Checklist voor starters

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Checklist voor starters"

Transcriptie

1 Bakker & Bakker accountants & adviseurs pagina: 1 van 6 Checklist voor starters Als u een onderneming start, is er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. U dient een groot aantal zaken te regelen waar u misschien in eerste instantie niet aan zou denken. Wij hebben voor u een handige checklist gemaakt, zodat u uw onderneming een juiste start kunt geven. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ons opnemen. Ondernemingsplan De eerste stap bij het starten van een onderneming is het ondernemingsplan. U bent niet verplicht een ondernemingsplan op te stellen, maar de banken vragen meestal een ondernemingsplan voordat zij bereid zijn u te helpen bij de financiering van uw onderneming. Een goed ondernemingsplan bestaat uit een aantal onderdelen: Persoonlijke gegevens Omschrijving van het plan Marketingplan Financieel plan Persoonlijke gegevens U beschrijft uw persoonlijke situatie, uw werkervaring, uw burgerlijke staat, uw eigen vermogen, etc. Ook vermeldt u uw motivatie om een onderneming te starten. Dit onderdeel is van belang om buitenstaanders inzicht te geven in uw situatie. Omschrijving van het plan In dit onderdeel omschrijft u waaruit de activiteiten van de onderneming bestaan en waar u de onderneming wilt vestigen. Hierin wordt ook een keuze gemaakt voor de rechtsvorm van de onderneming. De rechtsvorm is van belang voor de van toepassing zijnde belastingen en de aansprakelijkheid. Marketingplan Dit plan is gebaseerd op de vijf p s: plaats, product, prijs, promotie en personeel. De plaats van vestiging is van belang voor onder andere de concurrentie, de bereikbaarheid en de distributie. De p van product staat voor het product of de dienst dat u gaat ontwikkelen of verlenen. In het plan moet uiteengezet worden wat het product of de dienst inhoudt. Ook vermeldt u hierbij welke service u aan de cliënten verleent. Bij de prijs vermeldt u hoe de prijs is opgebouwd. Wat is bijvoorbeeld uw winstmarge, wat is het uurloon etc. Om het product of dienst te gaan verkopen, dient u het te promoten. In het marketingplan maakt u duidelijk wat u gaat doen voor de promotie van uw product of dienst. Als u van plan bent personeel in dienst te nemen, werkt u in het marketingplan uit hoe u van plan bent met uw personeel om te gaan. Wat gaat u doen om uw personeel te motiveren, wat zijn uw arbeidsvoorwaarden, etc. Financieel plan Het financiële plan bevat een aantal onderdelen: een investeringsplan, een liquiditeitsbegroting, een financieringsplan en een exploitatiebegroting. In deze onderdelen geeft u aan wat voor investeringen u denkt nodig te hebben, hoe u deze investeringen denkt te financieren, welke inkomsten u wanneer zult ontvangen, welke uitgaven u wanneer moet doen en wat de verwachte winst zal bedragen. Bij het opstellen van een ondernemingsplan is het verstandig hulp in te roepen van deskundigen. Wij kunnen u helpen met het opstellen van een ondernemingsplan. Verder kunt u bijvoorbeeld een cursus voor startende ondernemers volgen bij de Kamer van Koophandel. Publicatiedatum: /Documentnummer: 09001/Laatste revisiedatum: /Alle rechten voorbehouden Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op onze internetsite verstrekte informatie, waar dit document onderdeel van uitmaakt, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op onze internetsite verstrekte informatie. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting geldt ook voor de verstrekte informatie in dit document. Bakker & Bakker is een handelsnaam van Bakker Accountants B.V.

2 Bakker & Bakker accountants & adviseurs pagina: 2 van 6 Verklaring van geen bezwaar Als u een BV of NV gaat oprichten, moet u eerst een verklaring van geen bezwaar aanvragen bij het Ministerie van Financiën. Deze verklaring kunt u binnen 48 uur krijgen, mits er geen uitgebreid onderzoek gedaan moet worden naar uw handel en wandel in het verleden. Overigens kan de notaris deze verklaring ook aanvragen. De oprichting van de BV of NV zal toch met behulp van de notaris moeten gebeuren, de verklaring van geen bezwaar kan hij dan meenemen in zijn werkzaamheden. Inschrijven Kamer van Koophandel Voordat u zich als ondernemer gaat vestigen, moet u zich laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Het is verstandig om bij de inschrijving tevens een landelijk handelsnaamonderzoek te laten plaatsvinden. In beginsel mogen er geen twee ondernemingen met dezelfde naam bestaan. Indien u een bedrijfsnaam kiest die al bestaat loopt u het risico dat u uw bedrijfsnaam moet veranderen. Voor een uitgebreid handelsnaamonderzoek worden wel kosten in rekening gebracht. Voor de hoogte hiervan verwijzen wij u naar de Kamer van Koophandel. Een brochure over handelsnamen kunt u downloaden van de site van de Kamer van Koophandel. In de brochure is ook een aanvraagformulier opgenomen. Internetsite Is een eigen internetsite voor u van groot belang, dan kunt u op controleren of het domein dat u wilt gebruiken al bestaat. U dient dan een ander domein te kiezen. Aansprakelijkheid Als u een BV opricht, bent u veelal alleen aansprakelijk voor het door u ingebrachte kapitaal. Soms wordt u als bestuurder aansprakelijk gesteld. Dit zal in beginsel alleen gebeuren bij onbehoorlijk bestuur. U bent in dat geval wel met uw privé-vermogen aansprakelijk. U kunt zich hiertegen verzekeren. Begint u een eenmanszaak, dan bent u aansprakelijk met uw hele vermogen. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, kan het verstandig zijn om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Hiervoor kunt u contact opnemen met een notaris. Vergunningen en diploma s Als ondernemer krijgt u te maken met verschillende soorten vergunningen. Denk hierbij aan milieu- en bouwvergunningen. Bij sommige bedrijfstakken zijn extra diploma s nodig. Dit zijn de diploma s bedrijfstechniek en vaktechniek. Deze diploma s zijn met name nodig voor meer complexe bedrijven. Het is verstandig om ruim voordat u daadwerkelijk de onderneming start bij de gemeente of de Kamer van Koophandel na te gaan of u bepaalde vergunningen of diploma s nodig heeft. Risico s Als ondernemer moet u nagaan welke specifieke risico s u loopt. U kunt zich hierover laten informeren door uw assurantietussenpersoon, uw bank of de brancheorganisatie. De belangrijkste risico s waar u aan moet denken zijn: Ziektekosten (ziekenfonds of particulier) Arbeidsongeschiktheid (WAZ en aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering) Aansprakelijkheid (beroeps en persoonlijke) Ongevallen Sociale zekerheid Werknemers hebben een aantal sociale zekerheden, zoals de WAO, WW en Ziektewet. Voor de zelfstandige ondernemer gelden deze wetten niet. Hieronder zetten wij voor u de belangrijkste punten van de sociale zekerheid uiteen. Ziektekostenverzekering Als zelfstandige ondernemer bent u verplicht verzekerd voor het ziekenfonds als u een belastbaar inkomen heeft dat lager is dan het toetsinkomen. Voor 2004 is het toetsinkomen EURO (2003: EUR ). U krijgt dan van de Belastingdienst een verklaring waarmee u zich in kunt schrijven bij het ziekenfonds van uw keuze. Zonder deze verklaring bent moet u zich particulier verzekeren. Heeft u een hoger belastbaar inkomen dan het toetsinkomen, dan moet u zich particulier verzekeren. Om te voorkomen dat u wellicht jaarlijks van verzekering moet wijzigen, wordt gekeken naar het gemiddelde

3 Bakker & Bakker accountants & adviseurs pagina: 3 van 6 inkomen over de afgelopen drie jaren. Het voordeel van een ziekenfondsverzekering is dat uw gezin eventueel meeverzekerd kan worden tegen lage kosten. Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u niet verzekerd voor het ziekenfonds. U dient zelf een particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten. WAZ De WAZ is een verplichte verzekering voor u als zelfstandige of directeur-grootaandeelhouder. Deze verzekering keert uit als u langdurig arbeidsongeschikt bent. U bent langdurig arbeidsongeschikt als u minimaal 52 weken voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. U betaalt 8,8% (2003) premie voor de WAZ. Dit percentage wordt betaald over de winst met een maximum van EUR verminderd met EUR Bij volledige arbeidsongeschiktheid is de uitkering gelijk aan 70% van het wettelijk minimum loon of, indien dit minder is, 70% van het winstinkomen in het kalenderjaar voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid. Doordat de winst jaarlijks kan verschillen mag u er ook voor kiezen de gemiddelde winst van de afgelopen vijf jaren te nemen. De WAZ is per 1 juli 2004 afgeschaft. Voor het jaar 2004 is geen premie meer verschuldigd terwijl u tot 1 juli 2004 nog wel bent verzekerd. Belastingen Startende ondernemers moeten zich aanmelden bij de Belastingdienst via een Opgaaf Startende Ondernemers. U kunt de opgaaf aanvragen bij de Belastingdienst. Voor de regio waarin wij als accountant fungeren zijn de volgende twee Belastingdiensten de belangrijkste: Belastingdienst/Noord/kantoor Emmen Daliapassage 17 Postbus RC Emmen Telefoon (0591) Telefax (0591) Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen Dr. C. Hofstede de Grootkade 11 Postbus AK Groningen Telefoon (050) Telefax (050) Aan de hand van de opgaaf zal voor u worden beoordeeld welke belastingen op u en uw onderneming van toepassing zijn. Als u een eenmanszaak, een v.o.f., een man/vrouw firma, een maatschap of een commanditaire vennootschap bent begonnen krijgt u in ieder geval te maken met de inkomstenbelasting. Veelal bent u ook belastingplichtig voor de BTW. U krijgt door de Belastingdienst een BTW-nummer toegewezen als u een opgaaf startende ondernemers heeft ingestuurd. Neemt u werknemers in dienst, dan bent u ook inhoudingsplichtige voor de loonbelasting. Als u een besloten vennootschap opricht zult u vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting verschuldigd zijn. De directeur-grootaandeelhouder zal ook te maken krijgen met de inkomstenbelasting en vanaf april 2002 mogelijk zelfs met de BTW!. Voor alle rechtsvormen geldt overigens wel dat, zodra u begint, u al aan administratieve verplichtingen moet voldoen. De boekhouding moet worden bijgehouden. De boekhouding is niet alleen belangrijk voor het doen van de aangifte, maar geldt ook als bewijs. Voor kleine ondernemers zijn er een aantal vrijstellingen voor de administratie. Inkomstenbelasting box 1 Voor de inkomstenbelasting zijn de bepalingen van de winst uit onderneming op u van toepassing. Werkt u meer dan uur in de onderneming, dan heeft u recht op de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek bestaat uit een viertal onderdelen: Zelfstandigenaftrek en startersaftrek Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

4 Bakker & Bakker accountants & adviseurs pagina: 4 van 6 Meewerkaftrek Stakingsaftrek De zelfstandigenaftrek is afhankelijk van de hoogte van uw winst. Het percentage van de aftrek daalt naarmate uw winst stijgt. De zelfstandigenaftrek kan worden verhoogd met de startersaftrek als u in de afgelopen 5 jaren maximaal tweemaal de zelfstandigenaftrek heeft kunnen gebruiken. De verhoging is voor 2003 vastgesteld op EUR Heeft u in een bepaald jaar meer dan 625 uur besteed aan speur- en ontwikkelingswerk, dan heeft u hiervoor recht op de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. De hoogte van de aftrek is per situatie verschillend. U dient voor de aftrek over een S&O-verklaring te beschikken. Op deze verklaring wordt ook de hoogte van de aftrek vermeld. U kunt voor algemene informatie en voor de aanvraag van de verklaring terecht bij: Senter Postbus GB Zwolle Voor de meewerkaftrek komt u in aanmerking als uw partner u heeft geholpen in de onderneming. De hoogte van de meewerkaftrek wordt bepaald aan de hand van de winst van de onderneming en het aantal uren dat uw partner in de onderneming heeft gewerkt. In plaats van de meewerkaftrek kunt u uw partner een reële arbeidsbeloning toekennen. Deze beloning kunt u van uw winst aftrekken mits de beloning meer bedraagt dan EUR Als u met uw onderneming stopt, heeft u recht op de stakingsaftrek. De stakingsaftrek is afhankelijk van de winst die u behaalt bij verkoop van uw onderneming en bedraagt maximaal EUR Naast bovenstaande mogelijkheden kunt u als ondernemer ook een fiscale oudedagsreserve opbouwen. U kunt deze reserve alleen opbouwen als u aan het urencriterium voldoet en jonger dan 65 jaar bent. Het opbouwen van deze reserve houdt eigenlijk in dat u de belastingbetaling uitstelt. Bij het staken van uw onderneming kunt u de fiscale oudedagsreserve gebruiken om een lijfrente aan te kopen. NB: Bovenstaande fiscale faciliteiten zijn alleen van toepassing voor u als zelfstandig ondernemer en niet voor een BV. Inkomstenbelasting box 2 Als u een BV opricht zullen bepaalde voordelen uit de BV bij u worden belast in box 2 met 25% inkomstenbelasting. U moet hierbij denken aan dividenduitkeringen en vervreemdingsvoordelen. Een vervreemdingsvoordeel is de waardestijging van de aandelen (of BV) bij verkoop of liquidatie. BTW Voor de BTW bent u ondernemer als u een zelfstandig bedrijf of beroep uitoefent. Deze eis is afwijkend van de eis die de inkomstenbelasting stelt aan het ondernemerschap. Als u ondernemer voor de BTW bent, heeft dat nog niet tot gevolg dat u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Omgekeerd bent u wel ondernemer voor de BTW als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. U bent BTW verschuldigd over uw omzet. Er is één algemeen percentage van 19% voor de BTW. Het tarief van 19% wordt toegepast op alle diensten en goederen die niet onder een uitzondering vallen. Er zijn twee uitzonderingen op het algemene tarief. De eerste uitzondering is het 6% tarief. Dit tarief is van toepassing op bepaalde goederen en diensten (eten, drinken, campings, sportverenigingen etc.). Door het verlaagde tarief toe te passen worden deze goederen en diensten toegankelijker gemaakt. De tweede uitzondering is het 0% tarief. Dit tarief geldt wanneer u goederen en diensten levert aan een buitenlandse ondernemer. Het 0% tarief dient niet verward te worden met de vrijstellingen voor de BTW. Indien een dienst of goed is vrijgesteld, heeft u geen recht op vooraftrek. Wordt het 0% tarief toegepast, dan heeft u wel recht op vooraftrek. Vooraftrek houdt in dat u recht heeft de door u betaalde BTW in aftrek te brengen. Het is zinvol om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor de kleine ondernemersregeling voor de BTW. Als u hiervoor in aanmerking komt, kan dat betekenen dat u geen BTW hoeft af te dragen of dat u van een aantal administratieve verplichtingen wordt ontheven.

5 Bakker & Bakker accountants & adviseurs pagina: 5 van 6 Vennootschapsbelasting Indien u een BV heeft opgericht is de BV belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Over de winst zal de belasting worden geheven. De vennootschapsbelasting bedraagt tot een winst van EUR % (2004), daarboven wordt dit percentage verhoogd naar 34,5%. Loonbelasting Als u personeel in dienst neemt als BV of als zelfstandige ondernemer, wordt u inhoudingsplichtige voor de loonbelasting. De inhoudingsplichtige dient loonbelasting in te houden op het looninkomen van de werknemer. Als u een werknemer in dienst heeft genomen, dan moet u dat bij de Belastingdienst melden. U moet u ook aanmelden bij de uitvoeringsinstelling (GUO, SFB Groep, USZO, Cadans of GAK Nederland BV) van uw sector. Heeft u een werknemer in dienst genomen en valt deze onder de Ziekenfondswet, dan bent u verplicht deze werknemer binnen vier weken na indiensttreding aan te melden bij het ziekenfonds van zijn of haar voorkeur. De overheid heeft een aantal maatregelen getroffen om de werkgelegenheid te bevorderen. Deze maatregelen betreffen voornamelijk het in dienst nemen van langdurig werklozen en/of arbeidsongeschikten. Als u van plan bent werknemers in dienst te nemen, dan is het verstandig om u hierover uitvoerig te laten informeren. Als u een BV heeft, dan valt het arbeidsinkomen van de directeur-grootaandeelhouder onder de loonbelasting. De BV is dan inhoudingsplichtige. Dit houdt in dat de BV verplicht loonbelasting moet inhouden over de beloning. Een directeur-grootaandeelhouder moet een salaris van minimaal EUR ontvangen. In bijzondere situaties kan hiervan worden afgeweken. Hierover kunt u afspraken maken met de Belastingdienst. Pensioenvoorziening Toen u nog in loondienst was werd er waarschijnlijk keurig pensioen voor u opgebouwd. Nu u voor uzelf bent begonnen, moet u zelf voor uw oudedag zorgen. U kunt uw pensioen in eigen beheer opbouwen door bijvoorbeeld te gaan beleggen, maar u kunt de pensioenopbouw ook uit handen geven. Indien u een IB-onderneming heeft, kunt u op de volgende manieren pensioen opbouwen: Deelname in een bedrijfs- en beroepspensioenfonds Stakingswinst gebruiken voor de aankoop van een lijfrente Afsluiten van een lijfrenteverzekering Heeft u een BV opgericht, dan zijn dit voor u de mogelijkheden: Opbouw pensioen in eigen beheer Gebruik maken van een bedrijfspensioen bij een verzekeraar Afsluiten verzekeringsovereenkomst met een levensverzekeringsmaatschappij Natuurlijk kunt u in beide gevallen ook een combinatie van bovenstaande mogelijkheden gebruiken om een pensioen op te bouwen. TIP Bij de start van een onderneming is het fiscaal toegestaan om het spaarloon en premiespaarloon te deblokkeren. Deze deblokkeringsmogelijkheid moet wel in de regeling van uw voormalige werkgever zijn opgenomen. Het spaarloon en premiespaarloon moeten binnen zes maanden opgenomen worden nadat u activiteiten bent gestart uit welke u vermoedelijk, als ondernemer, winst uit onderneming zal gaan genieten. Dit is in beginsel het moment waarop u zich laat inschrijven in het register van de Kamer van Koophandel. Voor het opnemen van het spaarloon en premiespaarloon heeft u wel een beschikking van de inspecteur nodig. Nuttige informatiebronnen Handboek ondernemen, gratis verkrijgbaar bij de Belastingdienst Startersoriëntatieset, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel Standaard Ondernemingsplan, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel

6 Bakker & Bakker accountants & adviseurs pagina: 6 van 6 EasyStart ondernemingsplan, verkrijgbaar bij Easystart. Brochures De volgende interessante brochures zijn verkrijgbaar bij de Belastingdienst: Meewerkaftrek of arbeidsbeloning Uw bedrijf en de BTW Winst uit onderneming Oudedagsvoorzieningen voor ondernemers Hoe berekent u uw premie arbeidsongeschiktheidverzekering zelfstandigen? Starten; Belastingkrant voor startende ondernemers Handige internetadressen (bedrijfsverenigingen) Wij verwijzen u ook naar de pagina's "Ondernemersmagazine" en "Startende werkgever". op onze internetsite: of

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2014 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 13

Voorwoord 11 Inleiding 13 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 13 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 17 1.1 Het ondernemingsplan 17 1.2 De investeringsbegroting 19 1.3 Het financieringsplan 22 1.4 De exploitatiebegroting

Nadere informatie

Parttime ondernemen. Ondernemingsplan. Hoe zit dat met de belastingen? Welke verzekeringen zijn nodig? Woonhuis of bedrijfspand?

Parttime ondernemen. Ondernemingsplan. Hoe zit dat met de belastingen? Welke verzekeringen zijn nodig? Woonhuis of bedrijfspand? Ondernemingsplan opstellen Hoe zit dat met de belastingen? Welke verzekeringen zijn nodig? Woonhuis of bedrijfspand? Wat vindt uw werkgever ervan? Netwerken Wat u verder moet regelen Parttime ondernemen

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Verzekeringen en de startende ondernemer

Verzekeringen en de startende ondernemer Verzekeringen en de startende ondernemer Verzekeren uitzoeken is een lastige zaak. Als startende ondernemer heeft u de keuze uit tal van verzekeringen. Elke verzekering heeft zijn eigen kenmerken en verzekert

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten het zaken. zak boekje

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten het zaken. zak boekje Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten volledig herziene versie het zaken zak boekje ing Kredietaanvragen Maatschap Fusie De accountant in uw achterzak Wat

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IK! (2013)

EIGEN BAAS? IK! (2013) EIGEN BAAS? IK! (2013) Als je voor jezelf begint als ondernemer of als freelancer bied je diensten of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment moet je regelmatig je boekhouding bijhouden.

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1 Eindejaarstips 2014 meijburg.nl Eindejaarstips 2014 1 De belangrijkste tips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale

Nadere informatie

Startershandleiding voor 'startende ondernemers'

Startershandleiding voor 'startende ondernemers' Startershandleiding voor 'startende ondernemers' 0497Administratie Turnhoutseweg 22G 5541 NX Reusel Telefoon: 0497-64 44 44 Email: Website: info@0497administratie.nl www.0497administratie.nl Startershandleiding

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie