De rol van het Topsportplatform = klankbord voor KU Leuven en Stad Leuven op vlak van topsport:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De rol van het Topsportplatform = klankbord voor KU Leuven en Stad Leuven op vlak van topsport:"

Transcriptie

1 TOPSPORTPLATFORM ATLETEN: SPONSORREGLEMENT De Stad Leuven en KU Leuven ondertekenen het topsportcharter en wensen samen te werken aan een topsportbeleid. Beide partners engageren zich om hun expertise en know-how ter beschikking te stellen aan de Leuvense sportclubs. De Stad Leuven en de KU Leuven wensen zich niet alleen te profileren op het lokale vlak, maar wensen ook hun topsportactiviteiten te situeren in een ruimere context, nationaal en internationaal. De rol van het Topsportplatform = klankbord voor KU Leuven en Stad Leuven op vlak van topsport: Denktank voor een gezamenlijk topsportbeleid; Communicatie-orgaan / klankbord voor de KU Leuven en de stad op vlak van topsport; Draagvlak voor de topsport en ondersteunend, faciliterend en projectmatig werken mbt: o Clubs en atleten (leveranciers, sponsordossier,...) o Supporters (topsportpaspoort, ) o Topsportstad (logo, sportevent, ) Binnen de rol van ondersteuning voor atleten besluit het topsportplatform een sponsorreglement goed te keuren voor individuele topsportatleten. BESLUIT: Onderstaande sponsorreglement voor individuele topsportatleten goed te keuren. Artikel 1: Budget Het Topsportplatform verleent, binnen de perken van het beschikbare Topsportplatformbudget van de vzw Tofsport, dat bestaat uit een subsidie van de stedelijke begroting, een toelage van de KU Leuven en mogelijk aangevuld met fondsen aangedragen door privé-partners, een geldelijke toelage aan erkende individuele topsportatleten.

2 Artikel 2: Selectie individuele topsportatleten De selectie topsportatleten per sportseizoen wordt vastgesteld door het Topsportplatform. Per sportseizoen worden maximum 2 topsportatleten van dezelfde discipline geselecteerd. De selectie gebeurt op basis van volgende criteria: 1. De topsportatleten beoefenen een sportdiscipline die behoort tot een erkende sportfederatie door het BOIC in categorie 1 (OS) of categorie 2 (World Games); 2. De topsportatleten zijn Leuvenaar en/of lid van een erkende Leuvense sportclub; 3. De topsportatleten hebben minimaal een topsportstatuut en/of hebben deelgenomen aan internationale wedstrijden in de hoogste afdeling; 4. De topsportatleten verbonden aan de KU Leuven genieten voorrang; 5. De topsportatleten zijn seniors; Artikel 3: Toe te kennen sponsorbedragen Topsportatleet ontvangt maximum 800 euro voor stages ter voorbereiding van de Olympische Spelen en de paralympics, de wereldkampioenschappen of de Europese kampioenschappen. Artikel 4: Verplichte documenten Volgende documenten zijn verplicht om de sponsoring te ontvangen: 1. Beleidsplan individuele topsportatleet (indien beschikbaar): a. Sporttechnisch plan: overzicht hoe de hoogst mogelijke sportieve top kan bereikt worden dankzij (top)trainingen, begeleiding, medische ondersteuning, materiaal en stages; b. Financieel plan: overzicht financieel beheer. Bevat een begroting van het komende jaar. 2. Sportieve jaarkalender met daarin duidelijk trainingsmomenten en wedstrijdmomenten van het voorbije of lopende competitiejaar; 3. Officieel eindklassement van het voorbije wedstrijdjaar afgeleverd door de overkoepelende bond of federatie en de bevestiging van de bond of federatie dat de individuele topsporter effectief actief is in de hoogste competitiereeks;

3 4. Ondertekend exemplaar van het door de stad Leuven aangeleverde anti-dopingcharter (ethisch verantwoord sporten / panathlon); 5. Overzicht return en visbiliteit voor het Topsportplatform en de privé-partners van het Topsportplatform; 6. Facturen ter staving kosten stages. Artikel 5: Beoordeling Het ingediend sponsordossier wordt beoordeeld op volgende criteria: 1. Beleidsplan individuele topsportatleet (indien beschikbaar); 2. Algemene uitstraling individuele topsportatleet, betrokken sportclub en sporttak; 3. Sportieve resultaten; 4. Relevantie van de stage tov de sportieve resultaten; 5. Return en visibiliteit voor het Topsportplatform en de privé-partners van het Topsportplatform. Artikel 6: Looptijd Een individuele topsportatleet kan één dossier per jaar indienen. De toekenning van de sponsoring gebeurt jaarlijks en is onder voorbehoud van voldoende middelen binnen de Topsportplatformbegroting van de vzw Tofsport. Artikel 7: De aanvraagprocedure De aanvraag tot sponsoring wordt ingediend bij het Topsportplatform. Het indienen van het sponsordossier dient te gebeuren vóór 15 april voor het daaropvolgend sportseizoen. Artikel 8: Controle van het ingediende sponsordossier Het Topsportplatform screent telkens de ingediende dossiers en brengt verslag uit aan de raad van bestuur van de vzw Tofsport. Hierbij wordt rekening gehouden dat de middelen niet teveel versnipperd geraken (cfr. topsportsubsidies voor sportclubs / stersubsidie topsport).

4 Het Topsportplatform kan de juistheid van de gegevens nagaan. Een lid van het Topsportplatform kan een controle uitoefenen over de verstrekte gegevens. Op eenvoudig verzoek verschaft de individuele topsportatleet de gevraagde gegevens binnen de 14 dagen. Indien het Topsportplatform binnen deze termijn niet over de gevraagde gegevens beschikt kan zij overgaan tot weigering of terugvordering van het uitgekeerde sponsorbedrag. Indien een individuele topsportatleet onjuiste verklaringen aflegt, kan het Topsportplatform overgaan tot weigering of terugvordering van het uitgekeerde sponsorbedrag. De individuele topsportatleet verbindt zich ertoe de haar toegekende middelen te beheren als een goede huisvader. Artikel 9: Uitbetaling sponsorbedrag De bekendmaking van de sponsoring vindt plaats vóór 1 juli van het daaropvolgend sportseizoen. De uitbetaling van de sponsoring zal gebeuren vóór 30 september van het betrokken sportseizoen. In de volgende gevallen zal het Topsportplatform de toekenning van het voorziene sponsorsaldo niet uitbetalen en is de individuele topsportatleet verplicht de toegekende sponsoring geheel of gedeeltelijk terug te betalen: 1. Als zij/hij de sponsoring niet aanwendt voor het doel waarvoor zij is toegekend, de toegekende topsportsponsoring niet of slechts gedeeltelijk gebruikt werd voor zaken die stroken met de aangeleverde informatie in het topsportdossier, of als eender welke voorwaarde of artikel vermeld in dit reglement niet correct wordt nageleefd; 2. Als zij/hij de gevraagde verantwoordingsstukken niet of niet correct voorlegt; 3. Als zij/hij verzet tegen controle; 4. Als zij/hij betrapt wordt op doping; 5. Als kan aangetoond worden dat er dubbele subsidiëring/ sponsoring is. Artikel 10: Afstand van verhaal en verantwoordelijkheid Het Topsportplatform kan niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele letsels. Indien de ondersteunde individuele topsportatleet omwille van medische, juridische of andere redenen zijn sport voor (on) bepaalde tijd niet kan uitoefenen, worden gedurende die periode de middelen niet toegekend of mogelijks teruggevorderd.

5 Artikel 11: Return communicatie en PR De individuele topsportatleet dient het logo van het Topsportplatform (eventueel aangevuld met dat van de privé-partners van het Topsportplatform) gedurende één jaar uit te dragen (bvb. op website, sociale media, fysieke communicatie topsportatleet/sportclub). De individuele topsportatleet kan gevraagd worden om aanwezig te zijn op het Topsportevent of events van de privé-partners van het Topsportplatform of om meet en greets, initiatielessen, workshops te geven in de bedrijven van de privé-partners van het Topsportplatform. Artikel 12 Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2015.

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 15 topsporter : de elitesporter die op internationaal vlak tot de top behoort en die zich voorbereidt op en kan deelnemen aan Olympische Spelen, Paralympics, Wereldspelen, Wereldkampioenschappen en Europese

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede

Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede Art.1 Voorwerp Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op het gemeentebudget,

Nadere informatie

Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap

Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap Goedgekeurd door de Provincie Raad op 18 december 2013 en aangepast op de Provincie Raad van 3 september 2014. Artikel

Nadere informatie

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad Subsidiereglement Kunst maakt de stad - toelage voor bijdragen aan Antwerpse stedelijke prioriteiten door kunstenorganisaties die decretaal gesubsidieerd worden Inleiding Het stedelijk kunstbeleid - stimuleert

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen 2 3 4 Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen Artikel 1.- Dit reglement regelt de uitvoering van de verordening nr. 91/19 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 22 januari 1992

Nadere informatie

Het volledig subsidiereglement Sport

Het volledig subsidiereglement Sport Het volledig subsidiereglement Sport 1. Beleidssubsidie (i.f.v. Sport voor Allen Decreet) Artikel 1.: Definities 1.1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan Antwerpse sportverenigingen

Reglement voor het toekennen van een lening aan Antwerpse sportverenigingen Reglement voor het toekennen van een lening aan Antwerpse sportverenigingen Artikel 1 - Doelstelling De verstrekt leningen voor de aankoop, oprichting of verbouwing van duurzame sportgerelateerde infrastructuur

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod

Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 mei 2014 Bekendgemaakt op 28 mei 2014 In werking getreden op 30 mei 2014 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het cofinancieren

Subsidiereglement voor het cofinancieren Subsidiereglement voor het cofinancieren van non-profit crowdfundingprojecten Wijs van Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari 2015 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder:

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: 1. stichting: de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Torhout Aartrijkestraat 11A 8820 Torhout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/W65M-RMID-RMIB-STOF-SCP-/2015 5 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB Definities: - Seizoen: periode van augustus van het ene jaar t/m juli van het volgende jaar - Bestuurslid: iedereen die een bestuurlijke taak vervult binnen de FBRB,

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Berlare Baron thibbautstraat 29 9290 Berlare Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/ RMID-RMIB-STOF /2014 Aantal 3 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Gemeentelijke Sportdienst Hamme Sporthal Meulenbroek Kaaiplein 32 9220 Hamme Tel: 052/47 63 74 Fax: 052/47 29 03 e-mail: sportdienst@hamme.be Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Artikel 1:

Nadere informatie

Subsidie + deadline Wie kan indienen? Wat komt in aanmerking? Aanvraagprocedure Extra Subsidies internationale sportevenementen

Subsidie + deadline Wie kan indienen? Wat komt in aanmerking? Aanvraagprocedure Extra Subsidies internationale sportevenementen Provincie Antwerpen - http://www.provant.be/subsidies/vrije_tijd/sport/ Subsidie + deadline Wie kan indienen? Wat komt in aanmerking? Aanvraagprocedure Extra Subsidies internationale sportevenementen 1

Nadere informatie

Reglement Subsidiefonds Cultuur

Reglement Subsidiefonds Cultuur Reglement Subsidiefonds Cultuur Februari 2015 Reglement Subsidiefonds Cultuur Artikel 1. Definities 1.1 Apollo: Cultuurkoepel van de Universiteit Twente en beheerder van het fonds. 1.2 Algemene Vergadering

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN GAS EN ELEKTRICITEIT. Algemene voorstelling, voorwaarden en reglement

PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN GAS EN ELEKTRICITEIT. Algemene voorstelling, voorwaarden en reglement RÉGION DE BRUXELLES- CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN

Nadere informatie

VLAAMSE RUGBY BOND vzw HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VLAAMSE RUGBY BOND vzw HUISHOUDELIJK REGLEMENT VLAAMSE RUGBY BOND vzw HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk 1: Administratief gedeelte... 6 A. Inleiding... 6 Art 1. Algemene Bepalingen... 6 Art 2. Definities... 6 Art 3. Rechtbanken... 6 Art 4. Missie van

Nadere informatie

OPEN OPROEP REGLEMENT

OPEN OPROEP REGLEMENT OPEN OPROEP Tot indiening van onderzoeksprojecten in het kader van het Vlaams geïntegreerd plattelandsbeleid onder de noemer uitvoering Onderzoeksagenda Platteland. REGLEMENT INHOUD 1 Situering... 3 1.1

Nadere informatie

VZVB Jeugdfonds 2015 seizoen 2014 2015 opstart seizoen 2015 2016 Algemene voorwaarden

VZVB Jeugdfonds 2015 seizoen 2014 2015 opstart seizoen 2015 2016 Algemene voorwaarden VZVB Jeugdfonds 2015 seizoen 2014 2015 opstart seizoen 2015 2016 Algemene voorwaarden Algemeen Subsidiereglement 1 VZVB Jeugdfonds 2015 ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT Artikel 1 - Krediet: Voor zover er een

Nadere informatie

D2014skr104 AANSTELLEN VAN EEN CENTRUMMANAGER

D2014skr104 AANSTELLEN VAN EEN CENTRUMMANAGER OPDRACHTGEVEND BESTUUR STAD BERINGEN BENAMING VAN DE DIENSTEN D2014skr104 AANSTELLEN VAN EEN CENTRUMMANAGER NAAM EN ADRES VAN DE ONTWERPER Stad Beringen Dienst lokale economie Mijnschoolstraat 88 te 3580

Nadere informatie

FROS Amateursportfederatie vzw

FROS Amateursportfederatie vzw FROS Amateursportfederatie vzw Boomgaardstraat 22 bus 35 2600 BERCHEM Identificatienummer 5348/2000 Ondernemingsnummer 471.187.495 TITEL I - BENAMING EN ZETEL Art. 1: De vereniging draagt de naam FROS

Nadere informatie