Topsport in Alkmaar sportstad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Topsport in Alkmaar sportstad"

Transcriptie

1 Topsport in Alkmaar sportstad Hoe topsport een rol kan spelen bij het profileren van Alkmaar als sportstad. Door Suzanne Thierry In opdracht van Sportbureau-Alkmaar

2 Colofon Titel: Topsport in Alkmaar sportstad Opdrachtgever: Sportbureau-Alkmaar Soort opdracht: afstudeeropdracht Auteur: Suzanne Thierry Studentnummer: Opleiding: Johan Cruyff University, Hogeschool van Amsterdam Telefoon: Stagebegeleider Sportbureau: Paul Bollen Telefoon: Stagebegeleider Johan Cruyff University: Wim de Wit Datum: juni 2009 Topsport in Alkmaar sportstad 2

3 Samenvatting Alkmaar wil zich profileren als sportstad. Sport is onder te verdelen in topsport en breedtesport. Dit rapport richt zich volledig op topsport. In de Sportnota 2009 van de gemeente Alkmaar zijn op het gebied van topsport de volgende doelstellingen te lezen: 1. Het creëren van een topsportvriendelijk klimaat voor talenten. 2. Het benutten van de (top)sport voor de promotie van de stad Alkmaar. Hieruit zijn de volgende vragen geformuleerd, die in dit rapport centraal staan: Hoe kan topsport een rol spelen bij het profileren van Alkmaar als sportstad? En: Hoe kan het topsportklimaat in Alkmaar verbeterd worden? Op dit moment is er in Alkmaar vooral aandacht voor breedtesport. Voor de topsport in nauwelijks ondersteuning vanuit de Gemeente. Dat terwijl naar buiten toe topsport juist een belangrijke bijdrage kan leveren aan een imago van Sportstad. Topsport reikt namelijk verder dan de stadsgrenzen en kan rekenen op de nodige media aandacht. De vele ambities die er bij de sporters en verenigingen in Alkmaar zijn, de herstructurering van de Westrand en de verschillende topaccommodaties bieden samen met landelijke ontwikkelingen zoals de Nota tijd voor sport en de komst van Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO s) en Nationale Trainings Centra (NTC s) vele mogelijkheden voor het ontwikkelen van Alkmaar als sportstad. In Alkmaar is in ieder geval ambitie bij verenigingen die de sporten hockey, trampolinespringen, judo, karate, schermen, zwemmen, wielrennen, softbal en voetbal aanbieden. Uit interviews is gebleken dat vanuit de Alkmaarse topsport behoefte is aan ondersteuning op het gebied van sportmedische begeleiding, bemiddeling voor sporters bij het vinden van huisvesting, financiële ondersteuning en ondersteuning bij het organiseren van evenementen. De oprichting van een topsportloket ter ondersteuning van de sporters en coaches, verenigingen, accommodaties en organisatoren van topevenementen, zou dan ook een grote stap zijn op weg naar een topsportvriendelijk klimaat. Dit topsportloket kan gedeeltelijk door de Gemeente en gedeeltelijk door sponsors gefinancierd worden. Voor de citymarketing speelt AZ een belangrijke rol. De club heeft landelijke bekendheid en krijgt veel media aandacht. Het behalen van de landstitel in 2009 leverde de stad Alkmaar veel free publicity op. Het DSB stadion is bovendien een symbool voor Alkmaar geworden. Het is daarom belangrijk dat AZ voor de stad behouden blijft. Naast AZ kunnen ook topsportevenementen een bijdrage leveren aan de citymarketing. Topsportevenementen trekken namelijk publiciteit, zorgen voor ontwikkeling van het (toeristische) bedrijfsleven, kunnen het imago van Alkmaar als sportstad versterken en hebben een economische meerwaarde. Is Alkmaar bereid te investeren in topsport, dan kan de stad een regionale functie vervullen voor talentontwikkeling voor de regio Noord-Holland noord. Door te zorgen voor goede voorzieningen zal Alkmaar talenten uit de omgeving aantrekken. Hiervoor kunnen samenwerkingsverbanden met sportbonden worden aangegaan. Sportbonden kunnen bijvoorbeeld een regionaal trainingscentrum in Alkmaar vestigen. In de toekomst zal het interessant zijn om de mogelijkheden voor het vestigen van een Nationaal Trainingscentrum in Alkmaar te onderzoeken. Dit betekent dat moet worden gekeken of één of meerdere sportbonden hun nationale programma in Alkmaar willen aanbieden. De verschillende topaccommodaties en de goede voorzieningen in het onderwijs voor talenten, vormen hiervoor een goede basis. De Alkmaarse politiek richt zich op dit moment nadrukkelijk op breedtesport. Om iets te bereiken met de topsport, zullen eerst de Alkmaarse politiek en de Gemeente warm gemaakt moeten worden voor topsport. Vervolgens zal er een beleid gemaakt moeten worden. Dit beleid moet richting geven aan wat Alkmaar wil met topsport, hoe ze dit wil bereiken en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering. Hoewel Alkmaar zichzelf sportstad noemt, moet ik concluderen dat dit hoofdzakelijk geldt op het gebied van breedtesport. Voor wat betreft topsport is er vooral aandacht voor AZ. Begrijpelijk, vooral na het behalen van de landstitel, maar er is zoveel meer. Daarom is de belangrijkste vraag nu of Alkmaar echt een stad wil zijn die de omstandigheden in voor het bedrijven van topsport zo goed mogelijk wil maken, het beste wil voor haar sporttalenten en ambitieuze verenigingen en bovendien bereid is te investeren in topsport. Als dit inderdaad het geval is, dan zou ik zeggen: Ga ervoor en creëer een win-win situatie voor Alkmaar en haar topsporters. Topsport in Alkmaar sportstad 3

4 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 6 1 EXTERNE ANALYSE POLITIEKE ONTWIKKELINGEN ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN GEBRUIKERSANALYSE Profiel van de gebruikers CONCURRENTIEANALYSE Het vijf-krachtenmodel van Porter MARKTANALYSE Herstructurering van de Westrand Topsportklimaat in Alkmaar Alkmaarse politiek over topsport Topsport in andere steden 14 2 INTERNE ANALYSE ORGANISATIE Algemeen Doelstelling TOPSPORT BIJ DE ALKMAARSE SPORTVERENIGINGEN Verenigingen met topsportambitie TOPSPORTACCOMMODATIES TOPSPORTEVENEMENTEN Algemeen Topsportevenementen in Alkmaar AZ 21 3 SWOT-ANALYSE 22 4 CONFRONTATIEMATRIX EN UITDAGINGEN 23 5 CONCLUSIE 24 6 AANBEVELINGEN 25 7 UITWERKING TOPSPORTLOKET HOE HET ERUIT KOMT TE ZIEN ACTIEPUNTEN PLANNING FINANCIËN 29 BRONVERMELDING 30 BIJLAGE 1: HOE HET TOPSPORTKLIMAAT VAN ALKMAAR VERBETERD KAN WORDEN 32 BIJLAGE 2: VERENIGINGEN WAAR CONTACT MEE IS GEWEEST BETREFFENDE TOPSPORTAMBITIE 35 Topsport in Alkmaar sportstad 4

5 VOORWOORD Voor u ligt het adviesrapport dat ik heb geschreven voor mijn afstudeerstage bij Sportbureau-Alkmaar. Mijn opdracht is om te kijken hoe topsport een rol kan spelen bij de wens van Alkmaar om zich te profileren als sportstad. Al snel kwam ik erachter dat er in Alkmaar veel ambitie is, maar nauwelijks ondersteuning. Dat is jammer, want als er zoveel ambitie is en zoveel mogelijkheden, dan is het zonde om daar niks mee te doen. Ik hoop dan ook oprecht dat dit rapport een begin zal zijn van een topsportvriendelijk Alkmaar. Dat hoop ik voor Alkmaar, omdat topsport positieve effecten zal hebben op de stad. Maar vooral hoop ik dat voor de topsporters, omdat zij de kans moeten krijgen om hun dromen en ambities te verwezenlijken en hun talent ten volle te benutten. Tot slot wil ik graag iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit rapport. Daarbij wil ik Paul Bollen in het bijzonder bedanken voor zijn begeleiding vanuit het Sportbureau. Wim de Wit wil ik graag bedanken voor zijn steun en advies vanuit de Johan Cruyff University. Op naar Alkmaar (top)sportstad! Suzanne Thierry Alkmaar, juni 2009 Topsport in Alkmaar sportstad 5

6 INLEIDING Alkmaar heeft de ambitie om zich naast kaas- cultuur- en winkelstad ook als sportstad te profileren. Sport is naast een middel om maatschappelijke doelen te bereiken namelijk ook een prima marketing instrument voor de stad. Bijvoorbeeld voor het aantrekken en binden van inwoners, bedrijven, en bezoekers. Nationale en internationale successen in de sport kunnen een stad op de kaart zetten. In de beleidsvisie was het uitgangspunt om clubs of takken van sport te ondersteunen waarvoor Alkmaar kansen zag om de nationale top te bereiken. Er is er toen een keuze gemaakt voor een aantal takken van sport zonder dat hier beleid voor was. Het gevolg hiervan was dat het met twee clubs die Alkmaar ondersteund heeft niet goed af liep. Turnvereniging Victory ging ten onder en handbalvereniging AC Kolping degradeerde. Dit heeft de gemeente veel geld gekost. Voor de één betekent sportstad veel grote topevenementen, voor de ander een rijk verenigingsleven en goede betaalbare voorzieningen voor de inwoners. Topsport en breedtesport hebben elkaar daarnaast ook nodig. Zo is de breedtesport de belangrijkste aanvoerder van topsport en inspireert topsport de breedtesport. Bij het profileren van Alkmaar als sportstad kan dus onderscheid worden gemaakt tussen breedtesport en topsport. Dit rapport richt zich volledig op topsport. De hoofdvraag van dit rapport luidt: Hoe kan topsport een rol spelen bij het profileren van Alkmaar als sportstad? De belangrijkste subvraag is hoe het topsportklimaat in Alkmaar verbeterd kan worden. Om te beginnen heb ik een externe en een interne analyse gemaakt om de huidige situatie en de relevante trends en ontwikkelingen in beeld te brengen. Vervolgens ben ik bij de verenigingen nagegaan welke verenigingen ambitie hebben op het gebied van topsport. Door middel van interviews heb ik bij de verenigingen gepeild hoe voor hen het topsportklimaat in Alkmaar verbeterd kan worden. Tot slot ben ik bij de Alkmaarse politiek gaan pijlen hoe zij tegenover topsport in Alkmaar staan. De volgende aspecten van topsport staan in dit rapport centraal. Topsporters/coaches Topsportverenigingen Topsportaccommodaties Topsportevenementen Topsporters/talenten is waar het uiteindelijk om gaat. Verenigingen spelen nog altijd een belangrijke rol in de sportinfrastructuur. Bovendien komt een talent vaak bij een vereniging voor het eerst naar voren en wordt hier vervolgens verder ontwikkeld. In dit rapport zullen de verenigingen in beeld worden gebracht die topsportambitie hebben. Topsportaccommodaties zijn zowel nodig om te kunnen trainen op het hoogste niveau, als om (inter)nationale evenementen te kunnen organiseren. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven worden van de topsportaccommodaties in Alkmaar. Tot slot de topsportevenementen, deze kunnen vooral van belang zijn voor citymarketing. In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie met betrekking tot topsportevenementen in Alkmaar geschetst. Daarnaast wordt ingegaan op de voordelen die topsportevenementen een stad kunnen bieden. Dit alles heeft geleid tot de conclusies en aanbevelingen die in hoofdstuk 5 en 6 te lezen zijn. Hier wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag en zal een advies gegeven worden over hoe het topsportklimaat in Alkmaar verbeterd kan worden. Want zonder topsport geen sportstad! Topsport in Alkmaar sportstad 6

7 1 EXTERNE ANALYSE In dit hoofdstuk wordt een analyse gemaakt van de externe omgeving. Macro analyse 1.1 Politieke ontwikkelingen Ambitie van Nederland om bij de top tien sportlanden van de wereld te horen Nederland streeft naar een positie bij de beste tien sportlanden ter wereld. Deze ambitie is opgenomen in de rijksbegroting van Sport. Het kabinet trekt de komende jaren een constant bedrag van ruim 27 miljoen euro uit voor de topsport. Dit betekent dat er vanuit het kabinet geld beschikbaar is voor de ontwikkeling van topsport. Als Alkmaar een bijdrage kan leveren in het nastreven van deze ambitie, dan is er misschien een mogelijkheid om in aanmerking komen voor een financiële bijdrage vanuit het kabinet. Nota tijd voor sport De Nota tijd voor sport gaat gepaard met verruimde financiële mogelijkheden voor talentontwikkeling. Dat houdt in dat het kabinet de topsportonderdelen waarin Nederland goed presteert of goed kan presteren en die bovendien goed passen in de beleidsdoelstellingen, zal ondersteunen bij nationale talentontwikkelingsprogramma s, de aanstelling van coaches en de organisatie van evenementen in Nederland. Hierin wordt onder andere het schermen genoemd als sport waarmee Nederland kans maakt om de internationale top te bereiken. Aangezien de Alkmaarse schermvereniging heeft aangegeven dat er vanuit de schermwereld behoefte is aan een Papendal van het noorden en Alkmaar beschikt over een schermvereniging waar talenten van het hoogste nationale en internationale niveau trainen, zal het interessant zijn om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor talentontwikkeling van schermen in Alkmaar. Komst van CTO s (Centra voor Topsport en Onderwijs) en nationale trainingscentra (NTC s) Topsport- en onderwijsprogramma s zijn in de nieuwe centra bijeengebracht en bieden jong talent de mogelijkheid onder ideale sportieve en medische omstandigheden en de beste voorwaarden een carrière in de sport en voor het leven daarna op te bouwen. Nederland vult hiermee leemtes in het topsportklimaat. De vier aangewezen steden voor de CTO's zijn Amsterdam, Eindhoven, Heerenveen en Arnhem (Papendal). De aangewezen locaties voor de NTC's zijn op dit moment Den Haag (beachvolleybal en watersport), Sittard (triatlon) en Utrecht (waterpolo). Allicht zijn er voor Alkmaar in de toekomst mogelijkheden om een NTC in de stad op te zetten. Nationale en internationale selecties komen bijvoorbeeld speciaal naar de wielerbaan in Alkmaar om hier te trainen. Ook voor andere sporten in Alkmaar, zoals het trampolinespringen kan deze ontwikkeling mogelijkheden bieden. 1.2 Economische ontwikkelingen De economische crisis Dat de financiële crisis ook de sport zal raken of dat zelfs op dit moment al doet daar is geen twijfel over. In de georganiseerde sport gaat 1,7 miljard euro om, waarvan 900 miljoen wordt opgebracht door de consument (de sporters) en 400 miljoen door reclame en sponsorgelden. Dan is het niet moeilijk uit te rekenen dat 1,3 miljard euro van het totale sportbudget onder druk staat, zegt Geert Slot, hoofd strategie en beleid bij sportkoepel NOC-NSF. Dat het zwaar weer wordt, is dus wel duidelijk. (Trouw, 25 februari 2009) Topsport in Alkmaar sportstad 7

8 Om meer inzicht te krijgen in de effecten van de economische crisis op de sport in Nederland, heeft NOC*NSF op 23 februari 2009 het meldpunt Sport en Crisis ingesteld. Het meldpunt is bedoeld voor sporters, sportverenigingen, sportorganisaties, gemeenten en andere bij de sport betrokken personen en partijen. Inmiddels heeft NOC*NSF enkele tientallen meldingen ontvangen. De ontvangen meldingen gaan met name over zich terugtrekkende sportsponsors op lokaal niveau. Hoewel niet bekend is in hoeverre de economische crisis de Alkmaarse sportwereld treft, moet er wel rekening worden gehouden met dat het bijvoorbeeld moeilijker kan worden om sponsors te werven en te behouden. 1.3 Technologische ontwikkelingen Oprichting van InnoSport NL Om kansen voor het ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologie beter te benutten is InnoSport NL opgericht. InnoSport NL stimuleert de samenwerking tot innovatie in de sport. Universiteiten, kennisinstituten, sportorganisaties en het bedrijfsleven zijn de partners in de uitvoering. In zogeheten Field Labs worden de innovatieve producten en diensten ontwikkeld en getest. Het gaat om toepassingen voor topsport, breedtesport, gehandicapten en een actieve leefstijl, zoals: training en hulpmiddelen, sportmaterialen en sportuitrusting, voeding, accommodaties en ondergrond en innovatieve benadering in sportstimulering. Topsport in Alkmaar sportstad 8

9 Topsportklimaat in Nederland Er is weinig bekend over de precieze effecten van het topsportbeleid op het topsportklimaat en het topsportsucces van landen. Door onderzoek naar het topsportklimaat in Nederland is wel inzicht verkregen in de succesbepalende factoren van het topsportklimaat en in de vraag hoe deze kunnen worden beïnvloedt. Er kan hierbij onderscheidt gemaakt worden tussen succesbepalende factoren die wel door het topsportbeleid zijn te beïnvloeden en succesbepalende factoren die niet door het topsportbeleid zijn te beïnvloeden. De belangrijkste succesbepalende factoren die niet door het topsportbeleid te zijn beïnvloeden zijn: Welvaart (BNP) Bevolkingsomvang Grondoppervlakte Urbanisatiegraad De belangrijkste succesbepalende factoren die wel door het topsportbeleid zijn te beïnvloeden zijn: Individuele leefsituatie van topsporters Sportspecifieke begeleiding Trainings- en wedstrijdvoorzieningen en faciliteiten Deelname aan internationale wedstrijden Media aandacht Publieke waardering voor en ondersteuning van topsport Hieruit komen de volgende punten naar voren die door topsporters als belangrijk worden ervaren: Financiële positie en sociale zekerheid Medewerking van school en werk Sportspecifieke begeleiding door trainers en coaches Sportmedische begeleiding door artsen, fysiotherapeuten, inspanningsfysiologen en masseurs Bereikbaarheid medische staf, meer sportmedisch onderzoek mogelijk maken en aandacht geven aan financiële vergoeding voor medische consultaties Er is veel kritiek op de kwaliteit, bereikbaarheid en beschikbaarheid van de trainings- en wedstrijdaccommodaties Kwaliteit en vooral kwantiteit van de media-aandacht voor hun tak van sport (Bron: Maarten van Bottenburg, Het topsportklimaat in Nederland i.o.v. NOC*NSF en het ministerie van VWS). Hoewel het hier over het topsportklimaat in Nederland gaat, kunnen deze succesfactoren ook worden toegepast op het topsportklimaat in een stad, in dit geval dus Alkmaar. Laatst genoemde factoren zijn uiteraard het interessantst omdat deze te beïnvloeden zijn. In de interne analyse zal worden gekeken hoe in Alkmaar met deze succesbepalende factoren die door topsportbeleid te zijn beïnvloeden wordt omgegaan. Meso analyse 1.4 Gebruikersanalyse Als gebruikers worden hier 1. de talenten die sporten bij een Alkmaarse vereniging en 2. de verenigingen in Alkmaar met topsportambitie beschouwd Profiel van de gebruikers Sport en studie komen in dezelfde levensfase tot ontwikkeling. Om de top bereiken in een tak van sport zal de nodige trainingsarbeid verricht moeten worden. Dit kost veel tijd en energie en gebeurt in de meeste gevallen Topsport in Alkmaar sportstad 9

10 naast een studie. Daarom moet zo veel mogelijk worden voorkomen dat het één ten koste gaat van het ander: dus sporters die zich genoodzaakt voelen om of hun topsportcarrière of hun studie vroegtijdig beëindigen. Dit betekent dat (potentiële) topsporters in ieder geval de mogelijkheid moet worden geboden om óók goed onderwijs te volgen. Daarnaast hebben verschillende verenigingen aangegeven dat zodra hun talenten gaan studeren, dat ze dan wegtrekken uit Alkmaar en dus voor de vereniging en de stad verloren gaan. De verenigingen zijn verenigingen waar zowel topsport als breedtesport beoefend kan worden. De verengingen met topsportambitie zijn wel van mening dat de topsport de breedtesport nodig heeft, omdat hier de talenten uit voortkomen. Andersom zijn zij ook van mening dat topsporters binnen hun vereniging een voorbeeld kunnen zijn voor de jeugd en de breedtesporters binnen de vereniging, maar ook daarbuiten. Verder hebben de verenigingen met topsportambitie aangegeven dat het goed zal zijn als er meer ondersteuning voor topsport zou zijn vanuit de Gemeente. Aan wat voor ondersteuning behoefte is, is te lezen in hoofdstuk Concurrentieanalyse Voor de concurrentieanalyse maak ik gebruik van het vijf-krachtenmodel van Porter. Porter onderscheidt vijf krachten waarmee managers rekening moeten houden bij het onderzoeken van de concurrentie en de attractiviteit van een bedrijfstak. Figuur 1: Het vijf-krachtenmodel van Porter Het vijf-krachtenmodel van Porter Dreiging van nieuwkomers Alkmaar is de grootste stad van Noord-Holland noord en kan in dit gebied dan ook een regiofunctie vervullen. De herstructurering van de Westrand, de ambitieuze verenigingen en de wens van de Gemeente om zich te profileren als sportstad bieden voor Alkmaar veel mogelijkheden op het gebied van (top)sport. Hoe beter Alkmaar deze mogelijkheden gaat benutten, hoe kleiner de concurrentie vanuit de omgeving zal zijn. Daarom is de dreiging van nieuwkomers klein. Macht van de afnemers Wanneer voor sporters elders betere omstandigheden zijn om hun talent te ontwikkelen, dan kunnen zij er voor kiezen om daar te trainen en lid te worden van een vereniging. Nadeel is dat dit vaak wel extra reistijd met zich meebrengt. Topsport in Alkmaar sportstad 10

11 Substituten Naast topsport zijn er vele andere gebieden waar Alkmaar zich op kan richten. Denk bijvoorbeeld aan recreatie, cultuur of breedtesport. De dreiging van substituten is dus vrij groot. Macht van de leveranciers Als leverancier kan hier de Gemeente Alkmaar beschouwd worden. De Gemeente heeft in zoverre macht dat zij het beleid bepaalt en dus ook of er vanuit de Gemeente geïnvesteerd wordt in topsport. Rivaliteit op de markt De CTO's in Amsterdam, Eindhoven, Heerenveen en Arnhem (Papendal), die onlangs van start zijn gegaan kunnen als concurrenten worden gezien van Alkmaar. In de CTO s wordt jong talent de mogelijkheid geboden om onder ideale sportieve en medische omstandigheden en de beste voorwaarden een carrière in de sport en voor het leven daarna op te bouwen. De Nationale trainingscentra vormen op dit moment een minder grote bedreiging, omdat hier sporten centraal staan waar Alkmaar niet haar aandacht op legt. 1.6 Marktanalyse Herstructurering van de Westrand De gemeente Alkmaar heeft ambitieuze plannen voor de herstructurering van de Westrand. In deze plannen moeten de bestaande sportaccommodaties worden opgewaardeerd en zouden er nieuwe sportfaciliteiten bij moeten komen, zoals een topscherm- en trampolinehal. Onlangs is bekend geworden dat de jeugdopleiding van AZ verplaatst gaat worden naar de Westrand. Verder wordt er gesproken over een sporthotel, waar sporters kunnen overnachten die in Alkmaar verblijven voor bijvoorbeeld trainingskampen of een toernooi. In de Westrand is voor de topsport al een bijzondere concentratie van onderwijsinstellingen te vinden. Het Willem Blaeu College dat een LOOT-school is, het Horizon College dat een CIOS opleiding aanbiedt en Basisschool de Driemaster die een LOOT-school is voor voetballers van AZ, zijn allemaal gevestigd in de Westrand. In de nieuwe Westrand staan de functies sport, onderwijs, toerisme en recreatie centraal. In 2005 heeft de gemeente Alkmaar het Expertteam Grotestedenbeleid gevraagd hen te adviseren over de mogelijkheden van de Westrand. Ook de kansen voor topsport zijn in dit advies naar voren gekomen. In het rapport komt het idee voor een sportwoonwijk in de Westrand naar voren. Hierdoor kan meer samenhang worden aangebracht in het gebied. De sport en onderwijsorganisaties zien de ontwikkeling van een sportwoonwijk in de Westrand als een unieke kans om de eigen ambities te verwezenlijken. Verder wordt gesteld dat het de taak aan de Gemeente is om ervoor te zorgen dat de accommodaties in topconditie zijn. Dat wil onder andere zeggen dat het ook voor het schermen en trampolinespringen mogelijk moet worden om hun topsportambities waar te kunnen maken. Daarnaast wordt er gesproken over voorzieningen zoals een sporthotel en een sportmedisch centrum In dit adviesrapport wordt bovendien nogmaals duidelijk gemaakt dat breedtesport de basis vormt voor de topsport en de topsport inspirerend werkt voor de breedtesport Topsportklimaat in Alkmaar Alkmaar wil voor haar topsporters een bijdrage leveren aan een gunstig sportklimaat. Ondersteuning bij het combineren van de noodzakelijke training en het volgen van onderwijs, alsmede het zoveel mogelijk aanpassen van de sportaccommodaties aan de geldende eisen voor het bedrijven van topsport. (Sportnota 2009) Algemeen In de macro-analyse is het topsportklimaat in Nederland al aan bod gekomen. Hierin kwamen een aantal punten naar voren die door topsporters als belangrijk worden ervaren. Vooral de succesbepalende factoren die door een topsportbeleid te beïnvloeden zijn, zijn interessant. Ter herinnering: Topsport in Alkmaar sportstad 11

12 De belangrijkste succesbepalende factoren die wel door het topsportbeleid zijn te beïnvloeden zijn: Individuele leefsituatie van topsporters Sportspecifieke begeleiding Trainings- en wedstrijdvoorzieningen en faciliteiten Deelname aan internationale wedstrijden Media aandacht Publieke waardering voor en ondersteuning van topsport Hieruit komen de volgende punten naar voren die door topsporters als belangrijk worden ervaren: Financiële positie en sociale zekerheid Medewerking van school en werk Sportspecifieke begeleiding door trainers en coaches Sportmedische begeleiding door artsen, fysiotherapeuten, inspanningsfysiologen en masseurs Bereikbaarheid medische staf, meer sportmedisch onderzoek mogelijk maken en aandacht geven aan financiële vergoeding voor medische consultaties Er is veel kritiek op de kwaliteit, bereikbaarheid en beschikbaarheid van de trainings- en wedstrijdaccommodaties Kwaliteit en vooral kwantiteit van de media-aandacht voor hun tak van sport Wat voor ondersteuning is er op dit moment? Over de ondersteuning die er op dit moment is voor topsport in Alkmaar kunnen we kort zijn: die is er niet of nauwelijks. Het enige noemenswaardige op dit gebied is dat de Gemeente in 2005 samen met AZ en de onderwijsinstellingen Willem Blaeu, Horizon College en Hogeschool INHOLLAND een convenant topsport heeft ondertekend ten behoeve van een doorlopende talentontwikkeling en noodzakelijke speciale begeleiding. Daarnaast beschikt Alkmaar met het Willem Blaeu over een LOOT-school. Een LOOT-school (Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport ) ondersteunt toptalenten in sport om hun schoolcarrière met hun topsport te kunnen combineren. Daarnaast zijn onlangs ter ondersteuning van de topsport de sportaccommodaties op het vereiste niveau voor topsport gebracht. Dit is gebeurd met behulp van de zogenaamde CAI gelden. CAI gelden zijn de opbrengst van de verkoop van het kabelbedrijf door de stichting CAI (Centraal Antenne Installatie). Hoe kan het topsportklimaat in Alkmaar verbeterd worden? Het is duidelijk dat er aan het Alkmaarse topsportklimaat nog veel te verbeteren is. In hoofdstuk was al te lezen dat er onderzoek is gedaan naar het topsportklimaat in Nederland. Hieruit kwamen een aantal succesbepalende factoren naar voren die door topsportklimaat te beïnvloeden zijn. Om er achter te komen of deze factoren ook een belangrijke rol spelen voor de topsporters in Alkmaar, ben ik dit bij een aantal verenigingen gaan inventariseren. De volgende vraag stond hierbij centraal: Hoe zou het topsportklimaat in Alkmaar verbeterd kunnen worden? Er zijn hierover gesprekken gevoerd met Stichting Topsport Tom van der Kolk, Alkmaarse schermvereniging Ludus et Gladius, zwemvereniging DAW en de softbaltak van Alcmaria Victrix. Trampolinevereniging Triffis heeft per een bijdrage geleverd. Om het Alkmaarse topsportklimaat te verbeteren, is behoefte aan: Sportmedische begeleiding Ondersteuning bij het organiseren van nationale en internationale toernooien Financiële bijdrage voor: Cursussen voor trainers en scheidsrechters - Reiskosten - Trainingskampen Specifieke trainers, zoals conditietrainer en krachttrainer Bemiddeling bij het vinden van huisvesting voor sporters die voor hun sport naar Alkmaar willen verhuizen Topsport in Alkmaar sportstad 12

13 Verder waren de contactpersonen het erover eens en dat er een centraal punt moet komen van waaruit bovengenoemde punten georganiseerd en gecoördineerd gaan worden. Een overzicht van de bevindingen per vereniging is te vinden in bijlage 1. Wat meteen opvalt is dat deze punten overeenkomen met de succesbepalende factoren die door het topsportklimaat te beïnvloeden zijn, zoals in het onderzoek naar het topsportklimaat in Nederland naar voren is gekomen. Daarnaast komen deze punten tevens overeen met de gebieden waarop de steunpunten voor topsport in andere steden, zoals Amsterdam en Haarlem, ondersteuning bieden. Wanneer de Gemeente het heeft over een gunstig sportklimaat, blijft dit beperkt tot onderwijs en accommodaties. Uit bovengenoemde punten kan geconcludeerd worden dat er voor een gunstig sportklimaat meer nodig is. In het actieplan zal het idee om een centraal punt voor topsport op te richten worden uitgewerkt Alkmaarse politiek over topsport In de Sportnota 2009 zijn met betrekking tot topsport een tweetal doelstellingen geformuleerd. Ten eerste om een topsportvriendelijk klimaat voor talenten te creëren. Ten tweede om de (top)sport te benutten voor de promotie van de stad Alkmaar. Hoe zit het met de uitvoering van deze doelstellingen en hoe staan de politieke partijen hier tegenover het onderwerp topsport? Om hier een beeld van te krijgen heb ik contact opgenomen met de politieke partijen in Alkmaar. Uit algemene indruk die ik heb gekregen naar aanleiding van de reacties is dat topsport niet erg leeft binnen de Alkmaarse politiek. De laatste tijd was het onderwerp wel actueel vanwege de landstitel van AZ, maar over andere sporten wordt nauwelijks gesproken. De politiek kiest nadrukkelijk voor de breedtesport en wil topsport wel faciliteren, maar niet mede-financieren. Jan Nagengast van het CDA gaf hierbij als voorbeeld dat, als er steunpunt komt voor de topsport, dan moet er ook een topsportcoördinator komen. Het CDA zou dan bijvoorbeeld wel bereid zijn om de personeelskosten voor deze topsportcoördinator te financieren, maar gaat niet de korting die sporters bij een fitnesscentrum zouden krijgen voor zijn rekening nemen. De reacties per partij zijn hieronder te lezen: OPA Victor Kloos Topsport neemt sinds de laatste weken een zeer belangrijke plaats in binnen de gemeente Alkmaar vanwege het kampioenschap van AZ Vindt sport in de wijk belangrijker omdat dat een ontmoetingspunt is of wordt in een dergelijke wijk en sport laagdrempelig maakt Topsport kun je als gemeente faciliteren en stimuleren, maar in principe niet mede-financieren Liberale kracht - Suzanne den Dulk Verwijst voor het huidige sportbeleid naar de nota Sportbeleid, hierin wordt topsport wel benoemd maar niet als speerpunt gezien De titel Sportieve Stad had de lading beter gedekt dan Alkmaar Sportstad Verwijst verder naar het convenant topsport tussen onderwijs en Gemeente Kiest als volksvertegenwoordiger nadrukkelijk voor de breedtesport om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen Accommodaties dienen wel topsport waardig te zijn Subsidiëring van topsport door lokale overheid of voorrang verlenen voor een woning zijn niet de juiste instrumenten voor de gemeente Alkmaar VVD Rudmer Heerema Gemeente is wat terughoudend als het over topsport gaat Het tempo waarin de beslissingen gemaakt worden is traag De meeste politieke partijen in Alkmaar zien topsport als iets exclusiefs VVD vindt dat topsporters een voorbeeldfunctie hebben Topsport in Alkmaar sportstad 13

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Aanleiding Ambitie Nederlandse sport en overheid: - Nederland bij de Top 10 van de wereld - Nederland op Olympisch niveau in 2016 Minimaal

Nadere informatie

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum HET WATERPOLO OPLEIDINGSCENTRUM: DE OPLEIDING TOT TOPSPORTER Het Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) streeft er naar spelers en speelsters in

Nadere informatie

GEEFT IEDERE ACHTERHOEKSE JONGERE VIA SPORT GOEDE ONTWIKKEL-

GEEFT IEDERE ACHTERHOEKSE JONGERE VIA SPORT GOEDE ONTWIKKEL- HUN EIGEN TOP TE HALEN! L E E R H E T B E S T E U I T J E Z E L F T E H A L E N WE ZIEN DE NOODZAAK EN KANSEN OM ONZE JEUGD IN DE ACHTERHOEK VIA SPORT EEN BETER ONTWIKKELKLIMAAT TE BIEDEN. OP SCHOOL, IN

Nadere informatie

Onderzoek naar het topsportklimaat in Vlaanderen

Onderzoek naar het topsportklimaat in Vlaanderen Onderzoek naar het topsportklimaat in Vlaanderen Is in Vlaanderen een klimaat aanwezig voor topsporters om goed te presteren? Met welke omgevingsfactoren hebben topsporters te maken en in hoeverre kunnen

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

Scala college en Leonardo College worden Topsport Talentschool

Scala college en Leonardo College worden Topsport Talentschool Nieuwsbrief -7- mei 2011 Inhoudsopgave: Talentontwikkeling Scala college en Leonardo College worden Topsport Talentschool Beleidsbrief sport Waterpolo festival 2012 WOC meisjes < 15 jaar op stage naar

Nadere informatie

High School Breda 2015-2016. Geeft talent een kans. By Graaf Engelbrecht

High School Breda 2015-2016. Geeft talent een kans. By Graaf Engelbrecht High School Breda 2015-2016 Geeft talent een kans By Graaf Engelbrecht Inleiding Graaf Engelbrecht staat bekent om haar sportprofiel binnen VO Breda. Als één van de eerste scholen in Nederland, biedt zij

Nadere informatie

Voortgangsrapportage programma Alkmaar Sportstad

Voortgangsrapportage programma Alkmaar Sportstad Voortgangsrapportage programma Alkmaar Sportstad Juni 2014 De gemeente Alkmaar heeft de verdere ontwikkeling van Alkmaar Sportstad benoemd tot één van haar prioriteiten. Daarmee wordt voortgebouwd op een

Nadere informatie

Koersplan. Highschool Eindhoven

Koersplan. Highschool Eindhoven Koersplan Highschool Eindhoven 1 Inleiding Frits Philips lyceum- mavo is een toekomstgerichte school met de focus op talentontwikkeling. Leerlingen krijgen volop de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken

Nadere informatie

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding Reeds sinds 1993 voert de Nederlandse Badminton Bond een actief beleid om Talenten tijdig te ontdekken en regionaal en centraal op te leiden tot Topspeler.

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 Opgesteld: Versie nr. 12 STRATEGISCH BELEIDSPLAN UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 STRATEGISCH PLAN UDI 19 Beter Bed INHOUDSOPGAVE: - INLEIDING - MISSIE - VISIE - DOELSTELLINGEN - TIJDSPAD / ACTIES

Nadere informatie

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio STERA De Stichting Top Events regio Alkmaar (STERA) stimuleert talentontwikkeling. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar

Nadere informatie

Regionale Talentontwikkeling

Regionale Talentontwikkeling Regionale Talentontwikkeling 1 Kaders Regionale Talentontwikkeling Instroomprogramma s voor Talenten onder regie van de sportbond 1.1 Inleiding Het Masterplan Talentontwikkeling heeft voor een enorme impuls

Nadere informatie

Welkom. Lancering 'Topsport met visie. 27 april 2014. Annemiek Langius Topsportcoördinator

Welkom. Lancering 'Topsport met visie. 27 april 2014. Annemiek Langius Topsportcoördinator Welkom Lancering 'Topsport met visie 27 april 2014 Annemiek Langius Topsportcoördinator Doelstellingen algemeen* Nederland is in 2016 een toonaangevend owhockeyland waarin ruim 750 mensen actief zijn.

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN DE OLYMPISCHE AMBITIE IN OVERIJSSEL

SAMEN WERKEN AAN DE OLYMPISCHE AMBITIE IN OVERIJSSEL 90 1 SAMEN WERKEN AAN DE OLYMPISCHE AMBITIE IN OVERIJSSEL Beleidsplan 2012 2014 Stichting Topsport Overijssel/Regio Twente 90 2 90 3 Beleidsplan 2012 2014 Stichting Topsport Overijssel/Regio Twente INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ambitieprogramma 2013-2016. Limburg 2016. een excellerende omgeving voor jonge sporters met een gouden droom

Ambitieprogramma 2013-2016. Limburg 2016. een excellerende omgeving voor jonge sporters met een gouden droom Ambitieprogramma 2013-2016 Limburg 2016 een excellerende omgeving voor jonge sporters met een gouden droom Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Missie... 5 3. Ambitie... 5 4. Doelgroep... 6 5. Organisatie... 6

Nadere informatie

BELEIDSPLAN AAC 61 2013 VOORWOORD

BELEIDSPLAN AAC 61 2013 VOORWOORD BELEIDSPLAN AAC 61 2013 VOORWOORD Een sportvereniging kan niet zonder een beleidsplan. Een dergelijk plan moet sturing geven aan de voornemens die de club wil realiseren of nastreven. Het vorige beleidsplan

Nadere informatie

Sporthalsessie Almere Pioneers dd. 22-09-2015

Sporthalsessie Almere Pioneers dd. 22-09-2015 Sporthalsessie Almere Pioneers dd. 22-09-2015 1. Stellingen 1. Alle selectieteams van Almere Pioneers moeten op het hoogste landelijke niveau spelen Almere is één van de grootste gemeentes in NL Daarbij

Nadere informatie

Beleidsplan Swift voor de periode 2013-2018

Beleidsplan Swift voor de periode 2013-2018 Beleidsplan Swift voor de periode 2013-2018 Missie De missie van Swift is: Het fietsen in de Leidse regio stimuleren en organiseren in de breedste zin van het woord en op alle niveau s. Van sportieve recreatie

Nadere informatie

Edoc 1561309. Almere Kenniscentrum Talent [werktitel] Samenvatting projectplan. Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011 2015 (IFA-2)

Edoc 1561309. Almere Kenniscentrum Talent [werktitel] Samenvatting projectplan. Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011 2015 (IFA-2) Edoc 1561309 Almere Kenniscentrum Talent [werktitel] Samenvatting projectplan Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011 2015 (IFA-2) 1. Inleiding project De gemeente Almere wil de groeiopgave van de

Nadere informatie

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld;

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld; Beste Rabobank, Als eerste willen wij u bedanken voor deze unieke mogelijkheid om één van onze wensen en ambities die wij als SportPlus vereniging hebben via deze mogelijkheid waar te kunnen maken. Wij

Nadere informatie

Utrecht kandidaatstelling UEFA Women s EURO 2017

Utrecht kandidaatstelling UEFA Women s EURO 2017 Utrecht kandidaatstelling UEFA Women s EURO 2017 1 Middels dit BID document willen FC Utrecht en de gemeente Utrecht hun kandidaatstelling als speelstad voor UEFA Women s EURO 2017 kenbaar maken. Utrecht

Nadere informatie

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten.

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. Hoofdstuk 11 Sport 11.1 Inleiding Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 11.2

Nadere informatie

Alleen onder uitdrukkelijke voorwaarden dat er wordt gefuseerd met andere BVO s en de amateurclubs hierin meegaan.

Alleen onder uitdrukkelijke voorwaarden dat er wordt gefuseerd met andere BVO s en de amateurclubs hierin meegaan. Uitkomst stelling-3 Veel topsportclubs en betaald voetbalorganisaties in Limburg hebben de grootste moeite om het hoofd boven water te houden, met als gevaar dat ze hun niveau niet meer kunnen handhaven

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Johan Cruyff College Enschede ROC van Twente Antwoordnummer 1701 7550 WB HENGELO

Johan Cruyff College Enschede ROC van Twente Antwoordnummer 1701 7550 WB HENGELO Postzegel niet nodig Johan Cruyff College Enschede ROC van Twente Antwoordnummer 1701 7550 WB HENGELO TOELATINGSEISEN Vmbo-diploma (kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg) Overgangsbewijs

Nadere informatie

Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014

Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014 Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014 Handbalseizoen 2013-2014 zijn we gestart met in totaal 19 teams. Vier damesteams, 1 recreantenteam, 1 G-handbalteam, 1 A-team, twee B-teams, drie C-teams, twee D- teams,

Nadere informatie

Citymarketing via Sport

Citymarketing via Sport Citymarketing via Sport Topsport als Onderdeel van het Stedelijk Product: Samen naar een Resultaat Alkmaar: Brug van het Verleden naar de Toekomst Colofon Adviseur: Rowdy Bryant Datum: December, 2009 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Sponsorbeleid Zaalvoetbalvereniging DVO Wognum Nicols. Samen werken aan sportieve prestaties.

Sponsorbeleid Zaalvoetbalvereniging DVO Wognum Nicols. Samen werken aan sportieve prestaties. Sponsorbeleid Zaalvoetbalvereniging DVO Wognum Nicols Samen werken aan sportieve prestaties. Voorwoord Voor u ligt het sponsorplan van zaalvoetbalvereniging DVO Wognum Nicols. Een initiatief van het bestuur

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

Wat heeft een sportvereniging nodig?

Wat heeft een sportvereniging nodig? Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Wat heeft een sportvereniging nodig? Dit heeft een sportvereniging nodig! Postbus 2158, 3500 GD Utrecht Bezoekadres Kaatstraat 1, Utrecht Telefoon 030-286 28 02 E-mail

Nadere informatie

Brigite van Haaften, gedeputeerde Cultuur en Samenleving:

Brigite van Haaften, gedeputeerde Cultuur en Samenleving: Sportplan 2016 Brigite van Haaften, gedeputeerde Cultuur en Samenleving: Heel Brabant in beweging! Sport leeft in Brabant. Brabanders vinden sport belangrijk en sport is belangrijk voor Brabant. Sporten

Nadere informatie

Bouwen aan een topsportklimaat. topsport 2010-2011. topsport

Bouwen aan een topsportklimaat. topsport 2010-2011. topsport jeugd, zorg en welzijn Bouwen aan een topsportklimaat Beleidsnotitie topsport 2010-2011 topsport jeugd, zorg en welzijn Bouwen aan een topsportklimaat beleidsnotitie topsport 2010-2011 Colofon Uitgave

Nadere informatie

Utrecht onderweg naar 2016

Utrecht onderweg naar 2016 C O N V E N A N T Utrecht onderweg naar 2016 2 0 1 1-2 0 1 6 Inzake Optimalisering van voetbalverenigingen in Utrecht Partijen (voetbalverengingen) KNVB, Vereniging Sport Utrecht (VSU) & Gemeente Utrecht

Nadere informatie

NHV HandbalScholen 2013. Beleid NHV HandbalSchool

NHV HandbalScholen 2013. Beleid NHV HandbalSchool NHV HandbalScholen 2013 Beleid NHV HandbalSchool Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Aanleiding(en) 3. Het NHV-RTC: de NHV-HandbalSchool 4. Beleiduitgangspunten voor een NHV-HandbalSchool 5. De weg

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

Organisatorische integratie G-Sport binnen de S.V. Koedijk

Organisatorische integratie G-Sport binnen de S.V. Koedijk Organisatorische integratie G-Sport binnen de S.V. Koedijk KOEDIJK IS TROTS OP DE VOORTREFFELIJKE SAMENWERKING MET DE WNK BEDRIJVEN. ZIJ HEBBEN MEDE GEZORGD DAT DE TWEEDE FASE VAN DE INTEGRATIE VAN DE

Nadere informatie

Doe mee aan de Nationale Sportweek van Delft

Doe mee aan de Nationale Sportweek van Delft 20 t/m 27 april 2013 Doe mee aan de Nationale Sportweek van Delft Organisatie & structuur 1. De Delftse Sportweek is een initiatief van de Sportraad van Delft. Deze vertegenwoordigt en communiceert met

Nadere informatie

Onderwijs voor talent- en topsporters TOPSPORT TALENTSCHOOL

Onderwijs voor talent- en topsporters TOPSPORT TALENTSCHOOL Onderwijs voor talent- en topsporters TOPSPORT TALENTSCHOOL Je doet ertoe! ONDERWIJS & TOPSPORT OSG Sevenwolden is een Topsport Talentschool, een school waar je als sporttalent onderwijs en topsport samen

Nadere informatie

Limburgse Olympische Ambitie (LOA) Heel Limburg op Olympisch niveau

Limburgse Olympische Ambitie (LOA) Heel Limburg op Olympisch niveau Limburgse Olympische Ambitie (LOA) Heel Limburg op Olympisch niveau Limburgse Olympische Ambitie: met sporten en bewegen, zowel als doel en/of als middel, in de volle breedte een optimaal vestigingsklimaat

Nadere informatie

De Witte LeeuWinnen telstar

De Witte LeeuWinnen telstar telstar voorwoord Bij Telstar speelt het vrouwenvoetbalteam De Witte. Een primeur voor het meiden- en vrouwenvoetbal is de oprichting van de vrouwen Businessclub De Witte in november 2013. Dit is de eerste

Nadere informatie

ONDERZOEK LEGACY LE GRAND DEPART TOUR DE FRANCE UTRECHT 2015. Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap

ONDERZOEK LEGACY LE GRAND DEPART TOUR DE FRANCE UTRECHT 2015. Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap ONDERZOEK LEGACY LE GRAND DEPART TOUR DE FRANCE UTRECHT 2015 Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap KENNISWERKPLAATS Sportbeleid en - ondernemerschap Sportbeleid: Magda Boven Valesca van Dijk Hiske

Nadere informatie

Aan: College van Bestuur Dd.: 04.07.11 Re: Topsport TU Delft Van: Raymond Browne, hoofd Sport en Cultuur, directie O&S. Topsport TU Delft.

Aan: College van Bestuur Dd.: 04.07.11 Re: Topsport TU Delft Van: Raymond Browne, hoofd Sport en Cultuur, directie O&S. Topsport TU Delft. Aan: College van Bestuur Dd.: 04.07.11 Re: Topsport TU Delft Van: Raymond Browne, hoofd Sport en Cultuur, directie O&S Topsport TU Delft. Deze notitie bevat twee voorstellen: 1. een samenhangend beleid

Nadere informatie

AZ&PC AMERSFOORT WWW.AZPC.NL

AZ&PC AMERSFOORT WWW.AZPC.NL AZ&PC AMERSFOORT WWW.AZPC.NL AZ&PC AMERSFOORT ~ Opgericht op 29 mei 1910 ~ Eén van de oudste zwemsportclubs van Nederland ~ Richt zich op alle sporttakken: synchroonzwemmen, waterpolo schoonspringen en

Nadere informatie

Jaarplan 2015 NWWB. "WIJ" zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!!

Jaarplan 2015 NWWB. WIJ zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!! Jaarplan 2015 NWWB Voorwoord Na het signaleren op de extra algemene ledenvergadering van 9 september j.l., bied ik u, vanuit een min of meer" tegendraadse" houding, namens het interim bestuur van de NWWB

Nadere informatie

De vrijwilliger in de hockeyvereniging

De vrijwilliger in de hockeyvereniging Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk Johan Wakkie Nieuwegein, november 2010 Inhoud Strategische Visie Ontwikkeling De vrijwilliger in de hockeyvereniging Strategische visie ontwikkeling

Nadere informatie

[ Werkveldoriëntaties ] Thomas Zylstra. Sport, Gezondheid en Management 1P. Hanze Hogeschool Groningen

[ Werkveldoriëntaties ] Thomas Zylstra. Sport, Gezondheid en Management 1P. Hanze Hogeschool Groningen 2013 Thomas Zylstra Sport, Gezondheid en Management 1P Hanze Hogeschool Groningen [ Werkveldoriëntaties ] In dit document zijn alle verslagen van de werkveldoriëntaties opgenomen die ik in blok 1.3 heb

Nadere informatie

Tips voor verenigingen

Tips voor verenigingen Tips voor verenigingen Tips voor sportverenigingen die meer leden willen: levensfase gepensioneerden (zo ongeveer vanaf 60 jaar en ouder) Ook als je als club al 60plus leden hebt! Er zijn nog zoveel 60plussers

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Wilfred van Buuren Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Conclusies: Er worden veel sportarchieven bewaard* Slechte

Nadere informatie

Evaluatie sportbeleid

Evaluatie sportbeleid Evaluatie sportbeleid 1. Inleiding Het collegeprogramma was aanleiding om in 2007 een evaluatie van het sportbeleid in gang te zetten. Deze nota is de afronding van die evaluatie. De evaluatie is gebaseerd

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Veilig. sportklimaat. Werken aan plezier, veiligheid en respect bij Rotterdamse verenigingen

Veilig. sportklimaat. Werken aan plezier, veiligheid en respect bij Rotterdamse verenigingen Veilig sportklimaat Werken aan plezier, veiligheid en respect bij Rotterdamse verenigingen De pedagogisch adviseur kan helpen beleid op te stellen en uit te voeren 10 gouden regels Zó bereikt uw vereniging

Nadere informatie

Programmaplan Alkmaar Sportstad

Programmaplan Alkmaar Sportstad Programmaplan Alkmaar Sportstad Publieksversie uitvoeringsprogramma van de ambitienota Alkmaars Startsignaal voor de periode 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie en doelstellingen 4 3. Programmalijnen

Nadere informatie

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 Beleidsplan Triatlon 2010 2013 Triatlon commissie 1 Versiebeheer Status Versie Datum Door Reden Concept 01 1-11-2009 Ruben Concept Eindversie 02 9-11-2009 Ruben Commentaar

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Sport-

Stadsmonitor. -thema Sport- Stadsmonitor -thema Sport- Modules Sportdeelname bij volwassenen 2 Sportdeelname bij jongeren 5 Sportaanbod 7 Sportevenementen en topsport 9 Bijlage: Bronnen 10 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

Amstelveen Beweegt Gezond!!

Amstelveen Beweegt Gezond!! Feiten en Cijfers van de STAV 2011 Algemene informatie en projecten Amstelveen Beweegt Gezond!! 125 Geregistreerde talenten talentenbestand met een A en B status, waarvan 24 talenten geselecteerd voor

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK

Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Sponsormogelijkheden... 3 Subhoofdsponsorschap... 3 Bordsponsor... 4 Club van honderd... 5 Logo op de website... 6 Een team

Nadere informatie

voor sport en voor jou!

voor sport en voor jou! voor sport en voor jou! Wat bespreken we vandaag Sportbeleid van Roosendaal o Impuls Brede School, Sport & Cultuur o Uitvoeringsopdracht - Projectgebieden - Sporten voor 50 + - Sporten met beperkingen

Nadere informatie

HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92

HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92 HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92 1.Voorwoord Het voor u liggend beleidsplan bevat de leidraad waarlangs de afdeling handbal van de omnisportvereniging Wijhe 92 de komende periode 2012-2016

Nadere informatie

Foto: Zaanse Sportkrant SPONSORBROCHURE 2012-2013

Foto: Zaanse Sportkrant SPONSORBROCHURE 2012-2013 Foto: Zaanse Sportkrant SPONSORBROCHURE 2012-2013 Zaandam, Geachte relatie, Allereerst willen wij u namens de voetbalvereniging Hellas Sport bedanken voor uw interesse in onze vereniging. Hellas Sport

Nadere informatie

Het Sponsorplan van RKSV Cluzona

Het Sponsorplan van RKSV Cluzona Het Sponsorplan van RKSV Cluzona 01. Algemeen 02. Historie 03. Sponsoring en naamsbekendheid 04. Sponsoring en het beleid van de vereniging 05. Soorten sponsoring 06. Plichten t.o.v. sponsors 07. Rechten

Nadere informatie

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

Geachte heer / mevrouw,

Geachte heer / mevrouw, Geachte heer / mevrouw, U ontvangt interessante informatie over het winterprogramma op de wielerbaan te Alkmaar dat vanaf 6 oktober 2015 weer van start is gegaan. Met als hoogtepunt in december de Nederlandse

Nadere informatie

NORDWIN COLLEGE TOPSPORTBELEID. Topsportbeleid voor VMBO-groen en MBO

NORDWIN COLLEGE TOPSPORTBELEID. Topsportbeleid voor VMBO-groen en MBO NORDWIN COLLEGE TOPSPORTBELEID Topsportbeleid voor VMBO-groen en MBO Inhoudsopgave Nordwin College: Topsportvriendelijk!... 2 Topsportbeleid... 2 Topsportfaciliteiten... 3 Contract... 4 Topsport Contract

Nadere informatie

Investeringsproject upgrade sportaccommodatie voor topsportwedstrijden en evenementen zwemmen

Investeringsproject upgrade sportaccommodatie voor topsportwedstrijden en evenementen zwemmen Bijlage 1: het projectplan (artikel 2.4, onder r) Investeringsproject upgrade sportaccommodatie voor topsportwedstrijden en evenementen zwemmen In deze bijlage wordt a) het project beschreven en b) aangegeven

Nadere informatie

Sponsorplan OACN 2012 2013

Sponsorplan OACN 2012 2013 Sponsorplan OACN 2012 2013 INHOUDSOPGAVE 1. DE VERENIGING EN HAAR HISTORIE... 3 1. DE VERENIGING... 3 2. DE TOEKOMST... 3 2. SPONSORING... 5 1. WAAROM OACN?... 5 2. SOORTEN SPONSORING... 5 3. WAAR HEEFT

Nadere informatie

College van B & W Amsterdam t.a.v. wethouder Sport, de heer E. van der Burg Postbus 202 1000AE Amsterdam. Amsterdam, 22 mei 2015

College van B & W Amsterdam t.a.v. wethouder Sport, de heer E. van der Burg Postbus 202 1000AE Amsterdam. Amsterdam, 22 mei 2015 College van B & W Amsterdam t.a.v. wethouder Sport, de heer E. van der Burg Postbus 202 1000AE Amsterdam Amsterdam, 22 mei 2015 Betreft: Advies Amsterdamse Focussporten Kopie aan: Gemeenteraad Amsterdam

Nadere informatie

PRESENTATIEGIDS TOPSPORT SCHUURMAN BZC 2013-2014 EREDIVISIE

PRESENTATIEGIDS TOPSPORT SCHUURMAN BZC 2013-2014 EREDIVISIE PRESENTATIEGIDS TOPSPORT SCHUURMAN BZC 2013-2014 EREDIVISIE JEUGDOPLEIDING Ruim tien jaar geleden geloofden nog maar weinig mensen dat het voor Schuurman BZC mogelijk zou worden in de eredivisie waterpolo

Nadere informatie

Leeuwarden Lacrosse. Deze brochure zal u een gedetailleerd beeld geven van de mogelijkheden tot ondersteuning van Leeuwarden Lacrosse.

Leeuwarden Lacrosse. Deze brochure zal u een gedetailleerd beeld geven van de mogelijkheden tot ondersteuning van Leeuwarden Lacrosse. Sponsorbrochure Voorwoord Voor u ligt de sponsorbrochure van Leeuwarden Lacrosse. Deze vereniging is de allereerste Lacrosse vereniging van Friesland en is opgericht in november 2011. Om inwoners van Friesland

Nadere informatie

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider.

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. 1 Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. Alle doelstellingen en maatregelen, hieronder opgenomen in dit thema, zijn gericht naar sportverenigingen, aangesloten

Nadere informatie

Onderzoek POD en Sport

Onderzoek POD en Sport 2015 Onderzoek POD en Sport Inhoud Inleiding... 2 Conclusie... 3 Aanbevelingen... 6 Het bestuur... 7 Jeugdtrainers... 8 Jeugdleden... 9 Vrijwilligers... 10 Ouders... 11 Resultaten... 12 1 Inleiding Het

Nadere informatie

Olympische Spelen in Nederland. Olympisch Plan 2028

Olympische Spelen in Nederland. Olympisch Plan 2028 Olympische Spelen in Nederland Olympisch Plan 2028 Doel vandaag Twee ambitieuze plannen voor Nederland Ambitieus olympisch plan 2028 (2016 Nederland op olympisch niveau) Ambitieus agenda voor verbetering

Nadere informatie

2. Brede basis Om het bovengenoemd aantal op te vangen zal er een brede basis moet zijn aan trainers.

2. Brede basis Om het bovengenoemd aantal op te vangen zal er een brede basis moet zijn aan trainers. Doel van deze avond Eerste aanzet tot het opzetten van een 10 jaren plan Basisidee Visie wat over 10 jaar 1. Jeugd is de toekomst Het doel is om in elke leeftijdgroep 2 teams te hebben zodat je ieder niveau

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hva.nl/opendagen

Nadere informatie

Jeugd bij Oranje Nassau.

Jeugd bij Oranje Nassau. . Datum: 08 april 2006 Sietze Ketelaar Inleiding. Ongeveer 10 jaar geleden is ON gestopt met het geven van trainingen aan jeugdspelers. Destijds is ON hiermee gestopt omdat de instroom van nieuwe jeugd

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

Mihailo Sain weer in actie bij het WOC Alphen aan den Rijn

Mihailo Sain weer in actie bij het WOC Alphen aan den Rijn Nieuwsbrief -3- Januari 2011 Inhoudsopgave: Onderzoek sport en ontwikkeling voor kinderen Even voorstellen Wedstrijdverslag M

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

Sponsorbrochure Hockeyclub AMVJ

Sponsorbrochure Hockeyclub AMVJ Sponsorbrochure Hockeyclub AMVJ Clubgegevens Hockeyclub AMVJ Sportpark 'Het Loopveld' Aanloop 2 1183 SZ Amstelveen Sponsorcommissie Bas Arentsen Joey Neeteson E sponsoring@hcamvj.nl W www.hcamvj.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Bijlage 2B. Format Aanvraag en Verantwoording

Bijlage 2B. Format Aanvraag en Verantwoording Stuknummer: bl08.01852 Bijlage 2B Format Aanvraag en Verantwoording Bij de Tijdelijke Deelsubsidieverordening Topsport-Jeugdfonds Aanvraagformulier subsidie "Topsport-jeugdfonds" (zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

TOPSPORT TALENTSCHOOL

TOPSPORT TALENTSCHOOL Onderwijs voor talent- en topsporters TOPSPORT TALENTSCHOOL Je doet ertoe! Turnster: Bente Kruizinga ONDERWIJS & TOPSPORT OSG Sevenwolden is een Topsport Talentschool, een school waar je als sporttalent

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019

Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019 Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019 Oktober 2014 Beleidsplan IJsclub Tilburg 2015-2019 De IJsclub Tilburg (verder genoemd IJCT) is opgericht op 20 december 1963 en bestaat momenteel al 51 jaar.

Nadere informatie

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2).

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2). Topsportstatuut Nederlandse Bowling Federatie 2010 Aanbeveling 2 goed sportbestuur 1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen

Nadere informatie

Sportexperience. bij asvuvv,

Sportexperience. bij asvuvv, Sportexperience asv UVV bij asvuvv, de bedrijfsdagen van nu! Naast een algemene sportvereniging voor het hele gezin, kunnen ook organisaties voor hun sportieve prestaties bij ons terecht. Bedrijfsuitjes,

Nadere informatie

KNWU Beleidsplan MTB 2013-2016

KNWU Beleidsplan MTB 2013-2016 KNWU Beleidsplan MTB 2013-2016 Who-am-I? Han ten Hove namens cie Off Road, WT-4 trainer MTB specialisatie, Proces manager, jeugdtrainer Bar End, UCI team MPL Specialized, Expert WT opleidingen, Examinator

Nadere informatie

Jeugdplan. Versie 1.0. Maart 2012

Jeugdplan. Versie 1.0. Maart 2012 Jeugdplan 2012 Versie 1.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1 - Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 - De verantwoordelijkheid met betrekking tot de jeugd... 4 Hoofdstuk 3 - Werving nieuwe leden... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Selectiecriteria baanwielrennen 2015

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Selectiecriteria baanwielrennen 2015 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Selectiecriteria baanwielrennen 2015 Eisen KNWU 2015 Baan-DUUR mannen nationale selectie Leeftijd 17-17 18 - nieuwelingen top-6 - junioren top-3 (van alle eerstejaars)

Nadere informatie

Droom jij er wel eens van?

Droom jij er wel eens van? Droom jij er wel eens van? De Topsport Talentscholen worden ondersteund door OCW, VWS en NOC*NSF Foto: Leo Vogelzang Droom jij er wel eens van? Van zo n toptijd van Sven Kramer of Ireen Wüst? Of van zo

Nadere informatie

Volleybalvereniging ADC

Volleybalvereniging ADC Volleybalvereniging ADC Sponsor promotie Onze voorzitter aan het woord. ADC is een vereniging met een professionele uitstraling, waarin wij voor iedereen een plaats willen bieden om te kunnen volleyballen.

Nadere informatie

Publieksversie Masterplan Talentontwikkeling 2006-2010. Talent Centraal

Publieksversie Masterplan Talentontwikkeling 2006-2010. Talent Centraal Publieksversie Masterplan Talentontwikkeling 2006-2010 Talent Centraal Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Inleiding 5 2 Uitdagingen in talentontwikkeling 6 3 Ruimte voor verbetering 8 4 Aanpak en activiteiten

Nadere informatie

Beleid Talentontwikkeling 2012-2020

Beleid Talentontwikkeling 2012-2020 Beleid Talentontwikkeling 2012-2020 Datum: Thursday 15 December 2011 Auteur: Boudewijn van Opstal en Jeroen Spaans Inhoudsopgave Aanleiding 1. Ambitie KNRB en doel talentontwikkeling 2. Begrippen 3. Visie

Nadere informatie

CDA SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _

CDA SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _ INLEIDING: SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _ De sportvisie draagt de titel Niemand buitenspel. Onze doelstelling in deze visie is, dat iedereen in de gelegenheid gesteld moet worden om te kunnen sporten.

Nadere informatie

TelsTar. 50 jaar Telstar

TelsTar. 50 jaar Telstar TelsTar d e w i t t e l e e u w i n n e n 50 jaar Telstar S P O NS O R W O R D E N V A N D E W I T T E L E E U W I N N E N Vrouwen en meisjes voetbal is de snelst groeiende sport in Nederland (132.000

Nadere informatie