De startnotitie herijking jeugdbeleid vast te stellen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De startnotitie herijking jeugdbeleid vast te stellen."

Transcriptie

1 Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 9 mei 212 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur n.v.t. Fatale termijn nee Bijlagen 3 Ons kenmerk Zaaknr. B&W besluit 8 mei 212 Portefeuillehouder J.A. Lavooi Zorg en Welzijn Onderwerp Wat wordt gevraagd Toelichting Startnotitie herijking jeugdbeleid De startnotitie herijking jeugdbeleid vast te stellen. Begin 211 heeft een evaluatie van het jeugdbeleid plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze evaluatie en vanwege ontwikkelingen zoals de totstandkoming van het Centrum voor Jeugd en Gezin, de decentralisatie van de Jeugdzorg, de invoering van het Passend Onderwijs, de zorgen omtrent het alcoholgebruik van jongeren en het ontbreken van beleid omtrent overlastgevende jeugd is geconcludeerd dat een herijking van het jeugdbeleid gewenst is. In bijgevoegde startnotie wordt een eerste aanzet gegeven tot de aanpassing van het jeugdbeleid. Bijgaande stukken Ambtelijk contactpersoon 1. Concept Raadsvoorstel 2. Concept Raadsbesluit 3. Startnotitie herijking jeugdbeleid P.M. van der Klooster Tel.nr. (184) Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de waarnemend burgemeester, J.H. Koetsenruijter A.G.M. van de Vondervoort Kopieën aan: Archief

2

3 Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Startnotitie herijking jeugdbeleid. Voorgesteld besluit: De startnotitie herijking jeugdbeleid vast te stellen. Overwegingen en alternatieven: Begin 211 heeft een evaluatie van het jeugdbeleid plaatsgevonden. In deze evaluatie is aangegeven wat de stand van zaken van de actiepunten uit de Integrale beleidsnota Jeugd (in)begrepen is. Naar aanleiding van deze evaluatie is geconcludeerd dat een herijking van het jeugdbeleid gewenst is. Daarnaast maken ontwikkelingen als de totstandkoming van het Centrum voor Jeugd en Gezin, de decentralisatie van de Jeugdzorg, de wijzigingen in de Integrale jeugdgezondheidszorg, de invoering van het Passend Onderwijs, maar ook de zorgen omtrent het alcoholgebruik van jongeren en het ontbreken van beleid omtrent overlastgevende jeugd het noodzakelijk om het jeugdbeleid aan te passen. Voorgesteld wordt om op de thema s zoals deze in de nota Jeugd (in)begrepen uit 26 voort te borduren aangezien deze thema s de leefwereld van jongeren grotendeels de lading dekken. Daarnaast staat in de startnotie een aantal speerpunten voor het nieuw te formuleren beleid opgenomen namelijk: 1: Decentralisatie jeugdzorg/passend onderwijs 2: Doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin 3: Beleid rondom overlastgevende jeugd 4: Alcohol/drugsgebruik 5: Jongerenwerk in Sliedrecht Hieruit worden de volgende beleidsdoelen geformuleerd: 1: het verbeteren van de (lokale) jeugdzorgstructuur, aansluitend op de gedachte één gezin één plan; 2: de structuur van het Centrum voor Jeugd en Gezin versterken door de coördinatie te verbeteren; 3: de overlast door jongeren in de openbare ruimte te verminderen; 4: het alcohol-en drugsgebruik onder jeugd te verminderen; 5: het jongerenwerk binnen Sliedrecht beter te positioneren (zie aparte startnotitie). Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in: Financiële kaders De kosten voor de ontwikkeling van het beleid (OCD onderzoek, interactieve sessies) worden gedekt binnen bestaande middelen. Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders Wet op de Jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Passend Onderwijs, Dranken Horecawet, Onderwijsvisie gemeente Sliedrecht, beleidskader CJG gemeente Sliedrecht.

4 - 2 - Tijdspad, monitoring en evaluatie: Aanbieden startnotitie aan gemeenteraad : mei 212 (Chat)sessie met jongeren : september 212 Bijeenkomst met maatschappelijke partners : november 212 Vaststelling beleid en presentatie aan maatschappelijke partners en raadsleden : voorjaar 213 Externe communicatie: Deze startnotitie is getoetst door de leden van het strategisch overleg jeugdbeleid. Hierin zijn de GGD, Rivas, CJG, WMO adviesraad, Onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs), Bureau Jeugdzorg en de ZAT s vertegenwoordigd. Na vaststelling van de startnotitie door de gemeenteraad zal een interactieve bijeenkomst worden georganiseerd met jongeren. Om jongeren op een passende manier te betrekken bij de beleidsvorming wordt gedacht aan het organiseren van een chatsessie en eventuele andere (nieuwe) media om de wensen, behoeften en meningen peilen. Vervolgens worden de spelers uit het veld (zoals (sport)verenigingen, (kerkelijk) jeugdwerk, onderwijs, partners CJG, etc) en de gemeenteraadsleden ook op interactieve wijze gevraagd mee te denken in de beleidsvorming. De gemeenteraad zal in een opiniërende raadsvergadering op de hoogte gesteld van de resultaten van deze sessies waarbij een beleidsnota zal worden voorgelegd. Daarna wordt deze ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. De uitkomsten worden gepresenteerd aan de maatschappelijke partners. Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de waarnemend burgemeester, J.H. Koetsenruijter A.G.M. van de Vondervoort

5 Concept Raadsbesluit De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ; b e s l u i t : De startnotitie herijking jeugdbeleid vast te stellen Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op De griffier, De voorzitter, A. Overbeek A.G.M. van de Vondervoort

6 Bijlage 1 Startnotitie Herijking Jeugdbeleid Status: vaststellen door College Portefeuillehouder: Dhr. J.A. Lavooi Ambtelijk opdrachtgever: Dhr. A. Siebel Primaathouder: Mevr. P.M. van der Klooster Datum: 23 april 212 Versie: 1 1

7 Inhoudsopgave Startnotitie Samenvatting blz. 3 Gevraagde beslissing blz Inleiding blz Probleemschets blz Oplossingsrichting(en) blz Proces voor tot stand komen kaderstellend besluit blz Overige informatie blz Overzicht bijlagen blz. 9. 2

8 Samenvatting (Beleids)probleem Jeugdbeleid is sterk in beweging. Ontwikkelingen als de totstandkoming van het Centrum voor Jeugd en Gezin, decentralisatie van de Jeugdzorg, de wijzigingen in de Integrale Jeugdgezondheidszorg, de invoering van Passend onderwijs, maar ook de zorgen omtrent het alcoholgebruik van jongeren en overlastgevende jeugd maken dat het noodzakelijk is om het jeugdbeleid van de gemeente Sliedrecht aan te passen. Oplossingsmogelijkheden Met het oog op de aankomende decentralisatie van de jeugdzorg en de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn de doelen uit de integrale beleidsnota Jeugd (in)begrepen niet meer geheel actueel. Om te kunnen voldoen aan de (wettelijke) taken is een accentverschuiving in het beleid nodig. Er wordt een nieuwe beleidsnota Jeugd opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de komende ontwikkelingen en die aansluit bij de (toekomstige) structuur in Sliedrecht. 3

9 Gevraagde beslissing 1. De startnotitie Herijking Jeugdbeleid vast te stellen 4

10 1. Inleiding Het beleidsveld Jeugd is de laatste jaren sterk in beweging. Vanuit het Rijk zijn verschillende ontwikkelingen in gang gezet en ook lokaal is het jeugdbeleid een speerpunt. In 26 is een integrale beleidsnota over jeugd opgesteld, deze is in 211 geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie is gebleken dat het jeugdbeleid van de gemeente Sliedrecht deels verouderd is en moet worden vernieuwd. 2. Probleemschets Zoals eerder aangeven is het jeugdbeleid sterk in beweging. Ontwikkelingen als de totstandkoming van het Centrum voor Jeugd en Gezin, decentralisatie van de Jeugdzorg, de wijzigingen in de Integrale Jeugdgezondheidszorg (IJGZ), de invoering van het Passend Onderwijs, maar ook de zorgen omtrent het alcoholgebruik van jongeren en het ontbreken van beleid omtrent overlastgevende jeugd zorgen ervoor dat het noodzakelijk is het jeugdbeleid van de gemeente Sliedrecht aan te passen. In de beleidsnota uit 26 is gewerkt met de volgende thema s: 1: Jeugd speelt (over vrije tijdsbesteding); 2: Jeugd leert (over onderwijs en ontwikkelingsmogelijkheden); 3: Jeugd is gezond (over gezondheid); 4: Jeugd is veilig (over openbare orde en veiligheid); 5: Jeugd is betrokken (over betrokkenheid en participatie). Bovenstaande thema s dekken grotendeels de lading als het gaat om de leefwereld van jongeren. Voorgesteld wordt om op deze thema s voort te borduren bij de uitwerking van het jeugdbeleid met bijzondere aandacht voor onderstaande vijf aandachtsgebieden: 1. Decentralisatie jeugdzorg/passend Onderwijs 2. Doorontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin 3. Beleid omtrent overlastgevende jeugd 4. Alcohol/drugsgebruik 5. Jongerenwerk in Sliedrecht Decentralisatie jeugdzorg/ Passend onderwijs In het regeerakkoord is aangekondigd dat de jeugdzorg wordt gedecentraliseerd naar gemeenten. De taken worden per 1 januari 215 naar de gemeenten overgeheveld. Gemeenten krijgen de opgave om de jeugdzorg anders (beter) en met minder middelen uit te voeren. Gemeenten kunnen niet volstaan met het overnemen van de te decentraliseren jeugdzorg, maar moeten deze wezenlijk anders organiseren om, binnen het beschikbare budget, passende ondersteuning te bieden aan jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben. Er wordt dan ook gesproken over het transformeren van de jeugdzorg. De transformatie is complex, maar biedt ook kansen om jeugdigen en gezinnen beter te ondersteunen. De gedachte achter de decentralisatie is dat gemeenten het beste in staat zijn integrale ondersteuning nabij jeugdigen en gezinnen te organiseren, juist door samenhang te zoeken met allerlei andere vormen van ondersteuning die lokaal in buurten en wijken worden uitgevoerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan opgroeien opvoedingsondersteuning (CJG), maatschappelijk werk, jongerenwerk, maatschappelijke zorg, schuldhulpverlening, onderwijs en arbeidsmarkttoeleiding. Ondanks dat er veel regionaal zal worden opgepakt en georganiseerd zijn gemeenten lokaal eindverantwoordelijk voor de te decentraliseren jeugdzorg. 5

11 Naast de decentralisatie van de jeugdzorg wil het kabinet het huidige stelsel van passend onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben herzien. Het nieuwe stelsel Passend onderwijs moet zo goed mogelijk onderwijs bieden aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Voorwaarden hiervoor zijn een zorgplicht voor scholen, betrokken ouders, bekwame docenten en goede samenwerking tussen scholen, jeugdzorg en gemeenten. In mei 212 verschijnt een voortgangsbrief over de invoering van de nieuwe Wet op de Jeugdzorg. Deze is echter vertraagd. Ook is nog niet duidelijk welke status het (in voorbereiding zijnde) wetsvoorstel krijgt vanwege de val van het kabinet. Ondanks dat de contouren van genoemde ontwikkelingen reeds helder zijn, zijn dus er veel onduidelijkheden. Bij de totstandkoming van de herijking van het jeugdbeleid wordt voor zover mogelijk rekening gehouden met de toekomstige situatie. Doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) In 211 heeft het CJG haar deuren geopend in Sliedrecht. Het CJG bestaat uit een gebouw waarin verschillende functies gehuisvest zijn en een backoffice waarin de netwerkstructuur haar vorm heeft gekregen. Inmiddels hebben de partijen die zich hebben verbonden aan het CJG kunnen wennen aan de nieuwe structuur. Er is nog een aantal knelpunten dat moeten worden aangepakt, zoals bijvoorbeeld de ruimteverdeling binnen het gebouw, versteviging van de netwerkstructuren, en koppeling met het onderwijs en de functionaliteit van Zorg voor Jeugd. Met dit laatste wordt het signaleringssysteem bedoeld waarin professionals kunnen aangeven dat zij zich zorgen maken over een jongere. Indien meerdere partijen zich zorgen maken over een jongere wordt er zorgcoördinatie opgestart. De mogelijkheden om informatie uit het systeem te halen is beperkt. Een aanpassing hiervan kan de functionaliteit van het systeem verhogen. Ook moet onderzocht worden op welke wijze het CJG een rol kan/gaat spelen bij de decentralisatie van de jeugdzorg en welke voorbereidingen hiervoor getroffen kunnen worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de laagdrempeligheid die het CJG voorstaat. Om een doorontwikkeling van het CJG mogelijk te maken moet onderzocht worden of het mogelijk is bestaande structuren los te laten en op andere wijze in te richten. Hierbij valt te denken aan het anders inrichten van het aantal contactmomenten van de IJGZ (consultatiebureau, schoolarts, etc). Een meer risicogerichte aanpak kan mogelijkheden scheppen (middelen vrij maken) voor extra of aanvullende activiteiten/hulpverlening. Ook moet gekeken worden naar de zorgcoördinatie, momenteel loopt dit via het Zorg Advies Team (ZAT) en via Zorg voor Jeugd (ZvJ). De coördinator CJG speelt hierin (nog) geen rol. Gezien de komende decentralisatie van de jeugdzorg moet onderzocht worden of de wijze waarop de zorgcoördinatie is ingericht toekomstbestendig is. Beleid omtrent overlastgevende jeugd Jongeren verblijven in de openbare ruimte om elkaar te ontmoeten. Er zijn verschillende plekken in Sliedrecht waar dit plaatsvindt. In Sliedrecht is een officiële JOP (in de Westwijk), verder zijn er bij de diverse trapveldjes dugouts geplaatst, en zijn er bij de parken plekken ingericht waar jongeren kunnen verblijven. De ervaring leert inmiddels dat jeugd zich niet laat sturen. De aangewezen plekken in Sliedrecht zijn vaak niet de plekken waar de jeugd wil zijn. Jongeren kiezen zelf de plek waar zij elkaar willen ontmoeten en dit gaat soms niet samen met de functie van dat gebied (woongebied, winkelgebied, etc). Hierdoor kan er sprake zijn van overlast. De afgelopen jaren is gebleken dat er regelmatig klachten binnenkomen bij zowel de gemeente als de politie van overlastgevende jeugd. Hierbij gaat het vaak om geluidsoverlast, vandalisme en zwerfafval. 6

12 In het COOS overleg (coördinatie overleg overlast hangjeugd Sliedrecht) worden deze meldingen besproken. Aan dit overleg nemen gemeente, politie, jongerenwerk, beleidsmedewerker OOV, beleidsmedewerker PR en de beleidsmedewerker Jeugd deel. Per melding wordt gekeken welke acties kunnen worden uitgezet. Er is geen vast beleid opgesteld over op welke wijze wordt omgegaan met deze hangjongeren. Enerzijds moet een inzet gepleegd worden om overlast door hangjeugd te voorkomen, anderzijds moet er meer begrip komen bij de inwoners van Sliedrecht voor de leefwereld van jongeren. Er zijn verschillende handreikingen verschenen hoe gemeenten het best invulling kunnen geven aan hun regierol, welke hulpmiddelen er zijn en hoe er beleid kan worden opgesteld voor de aanpak van problematische jeugdgroepen. Deze worden gebruikt bij het opstellen van de beleidsnota. Alcohol en drugsgebruik Het alcoholgebruik onder jongeren is hoog. Binnen Sliedrecht komen regelmatig signalen binnen over overmatig drankgebruik bij (jonge) jeugd. Dit is zorgelijk. Onlangs heeft er vanuit Verzuip jij je toekomst een onderzoek plaatsgevonden naar het schenkbeleid van de horeca. Hieruit is gebleken dat er nog steeds alcohol wordt verkocht aan jongeren onder de 16 jaar. Vanuit Verzuip jij je toekomst zijn aanbevelingen gedaan om de naleving te verhogen door middel van het versterken van de handhaving. Met de nieuwe Drank-en Horecawet die naar verwachting dit jaar in zal gaan krijgt de gemeente zelf de bevoegdheid deze handhaving uit te voeren. Dit biedt mogelijkheden om extra in te zetten op de handhaving. Daarvoor zouden dan overigens wel gelden beschikbaar gesteld moeten worden. Daarnaast moet er (meer) aandacht komen voor bewustwording, zowel bij de jongeren als bij hun ouders. In het nieuwe beleidsplan van Verzuip jij je toekomst 213 e.v. wordt voorgesteld dit te laten aansluiten bij reeds bestaande projecten/voorzieningen als bijvoorbeeld De gezonde school en Help mijn kind wordt een puber. Het doel hiervan is om zo min mogelijk inbreuk te maken op de planning het onderwijs. Jongerenwerk in Sliedrecht In februari 212 heeft de gemeenteraad een startnotitie vastgesteld voor de doorlichting van het jongerenwerk. Deze doorlichting is reeds gestart. De uitkomsten hiervan zullen onderdeel uitmaken van het jeugdbeleid van Sliedrecht. In deze startnotitie wordt daarom niet verder op het jongerenwerk ingegaan. Om indicatoren op te kunnen stellen is een nulmeting noodzakelijk, duidelijk wordt dus waar de gemeente Sliedrecht nu staat. Er wordt getracht een uitgangspunt vast te stellen op basis waarvan in de toekomst gemeten kan worden of de beleidsdoelen worden behaald. 7

13 3. Oplossingsrichting(en) Voor het opstellen van een nieuw jeugdbeleid zal getracht worden heldere beleidsdoelen te definiëren. Wat wil de gemeente bereiken op het gebied van jeugdbeleid, welke doelen worden nagestreefd. Wat is belangrijk en op welke wijze passen de huidige voorzieningen hierin? Uit de speerpunten die in deze startnotitie staan kunnen de volgende beleidsdoelen worden geformuleerd: 1: het verbeteren van de (lokale) jeugdzorgstructuur, aansluitend op de gedachte één gezin één plan; 2: de structuur van het Centrum voor Jeugd en Gezin versterken door de coördinatie te verbeteren; 3: de overlast door jongeren in de openbare ruimte te verminderen; 4: het alcohol-en drugsgebruik onder jeugd te verminderen; 5: het jongerenwerk binnen Sliedrecht beter te positioneren (zie aparte startnotitie). Aan het Onderzoekscentrum Drechtsteden is gevraagd te ondersteunen bij het opstellen en verder uitwerken van de beleidsdoelen en om hier meetbare prestatie-indicatoren aan te hangen. De volgende kernvragen worden beantwoord: 1: wat zijn de relevante beleidsdoelen voor het jeugdbeleid van Sliedrecht met het oog op de huidige speerpunten en nieuwe ontwikkelingen? 2: Hoe kunnen deze doelen meetbaar gemaakt worden? Wat zijn geschikte indicatoren? 3: Door middel van welke bronnen kunnen deze indicatoren gevuld worden? Op deze wijze zullen in de beleidsnotitie genoemde beleidsdoelen worden uitgewerkt. 4. Proces voor tot stand komen kaderstellend besluit Deze startnotitie is getoetst door de leden van het strategisch overleg jeugdbeleid. Hierin zijn de GGD, Rivas, CJG, WMO adviesraad, Onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs), Bureau Jeugdzorg en de ZAT s vertegenwoordigd. Na vaststelling van de startnotitie door de gemeenteraad zal een interactieve bijeenkomst worden georganiseerd met jongeren. Om jongeren op een passende manier te betrekken bij de beleidsvorming wordt gedacht aan het organiseren van een chatsessie en eventuele andere (nieuwe) media om de wensen, behoeften en meningen peilen. Vervolgens worden de spelers uit het veld (zoals (sport)verenigingen, (kerkelijk) jeugdwerk, onderwijs, partners CJG, etc) en de gemeenteraadsleden ook op interactieve wijze gevraagd mee te denken in de beleidsvorming. Aan de hand van de verschillende speerpunten wordt de huidige situatie en de gewenste situatie in kaart gebracht. Op basis van deze uitkomsten wordt onderzocht welke acties/interventies wenselijk/noodzakelijk zijn. De gemeenteraad zal in een opiniërende raadsvergadering op de hoogte gesteld van de resultaten van deze sessies waarbij een beleidsnota zal worden voorgelegd. Daarna wordt deze ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. De uitkomsten worden gepresenteerd aan de maatschappelijke partners. 8

14 Planning 1 : Aanbieden startnotitie aan gemeenteraad : mei 212 (Chat)sessie met jongeren : september 212 Bijeenkomst met maatschappelijke partners : november 212 Vaststelling beleidsnota en presentatie aan maatschappelijke partners en raadsleden : voorjaar Overige informatie 5.1 Financieel-juridische aspecten De kosten voor het onderzoek door het OCD worden gedekt uit de jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan het OCD. De kosten van het organiseren van de interactieve sessies worden gedekt uit de middelen die beschikbaar zijn binnen product 42 (jeugd en jongerenwerk). Voor de doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin is binnen de middelen uit BDU CJG ruimte. 5.2 Risicoparagraaf n.v.t. 5.3 Rol raad in de communicatie n.v.t. 5.4 Afkortingenlijst: CJG Centrum voor Jeugd en Gezin COOS Coördinatie overleg overlast hangjeugd Sliedrecht GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst IJGZ Integrale Jeugdgezondheidszorg OCD Onderzoekscentrum Drechtsteden WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning ZAT Zorg Advies Team ZvJ Zorg voor Jeugd Overzicht bijlagen n.v.t. 1 Dit is een streefplanning, agendering is afhankelijk van de agendacommissie. 9

15 Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 9 mei 212 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur n.v.t. Fatale termijn nee Bijlagen 5 Ons kenmerk Zaaknr B&W besluit 8 mei 212 Portefeuillehouder J.A. Lavooi Zorg en Welzijn Onderwerp Wat wordt gevraagd Toelichting Bijgaande stukken Ambtelijk contactpersoon Programmajaarrekening 211 en Programmabegroting 213 van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. In te stemmen met de programmajaarrekening 211 en Programmabegroting 213 van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. Sprake van een Gemeenschappelijke Regeling en de deelnemende gemeenteraden worden gevraagd voor 5 juni 212 hun op- en/of aanmerkingen omtrent de begroting 213 kenbaar te maken. 1. concept raadsvoorstel 2. concept raadsbesluit 3. brief d.d. 19 april 212 van het algemeen bestuur van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. 4. programmabegroting 213 van het algemeen bestuur van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. 5. programmajaarrekening 211 van het algemeen bestuur van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. W.Hokken Tel.nr. (184) Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de waarnemend burgemeester, J.H. Koetsenruijter A.G.M. van de Vondervoort Kopieën aan: Archief

16 Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Begroting 213 en jaarrekening 211 van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. Voorgesteld besluit: In te stemmen met de begroting 213 en de jaarrekening 211 van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. Overwegingen en alternatieven: Samenvatting: In de vergadering aan 18 april 212 zijn door het algemeen bestuur van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht vastgesteld de voorlopige programmarekening 211 en de programmabegroting 213. Het algemeen bestuur verzoekt de deelnemende gemeenteraden in deze gemeenschappelijke regeling om voor 5 juni 212 eventuele op- en/of aanmerkingen op de betreffende stukken kenbaar te maken. Alsdan kan het algemeen bestuur op 21 juni 212 deze stukken definitief vaststellen en aan de Provincie toezenden. De programmarekening 211 geeft naar onze mening geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De gemeentelijke bijdrage 211 is conform de raming. De programmabegroting 213 geeft eveneens geen aanleiding tot het maken van op- en/of aanmerkingen. De gemeentelijke bijdrage voor 213 is vastgesteld op 2,321 per inwoner, hetwelk ten opzichte van 212 een daling betekent van 2,8 %. Aan de gestelde bezuinigingstaakstelling van 1% wordt vanaf 212 voldaan. Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in: Financiële kaders De bijdrage 213 van Sliedrecht aan de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht zal worden opgenomen in de gemeentebegroting 213. Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders Financiële richtlijnen 212 van het algemeen bestuur van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. Tijdspad, monitoring en evaluatie Behandeling begroting 213 en jaarrekening 211 in het algemeen bestuur van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht op 21 juni 212. Externe communicatie: Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling zal op de hoogte worden gebracht van uw besluit. Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de waarnemend burgemeester, J.H. Koetsenruijter A.G.M. van de Vondervoort

17 Concept Raadsbesluit De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 212; b e s l u i t : In te stemmen met de begroting 213 en de jaarrekening 211 van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op De griffier, De voorzitter, A. Overbeek A.G.M. van de Vondervoort

18 ujuetón ^X MPGSD GSD LOGOPEDISCHE DIENST KRING SLIEDRECHT de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling Logopedische Dienst Kring Sliedrecht Papendrecht, 19 april 212 Betreft: programmajaarrekening 211 programmabegroting 213 Geachte heer of mevrouw, Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Logopedische Dienst Kring Sliedrecht biedt de deelnemende gemeenten de programmajaarrekening 211 en de program ma beg roting voor het dienstjaar 213 aan. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen eventuele op- en/of aanmerkingen omtrent de begroting vóór 5 juni 212 schriftelijk kenbaar maken aan het algemeen bestuur van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht via onderstaand adres. Eventuele op- en/of aanmerkingen aangaande de jaarrekening en begroting, binnenkomen vóór bovengenoemde datum, zullen worden besproken in het algemeen bestuur van de logopedische dienst, waarna het algemeen bestuur in een openbare vergadering op 21 juni 212 definitief akkoord kan gaan met de programmajaarrekening 211 en de program ma beg roting 213. De stukken zullen dan, gedateerd en getekend door de voorzitter en de secretaris van het bestuur van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht, vóór 15 juli 212 verzonden worden aan de provincie Zuid-Holland, conform de voorschriften. Proqrammajaarrekeninq 211 Conform de richtlijnen van de provincie Zuid-Holland en de ministeriële richtlijnen verwoord in het 'Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten', met betrekking tot het gestelde in de artikelen 26 tot en met 65, voor zover deze van toepassing zijn, is er voor de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht voor 211 een programmajaarrekening opgesteld. De programmajaarrekening 211 werd (voorlopig) vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 18 april 212. Het verslag met betrekking tot de controle van de jaarrekening 211 door accountant Deloitte is helaas nog niet binnengekomen, waardoor deze niet is bijgevoegd in de jaarrekening. De accountant heeft inmiddels wel laten weten dat deze verklaring voor de openbare vergadering op juni aanwezig zal zijn. Het resultaat na bestemming van de jaarrekening 211 bedraagt ,. Dit bedrag wordt (voorlopig) toegevoegd aan de algemene reserve van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. De kengetallen over 211 zijn vermeld in de jaarrekening op bladzijde 5 en maken deel uit van de uitgangspunten baten en lasten. Hoofdkantoor Postbus AD Papendrecht Telefoon: Fax: Bezoekadres: Veerpromenade 11 te Papendrecht Bankrelatie: Postbank ING Bank

19 LOGOPEDISCHE DIENST KRING SLIEDRECHT Program ma begroting 213 Conform de richtlijnen van de provincie Zuid-Holland en de ministeriële richtlijnen verwoord in het'besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten', met betrekking tot het gestelde in de artikelen 7 tot en met 23, voor zover deze van toepassing zijn, is er voor de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht voor 213 een program ma beg roting opgesteld. De bijdrage van de zorgverzekeraars en particulieren, zijnde de vergoeding per logopedische behandeling, is 29,22 conform het CTG- tarief voor 212. De gemeentelijke bijdrage voor 213 is vastgesteld op 2,321 per inwoner; dit is de laagste bijdrage sinds 26 en is een daling van 2,8 % t.o.v. de begrote bijdrage in 212 (2,389). De program ma beg roting 213 werd in de vergadering van 18 april 212 (voorlopig) vastgesteld door het algemeen bestuur van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. De kengetallen over 211 zijn vermeld in de begroting 213 op bladzijde 8 en maken deel uit van de uitgangspunten baten en lasten. Met vriendelijke groet, namens het algemeen bestuur van de Logopedische Qienst Kring Sliedrecht, Jeslfe Langenhuysen, coördinator Bijlage: Program ma beg roting 213 (in tweevoud) Programmajaarrekening 211 (in tweevoud) Hoofdkantoor Postbus AD Papendrecht Telefoon: Fax: Bezoekadres: Veerpromenade 11 te Papendrecht Bankrelatie: Postbank ING Bank

20 % 7^< PROVINCIE ZUID-HOLLAND LOGOPEDISCHE DIENST KRING SLIEDRECHT MPGSD GSD CONCEPT PROGRAMMA BEGROTING en TOELICHTING van de LOGOPEDISCHE DIENST KRING SLIEDRECHT voor het dienstjaar 213

21

22 De Logopedische Dienst Kring Sliedrecht tracht met deze begroting en toelichting zoveel mogelijk te voldoen aan het bepaalde in het "Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten', met betrekking tot het gestelde in de artikelen 7 tot en met 23, voor zover deze van toepassing zijn op de gemeenschappelijke regeling Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. Indien voorgeschreven paragrafen niet van toepassing lijken te zijn, zullen hiervoor argumenten worden aangegeven. Deze begroting heeft betrekking op functie 7.16; Jeugdgezondheidszorg; maatwerkdeel. Tot deze functie behoren de baten en lasten die betrekking hebben op het maatwerkdeel van het basispakket jeugdgezondheidszorg, zoals onderscheiden binnen de "Wet collectieve preventie volksgezondheid' (Wcpv) en het besluit'jeugdgezondheidszorg'. Kernwoorden bij deze functie zijn: plannen en organiseren van de zorgverlening voorlichting, advies, instructie en begeleiding zorgmaatregelen voor jeugdigen, gezinnen, school en buurt Inhoudsopgave Verslag coördinator: Bestuur Gemeenschappelijke regeling Structuur van de organisatie Bedrijfsvoering Programmaplan: Logopedisch handelen Kosten Paragrafen: Weerstandsvermogen Financiering Debiteurenrisico: Gemeentelijke bijdrage Vergoeding zorgverzekeraars Kwaliteitscriteria beroepsvereniging (NVLF) en zorgverzekeraars Investeringsstaat en financieringsstaat Uitgangspunt baten en lasten Kengetallen 21 Baten en lasten Specificatie bijdrage gemeenten Specificatie huisvestingskosten Staat van het in dienst zijnde personeel Waarderingsgrondslagen activa en passiva Balans van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht 21 Vaststelling algemeen bestuur blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz Logopedische Dienst Kring Sliedrecht 1 begroting 213

Startnotitie. Herijking Jeugdbeleid

Startnotitie. Herijking Jeugdbeleid Bijlage 1 Startnotitie Herijking Jeugdbeleid Status: vaststellen door Gemeenteraad Portefeuillehouder: Dhr. J.A. Lavooi Ambtelijk opdrachtgever: Dhr. A. Siebel Primaathouder: Mevr. P.M. van der Klooster

Nadere informatie

Post in Algemeen 2011-724

Post in Algemeen 2011-724 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 37 LOGOPEDISCHE DIENST KRING SLIEDRECHT de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling Logopedische Dienst Kring Sliedrecht 11-8890 - 724 Papendrecht,

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Beleidsplan jeugdhulp lokaal Registratienummer: 00531755 Op voorstel B&W d.d.: 18-11-2014 Datum vergadering: 27-01-2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 29 maart 2011 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2011 Voorgesteld besluit: De comptabiliteitsbesluiten voor april

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer Frans Buijserd Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Ellen Burgers collegebesluit

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 13.10608 vergaderdatum raad 30 mei 2013 jaar/nummer 2013-060 Frans

Nadere informatie

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel Nieuwegein m Gemeenteraad % c r- - :. - -. r$ Q 2 013-302 Onderwerp Openstellen Duikeendtunnel Datum 13 september 2013 Raadsvoorstel Afdeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Budget voor uitvoeren

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 31 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Raadsmemo. Datum 4 juni 2013. Tel.nr. (078) 770 6002. ad.cardon@alblasserdam.nl. Geachte raad,

Raadsmemo. Datum 4 juni 2013. Tel.nr. (078) 770 6002. ad.cardon@alblasserdam.nl. Geachte raad, Raadsmemo Onderwerp Besteding BDU Datum 4 juni 2013 Afzender Ad Cardon Tel.nr. (078) 770 6002 Emailadres ad.cardon@alblasserdam.nl Geachte raad, Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden. Het

Nadere informatie

Agendapunt: 5 Sliedrecht, 30 november 2009. Onderwerp: Besluit tegemoetkoming computerapparatuur en internetverbinding

Agendapunt: 5 Sliedrecht, 30 november 2009. Onderwerp: Besluit tegemoetkoming computerapparatuur en internetverbinding Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 5 Sliedrecht, 30 november 2009 Onderwerp: Besluit tegemoetkoming computerapparatuur en internetverbinding Voorgesteld besluit: 1. Vaststellen

Nadere informatie

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010 Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Voorgesteld

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Op 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting.

Op 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting. Nieuwegein 0 Gemeenteraad 2015-263 Onderwerp Begroting Reinigingsdienst Midden Nederland 2016. Datum 26 mei 2015 Raadsvoorstel kfdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. ng Peter W.M. Snoeren

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 18 november 2011

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 18 november 2011 college Adviesnummer : 11.033530 Casenummer : 11.002952 Datum : 18 november 2011 Onderwerp: Toekomst Bibliotheekbeleid ( doorrekening amendement) Advies: Uw college wordt verzocht: De raad, middels de

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0054 Rv. nr.: 11.0054 B en W-besluit d.d.: 7-6-2011 B en W-besluit nr.: 11.0596 Naam programma: Welzijn en Zorg Onderwerp: Aanleiding: Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Openbare

Nadere informatie

B en W voorstel. 13int03024. Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 2013

B en W voorstel. 13int03024. Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 2013 G E M E E N T E B O R N E B en W voorstel 13int324 Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 213 Samenvatting voorstel Het college van B&W verzoeken in te stemmen met het overhevelen van budgetten

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Nr. 2011-20 OPENBAAR G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Aanwezig: J.P. Tanis, J.A. Lavooi, A. de Waard, A.G.M. van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 11 juni 2009 Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

M P G P D 2 0 1 3 0 4 1 8 1 1 2 1 0 6 2 6 GPD 18.04.2013 0626

M P G P D 2 0 1 3 0 4 1 8 1 1 2 1 0 6 2 6 GPD 18.04.2013 0626 1IIIII 1 M P G P D 2 0 1 3 0 4 1 8 1 1 2 1 0 6 2 6 GPD 18.04.2013 0626 qpid besi- ce9 LOGOPEDISCHE DIENST KRING SLIEDRECHT de deelnem ende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling Logopedische Dienst

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Wassenaar, 17 april 2015. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag. Jaarrekening 2014.

Wassenaar, 17 april 2015. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag. Jaarrekening 2014. Wassenaar, 17 april 2015 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Jaarrekening 2014 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969 Wassenaar, 28 maart 2013 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen telefoon: (0166) 66 82 00 telefax: (0166) 66 35 53 bank: BNG 28.50.08.315 Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. De raad der gemeente Sliedrecht. Onderwerp: Agendapunt 7. Sliedrecht, 20 mei Voortgang Home Start

RAADSVOORSTEL. De raad der gemeente Sliedrecht. Onderwerp: Agendapunt 7. Sliedrecht, 20 mei Voortgang Home Start RAADSVOORSTEL De raad der gemeente Sliedrecht. Agendapunt 7 Sliedrecht, 20 mei 2005 Onderwerp: Voortgang Home Start Home-Start algemeen. Home-Start is een programma dat ondersteuning, praktische hulp en

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

c. De gemeente voert een efficiënt beheer van gebouwen. Hierbij wordt gezocht naar optimalisaties en wordt verkoop versus huur afgewogen.

c. De gemeente voert een efficiënt beheer van gebouwen. Hierbij wordt gezocht naar optimalisaties en wordt verkoop versus huur afgewogen. Raadsvoorstel: Nummer: 2013-1047 Onderwerp: Visie op Vastgoed gemeente Gorinchem 2013-2018 Datum: 24 juli 2013 Portefeuillehouder: M. Doodkorte Raadsbijeenkomst: 10 september 2013 Raadsvergadering: 26

Nadere informatie

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013 Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG Betreft: Financieel verslag 2013 Inhoudsopgave Behorende bij het financieel verslag 2013 de dato 11 april 2014 van Stichting Leergeld Tilburg, Postbus

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Stichting bestuursassistentie PvdA Rotterdam. Vastgelegde middelen - inventaris 220,08 220,08

Stichting bestuursassistentie PvdA Rotterdam. Vastgelegde middelen - inventaris 220,08 220,08 Stichting bestuursassistentie PvdA Rotterdam Financieel jaarverslag 2004 1. Balans ACTIVA eindsaldo beginsaldo Vastgelegde middelen - inventaris 220,08 220,08 Vlottende middelen - overlopende activa 7.429,98

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Jaarverslag 2013 Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 JAARREKENING 2013... 3 BALANS... 4 WAARDERINGSGRONDSLAGEN...

Nadere informatie

Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid en kadernota minimabeleid

Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid en kadernota minimabeleid Raadsvoorstel *Z0298FEAD10* Aan de raad Documentnummer : INT-16-25262 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid 2012- en kadernota minimabeleid 2016-2019 Inleiding Het minimabeleid

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221 09-03-15 Balans van de Stichting Bureau Discriminatie Zaken Zaanstreek-Waterland 31-12-14 31-12-13 ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021 Voorraden 1.049 1.221 Te ontvangen rente 1.127

Nadere informatie

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW 1 Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee)

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling "GGD regio Utrecht

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht 2 O 1 4 -! s Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Begroting 2015 GGD ru Datum 19 mei 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Begroting

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Contact Secretariaat Bogaardplein 15 Postbus 5305 2280 HH Rijswijk 070-3261816 vzhg@rijswijk.nl www.vzhg.nl AAN: Algemene vergadering Bijgaand ontvangt

Nadere informatie

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W.

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W. Gemeente Geldermalsen Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Voorstel beslispunten (1 t/m...) 1. In te stemmen met het Regionaal plan van aanpak Transitie Jeugdzorg 2. Het plan van aanpak

Nadere informatie

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario.

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 3 december 2008 / 196/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 december 2008 Onderwerp Plan van aanpak EKD Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn /

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening Raadsvergadering d.d. 24 februari 2005. ----------------------------------------------- Voorstel nr. 25/05. ----------------------------------------------- Onderwerp Voorlopige vaststelling overschrijdingsuitkering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d. 24-05-2016 week 21 VASTGESTELD

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d. 24-05-2016 week 21 VASTGESTELD Aanwezig: ) E. Deutekom-Muntjewerff (voorzitter), H. Stoker en R.A.H.P. Heijtink Secretaris: M.A.S. Winder Afwezig: G.J.A.M. Nijpels Volgnr: 001 Poststuk: 16.0005823 PZI Omschrijving: Besluitenlijst B&W

Nadere informatie

Inhoudopgave. 1. Opdracht 1 2. Algemeen 1

Inhoudopgave. 1. Opdracht 1 2. Algemeen 1 Vereniging Het Brekkense Wiel Brekkenweg 10 8531 PM LEMMER Jaarrekening 2014 Inhoudopgave blz. 1. Opdracht 1 2. Algemeen 1 Jaarrekening 2014 Bijlage A Balans per 31 december 2014 2 Bijlage B Staat van

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Voortzetten verstrekking van startersleningen. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met overboeken van 210.000 van de

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vergadering : AV 17-04-2015 Agendapunt : 4 Aan : Algemene Vergadering Kenmerk : AV 15041704 Datum : 7 april 2015 Bijlage : ONDERWERP : Jaarrekening 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

- 1 - COLLEGE STELT DE RAAD VOOR OM a.te besluiten het werkkapitaal van de Kredietbank Nederland aan te vullen met een bedrag van 98.

- 1 - COLLEGE STELT DE RAAD VOOR OM a.te besluiten het werkkapitaal van de Kredietbank Nederland aan te vullen met een bedrag van 98. - 1 - Raadsvoorstel ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 10. Registratienummer 2013-000898/r Portefeuillehouder CT Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel Concept besluit Begrotingswijziging

Nadere informatie

Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland

Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland Ra ad sv oorstel Raadsvoorstel Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168795 datum

Nadere informatie

Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Aan: Gemeenteraden Van: Bestuur GR 21 april 2015 Pagina 1 van 22 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Formele kaders GR jaarrekening en begroting... 3

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 29 april 2009 Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak Afdeling: Beleid Programma: Leven en welzijn koesteren Product: Onderwerp: Zuid-Limburg Aan de Raad. \ Voorstel De

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-04-2017 Agendapunt: Onderwerp: Aan de raad van

Nadere informatie

Stichting Van Kleef Instituut. Jaarrekening 2011

Stichting Van Kleef Instituut. Jaarrekening 2011 Stichting Van Kleef Instituut Jaarrekening 2011 2 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Jaarverslag 4 2. Balans per 31 december 2011 5 3. Exploitatierekening over 2011 6 4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg 105/2003 Registratienummer 3.1327 Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, 2230 Programma openbare gezondheidszorg Portefeuillehouder G.J.M. van Rumund Onderwerp van het voorstel financiering jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spui boulevard 300

Gemeentebestuur Spui boulevard 300 DORDRECHT 0> A an de gemeenteraad Gemeentebestuur Spui boulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 13 april 2010 Begrotingsprogramma Werk en Scholing en -thema opgroeien en onderwijs Betreft Jaarrekening 2008

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. Geachte mevrouw, mijnheer,

GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. Geachte mevrouw, mijnheer, Aan de gemeenteraden t.a.v. de voorzitter van de raad GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. i.a.a. de colleges van burgemeester en wethouders Onderwerp Consultatie jaarstukken 2013 en programmabegroting

Nadere informatie

16 november 2010/35607 Datum :

16 november 2010/35607 Datum : Agendapunt 16 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer 16 november 2010/35607 Datum : : 2010 Programma : Welzijn Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder mw. M. van Beukering-Huijbregts

Nadere informatie

: Voorstel tot het nemen van enkele besluiten in het kader van de financiële rechtmatigheid in relatie tot de jaarrekening 2005

: Voorstel tot het nemen van enkele besluiten in het kader van de financiële rechtmatigheid in relatie tot de jaarrekening 2005 RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel tot het nemen van enkele besluiten in het kader van de financiële rechtmatigheid in relatie tot de jaarrekening 2005 Toelichting Bij de interne controles in het kader

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK JAARREKENING 2014 EN BEGROTING 2015 INHOUDSOPGAVE Balans 3 Exploitatierekening 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de exploitatierekening 7 Begroting

Nadere informatie

OIM. Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. Van

OIM. Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. Van Raadsvoorstel OIM Gemeente Delft Aan de gemeenteraad Van : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. : F. Forster Steller : N.A. van Slooten tel.nr. : 06 53986047 e-mail : hvslooten@delft.n1 Program ma :

Nadere informatie

nieuwkoop jljn 2016 vr: R 7 0N'OE.N., Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland Postbus AN LEIDEN

nieuwkoop jljn 2016 vr: R 7 0N'OE.N., Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland Postbus AN LEIDEN nieuwkoop Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland Postbus 558 2300 AN LEIDEN vr: R 7 0N'OE.N., ",_, Li! I L 4 jljn 2016 datum 23 juni 2016 uw brief/kenmerk registratienummer G16.0923 behandeld door

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad.

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad. Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2014 Agendapunt : 9 Status : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema Behandelend ambt. : Gerda Baan E-mail : gbaan@t-diel.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie