Schoolontwikkelingsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolontwikkelingsplan"

Transcriptie

1 Schoolontwikkelingsplan Schooljaar Natuurlijk Leren Hoofdpunten: Tabletonderwijs met Snappet voor rekenen en spelling Kanjertraining schoolbreed inzetten Handelingsgericht werken in het kader van Passend Onderwijs Anders organiseren van onderwijs in het kader van profilering St. Michaëlschool Zuidervaart LG Zuidschermer tel:

2 Inleiding Na een enerverend schooljaar waarin grote verandering in de samenstelling van het schoolteam heeft plaatsgevonden staan we als team voor een belangrijke uitdaging in het schooljaar dat voor ons ligt. In het voorgaande schooljaar is een start gemaakt op weg naar een nieuwe koers waarbij zowel de schoolorganisatie zelf als de profilering naar buiten toe om verandering vraagt. Met als doel het behoud van onze school voor de toekomst gaan we opnieuw invulling geven aan de speerpunten binnen ons onderwijs. Daarbij zal steeds de volgende vraag centraal staan: Doen we de goede dingen en doen we die dingen ook goed? Vanuit een houding van observeren en analyseren, denken in oplossingen, zoeken naar en uitproberen van nieuwe inzichten, gaan we actief, met daadkracht aan de slag. Helder moet zijn dat daarbij de ontwikkeling van het kind steeds centraal staat. We willen onze leerlingen de vaardigheden leren die ze nodig hebben om in de huidige maatschappij te leven en werken. Aansluitend bij de natuurlijke nieuwsgierigheid zoeken we naar de juiste vormen om kinderen te begeleiden in het ontdekkend leren en hen de vaardigheden van eigen initiatief, verantwoordelijkheid en zelfreflectie te leren. Een actieve en gemotiveerde leer- en werkhouding van de leerling en aansluitend onderwijs van de leerkracht staan daarbij centraal. Inspelend op de ontwikkelingen die de school op dit moment bezig houdt, gaan we komend schooljaar met het team werken aan de volgende hoofdpunten: Tabletonderwijs Snappet voor rekenen en spelling Kanjertraining schoolbreed inzetten Handelingsgericht werken in het kader van Passend Onderwijs Anders organiseren van onderwijs in het kader van profilering Bovenstaande onderdelen zullen hierna in aparte SOP-delen uitgewerkt worden. Aandachtspunten vanuit de evaluatie van het schoolontwikkelingsplan krijgen een plek binnen de onderdelen van het SOP Daarnaast willen we ook de leerlingen actiever betrekken in het meedenken over ontwikkelingen op school. We gaan dit doen door het instellen van een leerlingenraad die maandelijks overleg heeft met de directeur. Gezamenlijk en vol enthousiasme streven we er naar met elkaar een goed schooljaar te hebben, waarin onze kinderen natuurlijk leren voor het leven en waarin we als school mogen uitstralen dat we daarin een uniek concept kunnen bieden voor Zuidschermer en omstreken. Joke Ploeg-Hoeve September

3 Schooljaar Tabletonderwijs met Snappet Domein: Opbrengsten/Onderwijsleerproces/Zorg & Begeleiding Activiteit: Doelgericht werken aan het verhogen van onderwijs op maat door beter aan te sluiten op het individuele niveau van de leerlingen binnen de groep middels inzet van tabletonderwijs van Snappet. Huidige situatie: In de instructie en verwerking van leerstof lopen leerkrachten in de combinatiegroepen aan tegen het feit dat afstemmen op het individuele niveau van de leerlingen moeilijk haalbaar is met behulp van de reguliere werkwijze. Door de veelheid van instructiemomenten binnen de drie combinatie groepen is het afstemmen binnen de leerjaargroep en het direct geven van feedback tijden de verwerking moeilijk realiseerbaar. Om te komen tot een meer individuele leerplanning voor iedere leerling willen we gebruik maken van het tabletonderwijs van Snappet, waarbij het mogelijk is om leerlingen individueel op niveau te laten werken aan vooraf vastgestelde leerdoelen. Op basis van good practices van collega- scholen binnen onze Stichting is besloten tabletonderwijs te gaan inzetten op onze school. Via een constructie waarbij tablets door Snappet worden geleverd tegen betaling van een borg per tablet. Indien het werken met de tablets in de praktijk niet goed bevalt, is het mogelijk de tablets te retourneren en de borg terug te ontvangen. Verder kan er via Snappet gekozen worden om één of meerdere vakgebieden in het aanbod op te nemen. Dit kan per periode en per groep aangepast worden. Probleemanalyse (knelpunten) Hoe zorgen we bij gebruik van tablets voor borging van de leerlijnen voor rekenen en spelling? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de leerkracht in staat is recht te doen aan de niveauverschillen tussen leerlingen binnen de combinatiegroepen. Om te komen tot doelgerichter werken is diepgaandere analyse van leerproblemen op cognitief gebied nodig. Een mee adaptieve aanpak. Gewenste situatie (doelen) Er vindt een logische koppeling plaats van Snappet aan de bestaande methodes. Snappet ondersteunt het werk van de leerkracht tijdens en buiten de les middels het dashbord, waarmee de leerlingen effectief te volgen zijn en feedback directer en adequater wordt gegeven. Snappet leidt tot diepere analyse van leerlingenresultaten en doelgerichter werken aan individuele leerdoelen van leerlingen. Hiermee bieden we onderwijs op maat op individueel niveau. Evaluatiepunten Hoe werkt de combinatie tussen Snappet en de methodes, inclusief het instructiedeel? Krijgt de leerkracht m.b.v. Snappet beter zicht op de onderwijsbehoeften van de leerling door betere analyses van leerproblemen. Hoe wordt dit zichtbaar? Hoe wordt ons onderwijs zichtbaar/meetbaar adaptiever door het werken met Snappet? Hoe wordt het maatwerk vertaald in het leerlingvolgsysteem? Hoe kunnen we binnen de combinatiegroepen de cognitieve leerresultaten bij kinderen positief beïnvloeden. Snappet draagt bij aan het verbeteren van de leerresultaten door motivatie en directere feedback bij kinderen. In hoeverre resulteert Snappet in hogere taal- en rekenopbrengsten? 3

4 Leren van en met elkaar moet gewaarborgd blijven. Hoe voorkomen we dat leerlingen te individueel aan de slag gaan. Klassikale instructie en interactie blijft centraal staan bij het lesgeven m.b.t. tablets. In hoeverre zijn we in staat voldoende interactie en leren van elkaar te faciliteren voor de leerlingen in de verschillende groepen? Stappenplan/activiteiten: Augustus 2014 Voor aanvang van het nieuwe schooljaar krijgt het team instructie hoe te werken met de tablets in de klas. De werking van het Snappet dashbord voor de leerkrachten wordt toegelicht en in werking gezet. Vanaf de eerste dag van het nieuwe schooljaar worden de tablet in gebruik genomen. Iedere leerling van groep 4 t/m 8 krijgt een eigen tablet. Ter vervanging bij problemen zijn er in iedere groep 3 extra tablets. Leerkrachten gaan met de tablets werken en verzamelen vragen en knelpunten waar ze tegenaanlopen in de praktijk. September 2014 Vanuit Snappet wordt een training gegeven over het onderwijsinhoudelijke gebruik van Snappet. Doel hiervan is om ervoor te zorgen dat leerkrachten de mogelijkheden die Snappet biedt, zo effectief mogelijk inzet ten einde te komen tot individuele leerplanning voor ieder kind. Onderwerpen die aan bod komen in deze training zijn de volgende: -Begrijpen en gebruiken van leerlinggegevens uit het dashbord. -Verrijken van het onderwijsaanbod voor alle leerlingen met behulp van de plusknop. -Versterken van de interactie tijdens de instructie door de functie klassikaal werken -Differentiëren van het ondewijs met Snappet -Logisch koppelen van Snappet aan de bestaande methode -Toetsen met Snappet Oktober December 2014 In de praktijk van alledag uitproberen en ervaringen delen met collega s binnen de school en met collega s van andere Florescholen via het Floreveld. Januari Juni 2015 Aan de hand van gezamenlijke evaluatie in team, vastleggen van toekomstige werkwijze met Snappet. Blijven uitwisselen van nieuwe ervaringen binnen Snappet. Verkennen van nieuwe vakgebieden en keuze maken voor in te zetten vakgebieden in de toekomst. Verantwoordelijk: Directeur, IB, leerkrachten Middelen: Begroting financiën Tijd Snappet tablets 48 stuks borg licentie per leerling 4.00 p/mnd p/lln Licentie per vakgebied Wisselend bedrag per vakgebied, variërend van 0.50 tot 2.00 Evaluatie: Tussentijds op teamvergaderingen en op studiedag van 17 juni 2015 Twee studiemiddagen Overlegmiddagen met collega s om praktijk van alledag uit te wisselen en van elkaar te leren. 4

5 Schooljaar Kanjertraining schoolbreed inzetten Domein: Onderwijsleerproces/ Zorg en begeleiding Activiteit: Komen tot een doorgaande lijn in het aanbod van een aanpak voor de sociaal-emotionele vorming van alle leerlingen. Huidige situatie: De huidige methode die we als school gebruiken t.b.v. de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door de jaren heen, voldoet onvoldoende. Lessen uit de methode worden sporadisch ingezet. We zoeken als school naar een aanbod voor sociaal-emotionele vorming die past bij de wijze waarop we met elkaar willen omgaan. In schooljaar is in de middenbouw gestart met het aanbieden van Kanjertraining in groepsverband. Tevens is er met ouders een informatieve avond geweest over het werken met de Kanjertraining op school. Probleemanalyse (knelpunten) Gewenste situatie (doelen) Evaluatiepunten De leerkrachten zijn in staat om het pedagogisch klimaat in de klas goed te houden. Preventief en curatief wordt gewerkt aan het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de groep en aan de sociale vaardigheden bij de leerlingen. Ontwikkeling van de autonomie van kinderen. Kinderen leren zich authentiek te ontwikkelen op een positieve manier. De sociale vaardigheden van de kinderen worden versterkt en kinderen leren het hanteren van verschillende oplossingsstrategieën in Worden de Kanjerlessen in alle groepen effectief toegepast en creëren we in de groepen en door de school heen als team een goed pedagogisch klimaat. Nog niet in alle groepen zijn de leerkrachten gecertificeerd om de Kanjertraining te geven. De Intern Begeleider is nog niet gecertificeerd. In de groepen is nog onvoldoende afstemming over begeleiding bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. conflicten. In de onderbouw, middenbouw en bovenbouw werken leerkrachten die een licentie Kanjertraining bezitten. Door de school heen is er een eenduidige manier van omgaan m.b.t de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het team werkt vanuit de Kanjertraining en kinderen en ouders zijn daar mee bekend. Zijn in alle groepen gecertificeerde leerkrachten om Kanjertraining te geven en vindt coaching en begeleiding plaats door de Intern begeleider. Hoe is door de school heen merkbaar dat in één lijn gewerkt wordt met de Kanjertraining (bijvoorbeeld in het oplossen van problemen op het schoolplein)? Hebben leerkrachten bij elkaar lessen Kanjertraining bijgewoond en elkaar feedback gegeven? Het leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen, VISION, voldoet niet aan onze wensen en een alternatief wordt gezocht. Onderzoek naar en afstemming over het gebruik van het leerlingvolgsysteem behorend bij de Kanjertraining: Het Kanjeradviessysteem. Is het Kanjeradviessysteem toereikend en wenselijk om in te zetten voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 5

6 Stappenplan/activiteiten: September 2014 Leerkracht van de onderbouw- en bovenbouw + de Intern Begeleider van de school gaan de basis Kanjertraining in Almere volgen op 11 en 12 september. Oktober 2014 Kanjerlessen worden in alle groepen gegeven. Leerkrachten worden hierbij begeleid door de Intern Begeleider. Het LVS van de Kanjertraining wordt in gebruik genomen. November 2014 In het kader van het LVS sociaal-emotionele vorming, wordt de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen in beeld gebracht middels een toetsinstrument. Mogelijk wordt hiervoor het LVS van de Kanjertraining gebruikt. Als dit niet toereikend blijkt, wordt VISEON alsnog gebruikt. In november vindt de terugkomdag plaats in het kader van het behalen van licentie A, de basislicentie. De leerkrachten en IB-er volgen deze dag en ontvangen de basislicentie. Zij zijn daarmee gecertificeerd om in de eigen school de lessen uit de Kanjerboeken te geven aan volledige groepen. Na twee en na vier jaar volgen verplichte nascholingsdagen. Januari t/m juni 2015 De kanjerlessen worden in alle groepen gegeven en er vindt uitwisseling plaats tussen collega s o.l.v. de Intern Begeleider. Met elkaar wordt afgestemd hoe het Kanjer- denkgoed buiten de lessen om zichtbaar is/ moet zijn in de school en in communicatie met ouders. Verantwoordelijk: directeur, IB en leerkrachten Middelen: Financiën/tijd Kanjertraining volgen in Almere Kosten basiscursus p/p Materiaal + hulpmiddelen(petjes) Evaluatie: juni

7 Schooljaar Handelingsgericht werken in het kader van Passend Onderwijs Domein: Zorg & begeleiding Activiteit: Werken volgens de uitgangspunten van HGW, aansluiten op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Huidige situatie: Passend Onderwijs stelt ons voor de uitdaging ons onderwijs nog beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Alle vier samenwerkingsverbanden, waar Stichting Flore bij betrokken is, gaan ervanuit dat de basisscholen werken vanuit de principes van HandelingsGericht Werken, afgekort als HGW. HGW is niet iets nieuws, het is heel veel van wat we allemaal al doen, maar nu toegespitst op wat heeft een kind nodig aan ondersteuning. Dat vraagt anders kijken naar kinderen. We willen als team goed toegerust zijn om in de praktijk te werken volgens de principes van het HGW. Probleemanalyse (knelpunten) Gewenste situatie (doelen) Evaluatiepunten Binnen Passend Onderwijs komen er meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften binnen de school en moeten leerkrachten en school goed toegerust zijn om aan die uiteenlopende onderwijsbehoeften te kunnen voldoen. De principes en aanpak rond HGW zijn nog niet systematisch in gebruik. Effectief werken met HGW vraagt om scholing en begeleiding van het hele team. Uitgangspunten en doelen moeten nog helder gemaakt Effectief gebruik maken van de uitgangspunten van het HGW: 1. Onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal (zowel cognitieve sociaalemotionele behoeften) 2. Het gaat om afstemming en wisselwerking, we gaan uit van transactie in de onderwijsleersituatie 3. De leerkracht doet ertoe 4. Positieve aspecten zijn van groot belang 5. Er is sprake van constructieve samenwerking 6. Ons handelen is doelgericht In hoeverre zijn we in staat om vanuit de uitgangspunten van HGW af te stemmen op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Is er voldoende expertise bij het team om Handelingsgericht te werken en hebben we goed in beeld wat nodig is om hierin onze kennis en expertise verder te vergroten. Hebben leerkrachten bruikbare tools in handen om in de praktijk invulling te geven aan het HGW. Is de rol van ouders binnen het worden en handvatten voor de 7. De werkwijze is systematisch HGW met kinderen helder en is alledaagse praktijk zijn nodig. De rol van ouders binnen HGW en Passend Onderwijs vraagt ook om helderheid. en transparant. dit ook gecommuniceerd naar ouders toe. Stappenplan/activiteiten: September-november: Met het team volgen we op 24 september een bijeenkomst van Noëlle Paymaijer over HGW. Noëlle Paymaijer is de grondlegger van het HGW. Aan de hand van deze bijeenkomst gaan we onze eigen praktijk op het gebied van HGW onder de loep nemen en knelpunten benoemen. Samen met het team van de Bonte Mol in Schermerhorn gaan we onder leiding van de OBD leren wat HGW voor onze praktijk in de school inhoudt. ( ). November t/m juni: Intern begeleider coacht leerkrachten m.b.t. Handelingsgericht werken en de praktijk in de klas. Binnen de leerlingenzorg zijn de uitgangspunt van HGW ook in de handelingsplannen en/of groepsplannen zichtbaar. 7

8 Verantwoordelijk: directeur, IB-er en team Middelen: Financiën Aanbod Annemieke Spiekerman Bekostigd door Flore, van de OBD, studiemiddag bovenschools Evaluatie: Tussentijds en aan het einde van het schooljaar 8

9 Schooljaar Anders organiseren van onderwijs Domein: Onderwijs & leren, Kwaliteitszorg, Beleid en Organisatie Activiteit: Komen tot een organisatievorm binnen de school waarbij het onderwijsaanbod zo goed mogelijk is afgestemd op het werken in de kleinschalige setting met een klein aantal leerlingen. Huidige situatie: Zoals al in de inleiding van het schoolontwikkelingsplan genoemd is het anders organiseren van ons onderwijs een belangrijke uitdaging waar we voor staan om als kleine school in de toekomst te kunnen blijven bestaan. Het is noodzakelijk om met elkaar vanuit een open houding samen te zoeken hoe we als team het onderwijs op deze school, passend bij de ontwikkelingen van de huidige tijd en de situatie waarin we verkeren, zo effectief mogelijk vorm kunnen geven. Probleemanalyse (knelpunten) Gewenste situatie (doelen) Evaluatiepunten Het hanteren van het klassikale leerjaarstofsysteem sluit niet voldoende aan bij het werken in combinatiegroepen. Door krimp in de formatie is het steeds in mindere mate mogelijk om groepen apart instructie te geven. De intrinsieke motivatie van leerlingen willen we vergroten door een andere manier van werken waarbij leerlingen meer verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces. De schoolorganisatie op dusdanige wijze inrichten dat de kinderen zo effectief mogelijk les krijgen. Met het team invulling geven aan een andere wijze van organiseren van leren, waarbij een actieve en gemotiveerde leer- en werkhouding van leerlingen centraal staat. Mogelijk komen tot nieuwe groeperingsvormen binnen de school. Met het team vanuit een lerende en onderzoekende houding komen tot een duurzame schoolorganisatie. Hoe staat in ons onderwijsaanbod de ontwikkeling van het kind centraal en op welke wijze organiseren we dat zo optimaal mogelijk. Hoe creëren we in een doorgaande lijn door de school heen een actieve en gemotiveerde leer- en werkhouding bij kinderen waarbij zelfverantwoordelijkheid voor het leerproces centraal staat. Zijn we er als team in geslaagd een schoolorganisatie te creëren die aansluit bij de gewenste situatie en die duurzaam is voor ons als kleine school. Stappenplan/activiteiten: In teambijeenkomsten nemen we tijd om met elkaar in gesprek te gaan over mogelijkheden van anders organiseren van onderwijs. We laten ons inspireren door good-practises van andere scholen. Mogelijk sluiten we aan bij een kwaliteitskring vanuit Flore, waarbij scholen bezocht worden die hun onderwijs anders organiseren. Via het floreveld delen we informatie met collega s en waar mogelijk zoeken we aansluiting via leergemeenschappen binnen Flore. Samen leren en ontdekken staat hierbij centraal. In Nederland is een innovatieproject SlimFit gaande waarbij veel kleine scholen zijn aangesloten. Mogelijk is deze vorm ook geschikt voor onze school. Maar om hierin als team inzicht te krijgen, zullen we dit moeten onderzoeken en verschillende alternatieven naast elkaar moeten gaan leggen. Belangrijk in bovenstaande traject is dat we als team in gezamenlijke verantwoordelijkheid onderzoekend en ontdekkend stappen nemen en uitdagingen aan durven gaan. 9

10 Schooljaar Profileren Domein: Beleid en organisatie Activiteit: Sterk profiel van de school neerzetten met als doel het aantrekken van leerlingen uit het buitengebied. Huidige situatie: Door de leerlingenkrimp in de gemeente Schermer is de prognose van het aantal leerlingen voor de toekomst van de school niet positief. Het aantal leerlingen zal dalen als onze doelgroep beperkt blijft tot kinderen uit Zuidschermer. Aangezien we overtuigd zijn van de belangrijk toegevoegde waarde die we als kleine school binnen de regio kunnen hebben, willen we dit krachtig gaan uitstalen in de regio. Probleemanalyse (knelpunten) Gewenste situatie (doelen) Evaluatiepunten De sterke punten van onze school worden niet voldoende naar buiten toe uitgestraald. Een professionele aanpak op dit gebied is noodzakelijk om groei van leerlingen te realiseren. Krachtige profilering waardoor de school meer positieve bekendheid krijgt met als gevolg groei van het aantal leerlingen. Leidt een meer professionele aanpak m.b.v. een marketingbureau voor de school tot regionale bekendheid en groei van het aantal leerlingen? De samenwerking met kinderopvang en PSZ is onvoldoende uitgewerkt en kan naar buiten toe sterker geprofileerd worden. Naar buiten treden met een totaalconcept voor kinderen van 0-12 jaar door samenwerking met kinderopvang. Is er een totaalconcept gecreëerd voor kinderen van 0-12 jaar? Participatie van alle betrokkenen moet sterker en krachtiger zijn. Ouders & mensen uit de omgeving moeten actief betrokken worden bij de profilering en ambassadeurs worden van de school. Wordt de omgeving voldoende ingezet bij het uitvoeren van het plan, is er voldoende gezamenlijk draagvlak bij team, leerlingen, ouders, bestuur en andere betrokkenen? Stappenplan/activiteiten: September: Na regelmatig overleg en afstemming tussen het marketingbureau, de communicatiemedewerker van Flore en de directie van school, komt het bedrijf eind september met een plan van aanpak voor de profilering van de school. Via de kwaliteitskring Profilering worden, onder leiding van de directeur en de communicatiemedewerker van Flore, ervaringen rond de aanpak van profilering gedeeld met andere directeuren binnen Flore. Terugkoppeling hiervan vindt plaats binnen een teamvergadering. Oktober: Plan wordt gepresenteerd aan team, MR en eventueel andere betrokkenen (kinderopvang). Naar aanleiding van het marketingplan wordt een stappenplan gemaakt voor het vervolg, waarbij activiteiten en verantwoordelijkheden helder in kaart worden gebracht. Er wordt een bijbehorende communicatiekalender gemaakt zodat actiepunten op professionele wijze worden opgepakt en uitgevoerd. 10

11 November t/m februari: Uitvoering van het plan met team en MR. Maart: Evaluatie ingezette activiteiten en plan voor vervolg Verantwoordelijk: directeur, team, communicatiemedewerker Flore Middelen: Supportimo plan van aanpak Middelen ter uitvoering van het plan Financiën Bovenschools bekostigd door Flore Nog nader in te vullen. 11

Schoolontwikkelingsplan

Schoolontwikkelingsplan Schoolontwikkelingsplan Schooljaar 2013-2014 Op naar de top! Hoofdpunten: Opbrengstgericht werken op school- en groepsniveau Selectie & voorbereidingstraject nieuwe methode rekenen Implementatie pluskast

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Simeacongres 12 december Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Programma Welkom en toelichting: interactie!!!! Inventarisatie

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013 Gericht Werken als bril om naar het zorgbeleid te kijken zorg Handelings- Leerlingenbegeleiding fase 0 fase 1 HGW HGW Leren & studeren Studieloopbaanbegeleiding Socioemotioneel fase 2 fase 3 HGW HGW centrale

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 95001 Datum schoolbezoek : 23 augustus Datum

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) Opbrengstgericht werken (OGW) Planmatig Opbrengstgericht Werken op schoolniveau en groepsniveau Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits Opbrengstgericht Werken

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2015-2016.

Jaarplan schooljaar 2015-2016. Jaarplan schooljaar 2015-2016. Visie van de school: De Wiekslag is een school die de kinderen een stevige basis voor de toekomst geeft, zowel cognitief (basiskennis) als ook sociaal-emotioneel. We willen

Nadere informatie

Handelings- en opbrengstgericht werken op de Calvijnschool. Vertrouwd onderwijs vanuit een nieuwe benadering

Handelings- en opbrengstgericht werken op de Calvijnschool. Vertrouwd onderwijs vanuit een nieuwe benadering Handelings- en opbrengstgericht werken op de Calvijnschool Vertrouwd onderwijs vanuit een nieuwe benadering Zeilen verzetten Onderwijs blijft in beweging. De kranten staan vol met discussies over identiteit,

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl JAARPLAN 2015-2016 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Betreft : Jaarverslag 2014-2015 Alblasserdam september 2015, Aan de ouder(s)

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Mariaschool garantie ambitie 1. Naam en adres De Mariaschool Pastoor Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven Leeuwen Tel. 0487-592076 Email: basisschool@demariaschool.nl 2. Schoolinformatie

Nadere informatie

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid.

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. EVALUATIE 2014/ 2015 ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. REFLECTIE Leren kijken naar jezelf. Nadenken over de manier waarop je dingen doet, leert en

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Wat is opbrengstgericht werken? Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van leerlingen.

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V. 5342 AJ Oss Vianenstraat 106 Telefoon: (0412)622217 henk.vdven@nhj-oss.nl http://www.nhj-v.nl JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V 2013-2014 2013-2014 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Schoolspecifiek zorgplan 2015-2016

Schoolspecifiek zorgplan 2015-2016 Schoolspecifiek zorgplan 2015-2016 Basisschool Munstergeleen Burgemeester Smeetsstraat 3 6151 GM Munstergeleen 046-4515820 06-51396582 www.bsmunstergeleen.nl 1. Inleiding Ons logo verwijst naar een bouwpakket

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 De Schakel

Schooljaarplan 2015-2016 De Schakel Directie B. Kamsma (algemeen directeur, ad interim) /C. Hertsenberg (locatiecoördinator) Adres Schoolstraat 5 Plaats Hollum Telefoon 0519-554361 E-mail schakel@opo-ameland.nl Website www.deschakel-ameland.nl

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo 1. Doel van de trajectgroep-achtige voorziening voor eigen school. Ondersteuning en uitbreiding huidige zorgteam, vooruitlopend op de wet passend onderwijs

Nadere informatie

De opbrengst van Opbrengstgericht Werken

De opbrengst van Opbrengstgericht Werken De opbrengst van Opbrengstgericht Werken 21 september 2011 Yvonne Leenders Juffrouw Marieke, op weg naar school.. Iedere landelijke onderwijsvernieuwing of - verandering vraagt van leraren. Meerdere landelijke

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Doelstelling 1: Voortgaande verbetering van de leerlingenzorg, inclusief voorbereiding op Passend Onderwijs

Doelstelling 1: Voortgaande verbetering van de leerlingenzorg, inclusief voorbereiding op Passend Onderwijs Ontwikkelingen in het schooljaar 2013-2014 In het schooljaar 2013-2014 heeft een aantal ontwikkelingspunten centraal gestaan. In het jaarplan zijn deze punten uitgebreid omschreven. De volgende doelstellingen

Nadere informatie

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Niveaus van zorg in 6 stappen

Niveaus van zorg in 6 stappen Niveaus van zorg in 6 stappen Acties op school (inter)actie naar ouders Ondersteuning op school Stap 1 Leerkracht werkt handelingsgericht in de groep Stap 2 Leerkracht overlegt met collega-leerkrachten

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2013 2014. Ieder kind is uniek, samen leren en groeien naar de toekomst.

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2013 2014. Ieder kind is uniek, samen leren en groeien naar de toekomst. Jaarverslag SCHOOLJAAR 2013 2014 Ieder kind is uniek, samen leren en groeien naar de toekomst. 1 Inhoud HOOFDSTUKKEN: Hoofdstuk 1: Het motto van de school... 3 Hoofdstuk 2: Ons motto, gericht op de kinderen/leerlingen...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

Schoolontwikkelplan 2015-2016 een uitwerking van het schoolplan 2015-2019

Schoolontwikkelplan 2015-2016 een uitwerking van het schoolplan 2015-2019 Schoolontwikkelplan 2015-2016 een uitwerking van het schoolplan 2015-2019 Een concreet plan voor- door- met- tussen mensen. Horizontal & verticale verbinding. Een plan dat werkt! Brinnummer 11RG Dorien

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken Professionale kwaliteit leraren centraal bij voorbereiding op passend onderwijs Handelingsgericht werken RONALD KARSDORP Medio september 2011 raakten Samenwerkingsverband WSNS 34-02 en OnderwijsAdvies

Nadere informatie

MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM. Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290

MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM. Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290 MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290 SKO De Zwerm 1 Inhoud Inhoud 2 Voorwoord van de Voorzitter 3 1. De Missie van De Zwerm 4 2. De visie

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3 NIEUWSBRIEF Jaargang 2 September 2013 In dit nummer: - Voorwoord 1 - Wist u dat 2 - SWPBS 2 - Intervisie R&W 3 - Op maat trajecten 3 - Nieuw aanbod 3 - Uitgelichte workshops 4 - KECCademy 5 VOORWOORD Voor

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Domein Onderwijs Doelstelling: In het schooljaar 2017-2018 krijgen alle leerlingen op onze school binnen het onderwijsaanbod, eigentijds, passend onderwijs ondersteund

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Kameleon Grubbenvorst Datum: 22 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Kameleon Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Finsterwolde Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Marian Brands en Lidy Meyer Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL VRAGENLIJST (DEEL 2) Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2015-2016 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

De HGW-bril toegepast in de cel leerlingenbegeleiding

De HGW-bril toegepast in de cel leerlingenbegeleiding De HGW-bril toegepast in de cel woensdag 20 februari 2013 Kris Loobuyck 1 2 3 VVKSO 1 Uitgangspunten van HGW 4 HGW biedt kansen! 5 We zijn gericht op het geven van haalbare en bruikbare adviezen. We werken

Nadere informatie