De federale financiering van de bedienaren der erediensten en de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad Verslag van de Commissie van Wijzen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De federale financiering van de bedienaren der erediensten en de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad Verslag van de Commissie van Wijzen"

Transcriptie

1 De federale financiering van de bedienaren der erediensten en de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad Verslag van de Commissie van Wijzen

2

3 De federale financiering van de bedienaren der erediensten en de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad Verslag van de Commissie van Wijzen In opdracht van mevrouw Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie Laurette ONKELINX. Co-voorzitters: Freddy MORTIER, Marie-Françoise RIGAUX, Leden: Jonny DRIJKONINGEN, Jean-François HUSSON, Kaat LEUS, Noël SMETS

4

5 Dankbetuiging De Commissie dankt de heer Eric Ghysselinckx, waarnemend adviseur, en de heer Wouter Ceulemans, attaché bij het Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden, dienst erediensten en vrijzinnigheid van de FOD Justitie, die alle werkvergaderingen hebben bijgewoond, niet alleen als verslaggevers, maar ook als bevoorrechte deskundigen op dit gebied. Die twee raadgevers hebben voor de hele duur van de werkzaamheden gezorgd voor de omkadering, hebben de nodige contacten gelegd, en er ook zorg voor gedragen dat de werkzaamheden in de beste sfeer verliepen. De Commissie dankt ook de heer Carlos Otte, eerste auditeur bij het Rekenhof, voor zijn substantiële bijdrage aan de werkzaamheden en aan het rapport van de Commissie. Zij drukt haar erkentelijkheid uit ten aanzien van de heer Henri Jamar, attaché bij de FOD Budget en Beheerscontrole, die met veel kennis van zaken heeft bijgedragen tot het uitwerken van de budgettaire voorspellingen. De Commissie dankt verder de heer Beautrix, attaché bij de diensten van de voorzitter FOD Justitie, de heer Janssens, directeur Communicatie en Kennismanagement bij de Pensioendienst voor de overheidssector, en heel in het bijzonder de vertaaldienst van de FOD Justitie die, onder leiding van mevrouw Martine Perpet, een aanzienlijke prestatie heeft geleverd.

6

7 I Inhoudstafel ALGEMENE INLEIDING EN WERKWIJZE EEN REGELGEVING ONAANGEPAST AAN DE SOCIAAL-POLITIEKE ONTWIKKELING DE GRONDWETTELIJKE EN WETTELIJKE GRONDSLAGEN VAN DE REGELGEVING INZAKE DE EREDIENSTEN DE PARADOXEN VAN HET GRONDWETTELIJK EN WETTELIJK STELSEL INZAKE DE EREDIENSTEN DE ERKENNING VAN DE EREDIENSTEN DE JURIDISCHE STAATSORDENING, DE AUTONOMIE VAN DE GODSDIENSTIGE JURIDISCHE ORDENINGEN EN DE AUTONOMIE VAN DE WIJSGERIGE GROEPERINGEN DE FUNDAMENTELE RECHTEN VERLEEND AAN DE BEDIENAARS VAN DE EREDIENSTEN EN AAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE VRIJZINNIGHEID GEVOLGEN VAN DE STAATSHERVORMING VOOR HET STATUUT VAN DE BEDIENAARS VAN DE EREDIENSTEN EN VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE VRIJZINNIGHEID DE PRINCIPIËLE UITGANGSPUNTEN VAN DE COMMISSIE INLEIDING BEHOUD VAN HET BESTAANDE GRONDWETTELIJKE KADER EN VAN DE BEVOEGDHEIDSVERDELING MEER INACHTNEMING VAN DE GRONDWETTELIJKE REGELS INACHTNEMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN BREUK EN CONTINUÏTEIT: NOOD AAN EEN NIEUW EVENWICHT INZAKE FINANCIERING NOODZAAK OM FINANCIEEL BEHEERSBARE OPLOSSINGEN VOOR TE STELLEN TRANSPARANTIEBEGINSEL VEREENVOUDIGING EN UNIFICATIE VAN HET FINANCIERINGSSYSTEEM SUBSIDIARITEITSBEGINSEL BIJ HET BEHEER VAN DE FINANCIERING DOOR DE STAAT VERBAND TUSSEN DE FINANCIERING VAN DE EREDIENSTEN EN HET NASTREVEN VAN HET ALGEMEEN BELANG FINANCIERING VAN DE EREDIENSTEN EN KWALITEITSWAARBORGEN VANWEGE DE BEGUNSTIGDEN. DE VRAAG NAAR DE VORMING VAN DE BEDIENAREN VAN DE EREDIENSTEN DE REGELGEVING EN DE ADMINISTRATIEVE PRAKTIJK MET BETREKKING TOT DE WEDDEN VAN DE BEDIENAREN VAN DE EREDIENST EN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE VRIJZINNIGHEID DE RELATIE TUSSEN DE BEDIENAAR VAN DE EREDIENST OF DE AFGEVAARDIGDE VAN DE VRIJZINNIGHEID EN DE OVERHEID WEDDEN EN LONEN Het begrip wedde in het (federale) ambtenarenrecht Algemeen Het begrip wedde in artikel 181 G.W De begrippen wedden en lonen in het sociaal recht Algemeen Het begrip loon volgens artikel 181 GW Het APKB als inspiratiebron voor de toepassing van het begrip wedde in artikel 181 G.W Het begrip wedde in de pensioenwetgeving De wedden van de bedienaren van de erediensten: de wettelijke regeling De vastlegging van het toegekende bedrag...48

8 II i. De wedde...48 ii. De andere toelagen...50 iii. De weddebijslag voor de pastoor en de onderpastoor...51 iv. De vergoeding voor huisvesting De specifieke problemen...54 i. De cumulatie van twee bezoldigde bedieningen...54 ii. De parochieassistenten van de katholieke eredienst...56 iii. Bijkomende opmerkingen DE HUIDIGE REGELGEVING EN PRAKTIJK MET BETREKKING TOT DE PENSIOENEN VAN DE BEDIENAREN VAN DE EREDIENST EN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE VRIJZINNIGHEID INLEIDING DE KERKELIJKE PENSIOENEN: ALGEMEEN De wijze van berekening en de oorsprong van de kerkelijke pensioenen De gemiddelde wedde als grondslag voor de pensioenberekening Enkele specifieke ongelijkheden Het pensioenrecht wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid De vroegere diensttijd De diplomabonificatie De bijzondere berekening ingevolge arbeidsongeval of beroeps-ziekte DE SITUATIE VAN DE PAROCHIEASSISTENTEN VAN DE KATHOLIEKE EREDIENST DE FINANCIERING VAN DE PENSIOENEN VAN DE BEDIENAREN VAN DE EREDIENSTEN DE TOEPASSING VAN DE BEPERKING TOT HET RELATIEF MAXIMUM DE BEREKENING VAN KERKELIJKE RUSTPENSIOENEN MET DIENSTEN NA DE NORMALE LEEFTIJDSGRENS VAN 65 JAAR Pensioen wegens definitieve ongeschiktheid Het pensioencomplement wegens leeftijd BESLUIT DIVERSE PROBLEMEN IN VERBAND MET FINANCIERINGS-, ERKENNINGS- EN VERDEELCRITERIA VOOR DE EREDIENSTEN EN DE GEORGANISEERDE VRIJZINNIGHEID OVERZICHT FINANCIERING EREDIENSTEN Federale financiering Wedden en subsidies (organisatieafdeling 59) Pensioenen Financiering door lokale besturen Grondslagen en aard van de financiering Betrokken bedragen Financiering van gesubsidieerde werkzaamheden en patrimonium Gesubsidieerde werkzaamheden Patrimonium Gespecialiseerde morele en religieuze diensten en radio- en tv-uitzendingen Fiscale maatregelen Levensbeschouwelijke vakken in het verplicht onderwijs Conclusies HUIDIGE TOESTAND VAN DE REPRESENTATIEVE ORGANEN De noodzaak van representatieve organen Erkenning van de representatieve organen...94

9 III Tabel 1 Representatieve organen: wettelijke grondslagen en benoemingswijzen Financieringswijze...95 Overheidsfinanciering van de representatieve organen Conclusies en voorstellen HET NUT VAN EEN INTERNATIONALE VERGELIJKING Belangrijkste financieringsmodellen Verantwoording voor financiering Specificiteit van het Belgische model Specifieke vragen Erkenning van nieuwe erediensten Representatieve organen Juridische vormen van godsdienstige groeperingen Financieringswijze Vorming van bedienaars van erediensten CRITERIA VOOR HET BEPALEN VAN AANTALLEN GELOVIGEN EN AANHANGERS Geloofspraktijk Geloofsidentificatie Alternatieve peilingsmethodes AANBEVELINGEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE AANBEVELINGEN Een efficiënt personeelsbeheer Transparantie m.b.t. de uitgaven ten laste van de overheden en m.b.t. de componenten van de inkomsten van de bedienaren en van de afgevaardigden van de vrijzinnigheid De vorming van de imams van de islamitische eredienst Verzameling van gegevens voor de bepaling van een faire verdeling van de budgettaire middelen BIJZONDERE AANBEVELINGEN Structuur en financiering van de representatieve organen De wedden van de bedienaren en de afgevaardigden Vergoedingen en toelagen voor de bedienaren van de erediensten en de afgevaardigden van de vrijzinnigheid Cumulatie van meerdere bezoldigde bedieningen door de bedienaren van de erediensten Het kader en de wedden van de parochieassistenten Elementen van rechtsbescherming De pensioenen van de bedienaren en de lekenafgevaardigden AANBEVELINGEN VOOR EEN HERVORMING VAN HET STELSEL VAN DE EREDIENSTEN EN DE VRIJZINNIGHEID Weddeniveaus en loopbaanstructuren Modellen Commentaar Evolutie van de uitgaven volgens het model egalisering met afschaffing cumulatie Budgettaire weerslag van de modellen op de huidige pensioenuitgaven Slotopmerkingen bij de egaliseringssimulaties De herstructurering van het kader Enveloppefinanciering Goedkeuring van twee wetten in verband met de financiering van de bedienaars van de erediensten en van de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad (of van de nietconfessionelelevensbeschouwelijke gemeenschappen) Wet betreffende de erkenning en de financiering van de bedienaars van de erediensten...155

10 IV Wet betreffende de erkenning en de financiering van de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad of van niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen BIJLAGE 1 UITGANGSPUNTEN EN CONVENTIES VAN DE MODELLEN BIJLAGE 2 OVERZICHT VAN DE VRAGEN VAN DE ERKENDE EREDIENSTEN EN DE GEORGANISEERDE VRIJZINNIGHEID M.B.T. FUNCTIES IN HET KADER BIJLAGE 3 EVOLUTIE VAN DE BUDGETTAIRE UITGAVEN AAN DE HUIDIGE INDEX BIJLAGEN DE COMMISSIE K.B. VAN 10 NOVEMBER 2005 EN M.B. VAN 27 JANUARI VRAGENLIJST EN NOTULEN VAN DE HOORZITTINGEN MET DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE ERKENDE EREDIENSTEN EN DE COVOORZITTERS VAN DE CENTRALE VRIJZINNIGE RAAD DATA DER VERGADERINGEN EN HOORZITTINGEN VAN DE COMMISSIE...237

11 - Inleiding en werkwijze - 1 Algemene inleiding en werkwijze De Commissie belast met het onderzoek van het statuut van de bedienaars van de erkende erediensten 1 heeft als opdracht de ongelijkheden tussen de stelsels toepasselijk op de bedienaren van de erediensten en de afgevaardigden van de vrijzinnigheid in kaart te brengen en voorstellen tot coördinatie van de regelgeving te formuleren conform de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en non-discriminatie. Uit de beperkende benaming van de Commissie zou kunnen worden opgemaakt dat zij enkel belast is met het onderzoek van het statuut van de bedienaars van de erediensten. De verwijzingen in de aanhef van het koninklijk besluit tot oprichting ervan (dat verwijst naar artikel 181, 1 en 2, van de Grondwet), evenals het onderzoek van de doelstellingen die aan de Commissie zijn opgelegd inzonderheid omschreven in termen van onderzoek naar de gelijkheid tussen de verschillende statuten laten er nochtans geen twijfel over bestaan dat zij ook het statuut moet onderzoeken van de afgevaardigden van de door de wet erkende organisaties die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing teneinde het onder andere te vergelijken met dat van de bedienaars van de erediensten. De Commissie is als volgt tewerk gegaan. Na onderzoek van de grondwettelijke beginselen van toepassing op de voorliggende materies, heeft zij de vertegenwoordigers van alle erkende erediensten en van de georganiseerde vrijzinnigheid gehoord. Met het oog op die hoorzittingen heeft zij een vragenlijst uitgewerkt die de vertegenwoordigers vooraf hebben ontvangen, zodat de zittingen konden worden voorbereid. De verslagen van die hoorzittingen zijn in dit rapport opgenomen als bijlagen. De verslagen zijn herlezen en goedgekeurd door elk van de gesprekspartners van de Commissie, die ook hun goedkeuring hebben gehecht aan de publicatie van de verslagen. De Commissie heeft vervolgens een grondiger onderzoek gedaan van zowel de wetgeving als van de administratieve praktijken m.b.t. de wedden en pensioenen van de verschillende bedienaren van de erediensten en van de afgevaardigden van de vrijzinnigheid. Op basis van dit werk, samen met de reeds ter gelegenheid van de hoorzittingen verworven informatie, heeft de Commissie zich een beeld kunnen vormen van de volle omvang van de verscheidenheid van de praktijken en gebruiken terzake en van de noodzaak om over te gaan tot hervormingen. 1 De Commissie is opgericht bij het koninklijk besluit van 10 november, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 december De aanwijzing van de leden van de Commissie en van de twee medevoorzitters is bepaald in een ministerieel besluit van 27 januari 2006, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 februari 2006.

12 2 - Inleiding en werkwijze - De Commissie merkt op dat de werkzaamheden die moesten leiden tot een beoordeling in termen van de gelijkheid van die statuten bemoeilijkt zijn door de afwezigheid van centraal beschikbare gegevens over meer bepaald de samenstelling van de inkomsten van sommige categorieën bedienaren van de erediensten. Die schijnbaar technische moeilijkheid lijkt te liggen aan een algemeen gebrek aan transparantie, dat onder meer het gevolg is van versnipperde en soms onaangepaste of verouderde wetgeving. Na toetsing van de praktijken aan de rechtseisen heeft de Commissie overeenstemming gezocht en bereikt over de beginselen die het opstellen van aanbevelingen dienden te leiden. Bezorgd om de financiële beheersbaarheid van het stelsel heeft de Commissie verder meerdere benaderende budgettaire simulaties gemaakt, met de hulp van een ambtenaar van de FOD Budget en Beheerscontrole en van een ambtenaar van de Pensioendienst voor de overheidssector. Op die manier is een algemeen beeld van de mogelijke financiële impact van min of meer verdergaande hervormingsvoorstellen bekomen. De klaarblijkelijke diversiteit van de nomenclaturen, weddebepalingen en pensioen- en cumulregelingen 2 is één van de juridische gevolgen van aanpassingen van de wetgeving aan een religieuze en wijsgerige context in voortdurende beweging. De basis van waaruit de Belgische wetgever vertrok, was daarbij in essentie napoleontische wetgeving ter regeling van de verhouding tussen voornamelijk de katholieke Kerk en de Staat. De Franse regelgeving, overgenomen door de Belgische Staat, ging uit van de organisatiewijze en het interne recht van de katholieke eredienst: de bedienaar ervan was mannelijk, celibatair, onderscheidbaar van een leek door een wijding, woonde in een pastorie en had neveninkomsten uit enerzijds het casueel en uit anderzijds giften, vaak in natura, van de gelovigen. Wat betreft het aantal gelovigen kon de Belgische (grond)wetgever uitgaan van een bijna homogeen katholieke bevolking. 3 De katholieke gelovigen waren zo sterk over het hele territorium verspreid dat de parochiestructuur, met dekking van het gehele territorium, probleemloos de norm kon zijn. 2 Vastgelegd door de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten, van de bedienaars van de erkende erediensten en van de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad en door de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. 3 Bij de volkstelling van 1846 bleek 99,76% van de Belgische bevolking godsdienstig. Protestanten en anglicanen maakten 0,17% uit van die bevolking, joden 0,03 % en gelovigen zonder denominatie 0,05%. De rest was katholiek. (P. Mahillon, Le protestantisme dans la jurisprudence belge depuis 1830, J.T., 1982, p. 810).

13 - Inleiding en werkwijze - 3 Gedurende lange tijd kon dit basiskader voor de subsidiëring van de bedienaren van de erediensten worden behouden en minimaal aangepast, vooral omdat de groepen andersgelovigen die in het stelsel werden geïntegreerd, beperkt waren in omvang. De kleine groep protestantse kerken en de Israëlitische eredienst waren al erkend in de Franse en Nederlandse periode. In 1835 werd na lange parlementaire debatten het anglicanisme erkend, zonder dat dit het kader onder noemenswaardige druk zette. Tussen 1970 en 1993 zijn echter op korte termijn de orthodoxe godsdienst en, kwantitatief belangrijker, de islam en de georganiseerde vrijzinnigheid erkend.

14 4

15 - Een onaangepaste regelgeving Een regelgeving onaangepast aan de sociaal-politieke ontwikkeling De ongelijkheden op het stuk van de organisatie van het statuut, van de wedden en pensioenen van de bedienaars van de erediensten en van de afgevaardigden van de vrijzinnigheid worden verderop geanalyseerd en kritisch bestudeerd door de Commissie. Deze verschillende vaststellingen bieden evenwel geen verklaring voor de ontoereikendheid van de huidige terzake geldende regelgeving. Die ontoereikendheid houdt voor een groot deel ook verband met de onaangepastheid van de wetgeving aan diepe veranderingen in het sociale veld waarin de levensbeschouwelijke strekkingen zich situeren. De Commissie wijst in het bijzonder op: - de komst van nieuw geïmmigreerde groepen andersgelovigen, waaronder meer bepaald moslims; - in het verlengde van het vorige: de toenemende religieuze diversiteit op het vlak van de doctrines en op het vlak van de culturele praktijken door immigratie en asielverlening. Die nieuwkomers leiden er soms toe dat er méér diversiteit ontstaat binnen één reeds erkende eredienst. Als zij kunnen aansluiten bij de erkende erediensten vraagt dit aanpassingen (b.v. de integratie van Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse evangelische kerken in de organen die de protestantse eredienst vertegenwoordigen; de integratie van anderstalige gemeenschappen, zoals de Poolse, in de katholieke eredienst). In andere gevallen gaat het om de vestiging van nieuwe organisaties van godsdienstige strekking op het Belgische grondgebied. - de realiteit van de erkenning van of de mogelijke vraag naar erkenning van reeds geruimere tijd op het territorium aanwezige levensbeschouwelijke minderheden. - de algemene secularisering van de maatschappij, gepaard gaande met een verminderde invloed van het katholicisme en met een verlies van de godsdienstige beleving in het algemeen. Steeds meer mensen rekenen zich tot geen enkele wijsgerige of godsdienstige strekking. De geloofspraktijk in de ongetwijfeld nog steeds dominante groep gelovigen, met name de katholieke, loopt terug. Behalve op wijzigingen op het vlak van de omvang van de groepen gelovigen, wijst de Commissie ook op problemen bij de rekrutering van bedienaren voor sommige erediensten evenals op de voor sommige erediensten toenemende, en onontbeerlijke, betrokkenheid van leken bij het bedienen van de eredienst. Die veranderingen hebben onder andere een invloed op wat men dient te beschouwen als de componenten van een faire verloning van de diensten geleverd door de bedienaren van de eredienst. Op orthodoxen, moslims, protestanten, anglicanen, Israëlieten en morele consulenten is het model van de bedienaar van de

16 6 - Een onaangepaste regelgeving - eredienst als een celibatair mannelijk lid van een clerus, gehuisvest in een pastorie, niet van toepassing. Zij dragen meestal een gezinslast en hebben - in tegenstelling tot sommige bedienaren van de katholieke eredienst - geen inkomen uit het casueel. Dat model is trouwens ook steeds minder van toepassing op de feitelijke bedienaren van de katholieke eredienst: vaak gaat het om parochieassistenten (vrouwelijke en mannelijke leken), in een enkel geval om gehuwde mannelijke leden van de clerus. De meeste bedienaren hebben géén pastorie als woonst (of een woonstvergoeding) terwijl de dalende geloofspraktijk de inkomsten uit het casueel drukt. Het steeds scherpere tekort aan gewijde bedienaren van de katholieke eredienst leidt tot de vaststelling dat de cumulatie van twee of meer parochies door éénzelfde bedienaar de regel is geworden, terwijl dit voordien de uitzondering was. Het totaalbeeld van de sociologische evoluties werpt ook vragen op bij andere aspecten van de (federale) overheidsbevoegdheden m.b.t. de levensbeschouwelijke strekkingen. De zich wijzigende relatieve gewichten van de erkende levensbeschouwingen kunnen op termijn leiden tot herzieningen van de overeengekomen kaders. Vragen rijzen m.b.t. de erkenningscriteria voor nieuwe erediensten, die zich in de nabije toekomst zullen aandienen. Ten slotte zijn er onmiskenbare relaties tussen enerzijds het principe van de erkenning van de levensbeschouwelijke diversiteit en anderzijds de risico s van radicalisme die gepaard gaan met migratie en met de zelforganisatie van gemeenschappen. Er zijn dus ook veiligheidsaspecten verbonden aan het beleid tegenover de levensbeschouwelijke strekkingen. Een andere belangrijke reden voor een doorlichting van de regeling m.b.t. de wedden en pensioenen van de bedienaren van de erediensten en de afgevaardigden van de georganiseerde vrijzinnigheid heeft te maken met de regionalisering, door artikel 4 van de bijzondere wet van 13 juli 2001, van de bevoegdheden over de kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erediensten 4. De erkenning van de erediensten en de wedden en pensioenen van hun bedienaren zijn federale bevoegdheden gebleven. De uitoefening van de regionale bevoegdheden kan de persoonlijke inkomsten van sommige bedienaren van de eredienst beïnvloeden, waardoor er specifieke problemen m.b.t. de vergelijkbaarheid en gelijkheid van de wedden en pensioenen van de bedienaren van de erediensten kunnen ontstaan (bijvoorbeeld door de toekenning van een woonstvergoeding). 4 Infra, 3.4.

17 - (Grond)wettelijke grondslagen De grondwettelijke en wettelijke grondslagen van de regelgeving inzake de erediensten 2.1. De Belgische Grondwet bevat verscheidene bepalingen over de relatie tussen de Staat en de levensbeschouwelijke strekkingen. De levensbeschouwelijke strekkingen worden expliciet vermeld in een zestal grondwetsartikelen. Artikel 11 G.W.voorziet: Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden. Dit artikel moet worden gelezen samen met artikel 10 G.W. op grond waarvan alle Belgen gelijk zijn voor de wet. Deze bepaling beschermt niet alleen individuen maar ook alle vormen van groeperingen. Overigens wordt krachtens deze bepaling, als zij samen wordt gelezen met artikel 191 van de Grondwet, dezelfde gelijke behandeling gewaarborgd aan alle vreemdelingen die regelmatig in België verblijven 5. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, vormen de noodzakelijke basis voor een goed begrip van de huidige juridische toestand van het statuut van de bedienaars van de erediensten en van de afgevaardigden van de vrijzinnigheid. Zij zijn ook een wezenlijk referentiepunt in het licht van de hervormingsvoorstellen van de Commissie. De alternatieve mechanismen die met betrekking tot dit statuut worden voorgesteld, kunnen immers niet voorbij aan deze fundamentele regels van het Belgisch grondwettelijk recht. De tenuitvoerlegging van deze beginselen veronderstelt dat wordt geopteerd voor objectieve criteria die toelaten vergelijkbare situaties op gelijke wijze te behandelen, maar ook om onderscheiden situaties op verschillende wijze te behandelen 6. Artikel 19 G.W. luidt: De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd. 5 Iedere vreemdeling die zich op het grondgebied van België bevindt, geniet de bescherming verleend aan personen en aan goederen, behoudens de bij wet gestelde uitzonderingen. 6 Volgens een vaste rechtspraak van het Arbitragehof dat sinds 1989 de inachtneming van deze bepalingen waarborgt.

18 8 - (Grond)wettelijke grondslagen - Artikel 20 G.W. luidt: Niemand kan worden gedwongen op enigerlei wijze deel te nemen aan handelingen en aan plechtigheden van een eredienst of de rustdagen ervan te onderhouden. Artikel 21 G.W. luidt: De Staat heeft niet het recht zich te bemoeien met de benoeming of de installatie der bedienaren van enige eredienst of hun te verbieden briefwisseling te houden met hun overheid en de akten van deze overheid openbaar te maken, onverminderd, in laatstgenoemd geval, de gewone aansprakelijkheid inzake drukpers en openbaarmaking ( ). De voorgenoemde artikelen garanderen de vrijheid van eredienst, zowel op het vlak van de uitdrukking als de belijdenis van het geloof, inclusief het recht om niet deel te nemen aan enige eredienst. Het recht op vrijheid van eredienst is trouwens méér dan een verbijzondering van de algemene vrijheden van vereniging en van meningsuiting. De doctrine luidde steeds dat de vertegenwoordigers van de erediensten geen verenigingen vormen van het associatieve type. Art 21 G.W. kent de erediensten een grotere vrijheid toe dan bijvoorbeeld een vereniging met levensbeschouwelijke grondslag die wordt opgericht naar privaatrecht. De soevereiniteit die aan de godsdiensten wordt toegekend vloeit niet voort uit het privaatrecht in het algemeen of uit het contractenrecht in het bijzonder. Zij is de logische consequentie van un principe (purement négatif) d abstention du droit public 7. De Staat mag zich niet bemoeien met de leerstellige inhoud van erediensten, noch met hun organisatie. Het gevolg hiervan is, zo wordt gesteld, o.m. dat de Kerk te allen tijde het recht heeft nieuwe bisschoppen te benoemen en nieuwe bisdommen op te richten zonder dat zij de instemming van het burgerlijk gezag behoeft te vragen of te verkrijgen. Het is ook in dat licht dat algemeen wordt aangenomen dat de bedienaren van de erediensten in geen geval openbare ambtenaren 8 zijn, dat de overheidsdienst geen enkele invloed heeft op hun benoeming, noch op hun afzetting. Artikel. 181 G.W. luidt: 1. De wedden en pensioenen van de bedienaren der erediensten komen ten laste van de Staat; de daartoe vereiste bedragen worden jaarlijks op de begroting uitgetrokken. 2. De wedden en pensioenen van de afgevaardigden van de door de wet erkende organisaties die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing, komen ten laste van de Staat; de daartoe vereiste bedragen worden jaarlijks op de begroting uitgetrokken. 7 L.L. Christians, Chronique de jurisprudence, A.P.T., 1990, p. 206, geciteerd door P. De Pooter, De rechtspositie van erkende erediensten en levensbeschouwingen in Staat en maatschappij, Gent,. Larcier, 2003, p J. Dujardin, E. Vandenbossche,"De regionalisering van de bestuurinstellingen van de erkende erediensten", T.B.P., 2002, p 448

19 - (Grond)wettelijke grondslagen - 9 De bijzondere vrijheid toegekend aan de erediensten door de Belgische Grondwet middels artikelen 19, 20 en 21 wordt gecompleteerd in artikel 181 met een subsidiëringsregeling voor de bedienaren van de erediensten en de afgevaardigden van de vrijzinnigheid. De Belgische Staat opteert niet voor neutraliteit van de Staat tegenover de erediensten, in de zin van een onthouding van financiële tussenkomst. Er heerst integendeel een actief ondersteund wereldbeschouwelijk pluralisme, dat bijdraagt tot een effectief genot van de vrijheid van eredienst. Het Belgische stelsel kan ook daardoor niet worden gekarakteriseerd als één van scheiding van Kerk en Staat. Er is ook geen sprake van eenheid tussen beide, omdat de burgerlijke overheid zich niet mag mengen in religieuze aangelegenheden. Het stelsel is ooit beschreven als één van wederzijdse onafhankelijkheid 9, en, meer recent, van welwillende neutraliteit 10. Een systeem van toelagen voor de bezoldiging van de bedienaren van de katholieke kerk bestond sinds de Franse Revolutie in de Franse Staat als compensatie voor de nationalisering van de kerkgoederen. Het napoleontische regime nam die regeling, met uitbreiding tot de protestantse eredienst, over voor de Belgische departementen. De Nederlandse overheid zette het stelsel verder. Vanaf 1830, ten slotte, voegde de Belgische Staat, die voor de katholieke eredienst als rechtvaardigingsgrond de compensatieoverweging behield, er een sociale rechtvaardiging op grond van het maatschappelijke nut van de erediensten aan toe, wat toeliet het systeem van de financiering van de bedienaren uit te breiden tot eerst de Israëlistische eredienst (1831), later de anglicaanse (1835), de islamitische (1974), de orthodoxe (1985) en ten slotte de niet-confessionele gemeenschappen (1993). Aldus heeft de subsidiëring van de erkende erediensten en de niet-confessionele gemeenschap geleidelijk een andere betekenis gekregen dan die van een compensatie voor geleden onrecht: het betreft een vergoeding voor sociale dienstverlening. De reden in hoofde van de wetgever om bepaalde erediensten actief te steunen, is het morele en maatschappelijke nut dat aan bepaalde religies wordt toegekend, de bijdrage die zij leveren tot het openbare belang en de diensten die zij bieden aan de bevolking, ter bevestiging van het openbare belang 11.Art G.W. is steeds zo geïnterpreteerd dat de verplichting tot het betalen van de wedden en pensioenen van de bedienaren der erediensten enkel geldt t.o.v. erediensten waarvan de wetgever oordeelt dat ze van algemeen maatschappelijk nut zijn. 12 Het erkenningsmechanisme kent duidelijke voordelen toe aan de erkende erediensten en behandelt de 9 H. Wagnon, La condition juridique de l Eglise catholique en Belgique, Ann. dr. sc. pol., 1964, p L.L. Christians, Le financement des cultes en droit belge: bilan et perspectives, Quaderna di diritto e politica ecclesiastica, 2006, 1, p De Pooter, o.c.., p R.v.S., afd. wetg., advies nr /3 van 21 november 2003 over een voorontwerp van decreet betreffende de materiële organisatie en de werking van de erdediensten.

20 10 - (Grond)wettelijke grondslagen - erediensten dus ongelijk. Die ongelijkheid heeft echter een objectieve en in principe toetsbare grondslag: het maatschappelijk nut van de eredienst / levensbeschouwing. Ook al vergt de toepassing van dit criterium een appreciatie, duidelijk is dat het geen verschil maakt tussen erediensten op grond van leerstellige inhouden, maar enkel op basis van seculiere overwegingen Naast de grondwettelijke bepalingen waarin de wijsgerige en godsdienstige strekkingen expliciet worden erkend, zijn er ook verscheidene andere bepalingen, waarin geen sprake is van erediensten, maar die rechtstreeks of onrechtstreeks relevant zijn voor de verhouding tussen de levensbeschouwelijke strekkingen en de Staat. De Commissie vermeldt artikel 22 van de Grondwet, waarin het recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn gezinsleven is bekrachtigd dat inzonderheid wordt verstaan als een waarborg voor het recht op een persoonlijke levenssfeer. Aldus kan, meer in het algemeen, geen wet noch de regelgeving inzake het statuut van de bedienaars van de erediensten en van de afgevaardigden van de vrijzinnigheid, in het bijzonder tot gevolg hebben dat de Belgen of de vreemdelingen die beschermd worden door artikel 191 G.W. onder de ene of de andere vorm hun godsdienstige overtuiging te kennen moeten geven (bijvoorbeeld naar aanleiding van een volkstelling of de invulling van de belastingaangifte) 13 (Het is) de burgerlijke overheid niet veroorloofd na te gaan of iemand een godsdienst belijdt en welke 14 De gegevens m.b.t. iemands levensbeschouwelijke overtuiging worden beschermd door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Art. 22 G.W. en de wet van 8 december 1992 beperken de wijze waarop art 181 G.W. mag worden toegepast. Gegeven artikel 181 G.W. bepaalt de wetgever via de begrotingswet finaal voor welk bedrag de Staat tussenkomt. De financiële tegemoetkoming van de overheid aan de erediensten en de georganiseerde vrijzinnigheid is dus niet onbeperkt. Dit blijkt duidelijk uit de samenhang van de artikelen 21, alinea 1, en 181 1, van de Grondwet F. Delpérée e.a.., Les aspects constitutionnels, budgétaires et fiscaux du financement public des cultes. Perspectives belge et comparées Ann. dr. Louvain, 2001/4, pp Vragen en antwoorden, Kamer, , 7 januari 1969, 308 (Vr. nr. 26 Henckens). 15 Zie ook het advies dat de Raad van State op 8 oktober 2001 uitbracht over het wetsontwerp betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen : de Raad van State heeft hier ingestemd, zoals hij reeds deed in zijn advies nr /2 van 15 juli 1998 betreffende een voorontwerp van wet over "de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende nietconfessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen," dat "het, krachtens grondwettelijke beginselen van vrijheid van vereniging en van mening, niet de taak is van de Staat om tussen te komen in de benoeming en de installatie van afgevaardigden die tot taak hebben om de bevolking morele diensten te bieden volgens een niet-confessionele levensbeschouwing. Dit betekent dat de Staat de juridische aard van de band die de afgevaardigde met de erkende niet-confessionele organisatie bindt, niet mag bepalen. "

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden Permanente commissie Secretariaat van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, telefoon 31 (30) 297 42 14/43 28 telefax 31 (30) 296 00 50 e-mail cie.meijers@forum.nl postbus 201, 3500 AE Utrecht/Nederland

Nadere informatie

PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL FINANCIËLE REGELINGEN

PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL FINANCIËLE REGELINGEN PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL FINANCIËLE REGELINGEN 1. Onbezoldigd of bezoldigd... 2 1.1. De parochieassistent(e)... 2 1.2 De pastoraal werk(st)er... 2 2. Verzekering...

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 1 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 19 / 94 van 6 juni 1994 ------------------------------------------- O. ref. : A / 94 / 011 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties.

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. ADVIES Nr 29 / 1997 van 5 november 1997 O. Ref. : 10 / A / 1997 / 014 BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. De Commissie voor

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving VR 2017 2104 DOC.0360/3 RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 61.027/1 van 27 maart 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden 16 juni 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

ADVIES Nr 10 / 2001 van 25 APRIL 2001

ADVIES Nr 10 / 2001 van 25 APRIL 2001 ADVIES Nr 10 / 2001 van 25 APRIL 2001 O. Ref. : 10 / A / 2001 / 10 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de V.Z.W. Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat gemachtigd wordt om toegang

Nadere informatie

Europees Handvest inzake lokale autonomie

Europees Handvest inzake lokale autonomie (Tekst geldend op: 04-02-2010) Europees Handvest inzake lokale autonomie (vertaling: nl) Europees Handvest inzake lokale autonomie PREAMBULE De Lidstaten van de Raad van Europa die dit Handvest hebben

Nadere informatie

ADVIES Nr 04 / 2003 van 10 februari 2003

ADVIES Nr 04 / 2003 van 10 februari 2003 ADVIES Nr 04 / 2003 van 10 februari 2003 O. Ref. : 10 / A / 2002 / 046 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de bijzondere aanwervingsvoorwaarden van het statutaire en het contractuele

Nadere informatie

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T Rolnummer 2847 Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vóór de wijziging ervan bij de

Nadere informatie

Charter van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog

Charter van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog Charter van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog I. Preambule Levensbeschouwingen zijn waardevol in onze samenleving. Ze zijn een belangrijke zingever voor mensen en dragen bij aan de gemeenschapsvorming.

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 03 / 2004 van 15 maart 2004

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 03 / 2004 van 15 maart 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 Email : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sas van Rouveroij, Ivan Sabbe, Björn Rzoska, Bart Tommelein en Lode Vereeck

Voorstel van decreet. van de heren Sas van Rouveroij, Ivan Sabbe, Björn Rzoska, Bart Tommelein en Lode Vereeck stuk ingediend op 2198 (2013-2014) Nr. 1 3 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heren Sas van Rouveroij, Ivan Sabbe, Björn Rzoska, Bart Tommelein en Lode Vereeck houdende wijziging van

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Samenvatting C-408/14-1 Zaak C-408/14 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter A. Alen en de rechters-verslaggevers E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier F.

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter A. Alen en de rechters-verslaggevers E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier F. Rolnummer 5970 Arrest nr. 157/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming,

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 4452 Arrest nr. 65/2009 van 2 april 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vanaf het aanslagjaar

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VR 2016 0212 DOC.1302/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 172/2009 van 29 oktober 2009 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 172/2009 van 29 oktober 2009 A R R E S T Rolnummer 4725 Arrest nr. 172/2009 van 29 oktober 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van kracht vóór de opheffing ervan bij artikel

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ARCHIEF VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1971-1972 27 APRIL 1972 VOORSTEL VAN DECREET betreffende de steunverlening voor cursussen maatschappelijk dienstbetoon

Nadere informatie

De bevoegdheidsverdeling inzake sociale zekerheid en sociale bijstand

De bevoegdheidsverdeling inzake sociale zekerheid en sociale bijstand De bevoegdheidsverdeling inzake sociale zekerheid en sociale bijstand Jan Velaers Materiële bevoegdheidsverdeling Federale overheid: residuaire bevoegdheden Gemeenschappen: toegewezen bevoegdheden o.m.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Ten geleide... xv Dankwoord... xvii Inleiding... xxi Lijst van gebruikte afkortingen... xxv

INHOUDSTAFEL. Ten geleide... xv Dankwoord... xvii Inleiding... xxi Lijst van gebruikte afkortingen... xxv Kerk-staatTOC.fm Page i Friday, November 8, 2002 3:35 PM I Ten geleide................................................. xv Dankwoord................................................ xvii Inleiding....................................................

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.771/3 van 30 januari 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en het Subsidiebesluit

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

A-2015-033-ESR. Minister Gosuin. Aanvrager. Aanvraag ontvangen op 18 mei 2015. Aanvraag behandeld door

A-2015-033-ESR. Minister Gosuin. Aanvrager. Aanvraag ontvangen op 18 mei 2015. Aanvraag behandeld door ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques 16 juni 2015 Economische

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 29 / 95 van 27 oktober 1995 ------------------------------------------- O. ref. : 10 / A / 95 / 029 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Rolnummer 2704. Arrest nr. 109/2003 van 22 juli 2003 A R R E S T

Rolnummer 2704. Arrest nr. 109/2003 van 22 juli 2003 A R R E S T Rolnummer 2704 Arrest nr. 109/2003 van 22 juli 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1, 3, eerste lid, van artikel III, overgangsbepalingen, van de wet van 14 juli 1976 betreffende

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Politiek liberalisme, neutraliteit en de scheiding tussen kerk en staat

Inhoud. Deel 1 Politiek liberalisme, neutraliteit en de scheiding tussen kerk en staat Inhoud Inleiding 1. Overheidsfinanciering van religie in een postseculier tijdperk 2. Kerk en staat in België: drie domeinen van financiering 2.1 Financiering van erkende levensbeschouwingen 2.2 Organisatie

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 59.529/1 van 1 september 2016 over een voorontwerp van decreet betreffende de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent 2/6 advies

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. 12 AUGUSTUS 1993. - Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. - Bron : SOCIALE VOORZORG Publicatie : 21-08-1993 Inwerkingtreding

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.517 ----------------------------- Zitting van donderdag 16 juni 2005 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.517 ----------------------------- Zitting van donderdag 16 juni 2005 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.517 ----------------------------- Zitting van donderdag 16 juni 2005 ------------------------------------------- Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslachtoffers x

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : A /

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 12 6 (1974-197.5) - Nr. 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1974-1975 17 SEPTEMBER 1975 ONTWERP VAN DECREET houdende oprichting van een Hoge Raad voor de Volksontwikkeling MEMORIE

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 84/2007 van 7 juni 2007 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 84/2007 van 7 juni 2007 A R R E S T Rolnummer 4100 Arrest nr. 84/2007 van 7 juni 2007 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 12, 1, en 253 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 09/10/2015

Datum van inontvangstneming : 09/10/2015 Datum van inontvangstneming : 09/10/2015 Vertaling C-478/15-1 Zaak C-478/15 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 53.978/VR van 7 november 2013 over een voorontwerp van decreet houdende instemming met de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011;

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 71/2011 van 14 december 2011 Betreft: machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis om het Rijksregisternummer te gebruiken zodat zij voor

Nadere informatie

VR DOC.1037/1

VR DOC.1037/1 VR 2016 3009 DOC.1037/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Definitieve goedkeuring van het ontwerp

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Rolnummer 3739. Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T

Rolnummer 3739. Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T Rolnummer 3739 Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 413bis tot 413octies van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving VR 2017 1205 DOC.0473/4 RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 61.063/1 van 28 april 2017 over een voorontwerp van decreet van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de rechtspositie in de basiseducatie

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Sociale Zekerheid van 11 april 2005; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 27 juni 2005;

Gelet op de aanvraag van de FOD Sociale Zekerheid van 11 april 2005; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 27 juni 2005; SCSZ/05/99 1 BERAADSLAGING NR. 05/035 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID (DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP ) AAN DE

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving VR 2016 1612 DOC.1426/3 RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 59.621/3 van 20 juli 2016 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenningsvoorwaarden voor organisatoren van

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het Provinciedecreet; Overwegende

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Verslag aan de Koning. Inhoudstafel

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Verslag aan de Koning. Inhoudstafel J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Verslag aan de Koning Inhoudstafel Franstalige versie Raad van State belgiëlex. be - Kruispuntbank Wetgeving Titel 17 JANUARI

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 of 9 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014/04 2 of 9 3 of 9 Inhoudstafel De beperkte onderwerping Private sector Openbare sector 4 of 9 Een aantal personen vallen niet onder alle regelingen

Nadere informatie

MOETEN BRUSSELSE CLUBS KIEZEN: VLAAMS OF FRANS? Staatsrecht toegepast op de sport!

MOETEN BRUSSELSE CLUBS KIEZEN: VLAAMS OF FRANS? Staatsrecht toegepast op de sport! MOETEN BRUSSELSE CLUBS KIEZEN: VLAAMS OF FRANS? Staatsrecht toegepast op de sport! Het debat: Recent werd de hervorming van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, hierna afgekort KBVB, doorgevoerd waarbij

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU Commissie politieke zaken 5.3.2009 AP/100.506/AM1-24 AMENDEMENTEN 1-24 Ontwerpverslag (AP/100.460) Co-rapporteurs: Ruth Magau (Zuid-Afrika) en Filip Kaczmarek

Nadere informatie

Pensioenen lokale besturen: gisteren, vandaag en morgen. www.uantwerpen.be/nl/personeel/ria-janvier/

Pensioenen lokale besturen: gisteren, vandaag en morgen. www.uantwerpen.be/nl/personeel/ria-janvier/ Pensioenen lokale besturen: gisteren, vandaag en morgen www.uantwerpen.be/nl/personeel/ria-janvier/ 0 DE AANBEVELINGEN VAN DE Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 www.pensioen2040.belgië.be 1 Wettelijke

Nadere informatie

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering

Nadere informatie

Rolnummers 4343 en 4344. Arrest nr. 45/2008 van 4 maart 2008 A R R E S T

Rolnummers 4343 en 4344. Arrest nr. 45/2008 van 4 maart 2008 A R R E S T Rolnummers 4343 en 4344 Arrest nr. 45/2008 van 4 maart 2008 A R R E S T In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 15, 1, b), 3, van de wet van 11 april 2003 houdende nieuwe maatregelen ten gunste

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/326 19 september 2007 Besluit houdende het reglement betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het aanbieden van een verzekering Het College, Gelet op de artikelen 127,

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 juni 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

RAAD VAN STATE. afdeling Wetgeving. advies /3 van 22 februari over

RAAD VAN STATE. afdeling Wetgeving. advies /3 van 22 februari over RAAD VAN STATE ~WETGEVING 2 2 ~o2d 2ms I ~~~-F~j RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 52.794/3 van 22 februari 2013 over een voorontwerp van decreet 'houdende instemming met het internationaal verdrag

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 van 9 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2015/4 2 van 9 De beperkte onderwerping Private sector Openbare sector 3 van 9 4 van 9 Een aantal personen vallen niet onder alle regelingen die in

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.386 ------------------------------ Zitting van dinsdag 29 januari 2002 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.386 ------------------------------ Zitting van dinsdag 29 januari 2002 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.386 ------------------------------ Zitting van dinsdag 29 januari 2002 -------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 7, 3

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. Ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen HOOFDSTUK I. Algemene

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 19 maart 2003

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 19 maart 2003 A D V I E S Nr. 1.440 Zitting van woensdag 19 maart 2003 Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten - verlenging van het rouwverlof

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP Stuk 7 8 (B.Z. 1979) - Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE R/4,qD =RUGBEZORGEN CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP BUITENGEWONE ZITTING 1979 13 JUNI 1979 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer W. SEEUWS C.S.

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

SUBSIDIARITEIT. Gelet op artikel 92bis, 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ;

SUBSIDIARITEIT. Gelet op artikel 92bis, 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ; SUBSIDIARITEIT Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van

Nadere informatie

Op 18 november 2009 heeft het raadslid Flos (VVD) onderstaande motie ingediend:

Op 18 november 2009 heeft het raadslid Flos (VVD) onderstaande motie ingediend: Reactie van het College van B en W op de motie inzake Aanpak Discriminatie Amsterdam (openstellen functies voor iedereen bij ingehuurde organisaties) van het raadslid Flos (VVD) van 18 november 2009. Op

Nadere informatie

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE):

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): TITEL III STRUCTUUR VAN DE SE Artikel 38 Onder de in deze verordening gestelde

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/150 BERAADSLAGING NR. 16/069 VAN 5 JULI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS OVER DE TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/220 BERAADSLAGING NR. 16/099 VAN 8 NOVEMBER 2016 OVER HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 1 SCSZ/07/009 BERAADSLAGING NR. 07/006 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS, AFKOMSTIG VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 27 oktober 2014 ADVIES 2014-83 met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van het

Nadere informatie

!f0.lgemeen ~EHEERSCÇ:OMITE

!f0.lgemeen ~EHEERSCÇ:OMITE !f0.lgemeen ~EHEERSCÇ:OMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30 december 1992 Jan Jacobsplein, 6 1 000 Brussel Tei.:025464340 Fax :02 546 21 53 ABC ADVIES 2010/04 Brussel,

Nadere informatie

BIJGEWERKTE COÖRDINATIE

BIJGEWERKTE COÖRDINATIE BIJGEWERKTE COÖRDINATIE 10 JULI 1990 - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van initiatieven van beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten(1)(2) HOOFDSTUK

Nadere informatie

dat organisaties als Sharia4Belgium en steekpartijen in metrostations die vooroordelen in de hand werken.

dat organisaties als Sharia4Belgium en steekpartijen in metrostations die vooroordelen in de hand werken. 1 Toespraak door viceminister-president en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert BOURGEOIS Bezoek aan de Al Fath Moskee Gent, 16 juni 2012

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.342 ------------------------------ Zitting van donderdag 15 maart 2001 Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin ontvangen op 04/02/2011;

Gelet op de aanvraag van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin ontvangen op 04/02/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 23/2011 van 20 april 2011 Betreft: aanvraag van Kind en Gezin om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken in het kader van

Nadere informatie

Ook de Memorie van Toelichting moet in die richting worden aangepast.

Ook de Memorie van Toelichting moet in die richting worden aangepast. ADVIES NR 44 VAN 22 MEI 2001 VAN DE VASTE COMMISSIE ARBEID VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN OMTRENT HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE WERKNEMERS TEGEN GEWELD,

Nadere informatie

Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt

Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt Medisch dossier- Overeenkomst huisarts-patient Doc: a057003 Tijdschrift: 57 p. 15 Datum: 11/04/1992 Origine: NR Thema's: Dossier (Medisch-) Huisarts Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt

Nadere informatie

Rolnummer 5633. Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T

Rolnummer 5633. Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T Rolnummer 5633 Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 «houdende invoering van een sociale

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 juli 1999 (07.09) (OR. en) 10456/99 LIMITE DROIPEN 5

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 juli 1999 (07.09) (OR. en) 10456/99 LIMITE DROIPEN 5 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 juli 999 (07.09) (OR. en) 0456/99 LIMITE DROIPEN 5 RESULTAAT BESPREKINGEN van : de Groep Materieel Strafrecht d.d. : 9 juli 999 nr. vorig doc. : 9966/99 DROIPEN 4

Nadere informatie