Procedure: communicatie Publicatie van het besluit op de gemeentelijke website en in een huis aan huis blad.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procedure: communicatie Publicatie van het besluit op de gemeentelijke website en in een huis aan huis blad."

Transcriptie

1 College V Onderwerp: Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2008 Collegevoorstel Inleiding: Op 1 juli 2008 trad de nieuwe Rijksleidraad invordering in werking. Deze leidraad vervangt de Leidraad Invordering Deze Rijksleidraad is de basis voor het invorderingsbeleid van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Heusden. De Rijksleidraad geeft ook aan dat gemeenten op bepaalde onderdelen beleidsvrijheid hebben. Op 27 februari 2009 heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ter uniformering en nadere invulling van die gemeentelijke beleidsvrijheid, een model-leidraad invordering gemeentelijke belastingen verzonden. Hierin is op de punten waar de Rijksleidraad gemeentelijke beleidsvrijheid laat, een bepaling toegevoegd of een bepaling aangepast die naar de eigen gemeentelijke situatie kan worden overgenomen. Het verschil tussen de oude en de nieuwe leidraad is vooral dat de nieuwe leidraad alleen nog beleidsmatige teksten bevat. Niet-beleidsmatige teksten staan niet meer in de leidraad, maar zijn opgenomen in een apart handboek voor de Rijksbelastingdienst. Vanwege de eenheid in beleid is zoveel mogelijk aangesloten bij de tekst van de Rijksleidraad. De nummering van de originele Rijksleidraad is in stand gelaten, zodat de (halfjaarlijkse) wijzigingen van het Ministerie van Financiën sneller gevonden en veranderd kunnen worden. Feitelijke informatie: De Invorderingswet 1990 bevat een aantal bepalingen die niet toepasbaar zijn op gemeentelijke belastingen en heffingen. Daarnaast kan om praktische redenen afgeweken worden van de Invorderingswet. De VNG heeft in een model-leidraad de meeste afwijkingen ten opzichte van de Invorderingswet opgenomen. De plaatselijke afwijkingen zijn geïnventariseerd en in de model-leidraad verwerkt. Dit heeft geleid tot de samenstelling van de Leidraad gemeentelijke belastingen voor de gemeente Heusden. De afwijkingen voor onze gemeente hebben o.a. betrekking op praktische toepassingen zoals bijvoorbeeld bestemmen van ongerichte (onvoldoende duidelijk aangegeven) betalingen al dan niet in overleg met belastingplichtige, het niet versturen van (vervolg)acceptgirokaarten, het omgaan met uitstel van betaling, behandelen van vervolgkosten etc en de werkwijze betreffende automatische kwijtschelding. De afwijkingen zijn niet van dien aard dat hiermee niet meer voldaan zou worden aan de Invorderingswet. Als bijlage is een toelichting toegevoegd waarin de lokale wijzigingen zijn opgenomen. Inzet van middelen: Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Procedure: communicatie Publicatie van het besluit op de gemeentelijke website en in een huis aan huis blad. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 1/2

2 College V Onderwerp: Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2008 BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 15 december 2009; gelet op gelet op het bepaalde in de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990; besloten: 1. Vast te stellen de leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2008; 2. De leidraad invordering gemeentelijke belastingen 1990, vastgesteld bij collegebesluit van 10 december 2002, inclusief de daaropvolgende wijzigingen tot en met 1 ste halfjaar 2008, in te trekken; 3. dit besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na die van de bekendmaking; namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 2/2

3 Bijlage: Toelichting leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2008 De model-leidraad invordering 2008 van de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) is gebruikt als basis voor de samenstelling van de Leidraad gemeentelijke belastingen voor de Gemeente Heusden. De model-leidraad van de VNG geeft een aantal optionele teksten. Navolgend wordt een opsomming gedaan van de keuzes welke zijn gemaakt voor de Leidraad Gemeente Heusden. Artikel Awb en algemene beginselen van behoorlijk bestuur De artikelen 3:40, hoofdstuk 4, afdeling 5.2, de hoofdstukken 6 en 7 en afdeling Awb zijn ingevolge artikel 1 lid 2 van hoofdstuk 1 Algemene bepalingen van de Invorderingswet 1990 niet van toepassing. Artikel Invorderingsmaatregelen tegen grote bedrijven Het optionele getal van vijftig in de 2 e regel van de 1 e alinea is opgenomen. Na de tekst De ontvanger vraagt altijd toestemming als de navolgende optionele bepalingen opgenomen: - met de beslaglegging op korte termijn de verkoop van (een deel van) de activa van het bedrijf wordt beoogd; - door de beslaglegging de werkvoorraad en/of geldmiddelen geheel of nagenoeg geheel worden vastgelegd; - derden niet onkundig blijven van de beslaglegging, zoals steeds het geval is bij derdenbeslag; - de ontvanger aan een schuldeiser zodanige inlichtingen omtrent openstaande belastingaanslagen verstrekt, dat deze kunnen dienen als steunvorderingen bij het aanvragen van faillissement door die schuldeiser. Artikel 3 Bevoegdheden ontvanger De optionele bepaling: - Faillissementsaanvraag is opgenomen. Artikel 3.5 Faillissementsaanvraag Het optionele artikel 3.5 en de onderstaande bepalingen zijn opgenomen: Als een belastingschuldige verkeert in de toestand dat hij ophoudt met betalen (artikel 1FW) kan de ontvanger het faillissement aanvragen. Bij een faillissementsaanvraag wordt vooraf toestemming gevraagd aan het college. Dit geldt ook bij een eventuele steunvordering voor het aanvragen van een faillissement. Artikel 4.3 Legitimatie Het optionele artikel 4.3 en de onderstaande bepaling zijn opgenomen:

4 Voor de uitoefening van de aan hem opgedragen invorderingstaken dient de belastingdeurwaarder op verzoek zich te kunnen legitimeren aan de belastingschuldige en/of zijn/haar gemachtigden. Artikel 7 Betaling en afboeking De volgende optionele bepalingen zijn opgenomen: - betaling van kleine bedragen; - ontvangen bedragen uit de wettelijke saneringsregelingen faillissement; Artikel 7.1 Tijdstip betaling De volgende optionele bepalingen zijn opgenomen: - bij betaling aan de kas van de gemeente geldt de dag waarop het bedrag aan het loket van de gemeente is betaald als tijdstip van betaling. - bij betaling aan de belastingdeurwaarder geldt de dag waarop het bedrag aan de belastingdeurwaarder is betaald als tijdstip van betaling. Artikel 7.9 Mededeling afboeking betaling Het optionele artikel 7.9 is niet opgenomen. Artikel 7.10 Betaling van kleine bedragen Het optionele artikel 7.10 en de onderstaande bepaling zijn opgenomen: Betalingen van belastingaanslagen in kleinere bedragen dan die van de termijnen worden niet geweigerd, tenzij dit door de ontvanger aangemerkt wordt als nodeloze overlast. In dat geval treedt hij in contact met de belastingschuldige om de betalingswijze aan te passen. Artikel 7.11 Ontvangen bedragen uit de wettelijke schuldsaneringsregeling en faillissement Het optionele artikel 7.11 en de onderstaande bepaling zijn opgenomen: Uit de wettelijke schuldsaneringsregeling of uit een faillissement ontvangen bedragen dienen steeds te worden afgeboekt overeenkomstig de gegevens van de uitdelingslijst, met in achtneming van artikel 7.2 van deze leidraad. Artikel 9 Betalingstermijnen De optionele bepaling regeling betalingstermijnen is opgenomen. De optionele bepaling automatische incasso is niet opgenomen. Artikel 9.1 Afwijking van de betalingstermijnen in geval van voorlopige aanslagen De optionele bepaling In de gemeentelijke verordening is een afwijkende termijn bepaald is niet opgenomen. Artikel 9.7 Regeling betalingstermijnen Het optionele artikel 9.7 en de onderstaande bepalingen zijn opgenomen:

5 De gemeente heeft voor iedere belastingsoort de betalingstermijn(en) in de belastingverordening geregeld. Is in de belastingverordening niets geregeld, dan zijn de betalingstermijnen uit de wet van toepassing. In aansluiting op artikel 9, tiende lid, van de wet wordt de Algemene Termijnenwet in beide gevallen niet van toepassing verklaard. Op elke belastingaanslag wordt (worden) de betalingstermijn(en) aangegeven. Uiterlijk op die datum moet de belastingschuldige de aanslag (of het evenredige deel ervan bij meerdere termijnen) hebben betaald. Artikel 9.8 Automatische incasso Het optionele artikel 9.8 is niet opgenomen. Artikel 11.3 Achterwege laten van tussentijdse vervolging en aanmaning Bij punt 2 het optionele bedrag 182 is ongewijzigd opgenomen. Artikel 11.5 Betalingsherinnering De volgende optionele bepalingen zijn opgenomen: Als de aard of omvang van de belastingschuld dan wel het betalingsgedrag van de belastingschuldige daartoe aanleiding geven, kan de ontvanger de belastingschuldige eerst (kosteloos) een schriftelijke betalingsherinnering toezenden. Als er geen betalingsherinnering wordt verzonden of als deze niet of niet tijdig tot algehele voldoening van de belastingschuld leidt, verzendt de ontvanger een aanmaning. Artikel opschorten van de executie Het optionele getal vier in de laatste zin van de eerste alinea is ongewijzigd opgenomen. Artikel Bieden voor rekening van de gemeente en beslag roerende zaken De volgende optionele bepaling is opgenomen: Daarnaast kan de ontvanger de belastingdeurwaarder opdracht geven om de executie plaats te laten vinden via internetveiling. De regels hiervoor dienen openbaar gemaakt te worden. Artikel Derdenbeslag op polis van levens- of spaarverzekering of lijfrente Het optionele bedrag en het optionele getal drie in de 1 ste zin bij het derde gedachtenstreepje zijn ongewijzigd opgenomen. Artikel Reden afwijzing verzoek om uitstel De optionele bepaling j voor zover de aanslag betrekking heeft op: bedrijfsreinigingsrecht, (bouw)leges, toeristenbelasting, parkeerbelastingen, marktgelden, precariobelasting is niet opgenomen. De optionele bepaling k voor zover het een bezwaar betreft dat direct of indirect gericht is tegen een onherroepelijk vaststaande WOZ-beschikking is niet opgenomen.

6 De optionele bepaling l indien de belastingschuldige reeds eerder een regeling heeft genoten, maar deze niet is nagekomen is opgenomen. De optionele bepaling m indien ter zake van de aanslag reeds een beslagopdracht naar de belastingdeurwaarder is uitgegaan dan wel door de belastingdeurwaarder reeds beslag is gelegd is niet opgenomen. De optionele bepaling n in geval van een vordering op grond van artikel 19 van de wet is niet opgenomen. De optionele bepaling o het in bezwaar betwiste bedrag minder dan 50 bedraagt is niet opgenomen. Artikel Bezwaarschrift geldt als verzoek om uitstel; beroepschrift niet De volgende bepaling is opgenomen: Als de belastingschuldige een gemotiveerd bezwaarschrift tegen een belastingaanslag indient, merkt de ontvanger het bezwaarschrift aan als een verzoek om uitstel van betaling. Dit geldt echter uitsluitend als de belastingschuldige in het bezwaarschrift tevens het bestreden bedrag van de belastingaanslag en de berekening van dat bedrag vermeldt. De volgende bepaling is niet opgenomen: Voor het bestreden bedrag van een aanslag moet de belastingschuldige een verzoek om uitstel van betaling indienen. Het indienen van een bezwaarschrift geldt niet tevens als een verzoek om uitstel van betaling. Artikel Uitstel in verband met een belastingteruggaaf en andere uit te betalen bedragen Het optionele artikel en de onderstaande bepaling zijn opgenomen: Als binnen afzienbare tijd een door de ontvanger uit te betalen bedrag wordt verwacht, kan de ontvanger uitstel van betaling verlenen tot het moment waarop hij dit uit te betalen bedrag kan verrekenen met de belastingaanslag waarvoor uitstel wordt gevraagd. De onderstaande optionele bepaling is niet opgenomen: Er is sprake van een binnen afzienbare tijd te verwachten belastingteruggaaf als: - het belastingjaar of belastingtijdvak waarover de teruggaaf wordt verwacht is afgelopen; en - de belastingschuldige een verzoek om teruggaaf heeft ingediend; en - over die teruggaaf tussen de inspecteur en de belastingplichtige geen verschil van mening bestaat. Artikel Berekening van het uit te betalen bedrag bij uitstel Het optionele artikel en de onderstaande bepalingen zijn opgenomen: Bij het verzoek om uitstel moet een berekening van het uit te betalen bedrag zijn gevoegd. Als dit ontbreekt of onvoldoende is gemotiveerd, verleent de ontvanger uitstel om de verzoeker in de gelegenheid te stellen alsnog zijn verzoek (nader) te motiveren. De ontvanger verleent dit uitstel voor ten hoogste één maand na de dagtekening van de uitstelbeschikking. De ontvanger kan voor een langere periode uitstel verlenen als hij dit redelijk acht.

7 Als na het verstrijken van de gestelde termijn het verzoek niet (nader) is gemotiveerd, is het uitstel vervallen. Artikel Beslissing op het verzoek om uitstel in verband met een uit te betalen bedrag Het optionele artikel en de onderstaande bepaling zijn opgenomen: De ontvanger beslist - onder door hem te stellen voorwaarden - in het algemeen positief op een volledig gemotiveerd verzoek om uitstel van betaling. De toewijzende beslissing strekt zich niet verder uit dan tot het te verrekenen bedrag. De onderstaande optionele bepaling is niet opgenomen: Het verschil tussen het bedrag van de belastingaanslag en het te verrekenen bedrag moet de belastingschuldige tijdig betalen. De ontvanger kan echter een betalingsregeling toestaan als daartoe aanleiding bestaat. Artikel Verrekening en uitstel in verband met een te verwachten uit te betalen bedrag Het optionele artikel en de onderstaande bepalingen is niet opgenomen: Uit te betalen bedragen waarop het uitstel geen betrekking heeft, verrekent de ontvanger met de openstaande belastingschuld waarvoor uitstel van betaling is verleend in verband met een te verwachten uit te betalen bedrag. Als volgens de ontvanger de continuïteit van de bedrijfsvoering direct gevaar loopt als gevolg van een eventuele verrekening van teruggaven en niet hoeft te worden gevreesd voor onverhaalbaarheid van de schuld, dan kan hij deze teruggaven (gedeeltelijk) uitbetalen. Artikel 25.5 Betalingsregeling voor particulieren Het optionele getal twaalf in de eerste alinea en in de 1 ste en 2 de zin van de tweede alinea is opgenomen. Artikel Kort uitstel particulieren Het optionele getal vier in de zin Op schriftelijk of telefonisch verzoek is voldaan is vervangen door twaalf en aldus opgenomen. Het optionele bedrag van in lid a is opgenomen. Artikel Betalingscapaciteit en betalingsregeling particulieren De optione bepaling 80% in de laatste alinea in de zin Voor de betalingsregeling..de betalingscapaciteit op is opgenomen. Artikel Belastingschuldige stelt zelf een betalingsregeling voor Het optionele getal twaalf in de 1 ste alinea in de zin Als een belastingschuldige..van het verzoek is opgenomen. Artikel Betalingsregeling langer dan twaalf maanden Het optionele getal twaalf in de 1 ste alinea in de zin Het beleid.maanden duurt en in de zin Hierbij moet schuld te voldoen is opgenomen.

8 Artikel Duur betalingsregeling ondernemers Het optionele getal twaalf in de 2 de alinea in de zin De betalingsregeling van de belastingaanslag is opgenomen. Artikel Beroepsfase uitstel Het optionele getal tien in de 2 e regel van dit artikel is opgenomen. Artikel Beroep of herhaald verzoek om uitstel bij de ontvanger Het optionele getal tien in de laatste zin van dit artikel is opgenomen. Artikel 26 Kwijtschelding van belastingen De volgende tekst is toevoegd: Op 18 december 2007 is de Regeling kwijtschelding van gemeentelijke belastingen vastgesteld. In deze regeling zijn nadere bepalingen opgenomen omtrent de wijze waarop kwijtschelding kan worden aangevraagd, welke belastingplichtigen kwijtschelding kunnen aanvragen, voor welke belastingaanslagen (gedeeltelijke) kwijtschelding kan worden aangevraagd, de normen van kosten van bestaan en aanwending van de betalingscapaciteit. Aan In aansluiting op artikel 26 van de wet beschrijft dit artikel het beleid over de navolgende toevoeging opgenomen: - geautomatiseerde kwijtschelding Artikel Kwijtschelding van betaalde belastingschulden Het optionele getal drie in het 1 e gedachtenstreepje is opgenomen. Artikel Het indienen van een verzoek om kwijtschelding De optionele termijn van twee weken in de laatste zin van de 2 e alinea is opgenomen. Artikel Niet ingevuld of onjuist ingevuld verzoekformulier om kwijtschelding De optinele termijn van twee weken in de 1 e zin van de 1 e alinea is opgenomen. De 1 e zin van de 2 e alinea is als volgt opgenomen: De ontvanger vraagt de gegevens slechts éénmaal op. Artikel Toewijzing van het verzoek om kwijtschelding onder voorwaarden De optionele termijn van drie jaar in de 2 e zin van de 2 e alinea is opgenomen. De optionele termijn van tien dagen in de 1 e zin van de 3 e alinea is opgenomen. Artikel Na afwijzen kwijtschelding tien dagen wachttijd bij voortzetting invordering De optionele termijn van tien dagen in de 4 e regel van de 1 e alinea is opgenomen.

9 Artikel Mondeling meedelen afwijzen kwijtschelding De optionele termijn van tien dagen in de laatste zin van de 1 e alinea is opgenomen. Artikel Invordering na administratief beroep en herhaald verzoek om kwijtschelding De optionele termijn van tien dagen in de 2 e en 4 e regel van de 1 e alinea alsmede in de 1 e regel van de 2 e alinea is opgenomen. Artikel Geen verdere invorderingsmaatregelen en afwijzing verzoek om kwijtschelding De optionele termijn van drie jaar in de 5 e regel van de 3 e alinea is opgenomen. De optionele termijn van veertien dagen in de voorlaatste regel van de 4 e alinea is opgenomen. Artikel 26.6 Geautomatiseerde kwijtschelding De navolgende bepaling is opgenomen: De gemeente maakt gebruik van geautomatiseerde kwijtschelding. Belastingschuldigen die in het voorgaande belastingjaar de maximale kwijtschelding verleend hebben gekregen worden gekoppeld aan de uitkeringsgerechtigden op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Als de belastingschuldige nog steeds recht heeft op uitkering volgens de WWB volgt automatische kwijtschelding. Als op grond van deze toetsing geen recht bestaat op geautomatiseerde kwijtschelding kan alsnog een individueel verzoek worden ingediend. Belastingschuldigen die niet tot deze groep behoren maar in het vorige belastingjaar wel volledige kwijtschelding hebben gekregen kunnen een verkorte aanvraag kwijtschelding indienen. Artikel 28.5 Rente- of schadevergoeding De optionele termijn van acht weken in de 1 e zin van de laatste alinea is opgenomen. Artikel 28.8 Drempelbedrag De navolgende optionele bepaling is opgenomen: Rentebedragen van 23 of minder worden bij een slotbetaling op een belastingaanslag niet in rekening gebracht. Artikel 48.2 Invordering ten laste van een erfgenaam blijft achterwege Het optionele bedrag van 23 in de 3 e regel is opgenomen. Artikel Na de toepassing van het faillissement De optionele termijn van vijf jaar in de 4 e regel van de 2 e alinea is opgenomen. Artikel 75.2 Aan derden toekomende bedragen De volgende optionele bepalingen zijn opgenomen:

10 - de kosten van het aanbrengen en verwijderen door derden van wielklemmen of andere bestanddelen die verhindering van gebruik, vervoer en belasting van de in beslaggenomen roerende zaken bewerkstelligen; - de kosten van opslag, afvoer en bewaarneming van in beslaggenomen roerende zaken.

11 Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen 2008 Artikel 1 Inleiding en toepassingsgebied Inleiding Lijst met gebruikte afkortingen Definities Reikwijdte beleidsvoorschriften Aansprakelijkgestelden en andere derden Awb en algemene beginselen van behoorlijk bestuur Keuze uit verschillende invorderingsmaatregelen Invorderingsmaatregelen tegen grote bedrijven Voor de invordering minder geschikte dagen...16 Binnenkomst van bescheiden Positie belastingdeurwaarder Bewaren invorderingsbescheiden Verklaring inzake nakoming fiscale verplichtingen Informatieplicht Diplomatieke status Toepassingsgebied...18 Artikel 2 Begrippen Woonplaats...19 Artikel 3 Bevoegdheden ontvanger Fiscale en civiele bevoegdheden Conservatoir beslag Geen conservatoir beslag dan ook geen versnelde invordering Ontbreken belastingaanslag en conservatoir beslag Gerechtelijke procedures - toestemming Juridische bijstand Toestemming Rijksadvocaat Faillissementsaanvraag...21 Artikel 4 Bevoegdheid belastingdeurwaarder Reikwijdte bevoegdheid belastingdeurwaarder Bescherming Legitimatie...22 Artikel 5 Artikel 6 Reikwijdte van de wet Artikel 7 Betaling en afboeking Rente en kosten in het kader van de reikwijdte van de wet Tijdstip betaling De afboeking van de betaling Teveelbetaling Rente en kosten bij afboeking betalingen Het toerekenen van kosten bij meerdere aanslagen Afboeking betaling bestuurlijke boete waarvoor uitstel van betaling is verleend Afboeking van betalingen door aansprakelijkgestelden Betaling bij vergissing Betaling van kleine bedragen Ontvangen bedragen uit de wettelijke schuldsaneringsregeling en faillissement...28 Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen

12 Artikel 7a Uitbetaling van belastingteruggaven 29 7a.1. Aanwijzen rekeningnummer voor uitbetaling a.2. Uitbetalingfouten...29 Artikel 8 Bekendmaking aanslag Verzending of uitreiking van het aanslagbiljet in bijzondere situaties Verzending aanslagbiljetten via TNT-Post Gehoudenheid tot betalen belastingaanslag en aanslagbiljet Vooraf uitnodigen erfgenamen tot betalen belastingaanslag...31 Artikel 9 Betalingstermijnen Afwijking van de betalingstermijnen in geval van voorlopige aanslagen Afwijking van de betalingstermijnen in geval van voorlopige teruggaven Uitbetaling voorlopige teruggave in één termijn Dagtekening aanslagbiljet Begrip maand bij betalingstermijn Verzuim ontvanger bij uitbetaling Regeling betalingstermijnen...33 Artikel 10 Versnelde invordering Reikwijdte versnelde invordering Vrees voor verduistering en versnelde invordering Metterwoon verlaten van Nederland en versnelde invordering Geen vaste woonplaats in Nederland en versnelde invordering Beslag en versnelde invordering Verkoop namens derden en versnelde invordering Vordering ex artikel 19 en versnelde invordering...36 Artikel 11 Aanmaning De geadresseerde van de aanmaning Aanmaning ten onrechte verzonden Achterwege laten van tussentijdse vervolging en aanmaning Gedeeltelijke voldoening aan de aanmaning Betalingsherinnering Aanmaning bij invordering langs civielrechtelijke weg...38 Artikel 12 Dwangbevel Onderwerp van het dwangbevel Tegen wie verleent de ontvanger een dwangbevel...39 Artikel 13 Betekening van het dwangbevel Betekening dwangbevel per post Adressering van per post betekende dwangbevelen Betekening dwangbevel door de belastingdeurwaarder Bijzondere gevallen van betekening dwangbevel...41 Artikel 14 Tenuitvoerlegging van het dwangbevel Tenuitvoerlegging algemeen Keuze van invorderingsmaatregelen Houding van de belastingdeurwaarder tijdens tenuitvoerlegging Tenuitvoerlegging dwangbevel als de belastingschuldige is overleden Volgorde van uitwinning bij beslag Verhaal op met vruchtgebruik of recht van gebruik bezwaarde zaken Beslaglegging voor vordering van derden...43 Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen

13 Opheffing beslag na gedeeltelijke betaling of voldoening aan voorwaarden Opheffing beslag tegen betaling door een derde Opschorten van de executie Onderhandse verkoop Samenloop opheffing beslag en onderhandse verkoop Strafrechtelijk beslag Invordering en ontnemingswetgeving Beslag op roerende zaken die geen registergoederen zijn Kennisgeving vooraf en beslag roerende zaken Domiciliekeuze en beslag roerende zaken Aanbod van betaling en beslag roerende zaken Omvang van het beslag op roerende zaken Beslag op roerende zaken van derden Beroep of verzet door een derde tegen inbeslagneming roerende zaken Voldoening zekerheidsschuld door ontvanger en beslag roerende zaken Beslag roerende zaken bij derden Wegvoeren van beslagen zaken Belasting van personenauto s en motorrijwielen en belasting zware motorrijtuigen en beslag roerende zaken Afsluiting en beslag roerende zaken Bewaarder en beslag roerende zaken Executoriale verkoop computerapparatuur Executoriale verkoop zilveren, gouden en platina werken Beslag op illegale zaken Bieden voor rekening van de gemeente en beslag roerende zaken Opheffing van het beslag op roerende zaken Afboeking executieopbrengst verkoop roerende zaken Proces-verbaal van verkoop roerende zaken Gegevensverstrekking omtrent beslag roerende zaken Relaas van onttrekking Beslag op onroerende zaken Bewaring van in beslag genomen roerende zaken bij beslag onroerende zaken Nieuwe belastingschuld en beslag onroerende zaken Verhuurde of verpachte onroerende zaken Voorwaarden van verkoop van onroerende zaken Opheffing van het beslag onroerende zaken Beslag onder derden Beslag op vordering van een derde Derdenbeslag of vordering ex artikel Roerende zaken bij derden Plaats beslaglegging en derdenbeslag Derdenbeslag op een vordering waar geen beslagvrije voet voor geldt Bij derdenbeslag in gebreke blijven tot het doen van verklaring Bij derdenbeslag niet afdragen na het doen van verklaring Afdracht binnen de vierwekentermijn bij derdenbeslag Derdenbeslag op polis van levens- of spaarverzekering of lijfrente Retentierecht en derdenbeslag...53 Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen

14 Opheffing van het derdenbeslag Onverschuldigde betaling en derdenbeslag Derdenbeslag onder de Staat of de ontvanger en het doen van verklaring Derdenbeslag op voorlopige teruggaaf Beslag op schepen Beletten van het vertrek van het schip De executie van schepen Afgelasting van de verkoop van een schip Deskundige hulp en beslag op schepen Opheffing van het beslag op schepen...55 Artikel 15 Artikel 16 Vervallen termijnen en beslag Tenuitvoerlegging termijndwangbevel...57 Artikel 17 Verzet tegen tenuitvoerlegging dwangbevel Schorsing van de invordering bij verzet tegen tenuitvoerlegging dwangbevel Verzet tegen tenuitvoerlegging van dwangbevel bij onjuiste adressering...58 Artikel 19 Doen van een vordering Vordering algemeen Bekendmaking vordering Voldoen aan de vordering Niet voldoen aan de vordering Intrekken van een vordering Vermindering of vernietiging van de belastingaanslag in relatie tot vordering Doorbreken beslagverboden en vordering Notoire wanbetaler en vordering De faillissementsvordering Aan te melden schulden in faillissement Belastingschulden ontstaan gedurende een surséance zijn boedelschulden in faillissement Opkomen in faillissement Vorderingen met betrekking tot periodieke uitkeringen...62 Overwegen van vordering op periodieke uitkeringen Vooraankondiging van vordering op periodieke uitkeringen Beslagvrije voet en vordering op periodieke uitkeringen Informatieverstrekking voor vaststelling beslagvrije voet Belastingschuldige woont in buitenland en beslag periodieke uitkering Verrekening ex artikel 117 Ambtenarenwet Periodieke uitkeringen onder de bijstandsnorm Vordering in relatie tot voorlopige teruggaaf...64 Artikel 20 Lijfsdwang 65 Artikel 21 Voorrecht rijksbelastingen 66 Artikel 22 Bodemrecht Werkingssfeer en reikwijdte bodemrecht Bodemrecht en bestuurlijke boeten Overbetekening bodembeslag Volgorde uitwinning bodembeslag buiten faillissement Volgorde uitwinning bodembeslag in faillissement Bodemrecht en insolventie van de derde-eigenaar Bodemrecht en voorrang Verzet en beroep...68 Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen

15 Verzet artikel 435, derde lid, Rv tegen bodembeslag Taken met betrekking tot de schriftelijke mededeling ex artikel 435, derde lid, Rv inzake bodembeslag Opschorting verkoop na verzet in rechte tegen bodembeslag Beroepschrift ex artikel 22 van de wet Beroepschriftprocedure ex artikel 22 van de wet Taak van de ontvanger met betrekking tot beroepschrift ex artikel 22, eerste lid, van de wet Beslissing college op het beroepschrift tegen een bodembeslag Onduidelijk bezwaar tegen bodembeslag Samenloop administratief beroep en verzet tegen bodembeslag Criteria voor de beslissing op het beroepschrift ex artikel 22, eerste lid, van de wet Beëindiging operationele lease-overeenkomst Executie en bodemrecht...70 Artikel 22a en artikel 23 Artikel 24 Verrekening Wanneer verrekening Voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting Betwiste schuld en verrekening Reikwijdte van de verrekening Bekendmaking verrekening Verrekening en fiscale eenheid vennootschapsbelasting Instemmingsregeling bij cessie en verpanding Geen verrekening bij instemming cessie of verpanding Mogelijkheid van cessie of verpanding uit te betalen bedragen Instemming of weigering met een cessie of verpanding Beroepsprocedure weigeren instemming cessie of verpanding en Awb Bekendmaking beschikking college bij cessie of verpanding Houding ontvanger bij procedure tegen weigeren instemming met cessie of verpanding...74 Artikel 25 Uitstel van betaling Algemene uitgangspunten uitstelbeleid Houding van de ontvanger tijdens behandeling verzoek om uitstel Toewijzing van het verzoek om uitstel van betaling Redenen afwijzing verzoek om uitstel Redenen beëindigen uitstel Beëindigen van een betalingsregeling met meer dan één termijn Van rechtswege vervallen van een verleend uitstel Geen invordering tijdens verleend uitstel Na (afwijzen) uitstel tien dagen wachttijd Uitstel voor een ambtshalve belastingaanslag Uitstel voor een aanslag ter behoud van rechten Uitstel voor een bestuurlijke boete Tijdens uitstel nieuwe aanslagen voldoen Zekerheid bij uitstel Tijdstip indiening verzoek om uitstel Verzoekschriften aan andere instellingen Uitstel in verband met bezwaar tegen een belastingaanslag...80 Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen

16 Bezwaar tegen hoogte belastingaanslag Bezwaarschrift geldt als verzoek om uitstel; beroepschrift niet A. Afzonderlijk verzoek om uitstel in verband met een bezwaarschrift B. Ontbrekende gegevens De beslissing op het verzoek om uitstel van betaling Uitstel in verband met een onderlinge overlegprocedure Zekerheid bij uitstel in verband met bezwaar Onherroepelijke invorderingsmaatregelen voor bestreden belastingschuld Verrekening tijdens uitstel in verband met bezwaar Geen uitstel voor het niet bestreden bedrag Ten onrechte uitstel voor het gehele bedrag van de belastingaanslag Uitstel in verband met een te verwachten uit te betalen bedrag Uitstel in verband met een belastingteruggaaf en andere uit te betalen bedragen Berekening van het uit te betalen bedrag bij uitstel Beslissing op het verzoek om uitstel in verband met een uit te betalen bedrag Uitstel in verband met betalingsproblemen Beslissing op een verzoek om uitstel in verband met betalingsproblemen Uitstel en motorrijtuigenbelasting Verrekening tijdens een betalingsregeling Uitstel in verband met faillissement, WSNP en surséance Betalingsregeling voor particulieren Duur betalingsregeling particulieren Voorwaarden aan betalingsregeling particulieren Kort uitstel particulieren Behandeling verzoek betalingsregeling particulieren Vermogen en betalingsregeling particulieren Betalingscapaciteit en betalingsregeling particulieren Berekening betalingscapaciteit: bijzondere uitgaven Berekening betalingscapaciteit: aflossingsverplichtingen aan derden Berekening betalingscapaciteit: extra inkomsten Belastingschuldige stelt zelf een betalingsregeling voor Betalingsregeling langer dan twaalf maanden Betalingsregeling voor ondernemers Duur betalingsregeling ondernemers Voorwaarden betalingsregeling ondernemers Uitstelbeleid particulieren geldt voor ex-ondernemers Uitstel voor ondernemers en overheidssteun/subsidie Administratief beroep Toetsing uitstelbeschikking door het college Beroepsfase uitstel Beslissing college op beroepschrift bij uitstel Niet tijdig beslissen op een verzoek om uitstel Beroep of herhaald verzoek om uitstel bij de ontvanger...89 Artikel 26 Kwijtschelding van belastingen 90 Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen

17 26.1. Algemene uitgangspunten kwijtscheldingsbeleid Kwijtschelding van betaalde belastingschulden Het indienen van een verzoek om kwijtschelding Niet ingevuld of onjuist ingevuld verzoekformulier om kwijtschelding Gegevens en normen ten tijde van indiening verzoek om kwijtschelding Toewijzing van het verzoek om kwijtschelding onder voorwaarden Motivering afwijzing van het verzoek om kwijtschelding Na afwijzen kwijtschelding tien dagen wachttijd bij voortzetting invordering Mondeling meedelen afwijzen kwijtschelding Wanneer wordt geen kwijtschelding verleend...92 Begrip 'ex-ondernemer' en kwijtschelding Verzoekschriften aan andere instellingen Kwijtschelding van belastingen voor particulieren Vermogen en kwijtschelding particulieren De inboedel en kwijtschelding particulieren De auto en kwijtschelding particulieren Saldo op bankrekening en kwijtschelding voor particulieren De eigen woning en kwijtschelding voor particulieren Vermogen van kinderen en kwijtschelding voor particulieren Nalatenschappen en kwijtschelding voor particulieren [vervallen] Beroepsvermogen wikker en kwijtschelding voor particulieren Betalingscapaciteit en kwijtschelding voor particulieren Vakantiegeld en kwijtschelding voor particulieren Studiefinanciering en kwijtschelding voor particulieren Bijzondere bijstand/ouderlijke bijdrage en kwijtschelding voor particulieren Betalingen op belastingschulden en kwijtschelding voor particulieren Woonlasten en kwijtschelding van belasting van voorhuwelijkse belastingschulden A. Woonlasten van meerpersoonshuishoudens Uitgaven in verband met onderhoudsverplichtingen en kwijtschelding voor particulieren Kwijtschelding tijdens WSNP Inkomen wikker Normpremie ziektekostenverzekering begrepen in de bijstandsuitkering Kwijtschelding van belastingen voor ondernemers Kwijtschelding voor ondernemers bij een saneringsakkoord Aansprakelijkheid en kwijtschelding voor ondernemers Voorwaarden tot deelname aan een saneringsakkoord Toepassingsbereik saneringsakkoord Ten minste dubbele percentage en saneringsakkoord Bestuurlijke boeten en saneringsakkoord Rente en kosten en saneringsakkoord Speciale crediteuren en saneringsakkoord Administratief beroep Administratief beroep tegen de afwijzing van een verzoek om kwijtschelding Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen

18 Herhaald verzoek om kwijtschelding Beroepsfase kwijtschelding Gegevens en normen eerste verzoek om kwijtschelding Beslissing directeur op beroep bij kwijtschelding Invordering na administratief beroep en herhaald verzoek om kwijtschelding Niet tijdig beslissen op een verzoek om kwijtschelding Voortzetting van de invordering na afwijzing verzoek om kwijtschelding Invordering na afwijzing verzoek om kwijtschelding Geen verdere invorderingsmaatregelen en afwijzing verzoek om kwijtschelding Geautomatiseerde kwijtschelding Artikel 27 Verjaring Versnelde invordering en verjaring Aansprakelijkgestelden en verjaring Stuiting van de verjaring Schorsing van de verjaring Afstand van verjaring Rente en kosten en verjaring Na verjaring geen civiele invordering Artikel 27a Betalingskorting 109 Artikel 28 Invorderingsrente Cheque buitenland en invorderingsrente Correctie berekende invorderingsrente Vermindering terecht in rekening gebrachte invorderingsrente Verzuim van de gemeente en invorderingsrente Rente- of schadevergoeding Kwijtschelding invorderingsrente niet mogelijk Verminderingen en toepassing artikel 28, zesde lid, van de wet Drempelbedrag Artikel 29 Artikel 30 Beschikking betalingskorting en invorderingsrente Beschikking terugnemen betalingskorting Verzoek tot vermindering rente is bezwaar Betalingskorting en invorderingsrente: (hoger) beroep en cassatie Teruggenomen betalingskorting en invorderingsrente: uitstel van betaling Geen bezwaar mogelijk tegen de niet verleende betalingskorting Artikel 31 en artikel 31a 114 Artikel 32 Samenloop fiscale en civiele aansprakelijkheidsbepalingen Keuze aansprakelijkheid Gemeenschapsschulden en aansprakelijkheid Artikel 33 Aansprakelijkheid van bestuurder, leider vaste inrichting, vaste vertegenwoordiger en vereffenaar voor alle belastingen Leider vaste inrichting en vaste vertegenwoordiger bij aansprakelijkheid Feitelijke vestiging bij aansprakelijkheid Lichaam dat is ontbonden bij aansprakelijkheid Vereffenaar bij aansprakelijkheid Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen

19 33.5. Bestuurder bij aansprakelijkheid Gewezen bestuurder bij aansprakelijkheid Artikel 34 tot en met 47 Artikel 48 Beperking aansprakelijkheid van erfgenamen Beneficiaire aanvaarding Invordering ten laste van een erfgenaam blijft achterwege Artikel 49 Formele bepalingen voor aansprakelijkstelling Aansprakelijkstelling voor bestuurlijke boete Aansprakelijkstelling voor invorderingsrente De aansprakelijkstelling - in gebreke zijn Wanneer in gebreke In gebreke zijn en versnelde invordering In gebreke zijn en een beschikking geen verdere invorderingsmaatregelen Informatieverstrekking in beschikking aansprakelijkstelling keten- en inlenersaansprakelijkheid Informatieverstrekking aan aansprakelijkgestelden Aansprakelijkheid: eerst uitwinning belastingschuldige Volgorde van aansprakelijkstellen Bezwaar, beroep, hoger beroep en beroep in cassatie tegen de beschikking aansprakelijkstelling Bezwaar en uitstel van betaling [vervallen] Overgangsrecht Bij civiele procedure geen invordering of verrekening Wijziging eis Artikel 51 Conservatoir beslag bij aansprakelijkheid Conservatoir beslag en uitstel in verband met bezwaar Artikel 52 Betalingstermijn beschikking aansprakelijkstelling Vermindering van de belastingaanslag en aansprakelijkstelling Artikel 53 Aansprakelijkheid: verhaalsrechten en kwijtschelding Geen zelfstandige verjaring van de aansprakelijkheidsschuld.126 Artikel 54 Mededeling aan de aansprakelijkgestelde Betaling teruggaaf aanhouden bij aansprakelijkstelling Artikel 55 tot en met Artikel 58 Informatieverplichtingen van de belastingschuldige of de aansprakelijkgestelde Geen invorderingsonderzoek tijdens een gerechtelijke procedure Gegevens voor invordering van eigen belastingschulden Artikel 59 Informatieverplichting: gegevensdragers bij een derde 130 Artikel 60 Formele bepalingen voor de informatieverplichtingen Redelijke termijn voor verstrekken van informatie Kwaliteit van de gegevens en wijze van verstrekking of beschikbaar stellen Artikel 61 Geen geheimhoudingsplicht bij de informatieverplichtingen Niet van de administratie gescheiden (beroeps-) vertrouwelijke gegevens Artikel 62 Informatieverplichtingen van de administratieplichtige 133 Artikel 63 tot en met Artikel 65 Niet nakomen informatieverplichting: strafmaat voor Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen

20 misdrijf Reikwijdte opzetcriterium bij misdrijf Artikel 65a en artikel 66 Artikel 67 Geheimhoudingsplicht Bekendmaking gegevens op verzoek van de belastingschuldige zelf Informatieverstrekking aan gerechtsdeurwaarder over periodieke betalingen Artikel 68 tot en met 72 Artikel 73 Insolventieprocedures Algemene uitgangspunten insolventieprocedures Aanmelden belastingschulden in WSNP of faillissement Boedelschulden Proceskostengarantie Belangenbehartiging door de bewindvoerder of de curator Bodemvoorrecht in faillissement en in de WSNP Bodemrecht en insolventie van de derde-eigenaar Uitstel in relatie tot faillissement en WSNP Kwijtschelding in relatie tot faillissement en WSNP Ketenaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid in relatie tot faillissement en WSNP Toeslagenschuld in relatie tot WSNP en faillissement Verplichtingensignaal in relatie tot WSNP en faillissement Insolventieprocedure en Wettelijke schuldsanering Kwijtschelding tijdens WSNP Na de toepassing van de WSNP Insolventieprocedure en surséance Uitstel en surséance Ketenaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid in relatie tot surséance Insolventieprocedure en faillissement Faillissementsaanvraag: algemeen Ontbinding van rechtspersonen in plaats van faillissementsaanvraag Particulieren en faillissement Saneringsaanbod en faillissementsaanvraag Verzoek om uitstel van betaling vóór behandeling faillissementsaanvraag door rechter Toestemming voor faillissementsaanvraag Steunvordering derden voor faillissementsaanvraag Verlenen van steunvordering en faillissementsaanvraag Verzet tegen faillietverklaring Beroep op regresrecht in faillissement Verzending of uitreiking aanslagbiljet bij faillissement Opkomen in faillissement Volgorde uitwinning bodembeslag in faillissement Na de toepassing van het faillissement Opening nationale (secundaire) insolventieprocedure Omzetting faillissement in WSNP Insolventieprocedure en minnelijke schuldsanering Algemeen Opschorten invorderingsmaatregelen na verzoek MSNP Gevolgen uitstel MSNP voor invorderingsmaatregelen Houding ontvanger tijdens uitstel MSNP Intrekken uitstel gedurende MSNP Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen

Leidraad Invordering Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2012

Leidraad Invordering Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2012 Artikel 1 Inleiding en toepassingsgebied 1 Leidraad Invordering Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2012 Artikel 1 Inleiding en toepassingsgebied...12 1.1. Inleiding...12 1.1.1. Lijst met gebruikte afkortingen...13

Nadere informatie

Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008. Invordering gemeentelijke belastingen

Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008. Invordering gemeentelijke belastingen Leidraad Invordering 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008 Citeertitel Leidraad Invordering Besloten

Nadere informatie

Faillissementsrichtlijnen 2012

Faillissementsrichtlijnen 2012 Faillissementsrichtlijnen 2012 Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Aruba - Curaçao - Bonaire - Sint Maarten - Sint Eustatius - Saba INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Propertize B.V., gevestigd te Utrecht, KvK 08024286 Versie geldend per 02 januari 2014,

Nadere informatie

Basisregistratie personen - fraude

Basisregistratie personen - fraude Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Basisregistratie personen - fraude Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Wet Basisregistratie

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming voor loonheffingen bij onderaanneming Ketenaansprakelijkheid en g-rekening: daarmee krijgt u te maken als u werk uitbesteedt aan onderaannemers. Want als de onderaannemer de loonheffingen niet afdraagt

Nadere informatie

Faillissementsrecht N.J. Polak, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2002)

Faillissementsrecht N.J. Polak, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2002) Faillissementsrecht N.J. Polak, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2002) Samenvatting door A.M.I. Verbakel (met uitzondering van hoofdstukken 10 tot en met 13 en 26) Hoofdstuk 1. Van faillissement in het algemeen.

Nadere informatie

Werkinstructie 2013/17 (AUA)

Werkinstructie 2013/17 (AUA) Werkinstructie 2013/17 (AUA) OPENBAAR Aan Van Klantdirecteuren IND cc DDMB Hoofd IND Datum 5 september 2013 Vindplaats Migratierecht.extra Bijlagen 5 Onderwerp Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Nadere informatie

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. Art. 577-2. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Mei 2013. Mr. H.A. Stein

Mei 2013. Mr. H.A. Stein Mei 2013 Mr. H.A. Stein mr. H.A. Stein, Breda, 2013 NUR 822 c:\users\toon\documents\publicaties\beslag-rapport(pub).rtf - 4 november 2013 -- 2 - I. Individualisering verhaalsobject Blokkeren beschikkingsmacht

Nadere informatie

Leidraad Participatiewet IGSD

Leidraad Participatiewet IGSD IGSD 2 Inhoud Deel algemene bijstand inclusief Bbz 2004, IOAW en IOAZ... 3 Hoofdstuk 1 Bijzondere aanvraagprocedures Participatiewet... 4 Hoofdstuk 2 Voorschotten... 7 Hoofdstuk 3 Overbruggingsuitkering...

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet de tot werking wijziging van van de het medeeigendom te moderniseren en Burgerlijk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties Wsnp II

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties Wsnp II STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29051 18 oktober 2013 Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties Wsnp II Onderstaande criteria zijn van toepassing bij

Nadere informatie

It s a waiting game. De mededelingsplicht uit art. 22bis Invorderingswet 1990 nader bekeken. Janneke van Slobbe

It s a waiting game. De mededelingsplicht uit art. 22bis Invorderingswet 1990 nader bekeken. Janneke van Slobbe It s a waiting game De mededelingsplicht uit art. 22bis Invorderingswet 1990 nader bekeken. Janneke van Slobbe Roosendaal, mei 2013 It s a waiting game De mededelingsplicht uit art. 22bis Invorderingswet

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Toelichting Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand Toelichting bij Kwaliteitscriteria versie IV (mei 2010) In alle gevallen geldt dat, indien de richtlijnen van een individuele rechtbank afwijken van de meest recent gepubliceerde landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Geldend voor: Erfpacht Erfpacht in combinatie met recht van opstal 2.1.av.12.1 INHOUD Algemeen, vestiging Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A.

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Bedrijfsnaam Naam Straat Postcode Telefoon E-mail KvK nr Ondergetekende wenst lid te worden van de Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. (hierna:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van KOOZi

ALGEMENE VOORWAARDEN van KOOZi 1/8 ALGEMENE VOORWAARDEN van KOOZi KOOZi - Postadres: Weltevreden 24 E 3731 AL De Bilt T: +31 (0) 30 662 46 73 E: info@koozi.nl W: www.koozi.nl Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Van: Levenshouding/ Natuurlijke geboorte Praktijkadres: Akkerwinde 54 2906XC Capelle aan den IJssel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Versie 2.0 mei 2012 ` Blad 2 2012, NVVK De inhoud van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, bewerkt en toegepast door leden van de NVVK zonder voorafgaande

Nadere informatie

Een gewichtig ambt gewogen

Een gewichtig ambt gewogen Een gewichtig ambt gewogen advies van de commissie tarieven gerechtsdeurwaarder Schuldenaarstarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Opdracht 5 1.2 Werkwijze 6

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie