De startnotitie herijking jeugdbeleid vast te stellen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De startnotitie herijking jeugdbeleid vast te stellen."

Transcriptie

1 Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 9 mei 212 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur n.v.t. Fatale termijn nee Bijlagen 3 Ons kenmerk Zaaknr. B&W besluit 8 mei 212 Portefeuillehouder J.A. Lavooi Zorg en Welzijn Onderwerp Wat wordt gevraagd Toelichting Startnotitie herijking jeugdbeleid De startnotitie herijking jeugdbeleid vast te stellen. Begin 211 heeft een evaluatie van het jeugdbeleid plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze evaluatie en vanwege ontwikkelingen zoals de totstandkoming van het Centrum voor Jeugd en Gezin, de decentralisatie van de Jeugdzorg, de invoering van het Passend Onderwijs, de zorgen omtrent het alcoholgebruik van jongeren en het ontbreken van beleid omtrent overlastgevende jeugd is geconcludeerd dat een herijking van het jeugdbeleid gewenst is. In bijgevoegde startnotie wordt een eerste aanzet gegeven tot de aanpassing van het jeugdbeleid. Bijgaande stukken Ambtelijk contactpersoon 1. Concept Raadsvoorstel 2. Concept Raadsbesluit 3. Startnotitie herijking jeugdbeleid P.M. van der Klooster Tel.nr. (184) Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de waarnemend burgemeester, J.H. Koetsenruijter A.G.M. van de Vondervoort Kopieën aan: Archief

2

3 Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Startnotitie herijking jeugdbeleid. Voorgesteld besluit: De startnotitie herijking jeugdbeleid vast te stellen. Overwegingen en alternatieven: Begin 211 heeft een evaluatie van het jeugdbeleid plaatsgevonden. In deze evaluatie is aangegeven wat de stand van zaken van de actiepunten uit de Integrale beleidsnota Jeugd (in)begrepen is. Naar aanleiding van deze evaluatie is geconcludeerd dat een herijking van het jeugdbeleid gewenst is. Daarnaast maken ontwikkelingen als de totstandkoming van het Centrum voor Jeugd en Gezin, de decentralisatie van de Jeugdzorg, de wijzigingen in de Integrale jeugdgezondheidszorg, de invoering van het Passend Onderwijs, maar ook de zorgen omtrent het alcoholgebruik van jongeren en het ontbreken van beleid omtrent overlastgevende jeugd het noodzakelijk om het jeugdbeleid aan te passen. Voorgesteld wordt om op de thema s zoals deze in de nota Jeugd (in)begrepen uit 26 voort te borduren aangezien deze thema s de leefwereld van jongeren grotendeels de lading dekken. Daarnaast staat in de startnotie een aantal speerpunten voor het nieuw te formuleren beleid opgenomen namelijk: 1: Decentralisatie jeugdzorg/passend onderwijs 2: Doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin 3: Beleid rondom overlastgevende jeugd 4: Alcohol/drugsgebruik 5: Jongerenwerk in Sliedrecht Hieruit worden de volgende beleidsdoelen geformuleerd: 1: het verbeteren van de (lokale) jeugdzorgstructuur, aansluitend op de gedachte één gezin één plan; 2: de structuur van het Centrum voor Jeugd en Gezin versterken door de coördinatie te verbeteren; 3: de overlast door jongeren in de openbare ruimte te verminderen; 4: het alcohol-en drugsgebruik onder jeugd te verminderen; 5: het jongerenwerk binnen Sliedrecht beter te positioneren (zie aparte startnotitie). Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in: Financiële kaders De kosten voor de ontwikkeling van het beleid (OCD onderzoek, interactieve sessies) worden gedekt binnen bestaande middelen. Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders Wet op de Jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Passend Onderwijs, Dranken Horecawet, Onderwijsvisie gemeente Sliedrecht, beleidskader CJG gemeente Sliedrecht.

