minimabeleid Gemeente Westland 2013 Ev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "minimabeleid Gemeente Westland 2013 Ev"

Transcriptie

1 minimabeleid Gemeente Westland 2013 Ev ALG014 Aut eur(s) Afdeli ng SAM/ CW PB Dat um 16 oktober 2012 **

2

3 Inhoudsopgave 1. Inl eidi ng 2 2. Cont ext en visie mi nimabel eid W estland Cont ext Ont wikkeli ngen bi nnen het sociaal domei n Cumul ati e van over hei dsmaatregel en Dec entr alis ati es sociaal domei n W et maatschappeli jk e ondersteuni ng (W mo): ei gen bi jdragen indi vi duel e voorzieni ngen W et gemeent eli jke sc hul dhulpverleni ng (W gs) Visie W estlan d 3 3. Doel groep omvang 5 4. Regeli ngen mi nimabelei d W estland Cat egori al e bi jzondere bi jstand Maatschappeli jk e participati e van schoolgaande kinder en Comput ers voor kinderen van mini ma Coll ecti eve aanvull ende verzek ering ( CAV) Langduri gheidstoeslag Indivi duele bi jzonder e bi jstand 8 Nieuwe accent en: Social e participat ie volwassenen Over zicht r egeli ngen mi ni mabelei d Overi ge r egelingen Schul dhul pverl eni ng Kwi jtschel di ng gemeenteli jk e bel astingen en heffingen Ondersteuning vanuit wel zi jnswerk Noodfonds Uitvoeri ng, di enstverl eni ng, monitori ng en c ommuni catie Uitvoeri ng Dienstverl eni ng Social e monitor Communic ati e Financiël e paragr aaf 13 Bi jl age: Eval uatie mi nimabelei d

4 Inlei di ng Voor u li gt de nota Mi nimabel ei d Gemeente W estland 2013ev. I n deze not a is opgenomen hoe ondersteuni ng wordt geboden aan i nwoners van W estland di e moet en r ondk omen met een l aag inkomen. Het mi nimabel ei d maakt onder deel uit van het br ede vangnet voor kwetsbar e bur gers in onze gemeent e. Dit vangnet is er om i eder een de mogeli jk hei d t e bieden om te participer en i n de samenl evi ng, om kinderen kansen t e bieden en daar waar nodi g (indi vi dueel) te ondersteunen. Het mini mabel eid staat niet op zichzelf. Naast het mi ni mabelei d wor dt dit vangnet i ngevuld door ondersteuni ng vanuit de W et maatschappeli jk e ondersteuni ng (W mo), de W et W erk en Bijstand (W wb), de W et schuldhulpverl eni ng (W gs). De ondersteuni ng, geboden vanui t het mi ni mabel ei d, ri cht zic h op personen di e moet en r ondkomen van een mi nimumi nkomen. Het bi edt financiël e ondersteuning voor onder ander e s ocial e participati e, een l angduri ghei dstoeslag, bijzonder e bi jstand voor noodzak eli jk e bi jzonder e kosten en ver goedi ng van medische k ost en door middel van een c ollecti eve aanvull ende verzek eri ng. Het hui dige belei d, dater end uit 2008, di ent t e wor den aangepast aan de actualiteit. Naast wi jzigi ngen bi nnen het wett eli jk k ader van de W wb, waari n voor waar den voor c ategori aal toek ennen van bi jzondere bi jstand zi jn gewi jzi gd, zijn er ook wi jzi gi ngen i n bi jvoorbeel d de ondersteuni ng vanuit de W mo. Een voorbeeld hi er van is de heffi ng van eigen bijdr agen bi j i ndividuel e voor zi eningen. Ook binnen het mini mabel ei d gaan we er vanuit dat de ei gen ver a nt woor deli jkhei d voor op staat. Ondersteuning wor dt geboden i ndien er geen voorl iggende mogeli jk heden aanwezig zi jn. I n de uit voeri ng wordt een goede inf ormati evoor zi eni ng en zo eenvoudi g mogeli jke aanvraagproc edur es ont wikkel d. Het bel eid uit 2008 is zove el mogeli jk ongewijzi gd gebl even en bli jft een combi natie van inkomens aanvullende en participati e bevorder ende regeli ngen waar door mensen di e op het sociaal mini mum leven toegang houden tot een passend pakket aan r egelingen. Het mini mabel ei d van de afgel open jar en heeft meer W estlandse huishoudens met een i nkomen op of rond het sociaal mi nimum wet en te ber eiken. De huidi ge ec onomisc he r ec essie heeft fi nanciël e gevol gen voor all e bur ger s en voor k wets bare gr oepen i n het bi jzonder. I n de eerste helft van is een t oename i n de aanspr aak op mi nimar egeli ngen zicht baar. Leeswijz er Deze not a richt zic h op de hoof dli jnen van het t e voer en mi nimabelei d. Hi erbi j gaat het om cat egori al e bi jzondere bi jstand, de langduri ghei dstoeslag, de c oll ectieve aanvul lende v erzek eri ng en i ndi vi duele bi jzondere bi jstand. In hoof dstuk 2 wor den de cont ext en ontwikk elingen geschetst di e de visie en de k ernbegrippen bi nnen het W estlands e mi ni mabelei d bepalen. Hoof dstuk 3 gaat i n op de omvang van de doel gr oep. Daar op volgen i n ho of dstuk 4 de regeli ngen en ni euwe accent en die het belei d de komende jaren kri jgt. Hoof dstuk 5 geeft een k or te t oelic hti ng op de overi ge r egelingen di e i n verbi nding staan met het mini mabel eid. I n hoof dstuk 6 wordt i ngegaan op de wi jze waar op de uit voeri ng, monit ori ng en communicati e r ondom het mini mabel eid vorm zull en kri jgen. I n hoofdstuk 7 i s de fi nanciël e par agraaf opgenomen. I n de bi jl age is een beknopt overzic ht van de res ult aten van het mini mabel eid over de peri ode t e vi nden. 2

5 Context en vi si e mi nimabel ei d Westl and Dit hoof dstuk schetst de cont ext van het mi nimabelei d in W estland. Deze c ontext bepaalt mede de gemeent eli jke visie op mi nimabel ei d. Context Het str even van W estland is dat zoveel mogeli jk mens en en gezi nnen acti ef participeren in de s amenlevi ng, werken om i n hun eigen l evens onder houd en dat van hun gezi n t e voorzien, de ei gen r egi e over hun leven voer en en bi jdr agen aan het welbevi nden van hun social e omgevi ng. Voor de meeste mensen is dat bi jna vanzelfs prek end; zi j kunnen voorz i en i n hun eigen l evens onder houd en nemen acti ef en volwaardig deel aan de maatschappi j. Maar participatie aan de samenl evi ng gaat ni et alti jd vanzelf. Soms is daar bij ondersteuni ng nodi g. W anneer i emand ti jdeli jk ni et in staat is om over vol doende i nkomst en t e beschikken, k an de gemeent e helpen door mi ddel van ti jdeli jke i nk omens ondersteuning ( uitkeri ng), participati e en mi ni mabel eid. De W wb is het wett eli jk k ader voor gemeent en waarbinnen keuzes gemaakt moet en worden over het bi eden van aanvull ende i nkome ns ondersteuning voor mi nima. I nkomens ondersteuni ng mag all een geboden wor den op i ndivi duel e basis. Per geval moet vastgestel d wor den dat er spr ake is van noodzak eli jk e kosten di e voort vl oeien uit bi jzonder e omstandi gheden. Gemeent en moet en dus indivi dueel maat werk l everen. Het voer en van generiek ink omensbel eid t er bestri jdi ng van armoede is voor behouden aan het Ri jk. Het is i n specifi eke gevall en mogeli jk om c ategori al e bijzonder e bi jstand t e verstrekken. Het gaat daar bi j om sit uati es waar bi j het aanneme li jk is dat er spr ake is van noodzak eli jke k osten. Het enkel e feit dat de betr okkene behoort t ot een voor af omsc hreven doel groep, is dan voldoende r eden de categorial e bi jstand t oe t e kennen. Deze situati es zi jn door de wet gever bepaald zoals ook de vastgestel de i nkomensgr ens van 110% van het sociaal mi nimum voor c at egor ial e bi jzonder e bi jstand. Ontwi kkelingen binnen het soci aal domei n Cu mul ati e van over hei dsmaatregel en De verwachti ng is dat het eff ect van reeds ingezett e - en nog t e verwacht en over heids maat r egel en op di vers e terr ei nen de komende ti jd dui deli jk er wordt. Te denken valt aan hogere zor gkosten i n de vor m van pr emi es en ei gen bi jdragen, verl agi ng van toes lagen voor kinder opvang -, huur- en zor g. Zak en waar gezi en de k omst van een ni euw kabi net nog ni et voll edi g op geanticipeerd kan wor den. Daar bi j geldt dat t aken die door het Ri jk wor den af gestot en ni et aut omatisch l ei den t ot fi nanciële c ompens ati e aan burgers op l ok aal ni veau. Voor het mi nimabeleid is het van bel ang de ontwikk elingen te vol gen en te betr ekken bi j eventuel e nieuwe bel eidsk euzes. Dec entr alis ati es sociaal domein Door de val van het kabi net i n april 2012 vi ndt de i nvoeri ng van de W et werk en naar vermogen (W W nv) geen doorgang. I n samenhang met de dec entralis ati e van de Awbz begel ei di ng en de Jeugdzor g wer d ver wacht dat gemeenten verant woor deli jkhei d krijgen voor vri jwel de vol ledige ondersteuni ng aan kwetsbar e bur gers. De decentr alis atiegedac hte van het Ri jk zet naar verwachti ng de k omende jar en door. Daar om is het van bel ang dat de ver bi nding wor dt gelegd tussen de verschill ende t hema s armoede, r e -integratie, participati e en gezondhei d. Daartoe wor d bi nnen het sociaal domei n t oegewerk t naar een i nt egral e di enstverleni ng bi nnen het sociaal domei n waar bi j de leefgebi eden opgr oei en, werk en meedoen c entr aal staan. Wet maatschappelijk e ondersteuni ng (Wmo): ei gen bij dragen individuel e voor zi eni ngen Binnen het herzi ene W mo belei d is het opl eggen van ei gen bi jdragen verr uimd. Tot nu t oe werd all een een ei gen bi jdr age opgel egd voor hul p bi j h et huishouden. Met i ngang van 1 januari 2013 zal ook een ei gen bi jdrage versc huldi gd zi jn voor loss e woonvoor zieni ngen, bouwkundi ge woonvoor zi eningen en i ndivi duele ver voer svoor zieni ngen ( ni et zijnde collecti ef ver voer). Door deze kosten op gr ond van de Co ll ectieve Aanvull ende Verzek ering bi nnen het mini mabel eid t e vergoeden wor den personen met een mi nimum i nkomen ontzien. Wet ge meent elijke sc hul dhulpv erleni ng (Wgs) Op 1 juli 2012 is de W gs in werking getreden. Hi er mee heeft de uit voering van sc huldhul pverl ening een wett eli jk e basis gekr egen. Schul dhul pverl eni ng maakt onder deel uit van het vangnet voor kwetsbar e bur gers. Soms is schul denprobl emati ek aanl ei di ng voor het ni et kunnen rondkomen. Schul dhul pverl eni ng omvat zowel het voork omen van pr oblemat ische sc hulden als ondersteuni ng bi j het opl ossen voor de ac ht erli ggende pr obl emati ek van de schul den en het voorkomen van t er ugval. De visie op schul dhul pverl ening wordt ver der uit gewer kt in een separaat beleidsplan dat in november 2012 aan de raad wor dt aangebod en. Visi e Westland Het doel van het W estlandse mini mabel ei d is er op geric ht mi ni ma zoveel mogeli jk in staat te stell en om mee t e doen in de samenl evi ng. Daarmee wor dt aangeslot en bij de visie bi nnen het s ociaal domei n 3

6 waar onder de W mo. Ei gen ver antwoordel i jk hei d staat daarbi j voorop en voor kwetsbar e bur gers is er een vangnet. Bi nnen het mini mabel eid is er speciale aandac ht voor ( gezi nnen met) kinderen. De k ernbegrippen bi nnen het mi nimabel ei d zi jn daarbi j: Maatschappelijk e participati e Eigen ver ant woordelijk hei d Vangnetv oor zi ening 4

7 Doelgr oep omvang In W estland hebben we t e mak en met stabiele omvang van de mi nimapopul atie van gemi ddel d zo n 8% van de bevolking. Onder mini ma verstaan we: mensen met een nett o i nkomen tot 110% van de voor hen van t oepass i ng zi jnde bijstandsnorm. Dat k unnen mensen met een uitk ering zi jn. Ook werkenden met een l aag ink omen kunnen t ot de doel gr oep behor en. I n figuur 1 is de ontwikk eling van het perc entage mi nimahuishoudens met een i nkomen op 110% weer gegeven. Figuur 1: Per cent age mi nimahui shoudens i n Westland met een inkomen op 110 % van het soci aal minimum ( Prognose Minimascan Sti mul ansz). Binnen mi nimabel ei d wor den verschill ende i nkomensgr enzen per r egeli ng gehant eer d. 100% ligt op het ni veau van de bi jstand, 101% om n adeli ge afr ondi ngsversc hill en op t e heff en en 110% ten aanzi en van gezi nnen met kinder en. Het hant er en van gediff erenti eer de i nkomensgr enzen voor de verschill ende r egeli ngen bet ek ent dat de doelgr oep per regeli ng een ander e omvang heeft ( zi e figuur 2). Figuur 2: Omvang mini mahui shoudens i n Westl and met een i nkomen op of rond het sociaal minimum ( prognose 2012 Mi nimascan Stimul ansz). Zelf st andigen Een aanzi enli jke gr oep minima i n de gemeent e W estland is zelfstandig onder nemer. Dit hoeft ec hter ni et dir ect i ets te zeggen over hun besteedbar e i nkomen omdat zi j vaak vermogen hebben in het bedri jf ( gr ond, bedri jfs wagens etc.) en dus i n veel gevall en ni et i n aanmerking k unnen komen voor inkomens ondersteunende maatregel en. Meer i nfor mati e over de mini madoelgr oep en een uit gebr eider e anal yse over de peri ode is te vinden in de bi jl age. 5

8 Regelingen mi nimabelei d Westl and Het mini mabel ei d omvat verschill ende r egeli ngen voor i nwoners met een l aag i nkomen die ook ni et besc hikken over veel ver mogen. Zoals ee rder aangegeven is bi nnen het s ociaal domei n momenteel veel i n beweging. Dit gel dt ook voor over hei dsmaatregel en geric ht op het al dan ni et ver zacht en van negati eve i nk omens eff ecten voor (kwetsbare) burgers waar over de komende tijd meer dui deli jkhei d wor dt ver wacht. Om die r eden wor dt zo veel als mogeli jk het bel ei d uit 2008 gehandhaaf d. Dit bet ek ent het handhaven van de hui di ge r egel ingen en geen uit brei di ng met ni euwe r egelingen, bi jvoorbeel d geric ht op s pecifiek e doel groepen zoals ouder en, chronisch zi ek en en gehandicapt en. Op onder delen wor den de regeli ngen bi nnen het mi nimabel ei d aangepast. Di t geldt met name t en aanzi en van de i ndi viduel e bijzonder e bi jstand en de c oll ectieve aanvullende ver zekeri ng. Een hel der kader draagt bij aan r echt mati ge uit voe ring van het mini mabel eid. De ni euwe accenten di e zi jn aangebr ac ht worden bi j de betr eff ende r egeli ngen hi eronder t oegelic ht. Naast deze i nhoudeli jk e accenten is de komende peri ode ook aandacht voor het ver bet er en van de dienstverl eni ng. Dit as pect wor dt i n par agraaf 6 ver der toegelicht Draagkr acht, vermogen en i nkomen Uitgangspunt bi j de behandeli ng van een aanvr aag om bi jzondere bi jstand is de beoor deli ng of de kosten vol daan k unnen worden uit het i nkomen, het aanwezi ge ver mogen en de langduri ghei dstoes l ag. Om dit te t oetsen wor den een dr aagkrac ht ber ek eni ng uitgevoer d. Onder dr aagkr acht wordt verstaan: De financiële r uimte om zelf i n de k osten te voor zien. De hoogt e van de dr aagkr acht wor dt uit gedr ukt in een percent age van het i n aanmerking te nemen inkomen en vermogen. Het bepal en met welk( e) draagkrac htperc ent age(s) rekeni ng wordt gehouden m.b.t. het ink omen en het ver mogen behoort i n de W wb tot de bel ei dsvri jhei d van gemeent en. In W estland zijn t en aanzien van de beoor deling van de dr aagkrac ht de vol g ende keuzes gemaakt: Inkomen De vaststelli ng van de hoogt e van het inkomen, voor de bepali ng van het r ec ht op bi jzonder e bijstand wordt ber ekend conf orm di e van de al gemene bi jstand. Draagkrac htpercent ages 10% t ot max % van % van bedr agen boven Ver mogen a. Het ver mogen wor dt op dezelf de wi jze vastgestel d als bi j de al gemene bi jstand. b. Aangeslot en wordt bi j de ver mogensgr ens genoemd i n de wet (artikel 34 W wb). c. Het vermogen boven di e gr ens wor dt volledi g t ot d e dr aagkrac ht ger ekend (100%). In mi nderi ng t e br engen op de draagkrac ht Voor de vaststelli ng van het voor de draagkrac ht i n aanmerking te nemen inkomen k an r ekeni ng worden gehouden met buitengewone uit gaven di e t en laste van de bel anghebbende k omen. Ges paar d ver mogen t i jdens de bi jstandsperi ode W ordt voll edi g aangemerk t als dr aagkr acht (100%). Drempel bedr ag Er wordt geen dr empelbedrag gehant eer d. Cat egori ale bijzonder e bijstand 6

9 Voor enk el e gr oepen 1 bi edt de W wb de mogeli jk hei d om bi jzondere bi jstand t e verstr ekken zonder t e contr ol eren of de k osten waar voor de bi jstand wor dt verstr ekt noodzakeli jk en daadwerkeli jk gemaakt zi jn. Er is nog steeds spr ake van een indi vi duel e aanvr aag, maar de noodzaak van bepaal de kosten wor dt bi j voor baat aannemeli jk gea c ht. Get oetst wordt of de pers oon t ot de categorie behoort. Voor categorial e bi jzondere bi jstand geldt een wetteli jk vastgestel de i nkomensgr ens van maximaal 110% van de van t oepassing zi jnde bi jstands nor m. Het c oll ege is vri j om een vermogensgr ens te hante r en. W estland sluit aan bi j de ver mogensgr ens zoals genoemd i n artikel 34, li d 3 van de W wb. In W estland richt het cat egori aal t oek ennen van bi jzondere bi jstand zic h tot de doelgr oep ouders met school gaande kinder en. Maatschappelijk e participati e van sch oolgaande kinder en Gezi nnen met kinder en k unnen gebr uik mak en van de vol gende dri e r egeli ngen di e de maatschappeli jk e participati e van kinderen bevor deren. Een persoonsgebonden bedr ag wor dt op aanvr aag verstrekt. De r egelingen voor maatschappeli jke partici pati e van kinder en zi jn bi j veror deni ng ger egeld. De raad bepaalt de hoogt e van de t oe t e kennen bedragen. a. Social e participat ie voor kinder en i n de l eefti jd van 4 tot 18 jaar. b. Bi jdr age schoolk osten sc hool gaande kinderen i n de l eefti jd van 12 t ot 18 jaar. c. Eenmali ge bijdr age sc hoolkosten t en behoeve van een kind dat naar het voortgezet onderwi js gaat. Bi j social e participati e gaat het om acti viteiten i n het kader van sociaal -cult urele en sporti eve participati e, zoals het li dmaatschap van het een s port - of muzi ekver eni gi ng. Bi j de ( eenmal ige) bi jdrage schoolkosten k omen in aanmerking k osten i n verband met een kennismakingsweek, agenda, sc hriften, schoolr eis jes, excursies, schoolavondjes, ouder bi jdrage, bur eau etc. Computer s voor kinder en van mi nima In 2009 zijn bel eidsr egels vastgestel d om mini ma met kinderen i n de leefti jd van 8 t ot 18 jaar te ondersteunen bi j de aans chaf van een comput er. Een persoonsgebonden bedrag wor dt op aanvr aag verstr ekt. Het betr eft een ei ndi g budget voor kosten ten behoeve van een comput er, bi jbehor end randappar atuur en een i nternet aansluiti ng. Coll ectieve aanvull ende verz ekeri ng ( CAV) De gemeent e bi edt i nwoners met een mi nimumi nk omen t ot maxi maal 100% van de van t oepassing zi jnde bi jstandsnorm sinds 2006 een CAV aan. W ij hec ht en b el ang aan een goede ver zekeri ng voor medische kosten. Daarvoor is een over eenk omst geslot en met zor gverzeker aar DSW. De over eenk omst wor dt jaarl i jks automatisc h verl engd en wor dt in 2013 voortgezet. De deel name bi edt mens en een aanvull end pakk et van medisc he kosten op de r egul iere aanvull ende verzek er ingen van DSW. Voorwaar de is dat de cli ënt een basis - en aanvull ende verzek ering bi j DSW heeft af geslot en. DSW kent t wee aanvull ende verzek eri ngen: AV -standaar d en AV-t op. De gemeent e ver goedt de pr emi e van de standaar d aanvull ende ver zekeri ng. Als iemand voor de AV -Top kiest, dan wor dt het bedr ag tot het ni veau van AV-Standaar d ver goed. Nieuwe accenten: a. Ver hoging i nko mens grens CAV De i nk omens grens voor de CAV wordt verhoogd naar 101%. Met deze gr ens wor dt beo ogd klei ne versc hill en op t e vangen. Dit voorkomt dat mensen met een nett o ink omen dat net iets hoger is dan de bi jstandsnorm buit en de CAV vall en (als gevol g van de berek eningssystematiek en afrondi ngs verschill en). Hierdoor neemt de pot enti ële doel groep lic ht toe. De doorr ekeni ng hi er van wor dt i n hoof dstuk 7 toegelicht. b. Kostenbewust zij n ver grot en De CAV wor dt op onder delen aangepast op het gebied van de bedr agen en/ of peri oden waar bi nnen kosten kunnen wor den vergoed. Dit betr eft kostens oort en zoals brill e n en l enzen die in pl aats van twee- jaarli jks, dri e- jaarli jks ver goed zull en wor den. Op deze onder delen was de W estlands e CAV i n ver geli jking met omliggende gemeent en r uim t e noemen. Er wor dt daarmee t evens aangeslot en bi j het dekkingspakket van omli ggende gemeenten di e een over eenk omst met DSW zi jn aangegaan. c. Eigen bijdr age individuel e Wmo -voor zi eni ngen opnemen in CAV De CAV ver goedi ng wor dt uit gebr ei d met ei gen bi j drage voor i ndivi duele W mo voor zi eningen met ingang van Langdurigheidstoesl ag Omdat h et voor mensen die l angdurig op een mi ni mumi nkomen zi jn aangewezen, moeili jk bli jkt om t e reser veren, is i n de W wb in 2004 de l angduri ghei ds toeslag geï ntr oduc eer d. Sinds 1 januari 2009 is de langdurighei dstoeslag gedec entralis eerd. De langduri gheidstoesla g is i n W estland geric ht op mens en di e al 3 jaar of l anger aaneengeslot en een ink omen hebben op bi jstands ni veau, geen of wei ni g eigen ver mogen hebben en geen uitzic ht hebben op i nkomensver bet eri ng. In aanmerking komen personen tussen 21 en 65 2 jaar met een i nkomen t ot maximaal 101% van de van toepas sing zi jnde 1 De wet merkt de volgende groepen aan: mensen van 65 jaar en ouder; chronisch ziek en en gehandicapten en ouders met schoolgaande kinderen p l u s s e r s b e h o r e n w e t t e l i j k n i e t t o t d e d o e l g r o e p v o o r d e l a n g d u r i g h e i d s t o e s l a g. M e t i n g a n g v a n w o r d t d e A OW - l e e f t i j d m e t e e n m a a n d v e r h o o g d e n i n j a r e n d a a r n a v e r d e r i n s t a p j e s v e r h o o g d, t o t d a t d i e i n j a a r i s e n 7

10 bi jstandsnorm. De langdurighei dstoeslag wordt bet rokken bi j de r eser veringscapaciteit voor duurzame gebr uiksgoeder en. Door het ont vangen van de t oeslag ontstaat i mmers ruimt e i n het i nkomen om ver vangi ngsuit gaven t e doen. All een als er s pr ake is van noodzak eli jk e ui tgaven die hoger zi jn dan het bedr ag van de t oeslag, is bi jzondere bi jstand mogelijk. De l angduri ghei dstoeslag wordt op aanvraag toegekend. Indi vi duel e bijz ondere bijstand Het verstrekken van i ndi viduel e bi jzondere bi jstand is maatwerk. Bi jzonder e bi jstand wor dt alleen verstr ekt indi en er s pr ake is van noodzak eli jk t e maken kosten di e voort vl oeien uit een bi jzonder e omstandi ghei d en de onmogeli jk heid om deze k osten zelf t e dragen 3. Kortweg gaat het om de vol gende criteria: - noodzak eli jk e kosten - voort vl oeiend uit bi jzondere omstandi gheden en - het ont brek en van draagkracht ( bi jstandsnorm, ink omen boven bi jstands nor m, vermogen en langdurighei dstoeslag). Daar naast gel den de over ige voorwaarden va n de W wb. Zo zal de aanwezi gheid van een uitsluit ingsgr ond of een voorl iggende voor zi eni ng i n pri ncipe lei den tot af wi jzi ng van het verzoek om bi jzondere bi jstand. De beoor deling van de noodzaak en de bi jzonder e omstandi gheden worden besc houwd als objecti eve criteria. Het is mogeli jk om te omschri jven welk e kosten alti jd als noodzakel ijk wor den beschouwd en welk e omstandi gheden alt ijd als bi jzonder e omstandi gheden wor den aangemerkt. Verstrekking van bi jzondere bi jstand wor dt in de hoofdr egel om ni et vers tr ekt. Bi jzonder e bi j stand bestaat ook i n de vor m van een geldleni ng of bor gt ocht/ natur a. Ten aanzi en van onderstaande specifi eke k ostens oorten gelden de vol gende bepali ngen: a. duur zame gebr uiksgoeder en en woni nginric hti ng: di t zi jn in begins el geen koste n di e voort vl oeien uit bi jzonder e omstandi gheden. Uit gangs punt is dat geen bijzonder e bi jstand wor dt verstr ekt indi en de kosten uit het i nkomen, het ver mogen en de l angdurighei dstoeslag kunnen worden vol daan. Event uel e verstrekking van bijzonder e bi jstand gebeurt i n pri ncipe i n de vorm van een gel dl ening. b. medische kosten: wanneer er aanspr aak kan wor den gemaakt op een voorli ggende voor zieni ng is er geen r ec ht op bi jzonder e bi jstand. De Zorgver zek eri ngs wet ( Zvw) en de Algemene wet bi jzondere zi ektek osten ( A wbz) gel den als voorli ggende voor zi eni ngen. All een in de uit zonderi ngsgevall en di e de wet aangeeft is het mogeli jk om bi jzondere bi js tand t e verstr ekken voor medische kosten. Om vast te stell en of k osten i n het i ndi vi duel e geval medisch noodzakeli jk zi jn k an een medisc h advi es gevr aagd wor den. Nieuwe accenten: a. Maat werkfuncti e versterken Bi jzonder e bi jstand wor dt afgestemd op de omstandi gheden, mogeli jkheden en mi ddel en van de aanvr ager. Bi j de ondersteuni ng wor dt uit gegaan van de goedkoopste adequate opl os sing. Ei gen ver antwoordeli jk heid staat voor op. Inwoners wor den geï nf ormeer d en verwezen naar de ondersteuni ng di e geboden wor dt vi a voorli ggende voor zi eningen di e landeli jk beschik baar zi jn, bi jvoorbeel d heff ingskorti ngen en toes lagen van de Bel astingdi ens t. Te denk en valt ook aan voorzi eni ngen zoals geor ganis eerd vanuit het wel zi jnswerk (for muli er enbrigade, thuis admi nistrati e en budgetcoac hing). b. Res erveri ngscapacit eit bi j vervanging duur za me gebruiks goederen Bi jzonder e bi jstand is mogeli jk voor de aansc haf/ vervanging van noodzakeli jk e duurzame goeder en. Standaar dbedr agen wor den versoberd en bi j het verstrekken van l eenbi jstand wordt meer terughoudendhei d gepast. Bi j de aanvr aag van bi jzonder e bi jstand voor duur zame gebruiks goederen wor dt de l angduri ghei dstoeslag i n aanmerking genomen als res erveri ngsc apaciteit. Dit houdt i n dat als langdurighei dstoeslag is verstr ekt deze ook gebr ui kt moet worden voor het vervangen van duurzame gebr uiksgoeder en. De noodzakeli jkhei d, res er veri ngscapacit eit en de vorm waari n de event uele bi jstand wor dt verstr ekt mak en onder deel uit van de indi vi duel e beoor deli ng. Apart bel ei d om af te wi jken van de vorm waari n bijstand verl eend wor dt en de peri ode wanneer er sprak e is van een langdurig laag i nkomen, wor dt hier door overbodi g. Daarmee komt de zogenoemde wit goedr egeli ng 4 te ver vall en. c. Taakstell ing woni nginric hting Gezi en de onevenr edi g gr ote bel asting van woni ngi nrichti ngskosten op het budget bi jzondere bi jstand is vanaf 2014 een t aakstelling van , -- i ngeboekt. Door n eerwaartse bi jstel ling van de huisvesting status houder s en het verl agen van de richtpri jzen voor inric hti ngskosten is deze taakstelli ng haalbaar. v e r v o l g e n s i n j a a r. G e l e t o p d e d e z e o n t wi k k e l i n g e n i s h e t d e n k b a a r d a t d e l e e f t i j d s g r e n s v o o r d e l a n g d u r i g h e i d s t o e s l a g o p t e r m i j n v e r s c h u i f t. 3 A r t 3 5, l i d 1W w b 4 D e wi t g o e d r e g e l i n g g a f d e m o g e l i j k h e i d o m a f t e w i j k e n v a n e e n l e n i n g i n d i e n m e n l a n g e r d a n 1 j a a r i s a a n g e w e z e n o p e e n i n k o m e n o p b i j s t a n d s n i v e a u. D e L a n g d u r i g h e i d s t o e s l a g d e f i n i e e r t d e p e r i o d e w a a r b i j s p r a k e i s v a n e e n l a n g d u r i g l a a g i n k o m e n. D i t i s i n W e s t l a n d v a s t g e s t e l d o p 3 j a a r. 8

11 In ges prek met de klant worden opti es voor goedkoper e alt ernati even gestimul eer d ( bi jv. tweedehands goederen, kri ngl oop, Mar ktplaats) om zo sturi ng t e geven aan de i nvulli ng van de goedkoopste adequat e oplossing. Uit gangs punt is dat maxi maal 50% van het in de Ni bud -pri jzengids 5 gehant eer de bedr ag als l eenbi jstand wordt verstrekt. Specifi eke duur zame goeder en zoal s witgoedappar at en (bi jvoor beel d een k oelk as t of wasmachi ne) zi jn hi er van uit gezonder d vanwege ver hoogde risico s op de gar anti estelli ng en hoger el ektriciteits gebr uik. Hier voor k an bi jzonder e bijstand wor den verstrekt tot maximaal 100% van het bedr ag i n d e Ni bud- Pri jzengi ds. d. Aanpassing individuel e bi j zondere bijstand v oor me dische kosten Het c oll ege vergoedt in begins el geen medische kosten meer vi a de i ndivi duel e bi jzonder e bi jstand. De basis verzekeri ng i ngevolge de Zorgverzek eringswet (Zvw) en Al gemene wet bijzondere zi ektekosten (Awbz) gel den s amen als een aan de W wb voorliggende voor zi eni ng die pas send en t oer eikend wordt geac ht. Dit houdt i n dat bijzondere bi jstands verleni ng ni et mogeli jk is voor kosten waar voor belanghebbende een ber oep k an doen op een voorl iggende voorzi eni ng of voor kosten di e bui ten de werkingssfeer van de Zvw of Awbz zi jn gelat en. W el biedt het coll ege de mogeli jkhei d om deel t e nemen aan een collecti eve aanvull ende ver zekeri ng, de CAV W estland en kan in gevall en waar bi j is vas tg estel d dat de kosten medisch noodzak eli jk zi jn, een uit zondering wor den gemaakt ( zi e par agr aaf. 4.7). Social e participat ie v ol wassenen Een belangri jke doelstelli ng van het mini mabel ei d i s het stimul er en dat mi ni ma i n staat zi jn via di verse sociaal-cult ur el e acti vit eit en, maatsc happeli jk te participer en. Daaronder wor dt verstaan all e activit eit en die burgers onder nemen om deel t e nemen aan het maatsc happeli jk verk eer. Kosten die voort vl oeien uit die acti vi teit en k omen op i ndividuele aanvraag i n aanmerking v oor ver goedi ng t ot een maximum bedrag per persoon, per jaar. Te denken valt aan li dmaatsc hap van de muzi ekver enigi ng, de contri buti e voor sport ver eni gingen, abonnement en voor zwembad of f itnesscentr um. Acti vit eiten di e participati e bevorder en i n ver eni ging s ver band worden gestimul eer d. De k osten van de acti viteit en moet en worden aanget oond. Het wett eli jke uit gangspunt van i ndi viduel e bi jzonder e bi jstand is dat de kosten noodzak eli jk moet en zi jn. De k osten voor s ocial e participati e zijn str ikt genomen ni et al ti jd als noodzak eli jk aan t e merk en. De Gemeent e W estland vi nd echt er dat deel name aan de maatschappi j vi a sociale participati e van dermat e belang is dat de kosten hi er van wel vi a bi jzondere bi jstand ver goed k unnen wor den via dezelf de voorwaar den als de ov eri ge i ndi vi duel e verstr ekkingen. 5 H e t N i b u d s t e l t e e n p r i j z e n g i d s o p d i e t e g e b r u i k e n i s v o o r h e t b e p a l e n v a n k o s t e n v e r g o e d i n g e n v o o r s o c i a l e d i e n s t e n. 9

12 Overzicht regelingen mi nimabel eid Hier onder volgt een over zicht met de bovenstaande regeli ngen i n r elatie t ot de gehant eerde inkomens grenzen. Schema 1: Regeli ngen Bijzonder e bijst and i n het kader van de Wwb Regelingen Inkomensgr ens ( perc ent age van de van toepassing zi jnde bi jstandsnorm) 1. Bi jzonder e bi jstand Draagkrac ht vanaf 100% a. Social e participat ie volwassenen 2. Cat egori al e bi jzondere bi jstand 110% - Maatschappeli jk e participati e school gaande kinder en - Bi jdr age schoolk osten - Eenmali ge bijdr age overgang voort gezet onderwijs 3. Coll ecti eve aanvull ende verzek ering 101% 4. Comput erregeli ng voor kinder en van mini ma 110% 5. Langduri gheidstoeslag 101% Ops ommi ng accenten voor de k omende periode: a. Maat werkfuncti e verster ken b. Res erveri ngscapacit eit bi j vervanging duur za me gebruiks goederen c. Taakstell ing woni nginric htingskosten d. Aanpassing individuel e bi j zondere bijstand v oor me dische kosten e. Aanpassing ink omens gr ens CAV f. Kostenbewust zij n CAV v ergrot en g. Eigen bijdr age individuel e Wmo-voor zi eni ngen opnemen in CAV 10

13 Overige r egeli ngen Naast de bovengenoemde componenten van het mi nimabel ei d kent de gemeent e W estland aanvull ende instrument en di e onder deel uitmaken van het vangnet voor inwoners met een l aag i nkomen. Schuldhul pverl ening De W et gemeent eli jk e schul dhul pverl eni ng (W gs) is op 1 juli 2012 i n werking getr eden. Het coll ege bi edt ondersteuni ng aan i nwoners bi j het voorkomen en oploss en van pr obl ematische schul den. Er gelden regels voor de wacht - en doorl oopti jden. Pr eventi e i s tevens een onderdeel van de int egr ale aanpak van de schul dhul pverl eni ng. Kwijt scheldi ng gemeent elij ke belasti ngen en heffingen Mini ma hebben de mogeli jk hei d kwi jtscheldi ng t e vragen van gemeent eli jk e heff ingen. Het kwijtsc hel di ngsbel ei d is vastgel egd i n het Gemeenteli jk kwi jtschel di ngbel ei d belasti ngen Kwi jtschel di ng is mogeli jk voor af valstoff enheffi ngen en ri oolheffi ng. De mogeli jkhei d t ot kwijtsc hel di ng gel dt voor partic uli eren. Voor degenen di e een zelfstandi g beroep uit oef enen, onder nemers, bedri jven, ver eni gingen, stichti ngen, enz. bestaat geen mogeli jk hei d t ot kwi jtsc hel di ng. Sinds 2011 maakt de gemeent e gebr uik van de mogeli jkhei d om bi j het I nlic ht ingenbur eau inf ormati e op t e vr agen en t e t oetsen of iemand ambtshal ve voor k wi jtschel ding i n aanmerking k omt. De geaut omatiseer de t oetsing heeft een efficiënt e wer kwijze en verkorti ng van de af handelt ermi jnen t ot doel. Onder st euning vanuit welzijnswer k Via het wel zi jnswerk worden pr ojecten geor ganis eerd di e i nwoners ondersteunen en bi jdr agen aa n het nemen van ver ant woor del ijk hei d door de cliënt. Voorbeel den hi ervan zi jn de projecten formuli erenbrigade di e i nwoners hul p en ondersteuni ng bi edt bi j het aanvr agen van diverse r egelingen en t oeslagen zoals huur - en zor gtoeslag; t huisadmi nistrati e en b udgetc oac hi ng. Noodf onds Het noodf onds bi edt ondersteuni ng bi j de aanpak van ac ute s ociale c al amit eiten en vervult de all erlaatste vangnetf uncti e ter voorkomi ng van pr obl ematische situati es (bi jv. woni ngontrui mi ng, structur ele er nstige buurt overl ast). Het gaat hi erbi j om sit uati es waari n er s prake is van multi - probl emati ek. Een net wer kfuncti onaris is bel ast met de taak om t e onderzoeken welke mogeli jkheden er bi nnen het sociaal net werk bestaan om hul pverl ening t e bieden. Meldi ngen komen bi nnen via het sociaal overl eg met woningcor porati es, polit ie, maatschappeli jk werk, GGD, GGZ, gemeenteli jk e afdeli ngen en i ndi vi duen. 11

14 Uitvoeri ng, di enst verlening, monitori ng en communicati e Uitvoeri ng Het mini mabel ei d W estland 2013 ev is het kader voor de uit voeri ng. N ader e r egels hi ervoor zi jn vastgel egd i n de vol gende ver or deni ngen belei dsr egels: a. Ver ordeni ng maatschappeli jk e participatie school gaande kinder en W et werk en bi jstand b. Bel ei dsregels W wb Comput ers voor kinder en van mi nima c. Ver ordeni ng Langduri gheidst oeslag 2012 Dienstverl eni ng Het Progr amma Di enstver lening ric ht zic h op een eigenti jds e di enstverl ening waar bi j er zoveel mogeli jk gebruik wor dt gemaakt van digit al e mogeli jk heden. Doel is meer t oegank eli jke, en snell er e di enstverleni ng. Regeli ngen di enen zo eenvoudi g mogeli jk te zi jn. Dit gel dt ook voor de aanvr aagproc edur es. Daarbi j wor dt aangeslot en op het pr oces om t e komen tot een ver ni euwde gemeent eli jke websit e. Er is reeds aandac ht voor het aanpass en van for mul i eren en standaar ddocument en. Ten aan zi en van het minimabelei d geldt dat: - de cli ënt zelf ver ant woor deli jk is voor de aanvr aag; - er wor dt ver der i ngezet op de ontwikk eling van ni euwe f ormuli eren di e op de gemeent eli jke websit e komen t e staan en op verkort e aanvraagpr ocedures. Door het filter en van het klant enbestand wor den al bestaande r echt hebbenden ac hter haald. Deze cli ënten wor den per brief geï nfor meer d en ont vangen daarbi j een gedeelteli jk i ngevuld f ormuli er waar door nog slechts mi nimal e admi nistratieve handeli ngen gevr aagd wor den. Soci ale monit or Naar aanl ei ding van de moti e St apel ing van de Raad d. d. 10 november 2011, is beslot en t ot het uit voer en van een social e monit or. De waarde van een s ocial e monit or li gt i n het i n beel d brengen van di vers e ont wikkeli ngen op lokaal ni veau. Daar bi j is specifi eke aandac ht voor de eff ecten van het social e bel ei d bi j kwetsbare gr oepen. De eff ecten van het mi ni mabel eid mak en hi er deel van uit. De eerste uitvoeri ng van de monit or (nulmeti ng) is voorzi en i n Communi cati e Het is belangri jk dat burgers we ten welk e i nkomensondersteunende voorzi eni ngen er zi jn i n W estland. Daar om wor dt i ngezet op structur ele l angduri ge aandac ht voor het i nf ormer en van de doelgr oep en int ermedi airs. Om inwoners op de hoogte t e brengen en t e houden van het minimabel ei d wor den meerder e communicati emiddel en i ngezet. Dit betreft verschill ende kanal en zoals de Ni euws bri ef W erk & Ink omen, Het Hel e W estland, de gemeent eli jke websit e en fol dermat eriaal. De jaarli jkse I nl oopavond van de Cli ënt enr aad W wb in samenwerking met de gemeent e dr aagt ook bi j aan i nf ormati eoverdr ac ht en bekendmaking van r egeli ngen. Ook is het gemeent eli jk W mo -lok et een belangri jk i nf ormatiepunt voor burgers. In s amenwerking met zorgver zek er aar DSW zull en de nor men en ver goedi ngen CAV richting burgers worden gecom munic eerd. 12

15 Financi ël e par agr aaf Ter c ompens ati e van de i nkomens effecten van het rijksbel ei d heeft het Ri jk vanaf 2012 extr a middel en aan het gemeentef onds toegevoegd voor de structurele int ensiveri ng van bi jzonder e bi jstand. Voor W estland komt dit neer op een bedr ag van res pect ieveli jk voor bi jzondere bi jstand en voor kwi jtschel di ng gemeenteli jke belasti ngen. Genoemde bedr agen zi jn al verwerkt i n de begr oti ng 2012 en bieden ruimt e om de voorgestel de wi jzi gingen op t e vangen. De tabel hi eronder geeft een beeld de t otaal besc hikbar e mi ddel en voor het gemeent eli jk mini mabelei d weer volgens de rami ng voor Middel en mi nimabel eid 1. Bi jzonder e bi jstand 2. Bi jzonder e bi jstand: leenbi jstand 3. Comput ers voor kinderen mini ma 4. Kwi jtschel di ng riool -, afvalstoff enheffi ng 5. Noodfonds Raming Ad 1: dit betr eft de tot al e rami ng voor bijzonder e bijstand (i ndivi duele verstr ekkingen, w. o. de langdurighei dstoeslag, maatsc happeli jke participat ie en de CAV). Ad 3: de raming i n een volgend jaar is af hank eli jk van de uit gaven van het jaar daar voor. Het r estant aan het einde van het jaar wor dt i n de bestemmi ngsreser ve gestort en het jaar daar op weer besc hikbaar gesteld. Dit i s een i ncident eel budget. Wijzigingen 1. Coll ecti eve aanvull ende verzek ering Ten aanzi en van de c oll ectieve aanvull ende ver zekering ( CAV) is de i nkomensgr ens om daarvoor i n aanmerking te k omen aangepast van 100% naar 101% voor de gel dende bi js tands nor m. Als gevol g van het in de CAV opnemen van de eige n bi jdragen voor indi vi duel e W mo -voorzi eningen, wordt een licht e toename verwacht i n de k osten voor de CAV. Het gaat hi er om: de gemeentelijk e bijdr age in de aanvull ende pr emie en de gedeclar eer de medische kosten. De gedeclar eer de medische kosten liggen door gaans t ussen de , - en , - op jaarbasis. Van de gemeentel ijk e bi jdr age aan de premi e is een schatting t e maken, gebaseer d op de hui di ge deel namegr aad aan de CAV. Ongeveer 25% van de W estlands e mi nima met een inkomen t ot 100% nam i n 2011 deel aan de CAV. Het aanpassen van de ink omensgr ens van de CAV naar 101% is een maatregel di e l ei dt tot een licht e toename i n de uit gaven van circ a De kosten voor pr emi ebetal ing en de vergoedingen medische kosten bi nnen CAV komen t en laste van het bud get bi jzondere bi jstand. Ver wac ht wor dt bi nnen de r ami ng voor bi jzondere bi jstand t e bli jven. Deel name en pr emi ebijdrage C AV 2011 Prognose 2013 Omvang huis houdens met een Omvang huis houdens met ee n inkomen t ot 100% van het sociaal mi nimum 6 inkomen t ot 101% van het sociaal mi nimum Ber eik Ber eik Deel namegr aad 25% Deel namegr aad 25% Premiebi jdr age Premiebi jdr age Schatting gebaseerd op de Minimascan van Stimulansz

16 Middel en minimabel ei d Raming 2013 Raming 2014 Raming 2015 Raming 2016 Budget Bi jzonder e bi jstand (indivi duele verstr ekkingen) Taakstell ing woni nginric htingskost en Vanaf 2014 is een t aakstelli ng van , -- op de woningi nrichti ngskosten ingeboekt. De taakstelli ng k omt t en l aste van het budget bi jzondere bi jstand/ leenbi jstand. Door neer waartse bi jstel ling van de huis vesting stat ushouders en het verl agen van d e ric htpri jzen voor i nric htingskosten is deze t aakstelling haal baar. Middel en minimabel ei d Raming 2013 Raming 2014 Raming 2015 Raming 2016 Budget Bi jzonder e bi jstand/ l eenbi jstand

17 Bijlage: Evaluati e mi nim abel eid Hier onder volgt een bek nopt e evaluati e van de res ult aten van het mi nimabel ei d over de periode Omvang doel gr oep en berei k r egeli ngen a. Omvang doel groep Vol gens de prognos e van de Mi nimascan van Stimulansz hadden gemi ddeld 8% va n de W estlandse huishoudens in de af gel open beleids peri ode een i nkomen t ot 110% van het s ociaal mini mum. Dat li gt nog onder het landeli jke gemi ddel de van bi jna 10%. b. Gebr uik naar leef vorm Het aant al huishoudens dat gebr uik maakte van bi jzondere bi jstan d is t ussen 2008 en 2011 met c a. 27% t oegenomen van 736 naar 936. Dit betr eft het aant al uniek e huis houdens met één of meer verstr ekkingen bi jzonder e bi jstand. Tussen 2008 en 2009 is een sti jging i n de uitgaven zic htbaar. Met ingang van 2009 is de l angduri ghei dstoeslag gedecentr alis eer d en is het budget toegevoegd aan de bi jzondere bi jstand. Ook i s vanaf 2009 ui tvoering gegeven aan de c omput err egeli ng voor kinder en van mini ma. Tot slot zi jn de hoge uit gaven te verklar en door de kosten voor het huisvesten va n status houders in c. Kostensoorten en uit gaven 15

18 d. Verstr ekkingen naar huis houden Bepaalde s oort en huis houdens mak en meer gebr uik van de specifi eke r egeli ngen. Zo gi ng i n % van de tot aal verstrekte bijzondere bi jstand naar eenpersoonshui s houdens, 28% naar eenouder gezi nnen en 23% naar meerpers oonshuis houdens met een ander e samenstelling. All eenstaande ouders maakten het mees t gebr uik van het s ociaal - cultur eel budget ( 37%) net iets meer dan all eenstaanden ( 35%) 16

19 e. Coll ecti eve aanvull ende verzek ering De c oll ectieve aanvull ende ver zekeri ng (CAV) k ent een deel namegraad van ongeveer 25% van de mini mahuishoudens met een ink omen op het sociaal mini mum. Het aant al huishoudens dat van de CAV gebr uik maakt is van gegroei d van 488 naar 531 huishoudens. 17

20 18

behouden en verbet er en van de l eef baar hei d van de k er n of wi jk.

behouden en verbet er en van de l eef baar hei d van de k er n of wi jk. AAN DE GEMEENTER AAD Onder wer p Brede school Samenvatti ng Voorli ggende not a is ont wikkel d in ver vol g op het coll egewerk progr amma, de Lok al e educat ieve agenda ( LEA) en het ver zoek van de

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

voor bi jzondere bi jstand, dan wor dt de leni ng omgezet in een om niet verstrekking.

voor bi jzondere bi jstand, dan wor dt de leni ng omgezet in een om niet verstrekking. Toeli chti ng Belei dsregel s bijz ondere bij stand en Indi vi duel e Inkomenst oesl ag W estland 2015 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Arti kel 1 Begri psbepali ngen In deze bel ei dsregels wor den dezelf

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser.

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Soort: Eindwerk in de Agogische Wetenschappen Student: Bieke Vens Promotor: Prof. Dr. D. Verté Opdrachtgever: vzw S-Plus Academiejaar

Nadere informatie

spr eekbeur t pakket dyslexie Per spect ief, Chr ist enunie-j onger en. Wer kgr oep Onder wij s

spr eekbeur t pakket dyslexie Per spect ief, Chr ist enunie-j onger en. Wer kgr oep Onder wij s spr eekbeur t pakket dyslexie Per spect ief, Chr ist enunie-j onger en. Wer kgr oep Onder wij s :DWYLQGMHDOOHPDDOLQGLWERHNMH" %ODG]LMGH I nleiding 3 Wat is dyslexie? 4 Hoe maak ik een spr eekbeur t? 7

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Kwik-Fit Neder land B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Kwik-Fit Neder land B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Kwik-Fit Nederland B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klant Kwik-Fit APK BW Levering Lever ingspr ogr amma Diensten Pr oduct Over eenkomst

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

m3/ et m i n het der de wat er voer end pakket met i n knooppunt 1589 een maxi mal e hoeveel hei d van m3/ et m.

m3/ et m i n het der de wat er voer end pakket met i n knooppunt 1589 een maxi mal e hoeveel hei d van m3/ et m. - 8- Door mi ddel van deze ber ekeni ng i s de hoeveel hei d t e i n- j ek t er er i wat er i n z owel het eer s t e, t weede en der de wat er voer end pakket bepaal d, di e nodi g i s om de oor spr onkel

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Stichting Cedere Zorg UITSLAG ENQUÊTE KLANTTEVREDENHEID

Stichting Cedere Zorg UITSLAG ENQUÊTE KLANTTEVREDENHEID Stichting Cedere Zorg UITSLAG ENQUÊTE KLANTTEVREDENHEID Augustus 2017 Uitslag enquête Klanttevredenheid Respo nden ten: Er zijn 32 enq uêtefo rmul ier verspreidt. Hiervan z ijn er 18 ingevuld ter ugg ekomen,

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

k in d er o p va n g I N F OR M A T I E B R OC H U R E

k in d er o p va n g I N F OR M A T I E B R OC H U R E k in d er o p va n g I N F OR M A T I E B R OC H U R E Kinderen die voor het eerst naar een kinderdagverblijf gaan doen veel nieuwe indrukken op. Dit is voor de meeste kinderen wel even wennen, maar ook

Nadere informatie

Schoolkrant. December 2016

Schoolkrant. December 2016 Schoolkrant December 2016 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M 1 M e i - L i n K o s t e r M i j n n a a m i s M e i - L i n K o s t e r, i k b e n 2 1 j a a r e n m o m e n t e e l b e n i k d e

Nadere informatie

en d e onh a ndi g e di ef

en d e onh a ndi g e di ef Ont we l zettend ache l n on euk, s sla p! Go ei emor g en! ze g t d e wi jka g ent. Hi j is net d e kla s bin nen g elop en en i e d ereen is ineens s til. Ik b en H enk Veens tra en d e onh a ndi g e

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n:

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n: Handleiding TYPO3 Handleiding en gegev ens CMS DR ecom m TY PO 3 Di t d oc ume nt bev a t e e n v er k or te ha ndl e i di ng Typo3 e n g ee ft u sne l e e n id e e va n de w e r ki ng e n ge br ui k er

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Kinderliedjes voor Trompet

Kinderliedjes voor Trompet Krlieds voor Trompet Mie lam & c Mie lam me t, lam me t, lam me t. & Mie lam me t, lam me t ol. Mie ho vast & c Mie Mie Mie, ho maak vast, los, valt, aan dan tak tak val bo bo a... & Mie Mie Mie ho maak

Nadere informatie

P u zzel een s een boeken rek in één

P u zzel een s een boeken rek in één 2 4 j uni 2 0 1 0 Jaar gan g 6, Edi t i e 4 R e al i sat i e Sc h o o l n i e u w s: Dav i d Lo n c k e Coöperatief Plagen & Pesten Contacteer ons: Directie: Dhr. J. Borny De klassen van meester David

Nadere informatie

K ie s de t uin van uw dr omen!

K ie s de t uin van uw dr omen! K ie s de t uin van uw dr omen! Bij he t kope n van e e n nieuwe woning komt ve e l kijke n. Is de woning af, dan he e f t u ook no g e e n t uin in te ric hte n. Voor de é én e en uitdaging, voor de ander

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARI S VAN SOCI ALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEI D

DE STAATSSECRETARI S VAN SOCI ALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEI D MI NI STERI E VAN SOCI ALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEI D AI / CK/ B/ KEW No. 2002/ 24499 DE STAATSSECRETARI S VAN SOCI ALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEI D Mede namens de Mi ni st er van Vol kshui svest i ng, Rui

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

S CHOOLJAAR

S CHOOLJAAR S CHOOLJAAR 2013-2014 Bi bli ot heek Pi tt em, Broeder s Mari st enstr aat 2, 8740 Pi tt em t 051 46 03 76 bi bli ot heek @pi tt em. be Boeken s pel en i n het l even van ki nder en een bel angrij ke r

Nadere informatie

Wet Investeren in Jongeren (WIJ)

Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Wat is de WIJ? Ik wil niet werken of naar school, maar wel een uitkering. Kan dat? Wat gebeurt er als ik een uitkering aan wil vragen? Wat is een werkleeraanbod? Hoe gaat

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Nota van B&W. Samenvatting

Nota van B&W. Samenvatting Nota van B&W Onderwerp Minimabeleid in de gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder dr T.C.M. Horn I 8 QLkb 10 &L- 2 Inlichtingen R.J. Kouwenhoven (023 567 66 15) Collegevergadering Regirtrabenummar z00

Nadere informatie

Tijd om even een beknopte boom op te zetten

Tijd om even een beknopte boom op te zetten Tijd om even een beknopte boom op te zetten Beknopt Handboek Bedrijfstakpensioenfondsen Het Bedrijfstakpensioenfonds - Welke ondernemingen krijgen er mee te maken en wat zijn de nan i le risi o s wanneer

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

geslaagd voor hulpvaardigheid binnen de auti-klas! Bedankt Halim, bedankt Charlène. (NC)

geslaagd voor hulpvaardigheid binnen de auti-klas! Bedankt Halim, bedankt Charlène. (NC) 2 A p r il 2 0 1 0 Jaar gan g 6, Edi t i e 3 R e al i sat i e Sc h o o l n i e u w s: Dav i d Lo n c k e Hulpvaardigheid & Verdraagzaamheid Binnen onze school wordt heel wat aandacht besteed aan sociale

Nadere informatie

Naam medewerker:.. Fokke Kingma. Functie: verkoper, inkoper, ontwerper, marketeer. Afdeling: sales, inkoop, studio, marketing.

Naam medewerker:.. Fokke Kingma. Functie: verkoper, inkoper, ontwerper, marketeer. Afdeling: sales, inkoop, studio, marketing. Naam medewerker:.. Fokke Kingma. Functie: verkoper, inkoper, ontwerper, marketeer. Afdeling: sales, inkoop, studio, marketing. Datum vorige beoordelingsgesprek:.. eerste beoordelingsgesprek. Beoordeling

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

St appenplan Aanvr agen subsidie Mobilit eit sf onds

St appenplan Aanvr agen subsidie Mobilit eit sf onds St appenplan Aanvr agen subsidie Mobilit eit sf onds Kunst educat ie Kost en in het kad er van m ob ilit eit w ord en o p b asis van ar t ikel 12:3 CAO Kunst ed ucat ie 2012-2013 voor 50% gesub sid ieer

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

MEDEWERKERS TAW BEDRI JF

MEDEWERKERS TAW BEDRI JF MEDEWERKERS TAW BEDRI JF NAAM ADRES POSTCODE MET PLAATS TELEFOON FAX - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

en h et k nor rend e c ad e au

en h et k nor rend e c ad e au Als Silves ter jari g is, vi er t hi j zi jn fees t m et een va ar toc htje op d e IJs s el. Hi j no di g t ook zi jn vri end en ui t Bur g erda m ui t. E r onts ta at rivali tei t in d e boot. Sil la

Nadere informatie

LEARN. Blended Learning Omgeving Deeltijd opledingen

LEARN. Blended Learning Omgeving Deeltijd opledingen LEARN Blended Learning Omgeving Deeltijd opledingen AGENDA De wens, Debriefing Wat hebben we tot nog toe gedaan De Persona s in het kort; de doelgroepen De Customer journey inzichten Het Concept Design

Nadere informatie

Handleiding Website bouwen met Frontpage Express

Handleiding Website bouwen met Frontpage Express Handleiding Website bouwen met Frontpage Express Download en installeer Frontpage Express Dit pr ogramma kan j e downloaden bij http://www.freedownl oads.nl /downl oaden/frontpage_expres s.html. Dan download

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

Beleidsregels minimabeleid 2015

Beleidsregels minimabeleid 2015 Gemeente Gilze en Rijen Beleidsregels minimabeleid 2015 Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe" sybver 1/1/2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Voor wie? 2. Individuele aanvragen bijzondere bijstand 3. Individuele

Nadere informatie

Zw em gerief m et de steu n v an Colru yt

Zw em gerief m et de steu n v an Colru yt Jaar gan g 8, Edi t i e 2 Heerlijke Spaghetti De Verbeeldin gsdoos In d e a ut i - k l a s v a n j uf Na d i ne s t a a t er s i nd s het b eg i n v a n het s c hool j a a r el k e week een uur t j e v

Nadere informatie

Tegemoetkoming chronisch zieken, mensen met een beperking; en ouderen

Tegemoetkoming chronisch zieken, mensen met een beperking; en ouderen Tegemoetkoming chronisch zieken, mensen met een beperking; en ouderen Beleidsregels categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Afdeling Samenleving, juni 2009 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE NOTULEN / VOLGNR.: ONDERWERP : Minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Voorgesteld besluit: 1. Met ingang van 1 januari 2015 de Beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Beleidsregels financieel vangnet.

Beleidsregels financieel vangnet. Algemeen: Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij. Het gaat om de decentralisatie van een aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

Quick-wins (Crisis- en herstelwet) en het bestemmingsplan

Quick-wins (Crisis- en herstelwet) en het bestemmingsplan Quick-wins (Crisis- en herstelwet) en het bestemmingsplan CONCEPT Supplement 2014-1 Leergang Op dezelfde leest Met medewerking van: M. Br aakensiek, S.G.M. Engber s, E.M. Hendr iksen, M. de Jager, A.J.

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving Advies Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de eden van de gemeenteraad van Delft

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Een hond gaat op reis

Een hond gaat op reis = 80-84 E hd gaat re * Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka E hd dwa keer keer ch, hij dwa steeds maar meer, Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka B steeds maar meer. Op le

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: derde kwartaal 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

Hervorming Minimabeleid

Hervorming Minimabeleid Hervorming Minimabeleid 2016-2020 Gemeente Borger-Odoorn Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling November 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Inkomens- en vermogensgrens 5 3. Draagkracht 6 4. Vorm voorzieningen

Nadere informatie

Exte nsi o n Ke y: da m. La ng uag e: e n. C opy r ig ht 2000-2008, Za ch Da vi s,

Exte nsi o n Ke y: da m. La ng uag e: e n. C opy r ig ht 2000-2008, Za ch Da vi s, <j oha nne s@ k ra usmue l l e r. d e> Exte nsi o n Ke y: da m La ng uag e: e n C opy r ig ht 2000-2008, Za ch Da vi s, The DAM Te am: Mic hi e l Roos, Be n va n ' t End e, Vol k e r Gr auba um, Ji ga

Nadere informatie

Reglement voor het gebruiken van het gemeentelijk materiaal

Reglement voor het gebruiken van het gemeentelijk materiaal Reglement voor het gebruiken van het gemeentelijk materiaal Algemeen Art.1. Het gem eent eb est uur st elt m at eriaal t er b eschikking van elke Moorsleed se vereniging of init iat ief voor inw oners

Nadere informatie

Bijlage: Overzicht uitgaven minimabeleid 2010-2013

Bijlage: Overzicht uitgaven minimabeleid 2010-2013 Bijlage: Overzicht uitgaven minimabeleid 2010-2013 De Wet werk en bijstand (Wwb) heeft als uitgangspunt dat kosten die ontstaan zijn door bijzondere omstandigheden vergoed kunnen worden. Dit noemen we

Nadere informatie

oefenen met spelling A

oefenen met spelling A oefenen met spelling A Oefenen met spelling A 0 Spellingsproblemen Cd-rom A eenvoudige eenlettergrepige woorden eenvoudige eenlettergrepige woorden woordbegin: sp, sl, st, tr woordeind: twee medeklinkers

Nadere informatie

Pgb-vergoedingenlijst Kampen 2015 bijlage 1

Pgb-vergoedingenlijst Kampen 2015 bijlage 1 Pgb-vergoedingenlijst Kampen 2015 bijlage 1 INLEIDING Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget Kampen (Pgb Jeugd en Wmo) 2015 versie 1.0 Dit is de vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget (Pgb) zoals

Nadere informatie

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum Aan de gemeenteraad 13 december 2011 Onderwerp: Vaststelling Verordeningen wetswijzigingen WWB 2012 en de bijbehorende beleidsregels 1. Voorstel 1. Voorgesteld wordt om de Verordening Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

41 luxe vrije sector huurwoningen. Huren in. Vermeer Kwartier. Schilderswijk - Den Haag

41 luxe vrije sector huurwoningen. Huren in. Vermeer Kwartier. Schilderswijk - Den Haag 41 luxe vrije sector huurwoningen Huren in Vermeer Kwrtier Schilderswijk - Den Hg tr uis t r t tr dst l w ord o d Ge J n Westeinde He nd str rik t rk M te Gro l gw ur Lociekrt eb pt m de Ge gel sin om

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W

Adviesnota aan B en W Onderwerp Beleidsregels minimabeleid 2015 Datum 16 december 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke Diensten Coördinator Paul de Mulder Voorstel

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Inventaris van het archief

Inventaris van het archief Bijlage 2 Inventaris van het archief va n Gemeentebedrijven Katwij k 1920-1990 B1 adnr. : 1 Katwijk. Dossieri nventari s GWB 14-06-95 Kosten wederopbouw 1946/1951 Kosten wederopbouw met tekeningen 1947/1948

Nadere informatie

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting Minimabeleid 2015 Beek, september 2014 Danielle Marting - 2-1. Inleiding In de afgelopen jaren heeft de gemeente Beek een stevig armoedebeleid opgebouwd. Sinds 2006 is Beek actief in het voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

vragen stellen aan elkaar, en wie heeft er het eerst 4 antwoorden op een rij? Naast het elkaar leren kennen werden meteen

vragen stellen aan elkaar, en wie heeft er het eerst 4 antwoorden op een rij? Naast het elkaar leren kennen werden meteen 26 o k t o b e r 2012 Jaar gan g 9, Edi t i e 1 Laatste gedrukte editie van Het Vloednieuws De negende jaargang van Het Vloednieuws gaat meteen van start met de laatste gedrukte editie van onze schoolkrant!

Nadere informatie

Keuzenotitie Gemeente Opmeer. Herijking en actualisering beleidsregels bijzondere bijstand en vereenvoudiging uitvoeringsproces

Keuzenotitie Gemeente Opmeer. Herijking en actualisering beleidsregels bijzondere bijstand en vereenvoudiging uitvoeringsproces Keuzenotitie Gemeente Opmeer Herijking en actualisering beleidsregels bijzondere bijstand en vereenvoudiging uitvoeringsproces 1 1. Inleiding De bijstand is ook voor de burgers van Opmeer een laatste vangnet.

Nadere informatie

Presentatie Regionaal I nkoopproces Jeugdzor g en Wmo 2015. Commissie Samenleving 8 apr il 2014

Presentatie Regionaal I nkoopproces Jeugdzor g en Wmo 2015. Commissie Samenleving 8 apr il 2014 Presentatie Regionaal I nkoopproces Jeugdzor g en Wmo 2015 Commissie Samenleving 8 apr il 2014 I nhoud presentatie I nleiding 1. Uitgangspunten voor inkoop 2. I nkoopstrategie 3. Financiën 4. Overzicht

Nadere informatie

Verl oren Voor wer pen

Verl oren Voor wer pen VERL OREN VOOR WERPEN I N DE PERI ODE 17-11- 2016 TOT EN MET 6-2- 2017. Dat u moverzi cht: 6-2- 2017 Verl oren Voor wer pen Mel di ng: 18-11- 2016 Ken merk: VV- 1710 Bijzonder heden: portemonnee kwijt

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding 0. 2. Minimabeleid gemeente Sluis 2016 0

Inhoudsopgave 1. Inleiding 0. 2. Minimabeleid gemeente Sluis 2016 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding 0 2. Minimabeleid gemeente Sluis 2016 0 2.1. Algemene bepalingen 0 2.1.1. Rechthebbenden 2.1.2. Inkomensbegrip 2.1.3. Vermogensbegrip 2.1.4. Draagkrachtbepalingen 2.2. Gemeentelijk

Nadere informatie

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Onderwerp Zaaknummer: OWZDB16 Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Collegevoorstel Inleiding In november 2010 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen

Nadere informatie

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen Presentatie voor de commissie Maatschappelijk Ontwikkeling op 3 oktober 2011 door wethouder(s) Visser & Turnhout- v.d. Bosch 1 Agenda 1. Opening en toelichting wethouder Kees

Nadere informatie

Nieu s rief jeugdopleidi g

Nieu s rief jeugdopleidi g Nieu s rief jeugdopleidi g ZATERDAG MAART JAARGANG, NR VOORBEREIDINGEN SEIZOEN - GESTART O da ks dat het huidige seizoe og olop gaa de is, zij de oor ereidi ge op het ieu e seizoe al a start. Door hier

Nadere informatie

VERHUIZEN IN EINDHOVEN - 11

VERHUIZEN IN EINDHOVEN - 11 VERHUIZEN IN EINDHOVEN - 11 Verslag van een enquête onder de gezinnen en personen, die in de periode juli t/m december 1971 zijn verhuisd. Afdeling Onderzoek en Statistiek der gemeentesecretarie Eindhoven

Nadere informatie