Jaarplan OTO-Limburg. Professionaliseren, Profileren en Positioneren. Versie 0.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2015. OTO-Limburg. Professionaliseren, Profileren en Positioneren. Versie 0.1"

Transcriptie

1 Jaarplan 2015 OTO-Limburg Professionaliseren, Profileren en Positioneren Versie 0.1 1

2 Inhoud Ketenpartners OTO Limburg Blz Missie Blz Inleiding Blz Visie Blz Doelstelling. Blz Thema-projecten Blz. 9 5a. CBRN-traject... 5b. V&V s c. Netwerkdag.. 5d. Bestuurlijk ROAZ en Diner... 5e. Cursus Crisiscoördinator. 5f. OTO-toolkit g. Integraal crisiplan en Crisismanagement.. 5h. PSH... 5i. Kennisplatform BOT 6.Bestuurlijk Bewustwording. Blz Financiën.. Blz. 13 Bijlage: Uitgangspunten MJBP OTO in Limburg Blz. 14 2

3 KETENPARTNERS OTO LIMBURG GHOR Limburg Noord GHOR Zuid-Limburg Netwerk Acute Zorg Limburg GGD Limburg Noord GGD Zuid-Limburg VieCuri Venlo St. Laurentius Ziekenhuis Roermond St. Jans Gasthuis Weert Orbis Concern Sittard-Geleen Atrium medisch Centrum Heerlen Maastrichts Universitair Medisch Centrum Ambulancezorg Limburg Noord RAV Zuid-Limburg RC GGZ Weert Mondriaan Riagg Zuid Vincent van Gogh Landelijke Huisartsen Vereniging Limburg Verpleeg en Verzorgingshuizen Limburg, 18 3

4 1.Missie De missie van OTO is zorgorganisaties in de witte kolom de gelegenheid te bieden zich goed voor te bereiden op hun taak ten tijde van een ramp of crises door middel van Opleiden, Trainen en Oefenen. Stel: er is een ramp geweest. Het onvoorstelbare was gebeurd. Er is enige tijd voorbij. En de inspectie heeft haar rapport opgemaakt. Dan is de vraag: Hoe wil je als organisatie hierin terug genoemd worden? Als die organisatie die niet voorbereid was? Als die organisatie die de grote afwezige was? Als die organisatie die andere voor de voeten liep, omdat we niet in de keten geparticipeerd hebben? Nee, we willen dat er gezegd wordt: We waren er, we waren goed voorbereid en samen hebben we het goed gedaan! Is het dan de angst voor de inspectie en de pers die ons moet motiveren om ons goed voor te bereiden op een ramp? Nee, maar wel de gedachte, dat als je naderhand s avonds naar bed gaat en je op de rand van je bed gaat zitten, je met een gerust hart kunt gaan slapen in de wetenschap dat je er alles aan gedaan hebt om een ramp het hoofd te bieden en er daardoor misschien minder mensen overleden zijn, er minder ernstig gewonden zijn en minder vermisten. En niet te vergeten: dat collega s veilig thuis zijn gekomen. Het diep menselijk besef dat we misschien een verschil kunnen maken op het moment dat het onvoorstelbare voorstelbaar wordt. 4

5 2.Inleiding In oktober 2008 is door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een convenant gesloten met de ketenpartners uit de gezondheidszorg inzake het opleiden, trainen en oefenen (OTO) ter voorbereiding op rampen en crises. Ter stimulering en verdere professionalisering van de OTO activiteiten worden er door de Minister jaarlijks stimuleringsgelden verstrekt aan de elf ziekenhuizen met een traumacentrumfunctie in Nederland. Voor de provincie Limburg is dit het Netwerk Acute Zorg Limburg. Met deze financiële steun, die in overeenstemming is met de doorlooptijd van het geldende convenant (in beginsel tot en met 2011), zal het verbeterprogramma worden gerealiseerd. In 2011 heeft er een evaluatie plaatsgevonden en is besloten de toewijzing van de stimuleringsgelden te continueren. De basis van het verbeterprogramma is een risicoanalyse en een meerjarenbeleidplan OTO In Limburg is het meerjarenbeleidplan tijdens het ROAZ van 8 december 2009 goedgekeurd. Vervolgens is in 2010 gestart met het uitdragen van het vastgestelde meerjarenbeleidplan OTO Specifieke aandachtspunten betroffen het stimuleren van de sense of urgency en het verbreden van het draagvlak voor OTO binnen zorgorganisaties In 2011 heeft het ministerie van VWS besloten om voor een volgende periode van 4 jaar wederom OTO stimuleringsgelden vrij te maken. Dit voor de periode van Zij hebben hier echter een aantal eisen aan gesteld. Het ministerie van VWS heeft het Landelijk Steunpunt OTO uitgenodigd extra landelijke projecten te ontwikkelen. Deze dienen aan te sluiten bij de aanbevelingen van het NIVEL met betrekking tot het ontwikkelen van een Landelijke ondergrens voor OTO, het verbeteren van het inzicht in kwaliteit en effectiviteit van OTO-activiteiten en de versterking van de landelijke samenwerking tussen de regio s. In Limburg is daarom, als voortzetting van het meerjarenbeleidplan , een meerjarenbeleidplan opgesteld. Hierin worden de activiteiten uit het beleidsplan voortgezet. Daarnaast zal naar wens van VWS de in 2012 landelijk ontwikkelde producten: - Landelijk Beleidskader OTO - Landelijk Kwaliteitskader OTO met zelfdiagnose instrument en intercollegiale visitatie - Kwalificatieprofielen sleutelfunctionarissen, taakkaarten en OTO-kaarten - Voortgangsrapportage instrument Projector - OTO-portaal vertaald worden naar regionaal OTO-beleid, logischerwijze volgend op het reeds ingezette beleid, maar met die verdieping, die antwoord moet geven op de wens van de ketenpartners in de regio om verder te professionaliseren, te profileren en te positioneren. Daar waar in de eerste periode de nadruk lag op sense of urgency, zal in de komende periode de nadruk liggen op het neerzetten van een gedegen crisisorganisatie met de nodige borging in de eigen organisatie. 5

6 3.Visie Wat is er nodig om goed voorbereid te zijn op een ramp? De 3 P s: Professionaliseren, Profileren en Positioneren Besef Om goed voorbereid te zijn op een ramp is er ten eerste het besef, the awareness nodig dat het echt kan gebeuren. Het kan ieder moment in iedere onvoorstelbare vorm zich voordoen. Erkenning Er zal erkend moeten worden dat we het aantal rampen dat zich heeft voorgedaan mooi in kaart hebben gebracht, maar dat de net-niet-rampen nooit geïnventariseerd zijn. De wil Er moet een echte wil zijn om met het onderwerp voorbereiden op rampen en crises aan de slag te gaan. Samenwerken In de hulpverlening tijdens een ramp sta je niet alleen. Dus zul je in de voorbereiding ook niet alleen moeten willen staan. Respect Willen hulpverleners strak in de hulpverlening staan op het moment dat zich een ramp voordoet, dan zal er respect moeten zijn voor een ieders taak, een ieders deskundigheid en een ieders professie. Er is geen ruimte voor diknekkerij. Afspraken maken In de koude fase zullen er in de keten afspraken gemaakt moeten worden over eenieders rol. Deze zal vastgelegd moeten worden in een intentieverklaring. En met een intentieverklaring wordt niet gedacht aan een protocol dat we tekenen en vervolgens in een la leggen, maar aan een belofte van: je kunt op ons rekenen, we zullen er zijn. We zijn de vrijblijvendheid voorbij. Voorbereiden Alle organisaties stellen een Rampen Opvang Plan op en implementeren dit in hun organisatie. Hieraan gekoppeld stellen zij een OTO-plan en een communicatieplan op en voeren dit uit. Er zullen crisisteams samengesteld moeten worden met mensen waarvan verwacht kan worden dat ze verstand van zaken en de juiste competenties hebben. De ketenpartners zullen kennis moeten nemen van eenieders ROP. Er zal voor alle organisatie in de hele regio één duidelijke communicatielijn opgesteld moeten worden. Bovenstaande is en wordt door de ketenpartners zelf uitgevoerd in overleg met, met ondersteuning van en in samenwerking met de beide GHOR s en met ondersteuning van de OTO. 6

7 Professionaliseren: Een volwassen crisis-organisatie. Profileren: Een crisisorganisatie gedragen door de eigen organisatie en geïntroduceerd en verankerd in de keten. Positioneren: geborgd als vast onderdeel in al het reguliere werk. 7

8 4.Doelstelling Borging 2. Effectieve communicatie 3. Grootschaligheid vanuit reguliere Acute zorg 4. Ontwikkelen Kenniscentrum - Het ombuigen van de traditionele manier van OTO naar competentiegericht OTO zal in 2015 verder worden uitgerold waarbij onderliggend gebruik wordt gemaakt van landelijk ontwikkelde tools als competenties, taakkaart, OTO-kaart en portfolio. - Het meetinstrument zelfdiagnose instrument waarmee organisaties in de witte keten zelf kunnen meten, in hoeverre zij wel of niet voldoende voorbereid zijn op een ramp of crisis, zal verder ingezet worden. Met het hernieuwd doorlopen van het zelfdiagnose instrument halverwege 2015 zal er een vergelijk gemaakt kunnen worden met het vorige verslag halverwege 2014 en aantonen welke vooruitgang is geboekt en tevens verdere verbeterpunten aanreiken waarmee de organisatie verder kan. - In 2015 zal het toetsen van de mate van voorbereid zijn op rampen en crises bij organisaties in de witte keten door middel van een intercollegiale visitatie worden voortgezet, met als doel te komen tot verbeterpunten die de zorgorganisatie weer kan vertalen naar haar OTO-plan 2015 en/of 2016 en waarbij de OTO-coördinator ondersteunend kan optreden. - Het samen met de Universiteit Maastricht ontwikkelde wetenschappelijk gevalideerd meetinstrument waarmee gemeten kan worden in hoeverre een organisatie is voorbereid op een ramp of een crisis op operationeel niveau, team niveau, interteam niveau en organisatieniveau zal in 2015 gereed komen. Het meetinstrument zal breed in de regio en in het land worden gepresenteerd en worden aangeboden aan de zorgorganisaties in de eigen regio en daar buiten. - Het nog meer verbinden van de zorgorganisaties binnen de witte keten, zodat er meer en vaker projecten gezamenlijk opgepakt, ontwikkeld en uitgevoerd worden met als doel: elkaar beter kennen, meer uniformiteit en afstemming, kennis nemen van elkaars rol in een opgeschaalde situatie (koppelvlakken), zodat tijdens een warme fase dienstverleners met kennis en begrip voor elkaars taak in de keten nog beter een ramp of crisis kunnen beheersen. Vanuit een inventarisatie van alle projecten uit alle regionale Jaarplannen OTO zullen projecten worden samengevoegd en samen met de regio, in de regio worden georganiseerd. Hierdoor kan efficiënter worden ingekocht, leren de sleutelfunctionarissen uit de diverse organisaties elkaar kennen en kan er gestart worden met een jaarlijks terugkomende kennisbijeenkomst waar zij eigen ervaringen en ontwikkelingen kunnen delen en de eigen kwaliteitsverbetering initiëren. 8

9 - Er wordt landelijk vanuit de GHOR gewerkt aan een nieuwe communicatiestructuur, Netcentrisch werken, die ten tijde van een opgeschaalde situatie meer effectief en efficiënt is. Met andere woorden: dat iedereen de juiste informatie op het juiste moment ontvangt, zodat er adequaat kan worden gehandeld ten gunste van de crisisbeheersing. Het Netcentrisch werken is in eerste instantie een taak voor de beide GHOR s. Voor zorgorganisatie is het belangrijk om kennis te nemen van deze communicatiestructuur. Vanuit OTO zal dit traject ondersteund worden door de benodigde opleidingen regionaal aan te bieden. - Verder uitbreiden van het LMDCC naar een kennis- en adviescentrum voor de regio, waar enerzijds ervaringen en kennis uit en anderzijds weer ter beschikking gesteld wordt aan de regio, zodat de reeds opgebouwde kennis en ervaring niet verloren gaat, maar ingezet wordt voor verdere ontwikkelingen in de opgeschaalde zorg. In 2015 zullen de kennisplatforms van oefenleiders, ETS-instructors, CBRNcoördinatoren en observatoren meer geformaliseerd worden. De leden van de pools zullen buiten de eigen organisatie in de regio worden aangeboden en ingezet om zo meer objectiviteit en kwaliteit in de oefeningen en observaties te realiseren, ten einde een nog betere voorbereiding op rampen en crises te realiseren. Daarnaast zal er worden geïnventariseerd of er nog mensen moeten en willen worden opgeleid voor deze kennisplatforms. Ook zullen er verdiepingscursussen opleidingen aan de leden van de kennisplatforms worden aangeboden. - Verder stimuleren, verbinden en OTO van zorgorganisaties in het kader van Euregionaal samenwerken met de zorgpartners in Duitsland en België. Kennis nemen van elkaars systemen en opleidingswijzen en samen oefenen zijn neergelegd in een Euregionaal Meer Jaren Beleid Plan OTO. In dat kader zullen er in 2015 twee Euregionale Scholingsdagen worden georganiseerd. - In 2015 zal er vanuit OTO in samenwerking met de Universiteit Maastricht nog twee onderzoeken worden opgestart. Een onderzoek dient er toe om een wetenschappelijke studie te verrichten naar hoe deelnemers in een team het beste leren en zich ontwikkelen en wat de voorwaarden zijn die een optimaal leerklimaat bieden. Dit onderzoek past geheel in de lijn met het integraal crisismanagement en de formalisatie van de pool oefenleiders. De beide GHOR bureaus, het NAZL en OTO-Limburg gaan samenwerken in een acute zorgorganisatie zodat zij gezamenlijk in eenheid naar buiten treden naar de ketenpartners. De 4 jaarplannen worden in elkaar geschoven en hieruit zijn reeds 2 gezamenlijke speerpunten geselecteerd waarmee gezamenlijk naar de Ketenpartners gegaan wordt. Te weten de interne en externe risicoanalyse en integraal crisiscommunicatieplan. Vanuit de Professionaliseringsslag van de witte kolom zal er ingezet worden op Profilering en Positionering van de witte kolom binnen de Veiligheidsregio. Dit is voornamelijk de taak van de beide GHOR s, met ondersteuning van NAZL en OTO. 9

10 5.Thema-projecten a. CBRN b. V&V s c. Netwerkdag OTO Limburg d. Bestuurlijk ROAZ e. Netcentrisch werken f. Cursus Crisiscoördinator g. OTO-toolkit h. Integraal crisismanagement i. Crisiscommunicatie j. Informatiemanagement en omgevingsanalyse 5a. CBRN-traject In 2011 is vanuit het ZiROP-overleg Zuid-Limburg de werkgroep CBRN ontstaan. Hierin participeren de ZiROP-coördinatoren van Atrium, Orbis en AZM, de GHOR ZL en het NAZL met de OTO-coördinator als ondersteuner. In 2012 heeft de werkgroep een CBRNstroomdiagram ontwikkeld, gekoppeld aan het regionale decontaminatie protocol. Eind 2013 heeft de werkgroep CBRN de Leidraad in handen gelegd van een extern Projectleider CBRN ondersteund door een kernteam CBRN (GAGS, OTO-coördinator, LMDCC en een van de ZiROP-coördinatoren). Na de Kick off CBRN op 12 december 2013 is per 2 januari 2014 gestart met de uitrol CBRN in de regio Limburg. Vanuit ieder ziekenhuis, RAV en HAP is een CBRN-coördinator geworven die via een train-de trainer programma voorbereid is om in de eigen organisatie het onderwerp CBRN te integreren in de reguliere gang van zaken. Daarnaast hebben deze CBRN-coördinatoren samen met de ROP-coördinatoren een kennisplatform gevormd dat een of twee keer per jaar bij elkaar komt om kennis en ervaringen te delen met elkaar en kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen. Ook zal vanuit dit CBRN-kennisplatform in 2015 verder gewerkt worden aan de ontwikkeling van de BRN-protocollen. Er is een ETS-set CBRN aangeschaft en zal er in 2015 op alle SEH s, de twee RAV en en de 4 HAP s een ETS training CBRN uitgevoerd worden. Voor de individuele huisartsen wordt er een mini-symposium CBRN georganiseerd. 5b. V&V s In de Verzorg- en Verpleeghuizen is er een en ander veranderd ten aanzien van de verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid ten tijde van een crisis. Naast een intern continuïteitsplan zullen ook V&V s een aanvullend crisisplan moeten hebben voor rampen en crisis, hoewel zij niet direct acute zorgverleners zijn ten tijde van een ramp of crisis. Het heeft zich helaas uitgewezen, denk aan verpleeghuis te Nieuwegein, dat enkel een continuïteitsplan niet afdoende is. De V&V s zijn zich hiervan bewust en in 2012 begonnen van hun kant contact op te nemen met de OTO-coördinator en de GHOR s. Zowel in Limburg Noord als Zuid is er nu een platform V&V. Zij zijn in 2012 begonnen met het herzien of completeren van hun continuïteitsplannen en het ontwikkelen van een aanvullend ROP. In 2013 is men verder gegaan met het formeren van CBT s en het opleiden, trainen en oefenen hiervan. Dit conform de landelijk ontwikkelde OTO-producten. In 2015 zullen beide platforms V&V het ingezette beleid voort zetten. Daarnaast zal er in Zuid 10

11 Limburg samen met de GHOR ZL een bewonersspreidingsplan worden gemaakt ondersteund met OTO-gelden. 5c. Netwerkdag OTO Limburg Voor 2015 zal de Netwerkdag weer georganiseerd worden, waarbij weliswaar het opzetten van het jaarplan een onderdeel zal blijven, maar de nadruk vooral zal komen te liggen op het netwerken. 5d. Bestuurlijk ROAZ lezing en diner In 2014 heeft OTO Limburg zoals gebruikelijk het bestuurlijk ROAZ twee lezingen en een diner aanvullend aan het bestuurlijk ROAZ-overleg aangeboden. De coördinator van het NAZL en de OTO coördinator zullen in 2015 wederom dit project samen oppakken. Het idee van netwerken, enerzijds tussen de ketenpartners en anderzijds tussen het Bestuurlijk ROAZ, Tactisch ROAZ en Operationele (ROAZ), zal hierbij het uitgangspunt blijven (ketenmanagement). 5e. Cursus Crisiscoördinator In 2014/2015 nemen wederom 12 cursisten deel aan de eenjarige HBO+ opleiding Crisiscoördinator. In 2013 hebben eerder 5 ZiROP-coördinatoren deel genomen aan deze opleiding. Dit heeft voor een enorme spin off gezorgd waar vanuit het integraal crisisplan tot een project heeft geleid dat bij de uitrol tot een nieuwe crisisorganisatie in de zorginstellingen heeft geleid. Ook is er een kennisplatform van crisismanagers vanuit de ziekenhuizen opgericht dat er met name toe dient elkaar te ondersteunen ten tijde van een crisissituatie die langere tijd gaat duren. Vanwege deze effecten en in samenhang met het integraal crisismanagement zal in 2015 deze opleiding weer aan de regio worden aangeboden. 5f. OTO-toolkit Op verzoek van het ministerie van VWS om te komen tot uniformiteit en eenduidigheid heeft het Landelijk OTO-platform de OTO-toolkit ontwikkeld. Hierin zijn een aantal instrumenten ontwikkeld, te weten: OTO-kwalificatieprofielen, OTO-kwaliteitskader, Handreiking OTO-portfolio, OTO-catalogus en een OTO-kennisportaal. Op 1 november 2011 is de OTO-toolkit aan alle ketenpartners in Nederland aangeboden. In 2012 heeft er een uitrol van de OTO-toolkit plaats gevonden. Er zijn kwalificatieprofielen bijgesteld en bijgekomen en er zijn taakkaarten en OTO-kaarten ontwikkeld. Deze sluiten aan bij de behoefte van de eigen regio om te komen tot uniforme competenties voor sleutelfunctionarissen. De nieuwe producten in de OTO-toolkit zullen de basis vormen voor het verder ontwikkelen van competentiegericht OTO en zijn in 2013 in deze aan de ketenpartners aangeboden. In 2015 zal de OTO-coördinator verder met de ketenpartners in gesprek gaan in hoeverre het lukt deze te implementeren in het eigen beleid en daar waar nodig ondersteuning bieden om dit verder vorm te geven. 5g. Integraal Crisisplan en Crisismanagement De regio Limburg heeft samen met 4 andere regio s in den lande samen gewerkt om te komen tot een format Integraal crisisplan met bijbehorend implementatieplan en OTO-plan. Het integraal crisisplan en een goed gepositioneerde crisismanager in iedere organisatie zijn een van de belangrijkste normen uit het kwaliteitskader. In het bestuurlijk ROAZ is akkoord 11

12 gegeven om dit traject ook bij de ketenpartners in de regio Limburg uit te gaan zetten. De 6 ziekenhuizen, 2 RAV en, alle V&V s, zijn hier al mee gestart en zullen hier in 2015 na het akkoord van het ROAZ nog een boost aan geven. 5h. PSH Vanuit PSHOR Limburg Noord is bij de OTO-coördinator het verzoek neer gelegd om samen met de beide GHOR s, GROP-coördinatoren en OTO-coördinator een informeel overleg te starten om de PSHOR taken in beide GHOR-regio s met elkaar te bezien, waar zinvol op elkaar af te stemmen en evt. gezamenlijk op te leiden, te trainen en te oefenen. Aan de hand van een eerste overleg is besloten hier mee verder te gaan. Echter dit zal pas in 2015 gebeuren, omdat beide GGD s in een reorganisatie zitten en deze eind 2014 is afgerond. Er is nu meer duidelijkheid wie welke taken gaat uit voeren. Vanuit PSHOR Limburg Noord start dit regionaal project over hoe de coördinatie opschaling in het kader van PSH verloopt. 5i. Kennisplatform BOT Aansluitend aan punt 5h zal er in 2015 een kennisplatform BOT gestaart worden. Alle BOT ters uit de diverse organisaties zullen verenigd worden om een gezamenlijk pool te vormen met als taak om na een crisis, ramp of calamiteit psychosociale nazorg te bieden aan de hulpverleners die dienst deden. Kleinere organisaties ketenpartners hebben geen eigen BOT teams en kunnen hier dan gebruik van maken. Daarnaast als de calamiteit heel groot is kan er een groter team aantreden. Ook kunnen BOT ters een uitbreiding vormen van het PSH-team als de calamiteit erg groot is. 12

13 6.Bestuurlijke Bewustwording In opdracht van de Stuurgroep OTO zal er in 2015 enkele programma s opgezet worden in het kader van Bestuurlijke Bewustwording. Naast dat Bestuurders de mogelijkheid geboden wordt op gelden van OTO een landelijke Masterclass Crisisbeheersing bij te wonen zullen er ook regionale Masterclasses georganiseerd worden om bestuurders de gelegenheid te bieden om kennis te nemen van een ieders en elkaars rol, positie en taak ten tijde van een opgeschaalde situatie. (Ketenafspraken). Daarnaast zal er een Masterclass aangeboden worden over Leiderschap en Leiderschapsstijlen in een buitengewone situatie zoals ten tijde van een ramp. Wat houdt leiderschap in deze uitzonderlijke situaties in, in hoeverre wijkt het af van het reguliere en past het in de regionale keten en hoe ga je hier mee om. Dit zal op zowel op Bestuurlijk als Tactisch niveau worden aangeboden. 13

14 7.Financiën Het MUMC is financieel verantwoordelijk voor de toegekende subsidiegelden van VWS. Deze taak is afgevaardigd aan het Netwerk Acute Zorg Limburg, in nauw overleg en afstemming met de beide GHOR-regio s. Het ROAZ wordt hierover geïnformeerd. Het Meerjaren Beleidsplan OTO en het Jaarplan OTO worden vastgesteld in het ROAZ-overleg. Met het besluit van de Nederlandse Zorg Autoriteit om per te gaan werken met een begroting, het werken met een landelijke financiële tool OTO-projector en de wens van VWS voor meer transparantie is er Landelijk bij de OTO-coördinatoren de opdracht neer gelegd om strakker op de financiën te monitoren. Vanuit Limburg is zeer actief meegewerkt om de nodige documenten, OTO-projector en Landelijk MIAT-instrument te ontwikkelen. Daarnaast is er door de OTO-coördinator gestart met een eigen financieel monitoringsinstrument in te richten dat actief met de afdeling financiën van het MUMC een control moment inhoud. Dit zal in 2015 nog worden verfijnd. 14

15 Bijlage: Uitgangspunten meerjarenbeleidspan OTO in Limburg De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd: professionals en overige medewerkers van zorginstellingen, die krachtens hun functie hiermee te maken hebben, beschikken over specifieke kennis en vaardigheden voor de uitvoering van hun rol bij rampen en crises, zowel op individueel niveau als in teamverband. professionals en overige medewerkers van zorginstellingen, die krachtens hun functie hiermee te maken hebben, zorgen ervoor dat zij hun kennis en vaardigheden die voor de uitvoering van hun rol bij rampen en crises nodig zijn, onderhouden en actualiseren door middel van opleidingen, trainingen en oefeningen. professionals en sleutelfiguren van zorginstellingen, die te maken hebben met interorganisationele samenwerking in bijzondere omstandigheden van rampen en crises, zijn in staat onderlinge samenwerking te ontwikkelen, te oefenen en te evalueren, zowel mono- als multidisciplinair. sleutelfiguren binnen zorginstellingen, die belast zijn met specifiek coördinerende taken bij rampen en crises, beschikken over specifieke kennis, actuele dossiers en evaluatiegegevens van eerdere oefeningen en grootschalig optreden om hun rol goed te kunnen spelen bij toekomstige rampen en crises. zorginstellingen en zelfstandige zorgverleners voeren een beleid waarin systematisch aandacht, tijd en ruimte wordt vrijgemaakt voor het opleiden, trainen en oefenen van betrokken medewerkers ter voorbereiding op het optreden in rampen en crises. zorginstellingen zijn in staat te monitoren welke activiteiten zij doen op het terrein van opleiden, trainen en oefenen, ter voorbereiding op rampen en crises alsmede wat de resultaten hiervan zijn en zij zijn bereid hiervan periodiek verslag uit te brengen in het ROAZ. het ROAZ en de beide GHOR-organisaties richten hun overlegkaders zo in, dat effectieve afstemming tussen (vertegenwoordigers van) reguliere dagelijkse zorg en opgeschaalde zorg in bijzondere omstandigheden plaatsvindt op basis van erkenning van en respect voor ieders verantwoordelijkheid, maximale samenwerking en bereidheid om van elkaar te leren. zorginstellingen en zelfstandige zorgverleners stellen in het ROAZ een maal per vier jaar een OTO-beleidsplan vast, waarin de doelstellingen en prioriteiten staan die aansluiten bij de ontwikkelingsfase waarin zorginstellingen en zorgverleners zich bevinden ten aanzien van de voorbereiding op rampen en crises, de door de zorginstellingen en zorgverleners voorgestelde verbeterdoelen en actuele gegevens uit de risicoanalyse van de regio Limburg. 15

Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO 2014-2015

Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO 2014-2015 Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO 2014-2015 Verdere professionalisering, borging en verantwoording Auteur: OTO Platform Datum: 1 mei 2014 Versie: 1.0 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Volwassenheid

Nadere informatie

NAZL. netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ. 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters. dr. Miranda Dirx

NAZL. netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ. 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters. dr. Miranda Dirx NAZL netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters dr. Miranda Dirx Historie (1) Vanuit regionalisatie traumazorg (1998) zijn de traumacentra ontstaan.

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2015 Besteding OTO-stimuleringsgelden ROAZ-regio Zwolle

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2015 Besteding OTO-stimuleringsgelden ROAZ-regio Zwolle Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2015 Besteding OTO-stimuleringsgelden ROAZ-regio Zwolle Het jaarplan is een concrete uitwerking van het Meerjaren OTO-beleidsplan ROAZregio Zwolle 2012-2015 voor het

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Opsteller: Werkgroep OTO kwaliteit en effectmeting Datum: 26 november 2012 Versie: 3.0 conceptversie Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Voorwoord 3 Definities

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities 9 III Leeswijzer

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ)

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Noord Nederland 2015 Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Kennisbijeenkomsten voor GHOR-bureauhoofden Kennis infrastructuur crisisbeheersing publieke gezondheid Situationeel leidinggeven voor de OvD-G Scholing

Nadere informatie

Landelijk Beleidskader OTO

Landelijk Beleidskader OTO Landelijk Beleidskader OTO INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING 0 Managementsamenvatting 0. MANAGEMENTSAMENVATTING 3 Het landelijk beleidskader OTO is op 19 juni 2012 door de OTO-Stuurgroep, het OTO-Platform

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2013 2015. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2013 2015. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycloon-beleidsplan 2013 2015 Noord Nederland Drenthe, Friesland, Groningen Auteur: Stuurgroep Cycloon: Edith Leentvaar hoofd GHOR Friesland Sipke Benus, hoofd GHOR Groningen Corry Kanning, hoofd GHOR

Nadere informatie

Implementatie- en OTO-wijzer Integraal Crisisplan voor de zorgsector. All hazard voorbereid zijn (3 van 3)

Implementatie- en OTO-wijzer Integraal Crisisplan voor de zorgsector. All hazard voorbereid zijn (3 van 3) Implementatie- en OTO-wijzer Integraal Crisisplan voor de zorgsector All hazard voorbereid zijn (3 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit de vigerende wetgeving onder

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare organisaties. Crisissituaties

Nadere informatie

Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie.

Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Praktische cursus Operationeel Crisiscoördinator Zorginstellingen De stroom valt uit. Een lekkage in een zuurstoftank. Uitslaande

Nadere informatie

Algemeen. Knelpunt. Initiatief BESTUURLIJKE AANDACHT VOOR CRISISBEHEERSING; NOTITIE OTO STUURGROEP 11 JULI 2013. 1 juli 2013

Algemeen. Knelpunt. Initiatief BESTUURLIJKE AANDACHT VOOR CRISISBEHEERSING; NOTITIE OTO STUURGROEP 11 JULI 2013. 1 juli 2013 Algemeen Het landelijk platform OTO buigt zich al enige tijd over het thema van bestuurlijke aandacht voor het onderwerp crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Steeds meer raken deze

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg Implementatieplan bij het model opschalingsplan ambulancezorg Project RAV s voorbereid september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Omschrijving en doel... 3 1.2 Context... 3 1.3 Uniform opschalingsmodel

Nadere informatie

Vanaf april zal het ROAZ gaan werken in een nieuwe organisatiestructuur.

Vanaf april zal het ROAZ gaan werken in een nieuwe organisatiestructuur. Nieuwsbrief nr#10 maart 2013 Door Gert-Jan Ludden Projectleider Simultaan Voorwoord De eerste nieuwsbrief van het project Simultaan in 2013 is al weer een feit. Het eerste kwartaal zijn door de zorginstellingen,

Nadere informatie

oto OTO Kaarten 1 2 3 4

oto OTO Kaarten 1 2 3 4 oto OTO Kaarten 1 2 3 4 inhoudsopgave Inhoudsopgave Handleiding OTO Kaarten 5 Generieke OTO Kaarten 15 1. Voorzitter Crisisbeleidsteam 17 2. Adviseur Crisisbeleidsteam 19 3. Ondersteuner Crisisteam 21

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 29 754 Terrorismebestrijding Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Masterclass Crisisbeheersing. voor bestuurders van zorginstellingen

Masterclass Crisisbeheersing. voor bestuurders van zorginstellingen Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen Een masterclass voor bestuurders van zorginstellingen, gericht op crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Georganiseerd

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Statusanalyse 2010

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Statusanalyse 2010 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Statusanalyse 2010 Stand van zaken Opleiden, Trainen & Oefenen (OTO) voor "opgeschaalde acute zorg" Een eerste

Nadere informatie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie V&VN Geriatrie Jaarplan 2014-2015 Inleiding Dit jaarplan beschrijft de activiteiten die de afdeling V&VN Geriatrie voornemens is uit te voeren in 2014 en 2015. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de missie

Nadere informatie

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Beleidsplan Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Versie definitief december 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding...2 Missie, Visie en Taken...4 Doelgroep...6 Uitvoering en Realisatie...7 Didactische

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan OTO 2012-2015. Zorgsector Brabant. Samen funderen & samen bouwen

Meerjaren beleidsplan OTO 2012-2015. Zorgsector Brabant. Samen funderen & samen bouwen Meerjaren beleidsplan OTO 2012-2015 Voor de: Zorgsector Brabant November 2011 Versie 2.0 Status: vastgesteld in ROAZ 3 november 2011 Afdruk: 10-11-2011, v2.0 MJBP OTO 2012-2015 ROAZ-regio Brabant Pagina

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen

Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen Een masterclass voor bestuurders van zorginstellingen, gericht op crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Georganiseerd

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

1. Managementsamenvatting... 2

1. Managementsamenvatting... 2 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 2 2. Wanneer is een zorginstelling goed voorbereid?... 3 2.1 Interne crisisorganisatie... 3 2.1.1 Melding en alarmering... 4 2.1.2 Op- en afschaling... 5 2.1.3

Nadere informatie

Datum 28 april 2014 Ons kenmerk 022-14

Datum 28 april 2014 Ons kenmerk 022-14 Crisiscoördinatoren, ROP-coördinatoren en communicatiepersoneel van alle zorginstellingen uit de regio Midden-Nederland Heelkundige Specialismen Traumacentrum Midden Nederland Directeur: drs. L.L. van

Nadere informatie

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015 Crisisplan RAV Ruud Houdijk, januari 2015 Visie op operationele planvorming Praktijkgericht Vakbekwame professionals, maar meerwaarde door relevante informatie te bieden Alleen vastleggen wat je echt kunt

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten Kennispublicatie 3 De GHOR als partner voor de geneeskundige keten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor alle zorgverleners die een rol kunnen spelen in de opgeschaalde zorg. Het gaat om

Nadere informatie

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Klankbordbijeenkomst september 2015 Kien Smulders Programma 1. Welkom 2. Missie, visie, waarden & organisatie van het netwerk 3. Presentatie bestuur

Nadere informatie

Crisisorganisaties in de zorgsector

Crisisorganisaties in de zorgsector Leidraad OTO toolkit hoofdstuktitel Crisisorganisaties in de zorgsector Gestructureerd en flexibel Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector Gestructureerd en flexibel Colofon Landelijk OTO platform,

Nadere informatie

VieCuri Medisch Centrum

VieCuri Medisch Centrum VieCuri Medisch Centrum Calamiteitenopvang in het ziekenhuis Planvorming, preparatie, organisatie, inzet en nazorg 14 mei 2014 Tilburg Kenniskring crisisbeheersing Drs A.C. van Alphen Dhr T. Heerschop

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector

Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector Gestructureerd en flexibel Landelijk OTO platform 10 september 2010 versie 1.8 1 Landelijk OTO platform september 2010 Werkgroep Ontwikkeling Kwalificatieprofielen:

Nadere informatie

OTO plan CBRN Noord-Nederland

OTO plan CBRN Noord-Nederland OTO plan CBRN Noord-Nederland Aan: Projectteam CBRN preparatie Noord-Nederland Van: Marc Ruijten, Martin Eggens Versie: 2.5, definitief Datum: 10 maart 2011 Betreft: OTO plan CBRN 1 Opbouw van het OTO

Nadere informatie

Julius Academy. Masterclass Crisisbeheersing 2016. Voor bestuurders en leden Crisisbeleidsteam van Zorginstellingen

Julius Academy. Masterclass Crisisbeheersing 2016. Voor bestuurders en leden Crisisbeleidsteam van Zorginstellingen Julius Academy Masterclass Crisisbeheersing 2016 Voor bestuurders en leden Crisisbeleidsteam van Zorginstellingen MASTERCLASS CRISISBEHEERSING VOOR BESTUURDERS EN LEDEN CRISISBELEIDSTEAM IN ZORGINSTELLINGEN

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Herijking. van de. visie op zorgcontinuïteit

Herijking. van de. visie op zorgcontinuïteit Herijking van de visie op zorgcontinuïteit Maart 2014 Versie 2.0 Vastgesteld in de bijeenkomst van de Raad van DPG en op 13 december 2013 (met verwerking van de aanpassingsvoorstellen uit deze vergadering)

Nadere informatie

GROP. GGD Rampen opvangplan

GROP. GGD Rampen opvangplan GROP GGD Rampen opvangplan Versiebeheer Versie Datum Auteur Wijzigingen t.o.v. eerdere versie 1.0 Juni 2010 K. Meijer vastgesteld door directie GGD 2.0 29-10-2013 W. Waalkens - Verandering wettelijk kader

Nadere informatie

Plan Ebola CHP Nightcare. ROAZ 5 november 2014

Plan Ebola CHP Nightcare. ROAZ 5 november 2014 Plan Ebola CHP Nightcare ROAZ 5 november 2014 Tot standkoming Ebola-protocol Triageschema s RIVM Nightcare Landelijk materiaal voorziet niet in logistieke consequenties en continuïteit van organisatie

Nadere informatie

Kringplan 2014 Limburg

Kringplan 2014 Limburg Kringplan 2014 Limburg 28 januari 2014 Inleiding De Huisartsenkring Limburg is de regionale exponent van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Het bestuur wordt bij haar werkzaamheden ondersteund

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek

Jaarverslag 2013. Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Jaarverslag 2013 Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Bedrijfsonderdeel GGD Gooi en Vechtstreek Afdeling GHOR Datum 26 maart 2014 Status Vaststelling door / datum Bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Advies en plan van aanpak om leren rondom patiëntveiligheid te borgen in het medisch en verpleegkundig onderwijs oktober 2011

Advies en plan van aanpak om leren rondom patiëntveiligheid te borgen in het medisch en verpleegkundig onderwijs oktober 2011 N A A R E E N D O O R L O P E N D E L E E R L I J N PAT I Ë N T V E I L I G H E I D Advies en plan van aanpak om leren rondom patiëntveiligheid te borgen in het medisch en verpleegkundig onderwijs oktober

Nadere informatie

Bovenregionale Samenwerking. Eindrapport uitwerkingsfase Eenheid in verscheidenheid

Bovenregionale Samenwerking. Eindrapport uitwerkingsfase Eenheid in verscheidenheid Bovenregionale Samenwerking Eindrapport uitwerkingsfase Eenheid in verscheidenheid Verduidelijking sturende rol Rijk Introductie Marcel van Eck Vanmiddag in deze caroussel: - stellingen - uitleg Project

Nadere informatie

De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht

De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht De rol van de GHOR Binnen de veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ), waar de GHOR deel van uit maakt, is de GHOR de verbindende schakel tussen het openbaar bestuur,

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING Agendapunt 10 DE MATE VAN VOORBEREIDING GENEESKUNDIGE ZORGKETEN OP RAMPEN EN CRISES Rapportage 2014 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: 6 oktober 2015 Versienummer: Versie 4.0 Status: Definitief

Nadere informatie

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0 Deel 4 Informatiebronnen, Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Informatiebronnen... 3 1.1 Leidraad COBRA... 3 1.2 4all... 3 1.3 Witte kaart voor zorgcontinuïteit en rampenbestrijding... 4 1.4 Risicokaart (www.risicokaart.nl

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. Opleidingen. Geboortedatum: 2 juni 1979. Senior communicatieadviseur

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. Opleidingen. Geboortedatum: 2 juni 1979. Senior communicatieadviseur Curriculum Vitae Persoonsgegevens Naam: E. Heijna Roepnaam: Eveline Geboortedatum: 2 juni 1979 Functie Senior communicatieadviseur Profiel / omschrijving Ik ben een hard werkende professional die ervoor

Nadere informatie

Agenda. Bronnen en database. Hart voor Limburg 27 september 2013

Agenda. Bronnen en database. Hart voor Limburg 27 september 2013 Programma (voor de pauze) 9.3 uur Opening symposium Hart voor Limburg drs. Th. Bovens, Gouverneur provincie Limburg 9.4 uur Inleiding project Hart voor Limburg prof. dr. T. Gorgels 9. uur De aanpak van

Nadere informatie

CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Den Haag, 19 oktober 1999 CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Partijen,

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman Lessons Learned - Samenhang Leo Kooijman Soesterberg, 10-01-2008 Inhoud Waar staan we met de NEC-experimenten Wat hebben we gedaan Wat hebben we geleerd Hoofdlijnen aanpak vervolg 2008 e.v. Totaalpakket

Nadere informatie

Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond

Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond Uitgangspunten voor de spoedeisende zorg Paul van Beers Amersfoort 7 april 2014 Aanleiding Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft in 2013 een zogeheten Kwaliteitsvisie Spoedeisende

Nadere informatie

GESTRUCTUREERDE TRAINING VERBETERT COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS

GESTRUCTUREERDE TRAINING VERBETERT COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS Nieuwsbrief nr#6 april 2012 Door Gert-Jan Ludden Projectleider Simultaan VOORWOORD Op 12 januari jl. heeft het Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ) ingestemd met het meerjarenbeleidsplan Opleiden, Trainen

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg V&VN Ambulancezorg Juni 2011 Inleiding In Nederland zijn 24 uur

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: De Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg en kennis: terugblik op 2014 Een kennisinfrastructuur voor Crisisbeheersing Publieke Gezondheid Publicatie

Nadere informatie

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015 Kennisplatform Mantelzorg West Friesland Een netwerkorganisatie van gemeenten, zorgaanbieders, hulverlenende instellingen en belangenbehartigers van mantelzorgers Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Nadere informatie

bied ik u de evaluatie van het Jaarplan afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek 2011 (met kenmerk: 12.0000990) aan.

bied ik u de evaluatie van het Jaarplan afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek 2011 (met kenmerk: 12.0000990) aan. Afdeling GHOR Aan: de leden van het portefeuiltehoudersoverleg Gezondheidszorg in de regio Gooi en Vechtstreek, d.d. 22 maart 2012 ticft GOOI & VECHTSTREEK WÊÊÊi Van: Joyce Satijn Datum: 14 februari 2012

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Kwalificatieprofiel Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld,

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST EBOLA LIMBURG 20 JANUARI 2015

VERSLAG BIJEENKOMST EBOLA LIMBURG 20 JANUARI 2015 VERSLAG BIJEENKOMST EBOLA LIMBURG 20 JANUARI 2015 Tijd: 16.00-18.00 uur Locatie: De Oolderhof, Roermond Aanwezig: Simone van Wijk, LZR, simone.vanwijk@lzr.nl Hester de Graaf, LZR, hester.degraaf@lzr.nl

Nadere informatie

wegwijzer effectief oefenen zorgsector

wegwijzer effectief oefenen zorgsector wegwijzer effectief oefenen zorgsector Documentversie v1.00 COLOFON, november 2012 Aan de totstandkoming van deze wegwijzer hebben de volgende personen en organisaties een bijdrage geleverd: Gert-Jan Ludden

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Procesevaluatie Effectief Actief 2013. Drs. L. Ooms Dr. C.Veenhof

Procesevaluatie Effectief Actief 2013. Drs. L. Ooms Dr. C.Veenhof Procesevaluatie Effectief Actief 2013 Drs. L. Ooms Dr. C.Veenhof VOORWOORD Effectief Actief (EA) is een programma geïnitieerd door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Het heeft als doel

Nadere informatie

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015 VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders 2 juli 2015 Uitgave GGD Gelderland-Zuid Datum 2 juli 2015 1 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is Veilig

Nadere informatie

DB-vergadering 10-07-2012 Agendapunt 7

DB-vergadering 10-07-2012 Agendapunt 7 DB-vergadering 10-07-2012 Agendapunt 7 Onderwerp Beleidsplan OTO 2012-2015 en Jaarplan OTO 2012 Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Nieuwe Werken en Onderhoud Bestuursprogramma

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018. Veiligheidsregio BrabantNoord

Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018. Veiligheidsregio BrabantNoord AGP 6 VD 20141117, bijlage 1 Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018 Veiligheidsregio BrabantNoord Conceptversie 1.1 (juli 2014) Colofon Titel : Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB)

Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB) Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB) Ontwerpfase Erik-Jan Broeken Lex Bubbers Inhoud Voorstelronde Resultaten vorige workshop Inventarisa?e van informa?e processen en producten:

Nadere informatie

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS Paul Geurts Bestuursadviseur openbare orde en veiligheid gemeente Tilburg Niko van den Hout Coördinator BHV & crisismanagement Onderwijsgroep Tilburg Fysieke calamiteiten

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

Informatiebeleid: moetje of kans?

Informatiebeleid: moetje of kans? Informatiebeleid: moetje of kans? Guus Zijlstra m.m.v. Arend de Jong 25 november 2009 Jullie workshopleiders Guus Zijlstra: Programmacoordinator NVBR (v.a. 1 maart) Beleid en advieswerk op het grensvlak

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

(Landelijk Model) Regionale overeenkomst

(Landelijk Model) Regionale overeenkomst (Landelijk Model) Regionale overeenkomst VEILIGHEIDSREGIO (GHOR).. en Regionale Ambulancevoorziening.. Opgesteld door : GGD GHOR Nederland en AmbulanceZorg Nederland Datum : 13 juli 2015 Versie : Toelichting

Nadere informatie