Naar een duurzaam systeem van huishoudelijke ondersteuning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar een duurzaam systeem van huishoudelijke ondersteuning"

Transcriptie

1

2 Naar een duurzaam systeem van huishoudelijke ondersteuning Plan Huishoudelijke Hulp Toelage 2015 en 2016 gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland (Haaglanden 4) 17 november 2014 Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden 4 pagina 1

3 Inhoudsopgave: Samenvatting Inleiding I. Huishoudelijke Hulp anno 2014 II. Gevolgen Wmo 2015 en de bezuinigingen III Plan Huishoudelijke Hulp Toelage 2015 en 2016 Naar een duurzaam systeem van huishoudelijke ondersteuning III.1. Inhoudelijke kaders: III.2. Afstemming met gecontracteerde aanbieders III.3. Doelgroepen in beeld III.4. Vorm: kortingssysteem III.5. Toegang III.6. Investering, multiplier en maatschappelijk rendement per jaar Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden 4 pagina 2

4 Samenvatting Invoering van de Wmo 2015 en de bezuinigingen op de rijksuitkering voor huishoudelijke hulp zullen zonder aanvullende maatregelen leiden tot een forse daling van de werkgelegenheid in de sector thuiszorg. Om de effecten zoveel mogelijk te beperken heeft het rijk de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) in het leven geroepen. Met de hiervoor extra uitgetrokken middelen kunnen gemeentelijke plannen worden uitgevoerd die bijdragen aan het zoveel mogelijk behouden van volwaardige werkgelegenheid in deze sector. De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland hebben aan de hand van de gestelde criteria een gezamenlijk plan opgesteld. Doel van dit plan is tweeledig. Enerzijds conform de uitgangspunten van de regeling bijdragen aan het behouden van werkgelegenheid, anderzijds voorsorteren op de noodzakelijke vernieuwing van het ondersteuningsaanbod aan inwoners van de gemeenten. De gemeenten kiezen ervoor de HHT in te zetten voor drie doelgroepen die per periode van 4 weken een maximaal aantal uren hulp inkopen bij de gecontracteerde aanbieders. Van het uurtarief betaalt de gemeente uit de HHT een vast deel en de burger betaalt het verschil zelf bij. Doelgroep Omvang doelgroep Max. uren per periode Bijdrage uit HHT per uur Bijdrage burger per uur Zwaar of overbelaste mantelzorgers ,50 7,50 Huidige en toekomstige cliënten HH die extra ondersteuning ,50 7,50 inkopen (financieel) zelfredzame burgers die ondersteuning nodig hebben ,50 12,50 Totaal Bovenstaande cijfers leiden ertoe dat per jaar in totaal uur huishoudelijke ondersteuning kan worden ingezet. Dit betekent het behouden van 119 fte. Doordat medewerkers in de thuiszorg gemiddeld genomen een parttime baan hebben van 12 uur per week levert het geheel dus het behoud van 357 arbeidsplaatsen op. De HHT wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een kortingssysteem dat verder zal worden uitgebouwd tot een Wmo-pas waarmee op termijn diverse vormen van ondersteuning kan worden ingekocht. De toegang tot de HHT zal worden georganiseerd via de lokale Wmo-loketten en de steunpunten Mantelzorg. Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden 4 pagina 3

5 Inleiding Voor u ligt een plan waarmee de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland samen met de zorgaanbieders invulling geven aan de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) voor de jaren 2015 en Invoering van de Wmo 2015 en de bezuiniging op de rijksuitkering voor Huishoudelijke Hulp zullen zonder aanvullende maatregelen ongetwijfeld leiden tot een forse daling van de werkgelegenheid. Met dit plan leveren de gemeenten een belangrijke bijdrage aan het streven om die daling zoveel mogelijk te voorkomen. Gelijktijdig wordt met dit plan voorgesorteerd op de veranderingen die noodzakelijk zijn om te komen tot een duurzaam en financieel verantwoord systeem voor het ondersteunen van inwoners. Een systeem dat past binnen de doelstellingen van de nieuwe Wmo, dat inspeelt op de veranderende vraag vanuit de bevolking en dat een positief effect heeft op de werkgelegenheid. Het plan is in nauwe samenwerking tussen de vier gemeenten tot stand gekomen. Hierbij kon worden voortgebouwd op een gedeelde visie op de ondersteuning aan inwoners zoals die regionaal wordt uitgedragen via Keerpunt, en een gedeelde Wmo-verordening Het plan geeft voldoende ruimte voor een couleur locale van elke gemeente. Bij de uitwerking is rekening gehouden met de toekomstige Wmo budgetten en de nieuwe CAO Verpleging, Verzorging en Thuiszorg De vier gemeenten werken samen in de arbeidsmarktregio Haaglanden. Er is nadrukkelijk afstemming gezocht met de gecontracteerde aanbieders Hulp bij het Huishouden, waardoor een stevig draagvlak voor het plan is ontstaan. Leeswijzer In hoofdstuk I wordt kort de huidige situatie rond de huishoudelijke hulp in de vier gemeenten beschreven, in hoofdstuk II gevolgd door een inschatting van de gevolgen van de Wmo 2015 en de bezuinigingen voor de werkgelegenheid en voor de inwoners die ondersteuning nodig hebben. Hoofdstuk III beschrijft het plan zoals dat door de vier gemeenten, samen met de zorgaanbieders is opgesteld. Op basis van de inhoudelijke kaders van de Wmo en de criteria voor de HHT worden daarin doelgroepen benoemd en doelen gesteld, wordt de vorm waarin de HHT beschikbaar komt beschreven en wordt de toegang tot de HHT bepaald. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een berekening van de investering, het te bereiken multipliereffect en het maatschappelijke rendement. Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden 4 pagina 4

6 I Huishoudelijke Hulp anno 2014 In de vier gemeenten ontvangen in totaal inwoners de eenvoudige huishoudelijke hulp (HH1) waarvan 496 in de vorm van een Pgb (peildatum 1 oktober2014). Gemiddeld ontvangen zij 2,89 uur hulp per week. De werkzaamheden die binnen deze uren worden verricht zijn betreffen voornamelijk schoonmaak, was verzorging en maaltijdverzorging. Daarnaast ontvangen personen de zwaardere hulp (HH2 met gemiddeld 3,56 uur per week). Het totale aantal uren dat op basis van de huidige indicaties is toegekend bedraagt op jaarbasis dus uur. De ervaring leert echter dat ongeveer 10 % van het aantal geïndiceerde uren niet wordt verzilverd als gevolg van vakanties, ziektes etc. waardoor ongeveer uren daadwerkelijk worden ingezet. II Gevolgen Wmo 2015 en de bezuinigingen De Wmo 2015 gaat nog nadrukkelijker uit van de eigen kracht en de kracht van de omgeving waarmee problemen rond zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie worden opgepakt. Gelijktijdig biedt de wet meer mogelijkheden om dergelijke problemen te beantwoorden met de inzet van algemene voorzieningen. Samen zal dit ertoe leiden dat hulpvragers minder snel of in mindere mate in aanmerking zullen komen voor een maatwerkvoorziening. De bezuiniging die op de uitkering voor huishoudelijk hulp is doorgevoerd maakt het extra noodzakelijk om te zoeken naar andere oplossingen voor hulpvragen dan tot nu gebruikelijk. Het moge duidelijk zijn dat deze ontwikkelingen er onherroepelijk toe leiden dat er minder uren huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening zullen worden ingezet. Zonder aanvullende maatregelen en het inzetten van alternatieven heeft dit directe gevolgen voor de werkgelegenheid in deze sector. Gaan we uit van een uiteindelijke bezuiniging van 30 % 1 op het budget dat de gemeenten ontvangen en in geval gemeenten dit direct koppelen aan de inzet van huishoudelijke hulp dan leidt dit in het uiterste geval tot het minder inzetten van hulp in een omvang van ongeveer uur per jaar of 190 fte (op basis van 1350 netto werkbare uren per fte). 1 De oorspronkelijke bezuiniging van 40 % is als gevolg van een aantal besluiten verzacht waardoor de werkelijke korting beperkt is toch globaal 30 %. Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden 4 pagina 5

7 III Plan Huishoudelijke Hulp Toelage 2015 en 2016 Naar een duurzaam systeem van huishoudelijke ondersteuning III.1. Inhoudelijke kaders Op basis van een gedeelde visie werken de vier gemeenten toe naar een duurzaam systeem voor de ondersteuning van (kwetsbare) inwoners. Waar nodig zal die ondersteuning beschikbaar worden gesteld in de vorm van een maatwerkvoorziening. Waar mogelijk zullen algemene voorzieningen worden ingezet. Dit vraagt van alle betrokkenen een verandering in de manier waarop gekeken wordt naar het oplossen van problemen in de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Gemeenten zullen nadrukkelijker voorwaardenscheppend en regisserend zijn, van zorgaanbieders en hun medewerkers zullen naast de bekende werkzaamheden ook nieuwe vormen van ondersteuning worden gevraagd, bijvoorbeeld gericht op coaching van het individu en stimulerend naar samen redzaamheid. Van de inwoners wordt meer eigen inzet en inzet van het sociale netwerk gevraagd. Deze veranderingen zijn niet van de ene op de andere dag te realiseren. Daar is tijd voor nodig. Gelijktijdig ligt er de uitdaging om zoveel mogelijk werkgelegenheid binnen de (thuis-)zorg te behouden. Dit zal niet lukken door vast te blijven houden aan de huidige wijze waarop de huishoudelijke ondersteuning is vormgegeven. Algemene voorzieningen zullen daar zeker onderdeel van uitmaken maar er zullen ook meer hieraan gerelateerde dienstverleningsconcepten beschikbaar komen. Daarnaast is het vooral ook nodig de interesse te wekken van nieuwe doelgroepen. Met behulp van de HHT willen de gemeenten voorsorteren op de gewenste, nieuwe situatie. Daarbij wordt aangesloten bij de doelstellingen, uitgangspunten en criteria zoals die voor de HHT zijn vastgesteld. Dit betekent dat naast de huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening een belangrijk deel van de hulp beschikbaar zal komen als algemene voorziening. Naast het bieden van extra mogelijkheden voor bestaande cliënten kunnen daarmee ook nieuwe doelgroepen in beeld komen. Door deze ondersteuning van de gecontracteerde aanbieders te betrekken wordt volwaardige werkgelegenheid behouden en blijft het een Wmo-voorziening zodat voldaan wordt aan de eisen voor Btw-vrijstelling. III.2. Afstemming met gecontracteerde aanbieders Huishoudelijke Ondersteuning Tijdens het opstellen van dit plan heeft overleg plaatsgevonden met de gecontracteerde aanbieders van Huishoudelijke ondersteuning. Zij kunnen zich vinden in het plan voor HHT van de Haaglanden 4 gemeenten, waarmee enerzijds de vraag en de werkgelegenheid op het gebied van huishoudelijke ondersteuning en anderzijds de zelfredzaamheid en participatie van (nieuwe) cliënten worden versterkt. De in de volgende paragraaf benoemde doelgroepen achten zij uitermate geschikt voor de toelage maar zij zien deze groepen ook als belangrijke doelgroepen voor de verdere toekomst. Daarbij zien zij veel mogelijkheden in het meer aanbieden van zorgarrangementen waarbij Huishoudelijke Ondersteuning wordt gecombineerd met persoonlijke dienstverlening in en om de woning maar mogelijk ook met dagbesteding en het noodzakelijke vervoer er naar toe. Op deze zorgarrangementen kan dan een zogenaamde pakketkorting worden gegeven. Zij kunnen zich vinden in een kortingssysteem, waarbij zij een toelage van 12,50 vanuit de gemeente wenselijk vinden. Allen benadrukken het belang van samenwerking met de gemeente, maar ook met elkaar. Men geeft aan dat het van belang is elkaar te vertrouwen en het elkaar te gunnen. Afgesproken wordt gezamenlijk op te trekken op het gebied van communicatie. Allen zijn het erover eens dat ervoor moet worden gezorgd dat de investeringen vanuit HHT een duurzaam effect hebben. Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden 4 pagina 6

8 III.3. Doelgroepen in beeld De gemeenten kiezen ervoor de HHT in te zetten voor een drietal doelgroepen. Deze worden hieronder kort beschreven en er wordt een inschatting gemaakt van het aantal potentiële gebruikers van de HHT. De mate waarin de doelgroepen daadwerkelijk worden gefaciliteerd kan per gemeente verschillen. Het is aan de individuele gemeente om daar een prioritering in aan te brengen. Bij de berekening van de effecten is uitgegaan van een uurtarief van 20,- hetgeen ongeveer het gemiddelde tarief is van de tarieven die momenteel door de huidige aanbieders worden gehanteerd. Uiteraard zal bij de definitieve uitvoering uitgegaan worden van de tarieven per aanbieder waarbij rekening wordt gehouden met de geldende cao VVT. Doelgroep 1: Zwaar of overbelaste Mantelzorgers Met de invoering van de Wmo 2015 komen inwoners pas in aanmerking voor een maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden als tijdens het keukentafelgesprek vast komt te staan dat de ondersteuningsbehoefte niet of maar gedeeltelijk kan worden opgelost door het eigen sociale netwerk en/of via algemene voorzieningen. Praktisch betekent dit dat er een groter beroep wordt gedaan op de eigen kracht van de burger en zijn sociale netwerk. Belangrijk hierbij is dat er een goed evenwicht blijft bestaan tussen de draagkracht en de draaglast van mantelzorgers en het sociale netwerk. Om de mantelzorgers daar waar nodig te ontlasten en de ruimte te geven om een andere mogelijk zwaardere of intensievere - ondersteuningstaak op te pakken of om te voorkomen dat zij overbelast raken, kunnen mantelzorgers in aanmerking komen voor de HHT. Dit geldt ook voor mantelzorgers die te maken hebben met de Jeugdwet en door de zorg voor kinderen een ondersteuningsbehoefte hebben bij de huishoudelijke werkzaamheden. Het is aan de mantelzorger om te beoordelen waar de extra ondersteuning wordt ingezet: binnen het eigen huishouden van de mantelzorger of binnen het huishouden van degene die de mantelzorg ontvangt. Omvang van de doelgroep Uit het rapport Mantelzorg uit de doeken blijkt dat in 2010 de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland naar schatting respectievelijk 2.660, 485, en zwaar of overbelaste mantelzorgers telden (Bijlage 1: tabel 1). Het aantal mantelzorgers is sinds 2010 verder gestegen. Hier komt bij dat het aantal jonge mantelzorgers buiten beschouwing is gelaten. Naar schatting groeit een kwart van alle jeugdigen van jaar op met ziekte en zorg in de thuissituatie. Niet alle zwaar of overbelaste mantelzorgers zullen gebruik (willen) maken van de HHT. Vooralsnog wordt ingeschat dat ongeveer 20 % hier wel gebruik van gaat maken 2. Uitgaande van bovenstaande aantallen dan omvat de doelgroep in totaal mantelzorgers. De gemeenten kiezen ervoor om deze mantelzorgers vanuit de HHT een bijdrage te verstrekken. Mantelzorgers kunnen met behulp van de HHT maximaal 4 uur per periode van vier weken hulp bij het huishouden inkopen bij de door de gemeente gecontracteerde aanbieders. Vanuit de HHT wordt een bijdrage verstrekt van 12,50 per uur waarbij de mantelzorger zelf nog 7,50 per uur moet bijbetalen. Behoud van werkgelegenheid Ingeval de volledige doelgroep hiervan gebruik maakt dan betekent dit een extra inzet huishoudelijk ondersteuning van:1.435 x 4 uur per periode x 13 periodes = uur per jaar Hiermee wordt behoud van werkgelegenheid gerealiseerd van circa 55 fte of 165 arbeidsplaatsen (12 uur per week). Benodigd bedrag voor de HHT Om deze extra ondersteuning beschikbaar te stellen is het volgende budget vanuit de HHT nodig: x 4 uur x 13 x 12,50 = ,-. Multipliereffect Het verwachte multipliereffect dat optreedt door deze wijze van compenseren bedraagt: x 4 uur x 13 x 7,50= ,-. 2 De verwacht deelnamepercentages zijn voorlopige aannames. Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden 4 pagina 7

9 Doelgroep 2: Huidige en toekomstige cliënten hulp bij het huishouden die aanvullende ondersteuning inkopen De ontwikkelingen zoals in hoofdstuk II beschreven zorgen ervoor dat huidige en nieuwe cliënten alleen nog die ondersteuning krijgen die echt nodig is en niet op een andere manier kan worden verstrekt dan via een maatwerkvoorziening. Dit betekent in algemene zin dat zij ten opzichte van de huidige situatie minder uren huishoudelijke ondersteuning zullen krijgen. Wij willen extra werkgelegenheid creëren door aan de Wmo-doelgroep de mogelijkheid te bieden via de algemene voorziening extra ondersteuning in te kopen bij de door ons gecontracteerde aanbieders van huishoudelijke ondersteuning. Deze extra ondersteuning in natura kan bestaan uit was- en strijkdiensten, extra huishoudelijke werkzaamheden ( bv. periodieke grote schoonmaak, buitenschoonmaak en onderhoud), boodschappendienst of maaltijdverzorging. Omvang van de doelgroep Op dit moment ontvangen bewoners huishoudelijke ondersteuning. Wij schatten in dat ongeveer 25 % daarvan gebruik wil maken van de extra inkoop van hulp via de HHT. Het gaat dan over ruim mensen aan wie de gemeenten een bijdrage verstrekken van 12,50 per uur voor maximaal 4 uur per periode. Behoud van werkgelegenheid Ingeval de volledige doelgroep van de HHT gebruik maakt dan komt dat neer op een extra inzet van x 4 uur per periode x 13 periodes = uur per jaar. Hiermee wordt behoud van werkgelegenheid gerealiseerd van ongeveer 58 fte of 174 arbeidsplaatsen (12 uur per week). Benodigd bedrag voor de HHT Om deze extra ondersteuning beschikbaar te stellen is het volgende budget vanuit de HHT nodig: x 4 uur x 13 x 12,50 = ,-. Multipliereffect Het verwachte multipliereffect dat optreedt door deze wijze van compenseren bedraagt: x 4 uur x 13 x 7,50= ,-. Doelgroep 3: Burgers die voldoende (financieel) zelfredzaam zijn om de huishoudelijke hulp zelf te kunnen organiseren. Er zijn inwoners met een relatief hoog inkomen, die zich nu niet voor Wmo-ondersteuning melden maar vanwege hun beperkingen wel ondersteuning nodig hebben. Daarnaast leert de ervaring dat mensen, die veelal financieel draagkrachtig zijn, afzien van ondersteuning op grond van de Wmo in verband met de hoogte van de daarvoor verschuldigde eigen bijdrage. Als alternatief zoeken zij vaak ondersteuning in andere, grijze of zelfs zwarte, circuits. Voor deze mensen die zich melden en waarvan geconstateerd wordt dat ze ondersteuning nodig hebben bij het voeren van hun huishouding, kan de algemene voorziening van HHT ertoe leiden dat zij niet langer afzien van ondersteuning vanwege de hoge eigen bijdrage en kiezen voor deze vorm van ondersteuning bij de door de gemeente gecontracteerde aanbieders. Daarmee wordt zwartwerken tegen gegaan en wordt reguliere werkgelegenheid behouden en gestimuleerd tegen een aantrekkelijk tarief voor de hulpvrager. Misschien nog belangrijker is dat deze mensen door de inzet van professionele ondersteuning goed in beeld komen en blijven en signalen over veranderingen in de situatie vroegtijdig kunnen worden opgepakt. Voor alle duidelijkheid, bij de beoordeling van vragen uit deze doelgroep zal géén inkomenstoets worden toegepast. Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden 4 pagina 8

10 Omvang van de doelgroep De gemeenten kiezen ervoor om aan deze doelgroep vanuit de HHT een bijdrage te verstrekken voor de inkoop van maximaal 6 uur per periode. Vanuit de HHT wordt een bijdrage verstrekt van 7,50 per uur waarbij de burger zelf nog 12,50 per uur moeten bijbetalen. Deze toelage wijkt af van de bedragen voor de andere twee doelgroepen. Achterliggende gedachte hierbij is dat het hier een doelgroep betreft die anders veelal in de markt gaat inkopen waarbij een uurtarief van ongeveer 12,50 vrij gebruikelijk is. Een hogere toelage toekennen zou kunnen leiden tot oneerlijke concurrentie en zou een ongewenst sterke aantrekkingskracht kunnen krijgen waardoor de mogelijkheden voor andere doelgroepen in de knel kunnen komen. Op deze manier worden burgers die anders hadden afgezien van hulp bij het huishouden via de gecontracteerde aanbieders gestimuleerd om toch deze hulp af te nemen, doordat men voor een deel tegemoet gekomen wordt via de HHT. Behoud van werkgelegenheid Wij schatten in dat er in de regio 100 huishoudens zijn die van de regeling gebruik willen maken. Dit betekent een extra inzet van 100 x 6 uur per periode x 13 periodes = uur per jaar. Hiermee wordt behoud van werkgelegenheid gerealiseerd van ongeveer 6 fte of 18 arbeidsplaatsen (12 uur per week). Benodigd bedrag voor de HHT Om deze extra ondersteuning beschikbaar te stellen is het volgende budget vanuit de HHT nodig: 100 x 6 uur x 13 x 7,50 = ,-. Multipliereffect Het verwachte multipliereffect dat optreedt door deze wijze van compenseren bedraagt: 100 x 6 uur x 13 x 12,50 = ,- III.4. Vorm: kortingssysteem De praktische uitvoering van het kortingssysteem zal nog nader worden uitgewerkt met de zorgaanbieders. In ieder geval zal er voor de korte termijn worden gekozen voor een systeem dat van de gebruikers zo weinig mogelijk administratieve werkzaamheden vraagt. Dat neemt niet weg dat bij de toegang tot de HHT en bij de aanbieders een registratie zal worden bijgehouden over het gebruik ervan. Op termijn wordt gestreefd naar de invoering van een Wmo-pas waarmee niet alleen huishoudelijke ondersteuning kan worden ingekocht maar ook een veelheid aan andere vormen van ondersteuning. De ontvanger van de korting bepaalt zelf waar, waarvoor en - in geval van mantelzorg - voor welk huishouden hij de korting in wil zetten: bij welke van de gecontracteerde aanbieders; voor welke huishoudelijke ondersteuning of voor welke huishoudelijke ondersteuning in combinatie met persoonlijke dienstverlening in en om de woning; in geval van mantelzorg; voor het huishouden van de zorgvrager, voor het huishouden van de mantelzorger of voor zowel het huishouden van de zorgvrager als het huishouden van de mantelzorger. III.5. Toegang tot de HHT De toegang tot voorzieningen op grond van de Wmo wordt lokaal georganiseerd en verschilt dan ook enigermate per gemeente. Op hoofdlijnen zal de toegang voor de HHT verlopen via de lokaal aanwezige algemene toegang tot de Wmo. Voor de mantelzorgers zal de toegang echter ook via het lokale steunpunt mogelijk worden gemaakt. Onderwerp van nader overleg is nog de vraag in hoeverre de toegang tot de HHT kan gaan plaatsvinden via de aanbieders. Zij zijn het immers die bij het grootste deel van de doelgroepen thuis komen en dus ook snel zicht kunnen hebben op (dreigende) overbelasting van de aanwezige mantelzorger maar bijvoorbeeld ook op de aanvullende vraag van huidige cliënten. Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden 4 pagina 9

11 Beoordeling De beoordeling en het aantal uren wordt bepaald door Toegang Wmo dan wel het Mantelzorg Steunpunt. Tijdens het gesprek en de beoordeling worden in ieder geval onderstaande factoren meegewogen: Persoonlijke omstandigheden, mate van eigen kracht en regie en de (on)mogelijkheden van het versterken van de zelfredzaamheid. Inzet van Mantelzorg, huisgenoten, sociaal netwerk en zorgvrijwilligers en mogelijkheden tot taakverdeling en het versterken van de samen redzaamheid. Mantelzorger al dan niet onderdeel van het huishouden van de zorgvrager Intramuraal / extramuraal Uiteindelijk wordt beoordeeld of iemand in aanmerking komt voor de kortingsuren en om hoeveel uren het gaat. III.6. Investering, multiplier en maatschappelijk rendement per jaar Op basis van de berekeningen in hoofdstuk III.3. is voor de uitvoering van dit plan een bijdrage HHT nodig van ,- waarmee een multipliereffect wordt bereikt van ,-. Voor de werkgelegenheid betekent dit behoud van 119 fte of 357 arbeidsplaatsen van (gemiddeld) 12 uur per week. Dit is een aanzienlijk hogere bedrag dan volgens de standaardprocedure voor de vier gemeenten beschikbaar is. Aangezien het niet gelukt is voor de spoedprocedure tijdig dit plan af te ronden wordt in onderstaande tabellen per gemeente en in totaal weergegeven hoe groot het budget is dat volgens de standaardprocedure geïnvesteerd kan worden, het multipliereffect, het effect op de werkgelegenheid en het aantal extra cliënten dat kan worden ondersteund met huishoudelijke ondersteuning of een combinatie van huishoudelijke ondersteuning en persoonlijke dienstverlening in en om de woning. Hierbij wordt opgemerkt, dat in geval alleen het bedrag dat gekoppeld is aan de standaardprocedure kan worden ontvangen de gemeenten ervoor zullen kiezen de inzet van de Toelage met name te richten op de eerste twee doelgroepen (mantelzorgers en huidige/toekomstige cliënten HH). Vandaar dat bij onderstaande berekening alleen is uitgegaan van de te verstrekken toelage die aan deze doelgroepen zijn gekoppeld. Huishoudelijke Hulp Toelage Delft Aantal Aantal Budget HHT budget % % Multiplier (bij uurtarief van 20) % % Totaal Effect op werkgelegenheid Extra uren á 12, Extra FTE (1350 netto werkbare uren per jaar bij 36-urige werkweek) Extra banen (bij gemiddelde parttime baan van 33,3 %) Effect op zelfredzaamheid en participatie Extra cliënten uit doelgroepen (bij gemiddeld 3 uur per week) Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden 4 pagina 10

12 Huishoudelijke Hulp Toelage Midden-Delfland Aantal Aantal Budget HHT budget % % Multiplier (bij uurtarief van 20) % % Totaal Effect op werkgelegenheid Extra uren á 12, Extra FTE (1350 netto werkbare uren per jaar bij 36-urige werkweek) 3 3 Extra banen (bij gemiddelde parttime baan van 33,3 %) 9 9 Effect op zelfredzaamheid en participatie Extra cliënten uit doelgroepen (bij gemiddeld 3 uur per week) Huishoudelijke Hulp Toelage Rijswijk Aantal Aantal Budget HHT budget % % Multiplier (bij uurtarief van 20) % % Totaal Effect op werkgelegenheid Extra uren á 12, Extra FTE (1350 netto werkbare uren per jaar bij 36-urige werkweek) Extra banen (bij gemiddelde parttime baan van 33,3 %) Effect op zelfredzaamheid en participatie Extra cliënten uit doelgroepen (bij gemiddeld 3 uur per week) Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden 4 pagina 11

13 Huishoudelijke Hulp Toelage Westland Aantal Aantal Budget HHT budget % % Multiplier (bij uurtarief van 20) % % Totaal Effect op werkgelegenheid Extra uren á 12, Extra FTE (1350 netto werkbare uren per jaar bij 36-urige werkweek) Extra banen (bij gemiddelde parttime baan van 33,3 %) Effect op zelfredzaamheid en participatie Extra cliënten uit doelgroepen (bij gemiddeld 3 uur per week) Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden Aantal Aantal Budget HHT budget % % Multiplier (bij uurtarief van 20) % % Totaal Effect op werkgelegenheid Extra uren á 12, Extra FTE (1350 netto werkbare uren per jaar bij 36-urige werkweek) Extra banen (bij gemiddelde parttime baan van 33,3 %) Effect op zelfredzaamheid en participatie Extra cliënten uit doelgroepen (bij gemiddeld 3 uur per week) Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden 4 pagina 12

14 Bijlage 1. Onderzoek naar (zwaar) belaste mantelzorgers Gemeente Tabel 1: Mantelzorgers die ver boven gebruikelijk belast worden en over een langere periode Inwoner s aantal Inwonersaan tal 18 jaar of ouder Aantal mantelzorger s 18 jaar of ouder Mantelzorgers die lang (> 3 maanden) of intensief (> 8 uur per week) zorgen Mantelzorgers die lang en intensief zorgen Zwaar- of overbelaste mantelzorgers Delft Midden- Delfland Rijswijk Westland Totaal Bron: Mantelzorg uit de doeken Sociaal Cultureel Planbureau 2010 Bijlage 2. Overzicht gecontracteerde aanbieders Gecontracteerde zorgaanbieders gemeente Delft en gemeente Rijswijk: o Florence o Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest o Thuiszorg Inis BV o T-zorg Gecontracteerde zorgaanbieders gemeente Midden-Delfland en gemeente Westland: o Axxicom Thuishulp o Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest o Thuiszorg Inis BV o TSN Thuiszorg BV o T-zorg o Overige eventueel noemen Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden 4 pagina 13

Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) regio Fryslân een bijdrage aan het langer behouden van volwaardige werkgelegenheid in de thuiszorg

Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) regio Fryslân een bijdrage aan het langer behouden van volwaardige werkgelegenheid in de thuiszorg 1 Raad 18 december 2014, punt 20 C7 Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) regio Fryslân een bijdrage aan het langer behouden van volwaardige werkgelegenheid in de thuiszorg De Himmelsjek Inleiding

Nadere informatie

Plan Twentse gemeenten en aanbieders voor Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Gezamenlijk optrekken voor banen behoud in Twente

Plan Twentse gemeenten en aanbieders voor Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Gezamenlijk optrekken voor banen behoud in Twente Plan Twentse gemeenten en aanbieders voor Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Gezamenlijk optrekken voor banen behoud in Twente Datum : 30 september 2014 Betreft : aanvraag Huishoudelijke Hulp toelage (HHT)

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 6/2015 Datum : 16 januari 2015 B&W datum : 20 januari 2015 Beh. ambtenaar : A.S.Fukkink Portefeuillehouder : H. Rijks Onderwerp : Toekenning Plan Huishoudelijke Hulp

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) gemeente Dalfsen

Betreft: Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) gemeente Dalfsen secretariaatdmo@minvws.nl Datum: 27 oktober 2014 Betreft: Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) Dalfsen 2015-2016 Geachte mevrouw/mijnheer, De Dalfsen en aanbieders van huishoudelijk hulp dienen hierbij

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c Agenda nr.7c Onderwerp: Informatieve notitie betreffende de aanvraag Huishoudeljike Hulp Toelage Peel 6.1 Soort: Informatieve notitie Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: Zaaknummer: SOM/2014/012164

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over de huishoudelijke hulp toelage (2015Z01571).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over de huishoudelijke hulp toelage (2015Z01571). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Aan: Stuurgroep pilot HV Betreft: Uitvoeringsplan Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Van: PG/AG pilot HV

Aan: Stuurgroep pilot HV Betreft: Uitvoeringsplan Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Van: PG/AG pilot HV Aan: Stuurgroep pilot HV Betreft: Uitvoeringsplan Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Van: PG/AG pilot HV Inleiding In het overleg stuurgroep pilot HV van 12 maart heeft u gesproken over de HHT. Naar aanleiding

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE HULP TOELAGE

HUISHOUDELIJKE HULP TOELAGE HUISHOUDELIJKE HULP TOELAGE INZET HHT IN DE REGIO GOOI EN VECHTSTREEK 20-10-2014 Aanvragers De participerende gemeenten zijn: Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden Naarden, Weesp,

Nadere informatie

Geachte heren Van der Want en Klamer, geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Geachte heren Van der Want en Klamer, geacht College van Burgemeester en Wethouders, Aan het College van Burgemeester en Wethouders Ter attentie van de wethouders E.G.J. van der Want en A. Klamer Postbus 9900 1201 GM Hilversum Hilversum, 7 juli 2015 Geachte heren Van der Want en Klamer,

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAAG. Indiener: Joke Hubert. Datum indiening vraag:30 maart. Datum verzending antwoord: 6 april 2016

SCHRIFTELIJKE VRAAG. Indiener: Joke Hubert. Datum indiening vraag:30 maart. Datum verzending antwoord: 6 april 2016 SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Joke Hubert Datum indiening vraag:30 maart Datum verzending antwoord: 6 april 2016 Formulering: De PvdA vindt het positief dat, ondanks een aanvankelijk negatieve grondhouding

Nadere informatie

Oss. G rtneente. Aan het Ministerie van VWS. 29 september 2Ot4 EK/2074

Oss. G rtneente. Aan het Ministerie van VWS. 29 september 2Ot4 EK/2074 G rtneente Oss Aan het Ministerie van VWS secretariaatdmo@mi nvws. nl E-mail gemeente@oss.nl www,oss.nl Postbus 5 5340 8A Oss W lt u bij uw reactie de datum van deze brief en ons kenmerk vermelden? Datum

Nadere informatie

Plan van aanpak Huishoudelijke hulp toelage: gemeenten Zuid- Kennemerland

Plan van aanpak Huishoudelijke hulp toelage: gemeenten Zuid- Kennemerland Plan van aanpak Huishoudelijke hulp toelage: gemeenten Zuid- Kennemerland 1. Inleiding De gemeenten in Zuid-Kennemerland (Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort) werken

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Implementatieplan invoering maatwerkvoorziening HH Basis

Implementatieplan invoering maatwerkvoorziening HH Basis Implementatieplan invoering maatwerkvoorziening HH Basis 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Stappen die moeten worden doorlopen pag. 4 3. Wat wijzigt er voor de cliënt pag. 5 2 1. Inleiding In oktober

Nadere informatie

Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Oisterwijk

Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Oisterwijk Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Oisterwijk Betreft : Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) Voor : Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport Van : Gemeente Oisterwijk Contactpersoon:

Nadere informatie

Notitie Hbh1 als algemene voorziening

Notitie Hbh1 als algemene voorziening Notitie Hbh1 als algemene voorziening Inleiding Na het besluit van de gemeenteraad op 18 september om Hbh1 als algemene voorziening aan te bieden, dient deze koers verder uitgewerkt te worden, inclusief

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN Rekenkamer Utrecht, 15 februari 2016 AANLEIDING Rijksbeleid Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) van kracht geworden. Op grond

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

Plan van Aanpak Huishoudelijke Hulp Toelage Peel 6.1 voor 2015 en Regio Peel 6.1 bestaat uit de gemeenten

Plan van Aanpak Huishoudelijke Hulp Toelage Peel 6.1 voor 2015 en Regio Peel 6.1 bestaat uit de gemeenten Plan van Aanpak Huishoudelijke Hulp Toelage Peel 6.1 voor 2015 en 2016 Regio Peel 6.1 bestaat uit de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Aanvraag Huishoudelijke Hulp Toelage

Nadere informatie

Plan Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

Plan Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Inleiding Plan Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 2015-2016 De gemeenten in de regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden werken samen sinds de invoering van de Wmo op het gebied van beleid en uitvoering.

Nadere informatie

pa^qpe maakt meedoen mqgdijl^ Alphen aan aenuijn

pa^qpe maakt meedoen mqgdijl^ Alphen aan aenuijn I I I pa^qpe maakt meedoen mqgdijl^ Alphen aan aenuijn 1 3 FEB 2015 Nr. 2ö^/7^ Opbergen B V Routing: Offerte Uitvoering Huishoudelijke Hulp toeslag 2015 Alphen aan den Rijn, 12-02-2015 Documenteigenaar:

Nadere informatie

Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking

Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goirle Oranjeplein 1 5051 LT Goirle Goirle, 21 oktober

Nadere informatie

Hulp bij huishouden. Presentatie

Hulp bij huishouden. Presentatie Hulp bij huishouden Presentatie Aantal klanten hulp bij huishouden (december 2014) HH1 566 HH2 160 PGB 77 PGB alfa 157 Aantal klanten begeleiding: 374 (gegevensoverdracht december) Begeleiding individueel:

Nadere informatie

Concept raadsbesluit

Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 24 juni 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 11 juni 2013 Nummer : Onderwerp : Vaststelling basistarieven Huishoudelijke hulp/wmo Bijlage(n) : Onderzoek basistarieven

Nadere informatie

Stelling 1: De samenleving is prima in staat de Hulp bij het huishouden vorm te geven.

Stelling 1: De samenleving is prima in staat de Hulp bij het huishouden vorm te geven. Uitwerking marktoriëntatie Hulp bij het huishouden door 14 Twentse gemeenten met zorgaanbieders HH en de Wmo raden over de toekomst van hulp bij het huishouden vanaf 2015. Stelling 1: De samenleving is

Nadere informatie

Nadere regeling. persoonsgebonden budget

Nadere regeling. persoonsgebonden budget Nadere regeling persoonsgebonden budget citeertitel: nadere regeling persoonsgebonden budget 2015 vastgesteld bij besluit van 17 maart 2015 Beleidsregels persoonsgebonden budget Opdrachtgever: gemeente

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid Typ teksttyp teksttyp tekst drs. K.P. Klein Wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens 030 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Samenleving r- RIS296071 Contactpersoon

Nadere informatie

CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017. Midden-Delfland

CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017. Midden-Delfland CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017 Midden-Delfland Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Totstandkoming inkoopkader... 3 1.2 Looptijd inkoopkader... 3 1.3 Verbinding Wmo contracten en Jeugdhulp... 3 2. Analyse

Nadere informatie

2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening en hoeveel via een maatwerkvoorziening?

2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening en hoeveel via een maatwerkvoorziening? Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Vragen: 1. Hoeveel inwoners krijgen dit jaar huishoudelijke hulp via de gemeente? Cijfers derde kwartaal 2016: 1675 2. Hoeveel van hen krijgen hulp

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Suzanne Bruns Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Notitie huishoudelijk werk Wmo.

Notitie huishoudelijk werk Wmo. Notitie huishoudelijk werk Wmo. Aanleiding Over de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp is de laatste jaren veel te doen. Het Rijk voerde een bezuiniging in en de gemeenteraad heeft een forse taakstellende

Nadere informatie

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio.

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Vragen: 1. Hoeveel inwoners krijgen dit jaar huishoudelijke hulp via de gemeente? 380 2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening

Nadere informatie

HULP BIJ MAATWERK - SAMENVATTING

HULP BIJ MAATWERK - SAMENVATTING HULP BIJ MAATWERK - SAMENVATTING Aanleiding Gemeenten zijn sinds 1 januari 2007 verantwoordelijk voor de hulp bij het huishouden (HbH) voor de ondersteuning van mensen met een beperking. Bij de invoering

Nadere informatie

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio.

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Vragen: 1. Hoeveel inwoners krijgen dit jaar huishoudelijke hulp via de gemeente? 399 2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening

Nadere informatie

Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Loon op Zand

Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Loon op Zand Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Loon op Zand Betreft : Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) Voor : Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport Van : Gemeente Loon op Zand

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Het college van burgemeester en wethouders van Almere, BESLUIT: Vast te stellen navolgende Nadere regels tot wijziging (tweede wijziging) van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo Artikel I: De

Nadere informatie

OPLEGGER * * Datum 1 juni 2016 Nummer Datum commissievergadering 14/15 juni 2016 Datum raadvergadering 28 juni 2016

OPLEGGER * * Datum 1 juni 2016 Nummer Datum commissievergadering 14/15 juni 2016 Datum raadvergadering 28 juni 2016 Datum 1 juni 2016 Nummer 2016-06- Datum commissievergadering 14/15 juni 2016 Datum raadvergadering 28 juni 2016 OPLEGGER Registratienummer 2016-17050 / 16Z.003029 Onderwerp Inkoopplannen Wmo en Jeugd 2017

Nadere informatie

Bijgevoegde bijlage(n): Notitie omvorming HBH1 van maatwerk naar algemene voorziening Nadere regels ISD Bollenstreek Schema

Bijgevoegde bijlage(n): Notitie omvorming HBH1 van maatwerk naar algemene voorziening Nadere regels ISD Bollenstreek Schema VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van juni 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00037 Onderwerp: Hulp bij het huishouden Wmo algemeen 2016 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Voorgesteld wordt de hulp bij het

Nadere informatie

Evaluatie Huishoudelijke Hulp Toelage

Evaluatie Huishoudelijke Hulp Toelage Evaluatie Huishoudelijke Hulp Toelage 2015-2016 1 Inleiding In 2015 heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport de zogenaamde Hulp bij het Huishouden Toelage (hierna: HHT) toegekend aan de

Nadere informatie

De adviesraad Wmo heeft de volgende respons op uw concept beleidsplan HHT;

De adviesraad Wmo heeft de volgende respons op uw concept beleidsplan HHT; Datum : vrijdag 20 januari 2017 Aan : Francis Wijgerse, Bestuursadviseur WMO-Armoede-Beleid en Regie Van : Adviesraad Wmo Arnhem Betreft : Advies Uitvoeringsplan Huishoudelijke Hulp Toelage als Algemene

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2015, nr IX-5 Te behandelen door mevrouw drs. I.G. Saris onderwerp Blad 1/5 Aan de raad, Inleiding Sinds 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Regeling Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers 2017

Regeling Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers 2017 Beleidsregels Regeling Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers 2017 citeertitel: Regeling Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers 2017 vastgesteld bij besluit van: 4 april 2017 Beleidsregels Regeling Huishoudelijke

Nadere informatie

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ..

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raadsvoorstel no. R2014.0120 Agendapunl no. 9 z Onderwerp Uitgeest. 13 januari 2015 Voorstel inzake Hulp bij het huishouden in 2016 Aan

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer Carrousel d.d.

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer Carrousel d.d. AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer Carrousel d.d. : 2 december 2014 Afdeling : Welzijn Opsteller : E. de Vries Onderwerp : Transformatie

Nadere informatie

Bezuiniging Hulp bij het Huishouden. Informatieronde 5 juni 2014

Bezuiniging Hulp bij het Huishouden. Informatieronde 5 juni 2014 Bezuiniging Hulp bij het Huishouden Informatieronde 5 juni 2014 Achtergrond Transities Jeugd (+ 4.098.236) Participatiewet Wmo (+ 3.148.281) Wmo 2015 - maatwerkvoorziening i.p.v. compensatieplicht - gesprek

Nadere informatie

Notitie bijdrage Wmo 2015

Notitie bijdrage Wmo 2015 Notitie bijdrage Wmo 2015 Inleiding. Deze notitie richt zich op het onderdeel eigen bijdrage binnen de Wmo 2015 (hierna te noemen bijdrage). In de ontwerp Wmo verordening zijn al de nodige zaken geregeld

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer

Collegevoorstel. Zaaknummer Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis De Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bepalen dat u uitgangspunten voor het toekennen van Persoonsgebonden Budget (PGB) moet vaststellen.

Nadere informatie

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Zorg naar behoefte werd een juridische gevecht Waarom dit alternatieve plan? De kaders voor

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn, gelezen het voorstel, nr. 14.29338, van 17 december 2014 gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty Tindemans

Nadere informatie

besluit van het college

besluit van het college besluit van het college dossiernummer 1231 onderwerp Wijziging Regeling maatschappelijke ondersteuning Gouda 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Gouda; gelezen het voorstel van 13 juni

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Telefoonnummer (0318} 538412

Telefoonnummer (0318} 538412 MEMO Documentnummer 2014\ Aan Kopieaan De Gemeenteraad Van Afdeling Marieke Overduin-Biesma Maatschappelijke Ondersteuning Telefoonnummer (0318} 538412 Datum Onderwerp 7 oktober 2014 Aanvraag Huishoudelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 7 juli 2016 Agendanummer : Datum : 1 juni Onderwerp Huishoudelijke hulp terug in de maatwerkvoorziening

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 7 juli 2016 Agendanummer : Datum : 1 juni Onderwerp Huishoudelijke hulp terug in de maatwerkvoorziening Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 7 juli 2016 Agendanummer : Datum : 1 juni 2016 Onderwerp Huishoudelijke hulp terug in de maatwerkvoorziening Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Het voorstel

Nadere informatie

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheid Noardwest Fryslân, oktober 2014 1 Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres

Nadere informatie

Bijlage 1: Notitie Algemene voorziening schoonmaakondersteuning 2017

Bijlage 1: Notitie Algemene voorziening schoonmaakondersteuning 2017 Bijlage 1: Notitie Algemene voorziening schoonmaakondersteuning 2017 Inleiding Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een drietal richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke

Nadere informatie

Voor u ligt een opzet van de Wmo-arrangementen GGZ, zoals voorbereid in de werkgroep BW van 24 augustus en 15 september jl.

Voor u ligt een opzet van de Wmo-arrangementen GGZ, zoals voorbereid in de werkgroep BW van 24 augustus en 15 september jl. V02 Wmo arrangementen GGZ - Werkgroep Beschermd Wonen (BW) Aan : Fysieke overlegtafel Beschermd Wonen 20 september 2016 Van : Werkgroep Beschermd Wonen Datum : 16 september 2016 Inleiding De Wmo-arrangementen

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: 4.2 Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty

Nadere informatie

Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014

Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014 Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014 Wijziging I Artikel 5. Gesprek Deze bepaling is opgenomen om een zorgvuldige

Nadere informatie

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4 De heer P.C. Schultink De heer A.J. de Leeuw Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Uw kenmerk: Onderwerp: WMO-- Samenleving A. Bok 21 november 2012 Beantwoording vragen Wmo Datum

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting bij Besluit maatschappelijke ondersteuning Putten 2016

Artikelsgewijze toelichting bij Besluit maatschappelijke ondersteuning Putten 2016 *548423* Bijlage BBV Artikelsgewijze toelichting bij Besluit maatschappelijke ondersteuning Putten 2016 Artikel 1 Begripsbepaling In de benoemde documenten staan alle begrippen reeds uitgewerkt. Voor de

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

Openbaar. Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Zorg & Welzijn

Openbaar. Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Zorg & Welzijn Openbaar Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De gemeenten in regio Nijmegen hebben op 19 november jl. het bericht

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015.0053399

Raadsvoorstel 2015.0053399 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2015.0053399 onderwerp Uitzonderingen eigen bijdrage Wmo 2015 Portefeuillehouder dr. Tom Hom steiier Tessa Kraemer Collegevergadering 17 november 2015 Raadsvergadering

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Wat verandert er in 2015? Veel mensen die niet meer alles zelf kunnen, lukt het prima om hun leven te organiseren met hulp van familie of buren. Maar

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget 2016

Persoonsgebonden Budget 2016 Persoonsgebonden Budget 2016 (Wmo 2015 Jeugdwet) In deze folder leest u wat een PGB is, onder welke voorwaarden u er voor in aanmerking komt en hoe deze wordt verstrekt. Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No 405070-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 6 juni 2016. Onderwerp Hulp bij huishouden per 2017. Advies raadscommissie Bespreekpunt. Aan de raad. Status: ter besluitvorming Inleiding Momenteel kennen

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 2 oktober 2015 Raadsvergadering : 1 november 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 1 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door: Naam

Nadere informatie

Tweede wijziging nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Asten 2015

Tweede wijziging nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Asten 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Asten. Nr. 77290 25 augustus 2015 Tweede wijziging nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Asten 2015 Het college van burgemeester en wethouders,

Nadere informatie

Gemeentelijke producten kunt u ook aanvragen via de Digitale Balie op onze website.

Gemeentelijke producten kunt u ook aanvragen via de Digitale Balie op onze website. Aan de gemeenteraad van Steenwijkerland behandeld door Mart oude Egbrink afdeling MO telefoon ons kenmerk 1505-24-MO-M uw kenmerk bijlagen rekenvoorbeelden Steenwijk (verzenddatum) 3 februari 2015 Onderwerp

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem; gelet op de artikelen 2, 11, derde lid, 12, zesde lid, 13, tweede

Nadere informatie

Nadere regels Financiële compensatieregeling Algemene voorziening hulp bij het huishouden 2015 en Huishoudelijke hulp toelage

Nadere regels Financiële compensatieregeling Algemene voorziening hulp bij het huishouden 2015 en Huishoudelijke hulp toelage GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 48118 3 juni 2015 Nadere regels Financiële compensatieregeling Algemene voorziening hulp bij het huishouden 2015 en Huishoudelijke hulp toelage Artikel

Nadere informatie

A D V I E S N O T A AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

A D V I E S N O T A AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A D V I E S N O T A AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS COSA nummer Z2014 12696 DATUM 08 december 2014 naam redacteur mw. M. Bakker/ M. Yacoub afdeling SLB portefeuillehouder G. Postma onderwerp

Nadere informatie

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Bijlage 1 bij raadsvoorstel. (RV 2012.015) Voorstel uitbreiding eigen bijdrage regeling De eigen bijdrage is wettelijk geregeld in artikel 15 van de Wmo en het hierop gebaseerde (landelijk geldende) Besluit

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Aan: dhr. M. Sturkenboom Datum: 30 juni 2014 Betreft: Beleidswijziging Hulp bij huishouding WMO en aanbesteding huishoudelijke hulp

Aan: dhr. M. Sturkenboom Datum: 30 juni 2014 Betreft: Beleidswijziging Hulp bij huishouding WMO en aanbesteding huishoudelijke hulp Aan: dhr. M. Sturkenboom Datum: 30 juni 2014 Betreft: Beleidswijziging Hulp bij huishouding WMO en aanbesteding huishoudelijke hulp Geachte heer Sturkenboom, Hierbij beantwoording van de door u ingediende

Nadere informatie

Tussenevaluatie HO en HHT gemeente Dinkelland. Versie september 2015

Tussenevaluatie HO en HHT gemeente Dinkelland. Versie september 2015 Tussenevaluatie HO en HHT gemeente Dinkelland Versie september 2015 Evaluatie HO en HHT gemeente Dinkelland Deze evaluatie schetst een beeld van de nieuwe wijze waarop de Huishoudelijke ondersteuning (HO)

Nadere informatie

PGB s vanuit een gemeentelijk perspectief

PGB s vanuit een gemeentelijk perspectief PGB s vanuit een gemeentelijk perspectief Henk Procé en Guzelien Hermans Namens Netwerk Gemeentelijke Directeuren Sociaal Domein G4/G32 In samenwerking met de VNG Algemeen Het PGB is een mooi instrument

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

Beantwoording vragen en aanvullende vragen omtrent het Beleid van de gemeente Sittard-Geleen t.a.v Eigen Bijdrage Wmo ondersteuning

Beantwoording vragen en aanvullende vragen omtrent het Beleid van de gemeente Sittard-Geleen t.a.v Eigen Bijdrage Wmo ondersteuning 1. Hoeveel Wmo-cliënten (procentueel en absoluut) in de gemeente Sittard-Geleen krijgen vanaf 01 januari 2016 te maken met een hogere eigen bijdrage voor Wmo ondersteuning? Niet bekend en is voor gemeenten

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE VENLO

HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE VENLO Bijlage 3 bij collegevoorstel Wmo-besluit (18-12-2012) Notitie Maatschappelijke Ontwikkeling aan WMO-Forum team MOSAM steller PP Cox/I. Sijbers c.c. van onderwer p Ine Sijbers / Berdike Peters / Paul Cox

Nadere informatie

Toelichting toegangsproces beschermd wonen

Toelichting toegangsproces beschermd wonen Toelichting toegangsproces beschermd wonen 1. Toegangspoort beschermd wonen Centrumgemeente Nijmegen organiseert de toegang tot beschermd wonen voor de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Vanwege

Nadere informatie

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget Informatiefolder Persoonsgebonden budget Juni 2015 1 1 Vanaf 1 januari 2015 regelt de gemeente de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. De hulp kan bestaan uit diensten, hulpmiddelen,

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 26 juni 2013 Registratienummer: TB 13.3745548 Agendapunt: 6 Onderwerp: Contractering en tarieven huishoudelijke hulp 2014 Voorstel: 1. De volgende

Nadere informatie

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de WMO VPT in de Wijk 2 VPT in de Wijk is een volwaardig alternatief voor intramuraal wonen (verzorgingshuiszorg) In 2009 heeft het zorgkantoor aan Evean gevraagd om een oplossing te bedenken voor

Nadere informatie

Via het CAK hebben wij een bestand gekregen met alle thuiswonende Wlz-cliënten voor wie de gemeente de HH per 1 april 2017 moet stopzetten.

Via het CAK hebben wij een bestand gekregen met alle thuiswonende Wlz-cliënten voor wie de gemeente de HH per 1 april 2017 moet stopzetten. Veel stelde vragen en antwoorden over de overheveling naar de Wlz van de huishoudelijke hulp voor cliënten met een Wlz indicatie, een MPT en huishoudelijke hulp uit de Wmo VNG, 20 februari 2017 Met ingang

Nadere informatie