Jaarplan OTO-Limburg. Professionaliseren, Profileren en Positioneren. Versie 0.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2015. OTO-Limburg. Professionaliseren, Profileren en Positioneren. Versie 0.1"

Transcriptie

1 Jaarplan 2015 OTO-Limburg Professionaliseren, Profileren en Positioneren Versie 0.1 1

2 Inhoud Ketenpartners OTO Limburg Blz Missie Blz Inleiding Blz Visie Blz Doelstelling. Blz Thema-projecten Blz. 9 5a. CBRN-traject... 5b. V&V s c. Netwerkdag.. 5d. Bestuurlijk ROAZ en Diner... 5e. Cursus Crisiscoördinator. 5f. OTO-toolkit g. Integraal crisiplan en Crisismanagement.. 5h. PSH... 5i. Kennisplatform BOT 6.Bestuurlijk Bewustwording. Blz Financiën.. Blz. 13 Bijlage: Uitgangspunten MJBP OTO in Limburg Blz. 14 2

3 KETENPARTNERS OTO LIMBURG GHOR Limburg Noord GHOR Zuid-Limburg Netwerk Acute Zorg Limburg GGD Limburg Noord GGD Zuid-Limburg VieCuri Venlo St. Laurentius Ziekenhuis Roermond St. Jans Gasthuis Weert Orbis Concern Sittard-Geleen Atrium medisch Centrum Heerlen Maastrichts Universitair Medisch Centrum Ambulancezorg Limburg Noord RAV Zuid-Limburg RC GGZ Weert Mondriaan Riagg Zuid Vincent van Gogh Landelijke Huisartsen Vereniging Limburg Verpleeg en Verzorgingshuizen Limburg, 18 3

4 1.Missie De missie van OTO is zorgorganisaties in de witte kolom de gelegenheid te bieden zich goed voor te bereiden op hun taak ten tijde van een ramp of crises door middel van Opleiden, Trainen en Oefenen. Stel: er is een ramp geweest. Het onvoorstelbare was gebeurd. Er is enige tijd voorbij. En de inspectie heeft haar rapport opgemaakt. Dan is de vraag: Hoe wil je als organisatie hierin terug genoemd worden? Als die organisatie die niet voorbereid was? Als die organisatie die de grote afwezige was? Als die organisatie die andere voor de voeten liep, omdat we niet in de keten geparticipeerd hebben? Nee, we willen dat er gezegd wordt: We waren er, we waren goed voorbereid en samen hebben we het goed gedaan! Is het dan de angst voor de inspectie en de pers die ons moet motiveren om ons goed voor te bereiden op een ramp? Nee, maar wel de gedachte, dat als je naderhand s avonds naar bed gaat en je op de rand van je bed gaat zitten, je met een gerust hart kunt gaan slapen in de wetenschap dat je er alles aan gedaan hebt om een ramp het hoofd te bieden en er daardoor misschien minder mensen overleden zijn, er minder ernstig gewonden zijn en minder vermisten. En niet te vergeten: dat collega s veilig thuis zijn gekomen. Het diep menselijk besef dat we misschien een verschil kunnen maken op het moment dat het onvoorstelbare voorstelbaar wordt. 4

5 2.Inleiding In oktober 2008 is door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een convenant gesloten met de ketenpartners uit de gezondheidszorg inzake het opleiden, trainen en oefenen (OTO) ter voorbereiding op rampen en crises. Ter stimulering en verdere professionalisering van de OTO activiteiten worden er door de Minister jaarlijks stimuleringsgelden verstrekt aan de elf ziekenhuizen met een traumacentrumfunctie in Nederland. Voor de provincie Limburg is dit het Netwerk Acute Zorg Limburg. Met deze financiële steun, die in overeenstemming is met de doorlooptijd van het geldende convenant (in beginsel tot en met 2011), zal het verbeterprogramma worden gerealiseerd. In 2011 heeft er een evaluatie plaatsgevonden en is besloten de toewijzing van de stimuleringsgelden te continueren. De basis van het verbeterprogramma is een risicoanalyse en een meerjarenbeleidplan OTO In Limburg is het meerjarenbeleidplan tijdens het ROAZ van 8 december 2009 goedgekeurd. Vervolgens is in 2010 gestart met het uitdragen van het vastgestelde meerjarenbeleidplan OTO Specifieke aandachtspunten betroffen het stimuleren van de sense of urgency en het verbreden van het draagvlak voor OTO binnen zorgorganisaties In 2011 heeft het ministerie van VWS besloten om voor een volgende periode van 4 jaar wederom OTO stimuleringsgelden vrij te maken. Dit voor de periode van Zij hebben hier echter een aantal eisen aan gesteld. Het ministerie van VWS heeft het Landelijk Steunpunt OTO uitgenodigd extra landelijke projecten te ontwikkelen. Deze dienen aan te sluiten bij de aanbevelingen van het NIVEL met betrekking tot het ontwikkelen van een Landelijke ondergrens voor OTO, het verbeteren van het inzicht in kwaliteit en effectiviteit van OTO-activiteiten en de versterking van de landelijke samenwerking tussen de regio s. In Limburg is daarom, als voortzetting van het meerjarenbeleidplan , een meerjarenbeleidplan opgesteld. Hierin worden de activiteiten uit het beleidsplan voortgezet. Daarnaast zal naar wens van VWS de in 2012 landelijk ontwikkelde producten: - Landelijk Beleidskader OTO - Landelijk Kwaliteitskader OTO met zelfdiagnose instrument en intercollegiale visitatie - Kwalificatieprofielen sleutelfunctionarissen, taakkaarten en OTO-kaarten - Voortgangsrapportage instrument Projector - OTO-portaal vertaald worden naar regionaal OTO-beleid, logischerwijze volgend op het reeds ingezette beleid, maar met die verdieping, die antwoord moet geven op de wens van de ketenpartners in de regio om verder te professionaliseren, te profileren en te positioneren. Daar waar in de eerste periode de nadruk lag op sense of urgency, zal in de komende periode de nadruk liggen op het neerzetten van een gedegen crisisorganisatie met de nodige borging in de eigen organisatie. 5

6 3.Visie Wat is er nodig om goed voorbereid te zijn op een ramp? De 3 P s: Professionaliseren, Profileren en Positioneren Besef Om goed voorbereid te zijn op een ramp is er ten eerste het besef, the awareness nodig dat het echt kan gebeuren. Het kan ieder moment in iedere onvoorstelbare vorm zich voordoen. Erkenning Er zal erkend moeten worden dat we het aantal rampen dat zich heeft voorgedaan mooi in kaart hebben gebracht, maar dat de net-niet-rampen nooit geïnventariseerd zijn. De wil Er moet een echte wil zijn om met het onderwerp voorbereiden op rampen en crises aan de slag te gaan. Samenwerken In de hulpverlening tijdens een ramp sta je niet alleen. Dus zul je in de voorbereiding ook niet alleen moeten willen staan. Respect Willen hulpverleners strak in de hulpverlening staan op het moment dat zich een ramp voordoet, dan zal er respect moeten zijn voor een ieders taak, een ieders deskundigheid en een ieders professie. Er is geen ruimte voor diknekkerij. Afspraken maken In de koude fase zullen er in de keten afspraken gemaakt moeten worden over eenieders rol. Deze zal vastgelegd moeten worden in een intentieverklaring. En met een intentieverklaring wordt niet gedacht aan een protocol dat we tekenen en vervolgens in een la leggen, maar aan een belofte van: je kunt op ons rekenen, we zullen er zijn. We zijn de vrijblijvendheid voorbij. Voorbereiden Alle organisaties stellen een Rampen Opvang Plan op en implementeren dit in hun organisatie. Hieraan gekoppeld stellen zij een OTO-plan en een communicatieplan op en voeren dit uit. Er zullen crisisteams samengesteld moeten worden met mensen waarvan verwacht kan worden dat ze verstand van zaken en de juiste competenties hebben. De ketenpartners zullen kennis moeten nemen van eenieders ROP. Er zal voor alle organisatie in de hele regio één duidelijke communicatielijn opgesteld moeten worden. Bovenstaande is en wordt door de ketenpartners zelf uitgevoerd in overleg met, met ondersteuning van en in samenwerking met de beide GHOR s en met ondersteuning van de OTO. 6

7 Professionaliseren: Een volwassen crisis-organisatie. Profileren: Een crisisorganisatie gedragen door de eigen organisatie en geïntroduceerd en verankerd in de keten. Positioneren: geborgd als vast onderdeel in al het reguliere werk. 7

8 4.Doelstelling Borging 2. Effectieve communicatie 3. Grootschaligheid vanuit reguliere Acute zorg 4. Ontwikkelen Kenniscentrum - Het ombuigen van de traditionele manier van OTO naar competentiegericht OTO zal in 2015 verder worden uitgerold waarbij onderliggend gebruik wordt gemaakt van landelijk ontwikkelde tools als competenties, taakkaart, OTO-kaart en portfolio. - Het meetinstrument zelfdiagnose instrument waarmee organisaties in de witte keten zelf kunnen meten, in hoeverre zij wel of niet voldoende voorbereid zijn op een ramp of crisis, zal verder ingezet worden. Met het hernieuwd doorlopen van het zelfdiagnose instrument halverwege 2015 zal er een vergelijk gemaakt kunnen worden met het vorige verslag halverwege 2014 en aantonen welke vooruitgang is geboekt en tevens verdere verbeterpunten aanreiken waarmee de organisatie verder kan. - In 2015 zal het toetsen van de mate van voorbereid zijn op rampen en crises bij organisaties in de witte keten door middel van een intercollegiale visitatie worden voortgezet, met als doel te komen tot verbeterpunten die de zorgorganisatie weer kan vertalen naar haar OTO-plan 2015 en/of 2016 en waarbij de OTO-coördinator ondersteunend kan optreden. - Het samen met de Universiteit Maastricht ontwikkelde wetenschappelijk gevalideerd meetinstrument waarmee gemeten kan worden in hoeverre een organisatie is voorbereid op een ramp of een crisis op operationeel niveau, team niveau, interteam niveau en organisatieniveau zal in 2015 gereed komen. Het meetinstrument zal breed in de regio en in het land worden gepresenteerd en worden aangeboden aan de zorgorganisaties in de eigen regio en daar buiten. - Het nog meer verbinden van de zorgorganisaties binnen de witte keten, zodat er meer en vaker projecten gezamenlijk opgepakt, ontwikkeld en uitgevoerd worden met als doel: elkaar beter kennen, meer uniformiteit en afstemming, kennis nemen van elkaars rol in een opgeschaalde situatie (koppelvlakken), zodat tijdens een warme fase dienstverleners met kennis en begrip voor elkaars taak in de keten nog beter een ramp of crisis kunnen beheersen. Vanuit een inventarisatie van alle projecten uit alle regionale Jaarplannen OTO zullen projecten worden samengevoegd en samen met de regio, in de regio worden georganiseerd. Hierdoor kan efficiënter worden ingekocht, leren de sleutelfunctionarissen uit de diverse organisaties elkaar kennen en kan er gestart worden met een jaarlijks terugkomende kennisbijeenkomst waar zij eigen ervaringen en ontwikkelingen kunnen delen en de eigen kwaliteitsverbetering initiëren. 8

9 - Er wordt landelijk vanuit de GHOR gewerkt aan een nieuwe communicatiestructuur, Netcentrisch werken, die ten tijde van een opgeschaalde situatie meer effectief en efficiënt is. Met andere woorden: dat iedereen de juiste informatie op het juiste moment ontvangt, zodat er adequaat kan worden gehandeld ten gunste van de crisisbeheersing. Het Netcentrisch werken is in eerste instantie een taak voor de beide GHOR s. Voor zorgorganisatie is het belangrijk om kennis te nemen van deze communicatiestructuur. Vanuit OTO zal dit traject ondersteund worden door de benodigde opleidingen regionaal aan te bieden. - Verder uitbreiden van het LMDCC naar een kennis- en adviescentrum voor de regio, waar enerzijds ervaringen en kennis uit en anderzijds weer ter beschikking gesteld wordt aan de regio, zodat de reeds opgebouwde kennis en ervaring niet verloren gaat, maar ingezet wordt voor verdere ontwikkelingen in de opgeschaalde zorg. In 2015 zullen de kennisplatforms van oefenleiders, ETS-instructors, CBRNcoördinatoren en observatoren meer geformaliseerd worden. De leden van de pools zullen buiten de eigen organisatie in de regio worden aangeboden en ingezet om zo meer objectiviteit en kwaliteit in de oefeningen en observaties te realiseren, ten einde een nog betere voorbereiding op rampen en crises te realiseren. Daarnaast zal er worden geïnventariseerd of er nog mensen moeten en willen worden opgeleid voor deze kennisplatforms. Ook zullen er verdiepingscursussen opleidingen aan de leden van de kennisplatforms worden aangeboden. - Verder stimuleren, verbinden en OTO van zorgorganisaties in het kader van Euregionaal samenwerken met de zorgpartners in Duitsland en België. Kennis nemen van elkaars systemen en opleidingswijzen en samen oefenen zijn neergelegd in een Euregionaal Meer Jaren Beleid Plan OTO. In dat kader zullen er in 2015 twee Euregionale Scholingsdagen worden georganiseerd. - In 2015 zal er vanuit OTO in samenwerking met de Universiteit Maastricht nog twee onderzoeken worden opgestart. Een onderzoek dient er toe om een wetenschappelijke studie te verrichten naar hoe deelnemers in een team het beste leren en zich ontwikkelen en wat de voorwaarden zijn die een optimaal leerklimaat bieden. Dit onderzoek past geheel in de lijn met het integraal crisismanagement en de formalisatie van de pool oefenleiders. De beide GHOR bureaus, het NAZL en OTO-Limburg gaan samenwerken in een acute zorgorganisatie zodat zij gezamenlijk in eenheid naar buiten treden naar de ketenpartners. De 4 jaarplannen worden in elkaar geschoven en hieruit zijn reeds 2 gezamenlijke speerpunten geselecteerd waarmee gezamenlijk naar de Ketenpartners gegaan wordt. Te weten de interne en externe risicoanalyse en integraal crisiscommunicatieplan. Vanuit de Professionaliseringsslag van de witte kolom zal er ingezet worden op Profilering en Positionering van de witte kolom binnen de Veiligheidsregio. Dit is voornamelijk de taak van de beide GHOR s, met ondersteuning van NAZL en OTO. 9

10 5.Thema-projecten a. CBRN b. V&V s c. Netwerkdag OTO Limburg d. Bestuurlijk ROAZ e. Netcentrisch werken f. Cursus Crisiscoördinator g. OTO-toolkit h. Integraal crisismanagement i. Crisiscommunicatie j. Informatiemanagement en omgevingsanalyse 5a. CBRN-traject In 2011 is vanuit het ZiROP-overleg Zuid-Limburg de werkgroep CBRN ontstaan. Hierin participeren de ZiROP-coördinatoren van Atrium, Orbis en AZM, de GHOR ZL en het NAZL met de OTO-coördinator als ondersteuner. In 2012 heeft de werkgroep een CBRNstroomdiagram ontwikkeld, gekoppeld aan het regionale decontaminatie protocol. Eind 2013 heeft de werkgroep CBRN de Leidraad in handen gelegd van een extern Projectleider CBRN ondersteund door een kernteam CBRN (GAGS, OTO-coördinator, LMDCC en een van de ZiROP-coördinatoren). Na de Kick off CBRN op 12 december 2013 is per 2 januari 2014 gestart met de uitrol CBRN in de regio Limburg. Vanuit ieder ziekenhuis, RAV en HAP is een CBRN-coördinator geworven die via een train-de trainer programma voorbereid is om in de eigen organisatie het onderwerp CBRN te integreren in de reguliere gang van zaken. Daarnaast hebben deze CBRN-coördinatoren samen met de ROP-coördinatoren een kennisplatform gevormd dat een of twee keer per jaar bij elkaar komt om kennis en ervaringen te delen met elkaar en kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen. Ook zal vanuit dit CBRN-kennisplatform in 2015 verder gewerkt worden aan de ontwikkeling van de BRN-protocollen. Er is een ETS-set CBRN aangeschaft en zal er in 2015 op alle SEH s, de twee RAV en en de 4 HAP s een ETS training CBRN uitgevoerd worden. Voor de individuele huisartsen wordt er een mini-symposium CBRN georganiseerd. 5b. V&V s In de Verzorg- en Verpleeghuizen is er een en ander veranderd ten aanzien van de verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid ten tijde van een crisis. Naast een intern continuïteitsplan zullen ook V&V s een aanvullend crisisplan moeten hebben voor rampen en crisis, hoewel zij niet direct acute zorgverleners zijn ten tijde van een ramp of crisis. Het heeft zich helaas uitgewezen, denk aan verpleeghuis te Nieuwegein, dat enkel een continuïteitsplan niet afdoende is. De V&V s zijn zich hiervan bewust en in 2012 begonnen van hun kant contact op te nemen met de OTO-coördinator en de GHOR s. Zowel in Limburg Noord als Zuid is er nu een platform V&V. Zij zijn in 2012 begonnen met het herzien of completeren van hun continuïteitsplannen en het ontwikkelen van een aanvullend ROP. In 2013 is men verder gegaan met het formeren van CBT s en het opleiden, trainen en oefenen hiervan. Dit conform de landelijk ontwikkelde OTO-producten. In 2015 zullen beide platforms V&V het ingezette beleid voort zetten. Daarnaast zal er in Zuid 10

11 Limburg samen met de GHOR ZL een bewonersspreidingsplan worden gemaakt ondersteund met OTO-gelden. 5c. Netwerkdag OTO Limburg Voor 2015 zal de Netwerkdag weer georganiseerd worden, waarbij weliswaar het opzetten van het jaarplan een onderdeel zal blijven, maar de nadruk vooral zal komen te liggen op het netwerken. 5d. Bestuurlijk ROAZ lezing en diner In 2014 heeft OTO Limburg zoals gebruikelijk het bestuurlijk ROAZ twee lezingen en een diner aanvullend aan het bestuurlijk ROAZ-overleg aangeboden. De coördinator van het NAZL en de OTO coördinator zullen in 2015 wederom dit project samen oppakken. Het idee van netwerken, enerzijds tussen de ketenpartners en anderzijds tussen het Bestuurlijk ROAZ, Tactisch ROAZ en Operationele (ROAZ), zal hierbij het uitgangspunt blijven (ketenmanagement). 5e. Cursus Crisiscoördinator In 2014/2015 nemen wederom 12 cursisten deel aan de eenjarige HBO+ opleiding Crisiscoördinator. In 2013 hebben eerder 5 ZiROP-coördinatoren deel genomen aan deze opleiding. Dit heeft voor een enorme spin off gezorgd waar vanuit het integraal crisisplan tot een project heeft geleid dat bij de uitrol tot een nieuwe crisisorganisatie in de zorginstellingen heeft geleid. Ook is er een kennisplatform van crisismanagers vanuit de ziekenhuizen opgericht dat er met name toe dient elkaar te ondersteunen ten tijde van een crisissituatie die langere tijd gaat duren. Vanwege deze effecten en in samenhang met het integraal crisismanagement zal in 2015 deze opleiding weer aan de regio worden aangeboden. 5f. OTO-toolkit Op verzoek van het ministerie van VWS om te komen tot uniformiteit en eenduidigheid heeft het Landelijk OTO-platform de OTO-toolkit ontwikkeld. Hierin zijn een aantal instrumenten ontwikkeld, te weten: OTO-kwalificatieprofielen, OTO-kwaliteitskader, Handreiking OTO-portfolio, OTO-catalogus en een OTO-kennisportaal. Op 1 november 2011 is de OTO-toolkit aan alle ketenpartners in Nederland aangeboden. In 2012 heeft er een uitrol van de OTO-toolkit plaats gevonden. Er zijn kwalificatieprofielen bijgesteld en bijgekomen en er zijn taakkaarten en OTO-kaarten ontwikkeld. Deze sluiten aan bij de behoefte van de eigen regio om te komen tot uniforme competenties voor sleutelfunctionarissen. De nieuwe producten in de OTO-toolkit zullen de basis vormen voor het verder ontwikkelen van competentiegericht OTO en zijn in 2013 in deze aan de ketenpartners aangeboden. In 2015 zal de OTO-coördinator verder met de ketenpartners in gesprek gaan in hoeverre het lukt deze te implementeren in het eigen beleid en daar waar nodig ondersteuning bieden om dit verder vorm te geven. 5g. Integraal Crisisplan en Crisismanagement De regio Limburg heeft samen met 4 andere regio s in den lande samen gewerkt om te komen tot een format Integraal crisisplan met bijbehorend implementatieplan en OTO-plan. Het integraal crisisplan en een goed gepositioneerde crisismanager in iedere organisatie zijn een van de belangrijkste normen uit het kwaliteitskader. In het bestuurlijk ROAZ is akkoord 11

12 gegeven om dit traject ook bij de ketenpartners in de regio Limburg uit te gaan zetten. De 6 ziekenhuizen, 2 RAV en, alle V&V s, zijn hier al mee gestart en zullen hier in 2015 na het akkoord van het ROAZ nog een boost aan geven. 5h. PSH Vanuit PSHOR Limburg Noord is bij de OTO-coördinator het verzoek neer gelegd om samen met de beide GHOR s, GROP-coördinatoren en OTO-coördinator een informeel overleg te starten om de PSHOR taken in beide GHOR-regio s met elkaar te bezien, waar zinvol op elkaar af te stemmen en evt. gezamenlijk op te leiden, te trainen en te oefenen. Aan de hand van een eerste overleg is besloten hier mee verder te gaan. Echter dit zal pas in 2015 gebeuren, omdat beide GGD s in een reorganisatie zitten en deze eind 2014 is afgerond. Er is nu meer duidelijkheid wie welke taken gaat uit voeren. Vanuit PSHOR Limburg Noord start dit regionaal project over hoe de coördinatie opschaling in het kader van PSH verloopt. 5i. Kennisplatform BOT Aansluitend aan punt 5h zal er in 2015 een kennisplatform BOT gestaart worden. Alle BOT ters uit de diverse organisaties zullen verenigd worden om een gezamenlijk pool te vormen met als taak om na een crisis, ramp of calamiteit psychosociale nazorg te bieden aan de hulpverleners die dienst deden. Kleinere organisaties ketenpartners hebben geen eigen BOT teams en kunnen hier dan gebruik van maken. Daarnaast als de calamiteit heel groot is kan er een groter team aantreden. Ook kunnen BOT ters een uitbreiding vormen van het PSH-team als de calamiteit erg groot is. 12

13 6.Bestuurlijke Bewustwording In opdracht van de Stuurgroep OTO zal er in 2015 enkele programma s opgezet worden in het kader van Bestuurlijke Bewustwording. Naast dat Bestuurders de mogelijkheid geboden wordt op gelden van OTO een landelijke Masterclass Crisisbeheersing bij te wonen zullen er ook regionale Masterclasses georganiseerd worden om bestuurders de gelegenheid te bieden om kennis te nemen van een ieders en elkaars rol, positie en taak ten tijde van een opgeschaalde situatie. (Ketenafspraken). Daarnaast zal er een Masterclass aangeboden worden over Leiderschap en Leiderschapsstijlen in een buitengewone situatie zoals ten tijde van een ramp. Wat houdt leiderschap in deze uitzonderlijke situaties in, in hoeverre wijkt het af van het reguliere en past het in de regionale keten en hoe ga je hier mee om. Dit zal op zowel op Bestuurlijk als Tactisch niveau worden aangeboden. 13

14 7.Financiën Het MUMC is financieel verantwoordelijk voor de toegekende subsidiegelden van VWS. Deze taak is afgevaardigd aan het Netwerk Acute Zorg Limburg, in nauw overleg en afstemming met de beide GHOR-regio s. Het ROAZ wordt hierover geïnformeerd. Het Meerjaren Beleidsplan OTO en het Jaarplan OTO worden vastgesteld in het ROAZ-overleg. Met het besluit van de Nederlandse Zorg Autoriteit om per te gaan werken met een begroting, het werken met een landelijke financiële tool OTO-projector en de wens van VWS voor meer transparantie is er Landelijk bij de OTO-coördinatoren de opdracht neer gelegd om strakker op de financiën te monitoren. Vanuit Limburg is zeer actief meegewerkt om de nodige documenten, OTO-projector en Landelijk MIAT-instrument te ontwikkelen. Daarnaast is er door de OTO-coördinator gestart met een eigen financieel monitoringsinstrument in te richten dat actief met de afdeling financiën van het MUMC een control moment inhoud. Dit zal in 2015 nog worden verfijnd. 14

15 Bijlage: Uitgangspunten meerjarenbeleidspan OTO in Limburg De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd: professionals en overige medewerkers van zorginstellingen, die krachtens hun functie hiermee te maken hebben, beschikken over specifieke kennis en vaardigheden voor de uitvoering van hun rol bij rampen en crises, zowel op individueel niveau als in teamverband. professionals en overige medewerkers van zorginstellingen, die krachtens hun functie hiermee te maken hebben, zorgen ervoor dat zij hun kennis en vaardigheden die voor de uitvoering van hun rol bij rampen en crises nodig zijn, onderhouden en actualiseren door middel van opleidingen, trainingen en oefeningen. professionals en sleutelfiguren van zorginstellingen, die te maken hebben met interorganisationele samenwerking in bijzondere omstandigheden van rampen en crises, zijn in staat onderlinge samenwerking te ontwikkelen, te oefenen en te evalueren, zowel mono- als multidisciplinair. sleutelfiguren binnen zorginstellingen, die belast zijn met specifiek coördinerende taken bij rampen en crises, beschikken over specifieke kennis, actuele dossiers en evaluatiegegevens van eerdere oefeningen en grootschalig optreden om hun rol goed te kunnen spelen bij toekomstige rampen en crises. zorginstellingen en zelfstandige zorgverleners voeren een beleid waarin systematisch aandacht, tijd en ruimte wordt vrijgemaakt voor het opleiden, trainen en oefenen van betrokken medewerkers ter voorbereiding op het optreden in rampen en crises. zorginstellingen zijn in staat te monitoren welke activiteiten zij doen op het terrein van opleiden, trainen en oefenen, ter voorbereiding op rampen en crises alsmede wat de resultaten hiervan zijn en zij zijn bereid hiervan periodiek verslag uit te brengen in het ROAZ. het ROAZ en de beide GHOR-organisaties richten hun overlegkaders zo in, dat effectieve afstemming tussen (vertegenwoordigers van) reguliere dagelijkse zorg en opgeschaalde zorg in bijzondere omstandigheden plaatsvindt op basis van erkenning van en respect voor ieders verantwoordelijkheid, maximale samenwerking en bereidheid om van elkaar te leren. zorginstellingen en zelfstandige zorgverleners stellen in het ROAZ een maal per vier jaar een OTO-beleidsplan vast, waarin de doelstellingen en prioriteiten staan die aansluiten bij de ontwikkelingsfase waarin zorginstellingen en zorgverleners zich bevinden ten aanzien van de voorbereiding op rampen en crises, de door de zorginstellingen en zorgverleners voorgestelde verbeterdoelen en actuele gegevens uit de risicoanalyse van de regio Limburg. 15

Landelijk Beleidskader OTO

Landelijk Beleidskader OTO Landelijk Beleidskader OTO INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING 0 Managementsamenvatting 0. MANAGEMENTSAMENVATTING 3 Het landelijk beleidskader OTO is op 19 juni 2012 door de OTO-Stuurgroep, het OTO-Platform

Nadere informatie

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185 Dissertation De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen Pagina 1 van 185 Titel: De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Organisatie: GHOR Brabant-Noord

Nadere informatie

OTO catalogus. Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg. Onderdeel van: Versie 1.

OTO catalogus. Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg. Onderdeel van: Versie 1. OTO catalogus Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg Versie 1. April 2011 Onderdeel van: COLOFON Landelijk OTO platform, april 2011. Aan de totstandkoming

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Kennisbijeenkomsten voor GHOR-bureauhoofden Kennis infrastructuur crisisbeheersing publieke gezondheid Situationeel leidinggeven voor de OvD-G Scholing

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie september 213 Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden

Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden 1 colofon uitgave Impact auteurs Nils Burger MSc Dr.

Nadere informatie

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007 JAARREKENING 2006 GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR D.B. 2 maart 2007 A.B. 22 juni 2007 INHOUDSOPGAVE Deel I Jaarverslag Dagelijks Bestuur 3 Deel II Bestuur en vaststelling jaarrekening 17 Deel III Jaarrekening

Nadere informatie

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's Inhoud Pagina 1.

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren Januari 2008 V E I L I G H E I D S P R O G R A M M A INHOUD Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig 1 Doelstelling 3 Doelgroep 5 Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren 6

Nadere informatie

over napijn nazorg Eindverslag van de onafhankelijke adviescommissie nazorg schietincident Alphen aan den Rijn

over napijn nazorg Eindverslag van de onafhankelijke adviescommissie nazorg schietincident Alphen aan den Rijn over napijn en nazorg Eindverslag van de onafhankelijke adviescommissie nazorg schietincident Alphen aan den Rijn Voorwoord Colofon Tekst: de heer J.P. Laurier, de heer C.E. ten Brink, de heer J.M.M. de

Nadere informatie

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand De relatie tussen bedrijfscontinuïteit en de crisisbestrijdingsorganisatie van de overheid Januari 2013 Thesis Master of Crisis and Public order Management (MCPM)

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Maastricht Universitair Medisch Centrum +

Jaardocument 2012. Maastricht Universitair Medisch Centrum + Maastricht Universitair Medisch Centrum + INHOUDSOPGAVE A. Bestuursverslag 2012 Maastricht UMC Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur... 1 Verslag Raad van Toezicht... 3 1 Algemene informatie... 4 1.1 INLEIDING...

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Gemeente LeiderdOTD. Concernzaken Cluster Openbare Orde & Veiligheid (071)54 58 725 dkoopmans@leiderdorp.nl. Aan de leden van de raad

Gemeente LeiderdOTD. Concernzaken Cluster Openbare Orde & Veiligheid (071)54 58 725 dkoopmans@leiderdorp.nl. Aan de leden van de raad Concernzaken Cluster Openbare Orde & Veiligheid (071)54 58 725 dkoopmans@leiderdorp.nl Aan de leden van de raad Gemeente LeiderdOTD fi JjM Cr datum : 28 januari 2014 kenmerk : 2014U00275 betreft : situatieschets

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT 1302070 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Gem. STEENBERGEN -" r p 2013! Kopie aan: îverìr ouwelijk RAAD/CBE dd m Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders alsmede de Raden van de 26 gemeenten

Nadere informatie

Werk veilig met VMS Zorg!

Werk veilig met VMS Zorg! Werk veilig met VMS Zorg! Het landelijke systeem voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen Leiderschap in veiligheid Betrokkenheid van patiënten Duidelijke verantwoordelijkheden Veilige communicatie Inzicht

Nadere informatie

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Commissie Bevolkingszorg op orde Colofon Deze rapportage

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra Postbus 7010 6801 HA Arnhem. T 026 355 24 00 F 026 351 50 51 info@nifv.

Jaarverslag 2009. Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra Postbus 7010 6801 HA Arnhem. T 026 355 24 00 F 026 351 50 51 info@nifv. Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 00 F 026 351 50 51 info@nifv.nl NEDERLANDS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID Nibra Voorwoord In het jaar dat achter ons

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 De Kerngroep die dit Witboek aanbiedt wordt gevormd door: - Palliactief, dr. S. Teunissen - Prof.dr.K.Vissers, co-voorzitters - AHCH, mw. C. van Tol - VPTZ, mw. J. Fiouw

Nadere informatie

DEFINITIEF PROJECTPLAN Verbeteren samenhang en samenwerking keten van acute zorg

DEFINITIEF PROJECTPLAN Verbeteren samenhang en samenwerking keten van acute zorg DEFINITIEF PROJECTPLAN Verbeteren samenhang en samenwerking keten van acute zorg Meer doelmatigheid en betere zorg door afstemming, samenhang en samenwerking in de keten van acute zorg, dat is het streven.

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking 27 februari 2013 Inhoud Inleiding... 4 1 Unité de doctrine... 6 2 GRIP Rijk... 10 3 Het koppelvlak tussen

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2011. Jan Woldman Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. GHOR Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht 2011 1

Jaaroverzicht 2011. Jan Woldman Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. GHOR Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht 2011 1 Jaaroverzicht 2011 Het afgelopen jaar was voor de GHOR een jaar van beweging, verandering en vernieuwing. Nieuwe wetgeving kreeg zijn beslag (Wet Veiligheidregio s), maar ook de ontwikkelingen in het kader

Nadere informatie

Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker

Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker Stap 3 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie voor de

Nadere informatie

Oefenen als professie

Oefenen als professie Algemeen adres Academie voor Crisisbeheersing Postadres: Postbus 7010, 6801 HA Arnhem Bezoekadres: Kemperbergerweg 783, 6816 RW Arnhem Telefoon: 026 355 24 30 Concept, tekst en realisatie: Turnaround Communicatie

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf.

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf. Geachte lezer, Hierbij presenteren wij met trots het ziekenhuisbeleidskader en het medisch beleidsplan 2012-2016. Afgelopen jaar is binnen verschillende geledingen van ziekenhuis Bernhoven met veel aandacht

Nadere informatie