. 2. Toename van het aantal welvaartsgerelateerde ziektes zoals obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes. Gezien de grote effecten van voeding op welvaartsziekten stijgt het bewustwordingsproces van consumenten op nutritionele niveaus buitengewoon snel. Internet draagt bij aan een snelle transformatie van kennis en creëert asymmetrie in informatievoorziening. Vroeger wist de vakman, dokter of andere notabele de waarheid. Tegenwoordig heeft de consument zelf de waarheid opgezocht en controleert vervolgens of de vakman, dokter of de notabele het ook weet. Oplossingsrichtingen 1. Proactieve en open voorlichting naar consumenten en actieve lobby richting stakeholders en wetgever. De sector zal in flink tempo antwoorden moeten verzamelen op basis van de gezondheidsdossiers die relevant zijn voor de productgroep brood. Deze (wetenschappelijke) inzichten moeten worden vertaald naar consumenteninformatie en proactief beschikbaar gemaakt worden voor de gehele keten. 2. Verbeterde positionering van brood als een gezond, eerlijk en zuiver (natuur)product. Vanuit de intrinsieke productwaarde eerlijk is deze vorm van informatievoorziening uiterst noodzakelijk, wil de sector deze waarde ook inhoud geven. De mens centraal - pagina 15

16 Hoofdstuk 1 Management summary Strategisch toetsingskader voor allocatie van middelen Algemeen Mocht de sector besluiten de meelheffing in te blijven zetten voor projecten die ten goede komen aan de sector, dan is een breuk in denken en doen noodzakelijk. Dat betekent allereerst dat er geen middelen meer toegewezen moeten worden aan het uitvoeren van taken maar aan het realiseren van meetbare doelstellingen. Ten aanzien van de realisatie van de doelstellingen is er tijdvolgelijkheid in de uitvoering. Het aanhouden van die tijdsvolgorde, en hieraan gekoppeld het toewijzen van middelen, is van essentieel belang. Uit de strategische visie zijn zes doelen te onderscheiden: 1. Eenduidige visie en helder arbeidsmarktbeleid met passende, consistente communicatie-uitingen. 2. Beter laten aansluiten van de kernbelofte brood op koopintenties substituten en betere fit op eetmomenten. 3. Brood en Bakker opnieuw onderscheidend maken. 4. Proactieve en open voorlichting en actieve lobby. 5. Applicatiekennis en consumenteninzichten terug naar ambacht en industrie en kennisintensief, branchebreed samenwerken (onder voorwaarde van doel, doelstelling en doelgroep). 6. Bestaande professionals bijscholen en nieuw arbeidspotentieel kwalitatief opleiden. Bovenstaande doelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De huidige financieringsgrondslag is verzuild tussen gelden uit de meelheffing en het Sociaal Fonds. Hoewel de opdracht van de commissie Brood en Banket zich heeft toegespitst op het vraagstuk rondom de meelheffing, zijn in dit onderzoek alle activiteiten, ongeacht de financieringsgrondslag, getoetst. Om bovenstaande doelen te realiseren, zijn drie projectorganisaties nodig met ieder een eigen taakgebied, verantwoordelijkheden en kritische prestatie indicatoren. De mens centraal - pagina 16

17 Hoofdstuk 1 Management summary Projectorganisatie 1: Kennisnetwerk Ambities: Applicatiekennis en consumenteninzichten terug naar ambacht en industrie en kennisintensief en branchebreed samenwerken onder voorwaarde van doel, doelstelling en doelgroep. Proactieve en open voorlichting naar consument over nutritionele betekenis van brood en actieve lobby naar stakeholders en (semi)wetgever, zoals bijvoorbeeld wetenschap, voedingsraad, voedingscentrum en relevante ministeries. Voedingsraad Ziektekosten verzekeraars Wetenschap Product Ketenkennis Intrinsieke kennis Zout / suiker / e.d. Machine bouwers Grondstof leveranciers Food Valley / Transforum Agri sector Doelen: - Stuiten van de opmars van substituten - Vergroten intrinsieke waarde van brood - Verkoop intensiveren - Innovatie voeden - (bruto)marge verbeteren - Vak meer (communicatieve) inhoud geven Financiële instituten Food Nutrition Delta Middelen: - Wetenschappelijke dossierkennis aangaande brood en gezondheidseffecten - Applicatiekennis om innovatie terug te brengen naar bakkende schakel Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden: - Contacten met wetenschap / kennisorganisaties onderhouden - Lobby richting overheid / voedingsraad e.d - Antwoorden op gezondheidsdossiers fomuleren - Ontwikkeling gezondheidsbevorderende grondstoffen entameren - Duurzaamheid bevorderen (energiedossier) - Beschikbaar stellen relevante inhoudelijke informatie De mens centraal - pagina 17

18 Hoofdstuk 1 Management summary Kwantitatieve meetbaarheid activiteiten, gekoppeld aan doelstelling: De doelstelling vanuit de ambities is de totale omzet aan substituutproducten te verkleinen. Wanneer het kenniscentrum goed presteert, juiste voorlichting verstrekt en de gezondheidsdossiers op een adequate wijze in het voordeel van brood weet te slechten, is het logische gevolg dat de afzet van substituutproducten in kilo s afneemt en dat de totale markt van substituutproducten krimpt. Gekwantificeerd zijn de belangrijkste substituutgroepen: Onbijtdrinks e.d. 267,7 miljoen (maaltijd)koek/ hartige broodvervangers 234,6 miljoen Ontbijtvervangers en cereals 137,9 miljoen Totaal 640,2 miljoen Totaal inclusief houdbaar brood, beschuit en crackers/toast 843,5 miljoen De mens centraal - pagina 18

19 Hoofdstuk 1 Management summary Het elimineren van de nutritionele achterstand en het optimaliseren van nutritioneel gerichte voorlichting moet er op gericht zijn om de substituutomzet, die is gerealiseerd in de supermarkt, te laten dalen. Dat is immers noodzakelijk om de omzet in brood in kilogrammen en de afzet van brood in euro s te laten groeien. A. De prioriteiten in kennisontwikkeling zullen in eerste instantie gericht moeten zijn op die nutritionele aspecten die de substituutproducten (deels) hebben benut in hun productproposities en waarop de bakkersbranche nog (te weinig) adequate antwoorden heeft. Deze kennisontwikkeling moet proactief worden vertaald in aansprekende voorlichting waardoor consumenten in hun aankooproutine op andere gedachten worden gebracht en de aankoopintenties voor eerlijk, puur en gezond brood worden versterkt. Het effect van deze activiteiten moet een afname van de belangrijkste substituutcategorieën tot gevolg hebben. B. Daarna moet de kennisontwikkeling worden gestuurd in de richting van oplossingen in grondstoffen en ingrediënten die het voor de bakkende ketenschakels mogelijk maken om de concurrentiepositie op productintrinsiek niveau te verbeteren (gezond, gemak, genieten, goed gedrag). Het verbeteren van de nutritionele concurrentiepositie moet eveneens leiden tot een reductie van omzet- en marktaandeel van de substituutcategorieën. Immers, door effectieve kennisontwikkeling wordt innovatie in de bakkende ketenschakel gefaciliteerd, waardoor brood op de aspecten gezond, gemak en genieten de substituutproducten beter kan beconcurreren. De mens centraal - pagina 19

20 Hoofdstuk 1 Management summary Meetinstrumentarium: Wanneer dit kennisnetwerk adequaat functioneert, en met succes de voorlichtingstaken weet te implementeren, verandert het concurrentieveld ten gunste van de omzet in kilo s brood en de waarde in euro s consumentenbesteding brood. Dat is te meten door de ontwikkeling van de afzet aan substituutproducten. A. In 2011 zou de afzet en omzet van de belangrijkste substituut-categorieën (drinks, hartige broodvervangers, cereals/ontbijtvervangers) af moeten nemen met minimaal 2% gezien de positieve effecten van activiteiten vanuit het kenniscentrum. De jaren daarna zou een gemiddelde afname met 2% gecontinueerd moeten worden, zodat voor de broodcategorie voldoende marktruimte ontstaat om 5% te kunnen groeien in volume. B. In 2012 moet de eurosales in brood, gecorrigeerd na CBS-consumptie indexcijfers en eventuele grondstofprijsverhogingen, met minimaal 2% groeien, door een verbetering van de concurrentiepositie van brood door middel van gefaciliteerde innovatie op basis van vernieuwde kennis op het gebied van grondstof en nutriënten. Op basis van de voornoemde kwantificeerbare doelen wordt de kwaliteit van de inzet van het kennisnetwerk ieder half jaar gemonitord. De subdoelen (2011 < 2% minder substitutie / 2012 > 2% extra waardecreatie) zijn relatief makkelijk te volgen via de IRI Infoscan. De mens centraal - pagina 20

21 Hoofdstuk 1 Management summary Projectorganisatie 2: (Commercieel) communicatienetwerk Ambities: Beter aan laten sluiten van de kernbelofte van brood op koopintenties substituten en betere fit op eetmomenten. Brood en bakker opnieuw onderscheidend maken op functioneel en emotioneel niveau. Fast service Supermarkten Hotellerie Marktbakkers Filiaalbakkers Catering organisaties Ambachtelijke bakkers Restaurants Petrol sector Product Ketenkennis Intrisieke kennis Zout / suiker Smaak Publiekscampagnes Proces Ambacht Vakliefde Transparant Professional De mens centraal - pagina 21

22 Hoofdstuk 1 Management summary Doelen: - Verlagen aankoopdrempels - Pres(en)tatie optimaliseren - Ankerprijs verhogen - Zorgeloze consumptie bevorderen - Betere prijs rechtvaardigen - Aankooproutine bevorderen - Kennis van natuurlijk productieproces vergroten Middelen: - Consumentenkennis over aankoopgedrag en aankoopdrempels - Intrinsieke productwaarden brood als lekker en gezond - Bakker als sympatieke en authentieke vakman Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden: - Contacten onderhouden met commerciële netwerk- en distributiepartners - Maken van vertaalslag wetenschappelijke informatie richting consument - Realiseren perfecte fit broodpropositie op verwachtingen consument - Passende positionering van bakker - Bewaken meerjarige consistentie in communicatie - Beschikbaar maken en distribueren van relevante informatie - (media)kanaalmanagement - Effectrapportage in onderlinge samenhang Kwantitatieve meetbaarheid activiteiten, gekoppeld aan doelstelling: Een betere aansluiting op koopintenties en een begrijpelijke en aantrekkelijke positionering van brood voor de Nederlandse (kopende) consument moet een hogere afzet tot gevolg hebben. De huidige afzet wordt gerapporteerd als 2,35 miljard in verkoop in euro s. De gekwantificeerde doelstelling is een groei van minimaal 5% in afzetvolume in euro s over een periode van 5 jaar (2,57 miljard, gebaseerd op CBS consumptieprijsindexcijfer 2,38 gemiddeld). Activiteiten vanuit dit netwerk moeten uiteindelijk zichtbaar bijdragen aan het vergroten van de effectieve afzet en het realiseren van een hogere prijs per kilo. Dat kan direct of indirect, maar moet aantoonbaar zijn in een structureel gerapporteerde halfjaarlijkse cijfermatige afzetmonitor in kilo s en eurosales. Hiervoor is vanuit dit netwerk een intensievere samenwerking nodig met alle distributiepartners binnen de branche. De mens centraal - pagina 22

De mens centraal 4USBUFHJTDIF WJTJF CBLLFSJKTFDUPS

De mens centraal 4USBUFHJTDIF WJTJF CBLLFSJKTFDUPS De mens centraal Voorwoord De mens centraal De etende mens De etende mens in Nederland eet brood. Maar in 2009 al minder dan in het jaar ervoor. De broodconsumptie is in dezelfde periode afgenomen met

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische

Nadere informatie

LEERPUNTEN UIT DE MARKT

LEERPUNTEN UIT DE MARKT LEERPUNTEN UIT DE MARKT PIETER GOUDSWAARD MVO NEDERLAND, PROJECTMANAGER KIEM TOT KRACHT EN GEZONDER ETEN HUUSKES, VAN KOKEN NAAR STOMEN Vertrekpunt: - Produceren van hoogwaardige ambachtelijke producten

Nadere informatie

COMMISSIE BROOD EN BANKET SUBSIDIEBESTEK COMMUNICATIE: VOORLICHTING EN CAMPAGNES 1 INLEIDING

COMMISSIE BROOD EN BANKET SUBSIDIEBESTEK COMMUNICATIE: VOORLICHTING EN CAMPAGNES 1 INLEIDING COMMISSIE BROOD EN BANKET SUBSIDIEBESTEK COMMUNICATIE: VOORLICHTING EN CAMPAGNES 1 INLEIDING Met het oog op te nemen besluiten over nieuwe structuurversterkende maatregelen voor de periode 2011 2013 hebben

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

SUBSIDIEBESTEK ONDERWIJS

SUBSIDIEBESTEK ONDERWIJS Postbus 332, 2800 AH Gouda T: 0182 69 30 30 F: 0182 69 30 69 E: passchier@nbov.nl 1 INLEIDING SUBSIDIEBESTEK ONDERWIJS Naar aanleiding van uitvoerige discussies over nieuwe structuurversterkende maatregelen

Nadere informatie

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Nieuwe retail business modellen Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Achtergrond Retail business modellen voor MKB ondernemers in de mode- en woonbranche Is het noodzakelijk? De combinatie voldoende

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015 MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN Ruysdael onderzoek 2015 Succes maak je samen Ruysdael is gespecialiseerd in innovatie van mens en organisatie. Vanuit de overtuiging dat je samen duurzame meerwaarde creëert.

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

Samenvatting. Onderzoek

Samenvatting. Onderzoek Samenvatting Hierbij treft u de samenvatting aan van het rapport quickscan Bakkerij 2013. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Ontwikkeling in het kader van haar arbeidsmarktbeleid.

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH FUNCTIEPROFIEL STEGEMAN Januari 2014 CAMPOFRIO FOOD GROUP ALGEMENE INFORMATIE De basis van het moderne en innovatieve bedrijf Stegeman werd in 1858 gelegd door Johannes Stegeman in Deventer. Zijn slagerij

Nadere informatie

Internationaal Palmolie-inkoopbeleid

Internationaal Palmolie-inkoopbeleid Internationaal Palmolie-inkoopbeleid Stand: september 2015 Onze visie Eenvoud, verantwoord, betrouwbaar: al meer dan 100 jaar ligt koopmanschap ten grondslag aan het succes van ALDI NORD (hierna: ALDI).

Nadere informatie

De barometer week 26:

De barometer week 26: De barometer week 26: Deze week een uitgebreide nieuwsbrief met halfjaarresultaten, grafieken en een belangwekkend artikel van Dirk Mulder van ING. We hebben de cijfers tot en met week 26 verwerkt en dus

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Erasmus Universiteit Rotterdam: CSR paper De route naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in algemene ziekenhuizen. De strategische verankering van MVO in de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015 Opleidingsmarktonderzoek Informatie over onze onderzoeksdiensten 2015 1 Introductie Inleiding In dit korte document staat algemene informatie over onze opleidingsmarktonderzoeken. Tevens wordt dieper ingegaan

Nadere informatie

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance LEERGANG RGO MANAGER VOOR EFFECTIEF EN EFFICIËNT LEIDERSCHAP 1 van 6 Wat is de leergang RGO Manager? Wil je doelgerichter leren managen? Wil je meer

Nadere informatie

Masterclass. Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg

Masterclass. Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg Masterclass Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg Masterclass Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg De gehandicaptenzorg staat voor enkele uitdagingen als we kijken

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH FUNCTIEPROFIEL STEGEMAN Oktober 2014 CAMPOFRIO FOOD GROUP ALGEMENE INFORMATIE De basis van het moderne en innovatieve bedrijf Stegeman werd in 1858 gelegd door Johannes Stegeman in Deventer. Zijn slagerij

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

PARTNER IN GROEI WELKOM WELKOM

PARTNER IN GROEI WELKOM WELKOM PARTNER IN GROEI WELKOM WELKOM 1 Tijn Bresser 42 jaar, getrouwd met Nathalie, geboren in Amstelveen Resultaat gerichte strateeg met pragmatische aanpak Bruggenbouwer met eigen Visie op samenwerking Ruim

Nadere informatie

Een toonaangevend Agri & Food Platform voor iedereen die meer wil weten over ons dagelijks voedsel

Een toonaangevend Agri & Food Platform voor iedereen die meer wil weten over ons dagelijks voedsel Een toonaangevend Agri & Food Platform voor iedereen die meer wil weten over ons dagelijks voedsel FoodMakers is Agri&Food storytelling Ons verhaal wordt óns verhaal. Foodmakers staan zij aan zij, van

Nadere informatie

Visie op duurzaam Veranderen

Visie op duurzaam Veranderen Visie op duurzaam Veranderen Ruysdael Ruysdael is een gerenommeerd bureau dat zich sinds haar oprichting in 1994 heeft gespecialiseerd in het managen van veranderingen. Onze dienstverlening kent talloze

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Waar gaat LLL over? Regio. Onderwijs continuïteit. Arbeidsmarkt macro economie. Overheid vitaliteit, fiscaal beleid

Waar gaat LLL over? Regio. Onderwijs continuïteit. Arbeidsmarkt macro economie. Overheid vitaliteit, fiscaal beleid Waar gaat LLL over? Onderwijs continuïteit Arbeidsmarkt macro economie Individu employability Sector Regio Overheid vitaliteit, fiscaal beleid Bedrijven continuïteit, concurrentie Arbeidsmarkt doelen Sectorbeleid

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2

Communicatieplan Energie- & CO 2 Communicatieplan Energie- & CO beleid Versie 9 - Januari 013 Akkoord Directie: Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1. Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en voorgenomen acties in 01 1.4

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Over de voedingsmiddelenindustrie

Over de voedingsmiddelenindustrie Voedingsmiddelenindustrie Brancheontwikkelingen 2012 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de voedingsmiddelenindustrie. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen,

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Retailscan Deelnemer: 1120533 Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Detailhandel in beeld In januari 2015 was de omzet in de detailhandel 0,8 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy Retail & Leisure Academy Toekomstplan 12 februari 2015 Versie 1.1 Retail & Leisure Academy 1 Inleiding De sectoren Retail en Leisure zijn van grote economische importantie voor de regio Midden- Limburg.

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen Groene detailhandel Brancheontwikkelingen 2012 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen, vacatures

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Economische scenario s West-Friesland

Economische scenario s West-Friesland Economische scenario s West-Friesland 24 april 2014 Opzet presentatie 1. Economische ontwikkeling West-Friesland 2. SWOT economie 3. Trends en ontwikkelingen 4. Prognose economische ontwikkeling 5. Scenario

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

STRATEGIEONTWIKKELING

STRATEGIEONTWIKKELING STRATEGIEONTWIKKELING drs. P.W. Stolze 1 SITUATIE Strategie geeft in het algemeen richting aan een organisatie of organisatie-eenheid in haar omgeving (wat gaan we doen) en vormt een richtsnoer voor de

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand Passie 2.0 Teamgeest helpt bij scoren Inkt door de aderen ZuidamUithof Drukkerijen spreekt met medewerkers over hun ambities, drijfveren en overtuigingen. Leidinggevenden spelen daar op in, zodat medewerkers

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management Intern MVO-management Verbetering van motivatie, performance en integriteit Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Regels, codes en integrale verantwoordelijkheid...4

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Foodstep Marktontwikkeling

Foodstep Marktontwikkeling Foodstep Marktontwikkeling Onze filosofie Ons doel is mensen en organisaties in food en services stap voor stap te verbeteren door inzicht te geven in de markt en uw marktpositie en de basis te leggen

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca Plan van aanpak Namen Studenten: Tim Smit 500630016 Bhanu Sharma 500709428 Ryan Pool 500713831 Paulo Bruns 500716331 Denzel Seca 500672845 Klas: MMT1F Team: 2 Minor: Marketing Tomorrow Vak: Online Marketing

Nadere informatie

Klant. Pensioen life cycle indicators

Klant. Pensioen life cycle indicators Pensioen life cycle indicators Klant Rapport om een gefundeerde keuze te maken tussen verschillende premiepensioenproducten. Gebaseerd op analyses op het gebied van beleggingsbeleid, duurzaamheid, rendement

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Programma Workshop Eerste deel: Presentatie Visie op Gezond Ondernemen Een paar voorbeelden van

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten

Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten RAPPORTAGE QUICK SCAN Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten in de provincie Overijssel maart 2010 RAPPORTAGE QUICK SCAN Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten in de provincie

Nadere informatie

Business Continuity Management conform ISO 22301

Business Continuity Management conform ISO 22301 Business Continuity Management conform ISO 22301 Onderzoek naar effecten op de prestaties van organisaties Business continuity management gaat over systematische aandacht voor de continuïteit van de onderneming,

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Employability en Mobiliteit door Perspectief Op Werk in Eigen Regio WORKSHOP STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING. CONFERENTIE 13 mei 2009

Employability en Mobiliteit door Perspectief Op Werk in Eigen Regio WORKSHOP STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING. CONFERENTIE 13 mei 2009 Employability en Mobiliteit door Perspectief Op Werk in Eigen Regio WORKSHOP STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING CONFERENTIE 13 mei 2009 PROGRAMMA Empower Limburg Pilot Strategische Personeelsplanning (Thijs

Nadere informatie

Naheffing. orm. Jaarreken. Vergunningen DUURZAAM ONDERNEMEN IN HET MKB DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing. orm. Jaarreken. Vergunningen DUURZAAM ONDERNEMEN IN HET MKB DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing orm Jaarreken Vergunningen DUURZAAM ONDERNEMEN IN HET MKB DAAROM EEN ACCOUNTANT Duurzaam ondernemen in het mkb Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is niet alleen een thema

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

Crossmediaformat. Situatie

Crossmediaformat. Situatie Crossmediaformat Situatie Crossmedia is bijna een toverwoord geworden voor spannende en innovatieve communicatie. Wanneer je ook de vakliteratuur leest dan merk je dat bureaus en klanten continu op zoek

Nadere informatie

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009 VISIEdocument April 2009 Innovatie in de bouw Innovatie in de bouw steeds belangrijker Innovatie is voor bouwbedrijven van steeds groter belang om zich in een snel veranderende samenleving te profileren

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

ir. Anita Wouters) Dames en heren,

ir. Anita Wouters) Dames en heren, Speech namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mw. Gerda Verburg, tijdens het congres Future Foods, Wageningen, 11 oktober 2007 (uitgesproken door Directeur-Generaal ir. Anita Wouters)

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie