EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO)"

Transcriptie

1 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 248 A/1 V (Adviezen) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) AANKONDIGING VAN ALGEMENE VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN EPSO/AD/ /10 JURISTEN-LINGUÏSTEN (DA/DE/EN/LT/NL/RO) (2010/C 248 A/01) Belangstelling voor een loopbaan bij de instellingen? Beantwoordt uw profiel aan onze criteria? Schrijf u in! Grijp deze kans! Het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) organiseert algemene vergelijkende onderzoeken aan de hand van kwalificaties en examens voor de vorming van een reserve voor de aanwerving van juristen-linguïsten (*) (AD 7). EPSO/AD/192/10 JURISTEN-LINGUÏSTEN VOOR HET DEENS (DA) EPSO/AD/193/10 JURISTEN-LINGUÏSTEN VOOR HET DUITS (DE) EPSO/AD/194/10 JURISTEN-LINGUÏSTEN VOOR HET ENGELS (EN) EPSO/AD/195/10 JURISTEN-LINGUÏSTEN VOOR HET LITOUWS (LT) EPSO/AD/196/10 JURISTEN-LINGUÏSTEN VOOR HET NEDERLANDS (NL) EPSO/AD/197/10 JURISTEN-LINGUÏSTEN VOOR HET ROEMEENS (RO) Deze algemene vergelijkende onderzoeken hebben als doel reservelijsten vast te stellen om te kunnen voorzien in vacatures bij de instellingen van de Europese Unie. Lees vóór u uw sollicitatie indient aandachtig de leidraad die in Publicatieblad C 184 A van 8 juli 2010 en op de website van EPSO bekendgemaakt is. Deze leidraad vormt een integrerend onderdeel van de aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek en biedt inzicht in de procedurele regels en de inschrijvingsvoorschriften. I. ALGEMENE INFORMATIE INHOUD II. III. IV. AARD VAN DE FUNCTIES TOELATINGSVOORWAARDEN TOELATING EN SELECTIE OP BASIS VAN KWALIFICATIES V. VOORSELECTIETOETS PER COMPUTER (*) Elke verwijzing in deze aankondiging naar een persoon van het mannelijke geslacht slaat tevens op personen van het vrouwelijke geslacht.

2 C 248 A/2 NL Publicatieblad van de Europese Unie VI. ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK VII. RESERVELIJSTEN VIII. INSTRUCTIES VOOR HET INDIENEN VAN EEN SOLLICITATIE I. ALGEMENE INFORMATIE 1. Aantal geslaagde kandidaten per vergelijkend onderzoek en per categorie Hof van Justitie Parlement/Raad EPSO/AD/192/10 DA: 8 2 EPSO/AD/193/10 DE: 8 EPSO/AD/194/10 EN: 10 8 EPSO/AD/195/10 LT: 9 2 EPSO/AD/196/10 NL: 9 2 EPSO/AD/197/10 RO: Opmerkingen Met uitzondering van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/193/10 zijn de onderzoeken naar instelling gesplitst in twee categorieën (Hof van Justitie en Europees Parlement/Raad). U kunt zich slechts voor één van de zes onderzoeken en voor één categorie inschrijven. Bij uw elektronische inschrijving moet u een keuze maken. Deze keuze kan niet meer gewijzigd worden zodra u uw sollicitatie elektronisch hebt bevestigd en ingediend. II. AARD VAN DE FUNCTIES De Europese instellingen werven hooggekwalificeerde juristen aan die in staat moeten zijn om in de taal van het vergelijkende onderzoek vaak complexe juridische teksten en wetgeving uit ten minste twee talen te vertalen en te controleren, met behulp van de gebruikelijke kantoorsoftware. Vertalen en reviseren in de taal van het vergelijkend onderzoek vanuit ten minste twee andere officiële talen van de Europese Unie van juridische teksten (arresten van het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor Europese ambtenarenzaken, conclusies van de advocaten-generaal, memories van de partijen, enz.) en juridische analysen in samenwerking met de griffie en de andere diensten van het Hof van Justitie. Volgen van de wetgevingsprocedure, controleren van reeds vertaalde en gereviseerde teksten in de taal van het vergelijkend onderzoek op hun juridische overeenstemming en de overeenstemming tussen de verschillende taalversies. Controleren van de redactionele kwaliteit en nagaan of aan de formele opmaakregels is voldaan. Intensief contact onderhouden met de verschillende partijen die betrokken zijn bij de wetgevingsprocedure. Incidenteel vertalen van korte juridische teksten, met name uit het Engels of het Frans. III. TOELATINGSVOORWAARDEN Op de uiterste datum voor de elektronische inschrijving moet u voldoen aan de volgende algemene en specifieke voorwaarden: 1. Algemene voorwaarden a) Onderdaan zijn van één van de lidstaten van de Europese Unie. b) Uw rechten als staatsburger bezitten. c) Voldaan hebben aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wettelijke voorschriften inzake de militaire dienstplicht. d) In zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de beoogde functie vereist zijn.

3 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 248 A/3 2. Specifieke voorwaarden 2.1 Vereiste kwalificaties en diploma's Zie bijlage 2.2 Talenkennis De officiële talen van de Europese Unie zijn de volgende: BG (Bulgaars) CS (Tsjechisch) DA (Deens) DE (Duits) EL (Grieks) EN (Engels) ES (Spaans) ET (Ests) FI (Fins) FR (Frans) GA (Iers) HU (Hongaars) IT (Italiaans) LT (Litouws) LV (Lets) MT (Maltees) NL (Nederlands) PL (Pools) PT (Portugees) RO (Roemeens) SK (Slowaaks) SL (Sloveens) SV (Zweeds) Taal 1 Hoofdtaal Perfecte beheersing van de taal van het vergelijkend onderzoek Taal 2 Eerste brontaal (een andere taal dan taal 1) Grondige kennis van taal 2 Taal 3 Tweede brontaal (een andere taal dan taal 1 en 2) Grondige kennis van taal 3 De talenkennis en de talencombinaties voor elk vergelijkend onderzoek en voor elke categorie worden beschreven in de bijlage. NB De onderdelen e) en f) van de algemene vaardigheden van het assessment vinden plaats in het Duits (DE), het Engels (EN) of het Frans (FR), waarbij de gekozen taal niet dezelfde mag zijn als taal 1. IV. TOELATING EN SELECTIE OP BASIS VAN KWALIFICATIES 1. Toelating tot het vergelijkend onderzoek Op basis van uw elektronische sollicitatieformulier wordt onderzocht of u aan de algemene en specifieke voorwaarden voldoet. Als dat het geval is, wordt u toegelaten tot het vergelijkend onderzoek. 2. Selectie op basis van kwalificaties Indien het aantal toegelaten kandidaten meer dan twintigmaal het aantal geslaagde kandidaten per vergelijkend onderzoek en per categorie bedraagt, gaat de jury over tot een selectie op basis van kwalificaties en stelt hij de criteria voor de beoordeling van de kwalificaties vast. Deze selectie geschiedt op basis van de verklaringen van de kandidaten in hun elektronische sollicitatieformulier.

4 C 248 A/4 NL Publicatieblad van de Europese Unie De jury bepaalt welke van de kandidaten die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen over de beste kwalificaties beschikken (met name diploma's en werkervaring) wat betreft relevantie en niveau ten opzichte van de functieomschrijvingen (zie selectiecriteria in de bijlage). Deze selectie wordt als volgt uitgevoerd: a) elk selectiecriterium krijgt een gewicht van 1 tot 3, naargelang van het belang dat de jury aan dat criterium hecht; b) voor elk criterium kent de jury een score tussen 0 en 4 toe, naargelang van de kwalificaties van de kandidaat. Vervolgens stelt de jury een ranglijst van de kandidaten op ( 1 ). De kandidaten die de hoogste score hebben behaald voor de selectie op basis van kwalificaties worden uitgenodigd voor de voorselectie ( 2 ). Er worden maximaal twintigmaal zoveel kandidaten tot de voorselectie toegelaten als het aantal geslaagde kandidaten zoals vermeld in deze aankondiging. Het precieze aantal zal op de website van EPSO worden bekendgemaakt (www.eu-careers.eu). Wanneer het aantal toegelaten kandidaten minder dan twintigmaal het aantal geslaagde kandidaten bedraagt, vindt geen selectie op basis van kwalificaties plaats en worden alle kandidaten die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen toegelaten tot de voorselectie. 3. Controle van de verklaringen van de kandidaten Na afloop van het assessment worden de verklaringen van de kandidaten in hun elektronische sollicitatieformulier gecontroleerd door EPSO wat betreft de algemene voorwaarden en door de jury wat betreft de specifieke voorwaarden en de eventuele selectie op basis van kwalificaties. Als hierbij blijkt dat de verklaringen niet kunnen worden gestaafd door passende bewijsstukken, wordt de betrokken kandidaat uitgesloten van het vergelijkend onderzoek. Deze controle wordt uitgevoerd voor de kandidaten die de vereiste minimumscores en de hoogste totaalscores hebben behaald voor de voorselectie en het assessment (zie de punten V en VI), te beginnen met de kandidaat met de hoogste score. Deze controle wordt uitgevoerd in aflopende volgorde van de score totdat het aantal op de reservelijst op te nemen kandidaten, die daadwerkelijk voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden, is bereikt. De bewijsstukken van de kandidaten die buiten dit quotum vallen, zullen niet worden onderzocht. V. VOORSELECTIE PER COMPUTER Vertaling naar taal 1, zonder woordenboek, van een juridi- Vertaling naar taal 1, zonder woordenboek, van een juridische tekst in taal 2. sche tekst in taal 2. Hiervoor worden ten hoogste 80 punten toegekend (vereist minimum: 40). Duur: ongeveer twee uur. Voor de berekening van de eindscore wordt de bij de voorselectie behaalde score opgeteld bij de score van het assessment. ( 1 ) Kandidaten die niet worden uitgenodigd voor het assessment, kunnen een kopie aanvragen van het formulier waarop de jury hun kwalificaties heeft beoordeeld. Dit verzoek moet binnen tien kalenderdagen na mededeling van de resultaten worden ingediend. ( 2 ) Wanneer de laatste plaats door verschillende kandidaten met dezelfde score wordt gedeeld, worden al deze kandidaten voor de voorselectie per computer uitgenodigd.

5 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 248 A/5 VI. ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK 1. U wordt uitgenodigd voor het assessment als u behoort tot de kandidaten die de hoogste score en de vereiste minimumscore hebben behaald tijdens de voorselectie per computer ( 3 ). 2. Assessment Het assessment vindt in beginsel in Luxemburg plaats en duurt een en een halve dag. U wordt beoordeeld op: A. uw redeneervermogen, aan de hand van de volgende onderdelen: a) verbaal redeneervermogen b) numeriek redeneervermogen c) abstract redeneervermogen Deze toetsen worden afgenomen in taal 1; B. uw specifieke vaardigheden d) vertaling naar taal 1, zonder woordenboek, van een juridische tekst in taal 3 en C. de volgende algemene vaardigheden problemen analyseren en oplossen communiceren kwaliteits- en resultaatgericht werken leren en zich blijven ontwikkelen prioriteiten stellen en organiseren doorzetten samenwerken leidinggeven In punt 1.2 van de leidraad voor algemene vergelijkende onderzoeken worden deze vaardigheden nader beschreven. Deze vaardigheden worden getest door middel van de volgende onderdelen: e) een gestructureerd interview (in het Duits, het Engels of het Frans, waarbij de gekozen taal niet dezelfde mag zijn als taal 1) f) een groepsoefening (in het Duits, het Engels of het Frans, waarbij de gekozen taal niet dezelfde mag zijn als taal 1) g) tweede onderhoud, waarbij de algemene kennis en de taalbeheersing in verband met het nationale recht worden getoetst, in de vorm van een mondelinge presentatie (in taal 1). 3. Score A. Redeneervermogen a) verbaal: 0-20 punten b) numeriek: 0-10 punten c) abstract: 0-10 punten Uw score op de onderdelen a), b) en c) bepaalt niet of u deel kunt nemen aan de rest van het assessment en wordt opgeteld bij de andere onderdelen. B. Specifieke vaardigheden 0-80 punten vereist minimum: 40 punten C. Algemene vaardigheden 0-80 punten voor alle algemene vaardigheden tezamen (10 punten per vaardigheid) vereist minimum: 3 punten per vaardigheid en 40 punten voor de acht algemene vaardigheden tezamen. ( 3 ) Er worden ongeveer viermaal zoveel kandidaten tot het assessment toegelaten als het aantal geslaagde kandidaten zoals vermeld in deze aankondiging (per vergelijkend onderzoek en per categorie). Het precieze aantal zal op de website van EPSO worden bekendgemaakt (www.eu-careers.eu). Wanneer de laatste plaats door verschillende kandidaten met dezelfde score wordt gedeeld, worden al deze kandidaten voor het assessment uitgenodigd.

6 C 248 A/6 NL Publicatieblad van de Europese Unie Inschrijving reservelijsten VII. RESERVELIJSTEN op de U wordt op de reservelijst opgenomen als u behoort tot de kandidaten die aan alle voorwaarden van punt IV voldoen (zie punt I.1 voor het aantal geslaagde kandidaten) ( 4 ). 2. Rangschikking De lijsten worden gerangschikt per vergelijkend onderzoek, per categorie en daarbinnen op alfabetische volgorde. VIII. INSTRUCTIES VOOR HET INDIENEN VAN EEN SOLLICITATIE 1. Elektronische inschrijving 2. Indienen van het sollicitatiedossier U moet zich elektronisch inschrijven volgens de procedure die op de website van EPSO wordt beschreven. Uiterste datum: 14 oktober 2010 om uur 's middags, Belgische tijd. In een latere fase en voor zover u behoort tot de kandidaten die tot het assessment worden toegelaten, wordt u verzocht om een volledig sollicitatiedossier in te dienen (ondertekend exemplaar van het elektronische sollicitatieformulier en bewijsstukken). Uiterste datum: de termijn wordt u te zijner tijd medegedeeld via uw EPSO-account. Instructies: zie punt 2.2 van de leidraad voor algemene vergelijkende onderzoeken. ( 4 ) Wanneer de laatste plaats door verschillende kandidaten met dezelfde score wordt gedeeld, worden al deze kandidaten op de reservelijst geplaatst.

7 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 248 A/7 BIJLAGE I EPSO/AD/192/10 JURISTEN-LINGUÏSTEN (AD 7) VOOR HET DEENS (DA) 1. Vereiste kwalificaties en diploma's U moet een diploma van een volledige universitaire opleiding op het gebied van het Deense recht hebben behaald. (Juridisk kandidateksamen (cand.jur.) eller erhvervsøkonomisk-erhvervsjuridisk kandidateksamen (cand. merc. jur)) Om te bepalen of het niveau overeenkomt met een volledige universitaire studie, houdt de jury rekening met de regels die golden op het moment dat het diploma is behaald. 2. Talenkennis Perfecte beheersing van het Deens Grondige kennis van het Duits, het Engels, het Spaans, het Frans of het Italiaans c) Taal 3 (een andere taal dan taal 1 en 2) Grondige kennis van een van de 23 officiële talen van de Europese Unie Taal 2 of taal 3 moet het Frans zijn. Perfecte beheersing van het Deens Grondige kennis van het Engels of het Frans c) Taal 3 (een andere taal dan taal 2) Grondige kennis van het Duits, het Engels of het Frans Taal 2 of taal 3 moet het Engels zijn. 3. Selectie op basis van kwalificaties In het kader van de selectie op basis van kwalificaties houdt de jury rekening met de volgende elementen: Ruime ervaring met juridische vertalingen Werkervaring op het gebied van het opstellen van juridische teksten Relevantie van het taalprofiel in verhouding tot de eisen van het desbetreffende vergelijkende onderzoek Aantoonbare kennis van meerdere officiële talen van de Europese Unie Ervaring met het opstellen van wetgeving bij een nationale overheid Ervaring met het opstellen van vonnissen en arresten bij een nationale rechtbank Juridische werkervaring: bij een advocatenkantoor als bedrijfsjurist bij een nationale overheid of een internationale organisatie Ervaring met het omzetten en implementeren van Europees recht Postdoctorale studies op een relevant juridisch terrein Diploma's of kwalificaties met betrekking tot talenkennis Ervaring met vertalen en/of reviseren

8 C 248 A/8 NL Publicatieblad van de Europese Unie BIJLAGE II EPSO/AD/193/10 JURISTEN-LINGUÏSTEN (AD 7) VOOR HET DUITS (DE) 1. Vereiste kwalificaties en diploma's U moet een diploma van een volledige universitaire opleiding op het gebied van het Duitse of het Oostenrijkse recht hebben behaald. (Juristische Ausbildung, die im deutschen Recht mit der Ersten Juristischen Staatsprüfung und im österreichischen Recht mit dem Magister der Rechtswissenschaften abgeschlossen wurde) Om te bepalen of het niveau overeenkomt met een volledige universitaire studie, houdt de jury rekening met de regels die golden op het moment dat het diploma is behaald. 2. Talenkennis Perfecte beheersing van het Duits Grondige kennis van het Engels of het Frans c) Taal 3 (een andere taal dan taal 2) Grondige kennis van het Engels of het Frans 3. Selectie op basis van kwalificaties In het kader van de selectie op basis van kwalificaties houdt de jury rekening met de volgende elementen: Ervaring met het opstellen van wetgeving bij een nationale overheid Ervaring met het opstellen van vonnissen en arresten bij een nationale rechtbank Juridische werkervaring: bij een advocatenkantoor als bedrijfsjurist bij een nationale overheid of een internationale organisatie Ervaring met het omzetten en implementeren van Europees recht Postdoctorale studies op een relevant juridisch terrein Diploma's of kwalificaties met betrekking tot talenkennis Ervaring met vertalen en/of reviseren

9 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 248 A/9 BIJLAGE III EPSO/AD/194/10 JURISTEN-LINGUÏSTEN (AD 7) VOOR HET ENGELS (EN) 1. Vereiste kwalificaties en diploma's U moet in het Verenigd Koninkrijk of Ierland een universitair diploma in de rechten of van een daarmee gelijkgestelde studie hebben behaald of u moet in het Verenigd Koninkrijk of Ierland gekwalificeerd zijn als barrister, advocate of solicitor. (You must hold a degree in law, or its equivalent, awarded in the United Kingdom or Ireland or have qualified as a barrister, advocate or solicitor in the United Kingdom or Ireland.) Kandidaten die een opleiding van drie jaar hebben gevolgd, moeten daarnaast over ten minste één jaar relevante werkervaring beschikken. (Candidates who followed a three-year degree course must also have obtained at least one year's appropriate professional experience.) Om te bepalen of het niveau overeenkomt met een volledige universitaire studie, houdt de jury rekening met de regels die golden op het moment dat het diploma is behaald. 2. Talenkennis Perfecte beheersing van het Engels Grondige kennis van het Frans a) Taal 3 Grondige kennis van een van de volgende officiële talen van de EU: BG (Bulgaars), CS (Tsjechisch), DA (Deens), DE (Duits), EL (Grieks), ES (Spaans), ET (Ests), FI (Fins), HU (Hongaars), IT (Italiaans), LT (Litouws), LV (Lets), NL (Nederlands), PL (Pools), PT (Portugees), RO (Roemeens), SK (Slowaaks), SL (Sloveens) of SV (Zweeds). Perfecte beheersing van het Engels Grondige kennis van het Frans a) Taal 3 Grondige kennis van een van de volgende officiële talen van de EU: BG (Bulgaars), CS (Tsjechisch), DA (Deens), DE (Duits), EL (Grieks), ES (Spaans), ET (Ests), FI (Fins), GA (Iers), HU (Hongaars), IT (Italiaans), LT (Litouws), LV (Lets), MT (Maltees), NL (Nederlands), PL (Pools), PT (Portugees), RO (Roemeens), SK (Slowaaks), SL (Sloveens) of SV (Zweeds). 3. Selectie op basis van kwalificaties In het kader van de selectie op basis van kwalificaties houdt de jury rekening met de volgende elementen: Ruime ervaring met juridische vertalingen Werkervaring op het gebied van het opstellen van juridische teksten Relevantie van het taalprofiel in verhouding tot de eisen van het desbetreffende vergelijkende onderzoek Aantoonbare kennis van meerdere officiële talen van de Europese Unie Ervaring met het opstellen van wetgeving bij een nationale overheid Ervaring met het opstellen van vonnissen en arresten bij een nationale rechtbank Juridische werkervaring: bij een advocatenkantoor als bedrijfsjurist bij een nationale overheid of een internationale organisatie Ervaring met het omzetten en implementeren van Europees recht Postdoctorale studies op een relevant juridisch terrein Diploma's of kwalificaties met betrekking tot talenkennis Ervaring met vertalen en/of reviseren

10 C 248 A/10 NL Publicatieblad van de Europese Unie BIJLAGE IV EPSO/AD/195/10 JURISTEN-LINGUÏSTEN (AD 7) VOOR HET LITOUWS (LT) 1. Vereiste kwalificaties en diploma's U moet een doctoraal- of masterdiploma van een volledige universitaire opleiding op het gebied van het Litouwse recht hebben behaald of een daarmee gelijkgesteld diploma waaruit blijkt dat u jurist bent. (Kandidatai turi turėti universitetinį išsilavinimą Lietuvos teisės srityje, patvirtintą teisės bakalauro ar teisės magistro diplomu arba juos atitinkančiu diplomu, suteikiančiu teisininko kvalifikaciją) Om te bepalen of het niveau overeenkomt met een volledige universitaire studie, houdt de jury rekening met de regels die golden op het moment dat het diploma is behaald. 2. Talenkennis Perfecte beheersing van het Litouws Grondige kennis van het Duits, het Engels, het Spaans, het Frans of het Italiaans c) Taal 3 (een andere taal dan taal 1 en 2) Grondige kennis van een van de 23 officiële talen van de Europese Unie Taal 2 of taal 3 moet het Frans zijn. Perfecte beheersing van het Litouws Grondige kennis van het Engels of het Frans c) Taal 3 (een andere taal dan taal 2) Grondige kennis van het Duits, het Engels of het Frans Taal 2 of taal 3 moet het Engels zijn. 3. Selectie op basis van kwalificaties In het kader van de selectie op basis van kwalificaties houdt de jury rekening met de volgende elementen: Ruime ervaring met juridische vertalingen Werkervaring op het gebied van het opstellen van juridische teksten Relevantie van het taalprofiel in verhouding tot de eisen van het desbetreffende vergelijkende onderzoek Aantoonbare kennis van meerdere officiële talen van de Europese Unie Ervaring met het opstellen van wetgeving bij een nationale overheid Ervaring met het opstellen van vonnissen en arresten bij een nationale rechtbank Juridische werkervaring: bij een advocatenkantoor als bedrijfsjurist bij een nationale overheid of een internationale organisatie Ervaring met het omzetten en implementeren van Europees recht Postdoctorale studies op een relevant juridisch terrein Diploma's of kwalificaties met betrekking tot talenkennis Ervaring met vertalen en/of reviseren

11 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 248 A/11 BIJLAGE V EPSO/AD/196/10 JURISTEN-LINGUÏSTEN (AD 7) VOOR HET NEDERLANDS (NL) 1. Vereiste kwalificaties en diploma's Voltooide juridische studie, afgesloten met een diploma Nederlands recht (doctorandus of master) of Belgisch recht (licentiaat of master), afgegeven door een Nederlandstalige rechtenfaculteit. Om te bepalen of het niveau overeenkomt met een volledige universitaire studie, houdt de jury rekening met de regels die golden op het moment dat het diploma is behaald. 2. Talenkennis Perfecte beheersing van het Nederlands Grondige kennis van het Frans c) Taal 3 (een andere taal dan taal 1 en 2) Grondige kennis van een van de 23 officiële talen van de Europese Unie Perfecte beheersing van het Nederlands Grondige kennis van het Engels of het Frans c) Taal 3 (een andere taal dan taal 2) Grondige kennis van het Duits, het Engels of het Frans Taal 2 of taal 3 moet het Engels zijn. 3. Selectie op basis van kwalificaties In het kader van de selectie op basis van kwalificaties houdt de jury rekening met de volgende elementen: Ruime ervaring met juridische vertalingen Werkervaring op het gebied van het opstellen van juridische teksten Relevantie van het taalprofiel in verhouding tot de eisen van het desbetreffende vergelijkende onderzoek Aantoonbare kennis van meerdere officiële talen van de Europese Unie Ervaring met het opstellen van wetgeving bij een nationale overheid Ervaring met het opstellen van vonnissen en arresten bij een nationale rechtbank Juridische werkervaring: bij een advocatenkantoor als bedrijfsjurist bij een nationale overheid of een internationale organisatie Ervaring met het omzetten en implementeren van Europees recht Postdoctorale studies op een relevant juridisch terrein Diploma's of kwalificaties met betrekking tot talenkennis Ervaring met vertalen en/of reviseren

12 C 248 A/12 NL Publicatieblad van de Europese Unie BIJLAGE VI EPSO/AD/197/10 JURISTEN-LINGUÏSTEN (AD 7) VOOR HET ROEMEENS (RO) 1. Vereiste kwalificaties en diploma's U moet een diploma van een volledige universitaire opleiding op het gebied van het Roemeense recht van ten minste vier jaar hebben behaald (diplomă de licență). (Un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare atestat printr-o diplomă în dreptul român de cel puțin patru ani) Om te bepalen of het niveau overeenkomt met een volledige universitaire studie, houdt de jury rekening met de regels die golden op het moment dat het diploma is behaald. 2. Talenkennis Perfecte beheersing van het Roemeens Grondige kennis van het Frans c) Taal 3 (een andere taal dan taal 1 en 2) Grondige kennis van een van de 23 officiële talen van de Europese Unie Perfecte beheersing van het Roemeens Grondige kennis van het Engels of het Frans c) Taal 3 (een andere taal dan taal 2) Grondige kennis van het Duits, het Engels of het Frans Taal 2 of taal 3 moet het Engels zijn. 3. Selectie op basis van kwalificaties In het kader van de selectie op basis van kwalificaties houdt de jury rekening met de volgende elementen: Ruime ervaring met juridische vertalingen Werkervaring op het gebied van het opstellen van juridische teksten Relevantie van het taalprofiel in verhouding tot de eisen van het desbetreffende vergelijkende onderzoek Aantoonbare kennis van meerdere officiële talen van de Europese Unie Ervaring met het opstellen van wetgeving bij een nationale overheid Ervaring met het opstellen van vonnissen en arresten bij een nationale rechtbank Juridische werkervaring: bij een advocatenkantoor als bedrijfsjurist bij een nationale overheid of een internationale organisatie Ervaring met het omzetten en implementeren van Europees recht Postdoctorale studies op een relevant juridisch terrein Diploma's of kwalificaties met betrekking tot talenkennis Ervaring met vertalen en/of reviseren

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO)

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) 21.10.2010 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 285 A/1 V (Adviez) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) AANKONDIGING VAN ALGEMENE VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN EPSO/AD/200/10

Nadere informatie

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE 3.11.2010 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 297 A/1 V (Adviezen) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE AANKONDIGING VAN ALGEMENE VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN EPSO/AST/105-106-107-108/10

Nadere informatie

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO)

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) 17.11.2010 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 312 A/1 V (Adviezen) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) AANKONDIGING VAN ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK EPSO/AST/111/10

Nadere informatie

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO)

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) 25.5.2011 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 155 A/1 V (Adviezen) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) AANKONDIGING VAN ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK EPSO/AD/215/11

Nadere informatie

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO)

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) 14.9.2011 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 271 A/1 V (Adviezen) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) AANKONDIGING VAN ALGEMENE VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN EPSO/AD/227-228-229/11

Nadere informatie

EUROPEES MILIEU AGENTSCHAP SOLLICITATIEFORMULIER

EUROPEES MILIEU AGENTSCHAP SOLLICITATIEFORMULIER EUROPEES MILIEU AGENTSCHAP SOLLICITATIEFORMULIER (Alle vragen moeten worden ingevuld. Gebruik daarbij het woord "geen" indien toepassing; laat geen de vakjes leeg en vermijd het gebruik streepjes. Dit

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: VERDRAG ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 412 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en de voorlopige

Nadere informatie

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE)

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) COASI 102 ASIE 53 ELARG 98 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: PROTOCOL

Nadere informatie

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BIJLAGE PROTOCOL bij het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST. Juridisch specialist (m/v)

KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST. Juridisch specialist (m/v) KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST Functienaam Functiegroep en rang AD 6 Soort contract Referentie Uiterste datum voor het indienen van sollicitaties Standplaats Juridisch

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 25 april 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0083 (NLE) 8457/17 ADD 1 COEST 85 ELARG 28 VOORSTEL van: ingekomen: 24 april 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

(ECDC/AD/2016/SRS-ETB)

(ECDC/AD/2016/SRS-ETB) Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding Vacature voor de functie van tuberculosedeskundige bij de afdeling Surveillance en Respons (ECDC/AD/2016/SRS-ETB) Er worden gegadigden gezocht voor

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992 10 (1992) Nr. 13 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 182 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 8 augustus 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0184 (NLE) 11636/17 ADD 1 COEST 212 ELARG 62 VOORSTEL van: ingekomen: 3 augustus 2017 aan: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.2.2014 COM(2014) 92 final ANNEX 1 BIJLAGE AANVULLEND PROTOCOL BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN HET KONINKRIJK NOORWEGEN NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70 13 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 70 A. TITEL Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering

Nadere informatie

Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon

Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 15 Protokoll in niederländischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LIDSTATEN Brussel, 14

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN VACATURE ECA/2015/JUR. Twee posten van jurist - rang AD 8 - AD 9 Juridische dienst - Voorzitterschap

KENNISGEVING VAN VACATURE ECA/2015/JUR. Twee posten van jurist - rang AD 8 - AD 9 Juridische dienst - Voorzitterschap Personeelszaken Werving en loopbaanontwikkeling KENNISGEVING VAN VACATURE ECA/2015/JUR Twee posten van jurist - rang AD 8 - AD 9 Juridische dienst - Voorzitterschap WIE ZIJN WIJ? De Europese Rekenkamer

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 maart 2005 (OR. en) 6240/05 JUSTCIV 23

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 maart 2005 (OR. en) 6240/05 JUSTCIV 23 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 maart 2005 (OR. en) 6240/05 JUSTCIV 23 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verdrag inzake de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN HET AAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de

Nadere informatie

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD)

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding Vacature voor de functie van senior deskundige op het terrein van door vaccinatie te voorkomen ziekten bij de afdeling Surveillance en Reactie (ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD)

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE

VERDRAG INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE VERDRAG INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK MALTA, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

7107/15 JVS/jvc DGD 1. Raad van de Europese Unie. Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7107/15. Interinstitutioneel dossier: 2015/0049 (NLE)

7107/15 JVS/jvc DGD 1. Raad van de Europese Unie. Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7107/15. Interinstitutioneel dossier: 2015/0049 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutioneel dossier: 2015/0049 (NLE) VISA 85 COLAC 20 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

Lijst bedoeld in artikel 3 van de Overeenkomst DEEL I

Lijst bedoeld in artikel 3 van de Overeenkomst DEEL I BIJLAGE A Lijst bedoeld in artikel 3 van de Overeenkomst DEEL I BESLUITEN VERMELD IN DE EER-OVEREENKOMST zoals die is gewijzigd bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, AANVULLENDE OVEREENKOMST TUSSEN TEN EERSTE, DE EUROPESE UNIE EN HAAR LIDSTATEN, TEN TWEEDE, IJSLAND, EN TEN DERDE, HET KONINKRIJK NOORWEGEN, BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE OVEREENKOMST INZAKE LUCHTVERVOER

Nadere informatie

50E VERJAARDAG VAN DE VERDRAGEN VAN ROME

50E VERJAARDAG VAN DE VERDRAGEN VAN ROME 50E VERJAARDAG VAN DE VERDRAGEN VAN ROME GRAFISCHE HANDLEIDING Logo Het logo Afmetingen van het logo Merkenruimte (beschermingszone) Kleurtoepassingen van het logo Taalversies van het logo Wat niet toegestaan

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST

KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST Functienaam Functiegroep en rang AD 6 Type contract Referentie Uiterste datum voor de indiening van sollicitaties Plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 14 juli 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Nr.

Nadere informatie

Officiële benaming: Nieuw Dak cvba Nationale identificatie: Postadres: Grotestraat 65 Plaats: Genk Postcode: 3600

Officiële benaming: Nieuw Dak cvba Nationale identificatie: Postadres: Grotestraat 65 Plaats: Genk Postcode: 3600 1/ 6 BE001 06/04/2016 - BDA nummer: 2016-510661 Standaardformulier 12 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

(Adviezen) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPESE COMMISSIE

(Adviezen) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPESE COMMISSIE 9.11.2010 C 302 A/1 V (Adviezen) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPESE COMMISSIE BEKENDMAKING VAN EEN VACATURE Directeur voor het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk Bilbao (Spanje)

Nadere informatie

Contactpunt(en): Jacob Godfried Tel T.a.v.: Fax

Contactpunt(en): Jacob Godfried Tel T.a.v.:   Fax 1/ 6 BE001 14/07/2016 - BDA nummer: 2016-521916 Standaardformulier 11 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Er worden gegadigden gezocht voor de functie van tijdelijk functionaris bij het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

Er worden gegadigden gezocht voor de functie van tijdelijk functionaris bij het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding Vacature voor de functie van senior hepatitisdeskundige bij de afdeling Surveillance en Reactie (ECDC/AD/2016/SRS-HEP) Er worden gegadigden gezocht

Nadere informatie

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - niederländischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - niederländischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - niederländischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 VERDRAG INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

Officiële benaming: Vlaamse Bouwmeester Nationale identificatie: Postadres: Boudewijnlaan 30 bus 45 Plaats: Brussel Postcode: 1000

Officiële benaming: Vlaamse Bouwmeester Nationale identificatie: Postadres: Boudewijnlaan 30 bus 45 Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 6 BE001 03/07/2015 - BDA nummer: 2015-517483 Standaardformulier 12 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

EUROPEES GENEESMIDDELENBUREAU (LONDEN)SOLLICITATIEFORMULIER

EUROPEES GENEESMIDDELENBUREAU (LONDEN)SOLLICITATIEFORMULIER EUROPEES GENEESMIDDELENBUREAU (LONDEN)SOLLICITATIEFORMULIER Indiene n via e- mail Afdrukke n formulier Oproep aan arbeidscontractanten tot het indienen van blijken van belangstelling voor tijdelijke tewerkstelling

Nadere informatie

TOLKENPROBLEEM. Finale Wiskunde A-lympiade 2003/2004

TOLKENPROBLEEM. Finale Wiskunde A-lympiade 2003/2004 TOLKENPROBLEEM Finale Wiskunde A-lympiade 2003/2004 De Europese tolkendienst in cijfers 450 tolken in vaste dienst 200 tot 300 freelance tolken per dag 2000 geaccrediteerde freelance tolken 50 vergaderingen

Nadere informatie

Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s gezondheidszorg

Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s gezondheidszorg VWS Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s gezondheidszorg Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 februari 2006, nr. MEVA/BO-2659498, houdende tot wijziging

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Opdrachten gegund door een concessiehouder die zelf geen aanbestedende dienst is

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Opdrachten gegund door een concessiehouder die zelf geen aanbestedende dienst is 1/ 5 BE001 09/02/2017 - BDA nummer: 2017-504115 Standaardformulier 11 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. Studie in verband met artikel 45, lid 2, van het statuut

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. Studie in verband met artikel 45, lid 2, van het statuut NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.2.2011 COM(2011) 42 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD Studie in verband met artikel 45, lid 2, van het statuut NL NL VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE

Nadere informatie

Officiële benaming: Departement Bestuurszaken Nationale identificatie: Postadres: Grasmarkt 61 Plaats: Brussel Postcode: 1000

Officiële benaming: Departement Bestuurszaken Nationale identificatie: Postadres: Grasmarkt 61 Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 6 BE001 17/01/2014 - BDA nummer: 2014-501073 Standaardformulier 12 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Dit document is alleen een HULPMIDDEL bij het invullen van het rapportageformulier, dus niet invullen of opsturen!!!

Dit document is alleen een HULPMIDDEL bij het invullen van het rapportageformulier, dus niet invullen of opsturen!!! Sla de gedownloade vragenlijst eerst op voordat je deze gaat invullen A. ALGEMENE INFORMATIE Vul deze vragenlijst naar behoren in, onderteken deze en stuur de vragenlijst vervolgens per post op naar je

Nadere informatie

(ECDC/AD/2016/ICT-GLPM)

(ECDC/AD/2016/ICT-GLPM) Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding Vacature voor de functie van teamleider projectmanagement binnen de eenheid Informatie- en communicatietechnologie (ECDC/AD/2016/ICT-GLPM) Er worden

Nadere informatie

Vlaamse Bouwmeester Bulletin der Aanbestedingen Nr 84 van 4 april 2015 Publicatie nr

Vlaamse Bouwmeester Bulletin der Aanbestedingen Nr 84 van 4 april 2015 Publicatie nr FR NL Afmelden Vandaag Archief Contact Vlaamse Bouwmeester Bulletin der Aanbestedingen Nr 84 van 4 april 2015 Publicatie nr. 508518 AANKONDIGING VAN EEN PRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN Uittreksel uit de officiële

Nadere informatie

Contactpunt(en): Vanparys Julien Tel T.a.v.: Fax

Contactpunt(en): Vanparys Julien Tel T.a.v.:   Fax 1/ 5 BE001 22/09/2016 - BDA nummer: 2016-528826 Standaardformulier 11 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST

KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST Functienaam Functiegroep en rang AD 9 Type contract Referentie Uiterste datum voor de indiening van sollicitaties Standplaats Deskundige

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

Contactpunt(en): Tel. T.a.v.: Fax Internetadres(sen) (indien van toepassing) Adres van de aanbestedende dienst (URL):

Contactpunt(en): Tel. T.a.v.:   Fax Internetadres(sen) (indien van toepassing) Adres van de aanbestedende dienst (URL): 1/ 12 BE001 18/4/2017 - BDA nummer: 2017-511718 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180 47 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 180 A. TITEL Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

Ref. BEREC/2015/02. Extern

Ref. BEREC/2015/02. Extern Kennisgeving van een vacature en samenstelling van een reservelijst voor de functie van hoofd Administratie en Financiën (TA-AD9) bij het Bureau van Berec Ref. BEREC/2015/02 directoraat- Bekendmaking Functiebenaming

Nadere informatie

Lijst bedoeld in artikel 3 van de Overeenkomst DEEL I

Lijst bedoeld in artikel 3 van de Overeenkomst DEEL I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 41 niederländische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 BIJLAGE A Lijst bedoeld in artikel 3 van de Overeenkomst DEEL I BESLUITEN VERMELD IN DE EER-OVEREENKOMST

Nadere informatie

7111/15 JVS/mg DGD 1. Raad van de Europese Unie. Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7111/15. Interinstitutioneel dossier: 2015/0048 (NLE)

7111/15 JVS/mg DGD 1. Raad van de Europese Unie. Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7111/15. Interinstitutioneel dossier: 2015/0048 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7111/15 Interinstitutioneel dossier: 2015/0048 (NLE) VISA 87 COLAC 22 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.11.2010 COM(2010) 645 definitief 2010/0313 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie, de Bondsstaat

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie. Postadres: Emile Jacqmainlaan 135 Plaats: Brussel Postcode: 1000

Vlaamse Gemeenschapscommissie. Postadres: Emile Jacqmainlaan 135 Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 14 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

Contactpunt(en): Blankert Wendy Tel T.a.v.: Fax

Contactpunt(en): Blankert Wendy Tel T.a.v.:   Fax 1/ 11 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 146 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Franse Republiek

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 28 (1980) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2011 Nr. 95 A. TITEL Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst; (met Protocol en Gemeenschappelijke

Nadere informatie

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 15 Änderungsprotokoll in niederländischer Sprache-NL (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 15 Änderungsprotokoll in niederländischer Sprache-NL (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 15 Änderungsprotokoll in niederländischer Sprache-NL (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN HET AAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, HET

Nadere informatie

Postadres: Krakenstraat 3 Plaats: Leuven Postcode: 3000. E-mail: fabienne.wauters@aankoop.kuleuven.be Fax +32 16328422

Postadres: Krakenstraat 3 Plaats: Leuven Postcode: 3000. E-mail: fabienne.wauters@aankoop.kuleuven.be Fax +32 16328422 1/ 11 BE001 23/7/2012 - BDA nummer: 2012-516484 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.2.2016 COM(2016) 86 final ANNEX 3 BIJLAGE bij het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, IJsland, het

Nadere informatie

1/ 11 BE001 02/06/2017 - BDA nummer: 2017-517277 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Vacature: senior deskundige wetenschappelijke kwaliteit Afdeling: Bureau van het wetenschappelijk hoofd Referentie: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ)

Vacature: senior deskundige wetenschappelijke kwaliteit Afdeling: Bureau van het wetenschappelijk hoofd Referentie: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ) Vacature: senior deskundige wetenschappelijke kwaliteit Afdeling: Bureau van het wetenschappelijk hoofd Referentie: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ) Er worden gegadigden gezocht voor voornoemde functie van tijdelijk

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 17/02/2017 - BDA nummer: 2017-504936 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Officiële benaming: I.S. water-link O.V. Nationale identificatie: Postadres: Mechelsesteenweg 66 Plaats: Antwerpen Postcode: 2018

Officiële benaming: I.S. water-link O.V. Nationale identificatie: Postadres: Mechelsesteenweg 66 Plaats: Antwerpen Postcode: 2018 1/ 9 BE001 13/5/2016 - BDA nummer: 2016-514924 Standaardformulier 5 - NL periode van 3 ar (2017-2019) van de actieve koolfilters zuiderproductie Walem Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 14/06/2010- ID:2010-505181 Standaardformulier 2 - NL EUROPESE UNIE Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg Fax (352) 29 29-42670

Nadere informatie

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 12 BE001 29/04/2011 - BDA nummer: 2011-508883 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2006 (OR. en) 14059/06 ELARG 156 ACCTR 46

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2006 (OR. en) 14059/06 ELARG 156 ACCTR 46 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 november 2006 (OR. en) 14059/06 ELARG 156 ACCTR 46 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Richtlijn van de Raad tot aanpassing van Richtlijn 89/108/EEG

Nadere informatie

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van België Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie

Mededelingen en bekendmakingen

Mededelingen en bekendmakingen Publicatieblad van de Europese Unie C 78 A Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 58e jaargang 6 maart 2015 Inhoud V Adviezen BESTUURLIJKE PROCEDURES Communautair Bureau voor plantenrassen

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.8.2010 COM(2010)410 definitief 2010/0222 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Republiek

Nadere informatie

Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak in zaak C-307/10 IP Translator en gaf daarbij de volgende antwoorden op de prejudiciële vragen:

Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak in zaak C-307/10 IP Translator en gaf daarbij de volgende antwoorden op de prejudiciële vragen: Gemeenschappelijke mededeling over de tenuitvoerlegging van IP Translator v1.2, 20 februari 2014 1 Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak in zaak C-307/10 IP Translator en gaf daarbij de volgende antwoorden

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 16 december 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0294 (NLE) 15208/15 ADD 1 VISA 385 CHINE 25 VOORSTEL van: ingekomen: 15 december 2015 aan: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

AANWERVING VAN EEN TIJDELIJK FUNCTIONARIS VOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL BEGROTING

AANWERVING VAN EEN TIJDELIJK FUNCTIONARIS VOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL BEGROTING COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 AANWERVING VAN EEN TIJDELIJK FUNCTIONARIS VOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL BEGROTING De Commissie organiseert een selectieprocedure met het oog op de aanwerving van een administrateur

Nadere informatie

VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN DE LIDSTAAT WAAR DE GEZINSLEDEN WONEN

VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN DE LIDSTAAT WAAR DE GEZINSLEDEN WONEN ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS Zie aanwijzingen op bladzijde 4 E 411 ( 1 ) VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN

Nadere informatie

Contactpunt(en): Jacob Godfried Tel T.a.v.: Fax

Contactpunt(en): Jacob Godfried Tel T.a.v.:   Fax 1/ 12 BE001 12/06/2017 - BDA nummer: 2017-518260 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 245 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST

KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST Functienaam Functiegroep en rang Type contract Referentie Uiterste datum voor de indiening van sollicitaties Plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Heirweg 158 B Plaats: Laarne Postcode: 9270

Heirweg 158 B Plaats: Laarne Postcode: 9270 1/ 17 BE001 01/06/2016 - BDA nummer: 2016-516834 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

FAQs over meertaligheid en het leren van talen

FAQs over meertaligheid en het leren van talen EUROPESE COMMISSIE MEMO Brussel, 25 september 2012 FAQs over meertaligheid en het leren van talen IP/12/1005 Wat betekent "meertaligheid"? - Het vermogen meerdere talen te beheersen en te spreken; - Een

Nadere informatie

Contactpunt(en): Vande Capelle Patrick Frans Marie-José Tel. T.a.v.: E-mail: patrick.vandecapelle@delijn.be Fax

Contactpunt(en): Vande Capelle Patrick Frans Marie-José Tel. T.a.v.: E-mail: patrick.vandecapelle@delijn.be Fax 1/ 9 BE001 30/01/2014 - BDA nummer: 2014-501997 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE

PUBLIC. Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE PUBLIC USA 37 RELEX 167 JAI 136 AVIATION 105 TELECOM 86 WETGEVINGSBESLUITEN

Nadere informatie

Contactpunt(en): Van der Taelen Marina Germaine Tel. T.a.v.: Fax

Contactpunt(en): Van der Taelen Marina Germaine Tel. T.a.v.:   Fax 1/ 12 BE001 20/06/2017 - BDA nummer: 2017-519634 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009 Directoraat-generaal voorlichting Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 13 november 2012 DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 29/06/2016 - BDA nummer: 2016-520157 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.9.2015 COM(2015) 439 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek

Nadere informatie

INLEIDING. http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf - 1 -

INLEIDING. http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf - 1 - INLEIDING In de Europese Unie wonen 450 miljoen mensen met verschillende etnische, culturele en taalachtergrond. De taalpatronen van de Europese landen zijn ingewikkeld en zowel door historische en geografische

Nadere informatie

M. Cortes Jimenez e.a. tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

M. Cortes Jimenez e.a. tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer) 3 maart 1994 Zaak T-82/92 M. Cortes Jimenez e.a. tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Ambtenaren - Beroep tot nietigverklaring - Bevestigend besluit - Voorwaarden

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van Nederland Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN BLIJKEN VAN BELANGSTELLING ARBEIDSCONTRACTANTEN

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN BLIJKEN VAN BELANGSTELLING ARBEIDSCONTRACTANTEN OPROEP TOT HET INDIENEN VAN BLIJKEN VAN BELANGSTELLING ARBEIDSCONTRACTANTEN OP HET GEBIED VAN ICT-BEVEILIGING Functiegroep III: Assistent ICT-beveiliging Functiegroep IV: Analist ICT-beveiliging EPSO/CAST/S/7/2013

Nadere informatie

Adres van het kopersprofiel (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=252490

Adres van het kopersprofiel (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=252490 1/ 12 BE001 21/10/2016 - BDA nummer: 2016-532814 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Routeplanner? Overzicht

Routeplanner? Overzicht Routeplanner? Is er een routeplanner voor EGrichtlijnen en hoe zou die eruit moeten zien? p.hoogerkamp@mecid.nl Overzicht Relatie tussen Machinerichtlijn, EMC-, ATEX-, PED-, Laagspannings-, WEEE-, ROHS

Nadere informatie