Stichting Therapeuticum Aquamarijn Kwaliteitsjaarverslag 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Therapeuticum Aquamarijn Kwaliteitsjaarverslag 2011"

Transcriptie

1 Kwaliteitsjaarverslag 0

2

3 Stichting Therapeuticum Aquamarijn Kwaliteitsjaarverslag 0 Inhoudsopgave Organisatie Samen werken aan kwaliteit Huisartsenpraktijk Uitwendige therapie Antroposofische fysiotherapie Euritmietherapie Kunstzinnige therapie Muziektherapie Consultatieve praktijk 3

4 4

5 Voorwoord Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag van het Therapeuticum Aquamarijn 0. De opzet van het verslag is grotendeels gelijk aan het voorgaande jaar. Na een korte uiteenzetting van de structuur van onze organisatie en de samenwerking daarin komen de verschillende werkgebieden komen aan het woord. Het streven is inzicht te geven in onze manier van werken. Dit gebeurt met de jaarcijfers, maar ook met het kwaliteitsbeleid van verschillende therapeuten en disciplines. De indicaties en diagnoses zijn gerubriceerd volgens de ICPC classificatie en geven meer duidelijkheid over de verwijsstroom van de artsen en over de opbouw van de patiëntengroepen. De redactie 5

6 Organisatie van Therapeuticum Aquamarijn Doelstellingen van de Stichting De Stichting Therapeuticum Aquamarijn heeft als doel om in de regio Arnhem, een therapeuticum te beheren, waar de antroposofische geneeskunst, naar de inzichten van Dr. Rudolf Steiner en Dr. Ita Wegman, op wettelijk bevoegde wijze door huisartsen, therapeuten en medische specialisten wordt beoefend en verder ontwikkeld. Dit alles binnen de samenhang van de Nederlandse gezondheidszorg. De Stichting beoogt niet het maken van winst. Antroposofische Geneeskunst Binnen het therapeuticum Aquamarijn werken artsen en therapeuten intensief samen. Zij proberen in hun manier van werken inhoud te geven aan diagnostiek en behandeling vanuit het antroposofische mensbeeld. Dit antroposofisch mensbeeld heeft een grote reikwijdte. Het heeft ook invloed op hoe wij ons professioneel ontwikkelen, zowel individueel als in onze samenwerking met elkaar. Wat voor ons centraal staat is de bereidheid om als individu een weg te gaan. Een weg van scholing in de geesteswetenschap, naast de kennis en inzichten vanuit natuurwetenschappelijk onderzoek. Door deze twee ontwikkelingslijnen kan er een verruiming ontstaan in inzichten. De daaruit voortvloeiende therapeutische mogelijkheden kunnen op die manier ook openingen geven in ons zoeken naar wegen om de zieke mens te helpen de kans van dit ziek zijn aan te wenden tot een omvorming van situaties, waarin hij is vastgelopen, zodat er ook sprake kan zijn van heling. Centraal hierin staat ons streven om de gezond makende krachten van deze zieke mens zo aan te spreken, dat ze weer in staat zijn om die omvorming tot stand te brengen. Een omvorming, die alleen maar mogelijk is als we in onze therapie in staat zijn om het Ik-wezen van die mens te engageren tot grotere activiteit. In de antroposofische geneeskunst gaat het er om, dat we de mens in al zijn geledingen en op alle niveaus van existeren leren kennen en met name ook in de verschillende verhoudingen met de natuurrijken. Pas wanneer we al deze inzichten kunnen samenbrengen rondom het Ik-wezen, dan kan er iets ervaarbaar worden van het beeld van die mens. Dit hebben we onvoorwaardelijk nodig als we willen komen tot een geneeskunst, die op de mens is afgestemd. De arts en de therapeut moeten in onderzoek en behandeling uitgaan van twee beelden: Eén van de mens als aardewezen, en één van de mens als een kosmisch wezen. De manier waarop zij met elkaar samenwerken, kan leiden tot ziek zijn. De mate waarin de arts en therapeut zich scholen in beide vormen van onderzoek, zowel natuurwetenschappelijk als geesteswetenschappelijk, maakt dat ontwikkeling van geneeskunst mogelijk is. De Stichting wil haar doel bereiken door: Een gezonde economische basis te realiseren, en mocht dit nodig zijn verder kan uitbreiden; Te fungeren als rechtspersoon ten behoeve van het therapeuticum: t.a.v. mogelijke verhoudingen van juridische aard, zowel intern als extern,. Toe te zien op een adequate ontwikkeling van een professionele gezondheidszorg binnen het therapeuticum. de mogelijkheden van nascholing te bevorderen in de antroposofische geneeskunst voor artsen en therapeuten, die verbonden zijn aan het therapeuticum Aquamarijn; De samenwerking te bevorderen in bijvoorbeeld werkgroepen, maar ook tussen patiënten, wanneer bijvoorbeeld een patiëntenkring gevormd zou worden, als ook in samenhang met de artsen en therapeuten die werkzaam zijn in het therapeuticum. De Stichting Therapeuticum Aquamarijn bestaat uit: Het stichtingsbestuur, waarin ook patiënten zitting kunnen hebben. De artsen en therapeutengroep; De patiënten. 6

7 Het stichtingsbestuur Het stichtingsbestuur beheert het onroerend goed en de financiële middelen. Hierin zijn verschillende inkomensstructuren te onderscheiden, te weten: Het inkomen in de vorm van de patiëntenbijdragen; Het inkomen door de huurbijdragen van artsen en therapeuten; Incidentele giften van patiënten en betrokkenen buiten de stichting, die zich betrokken voelen bij het therapeuticum en haar doelen willen helpen nastreven. Met het geld beheert het bestuur het pand en verzorgt de verschillende fondsen. Deze fondsen hebben tot doel de patiënten, artsen en therapeuten te ondersteunen bij het beoefenen en het verder ontwikkelen van de antroposofische geneeskunst. Fondsen Binnen het therapeuticum worden de volgende fondsen beheerd: Het therapiefonds, waaruit patiënten ondersteund kunnen worden in het betalen van de diverse therapieën die niet vergoed worden door de verzekeraars en waarvoor zij zelf onvoldoende financiële middelen tot hun beschikking hebben om die kosten te betalen; Het therapeutenfonds, waaruit therapeuten ondersteund kunnen worden in de ontwikkeling van hun beroepsmatig handelen en de ontwikkeling van hun taken binnen het therapeuticum Aquamarijn; Het bestuur houdt zich bezig met verschillende beheerstaken. Zij besteedt aandacht aan de communicatie tussen bestuur, artsen en therapeuten en de patiënten. Het bestuur realiseert zich, dat het belangrijk is om ook beleidslijnen uit te stippelen, die voortkomen uit een meer geïntensiveerd overleg en een nauwere samenwerking tussen artsen en therapeuten en bestuur. De artsen en therapeutengroep De artsen en therapeuten proberen de antroposofische geneeskunst in hun vakgebied te integreren. Zij hebben zich tot doel gesteld een kwalitatief goede zorg te leveren. Daarbij streven zij een verdere ontwikkeling na binnen hun eigen vakgebied zowel vanuit reguliere als meer antroposofisch gerichte nascholing. Maar ook proberen artsen en therapeuten te blijven werken aan een professionalisering van het samenwerken. De artsen en therapeuten maken gebruik van de faciliteiten die de Stichting biedt en leveren een financiële bijdrage gebaseerd op de kwantitatieve omvang van hun beroepspraktijk (5% van het bruto-inkomen, verkregen uit hun beroepsmatige werkzaamheden binnen het therapeuticum). Vrijwilligers binnen Aquamarijn Binnen Aquamarijn worden een aantal activiteiten door vrijwilligers: deelname in het bestuur, redactie en eindredactie van de Aquatinten, tuinverzorging, bloemen in het pand, website, therapiefonds en kleine klussen in het pand. 7

8 Bestuurssamenstelling Het bestuur van de Stichting Therapeuticum Aquamarijn bestond begin 0 uit: - Annelieke Hekman, Paul Sanders, Hans van Tol, Andrea Wellenstein en Liesbeth Hermelijn Eind 0 bestond het bestuur uit: - Hans van Tol, Dick Dekker, Wieneke Groot, Hans van Vugt en Hannie Bakker Medewerkers van het therapeuticum in 0 Huisartsen - B.N. Bischot, 40% - J.A.S.M. van Vugt, 60% en Praktijkassistentes, in dienst van de huisartsen: - A. van Zanten 73% - Liedwien van Vliet 73% Administratieve ondersteuning F. Hirth 3% Consultatief arts voor antroposofische geneeskunst - G.A. Rotteveel, 0-40%. Fysiotherapeuten - J.A. Bakker, 50% - A. Jansen, 60% als fysiotherapeute en orthopedagoge - Y. Siebum, 40% - B. de Brouwer, 80% - L. De Groot, 0% Uitwendig therapeuten - A. Janssen, 40% - R. Vlijm, 40% Euritmietherapeuten - L. Hermelijn, 60% - A. Wellenstein, 50% Kunstzinnig therapeut, beeldend - A. Lennaerts, 40% Kunstzinnig therapeut, muziek - A. Sander, 40% Voedingskundige - V. Dittrich, 0% 8

9 Samen werken aan kwaliteit Werkwijze van artsen en therapeuten De artsen en fysiotherapeuten van Aquamarijn hebben allen een reguliere opleiding gehad. Na deze opleiding hebben zij een aanvullende antroposofische vakopleiding gedaan. Artsen en therapeuten geven op een persoonlijke wijze kleur aan hun manier van werken. Het gezamenlijke streven is: De zieke mens helpen om zich te verbinden met zijn eigen ziekteproces, zodat er vanuit een - in ieder mens werkzame gezond makende kracht - gewerkt kan worden aan het benutten van de kansen, die ons in elk ziekteproces als het ware worden aangereikt. Wezenlijk voor ons therapeuticum is ook de samenwerking, die, naast het hebben van overleg, vooral gericht is op het samen realiseren van draagkracht. Dat is in wezen de kracht, die de patiënt kan helpen om vertrouwen te krijgen in de eigen ontwikkelingsstrategie. De overlegsituaties Iedere donderdag van 0.00 tot.5 is er een overleg van artsen en therapeuten. In deze vergadering zijn twee onderdelen te onderscheiden: In het eerste deel er gezamenlijke studie. Het tweede deel is gewijd aan de patiëntenbespreking: één van de artsen en/of therapeuten brengt een patiënt in vanuit een eigen vraagstelling. Dit kan een medische vraag zijn, maar ook een toespitsing van de vraag van waaruit de desbetreffende therapeut of arts met de patiënt aan het werk is geweest of wil gaan werken. De laatste donderdag van de maand is een praktische vergadering waarbij onderwerpen besproken worden die te maken hebben met organisatorische aspecten van het therapeuticum. Taakverdeling Binnen het samenwerkingsverband van artsen en therapeuten van het therapeuticum Aquamarijn vervullen de medewerkers ook beheerstaken. Coördinatie van de schoonmaak van het pand; communicatie met de schoonmaakster. Contactpersoon: Francis Hirth Bouw- en verbouwcommissie, verzorgen van het contact met de bouwdeskundige over onderhoudspunten, verbouwpunten, te verrichten werkzaamheden in het kader van herstel, verbetering of verbouwing naar de medewerkers toe: Bert de Brouwer. Coördinatie klein onderhoud: Anita Lennaerts Huisvestingsgroep/financiele groep: Hans van Vugt, Hannie Bakker, Barbera Bischot. Vertegenwoordiging vergadering VHV: Barnera Bischot Redactie van het contactblad Aquatinten. Dit wordt gedaan door Anita Lennaerts, in maart 0 vervangen door Hannie Bakker en Hans van Vugt. Overleg met het therapiefonds naar aanleiding van aanvragen van patiënten aan het fonds. Dit overleg vindt plaats binnen de therapiefonds-commissie, waarin zitting hebben Annette Sander en Gerard Rotteveel; Onderhoud aan de website van therapeuticum Aquamarijn: Bert de Brouwer, Barbera Bischot en Anita Lennaerts Coördinatie en aanschaf van de gebruiksmiddelen in Aquamarijn food en non-food, zoals toiletpapier, schoonmaakmiddelen, koffie en thee: Francis Hirth verzorgen van thematische exposities in het gebouw, door Josette Bennebroek en Anita Lennaerts. Organiseren van jaarfeesten: Andrea Wellenstein, Anita Lennaerts (009) en Rina Vlijm, Annette Sander (00) - Begeleiding vrijwilligers: Liesbeth Hermelijn en Gerard Rotteveel: verzorgen van de jaartafel (Jose Schorfhaar) en bibliotheek (Karin Huijgens). - Redactie Jaarverslag: Annette Sander, Louis de Groot 9

10 Financiering van de diverse therapieën De huisartsen en fysiotherapeuten worden vergoed conform de wettelijke regelingen en tarieven door de ziektekostenverzekeringen. Voor de overige therapeuten gelden verschillende regelingen. Afhankelijk van de verzekering worden de kosten van de therapieën geheel of gedeeltelijk vergoed, in veel situaties is er een maximumbedrag dat vergoed wordt door de verzekeraar. Deze vergoeding kan alleen plaatsvinden wanneer de verzekerde een aanvullende verzekering heeft afgesloten in zijn polis. Wanneer er geen vergoeding van de therapieën plaatsvindt door de verzekeraar en er problemen zijn met de eigen financiering van de kosten, kunnen patiënten contact opnemen met het therapiefonds van de Stichting en vervolgens gekeken naar een evt. passende betalingsregeling of een gedeeltelijke schenking als bijdrage in de therapiekosten. Aanvragen therapiefonds 0 Commissie: Winnie Penninga, Diny Teunissen, Annette Sander, Gerard Rotteveel. In 0 zijn totaal 0 aanvragen geweest. Met alle aanvragers is en/of telefonisch en persoonlijk contact geweest. Hiervan hebben 5 personen een vergoeding ontvangen uit het therapiefonds, totaal voor een bedrag van.96, mensen hebben hun aanvraag weer ingetrokken omdat ze een andere oplossing vonden. In 0 is regelmatig overleg geweest met de leden van het therapiefonds.. Besluitvorming De besprekingen op de donderdagochtend worden genotuleerd en de genomen besluiten worden vastgelegd in een aparte besluitenlijst. Deze lijst is toegankelijk voor de artsen en therapeuten. De patiëntbesprekingen worden in een apart schrift vastgelegd. Vermelden van besprekingen en overlegsituaties De vergaderingen van het stichtingsbestuur zijn voor iedereen, ook voor de patiënten van het Therapeuticum toegankelijk. Van de medewerkers wordt verondersteld dat zij via de notulen kennis nemen van de inhoud van de bestuursvergaderingen en op de hoogte zijn van de genomen beslissingen op bestuursniveau. Aquavisie Twee maal per jaar worden de zgn. Aquavisiedagen gehouden. Op deze dagen worden inhoudelijke thema s door de medewerkers besproken. Deze inhoudelijke besprekingen leiden tot een doelgericht uitzetten van beleid, gericht op verbetering van de kwaliteit van behandelen, de kwaliteit van de geleverde zorg en het onderling afstemmen van de individuele ideeën over de praktijkvoering. De website Mei 003 is de website van het Therapeuticum Aquamarijn gelanceerd. Hier kunnen patiënten en belangstellenden informatie krijgen over het Therapeuticum. Tevens is hier ook informatie te lezen over de antroposofie en de antroposofische geneeskunst. Het webadres is Cursussen 0 Stemwerk: voor en najaar 0... Annette Sander Gregoriaans: voor en najaar 0...Annette Sander Klachtenregeling/klachtenbehandeling Het Therapeuticum is aangesloten bij de NVAZ (Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders, en heeft ook de klachtenregeling van het NVAZ overgenomen. De artsen en fysiotherapeuten zijn bovendien ook aangesloten bij de klachtenregeling van hun eigen beroepsorganisaties. 0

11 Huisartsenpraktijk Praktijkvoering Mw. B.N. Bischot, Dhr. J.A.S.M. van Vugt en Mw. D. de Witt. Praktijkhistorie De Huisartsenpraktijk is in 979 op initiatief van een patiëntengroep gestart en is vanaf het begin onderdeel van het gezondheidscentrum Therapeuticum Aquamarijn geweest. Sinds de start van het therapeuticum heeft de huisartsenpraktijk een bovenwijkse functie gehad en zelfs "bovenregionaal". Uit alle wijken in Arnhem en veel dorpen in de omgeving staan patiënten ingeschreven. Vanaf 993 is hij gevestigd aan de De Wetstraat 0- en dicht bij het centrum in Arnhem-Noord gelegen. De praktijk bevindt zich op de eerste verdieping van het pand. Praktijkdoelen Het eerste doel van de praktijk is om binnen de eerstelijns gezondheidszorg te werken. De artsen zijn dan ook opgeleid tot regulier huisarts en zijn geregistreerd in het officiële register van huisartsen. Tevens hebben zij contracten met de landelijke zorgverzekeraars afgesloten. Het tweede doel is om zoveel mogelijk te werken vanuit het antroposofische mensbeeld, als een aanvulling en verbreding van de reguliere geneeskunde. Er is een officieel register voor antroposofische artsen bij de NVAA (Ned. Ver. voor Antroposofische Artsen): zie Mw. Bischot en Dhr. J. van Vugt zijn gecertificeerd voor de NVAA. Mw. De Witt is in september 007 gestart met de opleiding. Specifieke doelen voor dit jaar waren:(voornemens voor 0): -Teambuilding en gemeenschappelijke visie -voortgang medische en antroposofische nascholing assistentes -voortgang besprekingen rondom nieuwe huisvesting -voortgang contact Menzis rondom tarief Antroposofisch consult en verzekeringsmogelijkheden patiënten zoals bv bij AZIVO/ Zorgpunt Actualiteit Geen gegevens Praktijkorganisatie De huisartsenpraktijk functioneert als een eerstelijns stadspraktijk, met alle voorzieningen die daarbij noodzakelijk zijn. Ter informatie is er allereerst de website (www.therapeuticumaquamarijn.nl) en een beknopte informatie brochure. Daarnaast komt halfjaarlijks een prachtig contactblad uit, de Aquatinten, waarin o.a. de actuele praktijkinformatie up-to-date gehouden wordt. En tot slot is er vóór inschrijving in de praktijk altijd een kennismakingsgesprek van 0-0 minuten bij een van de huisartsen. Er zijn 3 huisartsen werkzaam, sinds 987 mevrouw B.N. Bischot en sinds 990 de heer J.A.S.M. van Vugt. Medio 006 is mevrouw D. de Witt als 3e huisarts tot de maatschap toegetreden. Dokter van Vugt werkt sinds 006 tevens dagen op de Michaelshoeve, een antropsofisch instituut voor verstandelijk gehandicapte kinderen. In de praktijk werken parttime doktersassistentes. Te weten Ans van Zanten 8 uur, Liedwien van Vliet 8uur. De zomerstop in de agenda blijft gehandhaafd. Het blijft goed uitpakken dat we na de zomervakantie met een lege agenda beginnen zodat iedereen direct terecht kan. De praktijk blijft werken met een inloopspreekuur van 5 minuten per dag voor alleen spoedgevallen en daarnaast het terugbelspreekuur.

12 Sinds begin 00 is naast de financiële administratie uiteindelijk ook het medisch dossier geautomatiseerd. Er wordt met volle tevredenheid gewerkt met het automatiseringsprogramma Omnihis Scipio ASP, het voormalige Machis. Patiëntenpopulatie De huisartsenpraktijk heeft vanuit haar bijzondere karakter altijd een bovenwijkse functie gehad. Wat in overeenstemming is met het vestigingsbeleid van de Regionale Huisartsen Vereniging (RHV). Het praktijkgebied bestaat uit heel Arnhem, Oosterbeek en Velp. Binnen dit gebied worden visites gereden. Maar er zijn ook patiënten van ver buiten dit gebied bij de praktijk ingeschreven. Hierbij moeten zij af zien van het visiterecht. Zij zijn dan zelf verantwoordelijk om voor een spoedconsult of een visiteverzoek met een plaatselijke huisarts daar afspraken over te maken. Daarnaast telt de praktijk 50 à 00 consultatieve patiënten, die wel hun eigen huisarts elders aanhouden. De meest opvallende karakteristiek van de praktijk is dat het echt een jonge populatie heeft, die wel mee veroudert, maar echte bejaarden zijn er maar een paar tiental. Een gevolg is dat voor de uitgebreide CARA/COPD-, HVZ- of Diabeteszorg nog een heel kleine doelgroep is. Al is deze groep wel duidelijk groeiende. Een andere karakteristiek is de grote groep (ex)psychiatrische of getraumatiseerde patiënten, met in principe een grote zorgvraag. Daarnaast is er ook een grote groep alleenstaanden en alleenstaande ouders. De assistentes verrichten zelfstandig urinecontroles, bloedprikken, bloeddrukcontroles, wondbehandelingen, oren uitspuiten, s.c. en i.m. injecties, wrattenspreekuur, audiogrammen en uitstrijkjes, compressieverbanden, en hechtingen verwijderen. De artsen beheersen IUD plaatsing, tapen bij enkeldistorsie, spleetlamp beoordeling van oogproblematiek, kleine chirurgie en tympanometrie, doppler meting, spirometrie, en ecg beoordeling. Verwijzingen Over de verwijzingen valt in algemene zin een en ander te zeggen. Daar de verwijzingen niet gecodeerd worden is het lastig vergelijkenderwijs iets te zeggen hoe de verwijzingen binnen Aquamarijn zich verhouden met de verwijzingen in het reguliere circuit. Harde cijfers ontbreken. Voor zeker de helft gaan de verwijzingen naar de therapeuten of consultatieve arts uit het therapeuticum. Verwijzingsaantallen worden door hen gegeven in de jaarverslagen. De overige verwijzingen vinden grotendeels plaats binnen het reguliere eerstelijns en tweedelijns zorgstelsel. De mogelijkheid om binnenshuis naar kunstzinnige therapie, muziektherapie, euritmietherapie, uitwendige therapie en ritmische massage te verwijzen, schept de mogelijkheid om veel "fysieke diagnoses" naast de reguliere behandelingen mee te ondersteunen op een ander vlak. Soms ook om het alleen met onze middelen te doen. Zo kunnen patiënten die chemotherapie krijgen of bestraald worden, meebehandeld worden in de uitwendige therapie of ritmische massage. Patiënten met een longontsteking kunnen heel goed zonder antibiotica behandeld worden. Op deze manier kan er ook ruimte ontstaan om iets te beleven van wat je als mens kunt ontwikkelen aan het doormaken van een ziekte. Chronische patiënten met diagnoses waar men "mee moet leren leven" zoals b.v. het chronisch vermoeidheids syndroom, whiplash en artrose kunnen ook veelal een eind op weg geholpen worden door de aanvullende therapieën. Tevens kunnen we middels de aanvullende therapieën meer problemen behandelen die normaliter niet op een huisartsenspreekuur behandeld worden, zoals gedrag- en leerproblemen en mede behandeling van psychiatrische en getraumatiseerde patiënten.

13 Voor de meeste specialistische zorg en opnames wordt verwezen naar het ziekenhuis Rijnstate te Arnhem. In veel mindere mate naar Ziekenhuis Velp of particuliere klinieken in de buurt. Voor een second-opinion wordt verwezen naar het Academisch Ziekenhuis Radboud te Nijmegen of evt. verder weg. Als alternatief voor specialistische behandeling wordt toch ook regelmatig verwezen naar een paar landelijk werkende antroposofisch specialisten. Zo ook is er een intensief samenwerkingsverband met de op antroposofische basis werkende psychiatrische Bernard Lievegoed Kliniek te Bilthoven. Inmiddels is daar de Hoge Born in Wageningen, zorgboerderij, bijgekomen. Voor kinderproblematiek kunnen wij verwijzen naar onze consultatief werkende collega G.A. Rotteveel en het inmiddels ontwikkelde kinderspreekuur in het therapeuticum. Een tweede mogelijkheid is het antroposofisch werkend Kinder-therapeuticum te Zeist, waaraan o.a. verbonden zijn een kinderarts en een kinder- en jeugdpsychiater. Voor dermatologische problemen kunnen we verwijzen naar dermatoloog R. Lecluse in Nijmegen. Voor oogheelkundige adviezen naar oogarts W. Huige in Almelo.Voor voedingsadviezen naar dietiste R.Ypma in Nijmegen of D. Snijder in Zutphen. I n de eerstelijns zorg wordt er met de meeste paramedische beroepen samengewerkt, met een duidelijke voorkeur voor de manuele therapie, haptotherapie, fysio-fitness, oefentherapie, bekkenbodemtherapie, logopedie en podotherapie. Binnen de GGZ staat voorop De Gelderse Roos te Arnhem, naast diverse particuliere psychiaters en psychotherapeuten. Een voorkeur bestaat al jaren voor meer lichaamsgerichte psychotherapieën zoals haptotherapie, bio-energetica en psychosynthese. De preventie staat nog in zijn kinderschoenen. Voor de 5-jaarlijkse baarmoederhalsuitstrijkjes wordt er door de lokale GGD een schriftelijke oproep verzorgd. De uitstrijkjes worden nu nog door de huisartsen gedaan. Voor de griep vaccinatie komt er een jaarlijkse inventarisatie brief onder de mensen die dat jaar er een indicatie voor hebben gekregen. In 007 zijn we er mee gestart. Het percentage mensen dat de vaccinatie wil blijft nog steeds erg laag. (rond de 00 personen)) Het cardiovasculair risico management gebeurt nog binnen het normale spreekuur. Wanneer mensen van rond de 50 jaar op het spreekuur komen, wordt vaak wel ter sprake gebracht om de bloeddruk, bloedsuiker en cholesterol gehalte eens te laten controleren. Kwaliteitsbeleid: Opleidingen, cursussen en nascholing: Als huisartsen zijn wij verplicht jaarlijks 40 uur door de LHV geaccrediteerde nascholing te volgen en voor de registratie als antroposofisch arts nog eens 0 uur door de NVAA geaccrediteerde nascholing. Overleg: Systematisch overleg bestaat er allereerst als praktijkoverleg, tussen huisartsen en assistentes. Dit vindt om de -3 weken plaats, duur uur. Individueel overleg is er dagelijks. Tussen de huisartsen onderling is er maandelijks overleg, zonodig vaker. Binnen het Therapeuticum is er al jaren een wekelijkse vergadering op donderdagochtend. Alle artsen en therapeuten nemen hier aan deel. Duur: 5 kwartier. Daarnaast zijn ook regelmatig individuele kontakten over patiënten met de betreffende therapeut. De huisartsen zijn aangesloten bij een HAGRO. Een HAGRO-document, naar LHVmodel, is al jaren beschikbaar. De HAGRO bestaat uit 7 praktijken, waarvan 3 solo, 3 duo en militaire praktijk. In totaal zijn er leden. De bijeenkomsten vinden eenmaal per maand plaats, duur uur. 3

14 Vaste agendapunten zijn regeling van diensten, waarneming bij ziekte, nascholing, vakantie, etc. Tevens proberen wij meer inhoudelijke onderwerpen aan bod te laten komen. Al enige jaren proberen wij door een enquête en een avondbijeenkomst aan burn-out-signalering te doen. Samenwerking De interne verwijsformulieren worden door de artsen ingevuld op het moment dat een patiënt zich aanmeldt bij een therapeut. Hier wordt op zeer verschillende wijze gebruik van gemaakt door de therapeuten. En vraagt zeker nog om verbetering van de interne samenwerking. Ook verslaglegging gebeurt nog niet door iedereen even consequent. Klachtenregeling Noch de huisartsenpraktijk, noch het Therapeuticum heeft een eigen lokale klachtenregeling. Beide huisartsen zijn wel aangesloten bij de Klachtencommissie voor Huisartsen Zuid-Nederland te Eindhoven. Tevens zijn zij wegens het antroposofische karakter van de praktijk ook aangesloten bij de Interdisciplinaire Klachten Commissie voor de Antroposofische Gezondheidszorg (IKBC) te Driebergen. Nevenactiviteiten Dhr. Van Vugt werkt dagen per week op de Michaelshoeve in Brummen, een heilpedagogisch instituut voor verstandelijk gehandicapte kinderen sinds medio 006. Dhr. Van Vugt is waarnemend lid van de IKBC, een landelijke, multidisciplinaire klachtencommissie voor zorgverleners in de antroposofische gezondheidzorg. Dhr. Van Vugt, is huisartslid van de van de Grintencommissie van ziekenhuis Rijnstate, die jaarlijks een prijs uitreikt voor innovatie in de zorg binnen Rijnstate. Mw. Bischot is vertegenwoordiger voor de waarneemgroep in de raad van afgevaardigden voor de dokterspost sinds medio 006. Tevens deelname aan een werkgroep Farmacotherapie overleg t.b.v. regelen van ontslag medicatie in het ziekenhuis. 4

15 Uitwendige therapie Mw. R. Vlijm en mw A. Jansen Uitwendige therapie is een lichaamsgerichte therapievorm die de huid, ons grootste waarnemingsorgaan, als uitgangspunt heeft. De therapie wordt in rust en stilte gegeven door antroposofisch geschoolde verpleegkundigen. De behandelingen doen niet zozeer een appèl op het dagelijks bewustzijn als wel op het onbewuste deel in ons, waardoor vast gelopen processen van welke aard dan ook, weer in beweging en eventueel ook in het bewustzijn komen. Ook werkt deze vorm van behandelen harmoniserend en stimulerend op ons levenskrachtenlichaam (dat deel van onze lichamelijkheid dat zorg draagt voor groei en regeneratie) en het warmte organisme. Er zijn verschillende vormen van uitwendige therapie: de badtherapie, ritmische inwrijvingen en applicaties: wikkels en kompressen. Met behulp van één van deze therapievormen of soms een combinatie, wordt een substantie (medicament) aangereikt. Dit kan een olie, een zalf of een kruiden extract zijn. Het tweede deel van de behandeling bestaat uit het narusten. Zodat in deze slaperige sfeer, het medicament de gelegenheid heeft om in te werken en daadwerkelijk als voorbeeld opgepakt kan worden. Daarbij krijgt de patiënt de kans het effect van de inwrijving te voelen. Praktijkvoering De uitwendige therapie binnen Aquamarijn wordt verzorgd door Anita Janssen en Rina Vlijm. Beiden werken twee dagen in de week op Aquamarijn. Tijdens vakantie en ziekte nemen Rina en Anita voor elkaar waar. Het belangrijkste en mooiste in ons werk blijft de patiënt. Iedere keer weer proberen wij de professionele wezenlijke aandacht te geven aan de mens die zich tot ons richt. Ieder mens ervaart fysieke, psychische, sociale en spirituele behoeften en daarin willen wij tegemoet komen binnen de zorg die wij bieden. Naast lichamelijke verzorging wordt door ons ritme en structuur in de tijd aangeboden en zo proberen wij een klimaat te creëren die de mens uitnodigt tot een reactie. Hulpmiddelen hierbij zijn wikkels, kompressen, inwrijvingen en baden. Juist door een ziekte (lichamelijk of psychisch) kan een mens emotioneel uit evenwicht raken, waardoor onverwachte gevoelens en emoties naar boven komen. Hier ligt voor ons de taak om te bemiddelen. Met respect, inlevingsvermogen, interesse in biografische ontwikkelingen de mens behulpzaam zijn in het hervinden van het emotionele evenwicht (evenwicht op zieleniveau). Ziekten, maar ook een veranderde levenssituatie wordt in de antroposofie gezien als mogelijkheid tot ontwikkeling. Sommige ziekten worden overwonnen en men kan zich naderhand sterker voelen. Andere ziekten of levenssituaties zullen blijvend zijn en moeten een plek krijgen of vragen om een nieuwe levensoriëntatie. Ieder gaat hierin zijn eigen persoonlijke weg en onze rol volstaat hierin met luisteren, meekijken over de schouder of anders gezegd begeleiden. Kwaliteitseisen Een verpleegkundige antroposofische zorg volgt de Nationale Beroepscode voor de Verpleging, is zowel bij de wet BIG als ook bij de V&VN AZ geregistreerd.(verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland Antroposofische Zorg) De V&VN AZ bewaakt de kwaliteit van ons werk. Zo moeten wij voldoen aan de Richtlijnen voor zelfstandig werkende verpleegkundigen uitwendige therapie in de antroposofische gezondheidszorg. Als zelfstandig ondernemer voldoen we aan de kwaliteitseisen die voortkomen uit de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (eisen t.a.v. de hygiëne, privacy van de patiënt, informatie verstrekken over tarieven, vergoedingen, duur van de behandeling, continuïteit en de klachtenregeling). 5

16 Werken aan kwaliteit. Rina Vlijm Naast inhoudelijke- en praktische bijscholingen, waaronder een kinderinwrijfcursus, heb ik in 0 de `Volkier Bentinck massage ` cursus afgesloten en ben daar in mijn praktijk mee aan de slag gegaan. Waar de ritmische inwrijvingen volgens Wegman-Hauschka vooral in een dromerige sfeer plaatsvinden, is de Volkier Bentinck massage meer een bewustmakende massage vorm. Deze massage vraagt ook van mijzelf, als therapeut, een veel wakkerder houding. De Volkier Bentinck massagetherapie streeft ernaar evenwicht te scheppen tussen leven en bewustzijn, chaos en vorm, hollen en stilstaan. Je werkt aan de bovenpool, waar de vormende krachten werkzaam zijn, of aan de onderpool, waar de vitaliserende krachtenstroom werkzaam is. Na een inleidende massage, geef je een arm - of een beenmassage. Soms doe je deze massage om en om, de ene week een armmassage en de volgende week een beenmassage. Het gaat erom dat uiteindelijk de overheersende pool gereduceerd wordt waardoor er weer ruimte komt in het midden gebied; het gebied van hart en longen. De therapie werkt harmoniserend, oude gewoonten worden doorbroken en mensen worden weer verbonden met hun eigen diepere zelf. Indicaties waarbij ik deze therapie heb ingezet zijn: in- en doorslaapproblemen, vitaliteitproblemen, depressieve klachten, hardnekkige sinusitis (ontsteking van een bijholte). Streven is de massage x per week gedurende zeven weken toe te passen. Daarna volgt een pauze van 7 weken en kan men, indien nodig, een tweede serie van zeven weken aan gaan. In oktober heb ik een cursusdag verzorgd op Het Duimelijntje. (kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar). We hebben met elkaar gesproken over de onderste vier zintuigen, en daarbij ook gekeken naar de relatie tot de ontwikkeling van het kind op oudere leeftijd. Hoe kun je de warmtezin, levenszin, bewegingszin en evenwichtszin optimaal ontwikkelen bij het jonge kind? Daarnaast zijn huismiddelen aan bod gekomen. Wat kun je met een citroen, ui en kamille doen? Wat is koorts? We hebben praktisch geoefend hoe je een wikkel of kompres klaar maakt en geprobeerd iets van het wezenlijke van de ui, kamille en citroen te ervaren. Voor mij was het een eyeopener, te horen hoe deze jonge ouders o.a. internet gebruiken om uit de hoeveelheid van wat er op de markt is, hun eigen stuk halen en dat inzetten bij de opvoeding van hun kind. Anita Janssen Bij- en nascholing in 0 - Verplichte nascholingsdag van stichting Plegan: de verpleegkundige gebaren. - Bijscholing van stichting Plegan: de pentagraminwrijving. - Deelgenomen aan de conferentie van de Medische Sectie. - Zes-wekelijks intervisie bijeenkomsten met 3 andere antroposofisch verpleegkundigen. - Aquavisie dagen in het Therapeuticum. - Deelgenomen aan de wekelijkse studie in Aquamarijn op donderdag. - Opleiding gevolgd voor het begeleiden van rituelen bij overgangsmomenten in het leven. Andere aktiviteiten: - Organiseren van nascholingsdagen voor antroposofisch verpleegkundigen namens stichting Plegan. - Namens stichting IAOT een reis naar de Externsteinen in Duitsland georganiseerd. - Schrijven van artikelen voor Aquatinten. - Werkzaam in Zutphen bij thuiszorgorganisatie Sensire als antroposofisch verpleegkundige. - In Deventer en Zutphen heb ik mijn eigen praktijk voor uitwendige therapie. 6

17 Overzicht van de patienten UT in 0 Indeling naar geslacht: Man: 4 Vrouw 3 Totaal: 37 Indeling naar leeftijd Leeftijd Aantallen 7

18 Indeling naar verwijzer Aantallen Barbera Bischot Hans van Vugt Ilse Miggels 8 4 Gerard Rotteveel Corine Lavalee Majella van Manen Kore Luske Externe artsen Eigen initiatief 5 5 Extern Verwijzer 8

19 70 Indeling naar diagnose/aandoeing Aantallen Algemeen Tractus digestivus Tractus circulatorius Tractus respiratorius Psychiatrie Psych.soc.problemen Urinewegen Zwangerschap Endocrinologie Huidziekten Oncologie Diagnose/aandoening Reumatologie Keel-neus-oorziekten Infectieziekten Kinderziekten Bewegingsapparaat 0 9

20 Antroposofische Fysiotherapie Dhr, B. de Brouwer, mw. A. Jansen, mw. Y. Siebum, mw, J.A. Bakker en dhr. L. de Groot Doelstelling van de fysiotherapie De doelstelling van Fysiotherapie Aquamarijn is het verlenen van kwalitatief goede fysiotherapeutische die doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht is. Vijf medewerkers verzorgen de behandelingen fysiotherapie, waarbij wij ons oriënteren vanuit de antroposofische geneeskunst en de antroposofische fysiotherapie, uitgaande van het gedachtegoed van R. Steiner en I. Wegman, verder ontwikkeld door M. Hauschka. De antroposofische fysiotherapie kent de volgende vormen: Ritmische massage; Warmtepakkingen met bijenwas; Bewegingstherapie. De behandelingen richten zich op het herstellen van het genezend vermogen van de mens, dat vooral in de ritmische processen is gelegen. In de massage wordt met handgrepen en handgreepkwaliteiten die de samenwerking tussen lichaam, ziel en geest harmoniseren. Een specifiek gekozen medicinale olie ondersteunt het karakter van de behandeling. Deze wordt meestal afgesloten met een bijenwasapplicatie waarna een rusttijd van 30 minuten volgt. Orgaan-inwrijvingen met metaalzalven maken ook deel uit van de behandeling. De bewegingstherapie op antroposofische grondslag beoogt een heroriëntatie van de zich bewegende mens, op de hem omringende ruimte in al zijn kwaliteiten. De werkwijze in het kader van bovenstaande doelstelling is gebaseerd op ons kwaliteitsplan. In dit plan zijn de belangrijkste pijlers: Deelname aan de door onze beroepsorganisaties, te weten het KNGF en de NVAF, verplicht gestelde na- en bijscholing; Intergratie van de Centrale Richtlijnen binnen de fysiotherapie in onze zorgprocessen, waarbij de inzichten en waarden van de antroposofische geneeskunst worden gerespecteerd; Afstemming met collegae De fysiotherapeuten van Aquamarijn hebben een periodiek overleg met betrekking tot de praktijkvoering ( fysiovisie ). Tevens is hierin ruimte voor vakinhoudelijk overleg, intercollegiale toetsing en intervisie. Patiëntenoverdracht In de regel is er een overdracht tussen de huisartsen en de behandelend fysiotherapeut. Deze overdracht geschiedt voornamelijk schriftelijk, in situaties van spoedeisende hulp is er meestal een mondeling contact. Van fysiotherapeutische overdracht is sprake in geval van waarneming door (langdurende) ziekte en vakantie. De overdracht geschiedt schriftelijk. De patiënten die in behandeling zijn worden altijd door de een vaste therapeut behandeld. Bij uitzondering worden patiënten met een acute hulpvraag soms door meerdere behandelaars gezien. Klachtenregeling van de fysiotherapiepraktijk Aquamarijn De rechten en plichten van onze patiënten zijn binnen onze praktijk schriftelijk vastgelegd in de modelregeling fysiotherapeut patiënt van het KNGF. Deze regeling is ter inzage voor iedere patiënt (www.kngf.nl). Er bestaat daarnaast een klachtenregeling die is ontwikkeld door de Interdisciplinaire Klachtenen Bemiddelingscommissie voor de antroposofische gezondheidszorg. De patiënten zijn hiervan op de hoogte d.m.v. een folder in de wachtkamer. Deze commissie is benoemd en wordt op kwaliteit gecontroleerd door de Federatie Antroposofische Gezondheidszorg. Iedere patiënt kan de reglementen opvragen bij de FAG en een klachtenprocedure opstarten. 0

Kwaliteitsjaarverslag 2014. Therapeuticum Aurum Frits de Zwerverhove 1, 2717 TP Zoetermeer

Kwaliteitsjaarverslag 2014. Therapeuticum Aurum Frits de Zwerverhove 1, 2717 TP Zoetermeer Kwaliteitsjaarverslag 2014 Therapeuticum Aurum Frits de Zwerverhove 1, 2717 TP Zoetermeer THERAPEUTICUM AURUM Eerstelijns antroposofisch gezondheidscentrum KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 Huisartsenmaatschap

Nadere informatie

Opleidingsgids van Stichting Plegan Opleidingen

Opleidingsgids van Stichting Plegan Opleidingen van Stichting Plegan Opleidingen Zorg voor de hele mens Opleiding en nascholing voor verpleegkundigen en verzorgenden (IG) vanuit antroposofie Geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM RANDWEG 2012... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 ORGANISATIE... 3 VOORWOORD...

Nadere informatie

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2011 De gezondheidscentra Stevenshof en Wantveld én samenwerkingsverband Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Kersenboogerd STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM KERSENBOOGERD HOORN. Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Kersenboogerd STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM KERSENBOOGERD HOORN. Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Kersenboogerd 0 Gezondheidscentrum Kersenboogerd Postbus 3153 1620 GD Hoorn Tel. 0229-241044 www.kersenboogerd.nl 1 INHOUDSOPGAVE Woord Vooraf..... 4 Missie en visie..... 6 1. Zorg en

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Jaarverslag 2013 Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1; Algemene informatie... 2 Hoofdstuk 2; Ontwikkelingen in 2013... 11 Hoofdstuk 3; Ouderenzorg... 17 Hoofdstuk 4; Diabetes...

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014

Kwaliteitsjaarverslag 2014 Inhoud Inleiding..... 2 Algemeen..... 3 Organogram..... 4 Bestuursmodel.... 5 Missie en Visie.... 6 De opbouw van onze praktijkpopulatie. 7 Populatiestratificatie.... 9 Samenstelling wijkpopulatie.. 10

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Camminghaburen

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Camminghaburen Voorwoord In dit jaarverslag leggen bestuur en directie van de Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

Sophia Kinderziekenhuis. De kinderpsychiatrische kliniek. Informatie voor ouders, verzorgers en verwijzers

Sophia Kinderziekenhuis. De kinderpsychiatrische kliniek. Informatie voor ouders, verzorgers en verwijzers Sophia Kinderziekenhuis De kinderpsychiatrische kliniek Informatie voor ouders, verzorgers en verwijzers De kinderpsychiatrische kliniek Wanneer een kind wordt opgenomen in een kinderpsychiatrische kliniek

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan BSO Het Groote Huis is onderdeel van Stichting Kinderopvang Het Kleine Huis Juni 2014 Auteur: Marije Ehrlich Inhoud Inleiding 1 Doelstelling 2 Pedagogische visie 3 Pedagogische

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 2012 Helen Dowling Instituut

Jaarverslag 2012 2012 Helen Dowling Instituut Jaarverslag 2012 2012 Helen Dowling Instituut A Prof. Bronkhorstlaan 20 3723 MB Bilthoven P Postbus 80 3720 AB Bilthoven T 030 252 40 20 F 030 252 40 22 E hdi@hdi.nl I www.hdi.nl B NL05TRIO0254306691 KvK

Nadere informatie

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 3 FEBRUARI 2012 T THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Mei 2012 versie 2.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

VOORWOORD JEROEN FREQUIN

VOORWOORD JEROEN FREQUIN Jaarbericht VOORWOORD JEROEN FREQUIN VOORWOORD RAAD VAN COMMISSARISSEN ORGANISATIE NUCLEUS ZORG 1 Algemene identificatiegegevens 1 Organisatiestructuur 1 Bestuursstructuur 1 Organogram Nucleus Zorg 2

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

Pedagogische beleidsplan 2014

Pedagogische beleidsplan 2014 Pedagogische beleidsplan 2014 update aug. 2014 1 Buitenschoolse opvang De Lolifantjes Inhoudsopgave Inleiding Blz. 5 Motivatie Deel 1 Pedagogisch beleid en visie Blz. 6 1.1 Algemene Doelstellingen 1.2

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

De MRT praktijk. Een handleiding voor Motorisch Remedial Teachers die een eigen praktijk willen starten. Sylvester Greveling

De MRT praktijk. Een handleiding voor Motorisch Remedial Teachers die een eigen praktijk willen starten. Sylvester Greveling De MRT praktijk Een handleiding voor Motorisch Remedial Teachers die een eigen praktijk willen starten. Sylvester Greveling INLEIDING Als je iets gaat ondernemen dan ligt het eindresultaat niet vast. Zo

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie