Geboorte en afstamming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geboorte en afstamming"

Transcriptie

1 Geboorte en afstamming De geboorte van een kind brengt een aantal administratieve verplichtingen met zich mee. Wanneer moet ik de aangifte doen? Hoe zal het kindje heten? Wat als u een kind wenst te erkennen? Kan ik de naam nog wijzigingen? Wat bij adoptie? Hoe een geboorteakte opvragen? In deze brochure kan u een antwoord vinden op deze vragen. 1

2 Inhoudstafel 1. Aangifte van geboorte 2 2. Erkenning van een kind 3 3. Vaststelling van afstamming bij de geboorte 3 4. Familienaam 4 5. Voornaam 4 6. Geboorte in het buitenland 5 7. Geboorteakte 6 8. Polio-inenting 7 9. Kraamgeld Geboortepremies Identiteitstukken voor kinderen en KID-ID Adoptie Naamsverandering/Naamsverbetering Procedure wijziging familienaam Procedure voornaamswijziging Nationaliteit Contact 16 2

3 1. Aangifte van geboorte Wat? De aangifte van een geboorte gebeurt aan de loketten van de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar het kind wordt geboren. Deze aangifte dient te gebeuren uiterlijk 15 kalenderdagen na de bevalling (dag van de bevalling inbegrepen). Is de laatste dag van aangifte een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Door wie gebeurt de aangifte? Wanneer de ouders gehuwd zijn: de vader en/of de moeder. Wanneer de ouders niet gehuwd zijn: de moeder; de persoon die het kind erkend heeft vóór de geboorte; de persoon die het kind wil erkennen bij de aangifte van de geboorte, in dat geval dient ook de moeder aanwezig te zijn bij de aangifte. Na het verstrijken van de vijftiende dag kan enkel nog een vertegenwoordiger van het ziekenhuis waar de bevalling plaatsvond de aangifte doen. Dat kan de arts zijn, de vroedvrouw of een andere persoon die bij de bevalling aanwezig was. Wat dient u mee te brengen bij de aangifte? het geboortebewijs, dit is een geneeskundig attest opgemaakt door de geneesheer of de vroedvrouw die bij de bevalling aanwezig was (statistisch model I ); de identiteitskaarten van vader en moeder indien u gehuwd bent ook uw trouwboekje bewijs van erkenning (indien erkenning voor de geboorte in een andere gemeente) 3

4 2. Erkenning van een kind Wat? De bepaling van de afstamming kan worden vastgesteld door een erkenning. De erkenning is een wettelijke bekentenis van vader- of moederschap aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Die wordt in een erkenningakte vastgelegd. Wie? Man Zowel een ongehuwde als een gehuwde man kan, mits toestemming van de moeder, een kind erkennen waarvoor de wet geen andere vader heeft aangewezen. Deze toestemming van de moeder is nodig zolang het kind minderjarig is. Het kind zelf moet, vanaf 12 jaar, ook toestemming tot erkenning geven. Bij de erkenning van een meerderjarige moet enkel de meerderjarige toestemmen. Samenwonen is geen voorwaarde voor erkenning. Vrouw De erkenning door de moeder gebeurt enkel wanneer ze anoniem bevalt in het buitenland of wanneer de geboorteakte ontbreekt. Wanneer? Een erkenning kan zowel gebeuren vóór de geboorte, tijdens of na de geboorteaangifte en zelfs na het overlijden van het kind, indien dit afstammelingen heeft nagelaten. Indien het geen afstammelingen heeft nagelaten moet dit binnen het jaar na de geboorte gebeuren. Waar? U kunt een kind erkennen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van om het even welke gemeente in België (noch woonplaats, noch geboorteplaats van het kind of ouders zijn bepalend). Hoe? De moeder en de erkenner begeven zich samen naar de loketten van de burgerlijke stand en brengen de volgende stukken mee: de identiteitskaarten van de moeder van het kind en van de erkenner; een recent afschrift van de geboorteakte van het kind indien het kind niet geboren is in Lokeren; een doktersattest, bij een erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke 4 bevallingsdatum is vermeld.

5 3. Vaststelling van afstamming bij de geboorte De afstamming van moederszijde Het kind heeft als moeder de persoon die als zodanig in de akte van geboorte is aangeduid. Hierdoor ontstaat een directe familierechtelijke verhouding tussen het kind en de moeder die in de geboorteakte is vermeld. Evenwel is de aanduiding van de moeder in de geboorteakte een weerlegbaar vermoeden en kan aldus met alle wettelijke middelen worden betwist. De afstamming van vaderszijde met toepassing van het wettelijk vermoeden Het kind dat geboren is tijdens het huwelijk of binnen 300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk, heeft de echtgenoot van de moeder als vader. Het kind dat geboren is binnen 300 dagen na de ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk van zijn moeder en na een nieuw huwelijk van deze, heeft de nieuwe echtgenoot tot vader. Wordt dit vaderschap betwist, dan wordt de vorige echtgenoot geacht de vader te zijn. De betwisting behoort tot de bevoegdheid van de rechtbank. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand heeft hierover geen enkel beoordelingsrecht. LET WEL! Het wettelijk vermoeden van vaderschap wordt echter door de regelgeving (voorzien in art. 316bis BW) afgezwakt. Zo zullen gehuwde koppels en koppels die in een echtscheidingsprocedure verwikkeld zijn, een gemeenschappelijke verklaring moeten afleggen om aan hun kind alsnog de wettige echtgenoot van de moeder als vader in de geboorteakte van het kind te laten opnemen, als dit kind meer dan 300 dagen na hun inschrijving op een afzonderlijk adres of na toestemming van de rechter om op een afzonderlijk adres te gaan wonen, is geboren. 5

6 6 4. Familienaam 4.1. In België geboren kinderen die de Belgische nationaliteit hebben De bepaling en eventuele keuze van familienaam van een kind hangt in het Belgisch recht af van het moment en de wijze waarop de afstamming van vaderszijde en moederszijde komt vast te staan: - tussen gehuwden: naam van de vader - in het geval de ouders niet gehuwd zijn en er geen erkenning is gebeurd en de moeder is ongehuwd of reeds meer dan 300 dagen weduwe of meer dan 300 dagen uit echt gescheiden: naam van de moeder; een erkenning is gebeurd en de moeder is ongehuwd of reeds meer dan 300 dagen weduwe of meer dan 300 dagen uit de echt gescheiden, de vader is ongehuwd of weduwnaar: - de erkenning vindt plaats vóór of tijdens de geboorteaangifte: naam van de vader; - de erkenning vindt plaats na de geboorteaangifte: naam van de moeder. De moeder en de erkenner kunnen echter uitdrukkelijk in de erkenningsakte verklaren dat het kind de naam van de vader zal dragen (keuzemogelijkheid). - uit een moeder die met een andere vrouw is gehuwd: naam moeder Voor meer gecompliceerde gevallen is het aangeraden om reeds tijdens de zwangerschap inlichtingen in te winnen bij de dienst burgerlijke stand In België geboren kinderen die een vreemde nationaliteit hebben Wanneer een kind niet de Belgische nationaliteit heeft, wordt de naam van het kind bepaald door het recht van de nationaliteit van het kind. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet de toepasselijke buitenlandse wetgeving onderzoeken, bv. voor een kind met de Russische nationaliteit moet het Russische (naams) recht geraadpleegd worden. Er zal bijgevolg eerst moeten vastgesteld worden welke nationaliteit het kind heeft voor zijn of haar naam bepaald kan worden. Om de nationaliteit van een kind te bepalen, moet men vaak eerst vaststellen wie zijn ouders zijn en welke nationaliteiten hij door zijn ouders heeft bekomen. Eenmaal vastgesteld welke nationaliteit het kind heeft, kan worden bepaald welke naam in de geboorteakte moet worden vermeld. Zo zal de vraag of het kind de naam van de vader en/of de naam van de moeder krijgt, worden beantwoord door de nationale wet van het kind. Een Spaans kind bv. krijgt overeenkomstig het Spaanse recht de eerste naam van de vader en de eerste naam van de moeder.

7 De nationale wet van het kind bepaalt ook de eventuele mogelijkheid voor de ouders om de naam van hun kind te kiezen. Meer info: Dienst burgerlijke stand 5. Voornaam De keuze van de voornaam of voornamen behoort toe aan beide ouders. In geval van betwisting tussen beide ouders kunnen zij zich tot de jeugdrechtbank wenden. Belangrijk bij het kiezen van een voornaam is dat u er rekening mee houdt dat een voornaam een leven lang moet meegaan. Het is dus niet aangewezen om dit in een opwelling te bepalen. De tijd van het dikke voornaamwoordenboek van de burgerlijke stand, vol met namen van kalenderheiligen en roemrijke historische figuren, is geschiedenis. Wel wordt er nog steeds, in het belang van het kind, op toegezien dat een voornaam niet bespottelijk of verwarrend is. De ambtenaar van de burgerlijke stand mag in de geboorteakte geen voornamen opnemen die aanleiding geven tot verwarring, het kind of derden kunnen schaden. De beoordeling van de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt beperkt door de mogelijkheid van de ouders om in beroep te gaan bij de Rechtbank van Eerste Aanleg. Bovendien is de Procureur des Konings verplicht jaarlijks de registers na te zien en kan hij bij deze gelegenheid ook beroep instellen tegen ten onrechte ingeschreven voornamen. Voor niet-belgen gebeurt het kiezen van een voornaam volgens de wetgeving van hun land. 7

8 6. Geboorte in het buitenland Waar wordt de geboorteakte van een Belg, geboren in het buitenland, opgemaakt? De geboorteakte van een Belg, geboren in een vreemd land, mag worden opgemaakt: hetzij door de plaatselijke overheden, in de vorm die in dat land gebruikelijk is; hetzij door de Belgisch diplomatieke of consulaire agenten. Wanneer kunnen personen, geboren in het buitenland, een afschrift of uittreksel van hun geboorteakte in België verkrijgen? De persoon is geboren in het buitenland als kind van een Belgische beroepsmilitair, die gekazerneerd was in een garnizoensplaats in het buitenland. De geboorteakte kunt u in de officiële woonplaats van uw ouders in België op het ogenblik van de geboorte, opvragen. De persoon werd geboren in het buitenland en zijn Belgische ouders woonden er op het ogenblik van zijn geboorte. Als zijn ouders de geboorte hebben gemeld op de Belgische ambassade van hun woonplaats, is deze gedeponeerd op de FOD (Federale Overheidsdienst) Buitenlandse Zaken. Daar kunt u terecht voor een afschrift. De geboorteakte is overgeschreven in de (eerste) woonplaats in België na de terugkeer naar België. Dit is meestal enkel het geval indien dit duidelijk op verzoek was van de betrokkene of zijn vertegenwoordiger. U contacteert het best de woonplaats in kwestie voor meer informatie. De persoon werd geboren in het buitenland, maar is gehuwd in België. U kunt een afschrift van uw geboorteakte uit de aanhangsels van uw huwelijksdossier krijgen op de burgerlijke griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Als het om een huwelijksdossier van het lopende kalenderjaar gaat, kunt u een afschrift krijgen op de dienst burgerlijke stand van de huwelijksplaats. 8

9 Overschrijving van een buitenlandse geboorteakte in de registers van de burgerlijke stand. Wat? Indien u als Belg geboren bent in het buitenland, kunt u uw geboorteakte laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van uw woonplaats in België of deze van uw eerste vestiging bij de terugkeer naar België. Bij gebreke van een woonplaats of verblijfplaats in België, kan de overschrijving gebeuren in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente van de laatste woonplaats, of bij gebreke hiervan, in de registers van de burgerlijke stand van de stad Brussel. Indien de geboorteakte in het buitenland opgemaakt werd door de Belgische diplomatieke of consulaire agenten, zenden deze een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte aan het FOD Buitenlandse Zaken. Op verzoek van het FOD Buitenlandse Zaken wordt de desbetreffende akte overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Voordeel Eenmaal de geboorteakte is overgeschreven, kan u bij de dienst burgerlijke stand terecht voor het opvragen van uittreksels of afschriften uit de geboorteakte. Mee te brengen een volledig afschrift van de geboorteakte, voorzien van alle nodige geldigverklaringen (legalisatie), afhankelijk van het land van herkomst; een Nederlandse vertaling door een beëdigd vertaler. 9

10 7. Geboorteakte Wat? in een geboorteakte vindt u alle gegevens omtrent de geboorte van een persoon naam en voornamen van het kind naam en voornamen van moeder en/of vader geboortedatum, geboorte uur geslacht eventuele vermeldingen in de rand van de akte inzake wijzigingen aan bovenvermelde zaken. Ze wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. Waar? Een uittreksel of afschrift kunt u aanvragen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats. Voor geboortes op het grondgebied van de stad Lokeren, kunt u terecht op de dienst burgerlijke stand (loket 8-9). U kunt uw uittreksel ook elektronisch of telefonisch aanvragen: of www. lokeren.be of 09/ Wie kan een afschrift van een akte van de burgerlijke stand aanvragen? Enkel de volgende personen kunnen een afschrift of een uittreksel, met vermelding van de afstamming, van akten van minder dan 100 jaar verkrijgen: de persoon op wie de akte betrekking heeft; de echtgenoot of overlevende echtgenoot; de wettelijke vertegenwoordiger (b.v. de voogd); openbare overheden; de bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen) dus niet: de bloedverwanten in zijlijn (b.v. broers en zusters), de aanverwanten in rechte lijn (b.v. schoonouders en schoonkinderen) of de aanverwanten in zijlijn (b.v. schoonbroer of schoonzuster); de erfgenamen; de notaris en de advocaat van voornoemden. 10

11 Voor alle andere personen krijgt u van ons een uittreksel zonder afstamming. Een uittreksel zonder afstamming vermeldt enkel het feit van de geboorte, huwelijk of overlijden, maar niet de afstamming van de betrokken persoon of andere informatie uit de akte. Als u toch een akte wil met vermelding van afstamming moet u per brief een vraag richten aan het stadsbestuur, dienst burgerlijke stand, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren. Opgelet: als de akte minder dan 100 jaar oud is, moet u de toestemming hebben van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde. U voegt deze toestemming bij uw brief. Voor akten van meer dan 100 jaar oud, kunt u best contact opnemen met het stadsarchief. Mee te brengen? Uw identiteitskaart. 8. Polio-inenting Wat? De inenting tegen polio of kinderverlamming is in België verplicht. Zij moet, zonder neven- of tegenwerking, vier maal gebeuren voor de leeftijd van 18 maanden. Wanneer? Zuigelingen krijgen op de leeftijd van 2, 3, 4 en maanden het gecombineerd vaccin toegediend. Waar? De inenting kan gebeuren: in een consultatiebureau van Kind en Gezin bij de huisarts bij de kinderarts in het ziekenhuis. In de laatste drie gevallen betaalt u wel het doktersbezoek. Het vaccin zelf is steeds gratis. 11

12 12 Uitzonderingen? Om medische redenen kan de arts beslissen: de inentingen oraal toe te dienen in drie doses (op 3, 5 en 12 maanden) de inentingen uit te stellen. In dat geval schrijft de arts een attest van medisch uitstel dat u bezorgt aan de dienst burgerlijke stand, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren. Een kind dat voor de leeftijd van 18 maanden van het buitenland naar België verhuist, kan volgens een ander schema gevaccineerd zijn. Wanneer het inentingsschema voldoet aan de geldende wetten van het land van herkomst, wordt het attest hier goedgekeurd. Wanneer het inentingsschema niet voltooid is of wanneer het attest ontbreekt, dan beslist de arts over het verdere verloop. Het attest? U ontvangt het blanco polioattest bij de geboorteaangifte. Na de vier inentingen moet u het attest laten invullen door de arts die de baby vaccineerde. Bij verlies van het originele document mag de arts een polioattest opmaken. Nadien bezorgt u het attest of de vaccinatie kaart binnen de 14 dagen aan het gemeentebestuur van uw woonplaats. Bent u inwoner van de stad Lokeren, dan bezorgt u dit attest aan de dienst burgerlijke stand (loket 8 of 9). 9. Kraamgeld Vanaf de zesde zwangerschapsmaand kan iedere werknemer, hetzij als loontrekkende, werkloze, invalide, gepensioneerde of loopbaanonderbreker, het kraamgeld aanvragen. Dit gebeurt via een formulier dat verkrijgbaar is bij de werkgever of het kinderbijslagfonds. De uitbetaling van de premie kan reeds na het verstrijken van de zevende zwangerschapsmaand gebeuren. Het kraamgeld kan tot drie jaar na de geboorte worden aangevraagd. Indien u meer informatie wenst, kunt u terecht bij: - het kinderbijslagfonds - de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70, 1000 Brussel Tel (gratis nummer) - FOD Sociale Zekerheid Zwarte-Lievevrouwstraat 3c, 1000 Brussel Tel. (09)

13 10. Geboortepremies Werkgevers, mutualiteiten en vakbonden geven bij een geboorte soms een geboortepremie; indien u daarvan wenst te genieten, neemt u best met hen contact op. 11. Identiteitstukken voor kinderen en KIDS-ID Het identiteitsstuk Bij de geboorte van een kind verstrekt de dienst bevolking gratis een identiteitsstuk zonder foto. Dit identiteitsstuk is geldig tot het kind 12 jaar wordt. Dit identiteitsstuk dient u niet af te halen. Het wordt automatisch naar u thuis opgestuurd De KIDS-ID De KIDS-ID is een identiteitsdocument voor -12-jarigen en een reisdocument dat in de meeste Europese landen en bepaalde landen daarbuiten geldig is als het kind vergezeld is door een ouder met geldige identiteitskaart. Vooral op het vlak van veiligheid zijn de voordelen groot. Vooreerst is met tal van beveiligingssystemen gezorgd dat de kaart moeilijk te vervalsen is. Bovendien kan uw kind zijn KIDS-ID, dankzij de chip met pincode, gebuiken om zich veiliger op het internet te begeven of om veiliger te chatten. De KIDS-ID is ook een bescherming als uw kind in een noodsituatie verkeert. Op de kaart staat immers een telefoonnummer waarop gebeld kan worden als uw kind verloren loopt of een ongeluk heeft gehad. Via het telefoonnummer worden de ouders meteen gewaarschuwd, of andere verwanten of vrienden die u zelf in een bepaalde volgorde opgeeft. Wie kan dit document aanvragen? De uitreiking gebeurt op aanvraag van de persoon of personen die het ouderlijke gezag over het kind uitoefenen. 13

14 Wat is de geldigheidsduur van de KIDS-ID? 3 jaar Kan de KIDS-ID ook aan buitenlandse kinderen uitgereikt worden? Neen, het betreft slechts Belgische kinderen. In afwachting van de op puntstelling van het project voor de elektronische verblijfsbewijzen voor vreemdelingen, wordt aan buitenlandse kinderen wel nog een kartonnen identiteitsdocument voor -12-jarigen uitgereikt. Mee te brengen bij de aanvraag: - de aanvrager moet zijn identiteitskaart meebrengen; - een recente pasfoto van het kind in kleur (vooraanzicht, zonder hoofddeksel, lichte en egale achtergrond) - het kind zelf - kostprijs: 3 euro. Meer info: dienst bevolking 14

15 12. Adoptie Wat? Adoptie is een instelling waarbij tussen twee personen een juridische band wordt gevormd op basis van een rechterlijke uitspraak die grosso modo dezelfde rechtsgevolgen met zich meebrengt als de gewone afstammingsband. Er wordt dus een fictieve afstammingsband gecreëerd die niet steunt op bloedverwantschap. De tussenkomst van de dienst burgerlijke stand beperkt zich tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten van de burgerlijke stand (bv. geboorteakte). Binnenlandse adoptie Meer info: Dienst burgerlijke stand Buitenlandse adoptie Een buitenlandse adoptie moet u in België eerst laten registreren bij de Centrale Federale Autoriteit. Daarna kunt u de adoptiebeslissing op de dienst burgerlijke stand van uw woonplaats laten overschrijven. Zeer belangrijk is dat u ook de geboorteakte van het kind laat overschrijven (zie bij verwante onderwerpen: buitenlandse geboorteakten van Belgen). Voor de registratie door de Federale Centrale Autoriteit kunt zich wenden tot de Federale Overheidsdienst Justitie Directoraat generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Federale Centrale Autoriteit dienst internationale adoptie Waterloolaan Brussel Tel Fax Voor afschriften van de aktes, kunt u zich wenden tot de dienst burgerlijke stand. Meer informatie gewenst? Voor meer informatie kunt u zich als kandidaat-adoptant wenden tot het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Vlaams Centrale Autoriteit inzake adoptie, Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel, tel of

16 13. Naamsverandering/Naamsverbetering Om uiteenlopende redenen wenst men soms zijn naam of voornaam (voornamen) te veranderen. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat één van beide belachelijk klinkt, of dat de combinatie van naam en voornaam belachelijk klinkt. Deze vorm van naamsverandering mag niet verward worden met de naamsverandering als gevolg van de vaststelling van afstamming (zie ook erkenning of adoptie). De verandering van de naam en/of de voorna(a)m(en) is geen recht maar enkel een gunst, die respectievelijk door een Koninklijk Besluit of een Ministerieel Besluit wordt verleend. In beginsel is de naam vast. De naamsverandering wordt bijgevolg slechts toegestaan ten uitzonderlijke titel, en op voorwaarde dat de aanvraag gesteund is op ernstige redenen. Bovendien mag de nieuwe aangevraagde naam geen aanleiding geven tot verwarring ; deze mag ook geen schade berokkenen aan de aanvrager of andere personen; De procedure tot naamsverandering kan slechts tot een goed einde worden gebracht als geen enkele andere procedure tot het gewenste resultaat kan leiden (bijvoorbeeld vordering tot wijziging van de geboorteakte in geval van vergissing bij de opstelling van de akte, vorderingen inzake de afstamming). Het gaat om een aanvullende procedure die niet mag worden verkozen boven een eigenlijke vordering of procedure; De wet is een beetje soepeler voor de verandering van de voorna(a)m(en). Benevens de noodzaak van een gemotiveerde aanvraag, voorziet de wet dat de aangevraagde voornaam geen aanleiding mag geven tot verwarring en de aanvrager of derden niet mag schaden. Wie mag een procedure tot naamsverandering inleiden? De procedure tot naamsverandering kan enkel worden ingeleid door personen van Belgische nationaliteit, O.V.N.- vluchtelingen en staatlozen. Bij de indiening van de aanvraag moet één van deze hoedanigheden kunnen worden aangetoond. Wanneer aan deze voorwaarde is voldaan, kan elkeen die enigerlei reden heeft om zijn naam te laten wijzigen, een aanvraag indienen. Hoe een aanvraag indienen? Het verzoek moet worden ingeleid door de betrokkene zelf of door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. 16

17 13.1. Procedure wijziging familienaam Familienamen kunt u enkel veranderen mits grondige redenen. U moet hiervoor een gemotiveerde aanvraag (dus met vermelding van de redenen) indienen bij de Federale Overheidsdienst Justitie. Een verzoek betreffende een minderjarig kind (minder dan 18 jaar) moet gezamenlijk worden ingediend door beide ouders. Indien een vonnis echter de uitoefening van het ouderlijk gezag uitsluitend aan één van beide ouders heeft opgedragen, dan is deze persoon bevoegd om het verzoek alleen in te dienen. Het verzoek moet schriftelijk worden gericht aan : Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst naamsveranderingen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel Het verzoek moet duidelijk zijn voorwerp vermelden (de nieuwe aangevraagde naam) en zijn redenen (historisch, sociologisch, familiaal ). Eventueel kunnen bewijsstukken worden toegevoegd aangezien de inwilliging van het verzoek vereist dat de ernstige redenen waarop het berust, terdege worden aangetoond. Enkele voorbeelden: Ik heb een belachelijke naam die vaak het voorwerp uitmaakt van pesterijen. Deze naam berokkent me nadeel. Ik dien een verzoek in tot naamswijziging want ik verkies de naam van mijn moeder te dragen of een afgeleide van mijn huidige naam. Ik ben een genaturaliseerde Belg sedert een paar maanden. Niettemin veroorzaakt mijn vreemd klinkende naam integratieproblemen. Ik wil mijn naam vereenvoudigen of een meer Europese naam om mijn integratie te vergemakkelijken. Ik heb een kind geadopteerd in het buitenland. De naam van het kind is evenwel niet gewijzigd ingevolge zijn adoptie. Ik wil dat het mijn naam draagt. Ik ben van Spaanse oorsprong. Ik heb twee kinderen. Het eerste draagt de dubbele naam van vader en moeder, overeenkomstig de Spaanse wet. Het tweede draagt de naam van zijn vader luidens de Belgische wet. Ik wens dat mijn kinderen dezelfde naam hebben. 17

18 Zijn er bijzondere documenten toe te voegen bij de aanvraag? Volgende documenten moeten worden gevoegd bij de aanvraag, en dat voor elke betrokkene : een letterlijk afschrift van de geboorteakte; een recent bewijs van verblijfplaats; een bewijs van Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst; een schriftelijke verbintenis de registratierechten te betalen die verschuldigd zijn als de aanvraag wordt ingewilligd (49,00 euro of 740,00 euro in geval van toevoeging van een naam of partikel of vervanging van een hoofdletter door een kleine letter). Opgelet! Elke adreswijziging in de loop van de procedure moet worden gemeld aan de Dienst naamsveranderingen. Tevens moet een nieuw bewijs van verblijfplaats worden toegestuurd of ingediend. Wat gebeurt daarna? De aanvraag wordt toegestuurd aan de gerechtelijke overheden, die met tussenkomst van de plaatselijke politie, de voor het onderzoek nuttige inlichtingen verzamelen. Tijdens dit onderzoek worden de personen die betrokken zijn bij de aangevraagde naamsverandering (de verzoeker, ouders, grootouders, broers, zussen, ) gehoord om hun mening te kennen aangaande het verzoek. Deze inlichtingen worden verzameld ten informatieve titel en binden geenszins de Minister bij zijn beslissing. 18

19 De resultaten van dit onderzoek worden vervolgens doorgestuurd naar de dienst voornaams- en naamsveranderingen bij de Federale Overheidsdienst Justitie. Het dossier wordt samen met een omstandig advies van de Dienst voornaamsen naamsveranderingen overgemaakt aan de Minister van Justitie. Deze beslist of het Koninklijk Besluit dat de naamsverandering toestaat aan de Koning ter ondertekening wordt voorgelegd, rekening houdend met het principe dat de naamsverandering de uitzondering moet blijven. De naamsverandering wordt toegekend bij Koninklijk Besluit. Kan ik onmiddellijk mijn nieuwe naam gebruiken wanneer deze werd toegestaan? Neen. Het Koninklijk Besluit dat de naamsverandering toestaat, moet worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Gedurende een termijn van 60 dagen vanaf deze bekendmaking kan elke belanghebbende zich tegen de naamsverandering verzetten. De Koning doet in een met redenen omklede beslissing uitspraak over dit verzet. Na deze termijn, of vanaf de datum waarop het verzet is verworpen, is het Besluit definitief. Een afschrift van het besluit wordt dan overgemaakt aan de Federale Overheidsdienst Financiën, die het tegen betaling van de registratierechten aan de verzoeker overhandigt. De verzoeker moet daarna, binnen de 60 dagen na de registratie ervan, het afschrift van het Besluit overhandigen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand op het gemeentehuis. Deze ambtenaar zal dan het beschikkend gedeelte van het besluit overschrijven in zijn registers. De naamsverandering wordt definitief vanaf de datum van de overschrijving in de registers van de burgerlijke stand. De andere administratieve formaliteiten (vermelding in de bevolkingsregisters, verandering van identiteitskaart, ) zullen gebeuren na de overschrijving. De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand is deze: 1 van de geboorteplaats van de begunstigde of een van de begunstigden; 2 van de plaats van de gewone verblijfplaats van de of een van de begunstigden, indien geen van hen in België geboren is; 3 van Brussel indien geen enkele begunstigde geboren is in België noch er zijn gewone verblijfplaats heeft.!!- Indien het afschrift van het Besluit niet binnen de dwingende termijn wordt overhandigd aan de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand (d.w.z. binnen 19

20 de 60 dagen na de registratie), wordt het Besluit als onbestaande beschouwd. Dit betekent dat u uw naam niet kan veranderen krachtens het uitgevaardigde Koninklijk Besluit. In dat geval moet de verzoeker opnieuw een aanvraag indienen om een nieuwe toelating te bekomen en de registratie en de overschrijving binnen de wettelijke termijnen te volbrengen. Als ik de toelating heb bekomen om mijn naam te veranderen, wordt de naamsverandering dan automatisch toegepast op mijn kinderen? De naamsverandering gaat enkel automatisch over op de kinderen die geboren zijn na de indiening van de aanvraag. De minderjarige kinderen daarentegen die geboren zijn voor het indienen van het verzoek genieten slechts van de naamsverandering indien het verzoek tot hen was uitgebreid. In dit geval moeten de bewijsstukken betreffende deze kinderen bij de aanvraag worden gevoegd. Een concreet voorbeeld : Ik heb mijn aanvraag tot naamsverandering ingediend op 13 maart Op dat ogenblik had ik een dochter, Marie, geboren op 8 mei Sedertdien heb ik ook een zoon Kevin, die geboren is op 1 januari Een Koninklijk Besluit van 17 augustus 2010 staat mij toe mijn naam te veranderen. Marie was vermeld in mijn aanvraag en werd ook opgenomen in het Koninklijk Besluit. Ik zal ook voor haar registratierechten moeten betalen. Kevin, die geboren is na 13 maart 2008 zal automatisch en gratis kunnen genieten van de naamsverandering. Wat zijn de procedurekosten? De naamsverandering gaat gepaard met een heffing van een registratierecht van 49,00 EUR. Dit recht wordt verhoogd tot 740,00 EUR voor vergunningen om aan een naam een andere naam of een partikel toe te voegen, of een hoofdletter te vervangen door een kleine letter. De Koning kan bij gemotiveerd besluit dit recht verminderen, zonder dat het verminderd tarief evenwel minder mag zijn dan een totaal van 490,00 EUR voor alle begunstigden samen. De vermindering kan enkel worden toegestaan indien de begunstigde, een van de begunstigden of hun ascendenten aan het land buitengewone diensten hebben bewezen van vaderlandslievende, wetenschappelijke, culturele, economische, sociale of humanitaire aard (artikel 248 van het Wetboek op de registratie-, hypotheek-, en griffierechten). Deze bedragen zijn verschuldigd voor elke begunstigde. 20

Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk. Veranderen van naam of voornaam

Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk. Veranderen van naam of voornaam Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Veranderen van naam of voornaam VERANDEREN VAN NAAM OF VOORNAAM Een persoon mag van naam en/of voornaam

Nadere informatie

Veranderen van naam of voornaam

Veranderen van naam of voornaam Veranderen van naam of voornaam Inleiding Wie zijn naam of voornaam wil veranderen, kan dat onder bepaalde voorwaarden. De procedure voor de verandering van voornaam verschilt lichtjes van die voor de

Nadere informatie

Veranderen van naam of voornaam

Veranderen van naam of voornaam Veranderen van naam of voornaam 1 Wie zijn naam of voornaam wil veranderen, kan dat onder bepaalde voorwaarden. De procedure voor de verandering van voornaam verschilt lichtjes van die voor de verandering

Nadere informatie

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Afstamming U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Inhoud Afstamming in het Belgische recht...3 Afstamming krachtens de wet...4 Afstamming langs moederszijde...4 Afstamming langs

Nadere informatie

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte?

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte? INFO - HUWELIJK DE AANGIFTE Waar en hoe? Voor het bepalen van dag en uur van het burgerlijk huwelijk, melden de verloofden zich aan in het administratief centrum, dienst Burgerlijke Stand, Veld 1 te 9970

Nadere informatie

Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit

Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit (BS 11 juli 2007) Hoofdstuk I Algemene bepaling Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk Il

Nadere informatie

Bij het toepassen van het nieuwe naamrecht komen steeds dezelfde vragen terug:

Bij het toepassen van het nieuwe naamrecht komen steeds dezelfde vragen terug: 1 HET NIEUWE BELGISCHE NAAMRECHT I. Krachtlijnen van de nieuwe wetgeving Wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Nadere informatie

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm nummer document: 2007009570 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK

DOSSIER HET HUWELIJK DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand 2013 Wie elkaar waarachtig liefhebben voelen

Nadere informatie

Aanvraag Belgische nationaliteit

Aanvraag Belgische nationaliteit Aanvraag Belgische nationaliteit De nationaliteits verleent het recht om de Belgische nationaliteit te verkrijgen op basis van het afleggen van een. De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari

Nadere informatie

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd INFORMATIENOTA Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd De vereenvoudiging van de saangifte en het samenlevingscontract werd vastgelegd in de wet van 3 december 2005 tot wijziging van de

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013)

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013) ons kenmerk P1.3/PRO 03.01 CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN (10 januari 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

Wetboek van de Belgische nationaliteit

Wetboek van de Belgische nationaliteit Wetboek van de Belgische nationaliteit Martine Verbeek 1 Wetgeving van toepassing 04/12/2012 (BS 14/12/2012) : Wijziging WBN. Toepassing vanaf 01/01/2013 14/01/2013 (BS 21/01/2013) : KB uitvoering. 17/01/2013

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand: DE SMET Catherine Juli 2010 Wie elkaar waarachtig

Nadere informatie

De geboorteaangifte. Wie doet de aangifte?

De geboorteaangifte. Wie doet de aangifte? De geboorteaangifte Wie doet de aangifte? Beste ouder De stad Antwerpen wenst u van harte proficiat met de geboorte van uw kindje. Het is belangrijk dat u de geboorte van deze nieuwe wereldburger op de

Nadere informatie

1 Tijdstip verwekking

1 Tijdstip verwekking Afstammingsrecht Geboorteakte Internationaal Privaatrecht Eddy Meulders Maurice Goffart 1 Tijdstip verwekking Minimum duur zwangerchap Maximum duur zwangerchap -300-299 -181-180 -179-2 -1 Verwekking 1

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers Aanvraag om kraamgeld voor werknemers contact telefoon dossiernummer Met dit formulier vraagt u kraamgeld aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de Kinderbijslagwet

Nadere informatie

Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie Interlandelijke adoptie Inleiding U hebt beslist om een kind uit het buitenland te adopteren. U vraagt zich af: tot wie u zich moet richten? welke procedures u moet volgen? welke gevolgen de adoptie heeft?

Nadere informatie

Infofiche huwelijk. In België worden huwelijken voltrokken op het gemeentehuis. Voor meer info neemt u best direct contact op met de gemeente.

Infofiche huwelijk. In België worden huwelijken voltrokken op het gemeentehuis. Voor meer info neemt u best direct contact op met de gemeente. A m bassade van België te Be ijing 6 San Li Tun Road 100600 Beijing Tel.: (86-10) 6532 1736 Fax.: (86-10) 6532 5097 E-mail: beijing@diplobel.fed.be Website: http://belgium.diplomatie.be/beijing Infofiche

Nadere informatie

Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie Interlandelijke adoptie Inleiding U hebt beslist om een kind uit het buitenland te adopteren. U vraagt zich ongetwijfeld af tot wie u zich moet richten, welke procedures u moet volgen of welke gevolgen

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld

Aanvraag om kraamgeld T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Model E Dossiernummer / Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide gepensioneerde

Nadere informatie

Groep S - KinderBijslag V.Z.W.

Groep S - KinderBijslag V.Z.W. Groep S - KinderBijslag V.Z.W. Kinderbijslagfonds voor werknemers Behandeld door : Fax: P.C.R.: 000-0094382-01 ONZE REFERENTIES:... (te vermelden in alle briefwisseling a.u.b.) Groep S - Fonsnylaan (4de

Nadere informatie

Naam van een kind. Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. enkel de vader. moeder en vader tegelijkertijd. Vader.

Naam van een kind. Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. enkel de vader. moeder en vader tegelijkertijd. Vader. Naam van een kind Regels voor juni 04 Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld enkel de vader Kind zonder afstamming erkend door de vader Kind uit het huwelijk / erkend kind met betwisting moederschap

Nadere informatie

Op is ingekomen ter griffie van de rechtbank te dit verzoek, ingediend door Verzoeker I. Verzoeker II

Op is ingekomen ter griffie van de rechtbank te dit verzoek, ingediend door Verzoeker I. Verzoeker II Het verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige dient te worden ingediend bij de griffie van de rechtbank, onder overlegging van genoemde stukken. Het verzoek kan ook digitaal

Nadere informatie

Kinderbijslagfonds UCM. Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter. Uw kinderen, ons engagement! Voorwaarden? Wie ontvangt de adoptiepremie?

Kinderbijslagfonds UCM. Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter. Uw kinderen, ons engagement! Voorwaarden? Wie ontvangt de adoptiepremie? Kinderbijslagfonds UCM Aanspreekpunt: ga naar www.kbfucm.be kbf.brussel@ucm.be Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter Het formulier op de volgende bladzijden gebruikt u om als werknemer een adoptiepremie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 480 Wet van 25 november 2013 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner

Nadere informatie

Voornoemde wet van 8 mei 2014 is van toepassing op kinderen geboren of geadopteerd na de inwerkingtreding ervan, te weten vanaf 1 juni 2014.

Voornoemde wet van 8 mei 2014 is van toepassing op kinderen geboren of geadopteerd na de inwerkingtreding ervan, te weten vanaf 1 juni 2014. Omzendbrief van 30 mei 2014 betreffende de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA. (16 mei 2008)

CIRCULAIRE NOTA. (16 mei 2008) K O N I N K R I J K BE L G I Ë F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s e Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n g

Nadere informatie

De keuze van de achternaam. Ministerie van Justitie

De keuze van de achternaam. Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie De keuze van de achternaam Burgerlijk Wetboek Boek 1, Personen- en familierecht Titel 2 Het recht op de naam Artikel 5 1. Indien een kind alleen in familierechtelijke betrekking

Nadere informatie

Vermoeden meemoederschap De persoon die als moeder in de ten opzichte van. ten opzichte van geboorteakte is vermeld de echtgenoot van de moeder

Vermoeden meemoederschap De persoon die als moeder in de ten opzichte van. ten opzichte van geboorteakte is vermeld de echtgenoot van de moeder Overzicht afstamming Moeder Vader Meemoeder Artikel 312 1 burgerlijk wetboek: Artikel 315 tot 317 burgerlijk wetboek: Artikel 325/2, 316 tot 317 burgerlijk wetboek Vermoeden vaderschap Vermoeden De persoon

Nadere informatie

I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN

I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN Inhoudsopgave I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN... 1 Algemeenheden... 2 Samenstelling... 4 Datum van de afstamming... 4 Wijzen van afstamming... 5 Wijzen van afstamming

Nadere informatie

Model E. 1. Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Model E. 1. Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde Model E Infoblad 1. Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde 2. Wanneer kunt u het kraamgeld aanvragen? - Het kind

Nadere informatie

Inschrijvingsaanvraag

Inschrijvingsaanvraag Consulaat-generaal van het Koninkrijk België Madrid Paseo de la Castellana 18-6 28046 Madrid Tel. 00.34.915.776.300 E-mail: madrid@diplobel.fed.be Website: http://spain.diplomatie.belgium.be Inschrijvingsaanvraag

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige:

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige: Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (gecoördineerde versie van 27 april 2007), deel I, nr. 68: 68. De inschrijving van niet-ontvoogde minderjarigen:

Nadere informatie

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Afzender DIBISS P.B 17 Sint-Agatha-Berchem-Schweitzer BE-182 Sint-Agatha-Berchem dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantoor verzendingsdatum

Nadere informatie

1 Refertes. Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 6.10 : Kraamgeld en adoptiepremie Inhoudstafel

1 Refertes. Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 6.10 : Kraamgeld en adoptiepremie Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 6.10 : Kraamgeld en adoptiepremie Inhoudstafel 1 Referenties 2 Kraamgeld 2.1 Begunstigde kinderen 2.2 Bedragen 2.3 Aanvraag voorafbetaling

Nadere informatie

Reglement Reducties openbaar vervoer voor grote gezinnen

Reglement Reducties openbaar vervoer voor grote gezinnen 1 Reglement Reducties openbaar vervoer voor grote gezinnen juni 1999 Algemene principes De reductie voor grote gezinnen wordt verleend door de NMBS, de MIVB/STIB, de SRWT/TEC en de VVM/DE LIJN op vertoon

Nadere informatie

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht)

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) A 2010 l**l N 29 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) IN NAAM DER KONINGIN! In overweging genomen

Nadere informatie

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel )

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) [De minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Frankrijk, wonende

Nadere informatie

Aantekeningen overlijden. Eerstgenoemde partner. Partnerschapsboekje. in de gemeente. Laatstgenoemde partner. in de gemeente

Aantekeningen overlijden. Eerstgenoemde partner. Partnerschapsboekje. in de gemeente. Laatstgenoemde partner. in de gemeente Aantekeningen overlijden Eerstgenoemde partner op in de gemeente Partnerschapsboekje Laatstgenoemde partner op in de gemeente 12 Inlichtingen Naamgebruik geregistreerde partners Een Nederlandse man of

Nadere informatie

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels. Aanvraag kraamgeld

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels. Aanvraag kraamgeld Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Afzender DIBISS P.B 17 Sint-Agatha-Berchem-Schweitzer BE-182 Sint-Agatha-Berchem dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantoor verzendingsdatum

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l Kantooradres: Hallepoortlaan 5/8 3 e Verdieping 1060 BRUSSEL COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE

Nadere informatie

Inschrijvingsaanvraag

Inschrijvingsaanvraag Consulaat van het Koninkrijk België Alicante Consulaat van België Explanada de España 1-5, 03002 Alicante E-mail: alicante@diplobel.fed.be Website: www.spain.diplomatie.belgium.be Inschrijvingsaanvraag

Nadere informatie

belg worden Nationaliteitsverklaring

belg worden Nationaliteitsverklaring Belg worden Elk jaar krijgen enkele tienduizenden niet-belgen de Belgische nationaliteit. Wie Belg kan worden en welke procedure je daarvoor moet volgen, is vastgelegd in de wet. De plaats van geboorte,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 488 Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

DE WET HOUDENDE DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN DE MEEMOEDER

DE WET HOUDENDE DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN DE MEEMOEDER DE WET HOUDENDE DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN DE MEEMOEDER INFOMOMENT 24/5/2014 Paul BORGHS WERKGROEP POLITIEK ÇAVARIA EUROPEAN COMMISSION ON SEXUAL ORIENTATION LAW JURIST GESPECIALISEERD IN HOLEBI-

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Correspondentieadres: FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel Onthaal: B- van 9 tot 16.30 uur Telefoon: dagelijks van 8 tot 16.30 uur (dinsdag van 8 tot 12 uur) Afzender FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel

Nadere informatie

Wetboek van de Belgische nationaliteit

Wetboek van de Belgische nationaliteit Wetboek van de Belgische nationaliteit Ingevoerd bij Wet van 28 juni 1984 betreffende sommige aspecten van de toestand van de vreemdelingen en houdende invoering van het Wetboek van de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar.

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. 2. Voorafgaande opmerking : De bepalingen van deze Afdeling zijn enkel nog van toepassing op vreemde kinderen onder de twaalf jaar.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. Vader

Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. Vader Naam van een kind Regels voor juni 04 - oud artikel 335 burgerlijk wetboek Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld enkel de vader Kind zonder afstamming erkend door de vader Kind uit het huwelijk /

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr. FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële omzendbrief nr. 596 Omzendbrief aan de mevrouwen Ministers, aan de heren Ministers,

Nadere informatie

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E)

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen

Nadere informatie

FAMILIENZULAGENKASSE OSTBELGIEN HERBESTHALER STRASSE 1 A B 4700 EUPEN TEL 087/56.93.88 FAX 087/55.79.04 e-mail.: info@fzk.be

FAMILIENZULAGENKASSE OSTBELGIEN HERBESTHALER STRASSE 1 A B 4700 EUPEN TEL 087/56.93.88 FAX 087/55.79.04 e-mail.: info@fzk.be FAMILIENZULAGENKASSE OSTBELGIEN HERBESTHALER STRASSE 1 A B 4700 EUPEN TEL 087/56.93.88 FAX 087/55.79.04 e-mail.: info@fzk.be Aanvraag om een adoptiepremie contact telefoon dossiernummer 087/56.93.88 Met

Nadere informatie

informatiebrochure 1

informatiebrochure 1 informatiebrochure 1 Inhoud DE HUWELIJKSAANGIFTE 6 GETUIGEN EN GENODIGDEN 7 TIJDSTIPPEN EN TARIEVEN 7 HUWELIJKSCONTRACT 8 ADRESWIJZIGING 8 MEERDERJARIGHEID 8 ANNEX 1: BUITENLANDSE AKTES EN ATTESTEN 9 ANNEX

Nadere informatie

Gew. bij S.B. 1983 no. 104.

Gew. bij S.B. 1983 no. 104. WET van 24 november 1975, tot regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap (S.B.1975 no.4), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1983 no. 104, S.B. 1984 no. 55, S.B.

Nadere informatie

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren?

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren? Aanvraag om een adoptiepremie contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Nadere informatie

Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag

Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag Correspondentieadres: FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel Onthaal: B- van 9 tot 16.30 uur Telefoon: dagelijks van 8 tot 16.30 uur (dinsdag van 8 tot 12 uur) Afzender FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld

Aanvraag om kraamgeld T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Model E Dossiernummer / Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide gepensioneerde

Nadere informatie

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

Geachte heer, Geachte mevrouw,

Geachte heer, Geachte mevrouw, Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DATUM BIJLAGE(N) CONTACT TEL. 02/524.97.97 FAX E-MAIL visa@gezondheid.belgie.be BETREFT:

Nadere informatie

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10 AANMELDING VOOR DE ADOPTIE VAN EEN KIND VAN DE FAMILIE UIT HET BUITENLAND Met dit formulier start je de adoptieprocedure voor een kind van je familie dat in het buitenland verblijft. In te vullen door

Nadere informatie

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING TUSSEN: Mevrouw X En Meneer Y EN IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: Partijen willen overgaan tot echtscheiding

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld

Aanvraag om kraamgeld Aanvraag om kraamgeld MyFamily staat voor u klaar! kinderbijslag@xerius.be 078 15 40 25 Wie kan het kraamgeld aanvragen De vader van het kind vult de aanvraag kraamgeld in. Als de vader het kraamgeld niet

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:6614

ECLI:NL:RBDHA:2017:6614 ECLI:NL:RBDHA:2017:6614 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 19-06-2017 Datum publicatie 13-07-2017 Zaaknummer C/09/520036 / FA RK 16-7841 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Misschien ben jij de oudste thuis of heb je een oudere broer of jongere zus. Ook al heb je soms ruzie en

Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Misschien ben jij de oudste thuis of heb je een oudere broer of jongere zus. Ook al heb je soms ruzie en Met je familie Met je familie Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Misschien ben jij de oudste thuis of heb je een oudere broer of jongere zus. Ook al heb je soms ruzie en heb je hen niet zelf gekozen,

Nadere informatie

- 35 - 6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de

- 35 - 6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de - 35 - Afdeling 8. - KLEIN VERLET Artikel 131 In de gevallen voorzien in het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van

Nadere informatie

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt dus bij welke familie je hoort. Ouders Met je ouders heb

Nadere informatie

Aanvraag om adoptiepremie

Aanvraag om adoptiepremie T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Aanvraag om adoptiepremie Model E-ter Dossiernummer / Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: werknemer (of ambtenaar)

Nadere informatie

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en Gezag en voogdij Inhoud Wat is gezag? 2 De ouder 3 Gezag en erfrecht 3 Wie heeft het gezag? 4 Huwelijk 4 Man en vrouw 4 Vrouw

Nadere informatie

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren?

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren? Aanvraag om wezenbijslag contact telefoon fax e-mail dossiernummer Voor de Kinderbijslagwet is een wees een kind van wie één van de volgende verwanten overleden is: de vader, de moeder of een adoptieouder.

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum aan ons kinderbijslagfonds. WANNEER het kraamgeld aanvragen?

Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum aan ons kinderbijslagfonds. WANNEER het kraamgeld aanvragen? Aanvraag Mevrouw, Mijnheer, Met dit formulier kunt u aanvragen als: werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide gepensioneerde Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende

Nadere informatie

Aanvraag om een adoptiepremie

Aanvraag om een adoptiepremie Aanvraag om een adoptiepremie contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

I.T. 114 AFSTAMMING IN DALENDE LIJN

I.T. 114 AFSTAMMING IN DALENDE LIJN I.T. 114 AFSTAMMING IN DALENDE LIJN Algemeenheden Artikel 15 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging (B.S. van 31 december 2013) voorziet de opname

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:1077

ECLI:NL:RBOVE:2014:1077 ECLI:NL:RBOVE:2014:1077 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 03-03-2014 Datum publicatie 06-03-2014 Zaaknummer C/08/142520 / FA RK 13-1576 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

(B.S. 17 december 1932) laatst gecoördineerde versie. Van toepassing tot en met 31 december 1984

(B.S. 17 december 1932) laatst gecoördineerde versie. Van toepassing tot en met 31 december 1984 Koninklijk Besluit van 14 december 1932 houdende coördinatie van de wetten op de verwerving, het verlies en de herkrijging van de Belgische nationaliteit 1 (B.S. 17 december 1932) laatst gecoördineerde

Nadere informatie

Rolnummer 618. Arrest nr. 65/94 van 14 juli 1994 A R R E S T

Rolnummer 618. Arrest nr. 65/94 van 14 juli 1994 A R R E S T Rolnummer 618 Arrest nr. 65/94 van 14 juli 1994 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 335, 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de rechtbank van eerste aanleg

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

Geachte heer Geachte mevrouw

Geachte heer Geachte mevrouw Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst Erkenning van de Gezondheidszorgberoepen UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DATUM BIJLAGE(N) CONTACT TEL. 02/524.97.97 FAX 02/524.98.16 E-MAIL info@gezondheid.belgie.be

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Mijn vader is overleden. Kom ik dan in aanmerking voor een wezenpensioen? Hoeveel wezenpensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een wezenpensioen

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige

Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige Rechtbank Tevens houdende verzoek tot aantekening in het gezagsregister (art. 1:252 Burgerlijk Wetboek) In te vullen door de griffie

Nadere informatie

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad Versie van 10-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING Artikel 1240 Ger.W. 1. Aan de vrederechter van het kanton. 2. Verzoekende partij: Naam en voornaam:... Geboorteplaats en datum:... Beroep:... Woonplaats:...

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

AANVRAAG OM KRAAMGELD VOOR WERKNEMERS

AANVRAAG OM KRAAMGELD VOOR WERKNEMERS Acerta Kinderbijslagfonds vzw, Groenenborgerlaan 16, B-2610 Wilrijk Ons kenmerk: Aanspreekpunt: 078-15 92 99 contact.kbf@acerta.be, AANVRAAG OM KRAAMGELD VOOR WERKNEMERS MODEL E Met dit formulier vraagt

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld voor het onderwijspersoneel

Aanvraag om kraamgeld voor het onderwijspersoneel Trierstraat 70 B-1000 Brussel Telefoon 02-237 21 11 Aanvraag om kraamgeld voor het onderwijspersol contact telefoon dossier nr. Met dit formulier vraagt u kraamgeld aan als persolslid van onderwijs. Ook

Nadere informatie

AANVRAAG OM EEN ADOPT IEPREMIE

AANVRAAG OM EEN ADOPT IEPREMIE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AANVRAAG OM EEN ADOPT IEPREMIE Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/115 BERAADSLAGING NR 09/059 VAN 6 OKTOBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld

Aanvraag om kraamgeld Aanvraag om kraamgeld Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum aan uw kinderbijslagfonds. Als u uw kinderbijslagfonds niet kent, kunt u het vragen aan uw (laatste)

Nadere informatie

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen In België kan men onder andere aan de hand van twee verschillende procedures uit de echt scheiden: - de procedure EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) - de procedure

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie