EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO)"

Transcriptie

1 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 248 A/1 V (Adviezen) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) AANKONDIGING VAN ALGEMENE VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN EPSO/AD/ /10 JURISTEN-LINGUÏSTEN (DA/DE/EN/LT/NL/RO) (2010/C 248 A/01) Belangstelling voor een loopbaan bij de instellingen? Beantwoordt uw profiel aan onze criteria? Schrijf u in! Grijp deze kans! Het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) organiseert algemene vergelijkende onderzoeken aan de hand van kwalificaties en examens voor de vorming van een reserve voor de aanwerving van juristen-linguïsten (*) (AD 7). EPSO/AD/192/10 JURISTEN-LINGUÏSTEN VOOR HET DEENS (DA) EPSO/AD/193/10 JURISTEN-LINGUÏSTEN VOOR HET DUITS (DE) EPSO/AD/194/10 JURISTEN-LINGUÏSTEN VOOR HET ENGELS (EN) EPSO/AD/195/10 JURISTEN-LINGUÏSTEN VOOR HET LITOUWS (LT) EPSO/AD/196/10 JURISTEN-LINGUÏSTEN VOOR HET NEDERLANDS (NL) EPSO/AD/197/10 JURISTEN-LINGUÏSTEN VOOR HET ROEMEENS (RO) Deze algemene vergelijkende onderzoeken hebben als doel reservelijsten vast te stellen om te kunnen voorzien in vacatures bij de instellingen van de Europese Unie. Lees vóór u uw sollicitatie indient aandachtig de leidraad die in Publicatieblad C 184 A van 8 juli 2010 en op de website van EPSO bekendgemaakt is. Deze leidraad vormt een integrerend onderdeel van de aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek en biedt inzicht in de procedurele regels en de inschrijvingsvoorschriften. I. ALGEMENE INFORMATIE INHOUD II. III. IV. AARD VAN DE FUNCTIES TOELATINGSVOORWAARDEN TOELATING EN SELECTIE OP BASIS VAN KWALIFICATIES V. VOORSELECTIETOETS PER COMPUTER (*) Elke verwijzing in deze aankondiging naar een persoon van het mannelijke geslacht slaat tevens op personen van het vrouwelijke geslacht.

2 C 248 A/2 NL Publicatieblad van de Europese Unie VI. ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK VII. RESERVELIJSTEN VIII. INSTRUCTIES VOOR HET INDIENEN VAN EEN SOLLICITATIE I. ALGEMENE INFORMATIE 1. Aantal geslaagde kandidaten per vergelijkend onderzoek en per categorie Hof van Justitie Parlement/Raad EPSO/AD/192/10 DA: 8 2 EPSO/AD/193/10 DE: 8 EPSO/AD/194/10 EN: 10 8 EPSO/AD/195/10 LT: 9 2 EPSO/AD/196/10 NL: 9 2 EPSO/AD/197/10 RO: Opmerkingen Met uitzondering van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/193/10 zijn de onderzoeken naar instelling gesplitst in twee categorieën (Hof van Justitie en Europees Parlement/Raad). U kunt zich slechts voor één van de zes onderzoeken en voor één categorie inschrijven. Bij uw elektronische inschrijving moet u een keuze maken. Deze keuze kan niet meer gewijzigd worden zodra u uw sollicitatie elektronisch hebt bevestigd en ingediend. II. AARD VAN DE FUNCTIES De Europese instellingen werven hooggekwalificeerde juristen aan die in staat moeten zijn om in de taal van het vergelijkende onderzoek vaak complexe juridische teksten en wetgeving uit ten minste twee talen te vertalen en te controleren, met behulp van de gebruikelijke kantoorsoftware. Vertalen en reviseren in de taal van het vergelijkend onderzoek vanuit ten minste twee andere officiële talen van de Europese Unie van juridische teksten (arresten van het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor Europese ambtenarenzaken, conclusies van de advocaten-generaal, memories van de partijen, enz.) en juridische analysen in samenwerking met de griffie en de andere diensten van het Hof van Justitie. Volgen van de wetgevingsprocedure, controleren van reeds vertaalde en gereviseerde teksten in de taal van het vergelijkend onderzoek op hun juridische overeenstemming en de overeenstemming tussen de verschillende taalversies. Controleren van de redactionele kwaliteit en nagaan of aan de formele opmaakregels is voldaan. Intensief contact onderhouden met de verschillende partijen die betrokken zijn bij de wetgevingsprocedure. Incidenteel vertalen van korte juridische teksten, met name uit het Engels of het Frans. III. TOELATINGSVOORWAARDEN Op de uiterste datum voor de elektronische inschrijving moet u voldoen aan de volgende algemene en specifieke voorwaarden: 1. Algemene voorwaarden a) Onderdaan zijn van één van de lidstaten van de Europese Unie. b) Uw rechten als staatsburger bezitten. c) Voldaan hebben aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wettelijke voorschriften inzake de militaire dienstplicht. d) In zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de beoogde functie vereist zijn.

3 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 248 A/3 2. Specifieke voorwaarden 2.1 Vereiste kwalificaties en diploma's Zie bijlage 2.2 Talenkennis De officiële talen van de Europese Unie zijn de volgende: BG (Bulgaars) CS (Tsjechisch) DA (Deens) DE (Duits) EL (Grieks) EN (Engels) ES (Spaans) ET (Ests) FI (Fins) FR (Frans) GA (Iers) HU (Hongaars) IT (Italiaans) LT (Litouws) LV (Lets) MT (Maltees) NL (Nederlands) PL (Pools) PT (Portugees) RO (Roemeens) SK (Slowaaks) SL (Sloveens) SV (Zweeds) Taal 1 Hoofdtaal Perfecte beheersing van de taal van het vergelijkend onderzoek Taal 2 Eerste brontaal (een andere taal dan taal 1) Grondige kennis van taal 2 Taal 3 Tweede brontaal (een andere taal dan taal 1 en 2) Grondige kennis van taal 3 De talenkennis en de talencombinaties voor elk vergelijkend onderzoek en voor elke categorie worden beschreven in de bijlage. NB De onderdelen e) en f) van de algemene vaardigheden van het assessment vinden plaats in het Duits (DE), het Engels (EN) of het Frans (FR), waarbij de gekozen taal niet dezelfde mag zijn als taal 1. IV. TOELATING EN SELECTIE OP BASIS VAN KWALIFICATIES 1. Toelating tot het vergelijkend onderzoek Op basis van uw elektronische sollicitatieformulier wordt onderzocht of u aan de algemene en specifieke voorwaarden voldoet. Als dat het geval is, wordt u toegelaten tot het vergelijkend onderzoek. 2. Selectie op basis van kwalificaties Indien het aantal toegelaten kandidaten meer dan twintigmaal het aantal geslaagde kandidaten per vergelijkend onderzoek en per categorie bedraagt, gaat de jury over tot een selectie op basis van kwalificaties en stelt hij de criteria voor de beoordeling van de kwalificaties vast. Deze selectie geschiedt op basis van de verklaringen van de kandidaten in hun elektronische sollicitatieformulier.

4 C 248 A/4 NL Publicatieblad van de Europese Unie De jury bepaalt welke van de kandidaten die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen over de beste kwalificaties beschikken (met name diploma's en werkervaring) wat betreft relevantie en niveau ten opzichte van de functieomschrijvingen (zie selectiecriteria in de bijlage). Deze selectie wordt als volgt uitgevoerd: a) elk selectiecriterium krijgt een gewicht van 1 tot 3, naargelang van het belang dat de jury aan dat criterium hecht; b) voor elk criterium kent de jury een score tussen 0 en 4 toe, naargelang van de kwalificaties van de kandidaat. Vervolgens stelt de jury een ranglijst van de kandidaten op ( 1 ). De kandidaten die de hoogste score hebben behaald voor de selectie op basis van kwalificaties worden uitgenodigd voor de voorselectie ( 2 ). Er worden maximaal twintigmaal zoveel kandidaten tot de voorselectie toegelaten als het aantal geslaagde kandidaten zoals vermeld in deze aankondiging. Het precieze aantal zal op de website van EPSO worden bekendgemaakt (www.eu-careers.eu). Wanneer het aantal toegelaten kandidaten minder dan twintigmaal het aantal geslaagde kandidaten bedraagt, vindt geen selectie op basis van kwalificaties plaats en worden alle kandidaten die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen toegelaten tot de voorselectie. 3. Controle van de verklaringen van de kandidaten Na afloop van het assessment worden de verklaringen van de kandidaten in hun elektronische sollicitatieformulier gecontroleerd door EPSO wat betreft de algemene voorwaarden en door de jury wat betreft de specifieke voorwaarden en de eventuele selectie op basis van kwalificaties. Als hierbij blijkt dat de verklaringen niet kunnen worden gestaafd door passende bewijsstukken, wordt de betrokken kandidaat uitgesloten van het vergelijkend onderzoek. Deze controle wordt uitgevoerd voor de kandidaten die de vereiste minimumscores en de hoogste totaalscores hebben behaald voor de voorselectie en het assessment (zie de punten V en VI), te beginnen met de kandidaat met de hoogste score. Deze controle wordt uitgevoerd in aflopende volgorde van de score totdat het aantal op de reservelijst op te nemen kandidaten, die daadwerkelijk voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden, is bereikt. De bewijsstukken van de kandidaten die buiten dit quotum vallen, zullen niet worden onderzocht. V. VOORSELECTIE PER COMPUTER Vertaling naar taal 1, zonder woordenboek, van een juridi- Vertaling naar taal 1, zonder woordenboek, van een juridische tekst in taal 2. sche tekst in taal 2. Hiervoor worden ten hoogste 80 punten toegekend (vereist minimum: 40). Duur: ongeveer twee uur. Voor de berekening van de eindscore wordt de bij de voorselectie behaalde score opgeteld bij de score van het assessment. ( 1 ) Kandidaten die niet worden uitgenodigd voor het assessment, kunnen een kopie aanvragen van het formulier waarop de jury hun kwalificaties heeft beoordeeld. Dit verzoek moet binnen tien kalenderdagen na mededeling van de resultaten worden ingediend. ( 2 ) Wanneer de laatste plaats door verschillende kandidaten met dezelfde score wordt gedeeld, worden al deze kandidaten voor de voorselectie per computer uitgenodigd.

5 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 248 A/5 VI. ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK 1. U wordt uitgenodigd voor het assessment als u behoort tot de kandidaten die de hoogste score en de vereiste minimumscore hebben behaald tijdens de voorselectie per computer ( 3 ). 2. Assessment Het assessment vindt in beginsel in Luxemburg plaats en duurt een en een halve dag. U wordt beoordeeld op: A. uw redeneervermogen, aan de hand van de volgende onderdelen: a) verbaal redeneervermogen b) numeriek redeneervermogen c) abstract redeneervermogen Deze toetsen worden afgenomen in taal 1; B. uw specifieke vaardigheden d) vertaling naar taal 1, zonder woordenboek, van een juridische tekst in taal 3 en C. de volgende algemene vaardigheden problemen analyseren en oplossen communiceren kwaliteits- en resultaatgericht werken leren en zich blijven ontwikkelen prioriteiten stellen en organiseren doorzetten samenwerken leidinggeven In punt 1.2 van de leidraad voor algemene vergelijkende onderzoeken worden deze vaardigheden nader beschreven. Deze vaardigheden worden getest door middel van de volgende onderdelen: e) een gestructureerd interview (in het Duits, het Engels of het Frans, waarbij de gekozen taal niet dezelfde mag zijn als taal 1) f) een groepsoefening (in het Duits, het Engels of het Frans, waarbij de gekozen taal niet dezelfde mag zijn als taal 1) g) tweede onderhoud, waarbij de algemene kennis en de taalbeheersing in verband met het nationale recht worden getoetst, in de vorm van een mondelinge presentatie (in taal 1). 3. Score A. Redeneervermogen a) verbaal: 0-20 punten b) numeriek: 0-10 punten c) abstract: 0-10 punten Uw score op de onderdelen a), b) en c) bepaalt niet of u deel kunt nemen aan de rest van het assessment en wordt opgeteld bij de andere onderdelen. B. Specifieke vaardigheden 0-80 punten vereist minimum: 40 punten C. Algemene vaardigheden 0-80 punten voor alle algemene vaardigheden tezamen (10 punten per vaardigheid) vereist minimum: 3 punten per vaardigheid en 40 punten voor de acht algemene vaardigheden tezamen. ( 3 ) Er worden ongeveer viermaal zoveel kandidaten tot het assessment toegelaten als het aantal geslaagde kandidaten zoals vermeld in deze aankondiging (per vergelijkend onderzoek en per categorie). Het precieze aantal zal op de website van EPSO worden bekendgemaakt (www.eu-careers.eu). Wanneer de laatste plaats door verschillende kandidaten met dezelfde score wordt gedeeld, worden al deze kandidaten voor het assessment uitgenodigd.

6 C 248 A/6 NL Publicatieblad van de Europese Unie Inschrijving reservelijsten VII. RESERVELIJSTEN op de U wordt op de reservelijst opgenomen als u behoort tot de kandidaten die aan alle voorwaarden van punt IV voldoen (zie punt I.1 voor het aantal geslaagde kandidaten) ( 4 ). 2. Rangschikking De lijsten worden gerangschikt per vergelijkend onderzoek, per categorie en daarbinnen op alfabetische volgorde. VIII. INSTRUCTIES VOOR HET INDIENEN VAN EEN SOLLICITATIE 1. Elektronische inschrijving 2. Indienen van het sollicitatiedossier U moet zich elektronisch inschrijven volgens de procedure die op de website van EPSO wordt beschreven. Uiterste datum: 14 oktober 2010 om uur 's middags, Belgische tijd. In een latere fase en voor zover u behoort tot de kandidaten die tot het assessment worden toegelaten, wordt u verzocht om een volledig sollicitatiedossier in te dienen (ondertekend exemplaar van het elektronische sollicitatieformulier en bewijsstukken). Uiterste datum: de termijn wordt u te zijner tijd medegedeeld via uw EPSO-account. Instructies: zie punt 2.2 van de leidraad voor algemene vergelijkende onderzoeken. ( 4 ) Wanneer de laatste plaats door verschillende kandidaten met dezelfde score wordt gedeeld, worden al deze kandidaten op de reservelijst geplaatst.

7 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 248 A/7 BIJLAGE I EPSO/AD/192/10 JURISTEN-LINGUÏSTEN (AD 7) VOOR HET DEENS (DA) 1. Vereiste kwalificaties en diploma's U moet een diploma van een volledige universitaire opleiding op het gebied van het Deense recht hebben behaald. (Juridisk kandidateksamen (cand.jur.) eller erhvervsøkonomisk-erhvervsjuridisk kandidateksamen (cand. merc. jur)) Om te bepalen of het niveau overeenkomt met een volledige universitaire studie, houdt de jury rekening met de regels die golden op het moment dat het diploma is behaald. 2. Talenkennis Perfecte beheersing van het Deens Grondige kennis van het Duits, het Engels, het Spaans, het Frans of het Italiaans c) Taal 3 (een andere taal dan taal 1 en 2) Grondige kennis van een van de 23 officiële talen van de Europese Unie Taal 2 of taal 3 moet het Frans zijn. Perfecte beheersing van het Deens Grondige kennis van het Engels of het Frans c) Taal 3 (een andere taal dan taal 2) Grondige kennis van het Duits, het Engels of het Frans Taal 2 of taal 3 moet het Engels zijn. 3. Selectie op basis van kwalificaties In het kader van de selectie op basis van kwalificaties houdt de jury rekening met de volgende elementen: Ruime ervaring met juridische vertalingen Werkervaring op het gebied van het opstellen van juridische teksten Relevantie van het taalprofiel in verhouding tot de eisen van het desbetreffende vergelijkende onderzoek Aantoonbare kennis van meerdere officiële talen van de Europese Unie Ervaring met het opstellen van wetgeving bij een nationale overheid Ervaring met het opstellen van vonnissen en arresten bij een nationale rechtbank Juridische werkervaring: bij een advocatenkantoor als bedrijfsjurist bij een nationale overheid of een internationale organisatie Ervaring met het omzetten en implementeren van Europees recht Postdoctorale studies op een relevant juridisch terrein Diploma's of kwalificaties met betrekking tot talenkennis Ervaring met vertalen en/of reviseren

8 C 248 A/8 NL Publicatieblad van de Europese Unie BIJLAGE II EPSO/AD/193/10 JURISTEN-LINGUÏSTEN (AD 7) VOOR HET DUITS (DE) 1. Vereiste kwalificaties en diploma's U moet een diploma van een volledige universitaire opleiding op het gebied van het Duitse of het Oostenrijkse recht hebben behaald. (Juristische Ausbildung, die im deutschen Recht mit der Ersten Juristischen Staatsprüfung und im österreichischen Recht mit dem Magister der Rechtswissenschaften abgeschlossen wurde) Om te bepalen of het niveau overeenkomt met een volledige universitaire studie, houdt de jury rekening met de regels die golden op het moment dat het diploma is behaald. 2. Talenkennis Perfecte beheersing van het Duits Grondige kennis van het Engels of het Frans c) Taal 3 (een andere taal dan taal 2) Grondige kennis van het Engels of het Frans 3. Selectie op basis van kwalificaties In het kader van de selectie op basis van kwalificaties houdt de jury rekening met de volgende elementen: Ervaring met het opstellen van wetgeving bij een nationale overheid Ervaring met het opstellen van vonnissen en arresten bij een nationale rechtbank Juridische werkervaring: bij een advocatenkantoor als bedrijfsjurist bij een nationale overheid of een internationale organisatie Ervaring met het omzetten en implementeren van Europees recht Postdoctorale studies op een relevant juridisch terrein Diploma's of kwalificaties met betrekking tot talenkennis Ervaring met vertalen en/of reviseren

9 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 248 A/9 BIJLAGE III EPSO/AD/194/10 JURISTEN-LINGUÏSTEN (AD 7) VOOR HET ENGELS (EN) 1. Vereiste kwalificaties en diploma's U moet in het Verenigd Koninkrijk of Ierland een universitair diploma in de rechten of van een daarmee gelijkgestelde studie hebben behaald of u moet in het Verenigd Koninkrijk of Ierland gekwalificeerd zijn als barrister, advocate of solicitor. (You must hold a degree in law, or its equivalent, awarded in the United Kingdom or Ireland or have qualified as a barrister, advocate or solicitor in the United Kingdom or Ireland.) Kandidaten die een opleiding van drie jaar hebben gevolgd, moeten daarnaast over ten minste één jaar relevante werkervaring beschikken. (Candidates who followed a three-year degree course must also have obtained at least one year's appropriate professional experience.) Om te bepalen of het niveau overeenkomt met een volledige universitaire studie, houdt de jury rekening met de regels die golden op het moment dat het diploma is behaald. 2. Talenkennis Perfecte beheersing van het Engels Grondige kennis van het Frans a) Taal 3 Grondige kennis van een van de volgende officiële talen van de EU: BG (Bulgaars), CS (Tsjechisch), DA (Deens), DE (Duits), EL (Grieks), ES (Spaans), ET (Ests), FI (Fins), HU (Hongaars), IT (Italiaans), LT (Litouws), LV (Lets), NL (Nederlands), PL (Pools), PT (Portugees), RO (Roemeens), SK (Slowaaks), SL (Sloveens) of SV (Zweeds). Perfecte beheersing van het Engels Grondige kennis van het Frans a) Taal 3 Grondige kennis van een van de volgende officiële talen van de EU: BG (Bulgaars), CS (Tsjechisch), DA (Deens), DE (Duits), EL (Grieks), ES (Spaans), ET (Ests), FI (Fins), GA (Iers), HU (Hongaars), IT (Italiaans), LT (Litouws), LV (Lets), MT (Maltees), NL (Nederlands), PL (Pools), PT (Portugees), RO (Roemeens), SK (Slowaaks), SL (Sloveens) of SV (Zweeds). 3. Selectie op basis van kwalificaties In het kader van de selectie op basis van kwalificaties houdt de jury rekening met de volgende elementen: Ruime ervaring met juridische vertalingen Werkervaring op het gebied van het opstellen van juridische teksten Relevantie van het taalprofiel in verhouding tot de eisen van het desbetreffende vergelijkende onderzoek Aantoonbare kennis van meerdere officiële talen van de Europese Unie Ervaring met het opstellen van wetgeving bij een nationale overheid Ervaring met het opstellen van vonnissen en arresten bij een nationale rechtbank Juridische werkervaring: bij een advocatenkantoor als bedrijfsjurist bij een nationale overheid of een internationale organisatie Ervaring met het omzetten en implementeren van Europees recht Postdoctorale studies op een relevant juridisch terrein Diploma's of kwalificaties met betrekking tot talenkennis Ervaring met vertalen en/of reviseren

10 C 248 A/10 NL Publicatieblad van de Europese Unie BIJLAGE IV EPSO/AD/195/10 JURISTEN-LINGUÏSTEN (AD 7) VOOR HET LITOUWS (LT) 1. Vereiste kwalificaties en diploma's U moet een doctoraal- of masterdiploma van een volledige universitaire opleiding op het gebied van het Litouwse recht hebben behaald of een daarmee gelijkgesteld diploma waaruit blijkt dat u jurist bent. (Kandidatai turi turėti universitetinį išsilavinimą Lietuvos teisės srityje, patvirtintą teisės bakalauro ar teisės magistro diplomu arba juos atitinkančiu diplomu, suteikiančiu teisininko kvalifikaciją) Om te bepalen of het niveau overeenkomt met een volledige universitaire studie, houdt de jury rekening met de regels die golden op het moment dat het diploma is behaald. 2. Talenkennis Perfecte beheersing van het Litouws Grondige kennis van het Duits, het Engels, het Spaans, het Frans of het Italiaans c) Taal 3 (een andere taal dan taal 1 en 2) Grondige kennis van een van de 23 officiële talen van de Europese Unie Taal 2 of taal 3 moet het Frans zijn. Perfecte beheersing van het Litouws Grondige kennis van het Engels of het Frans c) Taal 3 (een andere taal dan taal 2) Grondige kennis van het Duits, het Engels of het Frans Taal 2 of taal 3 moet het Engels zijn. 3. Selectie op basis van kwalificaties In het kader van de selectie op basis van kwalificaties houdt de jury rekening met de volgende elementen: Ruime ervaring met juridische vertalingen Werkervaring op het gebied van het opstellen van juridische teksten Relevantie van het taalprofiel in verhouding tot de eisen van het desbetreffende vergelijkende onderzoek Aantoonbare kennis van meerdere officiële talen van de Europese Unie Ervaring met het opstellen van wetgeving bij een nationale overheid Ervaring met het opstellen van vonnissen en arresten bij een nationale rechtbank Juridische werkervaring: bij een advocatenkantoor als bedrijfsjurist bij een nationale overheid of een internationale organisatie Ervaring met het omzetten en implementeren van Europees recht Postdoctorale studies op een relevant juridisch terrein Diploma's of kwalificaties met betrekking tot talenkennis Ervaring met vertalen en/of reviseren

11 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 248 A/11 BIJLAGE V EPSO/AD/196/10 JURISTEN-LINGUÏSTEN (AD 7) VOOR HET NEDERLANDS (NL) 1. Vereiste kwalificaties en diploma's Voltooide juridische studie, afgesloten met een diploma Nederlands recht (doctorandus of master) of Belgisch recht (licentiaat of master), afgegeven door een Nederlandstalige rechtenfaculteit. Om te bepalen of het niveau overeenkomt met een volledige universitaire studie, houdt de jury rekening met de regels die golden op het moment dat het diploma is behaald. 2. Talenkennis Perfecte beheersing van het Nederlands Grondige kennis van het Frans c) Taal 3 (een andere taal dan taal 1 en 2) Grondige kennis van een van de 23 officiële talen van de Europese Unie Perfecte beheersing van het Nederlands Grondige kennis van het Engels of het Frans c) Taal 3 (een andere taal dan taal 2) Grondige kennis van het Duits, het Engels of het Frans Taal 2 of taal 3 moet het Engels zijn. 3. Selectie op basis van kwalificaties In het kader van de selectie op basis van kwalificaties houdt de jury rekening met de volgende elementen: Ruime ervaring met juridische vertalingen Werkervaring op het gebied van het opstellen van juridische teksten Relevantie van het taalprofiel in verhouding tot de eisen van het desbetreffende vergelijkende onderzoek Aantoonbare kennis van meerdere officiële talen van de Europese Unie Ervaring met het opstellen van wetgeving bij een nationale overheid Ervaring met het opstellen van vonnissen en arresten bij een nationale rechtbank Juridische werkervaring: bij een advocatenkantoor als bedrijfsjurist bij een nationale overheid of een internationale organisatie Ervaring met het omzetten en implementeren van Europees recht Postdoctorale studies op een relevant juridisch terrein Diploma's of kwalificaties met betrekking tot talenkennis Ervaring met vertalen en/of reviseren

12 C 248 A/12 NL Publicatieblad van de Europese Unie BIJLAGE VI EPSO/AD/197/10 JURISTEN-LINGUÏSTEN (AD 7) VOOR HET ROEMEENS (RO) 1. Vereiste kwalificaties en diploma's U moet een diploma van een volledige universitaire opleiding op het gebied van het Roemeense recht van ten minste vier jaar hebben behaald (diplomă de licență). (Un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare atestat printr-o diplomă în dreptul român de cel puțin patru ani) Om te bepalen of het niveau overeenkomt met een volledige universitaire studie, houdt de jury rekening met de regels die golden op het moment dat het diploma is behaald. 2. Talenkennis Perfecte beheersing van het Roemeens Grondige kennis van het Frans c) Taal 3 (een andere taal dan taal 1 en 2) Grondige kennis van een van de 23 officiële talen van de Europese Unie Perfecte beheersing van het Roemeens Grondige kennis van het Engels of het Frans c) Taal 3 (een andere taal dan taal 2) Grondige kennis van het Duits, het Engels of het Frans Taal 2 of taal 3 moet het Engels zijn. 3. Selectie op basis van kwalificaties In het kader van de selectie op basis van kwalificaties houdt de jury rekening met de volgende elementen: Ruime ervaring met juridische vertalingen Werkervaring op het gebied van het opstellen van juridische teksten Relevantie van het taalprofiel in verhouding tot de eisen van het desbetreffende vergelijkende onderzoek Aantoonbare kennis van meerdere officiële talen van de Europese Unie Ervaring met het opstellen van wetgeving bij een nationale overheid Ervaring met het opstellen van vonnissen en arresten bij een nationale rechtbank Juridische werkervaring: bij een advocatenkantoor als bedrijfsjurist bij een nationale overheid of een internationale organisatie Ervaring met het omzetten en implementeren van Europees recht Postdoctorale studies op een relevant juridisch terrein Diploma's of kwalificaties met betrekking tot talenkennis Ervaring met vertalen en/of reviseren

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 18 BE001 6/5/2015 - BDA nummer: 2015-511605 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Sibelga - Mobiele platform, WFM oplossingen, CRM en extranetsystemen. Plaats: Brussels Postcode: 1000

Sibelga - Mobiele platform, WFM oplossingen, CRM en extranetsystemen. Plaats: Brussels Postcode: 1000 1/ 12 BE001 03/04/2014 - BDA nummer: 2014-507257 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

De Belgische Staat, vertegenwoordigd door Belnet, Staatsdienst met afzonderlijk beheer. Plaats: Brussel Postcode: 1050

De Belgische Staat, vertegenwoordigd door Belnet, Staatsdienst met afzonderlijk beheer. Plaats: Brussel Postcode: 1050 1/ 13 BE001 17/9/2012 - BDA nummer: 2012-521112 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN Bijlage V EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL ONDERWIJS EN CULTUUR SOCRATES-PROGRAMMA ERASMUS-PROJECTEN ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN VERLENGDE PROJECTEN VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

AANWERVING VAN EEN TIJDELIJK FUNCTIONARIS VOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL BEGROTING

AANWERVING VAN EEN TIJDELIJK FUNCTIONARIS VOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL BEGROTING COM/TA/BUDG.R3/14/AD5 AANWERVING VAN EEN TIJDELIJK FUNCTIONARIS VOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL BEGROTING De Commissie organiseert een selectieprocedure met het oog op de aanwerving van een administrateur

Nadere informatie

wooneenheden - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

wooneenheden - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking 1/ 12 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 15 BE001 19/11/2012 - BDA nummer: 2012-527174 Standaardformulier 2 - NL het gecombineerd presenteren van data uit ArcGis software en Cognos Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 14 BE001 17/7/2015 - BDA nummer: 2015-518925 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 15 BE001 31/03/2015 - BDA nummer: 2015-508060 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Smals Nationale identificatie: Postadres: Fonsnylaan 20 Plaats: Brussel Postcode: 1060

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Smals Nationale identificatie: Postadres: Fonsnylaan 20 Plaats: Brussel Postcode: 1060 1/ 17 BE001 10/07/2013 - BDA nummer: 2013-516141 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 28 BE001 3/6/2015 - BDA nummer: 2015-514203 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 14 BE001 17/05/2011 - BDA nummer: 2011-510472 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - KCE. Plaats: Bruxelles-Brussel Postcode: 1000. E-mail: pascale.martou@kce.fgov.be Fax +32 22873385

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - KCE. Plaats: Bruxelles-Brussel Postcode: 1000. E-mail: pascale.martou@kce.fgov.be Fax +32 22873385 1/ 13 BE001 19/06/2012 - BDA nummer: 2012-513531 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Plaats: Brussel Postcode: 1060. Contactpunt(en): Adelment Sylvie Pascale Tel. +32 24322649 T.a.v.: E-mail: sylvie.adelment@infrabel.

Plaats: Brussel Postcode: 1060. Contactpunt(en): Adelment Sylvie Pascale Tel. +32 24322649 T.a.v.: E-mail: sylvie.adelment@infrabel. 1/ 10 BE001 21/08/2014 - BDA nummer: 2014-518547 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

TRACES. Gebruikershandleiding Officiële Handelsdocumenten Deel II. Bestemd voor... Bevoegde autoriteiten (EU/EVA-LVE/OPD)

TRACES. Gebruikershandleiding Officiële Handelsdocumenten Deel II. Bestemd voor... Bevoegde autoriteiten (EU/EVA-LVE/OPD) Gebruikershandleiding Officiële Handelsdocumenten Deel II Bestemd voor... Bevoegde autoriteiten (EU/EVA-LVE/OPD) Certificatie van... I. INTRA Diergezondheidscertificaten voor intracommunautaire handel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein.

De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. Een afstudeeronderzoek naar de juridische waarde van de akte van beëdiging van de beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. 2013

Nadere informatie

1/ 14 BE001 27/6/2014 - BDA nummer: 2014-514596 Standaardformulier 2 - NL Oproep tot kandidaatstelling - Raamcontract VoIP voor lokale overheden

1/ 14 BE001 27/6/2014 - BDA nummer: 2014-514596 Standaardformulier 2 - NL Oproep tot kandidaatstelling - Raamcontract VoIP voor lokale overheden 1/ 14 BE001 27/6/2014 - BDA nummer: 2014-514596 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Small Business en Retail Management

Small Business en Retail Management Small Business en Retail Management Bachelor SBRM voltijds en duaal Associate degree SBRM voltijds en duaal Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 Stenden hogeschool Rengerslaan 8 Postbus 1298 8900 CG

Nadere informatie

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Met betrekking tot een open meerjarige opdracht (3 jaar) voor de verwezenlijking van een gecertificeerde opleiding in blended learning

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET

VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

Contactpunt(en): Maras Björn Tel. +32 22129524 Procurement Manager E-mail: bjorn.maras@fedict.be Fax

Contactpunt(en): Maras Björn Tel. +32 22129524 Procurement Manager E-mail: bjorn.maras@fedict.be Fax 1/ 12 BE001 03/06/2015 - BDA nummer: 2015-514269 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:...

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de selectieprocedure

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie