ZorgJournaal. Prinsjesdag- Beleidsagenda Hoofdpunten begroting VWS. VWS: Beheerste groei in de zorguitgaven.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZorgJournaal. Prinsjesdag- Beleidsagenda 2006. Hoofdpunten begroting VWS. VWS: Beheerste groei in de zorguitgaven."

Transcriptie

1 20 september Prinsjesdag Het Prinsjesdag is een product van de. Het wordt aangeboden aan ruim 2700 relaties. ZorgMediatheek, postbus 316, 2740 AH Waddinxveen, t , f , e VWS: Beheerste groei in de zorguitgaven... 1 Beleidsagenda Hoofdpunten begroting VWS... 1 MinFin: Fiscale tegemoetkoming nieuwe zorgverzekering... 2 VWS wil meten en weten. Begroting staat bol van de prestatie-indicatoren... 2 PvdA komt met alternatief zorgplan... 2 Meer geld voor bestrijding geslachtsziekten... 3 GGD Nederland: Opschaling GGD-en en bundeling regie over preventie goed idee... 3 Dure medicijnen zetten budgetten ziekenhuizen onder druk... 3 VGN: nu investeren in kwaliteit gehandicaptenzorg3 Reactie KNMG op de begroting 2006 van het ministerie van VWS... 4 Prinsjesdag : Komt na het zuur, nu het zoet? 4 Leger onverzekerden groeit... 4 Ouderen verstrikt in complexe regelgeving. Echtparen met alleen AOW in de min... 4 Z-Org: Bewaak balans in de AWBZ-zorg... 5 Aftrek buitengewone uitgaven door chronisch zieken en gehandicapten neemt fors toe... 5 MOGroep: te weinig oog voor kwetsbare groepen. 5 Reactie van de KNMP op de Miljoenennota Reactie GGZ Nederland op Miljoenennota... 6 AVVV: Verpleegkundigen en verzorgenden hoog op VWS-agenda... 6 Extra geld voor ouderen en jongeren... 6 VNO-NCW: kabinet moet afspraak ziektekosten nakomen... 6 Verzorgende beroepsgroep x-factor in zorgbegroting PZO: Zelfstandige ondernemers weer sluitstuk van beleid... 7 NPCF maakt zich zorgen om de kwaliteit van de zorg... 7 LHV: Burger gebaat bij blijvende controle op zorgverzekeraar... 7 CG-Raad: koopkrachtgarantie noodzakelijk voor chronisch zieken en gehandicapten... 8 Arcares: 80 miljoen voor verpleeghuizen voorzichtig begin kwaliteitsimpuls... 8 FvO: Kabinetsbeleid ziet verstandelijk gehandicapten niet staan... 8 VWS: Beheerste groei in de zorguitgaven De ontwikkeling van de uitgaven in de zorg blijft beheerst. In totaal gaat er volgend jaar bijna 48 miljard euro naar de zorg, curatieve en AWBZzorg samen. Daarmee kan ook volgend jaar meer zorg worden geleverd. Er wordt bovendien 80 miljoen euro extra uitgetrokken voor verpleeghuiszorg, 33 miljoen voor jeugdzorg en 11,5 miljoen om via sport de uitval van risicojongeren tegen te gaan en hun maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Dit staat in de Begroting 2006 die minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross-Van Dorp van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben gepresenteerd. De uitgaven in de zorg groeien tussen 2004 en 2006 met gemiddeld 1,7 procent per jaar. Tussen 1999 en 2003 bedroeg de groei nog gemiddeld 5,1 procent per jaar. Door de beheersing van de groei van de uitgaven zijn de zorglasten voor de burger minder hard gestegen. De burgers krijgen te maken met de financiële gevolgen van de nieuwe zorgverzekering. Het kabinet komt daarom met compenserende maatregelen in de vorm van een zorgtoeslag en aanvullende fiscale maatregelen. Over het algemeen vallen de gevolgen voor de meeste groepen positief uit. Voor bepaalde groepen zelfs zeer positief, zoals gezinnen met kinderen en chronisch zieken die nu particulier verzekerd zijn. Enkele groepen zullen er enigszins op achteruit gaan, zoals tweeverdieners waarvan de ene partner een ruim inkomen heeft en de ander een kleine baan, waarmee hij of zij ziekenfondsverzekerd is. Verder zijn de inkomensgevolgen sterk afhankelijk van de individuele omstandigheden zodat de spreiding van koopkrachtgevolgen groot is. Op kunnen vanaf dinsdag 20 september uur de financiële gevolgen voor diverse groepen worden bekeken. In 2007 zal een nieuw bekostigingssysteem worden ingevoerd voor AWBZinstellingen. Instellingen krijgen voor cliënten die intensieve zorg nodig hebben straks meer geld dan voor cliënten die met minder zorg toekunnen. Het jaar 2006 wordt gebruikt om een adequate overgang te organiseren. Vooruitlopend op 2007 is voor komend jaar een bedrag van 80 miljoen euro specifiek beschikbaar voor verpleeghuiszorg. bron: Ministerie VWS [persbericht, id-nr 59681] Beleidsagenda 2006 In de Beleidsagenda geven de bewindslieden van VWS het beleid weer voor het komende jaar. De Beleidsagenda is tevens het eerste hoofdstuk van de Begroting. De meeste aandacht gaat in 2006 uit naar het introduceren van een nieuw, uitdagender en prikkelender stelsel van gezondheidszorg. In het komende begrotingsjaar moeten enkele belangrijke wijzigingen ingaan: de nieuwe Zorgverzekeringswet, de aangepaste AWBZ en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning. Download Beleidsagenda: bron: Ministerie VWS [bericht, id-nr 59697] Hoofdpunten begroting VWS De zorguitgaven vallen in 2006 met een bedrag van meer dan 47,6 miljard euro bijna twee miljard euro hoger uit dan dit jaar, toen de teller op 45,9 miljard euro bleef steken. Van het totaalbedrag bestaat 3,9 miljard uit eigen betalingen, evenveel als in. Van de totale zorgkosten gaat 22,8 miljard naar geneeskundige zorg, die wordt gedekt nieuwe zorgverzekeringswet. Iets minder - 21 miljard - is gereserveerd voor de zorg die wordt betaald uit de volksverzekering Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Er is sprake van een beperkte groei van de zorguitgaven. Tussen 2004 en 2006 stegen de uitgaven met gemiddeld 1,7 procent per jaar. Tussen 1999 en 2003 was dit nog 5,1 procent. De pag 1

2 20 september Prinsjesdag verpleeghuiszorg krijgt in miljoen euro extra. Dit komt bovenop het bedrag van 120 miljoen euro dat is gegenereerd door een efficiencyslag in de hele AWBZ-sector. bron: Zibb.nl [bericht, id-nr 59696] MinFin: fiscale tegemoetkoming nieuwe zorgverzekering Het koopkrachtbeeld 2006 wordt in belangrijke mate beïnvloed invoering van het nieuwe zorgstelsel. Inkomenscompensatie vindt herkenbaar plaats via de zorgtoeslag, maar deels ook langs fiscale weg. Ter ondersteuning van lage inkomens wordt de algemene heffingskorting met 78 euro verhoogd. Om alleenstaande ouderen te compenseren wordt de aanvullende ouderenkorting van 287 euro vervangen door een alleenstaande ouderenkorting van 562 euro. Deze alleenstaande ouderenkorting kent geen inkomensgrens waardoor ook ouderen met een hoger aanvullend pensioen worden bereikt. De gewone ouderenkorting wordt met 85 euro verlaagd en de inkomensgrens met 200 euro verhoogd. Ten slotte wordt de aanvullende combinatiekorting met 156 euro verhoogd en de gewone combinatiekorting met 85 euro verlaagd. bron: Ministerie van Financiën [persbericht, id-nr 59700] VWS wil meten en weten. Begroting staat bol van de prestatie-indicatoren Hoewel 2006 met de invoering van de Zorgverzekeringswet spannend wordt, is de Rijksbegroting 2006 van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat niet. Minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross-van Dorp volgen het ingeslagen pad. Ze vinden dat de zorgsector efficiënter kan en de kwaliteit van de zorg omhoog moet, en ze willen dat zorgverleners laten zien hoe ze presteren. Daarnaast blijven ze hameren op de eigen verantwoordelijkheid van de gezonde burgers en patiënten. Van de verwachte economische groei in 2006 is in de begroting van VWS nauwelijks iets terug te vinden. Het centrale thema bij VWS is nog immer kostenbeheersing. Het Budgettair Kader Zorg voor 2006 is vastgesteld op 47,6 miljard euro. Het grootste gedeelte hiervan, afgerond 43,8 miljard, wordt opgebracht uit collectieve lasten en particuliere premies. Bijna 4 miljard betalen de burgers direct uit eigen zak. Ten opzichte van de begroting is er als gevolg van macro-economische ontwikkelingen een overschrijding van het budget met 326 miljoen. Voor een groot deel betreft dit macro-economische ontwikkelingen zoals loon- en prijsbijstellingen. Uit de opgemaakte balans over 2004 blijkt dat de uitgaven voor de huisartsenzorg 12,1 miljoen hoger waren dan geraamd. De medisch-specialistische zorg was 14,1 miljoen hoger dan ingeschat. De overige curatieve zorg zorgde voor een tegenvaller van 31,5 miljoen euro. In 2006 is voor de curatieve zorg 18,7 miljard beschikbaar uit de premies en eigen bijdragen (zie figuur 2). Voor verpleging, verzorging en ouderen is 11,5 miljard gereserveerd. De kostenramingen voor gehandicapten en hulpmiddelen is 6,1 miljard en voor geneesmiddelen, medische technologie en transplantaten 4,9 miljard. De GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang staan voor 3,7 miljard op de balans. Voor AWBZ-brede zorg maakt de overheid 1,9 miljard vrij. Voor preventie is 62 miljoen beschikbaar. Evenals in de vorige begroting wijst Hoogervorst op de verantwoordelijkheden van zowel de zorgsector als van gezonde burgers en patiënten. In deze editie wordt dat concreet vertaald naar prestatie-indicatoren. VWS heeft nu in de begroting ook allerlei andere streefwaarden in de gezondheidszorg vertaald naar prestatie-indicatoren. De dekkingsgraad van bevolkingsonderzoeken, het percentage diabetespatiënten zonder complicaties, het percentage werkgevers met een preventief gezondheidsbeleid, de kwaliteit van het farmacotherapieoverleg, de besparing door lagere geneesmiddelenprijzen et cetera, et cetera. De prestatie-indicatoren beperken zich niet tot de zorgverleners. Ook het percentage rokers in Nederland, de inname van verzadigd vet en van transvetzuren, het eten van groenten en fruit en het geven van borstvoeding, en dergelijke zijn prestatie-indicatoren geworden. Of de individuele burger ook wordt afgerekend op niet-gehaalde streefwaarden, valt uit de beleidsartikelen van de begroting niet op te maken. bron: Medisch Contact [bericht, id-nr 59703] PvdA komt met alternatief zorgplan De PvdA heeft een alternatief ontwikkeld voor de ziektekostenplannen van het kabinet. In het PvdA-plan bedraagt de nominale (voor iedereen gelijke) zorgpremie slechts 400 euro, tegen 1100 in het kabinetsvoorstel. Daar staat bij de PvdA wel tegenover dat iedereen nog een premie naar inkomen betaalt. Dat blijkt uit de beterbegroting die PvdA-leider Bos zaterdag heeft gepresenteerd. Maar het kabinetsvoornemen om iedereen een hoge zorgpremie te laten betalen en de lage en middeninkomens daar via toeslagen voor te compenseren, noemt PvdA-Kamerlid Crone in een toelichting onzalig. De kabinetsaanpak leidt volgens hem tot bureaucratie en tot onzekerheid bij de burgers. Zes miljoen mensen worden afhankelijk van een uitkering. Download (PDF) document: bron: De Volkskrant [krantenknipsel, id-nr 59603] pag 2

3 20 september Prinsjesdag Meer geld voor bestrijding geslachtsziekten De strijd tegen seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) wordt opgevoerd. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) trekt er extra geld voor uit en de GGD's gaan de aanpak van geslachtsziekten coördineren. Hoe meer soa-gevallen zij opsporen, hoe meer geld zij van de minister krijgen. Daar zit wel een plafond aan, zei een woordvoerder van de minister maandag. Hoe hoog dat is wordt op prinsjesdag bekend. Hoogervorst wil meer actie omdat de laatste jaren met name de geslachtziekten syfilis en chlamydia zijn toegenomen, net als het aantal HIV-infecties. bron: De Telegraaf-i [krantenknipsel, idnr 59633] GGD Nederland: Opschaling GGD-en en bundeling regie over preventie goed idee Op 1 januari 2008 moeten GGD'en opgeschaald zijn naar het niveau van de 25 veiligheidsregio's. Dat stelt het kabinet in de Rijksbegroting In de aanloop daartoe worden de kennis en de regie over de preventieve gezondheidszorg gebundeld bij het RIVM. Mr. E. d Hondt, voorzitter van GGD Nederland, noemt dit een goede zaak. Op dit moment zijn er nog 39 GGD'en. De bundeling bij het RIVM zal leiden tot meer effectiviteit in de publieke gezondheidszorg, meent GGD Nederland. Voor preventie en gezondheidsbevordering is in de Rijksbegroting 2006 nog steeds onvoldoende aandacht. d Hondt: Nederlanders worden steeds ongezonder. Het kabinet legt een grote verantwoordelijkheid bij de individuele burger waar het om de gezondheid gaat. Maar om die burger daarbij goed te kunnen ondersteunen, is er juist een zwaardere inzet nodig op collectieve voorzieningen. De extra financiële middelen voor een aantal landelijke kwaliteitsprojecten is bemoedigend, meent GGD Nederland. De komst van het Elektronisch Kinddossier maakt dat de jeugdgezondheidszorg sneller en beter kan reageren op gezondheidsrisico s. Ook de extra gelden voor het programma Kwaliteit Collectieve Preventie is een goede zaak. bron: GGD Nederland [persbericht, id-nr 59679] Dure medicijnen zetten budgetten ziekenhuizen onder druk Het kabinet moet meer geld uittrekken voor dure geneesmiddelen. De kosten van deze medicijnen gaan zo zwaar op ziekenhuisbudgetten drukken dat er onvoldoende geld voor andere zorg overblijft. Dat stelt de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) in een reactie op de rijksbegroting voor 2006 die het kabinet op prinsjesdag heeft gepresenteerd. Wel gaat de vergoeding omhoog en geldt hiervoor voortaan een vast percentage van 80. Ook zullen nieuwe geneesmiddelen sneller beschikbaar komen voor de patiënt, doordat de beoordelingsprocedures worden versneld. De NVZ acht de maatregelen een verbetering, maar constateert dat ze de problematiek rondom de dure medicijnen niet wezenlijk oplossen. De brancheorganisatie houdt in 2006 rekening met een kostenstijging van 200 miljoen als gevolg van de introductie van nieuwe, dure geneesmiddelen. Dat komt neer op gemiddeld ruim 2 miljoen per ziekenhuis. Voor de totale groei van ziekenhuisproductie heeft het kabinet volgend jaar iets meer dan 400 miljoen uitgetrokken. Dat betekent dat ongeveer de helft van de beschikbare groeiruimte in 2006 hieraan zal opgaan. Een andere grote uitdaging waar ziekenhuizen de komende periode samen met andere partners voor staan, is de introductie van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Omdat het belang hiervan voor de patiënt groot is, zijn zieken-huizen bereid in het EPD te investeren. Een binnenkort op te stellen kostenbatenanalyse zal uitwijzen in hoeverre hierbij externe financiële ondersteuning nodig zal zijn. De NVZ kan zich voorstellen dat minister Hoogervorst in dat kader een beroep doet op middelen vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). bron: NVZ Vereniging van Ziekenhuizen [persbericht, id-nr 59635] VGN: nu investeren in kwaliteit gehandicaptenzorg Voor de gehandicaptenzorg zijn de grenzen van de doelmatigheid bereikt, vindt de VGN. Het is nu tijd om meer in kwaliteit te investeren. Het vorig jaar afgesloten AWBZ-convenant 2007 heeft zijn vruchten afgeworpen. Daarom moet er met de financiële ruimte die daardoor is gecreëerd, geïnvesteerd worden in meer kwaliteit binnen de AWBZ. De wachtlijsten lijken niet verder op te lopen. Er wordt voldaan aan de vraag, maar nu is het zaak dat de zorg op peil blijft. Gelukkig heeft het kabinet een eerste teken gegeven, dat zij wil investeren in kwaliteit binnen de AWBZ, door geld vrij te maken voor de knelpunten bij de verpleeg- en verzorgingshuizen. De gehandicaptenzorg heeft ook haar knelpunten, die misschien niet op televisie komen, maar die wel moeten worden opgelost. De zorg en ondersteuning binnen de gehandicaptenzorg is meestal een leven lang en levensbreed. bron: VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland [persbericht, id-nr 59638] pag 3

4 20 september Prinsjesdag Reactie KNMG op de begroting 2006 van het ministerie van VWS Net zoals verleden jaar constateert de KNMG dat de uitwerking van de kabinetsplannen voor de gezondheidszorg in de begroting VWS zeer mager is. De Begroting werkt eerder tot stand gekomen beleid uit, richt zich nauwelijks op de huidige vraagstukken in de zorg en formuleert nauwelijks beleid dat zich op de toekomst richt. Niet alleen komen dokters en hun (kwetsbare) patiënten er bekaaid af; ook laat het kabinet zien weinig oog en financiële ruimte te hebben voor de kwaliteit en inhoud van de gezondheidszorg. De KNMG maakt zich zorgen over de praktische gevolgen van dit politieke beleid waarmee dokters én patiënten die naar de dokter moeten, te maken krijgen. De KNMG vreest mogelijke (aanloop) problemen van de nieuwe Zorgverzekeringswet. In 2006 zijn veel verzekerden, zoals AOW-uitkeringgerechtigden, zelfstandigen, deeltijdwerkers en jongeren, duurder uit. KNMG vreest ook toename van onverzekerden, vergroting van administratieve lasten voor artsen, toename van regels, en wellicht problemen rond de privacy. De AWBZ wordt ingrijpend vernieuwd; de zorg moet doelmatiger worden ingericht dan nu in de care. Maar dit mag niet betekenen goedkoper en schraler. Dan worden opnieuw de ouderen en kwetsbaren de dupe. Dus niet de care in de WMO en naar de gemeenten, maar onderzoeken of de care die doelmatiger en kwalitatief beter kan, waaronder de ouderenzorg, onder te brengen is in de Zorgverzekeringswet. bron: HuisartsVandaag.nl [bericht, id-nr 59652] Prinsjesdag : Komt na het zuur, nu het zoet? Jan Peter Balkenende in de aanloop naar deze derde dinsdag van september. Premier Balkeneinde zei onlangs dat het kabinet nagenoeg klaar is met de hervormingsagenda en dat alleen de uitvoering nog wacht. Vooral de koopkrachtmaatregelen en de hervormingen in de arbeidsmarkt en de zorgsector trekken de aandacht. Verder hervormt het kabinet de WW en de WAO om werklozen en arbeidsongeschikten te stimuleren eerder aan het werk te gaan. In de aanloop naar prinsjesdag heeft het kabinet een reeks goednieuwsberichten naar buiten gebracht: na het zuur wacht Nederland nu het zoet, meent Balkenende. Desondanks hebben Nederlanders nog weinig vertrouwen in 'de vruchten' van het kabinetsbeleid. Vooral gezinnen met kinderen hebben de aandacht van het kabinet. Zij hebben het bij de bezuinigingsronden het zwaarst te verduren gehad en verdienen een compensatie, vindt het kabinet. In totaal trekt het kabinet ruim twee miljard euro uit voor lastenverlichting, zo bleek de afgelopen weken. Het grootste gedeelte daarvan wordt besteed aan zorgtoeslagen waarmee burgers gecompenseerd worden voor de nieuwe ziektekostenverzekering. Deze kan vooral voormalige ziekenfondsverzekerden meer geld kosten. Koningin Beatrix leest dinsdag om uur de jaarlijkse troonrede voor. bron: Novum-Trouw [bericht, id-nr 59654] Leger onverzekerden groeit Verzekeraars vrezen een aanzienlijke toename van het aantal Nederlanders dat onverzekerd is voor ziektekosten. Dat is een gevolg van het nieuwe zorgstelsel dat per 1 januari ingaat. Wie vanaf dan zijn maandpremie drie maanden achtereen niet betaalt, kan uit de verzekering worden gegooid. Bij het huidige ziekenfondsstelsel kan dit niet. De waarschuwing komt van voorzitter E. van der Veen van zorgverzekering Agis. Een woordvoerder van de koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bevestigt de angst voor een groeiend leger aan onverzekerden. Verzekeraar Achmea ziet nu al steeds meer mensen met betalingsproblemen. bron: AD [krantenknipsel, id-nr 59655] Ouderen verstrikt in complexe regelgeving. Echtparen met alleen AOW in de min NVOG, PCOB en Unie KBO, leden van het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO), moeten helaas constateren dat het nieuwe zorgstelsel vooral is gericht op de kritische, zelfredzame en mondige consument. De ouderenorganisaties zijn van mening dat het Kabinet te weinig doet ter ondersteuning van ouderen die niet aan dit beeld voldoen. De 65-plusser zal er in 2006 slechter aan toe zijn, invoering van het nieuwe zorgstelsel en alle andere nog komende veranderingen. Het stapelen van alle veranderingen, zowel landelijk als ook lokaal, zal negatief werken op de inkomenspositie van de ouderen. Het kabinet geeft aan dat de koopkracht van de meeste mensen in 2006 zal stijgen. Ook de koopkracht van ouderen zal volgens de koopkrachtberekeningen van het kabinet stijgen. Maar uit de koopkrachtberekeningen die het NIBUD in opdracht van de ouderenorganisaties gemaakt heeft, blijkt dat een echtpaar met alleen AOW er in koopkracht 0,1% op achteruit gaat. Dat wordt duidelijk omdat de ouderenorganisaties rekenen met voor ouderen relevante bedragen en niet met gemiddelden. Dit is voor de ouderenorganisaties onaanvaardbaar. De ouderenorganisaties pleiten voor het automatisch uitkeren van de zorgtoeslag aan 65-plussers in Nederland die hiervoor in aanmerking komen. Hiermee kan onderbenutting - zoals nu regelmatig voorkomt bij belastingteruggave - worden voorkomen. Of het nieuwe zorgstelsel al dan niet gaat leiden tot een nieuwe tweedeling in de zorg wordt in de Rijksbegroting 2006 niet beantwoord. De ouderenorganisaties zijn bang dat het aantal onverzekerden toeneemt, ook onder de pag 4

5 20 september Prinsjesdag ouderen. Daarnaast is de vraag of de kwaliteit van zorg niet het kind van de rekening wordt ten gunste van een zo goedkoop mogelijk zorgaanbod en hoge productiecijfers? De ouderenorganisaties missen waarborgen om dit risico af te wenden. Het kabinet is van plan om een deel van de zorg uit de AWBZ over te hevelen naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Tevens wordt een debat gevoerd over de resterende zorg die nu nog in de AWBZ zit. De ouderenorganisaties maken zich zorgen over deze ontwikkelingen. bron: CSO [persbericht, id-nr 59668] Z-Org: Bewaak balans in de AWBZ-zorg Het kabinet en de AWBZ-aanbieders zijn er de afgelopen twee jaar in geslaagd de kosten van de AWBZ te beheersen. Met het oog op het betaalbaar houden van de zorg, ook in de toekomst is dat een goed resultaat. De kunst zit er nu in de balans te bewaken. Niet alleen aandacht voor doelmatigheid, maar ook voor kwaliteit en continuïteit van de AWBZ-zorg, aldus Aad Koster, directeur van Z org, organisatie van zorgondernemers. De cliënten geven de thuiszorg een 8,3 en de medewerkers hun werkgever een 7,3. Bovendien is de doelmatigheid verbeterd. De financiële situatie in de sector baart wel zorgen. Oplossingen liggen volgens Z org op het terrein van de indicatiestelling en de wijze van bekostiging. Zij verwacht hiervoor een open oor te treffen in Den Haag. Zorgorganisaties moeten zich daarnaast goed kunnen voorbereiden op de beoogde overheveling van de huishoudelijke verzorging naar de WMO medio Het betreft een grote operatie waarbij een fors deel van de zorg overgaat van de AWBZ naar de gemeenten. Een goed meerjarig overgangstraject is hierbij noodzakelijk, zeker ook om de voortzetting van de zorg te garanderen. Z org is tevens de brancheorganisatie voor de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 4 jaar. Zij waardeert dat het kabinet 25 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor het Elektronisch Kind Dossier. bron: Z-org, organisatie van zorgondernemers [persbericht, id-nr 59671] Aftrek buitengewone uitgaven door chronisch zieken en gehandicapten neemt fors toe Chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen kunnen voortaan een groter deel van hun ziektekosten van de belasting terugkrijgen. Voor mensen met de hoogste inkomens wordt het juist moeilijker uitgaven voor ziektekosten af te trekken van het belastbaar inkomen. Zij moeten een groter bedrag zelf betalen voordat zij voor aftrek in aanmerking komen. Dit hebben minister De Geus van Sociale Zaken en staatssecretaris Wijn van Financiën dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven. Zij hebben besloten de regeling aan te passen, omdat die veel meer heeft gekost dan verwacht en onder haar succes dreigt te bezwijken. In 2004 steeg het bedrag dat via de Buitengewone Uitgavenregeling is uitbetaald met 102 miljoen euro naar 979 miljoen euro. Bovengenoemde maatregelen worden opgenomen in het Belastingplan bron: Ministerie SZW [persbericht, id-nr 59672] MOGroep: te weinig oog voor kwetsbare groepen Het Kabinet heeft nog te weinig oog voor de meest kwetsbare groepen uit de samenleving. Ondanks welkome investeringen in jeugdzorg en kinderopvang krijgen de groepen die ondersteuning nodig hebben van dit kabinet niet de aandacht die ze verdienen. Dat vindt de Maatschappelijk Ondernemers Groep, brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt kansen bindende elementen te creëren die zorgen voor veiligheid en onderlinge betrokkenheid in de samenleving. Het Rijk moet wel zorgen voor voldoende middelen voor de uitvoering van de Wmo, financiële ruimte voor vernieuwende initiatieven en dient gemeenten aan te spreken wanneer zij bezuinigen op het welzijnswerk. bron: MOGroep [persbericht, id-nr 59673] Reactie van de KNMP op de Miljoenennota 2006 Apothekersorganisatie KNMP vreest dat de overheid zich te ver terugtrekt uit de gezondheidszorg. Het kabinet ziet 2006 als het uitvoeringsjaar van belangrijke hervormingen bijvoorbeeld die van het nieuwe zorgstelsel. De apothekers voorzien problemen bij de uitvoering daarvan. Ten eerste verwachten apothekers dat zich vooral in grote steden meer onverzekerden in de apotheek zullen melden als gevolg van een toenemend aantal royementen omdat mensen de hoge premies niet kunnen opbrengen. Ten tweede vreest de KNMP dat veel verzekeraars zich onder druk van de onderlinge concurrentie zullen moeten concentreren op minimumzorg en niet op optimale zorg. De ontstane ophef over het geneesmiddel Plavix, waarbij verzekeraars ondanks adviezen van artsen en apothekers weigeren een noodzakelijk medicijn te vergoeden is hiervan een voorbode. Het verheugt de KNMP dat het kabinet de registratieprocedure voor nieuwe geneesmiddelen wil versnellen en het overleg tussen artsen en apothekers over nieuwe of betere behandelingen met geneesmiddelen pag 5

6 20 september Prinsjesdag verder wil stimuleren. Deze kwaliteitsimpulsen staan echter haaks op het voornemen van het kabinet om de waarborg voor medicatieveiligheid dat er per apotheek ten minste een apotheker aanwezig moet zijn, af te schaffen. bron: KNMP [persbericht, id-nr 59676] Reactie GGZ Nederland op Miljoenennota De VWS-begroting 2006 bevat weinig beleidsvoornemens die specifiek op de ggz zijn gericht. Parallel aan de organisatorische versnippering van de ggz over verschillende beleidsdirecties binnen het departement van VWS is in de begroting geen gebundeld hoofdstuk ggzbeleid aanwezig. Daarnaast valt op dat de beleidsvoornemens vooral technisch en weinig inhoudelijk van aard zijn. De overheid wil het percentage van de beroepsbevolking dat werkzaam is in de zorg beperken tot maximaal 18% in 2025 en acht daartoe een doelmatigheidsprikkel van 1,25% per jaar noodzakelijk. Daarbij is sprake van investeringen in arbeidsbesparende werkwijzen van 4 mln. Hiermee zet de overheid een omvangrijk beleidsvoornemen neer zonder daar concrete maatregelen tegenover te stellen, zoals het creëren van ruimte voor investeringen in ICT. Als enige AWBZ-sector is in de ggz vanwege een trendmatige groei in de zorgvraag nog steeds sprake van wachtlijsten. De VWSbegroting signaleert dat de wachttijden teruglopen maar het aantal wachtenden groeit en houdt het bij die constatering. VWS en Justitie lopen vooruit op de uitkomsten van het parlementair onderzoek naar de tbs door in de planning nu al de middelen voor forensische ggz over te hevelen van de begroting van VWS naar die van Justitie. bron: GGZ Nederland [persbericht, id-nr 59678] AVVV: Verpleegkundigen en verzorgenden hoog op VWS-agenda De kwaliteit van de zorg van verpleegkundigen en verzorgenden staat hoog op de beleidsagenda van de overheid. Dat constateert de AVVV als koepel van verpleegkundige en verzorgende beroepsverenigingen. Zo komt er binnen het verbeterprogramma van de ziekenhuizen, Sneller Beter, een duidelijke plaats voor de verpleegkundige beroepsgroep. Ook is er in 2006 financiële steun voor het Deltaplan Ouderenzorg, dat mede op initiatief van de AVVV is ontwikkeld. Dit Deltaplan richt zich op een heldere normering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de verpleeghuizen. Subsidie voor professionalisering. Om de kwaliteit van de beroepsuitoefening verder te stimuleren, subsidieert VWS ook in 2006 de professionalisering van verpleegkundigen en verzorgenden. Zo krijgt de AVVV een subsidie waaruit kwaliteitsbevorderende activiteiten worden gefinancierd. Deze activiteiten richten zich onder andere op de ontwikkeling van goede richtlijnen en prestatie-indicatoren. De AVVV is dan ook tevreden met de aandacht die VWS heeft voor verpleegkundigen en verzorgenden. bron: AVVV Algemene Vergadering Verpleegk. en Verzorg [persbericht, id-nr 59680] Extra geld voor ouderen en jongeren Staatssecretaris Ross van Volksgezondheid stelt 80 miljoen euro extra beschikbaar voor de verpleeghuiszorg. Ook geeft de staatssecretaris extra geld, 33 miljoen per jaar, aan jongeren in nood die dringend naar een pleeggezin moeten. Ze maakte dat bekend in haar begroting voor De Tweede Kamer was het afgelopen jaar erg boos op Ross. Ze was volgens veel fracties te weinig voortvarend in het oplossen van de problemen in de tehuizen. Ross komt nu met extra geld over de brug. Het is bedoeld voor de bewoners die veel en intensieve verzorging nodig hebben. Uit veel rapporten bleek dat vooral die groep vaak werd vergeten. De staatssecretaris vindt ook dat hulpverleners bij problemen met jongeren sneller en beter moeten ingrijpen. De 33 miljoen die het ministerie vanaf 2006 structureel per jaar toevoegt aan het budget, is bedoeld om jongeren in nood sneller bij een pleeggezin onder te brengen. bron: AD [krantenknipsel, id-nr 59682] VNO-NCW: kabinet moet afspraak ziektekosten nakomen De ondernemingsorganisatie VNO-NCW stemt in met de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid. VNO-NCW wil wel dat het kabinet de kostenstijging voor werkgevers van 1 miljard euro ongedaan maakt. Het kabinet heeft de ondernemers beloofd het nieuwe ziektekostenstelsel kostenneutraal in te voeren. Dat is niet gebeurd. Afspraak is afspraak, aldus VNO-NCW. bron: VNO-NCW [persbericht, id-nr 59686] Verzorgende beroepsgroep x-factor in zorgbegroting 2006 De bewindslieden van VWS, minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross- Van Dorp, schetsen in hun Begroting 2006 het door hen gewenste Zorgland- Nederland. Of VWS haar doelstellingen waarmaakt is afhankelijk van tientallen, bewindslieden zelf benoemde succesfactoren. Of de beleidsvoornemens in de praktijk succesvol zijn, is van veel partijen afhankelijk. De verzorgende beroepsgroep, die pag 6

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE COLOFOON

INHOUDSOPGAVE COLOFOON COLOFOON INHOUDSOPGAVE Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180 LC Amstelveen. Tel. 020-6471509 (alleen op dinsdag 10.00-12.00) mobiel 06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oosterom. Jan Admiraal. Ria Teunissen.

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±<

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ kennissynthese }±< >±{ De wijkverpleegkundige }±< >±{ van }±< vandaag en morgen >±{ }±< Rollen, samenwerking en deskundigheid van wijkverpleegkundigen >±{ }±< >±{ }±

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

AWBZ. Hoe ziet de AWBZ er uit AWBZ: HISTORIE AWBZ MODERNISERING: 7 FUNCTIES

AWBZ. Hoe ziet de AWBZ er uit AWBZ: HISTORIE AWBZ MODERNISERING: 7 FUNCTIES 29 3 2013 29 3 2013 AWBZ MODERNISERING: 7 FUNCTIES AWBZ UNIVERSITAIR HOOFDDOCENT UMC UTRECHT huishoudelijke verzorging; persoonlijke verzorging; verpleging; ondersteunende begeleiding; activerende begeleiding;

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

De zorg komt naar de gemeente, maar wie wordt daar beter van? Door: Ton Sonneveldt

De zorg komt naar de gemeente, maar wie wordt daar beter van? Door: Ton Sonneveldt De zorg komt naar de gemeente, maar wie wordt daar beter van? Door: Ton Sonneveldt Deze notitie is geschreven als achtergrondnotitie voor een discussie binnen de Rotterdamse PvdA over de op handen zijnde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 031 XVI Jaarverslag en slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2006 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt

Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Versie van 12 oktober 2011 Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 De zorgverzekeringsmarkt per 1 januari

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

loont en solidariteit

loont en solidariteit Toekomst voor de zorg Ons hele leven lang is onze gezondheid belangrijk, genietend van goede jaren, of kampend met een zwakke gezondheid. Ons leven lang is de gezondheidszorg belangrijk, we maken er gebruik

Nadere informatie

Pluspunten voor de zorg

Pluspunten voor de zorg Pluspunten voor de zorg Naar een betaalbaar en transparant zorgstelsel Ivo Timmermans Joop Blom Pluspunten voor de zorg Naar een betaalbaar en transparant zorgstelsel Ivo Timmermans Joop Blom 1 Pluspunten

Nadere informatie

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg Samen werken aan een gezond en waardig leven Werkgroep Zorg WBS Cahier Den Haag, november 2012 Colofon Wiardi Beckman Stichting Den Haag, november 2012 Vormgeving: Jaap Swart WBS Cahier Samen werken aan

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen Hervormen en verbinden Wonen, zorg en pensioenen Deze reeks omvat bijdragen die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand

Nadere informatie

Terug naar Vertrouwen. Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014

Terug naar Vertrouwen. Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014 Terug naar Vertrouwen Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014 Inhoud Inleiding 4 VerzekeraarsVernieuwen 7 1 De klant centraal: versterking van de positie van de consument

Nadere informatie

Pensioenfonds Zorg. en Welzijn JAARVERSLAG 2013

Pensioenfonds Zorg. en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Pensioenfonds Zorg JAARVERSLAG 2014 en Welzijn JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave Profiel 6 Organisatie 7 Meerjarenoverzicht 8 Verslag van het bestuur 11

Nadere informatie

Hoofdpunten van het Regeringsbeleid 2004

Hoofdpunten van het Regeringsbeleid 2004 Hoofdpunten van het Regeringsbeleid 2004 Inhoudsopgave 1. Het financieel-economisch beleid...2 2. Het sociaal-economisch beleid... 10 3. Onderwijs en kennis... 10 4. Veiligheid en justitiële keten...24

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 Nr. 1 NOTA OVER DE TOESTAND VAN S RIJKS FINANCIËN Aangeboden 16 september 2003 Tekstgedeelte van de Miljoenennota 2004 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens...

De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... Barry Popma Rob van de Ven MBA-Health 2010-2012 Erasmus CMDZ INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 6 HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie