Projectplan. Blijf Veilig Mobiel het land in

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan. Blijf Veilig Mobiel het land in 2014 2015"

Transcriptie

1 Projectplan Blijf Veilig Mobiel het land in Korte samenvatting Project van twee jaar ( ) gericht op verspreiding en inbedding van BVM-producten en het in beperkte mate ontwikkelen van nieuwe producten voor zover dit de verspreiding van de bestaande producten versterkt. Doel Algemeen: Optimaal bereik van senioren en mensen met een functiebeperking om veilige mobiliteit te stimuleren, waarbij de producten en diensten van BVM optimaal landen bij de doelgroepen. subdoel: Het leveren van een bijdrage aan het welzijn en de gezondheid van de doelgroepen door het bevorderen van veilige mobiliteit, met name van fietsers en voetgangers. Concreet: Verspreiding van de producten van BVM en andere producten op het gebied van verkeerseducatie voor de doelgroep en inbedding van de producten en diensten van BVM aan het eind van de projectperiode. Doelgroep primair: senioren en mensen met een functiebeperking secundair: betaalde en onbetaalde krachten op landelijk, provinciaal/regionaal en lokaal niveau die de primaire doelgroep kunnen bereiken. Uitgangspunten - Optimaal gebruik en inzet van kracht en netwerk van alle BVM-partners, strategische partners en relevante landelijke, provinciale en lokale overheden en organisaties; - Optimale afstemming met alle relevante partners over inzet van hun informatiekanalen. - Het in beperkte mate ontwikkelen van aanvullende producten voor de doelgroep, die eerder ontwikkelde BVM-producten beter in de markt zetten. - Specifieke aandacht voor verbinding met sectoren welzijn en gezondheid (bewegen en sociale contacten), voor zover mogelijk op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. 1

2 - Aansluiting zoeken op en bekendmaken van relevante ontwikkelingen voor de doelgroep en mobiliteit 1. Hiervoor kunnen zo nodig specials van de Nieuwsbrief BVM worden gemaakt. - Het stimuleren van de veilige mobiliteit van de doelgroep staat centraal. De verspreiding van BVM-producten behoort tot één van de middelen om de doelgroep te bereiken. Het profileren van BVM als zodanig is niet opportuun. Het samenwerkingsverband BVM biedt een meerwaarde aan de doelstelling van de partners/organisaties. - Het streven is dat de verschillende BVM-producten en -diensten na afloop van de projectperiode bij verschillende organisaties zijn ingebed. Uitgangspunt hierbij is dat het in te bedden BVM-product aansluit bij de core business van de adoptieorganisatie. - BVM organisaties kunnen evenwel BVM producten in eigen huisstijl onder hun achterban verspreiden mist de content behouden blijft en wordt verwezen dat de content door BVM tot stand is gebracht. Hiertoe worden in de eerste fase van het project nadere afspraken door de BVM partners gemaakt. - De BVM-partners kunnen de kanalen van BVM benutten om eigen acties/aanvullende producten bekend te maken en te verspreiden 2. Methode Bereik van de primaire doelgroep via de volgende intermediairs: A. BVM-partners B. Strategische partners C. Brancheorganisaties/koepels welzijn en gezondheid in de nulde en eerste lijn D. Regionale/provinciale overheden en stadsregio s E. Lokale overheden F. Lokale organisaties (professionals en vrijwilligers) G. Mobiliteitsambassadeurs en deelnemers fietsactiviteitenworkshops (project ) Ad A. Landelijke BVM partners De inzet van de betreffende partnerorganisatie sluit aan op de doelstelling, profiel en wijze van profilering van de betreffende organisatie. Elke BVMorganisatie geeft zijn inzet aan in een intentieverklaring dan wel in een Werkplan BVM Onder de inzet valt in ieder geval het leveren van content voor de website BVM op het terrein van de betreffende organisatie. Voor extra inzet wordt een financiële tegenprestatie met de projectleider overeengekomen, binnen het betreffende deelbudget van de begroting. Extra inzet is bijvoorbeeld een bijdrage aan een herdruk, de nieuwsbrief (incl. een special), training mobiliteitsambassadeurs, deelname aan een congres of beurs rond mobiliteit/lifestyle, houden van een presentatie over BVM etc.). 1 zoals bekendmaken van oplossingen op decentraal niveau met betrekking tot gescheiden verkeersstromen/infrastructuur; bekendmaking acties met betrekking tot gedrag in het verkeer zoals van Fietsersbond en VVN 2 bijvoorbeeld acties rond de zebra, gedrag in het verkeer etc. 2

3 Aansluiting door nieuwe BVM-partners is mogelijk indien en voor zover zij senioren/personen met een functiebeperking rechtstreeks kunnen bereiken en een achterban hebben met een vergelijkbare omvang als de overige BVM-partners. De wijze van profilering door BVM-partners wordt opgenomen in een protocol, zie verder p. 5. Ad B. Strategische partners Als huidige strategische partners komen logischerwijs in aanmerking: kenniscentra (CROW/KPVV), Vilans, Veiligheid.nl), onderzoeksinstituten (SWOV), en brancheorganisaties (BOVAG, Firevaned). Naast de huidige strategische partners kan BVM samenwerken met nieuwe strategische partners 3 voor zover dit bijdraagt aan het realiseren van het doel van het project. Voor zover de strategische partner zich inzet voor verspreiding en bekendmaking van BVM-producten en andere verkeerseducatieve producten voor de doelgroep wordt door BVM geen financiële tegenprestatie geleverd. Het uitgangspunt is dat de strategische partner er belang bij heeft om BVMproducten te verspreiden. Voor de ontwikkeling van aanvullende materiële kosten kan vanuit BVM een financiële tegenprestatie worden geleverd voor zover dit past binnen de (deel)begroting. Met elke strategische partner wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin de te leveren prestatie en afspraken over communicatie worden vastgelegd. Ad C. Brancheorganisaties/koepels welzijn en gezondheid in de nulde en eerste lijn 4. Om de doelgroep via de sector welzijn en gezondheid te bereiken (met name fietsers en voetgangers), wordt onderzocht in hoeverre de kanalen van brancheorganisaties/koepels in de nulde en eerste lijn kunnen worden ingezet. Ook het schema individueel mobiliteitsadvies (speciaal ontwikkeld voor on-/betaalde krachten in de nulde en eerste lijn 5 ) wordt onder hen gepromoot. Ad D. ROV s en stadsregio s Met de Regionale Overleggen Verkeersveiligheid (ROV s) 6 wordt in afstemming met KPvV nagegaan op welke wijze zij BVM-producten onder de aandacht van gemeenten kunnen brengen. Bij de stadsregio s worden de mogelijkheden verkend om BVM-producten te verspreiden. Ad E. Lokale, regionale of provinciale overheden De lokale overheden kunnen niet vanuit het (landelijke) samenwerkingsverband BVM actief worden benaderd. Zij dienen zodanig te worden geënthousiasmeerd met name via ROV s, lokale afdelingen van VVN, Iederin (vm. CG-raad), ouderenorganisaties en Fietsersbond dat zij in hun lopende activiteiten aandacht besteden aan veilige mobiliteit en als aanvulling BVM-producten meenemen. Daarnaast kan op verzoek van een 3 bijv. Fietsberaad, RAI Vereniging, CBR, NISB 4 op landelijk niveau: Ergotherapie Nederland, Mezzo, Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners, Koepel Wmo raden, VGN, ANGO, MEE; op provinciaal niveau: Zorgbelang 5 Zie noot 4. 6 of provinciaal/regionaal orgaan met vergelijkbare functie, zoals Verkeer en Vervoerberaad, Provincie 3

4 lokale overheid - al dan niet in de vorm van een pilot - samenwerking met BVM plaatsvinden om veilige mobiliteit onder de doelgroep te stimuleren. De nieuwsbrief wordt ook aangeboden aan lokale overheden met extra aandacht voor standaardartikelen die zij kunnen verspreiden en de mogelijkheid en wenselijkheid van een link op hun website naar BVM. Ad F. Lokale organisaties (professionals en vrijwilligers) Met name professionals en vrijwilligers op lokaal niveau staan dicht bij de doelgroep, en hun rol zal met de nieuwe Wmo toenemen. Het is dus belangrijk hen (via intermediairs) te bereiken. Extra aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van een kader voor een heldere rolverdeling en afbakening tussen vrijwilligers en professionals, waaronder vergoeding van onkosten. Ad G. Mobiliteitsambassadeurs BVM e.a. De mobiliteitsambassadeurs worden vanuit BVM extra getraind en ondersteund om lokale overheden en organisaties effectief te bereiken. Daarbij zullen zij zich primair profileren als Mobiliteitsambassadeur van hun eigen partnerorganisatie, met vermelding dat zij een training vanuit BVM hebben gevolgd. De voormalige deelnemers aan de Fietsactiviteitenworkshops (project ) worden benaderd om hen te stimuleren fietsactiviteiten voor de doelgroep te organiseren (met ondersteuning van de Fietsactiviteitenmap). Opzet/programmaonderdelen - verspreiding van BVM-producten in (zie bijlage) Eventueel aanpassing product waar dit zinvol is (bijv. Zebracheck); Voor de optimale verspreiding vindt zo nodig een Minisymposium BVM plaats in november beperkte aanvulling voor zover dit een bijdrage levert aan de verspreiding van BVM-producten. Hieronder vallen a. ontwikkeling en verspreiding van een Keuzewijzer mobiliteit voor senioren als aanvulling op het Schema individueel mobiliteitsadvies voor (on)betaalde krachten) b. promotie van de driewielfiets bij gemeenten, ergotherapeuten en revalidatiecentra, al dan niet in combinatie met voorlichting over nut en noodzaak van veilig en verantwoord scootmobielgebruik (waaronder een voorlichtingsactiviteit voor gemeenten die een scootmobielpool willen oprichten of hebben opgericht). c. activiteiten gericht op begeleiding van mensen die met een driewielfiets willen oefenen; Voor b. en c. wordt een werkgroep van BVM opgericht om een plan van aanpak voor uitwerking op te stellen. - training en terugkomdagen Mobiliteitsambassadeurs met extra aandacht voor zicht en gehoor in het verkeer c.q. infrastructuur. Producten en diensten BVM Voor een overzicht van BVM-producten: zie bijlage diensten: 4

5 - website gecombineerd met digitale en persoonlijke helpdeskfunctie - back-up helpdesk voor beantwoording complexe inhoudelijke vragen en contact met mobiliteitsambassadeurs; - Nieuwsbrief: 4 maal per jaar; uitbreiding abonneebestand - Specials nieuwsbrief BVM met aandacht voor specifieke onderwerpen Looptijd en fasering Looptijd: 1 maart dec Globale fasering: maart juli afspraken tussen BVM partners over wijze van verspreiding BVM producten - Werkplan BVM 2014 (incl. intentieverklaring BVM-partners) - samenwerkingsovereenkomst strategische partners en ROV s - Communicatieplan tot eind Plan van aanpak extra producten/activiteiten (zie p. 4 onder a, b. en c.) juli oktober Uitvoering Werkplan 2014 november december 2014: - balans voortgang projectdecember Tussentijdse rapportage 2014 en zo nodig bijstelling Werkplan en communicatieplan 2015 jan. aug Eerste plan van aanpak inbedding (borging van kennis en producten BVM) - ontwikkeling/ voortgang producten en/of activiteiten (zie p. 4. onder a. b. en c.). september vaststelling inbedding BVM - onderbrenging website en helpdesk BVM november Inhoudelijke externe afronding december definitieve opzet inbedding - inhoudelijke en financiële eindrapportage Organisatorische opzet - Kerngroep BVM 7 : bewaken en vormgeving aan uitvoering plan van aanpak en communicatieplan 7 Bestaat uit projectteam en overige BVM-partners 5

6 - Projectteam 8 : bewaken plan van aanpak en communicatieplan gelet op nadruk op voetgangers en fietsers: deelname door Fietsersbond en VVN. - mogelijkheid van externe uren BVM-partners ten behoeve van uitvoering specifieke taak, die met projectteam is overeengekomen (zoals mederedactie herdruk/nieuwe brochure BVM, mede/ontwikkeling aanvullend product), opstellen nieuwsbrief, nascholing mobiliteitsambassadeurs, promotie BVM producten op landelijke/regionale publieksbeurzen voor de doelgroep.). - communicatiebudget BVM-partners standaard communicatiebudget van 1.000,- per jaar; mogelijkheid van aanvullend communicatiebudget tot maximaal per jaar per BVM-organisatie voor met BVM overeengekomen specifieke activiteit. - geen vacatiegeld deelname kerngroep gelet op aard van project (verspreiding en inbedding) - afstemming met strategische partners, nieuwe strategische partners binden voor zover dit meehelpt aan de realisering van het doel van het project. Personele invulling a) projectleider (16 uur pw): contact met intermediairs onder A. t/m G. en ministerie I&M, voorbereiding kerngroep en projectteam. b) projectmedewerker (6 uur pw): back-up helpdesk voor binnenkomende vragen; regelen evt. herdrukken en verdere ondersteunende taken, vervanging projectleider (lid projectteam). c) redacteur nieuwsbrief BVM incl. specials (lid PT) 4 uur pw d) beheer website (lid PT): 8 uur pw e) bewaking content website: 4 uur pw f) helpdesk BVM (4 uur pw): afhandeling binnenkomende vragen, bestelling producten Communicatie Na contact met intermediairs A. t/m D. stelt de kerngroep een communicatieplan vast. Aan het begin van de projectperiode wordt door de kerngroep een protocol vastgesteld met afspraken over - frequentie en wijze waarop BVM-organisaties bestaande BVM-producten onder de aandacht brengen inclusief hun betrokkenheid bij BVM; - wijze waarop BVM-organisatie die inzet heeft gepleegd in aanvullend product deze samen met BVM onder de aandacht brengt; - in geval van coproductie met strategische partner: wijze waarop BVM samen met strategische partner het aanvullende product naar buiten brengt; - benadering pers (actief c.q. reactief, landelijk vs. regionaal/lokaal). Hiertoe is een Protocol communicatie opgesteld (zie bijlage). 8 Bestaat uit ANBO, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland 6

Eindrapport Onderzoek kwetsbare verkeersdeelnemers

Eindrapport Onderzoek kwetsbare verkeersdeelnemers Eindrapport Onderzoek kwetsbare verkeersdeelnemers Gebaseerd op literatuurstudie, raadpleging internet en onderzoek Kien Aanschaf en gebruik scootmobielen (A.) en Aanbod mobiliteits-/rijvaardigheidscentra

Nadere informatie

Projectbeschrijving. Projectsamenvatting Titel project SupportWeb Fase 1 Naam aanvragende organisatie

Projectbeschrijving. Projectsamenvatting Titel project SupportWeb Fase 1 Naam aanvragende organisatie Projectbeschrijving DEEL I: Wanneer meerdere organisaties voor dit project subsidie aanvragen bij het Fonds PGO (samenwerkingsproject), dient de tekst in DEEL I van de aanvraag voor alle aanvragers gelijk

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Activiteitenplan 2011

Activiteitenplan 2011 Activiteitenplan 2011 Utrecht, september 2010 Inleiding PGOsupport is een gezamenlijk initiatief van de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad (CG-Raad), de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)

Nadere informatie

Modelaanpak Veilig Fietsen

Modelaanpak Veilig Fietsen Modelaanpak Veilig Fietsen Een handreiking voor het opstellen of versterken van een lokale aanpak veilig fietsen Melanie Schultz van Haegen, Minister van Infrastructuur en Milieu Voorwoord Rapportage Modelaanpak

Nadere informatie

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Versie 12 maart 2013 1 INHOUD 1. Aanleiding voor deze campagne 3 2. Visie, en Code goede medezeggenschap 4 3. Voorgenomen activiteiten vanuit de

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Van Centrum naar Netwerk. Werkplan Expertisecentrum Mantelzorg 2014 en 2015 december 2013

Van Centrum naar Netwerk. Werkplan Expertisecentrum Mantelzorg 2014 en 2015 december 2013 Van Centrum naar Netwerk Werkplan Expertisecentrum Mantelzorg 2014 en 2015 december 2013 Colofon Auteur(s): Roos Scherpenzeel & Cecil Scholten Datum: december 2013 Overname van informatie uit deze publicatie

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant 2012-2015 Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant 10655 Omslag Leefbaarheid.indd 2 18-02-13 15:17 Inhoudsopgave 1 Context en uitgangspunten 3 2 Perspectief (stip

Nadere informatie

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) Werkplan 2014

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) Werkplan 2014 Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) Werkplan 2014 Drs. Rob Jongejans Utrecht, augustus 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Landelijk Bureau 5 B. Uitvoering fvp-functie 7 C. Kwaliteit

Nadere informatie

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars Quickscan C10478 Paul Poortvliet; Susan van Klaveren Zoetermeer, 22 oktober 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht I Algemeen: a. Naam gemeente: Utrecht b. Naam verantwoordelijke wethouder/bestuurder: Toon Gispen, coördinerend wethouder WMO c. Naam verantwoordelijke projectleider:

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid Colofon De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid In opdracht van: Novem, Nederlandse onderneming voor energie en

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Plan van Aanpak FOCUS programma

Plan van Aanpak FOCUS programma Plan van Aanpak FOCUS programma Aanleiding Korfbal naar Olympisch niveau is het beleidsdocument wat voor ligt als onderbouwing van de doelstelling die het KNKV gesteld heeft op 150.000 leden in 2020. Als

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER

GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER conceptvoorstel, december 2009 caro van den ingh 1. Inleiding De gemeente Haarlemmermeer wil in 2010 starten met een methodische, gemeentebrede groepsaanpak die een effectief

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Online

Schoolmaatschappelijk Werk Online Schoolmaatschappelijk Werk Online Verdieping en verbreding van online hulpverlening in de stadsregio Rotterdam Programmavoorstel in het kader van RAAK-Publiek 2008 Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

PR PLAN. Kenmerk: 2014-05-28 TW

PR PLAN. Kenmerk: 2014-05-28 TW PR PLAN SBOG Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Deken dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel 0481 453680 www.sbog.nl info@sbog.nl Kenmerk: 2014-05-28 TW 1 1. INLEIDING Aanleiding en relevantie

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden gemeente Nota van B&W onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden Portefeuillehouder Collegevergadering

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie