KWESTIE VAN KIEZEN VERKIEZINGSPROGRAMMA SP MIDDELBURG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWESTIE VAN KIEZEN VERKIEZINGSPROGRAMMA SP MIDDELBURG 2014-2018"

Transcriptie

1 KWESTIE VAN KIEZEN VERKIEZINGSPROGRAMMA SP MIDDELBURG

2

3 SPEERPUNTEN DIT IS WAT WIJ KIEZEN GEEN SCHIJNDEMOCRATIE MAAR INVLOED OP HET BESTUUR GEEN ORIONIS MAAR ZELF UITVOEREN VAN SOCIALE TAKEN GEEN ARMOEDE MAAR EERLIJK WERK VOOR EERLIJK LOON GEEN MARKTWERKING MAAR GOEDE ZORG GEEN GROOTSCHALIGE NIEUWBOUWWIJKEN EN NIEUWE BEDRIJVEN- TERREINEN MAAR ZUINIG OMGAAN MET RUIMTE GEEN PROJECTONTWIKKELAARS MAAR ZELF SOCIALE WONINGBOUW ONTWIKKELEN GEEN SCHIJNVEILIGHEID MAAR WIJKAGENTEN GEEN LEERFABRIEKEN MAAR GOED ONDERWIJS GEEN FOSSIELE BRANDSTOF MAAR DUURZAME ENERGIE GEEN CENTRALE VOORZIENINGEN MAAR DE BUURT ALS BASIS 3

4

5 INHOUD INHOUD DIT IS WAT WIJ KIEZEN INHOUDSOPGAVE POLITIEK: EEN KWESTIE VAN KIEZEN 1. BESTUUR OF BEWONERS 2. ARMOEDE OF WERK 3. MARKTWERKING OF ZORGZAME SAMENWERKING 4. BOUWVAL OF WONING 5. DE GEMEENTE OF DE BUURT 6. DE AUTO OF DE FIETS 7. KERNENERGIE EN KOLEN OF ZON EN MOLEN 8. MEGASTAL OF DIERENWELZIJN 9. CAMERA S OF WIJKAGENTEN 10. LEERFABRIEKEN OF AANDACHT VOOR DE KLAS 11. UITSLUITING OF EEN GEDEELDE TOEKOMST 12. LEVEN OM TE WERKEN OF WERKEN OM TE LEVEN 13. BELANGEN & BESTUURDERS OF BETROUWBAAR & BETAALBAAR

6

7 INLEIDING POLITIEK: EEN KWESTIE VAN KIEZEN Middelburg is een schitterende gemeente, met veel kansen voor de toekomst. Midden in het Walcherse polderlandschap met de rijke cultuurhistorie van de binnenstad en omringd door onze dierbare dorpen. Het is dan ook terecht dat vele toeristen jaarlijks Middelburg bezoeken om al deze pracht te aanschouwen. Maar naast al het goede zijn er ook de problemen. Eenzaamheid en uitsluiting komen ook in Middelburg voor, nog steeds groeien er kinderen in armoede op en niet iedereen heeft dezelfde kansen om iets van het leven te maken. De afgelopen jaren hebben partijen als VVD, PvdA, LPM, CDA, SGP en GroenLinks in Middelburg de keuzes bepaald. Er werd gekozen voor prestige, persoonlijk gewin en privatisering. Er zijn miljoenen gegooid in een bouwput, waar na acht jaar nog steeds niets gebouwd is. Voor 2,5 miljoen euro kochten ze de landelijke Koninginnedag en de aankomst van de Giro d Italia in Er werd bijna een theater gebouwd van 20 miljoen euro en de voetgangersbrug van 0,5 miljoen euro over het kanaal is pas bij de laatste bezuinigingsronde geschrapt. Er werd driftig grond aangekocht in de ijdele hoop hier bedrijventerreinen of nieuwbouwwijken mee uit de grond te stampen, zonder oog voor landschap en natuur, maar wel met ruim 100 miljoen euro schuld op het grondbedrijf als resultaat. Ondertussen hebben deze partijen er niet voor gekozen om in Middelburg armoede onder kinderen terug te dringen. Er leven inmiddels 1100 kinderen onder de armoedegrens, velen gaan zonder brood naar school en zijn afhankelijk van voedsel- en/of kledingbank. Elke dag komen er meer werklozen bij en gaan Middelburgse bedrijven failliet. Ondernemers zitten met de handen in het haar en de leegstand in de binnenstad is toenemend merkbaar. Er werd geen keuze gemaakt om deze mensen te helpen. Tegelijkertijd komen er meer bezuinigingen op Middelburg af; de regering wil de crisis niet laten betalen door bankiers maar door bewoners, niet door beleggers maar door bejaarden, niet door de veroorzakers van de crisis maar door de slachtoffers; werknemers en kleine zelfstandigen, jongeren en studenten, ouderen en zieken. Zij leveren in, terwijl de veroorzakers buiten schot blijven. Ook dit zijn politieke keuzes, maar niet de keuzes van de SP. De SP wil andere keuzes: Wij kiezen voor de sociale voorzieningen van Middelburg en werken aan een leefbare samenleving met kansen voor iedereen. Vanuit onze kernwaarden van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit eisen wij dat mensen invloed op hun eigen leven hebben en op hun eigen omgeving. Als wij het niet doen, wie dan wel? Een solidaire samenleving laat geen mensen slachtoffer zijn van omstandigheden. Onze omstandigheden maken we zelf. Het is immers onze gemeente waar we wonen, waar onze kinderen opgroeien, waar we voor elkaar zorgen, waar we buiten zijn, waar we ons geld verdienen. Middelburg is van ons allemaal, het is alleen een kwestie van kiezen! 7

8

9 BESTUUR OF BEWONERS 1. BESTUUR OF BEWONERS Het bestuur van een gemeente hoort er voor de bewoners te zijn, in plaats van andersom. Toch heeft Middelburg geen beste reputatie opgebouwd als het gaat om dienstbaarheid en het stimuleren van de wensen van de bewoners. Bewonersinitiatieven worden gewijzigd door de raad, de uitkomst van een referendum wordt in het voordeel van een wethouder verdraaid. Steun van de bewoners wordt pas gevraagd nadat een besluit genomen is. Dit levert schijndemocratie op en is schadelijk voor het vertrouwen in de gemeente. Wij kiezen voor echte inspraak en democratie die verder gaat dan eens per vier jaar stemmen. Wij zien voor lokale democratie dan ook een belangrijke rol voor de wijktafels, wij willen dat in de toekomst op wijktafels gestemd kan worden over raadsvoorstellen. De stem van de wijktafel betrekken we bij de besluitvorming van de gemeenteraad. Verder brengen we voorzieningen als een gemeentelijk loket naar elke wijk. Om de democratische verantwoording te waarborgen staat de SP kritisch tegenover gemeenschappelijke regelingen, stoppen we verdere privatiseringen en draaien we deze waar mogelijk terug. Lid zijn van een gemeenteraad of -bestuur is een dankbare taak. Maar het lidmaatschap mag nooit voortkomen uit financiële motieven. De vergoeding voor raadsleden bedraagt in Middelburg ruim 1100 euro bruto per maand, terwijl het raadslidmaatschap een bijbaan is. Daarom kiezen we voor een verlaging van deze bedragen. DEMOCRATIE & PARTICIPATIE 1. Inwoners worden actief bij plannen betrokken, bijvoorbeeld via inspraakavonden, wijktafels of spreekuren en op een moment dat wijziging of intrekking van de plannen nog mogelijk is. 2. De opzet van de wijktafels wordt versterkt, vooraf inventariseren betrokken ambtenaren en vrijwilligers welke ideeën leven in de buurt, daarnaast komt er een vrij spreekuur. 3. Vrijwilligers worden gekoesterd en niet extra belast doordat zij de huur van hun ruimte moeten betalen door extra werk voor een andere organisatie. 4. Sociale activiteiten van mensen met een uitkering, zoals vrijwilligerswerk, worden niet bestraft. 5. De SP ondersteunt het eigen initiatief van de inwoners, maar dit mag nooit leiden tot een gemeente die haar taken afschuift uit bezuinigingsdrift. 6. Een referendum krijgt een duidelijke JA/NEE-vraag en wij zien de uitslag als bindend. 9

10 EEN KWESTIE VAN KIEZEN 7. Lokaal bestuur hoort dicht bij de mensen, de SP ziet het liefst een gemeentelijk loket in elk(e) wijk of dorp. 8. Gemeentelijke taken of diensten worden niet verder afgestoten of overgelaten aan bedrijven. Samenwerking met andere gemeenten toetst de SP kritisch. De samenwerking mag er nooit toe leiden dat Middelburg haar verantwoordelijkheid ontloopt. 9. Gemeenten kunnen alleen worden samengevoegd als de inwoners dit met een referendum goedkeuren. BESTUUR 10. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders bestaat uit maximaal 3 wethouders. 11. De salarissen voor wethouders gaan omlaag. 12. De onkostenvergoeding die raadsleden ontvangen wordt met 20% verlaagd, alle overige tegemoetkomingen worden afgeschaft. 13. De Roemernorm van maximaal 10% externe inhuur wordt gehanteerd, daarnaast komt er altijd een melding aan de gemeenteraad met het bedrag, het doel, de periode en de reden van de inhuur. 10

11 ARMOEDE OF WERK 2. ARMOEDE OF WERK De regering van PvdA en VVD kiest steeds opnieuw voor drastische bezuinigingen op de allerarmsten van ons land. Op de bijstand wordt 525 miljoen euro bezuinigd. Daarnaast moet iedereen een tegenprestatie leveren, wat neerkomt op werken onder het minimumloon. Ook krijgt Middelburg te maken met keuzes van het vorige kabinet van VVD, CDA en PVV: 70% van de mensen op de sociale werkplaats vliegt eruit en de CAO wordt beperkt. Dit zijn politieke keuzes waar de SP fel tegen strijdt. Mensen met een minimaal inkomen kunnen nog amper rondkomen, zij zijn steeds vaker aangewezen op liefdadigheid en de voedselbank. Tegelijkertijd leeft maar liefst 12% van de Middelburgse kinderen onder de armoedegrens, en dit percentage groeit nog altijd. In plaats van extra geld uit te trekken om deze schande weg te werken kiest de gemeenteraad er alleen voor om niet nog eens extra te bezuinigen op deze inwoners. De SP voert al drie jaar regelmatig actie met de klanten van de sociale werkplaats Orionis. Uit gesprekken met personeel en klanten van Orionis komt een duidelijk beeld naar voren: Er is nauwelijks sprake van doorgroei naar echt werk, op de beschutte werkplaats werken steeds meer mensen met een bijstandsuitkering en mensen worden voortdurend bedreigd met korting op hun uitkering. Orionis heeft gefaald. Toch kiezen alle politieke partijen voor doormodderen op een onbegaanbare weg. Sociale zekerheid is geen probleem, het is juist een oplossing voor problemen want iedereen kan werkloos, ziek of gehandicapt raken. De SP kiest voor een fatsoenlijk inkomen via betaald werk of een uitkering. De sociale werkvoorziening kan en moet veel beter. Het is tijd om Orionis op te heffen en deze taken weer zelf uit te voeren. We kiezen ook voor een adequaat minimabeleid dat daadwerkelijk armoede oplost en voorkomt. Op de lange termijn willen we dat iedereen een inkomen heeft waarvan je rond kan komen, daarmee maken we aanvullende compensatieregels en de voedselbanken overbodig. MINIMABELEID 1. Organisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding, zoals de voedselbank, verdienen de volledige steun van Middelburg. 2. Aanvraagprocedures voor bijstandsuitkeringen worden verkort en vereenvoudigd. 3. Naast de bijstand wil de SP een aanvulling van 10%, daarnaast mag iemand tot aan 300 Euro bijverdienen. 11

12 EEN KWESTIE VAN KIEZEN 4. Middelburg schrapt de termijn van 3 jaar om in aanmerking te komen voor de vervanging van duurzame gebruiksgoederen (bijvoorbeeld koelkast of wasmachine). 5. De collectieve ziektekostenverzekering en de aanvullende compensatie blijven gehandhaafd. 6. Middelburg voert een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor huishoudens met een inkomen tot aan 130% van het bijstandsniveau, ondernemers krijgen ook toegang tot deze regeling en onroerende goederen of auto worden niet langer meegenomen in de beoordeling. 7. De gemeente hanteert de beslagvrije voet juist. SOCIALE WERKVOORZIENING & ARBEIDSBEPERKING 8. De gemeenschappelijke regeling Orionis heeft gefaald, Middelburg gaat deze taken weer zelf uitvoeren. 9. De sociale werkplaats is bedoeld voor mensen met een beperking die zijn aangewezen op een beschutte werkplaats en is niet bedoeld voor mensen uit de bijstand. 10. We stoppen de gedwongen doorstroming van WSW ers naar reguliere werkgevers. 11. De gemeente en ondernemers hanteren bij het aannamebeleid dat mensen met een arbeidsbeperking voorrang hebben in de sollicitatieprocedure. ARBEIDSBEGELEIDING 12. Bij eerlijk werk hoort ook een eerlijk loon, dus geen werk onder het minimumloon. 13. Mensen die in WW of bijstand zijn geraakt worden begeleid naar een echte baan. 14. Werk dat als tegenprestatie voor een uitkering wordt uitgevoerd, is hetzij niet effectief hetzij verdringing van regulier werk. We stoppen daarom met het werken met behoud van uitkering. Mocht de tegenprestatie wettelijk verplicht worden voor uitkeringsgerechtigden, dan ziet de SP er ten strengste op toe dat uitkeringsgerechtigden alleen (vrijwilligers-)werk verrichten waarbij absoluut geen verdringing van banen mogelijk is. Denk hierbij aan koffie schenken bij de biljartclub, honden uitlaten bij het asiel en dergelijke. 15. De SP wil leerwerkbedrijven waarin mensen die in de bijstand zitten, geschoold en bemiddeld worden met maatwerk. 16. Middelburg gaat ruimhartig om met de sollicitatieplicht en levert maatwerk. 17. De gemeentelijke sociale dienst moet zeer terughoudend zijn met het uitdelen van strafkortingen op de bijstandsuitkeringen. Strafkortingen mogen nooit berusten op de afwegingen van een individuele ambtenaar en worden daarom altijd getoetst door een onafhankelijke commissie. 12

13 ECONOMIE ARMOEDE OF WERK 18. Kleine ondernemers (MKB) krijgen een eerlijke kans bij overheidsopdrachten en aanbestedingen vanuit de gemeente. 19. Bij aanbestedingen krijgen bedrijven die helpen de werkloosheid terug te dringen (social return) voorrang. 20. Middelburg betaalt facturen altijd binnen 10 dagen. Hiermee krijgen ondernemers meer financiële ruimte. 21. Bedrijven dragen zelf hun ondernemersrisico, Middelburg betaalt niet wanneer blijkt dat een ondernemer zijn plannen niet waar kan maken. 22. De SP wil maximaal twaalf koopzondagen per jaar. 23. We investeren in schoolgebouwen, renovatie & energiebesparing, dit zorgt voor broodnodige werkgelegenheid in de bouwsector. 13

14

15 MARKTWERKING OF ZORGZAME SAMENWERKING 3. MARKTWERKING OF ZORGZAME SAMENWERKING De centrale overheid geeft Middelburg steeds meer taken en verantwoordelijkheden: de overheveling van de Jeugdzorg, de uitvoering van de Participatiewet en de veranderingen in de WMO zijn hier de meest sprekende voorbeelden van. Dat Middelburg verantwoordelijk wordt voor de Jeugdzorg past in de SP visie dat zorg het beste dicht bij de mensen georganiseerd kan worden. Dat de regering dit al in 2015 wil realiseren is om meerdere redenen onverstandig. Gemeenten missen nu nog de expertise en krijgen bovendien een bezuiniging van 15% van het budget. Daarnaast wordt er 40% bezuinigd op de thuiszorg, dagbesteding en begeleiding van ouderen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking of psychische problematiek. Het recht op zorg vervalt, voor een plek in een verzorgingshuis moeten mensen al zwaar dementerend of gehandicapt zijn, anders is er geen plek. Marktwerking in zorg en welzijn dragen nog meer bij aan deze tweedeling. Het huidige zorgstelsel veroorzaakt hogere ziektekosten, juist voor ouderen en chronisch zieken. Daarnaast gaan gemeenten vragen om vrijwilligerswerk te doen in ruil voor te ontvangen zorg. Vrijwilligerswerk juichen wij toe, maar het mag nooit een voorwaarde voor het ontvangen van zorg zijn. De verantwoordelijkheid voor het verstrekken van WMO-hulpmiddelen, de WMO-thuiszorg en een groot deel van de zorg die voorheen onder de AWBZ viel komt steeds meer bij de gemeente te liggen. Op dit moment is er sprake van een grote versnippering van diensten over diverse loketten, bedrijven die zich voornamelijk met huishoudelijke hulp bezig houden, bedrijven die juist inzetten op lichamelijke en verpleegkundige verzorging, en allerlei tussenvormen. Uit gesprekken die wij in het voorjaar van 2013 met zorginstellingen voerden bleek dat door de onzekerheid over het beschikbare budget gevreesd wordt voor ontslag van medewerkers, zoals Sensire al heeft gedaan, terwijl nog absoluut niet duidelijk is wat er gaat gebeuren. Dit is uitermate onwenselijk. Werknemers in de zorg verdienen respect! Zorg voor ouderen en mensen met een beperking is omgaan met kwetsbare groepen binnen onze samenleving. De SP kiest voor goede, passende en persoonlijke zorg. In de ideale situatie is de cliënt/patiënt omringd door zorg door mensen die hem/haar kennen. De zorgverleners weten wat er speelt op allerlei vlakken in haar/zijn leven in relatie tot de zorg en kunnen en mogen bij veranderingen ten goede of ten kwade hier snel op inspringen. Het aantal verzorgers dat bij de cliënt over de vloer komt is klein, en er is één vaste aanspreekpersoon die de cliënt ook bijstaat bij bijvoorbeeld het aanvragen van hulpmiddelen en andere soorten zorg bij andere instanties. 15

16 EEN KWESTIE VAN KIEZEN De SP wil een Middelburgse thuiszorgorganisatie die in dienst van de gemeente alle disciplines vertegenwoordigt: het WMO-loket, huishoudelijke en verzorgende en verpleegkundige hulp worden hierin gebundeld. In kleine buurtgebonden teams werken verpleegkundigen en huishoudelijke hulpen samen voor hun cliënten. Deze teams zijn zelfstandig en hebben samen met de cliënt de vrije hand in het opzetten van de bestpassende zorg en de organisatie ervan per cliënt. De medewerkers in de Jeugdzorg zijn de professionals, zij komen in het gezin thuis en kunnen dus het beste beoordelen welke zorg nodig is. De SP vindt het ongepast om als gemeente een zorgvraag vanuit de professional te negeren of te weigeren. De medewerker krijgt ruim baan om het nodige werk voor de allerzwaksten in onze samenleving naar behoren uit te voeren. Volgens de statistieken is ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking verminderd zelfredzaam, chronisch ziek of heeft een beperking. Dit betekent dat er op Walcheren ongeveer 7000 mensen met een beperking wonen. Mensen met een beperking willen net als ieder ander zo gewoon en zelfstandig mogelijk leven en deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. GEHANDICAPTEN 1. Algemene voorzieningen zijn en blijven toegankelijk voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking. 2. Openbaar vervoer moet bereikbaar en toegankelijk zijn voor gehandicapten. 3. Bij informatievoorziening (gemeentelijke websites) moet rekening gehouden worden met diverse beperkingen. DAKLOOSHEID 4. Middelburg staat er garant voor dat er voldoende plekken aanwezig zijn in de bestaande dak- en thuislozenopvang. THUISZORG 5. De SP richt een Middelburgse thuiszorgorganisatie op die in dienst van de gemeente alle disciplines vertegenwoordigd: het WMO-loket, huishoudelijke en verzorgende en verpleegkundige hulp worden hierin gebundeld. 6. Geen enkel inkomen binnen de thuiszorgorganisatie (inclusief externe inhuur) mag hoger zijn dan drie maal het salaris van de thuiszorgmedewerker. 7. In kleine buurtgebonden teams werken verpleegkundigen en huishoudelijke hulpen samen voor hun cliënten. Deze teams zijn zelfstandig en hebben samen met de cliënt de vrije hand in het opzetten van de bestpassende zorg en de organisatie ervan per cliënt. 16

17 8. Een centraal kantoor, geleid door medisch geschoold personeel en/of maatschappelijk werkers, werkt in opdracht van de buurtteams voor de cliënten als het gaat om bijvoorbeeld de aanvraag van uitbreiding van indicaties en draagt tegelijkertijd de verantwoordelijkheid voor de uitgifte en het beheer van WMO-hulpmiddelen en de behandeling van zorgvragen door nieuwe cliënten. 9. Middelburg blijft een ontslagvrije zone voor de thuiszorg, thuiszorgmedewerkers worden fatsoenlijk betaald. 10. Wij kiezen voor goede, kleinschalige thuiszorg waarbij kwaliteit voorop staat. 11. Middelburg zorgt voor voldoende geoormerkt budget voor goede zorg. 12. We verminderen het aantal zorgverleners en werken met persoonlijke begeleiders zodat cliënten weten bij wie ze terecht kunnen, niet gezien worden als nummer, zich veiliger en vertrouwd voelen. 13. De indicaties worden waar mogelijk bij de cliënt thuis uitgevoerd. 14. We organiseren de zorg in de buurt, daarom komt de wijkverpleegkundige terug. 15. Voor WMO-zorg en -hulpmiddelen wordt een bijdrage gevraagd afhankelijk van inkomen en vermogen. 16. Waar mogelijk worden WMO-hulpmiddelen hergebruikt. JEUGDZORG 17. Bij de uitvoering van de Jeugdzorg blijven de budgetten geoormerkt. Als dit ontoereikend blijkt voor een goede zorgverlening wordt het bedrag door Middelburg verhoogd. 18. Voor Jeugdzorg geldt dat iedere cliënt één vaste contactpersoon krijgt die samen met de cliënt de regie voert. Eén gezin, één plan, één dossier. Deze contactpersoon is in dienst van gemeente Middelburg, goed opgeleid en heeft ruime ervaring. 19. Jeugdzorg blijft een recht, waarvoor geen eigen bijdrage wordt gevraagd. 20. Middelburg zorgt dat tijdens de overgangsfase van de nieuwe jeugdwet geen kinderen tussen wal en schip vallen. OUDERENBELEID 21. De SP wil de preventieve zorg voor ouderen uitbreiden via wijkaanpak. 22. Via de zorg in de buurt komt er ook een spreekuur voor ouderen. MARKTWERKING OF ZORGZAME SAMENWERKING 23. Wij willen dat er rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor ouderen. 17

18 EEN KWESTIE VAN KIEZEN 24. Middelburg gaat via het gemeentelijk loket meer voorzieningen naar ouderen toe brengen. 25. De gemeente maakt afspraken met woningbouwcorporaties over de ombouw van bestaande of bouw van nieuwe senioren-/levensloop-bestendige woningen wanneer hieraan een tekort dreigt te ontstaan. JONGERENBELEID 26. Middelburg zorgt ervoor dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om de jongerencentra draaiende te houden. 27. De inzet van mosquito s (kleine piepkastjes om jongeren te verjagen) is onaanvaardbaar. 28. Waar er melding wordt gedaan van overlast door hangjongeren, gaan wijkagenten en jongerenwerkers in gesprek met hen. De reden waarom zij samenscholen is vaak een gebrek aan voorzieningen zoals jeugdhonken en door in gesprek te gaan kan gezocht worden naar een structurele oplossing. 29. Basisschoolleerlingen krijgen een gratis sportstrippenkaart om sportproeflessen te nemen. 30. Sporten moet zoveel mogelijk in de eigen wijk kunnen. Verdere verplaatsing van sportvoorzieningen naar het buitengebied wordt daarom tegengegaan. VERSLAVING 31. Middelburg blijft jongeren bewust maken van effecten van tabak, alcohol en drugs en blijft ouders erbij betrekken. Maar niet alleen via een negatieve benadering: we zetten ook in op frisfeesten. 32. Overmatig alcoholgebruik zorgt voor veel problemen. Middelburg stelt geld beschikbaar voor projecten die alcohol- en drugsverslaving moeten tegengaan. 33. Om overlast van straatdealers te beperken en de verkoop van soft- en harddrugs gescheiden te houden is het noodzakelijk dat Middelburg weer een coffeeshop krijgt, liefst als stichting waarbij ook de kweek door de gemeente wordt uitgevoerd. 34. De coffeeshop kan het best gevestigd worden in een autoluw deel van de stad waar de controle het hoogst is (tussen de cafés). 18

19 BOUWVAL OF WONING 4. BOUWVAL OF WONING Het kabinet Rutte-2 koos met instemming van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP voor een verhuurderheffing die gaat oplopen tot 1,7 miljard in Dat is meer dan 50 per huurwoning per maand. Corporaties gaan als gevolg hiervan de huren extra verhogen, minder woningen bouwen, minder renoveren en personeel ontslaan. Door slechte politieke besluitvorming, onvoldoende toezicht en ondoordachte marktwerking is Woongoed zich gaan gedragen als vastgoedbedrijf met risicovolle (prestige)projecten als woonwinkelcomplexen, bedrijfspanden en restaurants. Tegelijkertijd wil Woongoed een gedeelte van haar woningbezit verkopen terwijl de vraag naar betaalbare huurwoningen sterk is gestegen en de toegang tot de koopmarkt steeds lastiger is geworden. De huren zijn gestegen, terwijl de inkomens van de meeste huurders juist vaak omlaag gaan. Nu al kunnen bewoners met een inkomen nét boven de huursubsidiegrens geen betaalbare woning meer vinden in Middelburg. De SP is fel tegenstander van deze ontwikkelingen, die ook desastreus uitpakken voor de bouwsector. Gemeente Middelburg heeft een prachtige stad en schitterende dorpen om in te wonen. De SP kiest voor een wijkopbouw met een gezonde mix van koop- en huurwoningen met goedkope en dure huizen. In gemengde wijken is het prettig wonen en op deze manier worden achterstandswijken vermeden. Middelburg moet daarom de regie hebben op het gebied van huisvesting. De SP kiest ervoor om samen met woningbouwcorporaties het woningonderhoud en de energiebesparing grondig aan te pakken. Een voorbeeld hiervan is de Edelstenenbuurt in Dauwendaele waar de SP samen met de bewoners een klachtenrapport heeft opgesteld om al het achterstallig onderhoud aan te pakken. Dit heeft ertoe geleid dat de woningen grondig gerenoveerd worden. De SP kiest voor duurzame, energiezuinige woningen, tegen een betaalbare prijs. WONINGAANBOD 1. We schrappen grootschalige bouwplannen, beperkte natuurlijke uitbreiding staan we wel toe. 2. Bij herinrichting wordt ingezet op een gezonde mix van koop- en huurwoningen met goedkope en dure huizen. 3. Het aantal sociale huurwoningen moet de komende 4 jaar stijgen. 4. In navolging van de gemeente Assen, neemt Middelburg het voortouw voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen in eigen beheer en eigendom. 19

20 EEN KWESTIE VAN KIEZEN 5. Langdurig leegstaande panden worden aangepast voor huisvesting. 6. Mensen moeten in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Aanpassing van woningen dient daarom vóór te gaan op gedwongen verhuizing, daarnaast komen er voldoende levensloopbestendige woningen zodat ouderen gemakkelijk binnen de buurt kunnen verhuizen. 7. We spreken met woningbouwcorporaties af wat de omvang moet zijn van de huurvoorraad in de categorieën goedkoop, betaalbaar en duur. We leggen vast hoeveel geïnvesteerd wordt in groot onderhoud, renovatie en isolatie en hoeveel er mag worden gesloopt en verkocht. Tegelijkertijd regelen we de zeggenschap van de huurders. De gemeenteraad stemt over deze afspraken. 8. We betrekken vrijwilligers van bewonersorganisaties bij de wijkaanpak en het oplossen van problemen. 9. Verhuurders die zich niet aan de wet houden worden hard aangepakt. HUREN, NIET TEGEN ELKE PRIJS 10. Middelburg zet bij de afspraken met Woongoed in op het intrekken van de huurverhoging. 11. Huurwoningen worden tijdig en goed onderhouden. 12. Renovatie van een wijk mag niet automatisch tot huurverhoging leiden. 13. Woningcorporaties mogen huren in de ene wijk niet meer verhogen dan in de andere wijk. Dit kan leiden tot achterstandswijken. 14. De criteria van toewijzing en urgentie van huurwoningen blijven uniform via hurenopwalcheren.nl. DUURZAAM WONEN 15. De SP wil een terug-betalend fonds (revolving fund) waarmee inwoners energie- en waterbesparende maatregelen kunnen treffen in bestaande woningen. 16. Middelburg stimuleert het plaatsen van zonnepanelen en plaatst zonnepanelen op alle schuine daken van gemeentelijke gebouwen. Met woningbouwcorporaties worden concrete afspraken gemaakt over het plaatsen van zonnepanelen op huurwoningen. 17. Middelburg stimuleert groene daken. Alle platte daken van gemeentelijke gebouwen worden groene daken. 18. Duurzaam bouwen wordt verplicht gesteld. Daarbij moet een maximale inspanning geleverd worden om het energiegebruik en de verspilling van materialen terug te dringen. 19. Bij nieuwbouw komt een gescheiden afvoersysteem voor regenwater en afvalwater. 20

21 DE GEMEENTE OF DE BUURT 5. DE GEMEENTE OF DE BUURT De gemeenteraad gaf de afgelopen jaren niet thuis toen er vraagtekens kwamen bij de zoveelste nieuwbouwwijk. Er werd voor miljoenen grond aangekocht, maar in plaats van sociale woningbouw werden er dure woningen gebouwd waar geen vraag naar was. Tegelijkertijd is Middelburg laks geweest door niet tijdig in te grijpen om afspraken te maken over spreiding en zelf verbeteringen te forceren. Dankzij dit beleid heeft Middelburg bouwplannen voor meer woningen dan er ooit nodig zijn, is van gemengde wijken geen sprake en zitten we met ruim 100 miljoen euro schuld in het grondbedrijf. Tegelijkertijd verlaagt het kabinet de landelijke middelen voor wijkaanpak tot 0,35 per Nederlander, dat was 12 jaar geleden nog 46. Het onderhoud in sommige wijken laat ernstig te wensen over. Bestrating verkeert in slechte staat en in sommige wijken zijn er nauwelijks onderhouden perkjes. Een verrommelde buurt wekt gevoelens van onveiligheid op en werkt onverschilligheid in de hand. De SP kiest om meer te investeren in de leefbaarheid van de buurt. Voor ons is de buurt de schaal van de toekomst. De beschikbaarheid van betaalbare huizen, de kwaliteit van woningen, de leefbaarheid en de beschikbare voorzieningen in de wijken staan centraal. Daarom willen wij dat wijken gemengd van opbouw zijn, voldoende groen hebben, voorzieningen als scholen en winkels aanwezig zijn en bushaltes op loopafstand liggen. Bushaltes die ook s avonds laat, ook in de weekenden, worden bediend. Buurt- en dorpshuizen blijven belangrijk voor het organiseren van activiteiten en het bieden van vergaderruimte. Ze worden niet gesloten maar uitgebouwd en krijgen zo mogelijk een plek in de brede school of het woon-zorg-complex zodat uitwisseling tussen jong en oud plaats kan vinden. Ze worden een servicepunt voor de bibliotheek. Daarnaast worden ze de centrale plek voor een gemeentelijk loket, een ontmoetingsplek voor wijkbewoners, spreekuur van wijkagent, huisvesting van de wijkverpleging. De vrijwilligers van bewonersorganisaties zijn de oren en ogen van de wijk, zij vervullen een waardevolle rol bij het betrekken van mensen bij de wijkaanpak en het oplossen van problemen. Daarnaast zijn zij het aanspreekpunt voor bewoners met ideeën voor de buurt. DE BUURT ALS BASIS 1. Buurt-en dorpshuizen worden uitgebouwd en krijgen zo mogelijk een plek in de brede school of het woon-zorg-complex. Ze worden een servicepunt voor de bibliotheek en de centrale plek voor een gemeentelijk loket, spreekuur van wijkagent en huisvesting van de wijkverpleging. 21

22 EEN KWESTIE VAN KIEZEN 2. Woonoverlast pakken we aan via buurtbemiddeling en ketenaanpak (huurvereniging, politie, zorgaanbieders) waarbij we de achterliggende oorzaak proberen te verhelpen. 3. Er komt een actief anti-leegstandsbeleid. De gemeente stelt een Leegstandsverordening vast, waarmee panden die langer dan een jaar leegstaan een alternatieve gebruiker krijgen. 4. Openbare gebouwen, scholen, theaters, zorginstellingen, sporten etc. moeten toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel, scootmobiel, ouders met kinderwagen, blinden en slechtzienden en mensen die slecht ter been zijn. OPENBARE RUIMTE 5. Braakliggende terreinen worden tijdelijke natuurgebieden, moestuintjes of speel- en leerterreintjes in samenwerking met scholen en natuurorganisaties. 6. Bij (her)inrichtingsplannen wordt ten minste 10% van het totaaloppervlak gereserveerd voor groen en speelruimte. 7. Het groen wordt zoveel als mogelijk ecologisch beheerd. We gaan volledig over op milieuvriendelijk en ecologisch groenbeheer (zonder gif). 8. Waardevolle gebieden met restgroen (stukjes stad/dorp die nooit bestemd zijn als groengebied, maar inmiddels wel die functie gekregen hebben) worden beschermd. 9. Bij grondontwikkeling kijkt Middelburg niet alleen naar de mogelijke winst maar ook naar de gevolgen voor natuur en landschap. 10. Grond waarvoor nu nog geen exacte bestemming is gevonden, wordt verkocht onder de voorwaarde dat er niet op wordt gebouwd. 11. Er worden geen nieuwe bedrijventerreinen ingericht zolang er nog grond beschikbaar is op bestaande regionale bedrijventerreinen. 12. We stoppen de concurrentie tussen gemeenten waar het gaat om woningbouw en bedrijventerreinen. 13. Asbest wordt verwijderd, te beginnen met openbare gebouwen zoals scholen en asbest dat aan de buitenlucht is blootgesteld. MIDDELBURG, WIJK EN DORP 14. Het initiatief voor herstel van de molen in Sint Laurens wordt ondersteund. 15. Voor Sint Laurens is het voortbestaan van de school van groot belang, met uitbreiding naar een brede school waar meerdere functies in samenkomen. 16. Het Julianabad in Arnemuiden blijft behouden. 22

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

WERK AAN DE WINKEL VERKIEzINgspRogRAmmA sp zwolle 2014-2018

WERK AAN DE WINKEL VERKIEzINgspRogRAmmA sp zwolle 2014-2018 WERK AAN DE WINKEL Verkiezingsprogramma SP Zwolle 2014-2018 WERK AAN DE WINKEL Het zijn moeilijke tijden voor Nederland. Economische crisis, teruglopende inkomsten en almaar stijgende prijzen. We hebben

Nadere informatie

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap Q en A Ouderen Solidariteit & gemeenschap 1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren? De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving waarin we de zorg

Nadere informatie

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof stem voor verandering Het verkiezingsprogramma in 5 minuten We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof tussen arm en rijk te vergroten? Of kiezen we ervoor om

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer taken in de ondersteuning van inwoners

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Inhoudsopgave Titel beleidsnota onder titel (optioneel) De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Stap voor stap naar een nieuwe

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

INLEIDING Sociale zaken en werk armoede en inkomen

INLEIDING Sociale zaken en werk armoede en inkomen INLEIDING Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn voor ons leidende principes. Wij willen in Middelburg een leefbare samenleving met kansen voor iedereen. Wij zijn voorstander van

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

Platform VG Rijnmond PvdA Leefbaar Rotterdam VVD D66 Wmo-zorg moet voorzien in de zorgbehoefte

Platform VG Rijnmond PvdA Leefbaar Rotterdam VVD D66 Wmo-zorg moet voorzien in de zorgbehoefte Platform VG Rijnmond www.platformvgrijnmond.nl @platformvgrijnmond keesmarges@gmail.com 06 22104065 Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Standpunten politieke partijen zoals opgenomen in hun verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Ontwikkeling tijdelijke woningen op Hoge Schaft Vragen & Antwoorden ( februari 2017)

Ontwikkeling tijdelijke woningen op Hoge Schaft Vragen & Antwoorden ( februari 2017) Ontwikkeling tijdelijke woningen op Hoge Schaft Vragen & Antwoorden ( februari 2017) Transformatie naar woningen Waarom wordt kantoorgrond op bedrijventerrein De Schaft ingewisseld voor woningen? Waarom

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal

Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Verkiezingen in de provincie Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen in de provincie Utrecht. Iedereen die in Utrecht

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland 4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland Lansingerland moet een gemeente zijn waar jongeren met plezier kunnen opgroeien. Goed onderwijs, goede sportfaciliteiten, een eigen plekje in de wijk, goede jeugdzorg

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Woonagenda Huurdersaanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen

Woonagenda Huurdersaanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen Woonagenda 2014 Huurdersaanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen Al bijna 15 jaar zetten wij ons als Huurders vereniging Amsterdam (HA) in voor de belangen van hurend Amsterdam. Inmiddels vertegenwoordigen

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

UW ALMELO UW KEUZE VERKIEZINGSPROGRAMMA SP ALMELO

UW ALMELO UW KEUZE VERKIEZINGSPROGRAMMA SP ALMELO UW ALMELO UW KEUZE VERKIEZINGSPROGRAMMA SP ALMELO 2014-2018 UW ALMELO, UW KEUZE In maart bent u aan het woord. Deze verkiezingen bepalen hoe we in Almelo samen gaan leven: in een harde maatschappij met

Nadere informatie

De enquête neemt tussen de 15 en 20 minuten in beslag. Ingevulde enquêtes kunt u sturen naar - SP Amsterdam - Amstel 1-1011 PN Amsterdam -

De enquête neemt tussen de 15 en 20 minuten in beslag. Ingevulde enquêtes kunt u sturen naar - SP Amsterdam - Amstel 1-1011 PN Amsterdam - I: UW ONDERNEMING 1. Welke onderneming vertegenwoordigt u? a. Uw naam.. b. Naam onderneming c. Adres onderneming straat...nr d. Telefoonnummer. e. E-mailadres 2. Uw onderneming betreft: 0 zelfstandige

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

ondernemingsplan in het kort.

ondernemingsplan in het kort. leefbaarheid ondernemingsplan in het kort. samenwerking 2012 2016 betaalbaarheid zorg intro intro staat in verbinding met mensen in haar omgeving. De wereld om ons heen verandert snel. gaat in die verandering

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting We bevinden ons midden in een grote verandering van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Waar voorheen de overheid op het

Nadere informatie

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Utrecht.nl Nieuwe taken voor de gemeente; wat betekent dat voor u? Buurtteams in 2015 Vanaf 1 januari 2015 kunt u

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen Voorwoord Alexander Pechtold 1 Het gaat goed met Nederland. In ons land wonen de gelukkigste, gezondste en best opgeleide

Nadere informatie

Zorgvernieuwing in Middelburg

Zorgvernieuwing in Middelburg Zorgvernieuwing in Middelburg ERVARINGEN VAN EEN KOPLOPER Albert de Vries wethouder van o.a. wonen, zorg en welzijn Uitgangssituatie in 2002 Alle zorgverleners besloten te vernieuwen Woonbeleid Middelburg

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Politieke peiling t o e k o m s t huurbeleid

Politieke peiling t o e k o m s t huurbeleid Politieke peiling t o e k o m s t huurbeleid Maart 2015 Inleiding De Woonbond wil weten hoe de verschillende politieke partijen denken over de huurverhogingen. Door het huidige huurbeleid kunnen huren

Nadere informatie

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND Nederland moet snel uit de crisis. Steden zijn de economische motor van Nederland. Zij vormen de spil in krachtige netwerken met het bedrijfsleven, het

Nadere informatie

Welkom Lunchdebat Platform31

Welkom Lunchdebat Platform31 Welkom Lunchdebat Platform31 Onder leiding van Anne-Jo Visser (Platform31) 11 oktober 2016 Gesprekspartners - Rien Nagtegaal, directeur stedelijke ontwikkeling gemeente Leiden - Karin van Dreven, directeur

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS VERHALEN ACHTER DE CIJFERS Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid Eva de Bakker, beleidsmedewerker April 2015 2 INHOUD INHOUD Inleiding 4 Huurverhogingen 5 Het onderzoek 6 De resultaten 7 Voorstellen 9 Bijlage:

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave De eurocrisis Bij deze opgave horen de teksten 9 en. Inleiding De situatie rond de gemeenschappelijke munt, de euro, is tien jaar na de introductie verre van stabiel (mei 2012). In tekst 9 beschrijft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

Met hart voor ouderen

Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Nederland telt steeds meer ouderen. Daar moeten we voor alles blij mee zijn. Het is een grote, sociale verworvenheid dat steeds meer mensen een hoge leeftijd

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

26 augustus Onderzoek: Leefbaarheid en veiligheid in uw buurt en plannen Rotterdam

26 augustus Onderzoek: Leefbaarheid en veiligheid in uw buurt en plannen Rotterdam 26 augustus 2017 Onderzoek: Leefbaarheid en veiligheid in uw buurt en plannen Rotterdam Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten

Nadere informatie