Naar een duurzaam systeem van huishoudelijke ondersteuning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar een duurzaam systeem van huishoudelijke ondersteuning"

Transcriptie

1

2 Naar een duurzaam systeem van huishoudelijke ondersteuning Plan Huishoudelijke Hulp Toelage 2015 en 2016 gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland (Haaglanden 4) 17 november 2014 Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden 4 pagina 1

3 Inhoudsopgave: Samenvatting Inleiding I. Huishoudelijke Hulp anno 2014 II. Gevolgen Wmo 2015 en de bezuinigingen III Plan Huishoudelijke Hulp Toelage 2015 en 2016 Naar een duurzaam systeem van huishoudelijke ondersteuning III.1. Inhoudelijke kaders: III.2. Afstemming met gecontracteerde aanbieders III.3. Doelgroepen in beeld III.4. Vorm: kortingssysteem III.5. Toegang III.6. Investering, multiplier en maatschappelijk rendement per jaar Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden 4 pagina 2

4 Samenvatting Invoering van de Wmo 2015 en de bezuinigingen op de rijksuitkering voor huishoudelijke hulp zullen zonder aanvullende maatregelen leiden tot een forse daling van de werkgelegenheid in de sector thuiszorg. Om de effecten zoveel mogelijk te beperken heeft het rijk de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) in het leven geroepen. Met de hiervoor extra uitgetrokken middelen kunnen gemeentelijke plannen worden uitgevoerd die bijdragen aan het zoveel mogelijk behouden van volwaardige werkgelegenheid in deze sector. De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland hebben aan de hand van de gestelde criteria een gezamenlijk plan opgesteld. Doel van dit plan is tweeledig. Enerzijds conform de uitgangspunten van de regeling bijdragen aan het behouden van werkgelegenheid, anderzijds voorsorteren op de noodzakelijke vernieuwing van het ondersteuningsaanbod aan inwoners van de gemeenten. De gemeenten kiezen ervoor de HHT in te zetten voor drie doelgroepen die per periode van 4 weken een maximaal aantal uren hulp inkopen bij de gecontracteerde aanbieders. Van het uurtarief betaalt de gemeente uit de HHT een vast deel en de burger betaalt het verschil zelf bij. Doelgroep Omvang doelgroep Max. uren per periode Bijdrage uit HHT per uur Bijdrage burger per uur Zwaar of overbelaste mantelzorgers ,50 7,50 Huidige en toekomstige cliënten HH die extra ondersteuning ,50 7,50 inkopen (financieel) zelfredzame burgers die ondersteuning nodig hebben ,50 12,50 Totaal Bovenstaande cijfers leiden ertoe dat per jaar in totaal uur huishoudelijke ondersteuning kan worden ingezet. Dit betekent het behouden van 119 fte. Doordat medewerkers in de thuiszorg gemiddeld genomen een parttime baan hebben van 12 uur per week levert het geheel dus het behoud van 357 arbeidsplaatsen op. De HHT wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een kortingssysteem dat verder zal worden uitgebouwd tot een Wmo-pas waarmee op termijn diverse vormen van ondersteuning kan worden ingekocht. De toegang tot de HHT zal worden georganiseerd via de lokale Wmo-loketten en de steunpunten Mantelzorg. Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden 4 pagina 3

5 Inleiding Voor u ligt een plan waarmee de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland samen met de zorgaanbieders invulling geven aan de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) voor de jaren 2015 en Invoering van de Wmo 2015 en de bezuiniging op de rijksuitkering voor Huishoudelijke Hulp zullen zonder aanvullende maatregelen ongetwijfeld leiden tot een forse daling van de werkgelegenheid. Met dit plan leveren de gemeenten een belangrijke bijdrage aan het streven om die daling zoveel mogelijk te voorkomen. Gelijktijdig wordt met dit plan voorgesorteerd op de veranderingen die noodzakelijk zijn om te komen tot een duurzaam en financieel verantwoord systeem voor het ondersteunen van inwoners. Een systeem dat past binnen de doelstellingen van de nieuwe Wmo, dat inspeelt op de veranderende vraag vanuit de bevolking en dat een positief effect heeft op de werkgelegenheid. Het plan is in nauwe samenwerking tussen de vier gemeenten tot stand gekomen. Hierbij kon worden voortgebouwd op een gedeelde visie op de ondersteuning aan inwoners zoals die regionaal wordt uitgedragen via Keerpunt, en een gedeelde Wmo-verordening Het plan geeft voldoende ruimte voor een couleur locale van elke gemeente. Bij de uitwerking is rekening gehouden met de toekomstige Wmo budgetten en de nieuwe CAO Verpleging, Verzorging en Thuiszorg De vier gemeenten werken samen in de arbeidsmarktregio Haaglanden. Er is nadrukkelijk afstemming gezocht met de gecontracteerde aanbieders Hulp bij het Huishouden, waardoor een stevig draagvlak voor het plan is ontstaan. Leeswijzer In hoofdstuk I wordt kort de huidige situatie rond de huishoudelijke hulp in de vier gemeenten beschreven, in hoofdstuk II gevolgd door een inschatting van de gevolgen van de Wmo 2015 en de bezuinigingen voor de werkgelegenheid en voor de inwoners die ondersteuning nodig hebben. Hoofdstuk III beschrijft het plan zoals dat door de vier gemeenten, samen met de zorgaanbieders is opgesteld. Op basis van de inhoudelijke kaders van de Wmo en de criteria voor de HHT worden daarin doelgroepen benoemd en doelen gesteld, wordt de vorm waarin de HHT beschikbaar komt beschreven en wordt de toegang tot de HHT bepaald. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een berekening van de investering, het te bereiken multipliereffect en het maatschappelijke rendement. Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden 4 pagina 4

6 I Huishoudelijke Hulp anno 2014 In de vier gemeenten ontvangen in totaal inwoners de eenvoudige huishoudelijke hulp (HH1) waarvan 496 in de vorm van een Pgb (peildatum 1 oktober2014). Gemiddeld ontvangen zij 2,89 uur hulp per week. De werkzaamheden die binnen deze uren worden verricht zijn betreffen voornamelijk schoonmaak, was verzorging en maaltijdverzorging. Daarnaast ontvangen personen de zwaardere hulp (HH2 met gemiddeld 3,56 uur per week). Het totale aantal uren dat op basis van de huidige indicaties is toegekend bedraagt op jaarbasis dus uur. De ervaring leert echter dat ongeveer 10 % van het aantal geïndiceerde uren niet wordt verzilverd als gevolg van vakanties, ziektes etc. waardoor ongeveer uren daadwerkelijk worden ingezet. II Gevolgen Wmo 2015 en de bezuinigingen De Wmo 2015 gaat nog nadrukkelijker uit van de eigen kracht en de kracht van de omgeving waarmee problemen rond zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie worden opgepakt. Gelijktijdig biedt de wet meer mogelijkheden om dergelijke problemen te beantwoorden met de inzet van algemene voorzieningen. Samen zal dit ertoe leiden dat hulpvragers minder snel of in mindere mate in aanmerking zullen komen voor een maatwerkvoorziening. De bezuiniging die op de uitkering voor huishoudelijk hulp is doorgevoerd maakt het extra noodzakelijk om te zoeken naar andere oplossingen voor hulpvragen dan tot nu gebruikelijk. Het moge duidelijk zijn dat deze ontwikkelingen er onherroepelijk toe leiden dat er minder uren huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening zullen worden ingezet. Zonder aanvullende maatregelen en het inzetten van alternatieven heeft dit directe gevolgen voor de werkgelegenheid in deze sector. Gaan we uit van een uiteindelijke bezuiniging van 30 % 1 op het budget dat de gemeenten ontvangen en in geval gemeenten dit direct koppelen aan de inzet van huishoudelijke hulp dan leidt dit in het uiterste geval tot het minder inzetten van hulp in een omvang van ongeveer uur per jaar of 190 fte (op basis van 1350 netto werkbare uren per fte). 1 De oorspronkelijke bezuiniging van 40 % is als gevolg van een aantal besluiten verzacht waardoor de werkelijke korting beperkt is toch globaal 30 %. Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden 4 pagina 5

7 III Plan Huishoudelijke Hulp Toelage 2015 en 2016 Naar een duurzaam systeem van huishoudelijke ondersteuning III.1. Inhoudelijke kaders Op basis van een gedeelde visie werken de vier gemeenten toe naar een duurzaam systeem voor de ondersteuning van (kwetsbare) inwoners. Waar nodig zal die ondersteuning beschikbaar worden gesteld in de vorm van een maatwerkvoorziening. Waar mogelijk zullen algemene voorzieningen worden ingezet. Dit vraagt van alle betrokkenen een verandering in de manier waarop gekeken wordt naar het oplossen van problemen in de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Gemeenten zullen nadrukkelijker voorwaardenscheppend en regisserend zijn, van zorgaanbieders en hun medewerkers zullen naast de bekende werkzaamheden ook nieuwe vormen van ondersteuning worden gevraagd, bijvoorbeeld gericht op coaching van het individu en stimulerend naar samen redzaamheid. Van de inwoners wordt meer eigen inzet en inzet van het sociale netwerk gevraagd. Deze veranderingen zijn niet van de ene op de andere dag te realiseren. Daar is tijd voor nodig. Gelijktijdig ligt er de uitdaging om zoveel mogelijk werkgelegenheid binnen de (thuis-)zorg te behouden. Dit zal niet lukken door vast te blijven houden aan de huidige wijze waarop de huishoudelijke ondersteuning is vormgegeven. Algemene voorzieningen zullen daar zeker onderdeel van uitmaken maar er zullen ook meer hieraan gerelateerde dienstverleningsconcepten beschikbaar komen. Daarnaast is het vooral ook nodig de interesse te wekken van nieuwe doelgroepen. Met behulp van de HHT willen de gemeenten voorsorteren op de gewenste, nieuwe situatie. Daarbij wordt aangesloten bij de doelstellingen, uitgangspunten en criteria zoals die voor de HHT zijn vastgesteld. Dit betekent dat naast de huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening een belangrijk deel van de hulp beschikbaar zal komen als algemene voorziening. Naast het bieden van extra mogelijkheden voor bestaande cliënten kunnen daarmee ook nieuwe doelgroepen in beeld komen. Door deze ondersteuning van de gecontracteerde aanbieders te betrekken wordt volwaardige werkgelegenheid behouden en blijft het een Wmo-voorziening zodat voldaan wordt aan de eisen voor Btw-vrijstelling. III.2. Afstemming met gecontracteerde aanbieders Huishoudelijke Ondersteuning Tijdens het opstellen van dit plan heeft overleg plaatsgevonden met de gecontracteerde aanbieders van Huishoudelijke ondersteuning. Zij kunnen zich vinden in het plan voor HHT van de Haaglanden 4 gemeenten, waarmee enerzijds de vraag en de werkgelegenheid op het gebied van huishoudelijke ondersteuning en anderzijds de zelfredzaamheid en participatie van (nieuwe) cliënten worden versterkt. De in de volgende paragraaf benoemde doelgroepen achten zij uitermate geschikt voor de toelage maar zij zien deze groepen ook als belangrijke doelgroepen voor de verdere toekomst. Daarbij zien zij veel mogelijkheden in het meer aanbieden van zorgarrangementen waarbij Huishoudelijke Ondersteuning wordt gecombineerd met persoonlijke dienstverlening in en om de woning maar mogelijk ook met dagbesteding en het noodzakelijke vervoer er naar toe. Op deze zorgarrangementen kan dan een zogenaamde pakketkorting worden gegeven. Zij kunnen zich vinden in een kortingssysteem, waarbij zij een toelage van 12,50 vanuit de gemeente wenselijk vinden. Allen benadrukken het belang van samenwerking met de gemeente, maar ook met elkaar. Men geeft aan dat het van belang is elkaar te vertrouwen en het elkaar te gunnen. Afgesproken wordt gezamenlijk op te trekken op het gebied van communicatie. Allen zijn het erover eens dat ervoor moet worden gezorgd dat de investeringen vanuit HHT een duurzaam effect hebben. Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden 4 pagina 6

8 III.3. Doelgroepen in beeld De gemeenten kiezen ervoor de HHT in te zetten voor een drietal doelgroepen. Deze worden hieronder kort beschreven en er wordt een inschatting gemaakt van het aantal potentiële gebruikers van de HHT. De mate waarin de doelgroepen daadwerkelijk worden gefaciliteerd kan per gemeente verschillen. Het is aan de individuele gemeente om daar een prioritering in aan te brengen. Bij de berekening van de effecten is uitgegaan van een uurtarief van 20,- hetgeen ongeveer het gemiddelde tarief is van de tarieven die momenteel door de huidige aanbieders worden gehanteerd. Uiteraard zal bij de definitieve uitvoering uitgegaan worden van de tarieven per aanbieder waarbij rekening wordt gehouden met de geldende cao VVT. Doelgroep 1: Zwaar of overbelaste Mantelzorgers Met de invoering van de Wmo 2015 komen inwoners pas in aanmerking voor een maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden als tijdens het keukentafelgesprek vast komt te staan dat de ondersteuningsbehoefte niet of maar gedeeltelijk kan worden opgelost door het eigen sociale netwerk en/of via algemene voorzieningen. Praktisch betekent dit dat er een groter beroep wordt gedaan op de eigen kracht van de burger en zijn sociale netwerk. Belangrijk hierbij is dat er een goed evenwicht blijft bestaan tussen de draagkracht en de draaglast van mantelzorgers en het sociale netwerk. Om de mantelzorgers daar waar nodig te ontlasten en de ruimte te geven om een andere mogelijk zwaardere of intensievere - ondersteuningstaak op te pakken of om te voorkomen dat zij overbelast raken, kunnen mantelzorgers in aanmerking komen voor de HHT. Dit geldt ook voor mantelzorgers die te maken hebben met de Jeugdwet en door de zorg voor kinderen een ondersteuningsbehoefte hebben bij de huishoudelijke werkzaamheden. Het is aan de mantelzorger om te beoordelen waar de extra ondersteuning wordt ingezet: binnen het eigen huishouden van de mantelzorger of binnen het huishouden van degene die de mantelzorg ontvangt. Omvang van de doelgroep Uit het rapport Mantelzorg uit de doeken blijkt dat in 2010 de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland naar schatting respectievelijk 2.660, 485, en zwaar of overbelaste mantelzorgers telden (Bijlage 1: tabel 1). Het aantal mantelzorgers is sinds 2010 verder gestegen. Hier komt bij dat het aantal jonge mantelzorgers buiten beschouwing is gelaten. Naar schatting groeit een kwart van alle jeugdigen van jaar op met ziekte en zorg in de thuissituatie. Niet alle zwaar of overbelaste mantelzorgers zullen gebruik (willen) maken van de HHT. Vooralsnog wordt ingeschat dat ongeveer 20 % hier wel gebruik van gaat maken 2. Uitgaande van bovenstaande aantallen dan omvat de doelgroep in totaal mantelzorgers. De gemeenten kiezen ervoor om deze mantelzorgers vanuit de HHT een bijdrage te verstrekken. Mantelzorgers kunnen met behulp van de HHT maximaal 4 uur per periode van vier weken hulp bij het huishouden inkopen bij de door de gemeente gecontracteerde aanbieders. Vanuit de HHT wordt een bijdrage verstrekt van 12,50 per uur waarbij de mantelzorger zelf nog 7,50 per uur moet bijbetalen. Behoud van werkgelegenheid Ingeval de volledige doelgroep hiervan gebruik maakt dan betekent dit een extra inzet huishoudelijk ondersteuning van:1.435 x 4 uur per periode x 13 periodes = uur per jaar Hiermee wordt behoud van werkgelegenheid gerealiseerd van circa 55 fte of 165 arbeidsplaatsen (12 uur per week). Benodigd bedrag voor de HHT Om deze extra ondersteuning beschikbaar te stellen is het volgende budget vanuit de HHT nodig: x 4 uur x 13 x 12,50 = ,-. Multipliereffect Het verwachte multipliereffect dat optreedt door deze wijze van compenseren bedraagt: x 4 uur x 13 x 7,50= ,-. 2 De verwacht deelnamepercentages zijn voorlopige aannames. Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden 4 pagina 7

9 Doelgroep 2: Huidige en toekomstige cliënten hulp bij het huishouden die aanvullende ondersteuning inkopen De ontwikkelingen zoals in hoofdstuk II beschreven zorgen ervoor dat huidige en nieuwe cliënten alleen nog die ondersteuning krijgen die echt nodig is en niet op een andere manier kan worden verstrekt dan via een maatwerkvoorziening. Dit betekent in algemene zin dat zij ten opzichte van de huidige situatie minder uren huishoudelijke ondersteuning zullen krijgen. Wij willen extra werkgelegenheid creëren door aan de Wmo-doelgroep de mogelijkheid te bieden via de algemene voorziening extra ondersteuning in te kopen bij de door ons gecontracteerde aanbieders van huishoudelijke ondersteuning. Deze extra ondersteuning in natura kan bestaan uit was- en strijkdiensten, extra huishoudelijke werkzaamheden ( bv. periodieke grote schoonmaak, buitenschoonmaak en onderhoud), boodschappendienst of maaltijdverzorging. Omvang van de doelgroep Op dit moment ontvangen bewoners huishoudelijke ondersteuning. Wij schatten in dat ongeveer 25 % daarvan gebruik wil maken van de extra inkoop van hulp via de HHT. Het gaat dan over ruim mensen aan wie de gemeenten een bijdrage verstrekken van 12,50 per uur voor maximaal 4 uur per periode. Behoud van werkgelegenheid Ingeval de volledige doelgroep van de HHT gebruik maakt dan komt dat neer op een extra inzet van x 4 uur per periode x 13 periodes = uur per jaar. Hiermee wordt behoud van werkgelegenheid gerealiseerd van ongeveer 58 fte of 174 arbeidsplaatsen (12 uur per week). Benodigd bedrag voor de HHT Om deze extra ondersteuning beschikbaar te stellen is het volgende budget vanuit de HHT nodig: x 4 uur x 13 x 12,50 = ,-. Multipliereffect Het verwachte multipliereffect dat optreedt door deze wijze van compenseren bedraagt: x 4 uur x 13 x 7,50= ,-. Doelgroep 3: Burgers die voldoende (financieel) zelfredzaam zijn om de huishoudelijke hulp zelf te kunnen organiseren. Er zijn inwoners met een relatief hoog inkomen, die zich nu niet voor Wmo-ondersteuning melden maar vanwege hun beperkingen wel ondersteuning nodig hebben. Daarnaast leert de ervaring dat mensen, die veelal financieel draagkrachtig zijn, afzien van ondersteuning op grond van de Wmo in verband met de hoogte van de daarvoor verschuldigde eigen bijdrage. Als alternatief zoeken zij vaak ondersteuning in andere, grijze of zelfs zwarte, circuits. Voor deze mensen die zich melden en waarvan geconstateerd wordt dat ze ondersteuning nodig hebben bij het voeren van hun huishouding, kan de algemene voorziening van HHT ertoe leiden dat zij niet langer afzien van ondersteuning vanwege de hoge eigen bijdrage en kiezen voor deze vorm van ondersteuning bij de door de gemeente gecontracteerde aanbieders. Daarmee wordt zwartwerken tegen gegaan en wordt reguliere werkgelegenheid behouden en gestimuleerd tegen een aantrekkelijk tarief voor de hulpvrager. Misschien nog belangrijker is dat deze mensen door de inzet van professionele ondersteuning goed in beeld komen en blijven en signalen over veranderingen in de situatie vroegtijdig kunnen worden opgepakt. Voor alle duidelijkheid, bij de beoordeling van vragen uit deze doelgroep zal géén inkomenstoets worden toegepast. Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden 4 pagina 8

10 Omvang van de doelgroep De gemeenten kiezen ervoor om aan deze doelgroep vanuit de HHT een bijdrage te verstrekken voor de inkoop van maximaal 6 uur per periode. Vanuit de HHT wordt een bijdrage verstrekt van 7,50 per uur waarbij de burger zelf nog 12,50 per uur moeten bijbetalen. Deze toelage wijkt af van de bedragen voor de andere twee doelgroepen. Achterliggende gedachte hierbij is dat het hier een doelgroep betreft die anders veelal in de markt gaat inkopen waarbij een uurtarief van ongeveer 12,50 vrij gebruikelijk is. Een hogere toelage toekennen zou kunnen leiden tot oneerlijke concurrentie en zou een ongewenst sterke aantrekkingskracht kunnen krijgen waardoor de mogelijkheden voor andere doelgroepen in de knel kunnen komen. Op deze manier worden burgers die anders hadden afgezien van hulp bij het huishouden via de gecontracteerde aanbieders gestimuleerd om toch deze hulp af te nemen, doordat men voor een deel tegemoet gekomen wordt via de HHT. Behoud van werkgelegenheid Wij schatten in dat er in de regio 100 huishoudens zijn die van de regeling gebruik willen maken. Dit betekent een extra inzet van 100 x 6 uur per periode x 13 periodes = uur per jaar. Hiermee wordt behoud van werkgelegenheid gerealiseerd van ongeveer 6 fte of 18 arbeidsplaatsen (12 uur per week). Benodigd bedrag voor de HHT Om deze extra ondersteuning beschikbaar te stellen is het volgende budget vanuit de HHT nodig: 100 x 6 uur x 13 x 7,50 = ,-. Multipliereffect Het verwachte multipliereffect dat optreedt door deze wijze van compenseren bedraagt: 100 x 6 uur x 13 x 12,50 = ,- III.4. Vorm: kortingssysteem De praktische uitvoering van het kortingssysteem zal nog nader worden uitgewerkt met de zorgaanbieders. In ieder geval zal er voor de korte termijn worden gekozen voor een systeem dat van de gebruikers zo weinig mogelijk administratieve werkzaamheden vraagt. Dat neemt niet weg dat bij de toegang tot de HHT en bij de aanbieders een registratie zal worden bijgehouden over het gebruik ervan. Op termijn wordt gestreefd naar de invoering van een Wmo-pas waarmee niet alleen huishoudelijke ondersteuning kan worden ingekocht maar ook een veelheid aan andere vormen van ondersteuning. De ontvanger van de korting bepaalt zelf waar, waarvoor en - in geval van mantelzorg - voor welk huishouden hij de korting in wil zetten: bij welke van de gecontracteerde aanbieders; voor welke huishoudelijke ondersteuning of voor welke huishoudelijke ondersteuning in combinatie met persoonlijke dienstverlening in en om de woning; in geval van mantelzorg; voor het huishouden van de zorgvrager, voor het huishouden van de mantelzorger of voor zowel het huishouden van de zorgvrager als het huishouden van de mantelzorger. III.5. Toegang tot de HHT De toegang tot voorzieningen op grond van de Wmo wordt lokaal georganiseerd en verschilt dan ook enigermate per gemeente. Op hoofdlijnen zal de toegang voor de HHT verlopen via de lokaal aanwezige algemene toegang tot de Wmo. Voor de mantelzorgers zal de toegang echter ook via het lokale steunpunt mogelijk worden gemaakt. Onderwerp van nader overleg is nog de vraag in hoeverre de toegang tot de HHT kan gaan plaatsvinden via de aanbieders. Zij zijn het immers die bij het grootste deel van de doelgroepen thuis komen en dus ook snel zicht kunnen hebben op (dreigende) overbelasting van de aanwezige mantelzorger maar bijvoorbeeld ook op de aanvullende vraag van huidige cliënten. Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden 4 pagina 9

11 Beoordeling De beoordeling en het aantal uren wordt bepaald door Toegang Wmo dan wel het Mantelzorg Steunpunt. Tijdens het gesprek en de beoordeling worden in ieder geval onderstaande factoren meegewogen: Persoonlijke omstandigheden, mate van eigen kracht en regie en de (on)mogelijkheden van het versterken van de zelfredzaamheid. Inzet van Mantelzorg, huisgenoten, sociaal netwerk en zorgvrijwilligers en mogelijkheden tot taakverdeling en het versterken van de samen redzaamheid. Mantelzorger al dan niet onderdeel van het huishouden van de zorgvrager Intramuraal / extramuraal Uiteindelijk wordt beoordeeld of iemand in aanmerking komt voor de kortingsuren en om hoeveel uren het gaat. III.6. Investering, multiplier en maatschappelijk rendement per jaar Op basis van de berekeningen in hoofdstuk III.3. is voor de uitvoering van dit plan een bijdrage HHT nodig van ,- waarmee een multipliereffect wordt bereikt van ,-. Voor de werkgelegenheid betekent dit behoud van 119 fte of 357 arbeidsplaatsen van (gemiddeld) 12 uur per week. Dit is een aanzienlijk hogere bedrag dan volgens de standaardprocedure voor de vier gemeenten beschikbaar is. Aangezien het niet gelukt is voor de spoedprocedure tijdig dit plan af te ronden wordt in onderstaande tabellen per gemeente en in totaal weergegeven hoe groot het budget is dat volgens de standaardprocedure geïnvesteerd kan worden, het multipliereffect, het effect op de werkgelegenheid en het aantal extra cliënten dat kan worden ondersteund met huishoudelijke ondersteuning of een combinatie van huishoudelijke ondersteuning en persoonlijke dienstverlening in en om de woning. Hierbij wordt opgemerkt, dat in geval alleen het bedrag dat gekoppeld is aan de standaardprocedure kan worden ontvangen de gemeenten ervoor zullen kiezen de inzet van de Toelage met name te richten op de eerste twee doelgroepen (mantelzorgers en huidige/toekomstige cliënten HH). Vandaar dat bij onderstaande berekening alleen is uitgegaan van de te verstrekken toelage die aan deze doelgroepen zijn gekoppeld. Huishoudelijke Hulp Toelage Delft Aantal Aantal Budget HHT budget % % Multiplier (bij uurtarief van 20) % % Totaal Effect op werkgelegenheid Extra uren á 12, Extra FTE (1350 netto werkbare uren per jaar bij 36-urige werkweek) Extra banen (bij gemiddelde parttime baan van 33,3 %) Effect op zelfredzaamheid en participatie Extra cliënten uit doelgroepen (bij gemiddeld 3 uur per week) Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden 4 pagina 10

12 Huishoudelijke Hulp Toelage Midden-Delfland Aantal Aantal Budget HHT budget % % Multiplier (bij uurtarief van 20) % % Totaal Effect op werkgelegenheid Extra uren á 12, Extra FTE (1350 netto werkbare uren per jaar bij 36-urige werkweek) 3 3 Extra banen (bij gemiddelde parttime baan van 33,3 %) 9 9 Effect op zelfredzaamheid en participatie Extra cliënten uit doelgroepen (bij gemiddeld 3 uur per week) Huishoudelijke Hulp Toelage Rijswijk Aantal Aantal Budget HHT budget % % Multiplier (bij uurtarief van 20) % % Totaal Effect op werkgelegenheid Extra uren á 12, Extra FTE (1350 netto werkbare uren per jaar bij 36-urige werkweek) Extra banen (bij gemiddelde parttime baan van 33,3 %) Effect op zelfredzaamheid en participatie Extra cliënten uit doelgroepen (bij gemiddeld 3 uur per week) Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden 4 pagina 11

13 Huishoudelijke Hulp Toelage Westland Aantal Aantal Budget HHT budget % % Multiplier (bij uurtarief van 20) % % Totaal Effect op werkgelegenheid Extra uren á 12, Extra FTE (1350 netto werkbare uren per jaar bij 36-urige werkweek) Extra banen (bij gemiddelde parttime baan van 33,3 %) Effect op zelfredzaamheid en participatie Extra cliënten uit doelgroepen (bij gemiddeld 3 uur per week) Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden Aantal Aantal Budget HHT budget % % Multiplier (bij uurtarief van 20) % % Totaal Effect op werkgelegenheid Extra uren á 12, Extra FTE (1350 netto werkbare uren per jaar bij 36-urige werkweek) Extra banen (bij gemiddelde parttime baan van 33,3 %) Effect op zelfredzaamheid en participatie Extra cliënten uit doelgroepen (bij gemiddeld 3 uur per week) Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden 4 pagina 12

14 Bijlage 1. Onderzoek naar (zwaar) belaste mantelzorgers Gemeente Tabel 1: Mantelzorgers die ver boven gebruikelijk belast worden en over een langere periode Inwoner s aantal Inwonersaan tal 18 jaar of ouder Aantal mantelzorger s 18 jaar of ouder Mantelzorgers die lang (> 3 maanden) of intensief (> 8 uur per week) zorgen Mantelzorgers die lang en intensief zorgen Zwaar- of overbelaste mantelzorgers Delft Midden- Delfland Rijswijk Westland Totaal Bron: Mantelzorg uit de doeken Sociaal Cultureel Planbureau 2010 Bijlage 2. Overzicht gecontracteerde aanbieders Gecontracteerde zorgaanbieders gemeente Delft en gemeente Rijswijk: o Florence o Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest o Thuiszorg Inis BV o T-zorg Gecontracteerde zorgaanbieders gemeente Midden-Delfland en gemeente Westland: o Axxicom Thuishulp o Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest o Thuiszorg Inis BV o TSN Thuiszorg BV o T-zorg o Overige eventueel noemen Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Haaglanden 4 pagina 13

Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) regio Fryslân een bijdrage aan het langer behouden van volwaardige werkgelegenheid in de thuiszorg

Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) regio Fryslân een bijdrage aan het langer behouden van volwaardige werkgelegenheid in de thuiszorg 1 Raad 18 december 2014, punt 20 C7 Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) regio Fryslân een bijdrage aan het langer behouden van volwaardige werkgelegenheid in de thuiszorg De Himmelsjek Inleiding

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Notitie Hbh1 als algemene voorziening

Notitie Hbh1 als algemene voorziening Notitie Hbh1 als algemene voorziening Inleiding Na het besluit van de gemeenteraad op 18 september om Hbh1 als algemene voorziening aan te bieden, dient deze koers verder uitgewerkt te worden, inclusief

Nadere informatie

Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking

Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goirle Oranjeplein 1 5051 LT Goirle Goirle, 21 oktober

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Het college van burgemeester en wethouders van Almere, BESLUIT: Vast te stellen navolgende Nadere regels tot wijziging (tweede wijziging) van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo Artikel I: De

Nadere informatie

pa^qpe maakt meedoen mqgdijl^ Alphen aan aenuijn

pa^qpe maakt meedoen mqgdijl^ Alphen aan aenuijn I I I pa^qpe maakt meedoen mqgdijl^ Alphen aan aenuijn 1 3 FEB 2015 Nr. 2ö^/7^ Opbergen B V Routing: Offerte Uitvoering Huishoudelijke Hulp toeslag 2015 Alphen aan den Rijn, 12-02-2015 Documenteigenaar:

Nadere informatie

CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017. Midden-Delfland

CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017. Midden-Delfland CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017 Midden-Delfland Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Totstandkoming inkoopkader... 3 1.2 Looptijd inkoopkader... 3 1.3 Verbinding Wmo contracten en Jeugdhulp... 3 2. Analyse

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN Rekenkamer Utrecht, 15 februari 2016 AANLEIDING Rijksbeleid Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) van kracht geworden. Op grond

Nadere informatie

Stelling 1: De samenleving is prima in staat de Hulp bij het huishouden vorm te geven.

Stelling 1: De samenleving is prima in staat de Hulp bij het huishouden vorm te geven. Uitwerking marktoriëntatie Hulp bij het huishouden door 14 Twentse gemeenten met zorgaanbieders HH en de Wmo raden over de toekomst van hulp bij het huishouden vanaf 2015. Stelling 1: De samenleving is

Nadere informatie

Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Loon op Zand

Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Loon op Zand Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Loon op Zand Betreft : Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) Voor : Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport Van : Gemeente Loon op Zand

Nadere informatie

Concept raadsbesluit

Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 24 juni 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 11 juni 2013 Nummer : Onderwerp : Vaststelling basistarieven Huishoudelijke hulp/wmo Bijlage(n) : Onderzoek basistarieven

Nadere informatie

Nadere regeling. persoonsgebonden budget

Nadere regeling. persoonsgebonden budget Nadere regeling persoonsgebonden budget citeertitel: nadere regeling persoonsgebonden budget 2015 vastgesteld bij besluit van 17 maart 2015 Beleidsregels persoonsgebonden budget Opdrachtgever: gemeente

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer Carrousel d.d.

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer Carrousel d.d. AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer Carrousel d.d. : 2 december 2014 Afdeling : Welzijn Opsteller : E. de Vries Onderwerp : Transformatie

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bezuiniging Hulp bij het Huishouden. Informatieronde 5 juni 2014

Bezuiniging Hulp bij het Huishouden. Informatieronde 5 juni 2014 Bezuiniging Hulp bij het Huishouden Informatieronde 5 juni 2014 Achtergrond Transities Jeugd (+ 4.098.236) Participatiewet Wmo (+ 3.148.281) Wmo 2015 - maatwerkvoorziening i.p.v. compensatieplicht - gesprek

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2015, nr IX-5 Te behandelen door mevrouw drs. I.G. Saris onderwerp Blad 1/5 Aan de raad, Inleiding Sinds 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Bijgevoegde bijlage(n): Notitie omvorming HBH1 van maatwerk naar algemene voorziening Nadere regels ISD Bollenstreek Schema

Bijgevoegde bijlage(n): Notitie omvorming HBH1 van maatwerk naar algemene voorziening Nadere regels ISD Bollenstreek Schema VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van juni 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00037 Onderwerp: Hulp bij het huishouden Wmo algemeen 2016 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Voorgesteld wordt de hulp bij het

Nadere informatie

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ..

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raadsvoorstel no. R2014.0120 Agendapunl no. 9 z Onderwerp Uitgeest. 13 januari 2015 Voorstel inzake Hulp bij het huishouden in 2016 Aan

Nadere informatie

Telefoonnummer (0318} 538412

Telefoonnummer (0318} 538412 MEMO Documentnummer 2014\ Aan Kopieaan De Gemeenteraad Van Afdeling Marieke Overduin-Biesma Maatschappelijke Ondersteuning Telefoonnummer (0318} 538412 Datum Onderwerp 7 oktober 2014 Aanvraag Huishoudelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 7 juli 2016 Agendanummer : Datum : 1 juni Onderwerp Huishoudelijke hulp terug in de maatwerkvoorziening

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 7 juli 2016 Agendanummer : Datum : 1 juni Onderwerp Huishoudelijke hulp terug in de maatwerkvoorziening Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 7 juli 2016 Agendanummer : Datum : 1 juni 2016 Onderwerp Huishoudelijke hulp terug in de maatwerkvoorziening Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Het voorstel

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn, gelezen het voorstel, nr. 14.29338, van 17 december 2014 gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente

Nadere informatie

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Zorg naar behoefte werd een juridische gevecht Waarom dit alternatieve plan? De kaders voor

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Nadere regels Financiële compensatieregeling Algemene voorziening hulp bij het huishouden 2015 en Huishoudelijke hulp toelage

Nadere regels Financiële compensatieregeling Algemene voorziening hulp bij het huishouden 2015 en Huishoudelijke hulp toelage GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 48118 3 juni 2015 Nadere regels Financiële compensatieregeling Algemene voorziening hulp bij het huishouden 2015 en Huishoudelijke hulp toelage Artikel

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015.0053399

Raadsvoorstel 2015.0053399 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2015.0053399 onderwerp Uitzonderingen eigen bijdrage Wmo 2015 Portefeuillehouder dr. Tom Hom steiier Tessa Kraemer Collegevergadering 17 november 2015 Raadsvergadering

Nadere informatie

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheid Noardwest Fryslân, oktober 2014 1 Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, gelet op de artikelen 11, vierde en vijfde lid, 12, tweede, derde

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem; gelet op de artikelen 2, 11, derde lid, 12, zesde lid, 13, tweede

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

Beleidsplan Transformatie hulp bij het huishouden

Beleidsplan Transformatie hulp bij het huishouden Gemeente Stein Beleidsplan Transformatie hulp bij het huishouden 1. Inleiding De regering bouwt met de Wmo 2015 voort op de ervaringen die gemeenten met de Wmo en de programma s De Kanteling en Welzijn

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 2 oktober 2015 Raadsvergadering : 1 november 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 1 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door: Naam

Nadere informatie

VRAGEN/TOEZEGGINGEN UIT RAAD/COMMISSIE

VRAGEN/TOEZEGGINGEN UIT RAAD/COMMISSIE VRAGEN/TOEZEGGINGEN UIT RAAD/COMMISSIE Agendering door griffie Betreft : Brede Commissie d.d. 25-08-2014 Agendapunt 4a Vraag en / of opmerking door: Naam / fractie : CDA - Van Helden Onderwerp : Hulp bij

Nadere informatie

Nota van wijzigingen. Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nota van wijzigingen. Verordening maatschappelijke ondersteuning Nota van wijzigingen In de nota van wijzigingen lichten we de majeure inhoudelijke wijzigingen toe. De meer procesmatige en tekstuele wijzigingen zijn in de betreffende documenten geel gearceerd. De volgende

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer

Collegevoorstel. Zaaknummer Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis De Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bepalen dat u uitgangspunten voor het toekennen van Persoonsgebonden Budget (PGB) moet vaststellen.

Nadere informatie

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Wat verandert er in 2015? Veel mensen die niet meer alles zelf kunnen, lukt het prima om hun leven te organiseren met hulp van familie of buren. Maar

Nadere informatie

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget Informatiefolder Persoonsgebonden budget Juni 2015 1 1 Vanaf 1 januari 2015 regelt de gemeente de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. De hulp kan bestaan uit diensten, hulpmiddelen,

Nadere informatie

NOTA INVOEREN VERORDENING WMO OSS 2016 EN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OSS 2016.

NOTA INVOEREN VERORDENING WMO OSS 2016 EN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OSS 2016. NOTA INVOEREN VERORDENING WMO OSS 2016 EN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OSS 2016. I. HOE ZIET GEMEENTELIJK REGELGEVING BIJ DE WMO ER UIT? De Wmo-verordening De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Toelichting toegangsproces beschermd wonen

Toelichting toegangsproces beschermd wonen Toelichting toegangsproces beschermd wonen 1. Toegangspoort beschermd wonen Centrumgemeente Nijmegen organiseert de toegang tot beschermd wonen voor de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Vanwege

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4 De heer P.C. Schultink De heer A.J. de Leeuw Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Uw kenmerk: Onderwerp: WMO-- Samenleving A. Bok 21 november 2012 Beantwoording vragen Wmo Datum

Nadere informatie

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN FACTSHEET ZZP 1, 2 EN 3 EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN ACHTERGROND, GEVOLGEN, FEITEN EN CIJFERS Voor de twaalf Drentse gemeenten Marion Wijnstra Erwin Matijsen Oktober 2012 ACHTERGROND EN

Nadere informatie

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 26 juni 2013 Registratienummer: TB 13.3745548 Agendapunt: 6 Onderwerp: Contractering en tarieven huishoudelijke hulp 2014 Voorstel: 1. De volgende

Nadere informatie

Notitie toekomst Hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo

Notitie toekomst Hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo Notitie toekomst Hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo Het zojuist afgesloten zorgakkoord Deze notitie is gebaseerd op het regeerakkoord en de ontwikkelingen rond de toekomst van de hulp bij

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ook in 2016

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ook in 2016 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet in de gemeente Dongen zoals die sinds 1 januari 2015 gelden. In deze tijd van verandering wil de gemeente Dongen inwoners,

Nadere informatie

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de WMO VPT in de Wijk 2 VPT in de Wijk is een volwaardig alternatief voor intramuraal wonen (verzorgingshuiszorg) In 2009 heeft het zorgkantoor aan Evean gevraagd om een oplossing te bedenken voor

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 12 januari 2015 Kenmerk WMOR15001/IV/MdB Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is er op gericht dat gemeenten

Nadere informatie

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening)

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) 1. Algemene toelichting 1.1 Inleiding Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

huishoudelijke hulp 1 in beweging

huishoudelijke hulp 1 in beweging ELIJKE BEWEGING HUISHOUDELIJKE BEWEGING HUISHOUDELIJKE EWEGING HUISHOUDELIJKE BEWEGING DELIJKE BEWEGING HUISHOUDELIJKE BEWEGING HUISHOUDELIJKE EWEGING HUISHOUDELIJKE BEWEGING HUISHOUDELIJKE BEWEGING DELIJKE

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Versie 17 juni 2015. Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015

Versie 17 juni 2015. Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015 Versie 17 juni 2015 Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015 Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum op 30-06-2015 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Nadere regel Wmo Gemeente Ede

Nadere regel Wmo Gemeente Ede Nadere regel Wmo Gemeente Ede Inhoud Inhoud 2 Hoofdstuk 1 - Inleiding 3 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (PGB) 3 Artikel 1. Tarief PGB Artikel 2. Hoogte PGB Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout!

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Huishoudelijke hulp in de beleving van PGGM&CO-leden

Huishoudelijke hulp in de beleving van PGGM&CO-leden Huishoudelijke hulp in de beleving van PGGM&CO-leden Inleiding In april 2016 vroegen we leden van PGGM&CO naar hun ervaringen met huishoudelijke hulp. En hoe zij de toekomst van de huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Inleiding. Naast een Verordening maatschappelijke ondersteuning en het Verstrekkingenboek Wmo is er ook een gemeentelijke Financieel Besluit Wmo. In dit besluit

Nadere informatie

informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 18 december 2014 besparingsopgave Wmo HH Lbr. 14/097

informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 18 december 2014 besparingsopgave Wmo HH Lbr. 14/097 V l U C Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 betreft Overgangsrecht en ons kenmerk ECSD/U201402404

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Maar u kunt nog steeds een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen uit

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE VENLO

HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE VENLO Bijlage 3 bij collegevoorstel Wmo-besluit (18-12-2012) Notitie Maatschappelijke Ontwikkeling aan WMO-Forum team MOSAM steller PP Cox/I. Sijbers c.c. van onderwer p Ine Sijbers / Berdike Peters / Paul Cox

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal; gelet op de artikelen 11, 12, en 21 van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelet op het bepaalde in de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Bijlage 1 bij raadsvoorstel. (RV 2012.015) Voorstel uitbreiding eigen bijdrage regeling De eigen bijdrage is wettelijk geregeld in artikel 15 van de Wmo en het hierop gebaseerde (landelijk geldende) Besluit

Nadere informatie

Bijeenkomst werkgroep Huishoudelijke hulp (en plan voor HHT) Leidse regio. 27 oktober 2014 (inclusief aanpassingen in blauw op basis van dit overleg)

Bijeenkomst werkgroep Huishoudelijke hulp (en plan voor HHT) Leidse regio. 27 oktober 2014 (inclusief aanpassingen in blauw op basis van dit overleg) 1 Bijeenkomst werkgroep Huishoudelijke hulp (en plan voor HHT) Leidse regio 27 oktober 2014 (inclusief aanpassingen in blauw op basis van dit overleg) 2 Inhoud presentatie Wijzigingen Huishoudelijke Hulp

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Houten BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HOUTEN 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten, gelet op de artikelen 6.2, 11.6, 11.7, 13.2, 13.3, 14.2, 22.4 van de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers Persoonsgebonden budget in de Wmo Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers AVI-toolkit 9 12 februari 2014 1 Inhoud Persoonsgebonden budget in de Wmo... 3 1. Wat is het persoonsgebonden

Nadere informatie

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten:

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: Burgemeester en wethouders van Hilversum; gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: De Nadere regels behorende bij de Verordening

Nadere informatie

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl (HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

: Martine Zweers/ Geralien Knopert

: Martine Zweers/ Geralien Knopert Agendapunt : 10. Voorstelnummer : 01-007 Raadsvergadering : 29 januari 2015 Naam opsteller Informatie op te vragen bij : Portefeuillehouder(s) : Zaaknummer : Registratienummer : RAAD140212 Onderwerp: Huishoudelijke

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00932

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00932 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00932 OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Arno van Kempen Onderwerp Beantwoording raadsvragen over: financiele problemen thuiszorgorganisatie

Nadere informatie

Notitie Bezuinigingen Wmo 2015

Notitie Bezuinigingen Wmo 2015 Bijlage 1 bij raadsbesluit d.d. 25 september 2014 tot vaststelling van de Notitie Bezuinigingen Wmo 2015. Notitie Bezuinigingen Wmo 2015 1. Inleiding Met de introductie in 2007 van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND 2014 FINANCIËLE REGELS VANAF 1 JANUARI 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Uurtarief

Nadere informatie

NOTITIE MANTELZORGONDERSTEUNING IN HEEMSTEDE 1. INLEIDING

NOTITIE MANTELZORGONDERSTEUNING IN HEEMSTEDE 1. INLEIDING NOTITIE MANTELZORGONDERSTEUNING IN HEEMSTEDE 1. INLEIDING Een van de uitgangspunten van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning is dat bij een ondersteuningsbehoefte eerst wordt bekeken is wat iemand

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden. budget. voor volwassenen. Sociaal Wijkteam. www.swtzaanstad.nl. welzijn zorg werk wonen inkomen

Het Persoonsgebonden. budget. voor volwassenen. Sociaal Wijkteam. www.swtzaanstad.nl. welzijn zorg werk wonen inkomen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen www.swtzaanstad.nl welzijn zorg werk wonen inkomen Brochure PGB voor volwassennen.indd 1 Sociaal Wijkteam 10-03-15 16:27 Inhoud: Pagina 1. Het persoonsgebonden

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015

Aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Gemeente Leeuwarden, Juli 2014 Blad 2 I. Inleiding De afgelopen periode zijn enkele vragen gesteld over het

Nadere informatie

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 Blz. 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015, b e s l u i t vast te stellen: De nadere

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding

Decentralisatie begeleiding Decentralisatie begeleiding Zorgkantoor Delft Westland Oostland / Nieuwe Waterweg Noord 31 januari 2012 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Leeswijzer 4 Bijlage: rapportage per gemeente Rapport decentralisatie

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie