PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 5 juni 2008 (23.06) (OR. fr) 10285/08 ADD 2 LIMITE JURI FO 45 JAI 305 JUSTCIV 119 COPE 118 CRIMORG 87

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 5 juni 2008 (23.06) (OR. fr) 10285/08 ADD 2 LIMITE JURI FO 45 JAI 305 JUSTCIV 119 COPE 118 CRIMORG 87"

Transcriptie

1 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 5 juni 2008 (23.06) (OR. fr) PUBLIC 10285/08 ADD 2 LIMITE JURI FO 45 JAI 305 JUSTCIV 119 COPE 118 CRIMORG 87 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie ingekomen: 2 juni 2008 aan: de heer Javier SOLANA, secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger Betreft: Werkdocument van de diensten van de Commissie Begeleidend document bij de mededeling aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité Naar een Europese strategie inzake e-justitie - Samenvatting van de effectbeoordeling Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008)1944 Bijlage: SEC(2008) /08 ADD 2 lv DG H 2A LIMITE L

2 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, SEC(2008)1944 WERKDOCUME T VA DE DIE STE VA DE COMMISSIE Begeleidend document bij de mededeling aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité aar een Europese strategie inzake e-justitie SAME VATTI G VA DE EFFECTBEOORDELI G COM(2008)329 final SEC(2008)1947 NL NL

3 WERKDOCUME T VA DE DIE STE VA DE COMMISSIE Samenvatting van de effectbeoordeling bij de mededeling aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité aar een Europese strategie inzake e-justitie 1. De politieke achtergrond In juni 2007 heeft de Raad JBZ (document 10393/07 JURINFO 21) verschillende prioriteiten vastgesteld voor de ontwikkeling van e-justitie in de Europese Unie: oprichten van een Europese interface (e-justitieportaal); scheppen van de voorwaarden voor de koppeling van verschillende registers, zoals strafregisters, insolventieregisters, handels- en bedrijvenregisters en kadasters; starten van de voorbereidingen voor het gebruik van ICT voor de Europese betalingsbevelprocedure, in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1896/2006; verbeteren van het gebruik van de videoconferentietechniek in grensoverschrijdende procedures, inzonderheid voor de bewijsverkrijging; ontwikkelen van hulpmiddelen voor vertolking en vertaling. Tijdens het Duitse, het Portugese en het (huidige) Sloveense voorzitterschap zijn de werkzaamheden in verband met e-justitie gestaag vooruitgegaan. Werkzaamheden in dit verband moeten: prioriteit geven aan operationele projecten; de voorkeur geven aan gedecentraliseerde structuren, terwijl op Europees niveau voor coördinatie wordt gezorgd; gebaseerd worden op bestaande rechtsinstrumenten en gebruik maken van IT-instrumenten om hun doeltreffendheid te verhogen. Ook het Europees Parlement heeft zich voor het project e-justitie uitgesproken. Op dit gebied zijn er reeds verschillende initiatieven op Europees en nationaal niveau aan de gang (document 6358/08, JURINFO 14). Het gebruik van moderne informatietechnologieën, zowel op civielrechtelijk als op strafrechtelijk gebied, is steeds door de Commissie aangemoedigd. Verschillende instrumenten die zijn aangenomen in het kader van de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken voorzien in deze mogelijkheid, zoals het Europese betalingsbevel, de verordening inzake bewijsvoering en de Europese procedure voor geringe vorderingen. Voorts beheert de Commissie sedert 2003 in nauwe samenwerking met de lidstaten het portaal van het Europese justitiële netwerk in burgerlijke en handelszaken, dat voor de burgers in 22 talen toegankelijk is. De Commissie heeft ook de Europese justitiële atlas ontworpen, een NL 2 NL

4 elektronisch instrument dat ter beschikking staat van rechters en beoefenaars van juridische beroepen en waarmee zij online grensoverschrijdende procedures kunnen behandelen. Deze twee instrumenten zijn ontegensprekelijk hoekstenen van een toekomstig Europees kader voor e-justitie. Op strafrechtelijk gebied werkt de Commissie aan een instrument waarmee informatie uit de strafregisters van de lidstaten kan worden uitgewisseld. Voorts heeft Eurojust beveiligde communicatiesystemen met nationale autoriteiten ontwikkeld, met name in het kader van het projet E-POC. De komende jaren zal e-justitie ruime gelegenheid bieden om de Europese rechtsruimte concreter te maken voor de burgers. Om een globale strategie voor deze belangrijke aangelegenheid vast te stellen, wenst de Commissie in mei een mededeling inzake e-justitie aan te nemen. In deze mededeling zullen objectieve criteria worden vastgesteld om de prioriteiten te bepalen, vooral voor toekomstige projecten op Europees niveau, met de bedoeling binnen een redelijke termijn concrete resultaten te bereiken. 2. Vaststelling van het probleem Terwijl de vraag naar justitie in heel Europa toeneemt en de grensoverschrijdende dimensie daarvan gestaag aan belang wint ingevolge de grotere mobiliteit van marktdeelnemers en burgers, slagen de traditionele rechtsstelsels er niet in doeltreffend te reageren op nieuwe behoeften. Grensoverschrijdende justitie heeft geheel eigen kenmerken en brengt specifieke uitdagingen mee waarvoor passende en innovatieve oplossingen moeten worden gevonden. De voornaamste nadelen van grensoverschrijdende justitie kunnen als volgt worden samengevat: te weinig bekendheid met procedures in andere lidstaten; taalbarrières; moeilijkheden bij de uitwisseling van informatie tussen gerechtelijke autoriteiten van verschillende lidstaten; gebrek aan vertrouwen tussen gerechtelijke autoriteiten van verschillende lidstaten; onvoldoende tenuitvoerlegging van bestaande EU-instrumenten; problemen in verband met de beveiliging en authenticatie van documenten. De diversiteit van de bestaande nationale initiatieven op dit gebied wijst weliswaar op het belang van het fenomeen, maar kan er ook toe leiden dat er op nationaal niveau voor verschillende en uiteenlopende technische oplossingen wordt gekozen. Hierdoor kan de interoperabiliteit ernstig in de problemen komen. Het initiatief e-justitie wil dit risico voorkomen door een gemeenschappelijke aanpak voor te stellen. NL 3 NL

5 3. Doelstellingen van het initiatief In de mededeling worden de volgende doelstellingen vastgesteld: informatie gemakkelijker toegankelijk maken, door deze online te plaatsen en op gezette tijden bij te werken; procedures versnellen, met name door het gebruik van videoconferentie te stroomlijnen en de gecoördineerde ontwikkeling van e-justitie te ondersteunen; het wederzijdse vertrouwen tussen gerechtelijke autoriteiten verbeteren, met name door taalbarrières weg te nemen en betrouwbare instrumenten aan te reiken om de beveiliging en authenticatie van gegevens te garanderen; de mechanismen voor grensoverschrijdende justitiële samenwerking versterken, met name door praktische instrumenten te ontwikkelen en de toepassing van bestaande EU-instrumenten te vergemakkelijken; bestaande projecten coördineren en zorgen voor hun samenhang. 4. Beleidsopties In het verslag van de effectbeoordeling worden vier verschillende beleidsopties om de problemen aan te pakken, onderzocht, waaronder het status quo (optie 1). a) Optie 1 (status quo): e-justitie wordt aan de lidstaten overgelaten en de bestaande projecten worden voortgezet + Er zijn geen middelen nodig Het is onwaarschijnlijk dat de huidige problemen worden opgelost. Er bestaat een gevaar van uiteenlopende technische oplossingen b) Optie 2 (steun voor grensoverschrijdende maatregelen en aanmoedigen van uitwisselingen van beproefde methoden) + Nationale projecten zullen waarschijnlijk een grotere dynamiek krijgen. Er zijn weinig middelen nodig Beperkte ambitie en probleemoplossende capaciteit c) Optie 3 (Europees initiatief inzake e-justitie): op basis van vier criteria kan de strategie op de volgende maatregelen geconcentreerd worden: gebruik van videoconferentie, oprichting van een e-justitieportaal, betere hulp bij vertaling door de ontwikkeling van online geautomatiseerde vertaalhulpmiddelen, verbetering van de communicatie tussen gerechtelijke autoriteiten, meer koppelingen tussen nationale registers, online-instrumenten voor Europese procedures (bijvoorbeeld het Europese betalingsbevel) + Combineert Europese dimensie en nationale bevoegdheid. Levert schaalvoordelen op NL 4 NL

6 Verschillende projecten vereisen afzonderlijke beoordelingen van de haalbaarheid d) Optie 4 (wetgevend optreden): horizontale instrumenten waarbij gemeenschappelijke technische en juridische normen voor e-justitie worden opgelegd + Gemeenschappelijke oplossingen die uiterst doeltreffend zijn Rechtsgrondslag, politieke gevoeligheid van de aangelegenheid 5. Optie die de voorkeur geniet Optie 3, die elementen van optie 2 bevat, is de beleidsoptie die de voorkeur geniet. Waarom? De ontwikkeling van concrete projecten ter verbetering van de justitiële samenwerking (vertalingen, videoconferentie enzovoort) wordt aangemoedigd. Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel wordt initiatief inzake e-justitie op nationaal niveau aangemoedigd, terwijl de samenhang op Europees niveau gegarandeerd wordt door de uitwisseling van beproefde methoden. Het gevaar van uiteenlopende technische oplossingen wordt vermeden, zonder dat er een enkele norm hoeft te worden opgelegd. Er kunnen schaalvoordelen tot stand worden gebracht en nationale overheden en burgers kunnen kosten besparen, zonder dat er een buitensporige financiële last op de schouders van de EU en de lidstaten wordt gelegd. Er wordt een basis voor een scharnierfunctie van de instellingen van de EU gelegd, terwijl de (juridische en politieke) valkuilen van een wetgevend optreden worden vermeden. 6. Wie worden met het probleem geconfronteerd? De lidstaten, bij wie de primaire verantwoordelijkheid berust om te zorgen voor doeltreffende en betrouwbare justitie. De Europese Commissie, als hoedster van de verdragen. De gerechtelijke autoriteiten van de lidstaten, die meer gesofisticeerde instrumenten nodig hebben om te communiceren, vooral in grensoverschrijdende gevallen. De beoefenaars van juridische beroepen, de burgers en de ondernemingen, die allen voorstander zijn van een beter gebruik van IT-instrumenten, zodat beter gereageerd kan worden op hun behoeften op het gebied van justitie. NL 5 NL

7 7. Wie zijn geraadpleegd? Bij de voorbereiding van de effectbeoordeling werd rekening gehouden met de reacties van lidstaten, gerechtelijke autoriteiten, beoefenaars van juridische beroepen, burgers en ondernemingen. Voorafgaand aan het opstellen van deze effectbeoordeling werden al deze actoren direct of indirect geraadpleegd. Om de behoeften van de burgers op het gebied van civiele justitie te meten, is gebruikgemaakt van het resultaat van een Eurobarometeronderzoek in verband met civiele justitie. De standpunten van de beoefenaars van juridische beroepen werden verzameld door middel van een vragenlijst die via het justitiële netwerk in burgerlijke zaken en het justitiële netwerk in strafzaken werd verspreid. De standpunten van de gerechtelijke autoriteiten van de lidstaten werden verzameld door middel van vragenlijsten over het gebruik van ICT in de gerechtelijke stelsels van de lidstaten, over insolventieregisters en over videoconferentie, die door de Raad werden verspreid. Bij de interne raadpleging heeft het leidende DG nauwe contacten onderhouden met de DG s DIGIT, DGT, ENTR, INFSO, MARKT, TREN, OLAF, OPOCE en SG. NL 6 NL

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2009) 557.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2009) 557. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 5 mei 2009 (06.05) (OR. en) 9493/09 ADD 2 EF 66 ECOFI 340 CO SOM 104 I GEKOME DOCUME T - ADDE DUM van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 december 2006 (07.12) (OR. en) 15768/06 LIMITE TELECOM 118 DATAPROTECT 47 JAI 642 CONSOM 131 RECH 332

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 december 2006 (07.12) (OR. en) 15768/06 LIMITE TELECOM 118 DATAPROTECT 47 JAI 642 CONSOM 131 RECH 332 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 december 2006 (07.12) (OR. en) PUBLIC 15768/06 LIMITE TELECOM 118 DATAPROTECT 47 JAI 642 CONSOM 131 RECH 332 VERSLAG van: het COREPER aan: de RAAD nr. vorig

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2011 (09.11) (OR. en) 15939/11 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2011/0298 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2011 (09.11) (OR. en) 15939/11 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2011/0298 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 oktober 2011 (09.11) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0298 (COD) 15939/11 ADD 1 EF 143 ECOFI 709 CODEC 1784 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband

Nadere informatie

RAADPLEGINGSDOCUMENT: MEDEDELING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER DE RECHTEN VAN HET KIND

RAADPLEGINGSDOCUMENT: MEDEDELING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER DE RECHTEN VAN HET KIND RAADPLEGINGSDOCUMENT: MEDEDELING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER DE RECHTEN VAN HET KIND (2011-2014) 1 De rechten van het kind. Overeenkomstig artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie dient

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Brussel, 3 oktober 2012 (13.11) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 14394/12 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2012/0250 (COD)

Brussel, 3 oktober 2012 (13.11) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 14394/12 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2012/0250 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 3 oktober 2012 (13.11) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0250 (COD) 14394/12 ADD 1 UD 237 E T 226 CORDROGUE 63 CODEC 2265 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 november 2008 (21.11) (OR. fr) 15944/08 E ER 400 E V 851 RELEX 930 ATO 110 POLGE 122 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 oktober 2011 (OR. en) 15624/11 ECOFI 686 EF 138 MI 498

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 oktober 2011 (OR. en) 15624/11 ECOFI 686 EF 138 MI 498 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 17 oktober 2011 (OR. en) 15624/11 ECOFI 686 EF 138 MI 498 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese

Nadere informatie

RICHTLIJN 2012/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2012/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 14.11.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 315/57 RICHTLIJN 2012/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 13.3.2004 L 77/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 460/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 oktober 2000 (24.10) (OR. fr) 12569/00 LIMITE ECOFIN 298 MI 132 SOC 374

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 oktober 2000 (24.10) (OR. fr) 12569/00 LIMITE ECOFIN 298 MI 132 SOC 374 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 oktober 2000 (24.10) (OR. fr) 12569/00 LIMITE ECOFIN 298 MI 132 SOC 374 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Bernhard ZEPTER, adjunct-secretaris-generaal van de Europese

Nadere informatie

Brussel, 20 maart 2013 (20.03) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 7710/13 CO SOM 54 MI 224

Brussel, 20 maart 2013 (20.03) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 7710/13 CO SOM 54 MI 224 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 maart 2013 (20.03) (OR. en) 7710/13 CO SOM 54 MI 224 BEGELEIDE DE OTA van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

Europese procedure voor geringe vorderingen

Europese procedure voor geringe vorderingen Praktische handleiding voor de toepassing van de Europese procedure voor geringe vorderingen conform Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling

Nadere informatie

E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten

E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten ISSN 1680-9785 NL RAAD VA N DE EUROPESE UNIE S E C R E TA R I A AT- G E N E R A A L E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten 2 0 0 2 E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.11.2012 COM(2012) 702 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Het beschermen

Nadere informatie

Burgerlijk recht voor allen bereikbaar

Burgerlijk recht voor allen bereikbaar Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken Burgerlijk recht voor allen bereikbaar Welkom op onze website, een nieuw initiatief om het gerecht beter toegankelijk te maken voor de Europese

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 13.2.2004 COM(2004) 96 definitief 2004/0025 (COD) Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een meerjarenprogramma

Nadere informatie

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr.

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr. NL 2014 nr. 11 Speciaal verslag De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden EUROPESE REKENKAMER EUROPESE REKENKAMER 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 4398-1

Nadere informatie

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 RICHTLIJN 2006/32/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 oktober 2004 (13.01) (OR. en) 13495/04 EDUC 191 SOC 482 CODEC 1121

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 oktober 2004 (13.01) (OR. en) 13495/04 EDUC 191 SOC 482 CODEC 1121 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 oktober 2004 (13.01) (OR. en) 13495/04 EDUC 191 SOC 482 CODEC 1121 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 13 oktober 2004 Betreft: Voorstel voor een aanbeveling

Nadere informatie

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag van de EU over de mensenrechten

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag van de EU over de mensenrechten RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2000 (05.10) (OR. fr,en) 11317/00 LIMITE PESC 395 COHOM 5 RELEX 32 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 maart 2011 (OR. fr) 7592/11 COMAG 31 COMEP 6 WTO 96 ENER 53 AGRI 206 ECOFIN 131 TOUR 4 TRANS 73 EDUC 47 MED 6

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 maart 2011 (OR. fr) 7592/11 COMAG 31 COMEP 6 WTO 96 ENER 53 AGRI 206 ECOFIN 131 TOUR 4 TRANS 73 EDUC 47 MED 6 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 maart 2011 (OR. fr) 7592/11 COMAG 31 COMEP 6 WTO 96 ENER 53 AGRI 206 ECOFIN 131 TOUR 4 TRANS 73 EDUC 47 MED 6 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 317 JBZ-Raad U BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 17 september 2007 FM 2007-02078 M Onderwerp Groenboek

Nadere informatie