Strategisch beleidsplan met operationele doelstellingen Hockeyclub Holten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch beleidsplan met operationele doelstellingen Hockeyclub Holten 2012-2015"

Transcriptie

1 Strategisch beleidsplan met operationele doelstellingen Hockeyclub Holten Vastgesteld op de buitengewone ledenvergadering van 27 oktober 2011

2 2 Voorwoord. Beste Leden, Onze hockeyclub heeft het afgelopen jaar een enorme sprong voorwaarts gemaakt: een kunstgrasveld, een nieuwe clubhuis en dit op een geheel nieuwe locatie binnen onze gemeente. Ook voor wat betreft het aantal leden kunnen we een vooruitgang merken: het afgelopen jaar is de afdeling jeugd flink in aantal gestegen waardoor we nu voor het eerst meerdere teams in verschillende categorieën hebben kunnen formeren om de competitie te kunnen bestormen. Dit zorgde meteen voor een nieuwe uitdaging! Immers, hoe passen we al deze teams in de beschikbare trainingsuren? Wij als bestuur kijken vol verwachting uit naar het nieuwe seizoen en hopen op een waanzinnig resultaat. Tevens zijn er flink wat seniorenleden bijgekomen en ook dit heeft een volledig nieuw herenteam opgeleverd die op zondag competitie gaan spelen. Kortom, HCH doet het goed en is professioneel bezig! Bij een professionele club hoort een beleidsplan. Hierin staan de doelstellingen voor de komende jaren beschreven. Hierbij gaat het om aspecten als trainingen en activiteiten, maar ook om gedrag en maatschappelijke ontwikkeling. Het beleidsplan is een houvast een richtlijn om de komende jaren de club naar een hoger niveau te dragen. Samen met een groep vrijwilligers is onlangs een avond georganiseerd om te brainstormen over ambities en doelstellingen: wat is belangrijk voor de toekomst en hoe willen we HCH profileren? Uit deze groep vrijwilligers is een werkgroepje geformeerd die op hun beurt het beleidsplan hebben geschreven. Dit i.s.m. met sportservice Overijssel. Et voilà, voor u ligt het nieuwe strategisch beleidsplan ! Wij zijn er trots op! Wat wij als bestuur voor ogen hebben proberen te houden, is dat HCH een club moet zijn voor iedereen! Tevens is gezondheid voor ons een belangrijk aspect. Sporten doe je voor je plezier, maar is ook noodzakelijk voor een goede conditie en een goede aanvulling op het sociale leven. Dit willen we op verschillende, soms simpele, manieren proberen door te voeren. Echter, een gezonde vereniging is er ook één, die kan bouwen op haar leden, over een groep betrokken vrijwilligers beschikt en over genoeg middelen beschikt om de doelstellingen te realiseren. Onze speciale dank gaat uit naar de personen die dit plan hebben gerealiseerd: de projectgroep Beleidsplan bestaande uit Gerben Hilberink, Tom Braunius en Kaj de Boer; Sportservice Overijssel, Geurt Leppink en Johan Brinkman; alle vrijwilligers die de brainstormsessie hebben bijgewoond en zo hun visies en ideeën hebben gedeeld. Last but not least: oud-bestuursleden Monique van der Linde, Patrick Klunder en Arnold Fincken voor alles wat zij hebben gedaan voor HCH. Wij hopen u met dit beleidsplan een mooi document aan te bieden, waarmee we voor u én samen met u, HCH als een gezonde vereniging kunnen voortzetten! Met sportieve hockeygroet, Het bestuur, namens dezen

3 3 1. Inhoudsopgave. 1. Inhoudsopgave Inleiding Algemeen Problemen bij sportverenigingen Waarom dit beleidsplan Totstandkoming Uitkomsten IKSport scan en SWOT analyse Werkgroep Betrokkenheid (kader)leden Relevante ontwikkelingen De omgeving Maatschappelijke ontwikkelingen Normen en waarden Missie, Visie en Strategie Missie Visie Profilering Organisatie Algemeen bestuur a. Taken organogram Hockeyclub Holten Financiële mandatering Werkwijze Sponsorinkomsten Waar staan we in 2015? Ambities en Doelstellingen De verenigingsorganisatie De commissiestructuur De Ledenorganisatie Profilering De Accommodatie Supplementen... 24

4 4 2. Inleiding 2.1. Algemeen Beleid maken we iedere dag. De commissies en het bestuur van Hockeyclub Holten (HCH) nemen regelmatig kleine en grote besluiten waardoor er nieuwe richtingen ingeslagen worden, nieuwe activiteiten opgezet worden, accenten worden verlegd. Dat houdt de vereniging dynamisch, daarmee past zij zich aan, aan de wensen van de leden en aan de ontwikkelingen in de maatschappij. Toch kan het zinvol zijn af en toe op zoek te gaan naar de samenhang en naar de grote lijnen: Wat bindt de verenging, waar gaan we de komende jaren heen en vooral: waar wíllen we heen? Dit beleidsplan is de neerslag van die zoektocht. Voor de komende jaren is beschreven waar we op hoofdlijnen naar toe willen. Daarbij gaat het zowel om de vereniging als geheel maar ook om de activiteiten daarbinnen. Het geheel, die gezamenlijkheid, komt in een beleidsplan beter uit de verf dan in de praktijk van alledag. Met elkaar pratend en nadenkend over allerlei aspecten, blijkt er een aantal gemeenschappelijke waarden te zijn en blijken meerdere commissies met vergelijkbare vragen of knelpunten te worstelen. Die gemeenschappelijkheid brengen we in dit beleidsplan bij elkaar. Hoewel we proberen zo n vier jaar vooruit te kijken, is het geen draaiboek voor de komende vier jaar. Een beleidsplan is een dynamisch geheel en zal daar waar nodig en wenselijk bijgesteld moeten worden. Dit document begint in hoofdstuk 2 met een algemeen gedeelte en de problemen bij sportverenigingen. In hoofdstuk 3 zijn de totstandkoming van dit plan, de uitkomsten van de IKSport scan, de SWOT analyse, het installeren van een werkgroepje en de betrokkenheid van de leden genoemd. Hoofdstuk 4 geeft de relevante ontwikkelingen zoals de omgeving, de maatschappij om ons heen en normen en waarden weer, terwijl hoofdstuk 5 vooral de missie, visie en profilering van de vereniging belicht. Hoofdstuk 6 geeft inzicht in de nieuwe organisatievorm gebaseerd op de toekomst, inclusief de financiële organisatie. In hoofdstuk 7 zijn ambities en de beleidsdoelstellingen aangegeven terwijl hoofdstuk 8 afsluitend de nodige bijlagen omvat Problemen bij sportverenigingen Planmatig handelen wordt steeds belangrijker voor besturen van sportverenigingen De complexiteit van het runnen van een sportvereniging wordt steeds groter Leden vragen steeds meer waar voor hun geld De overheid trekt zich steeds verder terug genoemd kan worden dat door de opgelegde bezuinigingen van bijvoorbeeld de gemeente Rijssen-Holten er meer zelfwerkzaamheid van de sportverenigingen wordt verwacht. En dat terwijl de huurkosten van velden steeds meer toeneemt. Subsidiebronnen drogen op Zomaar een aantal voorbeelden van problemen waarmee sportverenigingen worden geconfronteerd. Het is vaak nog zo dat bij sportverenigingen de bestuursleden zo druk zijn met de dagelijkse beslommeringen dat er weinig tijd overblijft beleidsmatig aan de slag te gaan.

5 5 Het runnen van een vereniging, zeker als deze zoals bij HCH zo n 200 leden bedraagt, is niet iets wat je er zomaar even bijdoet. Een van de uitgangspunten is het realiseren van een gedegen beleidsplan waarin voor de komende jaren de doelstellingen zijn weggezet. Dit geeft helderheid naar zowel de leden als naar alle externe instanties en sponsoren (Stakeholders).

6 6 3. Waarom dit beleidsplan Elk zichzelf respecterend bedrijf heeft oog voor de toekomst. Een strategisch beleid gestoeld op die toekomstige ontwikkelingen is daarbij van groot belang. Uiteraard voorzien van SMART (Systematisch, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) en operationele doelstellingen. Dat geldt ook voor (sport)verenigingen en dus ook voor HCH met zo n 200 leden, zal zich meer bedrijfsmatig dienen op te stellen. Een strategisch beleidsplan en daaraan gekoppeld een operationeel beleids- en actieplan waarin alle in de vereniging voorkomende commissies en werkgroepen hun beleidsvisie en uit te voeren acties hebben neergelegd, draagt in hoge mate bij aan een grotere zekerheid voor de continuïteit en professionalisering van de vereniging. Er is meer samenhang in de structuur, waardoor bestuur, commissies, omgeving en zeker ook de leden weten waar de vereniging naar toe wil. Dit is ook van belang met betrekking tot opvolgende besturen en commissies. Een goed beleidsplan geeft een richting aan waar bestuurders mee kunnen werken. Het is ook een houvast en toetsingsinstrument voor die bestuurders. Voor de leden geeft het een duidelijk beeld waar de vereniging naar toe wil, hoe zij dat wil bereiken en wat de mogelijkheden hiertoe zijn. Leden kunnen op deze wijze achteraf toetsen of het bestuur zich aan de gemaakte afspraken heeft gehouden en kan daar op afgerekend worden bij het afleggen van verantwoording tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV.) Een beleidsplan vormt dus het kader waarbinnen de besluitvorming, de te verrichten taken en een juiste verdeling van middelen in de vereniging wordt weergegeven. Met dit plan kan HCH, inmiddels gebruiker van een prachtige sportaccommodatie inclusief kunstgrasveld, zich manifesteren als een vereniging met een goed draaiende organisatie waar zowel, jeugd, ouderen als senioren met plezier wil sporten Totstandkoming Hebben we in het voorgaande geschreven over het waarom van dit beleidsplan, thans maken we u deelgenoot van de wijze waarop dit beleidsplan tot stand is gekomen. Uitgangspunt was dat het plan iets moet zijn van de leden en niet, zoals vaak gebeurt, een door het bestuur of uitsluitend een werkgroepje in elkaar gezet plan. Juist een belangrijk document als een beleidsplan, moet gedragen worden door, nee sterker nog, gemaakt zijn met de leden. Hoe meer leden er aan bijdragen hoe meer draagvlak, des te meer is het een plan van de leden zelf. Een stuk herkenning, kijk hier hebben wij aan bijgedragen, is van groot belang. In de voorbereidingsgesprekken tot realisering is hier terdege rekening mee gehouden. In de komende hoofdstukken wordt kort aangegeven op welke wijze het beleidsplan tot stand is gekomen en hoe de leden hun bijdragen hieraan hebben geleverd Uitkomsten IKSport scan en SWOT analyse Dat het bestuur van HCH serieus richting toekomstige ontwikkelingen wilde kijken bleek al in begin Toen al is actie ondernomen om de vereniging een spiegel voor het houden. Te kijken waar we nu staan, welke verbeterpunten moeten we oppakken, etc.

7 7 In dat kader is door Sportservice Overijssel op 22 januari 2008 een Kwaliteitscan gemaakt de z.g. Integrale Kwaliteit Sportscan (IKS scan). In eerste instantie is er geen verdere actie ondernomen. Eerst nadat de vereniging een nieuwe accommodatie werd toegewezen is de draad weer opgepakt. Tussentijds heeft de vereniging op eigen initiatief een SWOT analyse uitgevoerd. Vervolgens is contact opgenomen met de gemeente Rijssen-Holten met het verzoek tot verdere ondersteuning om de in de IKS scan en SWOT analyse genoemde aspecten aan te pakken. Daarop is verdere ondersteuning verleend door een verenigingsadviseur van Sportservice Overijssel om te komen tot dit beleidsplan. De IKS toonde aan dat een aantal specifieke verbeteringspunten mogelijk zijn zoals: Maak een SMART beleidsplan en maak daaruit jaarplannen. Centraliseer bestaande en nieuwe informatie en zet dit op papier (of digitaliseer het). Inzichtelijk maken financiële zaken incl. begrotingen. Betrek (kader)leden (meer) bij de verenigingszaken. Doe meer aan Imagebuilding en formaliseer communicatiestromen. PR en sponsoring kunnen geüpdatet worden. Vrijwilligersbeleid. Maak werk van (nieuwe) vrijwilligers. Stimuleer goed gedrag. Opleidingen, etc. Wet- en regelgeving naleven. In de SWOT analyse kwamen eensluidende signalen naar voren als Zwaktepunten aangevuld met bemensing, interne communicatieproces en een laag sportief prestatieniveau. Als Sterke punten zijn genoemd de financiële positie en de inzet van actieve leden. Kansen liggen er omdat er in de nabije omtrek geen andere hockeyvereniging is en actieve wervingsmogelijkheden. De Bedreigingen waren de trage besluitvorming van overheid, concurrentie van andere sporten en het overvragen van actieve vrijwilligers Werkgroep Gemeend is d.m.v. een werkgroep de bestuursopdracht tot herstructurering te gaan realiseren., daartoe aangespoord door de gemeente Rijssen-Holten die financiële middelen beschikbaar stelde. Dit alles om de verenigingsorganisatie te optimaliseren. Het werkgroepje bestond uit de heren J. Braunius, G. Hilberink en K. de Boer. Daarnaast werd de heer J. Brinkman, actief bij HCH als combinatiefunctionaris, aan de werkgroep toegevoegd. Geurt Leppink verenigingsadviseur van Sportservice Overijssel heeft de werkgroep begeleid en van advies voorzien Betrokkenheid (kader)leden Getracht is om doormiddel van een zo breed mogelijk draagvlak van alle geledingen binnen de vereniging, de meerjarenbeleiduitgangspunten tot stand te brengen. Naast overleg met bestuurders en werkgroepleden, is er op 18 april 2011 een avond georganiseerd voor alle leden om te discussiëren over hoe HCH er in 2015 in hun ogen zou moeten uitzien. Er is gestart met het beantwoorden van een aantal vragen in groepsvorm. Dit was een bijzonder leerzame avond.

8 8 Op deze avond is de basis gelegd voor het beleidsplan. Een geslaagde avond waarin veel belangrijke zaken door de leden zijn aangedragen. Op basis van de uitkomsten van die avond en een aantal onderdelen die in een eerder stadium door een paar actieve leden opzette aanzet te komen tot een beleidsnotitie zijn geschreven, is een overzicht gemaakt van zaken die vanuit de leden als verbeterpunten zijn aangedragen. Deze punten zijn nadien met de werkgroepleden besproken en vastgesteld als punten die in het beleidsplan dienen te worden meegenomen. De uitkomsten van alle genoemde gesprekken, bijeenkomsten en de ingeleverde vragenlijsten zijn verzameld en vormen de basis voor dit strategische en operationele beleidsplan.

9 9 4. Relevante ontwikkelingen Belangrijk bij het vormen van een toekomstbeeld zijn relevante ontwikkelingen. Zo kunnen genoemd worden: de buurt waarin de accommodatie zich bevind, is er sprake van nieuwbouw, is het een oude buurt, hoe is het jeugdaanbod vanuit de buurt, zijn er scholen, etc. Ook de maatschappelijke ontwikkelingen, deels vaak samenhangend met de omgeving zijn van belang. Aspecten als het al dan niet accepteren van allochtonen binnen de club, het omgaan met seksuele intimidatie, drug en alcoholgebruik spelen daarbij een rol. In dit hoofdstuk zal kort worden ingegaan op genoemde ontwikkelingen. In de volgende hoofdstukken zal dieper op deze onderwerpen worden ingegaan, waarbij tevens de visie van de leden aangegeven zal worden De omgeving Hockeyclub Holten is een vereniging die als een van de laatste hockeyverenigingen in Nederland zich uitsluitend moest redden op een grasveld. Door de slechte accommodatieomstandigheden had de club te maken met een leegloop van vooral jeugdleden. Zeer recent, midden 2010 is de vereniging verhuist naar een nieuwe accommodatie gelegen aan de rand van de kern Holten nabij het sportpark Vletgoor. Deze nieuwe omgeving is zeker van invloed op ondermeer de ledenaanwas. Er kan gespeeld en getraind worden op het kunstgrasspeelveld waardoor de vooruitzichten van HCH zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht tot verbetering kan leiden. Er is een aantal scholen in de nabije omgeving die een aantrekkingskracht voor jeugdleden kunnen vormen. Ook het feit dat in de kern Rijssen en in de nabije omgeving geen concurrerende hockeyvereniging is, mag als een voordeel worden gezien Maatschappelijke ontwikkelingen Gesignaleerde trends: Toenemende belangstelling sport vooral gebaseerd op schoolatletiek, sporttherapie, bedrijvensportdagen, allochtonensport, etc.; Versporting van de samenleving (= meer sportachtige zaken naast reguliere structuren) dat zich uit in een combi van sport, recreatie, ontspanning en vermaak; Traditionele sportbeoefening is minder strak, waardoor ruimte ontstaat voor andere spel- en bewegingsvormen; Sport als gezondheidsbevorderend medium; Minder binding aan één vereniging (minder merkentrouw), met als belangrijk effect dat het steeds moeilijker wordt vrijwilligers in bestuurs- en kaderfuncties te werven en te binden; Liever consument van diensten dan betrokken verenigingslid ; Afname betrokkenheid van ouders met het verenigingsleven; Andere partijen doen in toenemende mate een beroep op verenigingen voor uitvoering van projecten. Bij HCH kent men een open visie voor wat betreft het lid worden van de club.. Iedereen is welkom.

10 10 HCH heeft zich uitgesproken een vereniging te willen zijn en te blijven voor iedereen. Veranderingen zullen dan ook hoofdzakelijk op het organisatorisch en bestuurlijk inhoudelijke vlak gaan liggen. Binnen de huidige maatschappelijke context is voor het runnen van een sportvereniging als HCH, mede gelet op de groeipotentie, een gestructureerde en (zakelijke) basisorganisatie noodzakelijk. Meer dan in het verleden dient gewerkt te worden met beleidsplannen, actieplannen, budgetten en budgetverantwoordelijkheden voor (primaire)commissies. De vereniging heeft zich uitgesproken om een traditionele vereniging te willen zijn en blijven. Een zeer belangrijke plaats dient derhalve ingenomen te worden door een gedegen vrijwilligersbeleid en kwalitatief op niveau zijnde trainers. Dit om de mogelijke toestroom van (jeugd)leden te kunnen opvangen en deze een goede training te kunnen aanbieden. Daarnaast zal er aandacht dienen te zijn en het in kaart brengen van een aantal omgangsvormen zoals alcoholgebruik, drugs en seksuele intimidatie Normen en waarden Zoals in hoofdstuk 4.2. is aangegeven, zal de vereniging omgangsvormen beter in kaart dienen te brengen. In feite kan gesteld worden dat dit een algemeen aandachtspunt is bij de normen en waarden die de vereniging zichzelf oplegt. Hier staat nog te weinig van beschreven, waardoor het niet voor iedereen helder is waar de grens ligt. Bestuurders en kader hebben daar een belangrijke taak in en dienen zich als voorbeeld op te stellen.

11 11 5. Missie, Visie en Strategie Op bestuurlijk niveau is afgesproken dat er een missie en een visie wordt opgesteld om daarmee richting te geven aan de ontwikkelingen van de vereniging. Hierbij is ook de inhoudelijke organisatorische structuur weergegeven. Het strategische en operationele beleidsplan loopt t/m Dit jaartal is dan ook als richtpunt genomen. Kortom: waar willen we staan eind 2015? Daarbij in aanmerking nemende dat een beleidsperiode van vier (4) jaar reëel kan worden genoemd. Zoals eerder gesteld: beleid is een dynamisch en geen statisch geheel. Voortdurend dienen dan ook aanpassingen, bijstellingen en nieuwe aspecten te worden toegevoegd aan het operationele deel Missie De missie van een vereniging vertaalt zich in een algemene term waaruit diverse uitgangspunten uit die missie worden gevormd. Een missie geeft eigenlijk aan waarom we als Hockeyclub Holten willen bestaan. De missie die HCH voorstaat is: HCH heeft als missie een hockeyclub te zijn voor de familie waarbij door jong en oud binnen de gemeente Rijssen-Holten e.o., een breed aspect van het hockeyspel veilig kan worden beoefend Visie Als input voor onderstaande visie is o.a. informatie, voortkomend uit de bijeenkomst met leden van de vereniging, een in een eerder stadium aangegeven optie, en uiteraard de mening van het bestuur, gebruik gemaakt. Het in grote meerderheid gestelde beeld is: HCH is een hockeyvereniging met potentie die, onder deskundige begeleiding, op een verantwoorde wijze als belangrijkste product hockeyactiviteiten voor jong en oud aanbiedt in al zijn gangbare uitingsvormen. Zowel competitief als recreatief op het gewenste niveau waarbij rekening wordt gehouden met de onderlinge belangen en recreatief in plaats van prestatief hockey de boventoon voert Profilering Profilering heeft te maken met de uitstraling, het imago dat de vereniging nastreeft en uitdraagt. En dit niet alleen naar de eigen achterban maar zeker ook naar de verschillende partijen, de Stakeholders zoals: de gemeente, sportraad, sponsoren, etc. Het dient gezegd dat die uitstraling, dat imago, op een aantal punten nog versterkt kan worden. Hier spelen met name het ontbreken van een goede PR en een communicatieplan een rol. Er komt op dit moment erg veel op een enkel persoon binnen de vereniging neer als het gaat om die PR en externe communicatie. Met de visie genoemd in hoofdstuk 5.2. gaat HCH zich profileren als een aansprekende sociale vereniging waarbij het plezierig spelen is, waar fatsoensnormen en gedragsregels hoog in het vaandel staan en met een grote betrokkenheid van en naar externe partijen.

12 12 6. Organisatie Een organisatiestructuur dient transparant en eenduidig te zijn. Dit is een waarborg voor de verschillende beleidsdoelen en voor de kwaliteit. Van belang is dat er korte communicatielijnen zijn. Een goede communicatie is de voorwaarde voor een goede aansturing en draagt zorg voor betrokkenheid. Ook van belang is dat er een vorm van (budget) verantwoordelijkheid ligt bij de (primaire) commissies. Juist daardoor kunnen deze, binnen een vast te stellen begroting en het daaraan gekoppelde budget per (primaire) commissie, zelfstandig beslissingen nemen. Dit behoeft dan geen verdere instemming van het bestuur. Commissies koppelen per half jaar doormiddel van een financieel overzicht terug aan de verenigingspenningmeester. Vanzelfsprekend blijft het hoofdbestuur (eind) verantwoordelijk voor het geheel Algemeen bestuur Het algemeen bestuur bestaat uit tenminste 5 personen. De samenstelling daarbij is: - voorzitter, - secretaris; - penningmeester, tevens afgevaardigde van de Accommodatiecommissie; - afgevaardigde Technische Commissie; - afgevaardigde Jeugdcommissie. Met deze organisatievorm zijn de primaire commissies direct vertegenwoordigd in het bestuur en brengen zelf zaken in die in hun commissie spelen en participeren in het nemen van besluiten. Verder is het mogelijk tot meer spreiding van taken en bevoegdheden te komen. Hiermee wordt bereikt dat vrijwilligers kleinere taken toebedeeld krijgen. De werkdruk van de vrijwilligers wordt daarmee geringer. De vrijwilligerscoördinator is niet in het algemene bestuur opgenomen, maar heeft een plaats als staffunctionaris en is daarmee direct ondersteunend naar het bestuur. Hij/zij speelt als sturende kracht hierbij een zeer belangrijke rol.

13 13 6a. Taken organogram Hockeyclub Holten Toelichting: Geel = Algemene ledenvergadering en bestuur Donkergroen = primaire commissies (uitvoerend) Lichtgroen = ondersteunend aan primaire commissies Blauw = ondersteunend aan bestuur en commissies Vrijwilligerscoördinator Algemene Ledenvergadering Bestuur - Voorzitter - Secretaris - Penningmeester - Lid 1 - Lid 2 Public Relation Commissie (Eigen commissiebestuur van minimaal 2 personen) verantwoordelijk voor: Kascontrole commissie Staf o.v.v. Penningmeester - Ledenadministratie - Financiële administratie Sponsoring/Media - PR media - Werving algemeen - Sponsoring - Websitebeheer - Nieuwsbrief - Clubblad - Activiteiten Bestuursafgevaardigde Bestuursafgevaardigde Bestuursafgevaardigde Accommodatiecommissie (Eigen commissiebestuur van minimaal 3 personen excl. bestuursafgevaardigde - Commissie kantine Barbezetting Inkoop - Commissie parkbeheer Onderhoud gebouwen en terrein Technische commissie (Eigen commissiebestuur van minimaal 2 personen excl. bestuursafgevaardigde Hieronder vallen: - Beleid trainer(s)/trainingen - Trainingsmaterialen incl. Kleding - Commissie jeugd - -Commissie senioren - Commissie toernooien Jeugdcommissie (Eigen commissiebestuur van minimaal 2 personen excl. bestuursafgevaardigde Hieronder vallen: - Jeugd(trainings)beleid i.o.m. TC - Werving (i.o.m. PR) - Opleiding en begeleiding - Doorstroming jeugd senioren

14 Financiële mandatering In de nieuwe organisatievorm is er voor de primaire commissies Accommodatie, Technische en Jeugdcommissie, aangevuld met de PR commissie, per commissie een eigen verantwoordelijkheid weggelegd. Dit geldt ook voor het financiële deel. Het is daarom dat er voor een budgetverantwoordelijkheid per commissie is gekozen. Dit betekent dat er in genoemde commissies een commissielid is aangesteld, die de verantwoording draagt over het financiële gedeelte binnen de commissie Werkwijze De contributie-inning wordt centraal door penningmeester en ledenadministratie geregeld. Inning van de contributie is twee keer per jaar via automatische incasso.. Om een heldere en vooral verantwoorde wijze van financiële verantwoordelijkheid bij de genoemde commissies te bewerkstellingen, is gekozen voor de volgende opzet: iedere primaire commissie kan jaarlijks putten uit een, aan de hand van een commissiebegroting, vooraf met het bestuur af te stemmen budget via het toegewezen budget regelen zij zelf het uitgavenpatroon, waarbij de voor dat jaar vastgestelde begroting per commissie leidend is controle 1 x per jaar door kascontrolecommissie. Een verantwoordelijkheid van de penningmeester tot bijeenroepen van de kascommissie Sponsorinkomsten HCH kiest voor een sponsorsystematiek waarbij opbrengsten voor een gedeelte als aanvulling op de begroting en een deel reserveren voor andere zaken zal worden benut. Het is de intentie om op termijn niet afhankelijk te zijn van sponsorinkomsten ter dekking van de begroting maar deze uitsluitend aan te wenden voor doelen ten dienste van de leden.

15 15 7. Waar staan we in 2015? 7.1. Ambities en Doelstellingen In voorgaande hoofdstukken is uitgebreid aangegeven en verduidelijkt wie Hockeyclub Holten is, wat zij is en waar zij staat. Ook is weergegeven welke weg zij organisatorisch wil bewandelen en hoe zij de financiële organisatie, inclusief mandatering, gaat wegzetten. We hebben dit gedaan vanuit een SMART systematiek. Dit betekent kort gezegd dat er een antwoord moet zijn op de zes W-vragen: - Wat willen we bereiken? - Wie zijn erbij betrokken? - Waar gaan we het doen? - Wanneer gebeurt het? - Welke delen van de doelstelling zijn essentieel? - Waarom willen we dit doel bereiken? In dit hoofdstuk gaan we richting het jaar Gedurende deze reis bekijken we welke ambities er per jaar liggen, welke strategische doelen er zijn en hoe we deze in operationele doelen omzetten. Om uiteindelijk vast te kunnen stellen hoe HCH er in 2015 voorstaat, wat gerealiseerd is en welke onderdelen onderweg een bijstelling of aanpassing nodig hebben gehad. We gaan de in de vorige hoofdstukken aangehaalde ambities en doelen nog eens helder omschrijven en vullen dit overzicht aan met aandachtspunten die in een eerder stadium al zijn gesignaleerd en verdere door leden en bestuur uitgesproken ambities.

16 De verenigingsorganisatie De bestuurlijke organisatie Ambitie organisatie: In 2015 hebben alle geformuleerde doelstellingen van de bestuurlijke organisatie bijgedragen aan een sterk verbeterde verenigingsorganisatie. Strategische doelstelling D.m.v. een transparante bestuurlijke organisatie de verenigingsstructuur en organisatie herinrichten en daarmee optimaliseren. Operationeel 1. In 2012 is er een Algemeen Bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester een afgevaardigde namens de Technisch commissie en een afgevaardigde namens de Jeugdcommissie. De penningmeester zal tevens afgevaardigde zijn van de Accommodatiecommissie 2. In 2012 zijn de primaire commissies verantwoordelijk voor het uitvoeren van de aan hen toebedeelde taken 3. In 2012 is de financiële organisatie ingericht conform het organogram financiële mandatering 4. In 2012 is er een door een deskundige getoetst BHV/ontruimingsplan 5. In 2012 zijn er duidelijke taak- en functieomschrijvingen voor alle kaderleden (zie bijlagen) 6. Vanaf 2012 is er jaarlijks, voor aanvang van de nieuwe competitie, een ouderavond 7. Vanaf 2012 is transparantie (openheid van besturen) vanzelfsprekend geworden 8. Vanaf 2012 wordt per bestuursvergadering de in het jaarplan voorkomende acties in het Algemeen bestuur besproken 9. Vanaf 2012 is er tenminste één keer per jaar een algemene activiteit met uitnodiging van een (bekende) spreker, en/of ontspanningsactiviteit 10. In 2012 is er een per commissie en door de ALV vastgesteld jaarplan, waarin tevens de nodigde budgetten en namen van eindverantwoordelijken voor uitvoering zijn opgenomen 11. In 2014 zijn alle nog geldende bestuursbesluiten geordend, gedigitaliseerd en voor leden toegankelijk.

17 17 Ambitie organisatie: In 2015 hebben alle geformuleerde doelstellingen van de bestuurlijke organisatie bijgedragen aan een sterk verbeterde verenigingsorganisatie van besluitvorming, communicatie en procedures. Strategische doelstelling Besluitvorming zowel in het bestuur als in en naar commissies is een transparant geheel. Er is een volledig gedigitaliseerd en gestandaardiseerd overzicht gerealiseerd van procedures op sociaal en moreel gebied en door de ALV vastgesteld. Er is een communicatieplan. Operationeel 1. In 2012 is er een communicatieplan 2. In 2012 is de communicatie tussen het bestuur, commissies en leden gestandaardiseerd. Zodanig dat er iemand als primair verantwoordelijke binnen bestuur en commissies is, zoals aangegeven in het organogram 3. Vanaf 2012 worden d.m.v. van een juiste communicatie alle besluiten rechtstreeks gecommuniceerd met alle betrokkenen 4. In 2012 is gestart met een kadervergadering voorafgaande aan de ledenvergadering. Doel is beleidsuitgangspunten vanuit bestuur en/of commissies (bij te stellen) dan wel aan te passen cq te vernieuwen 5. In 2013 zijn er procedures Fair Play, gedragscode, huldigingsbeleid, een regeling blessurepreventie, schorsingsbeleid, etc. Deze procedures zijn uniform qua vormgeving en zijn allen vastgesteld door de ALV en daarna geaccordeerd door het Algemeen Bestuur 6. Vanaf 2013, nadat de procedures zijn ingevoerd, zullen personen die deze procedures niet nakomen er op aangesproken waarbij in het uiterste geval tot een schorsing of royement kan worden overgegaan. 7. Vanaf 2013 worden trainer(s) en leiders van alle teams bij de beleidsorganisatie van de vereniging betrokken door middel van een structureel trainers/leiders overleg 8. In 2014 is er een afgeschermd gedeelte op de website waarop alle van belang zijnde verenigingszaken zijn opgeslagen en bruikbaar voor inloghouders 9. Vanaf 2014 is er maandelijks een (digitale) nieuwsbrief.

18 18 Ambitie organisatie: In 2015 hebben alle geformuleerde doelstellingen van de verenigingsorganisatie bijgedragen aan een verbetering op het gebied van vrijwilligers en scholing. Strategische doelstelling Er is een gecoördineerd vrijwilligersbeleid. Het vrijwilligersbeleid maakt standaard onderdeel uit van het verenigingsbeleid. De (bij)scholing van kaderleden is volledig gestructureerd. Operationeel 1. In 2012 is een vrijwilligerscoördinator aangesteld die het vrijwilligersbeleid coördineert en vrijwilligersopleiding activeert. 2. In 2012 heeft ieder bestuurs- en kaderlid een op de functie afgestemde taak- en functieomschrijving 3. Vanaf 2012 worden nieuw aan te stellen bestuursleden en/of kaderleden persoonlijk benaderd door de vrijwilligerscoördinator en in de ALV als zodanig benoemd 4. In 2012 worden bestuur en kader aangesproken op het niet vervullen van de in de taak- en functieomschrijving afgesproken taken 5. In 2013 is er een goed opleidingsplan voor zowel jeugd als seniorleden 6. In 2013 hebben alle Bedrijfshulpverleners (BHV s) een voor hen geldende opleiding genoten 7. In 2013 is er een vorm van functioneringsgesprek met bestuurs- trainer(s), leiders en overige kaderleden gerealiseerd 8. In 2014 is door scholing en educatie van kaderleden (vrijwilligers) de betrokkenheid van het kader met de helft verhoogd 9. In 2014 zijn vanaf de B-jeugd leden vanuit de club geschoold, opgeleid tot clubscheidsrechter en fluiten minimaal de jeugd 3 en 6 tallen 10. In 2013 zijn er 3 trainers meer dan thans het geval is, uit eigen geledingen 11. In 2014 zijn alle trainers in het bezit van een geldig trainersdiploma 12. In 2015 zijn tenminste 1 op de 4 leden vanaf 12 jaar op een of andere wijze als vrijwilligers actief bij de club.

19 19 Facultatief Ambitie organisatie: In 2015 hebben alle geformuleerde doelstellingen van de verenigingsorganisatie bijgedragen aan een imagoverbetering op het gebied van gezond sporten. Strategische doelstelling Het imago van HCH is die van een vereniging waar in alle opzichten op een gezonde wijze sport wordt bedreven. Operationeel 1. Vanaf 2012 start de vereniging met de leus de gezonde sportvereniging 2. Vanaf 2012 worden leden en potentiële leden gestimuleerd tot een actieve en gezonde leefstijl 3. In 2012 geven leiders, trainers en kader het goede voorbeeld van niet roken tijdens de sportieve activiteiten (wedstrijden en trainingen) op de accommodatie 4. In 2013 is er beleid op het gebied van alcoholmatiging in het kader van de gezonde sportvereniging 5. Vanaf 2013 wordt er op uren/dagen waarop de jeugd traint en haar wedstrijden speelt geen alcohol geschonken 6. Vanaf 2013 zal het aanbod van voedingsmiddelen (in de sportkantine) stapsgewijs gezonder worden gemaakt, zodat de producten passen binnen een gezond voedingspatroon. Ambitie organisatie: In 2015 hebben alle geformuleerde doelstellingen van de interne verenigingsorganisatie bijgedragen aan een verbetering van de clubsfeer. Strategische doelstelling Activiteiten die de clubsfeer naar een hoger peil hebben gebracht zijn afgerond en volledig ingeburgerd. Operationeel 1. Vanaf 2012 is het gebruik van de kantine frequenter geopend voor jeugdactiviteiten georganiseerd i.s.m. of door de activiteitencommissie i.s.m. de jeugdcommissie 2. Vanaf 2013 is er de mogelijkheid aan teambuilding te doen door onder andere het organiseren van teambuildingdagen / (jeugd)kampen, etc. De trainer/leider bij de senioren is hiervoor eerst verantwoordelijk. Bij jeugd gebeurt dit in samenwerking met het jeugdcommissie 3. Vanaf 2013 zullen er door de activiteitencommissie clinics, workshops, periodiek een vrijwilligersavond, ed. worden georganiseerd.

20 De commissiestructuur De commissies Ambitie organisatie: Vanaf 2012 starten de primaire commissies en PR/Sponsorcommissie hun eigen verantwoordelijkheden. Zij dragen daartoe bij aan een transparante omgeving en sterk verbeterde organisatie. Strategische doelstelling De primaire commissies en PR/Sponsorcommissie hebben een eigen verantwoordelijkheid op zowel organisatorisch als financieel gebied. Operationele doelstellingen 1. In 2012 is het omvormingsproces gestart waarbij commissies steeds zelfstandiger kunnen opereren binnen de beleidsuitgangspunten van de vereniging 2. De primaire commissies (Accommodatiecommissie, Technische commissie en Jeugdcommissie) zijn leidend op het in punt 1 gestelde 3. In 2012 zijn genoemde commissies inclusief de PR/Sponsorcommissie volledig selfsupporting en sturen, indien van toepassing, onderliggende commissies aan 4. In 2013 is er een door de TC gerealiseerd en door de ALV vastgesteld (jeugd)opleidingsplan. In het plan is ondermeer vastgelegd hoeveel (jeugd)elftallen er zijn, in welke klasse welk elftal vertegenwoordigd is, etc.

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015)

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015) Elst, juli 2015 Voorwoord De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. Zoals bij veel

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS OKTOBER 2011 Voetbalplan RKSV De Tukkers Page 1 Inhoud Inleiding 3 Missie en doelstellingen 4 Opbouw van het plan 5 Organisatie 6 Werkgroepen 8 Technische Commissies 8 Functieomschrijvingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR INLEIDING In dit hoofdstuk wordt de taakverdeling in elk bestuur beschreven. De taakomschrijving per bestuurslid is in de bijlagen opgenomen. De bevoegdheden op hoofdlijnen

Nadere informatie

Trekvogels. Op naar 100 jaar. concept 3.0 (29 maart 2014) Beleidsplan 2014/2022. Samen zijn we de vereniging!

Trekvogels. Op naar 100 jaar. concept 3.0 (29 maart 2014) Beleidsplan 2014/2022. Samen zijn we de vereniging! Trekvogels Op naar 100 jaar Samen zijn we de vereniging! Beste leden van voetbalvereniging Trekvogels, Tijdens de algemene ledenvergadering in november 2013 hebben we een goede discussie gevoerd aan de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VV GEMERT

BELEIDSPLAN VV GEMERT Visie BELEIDSPLAN VV GEMERT 2016 2020 Voor alle leden van VV Gemert, actief en passief, staat plezier en tevredenheid in alle geledingen voorop. Voor onze recreatieve teams is dat op een voor hen passend

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WHITE SOX

BELEIDSPLAN WHITE SOX BELEIDSPLAN WHITE SOX 2012-2018 Voorwoord Limburg White Sox is een club met een rijk verleden. Al vijfentwintig jaar geeft zij de jeugd en ouderen van Genk en omstreken de gelegenheid zich te bekwamen

Nadere informatie

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout 2013-2017 Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout BELEIDSPLAN 1. Inleiding Twins is de roepnaam voor de in Oosterhout gevestigde vereniging Twins Sporting Club. Het beleid van Twins is gericht op het

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

v.v. TREKVOGELS Beleidsplan 2014-2018 Een prachtige historie en een glansrijke toekomst

v.v. TREKVOGELS Beleidsplan 2014-2018 Een prachtige historie en een glansrijke toekomst v.v. TREKVOGELS Beleidsplan 2014-2018 Een prachtige historie en een glansrijke toekomst Voorwoord Tijdens de algemene ledenvergadering in november 2013 hebben we een goede discussie gevoerd aan de hand

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Flamingo s 56

Missie, visie en strategie Flamingo s 56 Missie, visie en strategie Flamingo s 56 Inleiding In deze notitie gaan we in op de missie en visie van onze vereniging en uiteindelijk ook op de manier waarop we die missie en visie willen verwerkelijken.

Nadere informatie

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v2016 0.4 1.1 Aanleiding Binnen onze vereniging worden diverse activiteiten verricht. Uiteraard zijn dit hoofdzakelijk korfbalactiviteiten, maar daarnaast maken we ook graag

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging Inleiding. Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide is heeft een ledenaantal van rond de 300 leden, de leeftijd

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

K.V. Blauw Zwart Wierden

K.V. Blauw Zwart Wierden K.V. Blauw Zwart Wierden Beleidsplan 2012-2015 Blauw Zwart de vereniging Blauw Zwart is sinds 1933 een bloeiende korfbalvereniging met een geheel eigen identiteit en clubcultuur en de nodige mooie sportieve

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VOETBALVERENIGING DALEN

BELEIDSPLAN VOETBALVERENIGING DALEN BELEIDSPLAN VOETBALVERENIGING DALEN 2015-2019 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Missie 1 1.3 Doelstellingen 1 1.4 Geschiedenis 1 1.5 Bestuursstructuur 2 2. Technisch beleid 2 3. Financieel

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp

Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp Het huishoudelijk reglement van SV Nootdorp is een verzameling van regels en bepalingen ter ondersteuning van de statuten van SV Nootdorp. Het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

JVC Cuijk ALGEMENE LEDENVERGADERING 11 MEI 2015 NULMETING EN AMBITIEBEPALING

JVC Cuijk ALGEMENE LEDENVERGADERING 11 MEI 2015 NULMETING EN AMBITIEBEPALING JVC Cuijk 1 ALGEMENE LEDENVERGADERING 11 MEI 2015 NULMETING EN AMBITIEBEPALING Agenda 2 Inleiding Plan van aanpak Nulmeting Werkzaamheden Resultaten Ambitiebepaling Werkzaamheden Resultaten Bekrachtiging

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan VV Dongen op weg naar 100 jaar

Meerjarenbeleidsplan VV Dongen op weg naar 100 jaar Meerjarenbeleidsplan 2014-2023 VV Dongen op weg naar 100 jaar Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Inleiding Beschrijving van de vereniging 2.1 Historie 2.2 Organisatiestructuur 2.3 Vereniging

Nadere informatie

HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92

HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92 HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92 1.Voorwoord Het voor u liggend beleidsplan bevat de leidraad waarlangs de afdeling handbal van de omnisportvereniging Wijhe 92 de komende periode 2012-2016

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan

Vrijwilligersbeleidsplan Vrijwilligersbeleidsplan Nieuw-Buinen, juli 2012 Voorwoord Een vereniging staat of valt met de hulp die een vereniging krijgt van vrijwilligers. Heel kort; zonder vrijwilligers geen v.v. Nieuw Buinen.

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie)

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) ITP Patiëntenvereniging Nederland Beleidsdocument 2010 t/m 2014 Beleidsdocument 2010 2014 voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) Colofon ITP Patiëntenvereniging Nederland Adres:

Nadere informatie

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex)

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex) SAMEN SCOREN Beleidsplan 2015-2020 is een grote, ambitieuze dorpsvereniging uit Grootegast/Doezum en telt in 2015 ongeveer 520 leden, 33 teams en ruim 100 vrijwilligers. De vereniging heeft een regionale

Nadere informatie

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Jeugd beleidsplan 2013-2018 Versie september 2008 3 1. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BLZ INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 2 2. ANALYSE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 2 2.1 Stand

Nadere informatie

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4 Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1.1 Voorzitter: 2 1.2 Vice voorzitter: 2 1.3 Penningmeester: 2 1.4 Secretaris 2 1.5 Wedstrijdsecretariaat 3 1.6 Hoofd Technische

Nadere informatie

Handleiding beleidsplan verenigingen

Handleiding beleidsplan verenigingen Handleiding beleidsplan verenigingen Inhoud Inleiding ---------------------------------------------------------------------------------------------------3 Opzet van een beleidsplan -----------------------------------------------------------------------------4

Nadere informatie

sinds 1936 sinds 1936 SAMEN IETS NIEUWS BEGINNEN!

sinds 1936 sinds 1936 SAMEN IETS NIEUWS BEGINNEN! sinds 1936 sinds 1936 SAMEN IETS NIEUWS BEGINNEN! INFORMATIEBIJEENKOMST 3 JUNI 2015 DE AANLEIDING Aanleg A4 Project Schiedam in beweging Herindeling Sportparken Realiseren vitale, toekomstbestendige verenigingen

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

Beleidsplan RKVV Roosendaal 2012-2015. 11 mei 2012

Beleidsplan RKVV Roosendaal 2012-2015. 11 mei 2012 Beleidsplan RKVV Roosendaal 2012-2015 11 mei 2012 Missie en visie RKVV Roosendaal Missie: RKVV Roosendaal is een voetbalvereniging die een platform biedt om mensen en organisaties te verenigen. Visie:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Waarom een beleidsplan. Weg die heeft geleid tot het jeugdbeleidsplan. Ontwikkeling

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Waarom een beleidsplan. Weg die heeft geleid tot het jeugdbeleidsplan. Ontwikkeling INHOUDSOPGAVE Voorwoord Waarom een beleidsplan Weg die heeft geleid tot het jeugdbeleidsplan Ontwikkeling 1. Korte terugblik 2. De toekomstige terugblik van de verenging 3. Huidige en gewenste profilering

Nadere informatie

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X KNLTB Stappenplan beleidsplan tennisvereniging X Inleiding Iedere verenigingsbestuurder weet in het achterhoofd dat het belangrijk is om beleidsmatig en doelgericht te werken. Toch komen de meeste verenigingsbestuurders

Nadere informatie

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Volleybalvereniging De Zwaluwen. Dit plan beoogt het beleid voor de jaren 2017-2019 te beschrijven passend bij de visie

Nadere informatie

Module 2: Vrijwilligersbeleid binnen de sportvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk

Module 2: Vrijwilligersbeleid binnen de sportvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Module 2: Vrijwilligersbeleid binnen de Van beleid tot uitvoering in de praktijk 2.1. Sportverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee in Nederland is een vrijwilligersorganisatie; Vrijwilligers

Nadere informatie

Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond.

Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond. Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond. Afgelopen vrijdagavond hebben wij als bestuur van Sportclub Franeker in een extra bestuursvergadering het besluit genomen om met ingang van

Nadere informatie

Controle your one destiny, or someone else will

Controle your one destiny, or someone else will Van Egmond & Partners Managementadvies & Trainingen Controle your one destiny, or someone else will Carel Vosmaerhove 5 3438 HR Nieuwegein T 030 605 67 87 F 030 605 45 79 I hvanegmond@xs4all.nl Datum 20

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020 Opbouw Presentatie Missie Kernwaarden Norm Gedrag Did well Do better Bewust voortzetten Projecten richting 2020 Missie HV Abcoude is een familieclub waar sportiviteit, prestatie en plezier hand in hand

Nadere informatie

Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing Bestuurlijke vernieuwing K.V.Mid-Fryslân Ledenvergadering juni 2015 1 Leeswijzer Historie Aanleiding (8 november 2014) Doel Resultaat Uitgangspunten Huidig model Nieuw model Uitzoekpunten en uitkomsten

Nadere informatie

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 Beleidsplan Triatlon 2010 2013 Triatlon commissie 1 Versiebeheer Status Versie Datum Door Reden Concept 01 1-11-2009 Ruben Concept Eindversie 02 9-11-2009 Ruben Commentaar

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Organogram Een organogram geeft op een schematische wijze de structuur van de vereniging weer. Een goed, duidelijk en overzichtelijk organogram geeft de verschillende functies, commissies en dergelijke

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

Handboek beleidsplan voor clubs

Handboek beleidsplan voor clubs Inleiding Het runnen van een sportclub wordt in onze snel veranderende en complexer wordende maatschappelijke omgeving steeds moeilijker. Verenigingsbestuurders moeten vaak moeilijke en voor een vereniging

Nadere informatie

Beleidsplan Swift voor de periode 2013-2018

Beleidsplan Swift voor de periode 2013-2018 Beleidsplan Swift voor de periode 2013-2018 Missie De missie van Swift is: Het fietsen in de Leidse regio stimuleren en organiseren in de breedste zin van het woord en op alle niveau s. Van sportieve recreatie

Nadere informatie

SAMEN OP WEG NAAR EEN BLOEIEND 2018 ALGEMEEN BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING BERGENSHUIZEN

SAMEN OP WEG NAAR EEN BLOEIEND 2018 ALGEMEEN BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING BERGENSHUIZEN SAMEN OP WEG NAAR EEN BLOEIEND 2018 ALGEMEEN BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING BERGENSHUIZEN 2014 2018 Pagina: 1 van 10 INHOUDSOPGAVE 1... Inleiding... 3 2... Missie... 3 3... Visie... 3 4... Belanghebbenden...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013 BELEIDSPLAN Versie oktober 2013 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera Versie 3.0 (definitief), 2 september 2012 Werkplan Volvera 2012-2013 1. Werkplan 2012-2013 1.1. Inleiding Voor u ligt het tweede werkplan met activiteiten voor het seizoen 2012-2013. Dit werkplan bevat

Nadere informatie

Zomer 2016 VAN DE VOORZITTER. Sportieve groet, Karen Langevoort Voorzitter MHC Steenwijk

Zomer 2016 VAN DE VOORZITTER. Sportieve groet, Karen Langevoort Voorzitter MHC Steenwijk Zomer 2016 VAN DE VOORZITTER Dag allemaal! Het seizoen loopt al weer ten einde. De spannendste dagen van het seizoen kwamen eind juni; fantastisch dat onze dames 1 de enige wildcard bemachtigden voor de

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Beleidsplan Het beleidsplan is een vastlegging hoe de vereniging zou moeten functioneren en wat de doelstellingen zijn op korte en langere termijn. Het bestuur evalueert de vastleggingen

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2016-2018. Bestuur Vélo Heuvelrug Arend Jan van Hattum

Meerjarenbeleidsplan 2016-2018. Bestuur Vélo Heuvelrug Arend Jan van Hattum Meerjarenbeleidsplan 2016-2018 Bestuur Vélo Heuvelrug Arend Jan van Hattum Inleiding Toerfietsvereniging Vélo Heuvelrug is met veel enthousiasme op 17 februari 2015 opgericht. Eind 2015 heeft de vereniging

Nadere informatie

Fusiegesprekken. SV Heerlen/IDB - Heerlen Sport

Fusiegesprekken. SV Heerlen/IDB - Heerlen Sport Fusiegesprekken SV Heerlen/IDB - Heerlen Sport Aanleiding Herstructurering buitensport complexen in Heerlen Sportpark Grasbroek: Sportpark Kaldeborn: Resultaat Groene Accommodatie Rode Accommodatie Groene

Nadere informatie

Utrecht onderweg naar 2016

Utrecht onderweg naar 2016 C O N V E N A N T Utrecht onderweg naar 2016 2 0 1 1-2 0 1 6 Inzake Optimalisering van voetbalverenigingen in Utrecht Partijen (voetbalverengingen) KNVB, Vereniging Sport Utrecht (VSU) & Gemeente Utrecht

Nadere informatie

Arbitrageplan DSVP. Doelstellingen en aanpak. Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0

Arbitrageplan DSVP. Doelstellingen en aanpak. Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0 Arbitrageplan DSVP Doelstellingen en aanpak Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0 1 Inhoud 1.Inleiding... 3 2.Doelstellingen... 4 3.Werving en selectie... 5 4.Opleiding en begeleiding...

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan van: voor de periode 2014 t/m 2018

Algemeen Beleidsplan van: voor de periode 2014 t/m 2018 Algemeen Beleidsplan van: voor de periode 2014 t/m 2018 Boxmeer, januari 2014 Inleiding bsv Olympia 1918 over vijf jaar? Onze vereniging (volledige naam bsv Olympia 1918 en hierna te noemen Olympia 18)

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen Strategie Organisatie Communicatie... 5

Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen Strategie Organisatie Communicatie... 5 Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen 2011-2015... 2 1 Strategie... 2 1.1 Visie... 2 2 Organisatie... 4 2.1 Structuur van de verschillende organen... 5 3 Communicatie... 5 4 Contacten binnen de gemeente

Nadere informatie

VERSLAG VRIJWILLIGERSBELEID RKVV ROOSENDAAL uitgevoerde acties vrijwilligersbeleid in seizoen

VERSLAG VRIJWILLIGERSBELEID RKVV ROOSENDAAL uitgevoerde acties vrijwilligersbeleid in seizoen 1 Vrijwilligersbeleid VERSLAG VRIJWILLIGERSBELEID RKVV ROOSENDAAL 2012-2013 In 2012 is het meerjaren beleidsplan voor RKVV Roosendaal opgesteld. Hierin is als zwaartepunt opgenomen het onderdeel vrijwilligersbeleid.

Nadere informatie

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019 Beleidsplan v1.0 november 2015 - oktober 2019 1 Aanleiding Oude beleidsplan liep tot halverwege 2015 Bestuur heeft behoefte aan nieuw beleidsplan Vervolg op sportief coachen traject Ambitie van bestuur

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2015

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2015 BELEIDSPLAN Versie oktober 2015 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

S.V.W. Volleybal. Jeugdbeleidsplan seizoen

S.V.W. Volleybal. Jeugdbeleidsplan seizoen S.V.W. Volleybal Jeugdbeleidsplan seizoen 2016-2019 1 S.V.W. Volleybal Jeugdbeleidsplan prestatie- en breedte lijn Inleiding In 2011 heeft de ledenvergadering de Notitie opzetten jeugdplan 2012-2015 geaccordeerd.

Nadere informatie

Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010

Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010 Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010 Missie IJCT IJCT wil een breedtesportvereniging zijn voor sport en bewegen en in het bijzonder een schaats hardrijvereniging met een trainingsaanbod dat

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1) Inleiding. 2) Informatie Korfbalvereniging Scheldevogels. 3) Informatie sponsoring Scheldevogels

INHOUDSOPGAVE. 1) Inleiding. 2) Informatie Korfbalvereniging Scheldevogels. 3) Informatie sponsoring Scheldevogels INHOUDSOPGAVE 1) Inleiding 2) Informatie Korfbalvereniging Scheldevogels 3) Informatie sponsoring Scheldevogels 4) Sponsormogelijkheden Scheldevogels 5) Teamfoto s 1) Inleiding Scheldevogels is opgericht

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET Visie Z&PC Nunspeet 2015 1 INHOUDSOPGAVE: 1. Missie en visie: 1.1 Statutair doel; 1.2 Missie en visie. 2. Organisatie: 2.1 Facilitaire doelstellingen; 2.2 Financiële doelstellingen;

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Algemene bestuurstaken deelname aan bestuursvergaderingen bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan overlegt met alle bestuursleden die bij een

Nadere informatie

Hoofdlijnen Algemeen Beleidsplan voetbalvereniging Hooglanderveen

Hoofdlijnen Algemeen Beleidsplan voetbalvereniging Hooglanderveen Hoofdlijnen Algemeen Beleidsplan voetbalvereniging Hooglanderveen Voetbalvereniging Hooglanderveen betrokken, met oog voor ontwikkeling op ieders niveau Inhoudsopgave 1. Voorwoord.... 3 2. Kengetallen....

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

Concept Beleidsplan BTTV Elan 2011-2015. Versie 5 ( 2011)

Concept Beleidsplan BTTV Elan 2011-2015. Versie 5 ( 2011) Concept Beleidsplan BTTV Elan 2011-2015 Versie 5 ( 2011) Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Strategie: 5. Vrijwilligers 5.1 - Jeugd 5.2 - Senioren 5.3 - Recreanten 5.4 - Technische commissie

Nadere informatie

Blue Arrows Basketball

Blue Arrows Basketball Blue Arrows Basketball Dé coolste sport op de Heuvelrug! Sponsormogelijkheden Seizoenen 2010 2014 Hoofdsponsor Stersponsor Teamsponsor Specials Donateur Draag ook bij aan een sportieve en succesvolle samenwerking!

Nadere informatie

Organigram DEV-Arcen. Bestuur

Organigram DEV-Arcen. Bestuur Organigram DEV-Arcen Bestuur Vertrouwens- en klachtencommissie PR/Sponsor Technische Accommodatie Activiteiten Vrijwilligers Leden Financiën Veteranen Senioren Jeugd Organigram DEV-Arcen Bestuur Commissies

Nadere informatie

HAAGLANDIA. Beleidsplan. vv Haaglandia

HAAGLANDIA. Beleidsplan. vv Haaglandia Beleidsplan vv Haaglandia 2015-2018 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Visie vv Haaglandia 4 Missie vv Haaglandia 4 Hoofdstuk 1: Beschrijving van de vereniging 5 Historie 5 De vereniging op dit

Nadere informatie

Control your own destiny, or someone else will

Control your own destiny, or someone else will Control your own destiny, or someone else will Carel Vosmaerhove 5 3438 HR Nieuwegein T 030 605 67 87 M 06 411 491 87 I hvanegmond@ziggo.nl 2014-2017 Datum Plaats Auteur H.E. van Egmond Functie Adviseur

Nadere informatie

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Beleidsplan 2020 Samenvatting Datum: juni - oktober 2016 Door: Bestuur Tennisvereniging Engelen Bespreken met leden: 24 november 2016 1. Inleiding Het bestuur heeft

Nadere informatie

De ingevulde enquête kun je inleveren bij coach (jeugd), aanvoerder(senioren),... Doe dit uiterlijk..20.

De ingevulde enquête kun je inleveren bij coach (jeugd), aanvoerder(senioren),... Doe dit uiterlijk..20. Enquêteformulier. Het bestuur wil graag op de hoogte zijn wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, is deze enquête opgesteld. Het bestuur kan door middel

Nadere informatie

Sportclub Deventer. Organisatie Sportclub Deventer

Sportclub Deventer. Organisatie Sportclub Deventer Organisatie Sportclub Deventer Doel: Invulling geven aan een nieuwe organisatie, met heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden, die past bij de fase waarin Sportclub Deventer zich bevindt en

Nadere informatie

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering Gedragsregels Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering 14 november 2012 Inleiding Het bestuur van D.O.S.C. wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 Opgesteld: Versie nr. 12 STRATEGISCH BELEIDSPLAN UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 STRATEGISCH PLAN UDI 19 Beter Bed INHOUDSOPGAVE: - INLEIDING - MISSIE - VISIE - DOELSTELLINGEN - TIJDSPAD / ACTIES

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Mei 2011 Versie1.4

Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Mei 2011 Versie1.4 Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Mei 2011 Versie1.4 Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Geen enkele sportclub kan zonder de inzet van vrijwilligers. Immers, er zijn vele taken te verrichten en daarbij vormen

Nadere informatie

Arbitrageplan Rkvvm-Sibbe

Arbitrageplan Rkvvm-Sibbe Arbitrageplan Rkvvm-Sibbe Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Scheidsrechterscoördinatoren 5. Profielschets verenigingsscheidsrechter 6. Organisatie rond wedstrijden

Nadere informatie

Bijlage 2 Taken en Verantwoordelijkheden

Bijlage 2 Taken en Verantwoordelijkheden Bijlage 2 Taken en Inhoud Inleiding... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 5 Penningmeester... 6 Voorzitter Jeugdcommissie... 7 Voorzitter Technische commissie... 8 Technische Commissie... 9 Jeugdcommissie...

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Voetbalverenigingen in de Zaanstreek

Voetbalverenigingen in de Zaanstreek Voetbalverenigingen in de Zaanstreek De toekomst van voetbalverenigingen in de Zaanstreek De komende jaren zal er hoogstwaarschijnlijk een consolidatieslag van het aantal voetbalverenigingen in de Zaanstreek

Nadere informatie

Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH. Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017

Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH. Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017 Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017 Werkgroep Jeugdbeleid HCH april 2012 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Beleidsplan tafeltennisvereniging Smash ( )

Beleidsplan tafeltennisvereniging Smash ( ) Beleidsplan tafeltennisvereniging Smash (2014 2020) Aantal jaren lid Smash in cijfers (leeftijdsopbouw / aantal jaren lid) Leeftijdsopbouw / aantal jaren lid 70 60 50 40 30 20 10 0 0,0 10,0 20,0 30,0

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017

Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017 Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017 Kiest voor vrijwilligerswerk! Carola Arxhoek Ellen Leussink oktober 2015 1 Voorwoord HCV`90 heeft, net als veel andere verenigingen, een tekort aan enthousiaste

Nadere informatie

Foto: Zaanse Sportkrant SPONSORBROCHURE 2012-2013

Foto: Zaanse Sportkrant SPONSORBROCHURE 2012-2013 Foto: Zaanse Sportkrant SPONSORBROCHURE 2012-2013 Zaandam, Geachte relatie, Allereerst willen wij u namens de voetbalvereniging Hellas Sport bedanken voor uw interesse in onze vereniging. Hellas Sport

Nadere informatie

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen)

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) VV Bergambacht Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) => We hebben de jeugd, dus we hebben de toekomst! 150 actieve vrijwilligers; bestuur, (diverse) commissieleden, leid(st)ers,

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl Voorzitter Binnen het 9-koppige bestuur van Jumpteam is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding & de aansturing van het bestuur en daarmee voor Jumpteam als vereniging. Taken & verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

Beleidsplan Cito Zeist. Augustus 2013 juli 2017.

Beleidsplan Cito Zeist. Augustus 2013 juli 2017. Beleidsplan Cito Zeist Augustus 2013 juli 2017. Inhoud 1. Interne uitgangspunten 2. Externe uitgangspunten 3. Visie 4. Doelstellingen 5. Activiteitenplan 2013/2014 Interne uitgangspunten 1. H1 & H2 zijn

Nadere informatie

Voorzitter. PR Technische zaken accommodatie. Samenstelling bestuur MHC Liberty

Voorzitter. PR Technische zaken accommodatie. Samenstelling bestuur MHC Liberty Samenstelling bestuur MHC Liberty MHC Liberty is bezig met een transformatie proces. In 2012 is het plan Liberty 2020 opgesteld en in gang gezet. Een onderdeel daarvan is het herstructureren van de club

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Peize

Voetbal Vereniging Peize Voetbal Vereniging Peize Communicatieplan Juni 2012 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Waarom een communicatieplan 3 3 Doelgroepen 4 4 Hoofdactiviteit per doelgroep 5 5 Verantwoordelijkheden 6 6 Communicatiemiddelen

Nadere informatie