KWESTIE VAN KIEZEN VERKIEZINGSPROGRAMMA SP MIDDELBURG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWESTIE VAN KIEZEN VERKIEZINGSPROGRAMMA SP MIDDELBURG 2014-2018"

Transcriptie

1 KWESTIE VAN KIEZEN VERKIEZINGSPROGRAMMA SP MIDDELBURG

2

3 SPEERPUNTEN DIT IS WAT WIJ KIEZEN GEEN SCHIJNDEMOCRATIE MAAR INVLOED OP HET BESTUUR GEEN ORIONIS MAAR ZELF UITVOEREN VAN SOCIALE TAKEN GEEN ARMOEDE MAAR EERLIJK WERK VOOR EERLIJK LOON GEEN MARKTWERKING MAAR GOEDE ZORG GEEN GROOTSCHALIGE NIEUWBOUWWIJKEN EN NIEUWE BEDRIJVEN- TERREINEN MAAR ZUINIG OMGAAN MET RUIMTE GEEN PROJECTONTWIKKELAARS MAAR ZELF SOCIALE WONINGBOUW ONTWIKKELEN GEEN SCHIJNVEILIGHEID MAAR WIJKAGENTEN GEEN LEERFABRIEKEN MAAR GOED ONDERWIJS GEEN FOSSIELE BRANDSTOF MAAR DUURZAME ENERGIE GEEN CENTRALE VOORZIENINGEN MAAR DE BUURT ALS BASIS 3

4

5 INHOUD INHOUD DIT IS WAT WIJ KIEZEN INHOUDSOPGAVE POLITIEK: EEN KWESTIE VAN KIEZEN 1. BESTUUR OF BEWONERS 2. ARMOEDE OF WERK 3. MARKTWERKING OF ZORGZAME SAMENWERKING 4. BOUWVAL OF WONING 5. DE GEMEENTE OF DE BUURT 6. DE AUTO OF DE FIETS 7. KERNENERGIE EN KOLEN OF ZON EN MOLEN 8. MEGASTAL OF DIERENWELZIJN 9. CAMERA S OF WIJKAGENTEN 10. LEERFABRIEKEN OF AANDACHT VOOR DE KLAS 11. UITSLUITING OF EEN GEDEELDE TOEKOMST 12. LEVEN OM TE WERKEN OF WERKEN OM TE LEVEN 13. BELANGEN & BESTUURDERS OF BETROUWBAAR & BETAALBAAR

6

7 INLEIDING POLITIEK: EEN KWESTIE VAN KIEZEN Middelburg is een schitterende gemeente, met veel kansen voor de toekomst. Midden in het Walcherse polderlandschap met de rijke cultuurhistorie van de binnenstad en omringd door onze dierbare dorpen. Het is dan ook terecht dat vele toeristen jaarlijks Middelburg bezoeken om al deze pracht te aanschouwen. Maar naast al het goede zijn er ook de problemen. Eenzaamheid en uitsluiting komen ook in Middelburg voor, nog steeds groeien er kinderen in armoede op en niet iedereen heeft dezelfde kansen om iets van het leven te maken. De afgelopen jaren hebben partijen als VVD, PvdA, LPM, CDA, SGP en GroenLinks in Middelburg de keuzes bepaald. Er werd gekozen voor prestige, persoonlijk gewin en privatisering. Er zijn miljoenen gegooid in een bouwput, waar na acht jaar nog steeds niets gebouwd is. Voor 2,5 miljoen euro kochten ze de landelijke Koninginnedag en de aankomst van de Giro d Italia in Er werd bijna een theater gebouwd van 20 miljoen euro en de voetgangersbrug van 0,5 miljoen euro over het kanaal is pas bij de laatste bezuinigingsronde geschrapt. Er werd driftig grond aangekocht in de ijdele hoop hier bedrijventerreinen of nieuwbouwwijken mee uit de grond te stampen, zonder oog voor landschap en natuur, maar wel met ruim 100 miljoen euro schuld op het grondbedrijf als resultaat. Ondertussen hebben deze partijen er niet voor gekozen om in Middelburg armoede onder kinderen terug te dringen. Er leven inmiddels 1100 kinderen onder de armoedegrens, velen gaan zonder brood naar school en zijn afhankelijk van voedsel- en/of kledingbank. Elke dag komen er meer werklozen bij en gaan Middelburgse bedrijven failliet. Ondernemers zitten met de handen in het haar en de leegstand in de binnenstad is toenemend merkbaar. Er werd geen keuze gemaakt om deze mensen te helpen. Tegelijkertijd komen er meer bezuinigingen op Middelburg af; de regering wil de crisis niet laten betalen door bankiers maar door bewoners, niet door beleggers maar door bejaarden, niet door de veroorzakers van de crisis maar door de slachtoffers; werknemers en kleine zelfstandigen, jongeren en studenten, ouderen en zieken. Zij leveren in, terwijl de veroorzakers buiten schot blijven. Ook dit zijn politieke keuzes, maar niet de keuzes van de SP. De SP wil andere keuzes: Wij kiezen voor de sociale voorzieningen van Middelburg en werken aan een leefbare samenleving met kansen voor iedereen. Vanuit onze kernwaarden van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit eisen wij dat mensen invloed op hun eigen leven hebben en op hun eigen omgeving. Als wij het niet doen, wie dan wel? Een solidaire samenleving laat geen mensen slachtoffer zijn van omstandigheden. Onze omstandigheden maken we zelf. Het is immers onze gemeente waar we wonen, waar onze kinderen opgroeien, waar we voor elkaar zorgen, waar we buiten zijn, waar we ons geld verdienen. Middelburg is van ons allemaal, het is alleen een kwestie van kiezen! 7

8

9 BESTUUR OF BEWONERS 1. BESTUUR OF BEWONERS Het bestuur van een gemeente hoort er voor de bewoners te zijn, in plaats van andersom. Toch heeft Middelburg geen beste reputatie opgebouwd als het gaat om dienstbaarheid en het stimuleren van de wensen van de bewoners. Bewonersinitiatieven worden gewijzigd door de raad, de uitkomst van een referendum wordt in het voordeel van een wethouder verdraaid. Steun van de bewoners wordt pas gevraagd nadat een besluit genomen is. Dit levert schijndemocratie op en is schadelijk voor het vertrouwen in de gemeente. Wij kiezen voor echte inspraak en democratie die verder gaat dan eens per vier jaar stemmen. Wij zien voor lokale democratie dan ook een belangrijke rol voor de wijktafels, wij willen dat in de toekomst op wijktafels gestemd kan worden over raadsvoorstellen. De stem van de wijktafel betrekken we bij de besluitvorming van de gemeenteraad. Verder brengen we voorzieningen als een gemeentelijk loket naar elke wijk. Om de democratische verantwoording te waarborgen staat de SP kritisch tegenover gemeenschappelijke regelingen, stoppen we verdere privatiseringen en draaien we deze waar mogelijk terug. Lid zijn van een gemeenteraad of -bestuur is een dankbare taak. Maar het lidmaatschap mag nooit voortkomen uit financiële motieven. De vergoeding voor raadsleden bedraagt in Middelburg ruim 1100 euro bruto per maand, terwijl het raadslidmaatschap een bijbaan is. Daarom kiezen we voor een verlaging van deze bedragen. DEMOCRATIE & PARTICIPATIE 1. Inwoners worden actief bij plannen betrokken, bijvoorbeeld via inspraakavonden, wijktafels of spreekuren en op een moment dat wijziging of intrekking van de plannen nog mogelijk is. 2. De opzet van de wijktafels wordt versterkt, vooraf inventariseren betrokken ambtenaren en vrijwilligers welke ideeën leven in de buurt, daarnaast komt er een vrij spreekuur. 3. Vrijwilligers worden gekoesterd en niet extra belast doordat zij de huur van hun ruimte moeten betalen door extra werk voor een andere organisatie. 4. Sociale activiteiten van mensen met een uitkering, zoals vrijwilligerswerk, worden niet bestraft. 5. De SP ondersteunt het eigen initiatief van de inwoners, maar dit mag nooit leiden tot een gemeente die haar taken afschuift uit bezuinigingsdrift. 6. Een referendum krijgt een duidelijke JA/NEE-vraag en wij zien de uitslag als bindend. 9

10 EEN KWESTIE VAN KIEZEN 7. Lokaal bestuur hoort dicht bij de mensen, de SP ziet het liefst een gemeentelijk loket in elk(e) wijk of dorp. 8. Gemeentelijke taken of diensten worden niet verder afgestoten of overgelaten aan bedrijven. Samenwerking met andere gemeenten toetst de SP kritisch. De samenwerking mag er nooit toe leiden dat Middelburg haar verantwoordelijkheid ontloopt. 9. Gemeenten kunnen alleen worden samengevoegd als de inwoners dit met een referendum goedkeuren. BESTUUR 10. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders bestaat uit maximaal 3 wethouders. 11. De salarissen voor wethouders gaan omlaag. 12. De onkostenvergoeding die raadsleden ontvangen wordt met 20% verlaagd, alle overige tegemoetkomingen worden afgeschaft. 13. De Roemernorm van maximaal 10% externe inhuur wordt gehanteerd, daarnaast komt er altijd een melding aan de gemeenteraad met het bedrag, het doel, de periode en de reden van de inhuur. 10

11 ARMOEDE OF WERK 2. ARMOEDE OF WERK De regering van PvdA en VVD kiest steeds opnieuw voor drastische bezuinigingen op de allerarmsten van ons land. Op de bijstand wordt 525 miljoen euro bezuinigd. Daarnaast moet iedereen een tegenprestatie leveren, wat neerkomt op werken onder het minimumloon. Ook krijgt Middelburg te maken met keuzes van het vorige kabinet van VVD, CDA en PVV: 70% van de mensen op de sociale werkplaats vliegt eruit en de CAO wordt beperkt. Dit zijn politieke keuzes waar de SP fel tegen strijdt. Mensen met een minimaal inkomen kunnen nog amper rondkomen, zij zijn steeds vaker aangewezen op liefdadigheid en de voedselbank. Tegelijkertijd leeft maar liefst 12% van de Middelburgse kinderen onder de armoedegrens, en dit percentage groeit nog altijd. In plaats van extra geld uit te trekken om deze schande weg te werken kiest de gemeenteraad er alleen voor om niet nog eens extra te bezuinigen op deze inwoners. De SP voert al drie jaar regelmatig actie met de klanten van de sociale werkplaats Orionis. Uit gesprekken met personeel en klanten van Orionis komt een duidelijk beeld naar voren: Er is nauwelijks sprake van doorgroei naar echt werk, op de beschutte werkplaats werken steeds meer mensen met een bijstandsuitkering en mensen worden voortdurend bedreigd met korting op hun uitkering. Orionis heeft gefaald. Toch kiezen alle politieke partijen voor doormodderen op een onbegaanbare weg. Sociale zekerheid is geen probleem, het is juist een oplossing voor problemen want iedereen kan werkloos, ziek of gehandicapt raken. De SP kiest voor een fatsoenlijk inkomen via betaald werk of een uitkering. De sociale werkvoorziening kan en moet veel beter. Het is tijd om Orionis op te heffen en deze taken weer zelf uit te voeren. We kiezen ook voor een adequaat minimabeleid dat daadwerkelijk armoede oplost en voorkomt. Op de lange termijn willen we dat iedereen een inkomen heeft waarvan je rond kan komen, daarmee maken we aanvullende compensatieregels en de voedselbanken overbodig. MINIMABELEID 1. Organisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding, zoals de voedselbank, verdienen de volledige steun van Middelburg. 2. Aanvraagprocedures voor bijstandsuitkeringen worden verkort en vereenvoudigd. 3. Naast de bijstand wil de SP een aanvulling van 10%, daarnaast mag iemand tot aan 300 Euro bijverdienen. 11

12 EEN KWESTIE VAN KIEZEN 4. Middelburg schrapt de termijn van 3 jaar om in aanmerking te komen voor de vervanging van duurzame gebruiksgoederen (bijvoorbeeld koelkast of wasmachine). 5. De collectieve ziektekostenverzekering en de aanvullende compensatie blijven gehandhaafd. 6. Middelburg voert een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor huishoudens met een inkomen tot aan 130% van het bijstandsniveau, ondernemers krijgen ook toegang tot deze regeling en onroerende goederen of auto worden niet langer meegenomen in de beoordeling. 7. De gemeente hanteert de beslagvrije voet juist. SOCIALE WERKVOORZIENING & ARBEIDSBEPERKING 8. De gemeenschappelijke regeling Orionis heeft gefaald, Middelburg gaat deze taken weer zelf uitvoeren. 9. De sociale werkplaats is bedoeld voor mensen met een beperking die zijn aangewezen op een beschutte werkplaats en is niet bedoeld voor mensen uit de bijstand. 10. We stoppen de gedwongen doorstroming van WSW ers naar reguliere werkgevers. 11. De gemeente en ondernemers hanteren bij het aannamebeleid dat mensen met een arbeidsbeperking voorrang hebben in de sollicitatieprocedure. ARBEIDSBEGELEIDING 12. Bij eerlijk werk hoort ook een eerlijk loon, dus geen werk onder het minimumloon. 13. Mensen die in WW of bijstand zijn geraakt worden begeleid naar een echte baan. 14. Werk dat als tegenprestatie voor een uitkering wordt uitgevoerd, is hetzij niet effectief hetzij verdringing van regulier werk. We stoppen daarom met het werken met behoud van uitkering. Mocht de tegenprestatie wettelijk verplicht worden voor uitkeringsgerechtigden, dan ziet de SP er ten strengste op toe dat uitkeringsgerechtigden alleen (vrijwilligers-)werk verrichten waarbij absoluut geen verdringing van banen mogelijk is. Denk hierbij aan koffie schenken bij de biljartclub, honden uitlaten bij het asiel en dergelijke. 15. De SP wil leerwerkbedrijven waarin mensen die in de bijstand zitten, geschoold en bemiddeld worden met maatwerk. 16. Middelburg gaat ruimhartig om met de sollicitatieplicht en levert maatwerk. 17. De gemeentelijke sociale dienst moet zeer terughoudend zijn met het uitdelen van strafkortingen op de bijstandsuitkeringen. Strafkortingen mogen nooit berusten op de afwegingen van een individuele ambtenaar en worden daarom altijd getoetst door een onafhankelijke commissie. 12

13 ECONOMIE ARMOEDE OF WERK 18. Kleine ondernemers (MKB) krijgen een eerlijke kans bij overheidsopdrachten en aanbestedingen vanuit de gemeente. 19. Bij aanbestedingen krijgen bedrijven die helpen de werkloosheid terug te dringen (social return) voorrang. 20. Middelburg betaalt facturen altijd binnen 10 dagen. Hiermee krijgen ondernemers meer financiële ruimte. 21. Bedrijven dragen zelf hun ondernemersrisico, Middelburg betaalt niet wanneer blijkt dat een ondernemer zijn plannen niet waar kan maken. 22. De SP wil maximaal twaalf koopzondagen per jaar. 23. We investeren in schoolgebouwen, renovatie & energiebesparing, dit zorgt voor broodnodige werkgelegenheid in de bouwsector. 13

14

15 MARKTWERKING OF ZORGZAME SAMENWERKING 3. MARKTWERKING OF ZORGZAME SAMENWERKING De centrale overheid geeft Middelburg steeds meer taken en verantwoordelijkheden: de overheveling van de Jeugdzorg, de uitvoering van de Participatiewet en de veranderingen in de WMO zijn hier de meest sprekende voorbeelden van. Dat Middelburg verantwoordelijk wordt voor de Jeugdzorg past in de SP visie dat zorg het beste dicht bij de mensen georganiseerd kan worden. Dat de regering dit al in 2015 wil realiseren is om meerdere redenen onverstandig. Gemeenten missen nu nog de expertise en krijgen bovendien een bezuiniging van 15% van het budget. Daarnaast wordt er 40% bezuinigd op de thuiszorg, dagbesteding en begeleiding van ouderen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking of psychische problematiek. Het recht op zorg vervalt, voor een plek in een verzorgingshuis moeten mensen al zwaar dementerend of gehandicapt zijn, anders is er geen plek. Marktwerking in zorg en welzijn dragen nog meer bij aan deze tweedeling. Het huidige zorgstelsel veroorzaakt hogere ziektekosten, juist voor ouderen en chronisch zieken. Daarnaast gaan gemeenten vragen om vrijwilligerswerk te doen in ruil voor te ontvangen zorg. Vrijwilligerswerk juichen wij toe, maar het mag nooit een voorwaarde voor het ontvangen van zorg zijn. De verantwoordelijkheid voor het verstrekken van WMO-hulpmiddelen, de WMO-thuiszorg en een groot deel van de zorg die voorheen onder de AWBZ viel komt steeds meer bij de gemeente te liggen. Op dit moment is er sprake van een grote versnippering van diensten over diverse loketten, bedrijven die zich voornamelijk met huishoudelijke hulp bezig houden, bedrijven die juist inzetten op lichamelijke en verpleegkundige verzorging, en allerlei tussenvormen. Uit gesprekken die wij in het voorjaar van 2013 met zorginstellingen voerden bleek dat door de onzekerheid over het beschikbare budget gevreesd wordt voor ontslag van medewerkers, zoals Sensire al heeft gedaan, terwijl nog absoluut niet duidelijk is wat er gaat gebeuren. Dit is uitermate onwenselijk. Werknemers in de zorg verdienen respect! Zorg voor ouderen en mensen met een beperking is omgaan met kwetsbare groepen binnen onze samenleving. De SP kiest voor goede, passende en persoonlijke zorg. In de ideale situatie is de cliënt/patiënt omringd door zorg door mensen die hem/haar kennen. De zorgverleners weten wat er speelt op allerlei vlakken in haar/zijn leven in relatie tot de zorg en kunnen en mogen bij veranderingen ten goede of ten kwade hier snel op inspringen. Het aantal verzorgers dat bij de cliënt over de vloer komt is klein, en er is één vaste aanspreekpersoon die de cliënt ook bijstaat bij bijvoorbeeld het aanvragen van hulpmiddelen en andere soorten zorg bij andere instanties. 15

16 EEN KWESTIE VAN KIEZEN De SP wil een Middelburgse thuiszorgorganisatie die in dienst van de gemeente alle disciplines vertegenwoordigt: het WMO-loket, huishoudelijke en verzorgende en verpleegkundige hulp worden hierin gebundeld. In kleine buurtgebonden teams werken verpleegkundigen en huishoudelijke hulpen samen voor hun cliënten. Deze teams zijn zelfstandig en hebben samen met de cliënt de vrije hand in het opzetten van de bestpassende zorg en de organisatie ervan per cliënt. De medewerkers in de Jeugdzorg zijn de professionals, zij komen in het gezin thuis en kunnen dus het beste beoordelen welke zorg nodig is. De SP vindt het ongepast om als gemeente een zorgvraag vanuit de professional te negeren of te weigeren. De medewerker krijgt ruim baan om het nodige werk voor de allerzwaksten in onze samenleving naar behoren uit te voeren. Volgens de statistieken is ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking verminderd zelfredzaam, chronisch ziek of heeft een beperking. Dit betekent dat er op Walcheren ongeveer 7000 mensen met een beperking wonen. Mensen met een beperking willen net als ieder ander zo gewoon en zelfstandig mogelijk leven en deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. GEHANDICAPTEN 1. Algemene voorzieningen zijn en blijven toegankelijk voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking. 2. Openbaar vervoer moet bereikbaar en toegankelijk zijn voor gehandicapten. 3. Bij informatievoorziening (gemeentelijke websites) moet rekening gehouden worden met diverse beperkingen. DAKLOOSHEID 4. Middelburg staat er garant voor dat er voldoende plekken aanwezig zijn in de bestaande dak- en thuislozenopvang. THUISZORG 5. De SP richt een Middelburgse thuiszorgorganisatie op die in dienst van de gemeente alle disciplines vertegenwoordigd: het WMO-loket, huishoudelijke en verzorgende en verpleegkundige hulp worden hierin gebundeld. 6. Geen enkel inkomen binnen de thuiszorgorganisatie (inclusief externe inhuur) mag hoger zijn dan drie maal het salaris van de thuiszorgmedewerker. 7. In kleine buurtgebonden teams werken verpleegkundigen en huishoudelijke hulpen samen voor hun cliënten. Deze teams zijn zelfstandig en hebben samen met de cliënt de vrije hand in het opzetten van de bestpassende zorg en de organisatie ervan per cliënt. 16

17 8. Een centraal kantoor, geleid door medisch geschoold personeel en/of maatschappelijk werkers, werkt in opdracht van de buurtteams voor de cliënten als het gaat om bijvoorbeeld de aanvraag van uitbreiding van indicaties en draagt tegelijkertijd de verantwoordelijkheid voor de uitgifte en het beheer van WMO-hulpmiddelen en de behandeling van zorgvragen door nieuwe cliënten. 9. Middelburg blijft een ontslagvrije zone voor de thuiszorg, thuiszorgmedewerkers worden fatsoenlijk betaald. 10. Wij kiezen voor goede, kleinschalige thuiszorg waarbij kwaliteit voorop staat. 11. Middelburg zorgt voor voldoende geoormerkt budget voor goede zorg. 12. We verminderen het aantal zorgverleners en werken met persoonlijke begeleiders zodat cliënten weten bij wie ze terecht kunnen, niet gezien worden als nummer, zich veiliger en vertrouwd voelen. 13. De indicaties worden waar mogelijk bij de cliënt thuis uitgevoerd. 14. We organiseren de zorg in de buurt, daarom komt de wijkverpleegkundige terug. 15. Voor WMO-zorg en -hulpmiddelen wordt een bijdrage gevraagd afhankelijk van inkomen en vermogen. 16. Waar mogelijk worden WMO-hulpmiddelen hergebruikt. JEUGDZORG 17. Bij de uitvoering van de Jeugdzorg blijven de budgetten geoormerkt. Als dit ontoereikend blijkt voor een goede zorgverlening wordt het bedrag door Middelburg verhoogd. 18. Voor Jeugdzorg geldt dat iedere cliënt één vaste contactpersoon krijgt die samen met de cliënt de regie voert. Eén gezin, één plan, één dossier. Deze contactpersoon is in dienst van gemeente Middelburg, goed opgeleid en heeft ruime ervaring. 19. Jeugdzorg blijft een recht, waarvoor geen eigen bijdrage wordt gevraagd. 20. Middelburg zorgt dat tijdens de overgangsfase van de nieuwe jeugdwet geen kinderen tussen wal en schip vallen. OUDERENBELEID 21. De SP wil de preventieve zorg voor ouderen uitbreiden via wijkaanpak. 22. Via de zorg in de buurt komt er ook een spreekuur voor ouderen. MARKTWERKING OF ZORGZAME SAMENWERKING 23. Wij willen dat er rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor ouderen. 17

18 EEN KWESTIE VAN KIEZEN 24. Middelburg gaat via het gemeentelijk loket meer voorzieningen naar ouderen toe brengen. 25. De gemeente maakt afspraken met woningbouwcorporaties over de ombouw van bestaande of bouw van nieuwe senioren-/levensloop-bestendige woningen wanneer hieraan een tekort dreigt te ontstaan. JONGERENBELEID 26. Middelburg zorgt ervoor dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om de jongerencentra draaiende te houden. 27. De inzet van mosquito s (kleine piepkastjes om jongeren te verjagen) is onaanvaardbaar. 28. Waar er melding wordt gedaan van overlast door hangjongeren, gaan wijkagenten en jongerenwerkers in gesprek met hen. De reden waarom zij samenscholen is vaak een gebrek aan voorzieningen zoals jeugdhonken en door in gesprek te gaan kan gezocht worden naar een structurele oplossing. 29. Basisschoolleerlingen krijgen een gratis sportstrippenkaart om sportproeflessen te nemen. 30. Sporten moet zoveel mogelijk in de eigen wijk kunnen. Verdere verplaatsing van sportvoorzieningen naar het buitengebied wordt daarom tegengegaan. VERSLAVING 31. Middelburg blijft jongeren bewust maken van effecten van tabak, alcohol en drugs en blijft ouders erbij betrekken. Maar niet alleen via een negatieve benadering: we zetten ook in op frisfeesten. 32. Overmatig alcoholgebruik zorgt voor veel problemen. Middelburg stelt geld beschikbaar voor projecten die alcohol- en drugsverslaving moeten tegengaan. 33. Om overlast van straatdealers te beperken en de verkoop van soft- en harddrugs gescheiden te houden is het noodzakelijk dat Middelburg weer een coffeeshop krijgt, liefst als stichting waarbij ook de kweek door de gemeente wordt uitgevoerd. 34. De coffeeshop kan het best gevestigd worden in een autoluw deel van de stad waar de controle het hoogst is (tussen de cafés). 18

19 BOUWVAL OF WONING 4. BOUWVAL OF WONING Het kabinet Rutte-2 koos met instemming van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP voor een verhuurderheffing die gaat oplopen tot 1,7 miljard in Dat is meer dan 50 per huurwoning per maand. Corporaties gaan als gevolg hiervan de huren extra verhogen, minder woningen bouwen, minder renoveren en personeel ontslaan. Door slechte politieke besluitvorming, onvoldoende toezicht en ondoordachte marktwerking is Woongoed zich gaan gedragen als vastgoedbedrijf met risicovolle (prestige)projecten als woonwinkelcomplexen, bedrijfspanden en restaurants. Tegelijkertijd wil Woongoed een gedeelte van haar woningbezit verkopen terwijl de vraag naar betaalbare huurwoningen sterk is gestegen en de toegang tot de koopmarkt steeds lastiger is geworden. De huren zijn gestegen, terwijl de inkomens van de meeste huurders juist vaak omlaag gaan. Nu al kunnen bewoners met een inkomen nét boven de huursubsidiegrens geen betaalbare woning meer vinden in Middelburg. De SP is fel tegenstander van deze ontwikkelingen, die ook desastreus uitpakken voor de bouwsector. Gemeente Middelburg heeft een prachtige stad en schitterende dorpen om in te wonen. De SP kiest voor een wijkopbouw met een gezonde mix van koop- en huurwoningen met goedkope en dure huizen. In gemengde wijken is het prettig wonen en op deze manier worden achterstandswijken vermeden. Middelburg moet daarom de regie hebben op het gebied van huisvesting. De SP kiest ervoor om samen met woningbouwcorporaties het woningonderhoud en de energiebesparing grondig aan te pakken. Een voorbeeld hiervan is de Edelstenenbuurt in Dauwendaele waar de SP samen met de bewoners een klachtenrapport heeft opgesteld om al het achterstallig onderhoud aan te pakken. Dit heeft ertoe geleid dat de woningen grondig gerenoveerd worden. De SP kiest voor duurzame, energiezuinige woningen, tegen een betaalbare prijs. WONINGAANBOD 1. We schrappen grootschalige bouwplannen, beperkte natuurlijke uitbreiding staan we wel toe. 2. Bij herinrichting wordt ingezet op een gezonde mix van koop- en huurwoningen met goedkope en dure huizen. 3. Het aantal sociale huurwoningen moet de komende 4 jaar stijgen. 4. In navolging van de gemeente Assen, neemt Middelburg het voortouw voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen in eigen beheer en eigendom. 19

20 EEN KWESTIE VAN KIEZEN 5. Langdurig leegstaande panden worden aangepast voor huisvesting. 6. Mensen moeten in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Aanpassing van woningen dient daarom vóór te gaan op gedwongen verhuizing, daarnaast komen er voldoende levensloopbestendige woningen zodat ouderen gemakkelijk binnen de buurt kunnen verhuizen. 7. We spreken met woningbouwcorporaties af wat de omvang moet zijn van de huurvoorraad in de categorieën goedkoop, betaalbaar en duur. We leggen vast hoeveel geïnvesteerd wordt in groot onderhoud, renovatie en isolatie en hoeveel er mag worden gesloopt en verkocht. Tegelijkertijd regelen we de zeggenschap van de huurders. De gemeenteraad stemt over deze afspraken. 8. We betrekken vrijwilligers van bewonersorganisaties bij de wijkaanpak en het oplossen van problemen. 9. Verhuurders die zich niet aan de wet houden worden hard aangepakt. HUREN, NIET TEGEN ELKE PRIJS 10. Middelburg zet bij de afspraken met Woongoed in op het intrekken van de huurverhoging. 11. Huurwoningen worden tijdig en goed onderhouden. 12. Renovatie van een wijk mag niet automatisch tot huurverhoging leiden. 13. Woningcorporaties mogen huren in de ene wijk niet meer verhogen dan in de andere wijk. Dit kan leiden tot achterstandswijken. 14. De criteria van toewijzing en urgentie van huurwoningen blijven uniform via hurenopwalcheren.nl. DUURZAAM WONEN 15. De SP wil een terug-betalend fonds (revolving fund) waarmee inwoners energie- en waterbesparende maatregelen kunnen treffen in bestaande woningen. 16. Middelburg stimuleert het plaatsen van zonnepanelen en plaatst zonnepanelen op alle schuine daken van gemeentelijke gebouwen. Met woningbouwcorporaties worden concrete afspraken gemaakt over het plaatsen van zonnepanelen op huurwoningen. 17. Middelburg stimuleert groene daken. Alle platte daken van gemeentelijke gebouwen worden groene daken. 18. Duurzaam bouwen wordt verplicht gesteld. Daarbij moet een maximale inspanning geleverd worden om het energiegebruik en de verspilling van materialen terug te dringen. 19. Bij nieuwbouw komt een gescheiden afvoersysteem voor regenwater en afvalwater. 20

21 DE GEMEENTE OF DE BUURT 5. DE GEMEENTE OF DE BUURT De gemeenteraad gaf de afgelopen jaren niet thuis toen er vraagtekens kwamen bij de zoveelste nieuwbouwwijk. Er werd voor miljoenen grond aangekocht, maar in plaats van sociale woningbouw werden er dure woningen gebouwd waar geen vraag naar was. Tegelijkertijd is Middelburg laks geweest door niet tijdig in te grijpen om afspraken te maken over spreiding en zelf verbeteringen te forceren. Dankzij dit beleid heeft Middelburg bouwplannen voor meer woningen dan er ooit nodig zijn, is van gemengde wijken geen sprake en zitten we met ruim 100 miljoen euro schuld in het grondbedrijf. Tegelijkertijd verlaagt het kabinet de landelijke middelen voor wijkaanpak tot 0,35 per Nederlander, dat was 12 jaar geleden nog 46. Het onderhoud in sommige wijken laat ernstig te wensen over. Bestrating verkeert in slechte staat en in sommige wijken zijn er nauwelijks onderhouden perkjes. Een verrommelde buurt wekt gevoelens van onveiligheid op en werkt onverschilligheid in de hand. De SP kiest om meer te investeren in de leefbaarheid van de buurt. Voor ons is de buurt de schaal van de toekomst. De beschikbaarheid van betaalbare huizen, de kwaliteit van woningen, de leefbaarheid en de beschikbare voorzieningen in de wijken staan centraal. Daarom willen wij dat wijken gemengd van opbouw zijn, voldoende groen hebben, voorzieningen als scholen en winkels aanwezig zijn en bushaltes op loopafstand liggen. Bushaltes die ook s avonds laat, ook in de weekenden, worden bediend. Buurt- en dorpshuizen blijven belangrijk voor het organiseren van activiteiten en het bieden van vergaderruimte. Ze worden niet gesloten maar uitgebouwd en krijgen zo mogelijk een plek in de brede school of het woon-zorg-complex zodat uitwisseling tussen jong en oud plaats kan vinden. Ze worden een servicepunt voor de bibliotheek. Daarnaast worden ze de centrale plek voor een gemeentelijk loket, een ontmoetingsplek voor wijkbewoners, spreekuur van wijkagent, huisvesting van de wijkverpleging. De vrijwilligers van bewonersorganisaties zijn de oren en ogen van de wijk, zij vervullen een waardevolle rol bij het betrekken van mensen bij de wijkaanpak en het oplossen van problemen. Daarnaast zijn zij het aanspreekpunt voor bewoners met ideeën voor de buurt. DE BUURT ALS BASIS 1. Buurt-en dorpshuizen worden uitgebouwd en krijgen zo mogelijk een plek in de brede school of het woon-zorg-complex. Ze worden een servicepunt voor de bibliotheek en de centrale plek voor een gemeentelijk loket, spreekuur van wijkagent en huisvesting van de wijkverpleging. 21

22 EEN KWESTIE VAN KIEZEN 2. Woonoverlast pakken we aan via buurtbemiddeling en ketenaanpak (huurvereniging, politie, zorgaanbieders) waarbij we de achterliggende oorzaak proberen te verhelpen. 3. Er komt een actief anti-leegstandsbeleid. De gemeente stelt een Leegstandsverordening vast, waarmee panden die langer dan een jaar leegstaan een alternatieve gebruiker krijgen. 4. Openbare gebouwen, scholen, theaters, zorginstellingen, sporten etc. moeten toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel, scootmobiel, ouders met kinderwagen, blinden en slechtzienden en mensen die slecht ter been zijn. OPENBARE RUIMTE 5. Braakliggende terreinen worden tijdelijke natuurgebieden, moestuintjes of speel- en leerterreintjes in samenwerking met scholen en natuurorganisaties. 6. Bij (her)inrichtingsplannen wordt ten minste 10% van het totaaloppervlak gereserveerd voor groen en speelruimte. 7. Het groen wordt zoveel als mogelijk ecologisch beheerd. We gaan volledig over op milieuvriendelijk en ecologisch groenbeheer (zonder gif). 8. Waardevolle gebieden met restgroen (stukjes stad/dorp die nooit bestemd zijn als groengebied, maar inmiddels wel die functie gekregen hebben) worden beschermd. 9. Bij grondontwikkeling kijkt Middelburg niet alleen naar de mogelijke winst maar ook naar de gevolgen voor natuur en landschap. 10. Grond waarvoor nu nog geen exacte bestemming is gevonden, wordt verkocht onder de voorwaarde dat er niet op wordt gebouwd. 11. Er worden geen nieuwe bedrijventerreinen ingericht zolang er nog grond beschikbaar is op bestaande regionale bedrijventerreinen. 12. We stoppen de concurrentie tussen gemeenten waar het gaat om woningbouw en bedrijventerreinen. 13. Asbest wordt verwijderd, te beginnen met openbare gebouwen zoals scholen en asbest dat aan de buitenlucht is blootgesteld. MIDDELBURG, WIJK EN DORP 14. Het initiatief voor herstel van de molen in Sint Laurens wordt ondersteund. 15. Voor Sint Laurens is het voortbestaan van de school van groot belang, met uitbreiding naar een brede school waar meerdere functies in samenkomen. 16. Het Julianabad in Arnemuiden blijft behouden. 22

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN Inhoudsopgave Gemeenteraadsprogramma SP Eindhoven 2014 Inhoudsopgave Sociaal investeren 3 De afgelopen periode 3 Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

SP Utrecht Verkiezingsprogramma 2010

SP Utrecht Verkiezingsprogramma 2010 SP Utrecht Verkiezingsprogramma Conceptversie 26 november 09 tbv de Algemene Ledenvergadering op 9 december 09. Inhoudsopgave 1. De publieke zaak...3 De buurt, de andere hoeksteen...3 Onze economie, onze

Nadere informatie

Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers

Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers Middelburg Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers INLEIDING... 4 HOOFDSTUK 1... 6 1A Schone en gezonde leefomgeving... 6 1A.1: Schone lucht, water en bodem...

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF

NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF Verkiezingsprogramma 2014-2018 SP Nijmegen 1 NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF Verkiezingsprogramma 2014-2018 SP Nijmegen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT Nu Vooruit VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT VOORWOORD Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Delft, zonder luchtkastelen maar met realistische doelen tot 2018. In een tijd van minder publiek

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Zet je in voor de bloei van de stad, want haar bloei is ook jullie bloei (Jeremia 29:7) 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD Verkiezingsprogramma SP - 0 0 EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD Verkiezingsprogramma SP - INHOUD Een beter Nederland, voor minder geld Zekerheid in crisistijd Economie

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Respectvol samen-leven

Respectvol samen-leven Respectvol samen-leven Verkiezingsprogramma CDA WAALWIJK 2010-2014 1 Grondslag Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de totale gemeenschap centraal. Daarom vindt

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Lelystad Sterker dan we denken Verkiezingsprogramma 2014 2018 Vastgesteld op de ledenvergadering van 23 november 2013 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 WERKEN: DE ECONOMIE DRAAIENDE HOUDEN EN KANSEN PAKKEN...5

Nadere informatie

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren Met elkaar voor 'n sterk Wijdemeren CDA Wijdemeren programma 2014-2018 Inhoudsopgave Met elkaar... 1 Wat je kiest doet ertoe... 2 Vijf bewegingen voor méér samenleving... 3 Naar een ondersteunende lokale

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Inhoudsopgave Visie... 3 Van IK naar SAMEN... 3 Samenleven... 3 Samenwerken... 3 Speerpunten... 4 Speerpunt 1: Samenwerking tussen burgers en

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD 0 0 EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD concept Verkiezingsprogramma SP - INHOUD Een beter Nederland, voor minder geld Zekerheid in crisistijd Economie en financiële wereld U moet het zeggen Democratie

Nadere informatie

WONEN WERKEN WELZIJN

WONEN WERKEN WELZIJN DUIVEN WONEN WERKEN WELZIJN Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014 WAT WIL DE SP? Een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan. Daarvoor strijden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren Inzet heeft geen zin als God je er niet bij helpt en ondersteunt. Thomas à Kempis Passie voor Zwolle. Dat is wat ons,

Nadere informatie

DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND

DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND INHOUD Inleiding 3 1. Gelderland investeert (Financiën) 4 2. Gelderland verbindt (Mobiliteit) 6 3. Gelderland bouwt mee (Wonen) 10 4. Gelderland

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 GroenLinks Terneuzen Omdat we het graag gezond willen houden Samen voor Terneuzen - Groen Werkt INLEIDING VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 Groene poli>ek in een >jd van crisis

Nadere informatie