Eindrapportage Voorbereiding huisartsenzorg Noord Nederland op rampen en crises

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapportage Voorbereiding huisartsenzorg Noord Nederland op rampen en crises"

Transcriptie

1 Voorbereiding huisartsenzorg Noord Nederland op rampen en crises Jolanda Corré

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Projectinformatie 3 2. Projectomschrijving 3 3. Projectdoelstelling 3 4. Projectactiviteiten 3 5. Projectresultaat 1: HaROP- documenten 4 6. Projectresultaat 2: borging HaROP 4 7. Projectresultaat 3: opleidingsplannen 4 8. Projectresultaat 4: convenant met GHOR 5 9. Projectresultaat 5: Platform HaROP Financiële rapportage Conclusie Aanbevelingen 7 Bijlage 1 Vaststelling HaROP 8 Bijlage 2 Onderhoud HaROP 9 Bijlage 3 OTO-programma Bijlage 4 Platform HaROP 11 Bijlage 5 Planning HaROP-activiteiten 16 Bijlage 6 Financiële rapportage 17 2

3 1. Projectinformatie Opdrachtgever Mevrouw C.B.M. Kaagman, voorzitter Stuurgroep Cycloon Projectmanager Jolanda Corré Projectresultaat Zie hoofdstuk 5 tot en met 9 Projectperiode Januari 2011 tot en met december Projectomschrijving Begeleiding van de huisartsenzorg in Noord Nederland bij de voorbereiding op rampen en crises. De aangestelde projectleider zal vanuit Cycloon ondersteuning bieden bij de uitvoering van de projectactiviteiten als genoemd onder punt 4 voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. 3. Projectdoelstelling Te komen tot een situatie waarbij de huisartsenzorg in Noord Nederland is voorbereid op rampen en crises; zowel op het gebied van een infectieziekte-uitbraak als bij een zogenoemde flitsramp. Hieraan ten grondslag liggen het geaccordeerde HaROP en een communicatieplan. Waar van toepassing zullen plannen/afspraken worden gemaakt over activiteiten in het kader van opleiden, trainen en oefenen. Na het doorlopen van de verschillende fases worden de afspraken met de GHOR vastgelegd in een convenant. 4. Projectactiviteiten Ontwikkelen van een Harop. Implementatie van het Harop in het werkgebied van de deelnemende partijen. OTO-jaarplannen. Voorbereidingen voor het convenant met de GHOR. 3

4 5. Projectresultaat 1: HaROP- documenten In alle provincies zijn de HaROP-documenten ontwikkeld. Hierbij is uitgegaan van onderstaande structuur. HaROP Deel B Infectieziekten HaROP Deel C Infectieziekten HaROP Deel A Scholingsplan Convenant HaROP Deel B Flitsramp HaROP Deel C Flitsramp Harop gedeelte Deel A Deel B Infectieziekten Deel C Infectieziekten Deel B Flitsramp Deel C Flitsramp Scholingsplan Convenant Inhoud Theoretisch gedeelte Praktische uitwerking Checklisten Praktische uitwerking aan de hand van de keuzes van de Huisartsenzorg Checklisten Via OTO-aanvraag Afspraken tussen het GHORbureau en de deelnemers Huisartsenzorg 6. Projectresultaat 2: borging HaROP De borging van het HaROP bestaat uit drie activiteiten: Status en vaststelling HaROP-documenten De HaROP-documenten zijn in alle provincies door de deelnemende partijen vastgesteld. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de data van vaststelling Onderhoud HaROP Het onderhoud van het HaROP is vermeld in de Delen A en B van het HaROP. In bijlage 2 een weergave per provincie wie het onderhoud van welk HaROP-document wanneer voor rekening neemt OTO-activiteiten Zie punt 7: projectresultaat opleidingsplannen. 7. Projectresultaat 3: opleidingsplannen In 2012 is het OTO-programma zoals dat is aangevraagd deels uitgevoerd. In bijlage 3 is terug te vinden welke activiteiten zijn uitgevoerd en welke geen doorgang hebben gevonden. Voor 2013 is een OTO-aanvraag ingediend bij Cycloon. Voor het Cycloonbeleidsplan is informatie aangeleverd voor het OTO-traject voor de huisartsenzorg op lange termijn. 4

5 8. Projectresultaat 4: convenant met GHOR In Friesland en Drenthe is een convenant tussen de huisartsenzorg, de GHOR, de GGD en AZNN/Cycloon uitgewerkt en ondertekend. Hierbij is voor het convenant uitgegaan van het landelijke format. In Groningen is de keuze gemaakt om gebruik te maken van een eigen convenant. Reden hiervoor is dat de Veiligheidsprovincie in Groningen uniforme convenanten met alle ketenpartners nastreeft. Ondertekenaars van het convenant zijn de Veiligheidsprovincie en de partners uit de huisartsenzorg. Aan dit convenant is een bijlage toegevoegd met samenwerkingsafspraken. Deze samenwerkingsafspraken zijn ondertekend door de eerder genoemde partijen aangevuld met GGD Groningen en AZNN/Cycloon. Provincie Friesland 18 juni 2012 Datum ondertekening convenant Drenthe 07 december 2012 Groningen Januari Projectresultaat 5: Platform HaROP De voortzetting van het HaROP-overleg is niet benoemd als projectdoelstelling, maar kan een grote bijdrage leveren aan de borging van het HaROP-traject, met name op het gebied van OTO. Per provincie is gekozen voor het voortzetten van het overleg in de vorm van een Platform HaROP (naam provincie). Daarnaast zal ook minimaal één maal per jaar een bijeenkomst plaatsvinden van het Platform HaROP Noord Nederland. Uitwerking van deze gremia is opgenomen in bijlage 4. De activiteiten die hieruit voortkomen voor AZNNN/Cycloon zijn verwerkt in bijlage Financiële rapportage Projectbudget Projectkosten tot en met november Hotelkosten 900 Restbedrag De volledige rapportage is opgenomen in bijlage 6. 5

6 11. Conclusie Resultaten De projectresultaten als beschreven in de hoofdstukken 1 tot en met 5 zijn behaald Doorlooptijd Proces Het project heeft een langere doorlooptijd (van een half jaar) gekend dan aanvankelijk was gepland. Friesland heeft het project binnen de aanvankelijk geplande periode afgerond. In Drenthe lag de oorzaak van de verlenging enerzijds in het feit dat de projectgroep meer tijd nodig had om de materie zich eigen te maken en anderzijds heeft de vaststelling van de HaROP-documenten bij de partners in de huisartsenzorg meer tijd in beslag genomen dan was voorzien. De verlenging was voor Groningen noodzakelijk omdat het project een half jaar later dan de andere regio s is opgestart. De reden hiervoor was dat de deelnemende partijen uit de Huisartsenzorg (DDG en LHV Huisartsenkring Groningen) de afspraken voor de inzet om te komen tot het HaROP formeel schriftelijk wilden vastleggen. Dit proces heeft enige tijd in beslag genomen. In de drie provincies is het proces op een zelfde manier doorlopen: een projectgroep heeft met een bepaalde frequentie overleg gehad, waarbij de HaROP-documenten zijn ontwikkeld en de bewustwording is ontwikkeld. In Friesland waren de deelnemers van de projectgroepen met elkaar bekend en er was al sprake van een goede samenwerking. Dit was ook merkbaar in het projectoverleg. Dit is dan ook probleemloos, prettig, efficiënt en effectief verlopen. GHOR Fryslân heeft een positieve en actieve rol in het proces gehad en zich daardoor duidelijk(er) kunnen profileren bij de huisartsenzorg. Het project in Drenthe is in de beginfase vertraagd, omdat de nadruk vanuit de voorzitter van de LHV Huisartsenkring op de financiële consequenties van het HaROP werd gelegd. Begin 2012 is deze voorzitter afgetreden, waarna dit niet langer een onderwerp van gesprek was. Het overleg in Drenthe heeft zich gekenmerkt door herhaling. Belangrijke onderwerpen zijn meerdere malen aan de orde geweest om te komen tot consensus en draagvlak. GHOR Drenthe was bijzonder betrokken bij het project en heeft op een stimulerende manier invulling gegeven aan het voorzitterschap. Groningen heeft de vertraagde start opgevangen door (op initiatief van de huisartsenzorg) de duur van het overleg te verlengen. Van oudsher bestond er weinig vertouwen tussen de partijen in de huisartsenzorg en dit is in het projectoverleg regelmatig naar voren gekomen. DDG profileerde zich dominant en was van mening dat zij bij een ramp of crisis kunnen bepalen wat de huisartsen in dagdienst doen. Vanzelfsprekend werd dit niet geaccepteerd door (de vertegenwoordigers van) de LHV Huisartsenkring. Gedurende het traject is meer balans ontstaan en hebben de 6

7 partijen beter inzicht gekregen in hun eigen rol en meer respect gekregen voor de rol van de ander Financieel Financieel is het project binnen de begroting gerealiseerd. Zie hoofdstuk 1 en bijlage Algemeen De belangrijkste conclusie die kan worden getrokken is dat de samenwerking tussen de partijen in de huisartsenzorg en ook met de GHOR sterk is toegenomen. Men is zich er terdege van bewust dat gezamenlijk optrekken bij een ramp of crisis in ieders belang is. Het rampbewustzijn heeft zich goed ontwikkeld. Ook de intentie om het traject gezamenlijk voort te zetten is in alle provincies groot. 12. Aanbevelingen Vanuit GHOR Fryslân zijn er drie contactpersonen voor de huisartsenzorg: voor beleidsmatige zaken, voor medisch inhoudelijke zaken en voor het OTO-traject. Dit is voor de huisartsenzorg niet helder. Het advies is dan ook om vanuit de GHOR één medewerker aan te wijzen, die het eerste aanspreekpunt voor de huisartsen is. Gezien haar betrokkenheid en inzet bij het HaROP zou Froukje de Vries hier de voorkeur in hebben. In Drenthe zijn de contacten met de huisartsenzorg bijzonder goed, maar wel gestoeld op persoonlijke relatie. Met name bij de LHV Huisartsenkring ligt deze bij één persoon. Het advies is dan ook om dit breder te trekken: naast contacten met een tweede huisarts is ook een relatie met het LHV-bureau Noord Nederland aan te bevelen. De contacten van GHOR Groningen met DDG zijn intensiever dan met de LHV Huisartsenkring. Dit brengt in het geval van een ramp of crisis (met name bij een infectieziekte-uitbraak) risico s met zich mee. Het advies aan GHOR Groningen is om de relatie met de LHV Huisartsenkring en het LHV-bureau Noord Nederland op hetzelfde niveau te brengen als die met DDG. Daarnaast is het voor GHOR Groningen van belang om daadwerkelijk de regierol in het Platform HaROP Groningen op zich te nemen. Voor AZNNN/Cycloon is het eveneens van belang om uitvoering te geven aan de regierol; in dit geval voor het Platform HaROP Noord Nederland. In dit overleg kan AZNNN/Cycloon zich profileren als een ondersteunende partner voor de huisartsenzorg. 7

8 Bijlage 1 Vaststelling HaROP Provincie Organisatie Datum vaststelling Dokterwacht Friesland B.V. 24 april 2012 Friesland LHV Ledenraadvergadering Friesland 04 april 2012 ROS Friesland 27 maart 2012 Drenthe Groningen Centrale Huisartsenpost Drenthe 22 november 2012 LHV Ledenvergadering Drenthe 28 november 2012 Doktersdienst Groningen 15 november 2012 LHV Ledenraadvergadering Groningen 27 november

9 Bijlage 2 Onderhoud HaROP Provincie HaROPdocument Onderhoud als vastgelegd in documenten Friesland Deel A Aanpassing van het HaROP Deel A vindt plaats als belangrijke feiten wijzigen. Het beheer van het HaROP Deel A ligt bij het GHOR-bureau Fryslân. Controle vindt plaats, gegevens worden indien van toepassing - aangepast en verspreiding vindt plaats onder de samenwerkingspartners. Delen B en C Infectieziekten en Flitsramp Het onderhoud van het HaROP Deel B en Deel C Infectieziekten ligt in handen van de LHV-medewerker Noord- Nederland, de Manager Bedrijfsvoering van Dokterswacht Friesland en de provincieadviseur van ROS Friesland. De deelnemende partijen en de GHOR Fryslân worden op de hoogte gebracht van de wijzigingen. Actualisering van de gegevens zal jaarlijks plaatsvinden in de maanden mei/juni. Drenthe Deel A Aanpassing van het HaROP Deel A vindt plaats als belangrijke feiten wijzigen. Het beheer van het HaROP Deel A ligt bij het GHOR-bureau Drenthe. Controle vindt plaats, gegevens worden indien van toepassing - aangepast en verspreiding vindt plaats onder de samenwerkingspartners. Delen B en C Infectieziekten en Flitsramp De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het HaROP Deel B en Deel C Infectieziekten ligt in handen van de portefeuillehouder HaROP van de Huisartsenkring Drenthe en de directeur van Centrale Huisartsendienst Drenthe. Actualisering van de gegevens zal jaarlijks plaatsvinden. Echter alleen dan wanneer hier financiële middelen voor beschikbaar zijn. GHOR-bureau Drenthe en GGD Drenthe worden betrokken bij de actualisatie van het HaROP. Groningen Deel A Aanpassing van het HaROP Deel A vindt plaats als belangrijke feiten wijzigen. Het beheer van het HaROP Deel A ligt bij het GHOR-bureau Groningen. Controle vindt plaats, gegevens worden indien van toepassing - aangepast en verspreiding vindt plaats onder de samenwerkingspartners. Delen B en C Infectieziekten en Flitsramp Het onderhoud van het HaROP Deel B en Deel C Infectieziekten ligt in handen van de kwaliteitscoördinator van Dokterdienst Groningen in afstemming met de LHV Huisartsenkring Groningen. Actualisering van de gegevens zal jaarlijks plaatsvinden in de maanden mei/juni.het GHORbureau Groningen zal vervolgens het HaROP checken. Eventuele wijzigingen worden doorgeven ter aanpassing. 9

10 Bijlage 3 OTO-programma 2012 Provincie Training crisisbesluitvorming Oefening Crisisteam Simulatieoefening huisartsen E-learning module aangevraagd uitgevoerd aangevraagd uitgevoerd aangevraagd uitgevoerd uitgevoerd Friesland 1 15-mei okt Drenthe okt-12 Groningen 1 25-sep nov nov-12 Friesland Het crisisteam heeft zowel de training als de oefening gevolgd en met goed resultaat afgesloten en zijn landelijk gezien als één van de betere crisisteams benoemd door het trainingsbureau. De simulatieoefening voor de huisartsen heeft in deze regio nog niet plaatsgevonden en wordt ingepland voor Drenthe Zowel het crisisteam als de huisartsen hebben nog geen training of oefening gevolgd. Dit is zeker geen onwil van de betrokkenen, maar ligt meer in het tempo waarin Drenthe het traject heeft doorlopen en het moeizaam kunnen inplannen van de activiteiten. Alle genoemde trainingen/oefening worden in 2013 ingepland. Groningen In Groningen hebben alle activiteiten conform de OTO-aanvraag 2012 plaatsgevonden. Het crisisteam Groningen zal nog wel enige oefening nodig hebben om goed te kunnen functioneren (reactie trainingsbureau). Voor 2013 zijn inmiddels simulatieoefening voor de huisartsen ingepland en ook een tweede oefening voor het crisisteam is opgenomen in de OTO-aanvraag. 10

11 Bijlage 4 Platform HaROP 1. HaROP Platform Friesland In het HaROP-overleg Friesland op 6 november 2012 zijn de volgende afspraken gemaakt over de voortzetting van het HaROP-overleg. a) Het HaROP-overleg wordt voorgezet onder de naam Platform HaROP Friesland. b) Deelnemers aan het platform zijn: Monique Brikhoff Dokterwacht Friesland Erik Dijkstra Huisartsenkring Friesland (contactpersoon OTO) Frank Zwager Huisartsenkring Friesland Catrien Schuurman ROS Friesland Froukje de Vries GHOR Fryslân Renco Scheper Cycloon Noord Nederland c) Frequentie: 2 maal per jaar. De eerste bijeenkomst wordt ingepland in maart 2013; de vervolgbijeenkomst in september. d) Dokterwacht Friesland heeft de regie: uitnodigen, agenda, locatie, verslaglegging en voorzitterschap. e) Agendaonderwerpen: Vastleggen van de rollen binnen het crisisteam (onderwerp voor het eerste overleg) Onderhoud HaROP Dit ligt in handen van de kwaliteitscoördinator van Dokterdienst Friesland in afstemming met de LHV Huisartsenkring Friesland. Actualisering van de gegevens zal jaarlijks plaatsvinden in de maanden mei/juni. Het GHOR-bureau Fryslân zal vervolgens het HaROP checken. Eventuele wijzigingen worden doorgeven ter aanpassing. - Verloopt dit volgens planning (is vastgelegd in het HaROP)? - Is ondersteuning gewenst? Convenant Het onderhoud van het convenant is vastgelegd in de kwaliteitssystemen van de GHOR. Als er wijzigingen zijn (in bijvoorbeeld de wetgeving) zal de GHOR dit onderwerp agenderen. De GHOR neemt eventuele aanpassingen voor rekening. OTO-programma (opleiden, trainen, oefenen) voor Friesland Evalueren van het OTO-programma in het lopende kalenderjaar Voorbereiden OTO-aanvraag voor het volgende kalenderjaar (in het overleg in het najaar) Wat verder als agendapunten wordt aangeleverd. f) Dokterwacht Friesland neemt de activiteiten die voortkomen uit het OTO-programma voor rekening: verzamelen informatie (opvragen van offertes e.d.) voor het OTO-jaarplan voorbereiden OTO-aanvraag voor het overleg. Organiseren van de oefeningen en trainingen (inclusief locaties e.d.) budgetbewaking contactpersoon naar Cycloon rapportage naar Cycloon 11

12 2. HaROP Platform Drenthe In het HaROP-overleg Drenthe op 7 november 2012 zijn de volgende afspraken gemaakt over de voortzetting van het HaROP-overleg. a) Het HaROP-overleg wordt voorgezet onder de naam Platform HaROP Drenthe. b) Deelnemers aan het platform zijn: Maarten Stuker CHD Jan Willem van der Kouwe LHV Huisartsenkring Drenthe Nirky Postema LHV-bureau Noord-Nederland (contactpersoon OTO) Albert Tjarks GHOR Drenthe Elly van der Meulen GHOR Drenthe Renco Scheper Cycloon Noord Nederland c) Frequentie: minimaal 1 maal per jaar. d) Het GHOR-bureau heeft de regie voor wat betreft: uitnodigen, agenda en locatie. Het voorzitterschap ligt in handen van de huisartsenzorg. Verslaglegging wordt nader bepaald. e) Agendaonderwerpen: Onderhoud HaROP - Dit ligt in handen van de portefeuillehouder HaROP van de Huisartsenkring Drenthe en de directeur van Centrale Huisartsendienst Drenthe. Actualisering van de gegevens zal jaarlijks plaatsvinden. GHOR-bureau Drenthe en GGD Drenthe worden betrokken bij de actualisatie van het HaROP. - Verloopt dit volgens planning? - Is ondersteuning gewenst? Convenant Het onderhoud van het convenant is vastgelegd in de kwaliteitssystemen van de GHOR. Als er wijzigingen zijn (in bijvoorbeeld de wetgeving) zal de GHOR dit onderwerp agenderen. De GHOR neemt eventuele aanpassingen voor rekening. Evalueren van het OTO-programma in het lopende kalenderjaar Voorbereiden OTO-aanvraag voor het volgende kalenderjaar (in het overleg in het najaar) Wat verder als agendapunten wordt aangeleverd. f) LHV-bureau Noord-Nederland (al dan niet samen met de LHV Academie) neemt de activiteiten die voortkomen uit het OTO-programma voor rekening: verzamelen informatie (opvragen van offertes e.d.) voor het OTO-jaarplan voorbereiden OTO-aanvraag voor het overleg. Organiseren van de oefeningen en trainingen (inclusief locaties e.d.)? budgetbewaking contactpersoon naar Cycloon rapportage naar Cycloon 12

13 3. HaROP Platform Groningen In het HaROP-overleg Groningen op 31 oktober 2012 zijn de volgende afspraken gemaakt over de voortzetting van het HaROP-overleg. a) Het HaROP-overleg wordt voorgezet onder de naam Platform HaROP Groningen. b) Deelnemers aan het platform zijn: Henk Supheert DDG Maureen Tirtotaroeno Huisarts (lid adviesraad DDG) Jan van der Tuin Huisarts Cyriac Peters-Veluthamaninga Bestuurslid LHV Huisartsenkring Groningen Nirky Postema LHV-bureau Noord Nederland (contactpersoon OTO) Nynke Wind GHOR Groningen Renco Scheper Cycloon Noord Nederland c) Frequentie: minimaal 1 maal per jaar. d) Het GHOR-bureau heeft de regie voor wat betreft: uitnodigen, agenda en locatie. Het voorzitterschap ligt in handen van de huisartsenzorg. Verslaglegging wordt nader bepaald. e) Agendaonderwerpen: Onderhoud HaROP - Dit ligt in handen van de portefeuillehouder HaROP van de Huisartsenkring Groningen en de directeur van Centrale Huisartsendienst Groningen. Actualisering van de gegevens zal jaarlijks plaatsvinden. GHOR-bureau Groningen en GGD Groningen worden betrokken bij de actualisatie van het HaROP. - Verloopt dit volgens planning? - Is ondersteuning gewenst? Convenant Het onderhoud van het convenant is vastgelegd in de kwaliteitssystemen van de GHOR. Als er wijzigingen zijn (in bijvoorbeeld de wetgeving) zal de GHOR dit onderwerp agenderen. De GHOR neemt eventuele aanpassingen voor rekening. Evalueren van het OTO-programma in het lopende kalenderjaar Voorbereiden OTO-aanvraag voor het volgende kalenderjaar (in het overleg in het najaar) Wat verder als agendapunten wordt aangeleverd. f) LHV-bureau Noord Nederland (al dan niet samen met de LHV Academie) neemt de activiteiten die voortkomen uit het OTO-programma voor rekening: verzamelen informatie (opvragen van offertes e.d.) voor het OTO-jaarplan voorbereiden OTO-aanvraag voor het overleg. Organiseren van de oefeningen en trainingen (inclusief locaties e.d.)? budgetbewaking contactpersoon naar Cycloon rapportage naar Cycloon 13

14 4. HaROP Platform Noord Nederland Doelstelling De huisartsenzorg een Noord Nederland-breed platform te geven, waarin zij binnen de eigen doelgroep informatie kunnen uitwisselen. Het belang voor Cycloon/AZNNN ligt erin dat een direct grip bestaat op de planning en uitvoering van het OTO-traject binnen de huisartsenzorg. Voor de huisartsenzorg betekent dit dat door een Noord Nederlandbreed gezamenlijk OTO-traject aan te vragen kan veel tijd worden bespaard Uitvoering van het OTO-programma is efficiënter en effectiever als dit gezamenlijk plaatsvindt. a) Dit is een platform voor de huisartsenzorg voor de drie noordelijke provincies. b) Per provincie is deelnemer een vertegenwoordiger Huisartsenpost vertegenwoordiger Huisartsenkring medewerker LHV-bureau Noord Nederland vertegenwoordiger GHOR vertegenwoordiger ROS (Friesland) c) Frequentie: 2013 : 2 maal : mei kennismakingsbijeenkomst en in september overleg 2014 : 1 maal per jaar in september/oktober d) Cycloon heeft de regie: uitnodigen, agenda, en verslaglegging. Het voorzitterschap ligt in handen van de huisartsenzorg. Voorstel: Willem Groenevelt van Dokterwacht Friesland e) Agendaonderwerpen Kennismakingsbijeenkomst: kennismaking doel van het Platform HaROP (verwachtingenmanagement) uitwisselen ervaringen bespreken stand van zaken van het OTO-traject landelijke ontwikkelingen OTO Overleg in september: uitwisselen ervaringen evaluatie OTO-traject lopende jaar voorbereiden OTO-aanvraag volgende jaar landelijke ontwikkelingen OTO 14

15 Deelnemers Platform HaROP Noord Nederland Groningen Henk Supheert Projectmanager DDG Maureen Tirtotaroeno Huisarts en lid Adviesraad DDG Jan van der Tuin Huisarts Raju Peters Nynke Wind Portefeuillehouder HaROP LHV Huisartsenkring Groningen Beleidsmedewerker GHOR Groningen Friesland Monique Brifhoff Manager bedrijfsvoering DWF Erik Dijkstra Frank Zwager Senior beleidsmedewerker LHV Huisartsenkring Friesland Huisarts en deelnemer ROAZ Friesland namens de huisartsen Catrien Schuurman Adviseur ROS Friesland Froukje de Vries Beleidsmedewerker GHOR Fryslân Drenthe Maarten Stuker Directeur CHD Jan Willem van der Kouwe Albert Tjarks Elly van der Meulen Portefeuillehouder HaROP LHV Huisartsenkring Friesland Beleidsmedewerker GHOR Drenthe Beleidsmedewerker GHOR Drenthe Cycloon/AZ NNN Renco Scheeper OTO-coördinator Overige Nirky Postema Beleidsmedewerker LHV-bureau Noord Nederland 15

16 Bijlage 5 Planning HaROP-activiteiten Periode Activiteit Door Februari 2013 Maart 2013 Maart 2013 Tijdsindicatie in uren Overleg met de OTO-contactpersonen per provincie over de invulling van de OTOactiviteiten OTO-coördinator 12 1 Data uitzetten voor kennismakingsbijeenkomst in mei Overleg met Willem Groenevelt over voorzitterschap Platform HaROP Frontoffice 2 OTO-coördinator 6 Deelname aan Platform HaROP Friesland OTO-coördinator 6 April 2013 Voorbereiden Platform HaROP Noord-Nederland: agenda OTO-coördinator 4 Inplannen Platform HaROP Noord Nederland Frontoffice 1??? Deelname aan Platform HaROP Drenthe OTO-coördinator 6 Mei 2013 Juni 2013 Augustus 2013 Platform HaROP Noord Nederland: deelname OTO-coördinator 2 Platform HaROP Noord Nederland: deelname en verslaglegging Data uitzetten voor Platform HaROP Noord Nederland Voorbereiden Platform HaROP Noord-Nederland: agenda Frontoffice 6 Frontoffice 2 OTO-coördinator 4 Inplannen Platform HaROP Noord Nederland Frontoffice 1 Overleg met de OTO-contactpersonen per provincie over de invulling van de OTOactiviteiten en het OTO-jaarplan 2013 OTO-coördinator 12 September 2013 Deelname aan Platform HaROP Friesland OTO-coördinator 6 Deelname aan Platform HaROP Drenthe OTO-coördinator 6 Deelname aan Platform HaROP Groningen OTO-coördinator 6 Oktober 2013 Platform HaROP Noord Nederland: deelname OTO-coördinator 2 Platform HaROP Noord Nederland: deelname en verslaglegging Frontoffice 6 November 2013 Ondersteuning bij OTO-jaarplannen 2013 OTO-coördinator 12 1 De OTO-contactpersonen per provincie zijn terug te vinden in bijlage 4: vet gedrukt bij deelnemers. 16

17 Bijlage 6 Financiële rapportage 2-mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep sep-12 2-nov-12 1-dec-12 Factuurdatum Factuurnummer NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN Betreft Netto bedrag 19% BTW Bruto bedrag Projectwerkzaamheden jan/feb ,5 uur à 92,50 en 9 uur à 62, ,25 344, ,39 Projectwerkzaamheden maart uur à 92,50 en 10,5 uur à 62, ,75 845, ,01 Projectwerkzaamheden april uur à 92,50 en 17 uur à 62, ,00 746, ,70 Projectwerkzaamheden mei ,50 816, ,03 37 uur à 92,50 en 14 uur à 62,50 Projectwerkzaamheden juni ,25 405, ,14 16 uur à 92,50 en 10,5 uur à 62,50 Projectwerkzaamheden juli ,00 646, ,95 26 uur à 92,50 en 16 uur à 62,50 Projectwerkzaamheden augustus ,25 360, ,54 20,5 uur à 92,50 Projectwerkzaamheden september ,25 716, ,79 33 uur à 92,50 en 11,5 uur à 62,50 Projectwerkzaamheden oktober ,25 617, ,99 24 uur à 92,50 en 16,5 uur à 62,50 Projectwerkzaamheden november ,25 672, ,09 29,5 uur à 92,50 en 13 uur à 62,50 Projectwerkzaamheden december ,50 687, ,83 31 uur à 92,50 en 12 uur à 62,50 Projectwerkzaamheden januari ,25 937, ,14 51 uur à 92,50 en 3,5 uur à 62,50 Projectwerkzaamheden februari , , ,71 47 uur à 92,50 en 16,5 uur à 62,50 Projectwerkzaamheden maart ,5 uur à 92,50 en 14,5 uur à 62, ,00 690, ,65 Projectwerkzaamheden april ,5 uur à 92,50 en 19,5 uur à 62, , , ,73 Projectwerkzaamheden mei uur à 92,50 en 8 uur à 62, ,00 762, ,85 Projectwerkzaamheden juni ,5 uur à 92,50 en 13,5 uur à 62, ,50 889, ,18 Projectwerkzaamheden juli ,5 uur à 92,50 en 4 uur à 62, ,75 284, ,51 Projectwerkzaamheden augustus ,5 uur à 92,50 en 5,5 uur à 62, ,50 337, ,23 Projectwerkzaamheden september uur à 92,50 en 11 uur à 62, ,50 482, ,63 Projectwerkzaamheden oktober ,5 uur à 92,50 en 11,5 uur à 62, ,50 607, ,93 Projectwerkzaamheden november uur à 92,50 en 21,5 uur à 62, , , ,41 Totaal , , ,43 17

Landelijk Beleidskader OTO

Landelijk Beleidskader OTO Landelijk Beleidskader OTO INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING 0 Managementsamenvatting 0. MANAGEMENTSAMENVATTING 3 Het landelijk beleidskader OTO is op 19 juni 2012 door de OTO-Stuurgroep, het OTO-Platform

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering...

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering... INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.3. Eerstelijnszorgverleners

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren Januari 2008 V E I L I G H E I D S P R O G R A M M A INHOUD Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig 1 Doelstelling 3 Doelgroep 5 Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren 6

Nadere informatie

MONITORVERSLAG WAM RAPPORTAGE VOOR DE EINDEVALUATIE VAN EQUALPROJECT WAM (WERKGEVERSPLATFORM ARBEIDSTOELEIDING MEPPEL) NL-2004/EQA/0028

MONITORVERSLAG WAM RAPPORTAGE VOOR DE EINDEVALUATIE VAN EQUALPROJECT WAM (WERKGEVERSPLATFORM ARBEIDSTOELEIDING MEPPEL) NL-2004/EQA/0028 MONITORVERSLAG WAM RAPPORTAGE VOOR DE EINDEVALUATIE VAN EQUALPROJECT WAM (WERKGEVERSPLATFORM ARBEIDSTOELEIDING MEPPEL) NL-2004/EQA/0028 Johan! Meppel, december 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Organisatie:

Nadere informatie

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2 Plan van Aanpak - Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie - Voorlopig vastgesteld ten behoeve van achterbanraadpleging door leden regiegroep LMO VERSIE 1.2 Pagina 1 van 44 Auteurs: Jill

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer Jaarstukken 2012 Randstedelijke Rekenkamer Voorwoord Het jaar 2012 stond voor de Randstedelijke Rekenkamer in het teken van efficiency, vernieuwing en transparantie. Voor de begrotingsjaren 2011, 2012

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Opdrachtgeverschap reïntegratie in het primair en voortgezet onderwijs

Opdrachtgeverschap reïntegratie in het primair en voortgezet onderwijs Opdrachtgeverschap reïntegratie in het primair en voortgezet onderwijs Een terugblik en doorkijk naar de toekomst Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Silvia Bunt B2961 Leiden,

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten.

Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten. Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten. Advies aan het Kenniscentrum EVC. Hans Koole, november 2009 Hans Koole B.V. Bruggenbouwer Onderwijs Bedrijfsleven Inhoudsopgave Managementsamenvatting 1. Inleiding

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

Projectplan Herstel en Nazorg Brand Chemie-Pack

Projectplan Herstel en Nazorg Brand Chemie-Pack Projectplan Herstel en Nazorg Brand Chemie-Pack Gemeente Moerdijk 3 maart 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Diagnose en inhoudelijke aandachtspunten nafase...4 3. Doelstellingen en uitgangspunten...6

Nadere informatie

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH)

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport A.J.M. de Bruijn RE RA 17 september 2007 Referentie:

Nadere informatie

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN Versie 0.6 - Datum: 3-5-2012 Ten geleide De komende jaren (2013-2016) wordt de gemeentelijke basisadministratie (GBA) vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP).

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden gemeente Nota van B&W onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden Portefeuillehouder Collegevergadering

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal RPA werkplan 2014 Inhoud Voorwoord... 1 1. Ontwikkelingen... 2 1.1. Twee arbeidsmarktregio s, één RPA... 2 1.2. Nieuwe wetgeving: Participatiewet en sociaal domein... 2 1.3. Arbeidsmarktinformatie...

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM/WWI Judith Zweers Jaap Wils Sonja van der Kemp Projectnummer: B3564 Zoetermeer,

Nadere informatie

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jolijn van Haaf (IVA) Collin Hoogeveen (Van Montfoort) Monique Bruinsma (IVA) Met medewerking van: Rob Pranger (IVA) Sjaak Khonraad (Avans) Evaluatie

Nadere informatie