Maaszicht biedt uitzicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maaszicht biedt uitzicht"

Transcriptie

1 Maaszicht biedt uitzicht Maatschappelijk Verslag 2010 (en meerjarenbeleid) Stichting Pension Maaszicht Rotterdam April 2011

2 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 2 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE KERNGEGEVENS ACHTERGRONDEN VAN DE JONGEREN EN HET AANBOD ZORGDOELEN EN ACTIVITEITEN CONTRA-INDICATIES JONGEREN EN PRODUCTIE Resultaten Jongeren Productie SAMENWERKINGSRELATIES BIJDRAGE AAN ONDERZOEK 17 3 BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING BESTUUR EN TOEZICHT BEDRIJFSVOERING 18 4 MEERJARENBELEID CONTEXT EN ONTVVIKKELINGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN EN DE POSITIE VAN DE CLIENTEN OVERHEIDSBELEID MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMERSCHAP VERANDERINGEN AWBZ KETENSAMENWERKING TRANSPARANTIE, VERANTWOORDING, EFFECTIVITEIT EN EFFICIENCY DOELEN MEERJARENBELEID 25 5 BELEID ALGEMEEN BELEID PERSONEELSBELEID FINANCIEEL BELEID 28 1

3 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 1 Voorwoord In het voorjaar van 1994 opende Maaszicht zijn deuren voor zwerfjongeren in de leeftijd van 17 tot 23 jaar. In de loop der jaren is Maaszicht uitgegroeid tot een professionele instelling met een kwaliteitsmanagement systeem volgens het schema 'Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening, onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang versie 2009'. In het jaardocument 2010 van onze organisatie wordt verslag gedaan van de activiteiten over de periode 1 januari tot en met 31 december Deze jaarrapportage is bedoeld als de officiele verantwoording naar financiers, verslaglegging voor de interne organisatie en verslaglegging voor geynteresseerden. Het jaardocument over 2010 is opgesteld conform de richtlijnen voor de jaarverantwoording zorginstellingen 2010 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit document bevat het maatschappelijke verslag over In DigiMV en Zichtbare Zorg (ZiZo) is alle verplichte informatie digitaal verantwoord, waaronder de prestatie-indicatoren. De Jaarrekening 2010 is een separaat document. Een aantal ontwikkelingen heeft in 2010 grote invloed gehad op Maaszicht. 1. Verkeerde interpretaties van regelgeving door het CIZ Rotterdam rondom de afgifte van indicaties en het tijdsbeslag dat dit legt; 2. Wijzigingen in de AWBZ en de toelating voor verblijf; 3. Instroom jongeren moet verlopen via TTCJ /Jongeren Loket; 4. Verandering subsidiesystematiek gemeente Rotterdam; 5. Invoering gemeentelijke registratiesystemen (Evita) en de eisen die daarbij door gemeente gesteld worden; 6. lnvoering eigen bijdragen voor de AWBZ (OAK); 7. De ingrijpende verbouwing van het pand van Maaszicht en de interne verhuizingen die daarvan het gevolg waren; 8. Verandering van bank. In het bijzonder de moeilijkheden rondom het CIZ hebben een enorme impact gehad op de organisatie. De inkomsten bleven sterk achter door verkeerde besluitvorming bij het CIZ over de toegang tot de AWBZ voor onze jongeren. Financieel staan we bij een afgrond. In 2010 is in de bedrijfsvoering bezuinigd waar maar iets te bezuinigen viel, er is een personeelsstop in het primaire proces en voor de jongeren kunnen we minder doen dan we zouden willen. Met de personeelsstop en het opschuiven van scholingen van medewerkers is de bodem in zicht om aan de minimale eisen van veiligheid en kwaliteit te voldoen. Het management en de managementassistent worden meer dan normaal (en wenselijk voor de organisatie) in beslag genomen door zaken die nodig zijn voor het overleven van de organisatie. De veranderingen hebben (met elkaar) zeker invloed gehad om het functioneren van Maaszicht. De extra druk op zowel het management als op de uitvoering was enorm. Bilvoorbeeld door de moeilijkheden met het CIZ Rotterdam zijn de maatschappelijk werkers nu 4 x zoveel tijd kwijt dan normaal met het aanvragen van een indicatie. Maaszicht te Rotterdam is nauw gelieerd aan Singelzicht in Utrecht. Deze laatste stichting is in 2005 opgericht. Tussen beide stichtingen is op verschillende punten eenheid van beleid. Daarnaast hebben ze ook dezelfde directeur / bestuurder en deels hetzelfde management en ondersteunende diensten. 2

4 Maaszicht werkt ook intensief samen met Stichting MaasJeugd en Toekomst, een arbeidsreyntegratie project voor jongeren waar ook jongeren uit Maaszicht gebruik van kunnen maken. Ook dit is een aparte stichting, maar een deel van de ondersteunende medewerkers zoals bijvoorbeeld de facilitair manager, de administratie en de manager PR en fondsenwerving wordt gedeeld. 3

5 2 Pro He! van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam rechtspersoon Stichtinq Pension Maaszicht Adres Walenbuitierweq 31 Postcode 3039 AC Plaats Rotterdam Telefoonnummer Telefaxnummer Identificatienummer(s) NZa AGB-code Nummer Kamer van Koophandel adres Internet pagina Rotterdam 2.2 Structuur van de organisatie Maaszicht is een stichting met een Raad van Toezicht en een directeur / bestuurder. Si] de besluitvorming kunnen verschillende niveaus en onderwerpen worden onderscheiden: - De beslissingsbevoegdheid van de Raad van Toezicht en de directeur / bestuurder is vastgelegd in de stichtingstatuten; - De directeur heeft een deel van de besluitvorming gedelegeerd aan de manager zorg en de manager ondersteunende diensten; - Het ontwikkelen/bijstellen van beleid ter verbetering van de kwaliteit of ter verhoging van het effect of de efficientie, is bij uitstek een terrein waarover de manager zorg en de manager ondersteunende diensten adviseren naar de directeur/bestuurder; - In mentoroverleggen warden ander verantwoordelijkheid van het hoofd hulpverlening besluiten genomen over de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Hij heeft deze bevoegdheid gedelegeerd gekregen van de manager zorg. Maaszicht had een Werknemersvertegenwoordiging (WVT) waarvan de bevoegdheden en de werkwijze is geregeld conform de Leidraad Personeelsvertegenwoordiging van de SER. Helaas heeft in 2010 de WVT door het vertrek van diverse leden een slapend bestaan geleid. Hoewel door het relatief kleine aantal werknemers een WVT niet verplicht is voor Maaszicht, zal de WVT in 2011 opnieuw opgericht worden indien daar voldoende animo voor is. Maaszicht heeft een bewonersvergadering. Voor de organisatie is dit een essentieel onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Redenen voor een bewonersvergadering zijn: 1. Positief beinvloeden van de sfeer en wisselwerking tussen bewoners en begeleiding; 2. Voorkomen dat meerdere bewoners met hetzelfde onderwerp individueel bij bun mentor terecht moeten; 3. Dingen bespreken en oplossingen zoeken. 4

6 Afspraken random de bewonersvergadering zijn: Streven is de bewonersvergadering minimaal 6 x per jaar bij elkaar te laten komen vaker mag ook; De bewonersvergadering heeft een adviserende taak; Voor de bewonersvergadering worden jongeren actief benaderd d.m.v. flyers en een uitleg; Op de agenda staan beleidsonderwerpen, in te brengen door de jongeren zelf of door de organisatie; De bewonersvergadering wordt ondersteund door mentoren. De mentor zorgt voor terugkoppeling aan zowel het mentorenteam als het management; De adviezen worden beargumenteerd, overgenomen of afgewezen; Telkens, in de volgende vergadering, is er een terugkoppeling over water met bun adviezen is gebeurd. Maaszicht heeft ten aanzien van een aantal organisatiegebieden de besluitvormingsstructuur vastgelegd in een matrix: Organisatiegebieden RvT Directeur/Be stuurder Manage ment Teams WvT Bewoners meeting Meerjarenbeleid T B A A - - Zorgvisie T B A A A A ClientenbeIeid T B A A - A Financieel beleid T B A - A - Kwaliteitsbeleid T B A A A A Personeelsbeleid T B A - A / I - T- Toezichthoudende rol A = Adviesrecht B = Beslissingsrecht I= Instemmingsrecht 5

7 Organ/gram Maaszicht ,811a Administratle f Hooft1,11ufpvertanIng boekhaudlng t Masai] h rl 0,61teManagentent Assistant 6

8 2.3 Kemgegevens Maaszicht is een 24-uurs opvang voor dak- en thuisloze jongeren van 17 tot 23 jaar. De bewoners van Maaszicht vallen onder de nieuwe definitie van zwerfjongeren zoals opgesteld door het Ministerie van V.W.S. De zwerfjongeren verblijven er op vrijwillige basis en kampen met een complexe problematiek op allerlei terreinen. Voor de jongeren is Maaszicht, na een vaak langdurige hulpverleningsgeschiedenis, veelal een laatste station waar ze terecht kunnen. Maaszicht biedt een intensieve zorg met zicht op een positieve toekomst. De zorg moot leiden tot de situatie waarin de jongere zich (zo) zelfstandig (mogelijk) kan redden; dat wil zeggen waarin hij / zij een maatschappelijk perspectief heeft, een positieve bijdrage!evert aan de samenleving en een geaccepteerde plek verkrijgt in de maatschappij. Door de zorg worden mogelijkheden gecreeerd voor het waarmaken van eigen verantwoordelijkheid en het opbouwen van een redo' toekomstperspectief. De jongeren hebben, ondanks bun leeftijd, in bijna alle gevallen een langdurige geschiedenis met fikse problemen en een uitgebreide ervaring met (dikwijls mislukte) hulpverlening achter de rug. Dikwijls is or sprake van het mijden van verdere hulpverlening. Hierom besteedt Maaszicht veel aandacht aan de motivatie van jongeren om actief gebruik to maken van het eigen aanbod on het aanbod van andere instellingen, zoals onderwijs, work en andere vormen van hulpverlening. Doe/en van de organisatie Het in stand houden van een 24-uurs voorziening voor dak- en thuisloze jongeren; Het geven van begeleiding aan jongeren na het traject in de 24-uur voorziening (Begeleiding Op Locatie en Buitenzorg). De capaciteit bestond in 2010 uit 30 plaatsen in de 24-uur voorziening; 20 plaatsen in Begeleiding Op Locatie (BOL) on 10 plaatsen Buitenzorg (= Nazorg). Werkgebied Maaszicht bevindt zich aan de rand van de binnenstad van Rotterdam, met alle verleidingen voor de jongeren binnen loopafstand. De BOL woningen bevinden zich elders in Rotterdam. Maaszicht richt zich primair op jongeren uit de stad Rotterdam. Daarnaast melden zich ook jongeren aan uit de regio Rotterdam; gespecialiseerde voorzieningen als Maaszicht zijn namelijk zeldzaam en jongeren moeten ergens geholpen worden. Bij hoge uitzondering neemt Maaszicht jongeren van buiten de regio Rotterdam. Maaszicht werkt met het sociale network rondom jongeren on een alto grote afstand belemmert dan de zorg. Aileen wanneer jongeren vanwege een ernstige on!anger durende bedreiging niet moor in hun eigen omgeving kunnen verblijven, neemt Maaszicht in overleg met het TTCJ jongeren van buiten de regio op. 7

9 2.4 Achtergronden van de jongeren en het aanbod Maaszicht heeft een AWBZ toelating van het Ministerie van VWS voor de functies Begeleiding en Verblijf. Daarnaast heeft Maaszicht een toelating van het Ministerie van Justitie voor het uitvoeren van een SIP-programma voor jongeren. Producten van Maaszicht in 2010 zijn: 24-uurs zorg; begeleiding op locatie (begeleid wonen, Bolwoningen); groepsbegeleiding en activiteiten; begeleiding in buitenzorg (nazorg). Achtergronden van de jongeren Het gezin van herkomst Bij verreweg de meeste jongeren is sprake van gezinsproblemen, pedagogische onmacht en opvoedingsverwaarlozing (emotioneel en affectief). Vaak liggen traumatische ervaringen zoals mishandeling of seksueel misbruik en een verstoorde ontwikkeling ten grondslag aan hun huidige complexe problematiek. Een gebrekkige identiteitsvorming, weinig adequate opvoeding op het gebied van het zelf oplossen van problemen, een laag opleidingsniveau (een kwart volgde speciaal onderwijs) en gedragsproblemen geven hen een zwakke maatschappelijke start. Complexe problematiek Bij binnenkomst is de maatschappelijke uitgangspositie van de jongeren ronduit slecht te noemen. Zij hebben altijd to kampen met meervoudige complexe problemen op diverse leefgebieden: ernstige psychosociale of psychische problematiek, een extreem laag zelfbeeld, het ontbreken van een positief sociaal netwerk en familierelaties, geen afgeronde opleiding, geen work en geen huisvesting. Naast deze problemen hebben de jongeren weinig zicht op een dagbesteding, zoals onderwijs, werk en of leuke / nuttige vrije tijdsbesteding. Ze zijn niet in staat zelfstandig een dagdeling aan te houden. Tevens hebben zij dikwijls weinig notie van het eigen sociaal emotioneel functioneren, communicatie, gezondheid, eigen seksualiteit en de verwerking van persoonlijke problematiek. Ze hebben daarnaast problemen met financien (schulden), het voeren van hun administratie, justitie, persoonlijke verzorging en / of een (beginnende) verslaving aan alcohol, drugs en gokken. De achtergrond en de noodzaak tot 'overleven' leiden dikwijls tot gedragsproblemen. Bij een groot deel van de jongeren is sprake van psychiatrische problematiek zoals persoonlijkheidsstoornissen, borderline-problematiek, ADHD en PPD-NOS. Daarnaast speelt bij een deel van de jongeren een licht verstandelijke handicap. Zelfredzaamheid Kenmerkend is hun kwetsbaarheid en het ontbreken van vaardigheden en mogelijkheden om hun!even op eigen kracht weer op orde te krijgen. Zij zijn niet zelfstandig in staat het hoofd te bieden aan hun problematiek en te participeren in de samenleving, het ontbreekt hen aan mogelijkheden om de regie over hun!even op te pakken en te behouden. Het initieren en uitvoeren van eenvoudige en complexere taken in hun leven, lovert problemen op. Zij zijn daarbij onvoldoende in staat om informele en formele steun to mobiliseren. Met betrekking tot hun sociale redzaamheid is dagelijks intensieve zorg nodig. Toekomstige zorgmijders Het risico op marginalisering, sociaal isolement on criminalisering is voor doze groep jongeren groot. Daarom is een op hun behoefte afgestemde zorg van belang. Zonder adequaat aanbod zou deze groep in de toekomst gerekend kunnen worden tot de groep van zorgmijders. 8

10 Het clientprofiel van de jongeren in Maaszicht bestaat samengevat uit een combinatie van onderstaande elementen: 1. het ontbreken van een vaste woon- of verblijfsplaats; 2. een tekort vaardigheden om besluiten te nemen en oplossingen te initieren; 3. meervoudige problematiek waaronder gedrags-, psychische en/of psychiatrische problematiek; 4. een zeer beperkte sociale zelfredzaamheid en het onvermogen regie te voeren over het eigen!even waardoor het zelfstandig participeren in de maatschappij ernstig bemoeilijkt wordt; 5. ernstige risico's op marginalisering, sociaal isolement of criminalisering; 6. het ontbreken van eigen sociaal- of familie netwerk waarop een beroep voor zorg en opvoeding mogelijk is; 7. gebrekkige identiteitsvorming en nog te vormen realistisch zelfbeeld; 8. het gebrek aan inzicht in beheer eigen financier'. Het aanbod Het aanbod van Maaszicht bestaat in eerste instantie uit intensieve ontwikkelingsgerichte individuele en groepsgerichte zorg in een 24-uurs woonvoorziening. De zorg is voortdurend in de eigen woonomgeving aanwezig. Voor behandeling van psychische problematiek wordt structureel samengewerkt met behandelaars uit de GGZ- en / of verslavingzorg. Met hen zijn convenanten afgesloten zodat de behandeling in huis aanwezig is. Missie Maaszicht biedt jongeren extra kansen en een thuis. Wij zijn voor jongeren de basis voor persoonlijke ontplooiing en maatschappelijk perspectief. Visie en methodiek De zorg voor dak- en thuisloze jongeren krijgt vorm vanuit de thema's wonen leren werken. In de praktijk van werken met dak- en thuisloze jongeren heeft Maaszicht / Singelzicht een methodiek ontwikkeld: de integraal methodische hulpverlening. Op alle levensgebieden wordt zorg en ondersteuning geboden omdat deze ook in de problematiek van de jongeren samenhangen. Aangesloten wordt bij het competentie gericht leren. De draaglast is voor deze jongens en meisjes groter dan de draagkracht die ze hebben. Uitgangspunten in de methodiek zijn: 1. Er is 24-uur per dag zorg; 2. De zorg richt zich op het bieden c.q. vergroten van het perspectief van de jongere. De jongere kiest voor het werken aan zijn perspectief; 3. Zorgen voor een veilige 'thuis' situatie; 4. Eon gefaseerde aanpak in de zorg voor de jongere, na de 24-uurs zorg zijn or voor de jongere die dit aan kunnen doorstroommogelijkheden naar BOL of Buitenzorg; 5. Individuele en groepsgerichte benadering van de jongere; 6. Integrale benadering van de problemen van de jongeren op de verschillende leefgebieden; 7. Uitgaan van de mogelijkheden van de jongere en van wat ze zelf kunnen en willen. De focus ligt op het bier en nu en de toekomst; 8. Jongeren werken actief mee aan het realiseren van zorgdoelen, het verblijf is vrijwillig en ze kiezen or vanaf de intake voor om mee to werken aan het behalen van de zorgdoelen; 9. Pedagogische aanpak. Jongeren kunnen leren van vallen on opstaan, jongeren krijgen 2e en moor kansen; 10. Veel nadruk op structuur afhankelijk van wat jongere aan kan wordt de controle geleidelijk losgelaten; 9

11 11. Durven aangeven wat goed c.q. slecht is voor de jongere o.a. zich uitend in leefregels en verplichte dagbesteding. Jongeren hebben recht op correctie; 12. Het aangaan van conflicten met jongeren is onderdeel van de werkwijze. Het moment van een conflict is voor de begeleiding een gelegenheid om een jongere te wijzen op zijn keuze voor zijn perspectief; 13. Actief en begeleid doorverwijzen naar behandeling als dat noodzakelijk is; 14. Participate in activiteiten door de jongeren wordt gestimuleerd. Veiligheid Op het gebied van wonen biedt Maaszicht een stabiele en veilige thuissituatie waarin bescherming en structuur wordt geboden. Dit is een voorwaarde voor verdere zorg. Er zijn regels waaraan jongeren zich moeten houden, onder andere over het gezamenlijk eten, opstaan, bedtijden, omgang met elkaar en de omgang met de woonomgeving. Gaandeweg het zorgtraject kan de jongere meer vrijheden aan die hij / zij dan ook verkrijgt. De zorg Essentieel voor de zorg is de directe beschikbaarheid van hulp (24 uur) doordat een aantal diensten integraal onderdeel uitmaakt van de faciliteiten en zo direct en snel beschikbaar is Voorbeelden hiervan zijn schuldhulpverlening en gerichte groepsactiviteiten. De zorg wordt uitgevoerd volgens een plan dat in samenspraak met de jongere tot stand is gekomen en waarin zorgdoelen op alle relevante levensterreinen zijn verwoord. Onderwerpen en levensterreinen die in eerste instantie nog niet zijn benoemd worden in de loop van de tijd toegevoegd aan het zorgplan. De jongere krijgt individuele persoonsgerichte zorg met aandacht voor de ontwikkeling van de persoonlijke kwaliteiten (opleidingskeuze, sport, werk, relaties), de sociale vaardigheden, het nakomen van afspraken, etc. Daarnaast biedt Maaszicht een groepsgericht aanbod (o.a. alcohol- en drugsgroep, training sociale vaardigheden en meidengroep) en zijn er activiteiten die de sociale participate van de jongeren stimuleren (kunst, cultuur en sport). De individuele zorg wordt afgestemd op de behoefte van de jongere en de inzichten van diens mentor of het hoofd hulpverlening. Wekelijks houdt de mentor met zijn / haar jongere(n) minstens eon mentorgesprek. De tijdstippen waarop de individuele zorg wordt geboden varieren en wordt afgestemd op lopende trajecten van die jongere(n). Door de relate en het contact met de mentoren leren de jongeren om te gaan met hun beperkingen (bijvoorbeeld het ontbreken van de mogelijkheid om 'normaal' contact te hebben met ouders en familie) met als doel geleidelijk meer zelfstandig te worden, een eigen netwerk op te bouwen en de eigen verantwoordelijkheid te versterken. Hierbij wordt uitgegaan van wat de jongeren wel kunnen. De basishouding van de mentor kenmerkt zich door respect en realiteitszin. Alle medewerkers fungeren tevens als opvoeders. Jongeren kunnen leren door "trial and error". Dit betekent wel dat er regels zijn waaraan jongeren zich moeten houden, bijvoorbeeld over het gezamenlijke eten, opstaan, bedtijden, thuiskomsttijden, omgang met elkaar en de omgang met de woonomgeving. Gaandeweg het traject kan de jongere meer vrijheden aan die hij / zij dan ook verkrijgt. 10

12 2.5 Zorgdoelen en activiteiten Algemeen doel is dat de zorg moet leiden tot de situatie dat de jongere zich (zo) zelfstandig (mogelijk) kan redden, een positieve bijdrage levert aan de samenleving en een geaccepteerde plek krijgt in de maatschappij. Specffieke doelen a. Maaszicht biedt een verantwoord leefklimaat gericht op veiligheid, het stabiliseren van de problematiek en het voorkomen van achteruitgang; b. Maaszicht biedt een milieu waarin zorg plaats kan vinden; C. De jongere krijgt praktische en structurerende ondersteuning daar waar dat nog nodig blijkt; d. De huisvesting, de juridische problematiek en de financiele situatie zijn in samenspraak met de jongere afdoende geregeld; e. De jongere blijft bewust van het financiele aspect van zelfstandigheid en laat zich hierbij indien nodig ondersteunen. De jongere kan op een verantwoorde manier omgaan met geld (zonodig ingebed in een ondersteuningsstructuur) en heeft inzicht in de financiele kant van zijn zelfstandig functioneren; f. De jongere heeft voor minimaal 4 dagen in de week een dagbesteding bestaande uit scholing en / of werk(traject). De jongere heeft in voldoende mate continuyteit in zijn / haar dagritme aangebracht inclusief een zinvolle vrije tijdsbesteding voor minimaal een avond of dagdeel in de week; g. De zelfzorg en persoonlijke hygiene van de jongere blijft adequaat, de gezondheidsrisico's zijn beperkt en de huishoudelijke vaardigheden worden op voldoende niveau uitgevoerd; h. Het sociale en emotionele functioneren van de jongere is in positieve zin verbeterd of hersteld en brijft in evenwicht; i. Het sociale netwerk en de relatie met familie en het oorspronkelijke gezin worden opgebouwd/hersteld en onderhouden; j. De jongere krijgt inzicht in zijn / haar motieven om alcohol en drugs te gebruiken, jongere kan ook op langere termijn zelfstandig op een verantwoorde manier omgaan met alcohol en drugs; k. De jongere heeft praktische, communicatieve en sociale vaardigheden aangeleerd en de jongere maakt gebruik van maatschappelijke voorzieningen waarbij sprake is van sociale participatie en besef van maatschappelijke waarden en normen; I. De sociale zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen en zelfstandigheid van de jongere zijn verbeterd en de eigen identiteit is versterkt. De draagkracht is vergroot en or is een duidelijk toekomstperspectief. Activiteiten a. Analyse van de problematiek en het opstellen van een zorgplan (in samenspraak met jongere en externe hulpverleners); b. Het stimuleren van de praktische zelfredzaamheid, sociale en emotionele vaardigheden en zelfstandigheid; C. lndividuele mentorgesprekken en gerichte zorg in het dagelijkse functioneren. Planmatige zorg on het doelgericht aanleren van vaardigheden cq beinvloeding van disfunctioneren. De zorg wordt gekenmerkt door: het geven van zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid en het uitgaan van het zelfbepalende vermogen van de jongere binnen de context van de zorg; het gebruik van voor de jongere begrijpelijke taal; het aansluiten bij de bestaande vaardigheden on mogelijkheden van de jongere aandacht voor assertiviteit on zelfredzaamheid. 11

13 d. Groepsgerichte begeleiding (Soya-training, CAD-groep, maatschappijorientatie, meidengroep, training praktische vaardigheden, sport en culturele activiteiten); e. Huiswerkbegeleiding; f. Begeleiding naar scholing- en werktrajecten; g. Het signaleren van verdergaande problematiek en begeleiden naar andere vormen van zorg en behandeling indien nodig; h. Het starten, begeleiden naar en afstemmen van hulp met andere instellingen/ voorzieningen waarvan de jongere gebruik kan maken; i. Het herstellen van de oorspronkelijke sociale structuren en opbouwen van een nieuw sociaal network; j. Het volgen van de contacten binnen het sociale network en ondersteunen waar nodig. k. Het beheren van de financier] van de jongeren; I. Eon maandelijkse bespreking waarin met de client on de mentor het zorgplan wordt besproken. Het hoofd hulpverlening is eindverantwoordelijk voor het vaststellen van het zorgplan on de uitvoer ervan; m. Het bieden van eon beschermende on ontwikkelingstimulerende woonomgeving. Loca tie Jongeren hebben een eigen kamer on daarnaast zijn or gemeenschappelijke voorzieningen zoals een woonkamer, sanitaire voorzieningen on een centrale keuken. De eigen kamers van de jongeren zijn gemeubileerd on gestoffeerd. De mentorgesprekken vinden plaats in een aparte ruimte die de privacy waarborgt. Indien nodig en mogelijk gaat eon begeleider moo naar andere locaties buiten het gebouw / bij andere organisaties. Frequentie en intensiteit ledere jongere heeft zijn eigen mentor. De individuele en dagelijkse begeleiding door de mentor on de groepswerkers is gemiddeld 10 uur per week per jongere. Daarnaast is or minstens 4 uur per week begeleiding in de vorm van gestructureerde groepsactiviteiten of trainingen. Doze vinden 's avonds plaats, overdag hebben jongeren - voor zover mogelijk - eon dagactiviteit in de zin van (vrijwilligers)werk, school of traject. De individuele zorg wordt afgestemd op de behoefte van de jongere on de inzichten van diens mentor of hoofd hulpverlening. De tijdstippen waarop de individuele zorg wordt geboden varieert en wordt afgestemd op lopende trajecten van die jongere. Duur De duur van de zorg is gemiddeld 12 maanden. Betrokken disciplines Het interne team bestaat uit professionals met een MBO of HBO-opleiding of vergelijkbare ervaring. Sociaal pedagogisch hulpverleners, maatschappelijk workers, nachtbegeleiders, een administrateur voor het beheer van het geld, huishoudelijke krachten (kok, receptiemedewerkers on schoonmaakpersoneel) on eon leidinggevende (hoofd hulpverlening). Indien noodzakelijk voor de hulp aan jongeren betrekken we ook externen. To denken valt aan medewerkers van de GGZ, reclassering, schuldhulpverlening, sociale zaken en werkgelegenheid, verslavingszorg on leer- werktrajecten. Voor zover mogelijk zullen doze medewerkers hun werkzaamheden in Maaszicht uitvoeren om de drempel voor jongeren to verlagen. 12

14 Voortgangsbewaking De voortgangsbewaking krijgt vorm via eon tweewekelijks werkoverleg ander leiding van het hoofd hulpverlening waarin de voortgang random alle jongeren wordt besproken. Daarnaast is or eon maandelijkse werkbegeleiding aan mentoren waarin de zorgdoelen van alle jongeren aan de orde komen. 2.6 Con tra-indicaties Het beleid on de overtuiging van Maaszicht is erop gericht alle zwerfjongeren to helpen die zich aanmelden. De medewerkers schrikken niet van torso (gedrags)problematiek of "moeilijke" jongeren. Maaszicht is eon zorginstelling met weinig contra-indicaties of voorwaarden vooraf. Die golden alleen als Maaszicht overduidelijk niet de juiste plek is am jongeren to helpen. De ervaring leert dat dit vaak het geval is bij: Jongeren onder de 17 on boven de 22 jaar. Jongeren onder de 17 jeer zijn beter af op eon plek bij de jeugdzorg. Monson van 22 jaar on ouder kunnen terecht in eon voor hun geschikte voorziening in de volwassenenzorg; Jonge moeders met kinderen. Roden: Maaszicht kan gezien de groep in huis de veiligheid van de baby niet garanderen, de medewerkers zijn niet gespecialiseerd in hulp voor jonge kinderen. Wanneer een meisje zwanger is, zal Maaszicht op zoek naar passende hulp on onderdak; Jongeren die eon overheersende on hardnekkige harddrugsverslaving hebben zo dat behandeling geeigend is. Maaszicht kan dan niet werken aan een perspectief. Dit betekent niet dat jongeren in Maaszicht goon verslavingsproblematiek hebben, daarom Maaszicht werkt samen met Bouman GGZ; Jongeren zonder verblijfspapieren on die daar oak goon zicht op hebben. Maaszicht kan goon perspectief bieden omdat de jongere niet in Nederland zal mogen blijven; Jongeren met een overheersende on gediagnosticeerde ernstige psychiatrische problematiek (psychose, schizofrenie). Roden is oak hier dat behandeling nodig is. Maar oak hier geldt dat Maaszicht een fors aantal jongeren in huis heeft met psychiatrische stoornissen al dan niet in combinatie met andere problematiek; Jongeren met eon zodanig laag IQ dat ze in de zorg voor verstandelijk gehandicapten thuishoren. Licht verstandelijk gehandicapten (10 vanaf ongeveer 65 a 70) neemt de organisatie wel op. 2.7 Jongeren en productie Resultaten Jongeren Het totale aantal jongeren in zorg in 2010 is jongeren in 24-uurs zorg, 15 jongeren in BOL on 13 jongeren in Buitenzorg. De bezetting is de opeenvolgende jaren is: Bezetting uurs zorg 97% 97% 96% BOL 80% 83% 77% BZ 84% 68% 44% 13

15 Instroom 24-uurs zorg In 2010 zijn 35 nieuwe jongeren ingestroomd: 23 jongens (66%) en 12 meisjes (44%). De meeste jongeren hadden een jeugdzorgachtergrond. Earl jongere was bij opname jonger dan 18 jaar, dit is minder dan voorgaande jaren. Steeds meer jongeren hebben op het moment van instroom geen enkele vorm van inkomen. Een trend die in voorgaande jaren al zichtbaar werd, in %, in % en in %. Veel jongeren kampten met steeds hogere schulden, 42% boven de 3000, waarvan 17% boven de Aanmeldingen Maaszicht kreeg in aanmeldingen, minder dan in 2009 als gevolg van de centrale instroom via het JOLO en het TTCJ. Van deze 103 jongeren zijn er 62 uitgenodigd voor een intakegesprek. Maaszicht heeft 44 jongens en meisjes direct of na de eerste intake afgewezen: dit was wegens een gebrek aan motivatie cq verkeerde verwachtingen of omdat de jongeren te jong of te oud waren. Een andere veel voorkomende reden is het ontbreken van regiobinding terwiji er geen zwaarwegende redenen waren om de jongere buiten de eigen herkomstregio te helpen. Alle jongeren die om die reden niet in Rotterdam terecht konden, hebben via een voorziening van de gemeente het aanbod gekregen teruggeleid te worden naar hun eigen regio. Uiteindelijk heeft Maaszicht 35 jongeren opgenomen. Van hen komen er 32 (91%) uit Rotterdam en 2 (6%) uit de directe regio, 1 jongere (3%) komt van elders. Zes jongeren meldden zichzelf aan (17 %). De rest kwam via heel verschillende verwijzers, het meest via het Jongeren Loket of van andere partners in de directe keten. Bolwoningen Vijftien jongeren bewoonden op 1 januari een BOL-woning. In de loop van 2010 zijn er 10 nieuwe bewoners gekomen. Ook 10 jongeren stroomden uit en 2 daarvan kregen vervolgens nog buitenzorg. Uitstroomgegevens Het regulier aangeboden traject is: 24-uurs zorg - BOL-woning - Buitenzorg (nazorg). Voor een deel van de jongeren blijkt dit niet haalbaar omdat ze nooit in staat zullen zijn zelfstandig te functioneren. Acht jongeren stroomden negatief uit de 24-uurs zorg. Vanuit BOL en Buitenzorg was er in 2010 geen negatieve uitstroom. Deze 8 jongeren onttrokken zich aan de zorg, waren agressief naar medewerkers of medebewoners of maken zich schuldig aan dealen van drugs Positief (uit 24-uurs zorg) 31 79% 29 83% 44 75% Positief (uit BOL) % 13 81% 16 89% Positief (uit buitenzorg) % 5 100% 11 91% POSITIEVE UITSTROOM TOTAAL 56 88% 47 84% 71 80% Negatief (uit 24-uurs zorg) 8 21% 6 17% 15 25% Negatief (uit BOL) 0 0% 3 19% 2 11% Negatief (uit buitenzorg) 0 0% 0 0% 1 9% NEGATIEVE UITSTROOM TOTAAL 8 12% 9 16% 89 20% 14

16 Verblijfsduur 24-uurs zorg De jongeren die positief uit de 24-uurs zorg stroomden, verbleven gemiddeld 274 dagen in de zorg. Voor jongeren die doorstromen naar BOL is de verblijfsduur 308 dagen en voor Buitenzorg zelfs 431. De verblijfsduur loopt in de jaren 2008, 2009 en 2010 steeds verder op. De jongeren die negatief uitstroomden verbleven gemiddeld 157 dagen in het pension, langer dan in Verbliffsduur Bolwoningen De jongeren die positief uit de BOL-woningen stroomden, verbleven gemiddeld 573 dagen in de BOLwoning. Ook hier is de trend dat de verblijfsduur toeneemt, in 2009 was de duur nog 355 dagen. Verblijfsduur Buitenzorg De gemiddelde verblijfsduur in de buitenzorg is 299 dagen. Hier loopt de verblijfsduur in vergelijking met 2009 terug. Een gedetailleerd verslag over jongeren in 2010 is opgenomen op de website Productie Maaszicht valt voor de AWBZ onder verblijf en extramurale zorg. Over de productie 2010 is een nacalculatieformulier van de NZa ingevuld en de productie is door de accountant van een goedkeurende verklaring voorzien. Hieronder is de productie uit het nacalculatieformulier overgenomen. AWBZ Verblijf- ZZP's Kapitaalslasten AWBZ Extramuraal H153 Gespecialiseerde begeleiding H157 Begeleiding F125 Groep C Daarnaast is de onderstaande productie gerealiseerd voor de gemeente Rotterdam intramurale zorg ambulante zorg Zorgvraagverduidelliking deelname 1TCJ Nazorg en frictie Totaal C

17 2.8 Samenwerkingsrelaties Maaszicht heeft in de uitvoering van haar taken te maken met een grote varieteit aan belanghebbenden (of stakeholders). Te noemen zijn de (potentiele) clienten, de familieleden, (potentiele) medewerkers, verwijzers, andere zorgaanbieders, overheden, financiers, uitvoeringsinstanties, donateurs en maatschappelijk organisaties. Stichting MaasJet Nauw gelieerd aan Maaszicht is MaasJet, het arbeidsreintegratie traject voor onder andere de jongeren die in Maaszicht wonen. In restaurant Millers en in het Art-Hotel wordt jongeren vooral geleerd wat werken allemaal met zich meebrengt. Ze kunnen een diploma in de horeca halen waarmee ze verder (in eerste instantie onder begeleiding van MaasJet) de arbeidsmarkt op kunnen. MaasJet is van groot belang voor de jongeren. De medewerkers van de beide stichtingen kennen elkaar en kunnen elkaar snel vinden. Een dergelijke nauwe band is essentieel voor het welslagen van de trajecten. Verwijzers en samenwerkingspartners Behalve jongeren die zichzelf aanmelden heeft Maaszicht ook te maken met verwijzers en andere hulpverleners die jongeren verwijzen. Belangrijke partners daarin zijn het jongeren Loket (JOLO) van de gemeente Rotterdam en de Toeleiding en Traject Commissie Jeugd (TTCJ) van het Centraal Onthaal Jeugd (C0J). Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden met de huisarts, apotheek, kredietbank, GGZ (ACT-team Lucertis) en verslavingszorg (Bouman-GGZ) ter ondersteuning bij de hulpvraag van onze jongeren. De laatste 2 organisaties leveren hulp in huis en kunnen ook diagnosticeren. Financiers Nederland kent geen speciale financieringsbron voor hulpverlening aan zwerfjongeren. Sinds 2004 ontvangt Maaszicht AWBZ-gelden voor de zorg voor jongeren. Om in aanmerking te komen voor zorg vanuit de AWBZ moet eke Nederlander voldoen aan bepaalde voorwaarden. De voorwaarden zijn vastgelegd in wet- en regelgeving en uitgewerkt in de beleidsregels en werkinstructies van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Om voor onze doelgroep in de toegang tot AWBZ geen extra drempels op te werpen, zijn er in 2004 afspraken vastgelegd waarbij Maaszicht, met instemming van de client, de verantwoordelijkheid voor het aanvragen van zorg kan overnemen. In 2010 is de samenwerking tussen het CIZ en Maaszicht zeer moeizaam verlopen. Er zijn nog steeds diepgaande interpretatieverschillen over de richtlijnen waardoor indicatie niet of tijdig zijn afgegeven. De extra uitleg en de bezwaarprocedures hebben veel Bid gekost. Dit gold overigens niet alleen voor Maaszicht, daarom is er op initiatief van de gemeente eind 2010 Rotterdambreed een project gestart om het stellen van indicaties voor dak- en thuisloze jongeren te verbeteren. Naast bekostiging vanuit de AWBZ vindt er structurele subsidie plaats vanuit de gemeente en vanuit de Stadsregio Rotterdam. Deze laatstgenoemde subsidie wordt in 2010 voor het laatst verstrekt. Daarnaast ontvangt Maaszicht financiering uit particuliere bronnen, zoals giften van particulieren, fondsen en de eigen bijdragen van bewoners. De giften worden verzameld in de Stichting Vrienden Maaszicht. Maaszicht wordt namelijk niet volledig gesubsidieerd. In het bijzonder de projecten voor de jongeren vallen buiten subsidieregelingen. Sport, educatie, social vaardigheidstrainingen, bedden(goed), maar ook uitstapjes naar theater, sportwedstrijden en muzieklessen. Voor individuele noden van jongeren worden ook fondsen aangesproken. 16

18 2.9 Bijdrage aan onderzoek Maaszicht vindt het belangrijk eon bijdrage to leveren aan onderzoek om de positie van dak- en thuisloze jongeren to verbeteren. In 2010 is meegewerkt aan onderstaande onderzoeken. 1. Landelijk onderzoek naar de definitie van zwerfjongeren door HHM in opdracht van het ministerie van VWS; 2. Het ontwikkelen CO-index voor de maatschappelijke opvang on vrouwenopvang door de Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van het ministerie van VWS; 3. Werken aan zorg- administratieve lasten in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken; 4. Het onderzoek Zwerfjongeren met zwaardere GGZ problematiek door IVO Addiction Research Institute in opdracht van de gemeente Rotterdam; 5. Actualisatie van de Regeling Maatschappelijke Ondersteuning door Trimbos-instituut in opdracht van het Ministerie van VWS; 6. Onderzoek betreffende de nieuwe definitie van het begrip Zwerfjongeren door bureau HHM in opdracht van het Ministerie van VWS; 7. Onderzoek naar agressie on geweld in de opvangvoorzieningen van dak- on thuislozen door DSP in opdracht van het Ministerie van VWS; 8. Diverse onderzoeken van de Federatie Opvang (FO). Op eigen initiatief van Maaszicht is door SECEUR van de Erasmus Universiteit Rotterdam eon onderzoek uitgevoerd naar de maatschappelijke opbrengsten van de zorg. Het social return on investment (SR01) van maatschappelijke investeringen van Maaszicht blijkt tussen de 48 en de 64 procent to liggen. Oat betekent dat doze maatschappelijke investeringen ervoor zorgen dat de kosten die de samenleving voor doze jongeren moot maken door de zorg van Maaszicht tussen de 48 on de 64 procent jaarlijks dalen. ledere euro die door Maaszicht in de groep dak- on thuisloze jongeren van jaar wordt gestoken, bespaart de samenleving maar liefst 1,48 a 1,64 per jaar. Het volledige rapport is beschikbaar op Naast de voornoemde onderzoeken is or de begeleiding van 'gewone' stagiaires, diverse afstudeerprojecten van studenten en zijn or tal van verzoeken om werkbezoeken van collegeinstellingen, politici, Rotterdamse (collega)organisaties en studenten gehonoreerd. 17

19 3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering a I Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Maaszicht werkt met de Zorgbrede Governance Code en kent als bestuurlijke organen een directeur / bestuurder en een Raad van Toezicht. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de bestuurder onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de directeur / bestuurder en kan hem schorsen of op non-actief stellen. De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden en de honorering van de directeur / bestuurder vast. De directeur / bestuurder en de Raad van Toezicht leggen jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid in dit openbare verslag. De directeur / bestuurder De directeur / bestuurder is bevoegd tot het nemen van alle besluiten betreffende de stichting, voor zover de bevoegdheid tot het nemen van bepaalde besluiten in de statuten van de stichting niet is opgedragen aan de Raad van Toezicht. Dhr. Roel Rol is, net als voorgaande jaren, de directeur/bestuurder van Maaszicht en heeft uit hoofde van zijn functie het overleg met de externe accountant. De Raad van Toezicht Volgens zijn statutaire opdracht ziet de Raad van Toezicht toe op het beleid van de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich op het belang van de stichting met inachtneming van de strategie en de kaders van het werkverband van de stichting. De Raad van Toezicht staat de directeur/bestuurder met raad terzijde en kan op eigen initiatief advies uitbrengen aan de directeur/bestuurder als hi] dat uit hoofde van zijn toezichthoudende en adviserende taak gewenst acht. Voor de uitoefening van zijn taak ontvangt de raad van toezicht van de directeur/bestuurder alle noodzakelijke gegevens. In 2010 heeft de Raad van Toezicht zijn toezichthoudende taak uitgeoefend door middel van periodiek overleg met de directeur/bestuurder in de vorm van gestructureerde vergaderingen aan de hand van een door de directeur / bestuurder voorbereide agenda en toegezonden vergaderstukken. De leden van de Raad van toezicht worden voor hun activiteiten niet betaald. De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2010 is: De heer Steven Lak, voorzitter Mevrouw Marjolein Matthijssen- van den Bos De hoer Jan Bieze Mevrouw Annelies de Koning 12 Bedrijfsvoering De belangrijkste ingredienten voor de besturing van Maaszicht zijn: 1. Eon klantgerichte organisatiestructuur 2. Het ontwikkelen en werken met interne prestatie-indicatoren 3. De jaarlijkse planning en controlecyclus voor planning, contractering, monitoring en verslaglegging 4. Het formuleren van een strategisch beleidsplan voor de (middel)lange termijn. 18

20 Maaszicht gebruikt de beleidscyclus voor de voorbereiding, opstelling, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het beleid. Het doel van de beleidscyclus is de gestructureerde besturing van de organisatie. De beleidscyclus bestaat uit de volgende structuurelementen: 1. Strategisch Plan (Meerjarenbeleid) 2. Jaarlijks beleidsplan (Speerpunten Maaszicht) 3. Begroting 4. Maandelijkse managementrapportage 5. Wekelijkse rapportage van hoofd hulpverlening aan manager zorg 6. Jaarverslag/Maatschappelijk Verslag 7. Jaarrekening en maandelijkse monitoring begroting 8. Evaluatie van het Strategisch Plan Om de kwaliteitszorgcyclus te vervolmaken, dienen de opeenvolgende fases als volgt te warden ingevuld: Plan: Strategisch plan (eens in de vier jaar), jaarlijkse beleidsplan en begroting Do: Wekelijkse, maandelijkse en driemaandelijkse verslagen Check: Jaarverslag, monitoring door de Raad van Toezicht, evaluatie van het strategisch plan Act: Bijstelling van de plannen in een nieuw beleidsplan Strategisch Plan Het Strategisch Plan is de beschrijving van de strategische doelstellingen van de organisatie. Het bevat een globale aanduiding van de wijze waarop deze worden nagestreefd inclusief het meerjarenperspectief van de organisatie. Het plan gaat over de hoofdlijnen van beleid en is het koersbepalende document voor de langere termijn. Het plan wordt elke vier jaar geevalueerd en bijgesteld. Beleidsplan (Speerpunten) In het beleidsplan legt elke eenheid de eigen doelstellingen voor een jaar en de bijbehorende globale actieplannen vast. De beleidsplannen van elke eenheid sluiten aan bij het Strategisch Plan Naast het eigen beleid vormen ze de concretisering of uitwerking op het niveau van de relevante onderwerpen van het Strategisch Plan. Ze bevatten de hoofdlijnen van het beleid. Begroting De begroting bevat conform de richtlijnen samenhangende informatie van doelstellingen, producten, activiteiten en middelen (alle geldstromen) van de organisatie voor het betreffende jaar. Maandrapportage/managementrapportage Elke maand stelt de manager zorg een verslag op van de gerealiseerde productie. De manager zorg rapporteert dit aan de directeur / bestuurder. Inhoudelijk informatie gaat over: - omzet in relatie tot productie afspraken - totaal declarabele uren/dagen - in- en uitstroom - indicaties - bezetting De manager ondersteunende diensten rapporteert aan de directeur / bestuurder over de uitputting van de deelbudgetten. 19

Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht

Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht 1 Cliëntprofiel jongeren Singelzicht Cliënten van Singelzicht zijn zwerfjongeren van 17 tot en met 23 jaar. In navolging van de Algemene Rekenkamer hanteert

Nadere informatie

Wij bieden jongeren een nieuwe start

Wij bieden jongeren een nieuwe start Wij bieden jongeren een nieuwe start singelzicht.nl Gelijke kansen voor iedere jongere Zwerfjongeren, een waardevaste investering Iedere investeerder zoekt naar het hoogste rendement. Dat geldt ook voor

Nadere informatie

Huisvesting Cliënt heeft eigen adres maakt geen gebruik van een adres via Maaszicht.

Huisvesting Cliënt heeft eigen adres maakt geen gebruik van een adres via Maaszicht. Aanbod Maaszicht Toelichting per product: Opsporing en toeleiding Maaszicht krijgt regelmatig aanmeldingen van en voor jongeren voor wie niet direct duidelijk is voor welke zorg zij nodig hebben. Dit kan

Nadere informatie

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam Van onderzoek naar praktijk 22-11-2011 Van onderzoek naar praktijk Doelgroep IVO onderzoek: Dak- en thuisloze jongeren met

Nadere informatie

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst De basis van In voor zorg! Voor wie is JeugdzorgPlus? Door een gebrek aan aansluitende zorg vielen voorheen veel jongeren tussen wal en schip. Dit verkleinde hun

Nadere informatie

Aanmelden Singelzicht

Aanmelden Singelzicht Aanmelden Singelzicht Om jouw cliënt aan te melden voor een 24-uurszorgtraject binnen Singelzicht, kan je het aanmeldformulier invullen. Stuur daar waar mogelijk, zo veel mogelijk relevante informatie

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen Zorgmodule Fasehuis Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf met behandeling Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-18 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Midden

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. JeugdzorgPlus... 3 1.1Inleiding... 3

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging

Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 34830 3 maart 2017 Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging Het COLLEGE

Nadere informatie

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Versie: 1.0 Datum: 21 november 2017 Product begeleiding Het Product begeleiding kan bestaan uit de

Nadere informatie

Hoofdlijnen. van het

Hoofdlijnen. van het Hoofdlijnen van het BELEIDSPLAN Terug naar de samenleving December 2013 Stichting De Overbrugging Graaf van Egmondstraat 48 KvKnummer 000024369104 www.deoverbrugging.nl Inhoud 1 Doel... 2 2 Doelgroep...

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

jongeren Op WeG NaAr ZeLf - StAnDiG - heid. WoODbRoOkErS

jongeren Op WeG NaAr ZeLf - StAnDiG - heid. WoODbRoOkErS jongeren Op WeG NaAr ZeLf - StAnDiG - heid. WoODbRoOkErS Uitgave Behandelcentum Woodbrookers 2010 Jongens en meisjes die professionele hulp nodig hebben, kunnen terecht bij Behandelcentrum Woodbrookers.

Nadere informatie

Wonen. bij Profila Zorg

Wonen. bij Profila Zorg Wonen bij Profila Zorg Intensieve begeleiding voor mensen met een licht verstandelijke beperking en gedrags- of psychiatrische problematiek (SGLVG verblijf zonder behandeling) Aanbod Profila Zorg heeft

Nadere informatie

Beschermd wonen in Leeuwarden

Beschermd wonen in Leeuwarden Meer informatie Voor vragen en informatie kunt u terecht bij de locatie van GGZ Friesland bij u in de buurt of kijk op de website www.ggzfriesland.nl. GGZ Friesland BW Leeuwarden Heerestraat 3 8911 LC

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Beschrijving Doelstellingen Wmo Stabilisering en Groei

Beschrijving Doelstellingen Wmo Stabilisering en Groei Beschrijving Doelstellingen Wmo 2015-2018 Stabilisering en Groei Beschrijving doel Stabilisering Doel Individu in staat stellen op het hoogst haalbare niveau van participatie en zelfredzaamheid te komen

Nadere informatie

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers Vrouwenopvang Rosa Manus is een instelling voor opvang van en hulpverlening aan mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun

Nadere informatie

Niet-financiële verslaglegging over 2012. Stichting Pension Singelzicht. Utrecht

Niet-financiële verslaglegging over 2012. Stichting Pension Singelzicht. Utrecht Niet-financiële verslaglegging over 2012 Stichting Pension Singelzicht Utrecht 20 maart 2013 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD... 2 2 INFORMATIE OVER SINGELZICHT... 3 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIE- EN KERNGEGEVENS...

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek Brochure voor verwijzers Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek ribw arnhem & veluwe vallei 2 Meedoen in de maatschappij; voor veel mensen met langdurige psychiatrische problemen

Nadere informatie

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Zelfstandigheidstraining voor Jongeren www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Stichting Neos is een HKZ-gecertificeerde organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Werktrajectbegeleider

Werktrajectbegeleider Werktrajectbegeleider Functiebeschrijving naar aanleiding van CAO-tekst Trajectbegeleider Vastgesteld door: Directeurbestuurder Datum: December 2005 Algemene kenmerken De werktrajectbegeleider richt zich

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Wat biedt RIBW ZWWF? Voor wie?

Wat biedt RIBW ZWWF? Voor wie? Stichting RIBW Zaanstreek, Waterland en West-Friesland (RIBW ZWWF) begeleidt en ondersteunt mensen met langdurige psychiatrische of ernstige psychosociale problemen. We begeleiden hen in hun streven op

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie Onderwijs-Zorg Arrangementen 8 Doelgroep Jongeren vanaf 12-18 jaar en hun gezinnen, die al langere tijd ernstig zijn vastgelopen op school en waar sprake is van uitval uit het reguliere onderwijs of waar

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregie De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel. van de.. [naam regelgeving]; besluit vast te

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG) Inhoud en doelgroep Beoogd eindresultaat Werkwijze Aanpak

Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG) Inhoud en doelgroep Beoogd eindresultaat Werkwijze Aanpak Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG)... 2 1.2 Inhoud en doelgroep... 2 1.3 Beoogd eindresultaat... 3 1.4 Werkwijze... 3 1.5 Aanpak... 3 1.6 Door wie... 4 1.7 Duur... 4 1.8 Waar... 4 1.9 Op welke

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Modules Jeugdzorg. 10 Voor Toekomst. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel. 050-3172670, Fax.

Modules Jeugdzorg. 10 Voor Toekomst. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel. 050-3172670, Fax. Modules Jeugdzorg 10 Voor Toekomst INHOUD Visie Deze module is bedoeld voor jeugdigen en kinderen, die in een bedreigde gezinssituatie wonen, waarbij dusdanige complexe problematiek speelt dat inzet van

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen.

Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen. Scenario 1A: Vrouwenopvang: "24 uur vrouwenopvang" 15 plaatsen crisisvrouwenopvang: 15 plaatsen vrouwenopvang regulier: Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen.

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Gestichtstraat 4 9000 Gent 09/2401325 Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Binnen ambulante begeleidingsdienst ZigZag onderscheiden wij twee types van ondersteuning in

Nadere informatie

SOLOPLUS. Soloplusplan, CvE, juni 2014 Pagina 1

SOLOPLUS. Soloplusplan, CvE, juni 2014 Pagina 1 SOLOPLUS Soloplusplan, CvE, juni 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Kernactiviteit en doelstelling 3 3 Doelgroep 3 4 Ondersteuning 4 5 Huisvesting 5 6 Risicofactoren 5 7 Succesfactoren 5 8 Financiën

Nadere informatie

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Informatie Deelovereenkomst In de bijlage 3 bij de deelovereenkomst van de Basisovereenkomst Inkoop Sociaal Domein is een nadere beschrijving van de productcode

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Stichting Jabbok Beleidsplan

Stichting Jabbok Beleidsplan Stichting Jabbok Beleidsplan Juli 2016 Jabbok Eeserstraat 7 9537 TA Eesergroen Gemeente Borger Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie, visie en doelstellingen... 3 3. Werkwijze... 3 4. Organisatie...

Nadere informatie

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Informatie Deelovereenkomst In de bijlage 3 bij de deelovereenkomst van de Basisovereenkomst Inkoop Sociaal Domein is een nadere beschrijving van de productcode

Nadere informatie

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)?

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)? Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Cliëntniveau / Uitvoerend niveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Zorgprofielen Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG)

Zorgprofielen Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG) Zorgprofielen Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een licht verstandelijke beperking zelfstandig kan wonen. Het gaat om zorg die noodzakelijk

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf Profiel van daklozen in de vier grote Omz, UMC St Radboud Nijmegen steden Resultaten uit de eerste meting van de Cohortstudie naar daklozen in de vier grote steden (Coda-G4) IVO, Rotterdam Jorien van der

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2015 (Bijlage 3)

Onderwerp: Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2015 (Bijlage 3) Officiële uitgave van de gemeente Maassluis Nummer:27 Datum Bekendmaking: 8 december 214 GEMEENTEBLAD Onderwerp: Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf

Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud

Nadere informatie

MET CARDEA KUN JE VERDER

MET CARDEA KUN JE VERDER MET CARDEA KUN JE VERDER 2 met cardea kun je verder 3 met cardea kun je verder weerslag hebben op het gedrag van een kind. Een team van specialisten met een brede deskundigheid helpt bij het oplossen van

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Beschermende woonomgeving 4 2.3 Therapeutisch leefklimaat 4 2.4 Permanent toezicht 4 3 Indicatiecriteria 5

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 977 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen Nr. 9 DERDE

Nadere informatie

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ De vierde MEE Signaal eindrapportage pakketmaatregel AWBZ geeft een totaalbeeld van de geleverde ondersteuning door MEE gedurende de

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2534/izzp ZZP 1B GGZ Voortgezet verblijf met begeleiding (B-groep) voor verzekerden jonger dan drieëntwintig jaar Deze cliëntgroep

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement. Hulpverlening na een periode in de opvang

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement. Hulpverlening na een periode in de opvang Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Ambulant Arrangement Hulpverlening na een periode in de opvang Over het Ambulant Arrangement Hulpverlening na een periode in de opvang Multiprobleemgezinnen

Nadere informatie

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Begeleid zelfstandig wonen Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Melius Zorg - Tel: 010 842 2526 - Email: info@meliuszorg.nl - Kenmerken begeleiding (LVB-) Jongeren Melius Zorg biedt

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf Versie 1 juli 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 5 2.1 Algemeen 5 2.2 Beschermende woonomgeving 5 2.3 Therapeutisch leefklimaat 5 2.4 Permanent toezicht 5 3 Indicatiecriteria 6 3.1

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

Over Care+ respect I betrouwbaar I persoonlijk betrokken I professioneel

Over Care+ respect I betrouwbaar I persoonlijk betrokken I professioneel Wij bieden zorg en begeleiding aan jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen en/of een beperking. Het is onze drijfveer ze te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Aangewezen gegevens als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder b, van de wet zijn:

Aangewezen gegevens als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder b, van de wet zijn: Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2006, nr. DMO/SFI 2733429, houdende het aanwijzen van een rechtspersoon, instellingen en gegevens, regels met betrekking

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Beleidsnotitie dagbesteding Senioren+

Beleidsnotitie dagbesteding Senioren+ Beleidsnotitie dagbesteding Senioren+ Beleidsnotitie Dagbesteding Auteur(s) T. Dries Datum Oktober 2009 Advies/instemming: Managementteam 27 oktober 2009 Centrale Verwantenraad 26 januari 2010 Centrale

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking

Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking Datum melding: Medewerker: Datum gesprek: Gegevens cliënt Naam cliënt(en) /melders Man Vrouw Echtpaar Kinderen (aantal) Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie