De mens centraal 4USBUFHJTDIF WJTJF CBLLFSJKTFDUPS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De mens centraal 4USBUFHJTDIF WJTJF CBLLFSJKTFDUPS"

Transcriptie

1 De mens centraal

2 Voorwoord De mens centraal De etende mens De etende mens in Nederland eet brood. Maar in 2009 al minder dan in het jaar ervoor. De broodconsumptie is in dezelfde periode afgenomen met iets meer dan 1 kilo per capita. Op bijna zestig kilo is dat een fractie meer dan anderhalf procent. Als deze trend zich voortzet, zal in 2015 het jaarlijks geconsumeerde broodvolume per persoon met bijna 5 kilo gedaald zijn ten opzichte van In euro s zou dat betekenen dat de totale markt, in dezelfe periode met een slordige 200 miljoen euro is afgenomen. De kopende mens Consumenten hebben zich de afgelopen jaren laten verleiden door alternatieven voor hun dagelijks brood. Het consumptieaandeel van brood bleek interessant genoeg voor zuivellaars met ontbijtdrankjes, cereal-producenten met muesli en andere graanproducten. Zelfs (fris)drankjesfabrikanten zagen alternatieve mogelijkheden voor voornamelijk het ontbijtmoment. Met slimme beloften en forse reclamebudgetten bleken zij in staat de kopende mens op de winkelvloer te verleiden tot andere aankopen dan voorheen. De afgelopen jaren hebben deze toetreders een marktvolume opgebouwd van ruim 800 miljoen euro. Gerelateerd aan de totale broodverkopen in euro s is dat 34,7% van het broodvolume. Daarbij is niet opgeteld het volume wat bekende merken in onder andere geel- en witvetten samen met een Nederlandse retailer realiseren. Ondanks de stabilisatie van de verkopen van broodsubstituten staat de innovatiemotor bij deze multinationals niet stil en blijft het markt- en consumptieaandeel van brood aantrekkelijk om in te breken. Wanneer vezels, koolhydraten en andere intrinsieke productaspecten een nog grotere rol gaan spelen bij de aankoopoverwegingen van de kopende mens, is het niet onmogelijk dat het aandeel van substituten nog meer gaat groeien ten koste van de productcategorie brood. De bakkende mens De gepassioneerde bakkende mens gruwelt van dit perspectief. Of deze nu ambachtelijk of industrieel brood bakt, doet in deze niet ter zake. Niet alleen vanwege de afnemende rentabiliteit, maar wellicht nog wel meer door de klaarblijkelijke onderwaardering voor een fantastisch en gezond natuurproduct. Om over de marginale waardering van het bakkersvak nog maar te zwijgen. Daarom grijpt de bakkende mens vandaag de kans om met nieuw verworven kennis een andere rol van betekenis te spelen. Niet alleen door terug te grijpen naar het authentieke vakmanschap, maar juist door het aanleren van nieuwe vaardigheden. Allereerst door binnen de keten heroverde applicatiekennis die leidt tot zeer gezonde producten die met hart en ziel zijn vervaardigd, maar met minder vet, minder zout of minder suiker. Direct gevolgd door goed te luisteren naar wensen, verwachtingen en ergernissen van de kopende mens. De mens centraal - pagina 2

3 Voorwoord De mens centraal Alleen door de kopende en etende mens centraal te stellen, is de bakkende mens in staat om aan verwachtingen te voldoen en wensen van waarde te vervullen. Door die omwenteling zal de waardering voor het bakkersvak en het vakmanschap groeien en krijgt de bakkende mens de status die hij verdient. Een status van eerlijke smaakmaker, met een oprechte sociale betrokkenheid. Die werkt in een branche met voldoende aantrekkingskracht voor enthousiaste jonge mensen, die actief willen participeren, kansen zien om te groeien en zich als mens doelbewust ontwikkelen in de kunst van het vak. De lerende mens Wie de toekomst vorm wil geven, zal na moeten denken over de lay-out van die toekomst. En die lay-out van de toekomst wordt in de managementliteratuur van de laatste decennia visie genoemd. In diezelfde literatuur wordt het belang van visie beschreven als een belangrijk ijkpunt voor het bepalen van richting. Immers, wie zich een voorstelling kan maken van een toekomstige situatie is in staat om tijdig te leren wat er gedaan moet worden om in deze toekomst met de productcategorie brood een voordelige en verdedigbare positie in te nemen. Logisch dat de commissie Brood & Banket van het Productschap Akkerbouw zich op korte termijn wilde oriënteren op een dergelijke toekomstvisie. Met als vertrekpunt de huidige marktsituatie en de belangrijkste leereffecten van het afgelopen halve decennium. Hoewel de opdracht van de commissie Brood en Banket zich heeft toegespitst op het vraagstuk rondom de meelheffing, zijn in dit onderzoek alle activiteiten, ongeacht de financieringsgrondslag, getoetst. Er is gekozen om te werken in een processtructuur die vooral concreet zou kunnen maken wat de branche gezamenlijk vandaag zou moeten doen, om morgen de toekomst de gewenste vorm te kunnen geven. Die processtructuur is ontwikkeld rondom de bakkende mens zelf. De gehele keten van grond tot mond heeft een bijdrage geleverd in de vorm van inzichten, verwachtingen en probleemstellingen. Consumenten, grondstofleveranciers, ambachtelijke bakkers, industriële bakkers, retailers, wetenschappers, diëtisten, docenten, leerlingen en belangrijke stakeholders zijn nadrukkelijk en uitgebreid geconsulteerd. Op basis van persoonlijke interviews, plenaire sessies en individuele feed back is vastgelegd wat als huidige situatie wordt ervaren, welke ontwikkelingen worden verwacht en wat het meest positieve perspectief zou moeten zijn. Gezamenlijk is in branchebrede kerngroepen nagedacht over doelstellingen, consequenties en benodigde maatregelen. De mens centraal - pagina 3

4 Voorwoord De mens centraal Het resultaat van die inspanningen, alsmede de beschrijvingen van het tot standkomen en de beargumentatie voor betreffende keuzes en richtingen ligt hier in rapportvorm voor u. Deze branchebreed verkregen informatie moet het voor leden van de Commissie Brood en Banket van het Productschap Akkerbouw en werkgevers- en werknemersorganisatie in de bakkerij mogelijk maken om gefundeerde en vooral gefocuste branchebrede beslissingen te nemen die zowel de bakkende mens, maar vooral de brood etende mens het beste dient in de toekomst. De mens centraal - pagina 4

5 Inhoudsopgave De mens centraal - pagina 5

6 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Beschrijving van de opdracht 3. Methode van onderzoek 4. Vastleggen van doelen 5. Scenario s 6. Bloemlezing interviews De mens centraal - pagina 6

7 Management summary De mens centraal - pagina 7

8 Hoofdstuk 1 Management summary Het doel van het visieonderzoek is het vaststellen van het onderling verband tussen de verschillende oorzaken en potentiële gevolgen van bewegingen binnen de bakkerijbranche. Naar onderlinge verbanden is gezocht op basis van middelen (rentabiliteit en ketenstromen), van mensen (ondernemerschap en arbeid) en van markten (consumentengedrag en consumptieontwikkeling). Op basis van de uitkomsten van kwalitatieve en kwantitatieve research zijn de belangrijkste thema s geformeerd naar de zes voornaamste strategische drijfveren: Consument en consumptiepatronen Ketenorganisatie en grondstofstromen Attractiviteit sector voor werknemers en beschikbaarheid arbeid Rentabiliteit bedrijfstak Ondernemerschap Maatschappelijke thema s Uit de totale informatiestroom zijn diverse zeer relevante ambities gedestilleerd en gekoppeld aan gekwantificeerde doelen die gerealiseerd moeten zijn in een periode van vijf jaar, wil de sector haar positie minimaal behouden en zorgdragen voor het economische beginsel van continuïteit. Ondernemersverenigingen en vakbonden zullen in nauwe samenwerking met het Productschap Akkerbouw afgewogen beslissingen moeten gaan nemen inzake het inzetten van middelen om doelen te realiseren. Gezien de wenselijkheid van transparantie en rapportage van de gerealiseerde effecten en doelstellingen is het wenselijk dat er heldere toetsingskaders komen om: A. Geallocceerde middelen ten behoeve van het realiseren van specieke gekwantificeerde doelen te vergelijken met de uiteindelijke binnen de gestelde tijdslijn gerealiseerde doelen of subdoelen. B. Bestaande en mogelijke activiteiten en ideeën te beoordelen op de effectieve bijdrage binnen de tijdslijn van vijf jaar, aan de uit het visiedocument te destilleren doelen en doelstellingen. De mens centraal - pagina 8

9 Hoofdstuk 1 Management summary Consument en Consumptiepatroon Inzichten 1. De consumptie van brood staat onder druk. De afgelopen jaren neemt de consumptie af. Weliswaar mondjesmaat, maar geëxtrapoleerd over een periode tot 2015 wordt bij onverminderde krimp van het volume de reductie van verkopen in euro s substantieel. 2. Brood is verworden tot een commodity en ondervindt, door snellere levenspatronen, concurrentie van sexy substituten. Substituutproducten en merkfabrikanten hebben de afgelopen jaren kans gezien een deel van het marktaandeel van brood aan te vallen en in te nemen. Analyses tonen aan dat die substitutie voornamelijk heeft plaats gevonden op basis van gemaksaspecten (on the move) en op basis van gezondheidsaspecten (functionele claims). Oplossingsrichtingen 1. Beter aan laten sluiten van kernbelofte van brood op koopintenties van substituten en betere fit op andere consumptiemomenten. Brood blijft in de evoked set van consumenten weliswaar belangrijk, maar leidt onder de gestage erosie van de eigen positionering. Fabrikanten van substituten hebben kans gezien een nadrukkelijke toevoeging te maken op hun eigen intrinsieke productwaarden. Cereals met extra ijzer, merkbrood met minder zout en ontbijtdrankjes met extra vezels. Brood zal opnieuw aansluiting moeten zoeken met de belangrijkste koopintenties van de consument. 2. Herpositionering van brood en het minimaal consolideren van de consumptie per capita en reductie van substituten. De positie van brood moet in eerste instantie op het gebied van nutritionele waarden opnieuw worden geladen. Hiervoor is een kennisnetwerk nodig wat met hoge prioriteit deze nutritionele kennis ontsluit en beschikbaar maakt voor alle onderdelen van de sector. De mens centraal - pagina 9

10 Hoofdstuk 1 Management summary Ketenorganisatie en grondstofstromen Inzichten 1. De bakkerij moet de sturende schakel zijn bij innovatie. Innovatie is een belangrijke vorm van waardecreatie. Door gebrek aan innovatie verschralen assortimenten en wordt de uiteindelijke consument relatief weinig verrast. 2. Ambachtelijke bakker en industrie zijn afhankelijk geworden van de applicatiekennis die elders in de supply chain is opgebouwd (en gemonopoliseerd). Door de applicatiekennis in aanvang van de keten te transformeren in innovatie, wordt vernieuwing in algemeenheid gestandaardiseerd. Het bakkersvak verschraalt tot mixenmengen en productielocaties worden volgens een optimale benchmark bedrijfeconomisch gelijkelijk ingericht. Oplossingsrichtingen 1. Applicatiekennis en consumenteninzichten terug naar ambacht en industrie en kennisintensief en branchebreed samenwerken onder voorwaarde van doel, doelstelling en doelgroep. Het vergroten van applicatiekennis op de bakkerijvloer draagt bij aan een betere positionering van de intrinsieke productwaarde van brood. Door het koppelen van nutritionele kennis (zout, vet, koolhydraten, suikers, vezels en sporenelementen als vitaminen en mineralen) met primaire productiekennis, kan productinnovatie op de bakkersvloer plaatsvinden, waardoor een hogere graad van onderscheidend vermogen ontstaat. 2. Verbeteren van de rentabiliteit voor de branche o.a. door het realiseren / anders verdelen van de innovatiepremie. Mengproductie op de bakkerijvloer leidt tot meer unieke recepturen en creëert op inkoopniveau voor de bakkerij meer transparantie. De mengvergoeding verschuift van de aanvang van de keten naar de bakkende schakel. Op basis van huidige bedrijfseconomische inzichten zou gesteld kunnen worden dat de extra brutomarge niet opweegt tegen de arbeidskosten. Het lokaal opgebouwde onderscheidend vermogen en de innovatiedynamiek in het assortiment leiden echter tot hogere ankerprijzen en een verbetering van het integraal brutorendement. Voor het terugbrengen van applicatiekennis naar de bakkerijvloer is eenzelfde kennisnetwerk noodzakelijk als voor de nutritionele en wetenschappelijke content. Dit netwerk houdt zich ook bezig met applicatiekennismigratie bezig. De mens centraal - pagina 10

11 Hoofdstuk 1 Management summary Attractiviteit sector en beschikbaarheid arbeid Inzichten 1. Het imago van de bakkerij als werkgever is onvoldoende positief ten opzichte van andere bedrijfstakken binnen de foodsector. De bestaande populatie bakkersleerlingen en de potentiële arbeidspopulatie zien het bakkersvak als generiek ondergewaardeerd en van veel minder aanzien als bijvoorbeeld het beroep van (chef)kok. De maatschappelijke aandacht voor eten en koken lijkt aan de bakker voorbij te gaan. 2. De sector heeft geen eenduidige visie op arbeidsmarktbeleid en arbeidsmarktcommunicatie. Het verkrijgen van arbeid is de afgelopen deccenia geen integraal beleidsaspect geweest binnen de bakkerijsector. Dat geldt voor zowel het ambacht alsook voor de industrie. De consequenties daarvan zijn niet alleen een tekort / kwalitatief onvoldoende aan instroom, maar ook voortijdige (omgediplomeerde) uitstroom. Het vak wordt geassocieerd met inconveniente werktijden en zware fysieke arbeid. Oplossingsrichtingen 1. Ontwikkelen van een eenduidige visie en helder beleid en de daarbij passende arbeidsmarktcommunicatie-uitingen om de attractiviteit voor werknemers te verhogen Het bakkersvak moet opnieuw allure krijgen. Het imago van de bakker zal moeten transformeren van meelijwekkende noeste nachtarbeider tot held van de smaak. 2. Voldoende instroom van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel die met volle overtuiging kiezen voor het bakkersvak (zowel industrie als ambacht). Het terugbrengen van de essenties van het vak naar de bakkerijvloer (nutritionele- en applicatiekennis) zal een belangrijke bijdrage leveren aan het nieuw elan van de bakker. Hoe de sector deze nieuwe rol van de bakker weet te vertalen naar emotionele betekenis voor de consument, zal essentieel zijn voor het toekomstig imago van het vak en daarmee deels bepalend voor de instroom, doorstroom en uitstroom van arbeid. De mens centraal - pagina 11

12 Hoofdstuk 1 Management summary Rentabiliteit bedrijfstak Inzichten 1. De retailer bepaalt de prijs van brood, heeft het imago van de bakker gekopieerd en dicteert de industrie. Met een marktaandeel van een kleine 80% speelt de retailer een belangrijke rol bij het vestigen van de ankerprijs voor brood. De ankerprijs is het prijsreferentiekader van een consument. Brood is vanuit het supermarktperspectief voor consumenten een reden om bij voorkeur dagelijks de supermarkt te bezoeken. Uit onderzoek blijkt dat nagenoeg ieder winkelformat brood hanteert als een belangrijk speerpunt in het formulebeleid. 2. De bakker is niet meer onderscheidend genoeg ten opzichte van de retailer. De introductie van de bake-off ovens op de winkelvloer heeft de supermarkten het imago van vers-bakkerij opgeleverd. Het expliciete vers onderscheidend vermogen van de bakker is hierdoor voor consumenten minder tastbaar of zichtbaar geworden. 3. De retailer is achterwaarts gaan integreren. Supermarktorganisaties differentiëren door het maken van andere strategische keuzes binnen de assortimentsgroep brood. Dit vertaalt zich in de volgende vormen van integratie: A. Structurele samenwerking met industriële bakkers met een controlesystematiek op grondstofprijzen en het gezamenlijk verzamelen van consumenten-inzichten die worden vertaald in innovatieprojecten; B. Integrale (en exclusieve) samenwerking met een industriële bakkerij die als category captain aanvullende productstromen aansluit tot een geïntegreerd logistiek systeem en verantwoordelijk is voor het totale categorie management; C. Volledige achterwaartse integratie door het inrichten van een eigen broodcentrale c.q. eigen centrale bakkerijen; D. Gedeeltelijke of gehele samenwerking met een lokale ambachtelijke bakkerij, waarbij de producten al dan niet worden gelabeld met de lokale herkomst benaming (merk ambachtelijke bakker). De mens centraal - pagina 12

13 Hoofdstuk 1 Management summary Oplossingsrichtingen 1. Brood & Bakker opnieuw onderscheidend maken. Waar vroeger de imago s waren verdeeld tussen de ambachtelijke bakker als vers en de supermarkt als fabrieksbrood is er veel veranderd. De ambachtelijke bakker moet zichzelf een nieuw imago aanmeten als smaakheld en nutritioneel adviseur. De smaak van het puur natuurproduct brood moet opnieuw vertaald worden (intrinsieke productwaarde) in voor de consument relevante kernbeloften. De bakker, als eindverantwoordelijke voor het product, speelt een belangrijke rol bij de geloofwaardigheid en de essentiële beleving van de intrinsieke productwaarden van brood. 2. Een ander en gunstiger prijspeil / kostenpeil voor industrie en ambacht. Wanneer de expliciete kernbeloften van brood als gezond, eerlijk, natuurlijk product met veel smaak en karakter bij de consument blijven beklijven, ontstaat ruimte in de bandbreedte van de prijs. De ankerprijs gaat dan langzaam omhoog. Hierdoor ontstaat ruimte voor margeverbetering die gezien de rentabiliteit van de bedrijfstak absoluut noodzakelijk is. De mens centraal - pagina 13

14 Hoofdstuk 1 Management summary Ondernemerschap Inzichten 1. Er zijn teveel product- en productiegeoriënteerde bakkers die defensief opereren en onvoldoende in staat zijn retail goed in te vullen. De moderne consument heeft een ander verwachtingspatroon ontwikkeld in de afgelopen jaren. Zowel voor wat betreft het product, smaak alsook de winkeluitstraling, inrichting en servicecomponenten. Deze laatste drie aspecten zijn de succesfactoren van retailers. De succesvolle ambachtelijke bakker van morgen zal moeten leren deze retailaspecten optimaal te beheersen en de consument maximaal in verwachtingen tegemoet te komen. 2. De sector beschikt over onvoldoende retail skills (o.a. door overname familiebedrijf) en in de vaktechnische opleiding is te weinig aandacht voor vaardigheden en kennis die de ondernemer nodig heeft. Het aantal bakkers daalt, het aantal verkooppunten (numerieke distributie) moet bijvoorkeur gelijk blijven. Brood dicht bij de consument verhoogt het aankoopgemak. Als het aantal bakkers daalt, en een gelijk aantal verkooppunten moet openblijven, is filialisering de enige manier om dit te realiseren. Dat vraagt om andere kennis, kunde en vaardigheden bij bakkers die meer dan een verkooppunt moeten gaan managen. Oplossingsrichtingen 1. Bestaande professionals en ondernemers opleiden en bijscholen op het terrein van ondernemersvaardigheden en retailing en potentiële ondernemers gericht opleiden. Bakkers en potentiële bakkers zullen zich meer moeten gaan verdiepen in de beheersing van de succesfactoren van de winkelvloer (retail) en de wijze waarop consumenten zijn te verleiden naar juist die bakkerswinkel te komen (bestemming). Dit kan door bijscholingsprogramma s die praktisch en pragmatisch deze kennis en vaardigheden bij brengen. In principe zou deze faciliteit kunnen worden ingevuld door marktpartijen op het gebied van trainingen en opleidingen. 2. Ondernemers met passie voor brood en performance in verkoop. Gezien de rol voor de bakker in het herpositioneringsproces is alleen passie voor lekker brood onvoldoende om duurzaam te kunnen blijven bestaan. Kansen liggen vooral in het beter vertellen van het authentieke bakkersverhaal en het verbeteren van de prestaties op het verkooppunt. De mens centraal - pagina 14

15 Hoofdstuk 1 Management summary Maatschappelijke thema s Inzichten 1. Overheden, maatschappelijke organisaties en consumenten worden kritischer ten aanzien van zout, vet en snelle koolhydraten. Voeding is sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit zo n dominant onderwerp geweest van overheidsbeleid als nu. Gezien de relatie tussen voeding en ander maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, stijgende kosten van gezondheidszorg, zorgwekkende groei van voedselallergieën, te weinig beweging enzovoort, activeert de overheid op basis van zelfregulering branches om te werken aan minder schadelijke voedingsmiddelen of in ieder geval reductie van stoffen die mogelijk nadelige gezondheidseffecten teweeg brengen. 2. Toename van het aantal welvaartsgerelateerde ziektes zoals obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes. Gezien de grote effecten van voeding op welvaartsziekten stijgt het bewustwordingsproces van consumenten op nutritionele niveaus buitengewoon snel. Internet draagt bij aan een snelle transformatie van kennis en creëert asymmetrie in informatievoorziening. Vroeger wist de vakman, dokter of andere notabele de waarheid. Tegenwoordig heeft de consument zelf de waarheid opgezocht en controleert vervolgens of de vakman, dokter of de notabele het ook weet. Oplossingsrichtingen 1. Proactieve en open voorlichting naar consumenten en actieve lobby richting stakeholders en wetgever. De sector zal in flink tempo antwoorden moeten verzamelen op basis van de gezondheidsdossiers die relevant zijn voor de productgroep brood. Deze (wetenschappelijke) inzichten moeten worden vertaald naar consumenteninformatie en proactief beschikbaar gemaakt worden voor de gehele keten. 2. Verbeterde positionering van brood als een gezond, eerlijk en zuiver (natuur)product. Vanuit de intrinsieke productwaarde eerlijk is deze vorm van informatievoorziening uiterst noodzakelijk, wil de sector deze waarde ook inhoud geven. De mens centraal - pagina 15

16 Hoofdstuk 1 Management summary Strategisch toetsingskader voor allocatie van middelen Algemeen Mocht de sector besluiten de meelheffing in te blijven zetten voor projecten die ten goede komen aan de sector, dan is een breuk in denken en doen noodzakelijk. Dat betekent allereerst dat er geen middelen meer toegewezen moeten worden aan het uitvoeren van taken maar aan het realiseren van meetbare doelstellingen. Ten aanzien van de realisatie van de doelstellingen is er tijdvolgelijkheid in de uitvoering. Het aanhouden van die tijdsvolgorde, en hieraan gekoppeld het toewijzen van middelen, is van essentieel belang. Uit de strategische visie zijn zes doelen te onderscheiden: 1. Eenduidige visie en helder arbeidsmarktbeleid met passende, consistente communicatie-uitingen. 2. Beter laten aansluiten van de kernbelofte brood op koopintenties substituten en betere fit op eetmomenten. 3. Brood en Bakker opnieuw onderscheidend maken. 4. Proactieve en open voorlichting en actieve lobby. 5. Applicatiekennis en consumenteninzichten terug naar ambacht en industrie en kennisintensief, branchebreed samenwerken (onder voorwaarde van doel, doelstelling en doelgroep). 6. Bestaande professionals bijscholen en nieuw arbeidspotentieel kwalitatief opleiden. Bovenstaande doelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De huidige financieringsgrondslag is verzuild tussen gelden uit de meelheffing en het Sociaal Fonds. Hoewel de opdracht van de commissie Brood en Banket zich heeft toegespitst op het vraagstuk rondom de meelheffing, zijn in dit onderzoek alle activiteiten, ongeacht de financieringsgrondslag, getoetst. Om bovenstaande doelen te realiseren, zijn drie projectorganisaties nodig met ieder een eigen taakgebied, verantwoordelijkheden en kritische prestatie indicatoren. De mens centraal - pagina 16

17 Hoofdstuk 1 Management summary Projectorganisatie 1: Kennisnetwerk Ambities: Applicatiekennis en consumenteninzichten terug naar ambacht en industrie en kennisintensief en branchebreed samenwerken onder voorwaarde van doel, doelstelling en doelgroep. Proactieve en open voorlichting naar consument over nutritionele betekenis van brood en actieve lobby naar stakeholders en (semi)wetgever, zoals bijvoorbeeld wetenschap, voedingsraad, voedingscentrum en relevante ministeries. Voedingsraad Ziektekosten verzekeraars Wetenschap Product Ketenkennis Intrinsieke kennis Zout / suiker / e.d. Machine bouwers Grondstof leveranciers Food Valley / Transforum Agri sector Doelen: - Stuiten van de opmars van substituten - Vergroten intrinsieke waarde van brood - Verkoop intensiveren - Innovatie voeden - (bruto)marge verbeteren - Vak meer (communicatieve) inhoud geven Financiële instituten Food Nutrition Delta Middelen: - Wetenschappelijke dossierkennis aangaande brood en gezondheidseffecten - Applicatiekennis om innovatie terug te brengen naar bakkende schakel Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden: - Contacten met wetenschap / kennisorganisaties onderhouden - Lobby richting overheid / voedingsraad e.d - Antwoorden op gezondheidsdossiers fomuleren - Ontwikkeling gezondheidsbevorderende grondstoffen entameren - Duurzaamheid bevorderen (energiedossier) - Beschikbaar stellen relevante inhoudelijke informatie De mens centraal - pagina 17

18 Hoofdstuk 1 Management summary Kwantitatieve meetbaarheid activiteiten, gekoppeld aan doelstelling: De doelstelling vanuit de ambities is de totale omzet aan substituutproducten te verkleinen. Wanneer het kenniscentrum goed presteert, juiste voorlichting verstrekt en de gezondheidsdossiers op een adequate wijze in het voordeel van brood weet te slechten, is het logische gevolg dat de afzet van substituutproducten in kilo s afneemt en dat de totale markt van substituutproducten krimpt. Gekwantificeerd zijn de belangrijkste substituutgroepen: Onbijtdrinks e.d. 267,7 miljoen (maaltijd)koek/ hartige broodvervangers 234,6 miljoen Ontbijtvervangers en cereals 137,9 miljoen Totaal 640,2 miljoen Totaal inclusief houdbaar brood, beschuit en crackers/toast 843,5 miljoen De mens centraal - pagina 18

19 Hoofdstuk 1 Management summary Het elimineren van de nutritionele achterstand en het optimaliseren van nutritioneel gerichte voorlichting moet er op gericht zijn om de substituutomzet, die is gerealiseerd in de supermarkt, te laten dalen. Dat is immers noodzakelijk om de omzet in brood in kilogrammen en de afzet van brood in euro s te laten groeien. A. De prioriteiten in kennisontwikkeling zullen in eerste instantie gericht moeten zijn op die nutritionele aspecten die de substituutproducten (deels) hebben benut in hun productproposities en waarop de bakkersbranche nog (te weinig) adequate antwoorden heeft. Deze kennisontwikkeling moet proactief worden vertaald in aansprekende voorlichting waardoor consumenten in hun aankooproutine op andere gedachten worden gebracht en de aankoopintenties voor eerlijk, puur en gezond brood worden versterkt. Het effect van deze activiteiten moet een afname van de belangrijkste substituutcategorieën tot gevolg hebben. B. Daarna moet de kennisontwikkeling worden gestuurd in de richting van oplossingen in grondstoffen en ingrediënten die het voor de bakkende ketenschakels mogelijk maken om de concurrentiepositie op productintrinsiek niveau te verbeteren (gezond, gemak, genieten, goed gedrag). Het verbeteren van de nutritionele concurrentiepositie moet eveneens leiden tot een reductie van omzet- en marktaandeel van de substituutcategorieën. Immers, door effectieve kennisontwikkeling wordt innovatie in de bakkende ketenschakel gefaciliteerd, waardoor brood op de aspecten gezond, gemak en genieten de substituutproducten beter kan beconcurreren. De mens centraal - pagina 19

20 Hoofdstuk 1 Management summary Meetinstrumentarium: Wanneer dit kennisnetwerk adequaat functioneert, en met succes de voorlichtingstaken weet te implementeren, verandert het concurrentieveld ten gunste van de omzet in kilo s brood en de waarde in euro s consumentenbesteding brood. Dat is te meten door de ontwikkeling van de afzet aan substituutproducten. A. In 2011 zou de afzet en omzet van de belangrijkste substituut-categorieën (drinks, hartige broodvervangers, cereals/ontbijtvervangers) af moeten nemen met minimaal 2% gezien de positieve effecten van activiteiten vanuit het kenniscentrum. De jaren daarna zou een gemiddelde afname met 2% gecontinueerd moeten worden, zodat voor de broodcategorie voldoende marktruimte ontstaat om 5% te kunnen groeien in volume. B. In 2012 moet de eurosales in brood, gecorrigeerd na CBS-consumptie indexcijfers en eventuele grondstofprijsverhogingen, met minimaal 2% groeien, door een verbetering van de concurrentiepositie van brood door middel van gefaciliteerde innovatie op basis van vernieuwde kennis op het gebied van grondstof en nutriënten. Op basis van de voornoemde kwantificeerbare doelen wordt de kwaliteit van de inzet van het kennisnetwerk ieder half jaar gemonitord. De subdoelen (2011 < 2% minder substitutie / 2012 > 2% extra waardecreatie) zijn relatief makkelijk te volgen via de IRI Infoscan. De mens centraal - pagina 20

21 Hoofdstuk 1 Management summary Projectorganisatie 2: (Commercieel) communicatienetwerk Ambities: Beter aan laten sluiten van de kernbelofte van brood op koopintenties substituten en betere fit op eetmomenten. Brood en bakker opnieuw onderscheidend maken op functioneel en emotioneel niveau. Fast service Supermarkten Hotellerie Marktbakkers Filiaalbakkers Catering organisaties Ambachtelijke bakkers Restaurants Petrol sector Product Ketenkennis Intrisieke kennis Zout / suiker Smaak Publiekscampagnes Proces Ambacht Vakliefde Transparant Professional De mens centraal - pagina 21

22 Hoofdstuk 1 Management summary Doelen: - Verlagen aankoopdrempels - Pres(en)tatie optimaliseren - Ankerprijs verhogen - Zorgeloze consumptie bevorderen - Betere prijs rechtvaardigen - Aankooproutine bevorderen - Kennis van natuurlijk productieproces vergroten Middelen: - Consumentenkennis over aankoopgedrag en aankoopdrempels - Intrinsieke productwaarden brood als lekker en gezond - Bakker als sympatieke en authentieke vakman Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden: - Contacten onderhouden met commerciële netwerk- en distributiepartners - Maken van vertaalslag wetenschappelijke informatie richting consument - Realiseren perfecte fit broodpropositie op verwachtingen consument - Passende positionering van bakker - Bewaken meerjarige consistentie in communicatie - Beschikbaar maken en distribueren van relevante informatie - (media)kanaalmanagement - Effectrapportage in onderlinge samenhang Kwantitatieve meetbaarheid activiteiten, gekoppeld aan doelstelling: Een betere aansluiting op koopintenties en een begrijpelijke en aantrekkelijke positionering van brood voor de Nederlandse (kopende) consument moet een hogere afzet tot gevolg hebben. De huidige afzet wordt gerapporteerd als 2,35 miljard in verkoop in euro s. De gekwantificeerde doelstelling is een groei van minimaal 5% in afzetvolume in euro s over een periode van 5 jaar (2,57 miljard, gebaseerd op CBS consumptieprijsindexcijfer 2,38 gemiddeld). Activiteiten vanuit dit netwerk moeten uiteindelijk zichtbaar bijdragen aan het vergroten van de effectieve afzet en het realiseren van een hogere prijs per kilo. Dat kan direct of indirect, maar moet aantoonbaar zijn in een structureel gerapporteerde halfjaarlijkse cijfermatige afzetmonitor in kilo s en eurosales. Hiervoor is vanuit dit netwerk een intensievere samenwerking nodig met alle distributiepartners binnen de branche. De mens centraal - pagina 22

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Naam auteurs: Armijn Beek Riemke de Kloet Bedrijfsnaam: Capgemini

Nadere informatie

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg voorkant Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Karlijn Lammers Dineke Woonink Robert Nieuwland Cok

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Van alle markten thuis Een studie naar samenwerking en verwaarding in versketens

Van alle markten thuis Een studie naar samenwerking en verwaarding in versketens Van alle markten thuis Een studie naar samenwerking en verwaarding in versketens Op initiatief van: EFMI Business School Juli 2013 2 Van alle markten thuis; een studie naar samenwerking en verwaarding

Nadere informatie

Toegang van Annemagreet Kuiper. Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ Maart 2007. Lisette Schipper Anthonie Maranus

Toegang van Annemagreet Kuiper. Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ Maart 2007. Lisette Schipper Anthonie Maranus Goed geregeld?! Toegang tot zorg- en dienstverlening voor klanten van concerns voor zorg en welzijn Toegang van Annemagreet Kuiper Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst Sectorplan Boekhandel Op weg naar een vitale toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 3. Arbeidsmarktanalyse... 9 4. Doelen en maatregelen... 15 5. Uitwerking van de maatregelen...

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future?

Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future? Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future? Prof. dr. Arjan van den Born, CFA (Universiteit Tilburg) Dr. Ad van den Oord (University Durham) Drs. Saar Francken (Zelfstandig adviseur) Met medewerking

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

GAZO en SAG kiezen voor innovatie eerstelijnszorg Onderzoek: Inzicht in samenwerking

GAZO en SAG kiezen voor innovatie eerstelijnszorg Onderzoek: Inzicht in samenwerking GAZO en SAG kiezen voor innovatie eerstelijnszorg Onderzoek: Inzicht in samenwerking Hoe de eerstelijnsgezondheidszorg op organisatie -, proces - en zorginhoudelijk niveau kan worden geïntegreerd en geoptimaliseerd.

Nadere informatie

1. Introductie, toelichting bij de rapportage en algemene artikelen pag. 2. 2. Thema Gezonder eten en leven pag. 5

1. Introductie, toelichting bij de rapportage en algemene artikelen pag. 2. 2. Thema Gezonder eten en leven pag. 5 1. Introductie, toelichting bij de rapportage en algemene artikelen pag. 2 2. Thema Gezonder eten en leven pag. 5 3. Thema Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop pag. 9 4. Thema Efficiënt energie

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

Business Spiritualiteit Onbekend maakt onbemind?

Business Spiritualiteit Onbekend maakt onbemind? Masterscriptie Onbekend maakt onbemind? Business Spiritualiteit Onbekend maakt onbemind? Om te weten of iemand bij het juiste bedrijf werkt, is het noodzakelijk te weten wat het bedrijf drijft. Hoe meer

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

aedes juli 2008 compact Sturen met benchmarks Via meten en vergelijken tot betere bedrijfsprestaties komen

aedes juli 2008 compact Sturen met benchmarks Via meten en vergelijken tot betere bedrijfsprestaties komen 35 compact juli 2008 aedes Sturen met benchmarks Via meten en vergelijken tot betere bedrijfsprestaties komen Compact is een uitgave van Aedes vereniging van woningcorporaties. Sturen met benchmarks Via

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Margarine Vetten Oliën

Margarine Vetten Oliën Productschap Margarine Vetten Oliën Op weg naar energiezuinige processen en een biobased economy Routekaart MVO Op weg naar energiezuinige processen en een biobased economy Routekaart MVO Een gezamenlijk

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Een analyse van de toepassing van Social Return in Nederland 6 juni 2014 In opdracht van Stichting Herstelling Uitgevoerd door InterPactum;

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

CFT 2.0 BOOSTING OUR INDUSTRIAL COMPETENCES BUSINESS PLAN

CFT 2.0 BOOSTING OUR INDUSTRIAL COMPETENCES BUSINESS PLAN CFT 2.0 BOOSTING OUR INDUSTRIAL COMPETENCES BUSINESS PLAN Inhoud Samenvatting 2 Ten geleide 4 1. Aanleiding voor CFT 2.0 5 1.1 Nederland heeft een sterke high tech sector 5 1.2 De internationale high tech

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 1 Managementsamenvatting Dit onderzoek draait om de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor het Nederlandse theaterveld. Door diverse oorzaken zijn theaters sinds enige tijd genoodzaakt meer eigen inkomsten

Nadere informatie