Eindrapportage Voorbereiding huisartsenzorg Noord Nederland op rampen en crises

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapportage Voorbereiding huisartsenzorg Noord Nederland op rampen en crises"

Transcriptie

1 Voorbereiding huisartsenzorg Noord Nederland op rampen en crises Jolanda Corré

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Projectinformatie 3 2. Projectomschrijving 3 3. Projectdoelstelling 3 4. Projectactiviteiten 3 5. Projectresultaat 1: HaROP- documenten 4 6. Projectresultaat 2: borging HaROP 4 7. Projectresultaat 3: opleidingsplannen 4 8. Projectresultaat 4: convenant met GHOR 5 9. Projectresultaat 5: Platform HaROP Financiële rapportage Conclusie Aanbevelingen 7 Bijlage 1 Vaststelling HaROP 8 Bijlage 2 Onderhoud HaROP 9 Bijlage 3 OTO-programma Bijlage 4 Platform HaROP 11 Bijlage 5 Planning HaROP-activiteiten 16 Bijlage 6 Financiële rapportage 17 2

3 1. Projectinformatie Opdrachtgever Mevrouw C.B.M. Kaagman, voorzitter Stuurgroep Cycloon Projectmanager Jolanda Corré Projectresultaat Zie hoofdstuk 5 tot en met 9 Projectperiode Januari 2011 tot en met december Projectomschrijving Begeleiding van de huisartsenzorg in Noord Nederland bij de voorbereiding op rampen en crises. De aangestelde projectleider zal vanuit Cycloon ondersteuning bieden bij de uitvoering van de projectactiviteiten als genoemd onder punt 4 voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. 3. Projectdoelstelling Te komen tot een situatie waarbij de huisartsenzorg in Noord Nederland is voorbereid op rampen en crises; zowel op het gebied van een infectieziekte-uitbraak als bij een zogenoemde flitsramp. Hieraan ten grondslag liggen het geaccordeerde HaROP en een communicatieplan. Waar van toepassing zullen plannen/afspraken worden gemaakt over activiteiten in het kader van opleiden, trainen en oefenen. Na het doorlopen van de verschillende fases worden de afspraken met de GHOR vastgelegd in een convenant. 4. Projectactiviteiten Ontwikkelen van een Harop. Implementatie van het Harop in het werkgebied van de deelnemende partijen. OTO-jaarplannen. Voorbereidingen voor het convenant met de GHOR. 3

4 5. Projectresultaat 1: HaROP- documenten In alle provincies zijn de HaROP-documenten ontwikkeld. Hierbij is uitgegaan van onderstaande structuur. HaROP Deel B Infectieziekten HaROP Deel C Infectieziekten HaROP Deel A Scholingsplan Convenant HaROP Deel B Flitsramp HaROP Deel C Flitsramp Harop gedeelte Deel A Deel B Infectieziekten Deel C Infectieziekten Deel B Flitsramp Deel C Flitsramp Scholingsplan Convenant Inhoud Theoretisch gedeelte Praktische uitwerking Checklisten Praktische uitwerking aan de hand van de keuzes van de Huisartsenzorg Checklisten Via OTO-aanvraag Afspraken tussen het GHORbureau en de deelnemers Huisartsenzorg 6. Projectresultaat 2: borging HaROP De borging van het HaROP bestaat uit drie activiteiten: Status en vaststelling HaROP-documenten De HaROP-documenten zijn in alle provincies door de deelnemende partijen vastgesteld. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de data van vaststelling Onderhoud HaROP Het onderhoud van het HaROP is vermeld in de Delen A en B van het HaROP. In bijlage 2 een weergave per provincie wie het onderhoud van welk HaROP-document wanneer voor rekening neemt OTO-activiteiten Zie punt 7: projectresultaat opleidingsplannen. 7. Projectresultaat 3: opleidingsplannen In 2012 is het OTO-programma zoals dat is aangevraagd deels uitgevoerd. In bijlage 3 is terug te vinden welke activiteiten zijn uitgevoerd en welke geen doorgang hebben gevonden. Voor 2013 is een OTO-aanvraag ingediend bij Cycloon. Voor het Cycloonbeleidsplan is informatie aangeleverd voor het OTO-traject voor de huisartsenzorg op lange termijn. 4

5 8. Projectresultaat 4: convenant met GHOR In Friesland en Drenthe is een convenant tussen de huisartsenzorg, de GHOR, de GGD en AZNN/Cycloon uitgewerkt en ondertekend. Hierbij is voor het convenant uitgegaan van het landelijke format. In Groningen is de keuze gemaakt om gebruik te maken van een eigen convenant. Reden hiervoor is dat de Veiligheidsprovincie in Groningen uniforme convenanten met alle ketenpartners nastreeft. Ondertekenaars van het convenant zijn de Veiligheidsprovincie en de partners uit de huisartsenzorg. Aan dit convenant is een bijlage toegevoegd met samenwerkingsafspraken. Deze samenwerkingsafspraken zijn ondertekend door de eerder genoemde partijen aangevuld met GGD Groningen en AZNN/Cycloon. Provincie Friesland 18 juni 2012 Datum ondertekening convenant Drenthe 07 december 2012 Groningen Januari Projectresultaat 5: Platform HaROP De voortzetting van het HaROP-overleg is niet benoemd als projectdoelstelling, maar kan een grote bijdrage leveren aan de borging van het HaROP-traject, met name op het gebied van OTO. Per provincie is gekozen voor het voortzetten van het overleg in de vorm van een Platform HaROP (naam provincie). Daarnaast zal ook minimaal één maal per jaar een bijeenkomst plaatsvinden van het Platform HaROP Noord Nederland. Uitwerking van deze gremia is opgenomen in bijlage 4. De activiteiten die hieruit voortkomen voor AZNNN/Cycloon zijn verwerkt in bijlage Financiële rapportage Projectbudget Projectkosten tot en met november Hotelkosten 900 Restbedrag De volledige rapportage is opgenomen in bijlage 6. 5

6 11. Conclusie Resultaten De projectresultaten als beschreven in de hoofdstukken 1 tot en met 5 zijn behaald Doorlooptijd Proces Het project heeft een langere doorlooptijd (van een half jaar) gekend dan aanvankelijk was gepland. Friesland heeft het project binnen de aanvankelijk geplande periode afgerond. In Drenthe lag de oorzaak van de verlenging enerzijds in het feit dat de projectgroep meer tijd nodig had om de materie zich eigen te maken en anderzijds heeft de vaststelling van de HaROP-documenten bij de partners in de huisartsenzorg meer tijd in beslag genomen dan was voorzien. De verlenging was voor Groningen noodzakelijk omdat het project een half jaar later dan de andere regio s is opgestart. De reden hiervoor was dat de deelnemende partijen uit de Huisartsenzorg (DDG en LHV Huisartsenkring Groningen) de afspraken voor de inzet om te komen tot het HaROP formeel schriftelijk wilden vastleggen. Dit proces heeft enige tijd in beslag genomen. In de drie provincies is het proces op een zelfde manier doorlopen: een projectgroep heeft met een bepaalde frequentie overleg gehad, waarbij de HaROP-documenten zijn ontwikkeld en de bewustwording is ontwikkeld. In Friesland waren de deelnemers van de projectgroepen met elkaar bekend en er was al sprake van een goede samenwerking. Dit was ook merkbaar in het projectoverleg. Dit is dan ook probleemloos, prettig, efficiënt en effectief verlopen. GHOR Fryslân heeft een positieve en actieve rol in het proces gehad en zich daardoor duidelijk(er) kunnen profileren bij de huisartsenzorg. Het project in Drenthe is in de beginfase vertraagd, omdat de nadruk vanuit de voorzitter van de LHV Huisartsenkring op de financiële consequenties van het HaROP werd gelegd. Begin 2012 is deze voorzitter afgetreden, waarna dit niet langer een onderwerp van gesprek was. Het overleg in Drenthe heeft zich gekenmerkt door herhaling. Belangrijke onderwerpen zijn meerdere malen aan de orde geweest om te komen tot consensus en draagvlak. GHOR Drenthe was bijzonder betrokken bij het project en heeft op een stimulerende manier invulling gegeven aan het voorzitterschap. Groningen heeft de vertraagde start opgevangen door (op initiatief van de huisartsenzorg) de duur van het overleg te verlengen. Van oudsher bestond er weinig vertouwen tussen de partijen in de huisartsenzorg en dit is in het projectoverleg regelmatig naar voren gekomen. DDG profileerde zich dominant en was van mening dat zij bij een ramp of crisis kunnen bepalen wat de huisartsen in dagdienst doen. Vanzelfsprekend werd dit niet geaccepteerd door (de vertegenwoordigers van) de LHV Huisartsenkring. Gedurende het traject is meer balans ontstaan en hebben de 6

7 partijen beter inzicht gekregen in hun eigen rol en meer respect gekregen voor de rol van de ander Financieel Financieel is het project binnen de begroting gerealiseerd. Zie hoofdstuk 1 en bijlage Algemeen De belangrijkste conclusie die kan worden getrokken is dat de samenwerking tussen de partijen in de huisartsenzorg en ook met de GHOR sterk is toegenomen. Men is zich er terdege van bewust dat gezamenlijk optrekken bij een ramp of crisis in ieders belang is. Het rampbewustzijn heeft zich goed ontwikkeld. Ook de intentie om het traject gezamenlijk voort te zetten is in alle provincies groot. 12. Aanbevelingen Vanuit GHOR Fryslân zijn er drie contactpersonen voor de huisartsenzorg: voor beleidsmatige zaken, voor medisch inhoudelijke zaken en voor het OTO-traject. Dit is voor de huisartsenzorg niet helder. Het advies is dan ook om vanuit de GHOR één medewerker aan te wijzen, die het eerste aanspreekpunt voor de huisartsen is. Gezien haar betrokkenheid en inzet bij het HaROP zou Froukje de Vries hier de voorkeur in hebben. In Drenthe zijn de contacten met de huisartsenzorg bijzonder goed, maar wel gestoeld op persoonlijke relatie. Met name bij de LHV Huisartsenkring ligt deze bij één persoon. Het advies is dan ook om dit breder te trekken: naast contacten met een tweede huisarts is ook een relatie met het LHV-bureau Noord Nederland aan te bevelen. De contacten van GHOR Groningen met DDG zijn intensiever dan met de LHV Huisartsenkring. Dit brengt in het geval van een ramp of crisis (met name bij een infectieziekte-uitbraak) risico s met zich mee. Het advies aan GHOR Groningen is om de relatie met de LHV Huisartsenkring en het LHV-bureau Noord Nederland op hetzelfde niveau te brengen als die met DDG. Daarnaast is het voor GHOR Groningen van belang om daadwerkelijk de regierol in het Platform HaROP Groningen op zich te nemen. Voor AZNNN/Cycloon is het eveneens van belang om uitvoering te geven aan de regierol; in dit geval voor het Platform HaROP Noord Nederland. In dit overleg kan AZNNN/Cycloon zich profileren als een ondersteunende partner voor de huisartsenzorg. 7

8 Bijlage 1 Vaststelling HaROP Provincie Organisatie Datum vaststelling Dokterwacht Friesland B.V. 24 april 2012 Friesland LHV Ledenraadvergadering Friesland 04 april 2012 ROS Friesland 27 maart 2012 Drenthe Groningen Centrale Huisartsenpost Drenthe 22 november 2012 LHV Ledenvergadering Drenthe 28 november 2012 Doktersdienst Groningen 15 november 2012 LHV Ledenraadvergadering Groningen 27 november

9 Bijlage 2 Onderhoud HaROP Provincie HaROPdocument Onderhoud als vastgelegd in documenten Friesland Deel A Aanpassing van het HaROP Deel A vindt plaats als belangrijke feiten wijzigen. Het beheer van het HaROP Deel A ligt bij het GHOR-bureau Fryslân. Controle vindt plaats, gegevens worden indien van toepassing - aangepast en verspreiding vindt plaats onder de samenwerkingspartners. Delen B en C Infectieziekten en Flitsramp Het onderhoud van het HaROP Deel B en Deel C Infectieziekten ligt in handen van de LHV-medewerker Noord- Nederland, de Manager Bedrijfsvoering van Dokterswacht Friesland en de provincieadviseur van ROS Friesland. De deelnemende partijen en de GHOR Fryslân worden op de hoogte gebracht van de wijzigingen. Actualisering van de gegevens zal jaarlijks plaatsvinden in de maanden mei/juni. Drenthe Deel A Aanpassing van het HaROP Deel A vindt plaats als belangrijke feiten wijzigen. Het beheer van het HaROP Deel A ligt bij het GHOR-bureau Drenthe. Controle vindt plaats, gegevens worden indien van toepassing - aangepast en verspreiding vindt plaats onder de samenwerkingspartners. Delen B en C Infectieziekten en Flitsramp De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het HaROP Deel B en Deel C Infectieziekten ligt in handen van de portefeuillehouder HaROP van de Huisartsenkring Drenthe en de directeur van Centrale Huisartsendienst Drenthe. Actualisering van de gegevens zal jaarlijks plaatsvinden. Echter alleen dan wanneer hier financiële middelen voor beschikbaar zijn. GHOR-bureau Drenthe en GGD Drenthe worden betrokken bij de actualisatie van het HaROP. Groningen Deel A Aanpassing van het HaROP Deel A vindt plaats als belangrijke feiten wijzigen. Het beheer van het HaROP Deel A ligt bij het GHOR-bureau Groningen. Controle vindt plaats, gegevens worden indien van toepassing - aangepast en verspreiding vindt plaats onder de samenwerkingspartners. Delen B en C Infectieziekten en Flitsramp Het onderhoud van het HaROP Deel B en Deel C Infectieziekten ligt in handen van de kwaliteitscoördinator van Dokterdienst Groningen in afstemming met de LHV Huisartsenkring Groningen. Actualisering van de gegevens zal jaarlijks plaatsvinden in de maanden mei/juni.het GHORbureau Groningen zal vervolgens het HaROP checken. Eventuele wijzigingen worden doorgeven ter aanpassing. 9

10 Bijlage 3 OTO-programma 2012 Provincie Training crisisbesluitvorming Oefening Crisisteam Simulatieoefening huisartsen E-learning module aangevraagd uitgevoerd aangevraagd uitgevoerd aangevraagd uitgevoerd uitgevoerd Friesland 1 15-mei okt Drenthe okt-12 Groningen 1 25-sep nov nov-12 Friesland Het crisisteam heeft zowel de training als de oefening gevolgd en met goed resultaat afgesloten en zijn landelijk gezien als één van de betere crisisteams benoemd door het trainingsbureau. De simulatieoefening voor de huisartsen heeft in deze regio nog niet plaatsgevonden en wordt ingepland voor Drenthe Zowel het crisisteam als de huisartsen hebben nog geen training of oefening gevolgd. Dit is zeker geen onwil van de betrokkenen, maar ligt meer in het tempo waarin Drenthe het traject heeft doorlopen en het moeizaam kunnen inplannen van de activiteiten. Alle genoemde trainingen/oefening worden in 2013 ingepland. Groningen In Groningen hebben alle activiteiten conform de OTO-aanvraag 2012 plaatsgevonden. Het crisisteam Groningen zal nog wel enige oefening nodig hebben om goed te kunnen functioneren (reactie trainingsbureau). Voor 2013 zijn inmiddels simulatieoefening voor de huisartsen ingepland en ook een tweede oefening voor het crisisteam is opgenomen in de OTO-aanvraag. 10

11 Bijlage 4 Platform HaROP 1. HaROP Platform Friesland In het HaROP-overleg Friesland op 6 november 2012 zijn de volgende afspraken gemaakt over de voortzetting van het HaROP-overleg. a) Het HaROP-overleg wordt voorgezet onder de naam Platform HaROP Friesland. b) Deelnemers aan het platform zijn: Monique Brikhoff Dokterwacht Friesland Erik Dijkstra Huisartsenkring Friesland (contactpersoon OTO) Frank Zwager Huisartsenkring Friesland Catrien Schuurman ROS Friesland Froukje de Vries GHOR Fryslân Renco Scheper Cycloon Noord Nederland c) Frequentie: 2 maal per jaar. De eerste bijeenkomst wordt ingepland in maart 2013; de vervolgbijeenkomst in september. d) Dokterwacht Friesland heeft de regie: uitnodigen, agenda, locatie, verslaglegging en voorzitterschap. e) Agendaonderwerpen: Vastleggen van de rollen binnen het crisisteam (onderwerp voor het eerste overleg) Onderhoud HaROP Dit ligt in handen van de kwaliteitscoördinator van Dokterdienst Friesland in afstemming met de LHV Huisartsenkring Friesland. Actualisering van de gegevens zal jaarlijks plaatsvinden in de maanden mei/juni. Het GHOR-bureau Fryslân zal vervolgens het HaROP checken. Eventuele wijzigingen worden doorgeven ter aanpassing. - Verloopt dit volgens planning (is vastgelegd in het HaROP)? - Is ondersteuning gewenst? Convenant Het onderhoud van het convenant is vastgelegd in de kwaliteitssystemen van de GHOR. Als er wijzigingen zijn (in bijvoorbeeld de wetgeving) zal de GHOR dit onderwerp agenderen. De GHOR neemt eventuele aanpassingen voor rekening. OTO-programma (opleiden, trainen, oefenen) voor Friesland Evalueren van het OTO-programma in het lopende kalenderjaar Voorbereiden OTO-aanvraag voor het volgende kalenderjaar (in het overleg in het najaar) Wat verder als agendapunten wordt aangeleverd. f) Dokterwacht Friesland neemt de activiteiten die voortkomen uit het OTO-programma voor rekening: verzamelen informatie (opvragen van offertes e.d.) voor het OTO-jaarplan voorbereiden OTO-aanvraag voor het overleg. Organiseren van de oefeningen en trainingen (inclusief locaties e.d.) budgetbewaking contactpersoon naar Cycloon rapportage naar Cycloon 11

12 2. HaROP Platform Drenthe In het HaROP-overleg Drenthe op 7 november 2012 zijn de volgende afspraken gemaakt over de voortzetting van het HaROP-overleg. a) Het HaROP-overleg wordt voorgezet onder de naam Platform HaROP Drenthe. b) Deelnemers aan het platform zijn: Maarten Stuker CHD Jan Willem van der Kouwe LHV Huisartsenkring Drenthe Nirky Postema LHV-bureau Noord-Nederland (contactpersoon OTO) Albert Tjarks GHOR Drenthe Elly van der Meulen GHOR Drenthe Renco Scheper Cycloon Noord Nederland c) Frequentie: minimaal 1 maal per jaar. d) Het GHOR-bureau heeft de regie voor wat betreft: uitnodigen, agenda en locatie. Het voorzitterschap ligt in handen van de huisartsenzorg. Verslaglegging wordt nader bepaald. e) Agendaonderwerpen: Onderhoud HaROP - Dit ligt in handen van de portefeuillehouder HaROP van de Huisartsenkring Drenthe en de directeur van Centrale Huisartsendienst Drenthe. Actualisering van de gegevens zal jaarlijks plaatsvinden. GHOR-bureau Drenthe en GGD Drenthe worden betrokken bij de actualisatie van het HaROP. - Verloopt dit volgens planning? - Is ondersteuning gewenst? Convenant Het onderhoud van het convenant is vastgelegd in de kwaliteitssystemen van de GHOR. Als er wijzigingen zijn (in bijvoorbeeld de wetgeving) zal de GHOR dit onderwerp agenderen. De GHOR neemt eventuele aanpassingen voor rekening. Evalueren van het OTO-programma in het lopende kalenderjaar Voorbereiden OTO-aanvraag voor het volgende kalenderjaar (in het overleg in het najaar) Wat verder als agendapunten wordt aangeleverd. f) LHV-bureau Noord-Nederland (al dan niet samen met de LHV Academie) neemt de activiteiten die voortkomen uit het OTO-programma voor rekening: verzamelen informatie (opvragen van offertes e.d.) voor het OTO-jaarplan voorbereiden OTO-aanvraag voor het overleg. Organiseren van de oefeningen en trainingen (inclusief locaties e.d.)? budgetbewaking contactpersoon naar Cycloon rapportage naar Cycloon 12

13 3. HaROP Platform Groningen In het HaROP-overleg Groningen op 31 oktober 2012 zijn de volgende afspraken gemaakt over de voortzetting van het HaROP-overleg. a) Het HaROP-overleg wordt voorgezet onder de naam Platform HaROP Groningen. b) Deelnemers aan het platform zijn: Henk Supheert DDG Maureen Tirtotaroeno Huisarts (lid adviesraad DDG) Jan van der Tuin Huisarts Cyriac Peters-Veluthamaninga Bestuurslid LHV Huisartsenkring Groningen Nirky Postema LHV-bureau Noord Nederland (contactpersoon OTO) Nynke Wind GHOR Groningen Renco Scheper Cycloon Noord Nederland c) Frequentie: minimaal 1 maal per jaar. d) Het GHOR-bureau heeft de regie voor wat betreft: uitnodigen, agenda en locatie. Het voorzitterschap ligt in handen van de huisartsenzorg. Verslaglegging wordt nader bepaald. e) Agendaonderwerpen: Onderhoud HaROP - Dit ligt in handen van de portefeuillehouder HaROP van de Huisartsenkring Groningen en de directeur van Centrale Huisartsendienst Groningen. Actualisering van de gegevens zal jaarlijks plaatsvinden. GHOR-bureau Groningen en GGD Groningen worden betrokken bij de actualisatie van het HaROP. - Verloopt dit volgens planning? - Is ondersteuning gewenst? Convenant Het onderhoud van het convenant is vastgelegd in de kwaliteitssystemen van de GHOR. Als er wijzigingen zijn (in bijvoorbeeld de wetgeving) zal de GHOR dit onderwerp agenderen. De GHOR neemt eventuele aanpassingen voor rekening. Evalueren van het OTO-programma in het lopende kalenderjaar Voorbereiden OTO-aanvraag voor het volgende kalenderjaar (in het overleg in het najaar) Wat verder als agendapunten wordt aangeleverd. f) LHV-bureau Noord Nederland (al dan niet samen met de LHV Academie) neemt de activiteiten die voortkomen uit het OTO-programma voor rekening: verzamelen informatie (opvragen van offertes e.d.) voor het OTO-jaarplan voorbereiden OTO-aanvraag voor het overleg. Organiseren van de oefeningen en trainingen (inclusief locaties e.d.)? budgetbewaking contactpersoon naar Cycloon rapportage naar Cycloon 13

14 4. HaROP Platform Noord Nederland Doelstelling De huisartsenzorg een Noord Nederland-breed platform te geven, waarin zij binnen de eigen doelgroep informatie kunnen uitwisselen. Het belang voor Cycloon/AZNNN ligt erin dat een direct grip bestaat op de planning en uitvoering van het OTO-traject binnen de huisartsenzorg. Voor de huisartsenzorg betekent dit dat door een Noord Nederlandbreed gezamenlijk OTO-traject aan te vragen kan veel tijd worden bespaard Uitvoering van het OTO-programma is efficiënter en effectiever als dit gezamenlijk plaatsvindt. a) Dit is een platform voor de huisartsenzorg voor de drie noordelijke provincies. b) Per provincie is deelnemer een vertegenwoordiger Huisartsenpost vertegenwoordiger Huisartsenkring medewerker LHV-bureau Noord Nederland vertegenwoordiger GHOR vertegenwoordiger ROS (Friesland) c) Frequentie: 2013 : 2 maal : mei kennismakingsbijeenkomst en in september overleg 2014 : 1 maal per jaar in september/oktober d) Cycloon heeft de regie: uitnodigen, agenda, en verslaglegging. Het voorzitterschap ligt in handen van de huisartsenzorg. Voorstel: Willem Groenevelt van Dokterwacht Friesland e) Agendaonderwerpen Kennismakingsbijeenkomst: kennismaking doel van het Platform HaROP (verwachtingenmanagement) uitwisselen ervaringen bespreken stand van zaken van het OTO-traject landelijke ontwikkelingen OTO Overleg in september: uitwisselen ervaringen evaluatie OTO-traject lopende jaar voorbereiden OTO-aanvraag volgende jaar landelijke ontwikkelingen OTO 14

15 Deelnemers Platform HaROP Noord Nederland Groningen Henk Supheert Projectmanager DDG Maureen Tirtotaroeno Huisarts en lid Adviesraad DDG Jan van der Tuin Huisarts Raju Peters Nynke Wind Portefeuillehouder HaROP LHV Huisartsenkring Groningen Beleidsmedewerker GHOR Groningen Friesland Monique Brifhoff Manager bedrijfsvoering DWF Erik Dijkstra Frank Zwager Senior beleidsmedewerker LHV Huisartsenkring Friesland Huisarts en deelnemer ROAZ Friesland namens de huisartsen Catrien Schuurman Adviseur ROS Friesland Froukje de Vries Beleidsmedewerker GHOR Fryslân Drenthe Maarten Stuker Directeur CHD Jan Willem van der Kouwe Albert Tjarks Elly van der Meulen Portefeuillehouder HaROP LHV Huisartsenkring Friesland Beleidsmedewerker GHOR Drenthe Beleidsmedewerker GHOR Drenthe Cycloon/AZ NNN Renco Scheeper OTO-coördinator Overige Nirky Postema Beleidsmedewerker LHV-bureau Noord Nederland 15

16 Bijlage 5 Planning HaROP-activiteiten Periode Activiteit Door Februari 2013 Maart 2013 Maart 2013 Tijdsindicatie in uren Overleg met de OTO-contactpersonen per provincie over de invulling van de OTOactiviteiten OTO-coördinator 12 1 Data uitzetten voor kennismakingsbijeenkomst in mei Overleg met Willem Groenevelt over voorzitterschap Platform HaROP Frontoffice 2 OTO-coördinator 6 Deelname aan Platform HaROP Friesland OTO-coördinator 6 April 2013 Voorbereiden Platform HaROP Noord-Nederland: agenda OTO-coördinator 4 Inplannen Platform HaROP Noord Nederland Frontoffice 1??? Deelname aan Platform HaROP Drenthe OTO-coördinator 6 Mei 2013 Juni 2013 Augustus 2013 Platform HaROP Noord Nederland: deelname OTO-coördinator 2 Platform HaROP Noord Nederland: deelname en verslaglegging Data uitzetten voor Platform HaROP Noord Nederland Voorbereiden Platform HaROP Noord-Nederland: agenda Frontoffice 6 Frontoffice 2 OTO-coördinator 4 Inplannen Platform HaROP Noord Nederland Frontoffice 1 Overleg met de OTO-contactpersonen per provincie over de invulling van de OTOactiviteiten en het OTO-jaarplan 2013 OTO-coördinator 12 September 2013 Deelname aan Platform HaROP Friesland OTO-coördinator 6 Deelname aan Platform HaROP Drenthe OTO-coördinator 6 Deelname aan Platform HaROP Groningen OTO-coördinator 6 Oktober 2013 Platform HaROP Noord Nederland: deelname OTO-coördinator 2 Platform HaROP Noord Nederland: deelname en verslaglegging Frontoffice 6 November 2013 Ondersteuning bij OTO-jaarplannen 2013 OTO-coördinator 12 1 De OTO-contactpersonen per provincie zijn terug te vinden in bijlage 4: vet gedrukt bij deelnemers. 16

17 Bijlage 6 Financiële rapportage 2-mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep sep-12 2-nov-12 1-dec-12 Factuurdatum Factuurnummer NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN Betreft Netto bedrag 19% BTW Bruto bedrag Projectwerkzaamheden jan/feb ,5 uur à 92,50 en 9 uur à 62, ,25 344, ,39 Projectwerkzaamheden maart uur à 92,50 en 10,5 uur à 62, ,75 845, ,01 Projectwerkzaamheden april uur à 92,50 en 17 uur à 62, ,00 746, ,70 Projectwerkzaamheden mei ,50 816, ,03 37 uur à 92,50 en 14 uur à 62,50 Projectwerkzaamheden juni ,25 405, ,14 16 uur à 92,50 en 10,5 uur à 62,50 Projectwerkzaamheden juli ,00 646, ,95 26 uur à 92,50 en 16 uur à 62,50 Projectwerkzaamheden augustus ,25 360, ,54 20,5 uur à 92,50 Projectwerkzaamheden september ,25 716, ,79 33 uur à 92,50 en 11,5 uur à 62,50 Projectwerkzaamheden oktober ,25 617, ,99 24 uur à 92,50 en 16,5 uur à 62,50 Projectwerkzaamheden november ,25 672, ,09 29,5 uur à 92,50 en 13 uur à 62,50 Projectwerkzaamheden december ,50 687, ,83 31 uur à 92,50 en 12 uur à 62,50 Projectwerkzaamheden januari ,25 937, ,14 51 uur à 92,50 en 3,5 uur à 62,50 Projectwerkzaamheden februari , , ,71 47 uur à 92,50 en 16,5 uur à 62,50 Projectwerkzaamheden maart ,5 uur à 92,50 en 14,5 uur à 62, ,00 690, ,65 Projectwerkzaamheden april ,5 uur à 92,50 en 19,5 uur à 62, , , ,73 Projectwerkzaamheden mei uur à 92,50 en 8 uur à 62, ,00 762, ,85 Projectwerkzaamheden juni ,5 uur à 92,50 en 13,5 uur à 62, ,50 889, ,18 Projectwerkzaamheden juli ,5 uur à 92,50 en 4 uur à 62, ,75 284, ,51 Projectwerkzaamheden augustus ,5 uur à 92,50 en 5,5 uur à 62, ,50 337, ,23 Projectwerkzaamheden september uur à 92,50 en 11 uur à 62, ,50 482, ,63 Projectwerkzaamheden oktober ,5 uur à 92,50 en 11,5 uur à 62, ,50 607, ,93 Projectwerkzaamheden november uur à 92,50 en 21,5 uur à 62, , , ,41 Totaal , , ,43 17

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Convenant Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Inhoudsopgave Partijen Overwegingen Doel en begrippen Verantwoordelijkheden Grootschalige infectieziektebestrijding Flitsramp (opgeschaalde acute

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

2 jaar (daarna voor telkens 2 jaar herkiesbaar) in de even kalenderjaren

2 jaar (daarna voor telkens 2 jaar herkiesbaar) in de even kalenderjaren Voorzi&er Func,enaam: Lid dagelijks bestuur: Func,onaris wordt vervangen door: Aangesteld door: ZiBngsperiode: Voorzi&er Ja Secretaris Algemene Leden Vergadering (ALV) 2 jaar (daarna voor telkens 2 jaar

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES. Huisartsen Noord-Holland Noord. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES. Huisartsen Noord-Holland Noord. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES Huisartsen Noord-Holland Noord en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Pagina 1 van 11 Ondergetekenden: Partijen De Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Project Versterking Regionale Samenwerking Infectieziektebestrijding Noord Nederland

Project Versterking Regionale Samenwerking Infectieziektebestrijding Noord Nederland Project Versterking Regionale Samenwerking Infectieziektebestrijding Noord Nederland In het kader van het landelijke Project Versterken Driehoek GGD Ned Cib - Regio - Projectplan Subsidie aanvraag volgt

Nadere informatie

Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten)

Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten) Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten) Datum: 31 januari 2017 Projectleider: Jiao Li Kostenplaats: HS en HJ (met alle subplaatsen) Korte projectbeschrijving: Het projectplan is erop gericht

Nadere informatie

13 s e p t e m b e r p r o j e c t A l e w i j n s z - en V i s s e r s t r a a t

13 s e p t e m b e r p r o j e c t A l e w i j n s z - en V i s s e r s t r a a t informatieavond 13 s e p t e m b e r 2012 p r o j e c t A l e w i j n s z - en V i s s e r s t r a a t Welkom mobieltjes uit vragen na de pauze 2 Agenda 19:00 Inloop 19:30 Inleiding (Fenny de Graaf, directeur-bestuurder)

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Huisartsenzorg en GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld op 1 juli 2013 te Rotterdam Inhoudsopgave I. Partijen... 3 II. Overwegingen... 3 III. Doel en begrippen...

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Agendapunt 05. Bestuur DDZ 25 juni 2013. Projectplan Pilot Drankenkartons

Agendapunt 05. Bestuur DDZ 25 juni 2013. Projectplan Pilot Drankenkartons Agendapunt 05. Bestuur DDZ 25 juni 2013 Projectplan Pilot Drankenkartons 1 Samenvatting De pilot drankenkartons wordt uitgevoerd in 2013 voor meerdere inzamelsystemen in een representatief aantal gemeenten.

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Heusden VOORSTEL RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE. Rapportage Grondexploitatie Gemeente Heusden

Heusden VOORSTEL RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE. Rapportage Grondexploitatie Gemeente Heusden VOORSTEL RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE Heusden Betreft Aan Van Rapportage Grondexploitatie Gemeente Heusden Gemeenteraad en College van Heusden Fractie D66 Heusden Datum 27 september 2011 Inleiding In de

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Mentorschap bestuurders in Fryslân West

Mentorschap bestuurders in Fryslân West Mentorschap bestuurders in Fryslân West 1. Inleiding: De portefeuillehouders SoZaWe van de 7 gemeentes in NW-Fryslân hebben uitgesproken, na een oproep daartoe in VFG-verband, zich in te willen zetten

Nadere informatie

High Level. 12 november 2010. Bas Bouwman

High Level. 12 november 2010. Bas Bouwman High Level Inkoopbesparingsprogramma 2011 12 november 2010 Bas Bouwman Inleiding en doelstelling De doelstelling is om snel maar op gedegen wijze te komen tot een inkoopbesparingsprogramma voor 2011 voor

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

HaROP Deel C Infectieziekten Friesland def

HaROP Deel C Infectieziekten Friesland def HaROP Deel C Infectieziekten Friesland.6. def Activeren crisisteam Directeur DWF 4. Check op actualiteit van HaROP Deel B Infectieziekten LHV-medewerker NN + Activeren HaROP Deel B Infectieziekten Crisisteam

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2013 2015. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2013 2015. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycloon-beleidsplan 2013 2015 Noord Nederland Drenthe, Friesland, Groningen Auteur: Stuurgroep Cycloon: Edith Leentvaar hoofd GHOR Friesland Sipke Benus, hoofd GHOR Groningen Corry Kanning, hoofd GHOR

Nadere informatie

3TU Electronic Resource Management

3TU Electronic Resource Management 3TU Electronic Resource Management projectplan Eindhoven, juli 20 ERM-3TU/20-1 Auteur: L.J.H. Delescen versie 1.0: 5 juli 20 2 Inhoudsopgave 0 Documentgeschiedenis 3 0.1 Revisies 3 0.2 Goedkeuring 3 1

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014

INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014 INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014 AGENDA 19:30u Welkomstwoord (wethouder mevr. Starmans) 19:35u Schetsboek stedenbouwkundig plan (dhr. Dieleman) 19:55u CPO (dhr. Van Dongen) 20:00u Processtappen

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

PROJECTPLAN DEELIMPLEMENTATIE MODERNISERING VERENIGINGSSTRUCTUUR KNGF INRICHTING EN WERKWIJZE

PROJECTPLAN DEELIMPLEMENTATIE MODERNISERING VERENIGINGSSTRUCTUUR KNGF INRICHTING EN WERKWIJZE PROJECTPLAN DEELIMPLEMENTATIE MODERNISERING VERENIGINGSSTRUCTUUR KNGF INRICHTING EN WERKWIJZE Ellen Kroese en Frans Huizenga 5 maart 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Doelstelling en uitgangspunten deelimplementatieplan

Nadere informatie

Taak Splitsing Voortgang. Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting. Externe taken Externe mijlpaal Deadline

Taak Splitsing Voortgang. Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting. Externe taken Externe mijlpaal Deadline Id naam Duur Begindatum Einddatum an '10 18 jan '10 25 jan '10 1 feb '1 d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d 1 2 Start 1 dag woe 13-1-10 woe 13-1-10 3 Voorbereidende werkzaamheden (offertes, besluiten

Nadere informatie

Convenant Huisartsen regio Gelderse Vallei en Arnhem e.o.

Convenant Huisartsen regio Gelderse Vallei en Arnhem e.o. Convenant Huisartsen regio Gelderse Vallei en Arnhem e.o. en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, Veiligheidsregio Utrecht en GGD Regio Utrecht 2.0 Onze Huisartsen V huisartsen gelderse

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Kasstaat Contante verkopen feb-10

Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstuk 1 tm 233 Afleverdatum: 1-28 februari 45 Villa 225,00 10.125,00 110 Lodge 180,00 19.800,00 78 Cabin 150,00 11.700,00 Bedrag exclusief omzetbelasting 41.625,00 Omzetbelasting

Nadere informatie

Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO 2014-2015

Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO 2014-2015 Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO 2014-2015 Verdere professionalisering, borging en verantwoording Auteur: OTO Platform Datum: 1 mei 2014 Versie: 1.0 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Volwassenheid

Nadere informatie

Quick Scan invoering Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Quick Scan invoering Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen Quick Scan invoering Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 1 juni 2015 1. Inleidend kader Afgelopen 26 mei 2015 is het wetsvoorstel Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft in het eerste kwartaal van 2017 onderzoek gedaan naar leningen voor het oversluiten

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht

Zorgboerderij Molenzicht Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006

Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006 Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006 In deze rapportage komen respectievelijk het Bureau Jeugdzorg (BJZ), het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de geïndiceerde jeugdzorgaanbieders aan

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP)

Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP) Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP) Datum: 31 januari 2017 Projectleider: Titus Damsma Kostenplaats: TH 3152, 3159 t/m 3163 Korte projectbeschrijving: Het beleid Onder 13 is internationaal

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015 Printdatum : 5-10-2015 1/13 Aantal werknemers gemiddeld Aantal werknemers totaal Aantal fte Aantal fte BAPO Aantal fte ziek Aantal ziekmeldingen Aantal herstelmeldingen Aantal nul-verzuimers 49.100 58.155

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-reductie

Communicatieplan CO2-reductie Communicatieplan CO2-reductie Erp, aug 2017, versie 2 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. van Oorschot (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

Handleiding Zorgcontinuïteit

Handleiding Zorgcontinuïteit Handleiding Zorgcontinuïteit en Crisisbeheersing Voor crisisbeleidsteams en GHOR contactpersonen Versie 2.0 Voorwoord In Nederland hebben zich de afgelopen jaren een aantal gebeurtenissen voorgedaan, die

Nadere informatie

Bijeenkomst Veiligheidsplatform IJmond

Bijeenkomst Veiligheidsplatform IJmond Bijeenkomst Veiligheidsplatform IJmond VERSIE 12 APRIL 2016 Tata Steel Slide 2 AGENDA Opening Jeffrey Flemming Samenwerking Hans van den Berg Vereniging VPIJ Clement Kieftenbeld Samenwerking dec-12 jan-13

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht op 22 mei 2013

Concept besluitenlijst van de vergadering van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht op 22 mei 2013 Aanvang: 13.00 uur Einde: 14.40 uur Concept besluitenlijst van de vergadering van het op 22 mei 2013 Plaats: provinciehuis, vergaderruimte 1-45 Aanwezig Leden: Overigen: Verhinderd: Johan van den Hout

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Floorball in het MBO Het realiseren van een breed en structureel floorball aanbod in Noord-Nederland

Floorball in het MBO Het realiseren van een breed en structureel floorball aanbod in Noord-Nederland Floorball in het MBO Het realiseren van een breed en structureel floorball aanbod in Noord-Nederland Vervolgbijeenkomst Maandag 20 juni 2011 10.00 12.00 uur Heerenveen, Abe Lenstra Stadion Agenda 10.00

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best Rekenkamercommissie Onderzoeksplan proces- kwaliteit gemeente Best September 2014 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

Voorbeeld aanvraagformulier

Voorbeeld aanvraagformulier Voorbeeld aanvraagformulier Voordat u een aanvraag in wilt dienen kunt u in dit document zien welke vragen u moet beantwoorden en welke bijlagen er gevraagd worden toe te voegen. De vragen ziet u hieronder

Nadere informatie

EINDVERSLAG. FLOWERS en FOOD. Blauwdruk voor ketenregie in de aspergeteelt

EINDVERSLAG. FLOWERS en FOOD. Blauwdruk voor ketenregie in de aspergeteelt EINDVERSLAG FLOWERS en FOOD Blauwdruk voor ketenregie in de aspergeteelt 30 september 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten... 3 Fase A voorbereiding

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE SITUERING Deze afsprakennota kadert binnen de ruimere samenwerking tussen de gemeente en Logo Antwerpen

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke TUSSENSTAND PROJECT BESTUURLIJKE VERNIEUWING (juni 2007) In december 2006 is door de raad het actieplan Bestuurlijke Vernieuwing vastgesteld. Daarmee werd groen licht gegeven om met verschillende acties

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

Visitatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO:

Visitatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO: Visitatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO: Auteur: Werkgroep Visitatie Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Heleen de Boer; GHOR IJsselland Henk Ruessink; GHOR Noord- en Oost Gelderland

Nadere informatie

Jaarplan CRO luchthaven Eelde 2017

Jaarplan CRO luchthaven Eelde 2017 Jaarplan CRO luchthaven Eelde 2017 Opgesteld door: Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Vastgesteld op: 1 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van de Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde.

Nadere informatie

INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014

INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 Versie Activiteit Datum Resultaat/opmerkingen Vs. 0.1 Opstellen concept door Januari 2015 kwaliteitsmedewerker Vs. 0.2 Ter vaststelling voorgelegd aan hoofd bureau 2 februari

Nadere informatie

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014.

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014. Informatienota Aan: Commissie bestuur Van: college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014 Portefeuillehouder Laurens Verspuij Datum collegebesluit 5 november 2013 Geheimhouding: Nee Kennisnemen

Nadere informatie

Kringplan 2014 Limburg

Kringplan 2014 Limburg Kringplan 2014 Limburg 28 januari 2014 Inleiding De Huisartsenkring Limburg is de regionale exponent van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Het bestuur wordt bij haar werkzaamheden ondersteund

Nadere informatie

Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering

Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Definitief projectplan Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Dienst Mediavoorzieningen Datum: 16 maart 2010 p. 1 Inhoudsopgave 1. Probleemschets 2. Opdracht van het project

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. COMMUNICATIEPLAN UPDATE 2015 OPDRACHTGEVER DATUM 15 juni 2015

Nadere informatie

Welkom bij YourMoneyAlarms.tips

Welkom bij YourMoneyAlarms.tips Welkom bij YourMoneyAlarms.tips In dit overzicht leest u onze resultaten tot en met augustus 2017. Sinds januari 2008 zijn er meer dan 100 trades uitgevoerd op basis van de signalen van het analysemodel

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Wouter Slors. Boerderijnummer: 1561

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Wouter Slors. Boerderijnummer: 1561 arverslag nuari 2012 - december 2012 Boerderijnummer: 1561 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Planning JWC Augustus/September 2011

Planning JWC Augustus/September 2011 Planning Augustus/September 2011 Agenda opstellen voor de website en bijblijver Uiterlijke inleverdata Kopij Bijblijver: Agenda opstellen voor vergadering en verspreiden 25 sept (verschijnt 29 sept) 27

Nadere informatie

De coördinatoren van de evenementen waren in 2014: Ooldrik Modderman en Marlies Burgler m.i.v. 16-11-2014: Sjoukje Brouwer en Harry Dik

De coördinatoren van de evenementen waren in 2014: Ooldrik Modderman en Marlies Burgler m.i.v. 16-11-2014: Sjoukje Brouwer en Harry Dik Jaarverslag 2014 van de Evenementen Commissie Weg Na een lange aanloopperiode is op 18 februari 2015 is het Beleidsplan van de Evenementen Commissie Weg (ECW) door het bestuur van GA geaccordeerd. Zie

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER alisering ion G ro éé n Re g Groningen één nin gen 120401 2012, Brandweer Groningen Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Drachten, 21 juni 2012

Voorlichtingsbijeenkomst Drachten, 21 juni 2012 Voorlichtingsbijeenkomst Drachten, 21 juni 2012 Programma 17.30 Opening en welkom Paul van den Berg, hoogleraar verloskunde 17.45 Toelichting op de Consortiumaanvraag ProKind en projectaanvraag ACTion

Nadere informatie

Miriam van Drunen Gehuwd, 3 kinderen (17, 14 en 5) HAVO A-verpleegkundige 1987 1995 verpleegkundige 1995 1999 administratief medewerker HBO APPB 1999 2006 p-adviseur, mobiliteitsconsulent, zzp-er Vanaf

Nadere informatie

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1 MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST BRUG DRAAGVLAK 1 VOORSTELLEN AGENDA EVEN VOORSTELLEN Meta t Lam, Lid Raad van Bestuur Rick van Dam, manager Strategie & Innovatie René Bosman, manager Informatie

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V.

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V. Communicatieplan CO 2 -reductie B.V. Leusden, november 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Over dit communicatieplan

Nadere informatie

zorgboerderij De Middag

zorgboerderij De Middag Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag april2012 - december 2012 zorgboerderij De Middag Boerderijnummer: 711 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance Het leveren van Diensten ten behoeve van voortbrenging, Beheer, Onderhoud en Exploitatie door Opdrachtgever van het CCI-Platform. CCI-Specialist(en) en Support Opdrachtgever:

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Eerstelijns verblijf

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Eerstelijns verblijf De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Eerstelijns verblijf 15 juli Agenda Indicatiestelling subsidieregeling ELV Toetsing achteraf indicatiebesluiten ELV Resultaten toetsing Conclusies en blik

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Zaakgericht werken in Emmen. Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015

Zaakgericht werken in Emmen. Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015 Zaakgericht werken in Emmen Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015 Voorstellen Debby Gillet Projectleider zaakgericht werken/dimpact Gemeente Emmen Contactgegevens d.gillet@emmen.nl 06-52169186

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Digitaal Doorstroom Dossier schooljaar (DDD) 2014-2015. Inleiding

Plan van Aanpak Digitaal Doorstroom Dossier schooljaar (DDD) 2014-2015. Inleiding Plan van Aanpak Digitaal Doorstroom Dossier schooljaar (DDD) 2014-2015 Inleiding In het Regionaal VSV Activiteitenplan van VSV Stedendriehoek is het voornemen opgenomen om de doorstroom van VO leerlingen

Nadere informatie

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser Projectplan samenwerking Onderdeel Week van de Jeugd Opdrachtnemers Werkgroep Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser 1. Projectomschrijving

Nadere informatie

Planning JWC Augustus/September 2012

Planning JWC Augustus/September 2012 Planning Augustus/September 2012 Agenda opstellen voor de website en bijblijver Uiterlijke inleverdata Kopij Bijblijver: Agenda opstellen voor vergadering en verspreiden 25 sept (verschijnt 29 sept) 3

Nadere informatie

meeting over ervaringen so far opstellen procedures volgens hoofdplaat werkinstructies (detail uitwerkingen procedures)

meeting over ervaringen so far opstellen procedures volgens hoofdplaat werkinstructies (detail uitwerkingen procedures) Routekaart Verbeteren beheer en onderhoudsproces Provincie Fryslan versie 20-05-2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Programma Assetmanagement jan-16 feb-16 mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid WeShareTalent injectie gestimuleerd door ESF subsidie Een gezonde impuls voor 2016 ESF subsidie biedt bedrijven de mogelijkheid om hun mensen productief, gemotiveerd en gezond aan

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

IT & Telecom Beheer Rapportage per directie November 2013

IT & Telecom Beheer Rapportage per directie November 2013 Aan jezelf want dat IT & Telecom Beheer Rapportage per directie Inhoudsopgave DOCUMENT CONTROL... 3 DOCUMENT STATUS... 3 DISTRIBUTIE... 3 AFKORTINGEN... 3 STAF AD... 4 ICT MIDDELEN... 4 INCIDENTMELDINGEN

Nadere informatie

Projectplan Ondersteuning Huisartsenzorg en Acute zorg in Noord Nederland (versie 2.0)

Projectplan Ondersteuning Huisartsenzorg en Acute zorg in Noord Nederland (versie 2.0) Projectplan Project: Ondersteuning in de Huisartsenzorg en Acute Zorg in Noord Nederland door de physician assistant Auteur: Albert Verstallen Budgetcode: Initiatiefnemer directieleden van de vier Noordelijke

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Nistelrode, maart 2016 Opgesteld door: M Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: Dhr. A Strijbosch Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN BIJ RAMPEN EN CRISES. HUISARTSEN Amsterdam

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN BIJ RAMPEN EN CRISES. HUISARTSEN Amsterdam CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 HUISARTSEN Amsterdam en VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland tezamen met de GENEESKUNDIGE en GEZONDHEIDSDIENST Amsterdam Ondergetekenden: partij

Nadere informatie