Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk"

Transcriptie

1 Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 DE TOEKOMST: VISIE EN DOELSTELLINGEN... 5 ANALYSE VAN STERKTES, ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN... 7 RECREATIEF EN SELECTIE... 8 DE FINANCIËLE KANTEN VAN HET PLAN DE JEUGDCOMMISSIE (JC) JEUGDLID BIJ TOS OPLEIDINGS- EN TRAININGSSTRUCTUUR PROFILERING VAN TOS BERGEIJK BIJLAGE 1: OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN BIJLAGE 2 : TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN JEUGDCOMMISSIE Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

3 Voorwoord TOS moet keuzes maken voor de toekomst. Het maken van een jeugdbeleidsplan is een belangrijk hulpmiddel om dit bewust en systematisch te doen. Vaak blijkt dat we ons bezig houden met de problemen van alle dag, terwijl een belangrijke taak zoals het voorbereiden op de toekomst slechts zijdelings aan de orde komt. Met dit jeugdbeleidsplan willen wij de gehele vereniging informeren welke keuzes er ons inziens gemaakt moeten worden. Elke drie jaar wordt het beleidsplan herzien. Het beleidsplan wordt gedragen en bewaakt door het bestuur, de jeugdcommissie, trainer(s), ouder(s)/verzorger(s) en de jeugd zelf. Tevens is het de bedoeling dat de jeugdleden -waar het immers om draait- dit plan verder door gaan ontwikkelen. Middels dit plan verantwoorden wij ons voor datgene wat we doen. In de eerste plaats naar personen binnen de vereniging zoals (jeugd)leden, trainer en commissieleden. Daarnaast ook naar personen buiten de vereniging zoals potentiële leden, gemeente in het kader van een subsidieaanvraag en aan sponsors om aan te tonen hoe er met de jeugd gewerkt wordt. Samengevat kunnen we stellen dat: Beleid is het maken van keuzes en het geven van uitvoering aan die keuzes of Wie nu leeft zorgt voor de toekomst Natuurlijk is onze tennisvereniging gebaat bij een grote schare aan kinderen die lekker bezig zijn met hun sport: tennis. Bij TOS Bergeijk wordt ruim aandacht besteed aan de jeugd. Dat deze aandacht wordt gewaardeerd blijkt wel uit het grote aantal jeugdleden. Van zeer jong en beginnend tot een goede wedstrijdspeler. Ze lopen er allemaal rond. De één doet graag mee aan de bal- en slagvaardigheids-dag, terwijl de ander zijn niveau vindt bij een tegenstander in de KNLTB voorjaarscompetitie. Zoals u verder in dit beleidsplan kunt lezen is het tevens onze doelstelling om de jeugdleden zoveel mogelijk te blijven interesseren en te behouden voor de tennissport in het algemeen en specifiek voor TOS Bergeijk. Om elk jeugdlid een passend niveau aan te bieden, vanaf basisschool tot middelbare scholier, van beginner tot wedstrijdtennisser, hebben wij binnen de vereniging een uitstekende structuur opgezet en ingevoerd. In dit beleidsplan worden een aantal voorstellen gedaan om te komen tot een geactualiseerd plan waarin visie, doelstellingen, structuren en verantwoordelijkheden voor de komende jaren zijn verwerkt. Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

4 De achtergrond van het jeugdbeleidsplan Het jeugdbeleidsplan van TOS Bergeijk kent de volgende achtergrond: TOS wil de spelvreugde bevorderen TOS wil een sociale binding creëren met de jeugd TOS wil een grote vijver van mini s en junioren creëren TOS wil van alle jeugdleden, ongeacht het niveau, het spelpeil verhogen TOS wil het aantal competitieteams op woensdag en zondag uitbreiden tot het maximum aantal te plaatsen teams TOS wil op termijn de seniorenteams die op het hoogste niveau spelen deels invullen met spelers uit eigen gelederen. Aantal leden Het aantal jeugdleden dat training volgt en dat deelneemt aan de georganiseerde activiteiten is groot. Jaarlijks neemt TOS ook met een behoorlijk aantal teams deel aan de KNLTB voorjaarscompetitie. Training, selectie en toernooien Wekelijks trainen onze jeugdleden variërend van één tot vier keer. Hierin kan onderscheid gemaakt worden tussen recreatieve- en selectiekinderen. Jaarlijks worden er talentvolle jongeren geselecteerd voor de selectietraining bij TOS De deelname aan gezelligheidstoernooien, activiteiten en clubkampioenschappen is hoog. Landelijk Jeugdtennis Ons streven is er op gericht kinderen te laten deelnemen aan open jeugdtoernooien. De meer prestatieve jeugd kan deelnemen aan jeugd ranglijsttoernooien (JRT* / *****-toernooien) en mogelijk doordringen tot de landelijke top dan wel deelnemen aan de Nationale Kampioenschappen. Dit streven past in onze doelstelling om onze jeugd door te laten stromen naar onze hoogste senioren teams. De sfeer Hoewel tennis door velen nog gezien wordt als een individuele sport proberen wij te stimuleren dat tennis zeker in competitieverband een teamsport is. Waarden zoals verantwoordelijkheidsgevoel, trainingsinzet, sportiviteit en een gezonde discipline vormen mede het karakter van de jeugdige sporter. We streven daarbij naar een clubleven, dat zich als hecht, gemoedelijk, ongedwongen en uitdagend laat kenmerken. Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

5 De toekomst: visie en doelstellingen Visie Onze vereniging moet plaats bieden aan recreatieve en prestatief gerichte tennissers, waarbij het belang van alle groepen even zwaar gewogen dient te worden. Om deze doelgroepen tot volle wasdom te laten groeien is het wenselijk dat het jeugdledenaantal groeit naar maximaal 250 kinderen. We menen dat in die situatie de club herkenbaar blijft als gezellig en het een fijne en veilige plaats is om te sporten. De unieke ongedwongen sfeer moet behouden blijven, waarbij verantwoording afleggen naar elkaar en verantwoordelijk zijn voor elkaar niet uit het oog mag worden verloren. Doelstelling De jeugdafdeling naar een breder (recreatief) dan wel hoger (prestatief) plan te brengen De leden faciliteiten en activiteiten aanbieden om bovengenoemde te realiseren Oudere jeugdleden zo lang mogelijk betrokken houden bij de vereniginghet aanbieden van niettennis activiteiten om de sfeer en saamhorigheid, het verenigingsgevoel, te stimuleren Het in een vroeg stadium betrekken van jeugdleden bij de organisatie van en begeleiding in de jeugdafdeling Het vergroten participatie van ouders in de begeleiding Het aanbieden van kader en technische opleidingen in KNLTB verband t.b.v. de jeugd Het bieden van een veilig sportklimaat De doelen voor de komende jaren Ledenaantal Middels wervingsacties, zoals bijvoorbeeld open dagen en schooltennis, probeert de vereniging het ledenaantal te verhogen. Vooral jeugdleden onder de 10 jaar zijn interessant om middels wervingsacties te benaderen. Accommodatie Streven naar goede oefenfaciliteiten, waaronder een goede oefenmuur, mini veld ed. Het bos rondom de banen spannend houden met zandbak, tafeltennistafel e.d., want het spelen op de baan en daarbuiten in het bos liggen in elkaars verlengde. Echter is het bedoeld voor de jeugd van TOS en het dient geen verzamel plek te worden van jongeren. Sportief Selectie Deelname aan districtsjeugdkampioenschappen 20% van de competitieteams kampioen tijdens de voorjaarscompetitie Doorstroom van de jeugd naar prestatieve teams Zoveel mogelijk jeugd laten doorstromen naar hoogste teams Minimaal 50% deelname aan clubkampioenschappen Stimuleren van deelname aan open toernooien Ledenbehoud bij overgang naar senioren (tijdig inpassen in teams) Recreatief Minimaal 50% deelname aan clubkampioenschappen Stimuleren van deelname aan open toernooien Ledenbehoud bij overgang naar senioren (tijdig inpassen in teams) Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

6 Sociaal Jeugd vragen zich op een andere manier in te zetten voor de club zoals bijvoorbeeld het mede organiseren van jeugd activiteiten, ondersteuning jeugdcommissie en eventueel het coachen van jeugdteams. Mogelijkheden bieden voor een maatschappelijke stage vanuit de middelbare school. Het stimuleren van niet-tennis activiteiten zoals aangeboden door de jeugdcommissie Afhankelijk van de besluiten van de vereniging willen we na drie jaar de doelen zoals hierboven geformuleerd evalueren. In 2016 zal hiermee gestart worden om zo de continuïteit van een jeugdbeleidsplan te waarborgen. Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

7 Analyse van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen Overzicht van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen Elke vereniging heeft goede en minder goede kanten. In dit hoofdstuk worden de plussen en minnen met elkaar geconfronteerd. Sterke kanten Kleinschalig, overzichtelijk en omheind park Gezellig en gemoedelijk Gekwalificeerde trainers Mogelijkheid tot spelen op hoog tennisniveau Diverse draaiboeken aanwezig Enthousiaste jeugdcommissie Organiseren van informatiebijeenkomst betreffende competitie Zowel Gravel als all-weather banen beschikbaar Moderne faciliteiten Veel nevenactiviteiten Zwakke kanten (Interactieve) website Centrale opslag van draaiboeken en andere relevante informatie ontbreekt Uniformiteit van formulieren Beleving op het park buiten tennis is miniem. Er wordt bijvoorbeeld nauwelijks gebruik gemaakt van de tafeltennistafel Herkenbaarheid club (geen clubkleuren die gemeenschappelijk worden uitgedragen waardoor er een minder wij-gevoel ontstaat) PR en communicatie beleid in pers en naar gemeenschap niet voldoende belicht Kansen Organiseren van informatiebijeenkomsten m.b.t. mogelijkheden tot het meedoen aan toernooien Streven naar uniforme uitstraling / teamgeest d.m.v. kleding competitie spelende jeugd Completeren en archiveren van draaiboeken en deze toegankelijk maken Betrekken van jeugdleden in diverse commissies (bijv. toernooi) Bedreigingen De sfeer die nu heerst (gezellig, kleinschalig, herkenbaarheid en fanatisme) moeten we overdragen aan de nieuwe leden, om te voorkomen dat de tennisclub een duiventil wordt Daling in het aantal (jeugd)leden vormt een bedreiging voor behoud huidig aantal banen. Kostenniveau van tennissport (contributie i.c.m. training) Relatie team - individu (alleen oog voor persoonlijke prestatie) Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

8 Recreatief en Selectie De belangrijkste elementen van het Jeugdbeleidsplan zijn de volgende: elk jeugdlid dat wil trainen, wordt de mogelijkheid geboden om tegen betaling training te krijgen bij TOS. De training vindt plaats in groepen van gelijkwaardig niveau. Hieronder wordt het onderscheid aangegeven: Bal- en slagvaardigheidstraining Deze is bedoeld voor de nieuwe jeugdleden onder de 10 jaar die beginnen met tennis. Gedurende 13 weken maken zij kennis met de verschillende technieken en de basisbeginselen van het tennis. Aan het einde van deze periode wordt er een extra les georganiseerd waarbij de kinderen hun diploma kunnen halen voor zowel balvaardigheid als slagvaardigheid. Recreatieve tennistraining Training die in het teken staat van voornamelijk techniek gecombineerd met tactiek. Gedurende 33 weken per jaar 1 uur training in de week. Selectie + selectietraining De jeugdselecties binnen TOS Bergeijk zijn in beginsel onderverdeeld in drie groepen te weten: selectie C selectie B selectie A In de selectie C groep zitten onze jongste talentvolle jeugdleden die tennis op een jonge leeftijd al prestatief willen beoefenen. Vanuit deze groep wordt, op advies van de hoofdtrainer, doorgestroomd naar de selectie B respectievelijk de selectie A. Alle selecties volgen training, die werkt naar / in het teken staat van tennis op het hoogste niveau c.q. wedstrijdtennis. Tijdens deze trainingen wordt er d.m.v. verschillende oefeningen op wedstrijdniveau getraind. Gedurende 33 weken per jaar o.a. de volgende mogelijkheden: selectie C : selectie B: selectie A: 2 x 1,5 uur tennistraining waarvan 1,5 uur buiten en 1,5 uur binnen 2 x 1,5 uur tennistraining waarvan 1,5 uur buiten en 1,5 uur binnen 1 x 1,5 uur buiten 2 x 1,5 uur buiten 3 x 1,5 uur buiten Naast deze buiten trainingen bestaat er de mogelijkheid om op zaterdag nog een 2 uur durende binnentraining te volgen. Dit kan worden gecombineerd met de buitentraining. Zou hier ook geformuleerd kunnen worden: Er wordt getraind in groepen van minimaal 4 tot maximaal 8 personen. We streven naar kostenniveau voor trainingen van maximaal.../trainingsuur per deelnemer. Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

9 Hieronder een aantal verwachtingen gekoppeld aan de bovengenoemd selectietraining : selectie C selectie B selectie A Deelname aan voorjaarscompetitie Deelname aan voorjaarscompetitie Deelname aan voorjaarscompetitie Deelname aan jeugd clubkampioenschappen Deelname aan jeugd clubkampioenschappen Deelname aan jeugd clubkampioenschappen MITS geen toernooien Evaluatie Evaluatie Evaluatie Stimuleren tot deelname jeugd activiteiten Stimuleren tot deelname jeugd activiteiten Stimuleren tot deelname aan minimaal 3 jeugd activiteiten Doorstroming naar selectie B bevorderen Doorstroming naar selectie A bevorderen Doorstroming naar eerste teams bevorderen Geen verplichtingen Geen verplichtingen Inleveren van toernooischema Stimuleren tot deelname aan minimaal 3 toernooien Deelname Teamtennis (Stedentennis) TOS neemt jaarlijks deel aan de teamtennis competitie georganiseerd door Stichting Teamtennis Nederland. Deze teams zullen in de wintermaanden een competitie spelen in de regio Zuid Nederland en (Noord) België. De thuiswedstrijden vinden plaats in de tennishal van VTC De Paal. Onder supervisie van de jeugdcommissie is in 2011 een commissie stedentennis in het leven geroepen die alle zaken betreffende communicatie en organisatie rondom het stedentennis team behartigt. Filosofie: Teamtennis is twintig jaar geleden ontstaan uit de behoefte de tennissport voor de jeugd, en dan met name in de wintermaanden, aantrekkelijker te maken. Behoudens een korte periode in het voorjaar, waarin in teamverband wordt deelgenomen aan bondscompetities, is en blijft de beoefening van de tennissport een zeer individuele zaak. De doelgroep is de jeugd, omdat zich daar nog de voedingsbodem bevindt om principiële veranderingen mogelijk te maken. De positieve elementen van spelen van tenniswedstrijden in teamverband zijn: 1. de waarde van ieder teamlid is even groot. De wedstrijd van de jongste/zwakste is even belangrijk als van de oudste/sterkste. Hierdoor gaan de jongelui voor elkaar belangstelling krijgen en elkaar ondersteunen. 2. de teamgedachte legt een bepaalde verantwoordelijkheid bij de leden van het team: jegens de organisatie, jegens teamleden, jegens sponsors. 3. vreugde, spanning en verdriet worden in het team opgevangen. 4. het teamverband geeft mogelijkheden tot het positief versterken van de persoonlijkheid van het kind 5. de opzet van teamtennis biedt de jeugd de mogelijkheid wedstrijden te spelen tegen tegenstanders uit een andere regio die men nog niet eerder in wedstrijdverband ontmoet heeft. 6. twee tegenstanders kunnen, evenals de teams, gelijk eindigen in punten, wat uniek is in de tenniswereld. Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

10 De aanpak welke Stichting Team Tennis Nederland nastreeft leidt tot kwalitatief goede tennisspelers en is een juiste voedingsbodem voor tennistalent om tot de subtop door te stoten. Tevens is het in de wintermaanden een uitstekende voorbereiding op de in het aansluitende voorjaar te spelen bondscompetitie. Meer informatie is te vinden op: Vrij spelen bij TOS De jeugdleden moeten gestimuleerd worden om vrij te tennissen op de banen van TOS. Daarom is het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot de ledenlijst en het zodoende heel makkelijk is om iemand te bellen. Daarnaast moet het mogelijk zijn om met een tennismaatje uit een van de omliggende dorpen af te spreken om vrij te tennissen zonder dat daar extra kosten tegenover staan. Om de jeugdleden nog meer te stimuleren om vrij te tennissen wordt er een aantal jeugdmiddagen georganiseerd op woensdag- en vrijdagmiddag. Tijdens deze middagen kunnen de kinderen d.m.v. een hussel verschillende wedstrijden spelen tegen en met andere kinderen. Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

11 De financiële kanten van het plan Jaarlijks stelt de jeugdcommissie een begroting op welke voor akkoord wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur. Deze begroting heeft betrekking op de organisatie van jeugdactiviteiten. Doel is een kostendekkende begroting inclusief sponsorgelden en contributies e.d. Een overzicht van recent succesvol georganiseerde activiteiten is terug te lezen in Bijlage 1. De jeugdcommissie (JC) De organisatie van de jeugdcommissie van TOS dient zodanig ingericht te worden dat de structuur en taken helder zijn en zichtbaar op de website. Ook dienen de jeugdleden, de ouder(s)/verzorger(s) van de jeugdleden en jonge volwassenen en seniorleden bij de organisatie betrokken te worden. De leden De jeugdcommissie bestaat uit minimaal vijf personen aangevuld met de hoofdtrainer als adviseur. De voorzitter van de jeugdcommissie maakt op basis van zijn functie tevens deel uit van het Algemeen Bestuur van TOS Bergeijk. Functioneren De jeugdcommissie functioneert zelfstandig en heeft een eigen jaarbudget. Taken Voorzitter Afgevaardigde algemeen bestuur Financieel Competities Toernooien Activiteiten Jeugdtrainingen Teamtennis Communicatie / automatisering / ondersteuning De activiteiten De jeugdcommissie organiseert jaarlijks diverse activiteiten die door zowel ouder(s)/verzorger(s) en kinderen als zeer positief ervaren worden. Voor de activiteiten verwijzen wij naar onze jaarlijkse activiteitenkalender op de website van onze tennisvereniging. Zie ook bijlage 1 In het algemeen kunnen we stellen dat diverse activiteiten die leiden tot groepsbinding binnen de jeugdafdeling worden gestimuleerd. Van alle activiteiten dienen draaiboeken beschikbaar te zijn, die van groot belang zijn voor de continuïteit en bij overdracht naar nieuwe jeugdcommissie leden. De Jeugdcommissie overlegt maandelijks over de voortgang van alle activiteiten. Een bewuste doorsnede van het jeugdleden bestand is middels hun ouders vertegenwoordigt in de jeugdcommissie. Dit waarborgt gedeeltelijk de binding met alle leeftijdsgroepen. Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

12 Deeluitwerking Jeugd en Training Nu de structuur van de jeugdafdeling is weergegeven, kunnen we de taken en verantwoordelijkheden beschrijven van diegene die betrokken zijn bij de jeugdafdeling. Dit zijn achtereenvolgens de hoofdtrainer, de trainers, jeugdcommissie, ouder(s)/verzorger(s) en kinderen. Taken en verantwoordelijkheden Sportivity Service TOS Bergeijk heeft inzake trainingsbegeleiding gekozen voor het bedrijf Sportivity Service gevestigd te Veldhoven. De te leveren diensten, prijzen en wederzijdse verwachtingen zijn vastgelegd in een overeenkomst van opdracht. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats omtrent de trainingszaken tussen voorzitter JC samen met een ander lid van het algemeen bestuur van TOS en Sportivity Service. Uitgangspunt van deze evaluatie zijn na te gaan in hoeverre de doelstellingen van TOS voor de toekomst en de bestaande overeenkomst van opdracht zijn of worden gerealiseerd. Sportivity Service ondersteunt onze tennisvereniging o.a. in de volgende activiteiten : Het aanbieden van tennislessen Voorlichting en advies op het gebied van trainingsbeleid Werving, selectie en leveren van (hoofd)trainer(s) Vervanging bij ziekte of afwezigheid van trainer(s) Advies op sporttechnisch gebied Organisatie prestatieve en recreatieve tennisactiviteiten Details zijn vastgelegd in de bijlagen van de overeenkomst van opdracht welke jaarlijks worden geëvalueerd en eventueel worden aangepast. Taken en verantwoordelijkheden (hoofd)trainer De hoofdtrainer maakt afspraken met de ouder(s)/verzorger(s), maakt het trainingsrooster en communiceert deze open en duidelijk naar de vereniging. De trainer heeft als taak het begeleiden en stimuleren van de trainingsleden om zo het spelpeil van deze leden op een hoger niveau te brengen. Verder wordt van een trainer de volgende activiteiten verwacht: Het verzorgen van de zomer- en wintertraining voor de jeugd. Normaliter vangt de zomertraining aan in april. De wintertraining vangt aan in september. De voorbereidende werkzaamheden voor de training verzorgen. Deze werkzaamheden bestaan o.a. uit : het opstellen van een jaarplan waarin de trainingsactiviteiten worden weergegeven het opstellen van de aanmeldingsformulieren voor de training het tijdig plaatsen op de website van de trainingsformulieren het samenstellen van de trainingsgroepen het uitnodigen van de trainingsleden Het verzorgen van selectietrainingen Het samenstellen van de competitieteams voor de jeugd in overleg met de jeugdcommissie Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

13 Taakuren hoofdtrainer De hoofdtrainer functioneert zelfstandig en is verantwoordelijk voor het opleiden van de jeugd. Er zijn een aantal taakuren beschikbaar welke zijn vastgelegd in de overeenkomst van opdracht. Deze taakuren kunnen o.a. als volgt worden ingevuld: organiseren van wervingsdagen organiseren van informatiebijeenkomsten voor nieuwe jeugdleden organiseren van informatiebijeenkomsten voor competitie spelende jeugdleden organiseren van diplomamiddag bal- en slagvaardigheid verzorgen van de teamindeling van de jeugdcompetitieteams verzorgen van de indeling van de jeugd voor de clubkampioenschappen, zowel single als dubbel verzorgen van indeling van de onderlinge jeugdwedstrijden coördineren en begeleiden van de trainers coördineren van de trainingsgroepen van jeugdspelers begeleiden van competitiejeugdteams voeren van evaluatiegesprekken met ouder(s)/verzorger(s) geven van adviezen gevraagd en ongevraagd aan bestuur en commissies op verzoek bijwonen van vergaderingen van bestuur en commissies In overleg met de voorzitter van de jeugdcommissie worden m.b.t. bovenstaande lijst prioriteiten vastgesteld. Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

14 Jeugdlid bij TOS Wat kan een jeugdlid verwachten vanaf het moment dat hij of zij lid wordt van onze vereniging en hoe verloopt het proces om lid te worden? Welke trainingslessen zijn er en welke rechten en ook eventuele plichten heeft een jeugdlid? In dit hoofdstuk wordt op deze vragen een antwoord gegeven. Naast de aangegeven ambitie is het beleid van onze vereniging gericht op werving, behoud en betrokkenheid van onze jeugdleden. Bij werving valt te denken aan het stimuleren om lid te worden van onze vereniging, bij behoud aan het stimuleren om te tennissen en bij betrokkenheid actieve deelname in jeugdactiviteiten en jeugdcommissies. Stimuleren werven nieuwe jeugdleden De leeftijdscategorie van 8 t/m 12 jaar is een belangrijke groep voor de ontwikkeling van (jeugd)tennis binnen onze vereniging. Door het voeren van een actief beleid wordt enerzijds bewerkstelligd dat jeugdleden zich thuis (blijven) voelen bij de vereniging en anderzijds dat het stimulerend werkt voor nieuwe leden. Het bestuur en de jeugdcommissie doet dit in de vorm van: het organiseren van diverse tennis en niet-tennis activiteiten het hebben van een duidelijk beleid het helder en transparant communiceren van het beleid het steeds vernieuwend bezig zijn het in kaart brengen van en inspelen op behoeftes, ideeën en opmerkingen van de jeugd openstaan voor ideeën vanuit de vereniging zelf, maar ook van daarbuiten overleg en samenspel andere verenigingen overleg en samenspel met trainers en de KNLTB De laatste jaren heeft de vereniging specifieke activiteiten ontplooid voor het werven van jeugdleden. Voorbeelden hiervan zijn o.a. schooltennis en wervingsdagen. Proces om lid te worden Om (jeugd)lid te worden dient een aanmeldingsformulier te worden ingevuld dat te verkrijgen is via de website van de vereniging. Dit formulier dient bij de ledenadministratie te worden ingeleverd of indien mogelijk digitaal te worden verstuurd. Het (jeugd)lid ontvangt hierna een KNLTB lidmaatschapspas. Het informatieboekje van TOS is beschikbaar op de website van onze vereniging. Hierin staat in hoofdlijnen het reilen en zeilen vermeld van onze tennisvereniging. Aanmeldingsformulieren voor trainingen en activiteiten zijn te downloaden op de website. Nadat het kind is aangemeld voor trainingen, krijgen de ouder(s)/verzorger(s) vervolgens van de trainer een uitnodiging om trainingslessen te volgen. Er wordt een informatiemiddag of avond georganiseerd voor nieuwe jeugdleden met hunouders en verzorgers om hen wegwijs te maken in onze vereniging en de diverse zaken, waarvan het goed is om ze te weten. Behoud van onze jeugdleden Als wij onze jeugd iets willen bieden, om ze voor onze vereniging te behouden, dan dienen er een aantal activiteiten te worden opgezet. Zo moet er een actief jeugdbeleid worden gevoerd in een goed georganiseerde en gestructureerde jeugdafdeling, een trainingsplan worden opgesteld en een activiteitencommissie (onderdeel van de jeugdcommissie) worden opgericht. Bij dit alles dienen de jeugdleden een actieve rol te spelen. Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

15 Opleidings- en trainingsstructuur De start Eerst wordt er gestart met minitennis, tegenwoordig noemt men dit ROOD. Het speelveld is kleiner gemaakt. Er zijn speciale ballen (kleur rood) om mee te tennissen en er wordt met jeugdrackets gespeeld. Op deze wijze kunnen kinderen (tussen de 5 en 8 jaar) al heel snel een spelletje spelen en wordt de bal al aardig heen en weer gespeeld (een rally). Er worden naast de les miniwedstrijdjes en competitie georganiseerd op het park, maar het kind kan ook vrijblijvend elders ergens aan meedoen. Ouder(s)/verzorger(s) worden door de jeugdcommissie hierover geïnformeerd. Inschrijving is niet verplicht. De volgende fase is driekwart tennis. Vanaf najaar 2013 heet dit voortaan ORANJE. Je speelt op driekwart speelveld met een iets zachtere tennisbal (kleur oranje) met eventueel nog een jeugdracket. Oranje tennis is in opkomst en zeer belangrijk in de tennisontwikkeling van de jeugd. Er worden oranje toernooien en competities georganiseerd en zelfs bij de grotere jeugdtoernooien wordt vaak apart nog een oranje toernooi gehouden. In de volgende fase gaat men spelen op een volledig veld. De kleuren GROEN en GEEL vertegenwoordigen deze fase. Hier wordt onderscheid gemaakt in het type bal; groen is voor een eerstejaars op groot veld waarbij de bal zachter is dan de reguliere bal. De reguliere bal is geel. In de ontwikkeling van deze 4 fases speelt de trainer een belangrijke rol. Hij begeleidt namelijk op een actieve manier onze jeugdleden. Maar ook op het gebied van competitie en toernooien is hij stimulerend en actief. Inzake het trainingsplan kennen wij het volgende onderscheid: getalenteerde jeugd via (selectie)trainingen op een zo hoog mogelijk niveau brengen overige jeugd stimuleren om deel te nemen aan activiteiten waarbij de ontwikkeling van de tennisvaardigheden en spelvreugde samengaan Kennismakingstraining Kinderen die lid worden zullen ingedeeld worden voor het nemen van tennislessen. Trainingslessen Voor de jeugd worden er trainingen georganiseerd. De duur en de kosten voor het volgen van deze lessen worden jaarlijks vastgesteld door het algemeen bestuur in overleg met de hoofdtrainer. De doelgroep voor het volgen van deze trainingen is de leeftijd van 6 t/m 17 jaar. De trainer bepaalt de indeling van de groepen. Hierbij wordt gelet op o.a. de aangegeven verhinderingen en voorkeuren zoals leeftijd, speelsterkte, vrienden en vriendinnen. Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

16 Selectietraining De ambitie is uitgesproken om de speelsterkte van onze jeugdleden te verbeteren. De getalenteerde jeugd van onze vereniging willen wij daarom de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan selectietrainingen. Het doel van deze selectietraining is om de getalenteerde jeugd op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Deze criteria zijn: er is duidelijk aanwezig talent motivatie en prestatie op de training het verplicht deelnemen aan competitie het verplicht deelnemen aan een aantal externe toernooien de tennissport is bij voorkeur de eerste keuze als hoofdsport de ouder(s)/verzorger(s) dienen akkoord te gaan met het volgen van deze training De hoofdtrainer bepaalt uiteindelijk wie worden uitgenodigd voor het volgen van de selectietraining. In eerste instantie zal ook overleg met de ouder(s)/verzorger(s) worden gevoerd. Zij dienen toestemming te geven voor het volgen van de training. Faciliteiten Vanuit de club worden banen en ballen beschikbaar gesteld t.b.v. de trainingslessen en de verplichtingen zoals beschreven in de overeenkomst van opdracht betreffende training en begeleiding worden gewaarborgd. Profilering van TOS Bergeijk Werving De tennisvereniging heeft als sportconcurrent binnen Bergeijk te maken met voetbal, handbal en in geringe mate korfbal. Naar onze mening kunnen we beter en meer putten uit het aanbod Bergeijkse jongeren. Via gerichte werving moet het mogelijk zijn ons ledenaantal te verhogen. Goede faciliteiten Daarnaast moet getracht worden om de club zo te positioneren dat het voor talentvolle tennisspelers uit de omgeving aantrekkelijk wordt om bij TOS te trainen en te spelen. De stelregel goede spelers worden beter door te trainen met goede spelers is juist en door goede faciliteiten te scheppen kan onze club voor anderen aantrekkelijk zijn. Waardevolle en sportieve jeugdjaren Onze club moet de plek zijn voor leden om te sporten, contact te maken en zodoende op een gezonde en leuke manier te sporten. Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

17 Bijlage 1: Overzicht van activiteiten Schaatsen Wervingsdag Informatieochtend nieuwe leden Informatieochtend competitie Opening seizoen / tennis clinic Start voorjaarscompetitie Tenniskids; World Tour Clubkampioenschappen singles & dubbels Prijsuitreiking clubkampioenschappen Halloween / avond activiteit Open Jeugdtoernooi / JRT* TOS Bergeijk Ouder - Kind toernooi Sinterklaas voor kinderen 5-9 jaar Opmerking : In de laatste maanden van het jaar wordt een activiteitenkalender voor het volgende jaar samengesteld uit bovenstaande activiteiten wel/niet aangevuld met nieuwe ideeën. De criteria voor de keuze wordt gemaakt op basis van feedback en beschikbaar budget. Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

18 Bijlage 2 : Taken en verantwoordelijkheden jeugdcommissie Voorzitter Maakt deel uit van het hoofdbestuur Plannen bijeenkomsten jeugdcommissie Opstellen van concept begroting Het indienen en bewaken van het toegekende budget voor jeugdactiviteiten Voorjaarscompetitie Contactpersoon KNLTB Het verstrekken van de benodigde informatie ten behoeve van de KNLTB-competitieleiders Het verstrekken van de informatie aan de captains van de jeugdteams Toernooien en activiteiten De begeleiding en het organiseren van tennis- en andere jeugdactiviteiten Het jaarlijks opstellen van een activiteitenplan voor de jeugdleden Het verzorgen van activiteiten ten behoeve van onze jeugdleden Controleren van inschrijfformulieren (Jeugd) trainingen Zie taken en verantwoordelijkheden (hoofd)trainer Communicatie / automatisering / ondersteuning Aanleveren, controleren en plaatsen informatie website Verspreiding activiteiten kalender Contact met paviljoen m.b.t. activiteiten PR via week- en dagbladen Uitgifte (digitaal) van een Jeugd nieuwsbrief Beschikken over een up to date ( )adressenbestand van alle jeugdleden en hun ouders Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0 Inhoudsopgave mei ús allen binne wy ien... 4 ALGEMEEN... 5 Doelstellingen... 5 Hoe dit te bereiken... 5 A. Bestuurlijk beleid... 5 B. Technisch beleid... 6 C. Accommodatiebeleid... 6 E. Sponsorbeleid...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Brochure Samenwerking met de tennistrainer

Brochure Samenwerking met de tennistrainer Brochure Samenwerking met de tennistrainer De vereniging is leidend, op basis van transparant, consistent beleid! Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond KNLTB afdeling Breedtetennis in samenspraak met

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Inleiding 1. Doelstelling en visie Doelstelling vereniging: (zie Statuten) het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het verband

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 1 van 7 Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 Inleiding. Voor u ligt het beleidsplan van basketbalvereniging HBC uit Heerhugowaard, opgesteld in 2015. Dit plan is gemaakt

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

Informatie Jeugd. Inhoud

Informatie Jeugd. Inhoud Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014

Nadere informatie

Format. Het schrijven van een beleidsplan

Format. Het schrijven van een beleidsplan Format Het schrijven van een beleidsplan Jasper van Houten Laurens Steenbekkers 13-06-2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Beschrijving van de vereniging

Nadere informatie

Volleybal Agenda 2013-2016

Volleybal Agenda 2013-2016 Volleybal 2013-2016 Agenda Beste lezer, Met trots presenteren we u de Volleybal Agenda 2013-2016. Inleiding Dit plan is tot stand gekomen met hulp van vele mensen die op diverse wijzen betrokken zijn bij

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Versie : Definitief Datum : Mei 2015 Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Inleiding... 3 Missie en Visie gymnastiekvereniging DOS... 6 Doelstelling... 8 Beleidsdoelstelling...

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan Actief werken aan de toekomst Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Hoofdstuk 1. De organisatie... 4 Coördinatie en aansturing... 4 Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan 2014-2015

Jeugdbeleidsplan 2014-2015 Jeugdbeleidsplan 2014-2015 1 22 november 2014 INLEIDING DEEL 1 DOELSTELLINGEN, UITGANGSPUNTEN, RANDVOORWAARDEN en MEERJARENPLANNING 5 1 ALGEMEEN 5 2 REFERENTIEKADER 5 DEEL 2 ORGANISATIESTRUCTUUR 7 1 ALGEMEEN

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE KAATS BOND

KONINKLIJKE NEDERLANDSE KAATS BOND KONINKLIJKE NEDERLANDSE KAATS BOND Langzaam sterven of de bakens verzetten en het roer om! It libben jowt mei stean en fallen Riu driuwerkes nei stive ballen Kom, Keatser! lit de lju lûd roppe Siz neat,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

organiseer een programma voor starters

organiseer een programma voor starters organiseer een programma voor starters 1 Pagina 1 van 11 1 1 Introductie... 3 2 Waarom vormen senioren een interessante doelgroep?... 3 3 Wat willen starters?... 4 a. Leren... 5 b. Ontmoeten... 6 c. Binden...

Nadere informatie

Vrijwilligers Beleids Plan

Vrijwilligers Beleids Plan Vrijwilligers Beleids Plan Dit document is vastgesteld tijdens de hoofdbestuursvergadering van 26 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Analyse van de organisatie... 4 3. Visie op het werken

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist. SCHOOLGIDS 2014-2015 De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.nl 2 INHOUDSOPGAVE: Bladzijde Titelblad 1 Inhoudsopgave 2 Een woord vooraf

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Mirjam van der Leer SHINE Houten De Slinger 2 3995 DE Houten www.shinehouten.nl Inhoudsopgave Missie en Visie Jaarwerkplan 2015: p. 3 p. 6 1. Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie