Schoolondersteuningsprofiel van Lichtenbeek De Onderwijsspecialisten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolondersteuningsprofiel van Lichtenbeek De Onderwijsspecialisten"

Transcriptie

1 Schoolondersteuningsprofiel van Lichtenbeek De Onderwijsspecialisten Schooljaar Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1

2 VRAGENLIJST (DEEL 2) Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Extra ondersteuning binnen de school Basisondersteuning Realisatie Ambitie SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Algemene gegevens: Schooljaar School Lichtenbeek Locatie * Brinnummer 24HY 01RE 05LW Bestuursnummer Schoolgroep en/ of percentage gewichtsleerlingen Adres Wekeromseweg 6 Telefoon Naam directeur M. de Leeuw en T. Buitenhuis directeur Naam locatieleiding Marnix de Leeuw en Tyra Buitenhuis Naam ib-er Maaike Ameling en Wil Franken en Hennie Brandsema Aantal groepen per 1/10/ Aantal leerlingen per 1/10/ Subregio Arnhem * Indien een locatie zelfstandig een ondersteuningsprofiel opstelt, dan hier de locatie vermelden. Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 2

3 BASISONDERSTEUNING ANALYSE MONITOR BASISONDERSTEUNING Wat betekent de uitkomst van de monitor voor jouw school? Wat gaat goed, wat zijn je aandachtspunten, etc. We scoren over het algemeen 3 of 4 dus voldoende of hoger, maar om nu aan te geven wat specifiek onze aandacht krijgt of moet hebben is lastig te zeggen. Het is het belangrijkste om aan te sluiten bij de hulpvragen (van het regulier/sbo), dus aanvullend, ondersteunend of adviserend zijn met onze specialistische kennis en kunde. De onder-de-maat scores waar we sowieso in willen verbeteren zijn: Terugkoppeling van resultaten van de leerling naar verwijzers, bestendiging, aansluiten bij zorgstructuur van het nieuwe swv. Een opmerking t.a.v. de 1- score bij punt 4.4. Het aan kunnen passen van taalonderwijs op kinderen met een taalachterstand. Wij kunnen dat prima middels NT-2-specialisten alleen is de vraag gerelateerd geweest aan leerlingen met een gewichten regeling en die kennen wij niet. SPECIFIEKE KENNIS EN KUNDE * Binnen school is ervaring op het gebied van: Onderwijs voor lichamelijk, verstandelijk en meervoudig beperkte kinderen en langdurig zieke kinderen. Kinderen met Niet-Aangeboren-Hersenletsel, ADHD, DCD, CP, diverse syndromen, stoornissen, spraaktaalproblematiek, visusproblematiek of andere ernstige ziektebeelden, epilepsie*, autisme, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie. Zie ook extra ondersteuning binnen de school. De leerlingen zijn ingedeeld op leeftijd en ontwikkelingsniveau in groepen in leerroutes (6) volgens ontwikkelingsperspectief (dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs). De doelen zijn afhankelijk van het niveau en de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Het niveau wordt bepaald door resultaten op het gebied van : Cognitieve mogelijkheden (IQ), Schoolse vaardigheden/didactiek, Communicatieve redzaamheid, Zelfredzaamheid/mobiliteit, Sociaal-emotionele redzaamheid, Leren leren. Daarbij spelen zorgbehoefte en factoren die van invloed zijn op het functioneren van de leerling ook een belangrijke rol in het bepalen van het onderwijsaanbod en de aanpak. In de groepen, die variëren van 6 tot 15 leerlingen, altijd o.l.v. een leerkracht en een klassenassistent wordt maatwerk geboden d.m.v. een passend onderwijsaanbod, aanpak en ondersteuning van diverse specialisten die gezamenlijk de (individuele) hulpvragen van elke leerling beantwoorden. * Lichtenbeek is steunpuntschool epilepsie Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 3

4 Binnen de school is specifieke deskundigheid op het gebied van: Aantal medewerkers: Specifieke deskundigheid (diploma, werkervaring, etc.) 60 Speciale leerkrachten PABO + SO-akte + Master SEN + of post-hbo opleiding en in-service opleidingen en cursussen zoals epilepsie, AED, gedrag, TC etc afhankelijk van doelgroep 60 klassen- assistenten SPW4 / SPH + interne scholing MBO-plus en veelal geautoriseerd voor verpleegkundige handelingen 2 leerkrachten EMB HBO-SPH + aanvullende deskundigheid 1 GZ-psycholoog Diverse diagnostiek, dyslexie-verklaring, EMDR, 1 Psycholoog DCD-specialist en neuropsycholoog 3 Orthopedagogen Visusspecialist en specialist zeer laag nivo 2 Psych.diagn.medewerker Psychologisch onderzoeks-specialist 3 Verpleegkundigen BIG-geregistreerd 5 LC-leerkrachten EMB, Epilepsie, Autisme, Beweging, Stage & scholing 2 SVIB-ers, Gecertificeerde trainers 3 logopedisten Totale communicatie,ntt-specialisten 1 speltherapeut Zie extra ondersteuning 1 maatschappelijk werker Schoolmaatschappelijk werk 3 IB-ers Doelgroep specialisten 3 teamleiders/ zorgmanagers Manager van 2 leerroutes en leidinggevende van daarbij behorende klas-gebonden personeel 2 vakleerkrachten Beeldend vormen (kunstacademie) 2 vakleerkrachten Muziek 1 vakleerkracht Drama 4 vakleerkrachten Beweging, (ALO), MRT specialist, Rots & Water, 4 vak assistenten 3x beweging (CIOS) 1x beeldend vormen 2 Combinatiefunctionarissen Begeleiden leerlingen naar reguliere( sport)verenigingen (lkr en ass bewegen) 1 Rekenspecialist / RT RT en gecertificeerd rekenspecialist 1 taalspecialist (RT) orthopedagogiek 2 procescoördinatoren Begeleiden het procesbegeleiders van EKEP (HBO) 2 mediacoaches ICT opleidingen divers * Denk aan: Doelgroepen Werkwijze, Taal-/spraakspecialist - Dyscalculie - Reken-/wiskundespecialist - Begeleiding van kinderen met motorische beperkingen - Opvoedings- en gedragsproblemen - Autisme ADHD - Hoogbegaafdheid - Jonge risicoleerlingen - Coaching en School Video Interactie Begeleiding- etc. Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 4

5 EXTRA ONDERSTEUNING (alle ondersteuning die gegeven wordt die niet binnen de basisondersteuning valt, zie indicatoren basisondersteuning ) DE EXTRA ONDERSTEUNING BINNEN DE SCHOOL Aanvullend hebben we de volgende specialistische, variabele, flexibele ondersteuningsarrangementen, Zie bijlage Specifieke ondersteuningsarrangementen Lichtenbeek Arrangementen Lichtenbeek: Autisme Structuurgroep ASS Dyslexie en dyscalculie: diagnose en behandeling Eén kind-één plan (EKEP) EMDR Expertise van vak,- en expertisegroepen van de onderwijsspecialisten (DOS) Faalangstreductie-training Gedragsbenadering Handicapbeleving Handicapbeleving in de klas (start pilotgroep schooljaar ) ICT en E-learning Kurzweil Langdurig Zieke Kinderen (LZK) met een hoog medisch risico Leerlijnen Plancius, CED- ZML en CED- SO en voor rekenen en taal voor route 5-6 eigen leerlijn Neuropsychologisch onderzoek en Sociaal emotioneel onderzoek Niet sprekende kinderen leren lezen Op jouw manier OPP Opstap training Ouderbegeleiding Remedial teaching gericht op leerlingen met specifieke beperkingen School-video-interactie-begeleiding Sensorische informatieverwerking (SI) en Sherbourne SMARTbord en CAT Sociale Vaardigheids-training (SOVA) Weerbaarheidstraining Speltherapie Special heroes Steunpunt epilepsie Taalonderwijs zml-plus TOM training Totale communicatie Training voor leerlingen met epilepsie Vakonderwijs beeldend vormen, muziek, cultuureducatie, bewegingsonderwijs, zwemlessen Vlaskamp methode Voorlezen-plus Arrangementen i.s.m. vaste partners van onderwijs, revalidatie of zorg. Cluster 3-4 groep Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 5

6 DTT Discrete Trial Teaching Logeeropvang en vakantieopvang op De Wekerom (SIZA) MLS, maatwerk leerlingvolgsysteem NAH gastplaatsing vanuit Brein-support Naschoolse activiteiten Observatie revalidatie Samen leren in de Betuwe (SLB) Speciale BSO (SIZA) Specifieke revalidatiebehandelingen: Piratengroep/ Ritmegroep/skeeleren/WII/blaasgroep/ judo Zorg binnen onderwijs DE EXTRA ONDERSTEUNING GEREALISEERD I.S.M. EXTERNE PARTNERS (denk hierbij aan een andere school, jeugdhulpverlening, fysiotherapie, logopedie, Karakter, etc) Omschrijving: Hoe is het georganiseerd en wie (functie/taak) voert uit? Revalidatiearts, logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, speltherapie, muziektherapie, judo, paardrijden, maatschappelijk werk, psycholoog, orthopedisch instrumentmaker, fitklub, schoolarts. Incidenteel/structureel/frequentie Structureel behandelingen onder onderwijstijd, op maat volgens plan afgestemd met ouders en onderwijs. Logeeropvang door en BSO in school en op het terrein door SIZA Karakter, pro-persona, Leo Kanner, MEE, BJZ, SEIN/Waterlelie/Berkenschutse, cluster-4, cluster- 2, ziekenhuisscholen, CCE, GGZ, MEE, Stichting BIO (manege, kinderboerderij, speelterrein, zwembad, sporthal) Zorg binnen onderwijs (pgb/zin) en DTT door de Driestroom in school. Individuele ondersteuning vanuit de REC-gelden door de Driestroom Kunstbedrijf, muziekklub, sportbedrijf Arnhem, gemeente, Cultureel centrum de Deel, verenigingen in de woonplaats van de leerlingen Structureel op maat incidenteel structureel structureel structureel Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 6

7 AMBITIES Wat zijn de ambities voor het eerste jaar en de middellange termijn (3-5 jaar) op het gebied van: AMBITIES M.B.T. DE BASISONDERSTEUNING Eerste jaar: Kwaliteit van onderwijs op Lichtenbeek (en met name de combinatie onderwijs-zorg en revalidatie) samen met ouders verbeteren en specialiseren. Arrangeren van aanbod op een andere wijze: Maatwerk flexibel en hulpvraaggericht inzetten, dichtbij huis in samenwerking met andere scholen of partners die van betekenis kunnen zijn voor de leerling op dat moment op die plek. Meer preventief gaan opereren en expertise inzetten daar waar nodig, bijvoorbeeld d.m.v. observatie, advisering, co-teaching, (tijdelijke) inzet middelen, materiaal, mensen, programma s. Voorschools, Kompas en observatieklas (kortdurende begeleiding/diagnostiek) Over 3-5 jaar: afhankelijk van de ontwikkelingen, maar ten alle tijden zorgen voor maatwerk voor leerlingen met een beperking die om welke reden dan ook onvoldoende ontwikkelen en niet tot hun recht komen zonder specialistische expertise en ondersteuning. AMBITIES M.B.T. SPECIFIEKE KENNIS EN KUNDE Eerste jaar: Nog meer samenwerken met aanverwante specialisten in een netwerk van onderwijs-zorg-revalidatie en hulpverlening én gemeente dicht bij huis. Over 3-5 jaar: in afstemming met de andere partners van het Expertisecentrum (SO en Sbao) TE ONTWIKKELEN AANTOONBARE SPECIFIEKE KWALITEITEN VAN DE SCHOOL Eerste jaar: zie basisondersteuning en arrangementen, verbeteren, flexibiliseren en borgen. Intensieve samenwerking en afstemming met Lecso; kwaliteitskenmerk cluster-3/4 Over 3-5 jaar: in afstemming met de andere partners van het Expertisecentrum (SO en Sbao) AMBITIES M.B.T. DE EXTRA ONDERSTEUNING BINNEN DE SCHOOL Eerste jaar: Observatieklas voor leerlingen met NAH, ernstige ziekte, uitval regulier en tussentijdse instroom. Over 3-5 jaar: in afstemming met de andere partners van het Expertisecentrum ( SO en Sbao) Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 7

8 AMBITIES M.B.T. DE EXTRA ONDERSTEUNING GEREALISEERD I.S.M. EXTERNE PARTNERS Eerste jaar: Voorschools arrangement i.s.m. Driestroom, Siza, Groot Klimmendaal Kompas: screening en adviescentrum voor ouders en leerlingen met vragen en knelpunten in de ontwikkeling i.s.m. Groot Klimmendaal. Voorschoolse aansluiting i.s.m. Driestroom Over 3-5 jaar: in afstemming met de andere partners van het Expertisecentrum (SO en Sbao) Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 8

9 REALISATIE REALISATIE EN ONDERSTEUNING PASSENDWIJS Wat ga je DOEN om deze ambities te realiseren? Samenwerken, verbinden, afstemmen, specialiseren, blijven ontwikkelen, initiëren van maatwerkactiviteiten, profileren (jaarlijkse open dag). In alles het kind centraal blijven stellen. Welke ondersteuning kan PassendWijs daarbij geven? Bij implementatie passend onderwijs zorgen dat we met elkaar alle kansen benutten om de leerlingen de juiste ondersteuningsbehoefte te bieden én kwalitatief goed onderwijs (en alles wat meer nodig is.). Nieuw aanbod creëren afgestemd op de hulpvraag in samenwerking met alle onderwijspartners van PassendWijs (oude systemen en patronen zo nodig doorbreken/loslaten) Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 9

Schoolondersteuningsprofiel. Werkenrode School

Schoolondersteuningsprofiel. Werkenrode School Schoolondersteuningsprofiel Werkenrode School Onderwijsgroep PUNT SPEC!AAL Nijmeegsebaan 9 6561 KE Groesbeek 024-6759000 www.werkenrodeschool.nl info@werkenrodeschool.nl Inleiding Onderwijsgroep Punt Speciaal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: 2 december 2013 Naam adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: maart 2015 Evelyne Docters van Leeuwen en Anja van Dal Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken 27 november 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool

Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool 1 Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool Toelichting Met de invoering van Passend Onderwijs hebben alle scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam hun visie op onderwijs en ondersteuning op schoolniveau

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017 Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 Inhoud Inleiding... 3 BASISONDERSTEUNING EN ONDERSTEUNINGSPROFIEL...

Nadere informatie

O n d e r steuningsprofiel

O n d e r steuningsprofiel O n d e r steuningsprofiel 1 Ondersteuningsprofiel Rehobothschool, afdeling SO cluster 4 B deel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en

Nadere informatie

KOERS VO Schoolprofielen 2014. Schoolprofiel 17 OKTOBER 2014

KOERS VO Schoolprofielen 2014. Schoolprofiel 17 OKTOBER 2014 Schoolprofiel VSO De Hoge Brug 17 OKTOBER 2014 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene Informatie 1.2 Onderwijsaanbod 1.3 Typering van de school en de leerlingen 1.4 Bijzonder onderwijsaanbod 2 TOELATING

Nadere informatie

Passend en Dekkend onderwijs in Den Helder Zuid Versie april 2014

Passend en Dekkend onderwijs in Den Helder Zuid Versie april 2014 Passend en Dekkend onderwijs in Den Helder Zuid Versie april 2014 Kaders Op 1 augustus 2014 treedt de wet Passend Onderwijs in werking. Besturen hebben dan een zorgplicht en dienen al hun leerlingen binnen

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Onze Wereld Algemene gegevens School CBS Onze Wereld BRIN 08UY Directeur Mevr. T. Terheijden Adres Cornelis Danckertstraat 34 Telefoon 010-4205293 E-mail

Nadere informatie

Voorwoord. Een kind mag zijn zoals hij/zij is. Marije Hertroijs Algemeen directeur De Berkenschutse

Voorwoord. Een kind mag zijn zoals hij/zij is. Marije Hertroijs Algemeen directeur De Berkenschutse Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De tekst hiervan, evenals van andere actuele zaken, vindt u ook op onze website www.berkenschutse.nl. De schoolgids is niet alleen bedoeld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Langenoord - 28 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Langenoord - 28 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Langenoord Straat + huisnummer Kerklaan 7 Plaats Hoogland Postcode 3828 EA Land Nederland Brinnummer 03TB Telefoon (033)480-1263 E-mailadres langenoord@kpoa.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

VERLEG. mogelijk overzicht van onze resultaten in 2011. onderwijs en maatschappij, kwaliteit, opbrengsten,

VERLEG. mogelijk overzicht van onze resultaten in 2011. onderwijs en maatschappij, kwaliteit, opbrengsten, VErleg je horizon JAARVERSLAG 2011 In dit jaarverslag geven wij u een zo compleet mogelijk overzicht van onze resultaten in 2011. We hebben deze thematisch geordend. Aan bod komen: onderwijs en maatschappij,

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school Schoolondersteuningsprofiel Naam school 1 INLEIDING 3 2 SCHOOLGEGEVENS 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 4 2.3 Onderwijsaanbod 4 2.4 Kengetallen leerlingpopulatie 4 2.5 Gemiddeld

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 ZML de Cirkel Hoofdlocatie. : Kennelweg 8 Postcode : 4205 ZR Plaats : Gorinchem Telefoon : 0183-649445 Dependance : Dr. Hiemstralaan 24a VSO 2,3,4 Postcode : 4205 KM Plaats : Gorinchem

Nadere informatie

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel 1 Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel samenstelling: Renée Reiss 2 Inleiding In dit document vindt u een overzicht van de convenantpartners uit de regio Nijmegen/Tiel en het specifieke aanbod voor

Nadere informatie

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL versie 24-03-2014 I N H O U D 1 Inleiding 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Algemene gegevens 4 2.3 Missie en visie 5 2.4 Uitgangspunten 5

Nadere informatie

BIJLAGEN ONDERSTEUNINGSPLAN 2014-2018. Samenwerkingsverband passend onderwijs IJssel Berkel

BIJLAGEN ONDERSTEUNINGSPLAN 2014-2018. Samenwerkingsverband passend onderwijs IJssel Berkel BIJLAGEN ONDERSTEUNINGSPLAN 2014-2018 Samenwerkingsverband passend onderwijs IJssel Berkel Inhoud Bijlage 1 Overzicht deelnemende schoolbesturen... 3 Bijlage 2 Overzicht deelnemende scholen... 4 Bijlage

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 3 TOELATING SPECIAAL ONDERWIJS 9

INHOUD VOORWOORD 3 TOELATING SPECIAAL ONDERWIJS 9 INHOUD VOORWOORD 3 ALGEMEEN 4 Historie 4 Gebouw 5 Contact 6 Bestuur en Raad van Toezicht 6 Opdracht Mytylschool Gabriël en Atlent-KEC 6 Wervingsgebied 7 Inspectie 8 Medezeggenschapsraad 8 TOELATING SPECIAAL

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Schoolondersteuningsprofiel 18 Hoogbegaafdheid Dyslexie diagnose en behandeling Inhoudsopgave 1 Externe deskundigheid 20 Voorwoord 2 Jeugdgezondheidszorg De school

Nadere informatie

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Projectplan voor basisscholen in Almere September 2014 WAT ER OOK SPEELT IN EEN LAND, LAAT HET VOORAL DE KINDEREN ZIJN 1 Basisondersteuning moeilijk lerende

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2011-2012

SCHOOLGIDS 2011-2012 1 SCHOOLGIDS 2011-2012 Thriantaschool Naam school THRIANTASCHOOL voor ZML SO/VSO Hoofdgebouw en postadres Zuidlaarderbrink 4 Locatie VSO 7812 GE Emmen Telefoon 0591 652 190 Fax 0591 652 199 E-mailadres

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onze missie 6 2.3. Onze visie op Onderwijs en Ontwikkeling 7 2.4

Nadere informatie