Meedoen in Hof van Twente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meedoen in Hof van Twente"

Transcriptie

1 Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo Hof van Twente, januari 2008

2 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het uitgangspunt van deze wet is meedoen. Meedoen aan de samenleving door iedereen: jong en oud, gehandicapt en niet-gehandicapt, mét en zonder problemen, met en zonder ondersteuning. Meedoen in Hof van Twente is een paraplu voor veel, al bestaande, beleidsthema s die het sociaal beleid van de gemeente bepalen. Nieuw is dat de thema s zijn samengebracht in één beleidsplan, zodat er meer afstemming en samenwerking mogelijk is. Dit plan is tot stand gekomen met de inbreng van de Wmo-raad in oprichting, burgers en (vrijwilligers)organisaties. Tijdens een opiniërende raadsvergadering, een Wmowerkconferentie en Wmo-avondbijeenkomsten is het conceptbeleidsplan Wmo besproken en zijn alle reacties verzameld en verwerkt in een reactienota. Op dezelfde gezamenlijke wijze, zal de gemeente de komende tijd, samen met haar inwoners, organisaties en instellingen zorgen voor een verdere invulling en een goede uitvoering van de Wmo. Wethouders Wmo Drs. H.R.M. Knuiman J.W. Titshof-Leushuis

3 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Doel, uitgangspunten en participatie Doel Wmo Uitgangspunten Wet Maatschappelijke Ondersteuning Regierol gemeente Participatie binnen de Wmo Achtergronden, trends en ontwikkelingen Inleiding Maatschappelijke trends en ontwikkelingen Visie gemeente Hof van Twente Beleidsuitgangspunten Randvoorwaarden Spanningsveld Relatie Wmo met andere beleidsterreinen Maatschappelijke ondersteuning in de praktijk Informatie, advies en cliëntondersteuning Leefbaarheid Opgroeiende jeugd Mantelzorgers en vrijwilligers Deelname aan de samenleving door kwetsbare groepen Samenvatting acties Bijlage 1 Financiën Bijlage 2 De negen prestatievelden Bijlage 3 Begripsbepalingen Bijlage 4 Afkortingenlijst Bijlage 5 Tabellen bevolkingsprognoses

4 Inleiding Meedoen is het devies van de Wmo. Meedoen over de volle breedte van de Nederlandse bevolking: jong en oud, ongeacht iemands maatschappelijke of economische positie, ongeacht beperkingen. 1 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vervangt de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV). Door de bundeling van verschillende wetten is voor de gemeente een aantal nieuwe taken ontstaan. Tot deze nieuwe taken van de gemeente behoren onder andere: informatie en advies, hulp bij het huishouden, ondersteuning van mantelzorgers en de zorg voor de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Aan de Wmo ligt een aantal maatschappelijke ontwikkelingen ten grondslag waarmee de samenleving geconfronteerd wordt. Onder andere demografische, sociaal-culturele en sociaal-economische ontwikkelingen als vergrijzing en individualisering. De Wmo verplicht gemeenten een beleidsplan te maken. Dit plan bevat de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren beleid op maatschappelijke ondersteuning en geldt voor maximaal vier jaar. De Wmo is een participatiewet. Kenmerkend voor de Wmo is dat de gemeente verantwoording aflegt aan haar inwoners en de gemeenteraad. Hierbij heeft het Rijk randvoorwaarden gegeven waarbinnen de gemeente het beleid mag inrichten. Binnen deze kaders is het vervolgens aan de gemeente om de ondersteuning optimaal af te stemmen op de behoefte van de burgers. Dit gebeurt in samenwerking met burgers, organisaties en instellingen binnen de gemeente. De belanghebbenden zijn nadrukkelijk betrokken bij de voorbereiding van dit beleidsplan. Jaarlijks legt de gemeente verantwoording af aan de gemeenteraad, de burgers en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) over de bereikte resultaten op de negen prestatievelden van de Wmo 2. Op de participatie binnen de Wmo wordt verder ingegaan in hoofdstuk 1. Het Wmo-beleid is breed. Het bestaat bijvoorbeeld uit algemeen beleid ter bevordering van leefbaarheid en hele specifieke acties op het gebied van maatschappelijke opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg. De gemeente Hof van Twente heeft met dit beleidsplan niet alle aspecten van het sociaal beleid uitputtend willen beschrijven en van beleidsplannen willen voorzien. Veel onderdelen zijn op andere plekken al uitgewerkt of worden dat binnenkort. Dit beleidsplan is voornamelijk opgesteld vanuit het oogpunt van afstemming en om een zo compleet mogelijk beeld van maatschappelijke ondersteuning te geven. Het beleidsplan Meedoen in Hof van Twente biedt een richtinggevend kader voor de komende vier jaar op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. In dit plan is zowel de algemene visie als een uitwerking per thema op hoofdlijnen weergegeven. De samenvatting van alle acties van is weergegeven in hoofdstuk Doel Wmo door ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport Zie bijlage 2 voor een nadere omschrijving van de negen prestatievelden. 2

5 1. Doel, uitgangspunten en participatie 1.1 Doel Wmo Het doel van de Wmo is: meedoen. Meedoen door iedereen: jong en oud, gehandicapt en niet-gehandicapt, autochtoon en allochtoon, mét en zonder problemen. Eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid, samenhang en samenwerking, maatschappelijke participatie, ondersteuning, compensatieplicht en een activerende omgeving zijn kernbegrippen in de Wmo. 1.2 Uitgangspunten Wet Maatschappelijke Ondersteuning De gemeente heeft door de Wmo een grotere taak in de maatschappelijke ondersteuning gekregen. De maatschappelijke ondersteuning, die eerder was geregeld in de Wet voorzieningen gehandicapten, delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en in de Welzijnswet, zijn samengebracht in de Wmo. De gedachte hierachter is dat maatschappelijke ondersteuning beter op plaatselijk niveau en integraal (in één wet) kan worden georganiseerd. Op lokaal niveau kan er een beter antwoord worden gegeven op de toegenomen zorgvraag. De zorgvraag is toegenomen als gevolg van de vergrijzing en extramuralisering 3. Alle tot nu toe niet geoormerkte gelden van de Welzijnswet en de Wet Voorzieningen gehandicapten gaan op in de Wmo. Rechtsgelijkheid wordt lokale rechtsgelijkheid: iedereen die zorg nodig heeft in de gemeente, heeft onder gelijke omstandigheden dezelfde rechten. Het algemene uitgangspunt is: eigen verantwoordelijkheid van de burger en meedoen. Dit komt tot uitdrukking in de volgende vier punten: 1. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de regie over zijn of haar leven, in overleg met en met steun van het eigen sociale netwerk. 2. Burgers zijn niet alleen verantwoordelijk voor zichzelf, maar ook voor elkaar. Ze worden geacht elkaar waar nodig te helpen. Daarbij wordt gedacht aan burenhulp en vrijwilligerswerk, maar ook aan het sociale gezicht van bedrijven en aan allerlei vormen waarin mensen zich organiseren om samen aan bepaalde doelen te werken, zoals verenigingen, werkgroepen en buurtcomités. De gemeente stimuleert en faciliteert dit waar nodig. 3. Algemene lokale voorzieningen: de gemeente moet voorzien in collectieve ondersteuning van participatie waar alle burgers gebruik van kunnen maken, inclusief de kwetsbare inwoners. Meestal gaat dit via subsidiëring van welzijnsinstellingen. 4. Specifieke voorzieningen: de gemeente voorziet in een persoonsgericht ondersteuningsaanbod voor kwetsbare inwoners. Dit moet gericht zijn op die knelpunten waarvoor ze, ondanks de steun van de burgermaatschappij en/of algemene voorzieningen, onvoldoende oplossingen kunnen vinden. Hierbij kan worden gedacht aan informatie en advies, regieondersteuning, huishoudelijke verzorging, dagbesteding etc. Hierachter schuilen de volgende aannames. Er zullen minder individuele en specifieke voorzieningen nodig zijn, wanneer: - Een goed integraal beleid wordt gevoerd, zoals: rolstoeltoegankelijk openbaar vervoer, toegankelijke openbare ruimte, voldoende aanpasbare woningen; - De samenleving als geheel de verantwoordelijkheid neemt om zelfredzaamheid en participatie te bevorderen van (potentieel) kwetsbare mensen; 3 Zie bijlage 3 voor begripsbepalingen 3

6 - Ieder individu deze verantwoordelijkheid ook neemt. Hoe gemeente Hof van Twente deze uitgangspunten heeft vertaald naar een eigen visie en beleidsuitgangspunten is te lezen in hoofdstuk Regierol gemeente De Wmo geeft aan dat gemeenten het verlenen van maatschappelijke ondersteuning zoveel mogelijk door derden moet laten doen. Dus niet zelf doen, maar als gemeente regie voeren op basis van subsidies, prestatiecontracten en/of inkoop van diensten en samenwerkingsovereenkomsten. De regierol van de gemeente houdt in dat de gemeente de samenwerking en afstemming tussen instellingen en organisaties stimuleert en bevordert, het proces stuurt en de afstemming en voortgang van gemaakte afspraken bewaakt. In het kader van de regierol zal de gemeente, bijvoorbeeld, ten minste één keer per jaar verschillende organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg bij elkaar roepen om Wmo-activiteiten af te stemmen en nieuwe vormen van samenwerken te bevorderen. Een ander voorbeeld is dat met gesubsidieerde instellingen prestatieafspraken worden gemaakt. Door in de afspraken op te nemen wat de gemeente verwacht kan geëvalueerd worden of de gemaakte afspraken nagekomen worden. 1.4 Participatie binnen de Wmo Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn twee eisen aan de gemeenten gesteld, namelijk participatie en verantwoording. Dit betekent dat de gemeente haar burgers en gebruikersorganisaties moet betrekken bij het opstellen en uitvoeren van het beleid. In deze paragraaf wordt de participatie binnen de Wmo in de gemeente Hof van Twente nader toegelicht. Participatie betekent dat gebruikers (ook wel cliënten), gebruikersorganisaties en burgers worden betrokken bij het opstellen, de uitvoering en verantwoording van het beleid. Naast de vragers zijn er ook de aanbieders van maatschappelijke ondersteuning. Na het voltooien van het conceptbeleidsplan in juni 2007 is in de gemeente Hof van Twente op verschillende manieren vormgegeven aan participatie en is ruimte gecreëerd voor reacties. In juli 2007 is het conceptbeleidsplan Wmo toegestuurd aan de vijfhonderd belangrijkste belanghebbenden. De inwoners van de gemeente Hof van Twente zijn via het Hofweekblad en internet geïnformeerd. Via die weg konden zij het conceptbeleidsplan opvragen of ophalen bij de publieksbalie. De Wmo-raad in oprichting is gevraagd te reageren op het conceptbeleidsplan. Tevens heeft de gemeenteraad het conceptbeleidsplan Wmo begin juli 2007 toegestuurd gekregen. In de opiniërende raad op 7 september 2007 hebben de gemeenteraadsleden hierop hun reactie kunnen geven. In de maanden juli, augustus en september 2007 zijn verschillende participatievormen ingezet rondom het conceptbeleidsplan. In september en oktober 2007 is een aantal Wmo-avonden georganiseerd voor inwoners, waarin onder andere het concept beleidsplan is besproken. In oktober en november 2007 zijn alle reacties en adviezen over het concept beleidsplan, verwerkt in een reactienota. Deze reactienota is vervolgens verwerkt in het definitieve beleidsplan. Om meer zicht te krijgen op de situatie van een aantal doelgroepen, zijn er gesprekken geweest met mantelzorgers, asielzoekers en allochtone vrouwen. Deze ervaringen hebben nog eens benadrukt hoe belangrijk het thema informatie, advies en cliëntondersteuning is. 4

7 Burger- en cliëntenparticipatie Bij participatie binnen de Wmo worden de begrippen burger- en cliëntenparticipatie wel eens door elkaar gebruikt. Een toelichting: Onder burgerparticipatie verstaat de gemeente Hof van Twente: - dat alle inwoners (inclusief gebruikers van individuele voorzieningen) van de gemeente de gelegenheid wordt geboden om mee te doen en bij te dragen aan de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het Wmo beleid van de gemeente. De (mede)zeggenschap van alle burgers richt zich op de beleidskeuzes die de gemeente maakt en de verordeningen waarin dat wordt vastgelegd. Onder cliëntenparticipatie verstaat de gemeente Hof van Twente: - dat de daadwerkelijke gebruikers/cliënten van een voorziening (mede)zeggenschap hebben over de kwaliteit en kwantiteit van het gebodene; - dat zij gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren over de uitvoering van het beleid door de aanbieder van de voorziening. Formele participatie wordt in de gemeente Hof van Twente geregeld via de Wmo-raad. Burgerparticipatie krijgt vorm in het thema leefbaarheid in hoofdstuk 4, bij gebiedsgericht werken en in een terugkerend leefbaarheidsonderzoek. Ook zullen er nieuwe vormen van burgerparticipatie worden gebruikt. Het hieronder omschreven driehoeksmodel zal de basis van de cliëntenparticipatie Wmo vormen. De verdere uitwerking van de cliëntenparticipatie, zoals bijvoorbeeld de taken, bevoegdheden, ondersteuning en bemensing van de Wmo-raad, wordt begin 2008 in samenspraak met gebruikers(organisaties) en de Wmo-raad in oprichting verder uitgewerkt. De nieuw samengestelde Wmo-raad zal door het college van B&W worden geïnstalleerd. De definitieve opzet van de Wmo-raad wordt vastgelegd in een verordening. Totdat de verordening gereed is en de leden van de Wmo-raad zijn geïnstalleerd, zal een tijdelijke raad functioneren. Driehoeksmodel voor cliëntenparticipatie Wmo De essentie van het driehoeksmodel is een driehoek van Wmo-raad, raadpleging van klanten en directe gebruikers en breed overleg met allerlei organisaties. Het model zorgt voor een balans tussen formele en informele participatie, tussen gebruikers en belangenbehartigers en de Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W. De gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en stelt de algemene kaders vast. Wmo raad Raadpleging gebruikers Breed overleg organisaties Wmo-raad De Wmo-raad is samengesteld uit de vertegenwoordiging van maximaal twee personen uit negen verschillende clusters 4. In de clusters zijn onder andere ouderen, 4 In de clusters zitten mensen die vanuit hun eigen achterban mee willen denken. Daarmee voeden en ondersteunen zij de persoon die namens hun cluster zitting heeft in de Wmo raad. 5

8 gehandicapten, mantelzorgers, cliënten GGZ 5, vrijwilligers, chronisch zieken en jongeren vertegenwoordigd door leden van cliëntenorganisaties en betrokken burgers. De Wmoraad heeft een onafhankelijke voorzitter. Alle leden hebben een zittingstermijn van twee jaar met een mogelijke verlenging van twee jaar. Breed Overleg De Wmo-raad roept het Breed Overleg twee maal per jaar bij elkaar als kritisch klankbord. Het breed overleg bestaat uit cliëntenorganisaties die te maken hebben met de Wmo. Raadpleging gebruikers De Wmo-raad raadpleegt de gebruikers voor het geven van een concreet advies aan de gemeente. Als gebruikersraadpleging geldt ook het wettelijk verplichte en jaarlijks door de gemeente georganiseerde klanttevredenheidsonderzoek. De gemeente is voor dit onderzoek verantwoordelijk, maar de Wmo raad wordt betrokken bij de opzet, uitvoering en evaluatie. De leden van deze Wmo-raad worden op basis van een profielschets voorgedragen door de verschillende clusters van gebruikers/belanghebbenden. Door clusters als basis voor de Wmo raad te gebruiken, ontstaat een Wmo raad die rechtstreeks communiceert met het gemeentebestuur en met de clusters die aangesloten zijn. Rol gemeente binnen participatie Wmo Bij de voorbereidingen om te komen tot structurele participatie is de gemeente vooral faciliterend. Bij de definitieve structuur als hierboven beschreven, krijgt de gemeente gevraagd en ongevraagd advies van de Wmo-raad. Verder zal de gemeente financieel en facilitair de Wmo-raad ondersteunen. Dit wordt verder uitgewerkt in de schets van de Wmo-raad en afgestemd tussen de gemeente en de Wmo-raad. 5 Zie bijlage 4 voor de afkortingenlijst. 6

9 2. Achtergronden, trends en ontwikkelingen In dit hoofdstuk zijn de achtergronden van de Wmo samengevat die de landelijke overheid heeft geformuleerd bij de vorming van de wet per 1 januari Hoe gemeente Hof van Twente deze uitgangspunten heeft vertaald naar een eigen visie is te lezen in hoofdstuk 3. Verderop in dit hoofdstuk zijn de maatschappelijke trends en ontwikkelingen weergegeven aan de hand van regionaal en gemeentelijk onderzoek. 2.1 Inleiding De Wet maatschappelijke ondersteuning is ingevoerd als sluitstuk van de modernisering van de AWBZ. In het kader hiervan is van rijkswege steeds meer aangestuurd op vermaatschappelijking van de zorg. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, verzorgings- en verpleeghuizen worden vervangen door meer kleinschalige woonvoorzieningen met daaromheen een woonzorgzone, woningen voor mensen met een beperking (senioren en gehandicapten). Hiervoor zijn per 1 januari 2007 de huidige Welzijnswet en de Wet voorzieningen gehandicapten ingetrokken en onderdeel gemaakt van de Wmo. Het gaat hier dus niet alleen over wonen en zorg, maar ook over de overige welzijnsvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld jeugd, opvang, sport en cultuur. De AWBZ is hiermee versmald tot een voorziening voor de onverzekerbare zware zorg (persoonlijke verzorging, ondersteunende begeleiding, verpleging), terwijl de lichtere vormen van zorg zijn ondergebracht in de Wmo. 2.2 Maatschappelijke trends en ontwikkelingen Eén van de onzekerheden op dit moment is wat de consequenties van de Wmo zullen zijn in de toekomst in termen van de verschillende doelgroepen. In dit hoofdstuk wordt ingehaakt op bestaand onderzoek dat onder andere verricht is door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), I&O Research B.V. en het SGBO (het onderzoeks- en adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Vragen die beantwoord worden zijn: wat is volgens de literatuur de aard en de omvang van de Wmodoelgroepen? En hoe ontwikkelt de omvang van deze doelgroepen zich in de toekomst? Kwetsbare inwoners Volgens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn er in Nederland bijna vijf miljoen mensen met een, volgens de normen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), objectieve behoefte aan hulp door anderen. De Wmo regelt de lichtere vormen van hulp en ondersteuning. Naar schatting heeft 10% van de Nederlandse bevolking een min of meer structurele ondersteuningsbehoefte vanuit de Wmo en heeft 5% die incidenteel of kortdurend nodig. Een deel van de inwoners zal, hoewel hulpbehoevend, geen aanspraak maken op Wmovoorzieningen. De totale groep kwetsbare inwoners is dus groter. Deze kwetsbare inwoners kunnen worden ingedeeld in mensen met lichamelijke beperkingen, chronische psychische problemen, verstandelijke beperkingen, psychosociale of materiële problemen, lichte opvoed- en opgroeiproblemen, mensen die betrokken zijn bij huiselijk geweld en personen met een meervoudige problematiek. In onderstaand schema worden schattingen gegeven van het landelijk aantal kwetsbare personen. Hierbij is geen rekening gehouden met overlap tussen doelgroepen. In werkelijkheid is er logischerwijs wel overlap. Daarom kan niet worden geconcludeerd dat de genoemde cijfers het exact aantal kwetsbare personen weergeven. Voor de gemeente Hof van Twente geldt overigens dat het percentage 65 plussers aanzienlijk hoger is dan 7

10 het landelijk gemiddelde. Omgerekend betekent dit dat het aantal kwetsbare personen in Hof van Twente ruim 7500 personen bedraagt, waarvan een derde ouder is dan 65 jaar. Aantal % van totale Aantal 65- % van de 65 personen bevolking plussers plussers Lichamelijke beperkingen ,2 % ,2 % Chronisch psychische problemen ,7 % ,5 % Verstandelijk gehandicapten ,7 % ,2 % Psychosociale of materiële ,1 % ,3 % problemen Lichte opvoed of opgroeiproblemen ,2 % Betrokken bij huiselijk geweld ,1 % Meervoudige problematiek ,6 % Totaal aantal kwetsbare personen ,6 % ,2 % Totaal aantal inwoners % % Landelijke cijfers kwetsbare personen Bevolkingsprognoses in de Regio Twente Regio Twente heeft een onderzoek 6 laten verrichten naar de verwachte toekomstige bevolkingsontwikkeling van Twente tot De Twentse bevolkingsomvang groeit met iets meer dan 1 procent van inwoners in 2006 tot ongeveer inwoners in Op basis van de huidige inzichten treedt er vanaf 2020 stagnatie op. Omstreeks 2030 vindt een omslag plaats naar een lichte krimp van de Twentse bevolking. Indien de komende jaren ongeveer even veel mensen zich in Twente vestigen als er vertrekken, zal de Twentse bevolking eerder, sneller en sterker dalen (tot ongeveer inwoners in 2030). Bevolkingsprognose in Hof van Twente Om de bevolkingsontwikkelingen in de toekomst te beschrijven gebruikt men prognoses. In dit beleidsplan zijn verschillende prognoses gebruikt 7. De prognoses zijn afkomstig van het project Demographic Change (Regio Twente 2007) en uit het woningmarktonderzoek van de gemeente Hof van Twente, dat in 2005 is gehouden. Op de volgende pagina komt een aantal prognoses aan de orde over bevolkingsaantallen, de huishoudengrootte (aantal personen per huishouden) en de belangrijkste demografische ontwikkelingen, namelijk vergrijzing en ontgroening. Deze prognoses zijn tot stand gekomen door het gebruik van rekenmodellen. De uitkomsten zijn het gevolg van een trend op langere termijn en moeten ook zo beschouwd worden, niet als harde voorspellingen. De prognoses voor de inwoneraantallen voor de gemeente Hof van Twente laten uiteenlopende cijfers zien. De gemeentelijke prognoses laten een groei zien van de bevolking, terwijl het project Demographic Change van de regio Twente een krimp voorspelt. Volgens het project Demographic Change vindt het omslagpunt naar krimp in Hof van Twente plaats tussen 2010 en 2015 en in de regio Twente rond Vanwege de relatief jonge bevolking in de steden in de regio en de relatief grijze bevolking in de gemeente Hof van Twente, wijken deze jaartallen uiteen en vindt de krimp eerder in de gemeente Hof van Twente plaats. 6 7 Bevolkingsprognoses in Twente. Inventarisatie in het kader van project 'Demographic change - fase 1. I&O Research BV, Enschede december 2006 Zie bijlage 5 voor een overzicht van de prognoses in tabellen. 8

11 Huishoudens Naast het bevolkingsaantal is ook de ontwikkeling van het aantal huishoudens van belang. Door de trend van huishoudenverdunning groeit op dit moment het aantal huishoudens harder dan het bevolkingsaantal. Het aantal huishoudens stijgt de komende jaren in de gemeente en nog sterker in de regio. De trend van huishoudenverdunning zal door de maatschappelijke ontwikkelingen voorlopig nog doorgaan. Daarna lopen de prognoses uiteen. Door de stijging zal de vraag naar woningen voorlopig niet verlagen. Vergrijzing en ontgroening De belangrijkste demografische veranderingen in de gemeente Hof van Twente zijn vergrijzing en ontgroening. De doelgroepen senioren en starters zijn belangrijk. De vergrijzing in de gemeente is minder sterk dan in de regio. Dit komt omdat er in de gemeente relatief gezien op dit moment al meer senioren wonen. De prognoses laten zien dat het aantal 65 plussers in 2015 gegroeid zal zijn met circa 900 tot mensen. Het aantal jongeren daalt. Ook hier is het verschil tussen de regionale en gemeentelijke ontwikkelingen groot, de ontgroening is sterker in de gemeente. Helaas gebruiken de prognoses verschillende leeftijdscategorieën, waardoor vergelijking bemoeilijkt is. Maar de trend van ontgroening lijkt sterker bij de prognoses van Demographic Change. Relevante trends en ontwikkelingen De omvang van de groep kwetsbare inwoners in Nederland verandert en ontwikkelt zich voortdurend. Een aantal trends en ontwikkelingen hangt hiermee samen. Het fenomeen extramuralisering Extramuralisering wil zeggen dat er een verschuiving plaatsvindt van intramurale opvang naar zorg dicht bij huis. Mensen hebben de behoefte om zo lang mogelijk zelfstandig te leven. Vanuit de overheid wordt zelfstandig wonen, onder meer met de komst van de Wmo en de vernieuwing van de AWBZ, gestimuleerd. Doordat mensen langer zelfstandig blijven wonen, neemt het aantal mensen met een beperking in de samenleving (dus niet in een zorginstelling) toe. Hiermee neemt de vraag naar ondersteuning vanuit de Wmo toe. Deze zorg wordt dan namelijk niet meer vanuit de intramurale zorginstelling geleverd. Het hogere opleidingsniveau Het gemiddelde opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking neemt toe. In het algemeen gaat dit gepaard met een stijging van het inkomensniveau en de welvaart. Een hoger opleidingsniveau dempt de vraag naar (door de overheid gefinancierde) voorzieningen, omdat het hogere welvaartsniveau meer mensen in staat stelt zelf in hun zorgbehoeften te voorzien. Aan de andere kant zou met het toenemen van het opleidingsniveau het niet-gebruik van voorzieningen (vaak veroorzaakt door gebrekkige kennis en door onvermogen om zelf de benodigde informatie te vinden) moeten dalen. Daardoor is de invloed van een beter opgeleide bevolking op het gebruik van Wmovoorzieningen en het aantal kwetsbare burgers niet eenduidig. Daarnaast zijn er ontwikkelingen te benoemen die (nog) niet met cijfers onderbouwd (kunnen) worden maar die wel de aanspraak op maatschappelijke ondersteuning beïnvloeden. Het betreft maatschappelijke trends van vermaatschappelijking van de zorg (mensen komen minder snel in aanmerking voor opname in een verzorgingstehuis, maar ontvangen zorg aan huis), individualisering, afname vrijwilligers, toenemende druk op mantelzorg, combinatie arbeid-zorg-gezinstaken, keuzevrijheid en/of een terugtredende overheid. 9

12 Conclusies Uit de hierboven geschetste trends en ontwikkelingen kan geconcludeerd worden dat er een toename van het gebruik van Wmo-voorzieningen te verwachten is. 1. Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met lichamelijke problemen toe. Daarmee neemt ook de potentiële vraag naar zorg toe. Het beroep op Wmovoorzieningen zal dan eveneens toenemen. 2. Doordat de gemiddelde woningbezetting afneemt en het aantal oudere huishoudens stijgt, ontstaat er meer behoefte aan ondersteuning door derden. Ook hiervoor zal men een groter beroep doen op de Wmo. 3. Doordat mensen met een beperking zelfstandig (blijven) wonen, zullen zij vaker en langer van Wmo-voorzieningen gebruik maken. 4. De invloed van een beter opgeleide bevolking is niet eenduidig wat betreft het gebruik maken van Wmo-voorzieningen. 10

13 3. Visie gemeente Hof van Twente De visie van de gemeente Hof van Twente dient als uitgangspunt voor het te schrijven beleid van maatschappelijke ondersteuning voor alle inwoners van de gemeente. Onderdeel daarvan is een solide stelsel van ondersteuning van zorgbehoevenden, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, leven en participeren in de samenleving. De visie van de gemeente Hof van Twente bij het Wmo-beleid is: Een lokale samenleving waarin iedereen mee moet kunnen doen. 3.1 Beleidsuitgangspunten De volgende beleidsuitgangspunten worden in volgorde van prioriteit gehanteerd: 1. Het beleid is er voor alle inwoners De gemeente Hof van Twente hecht sterk aan participatie. Enerzijds bevordert dit vraagsturing, anderzijds zijn burgers dan ook op een bepaalde manier georganiseerd om de gemeente achteraf te bevragen op geleverde prestaties. Dit is dan ook de reden dat de inwoners vanaf het begin van de beleidsvorming betrokken worden bij de Wmo. Om participatie van burgers ook in de toekomst te waarborgen is door de gemeente, in samenwerking met de Wmo-raad in oprichting, een participatiemodel uitgewerkt. De Wmo raakt een ieder. Om de kwetsbaren te ondersteunen wordt ook de betrokkenheid en inzet van alle burgers verwacht. Zonder betrokkenheid van grote groepen burgers mislukt de maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare groepen en mensen. De (lokale) overheid kan veel voorwaarden scheppen om de deelname aan de maatschappij mogelijk te maken, maar de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties en particulieren is daarbij eveneens onmisbaar. Ook de zelfstandige ondernemer dient ervan overtuigd te zijn dat zijn winkel toegankelijk moet zijn voor mensen met een beperking. Onachtzame burgers die hun auto verkeerd parkeren kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking. Het is dus een mentaliteitskwestie onder álle burgers. 2. Preventie waar mogelijk Het doel van de Wmo is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving, waarmee maatschappelijke uitval (zware zorgbehoevendheid, dakloosheid en verslaving) wordt voorkomen. Preventie richt zich op beïnvloeding van factoren die kunnen leiden tot maatschappelijke uitval. Dit houdt onder andere in: - Algemeen beleid voeren op oorzakelijke factoren (door bijvoorbeeld voorlichting, sociale voorzieningen en het vergroten van de sociale samenhang). Daardoor wordt de kans op uitval verkleind; - Tijdig signaleren van risicogroepen en beginnende problematiek en het voeren van risicogericht beleid (begeleiding, ondersteuning, (jeugd)procesmanagers); - Het zodanig begeleiden van personen met problemen dat verergering wordt tegengegaan en reïntegratie als zelfstandig deelnemer van de samenleving wordt gerealiseerd. Onder preventie wordt ook verstaan het realiseren van aanpasbare en levensloopbestendige woningen waardoor kostbare woningaanpassingen in een later stadium voorkomen kunnen worden. 11

14 3. Integraal beleid De gemeente streeft een integraal beleid na dat is gericht op het zoveel mogelijk wegnemen van fysieke, sociale, geestelijke en financiële beperkingen voor mensen met een ziekte, handicap of zorgbehoefte. Dus in het algemeen beleid wordt rekening gehouden met alle verschillende doelgroepen. Dit integraal denken heeft de Wmo gemeen met het beleid op het gebied van Wonen, welzijn en zorg en de Woonvisie. Samenwerking en ontschotting tussen instellingen én intern bij de gemeente is van groot belang om de Wmo goed te kunnen uitvoeren. 4. Keuzevrijheid en Vraagsturing De gemeente neemt de keuzevrijheid voor de zorgbehoevende burger zoveel mogelijk als uitgangspunt. Bij de ondersteuning wil de gemeente de zorgbehoevende burger, waar mogelijk, zelf laten kiezen voor de vorm van de ondersteuning. Vraagsturing betekent dat de vraag centraal staat, waarbij gezocht wordt naar een passend antwoord, ook wel maatwerk genoemd. Bij vraagsturing hoort ook dat de bestuurlijke afweging gemaakt moet worden aan welke vraag de gemeente wil voldoen en aan welke niet. Helder beleid is daarom nodig. 5. Eigen verantwoordelijkheid van de burger Mensen zijn over het algemeen mondige burgers en consumenten. Er is een balans nodig tussen de eigen verantwoordelijkheid en de ondersteuning die de lokale overheid kan bieden. Het is de vraag of de groep met een grote mate van sociale uitsluiting, gepaard gaande met een slechte psychische gezondheid en vaak ook met een gering sociaal netwerk, voldoende daadkracht én mogelijkheden heeft om deze hulp zelf te organiseren. De eigen verantwoordelijkheid van de burger werkt alleen als mensen zelf in staat zijn ondersteuning te vinden en te regelen, als mensen zelf deze verantwoordelijkheid aankunnen. Het is een uitdaging om bij de verdere uitwerking van de Wmo rekening te houden met de groep die onvoldoende in staat is om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Wie sociaal uitgesloten is kan moeilijker eigen verantwoordelijkheid nemen en dragen. De gemeente Hof van Twente wil sociale uitsluiting bestrijden, zodat mensen wèl hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. 3.2 Randvoorwaarden Bij de uitwerking van de beleidsuitgangspunten zijn een aantal randvoorwaarden gesteld. Samenwerking staat centraal Samenwerking tussen burgers, maatschappelijke partners en gemeente is onontbeerlijk om onze gemeentelijke beleidsdoelen te kunnen verwerkelijken. Als lokale overheid kunnen wij de doelstellingen niet realiseren met geld en regels alleen. Door de regierol bij de gemeente te leggen, stimuleert deze burgers en maatschappelijke partners tot het gezamenlijk oppakken van problemen en uitdagingen. Op deze wijze wil de gemeente met burgers, vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties, deelname aan de samenleving van mensen met een beperking bevorderen. Laagdrempelige toegang tot maatschappelijke ondersteuning (loket) Om de toegang van een zorgbehoevende inwoner tot maatschappelijke ondersteuning te bevorderen en te bepalen is een duidelijk herkenbaar, goed toegankelijk en makkelijk bereikbaar loket nodig. De publieksbalie vertegenwoordigt zo n laagdrempelig loket. Naast het feitelijk bezoek aan dit loket is de praktijk dat mensen vaker opbellen om hun aanvraag te doen. Indien nodig wordt men thuis bezocht. Bij de dienstverlening aan de publieksbalie staan de volgende uitgangspunten hoog in het vaandel: 12

15 - vraaggericht werken waarbij de klantvraag integraal wordt afgehandeld (integrale intake, snelle doorverwijzing naar juiste back-office of instantie, minder doorverwijzingen van de klant); - eenduidige en duidelijke regelingen; - laagdrempeligheid; - respect voor de privacy van de burger bij de aanvraag. Aanbesteding individuele voorzieningen De individuele verstrekkingen in de Wmo die de vorm van zorg in natura hebben zijn, net als onder de Wet Voorzieningen Gehandicapten, volgens de Europese regelgeving aanbesteed. Door eisen scherp te formuleren kan geselecteerd worden op prijs en kwaliteit. Kwaliteit, vraaggerichtheid en accurate dienstverlening is steeds vereist. Zorgbehoevende mensen die ondersteuning krijgen van de gemeente moeten kunnen rekenen op een kwalitatief hoog niveau aan voorzieningenpakket dat integraal op hen is afgestemd. Duurzaam betaalbaar De uitvoering van de Wmo dient maatwerk te leveren én ook op lange termijn betaalbaar te zijn. In dit kader is het belangrijk dat de gemeente inzet op een duurzaam en betaalbaar beleid. De ondersteuning wordt zo ingericht dat ook op lange termijn de individuele verstrekkingen op een aanvaardbaar peil te houden zijn. Anderzijds zal op zoek worden gegaan naar creatieve mogelijkheden om bestaand beleid tegen verantwoorde kosten te realiseren. Gesubsidieerde collectieve voorzieningen Voor het welzijnswerk en maatschappelijke opvang is subsidiëren een meer geëigende wijze van bekostiging dan aanbesteden. Wel is een gezonde concurrentie ook op die terreinen nuttig, maar tegelijkertijd wordt verwacht dat gesubsidieerde instellingen zinvolle ketens en samenwerkingsrelaties bouwen en in stand houden, zodat resultaten niet slechts van korte duur zijn. 3.3 Spanningsveld Er zit spanning tussen verschillende uitgangspunten, bijvoorbeeld tussen vraagsturing en keuzevrijheid. De gemeente Hof van Twente zal binnen dit spanningsveld het beleid verder ontwikkelen en de balans blijven zoeken. 3.4 Relatie Wmo met andere beleidsterreinen Verschillende beleidsterreinen hebben belangrijke verbindingen met de thema s van de Wmo. Het Wmo-beleid biedt een paraplu voor alle beleidsthema s die raken aan het sociaal beleid van de gemeente. Bij de uitvoering van deze beleidsterreinen en van de Wmo is het van zeer groot belang dat de gemeente zorgt voor afstemming en samenwerking, zowel in eigen huis als met andere organisaties. Bij de uitwerking van de verschillende Wmo-thema s in hoofdstuk 4 zullen de verbindingen aan de orde komen. Het gaat om de volgende beleidsterreinen: Gebiedsgericht werken Gebiedsgericht werken heeft niet alleen betrekking op de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, zoals het onderhoud van het groen en de wegen, maar ook op het aantal voorzieningen (winkels, scholen), de veiligheidsrisico s en de sociale samenhang in een buurt of wijk. 13

16 Gebiedsgericht werken is een manier om burgers mee te laten denken over zaken die spelen in hun kern en om hen mee te laten werken aan de aanpak daarvan. Deze aanpak moet uiteindelijk onder meer leiden tot een betere samenwerking tussen gemeente, bewoners en professionals in een wijk; verbetering van de woon- en leefomgeving; gedeelde verantwoordelijkheden; betere onderlinge communicatie en daarmee meer draagvlak voor beslissingen en standpunten van verschillende partijen. Gebiedsgerichte aanpak spitst zich toe op vier hoofdthema s: - het fysieke wijkbeheer: het onderhoud van wegen, plantsoenen, groen alsmede speelplekken; - integrale veiligheid: bijvoorbeeld aanpak van jeugd- en jongerenoverlast, veiligheid op straat, verkeersveiligheid en verminderen van huiselijk geweld ; - maatschappelijke samenhang/samenlevingsopbouw: bijvoorbeeld het voorkomen van sociaal isolement, het organiseren van activiteiten in de buurt, sociale activering en zorg voor ouderen; - participatie van bewoners Gebiedsgericht werken maakt deel uit van het thema leefbaarheid (prestatieveld 1 van de Wmo). Wonen, welzijn en zorg Het beleid op het gebied van Wonen, welzijn en zorg wil initiatieven in gang zetten, of voortzetten, die een antwoord vormen op de vragen Hoe kunnen we de zorgvraag zolang mogelijk uitstellen? en Hoe kunnen mensen met een zorgvraag prettig wonen in Hof van Twente en deelnemen aan de (lokale) samenleving? In samenwerking met partners op het gebied van wonen, welzijn en zorg, en met burgers en vrijwilligersorganisaties, wordt uitvoering gegeven aan het beleid. Voorbeelden van actuele onderwerpen zijn het ontwikkelen van woonservicegebieden, het bouwen van levensloopbestendige woningen, het stimuleren van het multifunctioneel gebruik maken van accommodaties, de toegankelijkheid van de openbare ruimten. Het onderwerp Wonen, welzijn en zorg komt met name in het thema deelname aan de samenleving van kwetsbare groepen (prestatievelden 5 t/m 9 van de Wmo) regelmatig aan de orde. Integraal Veiligheidsbeleid Het Integraal Veiligheidsbeleid kent verschillende veiligheidsthema s, die ook deel uit maken van de Wmo. In het Integraal Veiligheidsbeleid worden de accenten gelegd op jeugd en veiligheid. De preventie en aanpak van overmatig alcoholgebruik onder jongeren staan hierin centraal. Dit staat in nauwe verbinding met het Wmo-thema opgroeiende jeugd. Bij de veilige woon- en leefomgeving gaat het om de kwaliteit van de woonomgeving en om leefbaarheid. Voelt men zich thuis in de buurt, voelt men zich veilig in eigen huis (huiselijk geweld!), hoe ervaart men het onderhoud van het groen, is er voldoende verlichting, is de infrastructuur zodanig dat mensen met een rolstoel of mensen met een kinderwagen zich gemakkelijk kunnen bewegen en toegang hebben tot gebouwen. Bij het Wmo-thema leefbaarheid en deelname aan de samenleving van kwetsbare groepen zijn dit belangrijke onderwerpen. Woonvisie De nieuwe Woonvisie wordt begin 2008 vastgesteld. De gegevens die hierin gebruikt worden zijn afkomstig uit diverse onderzoeken. Sommige van deze gegevens, zoals actuele demografische gegevens en ontwikkelingen hierin, zijn ook gebruikt in het Wmobeleid. 14

17 De Woonvisie beperkt zich niet tot het bouwen van woningen. De kwaliteit van wonen is een belangrijke rode draad. Aanpasbaar bouwen, starterswoningen en een veilige woonomgeving zijn belangrijke graadmeters voor de kwaliteit van wonen. 15

18 4. Maatschappelijke ondersteuning in de praktijk De Wet maatschappelijke ondersteuning beschrijft negen prestatievelden, die door de gemeente Hof van Twente teruggevoerd zijn tot vijf thema s: 1. Informatie, advies en cliëntondersteuning 2. Leefbaarheid 3. Opgroeiende jeugd 4. Vrijwilligers en mantelzorgers 5. Deelname aan de samenleving door kwetsbare groepen In dit hoofdstuk wordt telkens een omschrijving per thema gegeven, gevolgd door een omschrijving van de bijbehorende, eventueel toekomstige, activiteiten. 4.1 Informatie, advies en cliëntondersteuning Het thema Informatie, advies en cliëntondersteuning is gebaseerd op prestatieveld 3 van de Wmo. Om duidelijk te krijgen waar het hier om gaat behoeven genoemde termen enige verheldering: - Het geven van informatie is het volledig en toereikend verstrekken van informatie, naar aanleiding van de gestelde vraag van de cliënt. - Bij het geven van advies wordt beoogd dat de cliënt wordt bijgestaan in het maken van de meest passende keuze in de gegeven situatie. - Het geven van cliëntondersteuning houdt in dat de oorspronkelijke vraag nader onderzocht wordt. Wellicht schuilt er een vraag achter de gestelde vraag en kan de cliënt begeleid worden door het hele proces van de vraagstelling: via aanvraag, indicatiestelling en beschikking naar zorgverwezenlijking. Een adequate verwijzing en stimuleren van de cliënt in zijn zelfredzaamheid kan ook aan de orde zijn. Inleiding Van oudsher is er geen sprake van specifiek beleid gericht op het verstrekken van informatie en advies en het bieden van cliëntondersteuning. Wel is de gemeente voor veel burgers een vanzelfsprekend eerste aanspreekpunt voor onderwerpen die variëren van losliggende stoeptegels, lantaarnpalen die niet branden en verstopte riolen tot informatie over kap- en bouwvergunningen, belastingen en uitkeringen. De Wmo geeft aan dat de gemeente tot taak heeft informatie, advies en cliëntondersteuning vorm te geven. De komst van de publieksbalie (frontoffice) in mei 2006 is binnen de gemeente feitelijk een invulling van deze taak. De baliefunctie geeft het thema Informatie, advies en cliëntondersteuning een belangrijke plaats tussen de andere Wmo-thema s. Doelstelling Door informatie, advies en cliëntondersteuning biedt de gemeente inwoners, die moeite hebben om maatschappelijk te participeren, de ondersteuning en begeleiding die nodig is om daadwerkelijk mee te doen aan de samenleving. Het gaat hier onder andere om jongeren, hun opvoeders, ouderen en mensen met een beperking. Uiteindelijk moet het zo zijn dat de inwoners bekend zijn met de voorzieningen binnen de gemeente of de regio en hiervan gebruik gaan maken. Hiertoe is het van belang dat de bereikbaarheid van het Wmo-loket zo groot mogelijk is. Dit is te bereiken door ruime openingstijden, goede telefonische bereikbaarheid, een actuele en interactieve website, heldere productinformatie en deskundig personeel dat de vraag centraal stelt. 16

19 Activiteiten De gemeente levert een scala aan producten en wordt daar door de burgers ook op aangesproken. Vragen komen telefonisch, via de publieksbalie en nu nog in beperkte mate - via het digitale loket binnen. Afhankelijk van de aard van de vraag zal deze direct worden beantwoord en/of afgehandeld of worden doorgegeven aan de medewerker in de backoffice die de specifieke deskundigheid omtrent het betreffende onderwerp heeft. Indien nodig legt een Wmo-consulent een huisbezoek af. Zolang de vragen betrekking hebben op gemeentelijke producten kan de burger altijd aan de publieksbalie terecht en zal adequaat informatie en advies en cliëntondersteuning gegeven kunnen worden. Daarnaast zijn er binnen de gemeente externe ondersteuningspunten, zoals de Stichting Welzijn Ouderen, MEE-Twente, Steunpunt Informele Zorg, Centrum Indicatiestelling Zorg, Algemeen Maatschappelijk Werk, Gemeentelijke GezondheidsDienst en Trimaran. Ook zij geven op onderscheiden terreinen invulling aan de functie informatie, advies en cliëntondersteuning. Vragen die de gemeentelijke producten te buiten gaan zullen door toepassing van vraagverheldering nader worden geanalyseerd, waarna op een adequate wijze kan worden doorverwezen naar de juiste instantie. Een goed bereikbaar en laagdrempelig Wmo-loket Op dit moment is de publieksbalie, zowel fysiek als telefonisch, bereikbaar op maandag van uur tot uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot uur. Het digitale loket is altijd beschikbaar. Onderzocht gaat worden of er alleen informatie beschikbaar komt of dat er ook aanvragen via het digitale loket ingediend kunnen worden. Directe afhandeling van vragen De werkwijze zoals deze nu wordt uitgevoerd door de medewerkers van de publieksbalie zal worden voortgezet en door middel van een groeiscenario worden uitgebreid. Daardoor wordt het mogelijk om eenvoudige aanvragen direct af te handelen binnen de publieksbalie. Hierbij wordt gedacht aan aanvragen voor collectief taxivervoer, eenvoudige hulp bij het huishouden, gehandicaptenparkeerkaarten en gehandicaptenparkeerplaatsen. In de toekomst zal voor de meest eenvoudige aanvragen een klaar terwijl u wacht service worden ingevoerd. Als de aanvraag niet direct afgehandeld kan worden zal niet de burger zelf, maar zijn vraag worden doorverwezen naar de backoffice van de gemeente of naar een extern ondersteuningspunt. Bereiken van kwetsbare inwoners Het bekend maken van de mogelijkheden van de Wmo onder de groep kwetsbare inwoners van de gemeente, om hen de ondersteuning en begeleiding te bieden die nodig is om ze daadwerkelijk mee te laten doen in de samenleving, vergt de nodige inspanning. De groep kwetsbare inwoners zal niet uit zichzelf een beroep doen op de mogelijkheden binnen de Wmo. Hiervoor is de inzet van externe ondersteuningspunten, ouderenadviseurs, vrijwilligers, mantelzorgers en buren (noabers) van groot belang. Dit vraagt van de betrokkenen bij de functie informatie, advies en cliëntondersteuning grote flexibiliteit. In overleg met cliënten en de afdeling communicatie zal bekeken worden wat de mogelijkheden zijn om de doelgroep beter te bereiken, zoals het aanpassen van het foldermateriaal in pictogramstijl of het foldermateriaal zodanig aan te passen dat het meer uitnodigt om te worden meegenomen. Ook vrijwilligersorganisaties die veel contact hebben met kwetsbare groepen kunnen in dit overleg worden betrokken. Opstellen samenwerkingsovereenkomsten De cliëntondersteuning kan worden gewaarborgd door goede samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met de externe ondersteuningspunten. In deze overeenkomsten worden afspraken opgenomen over terugkoppeling, het uitwisselen van actuele informatie 17

20 en een duidelijke taakverdeling. Ook met partners op het gebied van wonen, welzijn en zorg (bijvoorbeeld woningcorporaties en zorgaanbieders) kunnen samenwerkingsovereenkomsten worden aangegaan, met name als het gaat om het verstrekken van informatie en advies in de kernen. Wanneer de gemeente een subsidierelatie heeft met de betreffende instelling zal dit in de prestatieovereenkomst worden opgenomen. Door regelmatig met de externe ondersteuningspunten om tafel te gaan zitten om de werkwijze en eventuele knelpunten te bespreken, en zonodig de overeenkomsten aan te passen, kan de kwaliteit van de dienstverlening continu verbeterd worden. Gebruikmaken van een cliëntvolgsysteem Om de regiefunctie die door de Wmo is opgelegd aan de gemeente goed te kunnen uitvoeren is een goed en makkelijk werkbaar cliëntvolgsysteem nodig, waarin minimaal N(aam)A(dres)W(oonplaats)-gegevens, de voorzieningen en de omschrijving van de situatie van de cliënt vermeld staan. Het huidige systeem voldoet aan die eisen. De partners waarmee een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten zouden ook van dit systeem gebruik moeten kunnen maken. Door de inwoner in kennis te stellen en zijn goedkeuring te vragen voor het uitwisselen van zijn gegevens met de externe ondersteuningspunten wordt er aan het waarborgen van de privacy gewerkt. Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek De uitkomst van het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek zal gebruikt worden om bewust te blijven van de kwaliteit van de dienstverlening en verbeteringen door te voeren. Opzetten klachtensysteem Er zal een klachtensysteem worden opgezet waardoor de burger makkelijk en eenvoudig zijn klachten kan deponeren. Elke klacht wordt beschouwd als opbouwende kritiek en als verbeterpunt ingezet. Realiseren van actuele informatieverstrekking De informatieverstrekking middels foldermateriaal over de producten en activiteiten binnen de Wmo zal verder worden geactualiseerd en uitgebreid. Binnen het gemeentehuis kan het infocentrum gebruikt worden als informatiepunt. Buiten het gemeentehuis kunnen hiertoe dienen de externe ondersteuningspunten in de kernen, de bibliotheken, huisartsen en medische centra. Realiseren van een actuele sociale kaart Er is een actuele en makkelijk hanteerbare sociale kaart beschikbaar voor de medewerkers van de publieksbalie, de medewerkers van de backoffice en de externe ondersteuningspunten. Deze sociale kaart is ook voor de burgers beschikbaar via internet. De inhoud van de sociale kaart is altijd aan verandering onderhevig. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de sociale kaart. Daarnaast is er nog de digitale sociale kaart van Mee-Twente. Deze sociale kaart is gericht op de gehele regio. Onderzocht wordt of de sociale kaart van de Hof van Twente in de digitale sociale kaart van MEE-Twente geïntegreerd kan worden. 18

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Oude wijn in nieuwe zakken?

Oude wijn in nieuwe zakken? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Oude wijn in nieuwe zakken? De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in Eijsden 25 september 2009 Oude

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

WMO doe-boek. Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden

WMO doe-boek. Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden WMO doe-boek Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden WMO doe-boek Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Zorg om zorg. Onderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning in Haarlem. Gemeente Haarlem. Februari 2012

Zorg om zorg. Onderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning in Haarlem. Gemeente Haarlem. Februari 2012 Februari 2012 Rekenkamercommissie Haarlem Postbus 511 2003 PB Haarlem 023-511 30 38 jcaffe@haarlem.nl 2012/83057 Gemeente Haarlem Zorg om zorg Onderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning in Haarlem

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 21 februari 2012. Deelsessie: 20.25 21.15 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Tevredenheidonderzoek en benchmark Wmo. Toelichting: Het college is

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 2 Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Ontwikkelingen en kader 5 3 Samenvatting analyse 10 4 Welzijn in het centrum, een blik op 2010 15 5 Thema s voor de toekomst 18 C ONCEPT

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht

Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht Een inventarisatie van de mogelijkheden die de Wmo biedt aan kerken om de participatie van burgers in de stad Utrecht te bevorderen Auteurs Datum Rianne Morren,

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp...

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Wat wordt van burgers verwacht... 6 Zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving... 6 Verantwoordelijk tot indicatie

Nadere informatie

Verbinden & Vernieuwen

Verbinden & Vernieuwen Verbinden & Vernieuwen Samen op weg naar een toekomstbestendig sociaal-maatschappelijk domein 2 Visienota herontwerp sociaal maatschappelijk domein Gemeente Katwijk, Afdeling Samenleving Mei 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie