Inhoud. Aangiftetermijn rechtspersonenbelasting verlengd tot 31 augustus 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Aangiftetermijn rechtspersonenbelasting verlengd tot 31 augustus 2001"

Transcriptie

1 Nummer 13 9 augustus e jaargang Inhoud I.A.B.-mededelingen Seminarie Werknemersparticipatie Het I.A.B. organiseert, in samenwerking met de FVIB, op 12 oktober 2001 een seminarie rond de Wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen. Programma en praktische info vindt u op blz. 2. Beroep EFRAG : Méan, Van Hulle en Verhoeye waken mee over toepassing IAS in de EU De Europese Adviesgroep Financiële Rapportering (EFRAG) heeft Jan VERHOEYE, accountant, en Freddy MEAN, bedrijfsrevisor, onlangs benoemd tot lid van respectievelijk haar Toezichtsraad en haar Technische deskundigenwerkgroep. EFRAG verenigt de voornaamste partijen die betrokken zijn bij financiële verslaggeving en zal de Europese Commissie technisch advies verschaffen over het gebruik van de International Accounting Standards (IAS) in de Europese Unie. Elektronische BTW-aangifte : via welk netwerk indienen? Het Ministerie van Financiën specificeert in een bericht dat te lezen staat op zijn site, dat de elektronische verzending van de BTW-aangiften moet gebeuren via een netwerk van het type X-400. Fiscaliteit Aangiftetermijn rechtspersonenbelasting verlengd tot 31 augustus 2001 Pleitverbod : de fiscus kijkt niet langer stilzwijgend toe De fiscus, die gedurende enkele weken in de rechtbanken spreekverbod had opgelegd gekregen, heeft dankzij een amendement op een wetsvoorstel zijn stem teruggevonden. In dit artikel gaan we wat dieper in op een conflict dat zich gedurende enkele weken tussen advocaten en fiscale administratie heeft afgespeeld. Vennootschapsrecht Het taalgebruik in de notulen van de raad van bestuur De toenemende internationalisering van de ondernemingswereld gaat dikwijls gepaard met het toewijzen van bestuurdersmandaten aan buitenlandse ingezetenen. Maar in welke taal moeten dan wel de notulen van de raad van bestuur worden opgesteld?

2 I.A.B.-mededelingen Werknemersparticipatie Seminarie 12 oktober 2001 De Wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen maakt de invoering van (para-)fiscaal gunstige participatiestelsels voortaan ook mogelijk in België. De wet promoot de invoering van verschillende participatiestelsels, met name het uitkeren aan de werknemers van een deel van de winst van de onderneming in cash (winstparticipatie), het toebedelen van aandelen van de vennootschap (kapitaalsparticipatie) of nog, specifiek voor KMO s, het geven van een winstparticipatie die door de werknemer onmiddellijk geïnvesteerd wordt in de onderneming, het zogenaamde «investeringsspaarplan». Om de leden en de stagiairs wegwijs te maken in deze belangrijke nieuwe wetgeving, organiseert het Instituut, in samenwerking met de FVIB, op vrijdag 12 oktober 2001 een seminarie. Dit zal plaatsvinden van 13u30 tot 17u30 in het Auditorium van KBC-Bank aan de Havenlaan te Brussel. Pogramma : 13u30 Onthaal 14u00 Inleiding Door Dhr. J. DE LEENHEER, Voorzitter IAB 14u10 Wetgevend kader Door Dhr. J.-P. SERVAIS, Voorzitter Hoge Raad voor de Economische Beroepen, Adjunct- Kabinetschef Minister van Financiën, Docent ULB 14u45 Boekhoudkundige en fiscale aspecten Vergelijking met de wetgeving op de stock-options Door Dhr. B.COLMANT, Belastingconsulent, Auditeur-Generaal BBL, Lid Hoge Raad voor Financiën 15u30 Koffiepauze 16u00 Focus op de KMO Door Dhr. J. VERHOEYE, Accountant, Docent Hogeschool Gent, Fiscaal redacteur FET 16u45 Vraagstelling 17u15 Slotwoord Door Prof. Dr. K. GEENS, Voorzitter FVIB Deelnemingskosten en inschrijving De bijdrage voor leden I.A.B. en/of FVIB bedraagt 35 EUR (1 412 BEF); stagiairs betalen 25 EUR (1 008 BEF). De syllabus is in deze bijdrage inbegrepen. Inschrijven kan via bijgevoegd faxformulier. Opgelet : uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van de bijdrage op rekening van het I.A.B.

3 Opgelet voor malafide business voorstel vervolg Onlangs maakten wij melding van een malafide Nigeriaans business voorstel dat circuleert via . Een gelijkaardig voorstel blijkt de wereld te worden ingestuurd door ene Mrs. Mariam Abacha eveneens van Nigeriaanse nationaliteit. Dat signaleert ons een lid in reactie op het bericht gepubliceerd in I.A.B.-Info nr. 12/2001. Wij herhalen bij deze nogmaals onze oproep om niet mee te werken aan dergelijke transacties en ook uw cliënten ervoor te waarschuwen.

4 Beroep EFRAG : Méan, Van Hulle en Verhoeye waken mee over toepassing IAS in de EU De Europese Adviesgroep Financiële Rapportering (EFRAG) heeft Jan VERHOEYE, accountant, en Freddy MEAN, bedrijfsrevisor, onlangs benoemd tot lid van respectievelijk haar Toezichtsraad en haar Technische deskundigenwerkgroep. De EFRAG verenigt de voornaamste partijen die betrokken zijn bij financiële verslaggeving en zal de Europese Commissie technisch advies verschaffen over het gebruik van de International Accounting Standards (IAS) in de Europese Unie. In haar voorstel van verordening van 13 februari 2001 verplicht de Europese Commissie alle Europese beursgenoteerde bedrijven om vanaf 2005 hun geconsolideerde jaarrekening op te stellen volgens de IASnormen. De toepassing van deze normen zal ongetwijfeld een doorslaggevende rol spelen in de eenmaking van de Europese kapitaalmarkt. Bedoelde normen worden echter opgesteld door een particuliere organisatie, de International Accounting Standards Board (IASB), waarin Europa als dusdanig geen inspraak heeft. De Europese Commissie wil dan ook dat een «Europees regelgevend comité voor financiële verslaggeving» (European Accounting Regulatory Committee), ter bescherming van het Europees bedrijfsleven, de IAS-normen eerst doorlicht en vervolgens pas bindend verklaart. Om het bedrijfsleven en de belangrijkste partijen begaan met financiële verslaggeving de accountancyberoepen, financiële analysten, gebruikers van financiële informatie, bij het debat te betrekken, werd in april 2001 de «Europese Adviesgroep Financiële Rapportering» (European Financial Reporting Advisory Group, kortweg EFRAG) in het leven geroepen. Op 26 juni jongstleden maakte de EFRAG de samenstelling van haar Technische deskundigenwerkgroep (Technical Expert Group) en Toezichtsraad (Supervisory Board) bekend. De deskundigenwerkgroep telt 11 leden en zal worden voorgezeten door de Nederlander Johan VAN HELLEMAN, Voorzitter van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (d.i. de tegenhanger van de CBN in België), vennoot bij KPMG en professor accountancy in Tilburg. Onder de leden bevindt zich de Belg Freddy MEAN, bedrijfsrevisor, Financieel Directeur en manager van het boekhoud-, financieel- en belastingdepartement bij TotalElfPetrofina NV en lid van de CBN. De werkgroep zal in principe voor het eerst vergaderen in de loop van september Haar activiteiten situeren zich voornamelijk op de volgende niveaus : adviesverstrekking aan de Commissie met het oog op de goedkeuring van bestaande IAS-normen voor gebruik in Europa; actieve deelname aan het ontwikkelingsproces van nieuwe normen; coördinatie binnen de EU van de standpunten van de belanghebbende partijen m.b.t. de IAS. De Toezichtsraad, anderzijds, zal worden geleid door de Zweed Göran TIDSTROM, tevens FEE-Voorzitter. Ze bestaat uit 23 leden, waaronder Jan VERHOEYE, accountant, professor aan de Hogeschool Gent en lid van de CBN. Karel VAN HULLE, afdelingshoofd bij het directoraat-generaal interne markt van de Europese Commissie, neemt deel als waarnemer.

5 Elektronische BTW-aangifte : via welk netwerk indienen? Het Ministerie van Financiën specificeert in een bericht dat te lezen staat op zijn site, dat de elektronische verzending van de BTW-aangiften moet gebeuren via een netwerk van het type X-400. De Belgische overheid heeft, voor het realiseren van dé elektronische BTW-aangifte voor het grote publiek, die via Internet zou moeten verlopen, gekozen voor een gefaseerde aanpak. Zo gaven we in het nummer 2001/5 van I.A.B.-Info al aan dat de operatie in een eerste moment wordt beperkt tot het project «EDIVAT», waarin enkel professionele gebruikers waaronder de accountants en belastingconsulenten zijn betrokken. Op de website van het Ministerie van Financiën (http ://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.html) staan intussen meer specifieke gegevens te lezen met betrekking tot het type van netwerk van waaruit de BTW-aangifte moet worden verstuurd. Het betreft meer bepaald een X-400-netwerk, een beveiligd netwerk waarvan er in België verschillende bestaan, de netwerken van o.m. Belgacom, Isabel, GEIS, IBM, en die alle kunnen worden gebruikt voor vermeld doel. De Administratie preciseert nog dat ze in dit verband geen enkele voorkeur heeft en dat de operatoren van deze netwerken ervoor moeten zorgen dat de berichten ter bestemming komen, ook al zitten verzender en ontvanger op een verschillend netwerk.

6 Fiscaliteit Aangiftetermijn rechtspersonenbelasting verlengd tot 31 augustus 2001 De aangiftetermijn inzake de rechtspersonenbelasting wordt verlengd tot 31 augustus Van een (tweede) uitstel van de uiterste aangiftedatum Vennootschapsbelasting is echter geen sprake. Het nieuwe aangifteformulier werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2001 (KB van 10 juni 2001 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2001) en verschilt inhoudelijk nauwelijks van de versie Als gevolg van moeilijkheden bij de postbedeling besliste de Minister van Financiën de aangiftetermijn inzake de rechtspersonenbelasting te verlengen van 31 juli 2001 tot 31 augustus Navraag op het Kabinet wijst uit dat van een (tweede) uitstel van de uiterste aangiftedatum Vennootschapsbelasting zoals een aantal kranten recent lieten uitschijnen geen sprake is.

7 Pleitverbod : de fiscus kijkt niet langer stilzwijgend toe De fiscus, die gedurende enkele weken in de rechtbanken spreekverbod had opgelegd gekregen, heeft dankzij een amendement op een wetsvoorstel zijn stem teruggevonden. In dit artikel gaan we wat dieper in op een conflict dat zich gedurende enkele weken tussen advocaten en fiscale administratie heeft afgespeeld. Op het eerste gezicht leek het hier om een vrij complex debat te gaan, bestemd voor een handvol specialisten op het vlak van de fiscale procedure. Een blik op de concrete feiten leert dat dit echter niet het geval is. Toen eminente specialisten, universiteitsprofessoren, beweerden dat fiscale ambtenaren hun administratie niet persoonlijk mochten vertegenwoordigen ten overstaan van de rechtbanken van eerste aanleg enkel de Minister van Financiën kon als overheidsorgaan de Staat in rechte vertegenwoordigen, en ook advocaten in dezelfde zin reageerden door de rechter te verzoeken het geschil buiten de aanwezigheid van de fiscale ambtenaar om te beslechten, voelde de fiscale administratie zich onrechtvaardig aangevallen. Deze «boycot» van de fiscale ambtenaren bleef aanvankelijk beperkt tot de rechtbanken van Brussel en Gent, maar deinde in de voorbije weken verder uit naar die van Antwerpen, Nijvel en Leuven. Een lichtpunt voor de administratie evenwel : op 28 juni jongstleden oordeelde de Rechtbank van Bergen dat de Belgische Staat alleszins inzake inkomstenbelastingen op een geldige manier in rechte optreedt als de tussenkomst gebeurt door de gewestelijke directeur. Een verontwaardigde fiscus Voor de advocatuur was en blijft het nochtans duidelijk : op grond van de huidige wetgeving is enkel de Minister van Financiën in eigen persoon gemachtigd om de zaak van de administratie te bepleiten ten overstaan van een rechtbank van eerste aanleg. Maar de centrale juridische dienst van de fiscale administratie wuifde dit argument weg en aarzelde niet te stellen dat de advocaten samenspanden om «hun pleitmonopolie te verdedigen», er zelfs aan toevoegend dat deze «boycot» nefast was voor de cliënten die ze verondersteld werden te verdedigen. Vanwaar dit antwoord? De administratie stelt dat de nieuwe fiscale procedure zodanig werd opgevat dat de taxerende ambtenaar zijn standpunt voortaan kon verdedigen ten overstaan van de rechtbanken. De bedoeling ervan was, anders gezegd, om de taxerende ambtenaren te responsabiliseren en aldus willekeur of ongerechtvaardigde aanslagen te vermijden. De administratie stelde verder dat de advocaten, door de rechters te verzoeken de geschillen bij verstek van de ambtenaren te beslechten, een gevaarlijk spel speelden en de in 1999 ingezette hervorming van de fiscale procedure wilden uithollen. Eén van de woordvoerders van de administratie voegde daar destijds nog aan toe : «zelfs als de rechter de cliënt van de advocaat in het gelijk zou hebben gesteld, dan nog zouden we actie hebben ondernomen en een advocaat hebben ingeschakeld om het standpunt van de administratie voor het hof van beroep te verdedigen». Uiteindelijk zou de cliënt het grootste slachtoffer zijn geweest van deze krachtmeting, aldus nog de administratie. Mocht de fiscus beslissen om in beroep te gaan, dan zou het geschil immers voor onbepaalde tijd blijven aanslepen. Aan advocatenzijde vingen dergelijke argumenten uiteraard bot. Responsabilisering van de taxerende ambtenaar? De gerechtelijke achterstand indachtig zal het voor iedereen wel duidelijk zijn dat er vele jaren kunnen verlopen tussen de indiening van het bezwaar door de cliënt en het pleiten van de zaak. Best mogelijk dat de taxerende ambtenaar ondertussen met pensioen is gegaan, gepromoveerd werd of zijn overplaatsing naar een ander arrondissement gevraagd en gekregen heeft. In al die gevallen en dat zijn beslist geen uitzonderingen zou de taxerende ambtenaar zijn dossier niet zelf hebben kunnen verdedigen. Wat is dan nog de betekenis van responsabilisering? Einde van het debat? Dit debat tussen advocatuur en belastingadministratie is nu gesloten. De Minister van Financiën, bekommerd om de vrijwaring van de belangen van de Schatkist en van zijn administratie, heeft dit netelige probleem immers opgelost door een amendement toe te voegen aan het Wetsvoorstel tot wijziging van verscheidene belastingwetboeken, wat de voorziening in cassatie betreft (de tekst werd inmiddels aangenomen in plenaire vergadering van de Kamer en overgezonden aan de Senaat : Parl. St., Kamer, BZ , nr. 0176/006). Luidens het nieuwe artikel 379 WIB 92 zal, inzake de geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet, de verschijning in persoon in naam van de Staat voortaan kunnen worden gedaan door elke ambtenaar van een belastingadministratie.

8 Betekent dit nu het einde van het debat? Nog niet helemaal. Het is duidelijk dat het wijzigen van de spelregels steeds winst oplevert. Maar wordt de belastingplichtige er beter van? Sommigen hebben daar hun twijfels bij. Niet alleen omdat de fiscale ambtenaren de proceduretechnieken niet beheersen en vandaar de kans bestaat dat zij het proces nodeloos lang zullen doen aanslepen, maar ook omdat de voor de balie geroepen ambtenaar persoonlijk door de advocaat in het geding betrokken zal worden. Dergelijke debatten zouden wel eens heel wat minder sereen kunnen verlopen dan de debatten waarbij het een advocaat was die de zaak van de administratie bepleitte. Wordt vervolgd.

9 Vennootschapsrecht Het taalgebruik in de notulen van de raad van bestuur De toenemende internationalisering van de ondernemingswereld gaat dikwijls gepaard met het toewijzen van bestuurdersmandaten aan buitenlandse ingezetenen. Dat hierbij problemen kunnen rijzen met betrekking tot de taal die moet worden gehanteerd in de notulen van de raad van bestuur, behoeft dan ook geen betoog. Zo zullen Engelstalige bestuurders, gelet op de aansprakelijkheid die zij in die functie kunnen oplopen 1 en teneinde niet voor voldongen feiten te worden geplaatst éénmaal de zaak voor de rechtbank wordt gebracht, vaak verlangen dat de notulen in het Engels worden opgesteld. Maar is dit wel mogelijk? Rechtsbronnen Het taalgebruik in bestuurszaken wordt in België beheerst door drie wetgevende akten : het Vlaamse Taaldecreet van 19 juli , dat toepassing vindt op ondernemingen die een exploitatiezetel hebben in het Nederlandse taalgebied. Het Nederlandse taalgebied omvat : de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg; de provincie Vlaams-Brabant; het arrondissement Halle-Vilvoorde; het arrondissement Leuven. Onder «exploitatiezetel» dient te worden verstaan : iedere vestiging of centrum van activiteit met enige standvastigheid 3. het Franse Taaldecreet van 30 juni , dat toepassing vindt op ondernemingen die een exploitatiezetel hebben in het Franse taalgebied. Het Franse taalgebied omvat : de provincies Henegouwen, Luxemburg en Namen; de provincie Luik, met uitzondering van de gemeenten behorend tot het Duitse taalgebied; de provincie Waals-Brabant; het arrondissement Nijvel. Het Arbitragehof heeft in zijn arresten van 30 januari en 18 november beide decreten vernietigd inzoverre het toepassingsgebied ervan de taalgrens- en de randgemeenten rond Brussel omvat. de Gecoördineerde Wetten op het taalgebruik in bestuurszaken 7, die toepassing vinden op ondernemingen met exploitatiezetel in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad 8, in de faciliteitengemeenten 9 en in het Duitse taalgebied 10. Het Vlaamse Taaldecreet Dit decreet verklaart de Nederlandse taal exclusief van toepassing op alle wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen. Het lijdt geen twijfel dat onder «akten en bescheiden» alle geschreven stukken dienen te worden begrepen. Gelet op artikel 63 van het Wetboek Vennootschappen, dat de gewone regels der beraadslagende vergaderingen 11 van toepassing verklaart op de in het wetboek voorziene colleges en vergaderingen 12, kan worden aangenomen dat er voor de raad van bestuur daadwerkelijk een wettelijke verplichting tot notuleren bestaat. Dit op voorwaarde dat de statuten geen afwijkende regeling bepalen. Bovendien kan de notuleringsverplichting impliciet worden afgeleid uit de wettelijke regeling inzake belangenconflicten 13. Een deel van de rechtsleer is evenwel van mening dat enkel notulen die het bestaan en het voortbestaan van de vennootschap regelen (organisatie, werking, structuur), moeten voldoen aan de voorschriften inzake taalgebruik. In de notulen opgenomen besluiten met een louter interne of privé draagwijdte kunnen dan vrij van enige taalverplichting worden opgesteld.

10 Toch is de meerderheid der auteurs het erover eens dat alle notulen best in overeenstemming met de taalwetgeving worden geredigeerd. In de praktijk is het immers niet altijd even gemakkelijk de juiste draagwijdte van elk besluit in te schatten. Bijgevolg zullen de bestuursorganen van vennootschappen met exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied hun notulen steeds moeten opstellen in het Nederlands. Dit neemt niet weg dat er een anderstalige versie kan worden opgemaakt, doch enkel te officieuzen titel. Dergelijke vertalingen hebben immers geen enkele juridische waarde. Het niet-naleven van voormelde verplichting kan verstrekkende gevolgen hebben. Veronderstellen we, bijvoorbeeld, dat de notulen van een bestuursvergadering niet in het Nederlands werden opgesteld, maar in het Engels. Dan brengt dit de absolute nietigheid met zich mee, niet alleen van de notulen (instrumentum), maar ook van de bestuursvergadering in kwestie (negotium). Deze nietigheid moet door de rechter ambtshalve worden opgeworpen en laat de rechten van derden onverminderd. De opheffing van de nietigheid heeft slechts uitwerking vanaf de dag van de vervanging ervan door in de juiste taal opgestelde notulen. Het miskennen van het Vlaamse Taaldecreet wordt eveneens beteugeld met strafrechtelijke sancties en administratieve geldboeten 14. Het Franse Taaldecreet Luidens dit Decreet moeten akten en bescheiden van ondernemingen die voorgeschreven zijn door de wet en de reglementen in de Franse taal worden gesteld. Bestuursorganen van vennootschappen met exploitatiezetel in het Franse taalgebied zullen bijgevolg hun notulen moeten opstellen in het Frans. Ook hier belet niets dat officieuze vertalingen worden gemaakt indien bepaalde bestuurders de Franse taal niet machtig zouden zijn. Het Decreet voorziet voor een aantal punten in een identieke sanctieregeling als het Vlaamse Taaldecreet : notulen, opgesteld in strijd met het Franse Taaldecreet, zijn absoluut nietig; de rechter stelt de nietigheid ambtshalve vast; de opheffing van de nietigheid heeft slechts uitwerking vanaf de dag van de vervanging ervan door de in de juiste taal opgestelde notulen. In tegenstelling tot het Vlaamse Taaldecreet zegt het Franse Taaldecreet echter niets over het effect dat de nietigheid sorteert ten aanzien van de rechten van derden. Het decreet voorziet evenmin in strafrechtelijke of administratieve sancties. De Gecoördineerde Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken Deze wetgeving vindt toepassing op de akten en bescheiden van private nijverheids-, handels- of financiebedrijven die voorgeschreven zijn bij de wetten en reglementen. Met «reglementen» worden bedoeld, de voorschriften van de administratieve instanties, inclusief machtigingen of vergunningen. De betrokken vennootschappen dienen de taal te hanteren van het gebied waar hun exploitatiezetel of hun onderscheiden exploitatiezetels gevestigd zijn. Er wordt bijgevolg geen uitzondering gemaakt voor de gemeenten met een bijzondere regeling. De bedrijven in de randgemeenten rond Brussel en in de taalgrensgemeenten moeten de taal gebruiken van hun taalgebied. Bedrijven met exploitatiezetel in Brussel- Hoofdstad hebben de keuze tussen het Frans en het Nederlands of beide samen 15. Ook hier zal de niet-naleving van de taalwetgeving aanleiding geven tot sancties. Zo zullen de notulen, naar de vorm in strijd met de voormelde regeling, door het betrokken bedrijf dienen te worden vervangen door notulen die naar de vorm wél regelmatig zijn. Dit kan gebeuren op eigen initiatief, dan wel op aanmaning van de bevoegde dienst, overheid of rechtsinstantie. Indien binnen de maand aan deze aanmaning geen gevolg werd gegeven, dan kan voormelde dienst, overheid of rechtsinstantie, evenals iedere belanghebbende zich wenden tot de vrederechter teneinde de betrokken notulen op kosten van het bedrijf te laten vertalen door een beëdigd vertaler.

11 De vervanging heeft uitwerking op de datum van het vervangen bescheid, m.a.w. voorzover de belanghebbenden de onregelmatigheid opwerpen, zal het onregelmatige stuk niet tegenstelbaar zijn, noch aan de partij voor wie het is bestemd, noch aan derden. Vanaf het ogenblik dat het onregelmatig bescheid wordt vervangen, wordt het geacht regelmatig te zijn geweest van bij de aanvang. Daarnaast zal de sanctieregeling, voorzien in het Vlaamse Taaldecreet, tevens toepassing vinden op overtredingen van de Gecoördineerde Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, voorzover de notulen van het betrokken bedrijf in het Nederlands dienen te worden opgesteld. (1) J. VAN HILLE, La Société anonyme : aspects juridiques et pratiques, Brussel, Bruylant, 1990, 143. (2) B.S. 6 september (3) Arbitragehof 30 januari 1986, B.S. 12 februari 1986; Arbh. Bergen 28 september 1989, J.T.T. 1990, 428. (4) B.S. 27 augustus (5) B.S. 12 februari (6) B.S. 10 december (7) K.B. van 18 juli 1966, B.S. 2 augustus (8) Art. 6 K.B. van 18 juli 1966 : Anderlecht, Brussel, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Noode, Sint- Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel, Vorst en Watermaal-Bosvoorde. (9) Art. 7 K.B. van 18 juli 1966 (randgemeenten) : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem; art.8 K.B. van 18 juli 1966 (taalgrensgemeenten) : Mesen, Helkijn, Spiere, Dottenijs, Herseaux, Houthem, Komen, Luingne, Moeskroen, Neerwaasten, Ploegsteert, Waasten, Ronse, Vloeberg, Bever, Edingen, Lettelingen, Mark, Herstappe, Moelingen, Remersdaal, s Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren, Sint- Pieters-Voeren en Teuven. (10) Art. 5 K.B. van 18 juli 1966 : Eupen, Eynatten, Hauset, Hergenrath, Kelmis, Kettenis, Lontzen, Neu-Moresnet, Raeren, Walhorn, Amel, Bullingen, Butgenbach, Crombach, Elsenborn, Heppenbach, Lommersweiler, Manderfeld, Meyerode, Recht, Reuland, Rocherath, Sankt-Vith, Schoenberg en Thommen. (11) Hiermee wordt verwezen naar Kamer en Senaat die in hun reglementen voorzien in een notuleringsplicht. (12) Voorheen waren de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen enkel van toepassing op de N.V. (art. 67 Venn. W.). (13) Art.259 W. Venn. (B.V.B.A.), art. 523 W. Venn. (N.V.), art. 657 W. Venn. (C.V.A.). (14) Met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 maand en met een geldboete van 26 tot 500 frank (te vermenigvuldigen met de wettelijke opdeciemen : x 200) of met één van deze straffen alleen. (15) Vr. en Antw., Kamer, nr.20, 220/03/1983, p (501/NB I.A.B.) 2001 Alle rechten voorbehouden. Noch deze publicatie, noch gedeelten ervan mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrieval systeem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De auteurs, de redactie en de uitgever streven naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : J. De Leenheer, I.A.B., Livornostraat 41, 1050 Bruss l (tel. (02) , e I.A.B.-publicatie, in samenwerking met Ced.Samsom, Kouterveld 14, 1831 Diegem

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986

Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986 Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986 In zake : de prejudiciële vraag gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen bij arrest van 26 september 1985 in de zaak van de N.V. TRENAL tegen DE BUSSCHERE

Nadere informatie

Organisatie van de rechtspraak - België

Organisatie van de rechtspraak - België Organisatie van de rechtspraak - België c) Nadere bijzonderheden over de rechterlijke instanties 1. Vredegerecht De vrederechter is de rechter die het dichtst bij de burgers staat. Hij wordt overeenkomstig

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

I. DE FEITEN EN DE VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING

I. DE FEITEN EN DE VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING Rolnummer : 27 Arrest nr. 22 van 25 juni 1986 In zake : de prejudiciële vraag gesteld door het Hof van Cassatie bij arrest van 2 december 1985 in de zaak van de naamloze vennootschap naar Frans recht COOPERATION

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sas van Rouveroij, Ivan Sabbe, Björn Rzoska, Bart Tommelein en Lode Vereeck

Voorstel van decreet. van de heren Sas van Rouveroij, Ivan Sabbe, Björn Rzoska, Bart Tommelein en Lode Vereeck stuk ingediend op 2198 (2013-2014) Nr. 1 3 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heren Sas van Rouveroij, Ivan Sabbe, Björn Rzoska, Bart Tommelein en Lode Vereeck houdende wijziging van

Nadere informatie

Wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken

Wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken Wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken HOOFDSTUK I. - Toepassingssfeer van de gecoördineerde wetten. Artikel 1: 1. Deze gecoördineerde wetten zijn toepasselijk : 1. op de

Nadere informatie

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013 De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest December 2015 F. Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest Dit bestand verstrekt verschillende

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer C. De Clercq C.S. -

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer C. De Clercq C.S. - Stuk 140 (1981-1982) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1981-1982 23 SEPTEMBER 1982 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer C. De Clercq C.S. - houdende wijziging van het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van

Nadere informatie

Rolnummer 5552. Arrest nr. 161/2013 van 21 november 2013 A R R E S T

Rolnummer 5552. Arrest nr. 161/2013 van 21 november 2013 A R R E S T Rolnummer 5552 Arrest nr. 161/2013 van 21 november 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 378 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals vervangen bij artikel 380 van

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 4452 Arrest nr. 65/2009 van 2 april 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vanaf het aanslagjaar

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 GEMEENTE UKKEL Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 De raad, Gelet op artikel 117 van de nieuwe

Nadere informatie

OMZENDBRIEF VR 97/29. Datum : 7 oktober 1997. Betreft : Taalgebruik in de diensten van de Vlaamse regering I. INLEIDING

OMZENDBRIEF VR 97/29. Datum : 7 oktober 1997. Betreft : Taalgebruik in de diensten van de Vlaamse regering I. INLEIDING OMZENDBRIEF VR 97/29 Datum : 7 oktober 1997 Betreft : Taalgebruik in de diensten van de Vlaamse regering I. INLEIDING België is ingedeeld in 4 taalgebieden: het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied,

Nadere informatie

Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966 HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSSFEER VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN

Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966 HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSSFEER VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966 HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSSFEER VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN Artikel 1. 1. Deze gecoördineerde wetten zijn toepasselijk : 1

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Page 1 of 27 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Einde Inhoudstafel 428 uitvoeringbesluiten 16 gearchiveerde versies Franstalige versie Raad van

Nadere informatie

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van. Financiën, wiens kabinet gevestigd is te Brussel, Wetstraat 12,

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van. Financiën, wiens kabinet gevestigd is te Brussel, Wetstraat 12, 6 OKTOBER 2000 F.97.0038.N/1 F.97.0038.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, wiens kabinet gevestigd is te Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de directeur der directe

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE BELASTING OP DE SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN

AANGIFTE IN DE BELASTING OP DE SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Dienststempel AANGIFTE IN DE BELASTING OP DE SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN Gemeente van aanslag: Volgnummer:. Aanslagjaar: Naam, voornamen en adres van de aangever Aard der

Nadere informatie

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T Rolnummer 2847 Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vóór de wijziging ervan bij de

Nadere informatie

Knipperlichten. Vennootschapsrecht. Bart Bellen Reinout Vleugels. 2 februari 2012

Knipperlichten. Vennootschapsrecht. Bart Bellen Reinout Vleugels. 2 februari 2012 2012 Knipperlichten Vennootschapsrecht Bart Bellen Reinout Vleugels 2 februari 2012 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Overzicht I. Wetgeving Corporate

Nadere informatie

Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten

Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten Auteur(s): Filip Smet Editie: 1202 p. 9 Publicatiedatum: 21 april 2010 Rechtbank/Hof: Cassatie Datum van uitspraak: 11 februari 2010 Wetboek: W.I.B.

Nadere informatie

Inhoud. I.A.B.-mededelingen

Inhoud. I.A.B.-mededelingen Nummer 15 10 september 2001 13e jaargang Inhoud I.A.B.-mededelingen Seminarie Werknemersparticipatie Zoals wij u al aankondigden in het nummer 13 van I.A.B.-Info, organiseert het Instituut, in samenwerking

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Rolnummer 4967. Arrest nr. 68/2011 van 5 mei 2011 A R R E S T

Rolnummer 4967. Arrest nr. 68/2011 van 5 mei 2011 A R R E S T Rolnummer 4967 Arrest nr. 68/2011 van 5 mei 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 3, eerste lid, 3, van het decreet van het Waalse Gewest van 27 mei 2004 tot invoering van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JANUARI 2015 P.14.0564.N/l Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0564.N inverdenkinggestelde, eiseres, met als raadsman mr. toor te kiest,. _ advocaat bij de balie te Gent, met kan - waar de eiseres

Nadere informatie

Wetsvoorstel betreffende de samenvoeging van randgemeenten. Toelichting

Wetsvoorstel betreffende de samenvoeging van randgemeenten. Toelichting Dames en heren, Wetsvoorstel betreffende de samenvoeging van randgemeenten 1. De bestuurskracht van de gemeenten Toelichting De bestuurskracht van de lokale besturen is de afgelopen jaren een relevant

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2016 P.15.0768.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0768.N 1. H J V D K, beklaagde, 2. T P V Z, beklaagde, eisers, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN

ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte EV/VY/vs/sdb Uw referte Datum 02 maart 2015 Geachte Confrater, Betreft:

Nadere informatie

Conceptnota nieuwe regelgeving taaldecreet Commissie Werk en Economie Vlaams Parlement

Conceptnota nieuwe regelgeving taaldecreet Commissie Werk en Economie Vlaams Parlement Conceptnota nieuwe regelgeving taaldecreet Commissie Werk en Economie Vlaams Parlement Enkele beschouwingen vanuit de werking van de Europese interne markt en het Belgisch economisch recht Jules Stuyck

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 MEI 2011 F.10.0050.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.10.0050.N W. H., eiser, met als raadsman mr. Michel Maus, advocaat bij de balie te Brugge, met kantoor te 8000 Brugge, Leopold II-laan

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T Rolnummer 5942 Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 218, 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Persconferentie Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Bijlage 1. Geografische spreiding van de aanvragen Sinds het begin van de activiteit (september 2008) zijn er 160 leningen toegekend die als volgt

Nadere informatie

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. PLAATS EN DATUM... 2 2. AGENDAPUNTEN... 2 3. OPROEPING... 2 4. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING... 3 5. PUNTEN OP DE AGENDA EN RECHT OM VRAGEN

Nadere informatie

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Artikel 1. Voorwerp van het procedurereglement Onderhavig reglement regelt de procedure

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Rolnummer : 30 Arrest nr. 29 van 18 november 1986

Rolnummer : 30 Arrest nr. 29 van 18 november 1986 Rolnummer : 30 Arrest nr. 29 van 18 november 1986 In zake : het beroep tot vernietiging van het Decreet van de Franse Gemeenschap van 30 juni 1982 "relatif à la protection de la liberté de l'emploi des

Nadere informatie

Vastgoedprijzen blijven licht stijgen

Vastgoedprijzen blijven licht stijgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECON ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT Vastgoedprijzen blijven licht stijgen De Belgische vastgoedprijzen stegen licht in vergelijking met

Nadere informatie

Rolnummer : 14 Arrest nr. 18 van 20 mei 1986

Rolnummer : 14 Arrest nr. 18 van 20 mei 1986 Rolnummer : 14 Arrest nr. 18 van 20 mei 1986 In zake : de prejudiciële vraag gesteld door het Arbeidshof te Gent bij arrest van 24 oktober 1984 in de zaak van CRAVILLON Pieter tegen de P.V.B.A. "DYNA PLAST

Nadere informatie

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T Rolnummer 4560 Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten

Nadere informatie

Vastgoedprijzen blijven stijgen

Vastgoedprijzen blijven stijgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 25 augustus 28 Vastgoedprijzen blijven stijgen - voorlopige cijfers 28 - De prijzen van woningen zijn tijdens de eerste helft van 28 iets

Nadere informatie

LARCIER THEMA WETBOEKEN

LARCIER THEMA WETBOEKEN tree 1142 accountancy&fisc_deel1.fm Page iii Monday, July 18, 2011 10:43 AM LARCIER THEMA WETBOEKEN Wetboek Accountancy en Fiscaliteit 2011-2012 Boek 1 Grondwet Burgerlijk Recht Vennootschapsrecht Algemene

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 1605 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 5 maart 2003 ONTWERP VAN DECREET tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord houdende invoering van de euro in het samenwerkingsakkoord van

Nadere informatie

Coordinatie--Orde-Geneesheren--Verkiezing-leden--KB doc

Coordinatie--Orde-Geneesheren--Verkiezing-leden--KB doc 28 DECEMBER 1972. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de regelen betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de raden van beroep en de nationale raad van de Orde der geneesheren.

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

Rolnummer 4499. Arrest nr. 106/2009 van 9 juli 2009 A R R E S T

Rolnummer 4499. Arrest nr. 106/2009 van 9 juli 2009 A R R E S T Rolnummer 4499 Arrest nr. 106/2009 van 9 juli 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 14, 1, eerste lid, 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals dat artikel

Nadere informatie

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen.

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen. [Koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot uitvoering, wat de Hoge Raad voor de economische beroepen betreft, van artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen]

Nadere informatie

(B.S, 10/06/2003, p ) Tekst geconsolideerd door het coördinatiebureau: versie toepasselijk vanaf 02/04/2014

(B.S, 10/06/2003, p ) Tekst geconsolideerd door het coördinatiebureau: versie toepasselijk vanaf 02/04/2014 1 KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 MEI 2003 TOT REGELING VAN DE VERSNELDE PROCEDURE IN GEVAL VAN BEROEP BIJ DE RAAD VAN STATE TEGEN SOMMIGE BESLISSINGEN VAN DE [AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 19 december 2014 Rolnummer op JGR 2014/AB/890 Arbeidshof te Brussel vijfde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/890 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 19 augustus 2014

PERSBERICHT Brussel, 19 augustus 2014 PERSBERICHT Brussel, 19 augustus Huizenprijs stagneert, appartementen blijven stijgen In werd de huizenmarkt gekenmerkt door een lichte stijging van de. In het eerste semester van is hier geen sprake meer

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 MAART 2015 F.14.0021.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.14.0021.N RENT AND VENDING nv, met zetel te 9930 Zomergem, Oude Staatsbaan 10/A, eiseres, met als raadsman mr. Bart Coopman, advocaat

Nadere informatie

S O L V A C AGENDA. I. Verslag van de Raad van Bestuur over de wijzigingen van de statuten. Wijzigingen van de statuten.

S O L V A C AGENDA. I. Verslag van de Raad van Bestuur over de wijzigingen van de statuten. Wijzigingen van de statuten. S O L V A C NV BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING dinsdag 10 mei 2011 na afloop van de gewone algemene vergadering --------------------------------------------------------------- AGENDA I. Verslag van de

Nadere informatie

Onderbouw uw beslissingen met een stevige basiskennis van de spelregels

Onderbouw uw beslissingen met een stevige basiskennis van de spelregels Vennootschapsrecht in de praktijk Date: 2009-04-21 Onderbouw uw beslissingen met een stevige basiskennis van de spelregels Wie een vennootschap succesvol wilt leiden, adviseren of controleren, heeft een

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 JANUARI 2015 F.12.0195.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.12.0195.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN:

DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN: DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN: IN ZAKE A.R. nr. 03.0250.A N.V. [...] met zetel te [...] ingeschreven in het

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Rol nr 02-6031-A-02-6439-A - Aanslagjaar 1998 Des frais professionnels effectués en vue de réduire le montant des impôts ne

Nadere informatie

De directeur-generaal Belastingdienst in Nederland en de Adjunct-administrateur-generaal van de belastingen in België,

De directeur-generaal Belastingdienst in Nederland en de Adjunct-administrateur-generaal van de belastingen in België, Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België met betrekking tot een grensoverschrijdende samenwerking inzake de rechtstreekse uitwisseling van fiscale inlichtingen 3 januari 2011 DGB

Nadere informatie

Trefwoord(en) Cassatie I-> INKOMSTENBELASTINGEN-> VENNOOTSCHAPSBELASTING-> Vaststelling van het belastbaar nettoinkomen->

Trefwoord(en) Cassatie I-> INKOMSTENBELASTINGEN-> VENNOOTSCHAPSBELASTING-> Vaststelling van het belastbaar nettoinkomen-> Details Justel Nummer: N-19970220-13 Rolnummer: F950097F Instantie: Hof van Cassatie, België Datum : 20/02/1997 Type van beslissing: Arrest Samenvatting Wanneer een vennootschap anders dan per kalenderjaar

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Een vervolging en een beteugeling langs één weg? Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be

Nadere informatie

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E 44 - THEMA Arbeiders - Bedienden: Het water is veel te diep? 50 - TOEGELICHT Het taalgebruik in de onderneming 56 - DE KRITISCHE KIJK VAN Koen Magerman

Nadere informatie

AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER

AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2007 BUREAU De vergadering

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 86/2004 van 12 mei 2004 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 86/2004 van 12 mei 2004 A R R E S T Rolnummer 2881 Arrest nr. 86/2004 van 12 mei 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/ BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 96/3/10 ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/3 ------------------------- Inzake : COTRABEL BVBA tegen LAUTE DIRK Procestaal : Nederlands En cause : ARRET

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 18 april 2014

PERSBERICHT Brussel, 18 april 2014 PERSBERICHT Brussel, 18 april 2014 Stijgende vastgoedprijzen in 2013 De vastgoedcijfers voor het volledige jaar 2013 zijn bekend. Daaruit blijkt dat de prijzen van gewone woonhuizen en appartementen dezelfde

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2006 F.05.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0019.N 1. S.W., en zijn echtgenote, 2. O.W., eisers, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

RAAD VAN STATE. Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis)

RAAD VAN STATE. Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis) RAAD VAN STATE Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis) TITEL II. BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING Art. 2 1. De afdeling wetgeving

Nadere informatie

Hoelang moet een onderneming haar documenten bewaren?

Hoelang moet een onderneming haar documenten bewaren? A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N Hoelang moet een onderneming haar documenten bewaren? Vaak wordt de vraag gesteld hoelang een onderneming haar facturen, haar rekeninguittreksels

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2015

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2015 VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2015 De ondergetekende... Met domicilie of maatschappelijke zetel te... eigenaar van... aandelen van Etn. Fr. COLRUYT NV met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2014 S.13.0069.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.13.0069.N M. H. Mr. Pierre Van Hooland, avocaat bij de balie te Brussel, tegen BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 DECEMBER 2016 C.14.0212.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0212.N J. H., eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie die optreedt op concept en vordering,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 FEBRUARI 2012 C.11.0463.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0463.F BELGISCHE STAAT, minister van Financiën, Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. C. G., 2. F.S.,

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 JULI 1966 HOUDENDE COÖRDINATIE VAN DE WETTEN

KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 JULI 1966 HOUDENDE COÖRDINATIE VAN DE WETTEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 JULI 1966 HOUDENDE COÖRDINATIE VAN DE WETTEN OP HET GEBRUIK VAN DE TALEN IN BESTUURSZAKEN (SWT) Selectie van relevante artikelen inzake het ambt van de adjunct van de gouverneur

Nadere informatie

DE CIJFERBEROEPEN & HET BEROEPSGEHEIM

DE CIJFERBEROEPEN & HET BEROEPSGEHEIM DE CIJFERBEROEPEN & HET BEROEPSGEHEIM DE WETGEVING ALGEMEEN ART 458 SW : Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 24 april 2013 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie