THE FUTURE GROUP (TFG): HOE WERKT DAT PRECIES?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THE FUTURE GROUP (TFG): HOE WERKT DAT PRECIES?"

Transcriptie

1 Toetreding THE FUTURE GROUP (TFG): HOE WERKT DAT PRECIES? 5 stappen Voor het toetreden tot één van de maatschappen van The Future Group zal iemand eerst geballoteerd worden door de huidige maten. De stappen van het toetredingsproces zien er als volgt uit: Na het oriënterende gesprek in stap 1 bepalen we wederzijds verder te gaan of niet. Op het moment dat we dat doen volgt in stap 2 de introductie bij de maatschap in de vorm van een cv en motivatie en toelichting van recruitment. Op basis hiervan geschiedt al dan niet de ballotage (stap 3), welke door twee leden van de maatschap uitgevoerd wordt. Deze leidt tot een advies waar de rest van de maatschap per over stemt (stap 4). Bij een positief advies kan de kandidaat toetreden. Het is voor ons zeer belangrijk dat iemand gewogen wordt door vakbroeders, zodat we de kwaliteit van onze maten kunnen waarborgen. Samenwerkingsafspraken Juridische vorm Een maatschap is een veelgebruikte vorm voor het gezamenlijk uitoefenen van een (vrij) beroep. Een maatschap is geen rechtspersoon, maar een contractuele relatie tussen de betrokken maten. Kenmerkend voor een maatschap is dat de maten ieder iets inbrengen met het doel het daaruit vloeiende voordeel gezamenlijk te delen. Die inbreng hoeft niet alleen te bestaan uit geld of goederen, maar kan ook bijvoorbeeld arbeid zijn. Bij toetreding van een maat tot TFG via een maatschap moet deze maat bij de Kamer van Koophandel (KvK) worden ingeschreven in de maatschap. Je hoeft je als maat niet afzonderlijk in te schrijven bij de KvK. Onze backoffice regelt de voorbereiding. Vervolgens laat je jezelf registreren onder de maatschap bij de KVK. Het beleid van TFG is dat maten alleen toe kunnen treden als natuurlijk persoon. Het is niet meer mogelijk om met een BV of andere entiteit (VAR-dga) toe te treden. Dit heeft te maken met de verschillen in aansprakelijkheid en is het gevolg van de afspraken met de Belastingdienst welke geformaliseerd zijn in ons convenant. Bevoegdheden Het dagelijks bestuur van de maatschap ligt bij TFG BV. De bevoegdheden zijn als volgt vastgelegd bij de KvK. De TFG BV is de als bestuurder bevoegd maat en de overige maten zijn onbevoegd. Dit is gedaan om te voorkomen dat een maat of groep van maten binnen een maatschap investeringen kan doen waarvoor andere maten ook verantwoordelijk worden gehouden. Daarnaast kun je als individuele maat niet aansprakelijk gesteld worden wegens slecht bestuur. Alle niet-dagelijkse

2 besluiten worden genomen in een maatschapvergadering (eens per zes weken). Besluiten worden genomen door het uitoefenen van je stem als maat. Om TFG als bedrijf bestuurbaar te houden is de stem van TFG verzwaard naar 25%. (Meer informatie hierover vind je in de overeenkomst tot maatschap.) Exclusiviteit Als maat verbind je je exclusief aan TFG. Dit betekent dat je zelf geen werk dat overeenkomt met de corebusiness van TFG, buiten TFG om aanneemt. Hiermee is onze exclusiviteit geborgd en hebben we een gezamenlijke propositie naar de opdrachtgever. Als je op het moment van toetreden al zelfstandig bent en in het bezit van een opdracht, dan geldt de situatie waarbij je 15% (i.p.v. 25%) afdraagt aan de maatschap en dus zelf de 10% commerciële premie houdt. Financieel Model Binnen het financiële model van TFG zijn er een aantal afspraken gemaakt die het mogelijk maken om samen te werken en omzet te delen. Standaard maatschapbijdrage is 15% van het uurtarief Het verkrijgen van een opdracht via een andere maat of accountmanager is commerciële premie van 10% van het uurtarief Nieuwe collega aanbrengen = 2,- per facturabel uur (maximaal 24 maanden) Collega s voorzien van project = 10 % commerciële premie van deze omzet Bij > 4500 uur bij TFG = permanent reductie van 5% van de maatschapbijdrage Bij > 7500 uur bij TFG = nogmaals een reductie van 5% van de maatschapbijdrage De uren die medematen op aangebrachte projecten werken tellen mee voor de 4500 uur- en 7500 uurregelingen. Maandelijks voorschot van 4000,- (met een maximale voorfinanciering van ,- zonder opdracht) Deze afspraken maken het mogelijk dat de maten elkaar opdrachten toe kunnen spelen en daar een redelijke beloning voor krijgen. Daarnaast zorgen deze regelingen ervoor dat het loont om langer aangesloten te blijven bij TFG, omdat de maatschapbijdrage steeds lager wordt. Opzegging en concurrentiebeding Wellicht vind je het vreemd om bij participatie in je maatschap ook al te praten over opzegging. Toch houden wij zaken graag vooraf goed inzichtelijk. Als maat heb je een opzegtermijn van 3 maanden. Als je na je opzegtermijn op de opdracht wilt blijven zitten, is dit mogelijk, maar dien je wel het concurrentiebeding af te kopen. De afkoopsom bedraagt 15% van het uurtarief, voor een termijn van 500 uur. In het maatschapscontract is opgenomen dat het niet toegestaan is om het concept van TFG na vertrek te kopiëren. De gedetailleerde samenwerkingsafspraken, rechten en plichten zijn opgenomen in de overeenkomst tot maatschap en het huishoudelijk reglement. KENNISDELING Meetings Bij TFG zijn er vele manieren om kennis te delen en te borgen. De meest gangbare is via de maatschapmeeting. Gemiddeld organiseren de maatschappen iedere 6 weken een meeting waarin zij kennis delen en praten over ontwikkelingen in de markt. Maar er zijn ook meetings die

3 maatschapoverstijgend werken, zoals bijvoorbeeld de TFG kennisdag, de financiële ondernemersavond en technische sessies. Het uitgangspunt hierbij is de behoefte van de maten. TFG Academy De TFG Academy verzorgt opleidingen voor en door maten zoals bijvoorbeeld Scrum, Lean, Safe, Weblogic etc. Het doel van de TFG Academy is om ons expertisenetwerk zichtbaar te maken aan (potentiële) opdrachtgevers, en om de ontwikkeling van de maten te stimuleren. Alle maten hebben per jaar hier een opleidingsbudget van 2500,- voor beschikbaar. We doen altijd ons best om externe deelnemers bij de cursussen en trainingen te betrekken, zodat aan de trainer een platform geboden wordt waar hij zijn kennis onder de aandacht kan brengen. Events We organiseren regelmatig events waar ruime gelegenheid is om te netwerken. Tevens bieden we de maten op deze manier de gelegenheid klanten en relaties uit te nodigen om hen bij TFG te betrekken en hen TFG te laten beleven. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van een gezamenlijke presentatie tijdens één van de congressen (Innovation Events), klantevents, of Open Space sessies. Natuurlijk wordt ook aan de achterban gedacht. Succesvol ondernemen lukt niet zonder het thuisfront. Hierbij moet je denken aan een familiedag of een feest van TFG & Friends. MyTFG Op MyTFG vind je alle relevante informatie over je ondernemerschap en je maatschap. Middels een inlogcode kun je persoonlijke- en projectinformatie en je omzetverrekening zien. Ook vind je algemene informatie terug t.b.v. je ondernemerschap. Hierbij kun je denken aan het verzekeringscertificaat, jaarverslagen, magazines en veel gestelde vragen. Bedrijfskosten Alle kosten van de maatschap worden voldaan door TFG. TFG berekent deze kosten maandelijks op forfaitaire basis door aan ieder van de overige maten. De maandelijkse bijdrage bedraagt thans 225,= per maat. Het betreft o.a. een bijdrage voor de kosten van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, infrastructuur, visitekaartjes, teammeetings, events en de accountant. Voor de bedrijfskosten die je als ondernemer persoonlijk hebt, zoals de aanschaf van een computer, de keuze voor een leaseauto, het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering ben je persoonlijk verantwoordelijk. De BTW op deze investeringen krijg je terug via de maatschap. De financiële afdeling helpt je hier graag bij. BELASTINGDIENST Convenant TFG heeft in 2012 een convenant gesloten met de Belastingdienst. Simpel gezegd houdt dit in dat de Belastingdienst een stempel heeft gezet op het TFG ondernemersconcept. Ons bedrijfsmodel en de uitvoering ervan zijn volledig getoetst. Samen met de fiscus is gekeken naar het arbeidsmarktconcept van TFG, het ondernemersgehalte en in het bijzonder de maatschap opzet van het TFG-collectief. TFG zal ook met de Belastingdienst in gesprek blijven en de vinger aan de pols houden, zodat de maten van TFG als ondernemer gekwalificeerd zullen blijven. Eventuele fiscale vraagstukken zullen snel en adequaat met de Belastingdienst worden besproken. Aangezien de maten van TFG beschikken over een zogenoemde VAR-wuo (winst uit onderneming) vrijwaart dit in eerste aanleg TFG en ook haar opdrachtgevers van een eventuele naheffing loonheffingen. Het arbeidsmarktconcept van TFG zorgt er tevens voor dat de WKA (Wet Keten Aansprakelijkheid) op (de maten van) TFG niet van toepassing zal zijn. TFG voorziet op deze wijze naar onze klanten in fiscale hygiëne. Het hanteren van een proactief fiscaal

4 beleid ten behoeve van de maten en hun opdrachtgevers geeft een solide basis. Waar bij een aanvraag van een VAR-wuo door een individuele ondernemer er normaliter voorafgaand geen toetsing plaatsvindt of het toekennen hiervan terecht was, biedt het arbeidsmarktconcept van TFG een veel meer solide basis. TFG vult haar bedrijfscode in op het aanvraagformulier waardoor de Belastingdienst weet dat het een convenant met TFG betreft. Dit resulteert in een juiste beoordeling van de VAR-wuo aanvraag en vergroot de snelheid van de verstrekking. Daadwerkelijke beoordeling door de fiscus blijft bepaald bij de aangiftes IB. Zo worden zaken als actieve betrokkenheid van de in hun/ ons ondernemerscollectief door de maat TFG regelmatig getoetst. Inkomstenbelasting Iedere maat wordt gezien als zelfstandig ondernemer. Als maat ben je inkomstenbelasting verschuldigd over de winst uit onderneming. Deze winst bestaat uit het percentage over de door jou gerealiseerde omzet (exclusief BTW) minus jouw aandeel in de maatschapkosten en alle kosten die je zelf gemaakt hebt t.b.v. de werkzaamheden die je voor de maatschap verricht. Als ondernemer zijn dezelfde belastingtarieven van toepassing als die van werknemer. Als ondernemer ben je verplicht om jaarlijks zelf aangifte te doen voor de winst uit onderneming. Elk jaar moet je zelf de hoogte van de voorlopige aanslag bepalen. Met de voorlopige aanslag wordt de belasting uitgesmeerd over het hele jaar en voorkom je liquiditeitsproblemen. In het eerste jaar is het belangrijk de Belastingdienst tijdig in te lichten over de geschatte winst en zelf voorlopige aanslagen aan te vragen. Ondernemersaftrek Als maat geniet je fiscaal het voordeel van de ondernemersaftrek. De MKB-winstvrijstelling is een extra aftrekpost van 14% op de winst, na toepassing van andere aftrekposten zoals zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Omzetbelasting Voor de omzetbelasting ben je als maat geen zelfstandig ondernemer. Alle omzetbelasting m.b.t. werkzaamheden voor de maatschap worden via de maatschap aangegeven. Toetredende maten hoeven daarom geen omzetbelastingnummer aan te vragen. VERZEKERINGEN Soorten verzekering Vanaf het moment dat je maat bent geworden binnen TFG ben je zelfstandig ondernemer. Dat betekent dat je voor een aantal zaken zelf voorzieningen moet treffen. Op het gebied van verzekeringen betreft dit de volgende zaken: Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering; Arbeidsongeschiktheid- en ziektekostenverzekering; Pensioen. Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering Iedereen kan fouten maken. Deze fout kan schade aan personen of zaken bij de klant of derden tot gevolg hebben (bedrijfsaansprakelijkheid) maar kan ook leiden tot een directe vermogensschade (beroepsaansprakelijkheid) van bijvoorbeeld een klant. Als maat kan je aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit door jou verrichtte werkzaamheden. Voor zowel de personen- als zaakschade (inclusief de gevolgschade) als de directe vermogensschade heeft TFG een gecombineerde bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hier neem je als maat automatisch in deel.

5 Arbeidsongeschiktheid- en ziektekostenverzekering Omdat je als maat zelfstandig ondernemer bent, val je niet onder de sociale verzekeringsplicht. Je dient dus zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten om in aanmerking te komen voor een uitkering tijdens (langdurige) ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast ben je als maat zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een ziektekostenverzekering. Naast de premie voor deze verzekering wordt door de Belastingdienst aan jou als ondernemer over de winst uit onderneming ook een aanslag voor de Zorgverzekeringswet opgelegd. Pensioen Als maat dien je je eigen pensioen te regelen. Wanneer je uit loondienst komt, wordt het pensioen wat je opgebouwd hebt via de oude werkgever premievrij gezet. De waarde die je hebt opgebouwd tot aan de datum van uitdiensttreding blijft gereserveerd staan tot aan de pensioenleeftijd. Je kunt op deze polis dus niet meer bijstorten, omdat er geen loondienstverband meer is. Er zijn meerdere mogelijkheden om als maat pensioen op te bouwen. Meer informatie hierover vind je in de brochure TFG collectiviteitprogramma. Leasen TFG ondersteunt haar ondernemers bij het afsluiten van leasecontracten op het moment dat dit nodig is. Als startende ondernemer kan het lastig zijn om een leasecontract te krijgen. Door het contract af te sluiten op de maatschap, gekoppeld aan een specifieke persoon, kan dit opgelost worden. Collectiviteit Als extra service heeft TFG een collectiviteitprogramma gemaakt, waarin kortingsafspraken zijn gemaakt met verschillende leveranciers. Het betreft hier de bovengenoemde verzekeringen maar ook telefonie, (lease)auto s en andere zaken. Omzetverrekening Je omzetverrekening vind je terug in MyTFG. Deze bestaat uit een opsomming van jouw omzetdeel als maat, je ondernemersbonus, je ontvangen voorschotten en alle kosten. De verrekening vindt eens per kwartaal plaats op contractueel overeengekomen momenten. De verrekening van de bovengenoemde variabelen bepaalt het bedrag dat je op je bankrekening mag ontvangen (of eventueel moet terugbetalen). Succesvol ondernemerschap TFG faciliteert en ondersteunt maten met acties die bijdragen tot succesvol ondernemerschap. Op het moment dat je toetreedt tot één van de maatschappen binnen TFG zijn er een aantal stappen die je als maat kunt ondernemen om jouw succes te waarborgen. Voor de bedrijfskosten die je als ondernemer persoonlijk hebt, zoals de aanschaf van een computer, de keuze voor een leaseauto, het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering ben je persoonlijk verantwoordelijk. De BTW op deze investeringen krijg je terug via de maatschap. De financiële afdeling helpt je hier graag bij. TFG en Sales Afspraak met sales Nadat je bent toegetreden maak je kennis met de salesverantwoordelijke van jouw maatschap. Doel is om jouw wensen en mogelijkheden af te stemmen op de kansen die zich voordoen bij de opdrachtgevers van TFG en daarbuiten. Sales zal op basis van jouw input actie ondernemen binnen en buiten onze klantenkring om je te voorzien van een passend project. Daarnaast zal je alle ondersteuning krijgen om zelf een opdracht te verkrijgen.

6 Up to date TFG CV Een belangrijk aspect om jezelf optimaal te presenteren aan potentiele opdrachtgevers is gebruik te maken van het CV in TFG format. Zorg dat je deze benut en stem deze af met jouw salespersoon binnen TFG. Zij kunnen je ook het format aanleveren. Maak je ondernemerschap kenbaar Naast een up to date TFG CV is het zaak jouw stap naar ondernemerschap met je netwerk te delen. Een succesvol middel hiervoor is LinkedIn, en belangrijk hierbij is om van jouw profiel een TFG ondernemersprofiel te maken. Voor de tips & tricks organiseert TFG regelmatig een netwerksessie. De primaire doelstelling als uitkomst van de sessie is dat elke maat een uitdagend project krijgt of afdwingt. Hoe doe je dat zelf, met elkaar, voor elkaar en door elkaar.. Daarnaast kun je jouw profiel aanmaken op de mobiele applicatie van TFG (Future App) om jouw specialismen en beschikbaarheid kenbaar te maken bij de andere maten van TFG. Commerciële netwerkkansen Het kan dat je tegen opdrachten en kansen aanloopt waarbij je voor jezelf geen rol weggelegd ziet. De kans is groot dat je één van je collega-maten hiervoor kunt inschakelen en zodoende in aanmerking kunt komen voor de aanbrengbonus, zoals deze omschreven staat in het huishoudelijk reglement. Kom je een kans tegen? Stuur deze dan zo snel mogelijk naar Een andere manier om je omzet te vergroten is door ervaren vakspecialisten uit jouw netwerk te introduceren aan onze recruiters. Wanneer jouw kandidaat daadwerkelijk toetreedt is er een beloning voor iedere aangebrachte maat (zie huishoudelijk reglement). Future App De Future App is een mobiele applicatie voor maten. In de Future App is iedere maat zichtbaar voor collega-maten. Je kunt maten zoeken op maatschap, beschikbaarheid, expertise en projecthistorie. Op deze manier is iedere maat in staat om bij behoefte van de klant een passende maat voor de opdracht te vinden en op deze manier het TFG ondernemersspel te spelen. Op deze manier heb je invloed op je eigen inkomsten buiten je project om. Tevens is het op deze manier mogelijk een collega-maat te vinden die meer klantinformatie kan verstrekken. Dit kan handig zijn ter voorbereiding op een intakegesprek bij de klant. Klantcontracten Zodra je met sales en de klant een mondelinge overeenkomst hebt gesloten over je inzet op een project, zal er een klantcontract worden opgesteld door sales. Dit contract wordt gesteld op de maatschap die je vertegenwoordigt en zal worden ondertekend door het dagelijks bestuur. Gebruik sales slim en laat hen de onderhandeling voeren. Jij staat voor vakkennis en specialisatie en wil ook na een harde onderhandeling soepel je werk kunnen doen. Daarom is in principe de stelregel dat je zelf geen uitspraken doet over tarief, maar sales hiervoor inzet. Natuurlijk wordt e.e.a. altijd in overleg gedaan.

Versie: 2015. dé maat in ondernemen. StartersGuide. Ondernemen bij en met TFG, tips & tools. www.the-future-group.com

Versie: 2015. dé maat in ondernemen. StartersGuide. Ondernemen bij en met TFG, tips & tools. www.the-future-group.com Versie: 2015 dé maat in ondernemen StartersGuide Ondernemen bij en met TFG, tips & tools www.the-future-group.com Ondernemen bij en met TFG Sinds de start in 2000 hebben we als Maten veel ervaring opgedaan

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Startersgids voor Internetondernemers

Startersgids voor Internetondernemers Startersgids voor Internetondernemers Regels bij het Ondernemen Financiële en juridische aspecten van het ondernemen inleiding Ben je ondernemer of van plan dat te worden dan komt er veel op je af. Je

Nadere informatie

Samenwerkingen die werken

Samenwerkingen die werken Alfred Griffioen Samenwerkingen die werken Praktische gids voor ondernemers die willen samenwerken de Ondernemerscoöperatie 1 Steeds meer ondernemers beseffen dat ze moeten samenwerken om succesvol te

Nadere informatie

De Ondernemerscoöperatie

De Ondernemerscoöperatie Alfred Griffioen De Ondernemerscoöperatie Inleiding In Nederland zijn er bijna een half miljoen bedrijven enkel een ondernemer en bijna een kwart miljoen bedrijven met 2 tot 5 medewerkers. Of het nu eenmanszaken,

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 13

Voorwoord 11 Inleiding 13 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 13 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 17 1.1 Het ondernemingsplan 17 1.2 De investeringsbegroting 19 1.3 Het financieringsplan 22 1.4 De exploitatiebegroting

Nadere informatie

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf Een programma speciaal voor: (directie)secretaresses, management assistenten, (project)ondersteuners, administratief medewerkers, etc. die graag als zelfstandig virtueel assistent aan de slag willen! Binnen

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

dienstverleningsdocument

dienstverleningsdocument dienstverleningsdocument De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten. Daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Verzekeringen en de startende ondernemer

Verzekeringen en de startende ondernemer Verzekeringen en de startende ondernemer Verzekeren uitzoeken is een lastige zaak. Als startende ondernemer heeft u de keuze uit tal van verzekeringen. Elke verzekering heeft zijn eigen kenmerken en verzekert

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633.

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633. Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële dienstverlening. In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en onze werkwijze. Wij hebben het document met veel zorg

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

Informatieboekje starters verloskunde

Informatieboekje starters verloskunde Informatieboekje starters verloskunde Inhoudsopgave Introductie Werken als zelfstandige Verzekeringen Praktijkbemiddeling Werken in loondienst Waar kun je nog meer aan denken? Meer informatie 2 Introductie

Nadere informatie

De voorwaarden Generali AOV voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen

De voorwaarden Generali AOV voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen De voorwaarden Generali AOV voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali AOV

Nadere informatie

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt Ben je gepassioneerd over je idee? Begrijp je welk probleem jouw idee oplost voor jouw (potentiële) klanten? Weet je wie er geïnteresseerd

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Fienancy

Dienstverleningsdocument Fienancy Dienstverleningsdocument Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 21 1.1 Het ondernemingsplan 21 1.2 De investeringsbegroting

Nadere informatie

Startershandleiding voor 'startende ondernemers'

Startershandleiding voor 'startende ondernemers' Startershandleiding voor 'startende ondernemers' 0497Administratie Turnhoutseweg 22G 5541 NX Reusel Telefoon: 0497-64 44 44 Email: Website: info@0497administratie.nl www.0497administratie.nl Startershandleiding

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie