Jaarverslag 2010 Uitgave:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010 Uitgave:"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 Uitgave: juni 2011 Onderwijs & identiteit 4 Personeel & organisatie Werkgeverschap Leer- & werkklimaat Samenwerking School & ouders Financiën 12Algemeen Van het bestuur Als u het jaarverslag 2010 van de Laurentius Stichting leest, dan ziet u dat onze organisatie zich blijft ontwikkelen. Tenslotte proberen wij dicht te blijven bij hetgeen de maatschappij van ons vraagt en dat in te vullen op een manier die past bij de Laurentius Stichting. Tegelijkertijd wordt er steeds meer van onze organisatie gevraagd. De Rijksoverheid legt steeds meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij het onderwijs neer; een tendens die steeds verder zal gaan. Meer verantwoordelijkheid nemen doen we ook nog eens in een periode waarin alle sectoren van de samenleving de broekriem flink moeten aanhalen. Om onze taak op een goede manier te blijven uitoefenen, zullen we als stichting dus blijven nadenken over hoe wij onze verantwoordelijkheid het beste kunnen waarmaken. Ook wij zullen de komende jaren een paar lastige keuzes moeten maken. In het kader van de professionalisering van onze organisatie hebben we ons als bestuur in 2010 de vraag gesteld hoe wij daaraan onze bijdrage moeten leveren. De wet vraagt ons na te denken over scheiding van bestuur en toezicht. Na een jaar oefenen zijn wij tot de conclusie gekomen dat het bestuur het beste als Raad van Toezicht verder kan gaan. De centrale directie, de schooldirecties en teams zijn professioneel genoeg om de continuïteit te borgen. Dat blijkt ook weer uit dit verslagjaar. Als bestuur zullen wij niet minder betrokken zijn, maar onze rol anders gaan invullen. Wij zijn iedereen die bijgedragen heeft aan de resultaten van 2010 veel dank verschuldigd! Het geeft ons vertrouwen in de toekomst en het sluit naadloos aan bij de plek waar we ons moeten profileren: niet aan de bestuurstafel maar midden in de samenleving! Mart van der Kraan, voorzitter Directie over het jaarverslag 2010 Professionalisering en profilering 2010 stond voor de Laurentius Stichting in het teken van professionalisering en profilering. Professionalisering omdat de stichting en de scholen steeds meer verantwoordelijkheden krijgen en we ons daar samen goed op willen toerusten. Profilering omdat we als stichting en individuele scholen willen uitdragen wat ons kenmerkt en waar we trots op zijn. Sinds de jaren tachtig trekt de landelijke overheid zich steeds meer terug uit de directe aansturing van het onderwijs. We zien een tendens van deregulering, decentralisatie, budgetfinanciering en autonomievergroting. De invoering van de lumpsumfinanciering was bijvoorbeeld een belangrijke mijlpaal in de onderwijswereld. Veel meer taken en verantwoordelijkheden worden neergelegd bij het veld. Dat zijn in de eerste plaats de schoolbesturen, die het bevoegd gezag van de scholen zijn en verantwoordelijk zijn voor wat er op de scholen gebeurt. Maar ook de scholen zelf krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast neemt de druk vanuit de landelijke overheid toe om binnen gestelde termijnen de onderwijskwaliteit, bijvoorbeeld op het gebied van taal en rekenen, te verbeteren. De werkdruk op het stafbureau en de scholen neemt dus toe. Conciërge Peter Flier is trots op zijn Gabriëlschool. Doorlopend professionaliseren Redenen voor de Laurentius Stichting om de bedrijfsvoering binnen de stichting en de scholen verder te willen professionaliseren. In 2010 hebben we weer tal van acties ondernomen en resultaten geboekt. Zo hebben we ons voorbereid op de scheiding van het bestuur van, en het toezicht op de stichting in De functiemix is ingevoerd, waardoor het loopbaanperspectief voor leerkrachten en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Veel schoolgebouwen zijn gemoderniseerd. De centrale inkoop is verder geprofessionaliseerd. De scholen hebben hard gewerkt aan passend onderwijs en handelingsgericht werken. De stichting heeft weer geïnvesteerd in een goede introductie en begeleiding van nieuwe collega s. En leerkrachten hebben doorlopend gewerkt aan hun eigen professionalisering, bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen. Godfried Bomansschool Dit is een leuke school, want er zijn leuke leerlingen en leerkrachten, zegt Luuk uit groep zeven. Robby, die net is overgestapt van een andere school, valt hem bij: Ja, inderdaad. Hier hoef ik niet bang meer te zijn! De kinderen hebben het over de Godfried Bomansschool die verscholen tussen portiekwoningen achter de Rijswijkse brandweerkazerne ligt. Daarmee is de pedagogische sfeer van de Godfried Bomansschool geschetst. Niet alleen deze jongens zijn er tevreden over, maar ook uit enquêtes onder leerlingen en ouders blijkt hoezeer zij de kleinschaligheid en de huiselijke sfeer waarderen. Ondanks hun enthousiasme en hun toewijding sloeg de schrik de leerkrachten in 2010 om het hart. De inspectie van het onderwijs bestempelde de school als een zwakke school. Aanvankelijk was er veel weerstand en ongeloof, maar de school startte een didactisch verbetertraject en de directie werd versterkt. En inderdaad verbeterden de resultaten. Binnen een jaar achtte de inspecteur de school weer voldoende op orde. Daarmee is de school nog niet klaar. Er moet nog veel gebeuren, maar de school is op de goede weg. Eigen kracht Ook aan de profilering van de stichting en de scholen is hard gewerkt in 2010, denk aan de rondetafelgesprekken over identiteit. De stichting en de scholen zijn trots op de moderne, prominente gebouwen en het moderne lesmateriaal; we liepen zelfs voorop met een proef met 3D-lesmateriaal. Ook met de centrale inkoop bouwde de stichting een professioneel profiel op. En een aantal scholen slaagde er heel goed in hun eigen kracht uit te dragen naar ouders, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven. In dit jaarverslag hebben we voor alle scholen ruimte gereserveerd om zichzelf te profileren, te schetsen wat 2010 heeft gekenmerkt en te vertellen waar zij trots op zijn. Leerlingaantal Laurentius Stichting per 1 oktober Bergschenhoek Berkel en Rodenrijs Delft Den Hoorn Nootdorp Den Haag Rijswijk

2 pagina 2 Onderwijs & identiteit Professionalisering en profilering Laurentius Stichting Jaarverslag 2010 Wij zijn een Jenaplanschool. We laten kinderen de wereld ontdekken door vragen te stellen, zelf antwoorden te vinden en deze te presenteren. We bieden kinderen een brede ontwikkeling waarin competenties en talenten centraal staan. We bieden een uitdagende leeromgeving. In onze stamgroepen met twee leerjaren kunnen kinderen bijvoorbeeld van en met elkaar leren. En telkens zijn we weer trots op ons jaarlijkse cultuurfestival Piccolo in de Botanische tuin, met optredens van leerlingen, ouders en teamleden. Het schooljaar stond vooral in het teken van de GOEDVOORMEKAAR School. Wij willen een school zijn waarbij iedereen (leerlingen, ouders, personeel) zich betrokken voelt, waar iedereen verantwoordelijkheid neemt en op een positieve manier met elkaar omgaat. Een school waar kinderen een stem hebben en invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling. Daarom hebben we bijvoorbeeld leerling-mediators getraind en geïntroduceerd, een informatieavond en workshops voor ouders georganiseerd en speciale lessenseries aangeboden in de stamgroepen. De Oostpoort De Wilgenhoek De Wilgenhoek bestaat dit schooljaar 25 jaar. Dat is gevierd met een uitstapje naar Drievliet, een circusproject en een circusdag. Vanwege haar jubileum wil de Wilgenhoek ook het schoolplein aantrekkelijker maken. De ouders, de school én de kinderen dragen hieraan bij. De kinderen hebben zelfs vele duizenden euro s opgehaald met een sponsorloop en een kaartenactie stond ook in het teken van de renovatie van de school. De lokalen krijgen een lichte, ruime uitstraling en het meubilair wordt vervangen. In onderwijskundig opzicht is veel aandacht besteed aan het technisch en begrijpend lezen, aan beginnende geletterdheid bij kleuters en aan VLL in groep 3. In het kader van handelingsgericht werken is in de kleutergroepen het observatiesysteem KIJK 1/2 ingevoerd en is schoolbreed aandacht besteed aan groepsplannen. In het kader van opbrengstgericht werken is extra aandacht besteed aan spelling. Het zelfstandig werken is ingevoerd in de groepen met dag- en weektaken. De plannen voor de functiemix zijn goedgekeurd en er wordt gezocht naar goede kandidaten. Door de compensatieregeling strakker toe te passen is er - met medewerking van het team! - een minder groot tekort in de formatie, waardoor komend schooljaar drie kleutergroepen gehandhaafd blijven. Tenslotte: de samenwerking tussen ouders, leerlingen en leerkrachten verloopt goed. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in een leerlingenraad en de ontwikkeling van een ouderklankbordgroep. Verdere voorbereidingen in 2010 Passend onderwijs is gaan leven Passend onderwijs was in 2010 een veelbesproken onderwerp in de politiek. Op 11 februari sprak de Tweede Kamer met de staatssecretaris over de nieuwe koers passend onderwijs. De bewindsvrouwe kreeg groen licht om met deze nieuwe koers aan de slag te gaan. Passend onderwijs zal per 1 augustus 2012 worden ingevoerd. De Laurentiusscholen hebben in 2010 passend onderwijs verder voorbereid. Zij hebben onder andere hun onderwijszorgprofielen opgesteld, hebben gewerkt aan kwaliteitsbewaking van de onderwijszorg en hebben geïnvesteerd in de samenwerking met ouders. De samenwerkingsverbanden waarin de stichting participeert, hebben vooral ingezet op verdere professionalisering van intern begeleiders en leerkrachten rond onder andere handelingsgericht werken en indiceren. Op de agenda Nog veel meer voorbereidingen op passend onderwijs staan de komende jaren op de agenda van de scholen en de samenwerkingsverbanden. Zoals het vormgeven van de Kind op de gang De Laurentiusscholen hebben in 2010 inzichtelijk gemaakt wat het huidige en gewenste niveau van de leerlingzorg is aan de hand van het simulatiespel Kind op de gang. Aan de hand van concrete cases moesten de leerkrachten aangeven welk type zorgleerling zij wel of geen passend aanbod kunnen bieden en over welk type zij twijfelen. Vervolgens gingen de leerkrachten in groepjes uiteen om met elkaar te discussiëren over de individuele keuzes. Aanbod in beeld Hans Verberk, directeur van de Mgr. Bekkersschool in Delft: De concrete voorbeelden van leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen waren zeer aansprekend. De discussies waren levendig en zinvol. Over het algemeen waren de collega s het behoorlijk met elkaar eens. Bij medezeggenschap, het ondersteunen van leraren, het vormgeven van de zorg in en om de school, het zorgen voor vloeiende overgangen tussen de onderwijssectoren, het voorbereiden van de verantwoording over zorgmiddelen en het opstellen van een geschillenregeling. meningsverschillen kwamen ze op basis van goede argumenten toch vrij gemakkelijk tot consensus. We hebben nu goed in beeld wat we als school in de toekomst kunnen en willen met betrekking tot passend onderwijs. En vooral ook wat we níet kunnen en willen. Verder kwam er duidelijk uit waar we goed in zijn en op welke punten we ons nog kunnen ontwikkelen. Mariaschool Rijswijk Uitstroom groep 8 schooljaar inclusief SBO Praktijkonderwijs 3% Leerwegondersteunend onderwijs 6% VMBO K/B 14% VMBO T 18% VMBO/HAVO 11% HAVO 17% HAVO/VWO 14% VWO 17% Totaal 100% Uitstroom Praktijkonderwijs schooljaar ROC 41% Jobcoach 25% Praktijkschool ZMLK elders 13% Overig 22% Totaal 100% M a r i a s c h o o l R ij s w ij k Meervoudige Intelligentie cursus door het hele team met succes afgerond. Aantal leerlingen is weer gegroeid; we hebben er nu een elfde groep bij. Rust en Regelmaat staan bij ons hoog in het vaandel. Informatie doorgeven via Esis zijn we aan het leren. Alle kinderen van groep 8 zijn met mooie resultaten op de juiste plek terecht gekomen. Schoolklimaat is vernieuwd met nieuwe ramen en luchtzuiveringsinstallatie. Certificaat Schoolleider is behaald door onze directeur. Hoera, iedereen is geslaagd voor het verkeersexamen. Onderwijsinhoudelijke ondersteuning wordt geboden in alle groepen. Oplevering van twee nieuwe lokalen. Lego League Team door naar de Benelux finale. Rijswijkse intern begeleiders hebben een eigen zorgnetwerk opgezet. IJzersterk in het vieren van feesten. Succeservaringen uit de kinderen halen. Wederom veel nascholing gevolgd door het gehele team. IJverig. Kinderen voelen zich veilig bij op onze school.

3 Laurentius Stichting Jaarverslag 2010 Professionalisering en profilering Onderwijs & identiteit pagina 3 Opbrengstgericht werken Onderwijskwaliteit voorop Om de kwaliteit van het onderwijs op hoog niveau te houden, is het belangrijk dat scholen de opbrengsten van het onderwijs continu volgen en verbeteren. Alle Laurentiusscholen investeerden daarom in 2010 in het opbrengstgericht werken. Dat gebeurde in het bijzonder op de zwakke scholen en de scholen die gebruik maakten van stimuleringssubsidies voor taal en rekenen. In schooljaar heeft de onderwijsinspectie drie Laurentiusscholen onder intensief toezicht gesteld. Deze scholen kregen maximaal twee jaar de tijd om verbeteringen door te voeren. Om de scholen hierbij te ondersteunen en de voortgang te monitoren heeft de stichting in 2010 een bovenschools begeleider voor één dag per week vrijgemaakt. Deze trad op als critical friend en bevorderde het leren van en met elkaar. Iedere school heeft een analyse gemaakt van de situatie en een verbeterplan opgesteld en uitgevoerd. De verbeteracties waren onder andere gericht op systematische kwaliteitszorg, goede leerlingzorg, planmatig en doelgericht werken, goede instructie en differentiatie en doorlopende leerlijnen. Na een verbetertraject van slechts één jaar kreeg de Godfried Bomansschool in 2010 weer een groene kaart van de inspectie. Lezen en taal De Cornelis Musius, de Wilgenhoek en de Christoffel rondden in een driejarige taalpilot af. Daarvoor maakten de scholen gebruik van de Stimuleringssubsidie Taalpilot van het Projectbureau Kwaliteit van de PO-raad. De pilot was gericht op het verbeteren van de basisvaardigheden op het gebied van taal en lezen. De Christoffel heeft ingestoken op de woordenschatontwikkeling en het technisch en begrijpend lezen. De Wilgenhoek heeft zich gericht op beginnende geletterdheid in de kleutergroepen, het aanvankelijk leesonderwijs in groep 3 en het voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen in de groepen 4-8. In 2010 stonden ook de borging en de invoering van het dyslexieprotocol centraal. De Cornelis Musius heeft de totale leesaanpak in een doorgaande leerlijn van voor- en vroegschoolse educatie naar groep 8 onder de loep genomen. De accenten lagen op woordenschatontwikkeling, beginnende geletterdheid, begrijpend lezen, directe instructie en differentiatie. Ook werden de leerkrachten instructievaardiger gemaakt en getraind in het lezen en analyseren van toetsresultaten en het maken van groepsplannen. Rekenen De Kwakel en de Pius X hebben gebruik gemaakt van eenzelfde stimuleringssubsidie voor rekenen van het Projectbureau Kwaliteit van de PO-raad. Centraal stonden het systematisch werken aan de verbetering van de rekenprestaties, leerkrachtgedrag en het participeren in een netwerk van scholen dat zich richt op het verbeteren van het rekenonderwijs. De Pius X heeft gekozen voor de aanpak van Marzano In 2010 is een toename te zien in het gebruik van de kwaliteitskaarten WMK-PO. Het gebruik van de resultaten is van groot belang voor het vormgeven van de eigen kwaliteitszorg op de scholen. Behalve het gebruik van de kaarten voor het onderzoek naar pedagogischdidactische zaken op school, worden de kaarten ook gebruikt voor de meting van tevredenheid van personeel, leerlingen en ouders. Via de nieuwsbrieven van de school worden de resultaten vaak teruggekoppeld naar de betrokkenen. Hiermee neemt de aandacht voor systematische en structurele kwaliteitszorg toe. in combinatie met handelingsgericht werken en heeft een rekencoördinator aangesteld. De school benadrukt dat het gedrag van leerkrachten het meest aantoonbaar effect heeft op de prestaties van de leerlingen. Daarom is de expertise van de leerkracht vergroot middels didactische scholing en is het team op cursus gegaan om de eigen rekenvaardigheid te vergroten. Ook de leerkrachten van de Kwakel hebben een cursus gevolgd om het rekenonderwijs te verbeteren. De leerkrachten zijn gecoached en begeleid door een rekenspecialist en de onderwijsadviesdienst. Collegiale consultatie maakte deel uit van het leren van elkaar. Het leren analyseren van toetsgegevens en de daaropvolgende aanpak via het handelingsgericht werken zorgde voor borging van de resultaten. Structureel Ook op de andere Laurentiusscholen en bij de centrale directie stond het structureel werken aan onderwijskwaliteit in 2010 talloze keren op de agenda. De gegevens uit het (webbased) leerlingvolgsysteem ESIS-B blijken waardevolle indicatoren. Mede door bovenstaande trajecten en het bespreken van de processen en ervaringen met alle directeuren constateert de stichting in 2010 een verbetering in het systematisch en structureel werken aan onderwijskwaliteit. We blijven daar de komende jaren aandacht aan besteden. Identiteit rond de tafel Wat in eerste instantie een verzwaring leek, blijkt in de praktijk verlichtend uit te pakken. Sinds begin 2010 heeft elke school van de Laurentius Stichting ruimte gemaakt in de normjaartaak voor een zogeheten identiteitscoördinator. Deze coördinator is de contactpersoon voor zaken rondom de levensbeschouwelijke identiteit. Tevens staat hij of zij in contact met de bovenschoolse identiteitsbegeleiding. Inspirerend Jaarlijks worden er rondetafelgesprekken georganiseerd waarin de coördinatoren en identiteitsbegeleidster met elkaar van gedachten wisselen. Dat kan zomaar een aantal uren vragen. En: er moet al zoveel. Echter, eenmaal met elkaar in gesprek blijkt dit soort uitwisselingen zeker ook inspirerend te zijn. Als dit jaarverslag wordt gedrukt, worden de rondetafelgesprekken van het schooljaar gevoerd. Dit is iets later dan gepland in verband met onvoorziene omstandigheden. De bedoeling is dat de gesprekken rond de tafel, naast het bespreken van de lopende zaken, nu ook een meer verdiepend karakter krijgen. Op deze wijze worden de rondetafelgesprekken niet alleen verankerd in de Laurentius cultuur, maar zorgen zij er ook voor dat het werk verlicht en bezield wordt. Vanuit dit voortdurende streven hoopt de Laurentius Academie in het komende schooljaar stichtingsbreed verschillende religieuze en spirituele workshops te geven. Het Baken Het Baken is een forse dorpsschool in de nieuwbouwwijk Meerpolder in Berkel en Rodenrijs. In deze wijk is het de enige school die geen gebruik hoeft te maken van dependances elders in de wijk. De school is gehuisvest in één gebouw met een (Laurentius) peuterspeelzaal en een BSO. Dat maakt de school uniek in het dorp. We bieden van 7.30 uur uur onderdak aan kinderen tussen twee en twaalf jaar. De leerlingen zijn middels de leerlingenraad actief betrokken bij de school. Deze raad is samengesteld uit leerlingen van de groepen 5 t/m 8 en buigt zich vanuit leerling-perspectief over allerlei schoolse en aanverwante zaken. In 2010 is er het gehele jaar een interim directeur geweest op het Baken. Deze directeur is met succes bezig geweest met het stroomlijnen van de communicatie. Het is immers van het grootste belang dat de manier en vorm van communiceren tussen alle geledingen helder is. Ook is er ingestoken op handelingsgericht werken in partnerschap met het samenwerkingsverband WSNS. De verbetering van het leesonderwijs stond ook hoog op de agenda, evenals de invoering van het compensatieverlof. Ook is een aantal collega s met gebruikmaking van de lerarenbeurs aan de slag gegaan om zich alvast voor te bereiden op de invoering van de functiemix.

4 Professionalisering en profilering pagina 4 Personeel & organisatie Laurentius Stichting Jaarverslag 2010 Laurentius Praktijkschool In 2010 heeft de Laurentius Praktijkschool met haar team de nieuwe missie en visie vastgesteld. Omdat de leerlingen hierin centraal staan, heeft het personeel een intensieve training gevolgd op het gebied van oplossingsgericht coachen. Hiermee willen wij onze leerlingen meer eigen verantwoordelijkheid geven binnen hun eigen leerproces en de leerlingen leren om zelf oplossingen te bedenken. De invoering van de functiemix heeft in 2010 tot gevolg gehad dat er een duidelijkere hiërarchie is ontstaan binnen de schoolstructuur. Ook heeft het personeelsleden gestimuleerd om de school verder te professionaliseren. De school wordt steeds meer een lerende organisatie en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de aanwezige talenten/competenties van personeelsleden. Onze ouders hebben in een ouderenquête aangegeven tevreden te zijn over de school. Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering. De aandachtspunten uit de enquête heeft de school inmiddels omgezet in een plan van aanpak. Ook de onderwijsinspectie is op de hoogte van onze goede resultaten. Met het uitstroompercentage van 100% prijst de school zich erg gelukkig. Hier zijn wij als Praktijkschool trots op! Professionalisering Scheiding toezicht en bestuur Op 1 augustus 2010 is de wet Goed onderwijs, goed bestuur van kracht geworden voor het primair onderwijs. De verplichting om bestuur en intern toezicht te scheiden is vastgelegd in onder andere de WPO. Schoolbesturen dienen uiterlijk per 1 augustus 2011 aan deze verplichting te voldoen op straffe van een bekostigingssanctie. Mgr. Bekkersschool De Mgr. Bekkersschool is een kleurrijke school. De school is met name gespecialiseerd in taalontwikkeling van kinderen, ook van kinderen die binnenkomen zonder één woord Nederlands te spreken. De prestaties van onze leerlingen zijn vergelijkbaar met die van kinderen op witte of gemengde scholen; daar zijn wij trots op. Wij zijn een school met heel veel aandacht voor het individuele kind. Daarnaast spannen we ons in om ouders te betrekken bij de school. In 2010 hebben wij - met subsidie van de gemeente Delft - een groot project op het gebied van ouderparticipatie opgestart. Eén van de meest zichtbare resultaten is het Ouderloket. Dit loket is iedere dag twee uur geopend voor ouders met de meest uiteenlopende vragen, opmerkingen en ideeën. Ouders krijgen meestal direct antwoord of worden geholpen om de weg naar de juiste instanties te vinden. Waar nodig gaan we zelf op pad met de ouder. Daarnaast biedt het ouderproject ruimte voor een aantal extra voorlichtingsbijeenkomsten en ouderspiegelgroepbijeenkomsten. Het project loopt nog tot augustus Het bestuur van de Laurentius Stichting heeft tijdens de vergadering van 16 september 2010 besloten over te gaan tot de invoering van een bestuursmodel met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Dat betekent dat de bestuurders in dienst zijn van de stichting en dat de Raad van Toezicht, zonder de bestuurlijke verantwoordelijkheid te Gemiddelde omvang werktijdfactor neemt toe dragen, belast is met het houden van toezicht op het bestuur. Zo is de formele verdeling van verantwoordelijkheden meer in overeenstemming met de feitelijke uitoefening van bestuurlijke taken. Implementatie Het algemeen bestuur en de centrale directie hebben voorafgaand aan dit besluit in 2010 een aantal keer met elkaar vergaderd als ware de centrale directie het College van Bestuur en het bestuur de Raad van Toezicht. Na het besluit van 16 september 2010 is de implementatiefase gestart die rond 1 augustus 2011 afgerond zal worden. Zo worden de statuten gewijzigd en komen er reglementen en profielen voor de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Aandeel mannen neemt verder af 0,740 17% 16,89% Welkom nieuwe collega s! Ieder jaar organiseert de Laurentius Stichting aan het begin van het schooljaar een kennismakingsbijeenkomst voor alle nieuwe personeelsleden van de Laurentiusscholen. Ook in september 2010 is deze bijeenkomst gehouden. Centraal stond de kennismaking met de stichting, met de kernwaarden van de stichting, met elkaar en met de diensten van het administratiekantoor. De algemeen directeur, de personeelsfunctionarissen en de smartboardcoaches maakten de nieuwe collega s wegwijs. Ruim dertig mensen waren aanwezig en zij beoordeelden de bijeenkomst als bijzonder positief. 0,732 0,724 0,716 0,708 0,700 0,7331 0,7289 0,7127 0,7104 0, % 15% 14% 16,4% 15,29% 15,28% 14,52% Directiewisselingen In 2010 namen afscheid: Dhr. Wil van der Ham, adjunctdirecteur St. Jozefschool, Nootdorp Dhr. Kees van Rijsbergen, directeur Pius X Dhr. Marc Pleijsier, directeur Laurentius SBO, Delft Dhr. Jean Paul Later, directeur De Kwakel, Berkel en Rodenrijs Nieuw directielid in 2010 was: Dhr. Mark Scheele, adjunctdirecteur St. Jozefschool, Nootdorp Als interim-directieleden waren in 2010 werkzaam: Dhr. Paul Audenaert, Petrusschool, Rijswijk Dhr. Berend Plant, Laurentius SBO, Delft Dhr. Jan Heemskerk, Het Baken, Berkel en Rodenrijs Dhr. Chris Grauw, De Oostpoort, Delft Dhr. Ruud de Lange, De Kwakel, Berkel en Rodenrijs Dhr. Philippe de Kort, Godfried Bomansschool, Rijswijk De Bernadette-Mariaschool is een gemêleerde school met kinderen uit diverse wijken. Dit bepaalt mede de goede sfeer op school. Wij willen dat de kinderen zich in brede zin ontwikkelen. Daarom besteden we naast de basisvaardigheden veel aandacht aan kunst en cultuur. Binnen onze school heerst een sfeer van wederzijds respect. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind persoonlijke aandacht krijgt en dat er oog is voor ieders talenten. In dat opzicht is de invoering van de functiemix in 2010 een logische stap. De functiemix Bernadette-Mariaschool biedt leerkrachten immers de mogelijkheid om de eigen talenten ten behoeve van de school in te zetten. Op specifieke terreinen hebben collega s zich ontwikkeld, waardoor de kwaliteit van het onderwijs op onze school verbeterd is. Naast deze investering in de onderwijskwaliteit hebben we ook geïnvesteerd in de interne verbouwing van de school. Vanuit ons motto Samen Groeien gaan we, met een nieuwe schoolplan in de hand, op weg naar 2015.

5 Laurentius Stichting Jaarverslag 2010 Professionalisering en profilering Personeel & organisatie pagina 5 Stagiaires verrijken het onderwijs In 2010 waren ongeveer 150 pabo-stagiaires uit verschillende leerjaren werkzaam op de Laurentiusscholen. Er zijn achttien LIO-studenten geplaatst: vierdejaarsstudenten die als Leraar In Opleiding vijf maanden lang stage lopen en voor een deel zelfstandig voor de klas staan. Een deel van deze studenten kon direct na het behalen van hun diploma als leerkracht aan de slag op één van de Laurentiusscholen. De overige stages betroffen studenten bewegingsonderwijs, stagiaires onderwijsassistent, stagiaires in het kader van maatschappelijke stages of snuffelstages. Deze laatste vorm van stage geeft mensen die overwegen in het onderwijs te gaan werken de kans om te kijken of het beroep bij hen past. Soms gaat het om mensen uit een andere bedrijfstak, die via een zij-instroomtraject een versnelde opleiding voor leerkracht willen volgen in een leer-werktraject. Lerarenbeurs stimulans voor professionalisering Academische pabo De academische pabo is een variant van opleiden tot leerkracht waarbij studenten deels de pabo volgen en deels een studie Onderwijskunde aan de universiteit. De Laurentius Stichting biedt stagiaires van de academische pabo graag een stageplaats, omdat zo de laatste onderwijskundige ontwikkelingen gevolgd kunnen worden. In schooljaar hebben de Willibrordschool en de Gouden Griffel stageplaatsen aangeboden aan studenten van de academische pabo. Leerkrachten van de Laurentius Stichting maakten in 2010 volop gebruik van de lerarenbeurs: in het belang van hun eigen professionalisering én dat van de school. Opleiding Aantal personeelsleden Duur opleiding in jaren Afgerond in 2010 Middenmanagement 3 1 of 2 2 Adjunct-schoolleiderschap 1 1 Schoolleiderschap Intern begeleider (Master)Remedial teaching Motorische Remedial Teaching 1 2 Taalcoördinator Gedragsspecialist (1 voortijdig gestopt) Master Special Educational Needs 2 2 Coaching Pedagogiek (voortijdig gestopt) Hoogbegaafdheid 1 2 De Poolster Fijne sfeer, hard werken, saamhorigheid, kwaliteitsontwikkeling, samen werken, gezelligheid. Dat zijn kernwoorden die velen te binnen schieten als men denkt aan onze school. Hier werkt een hecht team dat zich dagelijks, samen met de ouders, inzet voor goed onderwijs. Wij hebben het afgelopen jaar heel hard gewerkt aan het implementeren van handelingsgericht werken. Dit heeft concreet geleid tot de invoering van de nieuwe methode technisch lezen Estafette en de nieuwe observatiemethode voor kleuters KIJK 1-2. De leerkrachten beschikken allemaal over een Smartboard en de kleutergroepen zijn uitgerust met een Touchscreen. Deze middelen werken (meestal) goed, mede dankzij de ondersteuning van de Smartboardcoach. Het hele team blijft zich bijscholen, zowel via het interne aanbod als door externe instanties. Eén collega heeft de lerarenbeurs aangevraagd en volgt momenteel de schoolleidersopleiding. In 2010 hebben we de onderwijskoers voor de komende jaren uitgezet. Het handelingsgericht werken, het opbrengstgericht werken, het klassenmanagement en het didactisch handelen zijn onze speerpunten voor de komende jaren. De Poolster is er klaar voor en we hebben veel zin in wat komen gaat! De Kwakel In heeft de school een verbeterplan opgesteld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het plan bestreek vier terreinen. Allereerst onderwijs; de school heeft onder andere geïnvesteerd in een rekenverbetertraject, handelingsgericht werken, groepsoverzichten, groepsplannen en doelgericht werken. Dit heeft de resultaten enorm doen stijgen. Ten tweede hebben de leerkrachten zich sterk ontwikkeld, onder andere op het gebied van het effectief instructiemodel, omgaan met weerstanden, handelingsgericht werken, ICT en Smartboard. Ten derde heeft de zorg op school een herstructurering ondergaan. Er wordt nu gewerkt met groepsplannen, groepsoverzichten en groepsbesprekingen. Ten vierde is ingezet op communicatie om alle ontwikkelingen in gang te zetten. Er zijn extra teamvergaderingen benut, de dialoog met de MR en de OR is nieuw leven ingeblazen en de visie op Jenaplan is met elkaar uitgewisseld. Ook de dialoog met ouders is geïntensiveerd, bijvoorbeeld in de vorm van raadplegingen, thematische bijeenkomsten, via de vernieuwde website en een tweewekelijkse nieuwsbrief. In 2010 is verder het functiehuis beschreven en een voorstel gedaan drie specialisten: rekenen, taal en Jenaplan. Al met al een jaar waarin kinderen, ouders en leerkrachten van de Kwakel een pluim hebben verdiend! Tweedaagse bijeenkomst strategisch beleidsplan Het stafbureau bestaat uit de centrale directie (bestaande uit een algemeen en financieel directeur) en een aantal medewerkers op diverse beleidsterreinen: identiteit, personeelszaken, huisvesting en facilitaire zaken, ICT, Opleiden in de school, Weer samen naar school, Smartboardscholing, ESIS en onderwijs. De stafmedewerkers bieden ondersteuning aan de directies van de scholen, zijn een vraagbaak voor personeel van de stichting en werken aan beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Binnen de stichting maken de stafmedewerkers deel uit van de kerngroepen van het DIROV, die structureel bovenschools beleid voorbereiden en opstellen. Ook zijn er projectgroepen die een tijdelijke afgebakende opdracht krijgen. Een aantal voorbeelden zijn de Het stafbureau kerngroepen Identiteit, Personeelszaken, Financiën, Materiële Zaken, ICT en de redactie van personeelsblad de Laurier. Ook is er in 2010 een projectgroep Functiemix actief geweest. De centrale directie heeft in 2008 een plan van aanpak opgesteld voor de professionalisering van het stafbureau. De wens is (gespecialiseerde) stafmedewerkers in dienst te hebben die zich met beleidsontwikkeling en -uitvoering bezighouden én stafmedewerkers voor uitvoerende, administratieve en controlerende werkzaamheden. In 2010 heeft het stafbureau een tweede personeelsfunctionaris met als specialisatie verzuim in dienst genomen. In 2011 zal de positie van het stafbureau verder vormgegeven worden. Het strategisch beleidsplan van de Laurentius Stichting is in de maak en bij dit proces wil de centrale directie de schooldirecties nadrukkelijk betrekken. Daartoe worden de schooldirecties in 2011 uitgenodigd voor een tweedaagse bijeenkomst. Het doel van de bijeenkomst is terugblikken op de afgelopen jaren en het zo scherp mogelijk formuleren van de ambities voor de toekomst. Ook de aanbevelingen van Deloitte, die betrekking hebben op de relatie tussen scholen en stichting/stafbureau, komen aan bod. Een projectgroep, bestaande uit de algemeen directeur, stafleden en verschillende directieleden, heeft in 2010 de voorbereiding van deze tweedaagse op zich genomen. Belang betrokkenheid Algemeen directeur Joke Reijman benadrukt het belang van de betrokkenheid van de schooldirecties: De visie van de schooldirecties is belangrijk om te komen tot een strategisch beleidsplan waarbij evenwicht is tussen ambitie en realiteit. Bovendien denk ik dat de betrokkenheid van de directeuren bij de totstandkoming van het plan leidt tot draagvlak voor de uitvoering ervan. Het gebeurt tenslotte op de scholen.

6 pagina 6 Werkgeverschap Professionalisering en profilering Laurentius Stichting Jaarverslag 2010 Introductie gespecialiseerde leerkrachten Nieuwe functies, nieuwe kansen In 2010 heeft de Laurentius Stichting hard gewerkt aan de invoering van de functiemix. Met de functiemix doen meerdere functies en specialismen hun intrede op de scholen, zodat het loopbaanperspectief voor leerkrachten verbetert en leerlingen kunnen profiteren van de specialismen van de leerkrachten. De stichting geeft alle scholen de gelegenheid om de schoolorganisatie en functies op eigen wijze vorm te geven. De Laurentius Stichting voert het functiehuis en de functiemix met grote zorgvuldigheid in. Scholen hebben twee jaar de tijd gekregen om hun functiehuis te bouwen en het eigen personeel hierop voor te bereiden en te selecteren. Pas daarna komen de nieuwe functies ook beschikbaar voor personeel van andere Laurentiusscholen. Eventuele scholing van leerkrachten wordt deels gefinancierd vanuit de stichting en/ of de school. Uiterlijk 1 augustus 2014 dienen alle scholen de streefformatie rond te hebben. Minimaal dertig procent van de (lesgevende) leerkrachten dient dan werkzaam te zijn in een LB-functie. Twee jaar geleden hebben we op onze school een begin gemaakt met het handelingsgericht werken (HGW). Het uitgangspunt is dat er meer naar de behoefte van het kind wordt gekeken. Wat heeft een kind nodig en hoe speel je daar als leerkracht op in? Er zijn vier studiemiddagen geweest voor het hele team. Iedere leerkracht heeft een video-observatie en feedbackgesprek gehad. In de studiemiddagen zie je steeds meer leerkrachten die aan collega s willen vertellen waar ze mee bezig zijn, hoe zij zich ontwikkelen en wat ze bij elkaar herkennen. Het HGW begint Nieuw terrein De functiemix is voor veel schooldirecteuren en leerkrachten nieuw terrein. Om hen de gelegenheid te geven al hun vragen te stellen en opmerkingen te delen, heeft de financieel directeur van de stichting in het voorjaar van 2010 alle scholen bezocht. Voorafgaand aan deze gesprekken hebben alle leerkrachten een nieuwsbrief ontvangen met daarin praktische informatie over de functiemix. Tijdens de bijeenkomsten zijn vele vragen en opmerkingen uitgebreid besproken. Voortgang in 2010 Eind 2010 hadden veertien scholen hun functiehuis vastgesteld. Op deze scholen deden, naast de LB-functie intern begeleider, nieuwe LB-functies hun intrede, zoals de meerbegaafdheidspecialist, taalcoördinator, rekencoördinator en gedragsspecialist. Slechts vier scholen hadden eind 2010 daadwerkelijk leerkrachten aangesteld in de nieuwe functies. Veel scholen waren eind 2010 dus nog bezig met het opstellen van het functiehuis en nog niet met het voorbereiden van de leerkrachten op de functiemix. De Willibrord steeds meer te leven! Vanuit de KPC begeleiden twee vaste mensen de leerkrachten. Zij verzorgen ook de studiemiddagen. Daarnaast hebben we dit schooljaar de IB-functies en de functie Bouwcoördinator ingevoerd. In het volgende schooljaar komen daar nog bij: Taalcoördinator, Rekencoördinator, Digicoach en Interne coach. Zo krijgen leerkrachten de mogelijkheid om door te groeien naar een nieuwe functie. Veel leerkrachten hebben dan ook positief gereageerd op de invoering van de functiemix. De Christoffel telt momenteel 515 leerlingen, verdeeld over negentien groepen. Kenmerkend voor de Christoffel is de prettige sfeer. Dat is het resultaat van een goede communicatie tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Twee belangrijke uitgangspunten zijn dat de kinderen met plezier naar school komen en dat we duidelijke afspraken en regels hebben, die de rust op school ten goede komen. In schooljaar zijn de technieklessen verder ontwikkeld. We hebben nu zes verschillende leskisten, waar de kinderen van groep 1 tot en met 8 met hulp van ouders met veel plezier mee werken! Als team hebben we ons dit schooljaar verdiept in de achtergronden van het werken met meerbegaafde kinderen. Op basis daarvan hebben we onze visie daarop ontwikkeld en beschreven. Het komend schooljaar kunnen we dan ook binnen de groepen van start gaan met het aanbieden van extra uitdaging voor de kinderen die dat nodig hebben. Binnen de wijk Ypenburg staat de Christoffel inmiddels bekend als een school waar op een prettige wijze een goede kwaliteit onderwijs wordt geboden. Dit vormt een goede basis om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien! Compensatieregeling Eind mei 2009 was de stichtingsbrede compensatieregeling een feit. Aanleiding voor deze regeling was de wens om onderlinge verschillen tussen scholen te verkleinen, c.q. beargumenteerd te kunnen verklaren. Daarnaast was het nodig om de cao op een juiste wijze ten uitvoer te brengen. De centrale directie heeft in 2010 bekeken of de scholen de notitie goed geïmplementeerd hebben. In april/ mei 2010 is daarom een enquête onder het personeel gehouden. 211 personeelsleden hebben deze enquête ingevuld. Enkele uitkomsten 66% van de respondenten vindt dat de schoolleiding voldoende tijd aan voorlichting heeft besteed. 50% vindt dat de schoolleiding voldoende tijd aan de implementatie heeft besteed. 50% vindt dat de Laurentius Stichting voldoende tijd aan de De Christoffel voorlichting heeft besteed. 50% vindt dat de afspraken rond de compensatieregeling op schoolniveau helder zijn. 75% vindt dat de schoolleiding voldoende rekening houdt met de wensen van het personeel bij de verdeling van niet-lesgebonden uren. 66% vindt dat er binnen de grenzen van redelijkheid afspraken over de lesgebonden uren bij de inzet van vakleerkrachten zijn gemaakt 66% vindt dat de onderlinge verschillen in werkbeleving /werkdruk zijn vergroot. 66% vindt dat de tijdsinzet van collega s door de compensatieregeling niet eerlijker is geworden. 50% vindt dat er geen evenredige verdeling van taken onder de teamleden plaatsvindt. 66% vindt dat verschillen in de toepassing van de regeling bovenschools voorkomen moeten worden. Interne mobiliteit Ziekteverzuim Sinds 2006 kan het personeel van de Laurentius Stichting gedurende het hele schooljaar vrijwillig solliciteren op interne vacatures. Als een medewerker overstapt naar een nieuwe school wordt de overstapdatum in overleg bepaald. Uiteraard is het vacatureaanbod vóór de zomervakantie het grootst. Overstappen in augustus is immers voor alle partijen het prettigst. Vrijwillige mobiliteit is het uitgangspunt. Toch is soms ook verplichte mobiliteit nodig. De vrijwillige mobiliteit komt de laatste jaren sterker onder druk te staan, vanwege scholen met een sterk teruglopend leerlingaantal, maar ook doordat het totale aantal (interne) vacatures binnen de stichting afneemt. Het ziekteverzuimpercentage geeft aan welk deel van de arbeidscapaciteit wegens ziekteverzuim verloren is gegaan. Dit percentage is exclusief het wettelijke zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het ziekteverzuimpercentage van de stichting over 2010 is 4,7 procent en dat is ruim onder het landelijke gemiddelde binnen de onderwijssector! Voor een nog verdere professionalisering op het gebied van verzuimpreventie, -beheer en -begeleiding heeft de stichting per augustus 2010 een personeelsfunctionaris Verzuim & Reïntegratie aangesteld. 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 4% 4,8% 4,7% De Piramide Ook wij hebben dit jaar hard gewerkt aan het schoolplan. Voor de komende vier jaar hebben we samen in beeld gebracht wat we willen aanpakken en hoe we dat gaan doen. Tijdens verschillende studiedagen hebben we ons als team afgevraagd: waar staan wij voor, waar gaan wij voor en hoe pakken we dat aan? Wij leren om te groeien is onze missie en dat geldt voor iedereen in de school, kinderen en leerkrachten. Het waren waardevolle gesprekken met het team. We kwamen er steeds weer achter dat we voor dezelfde dingen staan en willen gaan. Het is prettig om te weten dat je dezelfde kant op wilt. Als laatste stap gaan wij in kaart brengen wanneer we de verschillende plannen willen realiseren. Tijdens deze studiedagen heeft onze interim-directeur op heldere wijze uitgelegd hoe we het één en ander kunnen aanpakken. Dankzij hem realiseren wij ons hoe belangrijk het is het plan eigen te maken en ervoor te zorgen dat het plan ook uitvoerbaar is. Geen papieren tijger, maar een plan waar wij op terug kunnen vallen. Stap voor stap kunnen wij ervoor zorgen dat onze school nóg beter wordt. Een plek waar iedereen zich prettig en gehoord voelt. En daar zijn wij trots op.

7 Laurentius Stichting Jaarverslag 2010 Professionalisering en profilering Leer- & werkklimaat pagina 7 Renovaties en nieuwbouw Scholen in de steigers De Regenboog Voor de kinderen is onze school een warme veilige plaats, waar een duidelijke structuur heerst. Er is veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden op het gebied van lezen, taal, rekenen en sociale vaardigheden. Wat betreft het lezen zijn in 2010 goede vorderingen geboekt, onder andere doordat extra uren zijn vrijgemaakt voor het technisch lezen en doordat de methode Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen is ingevoerd. Het team heeft dit jaar een communicatietraining gevolgd. Want het is voor de kwaliteit van de school van belang dat de leerkrachten niet alleen beschikken over lesgevende capaciteiten, maar dat zij ook een professionele instelling hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school, communicatie via de afgesproken regels, collegialiteit, zelfreflectie, en planmatig werken. Begin van het kalenderjaar 2010 zaten we nog volop in de verbouwing. De aula, de gangen, de teamkamer, de plafonds en verlichting zijn aangepakt en hebben een frisse eigentijdse uitstraling gekregen. De Laurentius Stichting hecht veel waarde aan moderne schoolgebouwen met een gezond binnenklimaat, een prettige sfeer en een mooie, ruimtelijke uitstraling. De stichting is trots op haar moderne schoolgebouwen en op haar vooruitstrevende positie op dit terrein. Maar belangrijker: de leerlingen zijn trots op hún school. De renovaties en nieuwbouwprojecten op een rij. Op de Gabriëlschool en de B e r na d e t te - M ar ia is in 2010 hard gewerkt aan een renovatie, die in 2011 zal worden afgerond. Er zijn plekken gecreëerd om het onderwijs anders te organiseren. Daarnaast zijn de teamkamers en andere ruimtes gerenoveerd, opgeknapt en opnieuw ingericht, onder andere ten behoeve van de buitenschoolse opvang. Op de Bonte Pael in Delft startte begin 2010 een ingrijpende renovatie. In de centrale hal is onder andere een lichtstraat aangebracht en een vide waar de bibliotheek een plek krijgt. De Mariaschool in Rijswijk werd uitgebreid met twee lokalen op de bovenste verdieping van de school. Ook werd de brandtrap vervangen. De Poolster werd uitgebreid met een nieuwe ingang en speelhal voor de kleuters. Op de Petrusschool, de Wilgenhoek en de Cornelis Musius werden de daken vervangen. Op de St. Jozefschoof in Nootdorp begon eind 2010 de aanbouw van acht nieuwe lokalen. Voorbereidingen in volle gang Op een aantal scholen startten in 2010 de voorbereidingen voor renovaties en nieuwbouw. De Gabriël West heeft inmiddels een nieuw pand in de Harnasch polder in Delft. De Pius X en de Wilgenhoek zullen Proef 3D-lesmateriaal De Laurentius Stichting is benaderd om mee te doen aan een onderzoek met 3D-lesmateriaal. Een unieke proef, want Laurentius Stichting is één van de eerste stichtingen in Nederland waar het gebruik van 3Dlesmateriaal uitgeprobeerd wordt. Op drie scholen binnen de Laurentius Stichting kregen kinderen in de bovenbouw lesstof aangeboden in 3D. De kick-off voor dit project vond plaats in november De verwachting is dat het inzetten van 3D-beelden het plezier in het leren bij kinderen kan vergroten. Ook kan de leeropbrengst toenemen, omdat gerenoveerd worden (uitvoering medio 2011). De Mariaschool in Den Hoorn is inmiddels gerenoveerd en uitgebreid (oplevering 1 april 2011). Voor de uitbreiding van de Christoffel vond in 2010 de selectie van de architecten plaats en startten de voorbereidingen (start eind 2011). In de planning Nog eens vier Laurentiusscholen worden de komende jaren onder handen genomen, te weten de Oostpoort en de Laurentius SBO; voor de Regenboog en de Cornelis Musius zijn deze plannen afhankelijk van andere ontwikkelingen. In Rijswijk heeft de gemeenteraad in 2010 besloten dat de Piramide een nieuw gebouw zal krijgen. Dit gebouw zal als brede school (met vele partners) ontwikkeld worden en moet in 2014 in gebruik zijn. Tenslotte krijgt ook de Godfried Bomansschool als brede school in een later stadium een nieuw gebouw. sommige beelden in 3D beter uitgelegd kunnen worden dan in het platte vlak, bijvoorbeeld de werking van het hart. Speciaal voor deze proef heeft de Laurentius Stichting enkele drie 3D-sets en 3D-camera s in bruikleen. Om de 3D-beelden te kunnen zien, krijgen de kinderen een 3D-bril op. Meer Smartboards en touchscreens in 2010 Op 31 december 2010 had de Laurentius Stichting 343 Smartboards en/of touch screens geïnstalleerd. Daarmee liepen we voor op het schema Laurentius SBO De Laurentius SBO is een school voor kinderen met een leerachterstand en/of met een gedragsprobleem. Kinderen die nieuw bij ons op school komen, hebben vaak een schoolverleden, waarbij zij langdurig geconfronteerd zijn met hun beperking in het leren. Zij hebben soms als gevolg daarvan een gedragsprobleem ontwikkeld. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen tot rust komen en zich veilig voelen. Ons pedagogisch klimaat is een sterk punt van de school en daar zijn we trots op. Waar we ook trots op zijn is ons zorgsysteem. Voor alle kinderen maken we een (digitaal) dossier en we houden de ontwikkelingen scherp in de gaten. We maken voor ieder kind ook een ontwikkelingsperspectief, waarin we onder meer aangeven wat het kind goed kan en waar hij moeite mee heeft. We willen uit de kinderen halen wat erin zit. We zien de ouders als partners en de leerkracht als spil. Veel leerkrachten hebben gebruik gemaakt van de lerarenbeurs om zich verder te ontwikkelen tot een nog betere leraar. Dat gaat vaak om de opleiding Special Educational Needs (SEN). Wij zijn klaar voor een volgende fase: waarbij wij als regionaal kenniscentrum optreden voor kinderen met een leeren/of gedragsprobleem. Isolatie Dankzij de Rijkssubsidieregeling verbetering binnenklimaat kon de stichting in 2010 ook volop investeren in isolatie van daken en ramen. De daken zijn geïsoleerd op de Mariaschool Den Hoorn, de Bernadette-Mariaschool, de SVO Praktijkschool, de Gabriëlschool, de St. Jozefschool, de Laurentius SBO, de Wilgenhoek en de Bonte Pael. De enkele beglazing is vervangen door isolerende beglazing op de Bonte Pael, de Gabriëlschool, de Mariaschool Den Hoorn, de Bernadette-Mariaschool, de Pius X en de Mariaschool Rijswijk. Planning Realisatie Ventilatie en verlichting Onderzoeken hebben aangetoond dat de luchtkwaliteit en de verlichting op scholen van invloed zijn op het concentratie- en leervermogen van kinderen. Daarom investeert de Laurentius Stichting al jaren in moderne scholen met een prettig en gezond binnenklimaat. De stichting zoekt en vindt voor de toepassing van deze maatregelen steeds aanvullende (Rijks- en gemeentelijke) financiering, bovenop de eigen middelen. Daarmee werd het in 2010 mogelijk om gebalanceerde ventilatiesystemen met warmteterugwinning toe te passen op de Bonte Pael, de Gabriëlschool, de Bernadette-Mariaschool, de Pius X, de Christoffel en de SVO Praktijkschool. In 2010 is de verlichting vervangen op de Bonte Pael, de Gabriëlschool, de Mariaschool Den Hoorn, de Bernadette-Mariaschool, de Pius X, de Wilgenhoek, de Mariaschool Rijswijk, de Poolster en de St. Jozefschool.

8 pagina 8 Samenwerking Professionalisering en profilering Laurentius Stichting Jaarverslag 2010 Professionalisering inkoop Centraal inkopen levert steeds meer op De professionalisering van de centrale inkoop binnen de Laurentius Stichting was ook in 2010 actueel. Het inkoopbeleid is als concept in de kerngroepen van het DIROV besproken. Er is een leveranciers informatiesysteem be schikbaar gekomen en door het centraal afsluiten en beheren van contracten zijn mooie besparingen gerealiseerd. Het leveranciers informatiesysteem (LIS) is een naslagwerk van alle inkoopactiviteiten die door of namens de Laurentius Stichting op scholen en stafbureau worden uitgevoerd. Een eerste versie van het LIS is als naslagwerk aan de directeuren toegestuurd. Dit naslagwerk wordt enige keren per jaar geactualiseerd. Elke directeur kan het LIS op elk moment raadplegen. Hierin staat precies vermeld wie bij welke leverancier inkopen kan doen voor de stichting. Contracten Daarnaast heeft de stichting onderhandeld en contracten afgesloten met bedrijven die het beheer van de hardware op de scholen uitvoeren, onderhoud aan de noodverlichting uitvoeren en afval inzamelen. In dit laatste geval is een besparing van 25 procent gerealiseerd ten opzichte van de huidige contracten. Het contractbeheer is verbeterd. Gecontroleerd wordt of bedrijven hun afspraken nakomen en of prijzen juist worden doorberekend. Veel aandacht is besteed aan het contract voor de kopieermachines. Sinds 2010 registreert het stafbureau de tellerstanden, hetgeen heeft geleid tot een besparing van circa ,- over 2009 en 2010! Openbare aanbestedingen De Laurentius Stichting heeft een nationale openbare aanbesteding gedaan voor de uitbreiding van de Mariaschool Den Hoorn en de Jozefschool Nootdorp. De stichting heeft een meervoudig onderhandse aanbesteding gedaan voor het ontwerp van de uitbreiding van de Christoffel Den Haag. Verder is in 2010 de Europese aanbesteding leermiddelen voorbereid die begin 2011 is uitgevoerd. Ook is, ter voorbereiding van een aanbesteding voor de schoonmaak van de scholen, een inventarisatie uitgevoerd naar bedrijven, prijzen en bestaande afspraken. De ervaringen van de aanbesteding leermiddelen zullen maatgevend zijn voor de geplande aanbesteding schoonmaak in schooljaar Nieuwe netwerkbeheerder Tot 2010 hebben de netwerken van de Delftse scholen onder het beheer van de gemeente Delft gestaan (DIA, Delftse ICT Afspraak). De gemeentegelden voor DIA Delft werden echter stopgezet en de Laurentius Stichting moest dus op zoek Handig: Outlook Exchange In 2010 heeft de Laurentius Stichting een Outlook Exchange server in gebruik genomen. Met Microsoft Exchange kunnen gebruikers overal, altijd en via elke pc (of telefoon) via internet toegang krijgen tot hun , agenda, naar een andere netwerbeheerder. In ITS is een uitstekende beheerderspartij gevonden. Gelijktijdig is een glasvezelverbinding aangelegd tussen de Delftse scholen en het centrale datacenter van de Laurentius Stichting in Den Haag. contacten en andere informatie. De Outlook bestanden worden centraal opgeslagen op een beveiligde server. Ook is het mogelijk om gemeenschap pelijke agenda s (op een school) te gaan voeren. Zorggedeelte ESIS-B ingericht In 2010 lag op veel scholen de nadruk op het inrichten van het zorggedeelte in ESIS. In 2012 moeten alle leerkrachten in staat zijn hun toetsgegevens in te voeren, toetsresultaten uit te draaien, registraties toe te voegen en handelingsplannen in ESIS te maken. De trainingen voor het inrichten van ESIS-B zijn door een ICT-medewerker van het stafbureau verzorgd. Pas na Laurentius Sharepoint De informatie-uitwisseling binnen de scholen en de stichting vindt in toenemende mate digitaal plaats. Ook het beschikbaar stellen en hebben van best practices of stichtingsbeleid staat hoog in het vaandel binnen de Laurentius Stichting. Om die reden moest in schooljaar het intranet van de stichting operationeel zijn. het inrichten van het zorggedeelte kunnen de IB-ers starten met het trainen van collega s in het invoeren van handelingsplannen of het maken van registraties in ESIS. De ondersteuning door een ICT-medewerker van het stafbureau werd als zeer waardevol ervaren. Ook de periodieke netwerkbijeenkomsten ESIS blijken waardevol voor het uitwisselen van ervaringen. Dit is niet gelukt. Enerzijds omdat het huidige intranet volstrekt niet gebruikersvriendelijk was (en dus niet gebruikt werd), anderzijds doordat de zoektocht naar een alternatief lang heeft geduurd. Er worden nu voorbereidingen getroffen om in een Sharepoint-omgeving te gaan werken. In 2011 zal Sharepoint operationeel zijn. Pius X In februari 2010 stond onze jaarlijkse open dag op de agenda midden in de grote renovatie van ons gebouw. De open dag niet door laten gaan was echter geen optie. Het was leuk om vervolgens te zien en te horen dat toekomstige ouders te spreken waren over onze ambitieuze verbouwingsplannen. Gelukkig konden de meesten door de rommel heen kijken. Dit bleek ook wel toen na een aantal weken de inschrijvingen volgden. Sinds die open dag voer ik bijna dagelijks een kennismakingsgesprek. Dan vertel 2010 was voor de Jozefschool weer een enerverend jaar. We groeiden door van 24 naar 26 groepen; uiteindelijk vierden in december 2010 Kerst met 650 kinderen. Heel 2010 is er, voornamelijk vanuit het stafbureau, gewerkt aan de voorbereidingen van bouwfase drie, de laatste uitbreiding van het gebouw met tien lokalen. Ondertussen bouwden we zelf ons eigen functiehuis. De interne begeleiding werd (eindelijk) een functie en de eerste zes LB-leerkrachten St. Jozefschool De Bonte Pael ik over onze manier van werken, het profiel van de school, de rekenpilot. Ik vertel ouders ook dat we onze roosters hebben aangepast, meer aandacht geven aan instructie door middel van onze eigen instructiekaart en dat de leerlingen die dat nodig hebben volgens het groepsplan verlengde instructie krijgen. Zó trots ben ik dan als ik even later met die ouders door de school loop en in alle klassen terug zie wat ik net heb verteld. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen! gingen aan de slag. Vier collega s zijn in 2010 nieuw op de Jozefschool gestart. Met een team van totaal 47 collega s zijn we verder gegaan op de weg van handelingsgericht en opbrengstgericht werken en de eerste groepsplannen staan in ESIS. Ook in 2010 waren er geslaagde teamactiviteiten, etentjes, studiedagen, uitsmijters, de afhaalchinees en verjaardagscadeautjes. Natuurlijk, anders zou het jaar geen Jozefjaar zijn! Aandacht en respect voor ieder kind staan centraal op de Bonte Pael. Onze visie is dat gemotiveerde leerlingen meer kennis opdoen. We houden daarom rekening met het verschil tussen de leerlingen in instructiebehoefte. Iedere leerling krijgt de lesstof op een passende manier aangeboden. Kinderen vinden het daarnaast prettig om ontdekkend bezig te zijn en hebben recht op een brede ontwikkeling. Daarom hebben we een breed aanbod op het gebied van wetenschap, techniek, kunst en cultuur. De Bonte Pael wil ook een veilige school zijn. De omgang met elkaar is daarin heel belangrijk. Door het werken met de Kanjertraining krijgen de kinderen een handreiking om zich goed en zeker te voelen. De Bonte Pael streeft tenslotte ook naar een gezond en prettig binnenklimaat. Daarom is de school in 2010 grondig verbouwd. De plafonds zijn vernieuwd, er is een CO2-gestuurd ventilatiesysteem geplaatst, de lokalen zijn gerestyled en het hele gebouw heeft een lichte, energieke uitstraling gekregen. Onze aula is een multifunctionele ruimte geworden, met een podium, computerwerkplekken en een vide met bibliotheek en leesruimte. Op dit alles zijn we trots!

9 Laurentius Stichting Jaarverslag 2010 Professionalisering en profilering School & ouders pagina 9 Jaarverslag GMR Vertrouwen in de toekomst In 2010 heeft de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vijfmaal plenair vergaderd. Daarnaast zijn de GMRwerkgroepen zo vaak als nodig bij elkaar gekomen om adviesaanvragen van de centrale directie voor te bespreken en van een advies aan de plenaire GMR te voorzien. Functiemix Nadat in 2009 de eerste stappen zijn gezet rondom de invoering van het functiehuis en de functiemix is dit proces doorgezet in Zo heeft de GMR na uitvoerig overleg met de centrale directie ingestemd met de notitie HBO+ werk- en denkniveau. Beloningssysteem Ook is er instemming gegeven voor de pilot van één jaar voor een incidenteel beloningssysteem. Mocht na de pilot besloten worden dat er vervolg aan gegeven wordt, dan moet de centrale directie dit opnieuw voor instemming voorleggen aan de GMR. ESIS Op ICT-gebied is het leerlingvolgsysteem ESIS-B in gebruik genomen. De notitie hierover heeft vragen opgeroepen die vooral gaan over de achterkant van het systeem. Daarbij is het onder andere de vraag hoe de beveiliging van het systeem is geregeld. We verwachten dit onderwerp in 2011 af te kunnen sluiten. De conclusie is dat de GMR in 2010 op alle belangrijke onderwerpen haar invloed heeft kunnen uitoefenen, hetgeen vertrouwen geeft voor de toekomst. Petrussch ool De Petrusschool groeit weer: op het dieptepunt hadden we circa 225 leerlingen, in 2010 circa 300 leerlingen. De Petrusschool is een stuk toegankelijker geworden. De medewerkers zijn transparanter naar ouders en leerlingen, leerlingen hebben meer inbreng in het schoolbeleid, school en ouders weten wat er onderling leeft en we hebben regelmatig overleg met onze klanten over wat goed gaat en wat beter kan. Daarnaast is de Petrusschool een school waar men gedegen onderwijs kan en mag verwachten. De school had in het verleden deze reputatie, maar deze is vertroebeld geraakt. We treden nu weer meer naar buiten, zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Op de Petrusschool maken we bewuste keuzes en verantwoorden we ons naar alle geledingen. Ook over vervelende dingen zijn we open en stellen we ons samen constructief op. Durven kiezen is gelijktijdig ook durven veranderen. De afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld onze methoden te vernieuwd. En we blijven keuzes maken voor de (nabije) toekomst, denk aan passend onderwijs, opbrengstgericht onderwijs en invoering van de functiemix. Ondertussen houden we natuurlijk de relatie ouders-school hoog in het vaandel. Financiën Natuurlijk zijn ook de financiën besproken en is vooral de begroting reden geweest voor discussie en vragen. De werkgroep Financiën heeft - na overleg met de financieel directeur - de GMR uiteindelijk het advies gegeven in te stemmen met de voorgelegde begroting. De GMR heeft dat advies overgenomen, maar aan deze instemming is wel een aantal voorwaarden gesteld. Zo vindt er nu bijvoorbeeld iedere drie maanden een tussentijdse evaluatie van de begroting plaats. Bestuursstructuur Verder heeft de GMR ook de eerste informatie en voorlichting gekregen over de wijziging in de bestuursstructuur van de stichting. In 2011 zal dit traject worden voortgezet. Gabriëlschool Op een aantal Laurentiusscholen zijn ook leerlingenraden actief. Op de foto: de leerlingenraad van Het Baken. Titus Brandsmasch ool Prestatiegericht, nou en! Opbrengstgericht werken, nieuw? Voor de Titus Brandsmaschool niet! Het is natuurlijk een beetje notdone om in onderwijsland te verkondigen dat je voor de hoogst mogelijke prestaties gaat en dat je gewoon goede toetsuitslagen wil hebben voor leerlingen. Keiharde cijfers passen toch niet bij een softe sector als onderwijs. Op de Titus Brandsmaschool vinden we al langere tijd dat dit misschien wel onze kerntaak is. Via gedegen trendanalyses, veel aandacht voor de (directe) instructie, het invoeren van groepsplannen en duidelijke doelstellingen in de groep, hebben we het afgelopen schooljaar grote stappen gemaakt in het nog meer opbrengstgericht werken. Een voldoende beoordeling van de inspectie op dit gebied in januari gaf ons vertrouwen, maar we willen meer, het kan altijd beter. Als u het idee krijgt dat we de hele dag rekenen en lezen op de Titus, dan willen we dat beeld snel wegnemen. Een geslaagde projectweek over eten en drinken, de goede doelenactie voor KIKA, de renovatie van de speelplaatsen tot fantastische speelplekken, het zijn maar een paar voorbeelden van activiteiten die naast leerzaam ook ontzettend leuk zijn geweest. Kortom, presteren en plezier maken gaan prima hand in hand op de Titus Brandsmaschool. De Gabriëlschool heeft twee vestigingen in Delft: de hoofdlocatie aan de Michiel ten Hovestraat en de Gabriëlschool-west aan de Kristalweg, gehuisvest in de nieuwe brede school Het Kristal. Beide locaties beschikken over zeer fraaie, eigentijdse gebouwen. In het onderwijs op de Gabriëlschool staat - naast het opdoen van basisvaardigheden als taal, rekenen en lezen - het ontdekkend en actief leren centraal. Kinderen leren door te kijken, doen, voelen, beleven, ontdekken en bestuderen. Er komen veel wereldoriënterende vakken aan bod en de school probeert deze vakken, bijvoorbeeld aardrijkskunde en biologie, zoveel mogelijk te combineren. Dit gebeurt in de vorm Cornelis Musius Onze school is in 2008 als zwak bestempeld. In mei 2010 beoordeelde de inspectie of dit predicaat nog terecht was; dat was helaas het geval. Ondanks de onzekerheid en soms zelfs frustratie bleef onze ambitie overeind: wij willen kwalitatief goed onderwijs bieden! Dit betekende in 2010: hard werken aan betere opbrengsten. We zijn gaan werken vanuit de theorie van Robert Marzano. We zijn kritischer gaan kijken naar het leerstofaanbod, de lestijd en het leerkrachtgedrag. We zijn de ouders meer gaan betrekken bij het onderwijsproces. We hebben in de kleutergroepen een grote slag gemaakt op het gebied van aanvankelijk lezen en rekenen. We hebben van wisselende thema s die centraal staan binnen groepen, bouwen of de hele school. Binnen de thema s wordt ook een beroep gedaan op de vaardigheden die kinderen hebben opgedaan met bijvoorbeeld tekstverwerken, schrijven, presenteren en rekenvaardigheden en het goed gebruiken van informatiebronnen. Aandacht voor culturele vorming is een ander belangrijk speerpunt. Want ook dans, beeldende vorming, drama en muziek bieden kinderen mogelijkheden om zich de wereld eigen te maken. In samenwerking met de Vrije Akademie is de Gabriëlschool druk bezig om de cultuureducatie binnen haar onderwijs een prominente plaats in te laten nemen. gewerkt aan een betere overgang naar, en samenwerking met groep 3. Technisch lezen werd over de gehele midden- en bovenbouw een speerpunt. Met groep 8 zijn we goed gaan kijken wat de leerlingen nog konden bijleren; daarbij hebben we nieuwe dingen uitgeprobeerd, zoals rekenen en spelling in thema s. Met heel de school hebben we een start gemaakt met handelingsgericht werken. Terugkijken op 2010 stond plezier centraal, zowel voor de leerlingen als het team. In mei 2011 stond de inspecteur weer op de stoep: we zijn geen zwakke school meer, we zijn goed bezig en op sommige punten zelfs een voorbeeld voor andere scholen! Mariaschool Den Hoorn De Mariaschool in Den Hoorn is een grote school: 700 leerlingen zitten in 28 groepen, verdeeld over drie locaties. Het is voor ons een uitdaging te zoeken naar de best mogelijke organisatie om ons werk gedaan te krijgen. Wij kunnen elkaar niet allemaal tijdens de lunch ontmoeten en regelen daarom veel via . Zodoende kan de vergadertijd worden besteed aan onderwijsgerelateerde zaken. De helft van de collega s moet voor een vergadering van de ene locatie naar de andere reizen en dat kost tijd. In 2010 hebben wij gezocht naar alternatieven voor de vergaderingen. Die vonden wij bij basisschool De Duiventil in Hoorn. Daar schrijft de directie zo min mogelijk vergaderingen uit. Leerkrachten beleggen zelf vergaderingen in miniteams. Je schrijft je in voor een miniteam als het onderwerp boeiend genoeg is, waardoor je alleen vergadert over voor jou zinvolle zaken. Dat hebben we uitgeprobeerd. Aanvullend hieraan huurden we een festiviteitencoördinator in. We weten nu dat aan deze constructie nadelen kleven. We stappen er weer vanaf. Maar de zoektocht en het uitproberen leverde voldoende ideeën en gedachten op om het experiment geslaagd te noemen! Klachten In 2010 zijn er geen klachten behandeld bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Wel is op schoolniveau een aantal klachten in behandeling geweest, waarbij de centrale directie een bemiddelende rol heeft gespeeld. Het betrof vijf klachten van ouders en twee klachten van leerkrachten.

10 pagina 10 Financiën Professionalisering en profilering Laurentius Stichting Jaarverslag 2010 Resultaat 2010 Verlies, personele kosten te hoog Het jaar 2010 laat een verlies zien van 5 1,3 miljoen. De personele kosten zijn daar grotendeels debet aan. In sommige gevallen is teveel personeel (5 3,5 ton) aangesteld, is duur personeel aangesteld (5 4,5 ton) of zijn bijkomende personele kosten (5 3 ton) hoger geworden. Een toelichting is op zijn plaats. Personeelslasten /2008 Teveel personeel Om verschillende redenen kunnen we stellen dat op de scholen van de Laurentius Stichting in 2010 teveel personeel was aangesteld. Sommige scholen hebben aan het begin van de schooljaren en te optimistische prognoses gehanteerd. Bij de eindafrekening (o.b.v. werkelijk leerlingaantal) bleek inderdaad dat met teveel budget is gerekend. Daarnaast kreeg de stichting te maken met tegenvallende inkomsten vanuit het Rijk (schoolgewichtenregeling). Het gaat per schooljaar om 3 3,5 ton minder voor personeel, terwijl in de schooljaren en wel gerekend was op deze middelen. In beide gevallen is hierdoor teveel personeel aangesteld. Ook heeft het Rijk de groeiregeling op schoolniveau afgeschaft, hetgeen in kalenderjaar 2010 heeft geleid tot verminderde inkomsten (In boekjaar 2011 is Landelijk gemiddelde personeelslast OP ( ) Laurentius gemiddelde personeelslast OP ( ) / /2010 Resolutie te laag Laurentius Stichting wel in aanmerking gekomen voor een groeitelling op stichtingsniveau). Tot slot: veel scholen stellen extra formatie aan om de eerste ziektedagen van collega s direct op te kunnen vangen. Echter, dit gebeurde in 2010 op veel scholen én er was een toename van het langdurig ziekteverzuim, waardoor deze grote, extra mensenschil op stichtingsniveau niet altijd 100% rendabel kon worden ingezet. Duur personeel Een tweede reden voor het verlies in 2010 betreft de niet begrote inzet van duur personeel. De stichting heeft in de schooljaren en veel gebruik gemaakt van interim directies, onder andere voor de verbetertrajecten op zwakke scholen. Het inhuren van een interim directeur is duurder dan een reguliere directeur, zeker als het gaat om een fulltime directeur. De kosten hiervoor bedroegen in 2010 circa 3 3,5 ton meer dan er voor (reguliere duurste) directie-inzet was begroot. Bijkomende personeelskosten Binnen de Laurentius Stichting worden bepaalde kosten bovenschools vergoed, zoals BAPO, ouderschapsverlof en jubileumuitkeringen. Ook kan een school voor een individueel personeelslid bovenschools gecompenseerd worden. In schooljaar zijn met name de bovenschoolse compensatie en de BAPO-kosten fors toegenomen. Ten aanzien van de BAPO (3 1 ton) is het aannemelijk dat dit een structureel karakter heeft. Ten aanzien van de bovenschoolse compensatie (3 2 ton) is er veelal sprake van afloopregelingen (incidenteel), maar zal de behandeling van toekomstige personeelsdossiers bepalen in hoeverre deze kosten als structureel kunnen worden betiteld. Meerjarig perspectief personeelskosten Sinds de invoering van lumpsum in 2006 zijn twee kengetallen maatgevend voor de bekostiging vanuit het Rijk en de kosten van Laurentius Stichting voor het onderwijzend personeel. Sinds 2006 bevindt de stichting zich onder de landelijke gemiddelden voor wat betreft de gemiddelde personeelslast (jaarkosten) en de gemiddelde leeftijd van leerkrachten. Het verschil daartussen begint kleiner te worden. Getalsmatig is dit verschil nog niet significant, maar het is zaak om in de toekomst de landelijke trend en die van de stichting tegen elkaar te blijven afzetten Leeftijd personeel 40 Landelijk gemiddelde leeftijd OP Laurentius gemiddelde leeftijd OP 40,25 40,21 40,14 36,57 36,42 36, / / /2010 Exploitaties scholen over wegend goed Over het algemeen hebben de scholen beter gedraaid dan begroot, behalve de scholen met een interim directie. Deze begrotingspost is dan ook op schoolniveau met 3 3,5 ton overschreden. Wederom is in 2010 de begrotingspost Onderwijsleerpakket (OLP) overschreden (3 1,5 ton). Overigens wordt de overschrijding OLP mede gefinancierd via extra (gemeentelijke) inkomsten. In het actieplan Beter besparen dan uitgeven is aandacht gevraagd voor deze structurele overschrijding. Massa is kassa De stichting heeft in 2010 gewerkt aan de Europese aanbesteding van een stichtingscontract met één leverancier onder het inkoopmotto massa is kassa. De stichtingsbrede opname van alle energiemeters, eind december 2010, leidde op deze begrotingspost tot een onderschrijding van 3 0,3 ton. Dat geldt ook voor de begrotingspost afschrijvingen (3 0,4 ton). Daartegenover staat dat de schoonmaakkosten, klein onderhoud en schoolgebonden ICT-uitgaven elk met 3 0,5 ton zijn overschreden, overigens afgezet tegen hogere rijksinkomsten (3 1,5 ton). Al met al kan worden geconcludeerd dat de scholen redelijk conform de begroting afsluiten (afwijking van 3 0,4 ton op een verlies van 3 4,7 ton). De Gouden Griffel De Gouden Griffel is het schooljaar gestart met vijftien groepen; een uitbreiding met drie groepen. We hebben ervoor gezorgd dat we zo min mogelijk kinderen hoefden te verdelen over de nieuwe groepen. De Gouden Griffel en andere scholen in Berkel en Rodenrijs kregen te maken met een lokalentekort als gevolg van de sterke groei van het leerlingenaantal. De combinatie met een tekort aan BSO plaatsen heeft binnen de gemeente tot discussie geleid over de huisvesting van scholen. Het schoolbestuur van de Laurentius Stichting heeft vanaf het begin alles in het werk gesteld om de Gouden Griffel te behouden op één locatie. De wethouder heeft daarop besloten om een tijdelijke locatie voor circa zestig BSO plaatsen in te richten nabij het Randstadrail-station. OR, MR en ouders hebben massaal gepleit voor behoud van de Gouden Griffel op één locatie. In mei 2010 liet de gemeente weten dat de Gouden Griffel in in het huidige gebouw kon blijven, maar het is nog niet duidelijk hoe dat er in de toekomst uit gaat zien.

11 Professionalisering en profilering Laurentius Stichting Jaarverslag 2010 Financiën pagina 11 Samen sterker Actieplan Beter besparen dan uitgeven Sinds 2007 mag de Laurentius Stichting zich financieel gezond noemen, met voldoende (weerstands-)vermogen. Echter, in 2010 is de druk op de begroting, en daarmee op het personeel en de schooldirecties, toegenomen. Daarom heeft de stichting een actieplan opgesteld, met maatregelen die zo min mogelijk pijn doen. De winst zit m vooral in de samenwerking. In 2010 kondigde het Rijk grootschalige bezuinigingen aan op het primair onderwijs (3 tot 5 procent). Tevens werd in 2010 duidelijk dat de Laurentius Stichting niet adequaat heeft geanticipeerd op eerdere Rijksbezuinigingen op de schoolgewichtenregeling; de onjuiste begroting betekende een tegenvaller van 3 3,5 ton. De druk op het personeel en schooldirecties is fors toegenomen. Actieplan Daarom heeft de stichting medio 2010 het actieplan Beter besparen dan uitgeven opgesteld. In dit plan staan acties beschreven die besparingen moeten opleveren: zoveel mogelijk gezamenlijk en zo pijnloos mogelijk. De inkoop van materialen en schoonmaak kan bijvoorbeeld beter samen worden georganiseerd. Individuele scholen kunnen hun personele inzet gedeeltelijk samen organiseren. De gezamenlijke bijdrage aan de ICT-begroting en het stafbureau kan teruggebracht worden naar het niveau van Er kan bespaard worden door het aanbrengen van energiezuinige verlichting. De kosten voor interim directeuren kunnen teruggebracht worden. De onderwijstijd van leerkrachten kan efficiënter ingezet worden. En eigen personeel kan ingezet worden voor de vervanging van zieke collega s. Waarschuwing De personele besparingen kunnen pas in het schooljaar worden geëffectueerd en zijn dus nog niet zichtbaar in de jaarrekening De jaarrekening 2010 en de voortgangsrapportage laten al wel zien dat de besparingen op materieel wel slagen. Echter, op dit moment moet rekening worden gehouden met een vergelijkbaar verlies over kalenderjaar Het lijkt erop dat er meer besparingen in het personele deel gezocht moeten worden. Ook hierbij moet een gezamenlijke insteek of samenwerking tussen scholen het uitgangspunt zijn. Samen staan we sterk! Centrale begrotingen meer onder druk Hoewel de centrale directie in 2010 haar eigen exploitatie binnen de begroting wist te houden, zijn er grote overschrijdingen te melden in de begrotingen die centraal worden vastgesteld (verlies 3 8,15 ton). ICT In de ICT-begroting zijn extra kosten gemaakt om het netwerkbeheer in Delft te verplaatsen. Daarnaast moest ook het beheer van de Delftse hardware extra worden aanbesteed. Deze meerkosten hebben geleid tot een overschrijding van de ICT-begroting (3 1,25 ton), die uit de eigen ICT-bestemmingsreserve wordt gefinancierd. Formatie Op formatief gebied zijn grote overschrijdingen te melden. De Laurentius Stichting heeft inadequaat gereageerd op de landelijke wijzigingen in de gewichtenregeling. Hierdoor zijn bepaalde begrote inkomsten op schoolniveau niet binnen gekomen (terwijl er wel personeel voor is aangesteld). De centrale directie heeft besloten deze tegenvaller bovenschools te compenseren (3 3,5 ton). De financiering van de overige personele kosten laat een overschrijding van 3 2 ton zien, voornamelijk veroorzaakt door hogere BAPOkosten (3 1 ton) en meer bovenschoolse compensatie van individuele personeelsleden (3 1 ton). Ziektevervanging Er is centraal onterecht rekening gehouden met extra inkomsten uit de ziektevervanging. Sinds het schooljaar vloeien deze inkomsten rechtstreeks naar de (veroorzakende) scholen (i.p.v. centraal). Hierdoor is 3 0,5 ton minder centrale inkomsten binnen gekomen. De vervanging van niet-verzekerde zieken (eigen risicodrager) liet in 2010 voor het eerst meer kosten zien dan de hiervoor intern afgedragen premies. Er dient een 3 0,5 ton uit de bestemmingsreserve Vervangingsfonds te worden onttrokken. Exploitatie centrale directie Op de personele kosten van het bovenschools apparaat kan een overschrijding worden gemeld van 3 0,5 ton tegenover een besparing in de materiele kosten van 3 0,4 ton. De omvang van de renteinkomsten is behoorlijk gedaald (3 0,6 ton). Ten aanzien van het stichtingsbeleid voor medefinanciering opleidingen en de Laurentius Academie is eveneens een onderschrijding van 3 0,4 ton gerealiseerd. Exploitatie x , Begroting 2010 Baten Rijksbijdragen Overige rijksbijdragen Overige baten Totaal Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen Totaal Financiële baten/lasten Exploitatieresultaat Balans x ,- Activa Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Onderhanden werk Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Totaal Passiva Vaste Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Vlottende passiva Kortlopende schulden Totaal Kerngegevens Kapitalisatiefactor daalt (commissie Don, max. 35% bij grote instellingen van > 3 12 mln.) % 53% 52% 47% 44% Weerstandsvermogen daalt tot onder de 20% t.o.v. de totale inkomsten (geen norm geformuleerd) % 24% 24% 21% 18% Materiële en personele kosten Materiële kosten (x 1.000,-) Personele kosten (x 1.000,-) Accountantsverklaring Aan: het bestuur van Laurentius Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs te Delft het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Laurentius Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs. die boven het drempelbedrag van de Europese aanbesteding kwamen, zijn niet Europees aanbesteed Gevoerd treasurybeleid De Laurentius Stichting heeft veel geld voorgeschoten op lopende gemeentelijk gefinancierde huisvestingsprojecten. Hierdoor staat de liquide positie van de stichting soms onder druk. In 2010 is één obligatie vrijgevallen, die niet opnieuw is belegd. Over de beschikbare liquide middelen is beduidend minder rente verkregen dan gebruikelijk, vanwege de lage rentestand. De waardedaling van de uitstaande obligaties is beperkt. Bijgesloten samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte balans per 31 december 2010 en de samengevatte staat van baten en lasten over 2010 met bijbehorende toelichtingen, zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van Laurentius Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs per 31 december Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 28 juni Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 28 juni De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de Richtlijnen jaarverslaggeving onderwijs. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting op de jaarrekening. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten. Onderbouwing van het oordeel met beperking In het boekjaar is de regelgeving met betrekking tot Europese aanbesteding niet geheel nageleefd. Enkele leveringen Oordeel Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Laurentius Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs per 31 december 2010 en in overeenstemming de grondslagen zoals beschreven in de toelichting op de jaarrekening. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2010, uitgezonderd hetgeen is vermeld in de paragraaf Onderbouwing van het oordeel met beperking, voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Alphen aan den Rijn, 28 juni 2011 Van Ree Accountants BV Was getekend: drs. J. Bergman RA

12 pagina 12 Algemeen Laurentius Stichting Jaarverslag 2010 Adresgegevens scholen per 1 januari 2010 Over de Laurentius Stichting Berkel en Rodenrijs De Wilgenhoek Pastoor Velthuysestraat GR Berkel en Rodenrijs Tel: Fax: De Kwakel Chrysantenhof XK Berkel en Rodenrijs Tel: Fax: De Poolster Esdoornlaan RC Berkel en Rodenrijs Tel: Fax: Het Baken Oudelandselaan CJ Berkel en Rodenrijs Tel: Fax: Mariaschool Oranje Nassauplein HX Den Hoorn Tel: Fax: St. Jozefschool Sportparkweg GA Nootdorp Tel: Fax: Pius-X De Goudwinde KZ Bergschenhoek Tel: Fax: Willibrord Stampioendreef SR Bergschenhoek Tel: Fax: Den Hoorn Nootdorp Bergschenhoek De Laurentius Stichting, opgericht 30 juli 1997, is een stichting zonder winstoogmerk ter bevordering van het basisonderwijs en speciaal onderwijs in de provincie Zuid- Holland. De Laurentius Stichting beoogt onderwijs te doen geven op katholieke grondslag. Mission statement In haar beleid zal de Laurentius Stichting voortdurend attent zijn op een goede balans tussen de maatschappelijke doelstellingen van de scholen en de autonome opdracht die zij als Bijzonder Onderwijs heeft. De Laurentius Stichting rekent het tot haar opdracht en die van haar medewerkers, in het werk gestalte te geven aan een grote mate van generativiteit, d.w.z. aan de wil om iets over te dragen aan volgende generaties. Binnen de Laurentius Stichting zijn het de leerkrachten die het onderwijs vormgeven. Van hen verwacht de Laurentius Stichting dat zij, binnen de grenzen die de wet stelt, en vanuit de inspiratie die het Evangelie ons biedt, zich met volle toewijding blijven geven aan hun onderwijskundige en opvoedkundige taak ten dienste van de leerlingen. Voor de Laurentius Stichting is het van wezenlijk belang dat elke leerkracht, hoe verschillend men ook moge zijn, in de gemeenschap van de school en de stichting blijft passen. De Gouden Griffel Annie M.G. Schmidtlaan HJ Berkel en Rodenrijs Tel: Fax: Petrusschool Johan Brouwerstraat RL Rijswijk Tel: Fax: Rijswijk Samenstelling Algemeen Bestuur Op 1 januari 2010 had het Algemeen Bestuur de volgende samenstelling. Deze samenstelling is in 2010 ongewijzigd gebleven: Deln Haag Delft Gabriëlschool Michiel ten Hovestraat VX Delft Tel: Fax: De Oostpoort Oosteinde SN Delft Tel: Fax: Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft Tel: Fax: Bernadette-Maria Aan t Verlaat XZ Delft Tel: Fax: Mgr. Bekkersschool Isaäc da Costalaan ZA DELFT Tel: Fax: Titus Brandsmaschool Van Rijslaan KX Delft Tel: De Regenboog Kraanvogelstraat MZ Delft Tel: Fax: De Bonte Pael Bikolaan EE Delft Tel: Fax: Laurentiusschool / SBO Griegstraat AN Delft Tel: Fax: Laurentius Praktijkschool Kappeyne v.d. Coppellostraat XP Delft Tel: Fax: R.K. Basisschool Christoffel Madurolaan RH Den Haag Tel: Fax: Peuterspeelzalen De Piramide Mgr. Willekenslaan CP Rijswijk Tel: Fax: Mariaschool Van Vredenburchweg SE Rijswijk Tel: Fax: Godfried Bomansschool Wijnandt van Elststraat HH Rijswijk Tel: Fax: Peuterspeelzaal Hummelhonk De Wildert EN Berkel en Rodenrijs Tel Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Anthuriumsingel NZ Berkel en Rodenrijs Tel Peuterspeelzaal Peuterhonk Oudelandselaan CJ Berkel en Rodenrijs Tel Peuterspeelzaal Pinkelotje Past. Velthuijsestraat GR Berkel en Rodenrijs Tel Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft Tel: Do - Re - Mi Vulcanusweg AX Delft Tel: Berkel en Rodenrijs Delft Dhr. M.M. van der Kraan, voorzitter Dhr. mr. C.M.E. Verhaegh, secretaris Dhr. A.C.F.M. Korthout, penningmeester Dhr. drs. S.J. van der Grinten S.J, identiteitszaken Dhr. A.A. Lutter, lid De centrale directie bestaat uit: Mevr. drs. J.M. Reijman Dhr. ing. P.A. Zweekhorst Organogram Laurentius Stichting GMR Stafbureau Beleidsondersteuning Onderwijs en kwaliteit, Personeel, Huisvesting, ICT, Identiteit Secretariële ondersteuning Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van: Laurentius Stichting Burgemeestersrand 59, 2625 NV Delft Postbus 649, 2600 AP Delft Telefoon: Website: Redactie: Drs. J.M. Reijman, Ing. P.A. Zweekhorst, CommSa BV, Pijnacker Ontwerp en realisatie: CommSa BV, Pijnacker Fotografie: de Laurentiusscholen, Rutger Burger, CommSa BV, Pijnacker Oplage: exemplaren Laurentius Stichting Algemeen Bestuur Centrale directie Scholen PO 22 basisscholen 1 speciale school voor basisonderwijs De leden van het Algemeen Bestuur ontvangen geen vergoeding. Het is gebruikelijk dat het bestuur, in aanwezigheid van de centrale directie, één keer per jaar samen dineert. Daarnaast kunnen bestuursleden een reiskostenvergoeding ontvangen conform het vigerende beleid van de Laurentius Stichting. Wat betreft de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) kan gemeld worden dat de Laurentius Stichting geen personeel in loondienst heeft dat bezoldigd wordt boven het gemiddeld belastbaar loon van ministers. Directie-overleg DIROV School VO 1 SVO-school Reacties / opmerkingen over het jaarverslag 2010 kunt u mailen naar

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel 2014/2015 Schoolondersteuningsprofiel De Troubadour locatie Elderveld SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) is tot stand gekomen in het kader van de wet op het Passend Onderwijs

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE GOUDEN GRIFFEL. : De Gouden Griffel : Berkel en Rodenrijs BRIN-nummer : 28CE Onderzoeksnummer : 92705

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE GOUDEN GRIFFEL. : De Gouden Griffel : Berkel en Rodenrijs BRIN-nummer : 28CE Onderzoeksnummer : 92705 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE GOUDEN GRIFFEL School : De Gouden Griffel Plaats : Berkel en Rodenrijs BRIN-nummer : 28CE Onderzoeksnummer : 92705 Datum schoolbezoek : 30 maart 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Floor Kaspers December 2013 (gevalideerd 1-10-2017) Handreiking Inhoud Inleiding 2 1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 3 Wat staat er in ieder

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Roncallischool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Roncallischool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Roncallischool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Roncalli. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Mariaschool garantie ambitie 1. Naam en adres De Mariaschool Pastoor Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven Leeuwen Tel. 0487-592076 Email: basisschool@demariaschool.nl 2. Schoolinformatie

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team Jaarplan 2016-2017 Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Rekenen: Borgen van de rekenmethode Wizwijs voor de groepen 3 t/m 8. Inzetten van coöperatieve werkvormen Voor de groepen 1 en 2 gecijferd bewustzijn structureel

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK Plaats : Terschelling Hoorn BRIN-nummer : 18LY Onderzoek uitgevoerd op : 12 november 2009 Conceptrapport verzonden op : 27 november

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Vacature leraar NBS Teteringen

Vacature leraar NBS Teteringen Vacature leraar NBS Teteringen Het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda is verantwoordelijk voor vijf dynamische algemeen bijzondere scholen met in totaal ± 2000 leerlingen en 140 medewerkers. Per

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK KOETSVELDSCHOOL SO/VSO-ZMLK. : Koetsveldschool SO/VSO-ZMLK : 's-gravenhage BRIN-nummer : 02GA Onderzoeksnummer : 92613

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK KOETSVELDSCHOOL SO/VSO-ZMLK. : Koetsveldschool SO/VSO-ZMLK : 's-gravenhage BRIN-nummer : 02GA Onderzoeksnummer : 92613 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK KOETSVELDSCHOOL SO/VSO-ZMLK School : Koetsveldschool SO/VSO-ZMLK Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 02GA Onderzoeksnummer : 92613 Datum schoolbezoek : 13 maart 2007 Datum

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Bernulphusschool, Oosterbeek Stichting Fluvius

Schoolondersteuningsprofiel van Bernulphusschool, Oosterbeek Stichting Fluvius Schoolondersteuningsprofiel van Bernulphusschool, Oosterbeek Stichting Fluvius Schooljaar 2014-2015 Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stephanus Basisschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stephanus Basisschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Stephanus Basisschool Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 05JC C1 Onderzoeksnummer : 270651 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 25

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 1 Inleiding: In dit resumé geven wij u inzicht in de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van 2009. Het gehele rapport omvat

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014 Contactgegevens school Naam St. Jozefschool Straat + huisnummer Walter van Amersfoortstraat 38 Plaats Achterveld Postcode 3791 AR Land Nederland Brinnummer 16VV Telefoon (34)245-1956 E-mailadres info@jozefachterveld.nl

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Het schooljaarplan is uitgewerkt in ACTIEPLANNEN

Het schooljaarplan is uitgewerkt in ACTIEPLANNEN Schooljaarplan 2016-2017 De Rank 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Het schooljaarplan is uitgewerkt in ACTIEPLANNEN Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015 School SBO de Vonder Schoolleider Barbara Schram Datum Januari 2015 Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande verbeterdoelen voor het jaar

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Jaarverslag en vooruitblik

Jaarverslag en vooruitblik Jaarverslag en vooruitblik 1. Onderwijs Jaarverslag schooljaar 2009-2010 BAS Coöperatief leren: Tijdens een aantal studiemiddagen heeft het team met externe begeleiding zich verdiept in verschillende coöperatieve

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK Jenaplanschool De Kwakel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK Jenaplanschool De Kwakel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK Jenaplanschool De Kwakel Plaats : Berkel en Rodenrijs BRIN-nummer : 15JV Onderzoeksnummer : 125797 Datum schoolbezoek : 12 april 2012

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 15MH00 De Poolster

Schoolondersteuningsprofiel. 15MH00 De Poolster Schoolondersteuningsprofiel 15MH00 De Poolster Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) Opbrengstgericht werken (OGW) Gebruik maken van toetsresultaten; voorwaarden op groeps-, school- en bestuursniveau Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits Opbrengstgericht

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool Schoolondersteuningsprofiel 11WU00 Mariaschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 15AK-C1 Arrangementsnummer : 75249 Onderzoek uitgevoerd op : 1 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014 Contactgegevens school Naam 't Kruisrak Straat + huisnummer Vogelpad 3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 KV Land Nederland Brinnummer 08EN Telefoon (033)298-4260 E-mailadres admin@kruisrak.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

SOP Roncallischool Velp

SOP Roncallischool Velp SOP Roncallischool Velp Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Toermalijn 1 Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Bruinvis Plaats : Oudeschild BRIN nummer : 18VC C1 Onderzoeksnummer : 288498 Datum onderzoek : 24 mei 2016 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Griftschool Straat + huisnummer Van Speijklaan 3 Plaats Woudenberg Postcode 3931 AB Land Nederland Brinnummer 1SO Telefoon (33)286-2295 E-mailadres info@griftschool.nl 1B.

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie