Schoolontwikkelingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolontwikkelingsplan"

Transcriptie

1 Schoolontwikkelingsplan Schooljaar Natuurlijk Leren Hoofdpunten: Tabletonderwijs met Snappet voor rekenen en spelling Kanjertraining schoolbreed inzetten Handelingsgericht werken in het kader van Passend Onderwijs Anders organiseren van onderwijs in het kader van profilering St. Michaëlschool Zuidervaart LG Zuidschermer tel:

2 Inleiding Na een enerverend schooljaar waarin grote verandering in de samenstelling van het schoolteam heeft plaatsgevonden staan we als team voor een belangrijke uitdaging in het schooljaar dat voor ons ligt. In het voorgaande schooljaar is een start gemaakt op weg naar een nieuwe koers waarbij zowel de schoolorganisatie zelf als de profilering naar buiten toe om verandering vraagt. Met als doel het behoud van onze school voor de toekomst gaan we opnieuw invulling geven aan de speerpunten binnen ons onderwijs. Daarbij zal steeds de volgende vraag centraal staan: Doen we de goede dingen en doen we die dingen ook goed? Vanuit een houding van observeren en analyseren, denken in oplossingen, zoeken naar en uitproberen van nieuwe inzichten, gaan we actief, met daadkracht aan de slag. Helder moet zijn dat daarbij de ontwikkeling van het kind steeds centraal staat. We willen onze leerlingen de vaardigheden leren die ze nodig hebben om in de huidige maatschappij te leven en werken. Aansluitend bij de natuurlijke nieuwsgierigheid zoeken we naar de juiste vormen om kinderen te begeleiden in het ontdekkend leren en hen de vaardigheden van eigen initiatief, verantwoordelijkheid en zelfreflectie te leren. Een actieve en gemotiveerde leer- en werkhouding van de leerling en aansluitend onderwijs van de leerkracht staan daarbij centraal. Inspelend op de ontwikkelingen die de school op dit moment bezig houdt, gaan we komend schooljaar met het team werken aan de volgende hoofdpunten: Tabletonderwijs Snappet voor rekenen en spelling Kanjertraining schoolbreed inzetten Handelingsgericht werken in het kader van Passend Onderwijs Anders organiseren van onderwijs in het kader van profilering Bovenstaande onderdelen zullen hierna in aparte SOP-delen uitgewerkt worden. Aandachtspunten vanuit de evaluatie van het schoolontwikkelingsplan krijgen een plek binnen de onderdelen van het SOP Daarnaast willen we ook de leerlingen actiever betrekken in het meedenken over ontwikkelingen op school. We gaan dit doen door het instellen van een leerlingenraad die maandelijks overleg heeft met de directeur. Gezamenlijk en vol enthousiasme streven we er naar met elkaar een goed schooljaar te hebben, waarin onze kinderen natuurlijk leren voor het leven en waarin we als school mogen uitstralen dat we daarin een uniek concept kunnen bieden voor Zuidschermer en omstreken. Joke Ploeg-Hoeve September

3 Schooljaar Tabletonderwijs met Snappet Domein: Opbrengsten/Onderwijsleerproces/Zorg & Begeleiding Activiteit: Doelgericht werken aan het verhogen van onderwijs op maat door beter aan te sluiten op het individuele niveau van de leerlingen binnen de groep middels inzet van tabletonderwijs van Snappet. Huidige situatie: In de instructie en verwerking van leerstof lopen leerkrachten in de combinatiegroepen aan tegen het feit dat afstemmen op het individuele niveau van de leerlingen moeilijk haalbaar is met behulp van de reguliere werkwijze. Door de veelheid van instructiemomenten binnen de drie combinatie groepen is het afstemmen binnen de leerjaargroep en het direct geven van feedback tijden de verwerking moeilijk realiseerbaar. Om te komen tot een meer individuele leerplanning voor iedere leerling willen we gebruik maken van het tabletonderwijs van Snappet, waarbij het mogelijk is om leerlingen individueel op niveau te laten werken aan vooraf vastgestelde leerdoelen. Op basis van good practices van collega- scholen binnen onze Stichting is besloten tabletonderwijs te gaan inzetten op onze school. Via een constructie waarbij tablets door Snappet worden geleverd tegen betaling van een borg per tablet. Indien het werken met de tablets in de praktijk niet goed bevalt, is het mogelijk de tablets te retourneren en de borg terug te ontvangen. Verder kan er via Snappet gekozen worden om één of meerdere vakgebieden in het aanbod op te nemen. Dit kan per periode en per groep aangepast worden. Probleemanalyse (knelpunten) Hoe zorgen we bij gebruik van tablets voor borging van de leerlijnen voor rekenen en spelling? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de leerkracht in staat is recht te doen aan de niveauverschillen tussen leerlingen binnen de combinatiegroepen. Om te komen tot doelgerichter werken is diepgaandere analyse van leerproblemen op cognitief gebied nodig. Een mee adaptieve aanpak. Gewenste situatie (doelen) Er vindt een logische koppeling plaats van Snappet aan de bestaande methodes. Snappet ondersteunt het werk van de leerkracht tijdens en buiten de les middels het dashbord, waarmee de leerlingen effectief te volgen zijn en feedback directer en adequater wordt gegeven. Snappet leidt tot diepere analyse van leerlingenresultaten en doelgerichter werken aan individuele leerdoelen van leerlingen. Hiermee bieden we onderwijs op maat op individueel niveau. Evaluatiepunten Hoe werkt de combinatie tussen Snappet en de methodes, inclusief het instructiedeel? Krijgt de leerkracht m.b.v. Snappet beter zicht op de onderwijsbehoeften van de leerling door betere analyses van leerproblemen. Hoe wordt dit zichtbaar? Hoe wordt ons onderwijs zichtbaar/meetbaar adaptiever door het werken met Snappet? Hoe wordt het maatwerk vertaald in het leerlingvolgsysteem? Hoe kunnen we binnen de combinatiegroepen de cognitieve leerresultaten bij kinderen positief beïnvloeden. Snappet draagt bij aan het verbeteren van de leerresultaten door motivatie en directere feedback bij kinderen. In hoeverre resulteert Snappet in hogere taal- en rekenopbrengsten? 3

4 Leren van en met elkaar moet gewaarborgd blijven. Hoe voorkomen we dat leerlingen te individueel aan de slag gaan. Klassikale instructie en interactie blijft centraal staan bij het lesgeven m.b.t. tablets. In hoeverre zijn we in staat voldoende interactie en leren van elkaar te faciliteren voor de leerlingen in de verschillende groepen? Stappenplan/activiteiten: Augustus 2014 Voor aanvang van het nieuwe schooljaar krijgt het team instructie hoe te werken met de tablets in de klas. De werking van het Snappet dashbord voor de leerkrachten wordt toegelicht en in werking gezet. Vanaf de eerste dag van het nieuwe schooljaar worden de tablet in gebruik genomen. Iedere leerling van groep 4 t/m 8 krijgt een eigen tablet. Ter vervanging bij problemen zijn er in iedere groep 3 extra tablets. Leerkrachten gaan met de tablets werken en verzamelen vragen en knelpunten waar ze tegenaanlopen in de praktijk. September 2014 Vanuit Snappet wordt een training gegeven over het onderwijsinhoudelijke gebruik van Snappet. Doel hiervan is om ervoor te zorgen dat leerkrachten de mogelijkheden die Snappet biedt, zo effectief mogelijk inzet ten einde te komen tot individuele leerplanning voor ieder kind. Onderwerpen die aan bod komen in deze training zijn de volgende: -Begrijpen en gebruiken van leerlinggegevens uit het dashbord. -Verrijken van het onderwijsaanbod voor alle leerlingen met behulp van de plusknop. -Versterken van de interactie tijdens de instructie door de functie klassikaal werken -Differentiëren van het ondewijs met Snappet -Logisch koppelen van Snappet aan de bestaande methode -Toetsen met Snappet Oktober December 2014 In de praktijk van alledag uitproberen en ervaringen delen met collega s binnen de school en met collega s van andere Florescholen via het Floreveld. Januari Juni 2015 Aan de hand van gezamenlijke evaluatie in team, vastleggen van toekomstige werkwijze met Snappet. Blijven uitwisselen van nieuwe ervaringen binnen Snappet. Verkennen van nieuwe vakgebieden en keuze maken voor in te zetten vakgebieden in de toekomst. Verantwoordelijk: Directeur, IB, leerkrachten Middelen: Begroting financiën Tijd Snappet tablets 48 stuks borg licentie per leerling 4.00 p/mnd p/lln Licentie per vakgebied Wisselend bedrag per vakgebied, variërend van 0.50 tot 2.00 Evaluatie: Tussentijds op teamvergaderingen en op studiedag van 17 juni 2015 Twee studiemiddagen Overlegmiddagen met collega s om praktijk van alledag uit te wisselen en van elkaar te leren. 4

5 Schooljaar Kanjertraining schoolbreed inzetten Domein: Onderwijsleerproces/ Zorg en begeleiding Activiteit: Komen tot een doorgaande lijn in het aanbod van een aanpak voor de sociaal-emotionele vorming van alle leerlingen. Huidige situatie: De huidige methode die we als school gebruiken t.b.v. de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door de jaren heen, voldoet onvoldoende. Lessen uit de methode worden sporadisch ingezet. We zoeken als school naar een aanbod voor sociaal-emotionele vorming die past bij de wijze waarop we met elkaar willen omgaan. In schooljaar is in de middenbouw gestart met het aanbieden van Kanjertraining in groepsverband. Tevens is er met ouders een informatieve avond geweest over het werken met de Kanjertraining op school. Probleemanalyse (knelpunten) Gewenste situatie (doelen) Evaluatiepunten De leerkrachten zijn in staat om het pedagogisch klimaat in de klas goed te houden. Preventief en curatief wordt gewerkt aan het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de groep en aan de sociale vaardigheden bij de leerlingen. Ontwikkeling van de autonomie van kinderen. Kinderen leren zich authentiek te ontwikkelen op een positieve manier. De sociale vaardigheden van de kinderen worden versterkt en kinderen leren het hanteren van verschillende oplossingsstrategieën in Worden de Kanjerlessen in alle groepen effectief toegepast en creëren we in de groepen en door de school heen als team een goed pedagogisch klimaat. Nog niet in alle groepen zijn de leerkrachten gecertificeerd om de Kanjertraining te geven. De Intern Begeleider is nog niet gecertificeerd. In de groepen is nog onvoldoende afstemming over begeleiding bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. conflicten. In de onderbouw, middenbouw en bovenbouw werken leerkrachten die een licentie Kanjertraining bezitten. Door de school heen is er een eenduidige manier van omgaan m.b.t de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het team werkt vanuit de Kanjertraining en kinderen en ouders zijn daar mee bekend. Zijn in alle groepen gecertificeerde leerkrachten om Kanjertraining te geven en vindt coaching en begeleiding plaats door de Intern begeleider. Hoe is door de school heen merkbaar dat in één lijn gewerkt wordt met de Kanjertraining (bijvoorbeeld in het oplossen van problemen op het schoolplein)? Hebben leerkrachten bij elkaar lessen Kanjertraining bijgewoond en elkaar feedback gegeven? Het leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen, VISION, voldoet niet aan onze wensen en een alternatief wordt gezocht. Onderzoek naar en afstemming over het gebruik van het leerlingvolgsysteem behorend bij de Kanjertraining: Het Kanjeradviessysteem. Is het Kanjeradviessysteem toereikend en wenselijk om in te zetten voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 5

6 Stappenplan/activiteiten: September 2014 Leerkracht van de onderbouw- en bovenbouw + de Intern Begeleider van de school gaan de basis Kanjertraining in Almere volgen op 11 en 12 september. Oktober 2014 Kanjerlessen worden in alle groepen gegeven. Leerkrachten worden hierbij begeleid door de Intern Begeleider. Het LVS van de Kanjertraining wordt in gebruik genomen. November 2014 In het kader van het LVS sociaal-emotionele vorming, wordt de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen in beeld gebracht middels een toetsinstrument. Mogelijk wordt hiervoor het LVS van de Kanjertraining gebruikt. Als dit niet toereikend blijkt, wordt VISEON alsnog gebruikt. In november vindt de terugkomdag plaats in het kader van het behalen van licentie A, de basislicentie. De leerkrachten en IB-er volgen deze dag en ontvangen de basislicentie. Zij zijn daarmee gecertificeerd om in de eigen school de lessen uit de Kanjerboeken te geven aan volledige groepen. Na twee en na vier jaar volgen verplichte nascholingsdagen. Januari t/m juni 2015 De kanjerlessen worden in alle groepen gegeven en er vindt uitwisseling plaats tussen collega s o.l.v. de Intern Begeleider. Met elkaar wordt afgestemd hoe het Kanjer- denkgoed buiten de lessen om zichtbaar is/ moet zijn in de school en in communicatie met ouders. Verantwoordelijk: directeur, IB en leerkrachten Middelen: Financiën/tijd Kanjertraining volgen in Almere Kosten basiscursus p/p Materiaal + hulpmiddelen(petjes) Evaluatie: juni

7 Schooljaar Handelingsgericht werken in het kader van Passend Onderwijs Domein: Zorg & begeleiding Activiteit: Werken volgens de uitgangspunten van HGW, aansluiten op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Huidige situatie: Passend Onderwijs stelt ons voor de uitdaging ons onderwijs nog beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Alle vier samenwerkingsverbanden, waar Stichting Flore bij betrokken is, gaan ervanuit dat de basisscholen werken vanuit de principes van HandelingsGericht Werken, afgekort als HGW. HGW is niet iets nieuws, het is heel veel van wat we allemaal al doen, maar nu toegespitst op wat heeft een kind nodig aan ondersteuning. Dat vraagt anders kijken naar kinderen. We willen als team goed toegerust zijn om in de praktijk te werken volgens de principes van het HGW. Probleemanalyse (knelpunten) Gewenste situatie (doelen) Evaluatiepunten Binnen Passend Onderwijs komen er meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften binnen de school en moeten leerkrachten en school goed toegerust zijn om aan die uiteenlopende onderwijsbehoeften te kunnen voldoen. De principes en aanpak rond HGW zijn nog niet systematisch in gebruik. Effectief werken met HGW vraagt om scholing en begeleiding van het hele team. Uitgangspunten en doelen moeten nog helder gemaakt Effectief gebruik maken van de uitgangspunten van het HGW: 1. Onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal (zowel cognitieve sociaalemotionele behoeften) 2. Het gaat om afstemming en wisselwerking, we gaan uit van transactie in de onderwijsleersituatie 3. De leerkracht doet ertoe 4. Positieve aspecten zijn van groot belang 5. Er is sprake van constructieve samenwerking 6. Ons handelen is doelgericht In hoeverre zijn we in staat om vanuit de uitgangspunten van HGW af te stemmen op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Is er voldoende expertise bij het team om Handelingsgericht te werken en hebben we goed in beeld wat nodig is om hierin onze kennis en expertise verder te vergroten. Hebben leerkrachten bruikbare tools in handen om in de praktijk invulling te geven aan het HGW. Is de rol van ouders binnen het worden en handvatten voor de 7. De werkwijze is systematisch HGW met kinderen helder en is alledaagse praktijk zijn nodig. De rol van ouders binnen HGW en Passend Onderwijs vraagt ook om helderheid. en transparant. dit ook gecommuniceerd naar ouders toe. Stappenplan/activiteiten: September-november: Met het team volgen we op 24 september een bijeenkomst van Noëlle Paymaijer over HGW. Noëlle Paymaijer is de grondlegger van het HGW. Aan de hand van deze bijeenkomst gaan we onze eigen praktijk op het gebied van HGW onder de loep nemen en knelpunten benoemen. Samen met het team van de Bonte Mol in Schermerhorn gaan we onder leiding van de OBD leren wat HGW voor onze praktijk in de school inhoudt. ( ). November t/m juni: Intern begeleider coacht leerkrachten m.b.t. Handelingsgericht werken en de praktijk in de klas. Binnen de leerlingenzorg zijn de uitgangspunt van HGW ook in de handelingsplannen en/of groepsplannen zichtbaar. 7

8 Verantwoordelijk: directeur, IB-er en team Middelen: Financiën Aanbod Annemieke Spiekerman Bekostigd door Flore, van de OBD, studiemiddag bovenschools Evaluatie: Tussentijds en aan het einde van het schooljaar 8

9 Schooljaar Anders organiseren van onderwijs Domein: Onderwijs & leren, Kwaliteitszorg, Beleid en Organisatie Activiteit: Komen tot een organisatievorm binnen de school waarbij het onderwijsaanbod zo goed mogelijk is afgestemd op het werken in de kleinschalige setting met een klein aantal leerlingen. Huidige situatie: Zoals al in de inleiding van het schoolontwikkelingsplan genoemd is het anders organiseren van ons onderwijs een belangrijke uitdaging waar we voor staan om als kleine school in de toekomst te kunnen blijven bestaan. Het is noodzakelijk om met elkaar vanuit een open houding samen te zoeken hoe we als team het onderwijs op deze school, passend bij de ontwikkelingen van de huidige tijd en de situatie waarin we verkeren, zo effectief mogelijk vorm kunnen geven. Probleemanalyse (knelpunten) Gewenste situatie (doelen) Evaluatiepunten Het hanteren van het klassikale leerjaarstofsysteem sluit niet voldoende aan bij het werken in combinatiegroepen. Door krimp in de formatie is het steeds in mindere mate mogelijk om groepen apart instructie te geven. De intrinsieke motivatie van leerlingen willen we vergroten door een andere manier van werken waarbij leerlingen meer verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces. De schoolorganisatie op dusdanige wijze inrichten dat de kinderen zo effectief mogelijk les krijgen. Met het team invulling geven aan een andere wijze van organiseren van leren, waarbij een actieve en gemotiveerde leer- en werkhouding van leerlingen centraal staat. Mogelijk komen tot nieuwe groeperingsvormen binnen de school. Met het team vanuit een lerende en onderzoekende houding komen tot een duurzame schoolorganisatie. Hoe staat in ons onderwijsaanbod de ontwikkeling van het kind centraal en op welke wijze organiseren we dat zo optimaal mogelijk. Hoe creëren we in een doorgaande lijn door de school heen een actieve en gemotiveerde leer- en werkhouding bij kinderen waarbij zelfverantwoordelijkheid voor het leerproces centraal staat. Zijn we er als team in geslaagd een schoolorganisatie te creëren die aansluit bij de gewenste situatie en die duurzaam is voor ons als kleine school. Stappenplan/activiteiten: In teambijeenkomsten nemen we tijd om met elkaar in gesprek te gaan over mogelijkheden van anders organiseren van onderwijs. We laten ons inspireren door good-practises van andere scholen. Mogelijk sluiten we aan bij een kwaliteitskring vanuit Flore, waarbij scholen bezocht worden die hun onderwijs anders organiseren. Via het floreveld delen we informatie met collega s en waar mogelijk zoeken we aansluiting via leergemeenschappen binnen Flore. Samen leren en ontdekken staat hierbij centraal. In Nederland is een innovatieproject SlimFit gaande waarbij veel kleine scholen zijn aangesloten. Mogelijk is deze vorm ook geschikt voor onze school. Maar om hierin als team inzicht te krijgen, zullen we dit moeten onderzoeken en verschillende alternatieven naast elkaar moeten gaan leggen. Belangrijk in bovenstaande traject is dat we als team in gezamenlijke verantwoordelijkheid onderzoekend en ontdekkend stappen nemen en uitdagingen aan durven gaan. 9

10 Schooljaar Profileren Domein: Beleid en organisatie Activiteit: Sterk profiel van de school neerzetten met als doel het aantrekken van leerlingen uit het buitengebied. Huidige situatie: Door de leerlingenkrimp in de gemeente Schermer is de prognose van het aantal leerlingen voor de toekomst van de school niet positief. Het aantal leerlingen zal dalen als onze doelgroep beperkt blijft tot kinderen uit Zuidschermer. Aangezien we overtuigd zijn van de belangrijk toegevoegde waarde die we als kleine school binnen de regio kunnen hebben, willen we dit krachtig gaan uitstalen in de regio. Probleemanalyse (knelpunten) Gewenste situatie (doelen) Evaluatiepunten De sterke punten van onze school worden niet voldoende naar buiten toe uitgestraald. Een professionele aanpak op dit gebied is noodzakelijk om groei van leerlingen te realiseren. Krachtige profilering waardoor de school meer positieve bekendheid krijgt met als gevolg groei van het aantal leerlingen. Leidt een meer professionele aanpak m.b.v. een marketingbureau voor de school tot regionale bekendheid en groei van het aantal leerlingen? De samenwerking met kinderopvang en PSZ is onvoldoende uitgewerkt en kan naar buiten toe sterker geprofileerd worden. Naar buiten treden met een totaalconcept voor kinderen van 0-12 jaar door samenwerking met kinderopvang. Is er een totaalconcept gecreëerd voor kinderen van 0-12 jaar? Participatie van alle betrokkenen moet sterker en krachtiger zijn. Ouders & mensen uit de omgeving moeten actief betrokken worden bij de profilering en ambassadeurs worden van de school. Wordt de omgeving voldoende ingezet bij het uitvoeren van het plan, is er voldoende gezamenlijk draagvlak bij team, leerlingen, ouders, bestuur en andere betrokkenen? Stappenplan/activiteiten: September: Na regelmatig overleg en afstemming tussen het marketingbureau, de communicatiemedewerker van Flore en de directie van school, komt het bedrijf eind september met een plan van aanpak voor de profilering van de school. Via de kwaliteitskring Profilering worden, onder leiding van de directeur en de communicatiemedewerker van Flore, ervaringen rond de aanpak van profilering gedeeld met andere directeuren binnen Flore. Terugkoppeling hiervan vindt plaats binnen een teamvergadering. Oktober: Plan wordt gepresenteerd aan team, MR en eventueel andere betrokkenen (kinderopvang). Naar aanleiding van het marketingplan wordt een stappenplan gemaakt voor het vervolg, waarbij activiteiten en verantwoordelijkheden helder in kaart worden gebracht. Er wordt een bijbehorende communicatiekalender gemaakt zodat actiepunten op professionele wijze worden opgepakt en uitgevoerd. 10

11 November t/m februari: Uitvoering van het plan met team en MR. Maart: Evaluatie ingezette activiteiten en plan voor vervolg Verantwoordelijk: directeur, team, communicatiemedewerker Flore Middelen: Supportimo plan van aanpak Middelen ter uitvoering van het plan Financiën Bovenschools bekostigd door Flore Nog nader in te vullen. 11

Schoolontwikkelingsplan

Schoolontwikkelingsplan Schoolontwikkelingsplan Schooljaar 2013-2014 Op naar de top! Hoofdpunten: Opbrengstgericht werken op school- en groepsniveau Selectie & voorbereidingstraject nieuwe methode rekenen Implementatie pluskast

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Handelingsgericht Werken Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Doelen Kennismaking met de uitgangspunten HGW Reflecteren op uitgangspunten HGW Zicht op de betekenis van HGW op de eigen praktijksituatie

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Schooljaarplan Sint Gerardusschool

Schooljaarplan Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Borgingstrajecten 4 3 Verbetertrajecten

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 27NT C1 Onderzoeksnummer : 287268 Datum onderzoek : 2 en 4 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Handelingsgericht (passend) begeleiden. 10 november 2016

Handelingsgericht (passend) begeleiden. 10 november 2016 Handelingsgericht (passend) begeleiden 10 november 2016 Thema uur Handelingsgericht begeleiden 1. Startoefening 2. Perspectief: ik wij het context 3. Passend begeleiden: verleden heden toekomst 4. Handelingsgericht?

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD Locatie : Het Mozaïek - Brinnummer : 12DF Plaats : Veenendaal

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken Handelingsgericht werken 16-09-2013 Waarom en hoe Door: Jose Oosterheert Uitgangspunten van HGW 1. Onderwijsbehoeften 2. Systematisch en transparant 3. Doelgericht werken 4. Transactioneel kader 5. Constructieve

Nadere informatie

Box 4: Evaluatie HGW in het handelen van de student tijdens stage

Box 4: Evaluatie HGW in het handelen van de student tijdens stage Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 4: Evaluatie HGW in het handelen van de student tijdens stage U kunt dit schema gebruiken om

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Simeacongres 12 december Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Programma Welkom en toelichting: interactie!!!! Inventarisatie

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schooljaar 2014-2015 Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge Ter inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013 Gericht Werken als bril om naar het zorgbeleid te kijken zorg Handelings- Leerlingenbegeleiding fase 0 fase 1 HGW HGW Leren & studeren Studieloopbaanbegeleiding Socioemotioneel fase 2 fase 3 HGW HGW centrale

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' School : basisschool ''t Stoofje' Plaats : Ouwerkerk BRIN-nummer : 10BL Onderzoeksnummer : 94512 Datum schoolbezoek : 14 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007 Ouderavond 16 november 7 mei 2007 Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden! Durf te ervaren wat je kunt! Kijk naar mogelijkheden, dat motiveert om het beste naar boven te halen!

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken Schoolpsychologencongres 2013 15 maart 2013 Arjan Clijsen Programma workshop Aanleiding Doel en uitgangspunten Ontwerpen eigen onderwijszorgroute

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

VERSLAG AUDIT SOP 1 INLEIDING

VERSLAG AUDIT SOP 1 INLEIDING VERSLAG AUDIT SOP Naam school PCBO Koningin Julianaschool Brinnummer school 17EG Adres Loseweg 70 Postcode/Plaats 7315 BG Apeldoorn Directeur/contactpersoon Jenny v. Hove Datum audit 10 febr. 15 Auditor(en)

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Betreft : Jaarverslag 2014-2015 Alblasserdam september 2015, Aan de ouder(s)

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

G.V.Basisschool Hamont-Lo

G.V.Basisschool Hamont-Lo G.V.Basisschool Hamont-Lo Zorg onze schooleigen visie op BREDE zorg Als school hebben we de opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van iedere leerling. Dat is één van de pijlers van het

Nadere informatie

Handelingsgericht werken / 1-Zorgroute Aanbod Transfer Educatie

Handelingsgericht werken / 1-Zorgroute Aanbod Transfer Educatie Handelingsgericht werken / 1-Zorgroute Aanbod Transfer Educatie Inleiding op implementatie HGW/1-Zorgroute De 1-zorgroute (1-ZR) is een project wat gericht is op zorg aan leerlingen in de groep, in school

Nadere informatie

CBS Prins Johan Friso. Schooljaarplan

CBS Prins Johan Friso. Schooljaarplan CBS Prins Johan Friso Schooljaarplan 2016-2017 Directeur Dhr. Johan Blank Adres Grettingalaan 43 Plaats Harlingen Telefoon 0517-430583 E-Mail pjf@cbo-nwf.nl Datum 29-8-2016 CBS Prins Johan Friso Schooljaarplan

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. "Prinses Margriet"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Prinses Margriet RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. "Prinses Margriet" Plaats : West-Terschelling BRIN nummer : 18KO C1 Onderzoeksnummer : 287310 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Westerschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Westerschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. Westerschool Plaats : Stadskanaal BRIN nummer : 15AS C2 Onderzoeksnummer : 291122 Datum onderzoek : 17 november 2016 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Mariaschool garantie ambitie 1. Naam en adres De Mariaschool Pastoor Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven Leeuwen Tel. 0487-592076 Email: basisschool@demariaschool.nl 2. Schoolinformatie

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2015-2016.

Jaarplan schooljaar 2015-2016. Jaarplan schooljaar 2015-2016. Visie van de school: De Wiekslag is een school die de kinderen een stevige basis voor de toekomst geeft, zowel cognitief (basiskennis) als ook sociaal-emotioneel. We willen

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Conferentie Handelingsgericht werken Vriend of vijand? Inleiding: Sonja de Lange, NTO-Effekt

Conferentie Handelingsgericht werken Vriend of vijand? Inleiding: Sonja de Lange, NTO-Effekt Conferentie Handelingsgericht werken Vriend of vijand? Inleiding: Sonja de Lange, NTO-Effekt bron: Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam Acco ISBN nr. 9 789033475993 Actuele thema

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten 15 september 2010 9.00 16.00 Berber Klein Henk Logtenberg & Liesbeth van Well Agenda (1) 1. Introductie 1.1: Voorstellen 1.2: Warming

Nadere informatie

COMMUNICEREN MET OUDERS

COMMUNICEREN MET OUDERS COMMUNICEREN MET OUDERS Borging van de afspraken met betrekking tot de communicatie met ouders in het kader van Passend Onderwijs OSBS t Kruisrak Vogelpad 3 3752 KV Bunschoten Juni 2015 In dit document

Nadere informatie

Leerling volgen in hun ontwikkeling vanaf groep 1

Leerling volgen in hun ontwikkeling vanaf groep 1 Leerling volgen in hun ontwikkeling vanaf groep 1 SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Middagconferentie 25 mei Versnellen & Verrijken Yvonne Janssen Doelen workshop Bewustwording van complexiteit

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 95001 Datum schoolbezoek : 23 augustus Datum

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie