Strategisch beleidsplan Continuïteit en zelfstandigheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid"

Transcriptie

1 Strategisch beleidsplan Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012

2 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde zorgfunctie voor ouderen, aanvankelijk voor uitsluitend de kloostergemeenschap van de zusters Dienaressen van de Heilige Geest. Sinds geruime tijd ook voor niet-kloostergebonden ouderen. Sfeer en karakter - in een relatief kleinschalige setting - blijken van grote waarde voor het welbevinden van bewoners en al degenen die in Het Retraitehuis functioneren. Het waarborgen van de continuïteit van deze kenmerkende dienstverlening beschouwen de Raad van Beheer en het Management van de organisatie als belangrijkste opdracht voor de naaste toekomst. Daarbij bestaat de overtuiging, dat alleen en uitsluitend op basis van zelfstandigheid, met gebruikmaking uiteraard van allerlei vormen van samenwerking, de toekomst in de hiervoor bedoelde zin veilig gesteld kan worden. Voor onze opvattingen over kleinschaligheid én continuïteit vinden wij brede maatschappelijke steun bij de rijksoverheid, de zorgverzekeraars en de lokale overheid. Wij zijn daar gelukkig mee. Ons beleidsplan "Continuïteit en Zelfstandigheid " dat wij u aanbieden, is de leidraad die de basis vormt voor ons werk in de naaste toekomst. Wij nodigen u graag uit daarvan kennis te nemen en uiteraard zijn uw reacties welkom. Met vriendelijke groet, namens de Raad van Beheer J.A.M. (Jan) van Homelen, voorzitter

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Het Retraitehuis 2.1 Missie Visie Kernwaarden... 2, De verzorgingsfilosofie Organisatiestructuur Bedrijfsactiviteiten... 4, Werkgebied Kwaliteit Medewerkers en vrijwilligers Imago Samenwerking en betrokkenheid in de samenleving... 6, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Strategische verkenning 3.1 Externe analyse: bedreigende- en kansrijke ontwikkelingen Interne analyse: zwakke- en sterke factoren Strategische koers 4.1 Continuïteit Kwaliteit van zorg Personeelsmanagement Afsluiting... 25

4 1. Inleiding De Zorg is in beweging. Het Retraitehuis staat midden in een veranderingstraject, waarin marktwerking en het voeren van een zorgonderneming steeds belangrijker worden. De veranderende wetgeving en het stellen van bepaalde taakstellende eisen van overheidswege leiden tot een omschakeling in het denken. De afgelopen jaren zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken om het meerjarenbeleid van Het Retraitehuis bij te stellen en de strategische koers opnieuw te bepalen. De omslag naar vraaggerichte financiering op basis van zorgzwaartepakketten (ZZP's) is een belangrijke ontwikkeling geweest. Ook zijn de demografische ontwikkelingen voor Het Retraitehuis van groot belang. Het aantal 75-plussers binnen het werkgebied stijgt sterk en dit doet de vraag rijzen op welke wijze Het Retraitehuis hierop wil inspelen, gezien haar maatschappelijke missie. Ook veranderingen op het gebied van zorgvraag en zelfredzaamheid van ouderen vormt een uitdaging. Senioren stellen tegenwoordig andere eisen aan zorg- en dienstverlening. Ze verwachten dat er maatwerk wordt geboden. Zorg die aansluit bij de persoonlijke situatie van de persoon. Daarnaast stuurt de rijksoverheid op het bevorderen van zelfredzaamheid van ouderen. De betekenis van ouderdom en de positie van ouderen zijn de laatste jaren sterk veranderd. Ouderen zijn gezonder en langer vitaal maar ook welvarender en zelfbewuster. Het zo lang mogelijk in stand houden van de zelfredzaamheid draagt bij aan de kwaliteit van leven. We realiseren ons dat zelfredzaamheid steeds belangrijker wordt. De vergrijzing brengt daarnaast gevolgen voor de arbeidsmarkt met zich mee. Het aanbod op de arbeidsmarkt is beperkt, terwijl de vraag naar mensen die in de zorg werken stijgt. De druk van veel vraag naar zorg en minder werkenden wordt financieel voelbaar in de maatschappij. Voor veel zorginstellingen is de betaalbaarheid van de zorg een belangrijke ontwikkeling, die van grote invloed is. Met onze ogen gericht op de toekomst gaat Het Retraitehuis de uitdaging aan en de strategische koers varen. Het uitgangspunt tijdens onze reis is de missie en visie van onze organisatie. Het Retraitehuis is een verpleeg- en verzorgingshuis met een bijzonder karakter. De stichting werd door de Nederlandse Provincie van de Congregatie Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest in 1987 opgericht en was in het verleden een categoriaal verzorgingshuis voor voornamelijk oudere religieuzen. Het Retraitehuis blijft, vanuit haar voorgeschiedenis, haar speciale verantwoordelijkheid voor religieuzen waarmaken. Het strategisch beleidsplan zet voor de komende jaren de grote lijnen uit. Van hieruit worden de jaarplannen opgesteld. De sleutel voor het beleid ligt vooral bij het opzetten van een toekomstbestendige organisatie, waarbij zelfstandigheid hoog in het vaandel staat. De titel van dit beleidsplan krijgt daarmee ook meteen inhoud, continuïteit en zelfstandigheid. Het zoeken naar balans tussen de vraag van de bewoners, de financiën die ter beschikking staan en de inzet van personeel en middelen hebben prioriteit. 1

5 2. Het Retraitehuis Het welbevinden van bewoners, medewerkers en vrijwilligers staat centraal bij Het Retraitehuis. Het Retraitehuis biedt een totaalpakket van wonen, zorg en welzijn. Kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven staan op de eerste plaats. Om onze strategische koers te kunnen bepalen is het belangrijk te weten wie we zijn en waar we voor staan, wat is de identiteit van de organisatie? Vragen waar we niet dagelijks bij stil staan, maar die wel van belang zijn. Het Retraitehuis is een verpleeg- en verzorgingshuis, gelegen in een parkachtige omgeving aan de rand van Uden. Het Retraitehuis is gevestigd in een monumentaal gebouw met een rijke historie. In een religieuze, sfeervolle ambiance bieden wij een thuis aan senioren die vanwege lichamelijke, geestelijke en/of sociale situatie niet meer zelfstandig kunnen wonen. 2.1 Missie Het Retraitehuis is een organisatie voor en door mensen. Deskundigheid in werk en respect voor de bewoner zijn kenmerken van onze organisatie. Wij ondersteunen mensen op sociaal - psychisch - somatisch terrein, waar de zelfredzaamheid ontoereikend is. In samenwerking met partners op het terrein van wonen welzijn zorg voldoen wij aan de door bewoners gevraagde ondersteuning. 2.2 Visie Onze organisatie wil wonen welzijn zorg bieden in Uden en in de regio. De vraag is bepalend voor de inhoud van zorg- en dienstverlening en waar dit geleverd wordt. Wij streven ernaar de zorgvragers, volgens hun wensen, te helpen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. 2.3 Kernwaarden Het Retraitehuis biedt een breed pakket van wonen, zorg en welzijnsproducten aan ouderen. Het Retraitehuis heeft de ambitie om diensten aan te bieden die professioneel en bij de tijd zijn en voorzien van een goede kwaliteit. Wij streven ernaar om op een juiste manier in te springen op de wensen, behoeften en omstandigheden van ouderen, een en ander binnen de financieringsmogelijkheden. De kernbegrippen met betrekking tot onze missie en visie zijn: professionele verantwoordelijkheid; zelfbeschikkingsrecht van de zorgvrager; zorg op maat; klant centraal; flexibel en vraaggestuurde zorgrelatie. Doelen Een organisatie die een medebepalende rol vervult op het terrein van wonen welzijn zorg in Uden en omgeving en die in het netwerk van organisaties een duidelijke positie wil innemen. Een organisatie die servicegerichte en flexibele zorg- en dienstverlening weet waar te maken, gericht op het totale welzijn van de zorgvrager. 2

6 Een organisatie die op een effectieve en efficiënte wijze medewerkers en middelen inzet, wat wordt nagestreefd in concrete acties (jaarplannen). Een organisatie die, vanuit haar voorgeschiedenis (categorale status), ook haar speciale verantwoordelijkheid voor religieuzen blijft waarmaken. 2.4 De verzorgingsfilosofie Ouderdom is de geleidelijke voltooiing van een lang levensverhaal. Ouderen zijn niet aan elkaar gelijk. Voor een goed begrip van de ouder wordende mens dus ook voor het omgaan ermee, vindt Het Retraitehuis het van belang oog te hebben voor de wijze waarop de ouder wordende mens met zijn levensloop en geschiedenis is omgegaan. Een en ander is te verstaan als een proces van zingeving dat tot stand komt in de wisselwerking tussen de afzonderlijke mens en zijn sociale omgeving. Zingeving Ouderen kunnen hun door het leven verworven inzichten en vaardigheden benutten voor het bevorderen van het welzijn van anderen. Van belang is in dit verband dat er ruimte en gelegenheid wordt gegeven eigen initiatieven te ontplooien en bepaalde taken op zich te nemen. Individualiteit en zorg op maat De geboden zorg is er primair op gericht de ouder wordende mens in staat te stellen zo lang mogelijk voor zichzelf te zorgen en zeggenschap te houden over het door hem gekozen leefpatroon. Het betekent dat binnen Het Retraitehuis de bewoner zelf wordt betrokken bij het overleg over wat hij aan concrete ondersteuning nodig denkt te hebben. In de praktijk wordt de zorg voor alle bewoners van Het Retraitehuis persoonlijk en met eerbied voor hun eigen persoonlijkheid geboden. Dit dient tot uiting te komen in: de acceptatie van bewoners zoals ze zijn, ook met hun lichamelijke en geestelijke beperkingen; de handhaving en stimulering van de eigen mogelijkheden van de bewoners; het respect voor de karaktereigenschappen, levenswijze en levensovertuiging van alle bewoners, ook in kwetsbare en ontluisterende situaties; het rekeninghouden met de persoonlijke ervaringen c.q. levensgeschiedenis van de bewoners; het begrip voor het ziek zijn; het begrip tonen voor wat ziekte en ouderdom met zich meebrengen aan angst, onzekerheid, identiteitsverlies, isolement, eenzaamheid en onvermogen tot communicatie; het invoelen en respecteren van religieuze levens- en geloofsovertuiging van de bewoners en hun beleving daarvan; het overtuigen van de bewoners dat het menselijk bestaan ook in ouderdom zinvol en waardevol is. Mensopvatting Ieder mens is in principe een zelfstandig wezen met eigen verantwoordelijkheid en zelfbeschikking, uniek door eigen identiteit en levensloop en tot het eind van zijn leven in staat tot ontwikkeling en zelfontplooiing. Voorwaarden voor het individueel en gemeenschappelijk welzijn zijn: mogelijkheid tot zelfinstandhouding, zelfontplooiing en zingeving. 3

7 2.5 Organisatiestructuur Het Retraitehuis is een professioneel verpleeg- en verzorgingshuis. De stichting werd door de Nederlandse Provincie van de congregatie Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest opgericht op 9 februari Op 17 december 2007 zijn de statuten gewijzigd. Vanaf deze datum draagt de organisatie de naam: Stichting Kloosterverzorgingshuis Dienaressen van de Heilige Geest. De locatie waar vanuit men exploiteert wordt Het Retraitehuis genoemd en is gevestigd aan de Volkelseweg in Uden. Als zelfstandig onderdeel van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland bezit de stichting rechtspersoonlijkheid volgens het burgerlijk recht. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het Retraitehuis blijft, vanuit haar voorgeschiedenis, haar speciale verantwoordelijkheid voor religieuzen waarmaken. Een basisovereenkomst is aangegaan tussen Het Retraitehuis en de congregatie missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest en ondertekend op 19 mei In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt betreffende de zorg en overige dienstverlening. Geschiedenis Het Retraitehuis is in 1912 in gebruik genomen door de congregatie missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest. Zij gebruikten het huis voor bezinning en gebed. Tussen 1987 en 1997 had het huis drie functies, namelijk verzorgingshuis voor oudere religieuzen van de congregatie, retraitehuis en klooster. In 1998 is Het Retraitehuis ingrijpend gerenoveerd. Het is een zorginstelling die voldoet aan alle kwaliteitsnormen van deze tijd. Raad van Beheer Volgens de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) opereert vanaf 1 januari 2006 Het Retraitehuis in de vorm van een Raad van Beheer-model. In dit model wordt de stichting bestuurd door de Raad van Beheer en draagt daarmee ook de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid. De Raad van Beheer heeft de dagelijkse leiding gedelegeerd aan de directeur. 2.6 Bedrijfsactiviteiten Het Retraitehuis richt zich op ouderen die op grond van een indicatie in aanmerking komen voor zorg- en dienstverlening volgens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Zij biedt zorg aan bewoners met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en heeft de toelating voor: persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, huishoudelijke verzorging, behandeling en verblijf. Het Retraitehuis biedt een thuis aan 55 bewoners die vanwege lichamelijke, geestelijke en/of sociale situatie niet meer zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast zijn er twee bedden beschikbaar voor tijdelijke opname. Intramurale zorg- en dienstverlening De kern van het intramurale zorg- en dienstenaanbod bestaat uit de elementen wonen, welzijn en zorg. In algemene termen kan het aanbod omschreven worden als complexgebonden wonen, waaraan 24-uurs beschikbaarheid en aanwezigheid van 4

8 zorg- en dienstverlening gekoppeld wordt. De zorg- en dienstverlening zijn gericht op het bevorderen van welzijn van ouderen. De intramurale dienstverlening bestaat uit verpleeg- en verzorgingshuiszorg voor bewoners met somatische problematiek en uit verpleeghuiszorg voor bewoners met psychogeriatrische problematiek. Zowel bewoners met somatische problematiek als bewoners met psychogeriatrische problematiek worden middels de groepsverzorging verzorgd. Extramurale zorg- en dienstverlening Het Retraitehuis levert extramurale zorg- en dienstverlening aan het aangrenzende Arnoldusklooster. In het Arnoldusklooster wonen religieuzen van de congregatie Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest zelfstandig. Het Retraitehuis biedt diensten in de vorm van huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en maaltijdverstrekking. Ook levert Het Retraitehuis huishoudelijke verzorging en maaltijden aan de zusters Birgittinessen in Uden. Dagverzorging en dagbehandeling Een sterk punt van Het Retraitehuis is dat zij welzijnsactiviteiten rekent tot kernactiviteiten. Begin 2010 is Het Retraitehuis gestart met dagverzorging en dagbehandeling. Mensen, met een indicatie, kunnen voor één of meer dagdelen terecht in Het Retraitehuis. 2.7 Werkgebied Het werkgebied van Het Retraitehuis strekt zich uit over regio Noordoost-Brabant. Door de ligging van de locatie is vooral de gemeente Uden en omgeving als thuisbasis aan te merken. Verblijf in Het Retraitehuis kent ten aanzien van de relatie tot het gebied geen beperkingen. Natuurlijk is het blikveld veel ruimer, want organisaties waarmee wordt samengewerkt komen uit een bredere straal. 2.8 Kwaliteit Het Retraitehuis is in het trotse bezit van het HKZ-certificaat. Het bieden van goede kwaliteit is een belangrijke sleutel voor het succes en de continuïteit van de organisatie. Certificering is voor Het Retraitehuis dé manier om zichtbaar te maken dat zij intern de zaken goed op orde heeft, dat de bewoner altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering. Kwaliteitszorg is een continue zorg die door alle medewerkers en vrijwilligers van Het Retraitehuis, volgens de afgesproken werkwijze, geleverd wordt. Inspanningen ten behoeve van de kwaliteitszorg zijn gebaseerd op het continue willen verbeteren. Voor het leveren van kwaliteitszorg is een goed functionerend kwaliteitssysteem noodzakelijk. Het kwaliteitsbeleid is geformuleerd en alle procedures zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek. Tevredenheid Behalve het meten van kwaliteitsindicatoren, is het meten van de tevredenheid van bewoners een belangrijk onderdeel van kwaliteitszorg. In 2010 zijn de bewoners in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan het landelijk project Uw mening, onze zorg. De gemiddelde score is 8,6. 5

9 2.9 Medewerkers en vrijwilligers Er werken circa 90 medewerkers bij Het Retraitehuis, totaal betreft dit ongeveer 42 FTE. Van de medewerkers wordt 75% rechtstreeks voor zorgverlening ingezet (inclusief huishoudelijke verzorging). De overige 25% houdt zich bezig met ondersteunende diensten. Ook werken er circa 60 vrijwilligers, die voor diverse ondersteunende taken worden ingezet. Medewerkers werken graag bij Het Retraitehuis en hebben hoge waardering voor de organisatie. Ook vrijwilligers hebben een vaste en evenwaardige positie binnen de instelling Imago Het Retraitehuis heeft zich door de jaren heen gehecht aan zelfstandigheid en kleinschaligheid. Dat blijkt in de praktijk door bewoners, medewerkers en vrijwilligers gewaardeerd te worden. Wij streven er niet naar de grootste te zijn, maar streven naar goed, of eigenlijk de beste te zijn. Het Retraitehuis staat bekend om haar bijzondere karakter. De kleinschaligheid onderscheidt Het Retraitehuis van andere zorginstellingen in de regio. De sfeer en betrokkenheid zijn open en prettig. De kleinschaligheid is terug te zien in de persoonlijke aandacht voor elkaar. Ook de bijzondere locatie telt mee. De organisatie heeft een grote tuin van bijna elf hectare waardoor de bewoners zich direct in een bosrijke omgeving bevinden. Het Retraitehuis staat in de regio bekend als een betrouwbare zorgaanbieder. De organisatie besteedt veel tijd en aandacht aan het welzijn van bewoners en gasten van de dagverzorging en dagbehandeling. In onze visie geven wij aan wonen welzijn zorg te willen bieden in de gemeente Uden en in de regio. Het Retraitehuis vindt het van belang aansluiting te vinden met de Udense maatschappij en omgeving. Wij hebben de ambitie ons te profileren in de omgeving, zodat mensen weten dat ze bij ons terecht kunnen en waarvoor. We willen meer naar buiten treden en openheid creëren Samenwerking en betrokkenheid in de samenleving Het Retraitehuis werkt op diverse terreinen met andere organisaties samen. Onder andere samenwerking met andere regionale zorginstellingen zoals Zorggroep Dorus, Sint-Jozefoord, Bernezorg en Pantein. Deze samenwerking gaat uit van behoud van eenieders identiteit, zelfstandigheid en juridische positie en heeft voornamelijk een dienstverlenend karakter. Samenwerking is gebaseerd op wederzijdse dienstverlening. Ook op het gebied van opleidingen wordt gekeken of gezamenlijke activiteiten opgezet kunnen worden. Verder is er veelvuldig contact met Area, huisartsen in gemeente Uden en GGZ. Om de onderlinge samenhang van zorg tussen verschillende zorgaanbieders te verbeteren, neemt Het Retraitehuis deel aan een samenwerkingsverband met andere zorgaanbieders uit de regio. Samen in Zorg is een vereniging die bestaat uit vijftien zorgpartners in de regio Oss-Uden-Veghel. Tot slot zijn er contacten met diverse belangenorganisaties zoals Senioren Belang Uden en de Katholieke Bond voor Ouderen uit de omgeving. 6

10 Het Retraitehuis werkt samen met de gemeente Uden. Samenwerking geschiedt op diverse terreinen onder andere ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn, WMO, de zorgbehoefte in het werkgebied. In de nabije toekomst worden meer AWBZ-taken gedecentraliseerd naar gemeenten. Samenwerking tussen beide partijen is daarom van belang Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een breed begrip en strekt zich uit van een goed personeelsbeleid tot en met verminderen van CO2-uitstoot. Het betreft het zoeken naar balans tussen financieel economische resultaten, sociale belangen en het milieu oftewel de drie P s: people, planet en profit. Voor Het Retraitehuis speelt MVO een belangrijke rol gezien haar maatschappelijke missie en haar publieke functie. People Wij vinden het belangrijk om onze medewerkers een goede en gezonde werkomgeving te bieden. Wij voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van arbo en arbeidsomstandigheden. Ook de eisen die de CAO VVT stelt worden gevolgd. Door te zorgen voor een fijne en veilige werkplek kunnen medewerkers goede prestaties leveren en met plezier gaan werken. Onze medewerkers blijven gemotiveerd om zich vakinhoudelijk en persoonlijk te ontwikkelen. Planet Het Retraitehuis heeft respect voor het milieu en voldoet aan alle wet- en regelgeving op dit gebied. Bij de verwerking van afval zorgen wij dat van bron tot eindbestemming de wettelijke eisen worden gevolgd. Ook het scheiden van afval behoort hiertoe, waardoor wij recycling mogelijk maken. Daarnaast werken wij actief aan het besparen van energie en andere duurzaamheidsaspecten. Ook stimuleren wij medewerkers de fiets voor woon-werkverkeer te gebruiken door middel van een fietsplan. Profit Profit ziet Het Retraitehuis vooral in perspectief van bredere welvaart. Duurzaamheid: - verbetert het imago van onze zorginstelling. Dit bevordert weer de continuïteit van de organisatie; - zorgt dat medewerkers trots zijn op de organisatie. Medewerkers ervaren betrokkenheid en zijn minder vaak ziek, dit komt ten goede voor de kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast maakt het ons aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers; - draagt bij aan kostenreductie. Door energiebesparende maatregelen door te voeren dalen energiekosten van Het Retraitehuis. 7

11 3. Strategische verkenning De beschrijving van de organisatie betreft slechts een gedeelte van het verhaal. De omgeving waarbinnen Het Retraitehuis werkzaam is, is turbulent en blijft onderhevig aan veranderingen. Om het verhaal compleet te maken is een externe analyse gedaan om de belangrijkste ontwikkelingen die zich in de omgeving van Het Retraitehuis afspelen in kaart te brengen. Ook is een interne analyse gehouden, hierbij is de organisatie kritisch tegen het licht gehouden. Gekeken is welke eigenschappen van de organisatie een belemmering vormen en welke eigenschappen een positieve bijdrage leveren aan het realiseren van de strategische plannen. 3.1 Externe analyse: bedreigende- en kansrijke ontwikkelingen Bedreigende ontwikkelingen Beperkingen vanuit de overheid Binnen de externe beleidsomgeving neemt Het Retraitehuis geen uitzonderingspositie in ten opzichte van andere zorginstellingen. De komende jaren groeit de vraag naar zorg, gezien de demografische ontwikkelingen. De financiële middelen om die vraaggroei op te vangen, komen er niet of in onvoldoende mate. Bezuinigingen worden gerealiseerd door beperking van onder andere de aanspraken en budgetkortingen, beperking van indicaties of door systemen met persoonsvolgende financiering. Voor Het Retraitehuis biedt dit minstens zo veel kansen en risico's als voor collegae-instellingen. Inkrimping AWBZ Beleidsmakers willen met de AWBZ terug naar de basisgedachte waarvoor de AWBZ is ingevoerd, namelijk het financieren van niet te verzekeren risico s. Ook voor de ouderenzorg heeft dit gevolgen. De meeste mensen worden immers oud. Dus dit is te verzekeren risico. Alleen langdurige verpleging komt nog ten laste van de AWBZ en de rest voor rekening van de verzekeraars. Verzekeraars verzekeren echter alleen medische risico s. Verblijf en ondersteuning vallen hier niet onder. Het ouderwetse verzorgingshuis gaat verdwijnen. De vraag naar psychogeriatrische zorg blijft bestaan (verpleeghuis). Somatische zorg verdwijnt binnen zorginstellingen De ontwikkeling is dat er steeds meer somatische zorg vanuit de wijkverpleging in al dan niet in aangepaste woningen geleverd gaat worden. Op termijn wordt het moeilijker een goede bezetting op de somatische bedden te realiseren. Revalidatiezorg uit AWBZ De revalidatiezorg voor ouderen wordt in 2013 overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Overheveling naar de Zorgverzekeringswet (ZVW) moet leiden tot een betere aansluiting met de ziekenhuiszorg die al onder de ZVW valt. Door de financieringssystematiek van de AWBZ blijven ouderen regelmatig te lang in het ziekenhuis. Ook worden korte intensieve revalidatieprogramma s ontmoedigd, terwijl patiënten daar juist baat bij hebben. De overheveling leidt tot meer risico s bij zorginstellingen en zorgverzekeraars. Met de overheveling vervalt de contracteerplicht die zorgkantoren in de AWBZ hebben. Zorgaanbieders hebben dan niet meer de garantie dat zorgverzekeraars bij hen de zorg inkopen. 8

12 Scheiden wonen en zorg/normatieve huisvestingscomponent (NHC) Beleidsmakers praten al jarenlang om wonen en zorg van elkaar te scheiden. In 2012 start het scheiden van wonen en zorg. Met het scheiden van wonen en zorg wordt bij de intramurale zorgvoorziening de componenten wonen en zorg gescheiden, zodanig dat de cliënt zelf zorgdraagt voor het wonen. Dit scheiden van wonen en zorg kon op verschillende manieren worden gerealiseerd. Onder andere door het terugbrengen van de intramurale capaciteit van de gezondheidszorg en de zorg te extramuraliseren tot zorg thuis bij de verzekerde. Daarnaast door de intramurale zorg zodanig financieel te scheiden in wonen en zorg, dat de verzekerde zelf voor zijn verblijf betaalt, in de vorm van bijvoorbeeld huur. Een zorgaanbieder die over verouderde gebouwen beschikt, krijgt moeite om de huurprijs te legitimeren. De AWBZ gaat niet langer uit van het goochelen met intramurale capaciteit. Op basis van de zorgbehoefte van de cliënt moet duidelijk zijn of iemand voor een verblijfsplaats in aanmerking komt. Cliënten zonder verblijfsindicatie zijn aangewezen op extramurale zorgarrangementen en kunnen zelfstandig een woning huren of kopen. Naar verwachting komt een deel van de huidige intramurale populatie niet langer voor verblijf in aanmerking. Dit vormt voor vele partijen een grote uitdaging. Zelfredzaamheid Zelf grip houden en zoveel mogelijk doen wat men zelf nog kan. Wie afhankelijk raakt van zorg, loopt kans om daarop flink te moeten inleveren. Het in stand houden van de zelfredzaamheid voorkomt onnodige en steeds grotere afhankelijkheid van zorg die ook op een andere manier ingezet kan worden. Bevorderen dat mensen zolang mogelijk zelfredzaam zijn, is dan ook een kerndoelstelling van zorg verlenen. De rijksoverheid stuurt op het bevorderen van zelfredzaamheid van ouderen. De betekenis van ouderdom en de positie van ouderen zijn de laatste jaren sterk veranderd. Ouderen zijn gezonder en langer vitaal maar ook welvarender en zelfbewuster. Het zo lang mogelijk in stand houden van de zelfredzaamheid draagt bij aan de kwaliteit van leven. Zelfredzaamheid wordt steeds belangrijker en er staat nog veel te gebeuren op dit terrein. Hier ligt een uitdaging voor zorgaanbieders. Verandering in zorgvraag Senioren stellen tegenwoordig andere eisen aan zorg- en dienstverlening. Ze verwachten dat er maatwerk wordt geboden. Zorg die aansluit bij de persoonlijke situatie van de persoon. Vanuit marketingoogpunt moet Het Retraitehuis een goed beeld vormen van de beleving die bewoners en hun familie hebben en speelt in op de wensen en behoeftes, rekeninghoudend met de mogelijkheden van de organisatie. Externe regelgeving De rijksoverheid hevelt meer taken over naar lokale overheden of semipublieke organen. Dit stelt hogere eisen aan organisaties en vraagt voor correcte toepassing om hogere deskundigheid. Vooral het bestuderen en implementeren van nieuwe beleidsregels vormt voor een kleine organisatie een grote uitdaging. Krimpende arbeidsmarkt Voor de komende jaren wordt spanning op de arbeidsmarkt verwacht in die zin, dat er minder mensen voor arbeid beschikbaar zijn en dat minder mensen kiezen voor de zorg. 9

13 Acute problemen op de arbeidsmarkt beperken zich tot branches waar verzorgenden werkzaam zijn namelijk de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. In mindere mate kunnen zich problemen voordoen bij sociaalpedagogen en mogelijk bij gespecialiseerde verpleegkundigen en agogen die werken met specifieke groepen (bv. jongeren). Figuur 1: Ontwikkeling van vraag naar zorg en welzijn (op grond van demografische gegevens) en beroepsbevolking in de provincie Noord-Brabant Bron: Transvorm (bewerking gegevens Derks, en Kiwa Prismant), De vraag naar zorg neemt als gevolg van de vergrijzing jaar op jaar toe. Dit geldt in het bijzonder voor de provincie Noord-Brabant. Hier is het tempo van de vergrijzing veel sterker dan elders in het land. Daar staat tegenover dat de beroepsbevolking nauwelijks meer groeit en op termijn zelfs gaat dalen. Kansrijke ontwikkelingen Vergrijzing De komende dertig jaar krijgt Nederland te maken met een sterke vergrijzing. In alle delen van Nederland neemt het aandeel ouderen toe. Meer ouderen, die tegelijkertijd ook ouder worden. Volgens de bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant bedraagt het aantal 75-plussers in de gemeente Uden in 2012 circa In 2020 zijn er plussers en in 2025 en 2030 respectievelijk en

14 Figuur 2: Bevolkingsprognose gemeente Uden (absoluut) Gemeente Uden - Leeftijdsspecifieke bevolkingsontwikkelingen t/m 54 jr jr jr jr jr Totaal Bron: bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, vastgesteld jan Figuur 3: Bevolkingsprognose gemeente Uden (procentueel) Gemeente Uden - Leeftijdsspecifieke bevolkingsontwikkelingen Leeftijd % t/m 54 jr 69,4 68,8 68,1 67,7 67,1 66,4 65,8 65,1 64,3 61,7 59, jr 13,9 13,6 13,6 13,4 13,4 13,4 13,4 13,7 13,9 14,4 13, jr 9,9 10,4 10,8 11,3 11,6 11,8 12,1 12,2 12,4 12,2 12, ,8 7,1 7,4 7,7 8,1 8,4 8,7 9,1 9,4 11,7 13,4 Totaal 100,0 99,9 99,9 100,1 100,2 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 Bron: bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, vastgesteld jan Vergelijking bevolkingsprognose Uden vs. Noord-Brabant De bevolkingsprognose Noord-Brabant verloopt iets anders. Het aantal 75-plussers in Noord-Brabant bedraagt in 2012 circa 7,1% van de Brabantse bevolking, dit betreft in Uden circa 6,8%. In 2020 zijn circa 8,9% van de Brabanders boven de 75 jaar, in Uden betreft dit circa 9,4%. In 2025 en 2030 zijn in Noord-Brabant respectievelijk 10,9% en 12,3% van de bevolking 75-plussers. In Uden bedraagt in 2025 het percentage 75-plussers 11,7% en 13,4% in Geconcludeerd kan worden dat het aantal 75-plussers in Uden meer toeneemt ten opzichte van de totale bevolking in Noord-Brabant. Figuur 4: Bevolkingsprognose Noord-Brabant (procentueel) NOORD-BRABANT - Leeftijdsspecifieke bevolkingsontwikkelingen Leeftijd (%) t/m 54 jr 69,9 69,4 68,8 68,1 67,6 67,0 66,3 65,8 65,2 62,4 61, jr 13,4 13,3 13,3 13,4 13,5 13,7 13,8 14,0 14,2 14,6 13, jr 9,6 10,0 10,4 10,7 11,0 11,2 11,5 11,6 11,8 12,0 12, ,1 7,3 7,5 7,7 8,0 8,2 8,4 8,6 8,9 10,9 12,3 Totaal 100,0 100,0 100,0 99,9 100,1 100,1 100,0 100,0 100,1 99,9 100,0 Bron: bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, vastgesteld jan

15 Figuur 5: Bevolkingsprognose Noord-Brabant (absoluut) NOORD-BRABANT - Leeftijdsspecifieke bevolkingsontwikkelingen Leeftijd t/m 54 jr jr jr jr jr Totaal Bron: bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, vastgesteld jan Aanbod speciale woonvormen Uden Door de gemeente Uden is in een woningmarktonderzoek in 2009 het aanbod van speciale woonvormen in de gemeente Uden in kaart gebracht. Het merendeel van de speciale woonvormen is in Uden geconcentreerd, waarbij ouderenzorg bijna de helft van de speciale woonvormen inneemt. Ook de speciale woonvormen gericht op psychische zorg nemen een groot deel in. In Odiliapeel bevindt zich geen speciale woonvorm. Figuur 4: Speciale woonvormen in de gemeente Uden (2009) Woonvorm Absoluut Percentage Ouderenzorg (Uden) % Ouderenzorg (Volkel) 40 8% Psychische zorg % Fysieke zorg 30 7% Totaal % Bron: woningmarktonderzoek 2009, gemeente Uden. Het Retraitehuis heeft een capaciteit van 55 zorgplaatsen en 2 plaatsen voor tijdelijke opname, waardoor zij circa 20% van het zorgaanbod voor haar rekening neemt. Bij een vergelijking van het aantal zorgplaatsen in Uden met de sterke stijging van het aantal senioren biedt dit kansen. Bebouwing terrein Volkelseweg Al langere tijd werkt de wooncorporatie Area samen met de congregatie Dienaressen van de Heilige Geest, Het Retraitehuis en de gemeente Uden aan de herontwikkeling van het gebied rondom Het Retraitehuis aan de Volkelseweg in Uden. Medio september 2009 kocht Area grond van de missiezusters. Area gaat verschillende typen woningen realiseren, zowel huur als koop. Naast starterswoningen, bestaat een belangrijk deel uit levensloopgeschikte woningen. Door de aanwezigheid van Het Retraitehuis is zorg op afroep in dit gebied relatief makkelijk te realiseren. Met de bouw van de circa 150 woningen wordt waarschijnlijk in 2013 gestart. Deze ontwikkeling biedt kansen voor Het Retraitehuis. 12

16 3.2 Interne analyse: zwakke- en sterke factoren Zwakke factoren Organisatorische beperkingen Met 55 zorgplaatsen en 2 plaatsen voor tijdelijke opname is Het Retraitehuis een kleine speler. Voor het leveren van de directe zorgbehoefte is dit geen bezwaar; het is misschien zelfs een voordeel. Een adequate automatisering, het implementeren van nieuwe wet- en regelgeving, het invoeren van een kwaliteitssysteem, inkoop, het ontwikkelen van nieuwe functies et cetera vergen in verhouding tot grote zorgaanbieders veel energie. Deels wordt dit opgevangen door samenwerking, maar hierdoor ontstaat weer een afhankelijkheid. Ook met betrekking tot kennis en expertise is Het Retraitehuis kwetsbaar. Het Retraitehuis heeft op dit moment binnen diverse disciplines onvoldoende capaciteit en onvoldoende competenties in huis om veranderingen op vele beleidsterreinen te volgen en te implementeren. Het heeft prioriteit ervoor te zorgen dat deze kennis en expertise wel aanwezig zijn. Vermogenspositie De vermogenspositie van Het Retraitehuis toont een stabiele positie in 2009 en 2010 en ligt boven het gemiddelde van de sector. Het absolute niveau van het eigen vermogen is echter beperkt, gelet op de ontwikkelingen binnen de financiering van de AWBZ. Figuur 5: Eigen vermogen/totale opbrengsten Het Retraitehuis Eigen vermogen/totale opbrengsten Het Retraitehuis Benchmark VVT Percentage Jaartal Bron: Financiële- en logistieke barometer gezondheidszorg 2011, Ernst & Young. Het vermogen van Het Retraitehuis dient van voldoende omvang te zijn om financiële risico s op te kunnen vangen. Risico s voor Het Retraitehuis zijn onder andere bezuinigingen in de zorg, strategische keuzes op het gebied van vastgoed en zorgverlening en dekking van toekomstige kapitaallasten. 13

17 De solvabiliteit geeft in vergelijking met andere zorgaanbieders enigszins een vertekend beeld. Aangezien Het Retraitehuis geen eigen onroerend goed en hiermee samenhangende financiering heeft, met uitzondering van de in 2010 geactiveerde multifunctionele ruimte. Hierdoor is het balanstotaal laag en het aandeel eigen vermogen relatief hoog. Figuur 6: Eigen vermogen/totaal vermogen Het Retraitehuis Eigen vermogen/totaal vermogen Percentage Jaartal Het Retraitehuis Benchmark VVT Bron: Financiële- en logistieke barometer gezondheidszorg 2011, Ernst & Young. Specialistische kennis beperkt De kwetsbaarheid van Het Retraitehuis is op sommige bedrijfsonderdelen groot, omdat specialistische kennis bij slechts één of enkele personen aanwezig is. Vaak wordt een beroep gedaan op het management en de stafmedewerkers. Bij grotere projecten is externe ondersteuning noodzakelijk. Door de omvang van Het Retraitehuis is doorgroei binnen de organisatie beperkt en zijn er weinig carrièremogelijkheden voor hoger opgeleiden. Vergrijzing personeelsbestand In alle delen van Nederland neemt het aandeel ouderen toe. Ook binnen het personeelsbestand van Het Retraitehuis is dit merkbaar. Bij Het Retraitehuis zijn circa 90 medewerkers werkzaam, totaal bedraagt dit 41 fte. Ongeveer 34 medewerkers (19 fte) hebben een leeftijd bereikt tussen de 50 en 59 jaar, dit betreft bijna de helft van het totale personeelsbestand. Circa 30 medewerkers (13 fte) hebben een leeftijd tussen de 40 en 49 jaar. 10 medewerkers (5,8 fte) vallen in de leeftijdscategorie 30 t/m 39 jaar. Tot slot hebben 15 medewerkers (1 fte) een leeftijd tussen 16 en 29 jaar. Dit betreffen voornamelijk oproep-/weekendkrachten. De vergrijzing van het personeelsbestand is een risico voor Het Retraitehuis. 14

18 Figuur 7: Opbouw personeelsbestand Leeftijdsopbouw per Aantal Fte t/m Leeftijdscategorieën (in jaren) Het Retraitehuis Moeilijk in te vullen vacatures Het Retraitehuis merkt sinds medio 2011 dat vacatures verzorgende niveau 3 moeilijker zijn in te vullen. Verzorgende niveau 3 is de meest voorkomende functie. Spanning op de arbeidsmarkt wordt verwacht. Deze ontwikkeling vormt een risico. Sterke factoren Kleinschaligheid De kleinschaligheid is zowel een zwakke plek als een sterke kant van de organisatie. Enerzijds maakt de kleinschaligheid Het Retraitehuis kwetsbaar voor ontwikkelingen. Anderzijds onderscheidt kleinschaligheid Het Retraitehuis van andere zorginstellingen in de regio. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers waarderen de kleinschaligheid en voelen zich met Het Retraitehuis verbonden. De sfeer is open en prettig. Er heerst een positieve bedrijfscultuur, de visie wordt gedragen en ook in de praktijk gebracht. Het Retraitehuis is een plek waar bewoners zich thuis voelen. Wij bieden veiligheid en geborgenheid in een vertrouwde omgeving. De kleinschaligheid is ook terug te zien in de persoonlijke aandacht voor elkaar. Daarnaast zorgt het voor flexibiliteit. De organisatie is in staat om adequaat te reageren op omgevingseisen door direct de juiste maatregelen te treffen. Bijzondere locatie Wie kiest voor Het Retraitehuis, kiest voor wonen in een rustige en parkachtige leefomgeving aan de rand van Uden. Een omgeving waarin de bewoner zich thuis voelt door de gastvrijheid en de vriendelijke en warme sfeer. De organisatie heeft een grote tuin van bijna elf hectare waardoor de bewoners zich direct in een bosrijke omgeving bevinden. Ook grenst Het Retraitehuis aan het Udense sportpark, waar sport-, natuur- en dierenliefhebbers elkaar ontmoeten. 15

19 Sterk imago Het Retraitehuis is in de regio bekend als een betrouwbare zorginstelling. De organisatie staat bekend om de persoonlijke aandacht die zij heeft voor bewoners en hun familie, medewerkers en vrijwilligers. Binnen de organisatie staat respect voor de verschillende levensopvattingen centraal. Het Retraitehuis streeft ernaar tegemoet te komen aan de wensen van bewoners. Medewerkers zijn oprecht geïnteresseerd en bieden graag een luisterend oor. De organisatie besteedt veel tijd en aandacht aan het welzijn van bewoners en gasten van de dagverzorging en dagbehandeling. Kwaliteit Het bieden van goede kwaliteit is een belangrijke sleutel voor het succes en de continuïteit van onze organisatie. Certificering is voor Het Retraitehuis dé manier om zichtbaar te maken dat zij intern de zaken goed op orde heeft, dat de bewoner altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering. Het Retraitehuis is in bezit van het HKZ-certificaat. Hoge waardering medewerkers, vrijwilligers en bewoners Medewerkers werken graag bij Het Retraitehuis en hebben hoge waardering voor de organisatie. Ook vrijwilligers hebben een vaste en evenwaardige positie binnen de organisatie. De hoge waardering door medewerkers, vrijwilliger en bewoners is een sterke kant. In het medewerkerstevredenheidsonderzoek, dat plaats heeft gevonden in het voorjaar van 2011, komt dit tot uiting. Medewerkers beoordeelden de werkbeleving met het cijfer 7,8. Ook de respons was erg hoog, ongeveer 85% van de medewerkers heeft de vragenlijst ingevuld. Dit zorgt voor betrouwbare gegevens. In 2010 zijn de bewoners in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan het landelijk project Uw mening, onze zorg. Een gemiddelde score van 8,6 is een geweldig resultaat. Groot aanbod vrijwilligers Bij Het Retraitehuis zijn circa 60 vrijwilligers werkzaam, die voor een veelheid van ondersteunende taken worden ingezet. Vrijwilligers dragen met plezier een steentje bij aan de organisatie. Het Retraitehuis heeft tot op heden geen beperkingen ten aanzien van het werven van vrijwilligers. Via mond-tot-mond reclame maken de meeste vrijwilligers veelal kennis met de organisatie. Vrijwilligers worden gewaardeerd door de organisatie en dit is merkbaar in sfeer en betrokkenheid. Vrijwilligers worden ingezet voor directe zorg- en dienstverlenende taken (sociaal contact, psychische steun, praktische steun) maar ook bij organisatorische taken. Het Retraitehuis bespreekt met de vrijwilliger waar hij affiniteit mee heeft, zodat de juiste personen op de juiste plek werkzaam zijn. Het aanbod en de inzet van vrijwilligers zijn een sterke kant van Het Retraitehuis. Kennis medewerkers Het Retraitehuis investeert veel in haar medewerkers door een beleid te voeren dat is afgestemd op de wensen en behoeftes van medewerkers en door middel van trainingen en scholing. Scholing is voornamelijk gericht op deskundigheid en persoonlijke groei, maar ook op gedrag en cultuur. 16

20 4. Strategische koers Het Retraitehuis is een kleinschalige, betrouwbare zorginstelling werkzaam in een turbulente omgeving. Wij zijn ons bewust van de risico's, echter zien ook voldoende kansen om onze positie te versterken. Kansen worden in dit hoofdstuk vertaald naar strategische keuzes. Er is onderscheid gemaakt in keuzes die bijdragen aan continuïteit van de organisatie, kwaliteit van zorg en personeelsmanagement. 4.1 Continuïteit Als organisatie hebben wij kleinschaligheid en zelfstandigheid van ons verpleeg-en verzorgingshuis hoog in het vaandel en wij willen dit behouden. De rijksoverheid en lokale overheden stimuleren kleinschalige zorgverlening. Het is natuurlijk de vraag hoe wij dit financieel kunnen realiseren. Het antwoord hierop moet onder andere gezocht worden in de uitvoering van het bedrijfsmanagement. Het budget AWBZ komt steeds meer onder druk te staan, terwijl de kosten in de gezondheidszorg verder toenemen. Het is noodzakelijk balans te vinden tussen kosten en opbrengsten, dan kan het weerstandsvermogen groeien naar een aanvaardbaar niveau. Vermogenspositie Het weerstandsvermogen van Het Retraitehuis moet zich ontwikkelen tot een gezond weerstandsvermogen. Dit om de financiële risico s in de toekomst te kunnen opvangen en een mogelijke groei/uitbreiding van Het Retraitehuis te kunnen realiseren. De overheid verwacht van bestuurders in zorginstellingen dat zij steeds meer de rol van ondernemer op zich gaan nemen. Risico s en ondernemerschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waar voorheen de nadruk lag op de kostenbewaking in relatie tot een vast zorgbudget, moeten zorginstellingen nu de kosten beheersen in relatie tot een variabel zorgbudget. Door het vasthouden aan contracteerruimte door zorgverzekeraars en de beperkte realisatie van de marktwerking in de zorg, leidt een groei van Het Retraitehuis in eerste instantie mogelijk tot een daling van het weerstandsvermogen. Het AWBZbudget komt immers steeds meer onder druk te staan. Overproductie wordt niet automatisch door zorgverzekeraars vergoed, terwijl onderproductie wel direct terugbetaald dient te worden. Daarnaast worden bepaalde AWBZ-functies overgeheveld naar gemeenten en/of zorgverzekeringswet. Het solvabiliteitspercentage (eigen vermogen/ totale opbrengsten) bedraagt ultimo 2010: 21%. Gezien de kleinschaligheid/kwetsbaarheid van Het Retraitehuis, moet het solvabiliteitspercentage stijgen. Het waarborgfonds voor de zorgsector, maar ook banken eisen dit ook van zorginstellingen. De doelstelling van Het Retraitehuis is binnen vijf jaar een solvabiliteitspercentage te hebben bereikt van 30%-35%. Financiële sturing Het Retraitehuis opereert in een omgeving die steeds complexer en dynamischer wordt. Externe ontwikkelingen dwingen Het Retraitehuis bedrijfsmatiger te werken. Een goed functionerende planning- en controlcyclus verhoogt het bewustzijn van belangrijke ontwikkelingen, die invloed hebben op de continuïteit en kwaliteit. Dit zorgt voor het tijdig kunnen nemen van maatregelen. Ook zorgt een goede planning- 17

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015)

OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015) OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015) Woonzorgcentrum Leiehome is een woonplaats met ruime verzorgingsmogelijkheden voor ouderen. Wij verlenen een deskundige en actuele zorg op maat.

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg de exploitatie van de zorg en dienstverlening drs. J.H.M. van Ginneken 25 oktober 2012 Overheidsbeleid SWZ Beleidsstukken 24 juni 2012: Voortgangsrapportage Hervorming Langdurige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2333 Vragen van de leden

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar!

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar! WELKOM BIJ LUCIVER! LuciVer is een kleinschalige organisatie voor welzijn, zorg en wonen. Wij zijn er voor ouderen die door verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden zorg of ondersteuning

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb.

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Zorg voor mensen Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren te helpen zichzelf in hun eigen kracht te zetten en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, december 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Feiten en cijfers over de verpleeghuiszorg

Feiten en cijfers over de verpleeghuiszorg Feiten en cijfers over de verpleeghuiszorg Hoeveel ouderen zijn er in Nederland? Nederland heeft op dit moment zo n 735.000 inwoners van 80 jaar of ouder. Dat is 4,3% van alle Nederlanders. Dit aantal

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

In en exclusiecriteria

In en exclusiecriteria In en exclusiecriteria Omschrijving organisatie Schutse Zorg Tholen heeft formeel een toelating voor het bieden van intramurale zorg in het kader van de wet Langdurige zorg (85 plaatsen) waarvan 20 plaatsen

Nadere informatie

NVTG Zorgvastgoed Congres "Begrijpen wij elkaar nog wel"

NVTG Zorgvastgoed Congres Begrijpen wij elkaar nog wel pagina 1 pagina 2 Agenda 1) Voorstellen 2) Onderwerp: Bouwen is meer dan alleen stenen stapelen 3) Positie van de vastgoedportefeuille. 4) Bedrijfswaarde 5) Bouwen doe je samen (cliënt bestuur - zorg vastgoed)

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m 4

Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m 4 Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m 4 ZorgpleinNoord maart 2013 Betreft: Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m zzp 4 Regio: ZorgpleinNoord Groningen en Drenthe Door: RegioPlus

Nadere informatie

Uit zorg voor elkaar

Uit zorg voor elkaar Informatiegids Uit zorg voor elkaar Oprechte aandacht voor elkaar en zorg uit een goed hart. Zo zullen veel bewoners hun ervaringen met Westerkim en Horizon samenvatten. Voor de meesten van hen was de

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

Transities in de langdurende zorg. Lizette de Laat Rens de Haas

Transities in de langdurende zorg. Lizette de Laat Rens de Haas Transities in de langdurende zorg Lizette de Laat Rens de Haas Initiatief Deze workshop is ontstaan vanuit een gezamenlijk initiatief van de gemeente Tilburg en de Tilburgse zorgaanbieders De Wever en

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen Doel Omschrijven van criteria wanneer een cliënt in aanmerking komt voor verpleging en verzorging binnen de intramurale setting en de grenzen van

Nadere informatie

Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure St.- Annaparochie

Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure St.- Annaparochie Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure 1-1-2017 St.- Annaparochie Inhoud Welkom...2 Visie...2 Zorgcentrum het Bildt...2 Keurmerk...2 Zorg- en dienstverlening...3 Intramurale zorg...3 Thuiszorg...3 Groepsverzorging...3

Nadere informatie

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Utrecht, 26 maart 2015 Wine te Meerman Eveline Castelijns Simon Heesbeen Floor Vreeswijk 1 Inhoud 1. Aanleiding voor het onderzoek

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Beleidsplan. Unie Van Vrijwilligers Afdeling Leeuwarden Onze missie:

Beleidsplan. Unie Van Vrijwilligers Afdeling Leeuwarden Onze missie: Beleidsplan Unie Van Vrijwilligers Afdeling Leeuwarden 2012-2017 Onze missie: Het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door middel van intramurale en extramurale activiteiten met flexibiliteit,

Nadere informatie

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog De positie van de(thuis)zorg Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog de Zorgboog Voor alle generaties; dus kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, behandelpraktijk (paramedici),

Nadere informatie

PROVINCIE GELDERLAND Provincie Gelderland. Henk Nouws, Claasje Reijers. Ruimte voor zorg bv

PROVINCIE GELDERLAND Provincie Gelderland. Henk Nouws, Claasje Reijers. Ruimte voor zorg bv MONITOR WONEN-ZORG PROVINCIE GELDERLAND 2013 SA M ENVATTING voor Provincie Gelderland auteur Henk Nouws, Claasje Reijers Ruimte voor zorg bv Research en advies in wonen en zorg Postbus 2038, 3800 CA AMERSFOORT

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden IVVU: Leergang innoveren locaties intramurale zorg Strategie & omgeving Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden Programma leergang Blok 1: Strategie & omgeving Blok 2: Zorg & bedrijfsvoering Blok 3: Wonen

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Zorghotel Breda Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Februari 2006 Antoinette Bolscher, RIGO Research en Advies Stichting Elisabeth en Stichting Thuiszorg Breda hebben gezamenlijk

Nadere informatie

Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden

Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden BELEIDSREGEL Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Memo Wonen en Zorg Scholeneiland Bunnik Inleiding

Memo Wonen en Zorg Scholeneiland Bunnik Inleiding Memo Wonen en Zorg Scholeneiland Bunnik 16-9-2016 1. Inleiding De gemeente heeft op het Scholeneiland Bunnik een locatie beschikbaar voor zorgwoningen 1, voor de doelgroep dementerende ouderen. Een eerste

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Wonen met Zorg in de anticipeerregio s

Wonen met Zorg in de anticipeerregio s Wonen met Zorg in de anticipeerregio s Inleiding In de komende decennia zal de bevolkingssamenstelling veranderen en zal het aandeel ouderen in de bevolking toenemen. Indien nu al bekend is hoeveel ouderen

Nadere informatie

Financiering Zorg. Yvonne van Geffen Stafmedewerker Ouderenzorg KNR Commissie Ouderenzorg Religieuzen (COR) Oktober 2012 1

Financiering Zorg. Yvonne van Geffen Stafmedewerker Ouderenzorg KNR Commissie Ouderenzorg Religieuzen (COR) Oktober 2012 1 Financiering Zorg Yvonne van Geffen Stafmedewerker Ouderenzorg KNR Commissie Ouderenzorg Religieuzen (COR) Oktober 2012 1 Financiering Zorg 1. Ontwikkelingen in de Zorg 2. Nederlands Overheidsbeleid 3.

Nadere informatie

Doet scheiden lijden?

Doet scheiden lijden? Doet scheiden lijden? Extramuralisering na Zorgakkoord en Kamerbrief Jasper Klapwijk Strateeg Espria Woonzorg Nederland Apeldoorn, 30 mei 2013 Extramuralisering voor zorgaanbieders Waar staan we? Zorgakkoord

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

De Lindeboom Ammerzoden

De Lindeboom Ammerzoden De Lindeboom Ammerzoden BrabantZorg Zorg en ondersteuning bieden tijdens het ouder worden. Dat is de kern van ons werk. Niet alleen op de momenten dat het nodig is, maar ook omdat we ouder worden zo aangenaam

Nadere informatie

Voor iedere zorgvraag een passende oplossing

Voor iedere zorgvraag een passende oplossing Voor iedere zorgvraag een passende oplossing De Gouden Leeuw Groep Missie De Gouden Leeuw Groep biedt zorg op maat afgestemd op de persoonlijke wensen en situatie van de cliënt. Deze persoonlijke zorgvraag

Nadere informatie

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

Demografische gegevens ouderen

Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven. We spreken hier van ouderen indien personen 55 jaar of ouder zijn. Dit omdat gezondheidsproblemen met name vanaf die

Nadere informatie

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers voorzitter Raad van Bestuur 11 december 2013 1 De Opbouw Wie of wat is De Opbouw? Opgericht 1939 Medewerkers ca. 5.500 (3.219 fte) 200+ locaties in 114 gemeenten in 3

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP Laat mij doen met eigen vuur, wat ik verkies zoolang ik duur.. Willem Elsschot Zorgvisie: Zo gewoon mogelijk De Frankelandgroep vindt het van groot belang dat

Nadere informatie

Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft. Hospice Marianahof. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst

Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft. Hospice Marianahof. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft Hospice Marianahof Avoord Zorg en Wonen Zoals u het wenst 1 Welkom in marianahof Gastvrij thuis 4 Eigen regie 5 Aandacht 6 Multidisciplinair

Nadere informatie

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus De Plus van Surplus Strategische koers Surplus 2 3 Inhoudsopgave Werkgebied... Opvoeden is niet altijd makkelijk, gelukkig is er hulp wanneer ik dat nodig heb. 4 6 Onderdelen van Surplus... 7 Surplus als

Nadere informatie

IJsselheem en veranderingen in de zorg

IJsselheem en veranderingen in de zorg IJsselheem en veranderingen in de zorg Zorgkosten Kosten AWBZ 25 miljard euro (2011); nu 27 miljard In 10 jaar tijd een stijging van 38% Tekort 3 miljard euro In 2013 een daling door invoering scheiden

Nadere informatie

Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag Utrecht, 14 november 2015 Betreft: AO Kwaliteit verpleeghuiszorg 18 november 2015 Geachte leden, Volgende week voert u een

Nadere informatie

Optimize Your World Op de ORTEC Health Care Plandag Donderdag 13 juni, Fort Voordorp.

Optimize Your World Op de ORTEC Health Care Plandag Donderdag 13 juni, Fort Voordorp. Optimize Your World Op de ORTEC Health Care Plandag Donderdag 13 juni, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandaghc Even voorstellen Edwin Kalbfleisch 14-06-13 2 Programma 1. Achtergrond ZZP s 2. Uitleg opbouw

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 Inleiding In de gemeente Geertruidenberg staan al geruime tijd woonzorgcomplexen op de nominatie om herontwikkeld

Nadere informatie

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan van de SWZP 2015 2017

Meerjarenbeleidsplan van de SWZP 2015 2017 Meerjarenbeleidsplan van de SWZP 2015 2017 Klein, betrokken en creatief Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten, missie en visie van de SWZP: Wat is onze kracht? Hoe zetten we die het beste in? 2. Transitie van

Nadere informatie

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis...

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis... Thuiszorg Pieter van Foreest Zorg Thuis Zo lang mogelijk Thuis... Welkom bij Pieter van Foreest Wij willen u van harte welkom heten bij Pieter van Foreest. Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij!

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! Ontwikkelingen Klant/Consument: - mondiger/eigen verantwoordelijkheid - Regie (o.a. via PGB) - maatwerk - één loket (gemak,

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 -

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, maart 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen PK Benelux BV Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen INLEIDING Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

mensen hebben mensen nodig

mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig Dat vinden we bij Mosae Zorggroep. Vanuit vijf locaties en een eigen thuiszorgorganisatie. Met ruim 600 mensen in dienst en 300 vrijwilligers verzorgen

Nadere informatie

Voor iedere zorgvraag een passende oplossing

Voor iedere zorgvraag een passende oplossing Voor iedere zorgvraag een passende oplossing De Gouden Leeuw Groep De Gouden Leeuw Groep biedt zorg op maat afgestemd op de persoonlijke wensen en situatie van de cliënt. Deze persoonlijke zorgvraag varieert

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie