weerbaarheids training voor mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "weerbaarheids training voor mbo-jongeren met eergerelateerde problemen"

Transcriptie

1 weerbaarheids training voor mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

2 WEERBAARHEIDSTRAINING VOOR MBO-JONGEREN MET EERGERELATEERDE PROBLEMEN

3 Vooraf De weerbaarheidstraining in erekwesties is ontwikkeld in het Scholenproject Eergerelateerd geweld in en om de school. In dit project, gesubsidieerd door het Ministerie van VROM / Wonen, Werken en Integratie, onderzochten het Albeda Collega Rotterdam en ROC van Twente samen wat vroege signalen kunnen zijn van eergerelateerd geweld en hoe dat binnen school preventief, of al in een vroeg stadium kan worden aangepakt. Uit dit project komen diverse producten voort, waaronder een handleiding voor de begeleiding van mbojongeren, een boekje met portretten een kwestie van eer en de weerbaarheidstraining die nu voor u ligt. De weerbaarheidstraining is bedoeld om de allochtone deelnemers weerbaar te maken in erekwesties. Het ROC van Twente heeft de afgelopen jaren met deze training gewerkt, voor allochtone deelnemers die met erekwesties te maken hadden. Deze weerbaarheidstraining kan ook op andere scholen worden gebruikt. De aanpak wordt beschreven in deze handleiding. Hij is te beschouwen als een gereedschapskist, waaruit de aanpak en oefeningen naar believen te gebruiken zijn, al naar gelang de situatie en de behoefte van de deelnemer en de trainer. Deze aanpak is te gebruiken door iedereen die binnen school betrokken is bij de begeleiding van jongeren: begeleiders, mentoren, schoolmaatschappelijk werkers, coaches en onderwijsspecialisten. Waarom een weerbaarheidstraining voor erekwesties? Allochtone jongeren hebben, net als hun vrienden met een Westerse cultuur en achtergrond, de behoefte te experimenteren en zich te profileren. Aan de andere kant willen ze hun ouders, cultuur en tradities niet verloochenen. Bij erekwesties kunnen deze jongeren in een spagaat terechtkomen. Dan kunnen ze hun evenwicht verliezen en weten niet meer wat te doen. Daardoor gaan ze zich onveilig voelen, kunnen in de problemen komen of erger: in onveilige situaties terechtkomen. Met als uiterste, kwesties waarin het gaat om leven of dood. Een weerbaarheidstraining helpt jongeren hun problemen te voorkomen, te beperken of op te lossen. Ze leren hoe ze zelf greep kunnen krijgen op hun leven en welke mogelijkheden ze hebben om te handelen in lastige of gevaarlijke situaties. Om weerbaar te zijn in conflicten over erekwesties, hebben allochtone jongeren kennis, inzicht, vaardigheden en daadkracht nodig. Ze kunnen die in wisselende situaties leren gebruiken. De ene jongere van zeventien of achttien is daar vaardiger in dan de andere. Maar voor ieder van hen is het voortdurend zoeken naar een innerlijke balans. Naar een werkbaar evenwicht tussen de culturen, tradities, gewoontes en omgangsvormen waarin ze leven. Deze training biedt een gereedschapskist om allochtone jongeren binnen school te leren wat zij hierbij nodig hebben. Weerbaarheidstraining voor MBO-jongeren pagina 2 van 49

4 Inhoudsopgave Vooraf 2 Inhoudsopgave 3 1. Eergerelateerd geweld en weerbaarheid Eergerelateerd geweld: meer dan alleen eerwraak Jongeren leren hun weg te vinden Erekwesties tijdig aanpakken met weerbaarheidstraining De weerbaarheidstraining is een gereedschapskist Weerbaarheid is een zaak voor de hele school De training Weerbaarheid in erekwesties Kennismaking Bewustwording Zelfredzaamheid Zelfbescherming en mogelijkheden voor begeleiding, ondersteuning, hulp en zorg Bemiddeling inroepen en aanbieden Timemanagement 38 BIJLAGEN 40 Bijlage A: Vertrouwelijk intakeformulier 41 Bijlage B: Reflectieformulier 42 Bijlage C: Boeken, beeldmateriaal en websites over erekwesties 43 Bijlage D: Richtlijnen voor de aanpak van eergerelateerd geweld 45 Weerbaarheidstraining voor MBO-jongeren pagina 3 van 49

5 1. Eergerelateerd geweld en weerbaarheid 1.1 Eergerelateerd geweld: meer dan alleen eerwraak In het rapport Eerwraak of eergerelateerd geweld (2005, in opdracht van het ministerie van Justitie) komt de advies- en onderzoeksgroep Beke met de volgende werkdefinitie voor eergerelateerd geweld: Eergerelateerd geweld is elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld, gepleegd vanuit een collectieve mentaliteit in een reactie op een (dreiging van) schending van de eer van een man of vrouw en daarmee van zijn of haar familie, waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken. (Ferwerda & Van Leiden, 2005, p. 25) Deze werkdefinitie rekent af met de aanname dat het bij eergerelateerd geweld alleen om eerwraak of eermoorden gaat. Eergerelateerd geweld is een breder begrip. Daardoor biedt het professionals en gemeenschappen als scholen de ruimte om álle vormen van geweld, voortkomend uit erekwesties, onder de loep te nemen. Als we andere geweldsvormen, zoals mishandeling en gedwongen uithuwelijking, uit de schaduw van eermoorden halen, kunnen we de problematiek bij de wortels aanpakken. Dan hebben we mogelijkheden om erekwesties (vroegtijdig) te signaleren en te voorkómen. Weerbaarheidstraining voor MBO-jongeren pagina 4 van 49

6 1.2 Jongeren leren hun weg te vinden De middelbare schooltijd is een periode waarin jongeren experimenteren en leren hun weg te vinden. Ze zoeken elkaar op, worden verliefd en willen dit vaak uitdiepen. Ook al weten ze dat dit een erekwestie kan worden, dat ze zich hiermee op gevaarlijk terrein begeven. Allochtone jongeren weten vaak maar al te goed dat ze met erekwesties te maken hebben. Ze hebben van huis uit erecodes meegekregen. Dat je je gezin en familie geen slechte naam mag bezorgen bijvoorbeeld of je maagdelijkheid niet mag verliezen. Er zijn drie soorten erekwesties: 1. De status is aangetast. Bijvoorbeeld: een jongere presteert slecht op school. 2. De familie-eer wordt geschonden. Bijvoorbeeld: een jongere wordt betrapt op diefstal. 3. De seksuele eer is in het geding: een meisje gaat uit en wordt met een (Nederlandse) jongen gezien. Met name de laatste twee kunnen leiden tot explosieve situaties. Eergerelateerde problemen die jongeren ervaren, variëren van sociale en emotionele druk door roddelen binnen de gemeenschap, of beperking van leefruimte door sociale controle, tot aan concrete bedreigingen en daadwerkelijk geweld. Vaker problemen met eergerelateerd geweld De afgelopen jaren kreeg een aantal scholen te maken met eergerelateerd geweld. In 2003 werd de achttienjarige Zarife, een leerlinge van het ROC van Twente, op vakantie in Turkije omgebracht door haar vader, omdat hij vond dat ze met haar gedrag haar familie te schande maakte. Erekwesties kunnen ook jongens in de problemen brengen. Zoals Ali, die toen hij zeventien was met het pistool van zijn vader een schietpartij aanrichtte op een school in Veghel, toen hij het gemunt had op de vriend van zijn zuster. Als minderjarige zou hij vast minder zwaar gestraft worden en dat maakte hem volgens zijn familie tot de geschikte persoon om deze plicht uit te voeren. Hij kreeg vijf jaar cel. Deze incidenten kwamen in het nieuws. Maar onderzoek van het Instituut voor Veiligheidsen Crisismanagement COT (in 2004, in opdracht van de Tweede Kamer en de minister van Justitie) heeft aangetoond, dat jongeren veel vaker dan gedacht als gevolg van erekwesties in de problemen komen. Dit wordt ondersteund door de gegevens uit de registratie, waarmee de politieregio Haaglanden in 2004 is gestart, van zaken waarin mogelijk eergerelateerd geweld speelt. Scholenproject Eergerelateerd geweld in en om de school Dit is mede de aanleiding geweest voor het Scholenproject Eergerelateerd geweld in en om de school. Diverse voorbeelden van erekwesties staan beschreven in Een kwestie van eer. Portretten van mbo-jongeren, geschreven door Sep Schaffers (uitgave Albeda College en ROC van Twente 2008, in het kader van Scholenproject Eergerelateerd geweld in en om de school ). Weerbaarheidstraining voor MBO-jongeren pagina 5 van 49

7 Wie meer wil weten over de achtergronden van erekwesties, met name oosterse culturen en subculturen, leest bijvoorbeeld het boek Eer en eerwraak definitie en analyse (Uitg. Bulaaq, 2007) van arabist dhr. R. Ermers. In de bijlagen staan meer titels van boeken, documentaires en websites over dit onderwerp. Erekwesties schaden de ontwikkeling Jongeren moeten zich veilig kunnen voelen, thuis of als ze over straat gaan. Als zij zich daar onveilig voelen vanwege erekwesties, heeft dat zowel zijn weerslag op hun studieresultaten als op hun emotionele ontwikkeling. Het is slecht voor hun zelfvertrouwen en de vorming van een eigen identiteit. Ze presteren slechter op school en zullen uitvallen. Zonder diploma en een zekere positie in de maatschappij zullen ze ook later kwetsbaar blijven voor sociale druk, machtsongelijkheid en problemen door erekwesties. Als ze in een dergelijke situatie terechtkomen, willen ze er vaak wel over praten, maar dat is niet makkelijk. Het is hen met de paplepel ingegeven de vuile was niet buiten te hangen - wie dat wel doet is een verrader. Ze durven er niet over te praten uit schaamte, om de schande te voorkomen of uit vrees dat het dan alleen maar erger wordt. Of ze verwachten dat het geen zin heeft, omdat niemand hen zal begrijpen of capabel genoeg is om hen te adviseren of begeleiden. Mogelijke signalen Jongeren die te maken hebben met erekwesties laten het - op hun manier - vaak wel merken op school. Je moet de signalen wel weten te herkennen. Bijvoorbeeld: o Prestaties op school en cijfers gaan achteruit o Vragen veel aandacht, of hebben zelf hun aandacht niet bij de les o Afwezigheid: niet op school komen, te laat op school komen of te vroeg weggaan o Rondhangen in de kantine/schoolplein en niet naar de les gaan o Conflicten opzoeken o Snel op de tenen getrapt zijn o Depressieve gevoelens o Ongegronde woedeuitbarstingen o Extreme controle van broers en ouders, zelfs op school Weerbaarheidstraining voor MBO-jongeren pagina 6 van 49

8 1.3 Erekwesties tijdig aanpakken met weerbaarheidstraining Het is belangrijk voor de school, de jongere en zijn/haar ouders dat erekwesties zo snel mogelijk worden aangepakt. Het gaat om de veiligheid en bescherming van jongeren. Zij lopen het risico uitgehuwelijkt, verstoten, achtergelaten of zelfs gedood te worden. Dit speelt met name voor de meisjes, maar ook jongens kunnen problemen krijgen door gedwongen uithuwelijking, roddelen of sociale druk om dingen tegen je zin te doen. Jongeren die sterk in hun schoenen staan, hebben bij erekwesties een streepje voor. Als je weet hoe je in lastige situaties moet of kunt reageren, kun je immers veel uitbarstingen en conflicten voorkomen. Met de weerbaarheidstraining in erekwesties leren we jongeren voor zichzelf op te komen en steviger te staan in erekwesties. Maar we leren hen ook hun situatie te overzien, vooruit te kijken en plannen en maatregelen uit te stippelen in mogelijke probleemsituaties. Bewustwording en zelfredzaamheid De weerbaarheidstraining helpt het probleem vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Dat kan, door jongeren die met erekwesties te maken hebben, bewustwording en zelfredzaamheid bij te brengen en hen te leren zichzelf te beschermen en te emanciperen. Door deze training kan de deelnemer zijn eigen situatie beter overzien. Deelnemers leren dat ze behalve plichten ook rechten hebben en dat dit hen speelruimte biedt om binnen wet, geloof en cultuur hun eigen weg te zoeken. Het is voor hen van belang te weten hoe eigen cultuur, tradities, religie en gewoonten in elkaar zitten. Kennis is macht - want daarin schuilen vaak ook de oplossingen. Zij kunnen daardoor oplossingen zoeken, hulp vragen, bemiddeling van familieleden inroepen en de problemen met hun familie oplossen. Bovendien kunnen zij daardoor ook zelf bemiddelen en oplossingen aandragen binnen het gezin of de familie. Mediation (bemiddeling) is een onderdeel van de groepsaanpak voor erekwesties. De communicatieve vaardigheden van de student zijn in erekwesties cruciaal. Scenario s bespreken In de training krijgt de deelnemer een helder beeld van de opties. De voor- en nadelen van elke oplossing worden besproken, zodat hij/zij weet welke consequenties zijn beslissing kan hebben. Bijvoorbeeld: het scenario bij weglopen. Het besluit om van huis weg te lopen, betekent vaak dat deze jongere moet breken met ouders, vrienden, broers en zussen - soms voorgoed. Wat betekent het om in een opvanghuis te wonen? Dat is niet bepaald lang leve de lol, zoals jongeren wel denken. De eerste paar weken mag er niet gebeld of g d worden. En ook binnen de opvang heb je verplichtingen en verantwoordelijkheden. In de weerbaarheidstraining in erekwesties kan de trainer bijvoorbeeld ook stilstaan bij de gevolgen en de mogelijkheden die de deelnemer heeft na de kennismaking met een jongen of meisje. Of hoe hij of zij het kan aanpakken bij verloving en/of trouwen. Weerbaarheidstraining voor MBO-jongeren pagina 7 van 49

9 Een nieuw evenwicht Het probleem is dat veel jongeren van huis uit wel hun plichten meekrijgen, maar amper te horen krijgen welke rechten ze tegelijkertijd hebben. In de weerbaarheidstraining in erezaken komen onderwerpen aan de orde als: zelfrespect, zelfstandigheid, onafhankelijkheid, zelfbeschikkingsrecht en bijvoorbeeld de mogelijkheid anderen te laten bemiddelen. We maken jongeren bewust van de keuzes die ze in bepaalde situaties hebben en welke consequenties die keuzes met zich meebrengen. We maken ze weerbaar, geven ze handvatten om hun leven en lastige situaties in eigen hand te nemen. In plaats van zich door hun spagaat tussen twee culturen uit balans te laten brengen, helpen we de jongeren een nieuw evenwicht te vinden: hun eigen gulden middenweg. Maatwerk De weerbaarheidstraining in erekwesties reikt deelnemers mogelijkheden aan om zelf tot een oplossing te komen. Maatwerk: voor elk type erekwestie is er een andere benadering nodig. De jongere die met een kwestie van zedelijke eer te maken heeft, verkeert immers in een heel andere situatie dan degene die de training doet wegens status-eer. Bijvoorbeeld: Een jongere die een relatie krijgt en zo in een erekwestie verzeild raakt, heeft drie opties: De relatie uitmaken, of geen relatie aangaan (en dus de oorzaak van de eerschending uit de weg gaan). Weggaan van huis. Daarmee raakt hij/zij wel zijn gezin en familie kwijt. De twee willen met elkaar verder, maar dan zoals het hoort : ze willen zich verloven en dan trouwen. Als twee jongeren uit verschillende culturen willen trouwen, is dat een familieaangelegenheid. Deelnemers die in deze situatie begeleiding vragen, willen vaak weten wat hun mogelijkheden zijn. De deelnemer zal zelf de benodigde stappen moeten ondernemen, maar kan samen met de begeleider vooraf een aantal zaken onderzoeken. De deelnemer leert in de training zelf op zoek te gaan naar mogelijke bemiddelaars binnen het gezin, de familie of gemeenschap (de imam of pastoor bijvoorbeeld). Acute situaties In acute situaties wordt de deelnemer/jongere standaard doorverwezen naar deskundigen binnen de school of naar partners binnen de keten van hulpverlening. Bij de politie is er voor acute erezaken een landelijke contactpersoon aangesteld. Velen denken dat de politie er alleen is als er een misdaad is gepleegd en vermijden het contact. Deelnemers moeten echter beseffen dat de politie er juist ook is om de burger te beschermen en om de veiligheid in huis en op straat te bewaken. De politie kan tevens een uitstekende bemiddelaarsrol spelen. Bij geweld zal er altijd met de externe ketenpartners contact opgenomen moeten worden. De deelnemer zal daarvoor echter toestemming moeten geven. Voorafgaand zal hij/zij een aantal trainingen nodig hebben, om hem/haar bewust te maken van de situatie en weerbaar te maken. De punten waaraan hierbij aandacht wordt gegeven, zijn te vinden in de bijlagen van de werkvormen. Weerbaarheidstraining voor MBO-jongeren pagina 8 van 49

10 1.4 De weerbaarheidstraining is een gereedschapskist Deze weerbaarheidstraining in erezaken is een training op maat. Een gereedschapskist, waaruit studentbegeleiders of andere professionals binnen de school kunnen putten in de begeleiding van allochtone studenten die met erekwesties zitten. In de meeste gevallen zul je met een deelnemer de individuele aanpak doorlopen. Jongeren zoeken uit eigen beweging hun mentor of studiebegeleider op, als ze in de problemen zitten of dreigen te komen. Een andere keer is het de mentor of een ander vanuit school die het initiatief neemt, op grond van signalen dat de deelnemer gebukt gaat onder een erekwestie, of in gevaar dreigt te komen. Voordeel van de individuele aanpak is dat de weerbaarheidstraining beter toe te spitsen is op de jongere zelf en zijn /haar situatie. De weerbaarheidstraining kan ook worden gegeven als groepstraining. Sommige onderdelen worden nog effectiever en leerzamer als de oefeningen in een groep van vrienden, klas- of leeftijdgenoten worden uitgevoerd. In de praktijk gebeurt het ook wel dat vrienden of klasgenoten uit nieuwsgierigheid meekomen en eveneens besluiten om aan te haken. We vormen groepjes van bij voorkeur niet meer dan zes tot acht deelnemers. Dit biedt de beste mogelijkheden bij het samen bespreken en reflecteren van de oefeningen en situaties tijdens de training. Een basis voor weerbaarheid Volledige weerbaarheid in erekwesties bereik je niet met de acht sessies van deze training. Maar je kunt er wel een stevige basis voor leggen. De weerbaarheidstraining past goed aan het begin van een begeleidingstraject. Er zijn diverse redenen om bij de start van het begeleidingstraject aandacht te besteden aan weerbaarheid in erekwesties: o Jongeren bouwen een vertrouwensband op bij het begin van een begeleidingstraject. o Jongeren komen van verschillende scholen en moeten een leef- en werkbare balans vinden. o Ze moeten wennen aan een nieuwe situatie waarin onafhankelijkheid, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid een must zijn. Vaak tegenovergesteld aan wat er van hen thuis wordt verwacht. o Ze verkeren in een leeftijdsfase waarin verliefdheden, seksualiteit, twijfel over de eigen identiteit, experimenteergedrag, grenzen verkennen en overschrijden, gein trappen en stoer doen aan de orde van de dag zijn. Daardoor kunnen ze overal binnen en buiten school in erekwesties terechtkomen. o Jongeren die te maken hebben met erekwesties willen daadkrachtiger worden: ze weten welke erecode geschonden is en welke impact het zal hebben in zowel het gezin, de familie als de gemeenschap. o De begeleider kan in het traject vanaf het begin veel beter sturen. o De begeleider kan met de weerbaarheid de jongere ook medeverantwoordelijk maken. Weerbaarheidstraining voor MBO-jongeren pagina 9 van 49

11 Individuele accenten of aanvullende trainingen Elke jongere heeft een andere aanpak nodig om weerbaar gemaakt te worden. In deze handleiding staan zes thema s beschreven. Deze onderdelen kunnen allemaal worden doorlopen. Dat kan in opeenvolgende sessies of enkele onderdelen kunnen worden ingezet, naar gelang de vraag van de deelnemer(s) in kwestie. Sommige jongeren zijn al geholpen met informatie over hun mogelijkheden om veiligheid en bescherming te zoeken en hebben de rest van de training niet nodig. De training biedt vaak voldoende basis, vooral als er vanuit school ook na afloop van het begeleidingstraject aandacht blijft voor weerbaarheid. Voor bepaalde deelnemers kan het nodig zijn extra individuele accenten te leggen op onderdelen van de weerbaarheidstraining. Sommigen hebben wellicht nog baat bij andere trainingen, die door medewerkers van de school zelf worden gegeven, of elders worden ingehuurd. Bij het ROC van Twente kunnen jongeren bijvoorbeeld gebruikmaken van trainingen in communicatievaardigheden, in zelfvertrouwen, tegen faalangst of agressie-regressie. Kijk voor trainingen die ingehuurd kunnen worden op de volgende websites: zelfvertrouwen: faalangst: communicatie: agressie-regressietraining: Zelf de verantwoordelijkheid nemen Het is belangrijk dat de jongere zelf de verantwoordelijkheid neemt bij het doorlopen van de training en de aanpak van de erekwesties, waarmee hij of zij te maken heeft. Het gaat er immers om de zelfredzaamheid te bevorderen. De trainer/begeleider kan hiervoor slechts handvatten aangeven. Het is goed om vast te stellen of de deelnemer gemotiveerd is en zich verantwoordelijk voelt voor het uitvoeren van de gevraagde taken. Bij het begin van elke sessie bespreken we daarom de opdrachten die de deelnemer heeft meegekregen. Weerbaarheidstraining voor MBO-jongeren pagina 10 van 49

12 1.5 Weerbaarheid is een zaak voor de hele school De weerbaarheidstraining in erekwesties is het meest effectief als allen die binnen school de deelnemers begeleiden of coachen eraan meewerken. Als begeleider, mentor, schoolmaatschappelijk werker of specialist kunt u binnen school gezamenlijk een context voor weerbaarheid creëren. Een omgeving, waarin de leeractiviteiten van de training in wisselende situaties en op verschillende manieren toegepast kunnen worden, al naar gelang de behoefte. De training is zo opgebouwd dat de deelnemer kan oefenen vanuit een vergelijkbare opzet als bijvoorbeeld zelfvertrouwentraining of communicatietraining. In deze trainingsbeschrijving staan daarvoor suggesties, maar u kunt de aangereikte onderdelen naar eigen inzicht en mogelijkheden verder uitwerken. Het vergt tijd, energie en samenwerking om tot een gezamenlijke aanpak voor weerbaarheid te komen. Het levert zowel de studenten als de school ook veel op: zelfbewuste, zelfstandige leerlingen. Een basis voor tijdige signalering en de preventieve aanpak van erezaken. Samenspel Als we deelnemers weerbaar willen maken, gaat het binnen de school om een samenspel van een aantal componenten: bewustwording, zelfredzaamheid en emancipatie. Een voorbeeld: een leerlinge wordt doorverwezen naar de mentor van de school wegens absentie en een overmatige controle door haar vader. Deze belt naar school, omdat hij van de mentor het rooster van zijn dochter wil weten. Hij brengt haar naar school en haalt haar weer op. Daardoor heeft zij weinig bewegingsvrijheid. Zij komt wel op school, maar blijft in de kantine rondhangen met vrienden en vriendinnen. Of ze spreekt met hen af onder schooltijd. Ze is daardoor regelmatig afwezig tijdens de les. Deze deelnemer kan worden doorverwezen naar het specialisten loopbaancentrum (LBC) of schoolmaatschappelijk werk (SMW). Eventueel kan in het zorgadviesteam (ZAT) van de school de geboden begeleiding worden afgestemd. Aanspreekpunt In de opzet van deze weerbaarheidstraining is ervan uitgegaan, dat de school hiervoor een begeleider, mentor, coach of schoolmaatschappelijk werker inzet. Worden meer van hen ingezet, dan is het mogelijk bij de groepstraining en begeleiding de groep op te splitsen (liefst in groepjes van maximaal zes tot acht deelnemers). Afhankelijk van wat je als school wilt bereiken, kunnen de begeleider, mentor, coach of schoolmaatschappelijk werker ook als aanspreekpunt en bemiddelaars binnen school optreden. In de praktijk blijkt dat jongeren makkelijker hun verhaal vertellen aan iemand met wie ze zich kunnen identificeren en die ook hun referentiekader begrijpt. Oftewel aan een begeleider die hun spagaat tussen twee culturen kent en begrijpt. Meer over dit alles leest u in de tegelijk met deze weerbaarheidstraining verschenen Handleiding voor de begeleiding van mbo-jongeren (uitgave Albeda College, Rotterdam, en ROC van Twente, Almelo, 2008). Weerbaarheidstraining voor MBO-jongeren pagina 11 van 49

13 2. De training Weerbaarheid in erekwesties De training Weerbaarheid in erekwesties is bedoeld om deelnemers (zelf)bewuster en sterker te maken. Zij leren hun mogelijkheden te overzien, keuzes te maken en daarvan de consequenties te dragen. Thema s De weerbaarheidstraining is verdeeld over zes thema s. Deze kunnen in de aangegeven volgorde worden behandeld, in de loop van verschillende sessies of bijeenkomsten. De onderdelen kunnen ook afzonderlijk en in andere volgorde worden ingezet in begeleidingstrajecten, naar gelang de wens en behoefte van de deelnemers en hun begeleiders. In dit hoofdstuk worden de thema s beschreven, met de bijbehorende leerdoelen en leeractiviteiten. Praktische tips en concrete oplossingen zijn te vinden in de bijlagen. Hoe? De weerbaarheidstraining met haar onderdelen werkt als een gereedschapskist, waaruit je gebruikt wat je nodig hebt voor de begeleiding. De training kan zó worden aangepast aan de vraag en de omstandigheden van (de) deelnemer(s), die met een erekwestie te maken kan (kunnen) krijgen. In de meeste gevallen zullen bewustwording en zelfredzaamheid deel uitmaken van de weerbaarheidstraining. De andere thema s komen daarin zijdelings aan bod, maar voor sommige deelnemers kan het nodig zijn hierop in aparte sessies uitgebreider in te gaan. De weerbaarheidstraining kan zowel individueel als in een groep worden gegeven. Iedereen die zich binnen school bezighoudt met het begeleiden, coachen en mentoren van studenten, kan ermee werken. Per school kan de training nader vorm en inhoud worden gegeven. De onderdelen (thema s) van de weerbaarheidstraining: 1. Kennismaking 2. Bewustwording 3. Zelfredzaamheid 4. Zelfbescherming 5. Mogelijkheden voor begeleiding, ondersteuning, hulp en zorg / Bemiddeling 6. Timemanagement Mogelijke werkwijzen: o Individueel o Collectief Weerbaarheidstraining voor MBO-jongeren pagina 12 van 49

14 Gebruikte werkvormen: o Dialoog/debatten o Gastlessen o Reflectie o Evaluatie Benodigdheden: o Beeld- en geluidsmateriaal o Boeken o Artikelen o Workshops Weerbaarheidstraining voor MBO-jongeren pagina 13 van 49

15 Overzicht van activiteiten en leerdoelen per thema 1 - Kennismaking Onderdelen van deze sessie: o Kennismaken o Achtergrondinformatie van de deelnemer o Regels en afspraken Kennismaking werkwijze individuele training Kennismaking werkwijze groepstraining 2 - Bewustwording Onderdelen van deze sessie: o Bewust worden van de kern van het probleem o Bewust worden van de keuzemogelijkheden o Bewust worden van de consequenties van elke mogelijkheid o Grenzen stellen en grenzen respecteren o Regels en afspraken Bewustwording werkwijze individuele training Bewustwording werkwijze groepstraining Respect hebben en krijgen oefeningen groepstraining 3 - Zelfredzaamheid Onderdelen van deze sessie: o Bewust worden van de mogelijkheden om het zelf te kunnen o Bewust worden van je zwaktes o Je balans zoeken en wederzijds begrip vinden o Zien op welke personen je een beroep kunt doen o Acties ondernemen om financieel onafhankelijk te worden o Kennis van wet en geloof en gewoonterecht opdoen o Regels en afspraken Balans vinden en begrip voor elkaars situatie voorbeeld van oefeningen groepstraining Zelfredzaamheid voorbeeld van oefeningen individuele training 4 - Zelfbescherming / mogelijkheden voor begeleiding, ondersteuning, hulp en zorg Onderdelen van deze sessie: o Grenzen stellen, voor jezelf opkomen o Weten welke trainingen je verder kunnen helpen o Weten op wie je een beroep kunt doen in gezin en/of familie o Weten wie je binnen school kan begeleiden of helpen o Weten wie je extern kunt inschakelen voor ondersteuning, hulp en zorg Weerbaarheidstraining voor MBO-jongeren pagina 14 van 49

16 o Weten hoe je discussies kunt beëindigen zonder gevaar op mishandeling o Regels en afspraken Zelfbescherming werkwijze individuele training 5 - Bemiddelingsvaardigheden kennen en herkennen Onderdelen van deze sessie zijn: o Theoretische kennis over bemiddeling o Rollenspel waarin bemiddelingsvaardigheden toegepast worden o Hoe vind je een goede bemiddelaar of kun je zelf bemiddelen in erekwesties? o Anders kijken: van cultuurspagaat naar een gulden middenweg o Vaardigheden in praktijk brengen bij het organiseren van activiteiten of projecten 6 - Timemanagement Onderdelen van deze sessie: o Overzicht maken van lessen, huiswerk en tijdverdrijf o Het aantal uren van bezigheden buitenshuis berekenen o Het aantal uren thuis berekenen, of dat je onder druk wordt gezet o Weten wie je intern kan begeleiden Weerbaarheidstraining voor MBO-jongeren pagina 15 van 49

17 2.1 Kennismaking Leerdoelen van de sessie Kennismaking De deelnemer: heeft overzicht over zijn/haar situatie; kan zijn/haar gevoelens herkenbaar voor anderen uiten; weet zijn/haar gedrag en houding te omschrijven; kan grenzen stellen; weet welke vorm van ereschending heeft plaatsgevonden; weet welke mogelijkheden hij/zij daarin heeft; weet wat ereschending is, weet wat druk van familie en gemeenschap in erekwesties kan betekenen. Deze kennismakingssessie is een belangrijk onderdeel in de weerbaarheidstraining in erekwesties. In deze sessie bekijken we de achtergrond, cultuur, traditie en gedragscodes van de deelnemer. Waar hij/zij vandaan komt en welke tradities, cultuur, gewoontes, religie en regels hij/zij geacht wordt na te leven. De deelnemer brengt met de trainer/begeleider zijn/haar sociale kaart in beeld, hoe gezin en familie in elkaar steken. We proberen in te schatten hoe de erekwestie waarmee deze jongere te maken heeft, zich verder kan ontwikkelen. Om de deelnemer gedurende de training te leren zich weerbaar op te stellen, bekijken we zijn/haar mogelijkheden om probleemsituaties, thuis, op school en/of extern op te lossen. De deelnemer moet weten hoe hij/zij daarvoor een beroep kan doen op interne begeleiding en externe hulpverlening. Hij/zij leert ook een beroep te doen op een familielid; wie kan hij/zij op het thuisfront inzetten bij het oplossen van conflicten omtrent erekwesties? Iemand met wie hij/zij goed kan opschieten en met wie conflicten met moeder, vader of broer vanuit het gezin besproken kunnen worden, kan vaak bemiddelen. Wanneer het gaat om een kwestie van zedelijke eer (ontmaagding en zwangerschap), als er geroddeld wordt, er gezichtsverlies geleden is of als de eer in twijfel wordt getrokken door de gemeenschap, kan dit voor problemen zorgen. Dan krijgt de individuele weerbaarheidstraining een andere inhoud. De deelnemer zal zich goed moeten realiseren hoe de situatie ligt en wat de consequenties kunnen zijn van verschillende keuzes. Als de deelnemer verder wil met de partner en toch niet weg wil gaan, kan dit voor ernstige problemen zorgen. De familie waarin hij /zij is opgegroeid, kan zware maatregelen nemen als daarover in de gemeenschap geroddeld wordt. De motivatie van de deelnemer is noodzakelijk, als we willen dat de weerbaarheidstraining effect heeft. Bij het begin van elke sessie bespreken we de opdrachten die de deelnemer heeft opgekregen, om te kunnen vaststellen of hij gemotiveerd is en zich verantwoordelijk voelt voor het uitvoeren van de gevraagde taken. Weerbaarheidstraining voor MBO-jongeren pagina 16 van 49

18 Kennismaking werkwijze individuele training Benodigd materiaal, gebruikte methoden: Spreekkamer Intakeformulier (zie de bijlagen voor vertrouwelijk intakeformulier) Dialoog Reflectie Tijd: 45 à 60 minuten Werkwijze: o De eerste ronde: deelnemer en trainer stellen zich voor: Wie zijn we? Gegevens uitwisselen; mailadres en telefoonnummer Wat doen we? Intakeformulier invullen (zie bijlage voorbeeld intakeformulier) Waar komen we vandaan? Vertrouwenopbouwend Herkenbaarheid en referentiekader Hoe pakken we het aan? Intern, extern, of beide o De deelnemer bespreekt met de trainer de oorzaak van de zorg (er is bijvoorbeeld een vriend in het spel): Wie is erbij betrokken? Wie begeleidt de deelnemer? Wie weten het? Vriendin, zus, tante of nicht? Waar is de deelnemer bang voor? Mishandeling of nog erger? o De deelnemer vertelt wat zijn angsten zijn: Waar is hij/zij bang voor? Wie of wat boezemt hem/haar deze angst in? Gezin en familieleden Cultuur-, gewoonte- en traditiegedragscodes zijn overtreden. o De deelnemer omschrijft zijn/haar wensen voor ondersteuning: Welke ondersteuning zoekt hij/zij? Wie wil de deelnemer erbij betrekken voor ondersteuning? Als de deelnemer gevaar loopt, moet er externe hulp ingeschakeld worden (politie, justitie en opvang). Loopt de deelnemer geen gevaar, dan zal hij/zij weerbaar gemaakt moeten worden op alle facetten van de hulpvraag in de erekwestie. Weerbaarheidstraining voor MBO-jongeren pagina 17 van 49

19 o o De weerbaarheidstraining zal dan worden ingezet om de deelnemer zelfbewustzijn en zelfredzaamheid aan te leren. Vertrouwensafspraken: Er zullen geen stappen worden ondernomen buiten de deelnemer om. De doorverwijzer zal op de hoogte gehouden worden over de ontwikkeling van zowel het begeleiden als het trainen van de deelnemer. Basisafspraken: De deelnemer zal de ingeplande afspraken van de weerbaarheidstraining nakomen, tenzij er een onvoorziene situatie is. De deelnemer geeft dit dan bijtijds door, per mail of telefonisch. De deelnemer verbetert zijn/haar deelname aan de opleiding. De deelnemer maakt de afspraken met de trainer of met anderen buiten de lesuren om. De deelnemer brengt zijn/haar sociale netwerk in kaart. De deelnemer maakt een schema van zijn/haar tijdsbesteding. De deelnemer maakt een lijst van verbeterpunten. De deelnemer omschrijft zijn/haar omgang met gezin en familieleden. Er worden mogelijke neventrainingen met de deelnemer besproken, met de vraag daarover na te denken. Voorbeelden zijn: o Zelfvertrouwentraining (extra training als de deelnemer weinig zelfverzekerd is en een negatief zelfbeeld heeft): De deelnemer heeft weinig of geen zelfvertrouwen in zijn doen en laten. De deelnemer zal eigenwaarde kennen en erkennen. o Communicatietraining (extra training als de deelnemer communicatief zwak is): Deelnemer leert over verbale en non-verbale communicatie. Deelnemer leert dat elke gelegenheid een andere manier van communiceren vraagt. Deelnemer leert vraag, oordeel en mededeling anders te formuleren. Deelnemer leert omgaan met communicatievormen en deze toe te passen. o Mentoringsprogramma (externe mentor en voorbeeldfiguur voor deelnemer): Deelnemer wordt gekoppeld aan een externe mentor, die hem/haar inzicht in zijn situatie geeft en zijn/haar kijk op zaken verruimt. o Overige onderdelen van de weerbaarheidstraining, om de deelnemer te leren omgaan met de erekwestie: Deelnemer leert waar grenzen liggen en deze ook aan te geven (bijvoorbeeld: mishandeling is wettelijk te vervolgen). Bewustwording van de situatie, opties en consequenties. Deelnemer leert dat veiligheid en zelfbeschikkingsrecht basisrechten zijn in Nederland. Weerbaarheidstraining voor MBO-jongeren pagina 18 van 49

20 Deelnemer leert zelfredzaam te zijn. Deelnemer kan omgaan met de cultuurspagaat. Deelnemer kan voor zichzelf opkomen. In deze sessie gaan we op zoek naar de achtergrondinformatie die we nodig hebben om vast te stellen met welke erekwestie(s) de deelnemer te maken heeft en hoe we hem daarin weerbaar en bewust kunnen maken: o Gezinssituatie (hiërarchie) o Cultuurgebondenheid o Tradities en regels o Gewoonten binnen gezin en familie o Religieuze stroming (liberaal of conservatief) o Positie van eer binnen het gezin en familie o Gradatie van eer (wat wordt als ergste schending van eer gezien binnen gezin en familie?) Daarnaast informeren we naar de relatie die de deelnemer heeft met de eventuele vriend(in): Hoe lang bestaat deze relatie? o Hoe ver is de deelnemer met deze relatie gegaan? o Zijn de kuisheid en maagdelijkheid van de deelnemer al in het geding? o Weet het gezin of een van de leden van de familie over deze relatie? o Is deze relatie bekend bij de gemeenschap of bekenden van ouders of familie? o Wat wil deelnemer met deze relatie? o Wie zou deelnemer kunnen ondersteunen als de relatie bekend wordt? Binnen het gezin, de familie of de clan. Binnen instanties, instellingen en justitie. Taken na afloop: Deelnemer: De deelnemer zal zijn sociale netwerk in kaart brengen. De deelnemer omschrijft omgang met gezin en familieleden. Trainer: Boek/artikel en/of beeldmateriaal zoeken met een soortgelijke situatie. Weerbaarheidstraining voor MBO-jongeren pagina 19 van 49

Starttraject. Begin bij jezelf

Starttraject. Begin bij jezelf Starttraject Begin bij jezelf Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Woord vooraf 3 2. Inleiding empowerment 5 3. Draaiboek starttraject 11 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiden, afdeling wijkgerichte inburgering

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

Structurele aanpak bij pesten. Hoe vergroten wij de kans op een respectvolle omgang met elkaar in het middelbaar beroeps onderwijs?

Structurele aanpak bij pesten. Hoe vergroten wij de kans op een respectvolle omgang met elkaar in het middelbaar beroeps onderwijs? Structurele aanpak bij pesten Hoe vergroten wij de kans op een respectvolle omgang met elkaar in het middelbaar beroeps onderwijs? Platform Veiligheid MBO, 2014 1 Titel : Structurele aanpak bij pesten

Nadere informatie

Methodiek- en trainingsmap

Methodiek- en trainingsmap Methodiek- en trainingsmap www.eervol.com Aan de goede kant van de eer is een initiatief van: Inspraakorgaan Turken in Nederland Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders Methodiek- en trainingsmap

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Sterk Methodiekbeschrijving Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Blijf Groep, september 2009 Colofon Deze methodiekbeschrijving is een uitgave van Blijf Groep. Blijf Groep biedt, coördineert

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a.

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over de beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch probleem handleiding colofon hogeschool van

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Op school is iedereen aan zet GOEDE VOORBEELDEN

Op school is iedereen aan zet GOEDE VOORBEELDEN Op school is iedereen aan zet GOEDE VOORBEELDEN directeuren, docenten en leerlingen in Amsterdam integreren seksuele diversiteit (2007-2011) Met trots kunnen we zeggen dat dit project één van de meest

Nadere informatie

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? De opbrengsten van begeleiding door ouderejaarsstudenten in het mbo Régina Petit, Maren Thomsen en Ellen

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleid van de buitenschoolse opvang (BSO) van Villa Kakelbont Kinderopvang. Wanneer u voor de BSO van Villa Kakelbont kiest, nemen wij uw kind graag op in een van

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 Inhoud Voorwoord 3 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 2. Een positieve benadering 8 Openheid 8 Hechting 8 Communicatie en betrokkenheid 9 Zelfbeeld,

Nadere informatie

Good practices Jongeren centraal

Good practices Jongeren centraal Good practices Jongeren centraal inhoudsopgave Lessen in geluk 3 les(s) & more 6 puberspreekuur en de gezondheidstest 9 can you fix it? 12 zelfvertrouwen en eetgedrag 15 peervoorlichters over het CJG in

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie