Junior Project Management Officer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Junior Project Management Officer"

Transcriptie

1 Junior Project Management Officer Algemeen Neem hier algemene informatie van de organisatie Positie in de organisatie - Wat is de hiërarchische positie van de functie in deze vacature? - Functionele positie van de functie in deze vacature? Doel van de functie Je helpt de projectorganisatie bij het standaardiseren en structureren door middel van het inrichten, implementeren en optimaliseren van de projectprocessen, tools en templates. Je biedt ondersteuning op o.a. het gebied van planning, rapporteren en projectfinanciën en fungeert hierbij als spil van de projectorganisatie waar vanuit vragen doorgeleid worden naar de juiste partijen, openstaande acties worden opgevolgd en signalering en escalaties worden geïnitieerd op basis van de huidige voortgang van het project. Belangrijkste resultaatverantwoordelijkheden Wat zijn de belangrijkste resultaatverantwoordelijkheden in deze functie? Werkzaamheden Belangrijkste werkzaamheden Verwijder van onderstaande wat niet van toepassing is Financiën en Benefitmanagement o Bijhouden van de financiele planning en tracking tools aangestuurd door projectmanager o Opstellen mandateringsmodel o In kaart brengen proces van afhandeling facturen o Zorgen dat de projectmanager/og de benefits expliciet in de projectdocumentatie zet o Achterhalen informatie over de baten voor in de BC bij teamleden o Vastleggen maatregelen voor het behalen van de benefits Planning & Change Control o Bijhouden van de planning; inhoudelijk aangestuurd door projectmanager o Planning invoeren in planningtools o Op aanwijzing actualiseren van de planning o Bijhouden van de CC tools en overzichten, aangestuurd door projectmanager o Opstellen en invullen Request for Change(RfC) proces en templates o Bijhouden changelog, incl. besluiten. Configuratie en kwaliteitsmanagement o Uitvoeren van de IM processen en tools, aangestuurd door projectmanager o Versiebeheercyclus opstellen en bijhouden o Opzetten en inrichten en bijhouden documentstructuur in de door de klant gebruikte systemen o Bijhouden van de kwaliteitsdocumenten o Nalopen van projectmonitoringchecklists aangestuurd door projectmanager o Informeren over richtlijnen voor de projectleden o Bewaken en monitoren uitvoer van projectprocessen Risico- en issuemanagement o Bijhouden van het risicologboek aangestuurd door projectmanager o Informeren over projectrisicoproces richting het projectteam o Bijhouden issuelog o Informeren projectteamleden over de werkwijzen betreffende issuemanagement 1

2 Rapporteren en Kennismanagement o Verzamelen van basisdata o Opstellen format/template rapportages & verwerken input in rapportage o Vastleggen van de kennis van een project en de lessons learned binnen de kennisomgeving o Opstellen projectevaluatie formulier o Verzamelen en delen kennis over project(organisatie) Resourcemanagement o Opstellen en bijhouden resourceoverzicht Communicatie, informatie en stakeholdermanagement o Bijhouden Q&A's (questions and answers) voor het project o Bijhouden projectinformatie op project website / sharepoint o Opstellen nieuwsbulletins o Opstellen en bijhouden stakeholdersoverzicht o Organiseren (interne en externe) stakeholderbijeenkomsten o Inrichten vergadercyclus & bijhouden activiteitenkalender Bijzondere werkzaamheden Wat zijn andere werkzaamheden in deze functie? Functie-eisen en kwalificaties - HBO werk- en denkniveau - In bezit van Prince2 Foundation certificaat - Uitstekende beheersing MS Word, MS Excel en MS Powerpoint, MS Project - aan te vullen met relevante trainingen /opleidingen. Persoonlijke kenmerken / competenties 1 Selecteer maximaal 7 van onderstaande competenties die voor deze functie relevant zijn Initiatief Kansen zoeken en daarop actie ondernemen. Liever op eigen initiatief handelen (initiatief nemen bij dan passief afwachten. Signaleert kansen, nieuwe situaties of problemen en duidelijke kansen) handelt daar naar; begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten Communicatief vaardig (een boodschap duidelijk overbrengen) Voortgang bewaken (voortgang van teamtaak of project bewaken) Leiding geven (individueel, gericht op resultaten) Verantwoordelijkheid (betrouwbaarheid in riskante afspraken) Omgang met details (details systematisch behandelen( Ideeën en informatie in heldere en correcte taal communiceren, zodanig dat de essentie bij anderen overkomt en wordt begrepen. Communiceert mondeling en schriftelijk op een effectieve wijze (begrijpelijk, vloeiend, to the point) en is in staat om een boodschap over te brengen rekening houdend met de diverse doelgroepen (belangen, niveau, werksituatie), aansluitend op het publiek. Kan kernachtig formuleren, gebruikt daarbij de juiste middelen. Effectief bewaken en controleren van de voortgang in eigen werk en dat van anderen, met de beschikbare tijd en middelen; actief instellen en hanteren van daarop gerichte procedures en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Richting en sturing geven aan een medewerker in het kader van diens taakvervulling. Diens instemming en actie verkrijgen om bepaalde doelen te bereiken. Spreekt medewerkers aan op hun resultaten, gedrag en wijze van functioneren. Geeft duidelijk aanwijzingen voor de uitvoering van het werk en helpt medewerkers indien nodig met suggesties. Nakomen van gemaakte afspraken en de consequenties ervan aanvaarden. Bij in gebreke blijven de gevolgen voor eigen rekening nemen en de nadelige gevolgen voor anderen zo goed mogelijk wegnemen. Tonen aandacht te hebben voor details; langdurig effectief kunnen omgaan met detailinformatie. Heeft gegevens over een besproken onderwerp altijd goedgeordend bij de hand. Organiseert de eigen files ordelijk en systematisch. Kan plannen en ideeën grondig en gedetailleerd uitwerken in een plan van aanpak. 1 Competentieprofielen, Certificeringniveaus en Functies bij projectmanagement en PMO. dec

3 Luisteren (aandacht tonen in gedrag en houding) Samenwerken (in een heterogeen team) Lerende oriëntatie (Informatie actief zoeken, verwerven en verwerken) Oordeelsvorming (keuzen maken in eenvoudige dilemma s) Stresstolerantie (tolerantie van tijdsdruk) Informatie analyse Nauwkeurigheid Sensitiviteit Anticiperen Commitment Flexibiliteit en flexibel gedrag Integriteit Kwaliteitsgericht Plannen en organiseren Prioriteren en timemanagement Belangrijke boodschappen oppikken uit mondelinge communicatie; aandacht en ruimte geven aan gesprekspartners, op reacties ingaan en waar nodig kunnen doorvragen. Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen én die van de groep / de ander. Ook wanneer dat geen direct persoonlijk belang dient; daartoe de onderlinge communicatie bevorderen. Aandacht tonen voor nieuwe informatie, deze in zich opnemen en effectief toepassen. Projectspecifieke informatie zelfstandig en kritisch kunnen verwerven en verwerken. Is in staat relevante informatie te verzamelen, op te nemen, te ordenen en te verwerken. Mogelijke handelswijzen, en de informatie daarover, tegen elkaar afwegen in het licht van relevante criteria, op basis daarvan tot realistische beoordelingen en keuzen komen. Effectief presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel. Daarbij kalm en in proportie met het belang van de zaak reageren; handelt onverwachte hoeveelheid werk effectief af, informeert betrokkenen tijdig als deadlines overschreden dreigen te worden. Haalt belangrijke boodschappen uit mondelinge communicatie; geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners; gaat in op reacties en vraagt door waar nodig Is in staat werkzaamheden met een grote mate van accuratesse te verrichten. Verwerkt gegevens en / of verricht handelingen met een grote mate van precisie. Gaat effectief om met (detail) informatie, ook gedurende langere tijd. Zich bewust tonen van andere mensen, de omgeving en de eigen invloed hierop. Gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen. Is in staat om over de huidige taakstelling heen te kijken en veranderingen in de bestaande situatie te voorzien en daarop doeltreffend in te spelen. Accepteert besluitvorming in de organisatie en draagt dit uit, binnen en buiten de organisatie. Is in staat indien zich problemen of kansen voordoen het eigen gedrag te veranderen teneinde een gesteld doel te bereiken. Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen ten einde een gesteld doel te bereiken. Met integer handelen wordt bedoeld dat de functie adequaat en zorgvuldig uitgeoefend wordt, met inachtneming van je verantwoordelijkheden en de geldende regels. Je gaat zorgvuldig om met persoonlijke of gevoelige informatie Is zich er van bewust dat het te leveren product moet voldoen aan gestelde eisen, normen en prioriteiten en handelt hier naar. Legt verantwoording af voor het gerealiseerde kwaliteitsniveau. Streeft naar continue kwaliteitsverbetering. Heeft daarnaast oog voor en bewaakt kwaliteit, onderneemt activiteiten die het kwaliteitsniveau verbeteren. Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties, middelen en mensen aangeven en vervolgens doelmatig organiseren om deze doelen te kunnen bereiken. Het rangschikken van taken en kunnen aangeven wat het belangrijkst is en de balans vinden tussen wat belangrijk is en de mate van urgentie. 3

4 Medior Project Management Officer Algemeen Neem hier algemene informatie van de organisatie Positie in de organisatie - Wat is de hiërarchische positie van de functie in deze vacature? - Functionele positie van de functie in deze vacature? Doel van de functie Je helpt de projectorganisatie bij het standaardiseren en structureren door middel van het inrichten, implementeren en optimaliseren van de projectprocessen, tools en templates. Je biedt ondersteuning op o.a. het gebied van planning, rapporteren en projectfinanciën en fungeert hierbij als spil van de projectorganisatie waar vanuit vragen doorgeleid worden naar de juiste partijen, openstaande acties worden opgevolgd en signalering en escalaties worden geïnitieerd op basis van de huidige voortgang van het project. Belangrijkste resultaatverantwoordelijkheden Wat zijn de belangrijkste resultaatverantwoordelijkheden in deze functie? Werkzaamheden Belangrijkste werkzaamheden Verwijder van onderstaande wat niet van toepassing is Financiën en Benefitmanagement Opstellen financiële voortgangsrapportage & dashboard In overleg met de projectmanager vaststellen van de nodige financiele tools en vervolgens implementeren Inrichten projectadministratie Opstellen overzicht aan verplichtingen, uitgaven en begroting, kunnen lezen van de balans Koppelen kosten aan resources Verwerken van afschrijvingen in de projectkosten, afstemmen projectadministratie met afdeling Financiën In kaart brengen financiële performance van het project In kaart brengen impact op de kosten bij wijzigingen in het project, bijhouden Business Case Budgetbewaking naar de projectmanager, signalering en escaleren indien nodig Het kwantificeren van de benefits en bewaken van de benefits middels het monitoren van de maatregelen Bewaken van de mate van het behalen van de vastgestelde benefits en evt. issues escaleren Planning & Change Control In overleg met de projectmanager vaststellen van de structuur van de planning en vervolgens implementeren Opstellen planning en WBS Planningsproces implementeren in het project Verantwoordelijk voor periodieke update In overleg met de projectmanager vaststellen van de noodzakelijke tools en overzichten implementeren Doorvoeren en monitoren Request for Change (RfC) proces Signaleren & escaleren van issues v.w.b. de scope van het project Impact bepalen van een RFC Projectscope bewaken, incl besluiten Rapporteren en Kennismanagement Inrichten en implementeren proces / templates voortgangsrapportage. Input vergaren en verwerken tot concept rapportage Begeleiden projectevaluatie Opstellen overdrachtdocument & vastleggen lessons learned Uitvoeren interne projectevaluatie. 4

5 Configuratie en kwaliteitsmanagement In overleg met de projectmanager vaststellen van de noodzakelijke informatie/communicatie processen en tools implementeren, kennis en beheren van configuratiemanagement Bijhouden van de kwaliteitsdocumenten In overleg met de projectmanager vaststellen van kwaliteits tools/processen en vervolgens implementeren Signaleren en rapporteren van afwijkingen aan projectmanager (Laten) uitvoeren projectaudit op deliverables Inrichten projectprocessen tav goedkeuring deliverables, stimuleren project om te werken aan kwaliteitmanagement, basiskennis van kwaliteitsmanagement modellen Risico- en issuemanagement Begeleiden van een risicoworkshop, risico's signaleren en de open acties (beheersmaatregelen) monitoren In kaart brengen en inrichten risicomanagement proces Opstellen risicologboek Het beleggen van de issues bij de projectmanager/juiste persoon Impact bepalen voor projectteam en voor klant en evt. issues escaleren Opstellen proces voor issuemanagement Resourcemanagement Knelpunten signaleren en rapporteren. Vergelijken binnengekomen facturen met ingeplande capaciteit. Communicatie en stakeholdermanagement Opstellen communicatieplan Opstellen verzendmatrix Verzorgen communicatie naar de projectleden Centraal communicatie aanspreekpunt Inrichten project intranetsite Bewaken naleving communicatieplan Verzorgen externe communicatie Signaleren weerstand bij stakeholders op voortgang project en hierop inspelen Presentaties maken die de stakeholders Informeren over de voortgang van het project Opstellen activiteitenkalender Uitvoeren stakeholdermanagement, na vaststelling door PM'er Bijzondere werkzaamheden Wat zijn andere werkzaamheden in deze functie? Functie-eisen en kwalificaties - HBO werk- en denkniveau - In bezit van Prince2 Foundation certificaat - Minimaal drie jaar werkervaring waarvan minimaal twee jaar relevante werkervaring - Uitstekende beheersing MS Word, MS Excel en MS Powerpoint, MS Project - Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift - aan te vullen met relevante trainingen /opleidingen. Persoonlijke kenmerken / competenties 1 Selecteer maximaal 7 van onderstaande competenties die voor deze functie relevant zijn Initiatief Kansen zoeken en daarop actie ondernemen. Liever op eigen initiatief handelen (initiatief nemen in dan passief afwachten. Start discussies over zaken die moeilijk liggen, begint er als onzekere of onduidelijke eerste over. Komt bij een patstelling in een gesprek of onderhandeling zelf als situaties) eerste met een nieuw voorstel, wacht niet af wat de ander doet. Doorbreekt onduidelijke situaties waarin iedereen zich op de vlakte houdt. 5

6 Overtuigingskracht (belangentegenstellingen overbruggen) Voortgang bewaken (in brede veranderingstrajecten bewaken) Leiding geven (aan gedistribueerde processen) Verantwoordelijkheid (betrouwbaarheid in riskante afspraken) Kwaliteitsgerichtheid (kwaliteit bevorderen in team of afdeling) Luisteren (op betekenisniveau) Samenwerken (in bredere werkverbanden) Probleemanalyse (problemen traceren naar oorzaken) Lerende oriëntatie (informatie analyseren) Omgevingsbewustzijn (kennen van brede invloeden op het eigen werk- of vakgebied) Stresstolerantie (tolerantie van onzekerheden in het werk) Communicatief vaardig (een boodschap duidelijk overbrengen) Omgang met details (details systematisch behandelen( Nauwkeurigheid Ideeën, standpunten en plannen zó overtuigend bij anderen naar voren brengen dat zij, ook na aanvankelijke twijfels, daarmee instemmen. Geeft ruimte voor kritiek en gaat daar met respect op in. Weet draagvlak te creëren voor voorstellen die moeilijk liggen. Stuurt denken van anderen in de richting van win-win-oplossingen Effectief bewaken en controleren van de voortgang in eigen werk en dat van anderen, met de beschikbare tijd en middelen; actief instellingen en hanteren van daarop gericht procedures en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Richting en sturing geven aan een groep; samenwerkingsverbanden stimuleren, tot stand brengen en handhaven om een beoogd doel te bereiken. Zorgt voor een continue en open communicatie waar dat nodig is en maakt duidelijk zelf open te staan voor communicatie Nakomen van gemaakte afspraken en de consequenties ervan aanvaarden. Bij in gebreke blijven de gevolgen voor eigen rekening nemen en de nadelige gevolgen voor anderen zo goed mogelijk wegnemen. Communiceert veranderingen in de condities of ontwikkelingen van complexe afspraken steeds tijdig naar anderen. Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van eigen en andermans werk; voortdurend verbeteringen nastreven. Is zich er van bewust dat het te leveren product moet voldoen aan gestelde eisen, normen en prioriteiten en handelt hier naar. Heeft daarnaast oog voor en bewaakt kwaliteit, onderneemt activiteiten die het kwaliteitsniveau verbeteren. Belangrijke boodschappen oppikken uit mondelinge communicatie; aandacht en ruimte geven aan gesprekspartners, op reacties ingaan en doorvragen. Actief bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen én die van de groep / de ander. Ook wanneer dat geen direct persoonlijk belang dient; daartoe de onderlinge communicatie bevorderen. Een probleem ontleden in componenten; de herkomst ervan en de interne samenhang beschrijven. Opsporen van mogelijke oorzaken, verzamelen van relevante gegevens. Aandacht tonen voor nieuwe informatie, deze in zich opnemen en effectief toepassen. Haalt belangrijke boodschappen uit mondelinge communicatie; geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners; gaat in op reacties en vraagt door. Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren; deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. Onderkent politieke invloeden op het eigen werkgebied en anticipeert daarop. Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel. Daarbij kalm en in proportie met het belang van de zaak reageren; handelt onverwachte hoeveelheid werk effectief af, informeert betrokkenen tijdig als deadlines overschreden dreigen te worden. Ideeën en informatie in heldere en correcte taal communiceren, zodanig dat de essentie bij anderen overkomt en wordt begrepen. Communiceert mondeling en schriftelijk op een effectieve wijze (begrijpelijk, vloeiend, to the point) en is in staat om een boodschap over te brengen rekening houdend met de diverse doelgroepen (belangen, niveau, werksituatie), aansluitend op het publiek. Kan kernachtig formuleren, gebruikt daarbij de juiste middelen. Tonen aandacht te hebben voor details; langdurig effectief kunnen omgaan met detailinformatie. Heeft gegevens over een besproken onderwerp altijd goedgeordend bij de hand. Organiseert de eigen files ordelijk en systematisch. Kan plannen en ideeën grondig en gedetailleerd uitwerken in een plan van aanpak. Is in staat werkzaamheden met een grote mate van accuratesse te verrichten. Verwerkt gegevens en / of verricht handelingen met een grote mate van precisie. Gaat effectief om met (detail) informatie, ook gedurende langere tijd. 1 Competentieprofielen, Certificeringniveaus en Functies bij projectmanagement en PMO. dec

7 Senior Project Management Officer Algemeen Neem hier algemene informatie van de organisatie Positie in de organisatie - Wat is de hiërarchische positie van de functie in deze vacature? - Functionele positie van de functie in deze vacature? Doel van de functie Je helpt de projectorganisatie bij het standaardiseren en structureren door middel van het inrichten, implementeren en optimaliseren van de projectprocessen, tools en templates. Je biedt ondersteuning op o.a. het gebied van planning, rapporteren en projectfinanciën en fungeert hierbij als spil van de projectorganisatie waar vanuit vragen doorgeleid worden naar de juiste partijen, openstaande acties worden opgevolgd en signalering en escalaties worden geïnitieerd op basis van de huidige voortgang van het project. Belangrijkste resultaatverantwoordelijkheden Wat zijn de belangrijkste resultaatverantwoordelijkheden in deze functie? Werkzaamheden Belangrijkste werkzaamheden Verwijder van onderstaande wat niet van toepassing is Financiën en Benefitmanagement De projectmanager adviseren en vervolgens implementeren van de financiële planning en tracking tools; Zelfstandig initiatieven nemen ter verbetering van financiële tools; Opstellen format Business Case. Opstellen van Benefits Realisation Plan samen met projectmanager en deze bewaken Faciliteren & adviseren van de projectmanager in het bepalen van de benefits van het programma/project/portfolio. Planning & Change Control Projectmanager adviseren en vervolgens implementeren van nodige CC tools en overzichten; Zelfstandig initiatieven nemen ter verbetering van tools en bijbehorend proces; Adviseren van de projectmanager betreft de wijziging in scope De projectmanager adviseren en vervolgens implementeren van de structuur van de planning; Aanspreken van teamleden op milestones en deliverables uit de planning. Zelfstandig initiatieven nemen ter verbetering van planning en planningsproces; Opstellen afhankelijkheden in de planning, Kritieke Pad analyseren en hierover adviseren. Rapporteren en Kennismanagement Bevorderen en uitbrengen advies over kennismanagement Uitvoeren externe projectevaluatie Creëren centrale (projectoverstijgende) kennisomgeving Het zelfstandig voorbereiden en opstellen van de rapportages. Adviseren projectmanager over aandachtspunten. De projectmanager voert een lichte controle uit. Risico- en issuemanagement Adviseren van de projectmanager over risicomanagement methodieken en het implementeren daarvan. Faciliteren & adviseren van de projectmanager in het managen van risico's Het adviseren (indien mogelijk zelfstandig voorbereiden) van de projectmanager een oplossing voor de gemelde issues bij de projectmanager Monitoren en mogelijk bijsturen bij het verhelpen van issues. 7

8 Configuratie en kwaliteitsmanagement De projectmanager adviseren en vervolgens implementeren van de noodzakelijke informatie/ communicatie processen en tools Zelfstandig initiatieven nemen ter verbetering van tools en processen; Vraagbaak/expert binnen de organisatie; Vervullen rol als documentcontroller; bevorderen en uitbrengen advies over documentbeheer, inrichten documentmanagement voor een centraal PMO De projectmanager adviseren en vervolgens implementeren van QA processen en tools; Zelfstandig initiatieven nemen ter verbetering van QA proces/tools; Inrichten kwaliteitsmanagement proces voor project en centraal PMO en adviseren over kwaliteitsmanagement Opstellen kritische succesfactoren (KSF) Resourcemanagement Adviseren van projectmanager met passende oplossingen ten aanzien van inhuren, contracten en financiële controle. Communicatie en stakeholdermanagement Bepalen communicatiestrategie en doelgroepbenadering. Verantwoordelijk voor doelgerichte communicatie intern en extern Adviseren van de projectmanager bij het bepalen van de communicatiestrategie en doelgroepbenadering om vervolgens het communicatieplan te implementeren Faciliteren van een stakeholder workshop Faciliteren & adviseren van de projectmanager bij stakeholdermanagement Adviseren projectmanager in omgang met bepaalde stakeholders Bijzondere werkzaamheden Wat zijn andere werkzaamheden in deze functie? Functie-eisen en kwalificaties - HBO werk- en denkniveau - In bezit van Prince2 Foundation certificaat - In bezit van P3O en/of IPMA D certificaat - Minimaal vijf jaar werkervaring waarvan minimaal vier jaar relevante werkervaring - Uitstekende beheersing MS Word, MS Excel en MS Powerpoint, MS Project - Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift - aan te vullen met relevante trainingen /opleidingen. Persoonlijke kenmerken / competenties 1 Selecteer maximaal 7 van onderstaande competenties die voor deze functie relevant zijn Onafhankelijkheid Acties ondernemen die meer gebaseerd zijn op eigen overtuigingen dan op een (onafhankelijkheid t.o.v. verlangen om anderen een plezier te doen. Eigen koers varen; neemt uit de eigen organisatie) overtuiging afwijkende standpunten in, ook als daar beroering door ontstaat, kan bemiddelen in conflicten omdat hij/zij het vertrouwen van verschillende partijen geniet. Overtuigingskracht (omgaan met weerstand in de organisatie) Organisatiebewustzijn (effectief omgaan met organisatieverandering) Ideeën, standpunten en plannen zó overtuigend bij anderen naar voren brengen dat zij, ook na aanvankelijke twijfels, daarmee instemmen. Kent de verhoudingen en mogelijke weerstand in de organisatie en is in staat om deze weerstand te benoemen en bespreekbaar te maken. Is alert op onderhuidse onvrede, maakt snel expliciet en reageert er op. Laten zien te begrijpen hoe een organisatie functioneert; bij acties rekening houden met de gevolgen voor de eigen organisatie en/of de organisatie van de klant. Anticipeert in de keuze van doelen of projecten op organisatieveranderingen. 1 Competentieprofielen, Certificeringniveaus en Functies bij projectmanagement en PMO. dec

9 Voortgang bewaken (in brede veranderingstrajecten bewaken) Leiding geven (aan strategische beleidsvorming) Integriteit (m.b.t. persoonlijke normen) Kwaliteitsgerichtheid (kwaliteit organiseren) Empathie (hanteren van signalen en emoties tussen anderen) Onderhandelen (over de strategische positie) Conceptueel denken (problemen in een breder kader plaatsen) Omgevingsbewustzijn (kennen van brede invloeden op de organisatie) Visie ontwikkelen (op organisatieoverstijgend niveau) Flexibiliteit (van de eigen rol) Verantwoordelijkheid (betrouwbaarheid in riskante afspraken) Initiatief (initiatief nemen in onzekere of onduidelijke situaties) Luisteren (op betekenisniveau) Samenwerken (in bredere werkverbanden) Oordeelsvorming (keuzen maken in eenvoudige dilemma s) Effectief bewaken en controleren van de voortgang in eigen werk en dat van anderen, met de beschikbare tijd en middelen; actief instellingen en hanteren van daarop gericht procedures en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Richting en sturing geven aan een groep; samenwerkingsverbanden stimuleren, tot stand brengen en handhaven om een beoogd doel te bereiken. Zorgt voor een continue en open communicatie waar dat nodig is en maakt duidelijk zelf open te staan voor communicatie Handhaven van sociale en ethische normen in het werk, ook als de verleiding of druk om het minder nauw te nemen groot is. Vertrouwen wekken in eigen professionaliteit en integriteit. Zorgvuldig omgaan met gevoelige informatie. Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van eigen en andermans werk; voortdurend verbeteringen nastreven. Is zich er van bewust dat het te leveren product moet voldoen aan gestelde eisen, normen en prioriteiten en handelt hier naar. Heeft daarnaast oog voor en bewaakt kwaliteit, onderneemt activiteiten die het kwaliteitsniveau verbeteren. In het contact laten merken de gevoelens, houding en motivatie van anderen te onderkennen en daarvoor open te staan. De eigen invloed op anderen begrijpen en er rekening mee te houden. Signaleert spanningen en maakt ze bespreekbaar. Toont gevoel voor de eigen positie in een groep, overspeelt de eigen hand niet. De belangen van de eigen eenheid of organisatie in directe contacten met gesprekspartners behartigen, zodanig dat met behoud van wederzijds respect gunstige resultaten voor de eigen eenheid of organisatie worden behaald. Breder of dieper inzicht verschaffen in problemen of situaties door deze in een meer omvattend kade te plaatsen of door verbanden te leggen met andere informatie. Is in staat feiten en problemen in een breder verband te zien door het onderkennen van verwantschappen met onderwerpen van grotere omvang. Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren; deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. Onderkent politieke invloeden op het eigen werkgebied en anticipeert daarop. In hoofdlijnen de richting aangeven waarin de organisatie en haar omgeving zich bewegen; de doelstellingen voor het langetermijnbeleid formuleren. Is in staat om een samenhangende visie op de gehele organisatie te ontwikkelen. Wanneer zich problemen of kansen voor doen zo nodig de eigen gedragstijl veranderen om een gesteld doel te bereiken. Nakomen van gemaakte afspraken en de consequenties ervan aanvaarden. Bij in gebreke blijven de gevolgen voor eigen rekening nemen en de nadelige gevolgen voor anderen zo goed mogelijk wegnemen. Communiceert veranderingen in de condities of ontwikkelingen van complexe afspraken steeds tijdig naar anderen. Kansen zoeken en daarop actie ondernemen. Liever op eigen initiatief handelen dan passief afwachten. Start discussies over zaken die moeilijk liggen, begint er als eerste over. Komt bij een patstelling in een gesprek of onderhandeling zelf als eerste met een nieuw voorstel, wacht niet af wat de ander doet. Doorbreekt onduidelijke situaties waarin iedereen zich op de vlakte houdt. Belangrijke boodschappen oppikken uit mondelinge communicatie; aandacht en ruimte geven aan gesprekspartners, op reacties ingaan en kunnen doorvragen. Actief bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen én die van de groep / de ander. Ook wanneer dat geen direct persoonlijk belang dient; daartoe de onderlinge communicatie bevorderen. Mogelijke handelswijzen, en de informatie daarover, tegen elkaar afwegen in het licht van relevante criteria, op basis daarvan tot realistische beoordelingen en keuzen komen. 9

Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties

Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties Toelichting Je persoonlijke ontwikkeling is een onderdeel in de individuele werkplannen. Om een gewenste ontwikkeling concreet te maken

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

VACATURE-INVENTARISATIE

VACATURE-INVENTARISATIE VACATURE-INVENTARISATIE Algemeen Bedrijf: Adres: Telefoon: Reden vacature: uitdiensttreding huidige functionaris overplaatsing huidige functionaris promotie huidige functionaris uitbreiding Datum ingang

Nadere informatie

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld 3.2 Het Merk IK Les 12: Competenties Opdracht: Lees/bekijk eerst de les in de online omgeving. 1. Geef achter elke competentie eerst aan in percentages in welke mate deze competentie gewenst is met betrekking

Nadere informatie

Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis

Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis Interselect Spijksedijk 18F 4207 GN Gorinchem 0183 693939 Pagina 1 van 13 / 21 maart 2007 / de heer B. Krol / Interselect 2007 BO competentietaal

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier functie Naam medewerker Naam leidinggevende Naam manager Functie medewerker Coördinator ArcheoTolk Functieklasse 4 Periode van de beoordeling Datum beoordelingsgesprek Toelichting

Nadere informatie

Formulier Jaargesprekken

Formulier Jaargesprekken Formulier Jaargesprekken Directie en afdeling : Naam medewerker : Personeelsnummer : Functie : Functieschaal : Salarisschaal en trede : Naam leidinggevende : Beoordelingsperiode : Datum afstemmings- en

Nadere informatie

Het PMO: waar project en organisatie samenkomen

Het PMO: waar project en organisatie samenkomen WIN Project Support WIN Project Support levert interim project support voor organisaties in diverse branches, op verschillende niveaus. Het projectniveau varieert daarbij van project- tot programma- en

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Vacature. Directeur. Basisschool Bernadette

Vacature. Directeur. Basisschool Bernadette Vacature Directeur Basisschool Bernadette Mariahout, 10 oktober 2017 Eenbes Basisonderwijs staat voor Samen vernieuwend leren. Met eigentijds onderwijs wordt aan kinderen een stevige basis meegegeven.

Nadere informatie

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon* adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon*  adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek Screening van de individuele dienstverlener in de pijler advies / advies Internationaal ondernemen / strategisch advies in het kader van de maatregel kmo-portefeuille Sjabloon van het onderzoeksverslag

Nadere informatie

Programmamanager / ambtelijk secretaris ASL. Functie. Omschrijving van de functie

Programmamanager / ambtelijk secretaris ASL. Functie. Omschrijving van de functie Vacature Programmamanager / ambtelijk secretaris ASL ASL is een vereniging en heeft primair ten doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen der gemeenten voor zover die voortvloeien uit hun

Nadere informatie

Competentieprofiel. Verpleegkundige

Competentieprofiel. Verpleegkundige Competentieprofiel Verpleegkundige Overzicht competenties Flexibel gedrag Inlevingsvermogen Integriteit Kwaliteitsgerichtheid Probleemanalyse Samenwerken Sociabiliteit Stressbestendigheid Vakgerichtheid

Nadere informatie

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LB) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Secretaresse Mei 2009

Secretaresse Mei 2009 Functienaam Vastgesteld: Secretaresse Mei 2009 Aard van de functie De secretaresse ondersteunt en faciliteert manager en (beleids)adviseurs. Zij voert haar werkzaamheden voornamelijk zelfstandig uit. Minder

Nadere informatie

COMPETENTIECATALOGUS

COMPETENTIECATALOGUS Bijlage 1B bij de Regeling jaargesprekken Competentiecatalogus COMPETENTIECATALOGUS Competenties Klantgericht Toont zich bewust van wensen en belangen van de in- of externe klant, schept duidelijkheid

Nadere informatie

Competentiefeedback Rapport

Competentiefeedback Rapport GITP Datum Beoordelen en Ontwikkelen > 13 07 2007 www.gitp.nl Competentiefeedback Rapport Deelnemer Voorbeeldpersoon Profiel Bedrijfsleider Project Voorbeeld Competentie Feedback NLD Invullers Zelf 3 *

Nadere informatie

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Modulecode: L.MIM.5687 Toetscode: T.MIM.7939 Modulenaam: Persoonlijke ontwikkeling Opleiding: Commerciële economie deeltijd Kwartiel: 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 Verantwoordelijk docent:

Nadere informatie

Competentieprofielen bestuurders FOG

Competentieprofielen bestuurders FOG Competentieprofielen bestuurders FOG INLEIDING Ten behoeve van het beschrijven van de competentieprofielen van bestuurders van de Federatie Oosterse Gevechtskunsten hebben er meerdere gesprekken met de

Nadere informatie

Vacaturemelding schooljaar Directeur basisschool de Muldershof in Beek en Donk. De Muldershof. Beek en Donk

Vacaturemelding schooljaar Directeur basisschool de Muldershof in Beek en Donk. De Muldershof. Beek en Donk Vacaturemelding schooljaar 2015-2016 Directeur basisschool de Muldershof in Beek en Donk Algemene gegevens: Naam school: Gevestigd te: Contactpersoon: Telefoonnummer contactpersoon: Informatie school:

Nadere informatie

Competentie definities

Competentie definities Competentie definities Aanpassingsvermogen (Flexibiliteit): Zich gemakkelijk aan kunnen passen aan veranderende omgeving, werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen en gedragingen

Nadere informatie

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43 Competentie match Score per domein Competentiescan Pagina 1 van 14 Score per schaal Competentiescan Pagina 2 van 14 Schaalscores per domein Werk Sociaal Toelichting bij de grafiek. In deze grafiek staan

Nadere informatie

Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk

Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Jeugdwerker, C1-C3. Doel van de functie Je ondersteunt de inhoudelijke werking van de jeugddienst met de focus op

Nadere informatie

Bijlage 1bij de Regeling jaargesprekken. Lijst van competenties

Bijlage 1bij de Regeling jaargesprekken. Lijst van competenties Bijlage 1bij de Regeling jaargesprekken Lijst van competenties NB: Binnen de provincie Noord-Brabant wordt onderstaande lijst van competenties niet als zodanig toegepast, in de zin dat uit deze lijst voor

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Jeugdwerker, C1-C3. Doel van de functie Samen met de speelpleinverantwoordelijke organiseer je elke vakantie mee de

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How

Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How 1. Een veilig leef- en werkklimaat Ik ben in staat een veilig leef- en werkklimaat te creëren in mijn mentorklas. - Ik creëer situaties

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Competentie overzicht

Competentie overzicht Competentie overzicht Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden. Is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties; laat hierbij desnoods aanvankelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

WIN PMO Groenewoudsedijk 70a 3528 BK Utrecht Tel. 030 711 55 66 events@winprojectsupport.nl www.winprojectsupport.nl.

WIN PMO Groenewoudsedijk 70a 3528 BK Utrecht Tel. 030 711 55 66 events@winprojectsupport.nl www.winprojectsupport.nl. WIN PMO Groenewoudsedijk 70a 3528 BK Utrecht Tel. 030 711 55 66 events@winprojectsupport.nl www.winprojectsupport.nl Opleidingen 2014 Opzetten Project Management Office Basistraining voor de startende

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Benoemingsprocedure clusterdirecteuren. 1) Uitgangspositie. 2) Kerntaken clusterdirecteur

Benoemingsprocedure clusterdirecteuren. 1) Uitgangspositie. 2) Kerntaken clusterdirecteur Benoemingsprocedure clusterdirecteuren In geval van een vacature voor een clusterdirecteur, zijn de volgende zaken van belang: 1) Uitgangspositie 2) Kerntaken 3) Kerncompetenties 4) Benoemingsprocedure

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland PRINCE2, MSP, M_o_R, P3O, MoP & MoV are Registered Trade Marks of the Office of Government Commerce Centraal PMO:

Nadere informatie

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 1. BELEIDSONDERSTEUNEND WERKEN Beleidsondersteunend werken is het verwerken van alle relevante informatie in duidelijke, overzichtelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier Naam beoordeelde Divisie/afdeling Beoordelingsperiode Naam beoordelaar Toelichting De beoordelingsgesprekken worden door de direct leidinggevende gevoerd. Het verdient de aanbeveling

Nadere informatie

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen.

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen. Functiebeschrijving Functienaam Medewerker beleidsuitvoering II Normfunctienaam Medewerker beleidsuitvoering II Code Peildatum N03.03.04 1-1-2013 Functiereeks Beleid Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable?

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Niet alle competenties zijn even gemakkelijk te trainen. Ook zijn ze niet allemaal op dezelfde wijze

Nadere informatie

Hoe beoordeeld u de volgende competenties van de trainee: zeer goed goed voldoende net niet onvoldoende

Hoe beoordeeld u de volgende competenties van de trainee: zeer goed goed voldoende net niet onvoldoende Bijlage 3.4 Beoordelingsformulier studenten tijdens Management Traineeship. Naam Trainee : Bedrijf Traineeship : Traineeship begeleider bedrijf : Traineeship periode : van tot en met Hoe beoordeeld u de

Nadere informatie

Rapport over de functie

Rapport over de functie Rapport over de functie van Accountmanager Dit rapport is vastgesteld door Jeroen Visscher. Informatie voor deze functietypering was aangeleverd door 1 respondenten. De gedetailleerde informatie is beschikbaar

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier functie Naam medewerker Naam leidinggevende Naam manager Functie medewerker Ervaren ArcheoTolk Functieklasse 3 Periode van de beoordeling Datum beoordelingsgesprek Toelichting op

Nadere informatie

Competentiewoordenboek. gemeente Hattem

Competentiewoordenboek. gemeente Hattem Competentiewoordenboek gemeente Hattem Inhoudsopgave Competentiewoordenboek... 1 Inleiding... 3 Indeling van competenties... 3 Gedragscompetenties... 4 A Analyseren... 4 1. Probleemanalyse... 4 2. Vernieuwingskracht...

Nadere informatie

DE WENDBARE ORGANISATIE

DE WENDBARE ORGANISATIE DE WENDBARE ORGANISATIE 16E BPUG SEMINAR 4 JUNI 2013 PRINCE2, MSP, MoP, M_o_R, MoV and P30 PRINCE2, MSP, MoP, M_o_R, MoV and P30 2 Wat is een pop-up shop? Een tijdelijk winkel die opeens ergens verschijnt,

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Functiebeschrijving 01. FUWA5 NORM 2010

Functiebeschrijving 01. FUWA5 NORM 2010 Functienaam Functiecode 00.20 Human Resource Advisor Functiedatum 1 augustus 2011 Organisatie Functiefamilie Afdeling FUNCTIECONTEXT: POSITIE IN DE ORGANISATIE: Rapporteert aan: Geeft leiding aan: Anoniem

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Berg en Dalseweg 127, 6522 BE Nijmegen Telefoon 024 3277571 www.gitp.

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Berg en Dalseweg 127, 6522 BE Nijmegen Telefoon 024 3277571 www.gitp. Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Berg en Dalseweg 127, 6522 BE Nijmegen Telefoon 024 3277571 www.gitp.nl > Profiel Kenmerk > WS.2014.0033/14.103 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel

Nadere informatie

Profiel van een raadslid

Profiel van een raadslid Profiel van een raadslid Basisvereisten en drijfveren voor een raadslid Het raadslid is toegewijd en loyaal aan D66 en aan de gemeente waarin hij zijn functie als raadslid vervult en de lokale afdeling

Nadere informatie

Aanpassingsvermogen - Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen.

Aanpassingsvermogen - Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen. Aanpassingsvermogen - Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen. Aanspreken op gedrag - Spreekt de ander aan op de afspraken

Nadere informatie

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014 woensdag 8 januari 2014 Rapportage Een competentie is een samenspel van wat je weet, kunt, wilt en wat je durft. Het gaat dus om dit klavertje-vier dat een verkoper in staat stelt in concrete situaties

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Het mede verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden.

Het mede verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden. Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld, Crisisopvangcentra Koetshuis

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisen Inleiding In dit document staan de kerntaken van de oefenleider centraal zoals deze gelden voor de Stichting Brandweeropleidingen BOGO.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Systeembeheerder Graad B1-B3 1 1 Systeembeheerder 1.1 Rol De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het operationeel houden van de ICT-infrastructuur en voor de installatie, configuratie

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Functiebeschrijving Senior medewerker Financiële Verslaglegging

Functiebeschrijving Senior medewerker Financiële Verslaglegging Functiebeschrijving Senior medewerker Financiële Verslaglegging Doel van de functie: Realisatie van betrouwbare en relevante informatie en -rapportages voor interne en externe partijen. Realisatie van

Nadere informatie

Functiedocument Senior projectontwikkelaar Wonen West Brabant oktober 2009 Pagina 1/5

Functiedocument Senior projectontwikkelaar Wonen West Brabant oktober 2009 Pagina 1/5 Fu nctiedocument: Senior projectontwikkelaar 2. initieert en onderhoudt contacteri met externe partijen inzake mogelijk te verwerven grondposities of de aankoop van onroerend goed 3. draagt bij aan de

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Motivering (Her)benoeming commissaris van een toegelaten instelling

Motivering (Her)benoeming commissaris van een toegelaten instelling (Her)benoeming commissaris van een toegelaten instelling Op dit formulier geeft u uw motivering aan voor de voorgenomen benoeming of herbenoeming van een commissaris. In paragraaf 2 gaat het om de algemene

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

4. Ambitie Gedrag vertonen dat erop gericht is om persoonlijk succes te boeken. Stelt zichzelf doelen om dit te bereiken.gedragsbeschrijvingen:

4. Ambitie Gedrag vertonen dat erop gericht is om persoonlijk succes te boeken. Stelt zichzelf doelen om dit te bereiken.gedragsbeschrijvingen: COMPETENTIEWOORDENBOEK 1. Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden. Is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties; laat hierbij desnoods aanvankelijke

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

SHL competenties Definities Componenten

SHL competenties Definities Componenten Een schematische weergave van de SHL-competenties met de definities en bijbehorende componenten: SHL competenties Definities Componenten A. Beslissen en activiteiten initiëren - neemt tijdig en duidelijk

Nadere informatie

Gebruik competenties of vaardigheden bij het schrijven van jouw persoonlijke curriculum vitae. Aanpassingsvermogen

Gebruik competenties of vaardigheden bij het schrijven van jouw persoonlijke curriculum vitae. Aanpassingsvermogen Wat is een competentie? Een competentie (gedragscompetentie) is een vermogen dat kennis, inzicht, attitude en vaardigheidsaspecten omvat om in concrete taaksituaties doelen te bereiken. Een competentie

Nadere informatie

Medewerker financiele administratie CB. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken

Medewerker financiele administratie CB. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken FUWA-VO Sessie Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie Centraal Bureau Onderdeel Financiën & Beheer Salarisschaal 5 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken Activiteiten Bewerken

Nadere informatie