minimabeleid Gemeente Westland 2013 Ev

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "minimabeleid Gemeente Westland 2013 Ev"

Transcriptie

1 minimabeleid Gemeente Westland 2013 Ev ALG014 Aut eur(s) Afdeli ng SAM/ CW PB Dat um 16 oktober 2012 **

2

3 Inhoudsopgave 1. Inl eidi ng 2 2. Cont ext en visie mi nimabel eid W estland Cont ext Ont wikkeli ngen bi nnen het sociaal domei n Cumul ati e van over hei dsmaatregel en Dec entr alis ati es sociaal domei n W et maatschappeli jk e ondersteuni ng (W mo): ei gen bi jdragen indi vi duel e voorzieni ngen W et gemeent eli jke sc hul dhulpverleni ng (W gs) Visie W estlan d 3 3. Doel groep omvang 5 4. Regeli ngen mi nimabelei d W estland Cat egori al e bi jzondere bi jstand Maatschappeli jk e participati e van schoolgaande kinder en Comput ers voor kinderen van mini ma Coll ecti eve aanvull ende verzek ering ( CAV) Langduri gheidstoeslag Indivi duele bi jzonder e bi jstand 8 Nieuwe accent en: Social e participat ie volwassenen Over zicht r egeli ngen mi ni mabelei d Overi ge r egelingen Schul dhul pverl eni ng Kwi jtschel di ng gemeenteli jk e bel astingen en heffingen Ondersteuning vanuit wel zi jnswerk Noodfonds Uitvoeri ng, di enstverl eni ng, monitori ng en c ommuni catie Uitvoeri ng Dienstverl eni ng Social e monitor Communic ati e Financiël e paragr aaf 13 Bi jl age: Eval uatie mi nimabelei d

4 Inlei di ng Voor u li gt de nota Mi nimabel ei d Gemeente W estland 2013ev. I n deze not a is opgenomen hoe ondersteuni ng wordt geboden aan i nwoners van W estland di e moet en r ondk omen met een l aag inkomen. Het mi nimabel ei d maakt onder deel uit van het br ede vangnet voor kwetsbar e bur gers in onze gemeent e. Dit vangnet is er om i eder een de mogeli jk hei d t e bieden om te participer en i n de samenl evi ng, om kinderen kansen t e bieden en daar waar nodi g (indi vi dueel) te ondersteunen. Het mini mabel eid staat niet op zichzelf. Naast het mi ni mabelei d wor dt dit vangnet i ngevuld door ondersteuni ng vanuit de W et maatschappeli jk e ondersteuni ng (W mo), de W et W erk en Bijstand (W wb), de W et schuldhulpverl eni ng (W gs). De ondersteuni ng, geboden vanui t het mi ni mabel ei d, ri cht zic h op personen di e moet en r ondkomen van een mi nimumi nkomen. Het bi edt financiël e ondersteuning voor onder ander e s ocial e participati e, een l angduri ghei dstoeslag, bijzonder e bi jstand voor noodzak eli jk e bi jzonder e kosten en ver goedi ng van medische k ost en door middel van een c ollecti eve aanvull ende verzek eri ng. Het hui dige belei d, dater end uit 2008, di ent t e wor den aangepast aan de actualiteit. Naast wi jzigi ngen bi nnen het wett eli jk k ader van de W wb, waari n voor waar den voor c ategori aal toek ennen van bi jzondere bi jstand zi jn gewi jzi gd, zijn er ook wi jzi gi ngen i n bi jvoorbeel d de ondersteuni ng vanuit de W mo. Een voorbeeld hi er van is de heffi ng van eigen bijdr agen bi j i ndividuel e voor zi eningen. Ook binnen het mini mabel ei d gaan we er vanuit dat de ei gen ver a nt woor deli jkhei d voor op staat. Ondersteuning wor dt geboden i ndien er geen voorl iggende mogeli jk heden aanwezig zi jn. I n de uit voeri ng wordt een goede inf ormati evoor zi eni ng en zo eenvoudi g mogeli jke aanvraagproc edur es ont wikkel d. Het bel eid uit 2008 is zove el mogeli jk ongewijzi gd gebl even en bli jft een combi natie van inkomens aanvullende en participati e bevorder ende regeli ngen waar door mensen di e op het sociaal mini mum leven toegang houden tot een passend pakket aan r egelingen. Het mini mabel ei d van de afgel open jar en heeft meer W estlandse huishoudens met een i nkomen op of rond het sociaal mi nimum wet en te ber eiken. De huidi ge ec onomisc he r ec essie heeft fi nanciël e gevol gen voor all e bur ger s en voor k wets bare gr oepen i n het bi jzonder. I n de eerste helft van is een t oename i n de aanspr aak op mi nimar egeli ngen zicht baar. Leeswijz er Deze not a richt zic h op de hoof dli jnen van het t e voer en mi nimabelei d. Hi erbi j gaat het om cat egori al e bi jzondere bi jstand, de langduri ghei dstoeslag, de c oll ectieve aanvul lende v erzek eri ng en i ndi vi duele bi jzondere bi jstand. In hoof dstuk 2 wor den de cont ext en ontwikk elingen geschetst di e de visie en de k ernbegrippen bi nnen het W estlands e mi ni mabelei d bepalen. Hoof dstuk 3 gaat i n op de omvang van de doel gr oep. Daar op volgen i n ho of dstuk 4 de regeli ngen en ni euwe accent en die het belei d de komende jaren kri jgt. Hoof dstuk 5 geeft een k or te t oelic hti ng op de overi ge r egelingen di e i n verbi nding staan met het mini mabel eid. I n hoof dstuk 6 wordt i ngegaan op de wi jze waar op de uit voeri ng, monit ori ng en communicati e r ondom het mini mabel eid vorm zull en kri jgen. I n hoofdstuk 7 i s de fi nanciël e par agraaf opgenomen. I n de bi jl age is een beknopt overzic ht van de res ult aten van het mini mabel eid over de peri ode t e vi nden. 2

5 Context en vi si e mi nimabel ei d Westl and Dit hoof dstuk schetst de cont ext van het mi nimabelei d in W estland. Deze c ontext bepaalt mede de gemeent eli jke visie op mi nimabel ei d. Context Het str even van W estland is dat zoveel mogeli jk mens en en gezi nnen acti ef participeren in de s amenlevi ng, werken om i n hun eigen l evens onder houd en dat van hun gezi n t e voorzien, de ei gen r egi e over hun leven voer en en bi jdr agen aan het welbevi nden van hun social e omgevi ng. Voor de meeste mensen is dat bi jna vanzelfs prek end; zi j kunnen voorz i en i n hun eigen l evens onder houd en nemen acti ef en volwaardig deel aan de maatschappi j. Maar participatie aan de samenl evi ng gaat ni et alti jd vanzelf. Soms is daar bij ondersteuni ng nodi g. W anneer i emand ti jdeli jk ni et in staat is om over vol doende i nkomst en t e beschikken, k an de gemeent e helpen door mi ddel van ti jdeli jke i nk omens ondersteuning ( uitkeri ng), participati e en mi ni mabel eid. De W wb is het wett eli jk k ader voor gemeent en waarbinnen keuzes gemaakt moet en worden over het bi eden van aanvull ende i nkome ns ondersteuning voor mi nima. I nkomens ondersteuni ng mag all een geboden wor den op i ndivi duel e basis. Per geval moet vastgestel d wor den dat er spr ake is van noodzak eli jk e kosten di e voort vl oeien uit bi jzonder e omstandi gheden. Gemeent en moet en dus indivi dueel maat werk l everen. Het voer en van generiek ink omensbel eid t er bestri jdi ng van armoede is voor behouden aan het Ri jk. Het is i n specifi eke gevall en mogeli jk om c ategori al e bijzonder e bi jstand t e verstrekken. Het gaat daar bi j om sit uati es waar bi j het aanneme li jk is dat er spr ake is van noodzak eli jke k osten. Het enkel e feit dat de betr okkene behoort t ot een voor af omsc hreven doel groep, is dan voldoende r eden de categorial e bi jstand t oe t e kennen. Deze situati es zi jn door de wet gever bepaald zoals ook de vastgestel de i nkomensgr ens van 110% van het sociaal mi nimum voor c at egor ial e bi jzonder e bi jstand. Ontwi kkelingen binnen het soci aal domei n Cu mul ati e van over hei dsmaatregel en De verwachti ng is dat het eff ect van reeds ingezett e - en nog t e verwacht en over heids maat r egel en op di vers e terr ei nen de komende ti jd dui deli jk er wordt. Te denken valt aan hogere zor gkosten i n de vor m van pr emi es en ei gen bi jdragen, verl agi ng van toes lagen voor kinder opvang -, huur- en zor g. Zak en waar gezi en de k omst van een ni euw kabi net nog ni et voll edi g op geanticipeerd kan wor den. Daar bi j geldt dat t aken die door het Ri jk wor den af gestot en ni et aut omatisch l ei den t ot fi nanciële c ompens ati e aan burgers op l ok aal ni veau. Voor het mi nimabeleid is het van bel ang de ontwikk elingen te vol gen en te betr ekken bi j eventuel e nieuwe bel eidsk euzes. Dec entr alis ati es sociaal domein Door de val van het kabi net i n april 2012 vi ndt de i nvoeri ng van de W et werk en naar vermogen (W W nv) geen doorgang. I n samenhang met de dec entralis ati e van de Awbz begel ei di ng en de Jeugdzor g wer d ver wacht dat gemeenten verant woor deli jkhei d krijgen voor vri jwel de vol ledige ondersteuni ng aan kwetsbar e bur gers. De decentr alis atiegedac hte van het Ri jk zet naar verwachti ng de k omende jar en door. Daar om is het van bel ang dat de ver bi nding wor dt gelegd tussen de verschill ende t hema s armoede, r e -integratie, participati e en gezondhei d. Daartoe wor d bi nnen het sociaal domei n t oegewerk t naar een i nt egral e di enstverleni ng bi nnen het sociaal domei n waar bi j de leefgebi eden opgr oei en, werk en meedoen c entr aal staan. Wet maatschappelijk e ondersteuni ng (Wmo): ei gen bij dragen individuel e voor zi eni ngen Binnen het herzi ene W mo belei d is het opl eggen van ei gen bi jdragen verr uimd. Tot nu t oe werd all een een ei gen bi jdr age opgel egd voor hul p bi j h et huishouden. Met i ngang van 1 januari 2013 zal ook een ei gen bi jdrage versc huldi gd zi jn voor loss e woonvoor zieni ngen, bouwkundi ge woonvoor zi eningen en i ndivi duele ver voer svoor zieni ngen ( ni et zijnde collecti ef ver voer). Door deze kosten op gr ond van de Co ll ectieve Aanvull ende Verzek ering bi nnen het mini mabel eid t e vergoeden wor den personen met een mi nimum i nkomen ontzien. Wet ge meent elijke sc hul dhulpv erleni ng (Wgs) Op 1 juli 2012 is de W gs in werking getreden. Hi er mee heeft de uit voering van sc huldhul pverl ening een wett eli jk e basis gekr egen. Schul dhul pverl eni ng maakt onder deel uit van het vangnet voor kwetsbar e bur gers. Soms is schul denprobl emati ek aanl ei di ng voor het ni et kunnen rondkomen. Schul dhul pverl eni ng omvat zowel het voork omen van pr oblemat ische sc hulden als ondersteuni ng bi j het opl ossen voor de ac ht erli ggende pr obl emati ek van de schul den en het voorkomen van t er ugval. De visie op schul dhul pverl ening wordt ver der uit gewer kt in een separaat beleidsplan dat in november 2012 aan de raad wor dt aangebod en. Visi e Westland Het doel van het W estlandse mini mabel ei d is er op geric ht mi ni ma zoveel mogeli jk in staat te stell en om mee t e doen in de samenl evi ng. Daarmee wor dt aangeslot en bij de visie bi nnen het s ociaal domei n 3

6 waar onder de W mo. Ei gen ver antwoordel i jk hei d staat daarbi j voorop en voor kwetsbar e bur gers is er een vangnet. Bi nnen het mini mabel eid is er speciale aandac ht voor ( gezi nnen met) kinderen. De k ernbegrippen bi nnen het mi nimabel ei d zi jn daarbi j: Maatschappelijk e participati e Eigen ver ant woordelijk hei d Vangnetv oor zi ening 4

7 Doelgr oep omvang In W estland hebben we t e mak en met stabiele omvang van de mi nimapopul atie van gemi ddel d zo n 8% van de bevolking. Onder mini ma verstaan we: mensen met een nett o i nkomen tot 110% van de voor hen van t oepass i ng zi jnde bijstandsnorm. Dat k unnen mensen met een uitk ering zi jn. Ook werkenden met een l aag ink omen kunnen t ot de doel gr oep behor en. I n figuur 1 is de ontwikk eling van het perc entage mi nimahuishoudens met een i nkomen op 110% weer gegeven. Figuur 1: Per cent age mi nimahui shoudens i n Westland met een inkomen op 110 % van het soci aal minimum ( Prognose Minimascan Sti mul ansz). Binnen mi nimabel ei d wor den verschill ende i nkomensgr enzen per r egeli ng gehant eer d. 100% ligt op het ni veau van de bi jstand, 101% om n adeli ge afr ondi ngsversc hill en op t e heff en en 110% ten aanzi en van gezi nnen met kinder en. Het hant er en van gediff erenti eer de i nkomensgr enzen voor de verschill ende r egeli ngen bet ek ent dat de doelgr oep per regeli ng een ander e omvang heeft ( zi e figuur 2). Figuur 2: Omvang mini mahui shoudens i n Westl and met een i nkomen op of rond het sociaal minimum ( prognose 2012 Mi nimascan Stimul ansz). Zelf st andigen Een aanzi enli jke gr oep minima i n de gemeent e W estland is zelfstandig onder nemer. Dit hoeft ec hter ni et dir ect i ets te zeggen over hun besteedbar e i nkomen omdat zi j vaak vermogen hebben in het bedri jf ( gr ond, bedri jfs wagens etc.) en dus i n veel gevall en ni et i n aanmerking k unnen komen voor inkomens ondersteunende maatregel en. Meer i nfor mati e over de mini madoelgr oep en een uit gebr eider e anal yse over de peri ode is te vinden in de bi jl age. 5

8 Regelingen mi nimabelei d Westl and Het mini mabel ei d omvat verschill ende r egeli ngen voor i nwoners met een l aag i nkomen die ook ni et besc hikken over veel ver mogen. Zoals ee rder aangegeven is bi nnen het s ociaal domei n momenteel veel i n beweging. Dit gel dt ook voor over hei dsmaatregel en geric ht op het al dan ni et ver zacht en van negati eve i nk omens eff ecten voor (kwetsbare) burgers waar over de komende tijd meer dui deli jkhei d wor dt ver wacht. Om die r eden wor dt zo veel als mogeli jk het bel ei d uit 2008 gehandhaaf d. Dit bet ek ent het handhaven van de hui di ge r egel ingen en geen uit brei di ng met ni euwe r egelingen, bi jvoorbeel d geric ht op s pecifiek e doel groepen zoals ouder en, chronisch zi ek en en gehandicapt en. Op onder delen wor den de regeli ngen bi nnen het mi nimabel ei d aangepast. Di t geldt met name t en aanzi en van de i ndi viduel e bijzonder e bi jstand en de c oll ectieve aanvullende ver zekeri ng. Een hel der kader draagt bij aan r echt mati ge uit voe ring van het mini mabel eid. De ni euwe accenten di e zi jn aangebr ac ht worden bi j de betr eff ende r egeli ngen hi eronder t oegelic ht. Naast deze i nhoudeli jk e accenten is de komende peri ode ook aandacht voor het ver bet er en van de dienstverl eni ng. Dit as pect wor dt i n par agraaf 6 ver der toegelicht Draagkr acht, vermogen en i nkomen Uitgangspunt bi j de behandeli ng van een aanvr aag om bi jzondere bi jstand is de beoor deli ng of de kosten vol daan k unnen worden uit het i nkomen, het aanwezi ge ver mogen en de langduri ghei dstoes l ag. Om dit te t oetsen wor den een dr aagkrac ht ber ek eni ng uitgevoer d. Onder dr aagkr acht wordt verstaan: De financiële r uimte om zelf i n de k osten te voor zien. De hoogt e van de dr aagkr acht wor dt uit gedr ukt in een percent age van het i n aanmerking te nemen inkomen en vermogen. Het bepal en met welk( e) draagkrac htperc ent age(s) rekeni ng wordt gehouden m.b.t. het ink omen en het ver mogen behoort i n de W wb tot de bel ei dsvri jhei d van gemeent en. In W estland zijn t en aanzien van de beoor deling van de dr aagkrac ht de vol g ende keuzes gemaakt: Inkomen De vaststelli ng van de hoogt e van het inkomen, voor de bepali ng van het r ec ht op bi jzonder e bijstand wordt ber ekend conf orm di e van de al gemene bi jstand. Draagkrac htpercent ages 10% t ot max % van % van bedr agen boven Ver mogen a. Het ver mogen wor dt op dezelf de wi jze vastgestel d als bi j de al gemene bi jstand. b. Aangeslot en wordt bi j de ver mogensgr ens genoemd i n de wet (artikel 34 W wb). c. Het vermogen boven di e gr ens wor dt volledi g t ot d e dr aagkrac ht ger ekend (100%). In mi nderi ng t e br engen op de draagkrac ht Voor de vaststelli ng van het voor de draagkrac ht i n aanmerking te nemen inkomen k an r ekeni ng worden gehouden met buitengewone uit gaven di e t en laste van de bel anghebbende k omen. Ges paar d ver mogen t i jdens de bi jstandsperi ode W ordt voll edi g aangemerk t als dr aagkr acht (100%). Drempel bedr ag Er wordt geen dr empelbedrag gehant eer d. Cat egori ale bijzonder e bijstand 6

9 Voor enk el e gr oepen 1 bi edt de W wb de mogeli jk hei d om bi jzondere bi jstand t e verstr ekken zonder t e contr ol eren of de k osten waar voor de bi jstand wor dt verstr ekt noodzakeli jk en daadwerkeli jk gemaakt zi jn. Er is nog steeds spr ake van een indi vi duel e aanvr aag, maar de noodzaak van bepaal de kosten wor dt bi j voor baat aannemeli jk gea c ht. Get oetst wordt of de pers oon t ot de categorie behoort. Voor categorial e bi jzondere bi jstand geldt een wetteli jk vastgestel de i nkomensgr ens van maximaal 110% van de van t oepassing zi jnde bi jstands nor m. Het c oll ege is vri j om een vermogensgr ens te hante r en. W estland sluit aan bi j de ver mogensgr ens zoals genoemd i n artikel 34, li d 3 van de W wb. In W estland richt het cat egori aal t oek ennen van bi jzondere bi jstand zic h tot de doelgr oep ouders met school gaande kinder en. Maatschappelijk e participati e van sch oolgaande kinder en Gezi nnen met kinder en k unnen gebr uik mak en van de vol gende dri e r egeli ngen di e de maatschappeli jk e participati e van kinderen bevor deren. Een persoonsgebonden bedr ag wor dt op aanvr aag verstrekt. De r egelingen voor maatschappeli jke partici pati e van kinder en zi jn bi j veror deni ng ger egeld. De raad bepaalt de hoogt e van de t oe t e kennen bedragen. a. Social e participat ie voor kinder en i n de l eefti jd van 4 tot 18 jaar. b. Bi jdr age schoolk osten sc hool gaande kinderen i n de l eefti jd van 12 t ot 18 jaar. c. Eenmali ge bijdr age sc hoolkosten t en behoeve van een kind dat naar het voortgezet onderwi js gaat. Bi j social e participati e gaat het om acti viteiten i n het kader van sociaal -cult urele en sporti eve participati e, zoals het li dmaatschap van het een s port - of muzi ekver eni gi ng. Bi j de ( eenmal ige) bi jdrage schoolkosten k omen in aanmerking k osten i n verband met een kennismakingsweek, agenda, sc hriften, schoolr eis jes, excursies, schoolavondjes, ouder bi jdrage, bur eau etc. Computer s voor kinder en van mi nima In 2009 zijn bel eidsr egels vastgestel d om mini ma met kinderen i n de leefti jd van 8 t ot 18 jaar te ondersteunen bi j de aans chaf van een comput er. Een persoonsgebonden bedrag wor dt op aanvr aag verstr ekt. Het betr eft een ei ndi g budget voor kosten ten behoeve van een comput er, bi jbehor end randappar atuur en een i nternet aansluiti ng. Coll ectieve aanvull ende verz ekeri ng ( CAV) De gemeent e bi edt i nwoners met een mi nimumi nk omen t ot maxi maal 100% van de van t oepassing zi jnde bi jstandsnorm sinds 2006 een CAV aan. W ij hec ht en b el ang aan een goede ver zekeri ng voor medische kosten. Daarvoor is een over eenk omst geslot en met zor gverzeker aar DSW. De over eenk omst wor dt jaarl i jks automatisc h verl engd en wor dt in 2013 voortgezet. De deel name bi edt mens en een aanvull end pakk et van medisc he kosten op de r egul iere aanvull ende verzek er ingen van DSW. Voorwaar de is dat de cli ënt een basis - en aanvull ende verzek ering bi j DSW heeft af geslot en. DSW kent t wee aanvull ende verzek eri ngen: AV -standaar d en AV-t op. De gemeent e ver goedt de pr emi e van de standaar d aanvull ende ver zekeri ng. Als iemand voor de AV -Top kiest, dan wor dt het bedr ag tot het ni veau van AV-Standaar d ver goed. Nieuwe accenten: a. Ver hoging i nko mens grens CAV De i nk omens grens voor de CAV wordt verhoogd naar 101%. Met deze gr ens wor dt beo ogd klei ne versc hill en op t e vangen. Dit voorkomt dat mensen met een nett o ink omen dat net iets hoger is dan de bi jstandsnorm buit en de CAV vall en (als gevol g van de berek eningssystematiek en afrondi ngs verschill en). Hierdoor neemt de pot enti ële doel groep lic ht toe. De doorr ekeni ng hi er van wor dt i n hoof dstuk 7 toegelicht. b. Kostenbewust zij n ver grot en De CAV wor dt op onder delen aangepast op het gebied van de bedr agen en/ of peri oden waar bi nnen kosten kunnen wor den vergoed. Dit betr eft kostens oort en zoals brill e n en l enzen die in pl aats van twee- jaarli jks, dri e- jaarli jks ver goed zull en wor den. Op deze onder delen was de W estlands e CAV i n ver geli jking met omliggende gemeent en r uim t e noemen. Er wor dt daarmee t evens aangeslot en bi j het dekkingspakket van omli ggende gemeenten di e een over eenk omst met DSW zi jn aangegaan. c. Eigen bijdr age individuel e Wmo -voor zi eni ngen opnemen in CAV De CAV ver goedi ng wor dt uit gebr ei d met ei gen bi j drage voor i ndivi duele W mo voor zi eningen met ingang van Langdurigheidstoesl ag Omdat h et voor mensen die l angdurig op een mi ni mumi nkomen zi jn aangewezen, moeili jk bli jkt om t e reser veren, is i n de W wb in 2004 de l angduri ghei ds toeslag geï ntr oduc eer d. Sinds 1 januari 2009 is de langdurighei dstoeslag gedec entralis eerd. De langduri gheidstoesla g is i n W estland geric ht op mens en di e al 3 jaar of l anger aaneengeslot en een ink omen hebben op bi jstands ni veau, geen of wei ni g eigen ver mogen hebben en geen uitzic ht hebben op i nkomensver bet eri ng. In aanmerking komen personen tussen 21 en 65 2 jaar met een i nkomen t ot maximaal 101% van de van toepas sing zi jnde 1 De wet merkt de volgende groepen aan: mensen van 65 jaar en ouder; chronisch ziek en en gehandicapten en ouders met schoolgaande kinderen p l u s s e r s b e h o r e n w e t t e l i j k n i e t t o t d e d o e l g r o e p v o o r d e l a n g d u r i g h e i d s t o e s l a g. M e t i n g a n g v a n w o r d t d e A OW - l e e f t i j d m e t e e n m a a n d v e r h o o g d e n i n j a r e n d a a r n a v e r d e r i n s t a p j e s v e r h o o g d, t o t d a t d i e i n j a a r i s e n 7

10 bi jstandsnorm. De langdurighei dstoeslag wordt bet rokken bi j de r eser veringscapaciteit voor duurzame gebr uiksgoeder en. Door het ont vangen van de t oeslag ontstaat i mmers ruimt e i n het i nkomen om ver vangi ngsuit gaven t e doen. All een als er s pr ake is van noodzak eli jk e ui tgaven die hoger zi jn dan het bedr ag van de t oeslag, is bi jzondere bi jstand mogelijk. De l angduri ghei dstoeslag wordt op aanvraag toegekend. Indi vi duel e bijz ondere bijstand Het verstrekken van i ndi viduel e bi jzondere bi jstand is maatwerk. Bi jzonder e bi jstand wor dt alleen verstr ekt indi en er s pr ake is van noodzak eli jk t e maken kosten di e voort vl oeien uit een bi jzonder e omstandi ghei d en de onmogeli jk heid om deze k osten zelf t e dragen 3. Kortweg gaat het om de vol gende criteria: - noodzak eli jk e kosten - voort vl oeiend uit bi jzondere omstandi gheden en - het ont brek en van draagkracht ( bi jstandsnorm, ink omen boven bi jstands nor m, vermogen en langdurighei dstoeslag). Daar naast gel den de over ige voorwaarden va n de W wb. Zo zal de aanwezi gheid van een uitsluit ingsgr ond of een voorl iggende voor zi eni ng i n pri ncipe lei den tot af wi jzi ng van het verzoek om bi jzondere bi jstand. De beoor deling van de noodzaak en de bi jzonder e omstandi gheden worden besc houwd als objecti eve criteria. Het is mogeli jk om te omschri jven welk e kosten alti jd als noodzakel ijk wor den beschouwd en welk e omstandi gheden alt ijd als bi jzonder e omstandi gheden wor den aangemerkt. Verstrekking van bi jzondere bi jstand wor dt in de hoofdr egel om ni et vers tr ekt. Bi jzonder e bi j stand bestaat ook i n de vor m van een geldleni ng of bor gt ocht/ natur a. Ten aanzi en van onderstaande specifi eke k ostens oorten gelden de vol gende bepali ngen: a. duur zame gebr uiksgoeder en en woni nginric hti ng: di t zi jn in begins el geen koste n di e voort vl oeien uit bi jzonder e omstandi gheden. Uit gangs punt is dat geen bijzonder e bi jstand wor dt verstr ekt indi en de kosten uit het i nkomen, het ver mogen en de l angdurighei dstoeslag kunnen worden vol daan. Event uel e verstrekking van bijzonder e bi jstand gebeurt i n pri ncipe i n de vorm van een gel dl ening. b. medische kosten: wanneer er aanspr aak kan wor den gemaakt op een voorli ggende voor zieni ng is er geen r ec ht op bi jzonder e bi jstand. De Zorgver zek eri ngs wet ( Zvw) en de Algemene wet bi jzondere zi ektek osten ( A wbz) gel den als voorli ggende voor zi eni ngen. All een in de uit zonderi ngsgevall en di e de wet aangeeft is het mogeli jk om bi jzondere bi js tand t e verstr ekken voor medische kosten. Om vast te stell en of k osten i n het i ndi vi duel e geval medisch noodzakeli jk zi jn k an een medisc h advi es gevr aagd wor den. Nieuwe accenten: a. Maat werkfuncti e versterken Bi jzonder e bi jstand wor dt afgestemd op de omstandi gheden, mogeli jkheden en mi ddel en van de aanvr ager. Bi j de ondersteuni ng wor dt uit gegaan van de goedkoopste adequate opl os sing. Ei gen ver antwoordeli jk heid staat voor op. Inwoners wor den geï nf ormeer d en verwezen naar de ondersteuni ng di e geboden wor dt vi a voorli ggende voor zi eningen di e landeli jk beschik baar zi jn, bi jvoorbeel d heff ingskorti ngen en toes lagen van de Bel astingdi ens t. Te denk en valt ook aan voorzi eni ngen zoals geor ganis eerd vanuit het wel zi jnswerk (for muli er enbrigade, thuis admi nistrati e en budgetcoac hing). b. Res erveri ngscapacit eit bi j vervanging duur za me gebruiks goederen Bi jzonder e bi jstand is mogeli jk voor de aansc haf/ vervanging van noodzakeli jk e duurzame goeder en. Standaar dbedr agen wor den versoberd en bi j het verstrekken van l eenbi jstand wordt meer terughoudendhei d gepast. Bi j de aanvr aag van bi jzonder e bi jstand voor duur zame gebruiks goederen wor dt de l angduri ghei dstoeslag i n aanmerking genomen als res erveri ngsc apaciteit. Dit houdt i n dat als langdurighei dstoeslag is verstr ekt deze ook gebr ui kt moet worden voor het vervangen van duurzame gebr uiksgoeder en. De noodzakeli jkhei d, res er veri ngscapacit eit en de vorm waari n de event uele bi jstand wor dt verstr ekt mak en onder deel uit van de indi vi duel e beoor deli ng. Apart bel ei d om af te wi jken van de vorm waari n bijstand verl eend wor dt en de peri ode wanneer er sprak e is van een langdurig laag i nkomen, wor dt hier door overbodi g. Daarmee komt de zogenoemde wit goedr egeli ng 4 te ver vall en. c. Taakstell ing woni nginric hting Gezi en de onevenr edi g gr ote bel asting van woni ngi nrichti ngskosten op het budget bi jzondere bi jstand is vanaf 2014 een t aakstelling van , -- i ngeboekt. Door n eerwaartse bi jstel ling van de huisvesting status houder s en het verl agen van de richtpri jzen voor inric hti ngskosten is deze taakstelli ng haalbaar. v e r v o l g e n s i n j a a r. G e l e t o p d e d e z e o n t wi k k e l i n g e n i s h e t d e n k b a a r d a t d e l e e f t i j d s g r e n s v o o r d e l a n g d u r i g h e i d s t o e s l a g o p t e r m i j n v e r s c h u i f t. 3 A r t 3 5, l i d 1W w b 4 D e wi t g o e d r e g e l i n g g a f d e m o g e l i j k h e i d o m a f t e w i j k e n v a n e e n l e n i n g i n d i e n m e n l a n g e r d a n 1 j a a r i s a a n g e w e z e n o p e e n i n k o m e n o p b i j s t a n d s n i v e a u. D e L a n g d u r i g h e i d s t o e s l a g d e f i n i e e r t d e p e r i o d e w a a r b i j s p r a k e i s v a n e e n l a n g d u r i g l a a g i n k o m e n. D i t i s i n W e s t l a n d v a s t g e s t e l d o p 3 j a a r. 8

11 In ges prek met de klant worden opti es voor goedkoper e alt ernati even gestimul eer d ( bi jv. tweedehands goederen, kri ngl oop, Mar ktplaats) om zo sturi ng t e geven aan de i nvulli ng van de goedkoopste adequat e oplossing. Uit gangs punt is dat maxi maal 50% van het in de Ni bud -pri jzengids 5 gehant eer de bedr ag als l eenbi jstand wordt verstrekt. Specifi eke duur zame goeder en zoal s witgoedappar at en (bi jvoor beel d een k oelk as t of wasmachi ne) zi jn hi er van uit gezonder d vanwege ver hoogde risico s op de gar anti estelli ng en hoger el ektriciteits gebr uik. Hier voor k an bi jzonder e bijstand wor den verstrekt tot maximaal 100% van het bedr ag i n d e Ni bud- Pri jzengi ds. d. Aanpassing individuel e bi j zondere bijstand v oor me dische kosten Het c oll ege vergoedt in begins el geen medische kosten meer vi a de i ndivi duel e bi jzonder e bi jstand. De basis verzekeri ng i ngevolge de Zorgverzek eringswet (Zvw) en Al gemene wet bijzondere zi ektekosten (Awbz) gel den s amen als een aan de W wb voorliggende voor zi eni ng die pas send en t oer eikend wordt geac ht. Dit houdt i n dat bijzondere bi jstands verleni ng ni et mogeli jk is voor kosten waar voor belanghebbende een ber oep k an doen op een voorl iggende voorzi eni ng of voor kosten di e bui ten de werkingssfeer van de Zvw of Awbz zi jn gelat en. W el biedt het coll ege de mogeli jkhei d om deel t e nemen aan een collecti eve aanvull ende ver zekeri ng, de CAV W estland en kan in gevall en waar bi j is vas tg estel d dat de kosten medisch noodzak eli jk zi jn, een uit zondering wor den gemaakt ( zi e par agr aaf. 4.7). Social e participat ie v ol wassenen Een belangri jke doelstelli ng van het mini mabel ei d i s het stimul er en dat mi ni ma i n staat zi jn via di verse sociaal-cult ur el e acti vit eit en, maatsc happeli jk te participer en. Daaronder wor dt verstaan all e activit eit en die burgers onder nemen om deel t e nemen aan het maatsc happeli jk verk eer. Kosten die voort vl oeien uit die acti vi teit en k omen op i ndividuele aanvraag i n aanmerking v oor ver goedi ng t ot een maximum bedrag per persoon, per jaar. Te denken valt aan li dmaatsc hap van de muzi ekver enigi ng, de contri buti e voor sport ver eni gingen, abonnement en voor zwembad of f itnesscentr um. Acti vit eiten di e participati e bevorder en i n ver eni ging s ver band worden gestimul eer d. De k osten van de acti viteit en moet en worden aanget oond. Het wett eli jke uit gangspunt van i ndi viduel e bi jzonder e bi jstand is dat de kosten noodzak eli jk moet en zi jn. De k osten voor s ocial e participati e zijn str ikt genomen ni et al ti jd als noodzak eli jk aan t e merk en. De Gemeent e W estland vi nd echt er dat deel name aan de maatschappi j vi a sociale participati e van dermat e belang is dat de kosten hi er van wel vi a bi jzondere bi jstand ver goed k unnen wor den via dezelf de voorwaar den als de ov eri ge i ndi vi duel e verstr ekkingen. 5 H e t N i b u d s t e l t e e n p r i j z e n g i d s o p d i e t e g e b r u i k e n i s v o o r h e t b e p a l e n v a n k o s t e n v e r g o e d i n g e n v o o r s o c i a l e d i e n s t e n. 9

WESTLANDS VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014

WESTLANDS VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 WESTLANDS VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 2011 Inhoudsopgave Voorwoord burgemeester... 5 Deel A: de kaders van het W estlands veiligheidsbeleid 2011-2014... 8 1. Inleiding... 8 1.1 Vooraf... 8 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

B e l e i d s v e r k e n n i n g. E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b. rapport 9 S 1 7 2 6

B e l e i d s v e r k e n n i n g. E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b. rapport 9 S 1 7 2 6 B e l e i d s v e r k e n n i n g E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b P r o j e c t g r o e p zamenlijke G e Beleidsvisie Externe Veiligheid Limburg 11 oktober 2007 rapport 9 S 1 7 2 6 R a n d w

Nadere informatie

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Kwik-Fit Neder land B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Kwik-Fit Neder land B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Kwik-Fit Nederland B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klant Kwik-Fit APK BW Levering Lever ingspr ogr amma Diensten Pr oduct Over eenkomst

Nadere informatie

Horen, zien en beta len

Horen, zien en beta len M13 1982 Horen, zien en beta len Voorstudies en achtergronden mediabeleid Een inventariserende studie Haa r de toekomstige kosten en bekostiging van de omroep P. J. M. Wilm s Instituut voor Onderzoek van

Nadere informatie

H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m.

H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m. H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m. A f s t u d e e r s c r i p t i e v a n H. P. T. v a n D i j k B e g e l e i d e n d d o c e n t P.

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988. Prijs FI 2,00

JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988. Prijs FI 2,00 11 JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988 Prijs FI 2,00 REDACTIONEEL Werelddierendag 'Allicht' iseenuitgave van de stichting Allicht. Deze zet zich in voor eendemocratisch, mens- enmilieuvriendelijk energiebeleid.

Nadere informatie

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand.

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand. Dit gebied vrijhouden Begin onder de streep van gemeenteblad Via menu kunt u een nieuw artikel beginnen, met de [Tab] toets is het niveau aan te passen. Met ga je naar de

Nadere informatie

MOB complex te Bussum

MOB complex te Bussum Nota van Uitgangspunten MOB complex te Bussum Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Inlei ding/plandoelstelling 4 2 Bestaande situatie...5-14 3 Randvoor waarden, onderzoek en adviezen 15-23 4 Uitgangspunten/doelstellingen..

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Missie en Profiel 3. Algemene informatie 4. Vijf jaar kerncijfers 2005-2001 5. Bericht van de Raad van Commissarissen 6

Inhoudsopgave. Pagina. Missie en Profiel 3. Algemene informatie 4. Vijf jaar kerncijfers 2005-2001 5. Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Inhoudsopgave Pagina Missie en Profiel 3 Algemene informatie 4 Vijf jaar kerncijfers 2005-2001 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de directie 7 Jaarrekening - Geconsolideerde balans

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN Aan de gemeenteraad. ONDERWERP: BIJL: SLOCHTEREN, 13 mei 2008 Actieplan Minimabeleid 2008 Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Actieplan Minimabeleid

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

;:; DOSSIER OVER HET TYDVAK. 10 Januari-17 OCTOBER 1921 ******** **** *

;:; DOSSIER OVER HET TYDVAK. 10 Januari-17 OCTOBER 1921 ******** **** * , ;:; DOSSIER VAN DE ndoctorenk NESTIE" OVER HET TYDVAK 10 Januari-17 OCTOBER 1921 ******** **** * I r I I Dossier va,n de 11 DOU ~~OR.f!.a\JUV E::l 'E::b.: 11 over het tijdvak 10 ~Tanuari - 17 Ootober

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Inleiding... 3 1 Gemeentelijk beleidskader... 5 1.1 Inkomensbeleid... 5 1.1.1 Inkomensbeleid is van het Rijk... 5 1.1.2

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 op te nemen in Handboek Wmo Schulinck Vastgesteld door Drechtstedenbestuur op 20 december 2012 en van toepassing vanaf 1 januari 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet 6-7-2015 Gemeente Heerenveen BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND PARTICIPATIEWET Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden

Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden 2011-2014 Afdeling Beleid i.s.m. Werk, Inkomen & Zorg Inhoudsopgave I Inleiding 2 II De gemeentelijke taakstelling 4 III De uitvoering

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

BOS-impuls Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport

BOS-impuls Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport BOS-impuls Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport BOS-impuls Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport Den Haag, oktober

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie