Werkplan. Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan. Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk"

Transcriptie

1 Werkplan 2015 Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk

2 COC Haaglanden INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1. HULPVERLENING HULPVERLENING EN OPVANG DOELGROEP INTERVISIE & WERKOVERLEG GROEPSAANBOD REGISTRATIE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING EN CONSULTATIE EIGEN DESKUNDIGHEID GMW AANBOD DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING DOOR HET GMW EXTERNE CONSULTATIE DOOR HET GMW INTERNE CONSULTATIE DOOR HET GMW NETWERK 4 4. PROFILERING EN PUBLICITEIT. 4 5 NAWOORD 5 6 Bijlage: 6 Begroting GMD 2015

3 INLEIDING Het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk van COC Haaglanden (hierna te noemen GMW) bestaat al vier decennia. Veel homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuele mannen en vrouwen, transgenders en hun familieleden wisten in de afgelopen jaren de weg naar deze gespecialiseerde hulpverlening te vinden. Het aanbod van het GMW bestaat in 2015 wederom uit psychosociale hulpverlening, concrete en informatieve hulpverlening, deskundigheidsbevordering, consultatie en belangenbehartiging. In dit werkplan staat vermeld hoe het GMW in het jaar 2015 voornemens is invulling te geven aan haar kerntaken. Het werkterrein van het GMW wordt hier onderverdeeld in de volgende kerntaken: 1. Hulpverlening. 2. Deskundigheidsbevordering en consultatie. 3. Netwerken en acquisitie. 4. Profilering en publiciteit. 1. HULPVERLENING. Het streven is om kortdurende hulpverlening te bieden (intakegesprek en 5 tot 10 vervolggesprekken). Voor de vorm van de kortdurende hulpverlening is gekozen om zo veel mogelijk aanvragen te honoreren en om te voorkomen dat er een wachtlijst ontstaat. Daar waar de kortdurende hulpverlening niet toereikend blijkt en er geen sprake kan zijn van (of geen wenselijkheid tot) een doorverwijzing naar reguliere hulpverlening, wordt de hulpverlening verlengd. Het GMW biedt individuele-, relationele-, systeemgerichte- en groepshulpverlening. Voor de cliënten is een Cliëntinformatie- boekje beschikbaar waarin de werkwijze, het privacyreglement en andere relevante onderwerpen die van belang zijn, staan beschreven Hulpverlening en opvang. Sinds begin 2014 bestaat het GMW uit twee maatschappelijk werkers, een mannelijke en een vrouwelijke hulpverlener. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de kerntaken van het GMW. In 2015 hoopt het GMW deze diversiteit in hulpverleners te kunnen blijven bieden. De reguliere opvangvoorzieningen en de specifieke mannenopvang zijn de voorzieningen waar het GMW naar toe kan verwijzen. Met deze instellingen bestaat er dan ook een samenwerking. Voor de crisisinterventie aan cliënten in acute (levens- ) bedreigende situaties, blijft het GMW ook in 2015 bereikbaar binnen de bestaande mogelijkheden. De gemeente Den Haag heeft toegezegd te kunnen voorzien in de benodigde financiële middelen die in deze acute crisissituaties ingezet kunnen worden. Te denken valt aan het vergoeden van essentiële reiskosten, eerste kosten van verblijf in een hotel of pension of vergoeding voor voeding en kleding. Een 24 uur bereikbaarheidsdienst past niet binnen een organisatie als het GMW van COC Haaglanden. Daarvoor is de instelling en de personele bezetting te klein waardoor er niet voldaan kan worden aan de specifieke eisen die een dergelijke dienst vraagt. Wel is het GMW voor cliënten in een crisissituatie goed bereikbaar via de en telefoon. De telefoonbeantwoorder is doorgeschakeld naar het adres welke ook door het GMW wordt gelezen buiten de werkdagen en kantoortijden. 1

4 1.1.1 Doelgroep. Veel cliënten weten het GMW te bereiken voor advies en hulp. Ongeveer de helft van het cliëntenbestand betreft cliënten met een niet Nederlandse etnische of culturele achtergrond. Daarnaast bestond in het begin van 2014 het gehele cliëntenbestand voor het grootste gedeelte uit mannelijke cliënten. Sinds 2013 is er met het opzetten van de Dare community een actieve inzet om het aanbod voor LBT vrouwen binnen de regio Haaglanden te vergroten, het GMW sluit hier nauw op aan door het organiseren van Dare2Talk bijeenkomsten waarin thema s die bij vrouwen spelen worden uitgediept. Bijzondere focus is er voor vrouwen met een bi- culturele achtergrond, een groep die erg onzichtbaar is waardoor zij ook moeilijk bereikbaar zijn voor hulp. In 2015 heeft het GMW drie speerpunten met betrekking tot de doelgroep: - Vergroten van de bekendheid van het GMW COC Haaglanden bij de LHBT doelgroep en bij instellingen en instanties die contact hebben met deze doelgroep, - Bereiken van lesbische- en biseksuelen vrouwen en transgender vrouwen die behoefte hebben aan specifieke hulpverlening van het GMW - Vergroten van het specifieke aanbod voor bi- culturele LHBT s, in het bijzonder de bi- culturele LHBT- vrouwen. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met de netwerker binnen COC Haaglanden en de organisaties binnen de stad die met deze doelgroep te maken krijgen. Ook heeft het GMW nauw contact met initiatieven die zich op deze doelgroep richten in andere grote steden in het land. 1.2 Intervisie & werkoverleg Het Maatschappelijk Werk COC Haaglanden werkt intensief samen met andere LHBT specifieke hulpverleners in het veld. In 2013 is er een start gemaakt met een intervisiegroep voor hulpverleners zoals therapeuten uit Amsterdam. Het GMW is voornemens dit in 2015 voort te zetten. Doel van deze bijeenkomsten zijn het doorverwijzen van cliënten, casuïstiekbesprekingen en intervisie- bijeenkomsten. Op deze wijze wordt een groter gebied in de Randstad bereikt door zowel een vrouwelijke en mannelijke gespecialiseerd maatschappelijk werker. Door deze samenwerking wordt het sekse specifieke aanbod van het GMW gewaarborgd. Tevens is de casuïstiekbespreking en intervisie een voorwaarde voor verdere professionalisering van het GMW. Het GMW van COC Haaglanden is betrokken bij het landelijke activiteiten m.b.t. LHBT hulpverlening en ondersteunt dit netwerk door kennisdeling en deskundigheidsbevordering. Het GMW heeft in principe maandelijks overleg met de portefeuillehouders GMW (bestuur) en incidenteel met de beroepskracht voorlichtingscoördinator. In 2015 wil het GMW kijken hoe de interne samenwerking met beroepskrachten en vrijwilligers verder effectief vorm te geven teneinde het specifieke aanbod voor de verschillende doelgroepen beter neer te zetten (biculturele groep, LHBT vrouwen, ouderen en jongeren etc.) Groepsaanbod. In 2015 zal het GMW (gedifferentieerde) gespreksgroepen aanbieden. Verzorgd door, of onder begeleiding van de maatschappelijk werker. In eerste instantie zal het aanbod gericht zijn op gespreksgroepen waarin ontmoeting, coming out en coming in centraal zullen staan. Daarbij zal het GMW in 2015 outreachend gaan werken. Een voorbeeld hiervan in 2014 was het aanbod door het GMW van een gespreksgroep binnen de Haagse Hogeschool. Dit omdat de drempel naar het COC Haaglanden voor sommige deelnemers van gespreksgroepen nog te hoog is. Via mailing en oproepen worden de verschillende doelgroepen benaderd (jongeren, ouderen, vrouwen, mannen). Daarnaast zal gekeken worden of er behoefte is aan meer specifieke 2

5 gespreksgroepen zoals voor ouders van homoseksuele kinderen, kinderen van homoseksuele ouders, bi- groepen, LHBT en psychiatrische problemen etc. 1.4 Registratie. Het GMW maakt gebruik van een beveiligd registratiesysteem ten behoeve van cliëntgegevens en cliëntdossier. Deze gegevens die uit dit systeem geanonimiseerd gegenereerd kunnen worden, worden gebruikt voor de jaarverslagen van het GMW en verantwoording aan het bestuur, de leden en de subsidient. In 2015 wil het GMW samen met de systeembeheerders kijken naar een meer gebruiksvriendelijke systeem wat meer informatie genereert voor de jaarrapportage. 2. DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING EN CONSULTATIE. Het GMW biedt deskundigheidsbevordering en consultatie aan organisaties, groepen en individuen met als doel het bevorderen van de deskundigheid in de Homo- en Lesbisch specifieke hulpverlening bij professionals en het vergroten van de kennis over specifieke thema s betreffende seksuele diversiteit bij professionals, vrijwilligers en anderen die in de uitvoering van hun beroep of werkzaamheden te maken hebben met de LHBT doelgroep. 2.1 Eigen deskundigheid GMW. Om de eigen deskundigheid op peil te houden neemt het GMW, daar waar nodig en mogelijk, in 2015 deel aan studiedagen, symposia, conferenties en trainingen aangeboden door organisaties en beroepsverenigingen die zich bezig houden met (gespecialiseerde) hulpverlening. In 2015 wil het GMW duidelijk hebben of een beroeps- registratie in het BAMW (beroepsregister agogisch en maatschappelijk werk) zinvol is. Of professionals aan de verwachtingen van cliënten kunnen voldoen hangt af van drie factoren. De eerste factor is een goed georganiseerde hulpverlening, o.a. een duidelijke informatievoorziening en voldoende personeel. De tweede factor bestaat uit goede materiële voorzieningen zoals een prettige spreekkamer. De derde factor is een combinatie van kennis, attitude en vaardigheden van de professional, voornamelijk met betrekking tot doelmatigheid, effectiviteit en cliëntgerichtheid. Deze laatste elementen zijn 'beroepskwalificaties' of 'competenties'. Een instantie voor beroepsregistratie toetst voorafgaand aan toelating en bij herregistratie op opleiding, werkervaring en reflectie. Wanneer een professional aan de gestelde criteria voldoet, beschikt hij volgens in beginsel over voldoende competenties om het vak voor een periode kwalitatief verantwoord uit te oefenen. Deze beroepsregistratie betekent dat de maatschappelijk werker zich steeds dient te her registreren na een afgebakende periode door zich bij te scholen en zijn competenties onderhoudt middels intervisie, scholing getoetst aan de registratiecriteria en door het behalen van accreditatiepunten. Het bestuur van COC Haaglanden zal hiervoor het GMW dienen te faciliteren. 2.2 Aanbod deskundigheidsbevordering. Het GMW geeft op verzoek consultatie, informatie, advies en trainingen aan beroepsgroepen en andere geïnteresseerde. Het gaat hier om aanvragen voor deskundigheidsbevordering over de homo- en lesbisch specifieke hulpverlening evenals meer (gespecialiseerde) informatie over de LHBT doelgroep. In 2015 onderhoudt het GMW haar contacten met het netwerk in het werkveld en tracht deze uit te breiden. Het GMW werkt hierin nauw samen met de afdeling onderwijs en voorlichting van het COC Haaglanden. 3

6 2.3 Externe consultatie door het GMW. Het GMW zal in 2015 wederom bereikbaar zijn voor raadpleging over de homo- en lesbisch specifieke hulpverlening en de begeleiding aan LHBT s door collega hulpverleners en andere professies. Zij geeft vanuit haar expertise tips, advies en feedback. Hierbij is het van groot belang dat het GMW bekend is bij de instellingen en organisaties binnen de sociale sector. (Zie profilering en publiciteit). 2.4 Interne consultatie door het GMW. Op verzoek van vrijwilligers(groepen), medewerkers en het bestuur van COC Haaglanden biedt het GMW interne ondersteuning en deskundigheidsbevordering aan. Voorbeelden hiervan zijn workshops, trainingen of bijeenkomsten over algemene informatie over LHBT s, omgaan met agressie, gespreksvoering, de- escalerende technieken, gedragsprotocol etc. Daarnaast is vooralsnog het GMW eerste aanspreekpunt in het kader van interne klachten en vervult zij de rol als vertrouwenspersoon binnen het COC Haaglanden. In 2015 wil het GMW duidelijk hebben of de taak van vertrouwenspersoon haar verantwoordelijkheid blijft of dat er wellicht een andere procedure gevolgd dient te worden. (Gedacht wordt aan een externe klachtencommissie en samenwerking hierin met andere (lid- )verenigingen zoals in Leiden en Delft). 3. Netwerk Het GMW onderhoudt contacten met diverse groepen en organisaties die zich bezig houden met hulpverlening en emancipatie in het algemeen en homo- emancipatie in het bijzonder in Den Haag en omstreken. Het GMW zal ook in 2015, door middel van het onderliggend plan voor acquisitie, actief contact zoeken en onderhouden met het netwerk en dit trachten uit te breiden. (zie 4, profilering en publiciteit.) 4. Profilering en publiciteit. Uit het aantal cliënten dat de weg weet te vinden naar het GMW blijkt dat het GMW redelijk goed bereikbaar is. Uit onderzoek blijkt dat het huidige cliëntenbestand het GMW voornamelijk bereikt via de site van COC Haaglanden, soms op advies van mensen uit het eigen netwerk en op doorverwijzing door een professional (school, hulpverlening). Dit neemt niet weg dat het GMW zich zorgen maakt over de mogelijke onbekendheid van het GMW bij welzijnsinstellingen, zorginstellingen en onderwijsvoorzieningen. Het GMW hoopt een slag te hebben gemaakt in 2015 door het verwijsnetwerk voor het GMW te vergroten. Tot op heden zijn de doorverwijzingen van professionals naar het GMW vaak afhankelijk van dezelfde professionals die enerzijds oog hebben voor de LHBT doelgroep en anderzijds al op de hoogte zijn van ons specifieke aanbod. Acquisitie en mailing vragen specifieke deskundigheid en investeringen in tijd en geld. In 2015 zal het GMW, middels de onderstaande acties en activiteiten, het verwijsnetwerk en het aantal aangemelde cliënten verder vergroten door onder andere: 1. De samenwerking met de werkgroep publiciteit en werving. 2. Het opstellen/ updaten van een volledige adressenlijst onderwijs, zorg, welzijn, geestelijke gezondheid en maatschappelijke (zelf) organisaties. 4

7 3. Het updaten van bestaande informatiebronnen als folder, webpagina etc. 4. Het maken/updaten van een medialijst voor berichtgeving, reclame en meldingen. 5. Het voeren van een uitvoerige mailing met daaraan gekoppeld gesprekken/bezoeken aan de instellingen, ofwel de warme acquisitie 6. Vindplaatsgerichte werving en werving via toeleiders en verwijzers. 7. Het organiseren van netwerkbijeenkomsten op het COC Haaglanden. 5. NAWOORD Door het aantal cliënten dat het afgelopen jaar het GMW wist te bereiken maar meer nog door hun persoonlijke verhalen en hulpvragen, krijgt het GMW van COC Haaglanden een goed beeld van de positie van (vaak kwetsbare) LHBT s in onze samenleving en de mate van tolerantie en acceptatie betreffende seksuele diversiteit in onze regio. Maatschappelijke ontwikkelen als de groeiende individualisering, polarisatie binnen en tussen groeperingen, de vergrijzing maar zeker ook de aanwezigheid van anti homoseksuele uiting in woorden en daden, hebben hun weerslag op de hulpvragen die het GMW bereiken. Dit betekent voor het GMW dat zij in staat moet zijn in te spelen op deze maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen maar meer nog op de specifieke hulpvragen waarmee cliënten een beroep op haar doet. Een uitdagende en mooie taak. De in dit werkplan 2015 genoemde werkgebieden en doelstellingen zijn allen in het belang van verdere integratie en acceptatie van homoseksualiteit in het algemeen en in het bijzonder voor groepen die kwetsbaarder en/of moeilijker bereikbaar zijn. Ook in 2015 zal het GMW zich met veel plezier en verantwoordelijkheid op een professionele wijze inzetten om de speerpunten uit dit werkplan te realiseren. Zij hoopt zich daarbij zoals altijd weer gesteund te voelen door het bestuur en de leden van COC Haaglanden evenals door de subsidient. Oktober 2014 Stephan van Veldhoven Marianne Steijnis Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk COC Haaglanden 5

8 Begroting Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk voor het jaar 2015 Gespecificeerd aan de hand van de kerntaken van het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk van COC Haaglanden. 1. Hulpverlening. 2. Deskundigheidsbevordering en consultatie. 3. Netwerken en acquisitie. 4. Profilering en publiciteit. 1. Hulpverlening: Inrichting van kantoor en spreekkamer: Kosten gespreksgroepen: Koffie en thee en versnaperingen Noodfonds crisishulpverlening Fonds om noodzakelijke kosten t.b.v. de primaire levensbehoefte van een cliënt in een crisissituatie te financieren zoals hotelkosten, voeding, kleding, reiskosten naar opvangvoorziening telefoonkosten etc. 750,00 100,00 200,00* *wordt incidenteel gebruikt voor eventuele crisissituaties waarbij de cliënt geen eigen middelen ter beschikking heeft en er geen sprake is van andere voorliggende voorzieningen. 2. Deskundigheidsbevordering en consultatie. Kosten voor relevante conferenties, workshops en trainingen Inschrijvingskosten, kosten van boeken en hand- outs. Relevante literatuur Methodische en thema- en doelgroep gerichte vakliteratuur. Reiskosten voor intervisie en casuïstiek 300,00 100,00 100,00 3. Netwerken en acquisitie. Acquisitiekosten Organiseren van netwerkbijeenkomsten bij COC Haaglanden Catering, onkosten gastsprekers, mailing etc. 350,00 4. Profilering en publiciteit Advertenties en oproepen inzake activiteiten van het GMW Oproep gespreksgroepen, oproep voor specifieke doelgroepen. Folders en mailing 150,00 300, ,00 6

INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1. HULPVERLENING 1 1.1 HULPVERLENING EN OPVANG. 1 1.2 INTERVISIE & WERKOVERLEG 2 1.3 GROEPSAANBOD. 2 1.4 REGISTRATIE.

INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1. HULPVERLENING 1 1.1 HULPVERLENING EN OPVANG. 1 1.2 INTERVISIE & WERKOVERLEG 2 1.3 GROEPSAANBOD. 2 1.4 REGISTRATIE. Werkplan 2015 Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk COC Haaglanden INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1. HULPVERLENING 1 1.1 HULPVERLENING EN OPVANG. 1 1.2 INTERVISIE & WERKOVERLEG 2 1.3 GROEPSAANBOD. 2 1.4 REGISTRATIE.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1. HULPVERLENING 1 1.1 HULPVERLENING EN OPVANG. 1 1.2 INTERVISIE & WERKOVERLEG 3 1.3 GROEPSAANBOD. 3 1.4 REGISTRATIE.

INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1. HULPVERLENING 1 1.1 HULPVERLENING EN OPVANG. 1 1.2 INTERVISIE & WERKOVERLEG 3 1.3 GROEPSAANBOD. 3 1.4 REGISTRATIE. Werkplan 2016 Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk COC Haaglanden INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1. HULPVERLENING 1 1.1 HULPVERLENING EN OPVANG. 1 1.2 INTERVISIE & WERKOVERLEG 3 1.3 GROEPSAANBOD. 3 1.4 REGISTRATIE.

Nadere informatie

Werkplan 2017 LHBT specifieke hulpverlening COC Haaglanden

Werkplan 2017 LHBT specifieke hulpverlening COC Haaglanden Werkplan 2017 LHBT specifieke hulpverlening COC Haaglanden 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 1. HULPVERLENING 3 1.1 LHBT SPECIFIEKE HULPVERLENING 3 1.2 ONTWIKKELING ONLINE HULPVERLENING 4 1.3 OPVANG 4 1.4 GROEPSAANBOD.

Nadere informatie

Werkplan 2014-2015. Bestuursplan Maatschappelijk Werk Voorlichting en Onderwijs Werkgroepen COC Haaglanden

Werkplan 2014-2015. Bestuursplan Maatschappelijk Werk Voorlichting en Onderwijs Werkgroepen COC Haaglanden Bestuursplan Maatschappelijk Werk Voorlichting en Onderwijs Werkgroepen COC Haaglanden Werkplan 2014-2015 COC Haaglanden Scheveningseveer 7 2514 HB Den Haag telefoon 070-3659090 www.cochaaglanden.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werkplan Bestuursplan Maatschappelijk Werk Voorlichting en Onderwijs Werkgroepen COC Haaglanden

Werkplan Bestuursplan Maatschappelijk Werk Voorlichting en Onderwijs Werkgroepen COC Haaglanden Werkplan 2013-2014 Bestuursplan Maatschappelijk Werk Voorlichting en Onderwijs Werkgroepen COC Haaglanden COC Haaglanden Scheveningseveer 7 2514 HB Den Haag telefoon 070-3659090 www.cochaaglanden.nl Inhoud

Nadere informatie

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam Introductie COC Rotterdam vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap al 67 jaar een belangrijke maatschappelijke rol in Rotterdam

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

Werkgroep Café: Café 2.0 Lunch (ma t/m vr) November 2015

Werkgroep Café: Café 2.0 Lunch (ma t/m vr) November 2015 Werkgroep Café: Café 2.0 Lunch (ma t/m vr) November 2015 Doel Een grotere diversiteit aan groepen binnen halen in het COC Café (jongeren, zakenmensen, expats, studenten, multi-culti, vrouwen) Het bieden

Nadere informatie

Welke hulpverleners en instellingen komen in aanmerking voor opname?

Welke hulpverleners en instellingen komen in aanmerking voor opname? CRITERIA ROZEHULPVERLENING.NL Welke hulpverleners en instellingen komen in aanmerking voor opname? 1. Hulpverleners, vrijgevestigd en/of werkzaam binnen instellingen, met een beroepsopleiding (HBO of academisch)

Nadere informatie

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving.

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving. Homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld maken. Dat is waar we ook in 2015 voor gaan. In dit jaarplan vind je meer informatie over onze doelstellingen voor het komende jaar. Onmisbaar daarbij

Nadere informatie

Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem

Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem 2015 2017 1. Inleiding Het Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem 2015-2017 is een uitwerking van het Haarlems diversiteitbeleid. We hebben dit beleid verwoord in

Nadere informatie

Emancipatie: Ondersteuning Externe Initiatieven November 2015

Emancipatie: Ondersteuning Externe Initiatieven November 2015 Emancipatie: Ondersteuning Externe Initiatieven November 2015 Doel Externe initiatieven t.b.v. de LHBT-ers mogelijk maken die anders niet gehouden kunnen worden (stimulans voor doelgroep én voor de initiatiefnemer(s))

Nadere informatie

Krachtig verbinden. Strategisch beleidsplan 2016 2018. Auteur: Eric van Veldhoven

Krachtig verbinden. Strategisch beleidsplan 2016 2018. Auteur: Eric van Veldhoven Krachtig verbinden Strategisch beleidsplan 2016 2018 Auteur: Eric van Veldhoven Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Maatschappelijke context.. 3 3. Missie en Visie.. 5 4. Doelstellingen... 6 5. Strategieën

Nadere informatie

Activiteitenplan voor meer tolerantie en aandacht voor diversiteit in HWW Zorg Verpleeghuis De Eshoeve

Activiteitenplan voor meer tolerantie en aandacht voor diversiteit in HWW Zorg Verpleeghuis De Eshoeve Aanleiding: van HWW Zorg wil de sociale acceptatie en veiligheid binnen de woonvoorzieningen verbeteren en handhaven voor iedereen, met name voor lesbische, homo-, biseksuele en transgender ( LHBT) bewoners,

Nadere informatie

Oss: actieve LHBT-gemeente

Oss: actieve LHBT-gemeente Meerjarenplan 2015-2017 Oss: actieve LHBT-gemeente (LHBT: Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders) Project Oss: actieve LHBT-gemeente Datum Mei 2015 Versie 1 Auteur A. de Bruijn Project

Nadere informatie

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen Thema s voor diversiteitsbeleid In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en adviseert

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 07. R2 234. OOI Inboeknummer orbstor8zr Dossiernummer 735.403 z8 augustus zoog Raads inforrnatiebrief Betreft Convenant tussen en de gemeente Eindhoven. 1 Inleiding De Nederlandse

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Beleidsmatrix lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2015 t/m 2017

Beleidsmatrix lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2015 t/m 2017 Beleidsmatrix lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2015 t/m 2017 Gemeente: Breda Verantwoordelijk wethouder: Miriam Haagh Gemeentelijke contactpersoon: Gerard van Gestel Bestuurlijke portefeuille: Zorg, Wijkontwikkeling,

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

SPELREGELS Stichting Tussenspel. Spelregels Stichting Tussenspel 1

SPELREGELS Stichting Tussenspel. Spelregels Stichting Tussenspel 1 SPELREGELS Stichting Tussenspel Spelregels Stichting Tussenspel 1 Spelregels stichting Tussenspel Stichting Tussenspel heeft als doel het mogelijk maken van laagdrempelige outreachende vaktherapie ter

Nadere informatie

Plan van Aanpak Homo-emancipatie van Gemeente Deventer in Hoofdlijnen

Plan van Aanpak Homo-emancipatie van Gemeente Deventer in Hoofdlijnen Inleiding Plan van Aanpak Homo-emancipatie van Gemeente Deventer in Hoofdlijnen 2012 2014 De gemeente Deventer heeft afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan de homoemancipatie i.h.k.v. de nota Plasterk

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Parallelle workshopsessies van 15.00 uur tot 17.00 uur

Parallelle workshopsessies van 15.00 uur tot 17.00 uur Workshop 1 Locatie: Het Diepe 15.10 uur 16.00 uur/ 16.10 uur 17.00 uur Mijn zus Zahra (Rohit Vyas, freelance trainer en consultant diversiteitsvraagstukken ) Een interactieve beleving en bespreking van

Nadere informatie

Jaarplan. biseksuelen en transgenders in de samenleving.

Jaarplan. biseksuelen en transgenders in de samenleving. Jaarplan 2013 Homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld maken. Dat is waar we ook in 2013 voor gaan. In dit jaarplan vind je meer informatie over onze doelstellingen voor het komende jaar. Onmisbaar

Nadere informatie

Haarlem. PvdA GEMEENTE: PARTIJ:

Haarlem. PvdA GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Haarlem PARTIJ: PvdA AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar Jeugd gezond heids zorg 0-19 jaar Ongewenst gedrag binnen het onderwijs Meldingsregeling Vertrouwenspersoon Inleiding Meldingen van machtsmisbruik Soms is er sprake van meldingen over een vorm van machtsmisbruik

Nadere informatie

Dialoog: homoseksualiteit in de multiculturele samenleving

Dialoog: homoseksualiteit in de multiculturele samenleving Rotterdam, september 2005 Dialoog: homoseksualiteit in de multiculturele samenleving Dit document heeft tot doel een indruk te geven van de activiteiten en het achterliggende gedachtegoed van Stichting

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

Beroepsproducten bij niveau Gevorderd professional

Beroepsproducten bij niveau Gevorderd professional Gevorderd professional 6. Werkt outreachend (systeemgerichte contet) 9. Coördineert de zorg (systeemgerichte contet) (Eerste opzet) van hulpverleningsplan/ advies of voorstel voor de inhoud van plan n.v.t.

Nadere informatie

Rotterdam. trainingsaanbod. Verkeert

Rotterdam. trainingsaanbod. Verkeert Rotterdam trainingsaanbod Verkeert Inleiding Rotterdam Verkeert is al meer dan 15 jaar de deskundige partner voor training en advies rond homoseksualiteit. Onze ervaring in Rotterdam brengen we steeds

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein

Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein Wat doet Registerplein? Registerplein voert bijna 25 jaar registratie uit van maatschappelijk werkers

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Wat gaan we doen? Programma Aanleiding voor het instellen register, doelstelling uit visie document van de NVDA Achtergrond kwaliteitsregister - BIG Wat houdt

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

ROZE STEMBUSAKKOORD 2014 Amsterdam

ROZE STEMBUSAKKOORD 2014 Amsterdam ROZE STEMBUSAKKOORD 2014 Amsterdam Sinds decennia is de stad Amsterdam één van de onbetwiste koplopers als het gaat om acceptatie en tolerantie van lesbiennes, homo s en biseksuelen en transgenders. Deze

Nadere informatie

seksuele diversiteit op school

seksuele diversiteit op school Aandacht voor seksuele diversiteit op school Voorlichting en onderwijs Leerlingen die lesbisch, homo, bi of transgender (lhbt er) zijn worden op school nog té vaak gepest en uitgescholden. Volgens de PestThermometer

Nadere informatie

Beroepsregistratie en (her)registratie voor hbo-jeugd- en gezinsprofessionals

Beroepsregistratie en (her)registratie voor hbo-jeugd- en gezinsprofessionals Beroepsregistratie en (her)registratie voor hbo-jeugd- en gezinsprofessionals Programma van deze workshop Inleiding : informatie over beroepsregistratie Aan de slag : met vragen en opdrachten Test je kennis

Nadere informatie

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN Documentcode : LVV.M-002 Pagina 1 van 7 Functie omschrijving vertrouwenspersoon Taken vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon Hulpmiddel 6 Functieomschrijving vertrouwenspersoon Arbocatalogus Particuliere Beveiliging 1-4-2012 Inhoudsopgave Functie omschrijving vertrouwenspersoon... 3 Taken vertrouwenspersoon... 3 Kwalificatie

Nadere informatie

Management van Diversiteit in de Jeugdzorg Werkmodel

Management van Diversiteit in de Jeugdzorg Werkmodel Management van Diversiteit in de Jeugdzorg Werkmodel Renée de Reuver Universiteit van Tilburg Murat Can Kompas zorg en welzijn Ab van de Wakker het PON Mate van Interculturalisatie Monocultureel Laagste

Nadere informatie

Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ)

Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) Zorg en Welzijn Algemeen Door recente maatschappelijke ontwikkelingen in de 1e lijn is er een toenemende vraag naar deskundige hulpverlening bij psychische klachten. Hierbij speelt de POH-GGZ een belangrijke

Nadere informatie

Deventer. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ:

Deventer. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Deventer PARTIJ: GroenLinks AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 : Vrijwilligersbeleid; visie, definitie, kader : Uitgangspunten AYA Thuiszorg bij het werken met vrijwilligers; :

Nadere informatie

STICHTING ADDICTS FOR ADDICTS (A4A) voor het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen met verslavingsproblemen BELEIDSPLAN 2014

STICHTING ADDICTS FOR ADDICTS (A4A) voor het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen met verslavingsproblemen BELEIDSPLAN 2014 1 STICHTING ADDICTS FOR ADDICTS (A4A) voor het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen met verslavingsproblemen BELEIDSPLAN 2014 Oss 12 december 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 1. Inleiding

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWIJZER VRIJWILLIGERSBELEID COC LIMBURG. Bogaardenstraat 43 6211 SN Maastricht

VRIJWILLIGERSWIJZER VRIJWILLIGERSBELEID COC LIMBURG. Bogaardenstraat 43 6211 SN Maastricht VRIJWILLIGERSWIJZER VRIJWILLIGERSBELEID COC LIMBURG Bogaardenstraat 43 6211 SN Maastricht Telefoon/fax: (043) 321 8337 E-mail: info@ coclimburg.nl Website: www.coclimburg.nl Samenstelling 2005: Linda Meulendijks

Nadere informatie

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast:

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast: Het bevoegd gezag van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, overwegende, - dat Stichting Welzijnswerk Hoogeveen verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2015-2016

BEDRIJFSPLAN 2015-2016 BEDRIJFSPLAN 2015-2016 MELDPUNT DISCRIMINATIEVOORZIENING DRENTHE gemeenschappelijke anti discriminatievoorziening (ADV) in Drenthe. Assen, 3 september 2014 MELDPUNT DISCRIMINATIEVOORZIENING DRENTHE Het

Nadere informatie

SCHOLING ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING

SCHOLING ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING SCHOLING ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING Armoede in Nederland neemt toe, steeds meer mensen staan aan de zijlijn en kunnen sociaal, economisch en maatschappelijk niet mee doen. Uitstroom uit armoede lukt

Nadere informatie

Producten COiL. Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan:

Producten COiL. Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan: Producten COiL Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan: Voor zorgprofessionals en vrijwilligers 1. Trainingen Omgaan met levensvragen 2. Begeleide intervisie, moreel beraad 3. Train- de- trainers

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Aanleiding: Door de groei van stichting Ouderen Samen zijn er steeds meer vrijwilligers

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

Amstelveen. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ:

Amstelveen. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Amstelveen PARTIJ: GroenLinks AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

voorlichting Hulp en De interactie die tijdens de bijeenkomsten met de vrouwengroepen tot stand kwam was respectvol, nieuwsgierig, open en eerlijk

voorlichting Hulp en De interactie die tijdens de bijeenkomsten met de vrouwengroepen tot stand kwam was respectvol, nieuwsgierig, open en eerlijk Jaarverslag 2012 Met ruim honderd vrijwilligers heeft COC Zwolle zich in 2012 ingezet voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving. In dit jaarverslag vind je

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Preambule Op grond van Arbo-wet en de CAO Voortgezet Onderwijs heeft de werkgever de plicht om beleid te voeren dat is gericht tegen seksuele intimidatie, pesten,

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Project onze kinderen - Jeladim sjelanoe.

Project onze kinderen - Jeladim sjelanoe. בסד Project onze kinderen - Jeladim sjelanoe. 1. Inleiding.. Blz. 2 2. Voorbereidende fase...blz. 3 3. Uitvoerende fase... Blz. 4 4. Informatievoorziening.... Blz. 6 5. Begroting en verslag... Blz. 8 Samenstelling:

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders?

Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders? Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders? Inleiding Deze folder gaat over het verbeteren van de kwaliteit in de jeugdhulp en jeugdbescherming. De folder is speciaal voor jeugdigen en ouders. In

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk

Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk Aanleiding en constatering Overeenkomsten in doelen van clienten binnen maatwerk, individuele begeleiding Verscheidenheid van burgers,

Nadere informatie

Auditinstrument. LVB & Middelengebruik

Auditinstrument. LVB & Middelengebruik Auditinstrument LVB & Middelengebruik Trimbos-instituut Organisatie: Organisatie-eenheid / locatie: Datum afname: Auditoren: Versie 9 mei 0 Pagina . Visie & beleid a. Beleid rondom middelengebruik De organisatie(eenheid)

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking 1 VOORWOORD Met trots presenteert de Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB) de

Nadere informatie

TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING WERKEN MET CLIËNTEN EN HUN RELATIONELE CONTEXT

TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING WERKEN MET CLIËNTEN EN HUN RELATIONELE CONTEXT TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING WERKEN MET CLIËNTEN EN HUN RELATIONELE CONTEXT HOE ZIET UW PRAKTIJK ERUIT? Veel cliënten zien hun probleem als een individueel probleem en komen

Nadere informatie

Woord vooraf. De organisatie

Woord vooraf. De organisatie Woord vooraf Binnen de SWOZ zetten ongeveer 150 vrijwilligers zich in om ouderen en mensen met beperkingen in Zwijndrecht de kans te geven zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig thuis te wonen. De vrijwilligers

Nadere informatie

Werkblad Seksuele Diversiteit. KaartjesspeL voorkant

Werkblad Seksuele Diversiteit. KaartjesspeL voorkant KaartjesspeL voorkant Kaartjesspel achterkant Wat betekent LHBT? Ben je in de war als je bi bent? Hoe word je homo? Wat is coming out? Op welke leeftijd ontdek je dat je homo of lesbisch bent? Op welke

Nadere informatie

utrecht CDA GEMEENTE: PARTIJ:

utrecht CDA GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: utrecht PARTIJ: CDA AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Heemskerk. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ:

Heemskerk. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Heemskerk PARTIJ: GroenLinks AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Sociaal Werk. Werkversie 0.1. 1/7 Sociaal Werk v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Sociaal Werk. Werkversie 0.1. 1/7 Sociaal Werk v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Sociaal Werk Werkversie 0.1 1/7 Sociaal Werk v0.1 Inhoud 1 Sociaal werk basis... 3 1.1 Begeleiden... 3 1.2 Gesprekstechniek/sociale vaardigheden... 3 1.3 Planmatig

Nadere informatie

Welkom. Met het invullen en terugsturen van deze vragenlijst geeft u ons toestemming uw data te gebruiken.

Welkom. Met het invullen en terugsturen van deze vragenlijst geeft u ons toestemming uw data te gebruiken. Welkom Geachte deelnemer, Hartelijk dank voor uw interesse in dit onderzoek! In samenwerking met COSBO (belangenorganisatie ouderen in Utrecht) en de adviescommissie LHBT-beleid gemeente Utrecht wordt

Nadere informatie

Werkplan 2015-2016 Netwerkfunctie Seksuele Diversiteit in Bi-Culturele Kringen Den haag

Werkplan 2015-2016 Netwerkfunctie Seksuele Diversiteit in Bi-Culturele Kringen Den haag Werkplan 2015-2016 Netwerkfunctie Seksuele Diversiteit in Bi-Culturele Kringen Den haag 1 Inleiding en achtergrond In Den Haag zijn er in eerdere jaren met wisselend succes verschillende initiatieven geweest

Nadere informatie

Personalia. Opleidingen. : Marhe-Kisoen. Geboorte datum : 20 Juni 1963. Adres : Eidereendstraat 9 2492 NJ s-gravenhage

Personalia. Opleidingen. : Marhe-Kisoen. Geboorte datum : 20 Juni 1963. Adres : Eidereendstraat 9 2492 NJ s-gravenhage Personalia Naam : Marhe-Kisoen Voornaam : Kausilawatie Roepnaam : Kausil Geboorte datum : 20 Juni 1963 Geboorte plaats : Paramaribo Nationaliteit : Nederlandse Adres : Eidereendstraat 9 2492 NJ s-gravenhage

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen DESKUNDIG AAN HET WERK Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen nodig?! 4 Praktische informatie 5 Zicht op

Nadere informatie

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011)

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Concept voor eerste registerontwerp Registratie en her kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Remedial Teacher Autisme specialist Gedragsspecialist Intern

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING 1 ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING HOE ZIET UW PRAKTIJK ERUIT? Veel cliënten zien hun probleem als een individueel probleem en

Nadere informatie

Richtlijn JGZ-richtlijn Seksuele ontwikkeling

Richtlijn JGZ-richtlijn Seksuele ontwikkeling Richtlijn JGZ-richtlijn Seksuele ontwikkeling 5. Determinanten van seksuele gezondheid-aanbevelingen Om kinderen en jongeren te kunnen ondersteunen in hun seksuele ontwikkeling is het van belang om de

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

Jaarverslag Schoolmaatschappelijk werk. Koningin Wilhelmina College

Jaarverslag Schoolmaatschappelijk werk. Koningin Wilhelmina College Jaarverslag 2011 Schoolmaatschappelijk werk Koningin Wilhelmina College Inhoudsopgave Inleiding 2 Werkwijze van de schoolmaatschappelijk werker 3 Cijfers 2011 3 Duur van de hulpverlening in 2011 4 Problematieken

Nadere informatie

Afdeling Voorlichting Werkplan 2018

Afdeling Voorlichting Werkplan 2018 Werkplannen 2018 Voorlichting blz. 3 Maatschappelijk werk blz. 7 Werkgroep Ouderenbeleid blz. 17 Werkgroep Zilver blz. 21 Werkgroep Politiek blz. 23 Dare blz. 25 Pride Walk blz. 31 International Social

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, welzijnsinstellingen

Gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, welzijnsinstellingen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Preventieactiviteiten en rehabilitatie voor de doelgroep Cursus Gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg,

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Onze seksespecifieke manier van werken helpt vrouwen op weg naar eigen Kracht, Keuzes en Kunnen

Onze seksespecifieke manier van werken helpt vrouwen op weg naar eigen Kracht, Keuzes en Kunnen Onze seksespecifieke manier van werken helpt vrouwen op weg naar eigen Kracht, Keuzes en Kunnen Bereikbaarheid Het Vrouwengezondheidscentrum Maastricht is iedere werkdag bereikbaar. Vrouwen kunnen binnenlopen,

Nadere informatie

13 december 2007. Bijlage. Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ. Bestedingsplan. Regio Midden-Holland.

13 december 2007. Bijlage. Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ. Bestedingsplan. Regio Midden-Holland. 13 december 2007 Bestedingsplan Bijlage Regio Midden-Holland Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ Inleiding Op 3 oktober 2007 heeft het portefeuillehoudersoverleg Wmo ingestemd met

Nadere informatie

Beroepsregistratie voor professionals die werken op hbo-niveau

Beroepsregistratie voor professionals die werken op hbo-niveau Beroepsregistratie voor professionals die werken op hbo-niveau Beroepsregistratie en herregistratie: Waarom? Doel van de Jeugdwet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien, hun talenten

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Verslag Werkgroep sexualiteit en discriminatie Thema homo- emancipatie en discriminatie 2012

Verslag Werkgroep sexualiteit en discriminatie Thema homo- emancipatie en discriminatie 2012 Verslag Werkgroep sexualiteit en discriminatie Thema homo- emancipatie en discriminatie 2012 Maandag 27 augustus 2012 Na enige voorbereidende besprekingen hebben we een tiental mensen uitgenodigd deel

Nadere informatie

Samenvatting reactie op het inspectieonderzoek naar de kwaliteit van jeugdhulp in buurtteam West in Utrecht

Samenvatting reactie op het inspectieonderzoek naar de kwaliteit van jeugdhulp in buurtteam West in Utrecht Samenvatting reactie op het inspectieonderzoek naar de kwaliteit van jeugdhulp in buurtteam West in Utrecht Auteur: Annemiek Schooten Datum: Januari 2016 1 Reactie op het inspectieonderzoek naar de kwaliteit

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ berkel-b

Generalistische Basis GGZ berkel-b Generalistische Basis GGZ berkel-b Generalistische Basis GGZ Aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten, opletten in de klas, omgaan met emoties en opkomen voor jezelf; zomaar een aantal vaardigheden die

Nadere informatie

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012 Regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan, maar ook over de organisatie van zorg en over

Nadere informatie