De federale financiering van de bedienaren der erediensten en de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad Verslag van de Commissie van Wijzen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De federale financiering van de bedienaren der erediensten en de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad Verslag van de Commissie van Wijzen"

Transcriptie

1 De federale financiering van de bedienaren der erediensten en de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad Verslag van de Commissie van Wijzen

2

3 De federale financiering van de bedienaren der erediensten en de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad Verslag van de Commissie van Wijzen In opdracht van mevrouw Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie Laurette ONKELINX. Co-voorzitters: Freddy MORTIER, Marie-Françoise RIGAUX, Leden: Jonny DRIJKONINGEN, Jean-François HUSSON, Kaat LEUS, Noël SMETS

4

5 Dankbetuiging De Commissie dankt de heer Eric Ghysselinckx, waarnemend adviseur, en de heer Wouter Ceulemans, attaché bij het Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden, dienst erediensten en vrijzinnigheid van de FOD Justitie, die alle werkvergaderingen hebben bijgewoond, niet alleen als verslaggevers, maar ook als bevoorrechte deskundigen op dit gebied. Die twee raadgevers hebben voor de hele duur van de werkzaamheden gezorgd voor de omkadering, hebben de nodige contacten gelegd, en er ook zorg voor gedragen dat de werkzaamheden in de beste sfeer verliepen. De Commissie dankt ook de heer Carlos Otte, eerste auditeur bij het Rekenhof, voor zijn substantiële bijdrage aan de werkzaamheden en aan het rapport van de Commissie. Zij drukt haar erkentelijkheid uit ten aanzien van de heer Henri Jamar, attaché bij de FOD Budget en Beheerscontrole, die met veel kennis van zaken heeft bijgedragen tot het uitwerken van de budgettaire voorspellingen. De Commissie dankt verder de heer Beautrix, attaché bij de diensten van de voorzitter FOD Justitie, de heer Janssens, directeur Communicatie en Kennismanagement bij de Pensioendienst voor de overheidssector, en heel in het bijzonder de vertaaldienst van de FOD Justitie die, onder leiding van mevrouw Martine Perpet, een aanzienlijke prestatie heeft geleverd.

6

7 I Inhoudstafel ALGEMENE INLEIDING EN WERKWIJZE EEN REGELGEVING ONAANGEPAST AAN DE SOCIAAL-POLITIEKE ONTWIKKELING DE GRONDWETTELIJKE EN WETTELIJKE GRONDSLAGEN VAN DE REGELGEVING INZAKE DE EREDIENSTEN DE PARADOXEN VAN HET GRONDWETTELIJK EN WETTELIJK STELSEL INZAKE DE EREDIENSTEN DE ERKENNING VAN DE EREDIENSTEN DE JURIDISCHE STAATSORDENING, DE AUTONOMIE VAN DE GODSDIENSTIGE JURIDISCHE ORDENINGEN EN DE AUTONOMIE VAN DE WIJSGERIGE GROEPERINGEN DE FUNDAMENTELE RECHTEN VERLEEND AAN DE BEDIENAARS VAN DE EREDIENSTEN EN AAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE VRIJZINNIGHEID GEVOLGEN VAN DE STAATSHERVORMING VOOR HET STATUUT VAN DE BEDIENAARS VAN DE EREDIENSTEN EN VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE VRIJZINNIGHEID DE PRINCIPIËLE UITGANGSPUNTEN VAN DE COMMISSIE INLEIDING BEHOUD VAN HET BESTAANDE GRONDWETTELIJKE KADER EN VAN DE BEVOEGDHEIDSVERDELING MEER INACHTNEMING VAN DE GRONDWETTELIJKE REGELS INACHTNEMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN BREUK EN CONTINUÏTEIT: NOOD AAN EEN NIEUW EVENWICHT INZAKE FINANCIERING NOODZAAK OM FINANCIEEL BEHEERSBARE OPLOSSINGEN VOOR TE STELLEN TRANSPARANTIEBEGINSEL VEREENVOUDIGING EN UNIFICATIE VAN HET FINANCIERINGSSYSTEEM SUBSIDIARITEITSBEGINSEL BIJ HET BEHEER VAN DE FINANCIERING DOOR DE STAAT VERBAND TUSSEN DE FINANCIERING VAN DE EREDIENSTEN EN HET NASTREVEN VAN HET ALGEMEEN BELANG FINANCIERING VAN DE EREDIENSTEN EN KWALITEITSWAARBORGEN VANWEGE DE BEGUNSTIGDEN. DE VRAAG NAAR DE VORMING VAN DE BEDIENAREN VAN DE EREDIENSTEN DE REGELGEVING EN DE ADMINISTRATIEVE PRAKTIJK MET BETREKKING TOT DE WEDDEN VAN DE BEDIENAREN VAN DE EREDIENST EN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE VRIJZINNIGHEID DE RELATIE TUSSEN DE BEDIENAAR VAN DE EREDIENST OF DE AFGEVAARDIGDE VAN DE VRIJZINNIGHEID EN DE OVERHEID WEDDEN EN LONEN Het begrip wedde in het (federale) ambtenarenrecht Algemeen Het begrip wedde in artikel 181 G.W De begrippen wedden en lonen in het sociaal recht Algemeen Het begrip loon volgens artikel 181 GW Het APKB als inspiratiebron voor de toepassing van het begrip wedde in artikel 181 G.W Het begrip wedde in de pensioenwetgeving De wedden van de bedienaren van de erediensten: de wettelijke regeling De vastlegging van het toegekende bedrag...48

8 II i. De wedde...48 ii. De andere toelagen...50 iii. De weddebijslag voor de pastoor en de onderpastoor...51 iv. De vergoeding voor huisvesting De specifieke problemen...54 i. De cumulatie van twee bezoldigde bedieningen...54 ii. De parochieassistenten van de katholieke eredienst...56 iii. Bijkomende opmerkingen DE HUIDIGE REGELGEVING EN PRAKTIJK MET BETREKKING TOT DE PENSIOENEN VAN DE BEDIENAREN VAN DE EREDIENST EN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE VRIJZINNIGHEID INLEIDING DE KERKELIJKE PENSIOENEN: ALGEMEEN De wijze van berekening en de oorsprong van de kerkelijke pensioenen De gemiddelde wedde als grondslag voor de pensioenberekening Enkele specifieke ongelijkheden Het pensioenrecht wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid De vroegere diensttijd De diplomabonificatie De bijzondere berekening ingevolge arbeidsongeval of beroeps-ziekte DE SITUATIE VAN DE PAROCHIEASSISTENTEN VAN DE KATHOLIEKE EREDIENST DE FINANCIERING VAN DE PENSIOENEN VAN DE BEDIENAREN VAN DE EREDIENSTEN DE TOEPASSING VAN DE BEPERKING TOT HET RELATIEF MAXIMUM DE BEREKENING VAN KERKELIJKE RUSTPENSIOENEN MET DIENSTEN NA DE NORMALE LEEFTIJDSGRENS VAN 65 JAAR Pensioen wegens definitieve ongeschiktheid Het pensioencomplement wegens leeftijd BESLUIT DIVERSE PROBLEMEN IN VERBAND MET FINANCIERINGS-, ERKENNINGS- EN VERDEELCRITERIA VOOR DE EREDIENSTEN EN DE GEORGANISEERDE VRIJZINNIGHEID OVERZICHT FINANCIERING EREDIENSTEN Federale financiering Wedden en subsidies (organisatieafdeling 59) Pensioenen Financiering door lokale besturen Grondslagen en aard van de financiering Betrokken bedragen Financiering van gesubsidieerde werkzaamheden en patrimonium Gesubsidieerde werkzaamheden Patrimonium Gespecialiseerde morele en religieuze diensten en radio- en tv-uitzendingen Fiscale maatregelen Levensbeschouwelijke vakken in het verplicht onderwijs Conclusies HUIDIGE TOESTAND VAN DE REPRESENTATIEVE ORGANEN De noodzaak van representatieve organen Erkenning van de representatieve organen...94

9 III Tabel 1 Representatieve organen: wettelijke grondslagen en benoemingswijzen Financieringswijze...95 Overheidsfinanciering van de representatieve organen Conclusies en voorstellen HET NUT VAN EEN INTERNATIONALE VERGELIJKING Belangrijkste financieringsmodellen Verantwoording voor financiering Specificiteit van het Belgische model Specifieke vragen Erkenning van nieuwe erediensten Representatieve organen Juridische vormen van godsdienstige groeperingen Financieringswijze Vorming van bedienaars van erediensten CRITERIA VOOR HET BEPALEN VAN AANTALLEN GELOVIGEN EN AANHANGERS Geloofspraktijk Geloofsidentificatie Alternatieve peilingsmethodes AANBEVELINGEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE AANBEVELINGEN Een efficiënt personeelsbeheer Transparantie m.b.t. de uitgaven ten laste van de overheden en m.b.t. de componenten van de inkomsten van de bedienaren en van de afgevaardigden van de vrijzinnigheid De vorming van de imams van de islamitische eredienst Verzameling van gegevens voor de bepaling van een faire verdeling van de budgettaire middelen BIJZONDERE AANBEVELINGEN Structuur en financiering van de representatieve organen De wedden van de bedienaren en de afgevaardigden Vergoedingen en toelagen voor de bedienaren van de erediensten en de afgevaardigden van de vrijzinnigheid Cumulatie van meerdere bezoldigde bedieningen door de bedienaren van de erediensten Het kader en de wedden van de parochieassistenten Elementen van rechtsbescherming De pensioenen van de bedienaren en de lekenafgevaardigden AANBEVELINGEN VOOR EEN HERVORMING VAN HET STELSEL VAN DE EREDIENSTEN EN DE VRIJZINNIGHEID Weddeniveaus en loopbaanstructuren Modellen Commentaar Evolutie van de uitgaven volgens het model egalisering met afschaffing cumulatie Budgettaire weerslag van de modellen op de huidige pensioenuitgaven Slotopmerkingen bij de egaliseringssimulaties De herstructurering van het kader Enveloppefinanciering Goedkeuring van twee wetten in verband met de financiering van de bedienaars van de erediensten en van de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad (of van de nietconfessionelelevensbeschouwelijke gemeenschappen) Wet betreffende de erkenning en de financiering van de bedienaars van de erediensten...155

10 IV Wet betreffende de erkenning en de financiering van de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad of van niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen BIJLAGE 1 UITGANGSPUNTEN EN CONVENTIES VAN DE MODELLEN BIJLAGE 2 OVERZICHT VAN DE VRAGEN VAN DE ERKENDE EREDIENSTEN EN DE GEORGANISEERDE VRIJZINNIGHEID M.B.T. FUNCTIES IN HET KADER BIJLAGE 3 EVOLUTIE VAN DE BUDGETTAIRE UITGAVEN AAN DE HUIDIGE INDEX BIJLAGEN DE COMMISSIE K.B. VAN 10 NOVEMBER 2005 EN M.B. VAN 27 JANUARI VRAGENLIJST EN NOTULEN VAN DE HOORZITTINGEN MET DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE ERKENDE EREDIENSTEN EN DE COVOORZITTERS VAN DE CENTRALE VRIJZINNIGE RAAD DATA DER VERGADERINGEN EN HOORZITTINGEN VAN DE COMMISSIE...237

11 - Inleiding en werkwijze - 1 Algemene inleiding en werkwijze De Commissie belast met het onderzoek van het statuut van de bedienaars van de erkende erediensten 1 heeft als opdracht de ongelijkheden tussen de stelsels toepasselijk op de bedienaren van de erediensten en de afgevaardigden van de vrijzinnigheid in kaart te brengen en voorstellen tot coördinatie van de regelgeving te formuleren conform de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en non-discriminatie. Uit de beperkende benaming van de Commissie zou kunnen worden opgemaakt dat zij enkel belast is met het onderzoek van het statuut van de bedienaars van de erediensten. De verwijzingen in de aanhef van het koninklijk besluit tot oprichting ervan (dat verwijst naar artikel 181, 1 en 2, van de Grondwet), evenals het onderzoek van de doelstellingen die aan de Commissie zijn opgelegd inzonderheid omschreven in termen van onderzoek naar de gelijkheid tussen de verschillende statuten laten er nochtans geen twijfel over bestaan dat zij ook het statuut moet onderzoeken van de afgevaardigden van de door de wet erkende organisaties die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing teneinde het onder andere te vergelijken met dat van de bedienaars van de erediensten. De Commissie is als volgt tewerk gegaan. Na onderzoek van de grondwettelijke beginselen van toepassing op de voorliggende materies, heeft zij de vertegenwoordigers van alle erkende erediensten en van de georganiseerde vrijzinnigheid gehoord. Met het oog op die hoorzittingen heeft zij een vragenlijst uitgewerkt die de vertegenwoordigers vooraf hebben ontvangen, zodat de zittingen konden worden voorbereid. De verslagen van die hoorzittingen zijn in dit rapport opgenomen als bijlagen. De verslagen zijn herlezen en goedgekeurd door elk van de gesprekspartners van de Commissie, die ook hun goedkeuring hebben gehecht aan de publicatie van de verslagen. De Commissie heeft vervolgens een grondiger onderzoek gedaan van zowel de wetgeving als van de administratieve praktijken m.b.t. de wedden en pensioenen van de verschillende bedienaren van de erediensten en van de afgevaardigden van de vrijzinnigheid. Op basis van dit werk, samen met de reeds ter gelegenheid van de hoorzittingen verworven informatie, heeft de Commissie zich een beeld kunnen vormen van de volle omvang van de verscheidenheid van de praktijken en gebruiken terzake en van de noodzaak om over te gaan tot hervormingen. 1 De Commissie is opgericht bij het koninklijk besluit van 10 november, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 december De aanwijzing van de leden van de Commissie en van de twee medevoorzitters is bepaald in een ministerieel besluit van 27 januari 2006, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 februari 2006.

12 2 - Inleiding en werkwijze - De Commissie merkt op dat de werkzaamheden die moesten leiden tot een beoordeling in termen van de gelijkheid van die statuten bemoeilijkt zijn door de afwezigheid van centraal beschikbare gegevens over meer bepaald de samenstelling van de inkomsten van sommige categorieën bedienaren van de erediensten. Die schijnbaar technische moeilijkheid lijkt te liggen aan een algemeen gebrek aan transparantie, dat onder meer het gevolg is van versnipperde en soms onaangepaste of verouderde wetgeving. Na toetsing van de praktijken aan de rechtseisen heeft de Commissie overeenstemming gezocht en bereikt over de beginselen die het opstellen van aanbevelingen dienden te leiden. Bezorgd om de financiële beheersbaarheid van het stelsel heeft de Commissie verder meerdere benaderende budgettaire simulaties gemaakt, met de hulp van een ambtenaar van de FOD Budget en Beheerscontrole en van een ambtenaar van de Pensioendienst voor de overheidssector. Op die manier is een algemeen beeld van de mogelijke financiële impact van min of meer verdergaande hervormingsvoorstellen bekomen. De klaarblijkelijke diversiteit van de nomenclaturen, weddebepalingen en pensioen- en cumulregelingen 2 is één van de juridische gevolgen van aanpassingen van de wetgeving aan een religieuze en wijsgerige context in voortdurende beweging. De basis van waaruit de Belgische wetgever vertrok, was daarbij in essentie napoleontische wetgeving ter regeling van de verhouding tussen voornamelijk de katholieke Kerk en de Staat. De Franse regelgeving, overgenomen door de Belgische Staat, ging uit van de organisatiewijze en het interne recht van de katholieke eredienst: de bedienaar ervan was mannelijk, celibatair, onderscheidbaar van een leek door een wijding, woonde in een pastorie en had neveninkomsten uit enerzijds het casueel en uit anderzijds giften, vaak in natura, van de gelovigen. Wat betreft het aantal gelovigen kon de Belgische (grond)wetgever uitgaan van een bijna homogeen katholieke bevolking. 3 De katholieke gelovigen waren zo sterk over het hele territorium verspreid dat de parochiestructuur, met dekking van het gehele territorium, probleemloos de norm kon zijn. 2 Vastgelegd door de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten, van de bedienaars van de erkende erediensten en van de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad en door de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. 3 Bij de volkstelling van 1846 bleek 99,76% van de Belgische bevolking godsdienstig. Protestanten en anglicanen maakten 0,17% uit van die bevolking, joden 0,03 % en gelovigen zonder denominatie 0,05%. De rest was katholiek. (P. Mahillon, Le protestantisme dans la jurisprudence belge depuis 1830, J.T., 1982, p. 810).

13 - Inleiding en werkwijze - 3 Gedurende lange tijd kon dit basiskader voor de subsidiëring van de bedienaren van de erediensten worden behouden en minimaal aangepast, vooral omdat de groepen andersgelovigen die in het stelsel werden geïntegreerd, beperkt waren in omvang. De kleine groep protestantse kerken en de Israëlitische eredienst waren al erkend in de Franse en Nederlandse periode. In 1835 werd na lange parlementaire debatten het anglicanisme erkend, zonder dat dit het kader onder noemenswaardige druk zette. Tussen 1970 en 1993 zijn echter op korte termijn de orthodoxe godsdienst en, kwantitatief belangrijker, de islam en de georganiseerde vrijzinnigheid erkend.

14 4

15 - Een onaangepaste regelgeving Een regelgeving onaangepast aan de sociaal-politieke ontwikkeling De ongelijkheden op het stuk van de organisatie van het statuut, van de wedden en pensioenen van de bedienaars van de erediensten en van de afgevaardigden van de vrijzinnigheid worden verderop geanalyseerd en kritisch bestudeerd door de Commissie. Deze verschillende vaststellingen bieden evenwel geen verklaring voor de ontoereikendheid van de huidige terzake geldende regelgeving. Die ontoereikendheid houdt voor een groot deel ook verband met de onaangepastheid van de wetgeving aan diepe veranderingen in het sociale veld waarin de levensbeschouwelijke strekkingen zich situeren. De Commissie wijst in het bijzonder op: - de komst van nieuw geïmmigreerde groepen andersgelovigen, waaronder meer bepaald moslims; - in het verlengde van het vorige: de toenemende religieuze diversiteit op het vlak van de doctrines en op het vlak van de culturele praktijken door immigratie en asielverlening. Die nieuwkomers leiden er soms toe dat er méér diversiteit ontstaat binnen één reeds erkende eredienst. Als zij kunnen aansluiten bij de erkende erediensten vraagt dit aanpassingen (b.v. de integratie van Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse evangelische kerken in de organen die de protestantse eredienst vertegenwoordigen; de integratie van anderstalige gemeenschappen, zoals de Poolse, in de katholieke eredienst). In andere gevallen gaat het om de vestiging van nieuwe organisaties van godsdienstige strekking op het Belgische grondgebied. - de realiteit van de erkenning van of de mogelijke vraag naar erkenning van reeds geruimere tijd op het territorium aanwezige levensbeschouwelijke minderheden. - de algemene secularisering van de maatschappij, gepaard gaande met een verminderde invloed van het katholicisme en met een verlies van de godsdienstige beleving in het algemeen. Steeds meer mensen rekenen zich tot geen enkele wijsgerige of godsdienstige strekking. De geloofspraktijk in de ongetwijfeld nog steeds dominante groep gelovigen, met name de katholieke, loopt terug. Behalve op wijzigingen op het vlak van de omvang van de groepen gelovigen, wijst de Commissie ook op problemen bij de rekrutering van bedienaren voor sommige erediensten evenals op de voor sommige erediensten toenemende, en onontbeerlijke, betrokkenheid van leken bij het bedienen van de eredienst. Die veranderingen hebben onder andere een invloed op wat men dient te beschouwen als de componenten van een faire verloning van de diensten geleverd door de bedienaren van de eredienst. Op orthodoxen, moslims, protestanten, anglicanen, Israëlieten en morele consulenten is het model van de bedienaar van de

16 6 - Een onaangepaste regelgeving - eredienst als een celibatair mannelijk lid van een clerus, gehuisvest in een pastorie, niet van toepassing. Zij dragen meestal een gezinslast en hebben - in tegenstelling tot sommige bedienaren van de katholieke eredienst - geen inkomen uit het casueel. Dat model is trouwens ook steeds minder van toepassing op de feitelijke bedienaren van de katholieke eredienst: vaak gaat het om parochieassistenten (vrouwelijke en mannelijke leken), in een enkel geval om gehuwde mannelijke leden van de clerus. De meeste bedienaren hebben géén pastorie als woonst (of een woonstvergoeding) terwijl de dalende geloofspraktijk de inkomsten uit het casueel drukt. Het steeds scherpere tekort aan gewijde bedienaren van de katholieke eredienst leidt tot de vaststelling dat de cumulatie van twee of meer parochies door éénzelfde bedienaar de regel is geworden, terwijl dit voordien de uitzondering was. Het totaalbeeld van de sociologische evoluties werpt ook vragen op bij andere aspecten van de (federale) overheidsbevoegdheden m.b.t. de levensbeschouwelijke strekkingen. De zich wijzigende relatieve gewichten van de erkende levensbeschouwingen kunnen op termijn leiden tot herzieningen van de overeengekomen kaders. Vragen rijzen m.b.t. de erkenningscriteria voor nieuwe erediensten, die zich in de nabije toekomst zullen aandienen. Ten slotte zijn er onmiskenbare relaties tussen enerzijds het principe van de erkenning van de levensbeschouwelijke diversiteit en anderzijds de risico s van radicalisme die gepaard gaan met migratie en met de zelforganisatie van gemeenschappen. Er zijn dus ook veiligheidsaspecten verbonden aan het beleid tegenover de levensbeschouwelijke strekkingen. Een andere belangrijke reden voor een doorlichting van de regeling m.b.t. de wedden en pensioenen van de bedienaren van de erediensten en de afgevaardigden van de georganiseerde vrijzinnigheid heeft te maken met de regionalisering, door artikel 4 van de bijzondere wet van 13 juli 2001, van de bevoegdheden over de kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erediensten 4. De erkenning van de erediensten en de wedden en pensioenen van hun bedienaren zijn federale bevoegdheden gebleven. De uitoefening van de regionale bevoegdheden kan de persoonlijke inkomsten van sommige bedienaren van de eredienst beïnvloeden, waardoor er specifieke problemen m.b.t. de vergelijkbaarheid en gelijkheid van de wedden en pensioenen van de bedienaren van de erediensten kunnen ontstaan (bijvoorbeeld door de toekenning van een woonstvergoeding). 4 Infra, 3.4.

17 - (Grond)wettelijke grondslagen De grondwettelijke en wettelijke grondslagen van de regelgeving inzake de erediensten 2.1. De Belgische Grondwet bevat verscheidene bepalingen over de relatie tussen de Staat en de levensbeschouwelijke strekkingen. De levensbeschouwelijke strekkingen worden expliciet vermeld in een zestal grondwetsartikelen. Artikel 11 G.W.voorziet: Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden. Dit artikel moet worden gelezen samen met artikel 10 G.W. op grond waarvan alle Belgen gelijk zijn voor de wet. Deze bepaling beschermt niet alleen individuen maar ook alle vormen van groeperingen. Overigens wordt krachtens deze bepaling, als zij samen wordt gelezen met artikel 191 van de Grondwet, dezelfde gelijke behandeling gewaarborgd aan alle vreemdelingen die regelmatig in België verblijven 5. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, vormen de noodzakelijke basis voor een goed begrip van de huidige juridische toestand van het statuut van de bedienaars van de erediensten en van de afgevaardigden van de vrijzinnigheid. Zij zijn ook een wezenlijk referentiepunt in het licht van de hervormingsvoorstellen van de Commissie. De alternatieve mechanismen die met betrekking tot dit statuut worden voorgesteld, kunnen immers niet voorbij aan deze fundamentele regels van het Belgisch grondwettelijk recht. De tenuitvoerlegging van deze beginselen veronderstelt dat wordt geopteerd voor objectieve criteria die toelaten vergelijkbare situaties op gelijke wijze te behandelen, maar ook om onderscheiden situaties op verschillende wijze te behandelen 6. Artikel 19 G.W. luidt: De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd. 5 Iedere vreemdeling die zich op het grondgebied van België bevindt, geniet de bescherming verleend aan personen en aan goederen, behoudens de bij wet gestelde uitzonderingen. 6 Volgens een vaste rechtspraak van het Arbitragehof dat sinds 1989 de inachtneming van deze bepalingen waarborgt.

18 8 - (Grond)wettelijke grondslagen - Artikel 20 G.W. luidt: Niemand kan worden gedwongen op enigerlei wijze deel te nemen aan handelingen en aan plechtigheden van een eredienst of de rustdagen ervan te onderhouden. Artikel 21 G.W. luidt: De Staat heeft niet het recht zich te bemoeien met de benoeming of de installatie der bedienaren van enige eredienst of hun te verbieden briefwisseling te houden met hun overheid en de akten van deze overheid openbaar te maken, onverminderd, in laatstgenoemd geval, de gewone aansprakelijkheid inzake drukpers en openbaarmaking ( ). De voorgenoemde artikelen garanderen de vrijheid van eredienst, zowel op het vlak van de uitdrukking als de belijdenis van het geloof, inclusief het recht om niet deel te nemen aan enige eredienst. Het recht op vrijheid van eredienst is trouwens méér dan een verbijzondering van de algemene vrijheden van vereniging en van meningsuiting. De doctrine luidde steeds dat de vertegenwoordigers van de erediensten geen verenigingen vormen van het associatieve type. Art 21 G.W. kent de erediensten een grotere vrijheid toe dan bijvoorbeeld een vereniging met levensbeschouwelijke grondslag die wordt opgericht naar privaatrecht. De soevereiniteit die aan de godsdiensten wordt toegekend vloeit niet voort uit het privaatrecht in het algemeen of uit het contractenrecht in het bijzonder. Zij is de logische consequentie van un principe (purement négatif) d abstention du droit public 7. De Staat mag zich niet bemoeien met de leerstellige inhoud van erediensten, noch met hun organisatie. Het gevolg hiervan is, zo wordt gesteld, o.m. dat de Kerk te allen tijde het recht heeft nieuwe bisschoppen te benoemen en nieuwe bisdommen op te richten zonder dat zij de instemming van het burgerlijk gezag behoeft te vragen of te verkrijgen. Het is ook in dat licht dat algemeen wordt aangenomen dat de bedienaren van de erediensten in geen geval openbare ambtenaren 8 zijn, dat de overheidsdienst geen enkele invloed heeft op hun benoeming, noch op hun afzetting. Artikel. 181 G.W. luidt: 1. De wedden en pensioenen van de bedienaren der erediensten komen ten laste van de Staat; de daartoe vereiste bedragen worden jaarlijks op de begroting uitgetrokken. 2. De wedden en pensioenen van de afgevaardigden van de door de wet erkende organisaties die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing, komen ten laste van de Staat; de daartoe vereiste bedragen worden jaarlijks op de begroting uitgetrokken. 7 L.L. Christians, Chronique de jurisprudence, A.P.T., 1990, p. 206, geciteerd door P. De Pooter, De rechtspositie van erkende erediensten en levensbeschouwingen in Staat en maatschappij, Gent,. Larcier, 2003, p J. Dujardin, E. Vandenbossche,"De regionalisering van de bestuurinstellingen van de erkende erediensten", T.B.P., 2002, p 448

19 - (Grond)wettelijke grondslagen - 9 De bijzondere vrijheid toegekend aan de erediensten door de Belgische Grondwet middels artikelen 19, 20 en 21 wordt gecompleteerd in artikel 181 met een subsidiëringsregeling voor de bedienaren van de erediensten en de afgevaardigden van de vrijzinnigheid. De Belgische Staat opteert niet voor neutraliteit van de Staat tegenover de erediensten, in de zin van een onthouding van financiële tussenkomst. Er heerst integendeel een actief ondersteund wereldbeschouwelijk pluralisme, dat bijdraagt tot een effectief genot van de vrijheid van eredienst. Het Belgische stelsel kan ook daardoor niet worden gekarakteriseerd als één van scheiding van Kerk en Staat. Er is ook geen sprake van eenheid tussen beide, omdat de burgerlijke overheid zich niet mag mengen in religieuze aangelegenheden. Het stelsel is ooit beschreven als één van wederzijdse onafhankelijkheid 9, en, meer recent, van welwillende neutraliteit 10. Een systeem van toelagen voor de bezoldiging van de bedienaren van de katholieke kerk bestond sinds de Franse Revolutie in de Franse Staat als compensatie voor de nationalisering van de kerkgoederen. Het napoleontische regime nam die regeling, met uitbreiding tot de protestantse eredienst, over voor de Belgische departementen. De Nederlandse overheid zette het stelsel verder. Vanaf 1830, ten slotte, voegde de Belgische Staat, die voor de katholieke eredienst als rechtvaardigingsgrond de compensatieoverweging behield, er een sociale rechtvaardiging op grond van het maatschappelijke nut van de erediensten aan toe, wat toeliet het systeem van de financiering van de bedienaren uit te breiden tot eerst de Israëlistische eredienst (1831), later de anglicaanse (1835), de islamitische (1974), de orthodoxe (1985) en ten slotte de niet-confessionele gemeenschappen (1993). Aldus heeft de subsidiëring van de erkende erediensten en de niet-confessionele gemeenschap geleidelijk een andere betekenis gekregen dan die van een compensatie voor geleden onrecht: het betreft een vergoeding voor sociale dienstverlening. De reden in hoofde van de wetgever om bepaalde erediensten actief te steunen, is het morele en maatschappelijke nut dat aan bepaalde religies wordt toegekend, de bijdrage die zij leveren tot het openbare belang en de diensten die zij bieden aan de bevolking, ter bevestiging van het openbare belang 11.Art G.W. is steeds zo geïnterpreteerd dat de verplichting tot het betalen van de wedden en pensioenen van de bedienaren der erediensten enkel geldt t.o.v. erediensten waarvan de wetgever oordeelt dat ze van algemeen maatschappelijk nut zijn. 12 Het erkenningsmechanisme kent duidelijke voordelen toe aan de erkende erediensten en behandelt de 9 H. Wagnon, La condition juridique de l Eglise catholique en Belgique, Ann. dr. sc. pol., 1964, p L.L. Christians, Le financement des cultes en droit belge: bilan et perspectives, Quaderna di diritto e politica ecclesiastica, 2006, 1, p De Pooter, o.c.., p R.v.S., afd. wetg., advies nr /3 van 21 november 2003 over een voorontwerp van decreet betreffende de materiële organisatie en de werking van de erdediensten.

20 10 - (Grond)wettelijke grondslagen - erediensten dus ongelijk. Die ongelijkheid heeft echter een objectieve en in principe toetsbare grondslag: het maatschappelijk nut van de eredienst / levensbeschouwing. Ook al vergt de toepassing van dit criterium een appreciatie, duidelijk is dat het geen verschil maakt tussen erediensten op grond van leerstellige inhouden, maar enkel op basis van seculiere overwegingen Naast de grondwettelijke bepalingen waarin de wijsgerige en godsdienstige strekkingen expliciet worden erkend, zijn er ook verscheidene andere bepalingen, waarin geen sprake is van erediensten, maar die rechtstreeks of onrechtstreeks relevant zijn voor de verhouding tussen de levensbeschouwelijke strekkingen en de Staat. De Commissie vermeldt artikel 22 van de Grondwet, waarin het recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn gezinsleven is bekrachtigd dat inzonderheid wordt verstaan als een waarborg voor het recht op een persoonlijke levenssfeer. Aldus kan, meer in het algemeen, geen wet noch de regelgeving inzake het statuut van de bedienaars van de erediensten en van de afgevaardigden van de vrijzinnigheid, in het bijzonder tot gevolg hebben dat de Belgen of de vreemdelingen die beschermd worden door artikel 191 G.W. onder de ene of de andere vorm hun godsdienstige overtuiging te kennen moeten geven (bijvoorbeeld naar aanleiding van een volkstelling of de invulling van de belastingaangifte) 13 (Het is) de burgerlijke overheid niet veroorloofd na te gaan of iemand een godsdienst belijdt en welke 14 De gegevens m.b.t. iemands levensbeschouwelijke overtuiging worden beschermd door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Art. 22 G.W. en de wet van 8 december 1992 beperken de wijze waarop art 181 G.W. mag worden toegepast. Gegeven artikel 181 G.W. bepaalt de wetgever via de begrotingswet finaal voor welk bedrag de Staat tussenkomt. De financiële tegemoetkoming van de overheid aan de erediensten en de georganiseerde vrijzinnigheid is dus niet onbeperkt. Dit blijkt duidelijk uit de samenhang van de artikelen 21, alinea 1, en 181 1, van de Grondwet F. Delpérée e.a.., Les aspects constitutionnels, budgétaires et fiscaux du financement public des cultes. Perspectives belge et comparées Ann. dr. Louvain, 2001/4, pp Vragen en antwoorden, Kamer, , 7 januari 1969, 308 (Vr. nr. 26 Henckens). 15 Zie ook het advies dat de Raad van State op 8 oktober 2001 uitbracht over het wetsontwerp betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen : de Raad van State heeft hier ingestemd, zoals hij reeds deed in zijn advies nr /2 van 15 juli 1998 betreffende een voorontwerp van wet over "de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende nietconfessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen," dat "het, krachtens grondwettelijke beginselen van vrijheid van vereniging en van mening, niet de taak is van de Staat om tussen te komen in de benoeming en de installatie van afgevaardigden die tot taak hebben om de bevolking morele diensten te bieden volgens een niet-confessionele levensbeschouwing. Dit betekent dat de Staat de juridische aard van de band die de afgevaardigde met de erkende niet-confessionele organisatie bindt, niet mag bepalen. "

Rolnummers 5811 en 5819. Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T

Rolnummers 5811 en 5819. Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T Rolnummers 5811 en 5819 Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

A R R E S T. nr. 202.039 van 18 maart 2010 in de zaak A. 194.399/XII-6002. tegen:

A R R E S T. nr. 202.039 van 18 maart 2010 in de zaak A. 194.399/XII-6002. tegen: RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK XIIe KAMER A R R E S T nr. 202.039 van 18 maart 2010 in de zaak A. 194.399/XII-6002 In zake: XXXX bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Stefan Sottiaux

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Rolnummers 2318 en 2319. Arrest nr. 166/2002 van 13 november 2002 A R R E S T

Rolnummers 2318 en 2319. Arrest nr. 166/2002 van 13 november 2002 A R R E S T Rolnummers 2318 en 2319 Arrest nr. 166/2002 van 13 november 2002 A R R E S T In zake : de beroepen tot vernietiging van : - artikel 9, 4, in fine, van de wet van 10 juni 2001 tot wijziging van de wet van

Nadere informatie

01 Voorwoord 04. 02 Opdracht 05. 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06. 04 Taal en gerechtszaken 24. 05 Taalwetgeving en verkiezingen 32

01 Voorwoord 04. 02 Opdracht 05. 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06. 04 Taal en gerechtszaken 24. 05 Taalwetgeving en verkiezingen 32 ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE DIENST VAN DE ADJUNCT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 2010 2011 Inhoudstafel 03 01 Voorwoord 04 02 Opdracht 05 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06 04

Nadere informatie

verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister (CO-AR-2011-

verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister (CO-AR-2011- 1/20 Aanbeveling nr 06/2012 van 2 mei 2012 Betreft: aanbeveling uit eigen beweging m.b.t. het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters in toepassing van het koninklijk besluit van 16 juli 1992

Nadere informatie

Dienstverband, godsdienst en de openbare school

Dienstverband, godsdienst en de openbare school Dienstverband, godsdienst en de openbare school Over de aanstelling van de leraren godsdienst en levensbeschouwelijke vorming op de openbare school. Nr. 20060113/859, maart 2006 Onderwijsraad Nassaulaan

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE WWW.VMC.BE DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP Een handleiding Update: september 2007 Dirk Beersmans

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003.

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WSD Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van WSD; Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. Gelet op de

Nadere informatie

III DE CRITERIA VAN PASSENDE DIENSTBETREKKING: EEN BESCHERMING TEGEN PRECAIRE ARBEID? III. Arbeid

III DE CRITERIA VAN PASSENDE DIENSTBETREKKING: EEN BESCHERMING TEGEN PRECAIRE ARBEID? III. Arbeid III DE CRITERIA VAN PASSENDE DIENSTBETREKKING: EEN BESCHERMING TEGEN PRECAIRE ARBEID? III 93 III DE CRITERIA VAN PASSENDE DIENSTBETREKKING: EEN BESCHERMING TEGEN PRECAIRE ARBEID? Inleiding... 96 1. Definities

Nadere informatie

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, februari 2006 REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van

Nadere informatie

DISCRIMINATIE IN VERZEKERINGEN

DISCRIMINATIE IN VERZEKERINGEN Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-2010 MASTERPROEF van de opleiding Master in de rechten DISCRIMINATIE IN VERZEKERINGEN Promotor: Prof. Dr. BERNAUW Kris CARION Katrien 20020782

Nadere informatie

Rolnummers 5856 en 5859. Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T

Rolnummers 5856 en 5859. Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T Rolnummers 5856 en 5859 Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T In zake : de beroepen tot gedeeltelijke (artikel 5) of gehele vernietiging van de wet van 30 juli 2013 «houdende wijziging van de

Nadere informatie

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET Inhoud INLEIDING 2 BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET AANBEVELINGEN VAN HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET 2008 11 1. Voor een optimaal gebruik van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 1 F.O.D. ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Rechtstreeks op internet: www.mineco.fgov.be Verantwoordelijke uitgever: Wettelijk depot:

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/14 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 04/2008 van 3 juli 2008 Betreft: Beraadslaging over de aanvraag van de RVA om op elektronische wijze persoonsgegevens op te vragen bij

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie