ZorgJournaal. Prinsjesdag- Beleidsagenda Hoofdpunten begroting VWS. VWS: Beheerste groei in de zorguitgaven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZorgJournaal. Prinsjesdag- Beleidsagenda 2006. Hoofdpunten begroting VWS. VWS: Beheerste groei in de zorguitgaven."

Transcriptie

1 20 september Prinsjesdag Het Prinsjesdag is een product van de. Het wordt aangeboden aan ruim 2700 relaties. ZorgMediatheek, postbus 316, 2740 AH Waddinxveen, t , f , e VWS: Beheerste groei in de zorguitgaven... 1 Beleidsagenda Hoofdpunten begroting VWS... 1 MinFin: Fiscale tegemoetkoming nieuwe zorgverzekering... 2 VWS wil meten en weten. Begroting staat bol van de prestatie-indicatoren... 2 PvdA komt met alternatief zorgplan... 2 Meer geld voor bestrijding geslachtsziekten... 3 GGD Nederland: Opschaling GGD-en en bundeling regie over preventie goed idee... 3 Dure medicijnen zetten budgetten ziekenhuizen onder druk... 3 VGN: nu investeren in kwaliteit gehandicaptenzorg3 Reactie KNMG op de begroting 2006 van het ministerie van VWS... 4 Prinsjesdag : Komt na het zuur, nu het zoet? 4 Leger onverzekerden groeit... 4 Ouderen verstrikt in complexe regelgeving. Echtparen met alleen AOW in de min... 4 Z-Org: Bewaak balans in de AWBZ-zorg... 5 Aftrek buitengewone uitgaven door chronisch zieken en gehandicapten neemt fors toe... 5 MOGroep: te weinig oog voor kwetsbare groepen. 5 Reactie van de KNMP op de Miljoenennota Reactie GGZ Nederland op Miljoenennota... 6 AVVV: Verpleegkundigen en verzorgenden hoog op VWS-agenda... 6 Extra geld voor ouderen en jongeren... 6 VNO-NCW: kabinet moet afspraak ziektekosten nakomen... 6 Verzorgende beroepsgroep x-factor in zorgbegroting PZO: Zelfstandige ondernemers weer sluitstuk van beleid... 7 NPCF maakt zich zorgen om de kwaliteit van de zorg... 7 LHV: Burger gebaat bij blijvende controle op zorgverzekeraar... 7 CG-Raad: koopkrachtgarantie noodzakelijk voor chronisch zieken en gehandicapten... 8 Arcares: 80 miljoen voor verpleeghuizen voorzichtig begin kwaliteitsimpuls... 8 FvO: Kabinetsbeleid ziet verstandelijk gehandicapten niet staan... 8 VWS: Beheerste groei in de zorguitgaven De ontwikkeling van de uitgaven in de zorg blijft beheerst. In totaal gaat er volgend jaar bijna 48 miljard euro naar de zorg, curatieve en AWBZzorg samen. Daarmee kan ook volgend jaar meer zorg worden geleverd. Er wordt bovendien 80 miljoen euro extra uitgetrokken voor verpleeghuiszorg, 33 miljoen voor jeugdzorg en 11,5 miljoen om via sport de uitval van risicojongeren tegen te gaan en hun maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Dit staat in de Begroting 2006 die minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross-Van Dorp van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben gepresenteerd. De uitgaven in de zorg groeien tussen 2004 en 2006 met gemiddeld 1,7 procent per jaar. Tussen 1999 en 2003 bedroeg de groei nog gemiddeld 5,1 procent per jaar. Door de beheersing van de groei van de uitgaven zijn de zorglasten voor de burger minder hard gestegen. De burgers krijgen te maken met de financiële gevolgen van de nieuwe zorgverzekering. Het kabinet komt daarom met compenserende maatregelen in de vorm van een zorgtoeslag en aanvullende fiscale maatregelen. Over het algemeen vallen de gevolgen voor de meeste groepen positief uit. Voor bepaalde groepen zelfs zeer positief, zoals gezinnen met kinderen en chronisch zieken die nu particulier verzekerd zijn. Enkele groepen zullen er enigszins op achteruit gaan, zoals tweeverdieners waarvan de ene partner een ruim inkomen heeft en de ander een kleine baan, waarmee hij of zij ziekenfondsverzekerd is. Verder zijn de inkomensgevolgen sterk afhankelijk van de individuele omstandigheden zodat de spreiding van koopkrachtgevolgen groot is. Op kunnen vanaf dinsdag 20 september uur de financiële gevolgen voor diverse groepen worden bekeken. In 2007 zal een nieuw bekostigingssysteem worden ingevoerd voor AWBZinstellingen. Instellingen krijgen voor cliënten die intensieve zorg nodig hebben straks meer geld dan voor cliënten die met minder zorg toekunnen. Het jaar 2006 wordt gebruikt om een adequate overgang te organiseren. Vooruitlopend op 2007 is voor komend jaar een bedrag van 80 miljoen euro specifiek beschikbaar voor verpleeghuiszorg. bron: Ministerie VWS [persbericht, id-nr 59681] Beleidsagenda 2006 In de Beleidsagenda geven de bewindslieden van VWS het beleid weer voor het komende jaar. De Beleidsagenda is tevens het eerste hoofdstuk van de Begroting. De meeste aandacht gaat in 2006 uit naar het introduceren van een nieuw, uitdagender en prikkelender stelsel van gezondheidszorg. In het komende begrotingsjaar moeten enkele belangrijke wijzigingen ingaan: de nieuwe Zorgverzekeringswet, de aangepaste AWBZ en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning. Download Beleidsagenda: bron: Ministerie VWS [bericht, id-nr 59697] Hoofdpunten begroting VWS De zorguitgaven vallen in 2006 met een bedrag van meer dan 47,6 miljard euro bijna twee miljard euro hoger uit dan dit jaar, toen de teller op 45,9 miljard euro bleef steken. Van het totaalbedrag bestaat 3,9 miljard uit eigen betalingen, evenveel als in. Van de totale zorgkosten gaat 22,8 miljard naar geneeskundige zorg, die wordt gedekt nieuwe zorgverzekeringswet. Iets minder - 21 miljard - is gereserveerd voor de zorg die wordt betaald uit de volksverzekering Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Er is sprake van een beperkte groei van de zorguitgaven. Tussen 2004 en 2006 stegen de uitgaven met gemiddeld 1,7 procent per jaar. Tussen 1999 en 2003 was dit nog 5,1 procent. De pag 1

2 20 september Prinsjesdag verpleeghuiszorg krijgt in miljoen euro extra. Dit komt bovenop het bedrag van 120 miljoen euro dat is gegenereerd door een efficiencyslag in de hele AWBZ-sector. bron: Zibb.nl [bericht, id-nr 59696] MinFin: fiscale tegemoetkoming nieuwe zorgverzekering Het koopkrachtbeeld 2006 wordt in belangrijke mate beïnvloed invoering van het nieuwe zorgstelsel. Inkomenscompensatie vindt herkenbaar plaats via de zorgtoeslag, maar deels ook langs fiscale weg. Ter ondersteuning van lage inkomens wordt de algemene heffingskorting met 78 euro verhoogd. Om alleenstaande ouderen te compenseren wordt de aanvullende ouderenkorting van 287 euro vervangen door een alleenstaande ouderenkorting van 562 euro. Deze alleenstaande ouderenkorting kent geen inkomensgrens waardoor ook ouderen met een hoger aanvullend pensioen worden bereikt. De gewone ouderenkorting wordt met 85 euro verlaagd en de inkomensgrens met 200 euro verhoogd. Ten slotte wordt de aanvullende combinatiekorting met 156 euro verhoogd en de gewone combinatiekorting met 85 euro verlaagd. bron: Ministerie van Financiën [persbericht, id-nr 59700] VWS wil meten en weten. Begroting staat bol van de prestatie-indicatoren Hoewel 2006 met de invoering van de Zorgverzekeringswet spannend wordt, is de Rijksbegroting 2006 van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat niet. Minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross-van Dorp volgen het ingeslagen pad. Ze vinden dat de zorgsector efficiënter kan en de kwaliteit van de zorg omhoog moet, en ze willen dat zorgverleners laten zien hoe ze presteren. Daarnaast blijven ze hameren op de eigen verantwoordelijkheid van de gezonde burgers en patiënten. Van de verwachte economische groei in 2006 is in de begroting van VWS nauwelijks iets terug te vinden. Het centrale thema bij VWS is nog immer kostenbeheersing. Het Budgettair Kader Zorg voor 2006 is vastgesteld op 47,6 miljard euro. Het grootste gedeelte hiervan, afgerond 43,8 miljard, wordt opgebracht uit collectieve lasten en particuliere premies. Bijna 4 miljard betalen de burgers direct uit eigen zak. Ten opzichte van de begroting is er als gevolg van macro-economische ontwikkelingen een overschrijding van het budget met 326 miljoen. Voor een groot deel betreft dit macro-economische ontwikkelingen zoals loon- en prijsbijstellingen. Uit de opgemaakte balans over 2004 blijkt dat de uitgaven voor de huisartsenzorg 12,1 miljoen hoger waren dan geraamd. De medisch-specialistische zorg was 14,1 miljoen hoger dan ingeschat. De overige curatieve zorg zorgde voor een tegenvaller van 31,5 miljoen euro. In 2006 is voor de curatieve zorg 18,7 miljard beschikbaar uit de premies en eigen bijdragen (zie figuur 2). Voor verpleging, verzorging en ouderen is 11,5 miljard gereserveerd. De kostenramingen voor gehandicapten en hulpmiddelen is 6,1 miljard en voor geneesmiddelen, medische technologie en transplantaten 4,9 miljard. De GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang staan voor 3,7 miljard op de balans. Voor AWBZ-brede zorg maakt de overheid 1,9 miljard vrij. Voor preventie is 62 miljoen beschikbaar. Evenals in de vorige begroting wijst Hoogervorst op de verantwoordelijkheden van zowel de zorgsector als van gezonde burgers en patiënten. In deze editie wordt dat concreet vertaald naar prestatie-indicatoren. VWS heeft nu in de begroting ook allerlei andere streefwaarden in de gezondheidszorg vertaald naar prestatie-indicatoren. De dekkingsgraad van bevolkingsonderzoeken, het percentage diabetespatiënten zonder complicaties, het percentage werkgevers met een preventief gezondheidsbeleid, de kwaliteit van het farmacotherapieoverleg, de besparing door lagere geneesmiddelenprijzen et cetera, et cetera. De prestatie-indicatoren beperken zich niet tot de zorgverleners. Ook het percentage rokers in Nederland, de inname van verzadigd vet en van transvetzuren, het eten van groenten en fruit en het geven van borstvoeding, en dergelijke zijn prestatie-indicatoren geworden. Of de individuele burger ook wordt afgerekend op niet-gehaalde streefwaarden, valt uit de beleidsartikelen van de begroting niet op te maken. bron: Medisch Contact [bericht, id-nr 59703] PvdA komt met alternatief zorgplan De PvdA heeft een alternatief ontwikkeld voor de ziektekostenplannen van het kabinet. In het PvdA-plan bedraagt de nominale (voor iedereen gelijke) zorgpremie slechts 400 euro, tegen 1100 in het kabinetsvoorstel. Daar staat bij de PvdA wel tegenover dat iedereen nog een premie naar inkomen betaalt. Dat blijkt uit de beterbegroting die PvdA-leider Bos zaterdag heeft gepresenteerd. Maar het kabinetsvoornemen om iedereen een hoge zorgpremie te laten betalen en de lage en middeninkomens daar via toeslagen voor te compenseren, noemt PvdA-Kamerlid Crone in een toelichting onzalig. De kabinetsaanpak leidt volgens hem tot bureaucratie en tot onzekerheid bij de burgers. Zes miljoen mensen worden afhankelijk van een uitkering. Download (PDF) document: bron: De Volkskrant [krantenknipsel, id-nr 59603] pag 2

3 20 september Prinsjesdag Meer geld voor bestrijding geslachtsziekten De strijd tegen seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) wordt opgevoerd. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) trekt er extra geld voor uit en de GGD's gaan de aanpak van geslachtsziekten coördineren. Hoe meer soa-gevallen zij opsporen, hoe meer geld zij van de minister krijgen. Daar zit wel een plafond aan, zei een woordvoerder van de minister maandag. Hoe hoog dat is wordt op prinsjesdag bekend. Hoogervorst wil meer actie omdat de laatste jaren met name de geslachtziekten syfilis en chlamydia zijn toegenomen, net als het aantal HIV-infecties. bron: De Telegraaf-i [krantenknipsel, idnr 59633] GGD Nederland: Opschaling GGD-en en bundeling regie over preventie goed idee Op 1 januari 2008 moeten GGD'en opgeschaald zijn naar het niveau van de 25 veiligheidsregio's. Dat stelt het kabinet in de Rijksbegroting In de aanloop daartoe worden de kennis en de regie over de preventieve gezondheidszorg gebundeld bij het RIVM. Mr. E. d Hondt, voorzitter van GGD Nederland, noemt dit een goede zaak. Op dit moment zijn er nog 39 GGD'en. De bundeling bij het RIVM zal leiden tot meer effectiviteit in de publieke gezondheidszorg, meent GGD Nederland. Voor preventie en gezondheidsbevordering is in de Rijksbegroting 2006 nog steeds onvoldoende aandacht. d Hondt: Nederlanders worden steeds ongezonder. Het kabinet legt een grote verantwoordelijkheid bij de individuele burger waar het om de gezondheid gaat. Maar om die burger daarbij goed te kunnen ondersteunen, is er juist een zwaardere inzet nodig op collectieve voorzieningen. De extra financiële middelen voor een aantal landelijke kwaliteitsprojecten is bemoedigend, meent GGD Nederland. De komst van het Elektronisch Kinddossier maakt dat de jeugdgezondheidszorg sneller en beter kan reageren op gezondheidsrisico s. Ook de extra gelden voor het programma Kwaliteit Collectieve Preventie is een goede zaak. bron: GGD Nederland [persbericht, id-nr 59679] Dure medicijnen zetten budgetten ziekenhuizen onder druk Het kabinet moet meer geld uittrekken voor dure geneesmiddelen. De kosten van deze medicijnen gaan zo zwaar op ziekenhuisbudgetten drukken dat er onvoldoende geld voor andere zorg overblijft. Dat stelt de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) in een reactie op de rijksbegroting voor 2006 die het kabinet op prinsjesdag heeft gepresenteerd. Wel gaat de vergoeding omhoog en geldt hiervoor voortaan een vast percentage van 80. Ook zullen nieuwe geneesmiddelen sneller beschikbaar komen voor de patiënt, doordat de beoordelingsprocedures worden versneld. De NVZ acht de maatregelen een verbetering, maar constateert dat ze de problematiek rondom de dure medicijnen niet wezenlijk oplossen. De brancheorganisatie houdt in 2006 rekening met een kostenstijging van 200 miljoen als gevolg van de introductie van nieuwe, dure geneesmiddelen. Dat komt neer op gemiddeld ruim 2 miljoen per ziekenhuis. Voor de totale groei van ziekenhuisproductie heeft het kabinet volgend jaar iets meer dan 400 miljoen uitgetrokken. Dat betekent dat ongeveer de helft van de beschikbare groeiruimte in 2006 hieraan zal opgaan. Een andere grote uitdaging waar ziekenhuizen de komende periode samen met andere partners voor staan, is de introductie van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Omdat het belang hiervan voor de patiënt groot is, zijn zieken-huizen bereid in het EPD te investeren. Een binnenkort op te stellen kostenbatenanalyse zal uitwijzen in hoeverre hierbij externe financiële ondersteuning nodig zal zijn. De NVZ kan zich voorstellen dat minister Hoogervorst in dat kader een beroep doet op middelen vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). bron: NVZ Vereniging van Ziekenhuizen [persbericht, id-nr 59635] VGN: nu investeren in kwaliteit gehandicaptenzorg Voor de gehandicaptenzorg zijn de grenzen van de doelmatigheid bereikt, vindt de VGN. Het is nu tijd om meer in kwaliteit te investeren. Het vorig jaar afgesloten AWBZ-convenant 2007 heeft zijn vruchten afgeworpen. Daarom moet er met de financiële ruimte die daardoor is gecreëerd, geïnvesteerd worden in meer kwaliteit binnen de AWBZ. De wachtlijsten lijken niet verder op te lopen. Er wordt voldaan aan de vraag, maar nu is het zaak dat de zorg op peil blijft. Gelukkig heeft het kabinet een eerste teken gegeven, dat zij wil investeren in kwaliteit binnen de AWBZ, door geld vrij te maken voor de knelpunten bij de verpleeg- en verzorgingshuizen. De gehandicaptenzorg heeft ook haar knelpunten, die misschien niet op televisie komen, maar die wel moeten worden opgelost. De zorg en ondersteuning binnen de gehandicaptenzorg is meestal een leven lang en levensbreed. bron: VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland [persbericht, id-nr 59638] pag 3

4 20 september Prinsjesdag Reactie KNMG op de begroting 2006 van het ministerie van VWS Net zoals verleden jaar constateert de KNMG dat de uitwerking van de kabinetsplannen voor de gezondheidszorg in de begroting VWS zeer mager is. De Begroting werkt eerder tot stand gekomen beleid uit, richt zich nauwelijks op de huidige vraagstukken in de zorg en formuleert nauwelijks beleid dat zich op de toekomst richt. Niet alleen komen dokters en hun (kwetsbare) patiënten er bekaaid af; ook laat het kabinet zien weinig oog en financiële ruimte te hebben voor de kwaliteit en inhoud van de gezondheidszorg. De KNMG maakt zich zorgen over de praktische gevolgen van dit politieke beleid waarmee dokters én patiënten die naar de dokter moeten, te maken krijgen. De KNMG vreest mogelijke (aanloop) problemen van de nieuwe Zorgverzekeringswet. In 2006 zijn veel verzekerden, zoals AOW-uitkeringgerechtigden, zelfstandigen, deeltijdwerkers en jongeren, duurder uit. KNMG vreest ook toename van onverzekerden, vergroting van administratieve lasten voor artsen, toename van regels, en wellicht problemen rond de privacy. De AWBZ wordt ingrijpend vernieuwd; de zorg moet doelmatiger worden ingericht dan nu in de care. Maar dit mag niet betekenen goedkoper en schraler. Dan worden opnieuw de ouderen en kwetsbaren de dupe. Dus niet de care in de WMO en naar de gemeenten, maar onderzoeken of de care die doelmatiger en kwalitatief beter kan, waaronder de ouderenzorg, onder te brengen is in de Zorgverzekeringswet. bron: HuisartsVandaag.nl [bericht, id-nr 59652] Prinsjesdag : Komt na het zuur, nu het zoet? Jan Peter Balkenende in de aanloop naar deze derde dinsdag van september. Premier Balkeneinde zei onlangs dat het kabinet nagenoeg klaar is met de hervormingsagenda en dat alleen de uitvoering nog wacht. Vooral de koopkrachtmaatregelen en de hervormingen in de arbeidsmarkt en de zorgsector trekken de aandacht. Verder hervormt het kabinet de WW en de WAO om werklozen en arbeidsongeschikten te stimuleren eerder aan het werk te gaan. In de aanloop naar prinsjesdag heeft het kabinet een reeks goednieuwsberichten naar buiten gebracht: na het zuur wacht Nederland nu het zoet, meent Balkenende. Desondanks hebben Nederlanders nog weinig vertrouwen in 'de vruchten' van het kabinetsbeleid. Vooral gezinnen met kinderen hebben de aandacht van het kabinet. Zij hebben het bij de bezuinigingsronden het zwaarst te verduren gehad en verdienen een compensatie, vindt het kabinet. In totaal trekt het kabinet ruim twee miljard euro uit voor lastenverlichting, zo bleek de afgelopen weken. Het grootste gedeelte daarvan wordt besteed aan zorgtoeslagen waarmee burgers gecompenseerd worden voor de nieuwe ziektekostenverzekering. Deze kan vooral voormalige ziekenfondsverzekerden meer geld kosten. Koningin Beatrix leest dinsdag om uur de jaarlijkse troonrede voor. bron: Novum-Trouw [bericht, id-nr 59654] Leger onverzekerden groeit Verzekeraars vrezen een aanzienlijke toename van het aantal Nederlanders dat onverzekerd is voor ziektekosten. Dat is een gevolg van het nieuwe zorgstelsel dat per 1 januari ingaat. Wie vanaf dan zijn maandpremie drie maanden achtereen niet betaalt, kan uit de verzekering worden gegooid. Bij het huidige ziekenfondsstelsel kan dit niet. De waarschuwing komt van voorzitter E. van der Veen van zorgverzekering Agis. Een woordvoerder van de koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bevestigt de angst voor een groeiend leger aan onverzekerden. Verzekeraar Achmea ziet nu al steeds meer mensen met betalingsproblemen. bron: AD [krantenknipsel, id-nr 59655] Ouderen verstrikt in complexe regelgeving. Echtparen met alleen AOW in de min NVOG, PCOB en Unie KBO, leden van het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO), moeten helaas constateren dat het nieuwe zorgstelsel vooral is gericht op de kritische, zelfredzame en mondige consument. De ouderenorganisaties zijn van mening dat het Kabinet te weinig doet ter ondersteuning van ouderen die niet aan dit beeld voldoen. De 65-plusser zal er in 2006 slechter aan toe zijn, invoering van het nieuwe zorgstelsel en alle andere nog komende veranderingen. Het stapelen van alle veranderingen, zowel landelijk als ook lokaal, zal negatief werken op de inkomenspositie van de ouderen. Het kabinet geeft aan dat de koopkracht van de meeste mensen in 2006 zal stijgen. Ook de koopkracht van ouderen zal volgens de koopkrachtberekeningen van het kabinet stijgen. Maar uit de koopkrachtberekeningen die het NIBUD in opdracht van de ouderenorganisaties gemaakt heeft, blijkt dat een echtpaar met alleen AOW er in koopkracht 0,1% op achteruit gaat. Dat wordt duidelijk omdat de ouderenorganisaties rekenen met voor ouderen relevante bedragen en niet met gemiddelden. Dit is voor de ouderenorganisaties onaanvaardbaar. De ouderenorganisaties pleiten voor het automatisch uitkeren van de zorgtoeslag aan 65-plussers in Nederland die hiervoor in aanmerking komen. Hiermee kan onderbenutting - zoals nu regelmatig voorkomt bij belastingteruggave - worden voorkomen. Of het nieuwe zorgstelsel al dan niet gaat leiden tot een nieuwe tweedeling in de zorg wordt in de Rijksbegroting 2006 niet beantwoord. De ouderenorganisaties zijn bang dat het aantal onverzekerden toeneemt, ook onder de pag 4

5 20 september Prinsjesdag ouderen. Daarnaast is de vraag of de kwaliteit van zorg niet het kind van de rekening wordt ten gunste van een zo goedkoop mogelijk zorgaanbod en hoge productiecijfers? De ouderenorganisaties missen waarborgen om dit risico af te wenden. Het kabinet is van plan om een deel van de zorg uit de AWBZ over te hevelen naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Tevens wordt een debat gevoerd over de resterende zorg die nu nog in de AWBZ zit. De ouderenorganisaties maken zich zorgen over deze ontwikkelingen. bron: CSO [persbericht, id-nr 59668] Z-Org: Bewaak balans in de AWBZ-zorg Het kabinet en de AWBZ-aanbieders zijn er de afgelopen twee jaar in geslaagd de kosten van de AWBZ te beheersen. Met het oog op het betaalbaar houden van de zorg, ook in de toekomst is dat een goed resultaat. De kunst zit er nu in de balans te bewaken. Niet alleen aandacht voor doelmatigheid, maar ook voor kwaliteit en continuïteit van de AWBZ-zorg, aldus Aad Koster, directeur van Z org, organisatie van zorgondernemers. De cliënten geven de thuiszorg een 8,3 en de medewerkers hun werkgever een 7,3. Bovendien is de doelmatigheid verbeterd. De financiële situatie in de sector baart wel zorgen. Oplossingen liggen volgens Z org op het terrein van de indicatiestelling en de wijze van bekostiging. Zij verwacht hiervoor een open oor te treffen in Den Haag. Zorgorganisaties moeten zich daarnaast goed kunnen voorbereiden op de beoogde overheveling van de huishoudelijke verzorging naar de WMO medio Het betreft een grote operatie waarbij een fors deel van de zorg overgaat van de AWBZ naar de gemeenten. Een goed meerjarig overgangstraject is hierbij noodzakelijk, zeker ook om de voortzetting van de zorg te garanderen. Z org is tevens de brancheorganisatie voor de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 4 jaar. Zij waardeert dat het kabinet 25 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor het Elektronisch Kind Dossier. bron: Z-org, organisatie van zorgondernemers [persbericht, id-nr 59671] Aftrek buitengewone uitgaven door chronisch zieken en gehandicapten neemt fors toe Chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen kunnen voortaan een groter deel van hun ziektekosten van de belasting terugkrijgen. Voor mensen met de hoogste inkomens wordt het juist moeilijker uitgaven voor ziektekosten af te trekken van het belastbaar inkomen. Zij moeten een groter bedrag zelf betalen voordat zij voor aftrek in aanmerking komen. Dit hebben minister De Geus van Sociale Zaken en staatssecretaris Wijn van Financiën dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven. Zij hebben besloten de regeling aan te passen, omdat die veel meer heeft gekost dan verwacht en onder haar succes dreigt te bezwijken. In 2004 steeg het bedrag dat via de Buitengewone Uitgavenregeling is uitbetaald met 102 miljoen euro naar 979 miljoen euro. Bovengenoemde maatregelen worden opgenomen in het Belastingplan bron: Ministerie SZW [persbericht, id-nr 59672] MOGroep: te weinig oog voor kwetsbare groepen Het Kabinet heeft nog te weinig oog voor de meest kwetsbare groepen uit de samenleving. Ondanks welkome investeringen in jeugdzorg en kinderopvang krijgen de groepen die ondersteuning nodig hebben van dit kabinet niet de aandacht die ze verdienen. Dat vindt de Maatschappelijk Ondernemers Groep, brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt kansen bindende elementen te creëren die zorgen voor veiligheid en onderlinge betrokkenheid in de samenleving. Het Rijk moet wel zorgen voor voldoende middelen voor de uitvoering van de Wmo, financiële ruimte voor vernieuwende initiatieven en dient gemeenten aan te spreken wanneer zij bezuinigen op het welzijnswerk. bron: MOGroep [persbericht, id-nr 59673] Reactie van de KNMP op de Miljoenennota 2006 Apothekersorganisatie KNMP vreest dat de overheid zich te ver terugtrekt uit de gezondheidszorg. Het kabinet ziet 2006 als het uitvoeringsjaar van belangrijke hervormingen bijvoorbeeld die van het nieuwe zorgstelsel. De apothekers voorzien problemen bij de uitvoering daarvan. Ten eerste verwachten apothekers dat zich vooral in grote steden meer onverzekerden in de apotheek zullen melden als gevolg van een toenemend aantal royementen omdat mensen de hoge premies niet kunnen opbrengen. Ten tweede vreest de KNMP dat veel verzekeraars zich onder druk van de onderlinge concurrentie zullen moeten concentreren op minimumzorg en niet op optimale zorg. De ontstane ophef over het geneesmiddel Plavix, waarbij verzekeraars ondanks adviezen van artsen en apothekers weigeren een noodzakelijk medicijn te vergoeden is hiervan een voorbode. Het verheugt de KNMP dat het kabinet de registratieprocedure voor nieuwe geneesmiddelen wil versnellen en het overleg tussen artsen en apothekers over nieuwe of betere behandelingen met geneesmiddelen pag 5

6 20 september Prinsjesdag verder wil stimuleren. Deze kwaliteitsimpulsen staan echter haaks op het voornemen van het kabinet om de waarborg voor medicatieveiligheid dat er per apotheek ten minste een apotheker aanwezig moet zijn, af te schaffen. bron: KNMP [persbericht, id-nr 59676] Reactie GGZ Nederland op Miljoenennota De VWS-begroting 2006 bevat weinig beleidsvoornemens die specifiek op de ggz zijn gericht. Parallel aan de organisatorische versnippering van de ggz over verschillende beleidsdirecties binnen het departement van VWS is in de begroting geen gebundeld hoofdstuk ggzbeleid aanwezig. Daarnaast valt op dat de beleidsvoornemens vooral technisch en weinig inhoudelijk van aard zijn. De overheid wil het percentage van de beroepsbevolking dat werkzaam is in de zorg beperken tot maximaal 18% in 2025 en acht daartoe een doelmatigheidsprikkel van 1,25% per jaar noodzakelijk. Daarbij is sprake van investeringen in arbeidsbesparende werkwijzen van 4 mln. Hiermee zet de overheid een omvangrijk beleidsvoornemen neer zonder daar concrete maatregelen tegenover te stellen, zoals het creëren van ruimte voor investeringen in ICT. Als enige AWBZ-sector is in de ggz vanwege een trendmatige groei in de zorgvraag nog steeds sprake van wachtlijsten. De VWSbegroting signaleert dat de wachttijden teruglopen maar het aantal wachtenden groeit en houdt het bij die constatering. VWS en Justitie lopen vooruit op de uitkomsten van het parlementair onderzoek naar de tbs door in de planning nu al de middelen voor forensische ggz over te hevelen van de begroting van VWS naar die van Justitie. bron: GGZ Nederland [persbericht, id-nr 59678] AVVV: Verpleegkundigen en verzorgenden hoog op VWS-agenda De kwaliteit van de zorg van verpleegkundigen en verzorgenden staat hoog op de beleidsagenda van de overheid. Dat constateert de AVVV als koepel van verpleegkundige en verzorgende beroepsverenigingen. Zo komt er binnen het verbeterprogramma van de ziekenhuizen, Sneller Beter, een duidelijke plaats voor de verpleegkundige beroepsgroep. Ook is er in 2006 financiële steun voor het Deltaplan Ouderenzorg, dat mede op initiatief van de AVVV is ontwikkeld. Dit Deltaplan richt zich op een heldere normering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de verpleeghuizen. Subsidie voor professionalisering. Om de kwaliteit van de beroepsuitoefening verder te stimuleren, subsidieert VWS ook in 2006 de professionalisering van verpleegkundigen en verzorgenden. Zo krijgt de AVVV een subsidie waaruit kwaliteitsbevorderende activiteiten worden gefinancierd. Deze activiteiten richten zich onder andere op de ontwikkeling van goede richtlijnen en prestatie-indicatoren. De AVVV is dan ook tevreden met de aandacht die VWS heeft voor verpleegkundigen en verzorgenden. bron: AVVV Algemene Vergadering Verpleegk. en Verzorg [persbericht, id-nr 59680] Extra geld voor ouderen en jongeren Staatssecretaris Ross van Volksgezondheid stelt 80 miljoen euro extra beschikbaar voor de verpleeghuiszorg. Ook geeft de staatssecretaris extra geld, 33 miljoen per jaar, aan jongeren in nood die dringend naar een pleeggezin moeten. Ze maakte dat bekend in haar begroting voor De Tweede Kamer was het afgelopen jaar erg boos op Ross. Ze was volgens veel fracties te weinig voortvarend in het oplossen van de problemen in de tehuizen. Ross komt nu met extra geld over de brug. Het is bedoeld voor de bewoners die veel en intensieve verzorging nodig hebben. Uit veel rapporten bleek dat vooral die groep vaak werd vergeten. De staatssecretaris vindt ook dat hulpverleners bij problemen met jongeren sneller en beter moeten ingrijpen. De 33 miljoen die het ministerie vanaf 2006 structureel per jaar toevoegt aan het budget, is bedoeld om jongeren in nood sneller bij een pleeggezin onder te brengen. bron: AD [krantenknipsel, id-nr 59682] VNO-NCW: kabinet moet afspraak ziektekosten nakomen De ondernemingsorganisatie VNO-NCW stemt in met de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid. VNO-NCW wil wel dat het kabinet de kostenstijging voor werkgevers van 1 miljard euro ongedaan maakt. Het kabinet heeft de ondernemers beloofd het nieuwe ziektekostenstelsel kostenneutraal in te voeren. Dat is niet gebeurd. Afspraak is afspraak, aldus VNO-NCW. bron: VNO-NCW [persbericht, id-nr 59686] Verzorgende beroepsgroep x-factor in zorgbegroting 2006 De bewindslieden van VWS, minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross- Van Dorp, schetsen in hun Begroting 2006 het door hen gewenste Zorgland- Nederland. Of VWS haar doelstellingen waarmaakt is afhankelijk van tientallen, bewindslieden zelf benoemde succesfactoren. Of de beleidsvoornemens in de praktijk succesvol zijn, is van veel partijen afhankelijk. De verzorgende beroepsgroep, die pag 6

7 20 september Prinsjesdag beroepsbeoefenaren telt, is daarbij een belangrijke X-factor. Deskundige helpenden en verzorgenden die, in nauwe samenspraak met hun cliënten, verantwoorde zorg bieden zijn belangrijker dan ooit. De bewindslieden ondersteunen het Deltaplan Verantwoorde Zorg voor de verpleeghuiszorg en initiatieven van beroepsorganisaties om de zorgverlening daadwerkelijk te verbeteren. Sting, de landelijke beroepsvereniging verzorging, is blij met die steun. Sting pleit wel voor boter bij de vis. Huishoudelijke zorg onder regie van de gemeenten? Niet zonder de zorg- en dienstverlening van helpenden en verzorgenden toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief op peil te houden. Een Deltaplan voor de verpleeghuiszorg? Graag met middelen die verzorgenden direct ondersteunen om aan betere zorg te werken. De verzorgende beroepsgroep wil in 2006 een grotere rol op zich nemen. bron: Sting [persbericht, id-nr 59687] PZO: Zelfstandige ondernemers weer sluitstuk van beleid De Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) heeft teleurgesteld kennisgenomen van de Miljoenennota. Van de beloofde lastenverlichting in 2006 zullen zelfstandige ondernemers volgend jaar weinig of niets van merken. Ondanks de nog steeds groeiende groep van zelfstandige ondernemers (freelancers, zzp'ers, dga's), wordt volgens PZO het overheidsbeleid nog steeds - bewust of onbewust - opgehangen aan de gedachte dat de wereld slechts uit 'werkgevers' en 'werknemers' bestaat. De zelfstandig ondernemer blijft sluitstuk van beleid. Het duidelijkst blijkt dit uit de invoering van de nieuwe zorgverzekering per 1 januari a.s.. Deze wet, die voor alle Nederlandse ingezetenen gaat gelden, is volledig gebaseerd op de gedachte van een werknemersverzekering. Pas sinds afgelopen zomer lijkt het kabinet zich bewust van de problemen die de nieuwe wet voor zelfstandige ondernemers oplevert. De oplossing van het kabinet is echter halfslachtig: aan de ene kant wordt de inkomensafhankelijke premie verlaagd tot 4,4% voor ondernemers met een zogenaamde eenmanszaak (ondernemers voor de inkomstenbelasting); aan de andere kant wordt deze premie juist verhoogd voor zelfstandige ondernemers die vanuit een BV ondernemen. Van de voorgestelde verzachtende maatregelen zullen zelfstandige ondernemers naar verwachting niet of nauwelijks profiteren. bron: Platform Zelfstandige Ondernemers PZO [persbericht, id-nr 59688] NPCF maakt zich zorgen om de kwaliteit van de zorg In de VWS-begroting 2006 ligt de nadruk teveel op kostenbeheersing en het verhogen van de productie en te weinig op de kwaliteit. Dat stelt de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) in een eerste reactie. Extra aandacht voor het bewaken van de kwaliteit is broodnodig, zeker in het licht van de afgesloten convenanten met ziekenhuizen en AWBZinstellingen. Het perspectief van de patiënt klinkt goed door in de paragraaf over de Zorgverzekeringswet, maar is ver te zoeken in het deel over de AWBZ en de WMO. NPCF vindt ook dat teveel heil wordt verwacht van het versterken van de positie van de individuele patiënt door middel van keuzeondersteunende informatie. Voor veel patiënten is het onmogelijk om een sterke zorgconsument te worden. Een versterking van het collectief blijft hard nodig om tegenwicht te kunnen bieden aan de macht van zorgaanbieders en verzekeraars. Nieuw is de aandacht voor de problematiek van de onverzekerden. Voor het eerst wordt dit punt structureel aangepakt. De koopkrachtplaatjes lijken positief. De NPCF maakt zich echter zorgen over het handhaven van de solidariteit tussen jong en oud. De NPCF zal op dit punt een nadere kritische analyse laten uitvoeren. Het mag niet gebeuren dat de toegang tot de zorg voor groepen ouderen in gevaar komt. Juist ouderen maken de grootste kans zorg te moeten gaan gebruiken. Voor een groot deel is dat zorg die nu nog in de AWBZ is ondergebracht en in 2006 overgeheveld wordt naar de WMO. De inbreng van de patiënten- en consumentenorganisaties in dit proces is volledig genegeerd. De NPCF wil uitstel van de WMO totdat meer samenhang is aangebracht met de Zorgverzekeringswet en de AWBZ. bron: NPCF [persbericht, id-nr 59691] LHV: Burger gebaat bij blijvende controle op zorgverzekeraar Er moet toezicht blijven bestaan op de 1 miljard administratiekosten van zorgverzekeraars. Omdat deze kosten via de zorgverzekeringspremie uiteindelijk burgers worden betaald, is zo n controlesysteem noodzakelijk. Aldus de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in een eerste reactie op het Budgettair Kader Zorg 2006, dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) presenteert bij de publicatie van zijn begroting op 20 september. Een goede beheersing van deze kosten maakt het mogelijk meer geld in te zetten voor de belangrijke rol voor eerstelijns zorgaanbieders in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de door het ministerie aangekondigde preventieactiviteiten. De beheerskosten van zorgverzekeraars (de vergoeding voor hun administratiekosten) maken met ingang van komend jaar geen deel meer uit van het Budgettair Kader Zorg van het Ministerie van VWS. De begroting voor 2006 schenkt nog onvoldoende aandacht aan die functie van de eerstelijn. De LHV pleit voor de inzet van extra mensen en middelen in de eerstelijnszorg, om het uitgezette beleid tot een succes te maken. Dit geldt eveneens voor de aangekondigde activiteiten op het terrein van pag 7

8 20 september Prinsjesdag preventie van overgewicht en van roken. Ook hier kunnen eerstelijns zorgaanbieders een belangrijke rol spelen. bron: LHV Landelijke Huisartsen Vereniging [persbericht, id-nr 59692] CG-Raad: koopkrachtgarantie noodzakelijk voor chronisch zieken en gehandicapten Prinsjesdag biedt geen verbetering in de inkomenspositie van mensen met een handicap en chronisch zieken. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) verwacht negatieve inkomenseffecten en minder kans op betaald werk voor mensen uit zijn achterban. De door staatssecretaris Wijn van Financiën voorgestelde reparatie van de regeling Buitengewone Uitgaven biedt mensen volstrekt onvoldoende compensatie van hun kosten. In samenwerking met het NIBUD zal de CG-Raad uitvoerig onderzoek doen naar alle inkomenseffecten voor chronisch zieken en gehandicapten. De CG-Raad wil garanties van het kabinet op het gebied van inkomen en werkgelegenheid en een wettelijk vastgelegd recht op zorg en voorzieningen voor mensen met een handicap of chronische ziekte. De CG-Raad zal het kabinetsbeleid volgen en zal, mede op basis van het NIBUD-onderzoek, zijn beleidsvoorstellen aan de Tweede Kamer voorleggen. bron: CG-Raad [persbericht, id-nr 59702] Arcares: 80 miljoen voor verpleeghuizen voorzichtig begin kwaliteitsimpuls In de begroting wordt 80 miljoen euro beschikbaar gesteld voor verpleeghuizen met cliënten die zware zorg nodig hebben. Daarmee is een begin gemaakt met een bekostiging die recht doet aan de zorgzwaarte van cliënten. Arcares heeft daarvoor gepleit en beschouwt deze stap als een voorzichtige, eerste kwaliteitsimpuls voor de branche. Belangrijk voor de branche is ook de toezegging dat er een structurele financieringswijze komt voor de zorginfrastructuur. Steeds meer ouderen willen complexe zorg thuis ontvangen. Dat is op grotere schaal alleen mogelijk als verpleeg- en verzorgingshuizen worden ondersteund bij de organisatie daarvan. bron: Arcares [bericht, id-nr 59704] FvO: Kabinetsbeleid ziet verstandelijk gehandicapten niet staan Het Kabinet heeft geen oog voor de specifieke positie van mensen met verstandelijke beperkingen. De mogelijkheden voor een goed bestaan voor mensen met handicaps gaan hollend achteruit. Van een gecoördineerd gehandicaptenbeleid is geen spoor te vinden. Ouderverenigingen vragen om samenhangend beleid, levensbreed en levenslang. In de begrotingen van volksgezondheid, onderwijs en sociale zaken is daar geen aandacht voor. Helaas loont werken nauwelijks voor mensen met een uitkering, zoals de Wajong. Voor alleenstaanden op het minimumniveau blijkt er sprake te zijn van een armoedeval van 10,75%. Onderwijs: niet van school zonder diploma. Echter niet voor mensen met beperkingen. Er worden bijvoorbeeld geen middelen gereserveerd voor invoering van leerlinggebonden financiering in het MBO. Hiervoor is 13 miljoen euro nodig. Zorg: een gezonde toekomst is het motto van VWS. Begin stonden zo n mensen met een handicap op een wachtlijst. De FvO had gehoopt op een integraal plan van aanpak. Voor mensen met verstandelijke beperkingen betekenen de huidige WMOplannen echter verlies van het recht op zorg en verlies van het recht op PGB. bron: FvO, Federatie van Ouderverenigingen [persbericht, id-nr 59677] De ZorgMediatheek biedt: - informatie- en bibliotheekdiensten voor zorgorganisaties; u leent het bij ons - zorgnieuwsdiensten, dagelijks en wekelijks, persoonlijk en voor uw intranet - websites, webapplicaties en intranetten: van concept tot realisatie, gespecialiseerd in de zorgsector Kijk op voor meer informatie. Of neem contact op: Tel pag 8

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden ALV Vereniging Deelnemers NEDLLOYD Pensioenfonds Utrecht, 20 maart 2013. Joop Blom Voorzitter commissie Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2009-2010 Berekeningen Prinsjesdag 2009 In opdracht van de ouderenbonden UnieKBO en PCOB Nibud, september 2009 Koopkracht van 65-plussers 2009-2010 Berekeningen Prinsjesdag 2009

Nadere informatie

INKOMENSEFFECTEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET EN DE WET OP DE ZORGTOESLAG

INKOMENSEFFECTEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET EN DE WET OP DE ZORGTOESLAG BIJLAGE INKOMENSEFFECTEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET EN DE WET OP DE ZORGTOESLAG 1. Inleiding Deze bijlage geeft een nadere beschrijving van de en van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet op de (Wzt) en

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie

Koopkracht in perspectief. In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008

Koopkracht in perspectief. In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008 Koopkracht in perspectief In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008 Koopkrachtberekeningen 2007-2008/ 2 Koopkracht in perspectief In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden,

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 In opdracht

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2010-2011 Berekeningen Prinsjesdag 2010 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, 6 oktober 2010 Koopkracht van 65-plussers 2010-2011 Berekeningen Prinsjesdag

Nadere informatie

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) 31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Berekeningen Prinsjesdag 2012 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, september 2012 Koopkracht van 65-plussers in 2013 / 1 Koopkracht van 65-plussers

Nadere informatie

Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste beleidsvoornemens voor de sector en een eerste reactie van Z org op deze voorstellen.

Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste beleidsvoornemens voor de sector en een eerste reactie van Z org op deze voorstellen. REACTIE Z ORG Onderwerp: Prinsjesdag / Begroting VWS 2006 Bunnik, 20 september 2005 SAMENVATTING Vandaag, Prinsjesdag is de Miljoenennota voor het begrotingsjaar 2006 met bijbehorende stukken door het

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2011-2012 Berekeningen Prinsjesdag 2011 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, september 2011 Koopkracht van 65-plussers 2011-2012 Berekeningen Prinsjesdag

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni

Nadere informatie

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS,

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS, De leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS Plaats en datum: Utrecht, 4 november 2010 Kenmerk: B 6275 Z&W/AV/HS Onderwerp: Begrotingsbehandeling VWS Churchilllaan 11, 4 e etage Postbus 2069 3500 GB Utrecht

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 In opdracht van de CSO, koepel

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Toelichting bij de uitkomsten van de rekenvoorbeelden I Toelichting bij de Buitengewone uitgaven Het bepalen van de aftrek buitengewone

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt:

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt: Zorgverzekering Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

I N I T I A T I E F V O O R S T E L

I N I T I A T I E F V O O R S T E L I N I T I A T I E F V O O R S T E L Op de bres voor betaalbare collectieve zorg 1. Inleiding Op 1 januari 2006 treedt de nieuwe zorgverzekeringswet in werking. Nu al is duidelijk dat het nieuwe zorgstelsel

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Zó werkt de zorg in Nederland Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015 dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord 3 Medicijn tegen dat knagende gevoel en andere 5 redenen

Nadere informatie

ciz (Centrum Indicatiestelling Zorg) Centraal Informatiepunt awbz-zorg (lokaal tarief)

ciz (Centrum Indicatiestelling Zorg) Centraal Informatiepunt awbz-zorg (lokaal tarief) Over de auteur Dr. Joost Naafs is directeur van ViaZorg: een organisatie werkzaam voor de Zeeuwse zorg- en welzijnsinstellingen, op de terreinen Personeel, Arbeid en Organisatie. Hij heeft gedurende een

Nadere informatie

De Zorgmeetlat. Wat belooft de regering aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN

De Zorgmeetlat. Wat belooft de regering aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN De Zorgmeetlat Wat belooft de regering aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe is de Zorgmeetlat opgebouwd?

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea 1 2 3 Zorgkostenstijging is van alle jaren maar extra waakzaamheid geboden Ontwikkeling zorguitgaven

Nadere informatie

34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 Nr. XXXXX VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld. 2015 In de

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

Aan de leden van Tweede Kamer Postbus EA Den Haag. Den Haag, 26 september Betreft: Miljoenennota 2007 Ref.

Aan de leden van Tweede Kamer Postbus EA Den Haag. Den Haag, 26 september Betreft: Miljoenennota 2007 Ref. Aan de leden van Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag, 26 september 2006 Betreft: Miljoenennota 2007 Ref.: LCR/060118/ER/JL Geachte dames en heren, De Landelijke Cliëntenraad heeft kennisgenomen

Nadere informatie

De Zorgmeetlat. Wat belooft het kabinet aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2014? De Rijksbegroting VWS 2014 langs de meetlat van V&VN

De Zorgmeetlat. Wat belooft het kabinet aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2014? De Rijksbegroting VWS 2014 langs de meetlat van V&VN De Zorgmeetlat Wat belooft het kabinet aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2014? De Rijksbegroting VWS 2014 langs de meetlat van V&VN 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe is de zorgmeetlat opgebouwd?

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Zó werkt de zorg in Nederland Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015 dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Inhoudsopgave Voorwoord VvAA 3 Voorwoord De Argumentenfabriek 7 Verantwoording 13 Lijst van

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema zorg

Onderzoek verkiezingsthema zorg Onderzoek verkiezingsthema zorg Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 27.798 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 15 tot en met 21 augustus 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014. Nibud, oktober 2013

Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014. Nibud, oktober 2013 Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014 Nibud, oktober 2013 Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014 Nibud, oktober 2013 In

Nadere informatie

Aan de leden van de Vaste kamercommissie Voor VWS. Plaats en datum: Utrecht, 31 oktober Onderwerp: Begroting VWS

Aan de leden van de Vaste kamercommissie Voor VWS. Plaats en datum: Utrecht, 31 oktober Onderwerp: Begroting VWS Aan de leden van de Vaste kamercommissie Voor VWS Churchilllaan 11, 4 e etage Postbus 2069 3500 GB Utrecht Telefoon 030 276 99 85 Fax 030 271 90 38 cso@ouderenorganisaties.nl Plaats en datum: Utrecht,

Nadere informatie

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG vra2008vws-27 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld... 2008 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen voor te leggen

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 Nr. 9 VERSLAG

Nadere informatie

INBRENG VAN EEN VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

INBRENG VAN EEN VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG INBRENG VAN EEN VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen

Nadere informatie

Aan De leden van de programmacommissie

Aan De leden van de programmacommissie Aan De leden van de programmacommissie Utrecht 16 mei 2012 Kenmerk: 12-0114/RS Betreft: Advies verkiezingsprogramma Inlichtingen bij: CG-Raad, Rolf Smid (06) 207 447 67 en Platform VG, Xandra van der Swan

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief Grande Conference 2014 Het Huisartsenperspectief Het Huisartsenperspectief Toekomstvisie huisartsgeneeskunde 2022 kleinschalige, persoonsgerichte zorg dicht bij de patiënt ambities Het Huisartsenperspectief

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg April 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 3 1.1 Voormalige Wtcg en CER... 3 1.2 Financiën... 4 1.3 Doelgroep... 5 1.4 Landelijk

Nadere informatie

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014 1 Van goede zorg verzekerd Zorgverzekering Oegstgeest 27 september 2014 Volksgezondheid Toekomst Verkenningen VTV 2013 Uitgangspunten zorgverzekeraars Zorgverzekeraars: Hanteren solidariteit en voor iedereen

Nadere informatie

1 van 13. WTCG Handreiking voor (kader)leden. PCOB Zwolle, oktober 2010

1 van 13. WTCG Handreiking voor (kader)leden. PCOB Zwolle, oktober 2010 WTCG Handreiking voor (kader)leden PCOB Zwolle, oktober 2010 Inhoud Pagina 1. Wat is de Wtcg? 2 2. Wie komt in aanmerking voor de algemene tegemoetkoming? 3 3. Hoe hoog is de algemene tegemoetkoming? 4

Nadere informatie

Kabinetsbeleid Gezondheidszorg in het licht van de toekomst. Marcelis Boereboom Directeur-Generaal Langdurige Zorg

Kabinetsbeleid Gezondheidszorg in het licht van de toekomst. Marcelis Boereboom Directeur-Generaal Langdurige Zorg Kabinetsbeleid Gezondheidszorg in het licht van de toekomst Marcelis Boereboom Directeur-Generaal Langdurige Zorg Inhoud 1.Gevolgen van stijgende zorguitgaven 2.Oplossingen nu en in de toekomst Blik op

Nadere informatie

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Jasja Bos Marcel Warnaar

Nadere informatie

Senioren en de Rijksbegroting voor 2013

Senioren en de Rijksbegroting voor 2013 Senioren en de Rijksbegroting voor 2013 Onderstaand treft u per beleidsthema een overzicht aan van de aangekondigde maatregelen die voor senioren van belang zijn. De nieuw te installeren regering zal een

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 Nr. 1 VOORSTEL

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie

Inhoud. december Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers.

Inhoud. december Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers. december 2016 Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers. Inhoud Een nieuwe zorgverzekering?... 2 Wat verandert er in 2017, wat blijft

Nadere informatie

Ik word verantwoordelijk geacht voor de AWBZ en daarom krijg ik veel van de kritiek op mijn bordje.

Ik word verantwoordelijk geacht voor de AWBZ en daarom krijg ik veel van de kritiek op mijn bordje. Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

C.R.C. Huizinga-Arp. Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten

C.R.C. Huizinga-Arp. Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten C.R.C. Huizinga-Arp Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten Houten 013 9 De bekostiging van de zorg.1 Inleiding 10. Definitie van de zorg 10.3 De kosten van de zorg 10.4 De betalers van de zorg

Nadere informatie

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

Met hart voor ouderen

Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Nederland telt steeds meer ouderen. Daar moeten we voor alles blij mee zijn. Het is een grote, sociale verworvenheid dat steeds meer mensen een hoge leeftijd

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 288 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord 2013 Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op basis van Regeerakkoord van het kabinet Rutte-II Nibud, 2012 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op

Nadere informatie

Ontwikkelingen in Zorg, Welzijn en Wonen

Ontwikkelingen in Zorg, Welzijn en Wonen Ontwikkelingen in Zorg, Welzijn en Wonen Voorzitter commissie Zorg, Welzijn en Wonen NVOG/KNVG Vereniging van DSM gepensioneerden s-hertogenbosch, 11 april 2017 Vergrijzing in Nederland Bevolkingsopbouw

Nadere informatie

De verdeling van de lasten in de zorg

De verdeling van de lasten in de zorg T. van Zonneveld, V. van Polanen Petel en J. Smit De verdeling van de lasten in de zorg De uitgaven aan zorg nemen in een snel tempo toe. In 1998 bedroegen in Nederland de totale uitgaven aan zorg nog

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet 1 Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden (Stb. 2014, 494). Deze is in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE. Utrecht 2 november 2012 Kenmerk: /mh/ph Betreft: Reactie op regeerakkoord

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE. Utrecht 2 november 2012 Kenmerk: /mh/ph Betreft: Reactie op regeerakkoord Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Utrecht 2 november 2012 Kenmerk: 12-0258/mh/ph Betreft: Reactie op regeerakkoord Geachte Kamerleden, Deze week werd het regeerakkoord

Nadere informatie

In een brief aan de Kamer heeft de NPCF haar ideeën hierover uiteen gezet. De NPCF richt zich daarbij op vijf speerpunten:

In een brief aan de Kamer heeft de NPCF haar ideeën hierover uiteen gezet. De NPCF richt zich daarbij op vijf speerpunten: Patiëntenfederatie NPCF presenteert visie zorg voor lange termijn 16 mei 2012 De maatregelen die nu in het lente-akkoord staan om te bezuinigen op de zorg, zijn korte termijn maatregelen. Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen over de Verordening Sociaal Domein. Castricum, 3 april 2017

Schriftelijke vragen over de Verordening Sociaal Domein. Castricum, 3 april 2017 Schriftelijke vragen over de Verordening Sociaal Domein Castricum, 3 april 2017 Naar aanleiding van de raadsinformatieavond over de Verordening Sociaal Domein en de agendering daarvan in de raadscarrousel

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

April 26, 2016 Bernard van den Berg

April 26, 2016 Bernard van den Berg 15-Jul-16 1 Financiële organisatie van het Nederlandse zorgsysteem: Welke gezondheidseconomische principes liggen ten grondslag aan het Nederlandse zorgstelsel? April 26, 2016 Bernard van den Berg Email:

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op basis van Regeerakkoord van het kabinet Rutte-II Nibud, 2012 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op

Nadere informatie

Prijsvergelijking Jumbo Nederland Bonaire Warehouse, augustus 2012

Prijsvergelijking Jumbo Nederland Bonaire Warehouse, augustus 2012 Pagina 1 Prijzen eerste levensbehoeften In augustus 2012 is een beperkte prijsvergelijking gedaan waarin de prijzen van Jumbo in Nederland zijn vergeleken met de prijzen van Warehouse Bonaire, een supermarkt

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om

Nadere informatie

Koepel van Nederlandse Verenigingen Van Gepensioneerden

Koepel van Nederlandse Verenigingen Van Gepensioneerden Koepel van Nederlandse Verenigingen Van Gepensioneerden Secretariaat: Hogeschoorweg 21, 5911 EJ Venlo 077-354 1050 / 06-2299 4456 secretariaat@knvg.nl www.knvg.nl Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.; Besluit van houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2013 Op de voordracht van Onze

Nadere informatie