Werkplan. Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan. Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk"

Transcriptie

1 Werkplan 2015 Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk

2 COC Haaglanden INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1. HULPVERLENING HULPVERLENING EN OPVANG DOELGROEP INTERVISIE & WERKOVERLEG GROEPSAANBOD REGISTRATIE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING EN CONSULTATIE EIGEN DESKUNDIGHEID GMW AANBOD DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING DOOR HET GMW EXTERNE CONSULTATIE DOOR HET GMW INTERNE CONSULTATIE DOOR HET GMW NETWERK 4 4. PROFILERING EN PUBLICITEIT. 4 5 NAWOORD 5 6 Bijlage: 6 Begroting GMD 2015

3 INLEIDING Het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk van COC Haaglanden (hierna te noemen GMW) bestaat al vier decennia. Veel homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuele mannen en vrouwen, transgenders en hun familieleden wisten in de afgelopen jaren de weg naar deze gespecialiseerde hulpverlening te vinden. Het aanbod van het GMW bestaat in 2015 wederom uit psychosociale hulpverlening, concrete en informatieve hulpverlening, deskundigheidsbevordering, consultatie en belangenbehartiging. In dit werkplan staat vermeld hoe het GMW in het jaar 2015 voornemens is invulling te geven aan haar kerntaken. Het werkterrein van het GMW wordt hier onderverdeeld in de volgende kerntaken: 1. Hulpverlening. 2. Deskundigheidsbevordering en consultatie. 3. Netwerken en acquisitie. 4. Profilering en publiciteit. 1. HULPVERLENING. Het streven is om kortdurende hulpverlening te bieden (intakegesprek en 5 tot 10 vervolggesprekken). Voor de vorm van de kortdurende hulpverlening is gekozen om zo veel mogelijk aanvragen te honoreren en om te voorkomen dat er een wachtlijst ontstaat. Daar waar de kortdurende hulpverlening niet toereikend blijkt en er geen sprake kan zijn van (of geen wenselijkheid tot) een doorverwijzing naar reguliere hulpverlening, wordt de hulpverlening verlengd. Het GMW biedt individuele-, relationele-, systeemgerichte- en groepshulpverlening. Voor de cliënten is een Cliëntinformatie- boekje beschikbaar waarin de werkwijze, het privacyreglement en andere relevante onderwerpen die van belang zijn, staan beschreven Hulpverlening en opvang. Sinds begin 2014 bestaat het GMW uit twee maatschappelijk werkers, een mannelijke en een vrouwelijke hulpverlener. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de kerntaken van het GMW. In 2015 hoopt het GMW deze diversiteit in hulpverleners te kunnen blijven bieden. De reguliere opvangvoorzieningen en de specifieke mannenopvang zijn de voorzieningen waar het GMW naar toe kan verwijzen. Met deze instellingen bestaat er dan ook een samenwerking. Voor de crisisinterventie aan cliënten in acute (levens- ) bedreigende situaties, blijft het GMW ook in 2015 bereikbaar binnen de bestaande mogelijkheden. De gemeente Den Haag heeft toegezegd te kunnen voorzien in de benodigde financiële middelen die in deze acute crisissituaties ingezet kunnen worden. Te denken valt aan het vergoeden van essentiële reiskosten, eerste kosten van verblijf in een hotel of pension of vergoeding voor voeding en kleding. Een 24 uur bereikbaarheidsdienst past niet binnen een organisatie als het GMW van COC Haaglanden. Daarvoor is de instelling en de personele bezetting te klein waardoor er niet voldaan kan worden aan de specifieke eisen die een dergelijke dienst vraagt. Wel is het GMW voor cliënten in een crisissituatie goed bereikbaar via de en telefoon. De telefoonbeantwoorder is doorgeschakeld naar het adres welke ook door het GMW wordt gelezen buiten de werkdagen en kantoortijden. 1

4 1.1.1 Doelgroep. Veel cliënten weten het GMW te bereiken voor advies en hulp. Ongeveer de helft van het cliëntenbestand betreft cliënten met een niet Nederlandse etnische of culturele achtergrond. Daarnaast bestond in het begin van 2014 het gehele cliëntenbestand voor het grootste gedeelte uit mannelijke cliënten. Sinds 2013 is er met het opzetten van de Dare community een actieve inzet om het aanbod voor LBT vrouwen binnen de regio Haaglanden te vergroten, het GMW sluit hier nauw op aan door het organiseren van Dare2Talk bijeenkomsten waarin thema s die bij vrouwen spelen worden uitgediept. Bijzondere focus is er voor vrouwen met een bi- culturele achtergrond, een groep die erg onzichtbaar is waardoor zij ook moeilijk bereikbaar zijn voor hulp. In 2015 heeft het GMW drie speerpunten met betrekking tot de doelgroep: - Vergroten van de bekendheid van het GMW COC Haaglanden bij de LHBT doelgroep en bij instellingen en instanties die contact hebben met deze doelgroep, - Bereiken van lesbische- en biseksuelen vrouwen en transgender vrouwen die behoefte hebben aan specifieke hulpverlening van het GMW - Vergroten van het specifieke aanbod voor bi- culturele LHBT s, in het bijzonder de bi- culturele LHBT- vrouwen. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met de netwerker binnen COC Haaglanden en de organisaties binnen de stad die met deze doelgroep te maken krijgen. Ook heeft het GMW nauw contact met initiatieven die zich op deze doelgroep richten in andere grote steden in het land. 1.2 Intervisie & werkoverleg Het Maatschappelijk Werk COC Haaglanden werkt intensief samen met andere LHBT specifieke hulpverleners in het veld. In 2013 is er een start gemaakt met een intervisiegroep voor hulpverleners zoals therapeuten uit Amsterdam. Het GMW is voornemens dit in 2015 voort te zetten. Doel van deze bijeenkomsten zijn het doorverwijzen van cliënten, casuïstiekbesprekingen en intervisie- bijeenkomsten. Op deze wijze wordt een groter gebied in de Randstad bereikt door zowel een vrouwelijke en mannelijke gespecialiseerd maatschappelijk werker. Door deze samenwerking wordt het sekse specifieke aanbod van het GMW gewaarborgd. Tevens is de casuïstiekbespreking en intervisie een voorwaarde voor verdere professionalisering van het GMW. Het GMW van COC Haaglanden is betrokken bij het landelijke activiteiten m.b.t. LHBT hulpverlening en ondersteunt dit netwerk door kennisdeling en deskundigheidsbevordering. Het GMW heeft in principe maandelijks overleg met de portefeuillehouders GMW (bestuur) en incidenteel met de beroepskracht voorlichtingscoördinator. In 2015 wil het GMW kijken hoe de interne samenwerking met beroepskrachten en vrijwilligers verder effectief vorm te geven teneinde het specifieke aanbod voor de verschillende doelgroepen beter neer te zetten (biculturele groep, LHBT vrouwen, ouderen en jongeren etc.) Groepsaanbod. In 2015 zal het GMW (gedifferentieerde) gespreksgroepen aanbieden. Verzorgd door, of onder begeleiding van de maatschappelijk werker. In eerste instantie zal het aanbod gericht zijn op gespreksgroepen waarin ontmoeting, coming out en coming in centraal zullen staan. Daarbij zal het GMW in 2015 outreachend gaan werken. Een voorbeeld hiervan in 2014 was het aanbod door het GMW van een gespreksgroep binnen de Haagse Hogeschool. Dit omdat de drempel naar het COC Haaglanden voor sommige deelnemers van gespreksgroepen nog te hoog is. Via mailing en oproepen worden de verschillende doelgroepen benaderd (jongeren, ouderen, vrouwen, mannen). Daarnaast zal gekeken worden of er behoefte is aan meer specifieke 2

5 gespreksgroepen zoals voor ouders van homoseksuele kinderen, kinderen van homoseksuele ouders, bi- groepen, LHBT en psychiatrische problemen etc. 1.4 Registratie. Het GMW maakt gebruik van een beveiligd registratiesysteem ten behoeve van cliëntgegevens en cliëntdossier. Deze gegevens die uit dit systeem geanonimiseerd gegenereerd kunnen worden, worden gebruikt voor de jaarverslagen van het GMW en verantwoording aan het bestuur, de leden en de subsidient. In 2015 wil het GMW samen met de systeembeheerders kijken naar een meer gebruiksvriendelijke systeem wat meer informatie genereert voor de jaarrapportage. 2. DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING EN CONSULTATIE. Het GMW biedt deskundigheidsbevordering en consultatie aan organisaties, groepen en individuen met als doel het bevorderen van de deskundigheid in de Homo- en Lesbisch specifieke hulpverlening bij professionals en het vergroten van de kennis over specifieke thema s betreffende seksuele diversiteit bij professionals, vrijwilligers en anderen die in de uitvoering van hun beroep of werkzaamheden te maken hebben met de LHBT doelgroep. 2.1 Eigen deskundigheid GMW. Om de eigen deskundigheid op peil te houden neemt het GMW, daar waar nodig en mogelijk, in 2015 deel aan studiedagen, symposia, conferenties en trainingen aangeboden door organisaties en beroepsverenigingen die zich bezig houden met (gespecialiseerde) hulpverlening. In 2015 wil het GMW duidelijk hebben of een beroeps- registratie in het BAMW (beroepsregister agogisch en maatschappelijk werk) zinvol is. Of professionals aan de verwachtingen van cliënten kunnen voldoen hangt af van drie factoren. De eerste factor is een goed georganiseerde hulpverlening, o.a. een duidelijke informatievoorziening en voldoende personeel. De tweede factor bestaat uit goede materiële voorzieningen zoals een prettige spreekkamer. De derde factor is een combinatie van kennis, attitude en vaardigheden van de professional, voornamelijk met betrekking tot doelmatigheid, effectiviteit en cliëntgerichtheid. Deze laatste elementen zijn 'beroepskwalificaties' of 'competenties'. Een instantie voor beroepsregistratie toetst voorafgaand aan toelating en bij herregistratie op opleiding, werkervaring en reflectie. Wanneer een professional aan de gestelde criteria voldoet, beschikt hij volgens in beginsel over voldoende competenties om het vak voor een periode kwalitatief verantwoord uit te oefenen. Deze beroepsregistratie betekent dat de maatschappelijk werker zich steeds dient te her registreren na een afgebakende periode door zich bij te scholen en zijn competenties onderhoudt middels intervisie, scholing getoetst aan de registratiecriteria en door het behalen van accreditatiepunten. Het bestuur van COC Haaglanden zal hiervoor het GMW dienen te faciliteren. 2.2 Aanbod deskundigheidsbevordering. Het GMW geeft op verzoek consultatie, informatie, advies en trainingen aan beroepsgroepen en andere geïnteresseerde. Het gaat hier om aanvragen voor deskundigheidsbevordering over de homo- en lesbisch specifieke hulpverlening evenals meer (gespecialiseerde) informatie over de LHBT doelgroep. In 2015 onderhoudt het GMW haar contacten met het netwerk in het werkveld en tracht deze uit te breiden. Het GMW werkt hierin nauw samen met de afdeling onderwijs en voorlichting van het COC Haaglanden. 3

6 2.3 Externe consultatie door het GMW. Het GMW zal in 2015 wederom bereikbaar zijn voor raadpleging over de homo- en lesbisch specifieke hulpverlening en de begeleiding aan LHBT s door collega hulpverleners en andere professies. Zij geeft vanuit haar expertise tips, advies en feedback. Hierbij is het van groot belang dat het GMW bekend is bij de instellingen en organisaties binnen de sociale sector. (Zie profilering en publiciteit). 2.4 Interne consultatie door het GMW. Op verzoek van vrijwilligers(groepen), medewerkers en het bestuur van COC Haaglanden biedt het GMW interne ondersteuning en deskundigheidsbevordering aan. Voorbeelden hiervan zijn workshops, trainingen of bijeenkomsten over algemene informatie over LHBT s, omgaan met agressie, gespreksvoering, de- escalerende technieken, gedragsprotocol etc. Daarnaast is vooralsnog het GMW eerste aanspreekpunt in het kader van interne klachten en vervult zij de rol als vertrouwenspersoon binnen het COC Haaglanden. In 2015 wil het GMW duidelijk hebben of de taak van vertrouwenspersoon haar verantwoordelijkheid blijft of dat er wellicht een andere procedure gevolgd dient te worden. (Gedacht wordt aan een externe klachtencommissie en samenwerking hierin met andere (lid- )verenigingen zoals in Leiden en Delft). 3. Netwerk Het GMW onderhoudt contacten met diverse groepen en organisaties die zich bezig houden met hulpverlening en emancipatie in het algemeen en homo- emancipatie in het bijzonder in Den Haag en omstreken. Het GMW zal ook in 2015, door middel van het onderliggend plan voor acquisitie, actief contact zoeken en onderhouden met het netwerk en dit trachten uit te breiden. (zie 4, profilering en publiciteit.) 4. Profilering en publiciteit. Uit het aantal cliënten dat de weg weet te vinden naar het GMW blijkt dat het GMW redelijk goed bereikbaar is. Uit onderzoek blijkt dat het huidige cliëntenbestand het GMW voornamelijk bereikt via de site van COC Haaglanden, soms op advies van mensen uit het eigen netwerk en op doorverwijzing door een professional (school, hulpverlening). Dit neemt niet weg dat het GMW zich zorgen maakt over de mogelijke onbekendheid van het GMW bij welzijnsinstellingen, zorginstellingen en onderwijsvoorzieningen. Het GMW hoopt een slag te hebben gemaakt in 2015 door het verwijsnetwerk voor het GMW te vergroten. Tot op heden zijn de doorverwijzingen van professionals naar het GMW vaak afhankelijk van dezelfde professionals die enerzijds oog hebben voor de LHBT doelgroep en anderzijds al op de hoogte zijn van ons specifieke aanbod. Acquisitie en mailing vragen specifieke deskundigheid en investeringen in tijd en geld. In 2015 zal het GMW, middels de onderstaande acties en activiteiten, het verwijsnetwerk en het aantal aangemelde cliënten verder vergroten door onder andere: 1. De samenwerking met de werkgroep publiciteit en werving. 2. Het opstellen/ updaten van een volledige adressenlijst onderwijs, zorg, welzijn, geestelijke gezondheid en maatschappelijke (zelf) organisaties. 4

7 3. Het updaten van bestaande informatiebronnen als folder, webpagina etc. 4. Het maken/updaten van een medialijst voor berichtgeving, reclame en meldingen. 5. Het voeren van een uitvoerige mailing met daaraan gekoppeld gesprekken/bezoeken aan de instellingen, ofwel de warme acquisitie 6. Vindplaatsgerichte werving en werving via toeleiders en verwijzers. 7. Het organiseren van netwerkbijeenkomsten op het COC Haaglanden. 5. NAWOORD Door het aantal cliënten dat het afgelopen jaar het GMW wist te bereiken maar meer nog door hun persoonlijke verhalen en hulpvragen, krijgt het GMW van COC Haaglanden een goed beeld van de positie van (vaak kwetsbare) LHBT s in onze samenleving en de mate van tolerantie en acceptatie betreffende seksuele diversiteit in onze regio. Maatschappelijke ontwikkelen als de groeiende individualisering, polarisatie binnen en tussen groeperingen, de vergrijzing maar zeker ook de aanwezigheid van anti homoseksuele uiting in woorden en daden, hebben hun weerslag op de hulpvragen die het GMW bereiken. Dit betekent voor het GMW dat zij in staat moet zijn in te spelen op deze maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen maar meer nog op de specifieke hulpvragen waarmee cliënten een beroep op haar doet. Een uitdagende en mooie taak. De in dit werkplan 2015 genoemde werkgebieden en doelstellingen zijn allen in het belang van verdere integratie en acceptatie van homoseksualiteit in het algemeen en in het bijzonder voor groepen die kwetsbaarder en/of moeilijker bereikbaar zijn. Ook in 2015 zal het GMW zich met veel plezier en verantwoordelijkheid op een professionele wijze inzetten om de speerpunten uit dit werkplan te realiseren. Zij hoopt zich daarbij zoals altijd weer gesteund te voelen door het bestuur en de leden van COC Haaglanden evenals door de subsidient. Oktober 2014 Stephan van Veldhoven Marianne Steijnis Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk COC Haaglanden 5

8 Begroting Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk voor het jaar 2015 Gespecificeerd aan de hand van de kerntaken van het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk van COC Haaglanden. 1. Hulpverlening. 2. Deskundigheidsbevordering en consultatie. 3. Netwerken en acquisitie. 4. Profilering en publiciteit. 1. Hulpverlening: Inrichting van kantoor en spreekkamer: Kosten gespreksgroepen: Koffie en thee en versnaperingen Noodfonds crisishulpverlening Fonds om noodzakelijke kosten t.b.v. de primaire levensbehoefte van een cliënt in een crisissituatie te financieren zoals hotelkosten, voeding, kleding, reiskosten naar opvangvoorziening telefoonkosten etc. 750,00 100,00 200,00* *wordt incidenteel gebruikt voor eventuele crisissituaties waarbij de cliënt geen eigen middelen ter beschikking heeft en er geen sprake is van andere voorliggende voorzieningen. 2. Deskundigheidsbevordering en consultatie. Kosten voor relevante conferenties, workshops en trainingen Inschrijvingskosten, kosten van boeken en hand- outs. Relevante literatuur Methodische en thema- en doelgroep gerichte vakliteratuur. Reiskosten voor intervisie en casuïstiek 300,00 100,00 100,00 3. Netwerken en acquisitie. Acquisitiekosten Organiseren van netwerkbijeenkomsten bij COC Haaglanden Catering, onkosten gastsprekers, mailing etc. 350,00 4. Profilering en publiciteit Advertenties en oproepen inzake activiteiten van het GMW Oproep gespreksgroepen, oproep voor specifieke doelgroepen. Folders en mailing 150,00 300, ,00 6

Werkplan 2012. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. 23 november 2011

Werkplan 2012. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. 23 november 2011 Werkplan 2012 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 23 november 2011 1 Inleiding Dit is het werkplan van COC Leiden voor 2012. Waar 2011 vooral een jaar van verbreding was,

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) Werkplan 2014

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) Werkplan 2014 Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) Werkplan 2014 Drs. Rob Jongejans Utrecht, augustus 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Landelijk Bureau 5 B. Uitvoering fvp-functie 7 C. Kwaliteit

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening februari 2013 Uilke Duinstra, adviseur Stichting E-hulp.nl In opdracht van MOgroep 2 Managementsamenvatting Achtergrond De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

TELEFONISCHE HULPDIENST UTRECHT JAARVERSLAG 2013

TELEFONISCHE HULPDIENST UTRECHT JAARVERSLAG 2013 Telefonische Hulpdienst Utrecht Jaarverslag 2013 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord..pag. 3 Inleiding... pag. 4 organisatie pag. 4 de Telefonische Hulpdienst Utrecht in Utrecht pag. 5 de Telefonische Hulpdienst

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-13592. Steller: S. Arab Afdeling: BLD Telefoon: 0320-278168 E-mail: s.arab@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-13592. Steller: S. Arab Afdeling: BLD Telefoon: 0320-278168 E-mail: s.arab@lelystad.nl Voorstel aan de raad Nummer: B11-13592 Portefeuillehouder: Programma: Programmaonderdeel: M. Jacobs 2.1 Iedereen doet mee 2.1.1 Betrokkenheid en participatie Steller: S. Arab Afdeling: BLD Telefoon: 0320-278168

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM/WWI Judith Zweers Jaap Wils Sonja van der Kemp Projectnummer: B3564 Zoetermeer,

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij Casemanagement Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij 1 Colofon De beschrijving van casemanagement is een vervolg op de invitational conference gehouden op 1 maart 2011. Dit rapport is tot

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Steunpunt Mantelzorg Drenthe Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Telefoon 0522 27 39 25 Internet www.mantelzorg.info en www.jongerenzorgen.nl Mantelzorgondersteuning in de KvK 41020244 Meppel Huisartsenpraktijk

Nadere informatie

Verslag Conferentie: Qatgebruik binnen de Somalische gemeenschap: informatie en preventie op dinsdag 1 december 2009 te Den Haag.

Verslag Conferentie: Qatgebruik binnen de Somalische gemeenschap: informatie en preventie op dinsdag 1 december 2009 te Den Haag. Verslag Conferentie: Qatgebruik binnen de Somalische gemeenschap: informatie en preventie op dinsdag 1 december 2009 te Den Haag. Stichting DALMAR Televisiestraat 2, unit 221 2525 KD Den Haag 1 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie

Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding

Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding 1 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Analyse op de dienstverlening van MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Rapport Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost

Analyse op de dienstverlening van MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Rapport Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost Analyse op de dienstverlening van MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Rapport Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost BMC maart 2013 K. Schofield BA Projectnummer: 035113 Correspondentienummer: OBD-0403-62221

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

SchoolsOUT. Werkblad beschrijving interventie

SchoolsOUT. Werkblad beschrijving interventie SchoolsOUT Invoering van Schoolbeleidgericht op sociale veiligheid voor LHBT s in het primair en voortgezet onderwijs en op ROC s Werkblad beschrijving interventie Gebruik de handleiding bij dit werkblad

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Openbaarmaking of verspreiding van deze uitgave staat vrij, mits daarbij

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Plan van Aanpak(ken) Jeugd en Veiligheid gemeente Voorst

Plan van Aanpak(ken) Jeugd en Veiligheid gemeente Voorst Plan van Aanpak(ken) Jeugd en Veiligheid gemeente Voorst Juni 2006 Gemeente Voorst Mariko van Vemde Mari van Helvoort (Spectrum) 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten 1.1. Visie op jeugdbeleid 1.2.

Nadere informatie