Opleiding WFt Schade particulier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding WFt Schade particulier"

Transcriptie

1 Opleiding WFt Schade particulier

2 OPLEIDING WFT SCHADE PARTICULIER

3 INHOUDSOPGAVE 1! RISICOBEHEER PARTICULIEREN 2! 1.1! Risicobeheer 2! 1.2! Risico-inventarisatie 3! 1.2.1! Risico s die de bezittingen bedreigen 3! 1.2.2! Risico s die te maken hebben met de gezondheid 3! 1.2.3! Risico s die het vermogen rechtstreeks bedreigen 4! 1.3! Risicoanalyse 4! 1.4! Maatregelen ter voorkoming of beperking van risico s 5! 1.4.1! Organisatorische maatregelen 6! 1.4.2! Bouwkundige en technische maatregelen 6! 1.5! Verbeterde risicoklassenindeling 2009 voor woningen en bedrijven 6! 1.5.1! Verbeterde risicoklassenindeling (VRKI) 7! 1.6! Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) 8! 1.6.1! Nieuwe schema s Politiekeurmerk Veilig Wonen 8! 1.7! Zelf dragen of overdragen 9! 1.8! Klantcontact in verband met risicobeheer 10! 1.9! Het advies 10! Lindenhaeghe, januari Inhoudsopgave

4 1 RISICOBEHEER PARTICULIEREN Zowel bedrijven als particulieren lopen in het dagelijkse leven veel risico s. Wanneer die risico s zich openbaren kan dat in meer of mindere mate gevolgen hebben voor de financiële positie van het bedrijf of de particulier. Bedrijven en particulieren hebben hun vermogen immers geheel of gedeeltelijk in bezittingen geïnvesteerd. Wanneer die bezittingen verloren gaan, is vermogensverlies het gevolg. Wanneer niet gewerkt kan worden als gevolg van ziekte of door een ongeval heeft dit gevolgen voor het inkomen. Dit geldt zowel voor een bedrijf als voor een particulier. Ook het veroorzaken van schade bij een derde leidt tot aantasting van het vermogen. Die schade moet immers worden vergoed. Om zichzelf tegen dergelijke risico s te beschermen, zullen bedrijven en particulieren proberen die risico s beheersbaar te houden door aan risicobeheer of risicomanagement te doen. Risicobeheer heeft tot doel om tegen zo min mogelijk kosten het risico op aantasting van het vermogen te voorkomen en daardoor de continuïteit van de particuliere of bedrijfshuishouding te waarborgen. In dit hoofdstuk gaan we in op het risicobeheer van de particuliere klant. Na bestudering bent u in staat om: de drie stappen weer te geven waaruit risicobeheer bestaat; de drie categorieën te benoemen waarin risico s kunnen worden ingedeeld; een omschrijving te geven van de risico s voor de particuliere klant; een beschrijving te geven van een risicoanalyse van een particuliere klant; maatregelen te noemen om risico s te beperken of te vermijden; uitleg te geven over de verbeterde risicoklassenindeling VKRI 2009; uitleg te geven over de betekenis van het Politiekeurmerk Veilig Wonen aan te geven wanneer een klant risico s zelf zou kunnen dragen of wanneer hij deze beter kan overdragen; aan te geven waarom persoonlijk contact bij risicobeheer van de particuliere klant belangrijk is. 1.1 RISICOBEHEER Lindenhaeghe, januari Inhoudsopgave Het begrip risico betekent kwade kans en duidt dus op onzekerheid en nadeel. Die onzekerheid ontstaat omdat niet zeker is óf het risico zich daadwerkelijk openbaart. Bovendien is er onzekerheid over de omvang van het nadeel. Wanneer het risico zich voordoet, kan dit slechts beperkte gevolgen hebben, maar er kunnen ook dramatische gevolgen zijn voor het gezinsvermogen. Tot slot is onzeker in welke frequentie een risico zich zal voordoen.

5 Door inzicht te krijgen in de risico s die men loopt, kan nagedacht worden over het treffen van maatregelen om de risico s te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Risicobeheer bestaat uit drie stappen: het inventariseren van de risico s; het analyseren van de risico s; het treffen van maatregelen om de risico s te beperken of te voorkomen. Deze stappen worden in de volgende paragrafen nader toegelicht. 1.2 RISICO-INVENTARISATIE Het inventariseren van risico s is het benoemen van risico s die een particulier kunnen bedreigen en dus gevolgen kunnen hebben voor diens financiële situatie. Risico s kunnen worden ingedeeld in drie categorieën: risico s die de bezittingen bedreigen; risico s die te maken hebben met leven, dood of gezondheid; risico s die het vermogen rechtstreeks bedreigen Risico s die de bezittingen bedreigen De particulier heeft een deel van zijn vermogen geïnvesteerd in bezittingen. Wanneer die bezittingen verloren gaan, leidt dat dus tot vermogensverlies. Voorbeeldnummer Herman van Dijk en zijn gezin hebben onlangs een eigen woning gekocht. De woning is deels gefinancierd met een hypothecaire geldlening en deels met eigen geld. Herman stalt zijn auto altijd in de garage naast het huis. Herman is zelfstandig ondernemer. Zijn vrouw Gerda is in de zorg werkzaam. Herman en Gerda hebben twee kinderen van 18 en 19 jaar. Wanneer de woning van Gerda en Herman verloren zou gaan door brand, is het eigen geld dat zij in de woning hebben gestoken verloren. Bovendien zijn zij verplichtingen aangegaan met een hypothecaire geldverstrekker. Daar staat geen woongenot meer tegenover. Sterker nog, zij zouden een woning moeten gaan huren en dus naast rente en aflossing ook nog huur gaan betalen. Ook hun nieuwe meubels in de woon- en slaapkamers gaan dan volledig verloren en dus het deel van hun vermogen dat zij daarin hebben geïnvesteerd. De kans is groot dat bij brand ook de garage verloren gaat en dus de auto van Herman. Wanneer zij net een vakantie zouden hebben geboekt, kan die wellicht niet doorgaan vanwege al het regelwerk na de brand Risico s die te maken hebben met de gezondheid Lindenhaeghe, januari Inhoudsopgave Mensen kunnen te maken krijgen met ziekte of een ongeval of op een andere manier arbeidsongeschikt raken. Allereerst zal dit leiden tot medische kosten die een aanslag plegen op het gezinsbudget en het gezinsvermogen. Maar er zijn meer gevolgen. Risico s die te

6 maken hebben met de gezondheid van de mens kunnen ook leiden tot tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk verlies van inkomen. Hoe groot dit verlies is, zal afhankelijk zijn van de persoonlijke situatie van de particulier. Daarbij speelt een rol of de particulier in loondienst werkzaam is of juist niet. Gelukkig kent ons land een redelijk pakket aan sociale verzekeringen en voorzieningen, zodat in elk geval een bestaansminimum is gegarandeerd, maar er zal hoe dan ook inkomensderving optreden. Voorbeeld Als Herman (zie voorgaand voorbeeld) tijdens zijn werk een ongeval krijgt en niet meer in staat is te werken in zijn eigen bedrijf, zal dit tot inkomensderving leiden. Als zelfstandig ondernemer kan Herman geen beroep doen op werknemersverzekeringen. Gerda zal nu de kost alleen moeten verdienen. Geen kleinigheid met studerende kinderen. Voor Gerda ligt de situatie iets anders. Zij is in loondienst en zal bij arbeidsongeschiktheid mogelijk in aanmerking komen voor een uitkering op grond van werknemersverzekeringen Risico s die het vermogen rechtstreeks bedreigen Het vermogen van een particulier kan ook rechtstreeks worden aangetast, zonder dat er sprake is van schade aan bezittingen of van aantasting van de gezondheid. We spreken dan van rechtstreekse vermogensschade. Voorbeelden hiervan zijn vorderingen uit onrechtmatige daad (aansprakelijkheid) en de kosten van rechtshulp. Voorbeeld Herman houdt van fietsen. Tijdens één van zijn zondagse fietstochten rijdt hij een oudere dame omver. De dame heeft letsel en bovendien kledingschade. Zij stelt Herman aansprakelijk voor de door haar geleden schade. Herman zal deze schade moeten vergoeden en dat gaat uiteraard ten koste van het gezinsvermogen. Herman en zijn gezinsleden lijden dus geen schade aan hun bezittingen en ook hun gezondheid is niet aangetast. En toch lijden zij vermogensverlies. Herman is het met de schadeclaim niet eens. Hij schakelt een advocaat in. Deze advocaat brengt echter een fors uurtarief in rekening. Ook hierdoor wordt het gezinsvermogen aangetast. 1.3 RISICOANALYSE Bij een risicoanalyse kijken we naar drie zaken: allereerst geven we een omschrijving van het risico dat wordt gesignaleerd; daarna bekijken we wat door het risico wordt bedreigd; tot slot proberen we een inschatting te maken van de omvang van de gevolgen, dus de schadeomvang. Lindenhaeghe, januari Inhoudsopgave Voorbeeld Het gesignaleerde risico is brand. De zaak die hierdoor kan worden aangetast (het gevaarsobject) is het woonhuis. De geschatte schadeomvang betreft de kosten om in het ergste geval het huis opnieuw op te bouwen. De kosten van herbouw dus.

7 Voorbeeld Het gesignaleerde risico is het krijgen van een ongeval en als gevolg hiervan arbeidsongeschikt raken. De klant wordt persoonlijk door dit risico bedreigd. De geschatte schadeomvang bestaat uit kosten van medische zorg, inkomensderving en kosten van aanpassing van de woning bij blijvende invaliditeit. Op deze manier proberen we de risico s en de gevolgen in beeld te brengen. 1.4 MAATREGELEN TER VOORKOMING OF BEPERKING VAN RISICO S We weten inmiddels welke risico s een klant loopt. Bovendien hebben we vastgesteld wat de maximale schadeomvang kan zijn. Niemand heeft er belang bij dat een risico zich daadwerkelijk zal voordoen. De volgende stap is dus te werken aan het reduceren van de risico s, ook wel risicoreductie genoemd. Risicoreductie kunnen we door de volgende stappen realiseren: het vermijden van de risico s; het risico verminderen. Het vermijden van de risico s Hiermee wordt de kans op schade door dit risico volledig uitgeschakeld. Het is echter een vrij drastische maatregel. Voorbeeld De klant besluit om tijdens zijn wintersportvakantie niet te gaan skiën, omdat hij niet betrokken wil raken bij een ongeval tijdens het skiën en daardoor arbeidsongeschikt worden. Het risico verminderen Door het treffen van bijvoorbeeld preventiemaatregelen kunnen we schade voorkomen of de omvang van de gevolgen ervan beperken. Lindenhaeghe, januari Inhoudsopgave

8 Voorbeeld In het woonhuis worden brandblussers en rookmelders aangebracht. De rookmelders maken ons op een beginnende brand attent, waarna we met de brandblusser de omvang van de schade kunnen proberen te beperken. Maatregelen om risico s te vermijden of te verminderen kunnen in drie categorieën worden ingedeeld. Het kan gaan om organisatorische, bouwkundige of technische maatregelen. Er kunnen meerdere redenen ten grondslag liggen aan de beslissing om de maatregelen te treffen. Soms zal een verzekeraar eisen dat er preventieve maatregelen worden getroffen. Zonder de maatregelen gaat hij wellicht niet tot acceptatie over. Het kan echter ook zo zijn dat de verzekeraar een korting op de premie verleent in verband met de getroffen preventiemaatregelen Organisatorische maatregelen Er kan van organisatorische maatregelen worden gesproken, wanneer het gaat om preventiemaatregelen die met het gedrag van mensen te maken hebben. Dat gedrag is er dan op gericht om de kans op schade te verkleinen. Bij organisatorische brandpreventiemaatregelen kunt u denken aan het aanschaffen van brandblussers, maar ook aan het trainen van personeel in het omgaan met de brandblussers of het laten oefenen van de bedrijfsbrandweer. Ook een rookverbod kan als organisatorische maatregel worden gezien. Voorbeelden van organisatorische inbraakpreventiemaatregelen zijn het sleutelbeheer, afspraken maken over wie het inbraakalarm aanzet en wie de deuren en ramen afsluit, maar ook het laten branden van de buitenverlichting behoort tot deze categorie Bouwkundige en technische maatregelen Bouwkundige en technische maatregelen zijn ook vormen van preventieve maatregelen die gericht zijn op het voorkomen of beperken van brand en/of inbraak. Deze maatregelen worden bij voorkeur al tijdens de bouw getroffen, maar kunnen ook later worden aangebracht. Bij bouwkundige maatregelen in de particuliere sector kunt u denken aan het gebruik van brandvertragende of brandwerende materialen. Ook het plaatsen van vonkenvangers op schoorstenen, waarop een open haard of een houtkachel is aangesloten is een bouwkundige maatregel, evenals het gebruik van inbraakwerend hang- en sluitwerk. Voorbeelden van technische maatregelen zijn rookmelders, een brand- en inbraakalarm. 1.5 VERBETERDE RISICOKLASSENINDELING 2009 VOOR WONINGEN EN BEDRIJVEN Lindenhaeghe, januari Inhoudsopgave Om de risico s goed in kaart te kunnen brengen en daaraan gekoppeld de juiste preventiemaatregelen te kunnen treffen, maken verzekeraars al jaren gebruik van de risicoklassenindeling die zij samen met het VvBO (Verbond van Beveiligingsorganisaties) hebben opgesteld. De Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB), de

9 Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland (VEBON), de vakgroep Beveiliging van Uneto-Vni, de Vereniging van Europese Beveiligingsbedrijven (VEB), de Nederlandse Hekwerkindustrie (NHI) en de Vereniging van Beveiligingsmanagers Nederland (VBN) bundelen de krachten ter bestrijding van criminaliteit en onveiligheid in Nederland in het VvBO Verbeterde risicoklassenindeling (VRKI) Lindenhaeghe, januari Inhoudsopgave De ontwikkelingen op het gebied van beveiliging staan niet stil. Om die reden is er in 2009 een verbeterde versie van het document risicoklassenindeling voor woningen en bedrijven ontwikkeld, die de oude indeling vervangt. Dit document wordt Verbeterde risicoklassenindeling woningen en bedrijven (VRKI) genoemd. Doel is een praktisch uitvoerbare regeling te realiseren voor verzekerden, verzekeraars en bedrijven die gespecialiseerd zijn in beveiliging. Dit tracht men te bereiken door eenduidigheid en herkenbaarheid voor opdrachtgever en eisende partijen, zoals verzekeraars en het ontwikkelen van kwaliteitsdocumenten voor de uitgevoerde beveiligingsmaatregelen. In de bijlagen treft u een exemplaar van de risicoklassenindeling aan. Risicoklasse Er is een indeling gemaakt in vier vormen van maatregelen, die worden aangeduid met de letters O, B, E en R. De eerste drie aanduidingen bestonden al in de oude risicoklassenindeling en zijn gehandhaafd vanwege de bekendheid. De letter E is daar aan toegevoegd in verband met de nieuwe technieken op dit terrein. Hieronder de betekenis van de letters. O: Organisatorische maatregelen; B: Bouwkundige maatregelen (waaronder ook de C/M maatregelen vallen). C/M staat voor compartimentering en meeneembeperkende maatregelen; E: Elektronische maatregelen (waaronder ook de Alarmering valt); R: Reactie alarmopvolging. Er is een document definities beveiligingsmaatregelen opgesteld. Hierin wordt omschreven welke maatregelen horen bij de genoemde letters. De O, B, E en R maatregelen worden in niveaus ingedeeld. Die worden aangeduid door een kleine letter of cijfer (1, 2 of 3), die/dat aan de desbetreffende (hoofd)letter wordt toegevoegd. Op deze manier wordt door slechts een beperkt aantal letters en cijfers het complete pakket van (voor BORG-certificering minimaal vereiste) maatregelen weergegeven. Onder de niveaus 1, 2 of 3 mag ook worden verstaan: respectievelijk de niveaus s (standaard), n (normaal) en z (zwaar). Indeling naar attractiviteit van goederen en inventaris Aan de risicoklassenindeling is een lijst toegevoegd, waarin de mate van attractiviteit van de goederen wordt aangegeven. De mate van attractiviteit wordt aangegeven door de letters L (laag), M (middel), H (hoog) en ZH (zeer hoog). In de bijlage is de zogenaamde VRKI-kaart

10 opgenomen, aan de hand waarvan u kunt bepalen welke attractiviteitscode van toepassing is en welke categorie beveiligingsmaatregelen moet worden getroffen. Voorbeeld Hans en Marijke zijn gehuwd. Zij hebben de volgende bezittingen: aan audioapparatuur; aan lijfsieraden; aan schilderijen. De inboedel van Hans en Marijke valt in risicoklasse 3. De te treffen beveiligingsmaatregelen zijn O2, B1, E2, AL1 en R HET POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN (PKVW) De certificeringsregeling PKVW dient als veiligheidsinstrument dat een bijdrage levert aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen, buurten en wijken. Op grond van het keurmerk worden eisen gesteld aan het ontwerp van de woonomgeving, het wooncomplex en de individuele woning. Daarnaast stelt het keurmerk eisen aan voorzieningen, zoals verlichting of begroeiing of een beheerplan en de preventieve maatregelen. Het keurmerk maakt een verschil tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Bij nieuwbouw werkt het keurmerk voor de gehele woonomgeving, inclusief maatregelen aan de woning. Voor bestaande bouw richt het keurmerk zich op drie afzonderlijk te certificeren niveaus: woning, wooncomplex en woonomgeving. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in brand- en inbraakbeveiliging kunnen gecertificeerd worden en mogen een keurmerk afgeven. Certificatie vindt plaats volgens een certificatieschema dat door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) wordt beheerd. Gecertificeerde bedrijven zijn herkenbaar aan een beeldmerk Nieuwe schema s Politiekeurmerk Veilig Wonen Met ingang van 1 juli 2008 is de structuur van de regeling PKVW gewijzigd. De nieuwe regeling bestaat uit drie hoofdonderdelen: twee schema s, namelijk het certificatieschema en het inspectieschema; handboeken PKVW Nieuwbouw en Bestaande bouw 2008; keuringsprotocollen. Daarnaast is er een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de hercertificering. Deze diende plaats te vinden na 5 jaar. Sinds 2008 dient de hercertificering na 10 jaar in plaats van na 5 jaar plaats te vinden. Op enkele van de hierboven genoemde hoofdonderdelen gaan wij kort in. Lindenhaeghe, januari Inhoudsopgave

11 Certificatieschema Dit schema is gericht op de certificering van individuele woningen in de bestaande bouw. De certificatie-instellingen (CI) zijn verantwoordelijk voor de certificering en werken samen met ongeveer 550 PKVW-erkende beveiligingsbedrijven. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het oude schema is de invoering van een steekproeftabel, aan de hand waarvan in het kader van kwaliteitsbeheer wat strenger zal worden gecontroleerd dan in het verleden het geval was. De controles op het functioneren van de CI s zullen op termijn worden verzorgd door de Raad van Accreditatie (RvA). Tot die tijd ligt de controle nog bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Inspectieschema Dit inspectieschema beschrijft de inspectie van wijken, complexen en woningen op het gebied van veiligheid en inbraakwerendheid. Het inspectieschema is gericht op nieuwbouw. Het beveiligen van de schil van de woning is één van de drempels om inbrekers buiten de deur te houden. Bij het inrichten van een wijk kunnen sociale drempels gerealiseerd worden om inbrekers buiten de wijk te houden. Handboeken PKVW Nieuwbouw en Bestaande bouw 2008 Er zijn twee handboeken. Eén met betrekking tot nieuwbouw en één met betrekking tot bestaande bouw. Door het uitvoeren van een inspectie van de wijk op de eisen gesteld in de handboeken PKVW kan worden aangetoond dat er is voldaan aan deze eisen. In de handboeken PKVW zijn de eisen vastgelegd met betrekking tot inbraakwerendheid van woningen, wijkinrichting, ontwerp en beheer van de gebouwde omgeving. Als aan de eisen is voldaan zoals gesteld in de handboeken kan het keurmerk PKVW worden behaald. 1.7 ZELF DRAGEN OF OVERDRAGEN Ondanks de genoemde stappen, zullen er altijd risico s overblijven. Ten aanzien van deze resterende risico s zal de klant moeten beslissen of hij deze zelf gaat dragen of deze geheel of gedeeltelijk gaat overdragen aan een verzekeraar. Bij zijn beslissing zal de klant zich laten leiden door de kans op schade en de mogelijke omvang van de schade. Hij zal het risico wegen voordat hij een beslissing neemt. Mogelijk heeft de klant ervoor kunnen zorgen dat het risico door preventieve maatregelen dusdanig is beperkt dat de kans op schade heel gering is geworden. Voorbeeld Anna heeft een nieuwe fiets gekocht. Ze heeft de fiets voorzien van de best denkbare diefstalbeveiliging. Ze besluit de fiets niet te verzekeren, want zij acht de kans op diefstal heel gering. Lindenhaeghe, januari Inhoudsopgave Een klant kan ook besluiten het risico gedeeltelijk zelf te dragen en gedeeltelijk over te dragen. Dat kan door een eigen risico in de verzekeringsovereenkomst op te nemen. Kleine schadegevallen neemt de klant dan voor eigen rekening. Door het opnemen van een eigen risico kan een premiekorting worden verkregen.

12 Voorbeeld Peter sluit een zorgverzekering. Om de premie betaalbaar te houden besluit hij een extra vrijwillig eigen risico in de verzekering op te laten nemen. Tot een bedrag van 500 per kalenderjaar neemt hij de kosten voor eigen rekening. Het meerdere kan hij declareren op zijn zorgverzekering. Voor sommige risico s heeft de overheid een verzekeringsplicht opgelegd. Zo is het verplicht, op grond van de Zorgverzekeringswet, om bepaalde kosten van medische verzorging te verzekeren. Ook geldt op grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) de verplichting om het aansprakelijkheidsrisico van motorrijtuigen te verzekeren. Een zelfde verplichting geldt voor het aansprakelijkheidsrisico van jagers op grond van de Flora- en Faunawet. De verzekeringsplicht geldt ook voor sociale verzekeringen. 1.8 KLANTCONTACT IN VERBAND MET RISICOBEHEER De adviseur speelt een belangrijke rol bij het risicobeheer van zowel de particuliere als de zakelijke relatie. Om op een juiste en verantwoorde wijze te kunnen adviseren, heeft de adviseur een goed en duidelijk beeld nodig van de persoonlijke situatie van de particuliere klant. Het persoonlijke contact speelt daarbij een belangrijke rol. De adviseur zal inzicht moeten hebben in de bezittingen, het vermogen en het beeld dat de klant heeft van zijn eigen toekomst. Dergelijke informatie verkrijgt de adviseur het gemakkelijkst wanneer hij de klant thuis bezoekt. Een bezoek levert directe informatie op over de leefstijl van de klant. Bovendien voelt een klant zich in zijn eigen huis het meest op zijn gemak en zal gemakkelijker de benodigde informatie verstrekken. Veel van die informatie is immers nogal persoonlijk van aard. De adviseur heeft de volgende informatie nodig: taxatierapporten, inboedelwaardemeters of inventarisatielijsten, aankoopnota s, huuren leasecontracten, polissen en polisoverzichten, een inventarisatie van preventiemaatregelen. Ook informatie over salaris en andere inkomensbestanddelen, pensioenvoorzieningen en verplichtingen in verband met hypotheken en dergelijke zijn van groot belang. 1.9 HET ADVIES Aan de hand van de verzamelde gegevens en de toekomstvisie van de klant maakt de adviseur een risicoanalyse. Uit die analyse komt vervolgens een risicoadvies. Een dergelijk advies laat een overzicht zien van de gezinsleden en bezittingen en aan welke risico s zij blootgesteld zijn. Als vervolg op dit overzicht geeft de adviseur aan welke maatregelen getroffen kunnen worden om de risico s te beperken. Hij zal zich daarbij ook moeten verdiepen in de kosten van dergelijke preventieve maatregelen. Lindenhaeghe, januari Inhoudsopgave

13 Tot slot komt het overdragen van de risico s aan de orde, door het sluiten van verzekeringen of door het aanpassen van bestaande verzekeringen aan de geconstateerde situatie. Het verzekeringsadvies zal ook weer worden voorzien van premieoffertes en polisvoorwaarden. Of een klant het advies opvolgt is aan hemzelf. Hij zal daarbij een afweging maken of hij bereid is de kosten te dragen. Daarbij laat hij zich leiden door de kans op schade en de maximale omvang van de schade. Lindenhaeghe, januari Inhoudsopgave

OPLEIDING. WFt Schade

OPLEIDING. WFt Schade OPLEIDING WFt Schade OPLEIDING WFt SCHADE PARTICULIER Lindenhaeghe, januari 2012 ii Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 RISICOBEHEER PARTICULIEREN 1 1.1 Risicobeheer 1 1.2 Risico-inventarisatie 2 1.2.1 Risico

Nadere informatie

VvBO Verbond van BeveiligingsOrganisaties

VvBO Verbond van BeveiligingsOrganisaties Verbeterde Risicoklassenindeling Risicoklassen indelingen voor woningen Document D0/ Verbeterde Risicoklassenindeling voor woningen wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Verbond van BeveiligingsOrganisaties

Nadere informatie

VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE PARTICULIEREN

VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE PARTICULIEREN VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE PARTICULIEREN is een uitgave van VZP Intermediair BV (P.B. (Berrie) van der Heide) en Anita Hol-Bubeck Op alle diensten die door Bureau D & O worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie

Presentatie VRKI. ing. Robert van Tongeren rr senior risico adviseur Achmea

Presentatie VRKI. ing. Robert van Tongeren rr senior risico adviseur Achmea Presentatie VRKI ing. Robert van Tongeren rr senior risico adviseur Achmea 1 19950176 Risicoklassen indeling was voor woningen, winkels, showrooms, bedrijven en instellingen. Met de introductie van de

Nadere informatie

Document D03/375 Verbeterde Risicoklassen-indeling voor woningen januari 2010

Document D03/375 Verbeterde Risicoklassen-indeling voor woningen januari 2010 Verbeterde Risicoklassenindeling Risicoklassen indelingen voor woningen Document D03/375 Verbeterde Risicoklassenindeling voor woningen wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Verbond van BeveiligingsOrganisaties

Nadere informatie

Opleiding WFt Schade bedrijven

Opleiding WFt Schade bedrijven Opleiding WFt Schade bedrijven OPLEIDING WFT SCHADE MKB INHOUDSOPGAVE 1! RISICO S BIJ HET ONDERNEMEN 2! 1.1! Risicomanagement 2! 1.1.1! Risicobeheer of risicomanagement 3! 1.1.2! Risico-inventarisatie

Nadere informatie

De ontwerpmodule bedrijven is uitgebreid en aangepast

De ontwerpmodule bedrijven is uitgebreid en aangepast De ontwerpmodule bedrijven is uitgebreid en aangepast De aanpassingen in de versie 2016 betreffen: Er is een sjabloon voor een kwaliteitsverklaring toegevoegd voor situaties waar geen certificaat of opleveringsbewijs

Nadere informatie

Sjablonen voor kwaliteitsdocumenten

Sjablonen voor kwaliteitsdocumenten Sjablonen voor kwaliteitsdocumenten Tekst onder de infotoets Certificaat / Opleveringsbewijs: U kunt de tekst voor een BORG Beveiligingscertificaat, een BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie of een BORG

Nadere informatie

Verbeterde Risicoklassenindeling voor woningen

Verbeterde Risicoklassenindeling voor woningen Verbeterde Risicoklassenindeling voor woningen Document D03/375 Versie: 1.2 Publicatiedatum: juli 2012 De Verbeterde Risicoklassenindeling wordt beheerd door: het Centrum voor Criminaliteitspreventie en

Nadere informatie

Handreiking. Beveiligingsmaatregelen voor Buitenterreinen Mobiliteitsbedrijven

Handreiking. Beveiligingsmaatregelen voor Buitenterreinen Mobiliteitsbedrijven Handreiking Beveiligingsmaatregelen voor Buitenterreinen Mobiliteitsbedrijven Versie 1.0 Maart 2015 1. Inleiding In de afgelopen jaren zijn verzekeraars steeds vaker geconfronteerd met vergaande criminaliteit

Nadere informatie

dat wonen veiliger maakt

dat wonen veiliger maakt PKVW Het keurmerk dat wonen veiliger maakt Een veilige woonomgeving verhoogt de sociale kwaliteit en gaat de verloedering van wijken tegen. Gemeenten en corporaties zijn bovendien minder tijd kwijt aan

Nadere informatie

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING WONEN EN SOCIALE VEILIGHEID Elke gemeente wil een veilige gemeente zijn waarin haar inwoners veilig wonen, werken en recreëren.

Nadere informatie

Eindtermen Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB)

Eindtermen Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB) Eindtermen Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB) Eindtermen TBMB-Kenteq-november 2011-v1.doc 1 Eindtermendocument Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB) Taxonomie Om ordening in

Nadere informatie

Eindtermen Adviseur in de beveiliging (ABV)

Eindtermen Adviseur in de beveiliging (ABV) Eindtermen Adviseur in de beveiliging (ABV) CertoPlan B.V. Postbus 341 2800 AH GOUDA Groningenweg 10 2803 PV GOUDA Telefoon (0182) 82 04 80 Telefax (0182) 82 04 85 Website www.certoplan.nl Mail examens@certoplan.nl

Nadere informatie

Verbeterde Risicoklassenindeling voor woningen

Verbeterde Risicoklassenindeling voor woningen Verbeterde Risicoklassenindeling voor woningen Document D03/375 Versie: 1.3 Publicatiedatum: 3 maart 2014 De Verbeterde Risicoklassenindeling wordt beheerd door: het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

De Veiligheidsinspectie De eerste stap naar een veilige woning!

De Veiligheidsinspectie De eerste stap naar een veilige woning! De Veiligheidsinspectie De eerste stap naar een veilige woning! veilig wonen, veilig leven Veilig wonen, Veilig leven De veiligheid van u en uw gezin De tijd dat het nadenken over de veiligheid van de

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De voordelige verzekering voor uw bestelauto s. Kies uw verzekering WA: verplichte basisverzekering die schade aan derden vergoedt WA + Beperkt Casco: extra vergoeding bij diefstal

Nadere informatie

Hoe veilig is uw woning?

Hoe veilig is uw woning? Allianz Nederland Schadeverzekering Hoe veilig is uw woning? Inbraakpreventie Inbraakpreventie Inbraak in woningen komt helaas steeds vaker voor. In Nederland wordt naar verhouding zelfs vaker ingebroken

Nadere informatie

Verzekeraars en klimaatverandering. Timo Brinkman 20 april 2016

Verzekeraars en klimaatverandering. Timo Brinkman 20 april 2016 Verzekeraars en klimaatverandering Timo Brinkman 20 april 2016 Agenda Wat doen het Verbond en de verzekeraars? Welke schades zien verzekeraars? Climate Two Degrees Gezamenlijk risicomanagement: Techniek

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS

GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS OM ZEKER IN HET LEVEN TE STAAN GENERALI. GENERALI verzekeringsgroep nv is onderdeel van de wereldwijd actieve Generali Group. Dit toonaangevende concern is sinds 1831 actief,

Nadere informatie

Verbeterde Risicoklassenindeling voor woningen

Verbeterde Risicoklassenindeling voor woningen Verbeterde Risicoklassenindeling voor woningen Document D03/375 De Verbeterde Risicoklassenindeling wordt beheerd door: het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Postbus 14069 3508 CS Utrecht

Nadere informatie

Eindtermen Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV)

Eindtermen Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV) Eindtermen Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV) CertoPlan B.V. Postbus 85200 3508 AE UTRECHT Ptolemaeuslaan 900 3528 BV UTRECHT Telefoon (0)30 23 45 671 Website www.certoplan.nl Mail examens@certoplan.nl

Nadere informatie

ArtsenPraktijkPakket!

ArtsenPraktijkPakket! ArtsenPraktijkPakket! Financieel specialist voor artsen Maatwerk voor medici Maatwerk voor medici De volgende verzekeringen kunt u opnemen in het ArtsenPraktijkPakket: Uw pand en inventaris Inventaris

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bedrijf

Dienstenwijzer Bedrijf Dienstenwijzer bedrijf Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen.

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. 1 1 Visie van Interpolis op verzekeren 2 Collectieve aansprakelijkheidsverzekering Sporten is gezond. En hockey

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 Versie 2 + A1 Publicatiedatum : 15 december 2008 Ingangsdatum : 15 maart

Nadere informatie

BUVA PREVENTIEADVIES. Van advies tot oplevering

BUVA PREVENTIEADVIES. Van advies tot oplevering Van advies tot oplevering BUVA PREVENTIEADVIES Bouwbesluit - NEN 5096:2007 - Advies - Opname - Specificaties - Montage - Veiligheidscertificaten - Advisering inbraakwerend hang- en sluitwerk - Nieuwbouw

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf

Nadere informatie

Gegarandeerd 10% korting op uw huidige verzekeringen!

Gegarandeerd 10% korting op uw huidige verzekeringen! Gegarandeerd 10% korting op uw huidige verzekeringen! GEZINSONGEVALLENPOLIS - INBOEDELPOLIS - AANSPRAKELIJKHEIDSPOLIS WOONHUISPOLIS - GEZINSRECHTSBIJSTANDPOLIS Wist u dat u bij Polis Direct ook een woonhuis,

Nadere informatie

Tools voor een inbraakveilig pand: het BORG-certificaat, de VRKI en de eisen van wet en verzekeraar

Tools voor een inbraakveilig pand: het BORG-certificaat, de VRKI en de eisen van wet en verzekeraar Tools voor een inbraakveilig pand: het BORG-certificaat, de VRKI en de eisen van wet en verzekeraar Over het e-book Iedere ondernemer loopt kans op een inbraak. En helaas komen inbraken nog regelmatig

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging.

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging. NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging. Mei 2007 Deze tekst van de Nationale beoordelingsrichtlijn

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inboedelverzekering... 1 2. Doorlopende (zaken)reisverzekering... 2 3. Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren... 3 4. (Gezins)-Ongevallenverzekering...

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel

Expat Pakket Individueel Expat Pakket Individueel Informatie voor de particulier Expat Pakket Individueel Grenzeloos goed verzekerd Expat Pakket Individueel Alles in één keer goed voor elkaar Een tijd in het buitenland werken

Nadere informatie

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren.

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Introductie U overweegt een of meerdere (particuliere) schadeverzekeringen af te sluiten. Een goed advies is daarbij belangrijk.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 1 Januari 2012. Paul Klomberg Assurantiën V.O.F.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 1 Januari 2012. Paul Klomberg Assurantiën V.O.F. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 1 Januari 2012 Paul Klomberg Assurantiën V.O.F. Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheid van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen.

Nadere informatie

verbeterde risicoklassenindeling

verbeterde risicoklassenindeling verbeterde risicoklassenindeling 1 veiligheid door samenwerking verbeterde risicoklassenindeling Inbraakpreventie voor woningen 2 verbeterde risicoklassenindeling verbeterde risicoklassenindeling 3 inhoudsopgave

Nadere informatie

De ANWB Camperverzekering

De ANWB Camperverzekering De ANWB Camperverzekering Zorgeloos gaan en staan waar u wilt Drie jaar aanschafwaardedekking 5% ledenkorting Complete inventarisdekking Omdat uw camper uw mobiele tweede huis is Uw camper is niet alleen

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging Versie 2 + A1 + C1 + A2 + A3 Versie : 1.0 Publicatiedatum : 1 oktober 2010 Ingangsdatum

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging Versie 2 + A1 + C1 + A2 + A3 + A4 + Publicatiedatum : 1 mei 2014 Ingangsdatum

Nadere informatie

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart www.zichtadviseurs.nl Het uitstippelen van een effectief risicoplan begint met elkaar leren kennen Ondernemen is risico lopen. Als ondernemer

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 21 december 2011 Inleiding Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

DOORLOPENDE REISVERZEKERING EN ANNULERINGSVERZEKERING OVERIGE RECREATIEVERZEKERINGEN UITVAARTVERZEKERING

DOORLOPENDE REISVERZEKERING EN ANNULERINGSVERZEKERING OVERIGE RECREATIEVERZEKERINGEN UITVAARTVERZEKERING DOORLOPENDE REISVERZEKERING EN ANNULERINGSVERZEKERING Gaat u meer dan eens per jaar op vakantie en/of trekt u er wel eens een weekend of midweek tussenuit? Dan is het sluiten van een doorlopende Reis-

Nadere informatie

Guijt & Thuis Voordeelpakket voor particulieren

Guijt & Thuis Voordeelpakket voor particulieren Guijt & Thuis Voordeelpakket voor particulieren VERZEKERINGEN Motorrijtuigen Woonhuis en Inboedel Kostbare Zaken Aansprakelijkheid (Gezins)Ongevallen Rechtsbijstand Doorlopende Reis en Annulering Overige

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Op basis van de afgegeven vergunningen door de AFM is advisering mogelijk met betrekking tot de navolgende producten:

Op basis van de afgegeven vergunningen door de AFM is advisering mogelijk met betrekking tot de navolgende producten: Noordakker 12 2371 DB Roelofarendsveen T 071-2600666 E info@kuiperadvies.com W www.kuiperadvies.com Kuiper Advies KvK 51311909 BTW nr. 084.969.544.B.02 Rabobank 1588.33.317 Sinds begin 2011 is Kuiper Advies

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheken;

Dienstverleningsdocument Hypotheken; Steijvers & Korsten Assurantiën BV Stationsstraat 7a 6093 BJ HEYTHUYSEN 0475 49 77 39 info@steijvers-korsten.nl www.steijvers-korsten.nl Dit document laat zien wat wij voor u kunnen betekenen bij het inwinnen

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade?

hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade? ABN AMRO Verzekeringen hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade? De kans op schade zit in een klein hoekje. U kunt de kans op schade flink beperken of zelfs voorkomen met de juiste preventieve maatregelen.

Nadere informatie

Woonpakket Plus Opstalverzekering

Woonpakket Plus Opstalverzekering Opstalverzekering Unigarant een goede keus. Voordelen opstalverzekering U bent all risk verzekerd Garantie tegen onderverzekering Standaard geen eigen risico Glas standaard verzekerd Opstalverzekering

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie,

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd op het gebied van hypotheken, verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen en andere financiële

Nadere informatie

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst veilig wonen. [Naam spreker]

Voorlichtingsbijeenkomst veilig wonen. [Naam spreker] 14 09 17 Voorlichtingsbijeenkomst veilig wonen [Naam spreker] Programma Babbeltrucs, woningovervallen en woninginbraken 1. Hoe, wanneer en waar gebeurd het? 2. Hoe te voorkomen? Zowel bouwkundig (Politiekeurmerk)

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE Voorkom woninginbraken, overlast en verloedering in vijf stappen

veiligheid door samenwerken POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE Voorkom woninginbraken, overlast en verloedering in vijf stappen veiligheid door samenwerken POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE Voorkom woninginbraken, overlast en verloedering in vijf stappen wonen en sociale veiligheid Elke gemeente wil dat haar inwoners

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

OVEREENKOMST OPDRACHTBEVESTIGING TOT DIENSVERLENING. Erkend Hypothecair Planner Emiel Schuurman.

OVEREENKOMST OPDRACHTBEVESTIGING TOT DIENSVERLENING. Erkend Hypothecair Planner Emiel Schuurman. OVEREENKOMST OPDRACHTBEVESTIGING TOT DIENSVERLENING Erkend Hypothecair Planner Emiel Schuurman. Opdrachtbevestiging tot dienstverlening Hypotheek aanvraag, Risico s afdekken en Vermogen opbouwen. Opdrachtgever

Nadere informatie

Het Verzekeringspakket

Het Verzekeringspakket Het Verzekeringspakket Algemeen 2 Woonhuis, Inboedel- en combi verzekering 3 Aansprakelijkheid voor particulieren (A) 4 Gezinsongevallen 5 Rechtsbijstand 5 Caravan 6 Reis 6 Motorrijtuig/In- en opzittenden

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE BEDRIJVEN

VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE BEDRIJVEN VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE BEDRIJVEN is een uitgave van VZP Intermediair BV (P.B. (Berrie) van der Heide) en Anita Hol-Bubeck Op alle diensten die door Bureau D & O worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters WIE ZIJN WIJ Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Admicon Hypotheken en Verzekeringen ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING. Serviceabonnementen

Admicon Hypotheken en Verzekeringen ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING. Serviceabonnementen Admicon Hypotheken en Verzekeringen ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING Op alle diensten die door Admicon Hypotheken en Verzekeren worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

CZ Expat Health Service. Internationale zorgoplossingen voor expats

CZ Expat Health Service. Internationale zorgoplossingen voor expats CZ Expat Health Service Internationale zorgoplossingen voor expats Specialistische kennis en ervaring Uw expats goed verzekerd van de beste zorg, waar ook ter wereld Als het gaat om internationale zorgoplossingen,

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën versie 1.1 particulier Dienstenwijzer Kostons Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Inventarisatie van de risico s.

Inventarisatie van de risico s. 2013.09 TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET MKB SCHADE- ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING ZAKELIJKE SCHADEVERZEKERINGEN. (ZZP/MKB) Inventarisatie van de risico s. Inventariseren

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A1. BORG 2005 versie 2 /A1 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.1. Publicatiedatum : 15 december Ingangsdatum : 15 maart 2009

WIJZIGINGSBLAD A1. BORG 2005 versie 2 /A1 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.1. Publicatiedatum : 15 december Ingangsdatum : 15 maart 2009 WIJZIGINGSBLAD A1 Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 versie 2 /A1 Publicatiedatum :

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 2012.2 Getekend voor ontvangst: Katwijk,.(datum).. (handtekening 1) (handtekening 2).. Op alle diensten die door Binnendijk & Van Rijsbergen worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie

Inventariseren. Analyseren. Advies. Bemiddeling. Nazorg. Dienstverleningsdocument

Inventariseren. Analyseren. Advies. Bemiddeling. Nazorg. Dienstverleningsdocument Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een (hypothecaire) geldlening, een spaarplan, een levensverzekering of enig ander verzekeringsproduct. Ons kantoor kan u hierbij ondersteunen. Onze dienstverlening

Nadere informatie

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN Rubriek IV Korte beschrijving van de dekking voor de huishoudelijke inboedel van zelfstandig wonende en inwonende bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis De dekking

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid

Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid BMVAS 15-01 Deze Bijzondere voorwaarden horen bij uw Bouw- en Montageverzekering. Ze zijn van toepassing op de rubriek Aansprakelijkheid. Ook de

Nadere informatie

VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE BEDRIJVEN

VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE BEDRIJVEN VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE BEDRIJVEN is een uitgave van VZP Intermediair BV (P.B. (Berrie) van der Heide) en Anita Hol-Bubeck Op alle diensten die door Bureau D & O worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door : Hobro Hypotheken & Assurantiën Paukenstraat 10 5402 HK Uden T 0413-251546 RABO 15.54.64.485 KvK 16059596 AFM 12008498 info@hb-hypotheek.nl www.hb-hypotheek.nl

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A3. BORG 2005 versie 2 /A3 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 oktober 2010. Ingangsdatum : 1 januari 2011

WIJZIGINGSBLAD A3. BORG 2005 versie 2 /A3 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 oktober 2010. Ingangsdatum : 1 januari 2011 WIJZIGINGSBLAD A3 Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 versie 2 /A3 Versie : 1.0 Publicatiedatum

Nadere informatie

6. Wat biedt de Ongevallenverzekering? 7. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen? 8. Hoe sluit ik de verzekering af?

6. Wat biedt de Ongevallenverzekering? 7. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen? 8. Hoe sluit ik de verzekering af? 1. Wat biedt het Proteq Protectieplan? 2. Welke dekking moet ik kiezen? 3. Wat biedt de Rechtsbijstandverzekering? 4. Waar moet ik op letten als ik kies voor de Rechtsbijstandverzekering? 5. Wat biedt

Nadere informatie

In deze brochure hebben wij de volgende module(s) uitgewerkt:

In deze brochure hebben wij de volgende module(s) uitgewerkt: In deze brochure hebben wij de volgende module(s) uitgewerkt: 1. Fiscale consequentie aankoop recreatiewoning 2. Financieringsmogelijkheden 3. Verzekeringen 1. Fiscale consequentie aankoop recreatiewoning

Nadere informatie

Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten.

Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten. Geachte heer/mevrouw., Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten. Schadeverzekeringen: Wanneer u een

Nadere informatie

De heer E.R. de Roos Burg. Penstraat 223 3741 AN BAARN

De heer E.R. de Roos Burg. Penstraat 223 3741 AN BAARN De heer E.R. de Roos Burg. Penstraat 223 3741 AN BAARN Uitwerking inventarisatie Datum: 17 - november - 2014 Geachte heer / mevrouw, Voor u ligt een pakket met informatie over uw financiële producten.

Nadere informatie

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Bijlage 1 Inboedelwaardemeter verzekeraar A Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Ο 30 jaar en jonger 3 Ο 1.101 t/m 1.600 2 Ο 31 t/m 40 jaar 5 Ο 1.601 t/m 2.100 4 Ο 41 t/m

Nadere informatie

Camper verzekering. - Drie jaar aanschafwaardegarantie - Snelle opbouw no-claimkorting - Uitgebreide Inventarisdekking

Camper verzekering. - Drie jaar aanschafwaardegarantie - Snelle opbouw no-claimkorting - Uitgebreide Inventarisdekking Camper verzekering - Drie jaar aanschafwaardegarantie - Snelle opbouw no-claimkorting - Uitgebreide Inventarisdekking Camper verzekering Met een camper rondtrekken, kamperen, mooie reizen maken en tegelijkertijd

Nadere informatie

MÉÉR DAN EEN LEVEN LANG. fatum starterspakket Verzekeringen voor startende ondernemers

MÉÉR DAN EEN LEVEN LANG. fatum starterspakket Verzekeringen voor startende ondernemers MÉÉR DAN EEN LEVEN LANG fatum starterspakket Verzekeringen voor startende ondernemers Uw verzekeringen regelt u snel en gemakkelijk online! www.fatum-suriname.com U kiest voor FATUM, uw betrouwbare partner

Nadere informatie

Goed verzekeren is een uitdagende onderneming

Goed verzekeren is een uitdagende onderneming Goed verzekeren is een uitdagende onderneming Verzekeren vraagt om kennis van zaken. In elke denkbare betekenis van het woord. Om verstand van verzekeren, maar eerst en vooral om kennis van u. Daarom willen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen Klaverblad Verzekeringen Woonverzekeringen Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de dekking

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Fietsverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Fietsverzekering Klaverblad Verzekeringen Fietsverzekering Klaverblad Verzekeringen De assurantieadviseur Een assurantieadviseur is op de hoogte van de verschillende verzekeringen die er te koop zijn en kan u zodoende

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap

Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap Een goed gesprek over Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap Als ondernemer neemt u dagelijks belangrijke beslissingen. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen bent u afhankelijk van goede informatie.

Nadere informatie

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Als RB-lid profiteert u van vele voordelen bij Kröller U wilt graag het beste resultaat voor uw klanten, nu en in de toekomst. Maar terwijl

Nadere informatie

Brandveiligheid volgens plan

Brandveiligheid volgens plan Brandveiligheid volgens plan NEN 2535:2009 Een aantal markante wijzigingen op een rij Kennisbijeenkomst Techniek, 17 november 2010 Presentatie R2B Inspecties B.V. ISO 17020 type A geaccrediteerde inspectie-instelling

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Boutkan Assurantiën b.v.

Dienstverleningsdocument Boutkan Assurantiën b.v. Dienstverleningsdocument Boutkan Assurantiën b.v. Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond

Nadere informatie

MEVAS Risicomanagement Programma.

MEVAS Risicomanagement Programma. nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal MEVAS Risicomanagement Programma. Inhoud MEVAS Risicomanagement Programma. 3 Stappen die passen bij uw organisatie. 4

Nadere informatie

Uw verzekeringen vragen om een persoonlijk advies

Uw verzekeringen vragen om een persoonlijk advies Uw verzekeringen vragen om een persoonlijk advies Of het gaat om verzekeringen, hypotheken of de koop van uw woning, bij De Leeuw kunt u rekenen op onafhankelijk en deskundig advies. Onze experts helpen

Nadere informatie

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten Heddema Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12006728.

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten Heddema Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12006728. DIENSTENWIJZER Welkom bij Heddema Verzekeringen U heeft de zorg voor uw verzekering en/of andere financiële voorziening aan ons kantoor toevertrouwd. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw belangen bij ons

Nadere informatie

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

De ANWB Camperverzekering

De ANWB Camperverzekering De ANWB Camperverzekering Zorgeloos gaan en staan waar u wilt Drie jaar aanschafwaardedekking 5 % ledenkorting Complete inventarisdekking 2 Omdat uw kampeerauto uw mobiele tweede huis is Uw camper is niet

Nadere informatie

HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE

HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Op alle diensten die door Hypotheek

Nadere informatie

"ALLES OVER FINDIGO" Wie zijn wij?

ALLES OVER FINDIGO Wie zijn wij? "ALLES OVER FINDIGO" Voor u ligt de dienstenwijzer van Findigo Financiële Diensten. In dit document geven wij u een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld van elke stap van de dienstverlening die u van

Nadere informatie

Woningovervallen. juni 2010 Programma Veilig Wonen

Woningovervallen. juni 2010 Programma Veilig Wonen Woningovervallen juni 2010 Programma Veilig Wonen Het begrip woningoverval Verschillende categorieen door overvallers ingezet: Babbeltrucs om de woning binnen te komen Bij openen deur direct toegang verschaffen

Nadere informatie