Jaarplan OTO-Limburg. Professionaliseren, Profileren en Positioneren. Versie 0.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2015. OTO-Limburg. Professionaliseren, Profileren en Positioneren. Versie 0.1"

Transcriptie

1 Jaarplan 2015 OTO-Limburg Professionaliseren, Profileren en Positioneren Versie 0.1 1

2 Inhoud Ketenpartners OTO Limburg Blz Missie Blz Inleiding Blz Visie Blz Doelstelling. Blz Thema-projecten Blz. 9 5a. CBRN-traject... 5b. V&V s c. Netwerkdag.. 5d. Bestuurlijk ROAZ en Diner... 5e. Cursus Crisiscoördinator. 5f. OTO-toolkit g. Integraal crisiplan en Crisismanagement.. 5h. PSH... 5i. Kennisplatform BOT 6.Bestuurlijk Bewustwording. Blz Financiën.. Blz. 13 Bijlage: Uitgangspunten MJBP OTO in Limburg Blz. 14 2

3 KETENPARTNERS OTO LIMBURG GHOR Limburg Noord GHOR Zuid-Limburg Netwerk Acute Zorg Limburg GGD Limburg Noord GGD Zuid-Limburg VieCuri Venlo St. Laurentius Ziekenhuis Roermond St. Jans Gasthuis Weert Orbis Concern Sittard-Geleen Atrium medisch Centrum Heerlen Maastrichts Universitair Medisch Centrum Ambulancezorg Limburg Noord RAV Zuid-Limburg RC GGZ Weert Mondriaan Riagg Zuid Vincent van Gogh Landelijke Huisartsen Vereniging Limburg Verpleeg en Verzorgingshuizen Limburg, 18 3

4 1.Missie De missie van OTO is zorgorganisaties in de witte kolom de gelegenheid te bieden zich goed voor te bereiden op hun taak ten tijde van een ramp of crises door middel van Opleiden, Trainen en Oefenen. Stel: er is een ramp geweest. Het onvoorstelbare was gebeurd. Er is enige tijd voorbij. En de inspectie heeft haar rapport opgemaakt. Dan is de vraag: Hoe wil je als organisatie hierin terug genoemd worden? Als die organisatie die niet voorbereid was? Als die organisatie die de grote afwezige was? Als die organisatie die andere voor de voeten liep, omdat we niet in de keten geparticipeerd hebben? Nee, we willen dat er gezegd wordt: We waren er, we waren goed voorbereid en samen hebben we het goed gedaan! Is het dan de angst voor de inspectie en de pers die ons moet motiveren om ons goed voor te bereiden op een ramp? Nee, maar wel de gedachte, dat als je naderhand s avonds naar bed gaat en je op de rand van je bed gaat zitten, je met een gerust hart kunt gaan slapen in de wetenschap dat je er alles aan gedaan hebt om een ramp het hoofd te bieden en er daardoor misschien minder mensen overleden zijn, er minder ernstig gewonden zijn en minder vermisten. En niet te vergeten: dat collega s veilig thuis zijn gekomen. Het diep menselijk besef dat we misschien een verschil kunnen maken op het moment dat het onvoorstelbare voorstelbaar wordt. 4

5 2.Inleiding In oktober 2008 is door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een convenant gesloten met de ketenpartners uit de gezondheidszorg inzake het opleiden, trainen en oefenen (OTO) ter voorbereiding op rampen en crises. Ter stimulering en verdere professionalisering van de OTO activiteiten worden er door de Minister jaarlijks stimuleringsgelden verstrekt aan de elf ziekenhuizen met een traumacentrumfunctie in Nederland. Voor de provincie Limburg is dit het Netwerk Acute Zorg Limburg. Met deze financiële steun, die in overeenstemming is met de doorlooptijd van het geldende convenant (in beginsel tot en met 2011), zal het verbeterprogramma worden gerealiseerd. In 2011 heeft er een evaluatie plaatsgevonden en is besloten de toewijzing van de stimuleringsgelden te continueren. De basis van het verbeterprogramma is een risicoanalyse en een meerjarenbeleidplan OTO In Limburg is het meerjarenbeleidplan tijdens het ROAZ van 8 december 2009 goedgekeurd. Vervolgens is in 2010 gestart met het uitdragen van het vastgestelde meerjarenbeleidplan OTO Specifieke aandachtspunten betroffen het stimuleren van de sense of urgency en het verbreden van het draagvlak voor OTO binnen zorgorganisaties In 2011 heeft het ministerie van VWS besloten om voor een volgende periode van 4 jaar wederom OTO stimuleringsgelden vrij te maken. Dit voor de periode van Zij hebben hier echter een aantal eisen aan gesteld. Het ministerie van VWS heeft het Landelijk Steunpunt OTO uitgenodigd extra landelijke projecten te ontwikkelen. Deze dienen aan te sluiten bij de aanbevelingen van het NIVEL met betrekking tot het ontwikkelen van een Landelijke ondergrens voor OTO, het verbeteren van het inzicht in kwaliteit en effectiviteit van OTO-activiteiten en de versterking van de landelijke samenwerking tussen de regio s. In Limburg is daarom, als voortzetting van het meerjarenbeleidplan , een meerjarenbeleidplan opgesteld. Hierin worden de activiteiten uit het beleidsplan voortgezet. Daarnaast zal naar wens van VWS de in 2012 landelijk ontwikkelde producten: - Landelijk Beleidskader OTO - Landelijk Kwaliteitskader OTO met zelfdiagnose instrument en intercollegiale visitatie - Kwalificatieprofielen sleutelfunctionarissen, taakkaarten en OTO-kaarten - Voortgangsrapportage instrument Projector - OTO-portaal vertaald worden naar regionaal OTO-beleid, logischerwijze volgend op het reeds ingezette beleid, maar met die verdieping, die antwoord moet geven op de wens van de ketenpartners in de regio om verder te professionaliseren, te profileren en te positioneren. Daar waar in de eerste periode de nadruk lag op sense of urgency, zal in de komende periode de nadruk liggen op het neerzetten van een gedegen crisisorganisatie met de nodige borging in de eigen organisatie. 5

6 3.Visie Wat is er nodig om goed voorbereid te zijn op een ramp? De 3 P s: Professionaliseren, Profileren en Positioneren Besef Om goed voorbereid te zijn op een ramp is er ten eerste het besef, the awareness nodig dat het echt kan gebeuren. Het kan ieder moment in iedere onvoorstelbare vorm zich voordoen. Erkenning Er zal erkend moeten worden dat we het aantal rampen dat zich heeft voorgedaan mooi in kaart hebben gebracht, maar dat de net-niet-rampen nooit geïnventariseerd zijn. De wil Er moet een echte wil zijn om met het onderwerp voorbereiden op rampen en crises aan de slag te gaan. Samenwerken In de hulpverlening tijdens een ramp sta je niet alleen. Dus zul je in de voorbereiding ook niet alleen moeten willen staan. Respect Willen hulpverleners strak in de hulpverlening staan op het moment dat zich een ramp voordoet, dan zal er respect moeten zijn voor een ieders taak, een ieders deskundigheid en een ieders professie. Er is geen ruimte voor diknekkerij. Afspraken maken In de koude fase zullen er in de keten afspraken gemaakt moeten worden over eenieders rol. Deze zal vastgelegd moeten worden in een intentieverklaring. En met een intentieverklaring wordt niet gedacht aan een protocol dat we tekenen en vervolgens in een la leggen, maar aan een belofte van: je kunt op ons rekenen, we zullen er zijn. We zijn de vrijblijvendheid voorbij. Voorbereiden Alle organisaties stellen een Rampen Opvang Plan op en implementeren dit in hun organisatie. Hieraan gekoppeld stellen zij een OTO-plan en een communicatieplan op en voeren dit uit. Er zullen crisisteams samengesteld moeten worden met mensen waarvan verwacht kan worden dat ze verstand van zaken en de juiste competenties hebben. De ketenpartners zullen kennis moeten nemen van eenieders ROP. Er zal voor alle organisatie in de hele regio één duidelijke communicatielijn opgesteld moeten worden. Bovenstaande is en wordt door de ketenpartners zelf uitgevoerd in overleg met, met ondersteuning van en in samenwerking met de beide GHOR s en met ondersteuning van de OTO. 6

7 Professionaliseren: Een volwassen crisis-organisatie. Profileren: Een crisisorganisatie gedragen door de eigen organisatie en geïntroduceerd en verankerd in de keten. Positioneren: geborgd als vast onderdeel in al het reguliere werk. 7

8 4.Doelstelling Borging 2. Effectieve communicatie 3. Grootschaligheid vanuit reguliere Acute zorg 4. Ontwikkelen Kenniscentrum - Het ombuigen van de traditionele manier van OTO naar competentiegericht OTO zal in 2015 verder worden uitgerold waarbij onderliggend gebruik wordt gemaakt van landelijk ontwikkelde tools als competenties, taakkaart, OTO-kaart en portfolio. - Het meetinstrument zelfdiagnose instrument waarmee organisaties in de witte keten zelf kunnen meten, in hoeverre zij wel of niet voldoende voorbereid zijn op een ramp of crisis, zal verder ingezet worden. Met het hernieuwd doorlopen van het zelfdiagnose instrument halverwege 2015 zal er een vergelijk gemaakt kunnen worden met het vorige verslag halverwege 2014 en aantonen welke vooruitgang is geboekt en tevens verdere verbeterpunten aanreiken waarmee de organisatie verder kan. - In 2015 zal het toetsen van de mate van voorbereid zijn op rampen en crises bij organisaties in de witte keten door middel van een intercollegiale visitatie worden voortgezet, met als doel te komen tot verbeterpunten die de zorgorganisatie weer kan vertalen naar haar OTO-plan 2015 en/of 2016 en waarbij de OTO-coördinator ondersteunend kan optreden. - Het samen met de Universiteit Maastricht ontwikkelde wetenschappelijk gevalideerd meetinstrument waarmee gemeten kan worden in hoeverre een organisatie is voorbereid op een ramp of een crisis op operationeel niveau, team niveau, interteam niveau en organisatieniveau zal in 2015 gereed komen. Het meetinstrument zal breed in de regio en in het land worden gepresenteerd en worden aangeboden aan de zorgorganisaties in de eigen regio en daar buiten. - Het nog meer verbinden van de zorgorganisaties binnen de witte keten, zodat er meer en vaker projecten gezamenlijk opgepakt, ontwikkeld en uitgevoerd worden met als doel: elkaar beter kennen, meer uniformiteit en afstemming, kennis nemen van elkaars rol in een opgeschaalde situatie (koppelvlakken), zodat tijdens een warme fase dienstverleners met kennis en begrip voor elkaars taak in de keten nog beter een ramp of crisis kunnen beheersen. Vanuit een inventarisatie van alle projecten uit alle regionale Jaarplannen OTO zullen projecten worden samengevoegd en samen met de regio, in de regio worden georganiseerd. Hierdoor kan efficiënter worden ingekocht, leren de sleutelfunctionarissen uit de diverse organisaties elkaar kennen en kan er gestart worden met een jaarlijks terugkomende kennisbijeenkomst waar zij eigen ervaringen en ontwikkelingen kunnen delen en de eigen kwaliteitsverbetering initiëren. 8

9 - Er wordt landelijk vanuit de GHOR gewerkt aan een nieuwe communicatiestructuur, Netcentrisch werken, die ten tijde van een opgeschaalde situatie meer effectief en efficiënt is. Met andere woorden: dat iedereen de juiste informatie op het juiste moment ontvangt, zodat er adequaat kan worden gehandeld ten gunste van de crisisbeheersing. Het Netcentrisch werken is in eerste instantie een taak voor de beide GHOR s. Voor zorgorganisatie is het belangrijk om kennis te nemen van deze communicatiestructuur. Vanuit OTO zal dit traject ondersteund worden door de benodigde opleidingen regionaal aan te bieden. - Verder uitbreiden van het LMDCC naar een kennis- en adviescentrum voor de regio, waar enerzijds ervaringen en kennis uit en anderzijds weer ter beschikking gesteld wordt aan de regio, zodat de reeds opgebouwde kennis en ervaring niet verloren gaat, maar ingezet wordt voor verdere ontwikkelingen in de opgeschaalde zorg. In 2015 zullen de kennisplatforms van oefenleiders, ETS-instructors, CBRNcoördinatoren en observatoren meer geformaliseerd worden. De leden van de pools zullen buiten de eigen organisatie in de regio worden aangeboden en ingezet om zo meer objectiviteit en kwaliteit in de oefeningen en observaties te realiseren, ten einde een nog betere voorbereiding op rampen en crises te realiseren. Daarnaast zal er worden geïnventariseerd of er nog mensen moeten en willen worden opgeleid voor deze kennisplatforms. Ook zullen er verdiepingscursussen opleidingen aan de leden van de kennisplatforms worden aangeboden. - Verder stimuleren, verbinden en OTO van zorgorganisaties in het kader van Euregionaal samenwerken met de zorgpartners in Duitsland en België. Kennis nemen van elkaars systemen en opleidingswijzen en samen oefenen zijn neergelegd in een Euregionaal Meer Jaren Beleid Plan OTO. In dat kader zullen er in 2015 twee Euregionale Scholingsdagen worden georganiseerd. - In 2015 zal er vanuit OTO in samenwerking met de Universiteit Maastricht nog twee onderzoeken worden opgestart. Een onderzoek dient er toe om een wetenschappelijke studie te verrichten naar hoe deelnemers in een team het beste leren en zich ontwikkelen en wat de voorwaarden zijn die een optimaal leerklimaat bieden. Dit onderzoek past geheel in de lijn met het integraal crisismanagement en de formalisatie van de pool oefenleiders. De beide GHOR bureaus, het NAZL en OTO-Limburg gaan samenwerken in een acute zorgorganisatie zodat zij gezamenlijk in eenheid naar buiten treden naar de ketenpartners. De 4 jaarplannen worden in elkaar geschoven en hieruit zijn reeds 2 gezamenlijke speerpunten geselecteerd waarmee gezamenlijk naar de Ketenpartners gegaan wordt. Te weten de interne en externe risicoanalyse en integraal crisiscommunicatieplan. Vanuit de Professionaliseringsslag van de witte kolom zal er ingezet worden op Profilering en Positionering van de witte kolom binnen de Veiligheidsregio. Dit is voornamelijk de taak van de beide GHOR s, met ondersteuning van NAZL en OTO. 9

10 5.Thema-projecten a. CBRN b. V&V s c. Netwerkdag OTO Limburg d. Bestuurlijk ROAZ e. Netcentrisch werken f. Cursus Crisiscoördinator g. OTO-toolkit h. Integraal crisismanagement i. Crisiscommunicatie j. Informatiemanagement en omgevingsanalyse 5a. CBRN-traject In 2011 is vanuit het ZiROP-overleg Zuid-Limburg de werkgroep CBRN ontstaan. Hierin participeren de ZiROP-coördinatoren van Atrium, Orbis en AZM, de GHOR ZL en het NAZL met de OTO-coördinator als ondersteuner. In 2012 heeft de werkgroep een CBRNstroomdiagram ontwikkeld, gekoppeld aan het regionale decontaminatie protocol. Eind 2013 heeft de werkgroep CBRN de Leidraad in handen gelegd van een extern Projectleider CBRN ondersteund door een kernteam CBRN (GAGS, OTO-coördinator, LMDCC en een van de ZiROP-coördinatoren). Na de Kick off CBRN op 12 december 2013 is per 2 januari 2014 gestart met de uitrol CBRN in de regio Limburg. Vanuit ieder ziekenhuis, RAV en HAP is een CBRN-coördinator geworven die via een train-de trainer programma voorbereid is om in de eigen organisatie het onderwerp CBRN te integreren in de reguliere gang van zaken. Daarnaast hebben deze CBRN-coördinatoren samen met de ROP-coördinatoren een kennisplatform gevormd dat een of twee keer per jaar bij elkaar komt om kennis en ervaringen te delen met elkaar en kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen. Ook zal vanuit dit CBRN-kennisplatform in 2015 verder gewerkt worden aan de ontwikkeling van de BRN-protocollen. Er is een ETS-set CBRN aangeschaft en zal er in 2015 op alle SEH s, de twee RAV en en de 4 HAP s een ETS training CBRN uitgevoerd worden. Voor de individuele huisartsen wordt er een mini-symposium CBRN georganiseerd. 5b. V&V s In de Verzorg- en Verpleeghuizen is er een en ander veranderd ten aanzien van de verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid ten tijde van een crisis. Naast een intern continuïteitsplan zullen ook V&V s een aanvullend crisisplan moeten hebben voor rampen en crisis, hoewel zij niet direct acute zorgverleners zijn ten tijde van een ramp of crisis. Het heeft zich helaas uitgewezen, denk aan verpleeghuis te Nieuwegein, dat enkel een continuïteitsplan niet afdoende is. De V&V s zijn zich hiervan bewust en in 2012 begonnen van hun kant contact op te nemen met de OTO-coördinator en de GHOR s. Zowel in Limburg Noord als Zuid is er nu een platform V&V. Zij zijn in 2012 begonnen met het herzien of completeren van hun continuïteitsplannen en het ontwikkelen van een aanvullend ROP. In 2013 is men verder gegaan met het formeren van CBT s en het opleiden, trainen en oefenen hiervan. Dit conform de landelijk ontwikkelde OTO-producten. In 2015 zullen beide platforms V&V het ingezette beleid voort zetten. Daarnaast zal er in Zuid 10

11 Limburg samen met de GHOR ZL een bewonersspreidingsplan worden gemaakt ondersteund met OTO-gelden. 5c. Netwerkdag OTO Limburg Voor 2015 zal de Netwerkdag weer georganiseerd worden, waarbij weliswaar het opzetten van het jaarplan een onderdeel zal blijven, maar de nadruk vooral zal komen te liggen op het netwerken. 5d. Bestuurlijk ROAZ lezing en diner In 2014 heeft OTO Limburg zoals gebruikelijk het bestuurlijk ROAZ twee lezingen en een diner aanvullend aan het bestuurlijk ROAZ-overleg aangeboden. De coördinator van het NAZL en de OTO coördinator zullen in 2015 wederom dit project samen oppakken. Het idee van netwerken, enerzijds tussen de ketenpartners en anderzijds tussen het Bestuurlijk ROAZ, Tactisch ROAZ en Operationele (ROAZ), zal hierbij het uitgangspunt blijven (ketenmanagement). 5e. Cursus Crisiscoördinator In 2014/2015 nemen wederom 12 cursisten deel aan de eenjarige HBO+ opleiding Crisiscoördinator. In 2013 hebben eerder 5 ZiROP-coördinatoren deel genomen aan deze opleiding. Dit heeft voor een enorme spin off gezorgd waar vanuit het integraal crisisplan tot een project heeft geleid dat bij de uitrol tot een nieuwe crisisorganisatie in de zorginstellingen heeft geleid. Ook is er een kennisplatform van crisismanagers vanuit de ziekenhuizen opgericht dat er met name toe dient elkaar te ondersteunen ten tijde van een crisissituatie die langere tijd gaat duren. Vanwege deze effecten en in samenhang met het integraal crisismanagement zal in 2015 deze opleiding weer aan de regio worden aangeboden. 5f. OTO-toolkit Op verzoek van het ministerie van VWS om te komen tot uniformiteit en eenduidigheid heeft het Landelijk OTO-platform de OTO-toolkit ontwikkeld. Hierin zijn een aantal instrumenten ontwikkeld, te weten: OTO-kwalificatieprofielen, OTO-kwaliteitskader, Handreiking OTO-portfolio, OTO-catalogus en een OTO-kennisportaal. Op 1 november 2011 is de OTO-toolkit aan alle ketenpartners in Nederland aangeboden. In 2012 heeft er een uitrol van de OTO-toolkit plaats gevonden. Er zijn kwalificatieprofielen bijgesteld en bijgekomen en er zijn taakkaarten en OTO-kaarten ontwikkeld. Deze sluiten aan bij de behoefte van de eigen regio om te komen tot uniforme competenties voor sleutelfunctionarissen. De nieuwe producten in de OTO-toolkit zullen de basis vormen voor het verder ontwikkelen van competentiegericht OTO en zijn in 2013 in deze aan de ketenpartners aangeboden. In 2015 zal de OTO-coördinator verder met de ketenpartners in gesprek gaan in hoeverre het lukt deze te implementeren in het eigen beleid en daar waar nodig ondersteuning bieden om dit verder vorm te geven. 5g. Integraal Crisisplan en Crisismanagement De regio Limburg heeft samen met 4 andere regio s in den lande samen gewerkt om te komen tot een format Integraal crisisplan met bijbehorend implementatieplan en OTO-plan. Het integraal crisisplan en een goed gepositioneerde crisismanager in iedere organisatie zijn een van de belangrijkste normen uit het kwaliteitskader. In het bestuurlijk ROAZ is akkoord 11

12 gegeven om dit traject ook bij de ketenpartners in de regio Limburg uit te gaan zetten. De 6 ziekenhuizen, 2 RAV en, alle V&V s, zijn hier al mee gestart en zullen hier in 2015 na het akkoord van het ROAZ nog een boost aan geven. 5h. PSH Vanuit PSHOR Limburg Noord is bij de OTO-coördinator het verzoek neer gelegd om samen met de beide GHOR s, GROP-coördinatoren en OTO-coördinator een informeel overleg te starten om de PSHOR taken in beide GHOR-regio s met elkaar te bezien, waar zinvol op elkaar af te stemmen en evt. gezamenlijk op te leiden, te trainen en te oefenen. Aan de hand van een eerste overleg is besloten hier mee verder te gaan. Echter dit zal pas in 2015 gebeuren, omdat beide GGD s in een reorganisatie zitten en deze eind 2014 is afgerond. Er is nu meer duidelijkheid wie welke taken gaat uit voeren. Vanuit PSHOR Limburg Noord start dit regionaal project over hoe de coördinatie opschaling in het kader van PSH verloopt. 5i. Kennisplatform BOT Aansluitend aan punt 5h zal er in 2015 een kennisplatform BOT gestaart worden. Alle BOT ters uit de diverse organisaties zullen verenigd worden om een gezamenlijk pool te vormen met als taak om na een crisis, ramp of calamiteit psychosociale nazorg te bieden aan de hulpverleners die dienst deden. Kleinere organisaties ketenpartners hebben geen eigen BOT teams en kunnen hier dan gebruik van maken. Daarnaast als de calamiteit heel groot is kan er een groter team aantreden. Ook kunnen BOT ters een uitbreiding vormen van het PSH-team als de calamiteit erg groot is. 12

13 6.Bestuurlijke Bewustwording In opdracht van de Stuurgroep OTO zal er in 2015 enkele programma s opgezet worden in het kader van Bestuurlijke Bewustwording. Naast dat Bestuurders de mogelijkheid geboden wordt op gelden van OTO een landelijke Masterclass Crisisbeheersing bij te wonen zullen er ook regionale Masterclasses georganiseerd worden om bestuurders de gelegenheid te bieden om kennis te nemen van een ieders en elkaars rol, positie en taak ten tijde van een opgeschaalde situatie. (Ketenafspraken). Daarnaast zal er een Masterclass aangeboden worden over Leiderschap en Leiderschapsstijlen in een buitengewone situatie zoals ten tijde van een ramp. Wat houdt leiderschap in deze uitzonderlijke situaties in, in hoeverre wijkt het af van het reguliere en past het in de regionale keten en hoe ga je hier mee om. Dit zal op zowel op Bestuurlijk als Tactisch niveau worden aangeboden. 13

14 7.Financiën Het MUMC is financieel verantwoordelijk voor de toegekende subsidiegelden van VWS. Deze taak is afgevaardigd aan het Netwerk Acute Zorg Limburg, in nauw overleg en afstemming met de beide GHOR-regio s. Het ROAZ wordt hierover geïnformeerd. Het Meerjaren Beleidsplan OTO en het Jaarplan OTO worden vastgesteld in het ROAZ-overleg. Met het besluit van de Nederlandse Zorg Autoriteit om per te gaan werken met een begroting, het werken met een landelijke financiële tool OTO-projector en de wens van VWS voor meer transparantie is er Landelijk bij de OTO-coördinatoren de opdracht neer gelegd om strakker op de financiën te monitoren. Vanuit Limburg is zeer actief meegewerkt om de nodige documenten, OTO-projector en Landelijk MIAT-instrument te ontwikkelen. Daarnaast is er door de OTO-coördinator gestart met een eigen financieel monitoringsinstrument in te richten dat actief met de afdeling financiën van het MUMC een control moment inhoud. Dit zal in 2015 nog worden verfijnd. 14

15 Bijlage: Uitgangspunten meerjarenbeleidspan OTO in Limburg De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd: professionals en overige medewerkers van zorginstellingen, die krachtens hun functie hiermee te maken hebben, beschikken over specifieke kennis en vaardigheden voor de uitvoering van hun rol bij rampen en crises, zowel op individueel niveau als in teamverband. professionals en overige medewerkers van zorginstellingen, die krachtens hun functie hiermee te maken hebben, zorgen ervoor dat zij hun kennis en vaardigheden die voor de uitvoering van hun rol bij rampen en crises nodig zijn, onderhouden en actualiseren door middel van opleidingen, trainingen en oefeningen. professionals en sleutelfiguren van zorginstellingen, die te maken hebben met interorganisationele samenwerking in bijzondere omstandigheden van rampen en crises, zijn in staat onderlinge samenwerking te ontwikkelen, te oefenen en te evalueren, zowel mono- als multidisciplinair. sleutelfiguren binnen zorginstellingen, die belast zijn met specifiek coördinerende taken bij rampen en crises, beschikken over specifieke kennis, actuele dossiers en evaluatiegegevens van eerdere oefeningen en grootschalig optreden om hun rol goed te kunnen spelen bij toekomstige rampen en crises. zorginstellingen en zelfstandige zorgverleners voeren een beleid waarin systematisch aandacht, tijd en ruimte wordt vrijgemaakt voor het opleiden, trainen en oefenen van betrokken medewerkers ter voorbereiding op het optreden in rampen en crises. zorginstellingen zijn in staat te monitoren welke activiteiten zij doen op het terrein van opleiden, trainen en oefenen, ter voorbereiding op rampen en crises alsmede wat de resultaten hiervan zijn en zij zijn bereid hiervan periodiek verslag uit te brengen in het ROAZ. het ROAZ en de beide GHOR-organisaties richten hun overlegkaders zo in, dat effectieve afstemming tussen (vertegenwoordigers van) reguliere dagelijkse zorg en opgeschaalde zorg in bijzondere omstandigheden plaatsvindt op basis van erkenning van en respect voor ieders verantwoordelijkheid, maximale samenwerking en bereidheid om van elkaar te leren. zorginstellingen en zelfstandige zorgverleners stellen in het ROAZ een maal per vier jaar een OTO-beleidsplan vast, waarin de doelstellingen en prioriteiten staan die aansluiten bij de ontwikkelingsfase waarin zorginstellingen en zorgverleners zich bevinden ten aanzien van de voorbereiding op rampen en crises, de door de zorginstellingen en zorgverleners voorgestelde verbeterdoelen en actuele gegevens uit de risicoanalyse van de regio Limburg. 15

Meerjarenbeleidsplan OTO Limburg

Meerjarenbeleidsplan OTO Limburg Meerjarenbeleidsplan OTO Limburg 2016-2018 De ingezette koers van professionaliseren, profileren en positioneren vervolgen Clarien Schoeren (Coördinator OTO-Limburg en Abderrahman Kaouass (COT) Hoe komen

Nadere informatie

Jaarplan OTO Limburg 2017

Jaarplan OTO Limburg 2017 Jaarplan OTO Limburg 2017 De koers vervolgen: professionaliseren, profileren en positioneren Clarien Schoeren-Langenkamp NAZL; Programma-coördinator OTO Limburg Vastgesteld in het Bestuurlijk ROAZ Limburg

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO 2014-2015

Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO 2014-2015 Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO 2014-2015 Verdere professionalisering, borging en verantwoording Auteur: OTO Platform Datum: 1 mei 2014 Versie: 1.0 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Volwassenheid

Nadere informatie

Kennisplatform CBRN Limburg. Opvang zelf verwijzende patiënten met een Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire Besmetting

Kennisplatform CBRN Limburg. Opvang zelf verwijzende patiënten met een Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire Besmetting Kennisplatform CBRN Limburg Opvang zelf verwijzende patiënten met een Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire Besmetting De eerste CBRN coördinatoren Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Nadere informatie

NAZL. netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ. 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters. dr. Miranda Dirx

NAZL. netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ. 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters. dr. Miranda Dirx NAZL netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters dr. Miranda Dirx Historie (1) Vanuit regionalisatie traumazorg (1998) zijn de traumacentra ontstaan.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 t.b.v. Geestelijke Gezondheidszorginstellingen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en RAV

Inhoudsopgave. 1 t.b.v. Geestelijke Gezondheidszorginstellingen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en RAV - specifieke - - Inhoudsopgave OTO-kaart ZiROP-coördinator 3 OTO-kaart Crisiscoördinator Ziekenhuis 5 OTO-kaart Coördinator Crisisteam GGD 7 OTO-kaart GROP-coördinator 9 OTO-kaart Procesleider GGD 11 OTO-kaart

Nadere informatie

OTO LIMBURG Jaarplan OTO Limburg 2016

OTO LIMBURG Jaarplan OTO Limburg 2016 OTO LIMBURG rises c n e n e p m a r p o g n i d i e r e b r o Vo Jaarplan OTO Limburg 2016, profileren De koers vervolgen: professionaliseren Clarien Schoeren-Langenkamp, OTO-coördinator Limburg en positioneren

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2015 Besteding OTO-stimuleringsgelden ROAZ-regio Zwolle

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2015 Besteding OTO-stimuleringsgelden ROAZ-regio Zwolle Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2015 Besteding OTO-stimuleringsgelden ROAZ-regio Zwolle Het jaarplan is een concrete uitwerking van het Meerjaren OTO-beleidsplan ROAZregio Zwolle 2012-2015 voor het

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Staat van de GHOR 2015

Staat van de GHOR 2015 Staat van de GHOR Bestuurlijke rapportage zorginstellingen Aan : Algemeen Bestuur VRLN Steller : L. Roelofs Versie : 1.0 Kennisname : Door AB op Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding op rampen

Nadere informatie

Halfjaarrapportage Jaarplan Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek

Halfjaarrapportage Jaarplan Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Halfjaarrapportage Jaarplan 2012 Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Opsteller J.A. Satijn, sectormanager afdeling GHOR Dienstonderdeel GGD Gooi en Vechtstreek Afdeling GHOR Versie 0.1 Datum 03-09-2012

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 DE ZORGSECTOR AANTOONBAAR VOORBEREID OP RAMPEN EN CRISES Landelijke Huisartsen Vereniging INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Begrippenkader 9 III Leeswijzer

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 DE ZORGSECTOR AANTOONBAAR VOORBEREID OP RAMPEN EN CRISES Landelijke Huisartsen Vereniging 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Begrippenkader 9 III

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities 9 III Leeswijzer

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ)

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Noord Nederland 2015 Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ)

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) 2017/2018 Een praktische opleiding over bedrijfscontinuïteitsmanagement, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Opsteller: Werkgroep OTO kwaliteit en effectmeting Datum: 26 november 2012 Versie: 3.0 conceptversie Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Voorwoord 3 Definities

Nadere informatie

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)?

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Een toelichting voor de acute zorg op de gewijzigde Wet publieke gezondheid Februari 2012 Aanleiding Vanaf

Nadere informatie

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH In opdracht van Netwerk Acute Zorg Zwolle en haar regionale ziekenhuispartners Versie:

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

Landelijk Beleidskader OTO

Landelijk Beleidskader OTO Landelijk Beleidskader OTO INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING 0 Managementsamenvatting 0. MANAGEMENTSAMENVATTING 3 Het landelijk beleidskader OTO is op 19 juni 2012 door de OTO-Stuurgroep, het OTO-Platform

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Kennisbijeenkomsten voor GHOR-bureauhoofden Kennis infrastructuur crisisbeheersing publieke gezondheid Situationeel leidinggeven voor de OvD-G Scholing

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

ROAZ Regio Brabant. Procedure OTO-stimuleringsgelden

ROAZ Regio Brabant. Procedure OTO-stimuleringsgelden Procedure OTO-stimuleringsgelden ROAZ regio Brabant ROAZ Regio Brabant Procedure OTO-stimuleringsgelden Datum: 30 juni 2011 Stellers: TCB i.s.m. GHOR bureaus Versie: Versie 2.4 Status: Vastgesteld in ROAZ

Nadere informatie

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland APRIL 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid

Nadere informatie

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden B.7 bijlage 2 Ondergetekenden, en de Veiligheidsregio Hollands Midden, gevestigd te Leiden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs.

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2013 2015. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2013 2015. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycloon-beleidsplan 2013 2015 Noord Nederland Drenthe, Friesland, Groningen Auteur: Stuurgroep Cycloon: Edith Leentvaar hoofd GHOR Friesland Sipke Benus, hoofd GHOR Groningen Corry Kanning, hoofd GHOR

Nadere informatie

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2017 Besteding OTO-beschikbaarheidsbijdrage ROAZ-regio Zwolle

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2017 Besteding OTO-beschikbaarheidsbijdrage ROAZ-regio Zwolle Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2017 Besteding OTO-beschikbaarheidsbijdrage ROAZ-regio Zwolle Het jaarplan is een concrete uitwerking van het Meerjaren OTO-beleidsplan ROAZ-regio s Zwolle en Euregio

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Crisisbeheersing en OTO Noord Nederland. (Drenthe, Groningen en Friesland)

Meerjarenbeleidsplan Crisisbeheersing en OTO Noord Nederland. (Drenthe, Groningen en Friesland) Meerjarenbeleidsplan Crisisbeheersing en OTO 2016-2020 Noord Nederland (Drenthe, Groningen en Friesland) Auteur: Opdrachtgever: Stuurgroep Cycloon ROAZ Drenthe/Groningen en ROAZ Friesland Datum: 30 september

Nadere informatie

Zorgkwaliteit als uitgangspunt

Zorgkwaliteit als uitgangspunt Zorgkwaliteit als uitgangspunt Toekomstvisie ROAZ ZWN Regionale afspraken op basis van draagvlak en mogelijkheden Naar regionale excellente acute zorg Vastgesteld: september 2011 VOORWOORD Het Voorbereidingsoverleg

Nadere informatie

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving Waarom dit document? Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio s (WVR) in werking getreden.

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare organisaties. Crisissituaties

Nadere informatie

Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie.

Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Praktische cursus Operationeel Crisiscoördinator Zorginstellingen De stroom valt uit. Een lekkage in een zuurstoftank. Uitslaande

Nadere informatie

Implementatie- en OTO-wijzer Integraal Crisisplan voor de zorgsector. All hazard voorbereid zijn (3 van 3)

Implementatie- en OTO-wijzer Integraal Crisisplan voor de zorgsector. All hazard voorbereid zijn (3 van 3) Implementatie- en OTO-wijzer Integraal Crisisplan voor de zorgsector All hazard voorbereid zijn (3 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit de vigerende wetgeving onder

Nadere informatie

Algemeen. Knelpunt. Initiatief BESTUURLIJKE AANDACHT VOOR CRISISBEHEERSING; NOTITIE OTO STUURGROEP 11 JULI 2013. 1 juli 2013

Algemeen. Knelpunt. Initiatief BESTUURLIJKE AANDACHT VOOR CRISISBEHEERSING; NOTITIE OTO STUURGROEP 11 JULI 2013. 1 juli 2013 Algemeen Het landelijk platform OTO buigt zich al enige tijd over het thema van bestuurlijke aandacht voor het onderwerp crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Steeds meer raken deze

Nadere informatie

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Van bijscholen en oefenen naar Blijvende vakbekwaamheid Brandweer maakt deel uit van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2018 Besteding OTO-beschikbaarheidsbijdrage ROAZ-regio Zwolle

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2018 Besteding OTO-beschikbaarheidsbijdrage ROAZ-regio Zwolle Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2018 Besteding OTO-beschikbaarheidsbijdrage ROAZ-regio Zwolle Het jaarplan is een concrete uitwerking van het Meerjaren OTO-beleidsplan ROAZ-regio s Zwolle en Euregio

Nadere informatie

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg Implementatieplan bij het model opschalingsplan ambulancezorg Project RAV s voorbereid september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Omschrijving en doel... 3 1.2 Context... 3 1.3 Uniform opschalingsmodel

Nadere informatie

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland RAV S NOORD-HOLLAND EN FLEVOLAND KOMEN MET ÉÉN BOVENREGIONAAL GEWONDENSPREIDINGSPLAN In de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn vijf Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV s) werkzaam, die ieder

Nadere informatie

Landelijk Beleidskader OTO

Landelijk Beleidskader OTO Landelijk Beleidskader OTO INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING 0 Managementsamenvatting 0. MANAGEMENTSAMENVATTING 3 Het landelijk beleidskader OTO is op 19 juni 2012 door de OTO-Stuurgroep, het OTO-Platform

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Academisering crisisbeheersing publieke gezondheid IFV treedt toe tot programmacollege PSH Kwalificatiedossier Officier van dienst geneeskundig Kwalificatiedossiers

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland & Ziekenhuis ZorgSaam & Ziekenhuis ADRZ. 2/10 Overeenkomst betreffendee de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de

Nadere informatie

OTO-Stimuleringsgelden tool

OTO-Stimuleringsgelden tool Handleiding digitale OTO-Stimuleringsgelden tool Datum: 14-08-2017 Versie 0.3 Status Beheer definitief Stafadviseurs Crisisbeheersing en OTO SpoedZorgNet Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inloggen /

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Huisartsenzorg en GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld op 1 juli 2013 te Rotterdam Inhoudsopgave I. Partijen... 3 II. Overwegingen... 3 III. Doel en begrippen...

Nadere informatie

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout Presterend Veiligheidsregio September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout VenJ is verantwoordelijk voor systeem 1. Strategie Nationale Veiligheid 2. Interdepartementaal stelsel Crisisbesluitvorming 3. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

Vanaf april zal het ROAZ gaan werken in een nieuwe organisatiestructuur.

Vanaf april zal het ROAZ gaan werken in een nieuwe organisatiestructuur. Nieuwsbrief nr#10 maart 2013 Door Gert-Jan Ludden Projectleider Simultaan Voorwoord De eerste nieuwsbrief van het project Simultaan in 2013 is al weer een feit. Het eerste kwartaal zijn door de zorginstellingen,

Nadere informatie

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Convenant Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Inhoudsopgave Partijen Overwegingen Doel en begrippen Verantwoordelijkheden Grootschalige infectieziektebestrijding Flitsramp (opgeschaalde acute

Nadere informatie

Visitatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO:

Visitatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO: Visitatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO: Auteur: Werkgroep Visitatie Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Heleen de Boer; GHOR IJsselland Henk Ruessink; GHOR Noord- en Oost Gelderland

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING DE MATE VAN VOORBEREIDING ZORGAANBIEDERS OP RAMPEN EN CRISES Bestuurlijke rapportage 2016 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: Versienummer: Versie 5.0 Status: Definitief d.d. 17 oktober

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing

Kwaliteitskader Crisisbeheersing Terugblik symposium 7 maart 2013 breukelen Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Voorbereiding op rampen en crises staat in alle sectoren volop

Nadere informatie

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden IJsselland TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden Captain crisis campagne In december 2013 is het project Captain Crisis gelanceerd. Het GHOR-bureau hielp de zorginstellingen om:

Nadere informatie

Regionale ketenfuncties en afspraken Opvang (verdachte) patiënten Ebola Viraal Hemorhagische Koorts (VHK)

Regionale ketenfuncties en afspraken Opvang (verdachte) patiënten Ebola Viraal Hemorhagische Koorts (VHK) Regionale ketenfuncties en afspraken Opvang (verdachte) patiënten Ebola Viraal Hemorhagische Koorts (VHK) Auteur: Opdrachtgever: Expertgroep Ebola / Infectiecommissie UMCG ROAZ Drenthe/Groningen en ROAZ

Nadere informatie

oto OTO Kaarten 1 2 3 4

oto OTO Kaarten 1 2 3 4 oto OTO Kaarten 1 2 3 4 inhoudsopgave Inhoudsopgave Handleiding OTO Kaarten 5 Generieke OTO Kaarten 15 1. Voorzitter Crisisbeleidsteam 17 2. Adviseur Crisisbeleidsteam 19 3. Ondersteuner Crisisteam 21

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Scholing Situationeel regisseren in de veiligheidsketen Kennisbijeenkomsten voor GHOR-bureauhoofden Een kennisinfrastructuur voor crisisbeheersing publieke

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING DE MATE VAN VOORBEREIDING ZORGAANBIEDERS OP RAMPEN EN CRISES Bestuurlijke rapportage 2015 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: 13 september 2016 Versienummer: Versie 3.0 Status: Definitief

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Inleiding De missie van de RSS is Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA-patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande

Nadere informatie

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2016 Besteding OTO-beschikbaarheidsbijdrage ROAZ-regio Zwolle

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2016 Besteding OTO-beschikbaarheidsbijdrage ROAZ-regio Zwolle Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2016 Besteding OTO-beschikbaarheidsbijdrage ROAZ-regio Zwolle Het jaarplan is een concrete uitwerking van het Meerjaren OTO-beleidsplan ROAZ-regio s Zwolle en Euregio

Nadere informatie

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Versie 3.0 : 21 juli 2017 Bekrachtigt : ROAZ 16 juni 2017 Auteurs Frank Berg Jan Filippo Corina de Groot Karin Meijer Arjan

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan OTO 2012-2015. Zorgsector Brabant. Samen funderen & samen bouwen

Meerjaren beleidsplan OTO 2012-2015. Zorgsector Brabant. Samen funderen & samen bouwen Meerjaren beleidsplan OTO 2012-2015 Voor de: Zorgsector Brabant November 2011 Versie 2.0 Status: vastgesteld in ROAZ 3 november 2011 Afdruk: 10-11-2011, v2.0 MJBP OTO 2012-2015 ROAZ-regio Brabant Pagina

Nadere informatie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie V&VN Geriatrie Jaarplan 2014-2015 Inleiding Dit jaarplan beschrijft de activiteiten die de afdeling V&VN Geriatrie voornemens is uit te voeren in 2014 en 2015. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de missie

Nadere informatie

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), welke 1 januari 2006 in werking is getreden, beoogt dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor

Nadere informatie

Regionaal jaarplan Opleiden Trainen Oefenen Noord Nederland. (Drenthe, Groningen en Friesland)

Regionaal jaarplan Opleiden Trainen Oefenen Noord Nederland. (Drenthe, Groningen en Friesland) Regionaal jaarplan Opleiden Trainen Oefenen Noord Nederland (Drenthe, Groningen en Friesland) Auteur: Opdrachtgever: Stuurgroep Cycloon ROAZ Drenthe/Groningen en ROAZ Friesland Datum: 21 november 2016

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD AMSTERDAM EN VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID Pagina 1 van 20 Ondergetekenden: en de

Nadere informatie

Landelijk Beleidskader Crisisbeheersing en OTO 2.0

Landelijk Beleidskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 Landelijk Beleidskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 Landelijke Huisartsen Vereniging 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Beleidskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 5 1.2 Opleiden, trainen en oefenen

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

Benchmark psychiatrie: preklinische setting

Benchmark psychiatrie: preklinische setting November 2015 Inleiding In 2012 is er vanuit de focusgroep acute psychiatrie Limburg besloten om een benchmark psychiatrie uit te voeren. Doelstelling was: de toegankelijkheid van het GGZ loket in beeld

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Jeugdzorgplus voor Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken van de cliënten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 29 754 Terrorismebestrijding Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Aan: - DPG en - Leden BAC GHOR. Geachte DPG, geacht lid van de BAC GHOR,

Aan: - DPG en - Leden BAC GHOR. Geachte DPG, geacht lid van de BAC GHOR, Aan: - DPG en - Leden BAC GHOR Datum: 19 juni 2014 Betreft: Reactie op inspectierapport slachtofferregistratie Kenmerk: 14-059.WvR Contactpersoon: Will van Roessel Geachte DPG, geacht lid van de BAC GHOR,

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Statusanalyse 2010

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Statusanalyse 2010 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Statusanalyse 2010 Stand van zaken Opleiden, Trainen & Oefenen (OTO) voor "opgeschaalde acute zorg" Een eerste

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR. Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley

VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR. Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley In deze brochure de belangrijkste opbrengsten van vier jaar hard werken met een grote groep mensen. Niet alleen de projectleiders,

Nadere informatie

Masterclass Crisisbeheersing. voor bestuurders van zorginstellingen

Masterclass Crisisbeheersing. voor bestuurders van zorginstellingen Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen Een masterclass voor bestuurders van zorginstellingen, gericht op crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Georganiseerd

Nadere informatie

deze vragen voor aan een aantal ketenpartners. U leest de antwoorden

deze vragen voor aan een aantal ketenpartners. U leest de antwoorden Nieuwsbrief nr#12 oktober 2013 Door Gert-Jan Ludden Projectleider Simultaan Voorwoord In verband met de zomervakantie is het derde kwartaal traditiegetrouw een OTO-luwe periode. Daarom kozen we voor deze

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

Procesevaluatie Effectief Actief 2013. Drs. L. Ooms Dr. C.Veenhof

Procesevaluatie Effectief Actief 2013. Drs. L. Ooms Dr. C.Veenhof Procesevaluatie Effectief Actief 2013 Drs. L. Ooms Dr. C.Veenhof VOORWOORD Effectief Actief (EA) is een programma geïnitieerd door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Het heeft als doel

Nadere informatie

Reind van Doorn, coördinator. Crisisbeheersing (GROP) bij de GGD Rotterdam-Rijmond

Reind van Doorn, coördinator. Crisisbeheersing (GROP) bij de GGD Rotterdam-Rijmond Reind van Doorn, coördinator Crisisbeheersing (GROP) bij de GGD Rotterdam-Rijmond 20 Rampenbestrijding Rampenbestrijding is decentraal georganiseerd Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio s Iedere

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie