Beloningsniveau directeuren Cedris-lidbedrijven 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beloningsniveau directeuren Cedris-lidbedrijven 2006"

Transcriptie

1 Beloningsniveau directeuren Cedris-lidbedrijven 2006

2

3 Amsterdam, september 2007 In opdracht van Cedris Beloningsniveau directeuren Cedris-lidbedrijven 2006 drs. M.R. van den Berg Roetersstraat WB Amsterdam - T (+31) F (+31) ABN-AMRO Postbank KvK Amsterdam BTW B02

4 De wetenschap dat het goed is SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk toegepast onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Ons onderzoek helpt onze opdrachtgevers bij het nemen van beslissingen. SEO Economisch Onderzoek is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. Dat geeft ons zicht op de nieuwste wetenschappelijke methoden. We hebben geen winstoogmerk en investeren continu in het intellectueel kapitaal van de medewerkers via promotietrajecten, het uitbrengen van wetenschappelijke publicaties, kennisnetwerken en congresbezoek. SEO-rapport nr ISBN Copyright 2007 SEO Economisch Onderzoek Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. Het is geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in artikelen en dergelijke, mits daarbij de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

5 BELONINGSNIVEAU DIRECTEUREN CEDRIS-LIDBEDRIJVEN 2006 Inhoudsopgave Samenvatting... i 1 Inleiding Onderzoeksresultaten Jaarsalaris en overige beloningen Jaarsalarissen naar bedrijfs- en persoonskenmerken Directeuren zonder dienstverband...10 Bijlage A Onderzoeksverantwoording Bijlage B Statistische termen Bijlage C Resultaten statistische analyse Bijlage D Tabellen... 17

6

7 BELONINGSNIVEAU DIRECTEUREN CEDRIS-LIDBEDRIJVEN 2006 i Samenvatting Het gemiddelde bruto jaarsalaris van directeuren van Cedris-leden bedraagt in De gemiddelde totale beloning per jaar komt op Ten opzichte van 2005 bedraagt de gemiddelde salarisstijging 4,95%. De spreiding rond het gemiddelde is beperkt. Zeventig procent van de directeuren verdient een brutosalaris dat tussen de en per jaar ligt. Slechts vijf directeuren verdienen meer dan per jaar. Met het oog op de behoefte aan transparantie rondom de salarissen van het topkader van (semi-) publieke organisaties schetsen deze cijfers derhalve een geruststellend beeld. Het salarisniveau in de SW-sector loopt in de pas met het niveau dat als wenselijk wordt beschouwd door de commissie-dijkstal. De meest voorkomende beloningsvorm naast het bruto salaris is de auto van de zaak. De helft van de directeuren heeft een auto van de zaak, met een gemiddelde cataloguswaarde van Regelmatig voorkomende vergoedingen zijn een tegemoetkoming in de ziektekosten, een vergoeding voor representatiekosten, een vergoeding voor communicatiekosten zoals telefonie en internet en een kilometervergoeding voor gemaakte reiskosten. Een variabele (veelal prestatieafhankelijke) beloning komt in 18% van de gevallen voor, de gemiddelde omvang van een dergelijke beloning bedraagt dan Bedrijfsomvang (in termen van het aantal Wsw-geïndiceerden) is significant van invloed op de hoogte van de beloning. In het bijzonder blijken directeuren van de kleinste bedrijven minder en directeuren van de grootste bedrijven meer te verdienen dan gemiddeld. Daarnaast blijkt het directeurschap van een publiek SW-bedrijf een lager salaris met zich mee te brengen. Persoonskenmerken zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en aantal dienstjaren in dezelfde functie lijken niet van invloed te zijn op het niveau van de beloning. Ook het type dienstverband (bepaalde of onbepaalde tijd) heeft geen effect op het salarisniveau. Wel tonen de resultaten dat interim-managers een fors hogere management fee ontvangen dan wat een directeur gemiddeld aan salaris ontvangt. 1 Exclusief bonussen, toeslagen, onkostenvergoedingen etc. 2 Bruto jaarsalaris inclusief variabele beloningen, arbeidsmarkttoeslagen en buitengewone bijdragen aan de pensioenopbouw.

8

9 BELONINGSNIVEAU DIRECTEUREN CEDRIS-LIDBEDRIJVEN Inleiding De afgelopen jaren hebben de inkomens van bestuurders van publieke en semi-publieke bedrijven en instellingen flink in de schijnwerpers gestaan. Verscheidene onderzoeken hebben de beloningen van topbestuurders in kaart gebracht. Sinds maart 2006 is de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) van kracht. Met de invoering van deze wet is de openbaarmaking van de topinkomens bij instellingen die overwegend uit publieke middelen zijn gefinancierd, verplicht gesteld. De Commissie Dijkstal adviseerde onlangs in haar rapport Normeren en Waarderen zelfs dat topbestuurders in de (semi)-publieke sector een salarisplafond opgelegd zouden moeten krijgen dat gelijk is aan een ministersalaris. De eerste rapportage over de verplichte openbaarmaking is in december 2006 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer aangeboden. 3 Nu de WOPT van kracht is, is het vrijwillige karakter van deelname aan een periodieke enquête van het Ministerie naar beloningsniveaus veranderd in een wettelijke verplichting tot openbaarmaking van het beloningsniveau indien de beloning dat van de minister-president overstijgt. De totale bruto jaarbeloning van de minister-president bedroeg in 2006 ongeveer Onlangs was er opnieuw brede media-aandacht voor de beloning van topbestuurders na een publicatie van Intermediair. 5 Uit onderzoek van Intermediair bleek dat inkomens van topbestuurders in 2006 opnieuw flink gestegen waren. Beloningsniveaus van tweemaal het salaris van de minister-president zijn geen uitzondering blijkt uit dit onderzoek. De resultaten van dit onderzoek leidde in de Tweede Kamer opnieuw tot verontwaardiging en hebben de roep om een zogeheten Balkenende-norm versterkt. Analoog aan de grotere behoefte aan transparantie en het voorkomen van excessieve beloningen bestaat bij Cedris, brancheorganisatie van sociale werkgelegenheids- en reïntegratiebedrijven, de behoefte aan inzicht in het beloningsniveau van directeuren van bij Cedris aangesloten bedrijven. 6 Niet alle bedrijven in deze sector zijn (semi-)publieke organisaties. Alleen SW-bedrijven die gevoerd worden als (verzelfstandigde) gemeentelijke dienst of gemeenschappelijke regeling vallen derhalve binnen de reikwijdte van de WOPT en het adviesgebied van de Commissie Dijkstal. Andere constructies, zoals het privaatrechtelijk zelfstandige SW-bedrijf, vallen buiten de bestaande wetgeving. Er bestaat bij Cedris dus geen eenduidig inzicht in het niveau van de beloning van directeuren van de lidbedrijven. Om een helder, sectorbreed inzicht te krijgen in de niveaus en ontwikkeling van beloningen van directeuren van bij Cedris aangesloten SW-bedrijven is een branchebreed onderzoek daarom noodzakelijk. Het voorliggende onderzoeksrapport beoogt invulling te geven aan deze behoefte en is het tweede in een (korte) reeks. De onderzoeksresultaten over 2005 gaven geen reden tot ongerustheid bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken (http://www.minbzk.nl/onderwerpen/overheidspersoneel/topinkomens) 5 De laatste loongolf?, 30 mei Niet alle bij Cedris aangesloten bedrijven zijn SW-bedrijven. Indien in dit rapport de term SW-bedrijven wordt gehanteerd worden ook de niet SW-bedrijven die aangesloten zijn bij Cedris bedoeld. 7 Beloningsniveau directeuren Cedris-lidbedrijven 2005, SEO-rapport 910, drs. M.R. van den Berg, SEO Economisch Onderzoek

10

11 BELONINGSNIVEAU DIRECTEUREN CEDRIS-LIDBEDRIJVEN Onderzoeksresultaten 2.1 Jaarsalaris en overige beloningen In Figuur 1 en Figuur 2 zijn de kernresultaten van dit onderzoek grafisch weergegeven. Figuur 1 toont dat het gemiddelde jaarsalaris van de directeur van een SW-bedrijf bedraagt. 8 Dit gemiddelde is gebaseerd op de 74 bedrijven in het onderzoek waar de algemeen directeur een dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd had. Elf bedrijven zijn buiten beschouwing gebleven, omdat de directeur geen dienstverband met het bedrijf heeft. Deze groep wordt vanwege de afwijkende karakteristieken apart gepresenteerd (zie paragraaf 2.3). De spreiding van de salarissen rond het gemiddelde is zeer beperkt, getuige de vrij smalle kwartielrange van (de hoogte van het blauwe vlak in Figuur 1). Daarmee is de kwartielrange bijna smaller dan vorig jaar. De kwartielrange geeft aan dat 50% van de directeuren een jaarsalaris verdient tussen de en Het gemiddelde jaarsalaris ligt hoger dan het mediane jaarsalaris. Figuur 1 Gemiddeld bruto jaarsalaris in bruto jaarsalaris bovenkwartiel mediaan onderkwartiel gemiddelde De indeling naar salarisklassen in Figuur 2 laat een naar links leunende verdeling zien. Duidelijk te zien in Figuur 2 is dat de grote meerderheid valt in de salarisklasse van het gemiddelde en de twee klassen links van het gemiddelde. Samen zijn deze drie salarisklassen goed voor zeventig procent van de bedrijven. Aan de rechterzijde is de staart wat dikker dan vorig jaar. Niettemin verdienen slechts vijf directeuren (zeven procent) een jaarsalaris boven de Dit beeld, het overgrote deel van de bedrijven dat in de salarisklassen links van het midden valt met een wat dikkere rechterstaart dan vorig jaar, heeft tot gevolg dat het mediane jaarsalaris enkele duizenden euro s lager uitvalt dan het gemiddelde (Figuur 1). De salarisklasse onder de is helemaal leeggelopen vergeleken met 2005, toen viel 6,7 procent van de bedrijven nog in deze klasse. Met het oog op de behoefte aan transparantie rond de salarissen van het topkader van (semi-) publieke organisaties schetsen deze cijfers derhalve een geruststellend beeld. Ook aangaande 8 Het bruto jaarsalaris is, indien nodig, omgerekend naar een dienstverband van 12 maanden en minstens 36 uur per week.

12 4 HOOFDSTUK 2 wetgeving die topbestuurders uitsluitend in uitzonderlijke gevallen toestaat meer te verdienen dan de minister-president is er geen reden voor onrust. Het salarisniveau in de SW-sector loopt in de pas met het niveau dat als wenselijk wordt beschouwd door de commissie-dijkstal. Figuur 2 Verdeling jaarsalarissen naar salarisklasse 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% < > salarisklasse In Figuur 3 is de stijging van het jaarsalaris in 2006 ten opzichte van 2005 weergegeven. Van het totaal van 74 respondenten kon van 63 respondenten op basis van de gegevens van vorig jaar en dit jaar de salarisstijging worden berekend. Bedrijven die aangaven dat de directeur niet het gehele jaar in dienst was zijn buiten beschouwing gebleven. Bij deze groep is er voldoende reden om aan te nemen dat er sprake is geweest van een directiewisseling in De gemiddelde salarisstijging in 2006 bedroeg 4,95 procent, daarmee zijn de salarissen iets sterker gestegen dan in 2005 ten opzichte van Het gemiddelde van 4,95 procent wordt relatief sterk beïnvloed door enkele grotere stijgingspercentages, gezien de mediaan van 2,88 procent. De spreiding van salarismutaties rond het gemiddelde is dus wat groter dan van salarisniveaus. Dit is ook te zien aan de ruime kwartielrange van 7,82 procent. Figuur 3 Gemiddelde stijging jaarsalaris t.o.v ,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% stijging jaarsalaris t.o.v bovenkwartiel mediaan onderkwartiel gemiddelde Naast het bruto jaarsalaris is er nog een aantal beloningscomponenten te onderscheiden dat in een analyse van het beloningsniveau beschouwd dient te worden. In Figuur 4 zijn deze componenten weergegeven. Het bruto jaarsalaris samen met de in Figuur 4 weergegeven overige beloningscomponenten vormt de totale beloning. De figuur laat zien welk percentage van de respondenten aangeeft dat de directeur van het bedrijf de betreffende beloningscomponent

13 ONDERZOEKSRESULTATEN 5 ontvangt en wat de gemiddelde hoogte van die beloning is. 9 Figuur 4 toont een omgekeerd verband tussen de fractie directeuren die een beloningscomponent ontvangt en de hoogte van de betreffende beloning. De meest voorkomende beloningsvorm bovenop het jaarsalaris is de auto van de zaak. De helft van de directeuren in de sector rijdt een auto van de zaak. De gemiddelde cataloguswaarde van de auto van de zaak bedraagt ruim Rond de dertig procent van de bedrijven geeft aan dat de directeur een tegemoetkoming in de ziektekosten (gemiddeld 1.048), een vergoeding voor representatiekosten (gemiddeld 2.907) of overige belaste onkostenvergoedingen (gemiddeld 2.201) ontvangt. In het laatste geval betreft het in de meeste gevallen een vergoeding voor communicatiekosten (internet en telefoon) of een kilometervergoeding voor gemaakte reiskosten. Bijna een op de vijf bedrijven geeft aan dat de directeur een variabele beloning ontvangt, zoals een bonus of prestatiebeloning. De gemiddelde hoogte van dit type, meestentijds prestatiegebonden, beloning bedraagt De minst voorkomende beloningscomponenten zijn de arbeidsmarkttoeslagen (14%) en de buitengewone bijdrage aan de pensioenopbouw (5%). De gemiddelde hoogte van deze beloningscomponenten is substantieel; respectievelijk Figuur 4 60% 50% 40% 30% 20% 10% Kenmerken overige beloningscomponenten fractie directeuren die de betreffende beloning ontvangt (linkeras) gemiddelde omvang van de betreffende beloning (rechteras) % auto van de zaak tegemoetkoming ziektekosten representatievergoedingen variabele beloningen overige belaste onkostenvergoedingen arbeidsmarkttoeslagen buitengewone bijdrage aan pensioenopbouw Jaarsalarissen naar bedrijfs- en persoonskenmerken Het gemiddelde jaarsalaris zoals dat in Figuur 1 is weergegeven kan beter in perspectief geplaatst worden als het wordt afgezet naar bedrijfs- en persoonskenmerken. Te denken valt hier aan het type bedrijf, de bedrijfsomvang, de leeftijd van de directeur, het opleidingsniveau van de directeur enzovoorts. Via statistische analyse is bepaald of het gemiddelde jaarsalaris van een specifieke subgroep significant afwijkt van het gemiddelde van de andere. In dit rapport wordt deze analyse 9 De getoonde gemiddelden beloningen zijn voorwaardelijke gemiddelden, zie de onderzoeksverantwoording voor een toelichting (Bijlage A).

14 6 HOOFDSTUK 2 op twee manieren gedaan, via de Tukey test en via regressie-analyse. 10 De samengevatte resultaten van deze statistische tests zijn te vinden in bijlage C. In Figuur 5 is het gemiddelde jaarsalaris naar type bedrijf weergegeven. De figuur toont een tweedeling tussen bedrijven die een (gedeeltelijk) privaat karakter hebben en bedrijven die een publiek karakter hebben. Het jaarsalaris bij SW-bedrijven die als gemeentelijke dienst of gemeenschappelijke regeling gevoerd worden is gemiddeld het laagste. Het hoogste gemiddelde jaarsalaris ontvangen directeuren van privaatrechtelijk zelfstandige bedrijven. Het gemiddelde salaris van deze groep bedraagt Het mediane salaris is echter met minder afwijkend van de andere groepen. Ook gemengd publiek/private bedrijven zitten met een gemiddeld salaris van net onder de aan de bovenkant van het spectrum, hoewel ook hier het mediane salaris aanzienlijk minder hoog ligt. 11 Figuur 5 Gemiddeld jaarsalaris naar type bedrijf gemiddeld bruto jaarsalaris bovenkwartiel onderkwartiel mediaan gemiddelde totaal gemeentelijke dienst GR type bedrijf privaatrechtelijk bedrijf gemengd publiek/privaat De resultaten van de Tukey test geven aan dat directeuren van gemeenschappelijke regelingen een significant lager jaarsalaris ontvangen. Het lijkt vreemd dat dit niet geldt voor de gemeentelijke diensten, maar in deze groep is het aantal bedrijven een stuk kleiner, waardoor er geen significant bewijs voor een lager salaris geleverd wordt. De Tukey test geeft verder aan dat directeuren van gemengd publiek/private bedrijven een significant hoger jaarsalaris ontvangen. De regressieanalyse bevestigt het resultaat van de Tukey test en geeft bovendien wel aan dat directeuren van gemeentelijke diensten een significant lager dan gemiddeld salaris ontvangen. De resultaten tonen dat de geschatte omvang van het verschil een substantiële en per jaar is. Dat wil zeggen dat directeuren van gemeentelijke diensten op jaarbasis gemiddeld minder verdienen dan gemiddeld in de sector en dat dit verschil voor directeuren van gemeenschappelijke regelingen ruim beloopt. 10 Zie Bijlage A voor een toelichting op de werking van deze methoden. 11 Naast de getoonde groepen is er nog een groep andersoortige bedrijven, deze groep laat een erg divers beeld zien. Dit komt voort uit een combinatie van relatief weinig, acht, bedrijven in deze groep en het gegeven dat deze restgroep bestaat uit een diverse verzameling zeer verschillende bedrijven. Om genoemde redenen is deze groep niet weergegeven in Figuur 5.

15 ONDERZOEKSRESULTATEN 7 Het gemiddelde jaarsalaris naar bedrijfsomvang laat een voorspelbaar beeld zien, zoals te verwachten valt loopt het gemiddelde salaris op met het toenemen van de bedrijfsomvang. In de enquête zijn drie maatstaven voor bedrijfsomvang gevraagd; het aantal Wsw-geïndiceerden, het aantal overige doelgroepmedewerkers en het aantal niet-gesubsidieerden (faciliterend, ondersteunend, management, administratie, enzovoorts) werkzaam binnen of via het bedrijf. Het aantal Wsw-geïndiceerden hangt statistisch gezien sterk samen met het aantal ongesubsidieerde professionals. Het aantal overige doelgroepmedewerkers is minder geschikt als maatstaf omdat een flink aantal (grote) SW-bedrijven geen personeel anders dan Wsw-geïndiceerden en ongesubsidieerde professionals in dienst heeft. Op basis van bovenstaande redenering is er voor gekozen om het aantal Wsw-geïndiceerden als maatstaf voor bedrijfsomvang te gebruiken. In Figuur 6 is te zien dat het gemiddelde jaarsalaris van directeuren van SW-bedrijven met minder dan 500 Wsw-geïndiceerden met ruim onder het gemiddelde van de hele populatie ligt. Bovendien valt bij deze groep op dat het gemiddelde buiten de kwartielrange ligt, wat wordt veroorzaakt door enkele hogere jaarsalarissen die het gemiddelde van de groep optrekken, maar de mediaan minder sterk beïnvloeden. De middelste twee grootteklassen lopen meer in de pas met het populatiegemiddelde blijkt uit de mediane en gemiddelde jaarsalarissen van deze subgroepen. Het gemiddelde ( ) jaarsalaris van directeuren van de grootste bedrijven ligt flink boven het gemiddelde jaarsalaris van de andere grootteklassen. Figuur 6 Gemiddeld jaarsalaris naar bedrijfsomvang bovenkwartiel onderkwartiel mediaan gemiddelde gemiddeld bruto jaarsalaris totaal minder dan meer dan 1500 aantal Wsw-geïndiceerden De Tukey test en regressie-analyse bevestigen in grote lijnen het beeld dat Figuur 6 schetst. De Tukey test toont dat directeuren van SW-bedrijven met minder dan 500 Wsw-geïndiceerden significant minder verdienen dan directeuren van grotere bedrijven. De regressie-analyse bevestigt dit resultaat echter niet. Directeuren van SW-bedrijven met meer dan 1500 Wsw-geïndiceerden verdienen naar schatting per jaar meer dan directeuren bij kleinere bedrijven. Dit resultaat is statistisch significant in de Tukey test en de regressie-analyse. In de enquête is ook naar het geslacht van de directeur gevraagd. Omwille van de herkenbaarheid van individuen is besloten niet te rapporteren over deze gegevens vanwege het zeer kleine aantal van vier vrouwen dat als directeur verbonden is aan een SW-bedrijf. De cijfers geven echter geen reden te vermoeden dat vrouwen significant meer of minder verdienen dan mannen.

16 8 HOOFDSTUK 2 In Figuur 7 is het gemiddelde jaarsalaris weergegeven naar leeftijd van de directeur. Zoals te verwachten is, is het gemiddelde salaris van oudere directeuren met ongeveer hoger dan dat van jongere directeuren. De mediane jaarsalarissen van de twee onderscheiden leeftijdscategorieën liggen echter nagenoeg gelijk en zelfs fractioneel hoger voor de jongere leeftijdsgroep. Het verschil in gemiddeld jaarsalaris tussen de onderscheiden leeftijdsgroepen is statistisch niet significant. Figuur 7 Gemiddeld jaarsalaris naar leeftijd gemiddeld bruto jaarsalaris bovenkwartiel mediaan onderkwartiel gemiddelde totaal onder de 50 boven de 50 leeftijd Het opleidingsniveau van de directeur is een factor die van invloed kan zijn op de hoogte van de beloning. In dit onderzoek worden twee categorieën onderscheiden: HBO-niveau of lager en wetenschappelijk onderwijs. In Figuur 8 zijn de gemiddelde jaarsalarissen van de onderscheiden groepen weergegeven. Zoals te verwachten valt ligt het gemiddelde jaarsalaris van de hoger opgeleide groep hoger dan dat van de andere groep. Het verschil tussen de beide gemiddelden beloopt ruim per jaar. De mediane jaarsalarissen lopen nog verder uiteen, het verschil bedraagt ruim Figuur 8 Gemiddeld jaarsalaris naar opleidingsniveau gemiddeld bruto jaarsalaris bovenkwartiel onderkwartiel mediaan gemiddelde totaal HBO en lager WO opleidingsniveau Zowel de Tukey test als de regressie-analyse geven echter aan dat het verschil in gemiddeld jaarsalaris tussen beide groepen niet significant is. Dit betekent dat het effect van opleidingsniveau als verklarende factor niet zuiver is, maar dat in werkelijkheid wellicht het type

17 ONDERZOEKSRESULTATEN 9 bedrijf of bedrijfsomvang hier van invloed zijn. In dat geval zou dat kunnen betekenen dat wetenschappelijk opgeleide directeuren vaker werkzaam zijn bij grotere of private bedrijven. In Figuur 9 is het gemiddeld jaarsalaris weergegeven naar het aantal jaren dat de directeur in deze functie in dienst is van het bedrijf. Het is duidelijk dat de mediane jaarsalarissen van de verschillende groepen elkaar weinig ontlopen. Het gemiddelde jaarsalaris van de groep directeuren die minder dan vijf jaar in dienst zijn ligt het hoogst, daarna volgt de groep die meer dan tien jaar in dienst is. De verschillen tussen de groepen zijn niet spectaculair. Statistische tests tonen dat er geen reden is aan te nemen dat het aantal dienstjaren in dezelfde functie van invloed is op de hoogte van het jaarsalaris. Figuur 9 Gemiddeld jaarsalaris naar aantal dienstjaren bovenkwartiel onderkwartiel mediaan gemiddelde gemiddeld bruto jaarsalaris totaal minder dan 5 jaar 5-10 jaar meer dan 10 jaar aantal dienstjaren In het onderzoek zijn drie verschillende typen dienstverband onderscheiden: het dienstverband voor bepaalde tijd, het dienstverband voor onbepaalde tijd en het tijdelijke dienstverband samenhangend met bijvoorbeeld interim-opdrachten. Het laatste geval blijkt in de praktijk momenteel niet te bestaan en ook het dienstverband voor bepaalde tijd is erg schaars. Naast de genoemde typen dienstverband is er nog onderscheid gemaakt tussen de interim-manager die vanuit een meeromvattend extern bureau gedetacheerd is bij het SW-bedrijf (deze situatie had betrekking op twee bedrijven en deze zijn buiten het onderzoek gelaten) en de interim-manager die zichzelf vanuit een eigen onderneming verhuurt aan het SW-bedrijf (deze groep van elf bedrijven is wel meegenomen). Over deze laatste groep wordt, vanwege de wezenlijk andere karakteristieken, apart gerapporteerd (zie paragraaf 2.3). De statistische tests wijzen uit dat het type dienstverband niet significant van invloed is op de hoogte van het salaris. Omwille van de herkenbaarheid van individuen is echter besloten niet te rapporteren over deze gegevens vanwege het zeer kleine aantal directeuren dat een dienstverband voor bepaalde tijd heeft

18 10 HOOFDSTUK Directeuren zonder dienstverband Er bestaan twee situaties waarin de algemeen directeur geen dienstverband heeft met het SWbedrijf. Enerzijds kan de algemeen directeur gedetacheerd zijn bij het SW-bedrijf vanuit een meeromvattend extern detacheringsbureau. Anderzijds kan de directeur zichzelf via een eigen bedrijf, als zelfstandig ondernemer (ZZP er), verhuren aan het SW-bedrijf. In de eerste situatie zijn de gegevens van het betreffende bedrijf buiten het onderzoek gebleven, omdat dan in feite de detacheringstarieven van het detacheringsbureau gevraagd zouden worden. Deze situatie was van toepassing op twee bedrijven. In het tweede geval zijn de gegevens wel meegenomen in het onderzoek. Dit betrof in totaal elf bedrijven. Zoals eerder aangegeven zijn directeuren met een dergelijke verbintenis vanwege de afwijkende karakteristieken niet meegenomen in de gemiddelden. Om toch inzicht te geven in de beloning van deze groep zijn de resultaten weergegeven in Tabel 1. De elf gevallen die in Tabel 1 zijn opgenomen betreffen managers die zichzelf via een eigen bedrijf aan het SW-bedrijf verhuren. Het gaat hierbij dus niet zozeer om jaarsalarissen maar meer om management fees die de betreffende managers op tariefbasis ontvangen. Van deze elf bedrijven hebben negen bedrijven aangegeven hoeveel de management fee van de algemeen directeur bedroeg. Deze liggen aanzienlijk hoger dan het gemiddelde salarisniveau van directeuren van SW-bedrijven, zoals te zien is aan het gemiddelde bedrag van ruim Tabel 1 Gemiddelde beloning directeuren zonder dienstverband management fee aantal 11 gemiddelde minimum maximum

19 BELONINGSNIVEAU DIRECTEUREN CEDRIS-LIDBEDRIJVEN Bijlage A Onderzoeksverantwoording Voor dit onderzoek zijn alle 94 bij Cedris aangesloten bedrijven benaderd met een uitnodiging tot deelname aan een webenquête. De vragen die in deze enquête aan bod komen zijn verdeeld in twee blokken: Een gedeelte waarin de totale beloning van de directeur, opgebouwd uit verschillende beloningscomponenten is gevraagd. Een gedeelte waarin de beloning in context wordt geplaatst aan de hand van een aantal karakteristieken van het bedrijf en de directeur die van invloed zijn op de hoogte van de beloning. Na het verstrijken van de uiterste responsdatum is alle bedrijven die nog niet hadden deelgenomen met een rappelbericht verzocht alsnog deel te nemen aan het onderzoek. Nietdeelnemers zijn vervolgens nogmaals benaderd, ditmaal telefonisch door Cedris, met het dringende verzoek alsnog deel te nemen aan het onderzoek. In totaal zijn de resultaten van dit onderzoek gebaseerd op de gegevens van 87 bedrijven, wat neerkomt op een responspercentage van 93 procent. Twee bedrijven gaven aan buiten de reikwijdte van het onderzoek te vallen vanwege het feit dat de directeur door een meeromvattend extern bureau bij het SW-bedrijf gedetacheerd was. De analyse van de gemiddelde beloning van directeuren van SW-bedrijven is derhalve gebaseerd op 85 deelnemers, uiteenvallend in 74 bedrijven waar een directeur met een dienstverband actief was in 2006 en elf bedrijven waar een directeur actief was die zichzelf vanuit zijn eigen bedrijf verhuurde aan het SW-bedrijf. Over deze groepen wordt vanwege hun verschillende karakteristieken apart gerapporteerd. Bij twee van de zeven non-respondenten was er sprake van principiële bezwaren tegen deelname aan onderzoeken naar beloningsniveaus. Twee non-respondenten bleken buiten het bereik van het onderzoek te vallen, omdat zij geen uitvoerder van de Wet Sociale Werkvoorziening zijn. Zij hebben derhalve niet deelgenomen aan het onderzoek. Van de overige drie niet-deelnemers is niet bekend waarom niet aan het onderzoek is deelgenomen. Op de door deelnemers verstrekte gegevens is geen controle uitgevoerd die het karakter draagt van een accountantscontrole. Wel zijn alle gegevens grondig tegen het licht gehouden ten aanzien van consistentie en plausibiliteit.

20

21 BELONINGSNIVEAU DIRECTEUREN CEDRIS-LIDBEDRIJVEN Bijlage B Statistische termen Gemiddelde Het gemiddelde is de meest gebruikte maatstaf bij het weergeven van het doorsneeniveau van een bepaald gegeven. Toch is het vaak niet de beste maatstaf. Doordat het gemiddelde sterk beïnvloed kan worden door extreme waarden, kan het een vertekend beeld van de werkelijkheid geven. Voorwaardelijk gemiddelde In sommige figuren zijn de voorwaardelijke gemiddelden afgedrukt. Dit zijn gemiddelden die niet gebaseerd zijn op de hele groep, maar slechts op die bedrijven voor welke het betrokken getal van toepassing is. Zogenaamde nulwaarnemingen worden dus niet meegenomen in de berekening. Spreiding Het gemiddelde is een indicatie op welk niveau een aantal getallen ligt. Naast deze indicatie is het vaak belangrijk te weten, in welke mate deze cijfers van het gemiddelde afwijken. Deze mate van afwijking noemen we spreiding. Als de meeste individuele cijfers dicht bij het gemiddelde liggen, is de spreiding klein en is er sprake van een homogene populatie. Het gemiddelde geeft dan een goed beeld. Als individuele cijfers echter verder van het gemiddelde liggen, is de spreiding groter, en de populatie heterogener. Een goede manier om de spreiding in beeld te brengen is door gebruik te maken van mediaan en kwartielen. Mediaan De middelste waarneming van een reeks getallen: de helft van de waarnemingen valt lager uit dan deze waarde en de andere helft hoger. Als het aantal observaties laag is, of de verdeling scheef, dan is de mediaan in de regel een betere indicatie voor de groepsstandaard dan het gemiddelde. Kwartiel De grens tussen twee kwarten van een aantal getallen. De eerste kwartielgrens (het onderkwartiel) geeft de waarde waaronder een kwart van het totaal aantal waarnemingen valt. De derde kwartielgrens (het bovenkwartiel) is de grens waarboven een kwart van de waarnemingen uitkomt. De mediaan is het tweede kwartiel. Per definitie zit de helft van het aantal waarnemingen tussen het eerste en het derde kwartiel. Kwartielrange Het interval tussen onder- en bovenkwartiel (zie boven) waar de middelste helft van de waarnemingen zich bevindt, geeft een goed beeld van het interval waar het betrokken gegeven zich in de regel bevindt. Tukey test Een statistische test waarmee aangetoond wordt of het gemiddelde van een bepaalde subgroep significant afwijkt van het gemiddelde van alle andere waarnemingen. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken of het gemiddelde jaarsalaris van kleine SW-bedrijven met minder dan 500 Wswgeïndiceerden significant afwijkt van het gemiddelde van de andere drie omvangklassen. Deze methode is niet geheel zuiver omdat de invloed van andere variabelen niet geïsoleerd wordt. Zo zou het kunnen zijn dat uit de Tukey test blijkt dat directeuren van kleine SW-bedrijven significant minder verdienen, terwijl in werkelijkheid directeuren van SW-bedrijven die als gemeentelijke dienst gevoerd worden significant minder verdienen en dat deze bedrijven over het algemeen tot de kleinere behoren. Dit effect is via een Tukey test niet te isoleren, wel geeft het een goede indicatie.

Beloningsniveau directeuren Cedris-lidbedrijven 2005

Beloningsniveau directeuren Cedris-lidbedrijven 2005 Amsterdam, september 2006 In opdracht van Cedris Beloningsniveau directeuren Cedris-lidbedrijven 2005 drs. M.R. van den Berg De wetenschap dat het goed is SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk toegepast

Nadere informatie

Beloningsniveau Directeuren SW-bedrijven Opdrachtgever Cedris

Beloningsniveau Directeuren SW-bedrijven Opdrachtgever Cedris Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport Beloningsniveau Directeuren SW-bedrijven 2014 Opdrachtgever Cedris Referentie

Nadere informatie

Aanbevelingen bij het rapport Drempelvrees?

Aanbevelingen bij het rapport Drempelvrees? Aanbevelingen bij het rapport Drempelvrees? Amsterdam, januari 2008 In opdracht van het Ministerie van Financiën Aanbevelingen bij het rapport Drempelvrees? Aanbevelingen naar aanleiding van de conclusies

Nadere informatie

Advies van de commissie van economische deskundigen over de CPB studie Economisch optimale waterveiligheid in het IJsselmeergebied *

Advies van de commissie van economische deskundigen over de CPB studie Economisch optimale waterveiligheid in het IJsselmeergebied * Advies van de commissie van economische deskundigen over de CPB studie Economisch optimale waterveiligheid in het IJsselmeergebied * Amsterdam, januari 2014 In opdracht van Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Ongezien, onverkocht?

Ongezien, onverkocht? Ongezien, onverkocht? Amsterdam, maart 2012 In opdracht van VBO Makelaar Ongezien, onverkocht? Funda en concurrentie op de markt voor woningmakelaardij Marco Kerste Barbara Baarsma Nicole Rosenboom Peter

Nadere informatie

Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen Inleiding

Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen Inleiding Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen-2012 1. Inleiding VWS rapporteert jaarlijks aan de Kamer over de gegevens van de inkomens van bestuurders van zorginstellingen

Nadere informatie

Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen-2010

Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen-2010 Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen-2010 1. Inleiding VWS rapporteert jaarlijks aan de Kamer over de gegevens van de inkomens van bestuurders van zorginstellingen

Nadere informatie

Schadevoorziening bij brand- en bouwveiligheid

Schadevoorziening bij brand- en bouwveiligheid Schadevoorziening bij brand- en bouwveiligheid Amsterdam, september 2013 In opdracht van WODC Schadevoorziening bij brand- en bouwveiligheid Een evenwichtig systeem? Bert Hof en Nicole Rosenboom Roetersstraat

Nadere informatie

Kentallen Goede Doelen. Inventarisatie onder de leden van de VFI

Kentallen Goede Doelen. Inventarisatie onder de leden van de VFI Kentallen Goede Doelen 2004 Inventarisatie onder de leden van de VFI Amsterdam, september 2005 Onderzoek in opdracht van de VFI, de branchevereniging van goede doelen Kentallen goede doelen 2004 Een inventarisatie

Nadere informatie

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Inleiding In het arboconvenant Sociale Werkvoorziening is bepaald dat jaarlijks een vergelijkend onderzoek naar de hoogte van het ziekteverzuim

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2012 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E

REMUNERATIE RAPPORT 2012 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 30 mei 2012 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2012 REMUNERATIE RAPPORT 2012 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding

Nadere informatie

G0N11a Statistiek en data-analyse: project Eerste zittijd Modeloplossing

G0N11a Statistiek en data-analyse: project Eerste zittijd Modeloplossing G0N11a Statistiek en data-analyse: project Eerste zittijd 2007-2008 Modeloplossing Opmerking vooraf: Deze modeloplossing is een heel volledig antwoord op de gestelde vragen. Om de maximumscore op een vraag

Nadere informatie

EERSTE METING SLACHTOFFERMONITOR: ERVARINGEN VAN SLACHTOFFERS MET JUSTITIËLE SLACHTOFFERONDERSTEUNING. Deel 1: politie. Management samenvatting

EERSTE METING SLACHTOFFERMONITOR: ERVARINGEN VAN SLACHTOFFERS MET JUSTITIËLE SLACHTOFFERONDERSTEUNING. Deel 1: politie. Management samenvatting EERSTE METING SLACHTOFFERMONITOR: ERVARINGEN VAN SLACHTOFFERS MET JUSTITIËLE SLACHTOFFERONDERSTEUNING Deel 1: politie Management samenvatting EERSTE METING SLACHTOFFERMONITOR: ERVARINGEN VAN SLACHTOFFERS

Nadere informatie

5.6 Het Nederlands hoger onderwijs in internationaal perspectief

5.6 Het Nederlands hoger onderwijs in internationaal perspectief 5.6 Het s hoger onderwijs in internationaal perspectief In de meeste landen van de is de vraag naar hoger onderwijs tussen 1995 en 2002 fors gegroeid. Ook in gaat een steeds groter deel van de bevolking

Nadere informatie

Rapportage bijzondere bijstand 2014

Rapportage bijzondere bijstand 2014 Rapport Rapportage bijzondere bijstand 2014 Vinodh Lalta Thomas Slager 30 oktober 2015 CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2015 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2015

Amsterdam, juni 2015 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2015 Amsterdam, juni 2015 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2015 Hbo ers en academici van studiejaar 2012/2013 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage: tabellen academici Ernest Berkhout Siemen van der

Nadere informatie

MEETLAT INKOMENS BESTUURDERS ZORGINSTELLINGEN 2010

MEETLAT INKOMENS BESTUURDERS ZORGINSTELLINGEN 2010 MEETLAT INKOMENS BESTUURDERS ZORGINSTELLINGEN 2010 Maastricht, december 2011 JP.Tulleneers A. van Duppen 1. INLEIDING Op 6 december heeft de Kamer gestemd over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Nadere informatie

Wat motiveert u in uw werk?

Wat motiveert u in uw werk? Wat motiveert u in uw werk? Begin dit jaar heeft u kunnen deelnemen aan een online onderzoek naar de motivatie en werktevredenheid van actuarieel geschoolden. In dit artikel worden de resultaten aan u

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Uw brief van. 22 september 2005

Uw brief van. 22 september 2005 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 17 november 2005 AP/FBB/2005/47873 Uw brief van 22 september 2005 Uw kenmerk 05-OCW-B-078

Nadere informatie

Rapport. Rapportage Bijzondere Bijstand 2013

Rapport. Rapportage Bijzondere Bijstand 2013 w Rapport Rapportage Bijzondere Bijstand 2013 T.J. Slager en J. Weidum 14 november 2014 Samenvatting In 2013 is er in totaal 374 miljoen euro door gemeenten uitgegeven aan bijzondere bijstand. Het gaat

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Beloningsstructuur CAD Engineers CADJOBS.nl & CADZONE.nl 2010

Beloningsstructuur CAD Engineers CADJOBS.nl & CADZONE.nl 2010 Beloningsstructuur CAD Engineers CADJOBS.nl & CADZONE.nl 2010 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 1. Methodiek... 5 Enquête... 5 Steekproef... 5 Resultaten... 5 2. Resultaten gehele steekproef... 6 Opleidingsniveau

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJ DEFINITIEVE EINDRAPPORTAGE BELONINGSONDERZOEK CAO WOONDIENSTEN. Rob Tieman & Sharon Voeten 8 December 2016

BIJLAGEN BIJ DEFINITIEVE EINDRAPPORTAGE BELONINGSONDERZOEK CAO WOONDIENSTEN. Rob Tieman & Sharon Voeten 8 December 2016 BIJLAGEN BIJ DEFINITIEVE EINDRAPPORTAGE BELONINGSONDERZOEK CAO WOONDIENSTEN Rob Tieman & Sharon Voeten 8 December 2016 INHOUDSOPGAVE 1 ONDERBOUWING AANPAK BEREKENINGEN T.B.V. BENCHMARKS - 3 2 3 PERCENTAGES

Nadere informatie

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens Cijfers Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Christine Stam Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl Aanvraag 2015.130 Cijfers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2004 Nr. 35

Nadere informatie

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 24-06-2008, Bussum Etienne Lemmens, Orbis Inleiding Vergelijking Respons Regionale spreiding In de CAO voor de sector SW is opgenomen dat de verzuimbenchmark,

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Overzicht uitgeschreven huisartsen NIVEL Lud van der Velden Daniël van Hassel Ronald Batenburg

Overzicht uitgeschreven huisartsen NIVEL Lud van der Velden Daniël van Hassel Ronald Batenburg Overzicht uitgeschreven huisartsen 1990-2015 NIVEL Lud van der Velden Daniël van Hassel Ronald Batenburg ISBN 978-94-6122-424-8 http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729 700 Fax 030 2 729 729

Nadere informatie

Figuur 1: Voorbeelden van 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages.

Figuur 1: Voorbeelden van 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages. MARGES EN SIGNIFICANTIE BIJ STEEKPROEFRESULTATEN. De marges van percentages Metingen via een steekproef leveren een schatting van de werkelijkheid. Het toevalskarakter van de steekproef heeft als consequentie,

Nadere informatie

BENCHMARK WOZ-KOSTEN

BENCHMARK WOZ-KOSTEN BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2007 - Inleiding In 1999 is de Waarderingskamer begonnen met het organiseren van een benchmark over de kosten voor de uitvoering van de Wet WOZ. Eind 2003 heeft dit geleid tot een

Nadere informatie

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 17 mei 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010 REMUNERATIE RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding is

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Rapportage Marktverkenning Klimaatbeheersing Mei 2015

Rapportage Marktverkenning Klimaatbeheersing Mei 2015 Rapportage Marktverkenning Klimaatbeheersing Mei 205 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 Inleiding 4. Achtergrondkenmerken bedrijven 5. Organisatorische kenmerken 5.2 Activiteiten 7.3 Omzet 9 2. Marktomvang-

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

6 Inhoud. 5 Voorwoord. 7 Sectoronderzoek. 16 Goede doelen over welzijn en samenleving. 25 Vijf goede doelen in het kort

6 Inhoud. 5 Voorwoord. 7 Sectoronderzoek. 16 Goede doelen over welzijn en samenleving. 25 Vijf goede doelen in het kort 6 Goede Doelen Rapport» Algemeen» Inhoud Inhoud 5 Voorwoord 6 Inhoud 7 Sectoronderzoek 16 Goede doelen over welzijn en samenleving 21 Werken aan welzijn in 2006 25 Vijf goede doelen in het kort Goede Doelen

Nadere informatie

Hoeveel vertrouwen heb ik in mijn onderzoek en conclusie? Les 1

Hoeveel vertrouwen heb ik in mijn onderzoek en conclusie? Les 1 Hoeveel vertrouwen heb ik in mijn onderzoek en conclusie? Les 1 1 Onderwerpen van de lessenserie: De Normale Verdeling Nul- en Alternatieve-hypothese ( - en -fout) Steekproeven Statistisch toetsen Grafisch

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van studiejaar 2010/2011 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van studiejaar 2010/2011 op de arbeidsmarkt Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Thema Studie & Werk 2013 Hbo ers en academici van studiejaar 2010/2011 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage: tabellen academici E. Berkhout S. van der Werff

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van studiejaar 2011/2012 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van studiejaar 2011/2012 op de arbeidsmarkt Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2014 Hbo ers en academici van studiejaar 2011/2012 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage: tabellen academici Ernest Berkhout Siemen van der

Nadere informatie

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2011 RAAD VAN TOEZICHT HU

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2011 RAAD VAN TOEZICHT HU Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 24 mei 2011 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding is

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden van directeuren in de kinderopvang

Arbeidsvoorwaarden van directeuren in de kinderopvang Commentaar in rode kaders voor bdko-leden die Click onze workshop to op edit 27 maart Master niet bijgewoond title hebben. style Arbeidsvoorwaarden van directeuren in de kinderopvang Dr. Albert Reitsma,

Nadere informatie

Rapportage. Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2011. Gezond & Veilig werken. Prae Advies & Onderzoek, 17 september 2012, Utrecht

Rapportage. Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2011. Gezond & Veilig werken. Prae Advies & Onderzoek, 17 september 2012, Utrecht Rapportage Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2011 Prae Advies & Onderzoek, 17 september 2012, Utrecht Gezond & Veilig werken Gezond & Veilig werken Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector,

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2010 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & werk Hbo ers en academici van studiejaar 2007/2008 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2010 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & werk Hbo ers en academici van studiejaar 2007/2008 op de arbeidsmarkt Amsterdam, juni 2010 In opdracht van Elsevier Thema Studie & werk 2010 Hbo ers en academici van studiejaar 2007/2008 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage: tabellen academici E.E. Berkhout T.H. Smid

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Motie Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Inzake Inhuur

Motie Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Inzake Inhuur cl RM014-0093 Motie Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Inzake Inhuur De Gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op donderdag 19 juni 2014 in beraadslaging over "Jaarstukken 2013"

Nadere informatie

5.0 Voorkennis. Er zijn verschillende manieren om gegevens op een grafische wijze weer te geven: 1. Staafdiagram:

5.0 Voorkennis. Er zijn verschillende manieren om gegevens op een grafische wijze weer te geven: 1. Staafdiagram: 5.0 Voorkennis Er zijn verschillende manieren om gegevens op een grafische wijze weer te geven: 1. Staafdiagram: De lengte van de staven komt overeen met de hoeveelheid; De staven staan meestal los van

Nadere informatie

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie Feiten en cijfers tot nu toe Managementsamenvatting Na twee en een half jaar kwaliteitsmetingen in de fysiotherapie is het een geschikt moment

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

VRAGEN Nr. 39. Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 8 juni Onderwerp: vragen van mw. C. Boelhouwer (SP) 1 bijlage

VRAGEN Nr. 39. Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 8 juni Onderwerp: vragen van mw. C. Boelhouwer (SP) 1 bijlage VRAGEN Nr. 39 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 8 juni 2004 Onderwerp: vragen van mw. C. Boelhouwer (SP) 1 bijlage De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt

Nadere informatie

Klantonderzoek: statistiek!

Klantonderzoek: statistiek! Klantonderzoek: statistiek! Statistiek bij klantonderzoek Om de resultaten van klantonderzoek juist te interpreteren is het belangrijk de juiste analyses uit te voeren. Vaak worden de mogelijkheden van

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Havo 5, Wiskunde A. Computertoets beroepsbevolking. Inleiding

Havo 5, Wiskunde A. Computertoets beroepsbevolking. Inleiding Havo 5, Wiskunde A Computertoets beroepsbevolking Inleiding In deze toets maak je gebruik van een groot gegevensbestand van het CBS namelijk de enquête beroepsbevolking van 2011. Het bestand bevat 76746

Nadere informatie

Salaris Indicator Generieke Salarisstudie 2017

Salaris Indicator Generieke Salarisstudie 2017 Salaris Indicator Generieke Salarisstudie 2017 Hudson Belgium Opgemaakt door: [CONSULTANT] T: +32 9 242 54 44 E: HRS.COMPBEN@HUDSON.COM [Datum] INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Voorwerp van de studie... 3

Nadere informatie

NRC Carrière Monitor Scan 2: belonings- en verdiencomponenten

NRC Carrière Monitor Scan 2: belonings- en verdiencomponenten NRC Carrière Monitor Scan 2: belonings- en verdiencomponenten Jan de Werker 19 september 2015 Disclaimer Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Dit rapport, evenals de analyses die er aan ten grondslag

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. 4.1 Opzet onderzoek

4. SAMENVATTING. 4.1 Opzet onderzoek 4. SAMENVATTING Op 7 mei 2002 is in het Staatsblad 2002 nummer 201 de gewijzigde Tabakswet gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan wil de Keuringsdienst van Waren goed inzicht in de naleving van het onderdeel

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Salaris inleveren en demotie populair

Salaris inleveren en demotie populair Salaris inleveren en demotie populair HR-Trends onderzoek: reorganisaties nemen af; arbeidsvoorwaarden versoberen Factsheet behorend bij persbericht salaris inleveren en demotie populair d.d. 1 oktober

Nadere informatie

Flexibele Arbeidsrelaties: Vast versus Tijdelijk Contract

Flexibele Arbeidsrelaties: Vast versus Tijdelijk Contract Flexibele Arbeidsrelaties: Vast versus Tijdelijk Contract Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS)

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de raad

Beantwoording vragen van de raad Beantwoording vragen van de raad Datum collegevergadering 19-3-2013 Registratienummer Naam raadslid Fractie Portefeuillehouder(s) RV01-2013 B. Dreijer Beryl Dreijer F.M. Weerwind Onderwerp: Topinkomens

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2011 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk Hbo ers en academici van studiejaar 2008/2009 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2011 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk Hbo ers en academici van studiejaar 2008/2009 op de arbeidsmarkt Amsterdam, juni 2011 In opdracht van Elsevier Thema Studie & Werk 2011 Hbo ers en academici van studiejaar 2008/2009 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage: tabellen academici E. Berkhout T. Smid S. van

Nadere informatie

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten Verzuimcijfers 00 sector Gemeenten A+O fonds Gemeenten, april 0 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt licht tot, procent in 00 Het ziekte van gemeenten is in 00 licht gedaald tot, procent. Ten opzichte van

Nadere informatie

Tussenrapportage Toetstijden FVT DJI per februari 2012

Tussenrapportage Toetstijden FVT DJI per februari 2012 TGO TOEGEPAST GEZONDHEIDS ONDERZOEK Tussenrapportage Toetstijden FVT DJI per februari 2012 dr. Roel Bakker dr. G.J. Dijkstra TGO A. Deusinglaan 1, Gebouw 3217 Postbus 58285 9713 AV Groningen (050) 3632857

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

Nulmeting topfunctionarissen Weergave bezoldigingsniveau van topfunctionarissen in een deel van de culturele sector

Nulmeting topfunctionarissen Weergave bezoldigingsniveau van topfunctionarissen in een deel van de culturele sector Nulmeting topfunctionarissen Weergave bezoldigingsniveau van topfunctionarissen in een deel van de culturele sector Drs. J. van Dam Mr. R. Verbeet MMO CPL Ir. B. Vinkenburg M. Elderhuis Msc. 28 april 2011

Nadere informatie

Statistiek: Spreiding en dispersie 6/12/2013. dr. Brenda Casteleyn

Statistiek: Spreiding en dispersie 6/12/2013. dr. Brenda Casteleyn Statistiek: Spreiding en dispersie 6/12/2013 dr. Brenda Casteleyn dr. Brenda Casteleyn www.keu6.be Page 2 1. Theorie Met spreiding willen we in één getal uitdrukken hoe verspreid de gegevens zijn: in hoeveel

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Directeur Rekenschap & Juridische Zaken

Met vriendelijke groet, Directeur Rekenschap & Juridische Zaken Locatie Utrecht Rapport De onderzoeksvraag voor dit onderzoek door de inspectie was: "Is de beloning van de heer E.C.M. de Jaeger, uitgekeerd door het ROCvA in 2011 ondoelmatig?" Voor haar onderzoek heeft

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2009 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & werk Hbo ers en academici van studiejaar 2006/2007 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2009 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & werk Hbo ers en academici van studiejaar 2006/2007 op de arbeidsmarkt Amsterdam, juni 2009 In opdracht van Elsevier Thema Studie & werk 2009 Hbo ers en academici van studiejaar 2006/2007 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage: tabellen academici E.E. Berkhout S.G. van der

Nadere informatie

Benchmark Klanttevredenheid

Benchmark Klanttevredenheid Benchmark Klanttevredenheid - dummy rapport - Laurens van Graafeiland 14-10-2010 1 Toelichting benchmark Methodiek In de benchmark worden de verdelingen van het gebruik van de verschillende communicatiemiddelen

Nadere informatie

Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009

Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009 SAMENVATTING Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009 Doel van het onderzoek Om zicht te krijgen op de huidige omvang van de illegale exploitatie

Nadere informatie

Cursus TEO: Theorie en Empirisch Onderzoek. Practicum 2: Herhaling BIS 11 februari 2015

Cursus TEO: Theorie en Empirisch Onderzoek. Practicum 2: Herhaling BIS 11 februari 2015 Cursus TEO: Theorie en Empirisch Onderzoek Practicum 2: Herhaling BIS 11 februari 2015 Centrale tendentie Centrale tendentie wordt meestal afgemeten aan twee maten: Mediaan: de middelste waarneming, 50%

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

Marktaandelen Volmachtkanaal 2011

Marktaandelen Volmachtkanaal 2011 Marktaandelen Volmachtkanaal 2011 Amsterdam, oktober 2012 In opdracht van NVGA Marktaandelen Volmachtkanaal 2011 Peter Risseeuw (Periscoop Onderzoek & Advies) Roetersstraat 29-1018 WB Amsterdam - T (+31)

Nadere informatie

Inkomensontwikkeling bestuurders 2004

Inkomensontwikkeling bestuurders 2004 Vereniging VNO-NCW Inkomensontwikkeling bestuurders 2004 Nationale en Internationale vergelijking 24 februari 2005 87113/0500447 Inhoudsopgave KORTE SAMENVATTING... 1 Nederland... 1 Internationale vergelijking...

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg

Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg Enschede, 13 juli 2004 WD/04/1774/ebt ir. G. Vernhout drs. W. Dragt Inhoudsopgave

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Aanpassingen takenboek! Statistische toetsen. Deze persoon in een verdeling. Iedereen in een verdeling

Aanpassingen takenboek! Statistische toetsen. Deze persoon in een verdeling. Iedereen in een verdeling Kwantitatieve Data Analyse (KDA) Onderzoekspracticum Sessie 2 11 Aanpassingen takenboek! Check studienet om eventuele verbeteringen te downloaden! Huidige versie takenboek: 09 Gjalt-Jorn Peters gjp@ou.nl

Nadere informatie

Kinderopvang in aandachtswijken

Kinderopvang in aandachtswijken Kinderopvang in aandachtswijken Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Barneveld,

Nadere informatie

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Agenda 1 Management Summary 2 Algemene tevredenheid 3 Beoordeling verzekeraar 4 Onderzoeksverantwoording 1 Management Summary Management Summary

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen Jan-Willem Bruggink en Clemens Siermann Werkenden van 45 jaar of ouder zijn weinig mobiel op de arbeidsmarkt. Binnen deze groep neemt de mobiliteit af met het stijgen

Nadere informatie

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije vandegrift bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen.

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Methode en selectie

1 Inleiding. 2 Methode en selectie 1 Inleiding In de CPB Policy Brief over de positie van de middeninkomens op de woningmarkt (CPB, 2016) spelen subsidies in de verschillende segmenten van de woningmarkt een belangrijke rol als verklaring

Nadere informatie

5. Statistische analyses

5. Statistische analyses 34,6% 33,6% 31,5% 28,5% 25,3% 25,2% 24,5% 23,9% 23,5% 22,3% 21,0% 20,0% 19,6% 19,0% 18,5% 17,7% 17,3% 15,0% 15,0% 14,4% 14,3% 13,6% 13,2% 13,1% 12,3% 11,9% 41,9% 5. Statistische analyses 5.1 Inleiding

Nadere informatie

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens 5. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens Relevante conclusies voor het beleid zijn pas mogelijk als de basisgegevens waaruit de samengestelde indicator berekend werd voldoende recent zijn. In deze

Nadere informatie

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE 2005-2016 Juni 2016 Kengetallen mobiliteitsbranche 2005-2016 1 INHOUD 1. Aanleiding 3 2. Conclusie 5 3. Resultaten 10 3.1 Werkgevers 10 3.2 Medewerkers 27 3.3 Branchemobiliteit

Nadere informatie

Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders. Harold van der Werff Vera van Es

Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders. Harold van der Werff Vera van Es Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders Harold van der Werff Vera van Es 2 Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders Mulier Instituut Mulier Instituut Utrecht,

Nadere informatie

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau 4. Het doel van deze studie is de verschillen in gezondheidsverwachting naar een socio-economisch gradiënt, met name naar het hoogst bereikte diploma, te beschrijven. Specifieke gegevens in enkel mortaliteit

Nadere informatie

RAPPORT CIJFERREEKSENTEST (MIDDELBAAR NIVEAU)

RAPPORT CIJFERREEKSENTEST (MIDDELBAAR NIVEAU) RAPPORT CIJFERREEKSENTEST (MIDDELBAAR NIVEAU) Respondent: Jill van Reem ( voorbeeld) E- mailadres: voorbeeld@testing talents.nl Geslacht: vrouw Leef tijd: 30 Opleiding sniveau: wo Verg elijking sg roep:

Nadere informatie