4 - 2 - Tijdspad, monitoring en evaluatie: Aanbieden startnotitie aan gemeenteraad : mei 212 (Chat)sessie met jongeren : september 212 Bijeenkomst met maatschappelijke partners : november 212 Vaststelling beleid en presentatie aan maatschappelijke partners en raadsleden : voorjaar 213 Externe communicatie: Deze startnotitie is getoetst door de leden van het strategisch overleg jeugdbeleid. Hierin zijn de GGD, Rivas, CJG, WMO adviesraad, Onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs), Bureau Jeugdzorg en de ZAT s vertegenwoordigd. Na vaststelling van de startnotitie door de gemeenteraad zal een interactieve bijeenkomst worden georganiseerd met jongeren. Om jongeren op een passende manier te betrekken bij de beleidsvorming wordt gedacht aan het organiseren van een chatsessie en eventuele andere (nieuwe) media om de wensen, behoeften en meningen peilen. Vervolgens worden de spelers uit het veld (zoals (sport)verenigingen, (kerkelijk) jeugdwerk, onderwijs, partners CJG, etc) en de gemeenteraadsleden ook op interactieve wijze gevraagd mee te denken in de beleidsvorming. De gemeenteraad zal in een opiniërende raadsvergadering op de hoogte gesteld van de resultaten van deze sessies waarbij een beleidsnota zal worden voorgelegd. Daarna wordt deze ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. De uitkomsten worden gepresenteerd aan de maatschappelijke partners. Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de waarnemend burgemeester, J.H. Koetsenruijter A.G.M. van de Vondervoort

5 Concept Raadsbesluit De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ; b e s l u i t : De startnotitie herijking jeugdbeleid vast te stellen Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op De griffier, De voorzitter, A. Overbeek A.G.M. van de Vondervoort

6 Bijlage 1 Startnotitie Herijking Jeugdbeleid Status: vaststellen door College Portefeuillehouder: Dhr. J.A. Lavooi Ambtelijk opdrachtgever: Dhr. A. Siebel Primaathouder: Mevr. P.M. van der Klooster Datum: 23 april 212 Versie: 1 1

7 Inhoudsopgave Startnotitie Samenvatting blz. 3 Gevraagde beslissing blz Inleiding blz Probleemschets blz Oplossingsrichting(en) blz Proces voor tot stand komen kaderstellend besluit blz Overige informatie blz Overzicht bijlagen blz. 9. 2

8 Samenvatting (Beleids)probleem Jeugdbeleid is sterk in beweging. Ontwikkelingen als de totstandkoming van het Centrum voor Jeugd en Gezin, decentralisatie van de Jeugdzorg, de wijzigingen in de Integrale Jeugdgezondheidszorg, de invoering van Passend onderwijs, maar ook de zorgen omtrent het alcoholgebruik van jongeren en overlastgevende jeugd maken dat het noodzakelijk is om het jeugdbeleid van de gemeente Sliedrecht aan te passen. Oplossingsmogelijkheden Met het oog op de aankomende decentralisatie van de jeugdzorg en de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn de doelen uit de integrale beleidsnota Jeugd (in)begrepen niet meer geheel actueel. Om te kunnen voldoen aan de (wettelijke) taken is een accentverschuiving in het beleid nodig. Er wordt een nieuwe beleidsnota Jeugd opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de komende ontwikkelingen en die aansluit bij de (toekomstige) structuur in Sliedrecht. 3

9 Gevraagde beslissing 1. De startnotitie Herijking Jeugdbeleid vast te stellen 4

10 1. Inleiding Het beleidsveld Jeugd is de laatste jaren sterk in beweging. Vanuit het Rijk zijn verschillende ontwikkelingen in gang gezet en ook lokaal is het jeugdbeleid een speerpunt. In 26 is een integrale beleidsnota over jeugd opgesteld, deze is in 211 geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie is gebleken dat het jeugdbeleid van de gemeente Sliedrecht deels verouderd is en moet worden vernieuwd. 2. Probleemschets Zoals eerder aangeven is het jeugdbeleid sterk in beweging. Ontwikkelingen als de totstandkoming van het Centrum voor Jeugd en Gezin, decentralisatie van de Jeugdzorg, de wijzigingen in de Integrale Jeugdgezondheidszorg (IJGZ), de invoering van het Passend Onderwijs, maar ook de zorgen omtrent het alcoholgebruik van jongeren en het ontbreken van beleid omtrent overlastgevende jeugd zorgen ervoor dat het noodzakelijk is het jeugdbeleid van de gemeente Sliedrecht aan te passen. In de beleidsnota uit 26 is gewerkt met de volgende thema s: 1: Jeugd speelt (over vrije tijdsbesteding); 2: Jeugd leert (over onderwijs en ontwikkelingsmogelijkheden); 3: Jeugd is gezond (over gezondheid); 4: Jeugd is veilig (over openbare orde en veiligheid); 5: Jeugd is betrokken (over betrokkenheid en participatie). Bovenstaande thema s dekken grotendeels de lading als het gaat om de leefwereld van jongeren. Voorgesteld wordt om op deze thema s voort te borduren bij de uitwerking van het jeugdbeleid met bijzondere aandacht voor onderstaande vijf aandachtsgebieden: 1. Decentralisatie jeugdzorg/passend Onderwijs 2. Doorontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin 3. Beleid omtrent overlastgevende jeugd 4. Alcohol/drugsgebruik 5. Jongerenwerk in Sliedrecht Decentralisatie jeugdzorg/ Passend onderwijs In het regeerakkoord is aangekondigd dat de jeugdzorg wordt gedecentraliseerd naar gemeenten. De taken worden per 1 januari 215 naar de gemeenten overgeheveld. Gemeenten krijgen de opgave om de jeugdzorg anders (beter) en met minder middelen uit te voeren. Gemeenten kunnen niet volstaan met het overnemen van de te decentraliseren jeugdzorg, maar moeten deze wezenlijk anders organiseren om, binnen het beschikbare budget, passende ondersteuning te bieden aan jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben. Er wordt dan ook gesproken over het transformeren van de jeugdzorg. De transformatie is complex, maar biedt ook kansen om jeugdigen en gezinnen beter te ondersteunen. De gedachte achter de decentralisatie is dat gemeenten het beste in staat zijn integrale ondersteuning nabij jeugdigen en gezinnen te organiseren, juist door samenhang te zoeken met allerlei andere vormen van ondersteuning die lokaal in buurten en wijken worden uitgevoerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan opgroeien opvoedingsondersteuning (CJG), maatschappelijk werk, jongerenwerk, maatschappelijke zorg, schuldhulpverlening, onderwijs en arbeidsmarkttoeleiding. Ondanks dat er veel regionaal zal worden opgepakt en georganiseerd zijn gemeenten lokaal eindverantwoordelijk voor de te decentraliseren jeugdzorg. 5

11 Naast de decentralisatie van de jeugdzorg wil het kabinet het huidige stelsel van passend onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben herzien. Het nieuwe stelsel Passend onderwijs moet zo goed mogelijk onderwijs bieden aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Voorwaarden hiervoor zijn een zorgplicht voor scholen, betrokken ouders, bekwame docenten en goede samenwerking tussen scholen, jeugdzorg en gemeenten. In mei 212 verschijnt een voortgangsbrief over de invoering van de nieuwe Wet op de Jeugdzorg. Deze is echter vertraagd. Ook is nog niet duidelijk welke status het (in voorbereiding zijnde) wetsvoorstel krijgt vanwege de val van het kabinet. Ondanks dat de contouren van genoemde ontwikkelingen reeds helder zijn, zijn dus er veel onduidelijkheden. Bij de totstandkoming van de herijking van het jeugdbeleid wordt voor zover mogelijk rekening gehouden met de toekomstige situatie. Doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) In 211 heeft het CJG haar deuren geopend in Sliedrecht. Het CJG bestaat uit een gebouw waarin verschillende functies gehuisvest zijn en een backoffice waarin de netwerkstructuur haar vorm heeft gekregen. Inmiddels hebben de partijen die zich hebben verbonden aan het CJG kunnen wennen aan de nieuwe structuur. Er is nog een aantal knelpunten dat moeten worden aangepakt, zoals bijvoorbeeld de ruimteverdeling binnen het gebouw, versteviging van de netwerkstructuren, en koppeling met het onderwijs en de functionaliteit van Zorg voor Jeugd. Met dit laatste wordt het signaleringssysteem bedoeld waarin professionals kunnen aangeven dat zij zich zorgen maken over een jongere. Indien meerdere partijen zich zorgen maken over een jongere wordt er zorgcoördinatie opgestart. De mogelijkheden om informatie uit het systeem te halen is beperkt. Een aanpassing hiervan kan de functionaliteit van het systeem verhogen. Ook moet onderzocht worden op welke wijze het CJG een rol kan/gaat spelen bij de decentralisatie van de jeugdzorg en welke voorbereidingen hiervoor getroffen kunnen worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de laagdrempeligheid die het CJG voorstaat. Om een doorontwikkeling van het CJG mogelijk te maken moet onderzocht worden of het mogelijk is bestaande structuren los te laten en op andere wijze in te richten. Hierbij valt te denken aan het anders inrichten van het aantal contactmomenten van de IJGZ (consultatiebureau, schoolarts, etc). Een meer risicogerichte aanpak kan mogelijkheden scheppen (middelen vrij maken) voor extra of aanvullende activiteiten/hulpverlening. Ook moet gekeken worden naar de zorgcoördinatie, momenteel loopt dit via het Zorg Advies Team (ZAT) en via Zorg voor Jeugd (ZvJ). De coördinator CJG speelt hierin (nog) geen rol. Gezien de komende decentralisatie van de jeugdzorg moet onderzocht worden of de wijze waarop de zorgcoördinatie is ingericht toekomstbestendig is. Beleid omtrent overlastgevende jeugd Jongeren verblijven in de openbare ruimte om elkaar te ontmoeten. Er zijn verschillende plekken in Sliedrecht waar dit plaatsvindt. In Sliedrecht is een officiële JOP (in de Westwijk), verder zijn er bij de diverse trapveldjes dugouts geplaatst, en zijn er bij de parken plekken ingericht waar jongeren kunnen verblijven. De ervaring leert inmiddels dat jeugd zich niet laat sturen. De aangewezen plekken in Sliedrecht zijn vaak niet de plekken waar de jeugd wil zijn. Jongeren kiezen zelf de plek waar zij elkaar willen ontmoeten en dit gaat soms niet samen met de functie van dat gebied (woongebied, winkelgebied, etc). Hierdoor kan er sprake zijn van overlast. De afgelopen jaren is gebleken dat er regelmatig klachten binnenkomen bij zowel de gemeente als de politie van overlastgevende jeugd. Hierbij gaat het vaak om geluidsoverlast, vandalisme en zwerfafval. 6

12 In het COOS overleg (coördinatie overleg overlast hangjeugd Sliedrecht) worden deze meldingen besproken. Aan dit overleg nemen gemeente, politie, jongerenwerk, beleidsmedewerker OOV, beleidsmedewerker PR en de beleidsmedewerker Jeugd deel. Per melding wordt gekeken welke acties kunnen worden uitgezet. Er is geen vast beleid opgesteld over op welke wijze wordt omgegaan met deze hangjongeren. Enerzijds moet een inzet gepleegd worden om overlast door hangjeugd te voorkomen, anderzijds moet er meer begrip komen bij de inwoners van Sliedrecht voor de leefwereld van jongeren. Er zijn verschillende handreikingen verschenen hoe gemeenten het best invulling kunnen geven aan hun regierol, welke hulpmiddelen er zijn en hoe er beleid kan worden opgesteld voor de aanpak van problematische jeugdgroepen. Deze worden gebruikt bij het opstellen van de beleidsnota. Alcohol en drugsgebruik Het alcoholgebruik onder jongeren is hoog. Binnen Sliedrecht komen regelmatig signalen binnen over overmatig drankgebruik bij (jonge) jeugd. Dit is zorgelijk. Onlangs heeft er vanuit Verzuip jij je toekomst een onderzoek plaatsgevonden naar het schenkbeleid van de horeca. Hieruit is gebleken dat er nog steeds alcohol wordt verkocht aan jongeren onder de 16 jaar. Vanuit Verzuip jij je toekomst zijn aanbevelingen gedaan om de naleving te verhogen door middel van het versterken van de handhaving. Met de nieuwe Drank-en Horecawet die naar verwachting dit jaar in zal gaan krijgt de gemeente zelf de bevoegdheid deze handhaving uit te voeren. Dit biedt mogelijkheden om extra in te zetten op de handhaving. Daarvoor zouden dan overigens wel gelden beschikbaar gesteld moeten worden. Daarnaast moet er (meer) aandacht komen voor bewustwording, zowel bij de jongeren als bij hun ouders. In het nieuwe beleidsplan van Verzuip jij je toekomst 213 e.v. wordt voorgesteld dit te laten aansluiten bij reeds bestaande projecten/voorzieningen als bijvoorbeeld De gezonde school en Help mijn kind wordt een puber. Het doel hiervan is om zo min mogelijk inbreuk te maken op de planning het onderwijs. Jongerenwerk in Sliedrecht In februari 212 heeft de gemeenteraad een startnotitie vastgesteld voor de doorlichting van het jongerenwerk. Deze doorlichting is reeds gestart. De uitkomsten hiervan zullen onderdeel uitmaken van het jeugdbeleid van Sliedrecht. In deze startnotitie wordt daarom niet verder op het jongerenwerk ingegaan. Om indicatoren op te kunnen stellen is een nulmeting noodzakelijk, duidelijk wordt dus waar de gemeente Sliedrecht nu staat. Er wordt getracht een uitgangspunt vast te stellen op basis waarvan in de toekomst gemeten kan worden of de beleidsdoelen worden behaald. 7

13 3. Oplossingsrichting(en) Voor het opstellen van een nieuw jeugdbeleid zal getracht worden heldere beleidsdoelen te definiëren. Wat wil de gemeente bereiken op het gebied van jeugdbeleid, welke doelen worden nagestreefd. Wat is belangrijk en op welke wijze passen de huidige voorzieningen hierin? Uit de speerpunten die in deze startnotitie staan kunnen de volgende beleidsdoelen worden geformuleerd: 1: het verbeteren van de (lokale) jeugdzorgstructuur, aansluitend op de gedachte één gezin één plan; 2: de structuur van het Centrum voor Jeugd en Gezin versterken door de coördinatie te verbeteren; 3: de overlast door jongeren in de openbare ruimte te verminderen; 4: het alcohol-en drugsgebruik onder jeugd te verminderen; 5: het jongerenwerk binnen Sliedrecht beter te positioneren (zie aparte startnotitie). Aan het Onderzoekscentrum Drechtsteden is gevraagd te ondersteunen bij het opstellen en verder uitwerken van de beleidsdoelen en om hier meetbare prestatie-indicatoren aan te hangen. De volgende kernvragen worden beantwoord: 1: wat zijn de relevante beleidsdoelen voor het jeugdbeleid van Sliedrecht met het oog op de huidige speerpunten en nieuwe ontwikkelingen? 2: Hoe kunnen deze doelen meetbaar gemaakt worden? Wat zijn geschikte indicatoren? 3: Door middel van welke bronnen kunnen deze indicatoren gevuld worden? Op deze wijze zullen in de beleidsnotitie genoemde beleidsdoelen worden uitgewerkt. 4. Proces voor tot stand komen kaderstellend besluit Deze startnotitie is getoetst door de leden van het strategisch overleg jeugdbeleid. Hierin zijn de GGD, Rivas, CJG, WMO adviesraad, Onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs), Bureau Jeugdzorg en de ZAT s vertegenwoordigd. Na vaststelling van de startnotitie door de gemeenteraad zal een interactieve bijeenkomst worden georganiseerd met jongeren. Om jongeren op een passende manier te betrekken bij de beleidsvorming wordt gedacht aan het organiseren van een chatsessie en eventuele andere (nieuwe) media om de wensen, behoeften en meningen peilen. Vervolgens worden de spelers uit het veld (zoals (sport)verenigingen, (kerkelijk) jeugdwerk, onderwijs, partners CJG, etc) en de gemeenteraadsleden ook op interactieve wijze gevraagd mee te denken in de beleidsvorming. Aan de hand van de verschillende speerpunten wordt de huidige situatie en de gewenste situatie in kaart gebracht. Op basis van deze uitkomsten wordt onderzocht welke acties/interventies wenselijk/noodzakelijk zijn. De gemeenteraad zal in een opiniërende raadsvergadering op de hoogte gesteld van de resultaten van deze sessies waarbij een beleidsnota zal worden voorgelegd. Daarna wordt deze ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. De uitkomsten worden gepresenteerd aan de maatschappelijke partners. 8

14 Planning 1 : Aanbieden startnotitie aan gemeenteraad : mei 212 (Chat)sessie met jongeren : september 212 Bijeenkomst met maatschappelijke partners : november 212 Vaststelling beleidsnota en presentatie aan maatschappelijke partners en raadsleden : voorjaar Overige informatie 5.1 Financieel-juridische aspecten De kosten voor het onderzoek door het OCD worden gedekt uit de jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan het OCD. De kosten van het organiseren van de interactieve sessies worden gedekt uit de middelen die beschikbaar zijn binnen product 42 (jeugd en jongerenwerk). Voor de doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin is binnen de middelen uit BDU CJG ruimte. 5.2 Risicoparagraaf n.v.t. 5.3 Rol raad in de communicatie n.v.t. 5.4 Afkortingenlijst: CJG Centrum voor Jeugd en Gezin COOS Coördinatie overleg overlast hangjeugd Sliedrecht GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst IJGZ Integrale Jeugdgezondheidszorg OCD Onderzoekscentrum Drechtsteden WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning ZAT Zorg Advies Team ZvJ Zorg voor Jeugd Overzicht bijlagen n.v.t. 1 Dit is een streefplanning, agendering is afhankelijk van de agendacommissie. 9

15 Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 9 mei 212 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur n.v.t. Fatale termijn nee Bijlagen 5 Ons kenmerk Zaaknr B&W besluit 8 mei 212 Portefeuillehouder J.A. Lavooi Zorg en Welzijn Onderwerp Wat wordt gevraagd Toelichting Bijgaande stukken Ambtelijk contactpersoon Programmajaarrekening 211 en Programmabegroting 213 van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. In te stemmen met de programmajaarrekening 211 en Programmabegroting 213 van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. Sprake van een Gemeenschappelijke Regeling en de deelnemende gemeenteraden worden gevraagd voor 5 juni 212 hun op- en/of aanmerkingen omtrent de begroting 213 kenbaar te maken. 1. concept raadsvoorstel 2. concept raadsbesluit 3. brief d.d. 19 april 212 van het algemeen bestuur van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. 4. programmabegroting 213 van het algemeen bestuur van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. 5. programmajaarrekening 211 van het algemeen bestuur van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. W.Hokken Tel.nr. (184) Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de waarnemend burgemeester, J.H. Koetsenruijter A.G.M. van de Vondervoort Kopieën aan: Archief

16 Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Begroting 213 en jaarrekening 211 van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. Voorgesteld besluit: In te stemmen met de begroting 213 en de jaarrekening 211 van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. Overwegingen en alternatieven: Samenvatting: In de vergadering aan 18 april 212 zijn door het algemeen bestuur van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht vastgesteld de voorlopige programmarekening 211 en de programmabegroting 213. Het algemeen bestuur verzoekt de deelnemende gemeenteraden in deze gemeenschappelijke regeling om voor 5 juni 212 eventuele op- en/of aanmerkingen op de betreffende stukken kenbaar te maken. Alsdan kan het algemeen bestuur op 21 juni 212 deze stukken definitief vaststellen en aan de Provincie toezenden. De programmarekening 211 geeft naar onze mening geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De gemeentelijke bijdrage 211 is conform de raming. De programmabegroting 213 geeft eveneens geen aanleiding tot het maken van op- en/of aanmerkingen. De gemeentelijke bijdrage voor 213 is vastgesteld op 2,321 per inwoner, hetwelk ten opzichte van 212 een daling betekent van 2,8 %. Aan de gestelde bezuinigingstaakstelling van 1% wordt vanaf 212 voldaan. Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in: Financiële kaders De bijdrage 213 van Sliedrecht aan de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht zal worden opgenomen in de gemeentebegroting 213. Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders Financiële richtlijnen 212 van het algemeen bestuur van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. Tijdspad, monitoring en evaluatie Behandeling begroting 213 en jaarrekening 211 in het algemeen bestuur van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht op 21 juni 212. Externe communicatie: Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling zal op de hoogte worden gebracht van uw besluit. Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de waarnemend burgemeester, J.H. Koetsenruijter A.G.M. van de Vondervoort

17 Concept Raadsbesluit De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 212; b e s l u i t : In te stemmen met de begroting 213 en de jaarrekening 211 van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op De griffier, De voorzitter, A. Overbeek A.G.M. van de Vondervoort

18 ujuetón ^X MPGSD GSD LOGOPEDISCHE DIENST KRING SLIEDRECHT de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling Logopedische Dienst Kring Sliedrecht Papendrecht, 19 april 212 Betreft: programmajaarrekening 211 programmabegroting 213 Geachte heer of mevrouw, Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Logopedische Dienst Kring Sliedrecht biedt de deelnemende gemeenten de programmajaarrekening 211 en de program ma beg roting voor het dienstjaar 213 aan. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen eventuele op- en/of aanmerkingen omtrent de begroting vóór 5 juni 212 schriftelijk kenbaar maken aan het algemeen bestuur van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht via onderstaand adres. Eventuele op- en/of aanmerkingen aangaande de jaarrekening en begroting, binnenkomen vóór bovengenoemde datum, zullen worden besproken in het algemeen bestuur van de logopedische dienst, waarna het algemeen bestuur in een openbare vergadering op 21 juni 212 definitief akkoord kan gaan met de programmajaarrekening 211 en de program ma beg roting 213. De stukken zullen dan, gedateerd en getekend door de voorzitter en de secretaris van het bestuur van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht, vóór 15 juli 212 verzonden worden aan de provincie Zuid-Holland, conform de voorschriften. Proqrammajaarrekeninq 211 Conform de richtlijnen van de provincie Zuid-Holland en de ministeriële richtlijnen verwoord in het 'Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten', met betrekking tot het gestelde in de artikelen 26 tot en met 65, voor zover deze van toepassing zijn, is er voor de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht voor 211 een programmajaarrekening opgesteld. De programmajaarrekening 211 werd (voorlopig) vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 18 april 212. Het verslag met betrekking tot de controle van de jaarrekening 211 door accountant Deloitte is helaas nog niet binnengekomen, waardoor deze niet is bijgevoegd in de jaarrekening. De accountant heeft inmiddels wel laten weten dat deze verklaring voor de openbare vergadering op juni aanwezig zal zijn. Het resultaat na bestemming van de jaarrekening 211 bedraagt ,. Dit bedrag wordt (voorlopig) toegevoegd aan de algemene reserve van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. De kengetallen over 211 zijn vermeld in de jaarrekening op bladzijde 5 en maken deel uit van de uitgangspunten baten en lasten. Hoofdkantoor Postbus AD Papendrecht Telefoon: Fax: Bezoekadres: Veerpromenade 11 te Papendrecht Bankrelatie: Postbank ING Bank

19 LOGOPEDISCHE DIENST KRING SLIEDRECHT Program ma begroting 213 Conform de richtlijnen van de provincie Zuid-Holland en de ministeriële richtlijnen verwoord in het'besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten', met betrekking tot het gestelde in de artikelen 7 tot en met 23, voor zover deze van toepassing zijn, is er voor de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht voor 213 een program ma beg roting opgesteld. De bijdrage van de zorgverzekeraars en particulieren, zijnde de vergoeding per logopedische behandeling, is 29,22 conform het CTG- tarief voor 212. De gemeentelijke bijdrage voor 213 is vastgesteld op 2,321 per inwoner; dit is de laagste bijdrage sinds 26 en is een daling van 2,8 % t.o.v. de begrote bijdrage in 212 (2,389). De program ma beg roting 213 werd in de vergadering van 18 april 212 (voorlopig) vastgesteld door het algemeen bestuur van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. De kengetallen over 211 zijn vermeld in de begroting 213 op bladzijde 8 en maken deel uit van de uitgangspunten baten en lasten. Met vriendelijke groet, namens het algemeen bestuur van de Logopedische Qienst Kring Sliedrecht, Jeslfe Langenhuysen, coördinator Bijlage: Program ma beg roting 213 (in tweevoud) Programmajaarrekening 211 (in tweevoud) Hoofdkantoor Postbus AD Papendrecht Telefoon: Fax: Bezoekadres: Veerpromenade 11 te Papendrecht Bankrelatie: Postbank ING Bank

20 % 7^< PROVINCIE ZUID-HOLLAND LOGOPEDISCHE DIENST KRING SLIEDRECHT MPGSD GSD CONCEPT PROGRAMMA BEGROTING en TOELICHTING van de LOGOPEDISCHE DIENST KRING SLIEDRECHT voor het dienstjaar 213

21

22 De Logopedische Dienst Kring Sliedrecht tracht met deze begroting en toelichting zoveel mogelijk te voldoen aan het bepaalde in het "Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten', met betrekking tot het gestelde in de artikelen 7 tot en met 23, voor zover deze van toepassing zijn op de gemeenschappelijke regeling Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. Indien voorgeschreven paragrafen niet van toepassing lijken te zijn, zullen hiervoor argumenten worden aangegeven. Deze begroting heeft betrekking op functie 7.16; Jeugdgezondheidszorg; maatwerkdeel. Tot deze functie behoren de baten en lasten die betrekking hebben op het maatwerkdeel van het basispakket jeugdgezondheidszorg, zoals onderscheiden binnen de "Wet collectieve preventie volksgezondheid' (Wcpv) en het besluit'jeugdgezondheidszorg'. Kernwoorden bij deze functie zijn: plannen en organiseren van de zorgverlening voorlichting, advies, instructie en begeleiding zorgmaatregelen voor jeugdigen, gezinnen, school en buurt Inhoudsopgave Verslag coördinator: Bestuur Gemeenschappelijke regeling Structuur van de organisatie Bedrijfsvoering Programmaplan: Logopedisch handelen Kosten Paragrafen: Weerstandsvermogen Financiering Debiteurenrisico: Gemeentelijke bijdrage Vergoeding zorgverzekeraars Kwaliteitscriteria beroepsvereniging (NVLF) en zorgverzekeraars Investeringsstaat en financieringsstaat Uitgangspunt baten en lasten Kengetallen 21 Baten en lasten Specificatie bijdrage gemeenten Specificatie huisvestingskosten Staat van het in dienst zijnde personeel Waarderingsgrondslagen activa en passiva Balans van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht 21 Vaststelling algemeen bestuur blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz Logopedische Dienst Kring Sliedrecht 1 begroting 213

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011)

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Jaarverslag 2010 AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 aan. Het jaarverslag 2010 bestaat uit de programmaverantwoording

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: Z12-240934 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: D.Steert / J.W. van Dijk CS Concernadvies Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Postbus 20 1530AA WORMER

Postbus 20 1530AA WORMER .OOSTZAAN WORML Een OVER-gemeenti lijke sami Teriwerking tlissen Oostzaan en Woimertand [ «fc^^ ^^a - 13 MEI 2015 Gemeente Oosb:aan Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door 11 mei

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Programma. Begroting 2014

Programma. Begroting 2014 Programma Begroting 2014 Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Fryslan Leeuwarden, april 2013 Programmabegroting 2014 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Algemeen... 6 2.1 Algemene ontwikkelingen...

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Definitieve versie 20 mei 2015 JAARSTUKKEN 2014. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Definitieve versie 20 mei 2015 JAARSTUKKEN 2014. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Definitieve versie 20 mei 2015 JAARSTUKKEN 2014 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen VOORWOORD Voor u liggen de jaarstukken 2014 van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen voor. Noaberkracht Dinkelland

Nadere informatie